PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17"

Transkript

1 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan Aðustos 2005 te düzenlenecek FormulaG yarýþlarýna hazýrlanýyor. 7 PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi Murat Çelik le Aþk, hüzün, ayrýlýk, zaman, özlem, hasret, mutluluk, ve 18 umuda dair... Antik Kentte Çýrpýnýþ: PERRE Adýyaman ýn Pirin Köyü ndeki antik eserlerin durumu ve kaybedilen tarih Tsunami Asya daki görüntüsü ile kendini iyiden iyiye hissettirdi. Tsunaminin gizemi ve yýkýcýlýðý nedir, nasýl olmaktadýr? ÝTÜ lü araþtýrmacýlarla bu konuyu irdeledik. 8-9

2 2 Güncel Mart 2005 Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri 05 Öðrencilerde kariyer bilinci oluþturmak ve kiþisel geliþimin öneminin bilincine vararak ileriye yönelik kariyer hedeflerini þekillendirme þanslarýný arttýrmak amacýyla Ýstanbul Teknik Üniversitesi IAESTE Öðrenci Kulübü tarafýndan Mart 2005 tarihleri arasýnda ÝTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05 ile ilgili çalýþmalar tüm hýzýyla devam etmektedir. Mercedes-Benz Türkiye'nin Ana Sponsorluðunu, Yenibir.com ve Hürriyet IK'nýn Basýn Sponsorluðunu, Doðan Kitapçýlýk'ýn ise Hizmet Sponsorluðunu üstleneceði, mezun adaylarýný ve Türkiye'nin deðiþik sektörlerde önde gelen þirketlerini, kariyer danýþmanlýk firmalarýný ve kiþisel geliþim kurumlarýný ayný platformda bir araya getirecek olan "ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05"'in 23 Mart Çarþamba günkü açýlýþ gecesinde Kanal D'de yayýnlanan "Abbas Güçlü ile Genç Bakýþ" programýnýn gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr. 3 gün sürecek olan ve içerisinde çeþitli seminer, panel ve söyleþilerin yer alacaðý organizasyon boyunca Okan Bayülgen, Hakký Devrim, Çaðla Kubat, Tarýk Minkari, Aydýn Boysan, Ayþenur Yazýcý, Engin Gürkey(Ritm Atölyesi), Erdil Yaþaroðlu, Yiðit Özgür gibi ünlü isimler Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde konuk edilecek. Baltaþ-Baltaþ Yönetim Eðitim Danýþmanlýk ve NLP Grup Eðitim Danýþmanlýk'ýn katýlýmcýlara ücretsiz kiþisel geliþim eðitimleri vereceði organizasyonda NLP Efsane'den Mustafa Çay da Ateþ Dansý Gösterisi ile etkinliðe renk katacak. Liderlik,Yaratýcýlýk, Giriþimcilik, Kadýn ve Kariyer, Web üzerinden Online iþ baþvurularý, Mülakat Teknikleri, Ýletiþim ve Beden Dili, Motivasyon ve NLP konularýnýn içerisinde yer almasýnýn kesinleþtiði ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05'te organizasyonun temasý çerçevesinde Münir Arýkan, Mine Kýlýç, Zuhal Baltaþ, Mustafa Çay gibi yetkili bireysel geliþim uzmanlarý seminer verecekler. Ayrýca Kiþisel Geliþim alanýnda yayýnlarý olan tüm yayýnevleri ve dergilerle gerçekleþtirilen görüþmeler doðrultusunda Doðan Kitapçýlýk, Epsilon Yayýnevi, Genç Geliþim Dergisi yayýn kuruluþlarýnýn desteði saðlanmýþ durumdadýr. Ziyaretçilere verilecek armaðanlar, imza günleri, yarýþmalar, etkinlikler ve diðer sürprizler ise önümüzdeki günlerde ilan edilecektir. Ülkemizde her sektörden kendini kanýtlamýþ deðerli kurumlarýn, kariyer danýþmanlýðý uzmanlarýnýn ve kiþisel geliþim profesyonellerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek ve üniversite öðrencileri ile Türkiye'nin saygýn, baþarýlý, genç potansiyele ve dinamizme önem veren kurumlarý arasýnda köprü görevini üstlenecek bu etkinlik, ilgili alanlarda hizmet veren tüm kurumlarýn, akademisyenlerin ve tüm ziyaretçilerin katýlýmýna açýk ve ücretsizdir. Engin Gürkey Ritm Atölyesi Ekibi'nin gösterisinin ardýndan yapýlacak olan kapanýþ ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi IAESTE Öðrenci Kulübü tarafýndan Mercedes-Benz Türkiye'nin Ana Sponsorluðunda gerçekleþtirilecek olan ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05 sona erecektir. ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05 hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiye web sitesinden ulaþabilirsiniz. Ýstanbul Teknik Üniversitesi IAESTE Öðrenci Kulübü ÝTÜ Ayazaða Kampüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü Binasý MASLAK / ÝSTANBUL Tel : (0212) / Fax: / Web site: ÝTÜ KARÝYER OFÝSÝ ETKÝNLÝKLERÝ Ýstanbul Teknik Üniversitesi, önceki yýllarda düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerini bu yýl Kariyer Günleri 2005 adý altýnda farklý bir çerçevede sürdürmeye karar verdi. Sektörlerinde önemli yere sahip firmalarýn temsilcileri ile ÝTÜ öðrencilerini buluþturmayý amaçlayan kariyer fuarý, 5-7 Nisan 2005 tarihleri arasýnda, ÝTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Ayný zaman dilimi içerisinde çok sayýda firmaya ulaþma olanaðýný kaçýrmayýn. Öðrenci indiriminin resmi adý olacak "Dis-card Öðrenci Ýndirim ve Aktivite Kartý", Ýstanbul'un farklý üniversitelerinde okuyan bir grup öðrencinin yine üniversite öðrencileri için düþünüp hayata geçirdiði bir proje. Bu proje kapsamýnda gitmeyi sevdiðiniz kaliteli kafeler, barlar, eðlence mekanlarý, restoranlar,alýþveriþ maðazalarý ve her sektörden ihtiyaç duyduðunuz iþletmelerden hiç bir söze gerek duymadan öðrenci ÝTÜ Kariyer Ofisi Bahar döneminde kariyer etkinliklerini daha yoðun olarak sürdürüyor. Geçtiðimiz ay içerisinde "Etkili CV/Özgeçmiþ Hazýrlama ve Mülakat Teknikleri" adý altýnda seminer düzenleyen ÝTÜ Kariyer Ofisi, Mart ayý içerisinde de çeþitli yerleþkeleimizde "mülakat simülasyonlarý" yapacak. Bunlarla birlikte çeþitli zamanlarda bölümlere yönelik olarak firma tanýtým organizasyonlarý da devam edecek. Geliyor!.. indiriminizi alacaksýnýz. Bu indirimlerin yanýsýra çeþitli promosyonlar, hediyeler ve en önemlisi konser, gösteri ve yarýþmalarý kapsayan etkinliklerde Discard ile öðrenci olmanýn keyfini yaþayacak, kendizi özel hissedeceksiniz. Mart ayý içinde okulumuzla birlikte diðer üniversitelerden ve Ýstanbul'un çeþitli noktalarýndan kolaylýkla ulaþabileceðniz Discard'ý biz dört gözle belkiyoruz. ÝTÜ KADININ ATÖLYESÝ KULÜBÜ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKÝNLÝKLERÝ 8 Mart 1857 yýlýnda Amerika'nýn New York kentinde tekstil sektöründe çalýþan iþçi kadýnlarýn, uzun çalýþma saatlerini, az maaþla insanlýk dýþý koþullarda çalýþtýrýlmalarýný protesto etmek için grevler yapmasý büyük yanký uyandýrmýþtýr. Daha sonra 1975 yýlýnda Birleþmiþ Milletler 8 Mart'ýn "Dünya Kadýn Günü" olarak kutlanmasýna karar vermiþtir. Bugün ise ÝTÜ Kadýnýn Atölyesi Kulübü kadýnlarýn maruz kaldýðý zorluklarý vurgulamak ve kadýnlarýn hak ettiði yeri bulmasýný desteklemek amacýyla etkinliklerini sürdürüyor; "Tüm kadýnlarýn "8 Mart Dünya Kadýn Günü" kutlu olsun!" mesajýný iletiyor. Kulübün bu yýlki 8 Mart etkinlikleri: -"Kadýnýn Sesi" skeç çalýþmasý, - Film Gösterimi ve söyleþi: -7 Mart 2005, saat: 18:00/KSB- Oditoryum-"Osama" -8 Mart 2005, saat: 18:00/Ýþletme Fakültesi- Reþat Nalbantoðlu Salonu-"The Scarlett Letter" Devam Ederken... Büyük uðraþ ve hevesle gazetemizin ikinci sayýsýný sizlere sunmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu yeni dönem, gazetecilik araþtýrmalarýna yönelik yeni bilgilendirici çalýþmalarýn aðýrlýk kazanacaðý ve ayný zamanda yayýn kurulunun geniþletilmesine yönelik çalýþmalarýn yapýlacaðý bir süreç olacak. Bunun ilk adýmýný 17 Mart 2005'teki tanýþma toplantýmýzla atacaðýz. Gazete çalýþmalarýmýz sýrasýnda ÝTÜ lülerin paylaþýmcýlýðýný bize en iyi þekilde gösteren Sayýn Nevzat Özkök e, Sayýn Seren Ersoy a, Rektörlük çalýþanlarýna, ÝTÜ Burs Ofisi çalýþanlarýna, Sayýn Meliha Baykal a, Sayýn Ümit Sayýn a; teknik açýdan sýkýntý yaþadýðýmýz anlarýmýzda hiçbir yardýmdan çekinmeyen Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý çalýþanlarýna; hukuksal iþlemlerimizdeki sýkýntýlarýmýzýn aþýlmasýnda gösterdiði çaba için Sayýn Pervin Erol a; Öðrenci Ýþleri Otomasyonu çalýþanlarýna; yaptýðý unutulmaz katkýlarý için Sayýn Nazire Peker ve Arý Teknokent çalýþanlarýna; her an yanýmýzda hissettiðimiz Sayýn Mine Canýtez Özpay a ve Sosyal Kültürel Merkez çalýþanlarýna; her an aklýnda olduðumuzu hissetiren Sayýn Mustafa ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi, Süreli Yayýn Ýstanbul Teknik Üniversitesi Adýna Yayýn Sahibi Rektör Prof. Dr. Faruk Karadoðan, Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Erkin Nasuf Yayýn Danýþmanlarý: Prof. Dr. Fuat Anday, Prof. Dr. Bihrat Önöz, Doç. Dr. Yüksel Güvenilir, Y. Doç. Dr. Beyza Taþkýn Yayýn Kurulu: Fatih Avcý, H. Tansu Özer, M. Fatih Kývrak, Osman Ceylan, Hakan Fatih Karagül, Huriye Uzun, S. Selçuk Bucak, Nezaket Atakul, Engin Özsoy, Seçil Durman, Selin Erkiþi, Ata Emir Gürkan, Ali Çetin Çetinel, Taylan Baðcý, Ali