PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17"

Transkript

1 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan Aðustos 2005 te düzenlenecek FormulaG yarýþlarýna hazýrlanýyor. 7 PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi Murat Çelik le Aþk, hüzün, ayrýlýk, zaman, özlem, hasret, mutluluk, ve 18 umuda dair... Antik Kentte Çýrpýnýþ: PERRE Adýyaman ýn Pirin Köyü ndeki antik eserlerin durumu ve kaybedilen tarih Tsunami Asya daki görüntüsü ile kendini iyiden iyiye hissettirdi. Tsunaminin gizemi ve yýkýcýlýðý nedir, nasýl olmaktadýr? ÝTÜ lü araþtýrmacýlarla bu konuyu irdeledik. 8-9

2 2 Güncel Mart 2005 Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri 05 Öðrencilerde kariyer bilinci oluþturmak ve kiþisel geliþimin öneminin bilincine vararak ileriye yönelik kariyer hedeflerini þekillendirme þanslarýný arttýrmak amacýyla Ýstanbul Teknik Üniversitesi IAESTE Öðrenci Kulübü tarafýndan Mart 2005 tarihleri arasýnda ÝTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05 ile ilgili çalýþmalar tüm hýzýyla devam etmektedir. Mercedes-Benz Türkiye'nin Ana Sponsorluðunu, Yenibir.com ve Hürriyet IK'nýn Basýn Sponsorluðunu, Doðan Kitapçýlýk'ýn ise Hizmet Sponsorluðunu üstleneceði, mezun adaylarýný ve Türkiye'nin deðiþik sektörlerde önde gelen þirketlerini, kariyer danýþmanlýk firmalarýný ve kiþisel geliþim kurumlarýný ayný platformda bir araya getirecek olan "ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05"'in 23 Mart Çarþamba günkü açýlýþ gecesinde Kanal D'de yayýnlanan "Abbas Güçlü ile Genç Bakýþ" programýnýn gerçekleþtirilmesi planlanmaktadýr. 3 gün sürecek olan ve içerisinde çeþitli seminer, panel ve söyleþilerin yer alacaðý organizasyon boyunca Okan Bayülgen, Hakký Devrim, Çaðla Kubat, Tarýk Minkari, Aydýn Boysan, Ayþenur Yazýcý, Engin Gürkey(Ritm Atölyesi), Erdil Yaþaroðlu, Yiðit Özgür gibi ünlü isimler Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde konuk edilecek. Baltaþ-Baltaþ Yönetim Eðitim Danýþmanlýk ve NLP Grup Eðitim Danýþmanlýk'ýn katýlýmcýlara ücretsiz kiþisel geliþim eðitimleri vereceði organizasyonda NLP Efsane'den Mustafa Çay da Ateþ Dansý Gösterisi ile etkinliðe renk katacak. Liderlik,Yaratýcýlýk, Giriþimcilik, Kadýn ve Kariyer, Web üzerinden Online iþ baþvurularý, Mülakat Teknikleri, Ýletiþim ve Beden Dili, Motivasyon ve NLP konularýnýn içerisinde yer almasýnýn kesinleþtiði ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05'te organizasyonun temasý çerçevesinde Münir Arýkan, Mine Kýlýç, Zuhal Baltaþ, Mustafa Çay gibi yetkili bireysel geliþim uzmanlarý seminer verecekler. Ayrýca Kiþisel Geliþim alanýnda yayýnlarý olan tüm yayýnevleri ve dergilerle gerçekleþtirilen görüþmeler doðrultusunda Doðan Kitapçýlýk, Epsilon Yayýnevi, Genç Geliþim Dergisi yayýn kuruluþlarýnýn desteði saðlanmýþ durumdadýr. Ziyaretçilere verilecek armaðanlar, imza günleri, yarýþmalar, etkinlikler ve diðer sürprizler ise önümüzdeki günlerde ilan edilecektir. Ülkemizde her sektörden kendini kanýtlamýþ deðerli kurumlarýn, kariyer danýþmanlýðý uzmanlarýnýn ve kiþisel geliþim profesyonellerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek ve üniversite öðrencileri ile Türkiye'nin saygýn, baþarýlý, genç potansiyele ve dinamizme önem veren kurumlarý arasýnda köprü görevini üstlenecek bu etkinlik, ilgili alanlarda hizmet veren tüm kurumlarýn, akademisyenlerin ve tüm ziyaretçilerin katýlýmýna açýk ve ücretsizdir. Engin Gürkey Ritm Atölyesi Ekibi'nin gösterisinin ardýndan yapýlacak olan kapanýþ ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi IAESTE Öðrenci Kulübü tarafýndan Mercedes-Benz Türkiye'nin Ana Sponsorluðunda gerçekleþtirilecek olan ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05 sona erecektir. ÝTÜ Ýnsan Kaynaklarý ve Kiþisel Geliþim Günleri'05 hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiye web sitesinden ulaþabilirsiniz. Ýstanbul Teknik Üniversitesi IAESTE Öðrenci Kulübü ÝTÜ Ayazaða Kampüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü Binasý MASLAK / ÝSTANBUL Tel : (0212) / Fax: / Web site: ÝTÜ KARÝYER OFÝSÝ ETKÝNLÝKLERÝ Ýstanbul Teknik Üniversitesi, önceki yýllarda düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerini bu yýl Kariyer Günleri 2005 adý altýnda farklý bir çerçevede sürdürmeye karar verdi. Sektörlerinde önemli yere sahip firmalarýn temsilcileri ile ÝTÜ öðrencilerini buluþturmayý amaçlayan kariyer fuarý, 5-7 Nisan 2005 tarihleri arasýnda, ÝTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek. Ayný zaman dilimi içerisinde çok sayýda firmaya ulaþma olanaðýný kaçýrmayýn. Öðrenci indiriminin resmi adý olacak "Dis-card Öðrenci Ýndirim ve Aktivite Kartý", Ýstanbul'un farklý üniversitelerinde okuyan bir grup öðrencinin yine üniversite öðrencileri için düþünüp hayata geçirdiði bir proje. Bu proje kapsamýnda gitmeyi sevdiðiniz kaliteli kafeler, barlar, eðlence mekanlarý, restoranlar,alýþveriþ maðazalarý ve her sektörden ihtiyaç duyduðunuz iþletmelerden hiç bir söze gerek duymadan öðrenci ÝTÜ Kariyer Ofisi Bahar döneminde kariyer etkinliklerini daha yoðun olarak sürdürüyor. Geçtiðimiz ay içerisinde "Etkili CV/Özgeçmiþ Hazýrlama ve Mülakat Teknikleri" adý altýnda seminer düzenleyen ÝTÜ Kariyer Ofisi, Mart ayý içerisinde de çeþitli yerleþkeleimizde "mülakat simülasyonlarý" yapacak. Bunlarla birlikte çeþitli zamanlarda bölümlere yönelik olarak firma tanýtým organizasyonlarý da devam edecek. Geliyor!.. indiriminizi alacaksýnýz. Bu indirimlerin yanýsýra çeþitli promosyonlar, hediyeler ve en önemlisi konser, gösteri ve yarýþmalarý kapsayan etkinliklerde Discard ile öðrenci olmanýn keyfini yaþayacak, kendizi özel hissedeceksiniz. Mart ayý içinde okulumuzla birlikte diðer üniversitelerden ve Ýstanbul'un çeþitli noktalarýndan kolaylýkla ulaþabileceðniz Discard'ý biz dört gözle belkiyoruz. ÝTÜ KADININ ATÖLYESÝ KULÜBÜ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKÝNLÝKLERÝ 8 Mart 1857 yýlýnda Amerika'nýn New York kentinde tekstil sektöründe çalýþan iþçi kadýnlarýn, uzun çalýþma saatlerini, az maaþla insanlýk dýþý koþullarda çalýþtýrýlmalarýný protesto etmek için grevler yapmasý büyük yanký uyandýrmýþtýr. Daha sonra 1975 yýlýnda Birleþmiþ Milletler 8 Mart'ýn "Dünya Kadýn Günü" olarak kutlanmasýna karar vermiþtir. Bugün ise ÝTÜ Kadýnýn Atölyesi Kulübü kadýnlarýn maruz kaldýðý zorluklarý vurgulamak ve kadýnlarýn hak ettiði yeri bulmasýný desteklemek amacýyla etkinliklerini sürdürüyor; "Tüm kadýnlarýn "8 Mart Dünya Kadýn Günü" kutlu olsun!" mesajýný iletiyor. Kulübün bu yýlki 8 Mart etkinlikleri: -"Kadýnýn Sesi" skeç çalýþmasý, - Film Gösterimi ve söyleþi: -7 Mart 2005, saat: 18:00/KSB- Oditoryum-"Osama" -8 Mart 2005, saat: 18:00/Ýþletme Fakültesi- Reþat Nalbantoðlu Salonu-"The Scarlett Letter" Devam Ederken... Büyük uðraþ ve hevesle gazetemizin ikinci sayýsýný sizlere sunmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu yeni dönem, gazetecilik araþtýrmalarýna yönelik yeni bilgilendirici çalýþmalarýn aðýrlýk kazanacaðý ve ayný zamanda yayýn kurulunun geniþletilmesine yönelik çalýþmalarýn yapýlacaðý bir süreç olacak. Bunun ilk adýmýný 17 Mart 2005'teki tanýþma toplantýmýzla atacaðýz. Gazete çalýþmalarýmýz sýrasýnda ÝTÜ lülerin paylaþýmcýlýðýný bize en iyi þekilde gösteren Sayýn Nevzat Özkök e, Sayýn Seren Ersoy a, Rektörlük çalýþanlarýna, ÝTÜ Burs Ofisi çalýþanlarýna, Sayýn Meliha Baykal a, Sayýn Ümit Sayýn a; teknik açýdan sýkýntý yaþadýðýmýz anlarýmýzda hiçbir yardýmdan çekinmeyen Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý çalýþanlarýna; hukuksal iþlemlerimizdeki sýkýntýlarýmýzýn aþýlmasýnda gösterdiði çaba için Sayýn Pervin Erol a; Öðrenci Ýþleri Otomasyonu çalýþanlarýna; yaptýðý unutulmaz katkýlarý için Sayýn Nazire Peker ve Arý Teknokent çalýþanlarýna; her an yanýmýzda hissettiðimiz Sayýn Mine Canýtez Özpay a ve Sosyal Kültürel Merkez çalýþanlarýna; her an aklýnda olduðumuzu hissetiren Sayýn Mustafa ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi, Süreli Yayýn Ýstanbul Teknik Üniversitesi Adýna Yayýn Sahibi Rektör Prof. Dr. Faruk Karadoðan, Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Erkin Nasuf Yayýn Danýþmanlarý: Prof. Dr. Fuat Anday, Prof. Dr. Bihrat Önöz, Doç. Dr. Yüksel Güvenilir, Y. Doç. Dr. Beyza Taþkýn Yayýn Kurulu: Fatih Avcý, H. Tansu Özer, M. Fatih Kývrak, Osman Ceylan, Hakan Fatih Karagül, Huriye Uzun, S. Selçuk Bucak, Nezaket Atakul, Engin Özsoy, Seçil Durman, Selin Erkiþi, Ata Emir Gürkan, Ali Çetin Çetinel, Taylan Baðcý, Ali Güler Bulut a; olanaklarýný hiç çekinmeden bizimle paylaþan arkadaþýmýz Sayýn Mustafa Akça ya; destekleri ile bizi onurlandýran Ýstunit Film Prodüksiyon a, Sayýn Ata Muðan a; ÝTÜ lülerin hayat boyu birbirlerine baðlý kaldýklarýný en iyi biçimde gösteren ve bize desteklerini esirgemeyen, Ýzmir ÝTÜ Mezunlarý Derneði Baþkaný Sayýn Süreyya Karaman ve dernek üyelerine; Ankara ÝTÜ Yüksek Mühendisler Birliði Vakfý Baþkaný Sayýn Akad Çukurova ve vakýf üyelerine; sýcaklýðý ve içtenliði ile bize yön gösteren deðerli mezunumuz Sayýn Yücel Erdem e; çalýþmalarýmýz sýrasýnda bize destek veren arkadaþlarýmýz, hocalarýmýz ve ÝTÜ idari personeline; içeriðimizin önemli bir kýsmýný oluþturan ve gerekli desteði yapan ÝTÜ Kültür ve Sanat Birliði öðrenci kulüplerine teþekkürlerimizi sunarýz. ÝTÜ Gazetesi Yayýn Kurulu Arýyorum-ÝTÜ Gazetesi Tanýþma Çayý 17 Mart 2005 saat 18:00 da ÝTÜ Gazetesi Odasý nda yapýlacaktýr. Basýn-yayýnla ilgilenen arkadaþlarýmýzýn katýlýmýný bekleriz... ÝTÜ Basýn Yayýn Kulübü Arýyorum ÝTÜ Gazetesi Öðrenci Ýþleri Otomasyonu Binasý, Giriþ Katý ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesi Maslak-Ýstanbul Faks:

3 Mart 2005 Güncel 3 Ýlk defa bu yýl güz döneminde web kaydý yapanlar bilmezler, hatta tahmin dahi edemezler iki dönem öncesine kadar kayýt günlerinde neler yaþadýðýmýzý. Ýki dönemdir ise kayýt sistemimiz oldukça rahat, hýzlý ve az sorunlu. Artýk þikayetlerimiz "Akþama kadar 'sis'e giremedim." þeklinde deðil de "Ders hemen doldu 5. dakikada, alamadým." þeklinde dile gelir oldu. Peki nasýl oldu da kimimiz için bir gün öncesinden baþlayýp, diðer gün akþama kadar süren "ÝTÜ Kayýt Þenliði" rayýna oturdu. Kayýt sistemimiz hakkýnda merak ettiklerinizi Otomasyon Daire Baþkaný Tuðrul Genç'ten aldýðýmýz bilgiler doðrultusunda sizlere aktarmaya çalýþacaðýz. SÝSTMEMÝN DONANIMI VE YAZIMLIMI Sistemin donanýmýnda ve yazýlýmýnda çeþitli düzenlemeler yapýlmýþ. Donanýmdaki iyileþtirmelerle %30'luk bir hýzlanmaya ulaþýlmýþ. Sunucumuz Sunfire V440, üzerinde 4 adet 1Ghz iþlemci (64-Bit), 16GB Hafýza(RAM) bulunduruyor. Bilgileri yazma yükünü sunucudan alan, içinde çok sayýda sabit disk bulunduran harici bir A1000 ünitesi var. Sunucuya bizlerin "node" olarak bildiði "yönlendirici, taþýyýcý" olarak düþünebileceðimiz evlerimizde, ofislerimizde kullandýðýmýz masaüstü bilgisayarlar aracýlýðýyla baðlanýyoruz. Yazýlýmda da yenilemelere gidilmiþ. Ayný sistem bir çok dünya üniversitesinde de kullanýldýðý için kayýt kontrol algoritmalarýnda, tüm üniversiteler düþünülerek yapýlmýþ ancak sistemde ÝTÜ için gerekli olmayan kontroller bulunmaktaymýþ. Bu gereksiz kontroller devre dýþý býrakýlarak (sistemin öðrenci modülü yeniden yazýlmýþ) ve bazý kontroller ÝTÜ'ye uygun hale getirilerek önemli bir hýzlanma saðlanmýþ. Örneðin: Eski sistemde öðrenci CRN bilgilerini girip gönderdikten sonra doðrudan, herhangi bir kontrol yapýlmadan girdiði derslere kaydoluyormuþ. Ön þart, bölüm kýsýtlamasý vb. gibi koþullar daha sonra kontrol ediliyor eðer dersi almada bir engel bulunursa, öðrenci dersten siliniyor ve bilgilendiriliyormuþ. Yeni sistemde ise tüm kontroller öncelikli olarak yapýlýyor, herhangi bir engel yoksa öðrencinin kaydý yapýlýyor. Sistemin hýzýna en önemli katkýyý bu düzenlemenin saðladýðý düþünülüyor. Sistemin hýzýyla ilgili yapýlan ölçümlerde bir öðrencinin kaydýnýn ortalama süresi 3 saniye civarýnda iken artýk 1 saniyenin de altýnda hýzlarla kayýt olunabildiði belirlenmiþ. KONTENJAN BÝLGÝLERÝ VE 52/50 MESELESÝ Kayýt esnasýnda, "Her dersi kaç kiþi almýþ?", "Ne kadarlýk yer var?" gibi sorularýn cevabý ders programlarý sayfalarýnda yazmakta. Ancak bu k o n t e n j a n bilgilerinin bu sayfalardan bizlere ulaþmasý belirli aralýklarla mümkün oluyor. Tuðrul Genç derslerdeki doluluk oranýný, anýnda güncelleme yoluna gidildiði takdirde bunun sisteme yük olacaðýný ve kayýtlarda yavaþlamaya yol açacaðýný belirtti. Kontenjan durumunu belirten sayfalarda 50 kontenjanlý derse kiþinin yazýldýðý doluluk oraný %100'den fazla(!) olan derslere tanýk olmuþsunuzdur. Bu durumu sistemdeki bir hataya baðlamýþ olabilirsiniz ancak durum gerçekten göründüðü gibi yani bazý derslere kontenjandan fazla öðrenci yazýlmak zorunda. Bu konu çift anadal programýna dahil olan; ayrýca dikey ve yatay geçiþ yapmýþ öðrenciler ile ilgili. Çeþitli sebeplerden dolayý, almalarý gereken bir dersi alamayan bu öðrencilerin kayýtlarý kontenjan dolmasý durumunda el ile yapýlýyor. Örneðin dikey geçiþ öðrencileri-nin ders programlarý oldukça yoðun ve karmaþýk bir yapýda. Ya da yatay geçiþ öðrencileri için yine önþart sorunlarý ile karþýlaþýlabiliyor. Bu yüzden gerekli durumlarda otomasyonun müdahalesi ile bazý derslere kontenjanýndan fazla öðrenci alýnmasý söz konusu oluyor. YEREL AÐ ÝLE KAYIT ÖNCELÝKLÝ MÝ? Kayýt sistemi ile ilgili akýllara takýlan birkaç soruya da sizler için yanýt aradýk. Örneðin, kaydýn baþlamasý ile ÝTÜ'nün dýþ baðlantýya kapandýðý, yalnýzca yerel baðlantýya izin verildiði, bu yüzden de belirli bir süre sadece kampüsten kayýt yapýlabildiði yönünde 1. A1000 ünitesi 2. Sunfire V Node Bilgisayarlarý 4. Odayý Soðutmak Ýçin Klima söylentiler var. Bunun söz konusu dahi olmayacaðýný belirten Tuðrul Genç, ÝTÜ içinden kayýt yapmanýn sadece sisteme daha hýzlý eriþim saðladýðýný, zaman zaman internet servis saðlayýcýlarýndan kaynaklanan sorunlarýn yaþandýðýný, sözlerine ekledi. Memleketlerinden sadece kayýt için gelen arkadaþlara da bunun artýk çok önemli farklar yaratmayacaðýný, bu yüzden kendi þehirlerimizden ADSL baðlantý hatta, 56K Modem ile dahi rahatlýkla kayýt yapabileceðimizi söyledi. Sistemin yenilenmesinin çok büyük maliyetlere yol açtýðý yönündeki söylentilere de açýklýk getiren Genç yazýlým yenilemesinin kendi bünyeleri tarafýndan yapýldýðýný bunun da çok büyük masraflara yol açmadýðýný belirtti. Serbestlik mi sorun yaratýyor? Tuðrul Genç kayýt için Türkiye'de ve dünyada bu kadar serbestlik tanýyan çok fazla üniversite olmadýðýný belirtti. Bazý üniversitelerde belirli sayýda öðrencinin belirli dönemlerde kayda alýndýðý, bazý üniversitelerde sadece fakülte içi ders seçimi yapýldýðý, bazýlarýnda da 6 ay öncesinden kayýtlarýn açýldýðýnýn örneklerini verdi.bu uygulamalar, havuz ders uygulamasý ile farklý fakülteden öðrencilerin ayný dersleri almalarý, önkoþullu birçok dersin bulunmasý sebebiyle ÝTÜ için geçerli olamýyor. UYARI! Bu kayýt döneminde de talihsizlik yaþayan arkadaþlarýmýz oldu. Bu talihsizliklerin bir kýsmý istenilen dersin alýnamamasý þeklinde gerçekleþirken bazý öðrenciler için durum daha da kötüydü. Çünkü aldýklarý derslerin bir kýsmýný daha sonra tekrar ders programlarýna baktýklarýnda göremediler. Hatta maðdur öðrencilerden birisinin bize verdiði bilgilere göre 10 dersinin 7 tanesi ders programýndan çýkarýlmýþtý. Bu durum sistemin bir sorunu olabileceði gibi þifrelerin kötü niyetli kiþilerin eline geçmesiyle de gerçekleþmiþ olabilir. Bu nedenle öðrencilerin þifrelerini ve hatýrlatma sorusunu baþkalarýnýn tahmin edemeyeceði þekilde seçmeye önem vermesi gerekmekte. Sistem sorunlarý için doðru adres Otomasyon Sistem ile ilgili karþýlaþtýðýnýz sorunlar için Bilgi Ýþlem e deðil Otomasyon Daire Baþkanlýðýna baþvurmalýyýz.bilgi Ýþlem in kayýt sistemi üzerinde herhangi bir etkisi yok. H. Tansu Özer,