Güler Bulut a; olanaklarýný hiç çekinmeden bizimle paylaþan arkadaþýmýz Sayýn Mustafa Akça ya; destekleri ile bizi onurlandýran Ýstunit Film Prodüksiyon a, Sayýn Ata Muðan a; ÝTÜ lülerin hayat boyu birbirlerine baðlý kaldýklarýný en iyi biçimde gösteren ve bize desteklerini esirgemeyen, Ýzmir ÝTÜ Mezunlarý Derneði Baþkaný Sayýn Süreyya Karaman ve dernek üyelerine; Ankara ÝTÜ Yüksek Mühendisler Birliði Vakfý Baþkaný Sayýn Akad Çukurova ve vakýf üyelerine; sýcaklýðý ve içtenliði ile bize yön gösteren deðerli mezunumuz Sayýn Yücel Erdem e; çalýþmalarýmýz sýrasýnda bize destek veren arkadaþlarýmýz, hocalarýmýz ve ÝTÜ idari personeline; içeriðimizin önemli bir kýsmýný oluþturan ve gerekli desteði yapan ÝTÜ Kültür ve Sanat Birliði öðrenci kulüplerine teþekkürlerimizi sunarýz. ÝTÜ Gazetesi Yayýn Kurulu Arýyorum-ÝTÜ Gazetesi Tanýþma Çayý 17 Mart 2005 saat 18:00 da ÝTÜ Gazetesi Odasý nda yapýlacaktýr. Basýn-yayýnla ilgilenen arkadaþlarýmýzýn katýlýmýný bekleriz... ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi Öðrenci Ýþleri Otomasyonu Binasý, Giriþ Katý ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi Maslak-Ýstanbul Faks:

3 Mart 2005 Güncel 3 Ýlk defa bu yýl güz döneminde web kaydý yapanlar bilmezler, hatta tahmin dahi edemezler iki dönem öncesine kadar kayýt günlerinde neler yaþadýðýmýzý. Ýki dönemdir ise kayýt sistemimiz oldukça rahat, hýzlý ve az sorunlu. Artýk þikayetlerimiz "Akþama kadar 'sis'e giremedim." þeklinde deðil de "Ders hemen doldu 5. dakikada, alamadým." þeklinde dile gelir oldu. Peki nasýl oldu da kimimiz için bir gün öncesinden baþlayýp, diðer gün akþama kadar süren "ÝTÜ Kayýt Þenliði" rayýna oturdu. Kayýt sistemimiz hakkýnda merak ettiklerinizi Otomasyon Daire Baþkaný Tuðrul Genç'ten aldýðýmýz bilgiler doðrultusunda sizlere aktarmaya çalýþacaðýz. SÝSTMEMÝN DONANIMI VE YAZIMLIMI Sistemin donanýmýnda ve yazýlýmýnda çeþitli düzenlemeler yapýlmýþ. Donanýmdaki iyileþtirmelerle %30'luk bir hýzlanmaya ulaþýlmýþ. Sunucumuz Sunfire V440, üzerinde 4 adet 1Ghz iþlemci (64-Bit), 16GB Hafýza(RAM) bulunduruyor. Bilgileri yazma yükünü sunucudan alan, içinde çok sayýda sabit disk bulunduran harici bir A1000 ünitesi var. Sunucuya bizlerin "node" olarak bildiði "yönlendirici, taþýyýcý" olarak düþünebileceðimiz evlerimizde, ofislerimizde kullandýðýmýz masaüstü bilgisayarlar aracýlýðýyla baðlanýyoruz. Yazýlýmda da yenilemelere gidilmiþ. Ayný sistem bir çok dünya üniversitesinde de kullanýldýðý için kayýt kontrol algoritmalarýnda, tüm üniversiteler düþünülerek yapýlmýþ ancak sistemde ÝTÜ için gerekli olmayan kontroller bulunmaktaymýþ. Bu gereksiz kontroller devre dýþý býrakýlarak (sistemin öðrenci modülü yeniden yazýlmýþ) ve bazý kontroller ÝTÜ'ye uygun hale getirilerek önemli bir hýzlanma saðlanmýþ. Örneðin: Eski sistemde öðrenci CRN bilgilerini girip gönderdikten sonra doðrudan, herhangi bir kontrol yapýlmadan girdiði derslere kaydoluyormuþ. Ön þart, bölüm kýsýtlamasý vb. gibi koþullar daha sonra kontrol ediliyor eðer dersi almada bir engel bulunursa, öðrenci dersten siliniyor ve bilgilendiriliyormuþ. Yeni sistemde ise tüm kontroller öncelikli olarak yapýlýyor, herhangi bir engel yoksa öðrencinin kaydý yapýlýyor. Sistemin hýzýna en önemli katkýyý bu düzenlemenin saðladýðý düþünülüyor. Sistemin hýzýyla ilgili yapýlan ölçümlerde bir öðrencinin kaydýnýn ortalama süresi 3 saniye civarýnda iken artýk 1 saniyenin de altýnda hýzlarla kayýt olunabildiði belirlenmiþ. KONTENJAN BÝLGÝLERÝ VE 52/50 MESELESÝ Kayýt esnasýnda, "Her dersi kaç kiþi almýþ?", "Ne kadarlýk yer var?" gibi sorularýn cevabý ders programlarý sayfalarýnda yazmakta. Ancak bu k o n t e n j a n bilgilerinin bu sayfalardan bizlere ulaþmasý belirli aralýklarla mümkün oluyor. Tuðrul Genç derslerdeki doluluk oranýný, anýnda güncelleme yoluna gidildiði takdirde bunun sisteme yük olacaðýný ve kayýtlarda yavaþlamaya yol açacaðýný belirtti. Kontenjan durumunu belirten sayfalarda 50 kontenjanlý derse kiþinin yazýldýðý doluluk oraný %100'den fazla(!) olan derslere tanýk olmuþsunuzdur. Bu durumu sistemdeki bir hataya baðlamýþ olabilirsiniz ancak durum gerçekten göründüðü gibi yani bazý derslere kontenjandan fazla öðrenci yazýlmak zorunda. Bu konu çift anadal programýna dahil olan; ayrýca dikey ve yatay geçiþ yapmýþ öðrenciler ile ilgili. Çeþitli sebeplerden dolayý, almalarý gereken bir dersi alamayan bu öðrencilerin kayýtlarý kontenjan dolmasý durumunda el ile yapýlýyor. Örneðin dikey geçiþ öðrencileri-nin ders programlarý oldukça yoðun ve karmaþýk bir yapýda. Ya da yatay geçiþ öðrencileri için yine önþart sorunlarý ile karþýlaþýlabiliyor. Bu yüzden gerekli durumlarda otomasyonun müdahalesi ile bazý derslere kontenjanýndan fazla öðrenci alýnmasý söz konusu oluyor. YEREL AÐ ÝLE KAYIT ÖNCELÝKLÝ MÝ? Kayýt sistemi ile ilgili akýllara takýlan birkaç soruya da sizler için yanýt aradýk. Örneðin, kaydýn baþlamasý ile ÝTÜ'nün dýþ baðlantýya kapandýðý, yalnýzca yerel baðlantýya izin verildiði, bu yüzden de belirli bir süre sadece kampüsten kayýt yapýlabildiði yönünde 1. A1000 ünitesi 2. Sunfire V Node Bilgisayarlarý 4. Odayý Soðutmak Ýçin Klima söylentiler var. Bunun söz konusu dahi olmayacaðýný belirten Tuðrul Genç, ÝTÜ içinden kayýt yapmanýn sadece sisteme daha hýzlý eriþim saðladýðýný, zaman zaman internet servis saðlayýcýlarýndan kaynaklanan sorunlarýn yaþandýðýný, sözlerine ekledi. Memleketlerinden sadece kayýt için gelen arkadaþlara da bunun artýk çok önemli farklar yaratmayacaðýný, bu yüzden kendi þehirlerimizden ADSL baðlantý hatta, 56K Modem ile dahi rahatlýkla kayýt yapabileceðimizi söyledi. Sistemin yenilenmesinin çok büyük maliyetlere yol açtýðý yönündeki söylentilere de açýklýk getiren Genç yazýlým yenilemesinin kendi bünyeleri tarafýndan yapýldýðýný bunun da çok büyük masraflara yol açmadýðýný belirtti. Serbestlik mi sorun yaratýyor? Tuðrul Genç kayýt için Türkiye'de ve dünyada bu kadar serbestlik tanýyan çok fazla üniversite olmadýðýný belirtti. Bazý üniversitelerde belirli sayýda öðrencinin belirli dönemlerde kayda alýndýðý, bazý üniversitelerde sadece fakülte içi ders seçimi yapýldýðý, bazýlarýnda da 6 ay öncesinden kayýtlarýn açýldýðýnýn örneklerini verdi.bu uygulamalar, havuz ders uygulamasý ile farklý fakülteden öðrencilerin ayný dersleri almalarý, önkoþullu birçok dersin bulunmasý sebebiyle ÝTÜ için geçerli olamýyor. UYARI! Bu kayýt döneminde de talihsizlik yaþayan arkadaþlarýmýz oldu. Bu talihsizliklerin bir kýsmý istenilen dersin alýnamamasý þeklinde gerçekleþirken bazý öðrenciler için durum daha da kötüydü. Çünkü aldýklarý derslerin bir kýsmýný daha sonra tekrar ders programlarýna baktýklarýnda göremediler. Hatta maðdur öðrencilerden birisinin bize verdiði bilgilere göre 10 dersinin 7 tanesi ders programýndan çýkarýlmýþtý. Bu durum sistemin bir sorunu olabileceði gibi þifrelerin kötü niyetli kiþilerin eline geçmesiyle de gerçekleþmiþ olabilir. Bu nedenle öðrencilerin þifrelerini ve hatýrlatma sorusunu baþkalarýnýn tahmin edemeyeceði þekilde seçmeye önem vermesi gerekmekte. Sistem sorunlarý için doðru adres Otomasyon Sistem ile ilgili karþýlaþtýðýnýz sorunlar için Bilgi Ýþlem e deðil Otomasyon Daire Baþkanlýðýna baþvurmalýyýz.bilgi Ýþlem in kayýt sistemi üzerinde herhangi bir etkisi yok. H. Tansu Özer,

4 4 Ý.T.Ü. mezunlarýndan Doktor Yüksek Mühendis Orhan Öcalgiray'ýn baðýþlarýyla 2 Aðustos 2004 tarihinde Ayazaða Yerleþkesi'nde hizmete giren Ý.T.Ü. Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji ve Genetik Araþtýrmalar Merkezi disiplinler arasý çalýþmalarýn yürütülebileceði üniversitemizin ve Türkiye'nin seçkin araþtýrma merkezleri arasýnda yerini aldý. Biyomedikal, nanobiyoteknoloji, biyomalzemeler, doku mühendisliði, biyobenzetim gibi son yýllarda sýklýkla duymaya baþladýðýmýz, geleceðimizi þekillendirecek olan araþtýrmalar için gerekli altyapýnýn olduðu merkezde eðitim ve araþtýrma amaçlý tam donanýmlý 21 laboratuvar, sergi ve konferans salonu bulunuyor. Bireysel araþtýrmalar ile bilim ve teknoloji üretmenin mümkün olmadýðýný belirten Fen- Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Merkezin Baþkaný Doç. Dr. Candan Tamerler Behar: "Bilgiyi paylaþan, farklý yaklaþýmlarýn zenginliði ile iç içe teknolojik hedeflere yönelmeliyiz. Ama þunu da bilmeliyiz ki, süreli hedeflerin yaný sýra uzun soluklu projelere de yönelmeli, özellikle ülkemiz açýsýndan hem yetiþmiþ elemana hem de teknoloji geliþtirmeye yönelik 5-10 yýllýk planlar yapmalý, temel bilimimizi mühendislik bilimimizle