4 4 Ý.T.Ü. mezunlarýndan Doktor Yüksek Mühendis Orhan Öcalgiray'ýn baðýþlarýyla 2 Aðustos 2004 tarihinde Ayazaða Yerleþkesi'nde hizmete giren Ý.T.Ü. Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji ve Genetik Araþtýrmalar Merkezi disiplinler arasý çalýþmalarýn yürütülebileceði üniversitemizin ve Türkiye'nin seçkin araþtýrma merkezleri arasýnda yerini aldý. Biyomedikal, nanobiyoteknoloji, biyomalzemeler, doku mühendisliði, biyobenzetim gibi son yýllarda sýklýkla duymaya baþladýðýmýz, geleceðimizi þekillendirecek olan araþtýrmalar için gerekli altyapýnýn olduðu merkezde eðitim ve araþtýrma amaçlý tam donanýmlý 21 laboratuvar, sergi ve konferans salonu bulunuyor. Bireysel araþtýrmalar ile bilim ve teknoloji üretmenin mümkün olmadýðýný belirten Fen- Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Merkezin Baþkaný Doç. Dr. Candan Tamerler Behar: "Bilgiyi paylaþan, farklý yaklaþýmlarýn zenginliði ile iç içe teknolojik hedeflere yönelmeliyiz. Ama þunu da bilmeliyiz ki, süreli hedeflerin yaný sýra uzun soluklu projelere de yönelmeli, özellikle ülkemiz açýsýndan hem yetiþmiþ elemana hem de teknoloji geliþtirmeye yönelik 5-10 yýllýk planlar yapmalý, temel bilimimizi mühendislik bilimimizle birleþtirip, hedefe yönelik projeler oluþturmalýyýz." diyerek uzun vadeli projelerin önemini vurguluyor. Sayýn Behar'dan aldýðýmýz bilgiye göre son dönemde yürütülen önemli projelerden bazýlarý þunlar: Avrupa Birliði 6. Dönem Çerçeve desteðinde çevre ile barýþýk biyolojik yöntemlerin kullanýldýðý yeni tür bolarýn geliþtirilmesi, Devlet Planma Teþkilatý destekli biyobenzetim yolu ile iþlevsel nanoteknolojik malzeme üretilmesi, norbiyoloji, çevre, bakteriyel genetik gibi farklý alanlarda TÜBÝTAK destekli projeler Yüzyýlýn araþtýrma konularý, biliþim teknolojiler, enerji, malzeme bilimleri, biyoteknoloji ve çevre olarak özetlenebilir. Her ne kadar ayrý baþlýklar altýnda gruplanmýþ olsalar da bu alanlar pek çok çalýþma konusunda kesiþmektedir. Ama 21. yüzyýlda anahtar teknoloji diyebileceðimiz konular, biyoteknoloji (ki özellikle gen bilimine baðlý biyoteknolojik iþlemler), nanoteknoloji ve biliþimdir. Bu teknolojilerin ortak yönü tek bir alana baðlý olmayan, disiplinlerarasý çalýþma sonucu ortaya hibrit teknolojiler ve uygulamalar çýkarmalarýdýr. Çaðýmýzýn öncelikli araþtýrma ve teknoloji alanlarý içinde hýzlý bir þekilde yer edinen nanobiyoteknoloji bunun en güzel ve en Genetik ÝTÜ Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji ve Genetik Araþtýrmalar Merkezi son örneðidir. Anobiyoteknolojik uygulamalar için doðayý örnek aldýðýmýz zaman en önemli örneklerin hibrit olarak tanýmlayabileceðimiz biyomoleküller ve anorganik bileþenlerden olan sistemler olduðunu görürüz. Bunlara verilebilecek en güzel örnekler kemikler, diþler, omurilik, deniz kabuklarý ve bitkilerdir. Doðadan esinlenerek ve ondan fikirleri ödünç alarak çeþitli alanlarda kullanýlabilecek yeni malzemeler üretmeyi amaçlayan biyobenzetim uygulamalarý sayesinde yukarýda bahsi geçen örneklerden yola çýkarak yeni ürünler elde edilebilir. Artýk moleküler seviyede öne çýkan biyobenzetim, doðadan esinlenerek pratikte kullanýlabilir malzemeler ve sistemler tasarlamak veya biyolojik prensiplerin herhangi bir ürününün oluþumu ve kullanýmý olarak tanýmlanabilir. Örneðin diþin yapýsýnýn anlaþýlmasý sonucu belli süreçte kaybedilen diþler çok ileri yaþlarda bile yenilenebilecek, kemiklerin ve deniz kabuklarýnýn yapýsý esas alýnarak vücuttaki kýrýlan ya da doðuþtan sorunlu olan benzer kýsýmlar üretilen biyomalzemeyle olmasý gerektiði gibi sorunsuz bir hale getirilebilecektir. Bu noktada bir dönüm noktasý olabilecek bir alan ise DNA'daki elektron transfer mekanizmasýnýn anlaþýlmasý olacaktýr. Þu anda bilinen tüm bilgisayarlardan daha hýzlý olan bu iþlemin en önemli özelliði ise fizyolojik ortamda ve hiçbir yan etkisi olmadan gerçekleþmesidir. Bu iþlevin mekanizmasýnýn anlaþýlmasýyla DNA çiplerinin zamanla daha etkin hale getirilmesi sonucu son derece hýzlý, güçlü ve çevre dostu bilgisayarlarýn yakýn bir gelecekte yaygýnlaþmasý sürpriz olmayacaktýr. Sayýn Behar, merkezin açýlýþ töreninde konuþmasýnýn sonunda verdiði örnek ile disiplinler arasý çalýþmanýn gerekliliðini ve getirilerini çok güzel bir þekilde vurguladý: "University of Washington ile ortak yaptýðýmýz yeni bir proje önerisi ile ilgili olarak, geçen hafta dünyaca ünlü Fred Hatch Kanser Araþtýrmalarý Merkezi'nde katýlmýþ olduðum birkaç toplantýdan edindiðim izlenimi ca aktarmak istiyorum: Kanser hastalarýnda uygulanmak üzere geliþtirilen ve þu anda 3. faz klinik araþtýrmalarda hastalarda denenen bir hibrid molekülün hikayesidir. Molekülün tümöre baðlanan biyolojik Doç. Dr. Candan Tamerler-Behar kýsmý moleküler biyologlar tarafýndan geliþtirilip, malzeme bilimcileri tarafýndan nanoboyutlu anorganik kýsmý oluþturulup, kimyacýlar tarafýndan hücre içi daðýlýmýný saðlayacak yapý özelliði kazandýrýlmýþtýr. Ayný zamanda çok yönlü iþlevselliði ve seçiciliði sayesinde kanser hücresini tanýyýp yoðun araþtýrmalar sonucu eklenen hedefe yönelik bir maddeyle yok etmektir. Bu örnekte iodine 131 kullanýlmýþ ve miktar tespitleri de hastada yapýlan tarama sonuçlarýna göre matematikçiler ve fizikçiler tarafýndan yapýlmaktadýr." Osman Ceylan Mart 2005 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Tüm dünyada canlýlarý oluþturan genetik yapýnýn çözülmesi, ortaya çýkarýlan bu yapýdaki genlerin yerlerinin saptanmasý, iþlevlerinin anlaþýlmasý, iliþkilerinin belirlenmesi amacýyla yürütülen çalýþmalar büyük bir hýzla devam etmektedir. Bu amaç doðrultusunda, belirlenen hedefe ulaþmayý kolaylaþtýracak, hýzlandýracak yöntemlerin geliþtirilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Basit gibi görünmekle birlikte, geliþtirilen bu yöntemlerin en önemlilerinden birisi Polimeraz Zincir Reaksiyonu ("Polymerase Chain Reaction", PCR)'dur yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde bulunan Cetus þirketine baðlý olarak çalýþan Henry A. Erlich, Kary Mullis ve Randall K. Saiki tarafýndan geliþtirilen metod nükleik asitlerin canlý organizma içinde bulunmadan, uygun koþullar altýnda çoðaltýlmasýna dayanýr. Hem araþtýrmada hem de klinik laboratuar tanýsýndaki uygulama alanlarýyla büyük öneme sahip olan PCR'ýn geliþtirilmesindeki çalýþmalarý nedeniyle, K.Mullis, 1993 yýlý Nobel Kimya Ödülünü almaya hak kazanmýþtýr. Polimeraz Zincir Reaksiyonu bir çeþit in vitro (canlý organizma dýþýndaki yapay ortam) klonlamadýr. Her PCR, istenilen sayýda tekrarlanabilen döngülerden oluþur. Bir PCR döngüsü sýrasýyla, deoksiribonükleikasidin (DNA) iki zincirinin yüksek sýcaklýkta birbirinden ayrýlmasý ("Denaturation"); sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya baðlanmasý ("Annealing") ve zincirin yeni çift zincirli DNA'lar oluþturacak þekilde uzamasý ("Extension") aþamalarýndan meydana gelir (Þekil 1). Þekil 1: Bir PCR Döngüsü [3] Bu aþamalarýn her biri farklý sýcaklýklarda gerçekleþtirilir (sýrasýyla 94 C-98 C; 37 C-65 C; 72 C). PCR tekniði, tek ve çift sarmallý DNA, ya da RNA için kullanýlabilir. PCR ile bir hedef DNA parçasýndan milyonlarca çoðaltmak mümkündür. Reaksiyon baþlatýlmadan önce istenen sayýda döngünün tekrarlanmasý saðlanabilir. Yöntemin temeli, çoðaltýlmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki baz dizilerine tamamlayýcý olan, baz uzunluðunda bir çift sentetik oligonükleotid primer kullanýlarak, bu iki primer ile sýnýrlandýrýlan bölgenin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanýr. PCR'ýn en önemli özelliði çok az miktarda DNA ile çalýþmaya olanak saðlamasýdýr. Bir PCR döngüsü için gerekli olan beþ ana madde vardýr: DNA örneði, genelde genomik DNA; çoðaltýlacak bölgeyi saðdan ve soldan çevreleyen bir çift sentetik primer; deoksi-nükleotit-trifosfatlar (dntp); yüksek ýsýya dayanýklý DNA polimeraz enzimi; uygun ph ve iyon koþullarýný (Mg+2) saðlayan tampon karýþýmý, genelde MgCl2. PCR yöntemi kolay uygulanabilir olmasý ve hýzlý sonuç vermesi gibi avantajlarý nedeniyle, birçok farklý alanda kullanýlabilmektedir. Bu alanlar þöyle özetlenebilir: 1) Kalýtsal hastalýklarda taþýyýcýnýn ve hastanýn tanýsý, 2) Prenatal(doðum öncesi) tanýda, 3) Klinik örneklerde patojen(hastalýk yapabilecek) organizmalarýn saptanmasý, 4) Adli týpta, 5) Onkogenesisin(kanser yapan hücrelerin oluþum evresi) araþtýrýlmasýnda, 6) "Probe"(sonda) oluþturulmasýnda; klonlamada; gen tanýmlamasý araþtýrmalarýnda, 7) DNA dizi analizinde; büyük miktarda DNA örneklerinin oluþturulmasýnda, 8) Bilinmeyen dizilerin tayininde, 9) Geçmiþ DNA'nýn incelenmesi ve evrimin aydýnlatýlmasýnda, 10) "Restriction Fragment Length Polymorphism" (RFLP) analizinde, 11) In vitro fertilization (canlý hücre dýþýnda gerçekleþen sperm yumurta birleþmesi) yapýlan tek hücrede, implantasyon(döl tutma) öncesi genetik tstlerin yapýlmasýnda ve implantasyonun gerçekleþtirilmesi ile bebeðin normal doðumunun saðlanmasý sýrasýnda, 12) DNA-Protein interaksiyonunun(etkileþiminin) araþtýrýlmasýnda ("footprinting") kullanýlabilir. PCR'ýn kullanýma geçmesiyle laboratuvar tanýsýnda çok büyük bir hýz ve kesinlik kazanýlmýþ, bir çok durumda radyoaktivite kullanýmý gereksiz hale gelmiþtir. Cemil Ozan Ceyhan, ÝTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü Kaynaklar: [1] ÝTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 25 Ocak [2] Snustad, D. P., Simmons, M. J., Principles of Genetics, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, [3] Genetic Engineering: PCR, RFLP Analysis & Gene Therapy, /BearFlag45/Biology1A/LectureNotes/LNPics/Recomb/pcr.gif, 25 Ocak [4] Principle of the PCR, 25 Ocak [5] Pediatrik Moleküler Patoloji ve Genetik, /internal_medical/pediatrics/mol-gen/index.php?pgid=70, 25 Ocak 2005.