birleþtirip, hedefe yönelik projeler oluþturmalýyýz." diyerek uzun vadeli projelerin önemini vurguluyor. Sayýn Behar'dan aldýðýmýz bilgiye göre son dönemde yürütülen önemli projelerden bazýlarý þunlar: Avrupa Birliði 6. Dönem Çerçeve desteðinde çevre ile barýþýk biyolojik yöntemlerin kullanýldýðý yeni tür bolarýn geliþtirilmesi, Devlet Planma Teþkilatý destekli biyobenzetim yolu ile iþlevsel nanoteknolojik malzeme üretilmesi, norbiyoloji, çevre, bakteriyel genetik gibi farklý alanlarda TÜBÝTAK destekli projeler Yüzyýlýn araþtýrma konularý, biliþim teknolojiler, enerji, malzeme bilimleri, biyoteknoloji ve çevre olarak özetlenebilir. Her ne kadar ayrý baþlýklar altýnda gruplanmýþ olsalar da bu alanlar pek çok çalýþma konusunda kesiþmektedir. Ama 21. yüzyýlda anahtar teknoloji diyebileceðimiz konular, biyoteknoloji (ki özellikle gen bilimine baðlý biyoteknolojik iþlemler), nanoteknoloji ve biliþimdir. Bu teknolojilerin ortak yönü tek bir alana baðlý olmayan, disiplinlerarasý çalýþma sonucu ortaya hibrit teknolojiler ve uygulamalar çýkarmalarýdýr. Çaðýmýzýn öncelikli araþtýrma ve teknoloji alanlarý içinde hýzlý bir þekilde yer edinen nanobiyoteknoloji bunun en güzel ve en Genetik ÝTÜ Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji ve Genetik Araþtýrmalar Merkezi son örneðidir. Anobiyoteknolojik uygulamalar için doðayý örnek aldýðýmýz zaman en önemli örneklerin hibrit olarak tanýmlayabileceðimiz biyomoleküller ve anorganik bileþenlerden olan sistemler olduðunu görürüz. Bunlara verilebilecek en güzel örnekler kemikler, diþler, omurilik, deniz kabuklarý ve bitkilerdir. Doðadan esinlenerek ve ondan fikirleri ödünç alarak çeþitli alanlarda kullanýlabilecek yeni malzemeler üretmeyi amaçlayan biyobenzetim uygulamalarý sayesinde yukarýda bahsi geçen örneklerden yola çýkarak yeni ürünler elde edilebilir. Artýk moleküler seviyede öne çýkan biyobenzetim, doðadan esinlenerek pratikte kullanýlabilir malzemeler ve sistemler tasarlamak veya biyolojik prensiplerin herhangi bir ürününün oluþumu ve kullanýmý olarak tanýmlanabilir. Örneðin diþin yapýsýnýn anlaþýlmasý sonucu belli süreçte kaybedilen diþler çok ileri yaþlarda bile yenilenebilecek, kemiklerin ve deniz kabuklarýnýn yapýsý esas alýnarak vücuttaki kýrýlan ya da doðuþtan sorunlu olan benzer kýsýmlar üretilen biyomalzemeyle olmasý gerektiði gibi sorunsuz bir hale getirilebilecektir. Bu noktada bir dönüm noktasý olabilecek bir alan ise DNA'daki elektron transfer mekanizmasýnýn anlaþýlmasý olacaktýr. Þu anda bilinen tüm bilgisayarlardan daha hýzlý olan bu iþlemin en önemli özelliði ise fizyolojik ortamda ve hiçbir yan etkisi olmadan gerçekleþmesidir. Bu iþlevin mekanizmasýnýn anlaþýlmasýyla DNA çiplerinin zamanla daha etkin hale getirilmesi sonucu son derece hýzlý, güçlü ve çevre dostu bilgisayarlarýn yakýn bir gelecekte yaygýnlaþmasý sürpriz olmayacaktýr. Sayýn Behar, merkezin açýlýþ töreninde konuþmasýnýn sonunda verdiði örnek ile disiplinler arasý çalýþmanýn gerekliliðini ve getirilerini çok güzel bir þekilde vurguladý: "University of Washington ile ortak yaptýðýmýz yeni bir proje önerisi ile ilgili olarak, geçen hafta dünyaca ünlü Fred Hatch Kanser Araþtýrmalarý Merkezi'nde katýlmýþ olduðum birkaç toplantýdan edindiðim izlenimi ca aktarmak istiyorum: Kanser hastalarýnda uygulanmak üzere geliþtirilen ve þu anda 3. faz klinik araþtýrmalarda hastalarda denenen bir hibrid molekülün hikayesidir. Molekülün tümöre baðlanan biyolojik Doç. Dr. Candan Tamerler-Behar kýsmý moleküler biyologlar tarafýndan geliþtirilip, malzeme bilimcileri tarafýndan nanoboyutlu anorganik kýsmý oluþturulup, kimyacýlar tarafýndan hücre içi daðýlýmýný saðlayacak yapý özelliði kazandýrýlmýþtýr. Ayný zamanda çok yönlü iþlevselliði ve seçiciliði sayesinde kanser hücresini tanýyýp yoðun araþtýrmalar sonucu eklenen hedefe yönelik bir maddeyle yok etmektir. Bu örnekte iodine 131 kullanýlmýþ ve miktar tespitleri de hastada yapýlan tarama sonuçlarýna göre matematikçiler ve fizikçiler tarafýndan yapýlmaktadýr." Osman Ceylan Mart 2005 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Tüm dünyada canlýlarý oluþturan genetik yapýnýn çözülmesi, ortaya çýkarýlan bu yapýdaki genlerin yerlerinin saptanmasý, iþlevlerinin anlaþýlmasý, iliþkilerinin