5 Mart 2005 Bilim Teknoloji 5 nsanoðlunun hýrslarýnýn en büyüðü ve en vahþisi savaþtýr. Bitmeyen daha güçlü olma isteðinden dolayý -daha güçlü silahlar- için büyük paralar, emekler harcanmakta. Ýnsanlýk için yapýlan buluþlar bile savaþ malzemesi olmaktan kurtulamamýþlardýr malesef: Atom bombasý; Einstein (Aynþtayn) fikrinin insan yok etmek için kullanýldýðýný gürünce (1945'te Japonya'da olanlarý herkes biliyordur) üzüntüsünü açýkça dile getirmiþtir. Günümüzde kullanýlan silahlar genel olarak patlama esasýna dayalý silahlardýr. Bu silahlarýn etkisi silahýn fýrlattýðý mermiye ya da bombaya göre deðiþir. Bazý silahlar yerin kilometrelerce altýna etki edebilirken, bazýlarý onlarca metre kare alaný cehenneme çevirebiliyor (Vietnam Savaþý'nda tanýdýðýmýz yangýn bombalarý). Eðik atýþ prensibiyle ilerleyen bombalarýn imdadýna yetiþen teknoloji, güdümlü diye anýlan akýllý bombalarla bizleri tanýþtýrmakta geç kalmadý. Artýk bombalar belirlenen bir binayý hatasýz olarak vurmakla kalmýyor, binanýn hangi penceresinden gireceðini de hatasýz olarak saptayabiliyor. Patlayýcý silahlarýn etki alaný kýsýtlýdýr. Biyolojik-kimyasal silahlar ise kalýcý zararlara sebep olabileceði için ve bu silahlarýn etkisinden bu silahlarý kullananlar da etkilenebileceði için riski büyüktür. Bu istenmeyen durumlar için muhteþem (!) bir çözüm vardý: ELEKTROMANYETÝK SÝLAHLAR. Elektromanyetik Silah Fikrinin Ortaya Çýkýþý Ýlk sayýmýzda unut(tur)ulmuþ bir dahiden bahsettik: TESLA. Tesla patent mücadelelerinden doðan sorunlardan dolayý ömrünün son zamanlarýnda maddi bakýmdan sýkýntýya düþmüþ ve daha önce çalýþma yaptýðý manyetik alan ve etkileri hakkýnda inanýlmaz iddialarda bulunmuþtu: Yapay depremler yapabileceðini, "ölüm ýþýný"ndan ve kimsenin geçemeyeceði manyetik bir kalkandan bahsetti, hatta ve hatta dünyayý bir elma gibi ikiye bölebilecek güçte silahlar yapýlabileceðini söyledi. Elektromanyetik silah fikri böylece ortaya çýkmýþ oldu. Tesla'nýn ölümünün ardýndan, Tesla'ya ait tüm depolar, çalýþtýðý yerler ve kaldýðý otellere kadar Tesla ile bir þekilde baðlantýsý olmuþ her yer CIA ajanlarý tarafýndan basýlmýþ, mobilyalarýna varýncaya kadar toplanmýþ ve bilinmeyen bir yere götürülmüþtür. Tesla'nýn notlarý halen sýrrýný korumakta, kamuoyu bu konuda bilgilendirilmemektedir. Dalga mý Geçiyorsun? "Red Alert" oyununu bilgisayar oyunu meraklýsý olup bilmeyen yoktur. Oyundaki manyetik kalkan, zihin kontrolü, yapay hava fýrtýnasý gibi bize Sadece oyunlarda olur dedirten olaylara birçok filmde de rastlýyoruz. Geçen sayýmýzda bahsettiðimiz gibi, tohumlarý 1900'lerde atýlan bu fikirler üzerine acaba o günlerden sonra hiç çalýþma yapýlmadý mý? Bu sorunun cevabýný birkaç örnekle arayalým: Yapay Atmosfer Olaylarý ve Depremler "Birileri Dünya'nýn havasýný kumanda edebilir, gelgiti ve denizin yükselme seviyesini deðiþtirebilir, sýcak iklimleri dondurabilir." Lyndon B. Johnson, ABD Senatörü, 1957 "Ýnsanlar iklimin edilgen nesneleri olmaktan çýkýp onu biçimlendirmeye baþlayacaklar, kurak bölgeler için yaðmur toplayabilecek, selleri, dolu ve kar fýrtýnasý bulutlarýný daðýtabilecekler." Sergei Korolev, Ýlk Dönem Sovyet Uzay Programý Kurucusu, 1963 Depremlerin dýþardan tetiklenebilmesi üzerine Tesla'nýn çok uzun zaman önce çalýþmalar yaptýðýný ve baþarýlý olduðunu biliyoruz. Özellikle Avustralya'da depremlerin madenlerde yol açtýðý zararlarý inceleyen John Watts (Jeobilim Danýþmaný) yaptýðý çalýþmalarda 1900'den beri gölgede hiçbir deprem kaydý olmamasýna raðmen ansýzýn ortaya çýkan bu depremlerin madenlerde sebep olduðu hasarlarýnýn normal depremlerin verdiði hasarlardan çok farklý olduðunu gösterdi. Daha sonra anlaþýldý ki Japon Aum Tarikatýn bu bölgeden çok büyük miktarlarda toprak almýþtý ve bölgede Japon turistler dolaþmaktaydý! (Aum, Japonya'daki metro saldýrýsýyla gündeme gelmiþti) Tarikatýn Ruslarla gizli çalýþmalar yaptýðý yönünde söylentiler vardý. 5 binden fazla insanýn ölümüne ve Japon sanayisinin temel taþlarýndan olan Kobe'nin yerle bir olmasýna sebep olan depremi (17 Ocak 1995) bilinen meþhur Aum üyeleri tarafýndan önceden tahmin edilmiþti. (Ayrýntýlý bilgi ve Aum-Rus iþbirliðine iliþkin kanýtlar için Aydoðan Vatandaþýn Kýzýl Tarikat kitabýna bakýnýz.) Tüm þüpheli depremler ve olaylardan önce görülen ateþ toplarý buralarda da görülmüþtü! Ateþ Toplarý Görgü þahitlerinin anlattýklarýna göre ateþ toplarý turuncu-sarý-beyaz renkte, kuyruksuz, etrafýndan ateþ parçacýklarý saçmayan hareket eden ýþýklý bir nesneye benziyordu. Ateþ toplarý görünmeden önce hiçbir patlama duyulmuyordu ve birden ortaya çýkan toplar yeryüzüne paralel bir yay çizerek ilerliyordu. Ateþ toplarýnýn birçok þüpheli olaydan önce onlarca görgü tanýðý tarafýndan görülmesi ve yaklaþýk olarak ayný þekili tarif etmeleri kýyamet teknolojilerine yönelik þüpheleri artýrdý. Hatýrlayacaðýnýz gibi 1999 Gölcük Depremi'nden önce de bu ýþýk saçan toplarý gördüðünü iddia eden onlarca görgü tanýðý vardý. Elektronik Sistemlerin Göçertilmesi Elektromanyetik darbe etkisi ilk olarak havada patlatýlan nükleer silahlarýn denenmesi sýrasýnda gözlemlendi. Bu enerji darbesi etki alanýnda bir elektromanyetik alan oluþturuyordu ve bu alana maruz kalan iletkenlerde ve elektronik malzemelerde süreli ama binlerce voltluk bir gerilim oluþuyordu. Bu darbe özellikle elektronik ekipmanlarda geri dönüþü olmayan hasarlara sebep olabilecek yeterliliktedir. Özellikle yeni nesil sistemlerin MOS tümdevre adýný verdiðimiz hassas bir yapýda olduðunu ve artýk elektroniðin girmediði bir makine, araç kalmadýðýný düþünürsek iþin ciddiyeti daha net ortaya çýkar. Yakýn zamandan örnek verebiliriz: Irak'ýn elektronik haberleþme alt yapýsýný etkisiz hale getirmek için bu tür silahlarýn kullanýlacaðýna yönelik açýklamalar yapýlmýþtý. Elektromanyetik Casusluk En çok kullanýlan veri iþleme, depolama aracý olan bilgisayar ile bu konuyu açýklayalým: Bilgisayarýmýzýn her parçasýndan, manyetik dalgalar yayýlýr. Bu dalgalar uygun sistemler ile alýnýp iþlenebilir. Birkaç kilometreden monitörünüzden yayýlan ýþýnlar toplanýp iþlenebilir ve sizin o anda monitörünüzde neler olduðu bilinebilir. Elektromanyetik casusluk askeri alanda da önemli bir konudur ve bunun üzerine çok ciddi çalýþmalar yapýlmaktadýr. Yurt dýþýndaki birçok büyükelçiliklerde þifreleme sistemlerinin bulunduðu odalarýn manyetik casusluklara karþý korumalý olduðu bilinen bir gerçektir. Düþünce Kontrolü ve ÖLÜM Sovyetler Birliði enerji ve psiko-enerji teknolojisine yönelik çalýþmalarý geçmiþe dayanýyordu. Moray, Abrams, Hieronymous, Tesla, Dela Warr, Down ve Reich gibi kiþilerin çalýþmalarý temel alýnarak batýda da beyin üzerine çalýþmalar devam ediyordu. 1974'te Çek mühendis Robert Pavlita böcekleri uzaktan öldürmeyi baþarmýþtý. 1979'da Sovyet bilimadamlarýnýn birkaç km öteden keçileri öldürebilen ya da yanlýþ yönlenme ve kapasite düþüklüðü gibi sonuçlar ortaya çýkaran sistemler üzerine çalýþtýðý deðiþim programýyla oraya giden bir Amerikalý biyolog tarafýndan bildirilmiþtir. Yakýn geçmiþe bakacak olursak, Körfez Savaþý'ndan sonra Amerikalý askerlerde oluþan ve Körfez Sendromu diye adlandýrýlan psikolojik sorunlarýn, Irak askerlerine karþý kullanýldýðý iddia edilen moral bozmaya, dikkatsizliði arttýrmaya yönelik silahlardan etkilendiklerine yönelik teoriler ortaya atýlmýþtý. Tesla Kalkaný Savaþýn olmazsa olmazlarýndan birisi þüphesiz iyi bir savunmadýr. Özellikle önemli alanlarýn (nükleer santraller, barajlar, silah fabrikalarý, silah depolarý, rafineriler...) korunmasý her zaman önceliklidir. Klasik savunmanýn kat kat üzerinde koruma saðlayacak bu kalkan, Tesla'nýn (1930) fikir babalýðýný yaptýðý, önemli bir konudur. Sonuç Tüm bu iç karartýcý silahlara karþýn, bu teknolojilerin iyi niyetli amaçlar için kullanýlmamasý için hiçbir sebep yoktur: Ozon tabakasýndaki deliðin kapatýlmasý (Tesla Kalkaný), zayýflamak isteyenlere içgüdüsel olarak telkinde bulunulmasý (zihin kontrol), þiddetli fýrtýnalarý önlemek... Genel Kurmay belgelerine de geçen kýyamet silahlarýn sýnýrsýz etkileri, kýyameti insanoðlu kendi eliyle mi yapacak sorusunu akýllara getiriyor. Bilimi daha yaþanýlýr bir dünya için kullanmak gerektiði anlaþýldýðýnda umarýz dünyada yaþanacak yer kalmýþ olur. Osman Ceylan, Kaynaklar: 1. Aydoðan Vatandaþ, Kýzýl Tarikat, s. 55, Karakutu Yayýnlarý 2. TESLA, Anlaþýlamamýþ Dahi, Margaret Cheney, Aykýrý Yayýnlarý 3. TESLA, Anlaþýlamamýþ Dahi, Margaret Cheney, Aykýrý Yayýnlarý Aydoðan Vatandaþ, Agharta- Elektromanyetik Savaþ Baþladý, s.140, Timaþ Yayýnlarý 6. Kara Kuvvetleri Genel Plan ve Prensipler Baþkanlýðý, Bülten Nu: 115, 28 Ekim 1999 (Gölcük Depremi'nden hemen sonra! )