belirlenmesi amacýyla yürütülen çalýþmalar büyük bir hýzla devam etmektedir. Bu amaç doðrultusunda, belirlenen hedefe ulaþmayý kolaylaþtýracak, hýzlandýracak yöntemlerin geliþtirilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Basit gibi görünmekle birlikte, geliþtirilen bu yöntemlerin en önemlilerinden birisi Polimeraz Zincir Reaksiyonu ("Polymerase Chain Reaction", PCR)'dur yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde bulunan Cetus þirketine baðlý olarak çalýþan Henry A. Erlich, Kary Mullis ve Randall K. Saiki tarafýndan geliþtirilen metod nükleik asitlerin canlý organizma içinde bulunmadan, uygun koþullar altýnda çoðaltýlmasýna dayanýr. Hem araþtýrmada hem de klinik laboratuar tanýsýndaki uygulama alanlarýyla büyük öneme sahip olan PCR'ýn geliþtirilmesindeki çalýþmalarý nedeniyle, K.Mullis, 1993 yýlý Nobel Kimya Ödülünü almaya hak kazanmýþtýr. Polimeraz Zincir Reaksiyonu bir çeþit in vitro (canlý organizma dýþýndaki yapay ortam) klonlamadýr. Her PCR, istenilen sayýda tekrarlanabilen döngülerden oluþur. Bir PCR döngüsü sýrasýyla, deoksiribonükleikasidin (DNA) iki zincirinin yüksek sýcaklýkta birbirinden ayrýlmasý ("Denaturation"); sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya baðlanmasý ("Annealing") ve zincirin yeni çift zincirli DNA'lar oluþturacak þekilde uzamasý ("Extension") aþamalarýndan meydana gelir (Þekil 1). Þekil 1: Bir PCR Döngüsü [3] Bu aþamalarýn her biri farklý sýcaklýklarda gerçekleþtirilir (sýrasýyla 94 C-98 C; 37 C-65 C; 72 C). PCR tekniði, tek ve çift sarmallý DNA, ya da RNA için kullanýlabilir. PCR ile bir hedef DNA parçasýndan milyonlarca çoðaltmak mümkündür. Reaksiyon baþlatýlmadan önce istenen sayýda döngünün tekrarlanmasý saðlanabilir. Yöntemin temeli, çoðaltýlmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki baz dizilerine tamamlayýcý olan, baz uzunluðunda bir çift sentetik oligonükleotid primer kullanýlarak, bu iki primer ile sýnýrlandýrýlan bölgenin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanýr. PCR'ýn en önemli özelliði çok az miktarda DNA ile çalýþmaya olanak saðlamasýdýr. Bir PCR döngüsü için gerekli olan beþ ana madde vardýr: DNA örneði, genelde genomik DNA; çoðaltýlacak bölgeyi saðdan ve soldan çevreleyen bir çift sentetik primer; deoksi-nükleotit-trifosfatlar (dntp); yüksek ýsýya dayanýklý DNA polimeraz enzimi; uygun ph ve iyon koþullarýný (Mg+2) saðlayan tampon karýþýmý, genelde MgCl2. PCR yöntemi kolay uygulanabilir olmasý ve hýzlý sonuç vermesi gibi avantajlarý nedeniyle, birçok farklý alanda kullanýlabilmektedir. Bu alanlar þöyle özetlenebilir: 1) Kalýtsal hastalýklarda taþýyýcýnýn ve hastanýn tanýsý, 2) Prenatal(doðum öncesi) tanýda, 3) Klinik örneklerde patojen(hastalýk yapabilecek) organizmalarýn saptanmasý, 4) Adli týpta, 5) Onkogenesisin(kanser yapan hücrelerin oluþum evresi) araþtýrýlmasýnda, 6) "Probe"(sonda) oluþturulmasýnda; klonlamada; gen tanýmlamasý araþtýrmalarýnda, 7) DNA dizi analizinde; büyük miktarda DNA örneklerinin oluþturulmasýnda, 8) Bilinmeyen dizilerin tayininde, 9) Geçmiþ DNA'nýn incelenmesi ve evrimin aydýnlatýlmasýnda, 10) "Restriction Fragment Length Polymorphism" (RFLP) analizinde, 11) In vitro fertilization (canlý hücre dýþýnda gerçekleþen sperm yumurta birleþmesi) yapýlan tek hücrede, implantasyon(döl tutma) öncesi genetik tstlerin yapýlmasýnda ve implantasyonun gerçekleþtirilmesi ile bebeðin normal doðumunun saðlanmasý sýrasýnda, 12) DNA-Protein interaksiyonunun(etkileþiminin) araþtýrýlmasýnda ("footprinting") kullanýlabilir. PCR'ýn kullanýma geçmesiyle laboratuvar tanýsýnda çok büyük bir hýz ve kesinlik kazanýlmýþ, bir çok durumda radyoaktivite kullanýmý gereksiz hale gelmiþtir. Cemil Ozan Ceyhan, ÝTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü Kaynaklar: [1] ÝTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 25 Ocak [2] Snustad, D. P., Simmons, M. J., Principles of Genetics, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, [3] Genetic Engineering: PCR, RFLP Analysis & Gene Therapy, /BearFlag45/Biology1A/LectureNotes/LNPics/Recomb/pcr.gif, 25 Ocak [4] Principle of the PCR, 25 Ocak [5] Pediatrik Moleküler Patoloji ve Genetik, /internal_medical/pediatrics/mol-gen/index.php?pgid=70, 25 Ocak 2005.

5 Mart 2005 Bilim Teknoloji 5 nsanoðlunun hýrslarýnýn en büyüðü ve en vahþisi savaþtýr. Bitmeyen daha güçlü olma isteðinden dolayý -daha güçlü silahlar- için büyük paralar, emekler harcanmakta. Ýnsanlýk için yapýlan buluþlar bile savaþ malzemesi olmaktan kurtulamamýþlardýr malesef: Atom bombasý; Einstein (Aynþtayn) fikrinin insan yok etmek için kullanýldýðýný gürünce (1945'te Japonya'da olanlarý herkes biliyordur) üzüntüsünü açýkça dile getirmiþtir. Günümüzde kullanýlan silahlar genel olarak patlama esasýna dayalý silahlardýr. Bu silahlarýn etkisi silahýn fýrlattýðý mermiye ya da bombaya göre deðiþir. Bazý silahlar yerin kilometrelerce altýna etki edebilirken, bazýlarý onlarca metre kare alaný cehenneme çevirebiliyor (Vietnam Savaþý'nda tanýdýðýmýz yangýn bombalarý). Eðik atýþ prensibiyle ilerleyen bombalarýn imdadýna yetiþen teknoloji, güdümlü diye anýlan akýllý bombalarla bizleri tanýþtýrmakta geç kalmadý. Artýk bombalar belirlenen bir binayý hatasýz olarak vurmakla kalmýyor, binanýn hangi penceresinden gireceðini de hatasýz olarak saptayabiliyor. Patlayýcý silahlarýn etki alaný kýsýtlýdýr. Biyolojik-kimyasal silahlar ise kalýcý zararlara sebep olabileceði için ve bu silahlarýn etkisinden bu silahlarý kullananlar da etkilenebileceði için riski büyüktür. Bu istenmeyen durumlar için muhteþem (!) bir çözüm vardý: ELEKTROMANYETÝK SÝLAHLAR. Elektromanyetik Silah Fikrinin Ortaya Çýkýþý Ýlk sayýmýzda unut(tur)ulmuþ bir dahiden bahsettik: TESLA. Tesla patent mücadelelerinden doðan sorunlardan dolayý ömrünün son zamanlarýnda maddi bakýmdan sýkýntýya düþmüþ ve daha önce çalýþma yaptýðý manyetik alan ve etkileri hakkýnda inanýlmaz iddialarda bulunmuþtu: Yapay depremler yapabileceðini, "ölüm ýþýný"ndan ve kimsenin geçemeyeceði manyetik bir kalkandan bahsetti, hatta ve hatta dünyayý bir elma gibi ikiye bölebilecek güçte silahlar yapýlabileceðini söyledi. Elektromanyetik silah fikri böylece ortaya çýkmýþ oldu. Tesla'nýn ölümünün ardýndan, Tesla'ya ait tüm depolar, çalýþtýðý yerler ve kaldýðý otellere kadar Tesla ile bir þekilde baðlantýsý olmuþ her yer CIA ajanlarý tarafýndan basýlmýþ, mobilyalarýna varýncaya kadar toplanmýþ ve bilinmeyen bir yere götürülmüþtür. Tesla'nýn notlarý halen sýrrýný korumakta, kamuoyu bu konuda bilgilendirilmemektedir. Dalga mý Geçiyorsun? "Red Alert" oyununu bilgisayar oyunu meraklýsý olup bilmeyen yoktur. Oyundaki manyetik kalkan, zihin kontrolü, yapay hava fýrtýnasý gibi bize Sadece oyunlarda olur dedirten olaylara birçok filmde de rastlýyoruz. Geçen sayýmýzda bahsettiðimiz gibi, tohumlarý 1900'lerde atýlan bu fikirler üzerine acaba o günlerden sonra hiç çalýþma yapýlmadý mý? Bu sorunun cevabýný birkaç örnekle arayalým: Yapay Atmosfer Olaylarý ve Depremler "Birileri Dünya'nýn havasýný kumanda edebilir, gelgiti ve denizin yükselme seviyesini deðiþtirebilir, sýcak iklimleri dondurabilir." Lyndon B. Johnson, ABD Senatörü, 1957 "Ýnsanlar iklimin edilgen nesneleri olmaktan çýkýp onu biçimlendirmeye baþlayacaklar, kurak bölgeler için yaðmur toplayabilecek, selleri, dolu ve kar fýrtýnasý bulutlarýný daðýtabilecekler." Sergei Korolev, Ýlk Dönem Sovyet Uzay Programý Kurucusu, 1963 Depremlerin dýþardan tetiklenebilmesi üzerine Tesla'nýn çok uzun zaman önce çalýþmalar yaptýðýný ve baþarýlý olduðunu biliyoruz. Özellikle Avustralya'da depremlerin madenlerde yol açtýðý zararlarý inceleyen John Watts (Jeobilim Danýþmaný) yaptýðý çalýþmalarda 1900'den beri gölgede hiçbir deprem kaydý olmamasýna raðmen ansýzýn ortaya çýkan bu depremlerin madenlerde sebep olduðu hasarlarýnýn normal depremlerin verdiði hasarlardan çok farklý olduðunu gösterdi. Daha sonra anlaþýldý ki Japon Aum Tarikatýn bu bölgeden çok büyük miktarlarda toprak almýþtý ve bölgede Japon turistler dolaþmaktaydý! (Aum, Japonya'daki metro saldýrýsýyla gündeme gelmiþti) Tarikatýn Ruslarla gizli çalýþmalar yaptýðý yönünde söylentiler vardý. 