6 Mart 2005 Güneþ Arabalarý 7 Küresel ýsýnma, çevre kirliliði, tükenen enerji kaynaklarý... Evimiz yerküremize nankörlük ettiðimizin ayrýmýna varmaya baþladýðýmýz þu günlerde onu daha yaþanýlýr bir yer haline getirmek için çýkýþ kapýlarý arýyoruz. Henüz daha baþýnda bulunduðumuz 21. yy önemli yeniliklere sahne olacaksa bunlarýn en önemlilerinden biri de içten yanmalý motorlu vasýtalarýn günlük hayattaki yerlerini elektrik, hidrojen gibi "temiz" enerji kaynaklarýyla çalýþan araçlara býrakmalarý olacaktýr. Bu evrimin gerçekleþmesinde geleceðin mühendisleri olacak bugünün giriþimci üniversite gençliðinin öncülük edeceði kuþkusuz. Henüz bu sürecin oldukça baþýnda sayýlýrýz, çünkü fosil yakýtlara sunulan seçeneklerin hayata geçmesi için çözüm bulunmasý gereken pek çok problem var. Kaynak olarak hidrojenin üretim, daðýtým ve depolanma aþamalarýndaki zorluklar mevcut. Elektrik enerjisini kullanan araçlarýn ise yüksek güce sahip elektrik akülerinin sürede boþalmalarý aþýlmasý gereken bir engel. Bu durum dikkati yolculuk sýrasýnda kullanacaðý enerjiyi saðlayabilen ve akülerini doldurabilen elektrikli araçlara çekiyor. Evet, uzay teknolojisini yollara taþýmayý hedefleyen güneþ arabalarýndan bahsediyoruz. Dünyada bu teknolojinin geliþimini teþvik etmek için senelerdir düzenlenen yarýþmalar mevcut. WSC (World Solar Challenge), FormulaSun bunlardan sadece bazýlarý. Tübitak bir ilki gerçekleþtirerek 2005 Aðustos'unda gerçekleþecek bir güneþ arabasý yarýþmasý düzenliyor, FormulaG. Pek çok üniversite takýmýnýn katýlýmýyla Kurtköy Formula 1 pistinde gerçekleþtirilecek olan bu yarýþta ÝTÜ'yü de temsil edecek bir ekip mevcut tabi ki Mayýs'ýnda ÝTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi öðrencilerinin bir araya gelmesi ile temeli atýlan gruba Uçak-Uzay, Makina ve Ýþletme Fakültelerinden öðrencilerin dahil olmasýyla ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi (GAE) bugünkü disiplinlerarasý þeklini almýþ. Arkadaþlarýmýz bugünlerde, 14 ay önce baþlayan maceralarýnda Arýba adýný verdikleri güneþ arabasý projelerinin tasarým kýsmýný tamamlamýþ olmanýn heyecanýný yaþýyorlar. Günes arabasý nasýl çalýþýyor? Güneþ arabasýnýn genel tasarýmýnda kabuk tasarýmý çok önemli bir rol oynar. Aracýn aerodinamik olmalý ve araç güneþ enerjisini en iyi þekilde toplayabilmelidir. Bu yüzden güneþ arabalarýnýn kabuk tasarýmýnda genelde kanat profili benimsenir. Böylece hem þekilde kýrmýzý ile gösterilmiþ alanlarda oluþan daðýnýk hava akýmlarý önlenmiþ olur hem de alt ve üst kýsýmda havanýn farklý uzunluklar almasýyla oluþan basýnç farký kullanýlarak aracýn belli bir ölçüde havanýn kaldýrma etkisini kullanmasý saðlanýr. Gün boyunca güneþ yerküreyi yaydýðý radyasyonla beslerken alýnan enerji miktarý zamana, coðrafi konuma ve hava koþullarýna baðýmlý olarak deðiþir. Güneþten alýnacak enerjiyi en verimli þekilde kullanabilmek için bu deðiþimin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yarý iletken malzemeden oluþan ( n ve p tipi) güneþ hücreleri(fotovoltaik gözeler) tarafýndan emilen ýþýk, foto-elektrik akýmýnýn oluþmasýný saðlar. Burada elde edilen enerji araç hareket halindeyken motor kontrolörüne yönlendirilir, ihtiyaçtan fazla enerji üretilmesi halinde ise akülerde depolanýr. Güneþten elde edilen enerjinin yeterli olmadýðý durumlarda aküler motoru beslemek için kullanýlýr ki bu da sürüþün devamlýlýðýný saðlar. Elektrik motorlarýnýn baþka bir özelliði ise elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirebildikleri gibi hareket enerjisiyle de elektrik üretebilmeleri, yani jeneratör olarak kullanýlabilmeleridir. Bu þekilde motorun jeneratöre çevrilmesi sayesinde "besleyici fren" kavramý ortaya çýkar, hýz düþürülürken aküler bir miktar da olsa beslenmiþ olur. Güneþ arabasýnýn en karmaþýk elemanlarýndan birisi ise "MPPT (Maximum Point Power Tracker)" adý verilen güneþ hücrelerinden elde edilen enerjinin en yüksek verimle kullanýlabilecek þekilde düzenlenmesini saðlayan parçalardýr. Gücün tavan seviyede tutulabilmesi için akým ve gerilim deðerlerinde gerekli ayarlamalarý yapar. Güneþ arabalarýnda elektrik motorlarýnýn kullanýlýyor olmasý devrimcil bazý yararlar saðlýyor. Motor milinin tekerlek göbeðine herhangi bir aktarmaya ihtiyaç duyulmadan, doðrudan baðlanabilmesi, kayýplardan önemli ölçüde kurtulmak anlamýna geliyor. Bu þekilde baðlanmýþ sistemlerde motordan %95'e yakýn verim alýnabiliyor. Süspansiyon, tekerlekler, frenler ve direksiyonu kapsayan mekanik aksam açýsýndan en önemli unsurlardan birisi aðýrlýðý ve sürtünmeyi düþük tutarken saðlamlýktan ödün vermemek. Bu sistemlerin tasarýmlarý kabuk tasarýmýna göre deðiþkenlik gösterebiliyor. Güneþ Hücreleri Güneþ hücrelerinde þekildeki gibi yarý iletken katmanlar bulunur. N tipi yarý iletkenlerin doðasý gereði, enerji ile en dýþ elektron bandýndaki (valens bandý) bir elektron iletim bandýna geçerek iletkenlik saðlar. P tipi yarý iletkende ise "elektron boþluklarý" yani pozitif yük taþýyýcýlarý mevcuttur. Absorbe edilen ýþýk fotonlarýnýn saðladýðý enerji ile elektronlar bir katmandan ötekine atlar ve bu hareket sonucunda elektrik akýmý oluþur. Kaynakça: ndex.htm Engin Özsoy,

7 8 Tsunami Mart 2005 Dünyamýzda gerçekleþen doðal afetler, insanlara beklenmedik olaylarýn yaratacaðý etkilerin inanýlmaz boyutlara ulaþabileceðini açýkça gösterdi. Doðal afetlerin yýkýcýlýðý ve ölümcüllüðü en son Asya daki Tsunami ile tekrar gözler önüne serildi. Peki nedir bu Tsunami? Prof. Dr. Sedat Kabdaþlý, Ar. Gör. Özgür Kýrca ve Ýnþaat Yük. Müh. Özgür Kýrlangýç ile enine boyuna tartýþtýk Tsunami teriminin dünya dillerine yerleþmesi 15 Haziran 1896 da Japonya da gerçekleþen ve kiþinin ölümü ile sonuçlanan Büyük Meiji Tsunamisi nden sonra oldu. Japonca da Liman Dalgasý anlamýna gelen Tsunami, okyanus veya denizlerin tabanýnda oluþan deprem, zemin kaymalarý, ve Mühendislik Programý doktora öðrencisi Özgür Kýrlangýç ile biraraya gelerek tsunami nin nasýl oluþtuðunu, bu konuda yapýlan çalýþmalarý, son tsunami afetini ve Marmara da beklenen depremin tsunami yaratýp Bir denizaltý, yukarýda kýyamet gibi fýrtýna olsa bile 30 metre aþaðýya indiðinde hissetmiyor fýrtýnayý. Çünkü denizin üst kýsmýnda bir yüzey hareketli. Bu dalga hareketidir. Tsunami dalgalarý ise çok uzun dalga boylarýna ve periyotlarýna sahip olduklarý için, oluþtuklarý noktadan kýyýya doðru çok yüksek bir enerji taþýrlar. Böyle bir enerji transferinin gerçekleþiyor olmasý da, okyanus veya denizin açýklarýnda baþlayan bir tsunami hareketinin, kýyýya çökmenin miktarý ve elbette tüm bu olaylarýn gerçekleþtiði okyanus derinliði ile yüzeyde oluþan tsunami dalgasý arasýnda iliþkiler bulmaya çalýþmak olduðunu söyleyen Özgür Kýrlangýç, bilgisayar ortamýnda 1000 m ve 100 m derinlikteki iki rezervuarda çeþitli yer hareketleri senaryolarýnýn oluþturacaðý dalgalarý incelemiþ. Ýlginç bir nokta, tsunami oluþumunda enerjinin yerden suya iletildiði ilk saniyelerde suyun "sürtünme" ve volkanik patlamalar gibi olaylar sonucu açýða çýkan enerjinin deniz yüzeyinde uzun periyotlu dalgalar oluþturmasýyla meydana gelir. Bununla birlikte denize göktaþý düþmesiyle de tsunami oluþabilir. Genel olarak, jeolojik etkilerle tabanda oluþan bir hareketlenmenin su yüzeyinde dalga oluþturmasýna, ne büyüklükte olursa olsun, tsunami adý veriliyor. ÝTÜ de uzun yýllardýr tsunami konusunda araþtýrmalar, deneyler, modellemeler yapýlmýþ ve yapýlmakta. Hidrolik Laboratuvarý, Avrasya Enstitüsü, Biliþim Enstitüsü bu konuda deneysel ve sayýsal çalýþmalarýn yapýldýðý, bu alanla ilgili yüksek lisans ve doktora çalýþmalarýnýn yürütüldüðü merkezlerden birkaçý. ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalý nda tsunaminin kýyýya etkileri ile ilgili çalýþmalar yürüten Prof. Dr. Sedat Kabdaþlý, yine Hidrolik Laboratuvarý nda Uzun Dalgalarýn Kýyýdaki Daðýlýþlarýnýn Ýncelenmesi konusunda çalýþmalar yapan doktora öðrencisi Ar. Gör. Özgür Kýrca ve Tsunami Oluþumunun Modellenmesi ile ilgili çalýþmalar yapan ÝTÜ Biliþim Enstitüsü Hesaplamalý Bilim yaratamayacaðýný konuþtuk. Kýyý bilimleri ve mühendisliði konusunda çalýþmalarý olan ÝTÜ nün bu alandaki lisansüstü programýnýn koordinatörlüðünü yürüten Prof. Dr. Sedat Kabdaþlý, kýyý süreçleri, kýyý kirliliði, kýyý alanlarý yönetimi ve kýyý yapýlarý gibi birçok alanda akademik çalýþmalarýný sürdürmektedir. Yaklaþýk 5 yýldýr tsunami ve diðer uzun dalgalarla ilgili araþtýrmalar yapan Kabdaþlý, bu konu ile iligili bir çok yüksek lisans ve doktora tezinin danýþmanlýðýný yürütmüþtür. Prof. Dr. Sedat Kabdaþlý, normal dalgalarýn rüzgar tarafýndan oluþtuðunu ve bu dalgalarýn denizin yüzeyindeki su katmanýnýn içerisinde hareket yarattýðýný ancak tsunamide hemen hemen bütün derinlikteki su katmanýnýn hareket halinde ve enerjiye sahip olduðunu söylüyor. Kabdaþlý nýn verdiði örnek bu durumu çok iyi açýklýyor: yaklaþtýkça büyümesine ve þiddetlenmesine neden oluyor, büyük bir basýnçla büyük bir su kütlesinin aktarýmý gerçekleþiyor. Tsunamiyi üç aþamada incelemek gerekiyor: oluþumu, ilerlemesi ve kýyýlara ulaþmasý; doktora öðrencisi Özgür Kýrlangýç, ODTÜ Ýnþaat Mühendisliði Bölümü'nde, Doç. Dr. Ýsmail Aydýn ile hazýrlamýþ olduðu yüksek lisans tezinde deniz tabanýnda meydana gelen ani hareketler neticesinde tsunami dalgalarý oluþumunun matematiksel modellemesi ve bilgisayarlý simülasyonu üzerinde çalýþmýþ. Özgür Kýrlangýç modelinde tüm lineer olmayan etkileri de hesaba katarak tsunaminin ilk oluþum aný üzerinde yoðunlaþmýþ. Amacýnýn, düþey yöndeki yer hareketinin hýzý, hareket eden bölgenin geniþliði, yükselme veya Özgür Kýrlangýç ýn çalýþmalarýndan görüntüler "sýkýþabilme" özelliklerinin ihmal edilemeyecek kadar etkin hale gelmesi. Bu sayede hem su içindeki sonlu ses hýzýna baðlý olarak, zemindeki ilk hareketlenme aný ile su yüzeyinde ilk dalganýn belirmesi aný arasýnda beklenen zaman farkýný, hem de su hacminin ilk þokun ardýndan düþey yönde yaylanmaya benzeyen ve zamanla sönümlenen hareketini gözlemlemek mümkün olmuþ. Diðer yandan hesaplamalarda moleküller arasý sürtünme etkileri ihmal edilmemiþ olmasýna karþýn, yer hareketlenmesi tamamen durduktan ve yüzeyde tsunami dalgasý oluþtuktan sonra dalganýn çok uzun süre enerjisini kaybetmeden rezervuar içerisinde çalkalandýðý da gözlemlenmiþ. Bu da tsunamilerin bir kere oluþtuktan sonra çok uzun

8 Mart 2005 Tsunami 9 ÝTÜ Hidrolik Laboratuvarý nda gerçekleþtirilen tsunami deneyinden görüntüler açýklarýnda olduðunu deðiþen deniz tabaný yýkýlmalarý ve tsunaminin görülmüþ. Tsunaminin kýyý yapýlarýnda burada kýrýlarak yaratabileceði etkiler göz önüne kýyýya doðru hýzla ilerlediðini belirtiyor. Bu dalgalarýn kýyýda sergiledikleri alýndýðýnda bu yapýlarýn tasarým ve inþaatýnda belirleyici olmasa da tsunami olasýlýðýnýn dikkate alýnmasý gerektiðini söyleyen Özgür Kýrca nýn Kadýköy le ilgili hareketler ve kýyýya modelleme çalýþmasýnda, mevcut verdiði hasarlarda, bulunan atýk su deniz deþarjý yapýsýnýn kýyýnýn özellikleri senaryoda öngörülen mertebede bir önemli bir faktör tsunami sonucunda önemli ölçüde hasar sergiliyor. Tuzla ve Kadýköy kýyýlarýndan görebileceði sonucuna varýlmýþ. Ancak ülkemizde Güney Asya da meydana kesitler alarak gelen tsunami mertebesinde bir afet incelemeler yapan gerçekleþemeyeceði de çalýþmalarýndan Özgür Kýrca, kýyý çýkarýlan sonuçlar arasýnda. çizgisi gerisinin düz Tsunami oluþumunda denizdeki fayýn olmasý, tsunami yatay veya dikey atýmlý olmalarý da dalgasýnýn rahatça önemli bir etken olarak gösteriliyor ve yayýlmasýna ve geri yatay atýmlý faylarýn tsunami dönmesine olanak yaratamayacaðý söyleniyor. Bu konuda saðlayacaðýndan, da önemli bir örnek Marmara böyle kýyýlardaki Denizi ndeki fay hattýnýn yatay atýmlý fay tsunami etkisinin olmasý ve tsunami oluþturma riskinin az büyük derecelerde olabileceðini, ancak görünmesi. Marmara Denizi nde oluþabilecek kýyý gerisi sarp, tsunami ile ilgili farklý görüþler var. Kimi kayalýk olan kýyýlarda uzmanlara göre büyüklüðü 6.0 ýn bu etkinin çok da üzerinde ve sýð odaklý bir depremin Prof. Dr. Sedat Kabdaþlý önemli bir sonuç gerçekleþmesi tsunami yaratabilir. Kimi doðurmayacaðýný bilimadamlarýnca tarihte Marmara söyledi. Tabi burada Denizi nde büyük etkiler yaratan mesafeleri nasýl kat ettiklerini açýklýyor. dalganýn izleyeceði yol da önemli bir tsunamilerin oluþtuðu yönünde savlar Modelinin 2-boyutlu olmasýna ve etken. Örneðin bir koyda hareket eden sunulmakta ve 1894 yýllarýndaki rezervuar geometrisini olabildiðince sade dalga zamanla daralacaðý için hýzýnda Ýstanbul depremlerinde tsunaminin seçmesine raðmen çözüm süresinin en artýþ kaydediliyor ve daha büyük bir etki Ýstanbul üzerinde etkili olduðu hýzlý kiþisel bilgisayarlarla bile birkaç gün yapýyor. Özgür Kýrca ya göre tsunaminin savunuluyor Ýstanbul Depremi ile alabildiðini belirten Özgür Kýrlangýç, 3- deniz tabanýnda yaptýðý etkiler de oluþan tsunaminin týrmanma boyutlu ortamda, gerçek jeolojik profiller kýyýdaki etkileri kadar yýkýcý. Yaptýklarý yüksekliðinin çok büyük olduðu ve üzerinde ve gerçek deprem hareketleri sayýsal model çalýþmalarýnda deniz Ýstanbul Surlarýný aþtýðý da iddia ediliyor. ile daha gerçekçi çözümler elde etmenin tabaný özelliklerine baðlý olarak yarým Ancak bu görüþe karþý Sedat Kabdaþlý ancak çok iþlemcili bilgisayar metreden on metre mertebesine kadar bu denli büyük bir tsunaminin Marmara sistemlerinde paralel hesaplama teknikleri kullanýlarak mümkün olacaðýný söyledi. Tsunaminin oluþtuðu yerde ölçüm yapmanýn zor olduðunu belirten Prof. Dr. Sedat Kabdaþlý, þimdiye kadar tsunaminin oluþtuðu yerde ölçüm yapýlamadýðýný belirtti. Açýk denizde tsunami ölçümü yapmanýn zorluðu bu durumda öne çýkýyor. Açýk denizde çok geniþ su katmaný olduðu için tsunami farkedilemiyor. Tsunami çevresinde yapýlan ölçümlerde ise cm civarýnda deðerler kaydedilmiþ. Ancak kýyýya yaklaþtýkça açýk denizde 20 cm olan dalga boyu, 15 metreye varabiliyor. Kýyýya yaklaþtýkça, sýðlaþan kesimlerde týrmanmaya baþlayan tsunami, hýzla hareket eden büyük bir su kütlesi halini alýyor. Sedat Kabdaþlý, yaptýklarý araþtýrmalarda kýyýya gelen bu dalga hareketinin en yüksek enerjiye sahip olduðu noktanýn, söylenenlerin aksine kýyýda deðil, -30, -50 metrelerde, kýyýnýn Doktora Öðrencileri Özgür Kýrlangýç ve Özgür Kýrca Denizi nde olmasýnýn mümkün olmadýðýný söylüyor. Yapýlan çalýþmalarda tsunami oluþma riskleri sonucuna varýlmýþ ama tsunami oluþmasý durumunda da yaklaþýk 1,5-2 metre gibi bir su kabarmasýnýn gerçekleþme olasýlýðýnýn olduðu görülmüþ. Marmara Denizi ndeki ana fayýn yatay atýmlý olmasý büyük çapta tsunami oluþma riskini azaltýyor. Sedat Kabdaþlý, Marmara Denizi nin kapalý bir kap özelliði sergilediðine de deðinerek, bu özelliðininden kaynaklan su kütlelerinin oluþma riskinin olduðunu, yaptýklarý araþtýrmlarda Gölcük te de böyle bir durumun gerçekleþmiþ olduðunu ve Marmara Denizi nin yatay atýmlý faya sahip olduðu için bir deprem olmasý sonucunda denizde bir çalkantý, bir su hareketinin beklendiðini ancak iddia edildiði gibi Ýstanbul Surlarý ndan aþma olasýlýðýnýn olmadýðýný söyledi. Son tsunami afetini de inceleyerek tsunami sonrasý etkilere gözatarsak, önemli bir nokta ölüm sayýsý ile maddi hasarýn fazlalýðý ve ayrýca uzun süreli çevre kirliliði. Can ve mal kaybýnýn çok olmasýnýn nedenlerinden birisi sel baskýnýný andýran þiddetli su kütlesi hareketi. Bir diðer önemli neden ise, tsunamiler ve tehlikeleri hakkýnda halkýn bilgisizliði. Öyle ki, tarihteki birçok tsunaminin öncesinde gözlenen kýyý þeridinin geri çekilmesi gibi denizdeki sýradýþý hareketlenmeler, meraklýlarý kendine çekmiþ ve sonrasýnda da birçok cana mal olmuþtur. Tsunaminin geri çekilmesi sýrasýnda karadan denize taþýnan toprak ve diðer cisimler deniz içerisinde bulutsu kirlilik tabakalarý oluþturuyor ve bu da çevresel sorunlara neden oluyor. ÝTÜ Hidrolik Laboratuvarý ndaki deneylerde de gözlemlenen bu tabaka çok yavaþ ve keskin bir katman þeklinde oluþuyor. Bu tabakanýn normal dalgalardaki tabakalanmadan farklý bir durum sergilediðini belirten Sedat Kabdaþlý, bulut oluþumunun matematiksel çözümlenmesine yönelik bir araþtýrma projelerinin olduðunu da söyledi. Türkiye ve dünyada tsunami konusunda yapýlan çalýþmalarda özellikle güvenilir tsunami erken uyarý sistemlerinin geliþtirilmesi ve kurulmasý, güncel ve umut veren bir konudur. Ancak kýyýlarýn ve halkýn tsunami riskine karþý önceden hazýrlýklý ve bilinçli olmalarý ve olasý bir tsunami anýnda ve sonrasýnda acil durum eylem planlarýnýn hazýr olmasý, bu tür afetlerin yaratacaðý etkilerin boyutlarýnda önemli rol üstlenecektir. Fatih Avcý, Fotoðraflar, Ali Çetin Çetinel

9 10 Etkinlikler Mart 2005 Deðiþime var mýsýnýz? Avrupa Birliði Socrates Eðitim Programlarý, eðitimli insanlarýn Avrupa'da dolaþýmýný hedefleyen bir Avrupa Birliði projesidir. Bu proje içinde üniversite bünyesindeki akademik personel ve öðrencileri kapsayan bir program var: Erasmus Programý. Birebir yurtdýþýndaki eðitime katýlma ve farklý kültürleri tanýma olanaðýný sunan Erasmus Öðrenci Deðiþim Programý için, ÝTÜ de her türlü destek ve bilgi hizmeti için Avrupa Birliði Merkezi (ABM) ne baþ vurabilirsiniz. Nedir Bu Erasmus? Bir dönem ya da bir yýl yurt dýþýnda akademik eðitimi amaçlayan Erasmus programý, çeþitli kültürlerin kaynaþmasýný ve eðitimde kaliteyi artýrmayý ve yaygýnlaþtýrmayý hedefliyor. Deðiþim sýrasýnda öðrencilerin eðitim sürelerinin uzamamasý ve ders kayýplarýyla ilgili problem yaþanmamasý için farklý bir kredi sistemi karþýmýza çýkýyor. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) benzer içerikli derslere ortak kredi uygulamasýyla eðitimde birlik için geniþ bir alt yapý aðý örüyor. Program; farklý bir eðitim, dil ve kültür karþýsýnda öðrencinin olasý dil sorunlarýna karþý Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca dýþýndaki dillere her ülkenin Ulusal Ajansý dil kursu olanaðý saðlarken, yýl boyunca yaþayabileceði maddi sorununa ise Erasmus Burslarý ile çözüm sunuyor. Öðrenciye sadece bir kez programa katýlma hakký verilirken; öðrencinin Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Programlarýnýn ilk yýlýnda olmamasý gerekiyor. Ýlk zamanlar ÝTÜ'de Erasmus Avrupa'da senelerdir yürütülmekte olan Erasmus Programý üniversitemizde ÝTÜ ABM nin 2002 yýlýnda faaliyete geçmesiyle baþlamýþtýr. Almanya Münih Teknik Üniversitesi ile Mimarlýk, Ýþletme Mühendisliði ve Bilgisayar Mühendisliði bölümleri arasýnda yapýlan ortak çalýþma sonucu Pilot Proje'nin baþarýlý bulunmasýyla Ýstanbul Teknik Üniversitesi tüm bölümleri ile programa dahil olmuþtur. Bu aþamadan sonra ise Erasmus Programý ile okulumuz kapýlarýný tüm Avrupa Üniversitelerine açmýþ, 20 den fazla ülkenin 60 üzeri üniversitesi ile program dahilinde çalýþmaya baþlamýþtýr. En fazla ÝTÜ'den ÝTÜ Akademik yýlýnda 122 öðrenciyi Avrupa nýn dört bir köþesine gönderirken bu proje kapsamýnda 23 öðrenciyi de misafir ediyor. Giden öðrenci sayýsýyla ÝTÜ, Türkiye'de Erasmus programý ile en fazla öðrenciyi akademik öðrenim için yurt dýþýna gönderen üniversite oldu. Hali hazýrda var olan Erasmus Ýkili Anlaþmalarýna ABM yenilerini eklerken, öðrenci kontenjanlarýnýn git gide artmasý planlanýyor. Baðlantýlar ve Anlaþmalar: Socrates/Erasmus Programý nda üniversiteler birbirlerini Ýkili Anlaþmalarla tanýmaktadýr. Ýkili Anlaþmalar Üniversitelerin Avrupa Birliði Eðitim Programlarý ile ilgilenen departmanlarýnýn temasý ile yapýlýr. Anlaþma üzerinde uzlaþmaya varýldýktan sonra Kurumsal Socrates Koordinatörlerinin imzalarýyla resmiyete geçen ikili anlaþmalar karþýlýklý deðiþimi istenen bölümleri ve öðrenci sayýlarýný içeriyor. Baþvuru ve Sonrasý: Akademik yýlý için baþvurular baþlamýþ durumda. sayfasýndan alýnacak baþvuru formu doldurup gerekli belgelerle Erasmus birlikte 1 Nisan 2005 tarihine kadar her Pazartesi ve Cuma günleri saat 15:00-17:00 arasýnda ÝTÜ ABM'ye ulaþtýrýlarak Erasmus Öðrenci Adayý olabilirsiniz. 22 Nisan 2005 tarihine kadar açýklanacak sonuçlardan sonra karþý üniversite ile yazýþmalar, vize, ders seçimi ve kalacak yurt ayarlama telaþý baþlýyor. Ders Seçimi: Erasmus öðrencisi dönem baþýna bölümündeki ve gideceði üniversitedeki koordinatörün onayladýðý 30 AKTS Kredisini almak ve bunlarýn %70'ini baþarmak zorundadýr. Derslerin kabulü gitmeden önce koordinatörünün rehberliðine, Bölüm Ýntibak Komisyonu'nun kararýna baðlýdýr. Alýnan dersin ÝTÜ'de dengi olmamasý sonucu öðrenci dersi tekrar almakla yükümlüdür. Ders içeriklerinin iyi incelenmesi ders kayýplarýný azaltma açýsýndan önemlidir. Olasý Sorunlar: Avrupa Birliði Socrates/Erasmus Eðitim Programý þu yýllarda her öðrencinin katýlmak isteyeceði bir program gibi görünüyor. Fakat bazý noktalarda öðrenciler bir dönem ya da bir yýlý yurt dýþýnda geçirmek istemiyorlar. Dönem ve ders kayýplarýnýn oluþabileceði, not ortalamasýnýn düþmesi olasýlýðý ve bilmediði bir dilde bilmediði insanlarla olma korkusu Erasmus programý hakkýnda öðrencilerin kafasýnda soru iþaretleri býrakýyor. Eðitiminin son yýlýnda gidecek öðrenciler için olasý ders kayýplarý daha büyük kaygý oluþturuyor. Bu noktada, kayýplarýn azalmasý için Bölüm Koordinatörlerinin ve ABM yi tavsiyeleri göz ardý edilmemelidir. Ayrýca, alacaðý dersler uyumlu olmasa da yeni bir dil öðrenmek, farklý kültürler ve insanlar tanýmak için Erasmus Programý ný bir fýrsat olarak görenlerin sayýsý her geçen gün artýyor, öðrencilik yýllarýnda bu fýrsatý deðerlendirme hiç de fena fikir deðil.. Kalacak yer sorunu mevcut olanaklarýný sunan üniversite ile önceden konuþulup çözülebilir, þunu da unutmamak gerekir ki gidilecek üniversite kalacak yer ayarlamak zorunda deðil. Biraz erken davranýp gidilecek kenti, okulu ve olanaklarý öðrenmek en iyisi olur. Maddi problemler verilen bursla çözülüyor. Deðiþim sýrasýnda öðrenci aylýk 300 Avro ve bir defaya mahsus yolluk ödeneði 500 Avro Erasmus bursunu ve eðer varsa Türkiye de almakta olduðu burslarý kesintisiz alabiliyor. Önceki yýllarda yurtdýþýna giden Erasmus öðrencilerinin söylediklerine göre Ýstanbul daki masraflarýnýz kadar bir parayla rahatlýkla geçim saðlanýyor. Ayrýca, aylýk 20 saate kadar yarý-zamanlý çalýþýlabiliyor. Daha fazla bilgi diyorsanýz: Avrupa Birliði'nin tüm eðitim programlarý ile Türkiye'de Ulusal Ajans söz sahibi, bu konuda resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz (www.ua.gov.tr). ÝTÜ ABM de 1 Nisan 2005, Cuma güne kadar her Pazartesi ve Cuma 15:00-17:00 saatleri arasýnda baþvurularýnýz kabul ediliyor. ABM nin internet sitesinden ise baþvuru için gerekli bilgilere ve dökümanlara ulaþabilirsiniz. ÝTÜ ABM: Öðrenci Ýþleri-Otomasyon Binasý, 2.Kat Oda: 403,407 Tel/Fax: /84 E-Posta: Seçil Durman Ali Çetin Çetinel Türkiye'nin tek Ýþletme Mühendisliði Bölümü öðrencilerinin 2. evi olan Ýþletme Mühendisliði Kulübü, ÝTÜ'nün en aktif kulübü olma iddiasýndadýr. Kulüp, yalnýzca düzenlediði etkinliklerle deðil, üyelerine sunduðu sýcak arkadaþlýk ortamýyla da tanýnmaktadýr. ÝMK'nýn düzenlediði birçok sosyal etkinliðin en büyüðü bu yýl 9-12 Mart'ta 6.'sý düzenlenecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi'dir (CMS) yýlýndan beri Ýþletme Mühendisliði öðrencilerinin canla baþla çalýþarak en ufak detayýna kadar incelenerek hazýrlanan kongre ÝTÜ'deki en geniþ kapsamlý öðrenci organizasyonu olma özelliðine sahip bulunuyor. ÝTÜ 6. Yönetim Bilimleri Kongresi Yönetm Bilimleri Kongresi'nin amacý; yurt içi ve yurt dýþýndaki üniversitelerin lisans ve yüksek lisans bölümlerinde öðrenim gören öðrencileri bilgi donanýmlý, Ýngilizce'nin etkin kullanýldýðý, bilgisayar destekli ve uygulanabilirlik seviyesi yüksek projeler hazýrlamaya teþvik ederek eðitim sistemine yön vermek ve uluslararasý bilgi paylaþýmýný saðlamaktýr. Organizasyon, ÝTÜ Maçka Yerleþkesi nde, dört gün boyunca dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen üniversite öðrencilerinin buluþmasýna ev sahipliði yapýlacaktýr. Böylece 21. yüzyýlýn yönetici adaylarý arasýnda bilgi paylaþýmý gerçekleþecektir. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapýlacak açýlýþta Nottingham Üniversitesi ekonomi bölümü öðretim üyesi, Türkiye Ekonomisi üzerine de çalýþmalarý olan ünlü akademisyen Prof. Michael Bleaney de bir konuþma yapacaktýr. Kongrenin sonraki 3 günü ÝTÜ Maçka Yerleþkesi nde devam edecektir. Kongre çerçevesinde yönetim bilimleriyle ilgili önemli konuklarýn katýlacaðý çeþitli oturumlar gerçekleþtirilecektir. Bu yýlki ekonomi, politika, finans, üretim, pazarlama, lojistik, teknoloji ve kariyer konularýnda; BDDK Baþkaný Tevfik Bilgin, Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Erol Manisalý, TÝSK Baþkaný Refik Baydur, Ýþadamý Halit Narin, ÝTÜ Ýþletme Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, Tansaþ Pazarlama Müdürü Bora Tanrýkulu, Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Haþim Köse gibi ünlü konuklarýn katýlacaðý oturumlar yapýlacaktýr. Kongredeki oturumlar ÝTÜ Maçka Yerleþkesi Mustafa Kemal Amfisi'nde yapýlacaktýr. Kongre kapsamýnda ÝTÜ Ýþletme Mühendisliði Kulübü'nün düzenlediði proje yarýþmasýnýn sunumlarý da gerçekleþtirilecektir. Prof. Dr. Mustafa Gediktaþ Salonu nda sunulacak olan projelerden dereceye giren projeler, kongrenin kapanýþýnda ödüllendirilecektir. Yalnýzca bu deðil; kongre süresince Ýþletme Fakültesi nin zemin katýnda öðrencilerle þirketleri buluþturmayý amaçlayan kariyer fuarý da yapýlacaktýr. Kariyer fuarýnda tanýtým masasý açan þirketler kendilerini tanýtacaktýr. Kimi þirketlerse staj baþvurusu toplayacaktýr. Oluþturulan özgeçmiþ havuzundan faydalanarak 2000'in üzerindeki izleyici üniversite öðrencisine kariyer olanaðý sunulacaktýr. 6. Yönetim Bilimleri Kongresi'ne sadece ÝTÜ dýþýndan 1000 öðrencinin katýlýmý beklenmektedir. ÝTÜ'lülerden katýlým ücreti alýnmayan bu kongreye Arýyorum aracýlýðýyla hepinizi davet ediyoruz. Cem Ovyat, Cihangir Ertaban ÝTÜ Ýþletme Mühendisliði Kulübü

10 Mart 2005 Asýrlardýr Çaðdaþ 11 Çeþitli sorunlar nedeniyle þu an sadece internet üzerinden yayýn yapan ÝTÜ Radyosu nun sorumlusu Öð. Gör. Suha Çalkývik ile radyonun geçmiþi ve geleceði üzerine söyleþtik... KALÝTELÝ MÜZÝK DÝNLER MÝSÝNÝZ? Radyomuz kaliteli, çok sesli müzik yayýný yapmayý kurulduðu günden beri ilke edinmiþ ve sürdürmüþ bir radyo. Suha Bey dünyanýn birçok üniversite radyosundan örnekler vererek, her radyonun bir tarzý olduðunu vurguluyor ve dünyadaki birçok üniversite radyosunun, klasik batý müziði yayýný yaptýðýný belirtiyor. "Neden popüler müzik çalmýyorsunuz?" sorusuna Suha Bey'in verdiði yanýta kulak verelim dilerseniz: Popüler müzik ticaridir. Üretimleri fazla emek gerektirmez. Kýsa sürede tüketilsin diye yapýlýr. Kýsa sürede tüketilsin unutulsun ki, yenilerini satabilelim düþüncesiyle." Reklam girdisi olmayan ÝTÜ Radyosu'nun her yerde kolaylýkla ulaþýlabilecek popüler müziðe yönelmesi bu noktada anlamsýzlaþýyor. Radyomuz kurulduðu günden beri dinleyicilerinde bir klasik batý müziði kültürü oluþturmayý hedef seçmiþ. Bu evrensel müzik kültüründe buluþmak, bizlere birçok platformda, ister sosyal hayatta, ister iþ hayatýnda en azýndan ortak bir etkileþim ve paylaþma ortamý saðlayacaktýr. Radyoda aðýrlýklý klasik müziðin yaný sýra caz ve rock müziðin seçkin örneklerine yer veriliyor. Rock Kulübü, Caz Kulübü ve Klasik Müzik Kulübü Arþivleme çalýþmalarý sürüyor... Radyoya gelen ve arþivlenen istek ve destek mektuplarý.. baðýmsýz programlar düzenleyerek radyomuza renk katýyor. Ýstanbul daki kültür sanat etkinliklerinden haberler ve teknoloji saati gibi programlar da ÝTÜ radyosunun yayýnlarý arasýnda yer bulmakta. Suha Bey, radyomuzun döneminde tekrar Maslak- Levent çevresinde havadan yayýna baþladýðýný, ayný dönemde radyomuzun teknik sorumlusu Sayýn Dr. Bülent Yaðcý'nýn da büyük çabalarý ile kablo tv üzerinden yayýna geçildiðini belirtti. Bu süreçte radyoya reklam tekliflerinin gelmeye baþladýðýný da sözlerine ekledi. Radyonun genellikle iþ yerlerinin yoðun olduðu bir çevreye ulaþtýðý göz önüne alýnýrsa yoðun iþ ortamý içinde tercih edilen müziðin rahatlatýcý ve dinlendirici nitelikte tercih edildiði ortaya çýkmakta. Radyo "bir özel radyonun Maslak çevresi reklam gelirlerini engellemesi" sebebi ile yapýlan bir þikayet sonucu vericisini susturmak kalmýþ. zorunda BÝR EÐÝTÝM KURUMU: ÝTÜ RADYOSU Radyomuz ayný zamanda bir eðitim ortamý niteliði taþýmakta. Radyo geliþkin müzik kültürü oluþturma düþüncesini radyo bünyesinde bulunan kütüphanesi ve geniþ müzik arþivi ile gerçekleþtiriyor. Radyoda çalýþan öðrenciler klasik batý müziði hakkýnda bilgileniyor ve kendilerini geliþtiriyorlar. Bunun yaný sýra radyo çalýþanlarý Suha Çalkývik tarafýndan her hafta verilen, diksiyon derslerine katýlýyorlar ve radyoculuk alanýnda kendilerini geliþtiriyorlar. Ayrýca radyo ile ilgili teknik konular hakkýnda da bilgi sahibi oluyorlar. Bu özellikleriyle radyo bir okul olma özelliði taþýyor. ÝTÜ radyosunda yetiþip þu an çeþitli radyolarda çalýþan (örneðin NTV bünyesinde 3 kiþi) arkadaþlarýmýzýn bulunmasý eðitim alanýndaki baþarýsýnýn bir göstergesi. HAVADAN YAYINA ENGEL NEDÝR? Sayýn Çalkývikten aldýðýmýz bilgilere göre, radyo yayýn lisans haklarý 1990 baþlarýnda "yerel, bölgesel, ulusal" olarak satýþa çýkarýlmýþ, bugün için oldukça makul sayýlacak düþük fiyatlardan lisans hakký satýþlarý gerçekleþtirilmiþ. Ancak bu lisans sahiplerinin hepsi yayýncýlýða yönelmemiþ ve lisans haklarý elde tutulan kýymetli birer evrak niteliðine bürünmüþ. Günümüzde ise bu bedeller Radyonun geniþ plak arþivi ve kitaplýðý... Ankara'da daha düþük (ODTÜ'nün yayýný hakkýnda...) iken reklam gelirlerinin daha yüksek olduðu Ýstanbul gibi bir þehirde çok daha yüksek deðerlere ulaþabiliyor. Bu durumda mevcut yasa TRT dýþýnda kamu kuruluþlarýna yayýn hakký tanýmadýðý için ÝTÜ yayýn yapamýyor. Radyonun önünde iki seçenek var, þirketleþme yoluna gidilerek gerekli lisans ücreti ödenebilir ki bu ticari bir radyo olmadýðýmýz için istenmeyen bir yöntem. Bu yüzden ÝTÜ Radyosu'nun öncü niteliði ve öðrencilere laboratuvar özelliði taþýmasý nedeniyle yasal bir düzenleme ile tekrar havadan yayýn hakkýna kavuþturulmasý öncelikli hedef. H. Tansu Özer ÝTÜ Radyosu Tarihi 1945 yýlýnda kurulur Ýstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu. Prof. Dr. Mustafa Santur ve Doç. Dr. Adnan Ataman, Doç. Dr. Tahsin Saya, asistanlarý ve öðrencileriyle Gümüþsuyu binasýnýn çatýsýna dikerler radyo antenini. Kurulduðu yýl 200 Wattlýk bir vericiyle, dalga 42 metreden -daha sonra 47 m.- yaptýklarý Klasik Batý Müziði yayýnlarýyla zamanda ülkenin her yerinde, Avrupa ve hatta Avusturalya'da bile geniþ bir dinleyici kitlesine ulaþýrlar. Dinleyici mektuplarý akmaya baþlar postadan. Mektuplar tek tek yanýtlanýr. Önceleri haftalýk daha sonra aylýk program bültenleri yollanmaya baþlanýr abone olan dinleyicilere. Program aralarýnda Klasik Batý Müziði kültürüne dair sorular sorulur, yarýþmalar düzenlenir. Haftada iki gün Türk Sanat Müziði programlarý da baþlar yarým saat süreli. Arif Sami Toker, Safiye Ayla, Münir Nureddin Selçuk, Zeki Müren gibi isimlerin konserleri yayýnlanýr. Dönemin bu unutulmaz sanatçýlarý plaklarýný hediye ederler Ý.T.Ü. Radyosu'na. Radyonun açýlýþ müziði, Mozart'ýn 'Türk Marþý' diye bilinen 'Rondo Alla Turca' eseridir. Ýstanbul'daki önemli konser salonlarýndan kayýtlar, basketbol ve futbol maçlarýnýn naklen yayýnlarý baþlar. Hýfzý Topuz, Þevket Rado, Adalet Cimcoz ve Adalet Aðaoðlu gibi kalemler köþelerinden yüreklendirir Teknik Üniversiteli'leri. Taksim Belediye Gazinosu'nda sezonunun ilk konserleri Suna Kan-Ýdil Biret Resitalleridir ve 'Harika Çocuklar' Ý.T.Ü. Radyosu'ndan dinlenir. Sporseverler Galatasaray- Fenerbahçe arasýndaki futbol ve basketbol maçlarýnýn yayýnlarýný bile Teknik Üniversite Radyosu'ndan dinlemeyi talep ederler. Ý.T.Ü. radyosu artýk dinleyicilerin gönlünde Ýstanbul ve Ankara Radyolarýnýn yerini almaya baþlamýþtýr yýlýnda Taþkýþla binasýna ve daha sonra 1963'te Ý.T.Ü. Televizyonu ile birlikte Maçka Maden Fakültesi binasýna taþýnýr Radyo. Türkiye'de ilk televizyon yayýncýlýðýný gerçekleþtiren Ý.T.Ü. Televizyonu, ilk futbol maçý yayýný, ilk drama yayýný, ilk meteoroloji raporu, ilk eðlence programlarý yayýnlarý ile hep ilklere imza atmýþtýr. Ý.T.Ü. Radyosu'na dünyanýn önemli plak þirketlerinden, Konsolosluklardan, Kültür Merkezlerinden baðýþ yoluyla plak ve bandlar yaðmaktadýr. Yýllar içinde seçkin yorumlardan oluþan geniþ bir diskotek ve ciddi kataloglama çalýþmasýyla bir arþiv oluþturulur. Dinleyici istekleri, program metinleri, gazete kupürleri, mektuplarý ve yayýn bültenleri yýl yýl tasnif edilerek günümüze kadar korunmuþtur. Ý.T.Ü. Radyosu, tarihi boyunca öðrenci çalýþanlarý için bir laboratuvar olmuþtur. Stüdyo teçhizatýnýn büyük bir bölümü, öðrencilerin diploma tezi çalýþmalarýnýn ürünleridir. Program yapýmcýsý, yönetici spiker ve teknik sorumlular olarak; Mustafa Santur baþta olmak üzere, Adnan Ataman, Tahsin Saya, Ýbrahim Çelikbaþ, Fatih Pasiner, Duran Leblebici, Vural Tekeli, Çetin Ýzbul, Aldo D'orfani, Ýnanç Kayalýoðlu, Yücel Durusoy, Yakut Paker, Sýddýk Yarman, Hakan Kuntman, Osman Palamutçuoðullarý, Pertev Apaydýn, Atilla Atlý, (okul dýþýndan desteðiyle) Ömer Umar ve daha onlarca Ýstanbul Teknik Üniversite'li, Çok Sesli Müzik kültürünü özenli bir anlatýmla mikrofona taþýmýþlardýr. 1971'de Radyo ve Televizyon yayýn tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine düzenli yayýnlara son verilir ve Radyo 1980 yýlýna kadar yayýnýný aralýklarla kendi bünyesinde sürdürür. Ýki yýllýk bir yeniden yapýlanma sonucunda modern mimari tasarýmý ve donanýmýyla 29 Ekim 