5 binden fazla insanýn ölümüne ve Japon sanayisinin temel taþlarýndan olan Kobe'nin yerle bir olmasýna sebep olan depremi (17 Ocak 1995) bilinen meþhur Aum üyeleri tarafýndan önceden tahmin edilmiþti. (Ayrýntýlý bilgi ve Aum-Rus iþbirliðine iliþkin kanýtlar için Aydoðan Vatandaþýn Kýzýl Tarikat kitabýna bakýnýz.) Tüm þüpheli depremler ve olaylardan önce görülen ateþ toplarý buralarda da görülmüþtü! Ateþ Toplarý Görgü þahitlerinin anlattýklarýna göre ateþ toplarý turuncu-sarý-beyaz renkte, kuyruksuz, etrafýndan ateþ parçacýklarý saçmayan hareket eden ýþýklý bir nesneye benziyordu. Ateþ toplarý görünmeden önce hiçbir patlama duyulmuyordu ve birden ortaya çýkan toplar yeryüzüne paralel bir yay çizerek ilerliyordu. Ateþ toplarýnýn birçok þüpheli olaydan önce onlarca görgü tanýðý tarafýndan görülmesi ve yaklaþýk olarak ayný þekili tarif etmeleri kýyamet teknolojilerine yönelik þüpheleri artýrdý. Hatýrlayacaðýnýz gibi 1999 Gölcük Depremi'nden önce de bu ýþýk saçan toplarý gördüðünü iddia eden onlarca görgü tanýðý vardý. Elektronik Sistemlerin Göçertilmesi Elektromanyetik darbe etkisi ilk olarak havada patlatýlan nükleer silahlarýn denenmesi sýrasýnda gözlemlendi. Bu enerji darbesi etki alanýnda bir elektromanyetik alan oluþturuyordu ve bu alana maruz kalan iletkenlerde ve elektronik malzemelerde süreli ama binlerce voltluk bir gerilim oluþuyordu. Bu darbe özellikle elektronik ekipmanlarda geri dönüþü olmayan hasarlara sebep olabilecek yeterliliktedir. Özellikle yeni nesil sistemlerin MOS tümdevre adýný verdiðimiz hassas bir yapýda olduðunu ve artýk elektroniðin girmediði bir makine, araç kalmadýðýný düþünürsek iþin ciddiyeti daha net ortaya çýkar. Yakýn zamandan örnek verebiliriz: Irak'ýn elektronik haberleþme alt yapýsýný etkisiz hale getirmek için bu tür silahlarýn kullanýlacaðýna yönelik açýklamalar yapýlmýþtý. Elektromanyetik Casusluk En çok kullanýlan veri iþleme, depolama aracý olan bilgisayar ile bu konuyu açýklayalým: Bilgisayarýmýzýn her parçasýndan, manyetik dalgalar yayýlýr. Bu dalgalar uygun sistemler ile alýnýp iþlenebilir. Birkaç kilometreden monitörünüzden yayýlan ýþýnlar toplanýp iþlenebilir ve sizin o anda monitörünüzde neler olduðu bilinebilir. Elektromanyetik casusluk askeri alanda da önemli bir konudur ve bunun üzerine çok ciddi çalýþmalar yapýlmaktadýr. Yurt dýþýndaki birçok büyükelçiliklerde þifreleme sistemlerinin bulunduðu odalarýn manyetik casusluklara karþý korumalý olduðu bilinen bir gerçektir. Düþünce Kontrolü ve ÖLÜM Sovyetler Birliði enerji ve psiko-enerji teknolojisine yönelik çalýþmalarý geçmiþe dayanýyordu. Moray, Abrams, Hieronymous, Tesla, Dela Warr, Down ve Reich gibi kiþilerin çalýþmalarý temel alýnarak batýda da beyin üzerine çalýþmalar devam ediyordu. 1974'te Çek mühendis Robert Pavlita böcekleri uzaktan öldürmeyi baþarmýþtý. 1979'da Sovyet bilimadamlarýnýn birkaç km öteden keçileri öldürebilen ya da yanlýþ yönlenme ve kapasite düþüklüðü gibi sonuçlar ortaya çýkaran sistemler üzerine çalýþtýðý deðiþim programýyla oraya giden bir Amerikalý biyolog tarafýndan bildirilmiþtir. Yakýn geçmiþe bakacak olursak, Körfez Savaþý'ndan sonra Amerikalý askerlerde oluþan ve Körfez Sendromu diye adlandýrýlan psikolojik sorunlarýn, Irak askerlerine karþý kullanýldýðý iddia edilen moral bozmaya, dikkatsizliði arttýrmaya yönelik silahlardan etkilendiklerine yönelik teoriler ortaya atýlmýþtý. Tesla Kalkaný Savaþýn olmazsa olmazlarýndan birisi þüphesiz iyi bir savunmadýr. Özellikle önemli alanlarýn (nükleer santraller, barajlar, silah fabrikalarý, silah depolarý, rafineriler...) korunmasý her zaman önceliklidir. Klasik savunmanýn kat kat üzerinde koruma saðlayacak bu kalkan, Tesla'nýn (1930) fikir babalýðýný yaptýðý, önemli bir konudur. Sonuç Tüm bu iç karartýcý silahlara karþýn, bu teknolojilerin iyi niyetli amaçlar için kullanýlmamasý için hiçbir sebep yoktur: Ozon tabakasýndaki deliðin kapatýlmasý (Tesla Kalkaný), zayýflamak isteyenlere içgüdüsel olarak telkinde bulunulmasý (zihin kontrol), þiddetli fýrtýnalarý önlemek... Genel Kurmay belgelerine de geçen kýyamet silahlarýn sýnýrsýz etkileri, kýyameti insanoðlu kendi eliyle mi yapacak sorusunu akýllara getiriyor. Bilimi daha yaþanýlýr bir dünya için kullanmak gerektiði anlaþýldýðýnda umarýz dünyada yaþanacak yer kalmýþ olur. Osman Ceylan, Kaynaklar: 1. Aydoðan Vatandaþ, Kýzýl Tarikat, s. 55, Karakutu Yayýnlarý 2. TESLA, Anlaþýlamamýþ Dahi, Margaret Cheney, Aykýrý Yayýnlarý 3. TESLA, Anlaþýlamamýþ Dahi, Margaret Cheney, Aykýrý Yayýnlarý Aydoðan Vatandaþ, Agharta- Elektromanyetik Savaþ Baþladý, s.140, Timaþ Yayýnlarý 6. Kara Kuvvetleri Genel Plan ve Prensipler Baþkanlýðý, Bülten Nu: 115, 28 Ekim 1999 (Gölcük Depremi'nden hemen sonra! )

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı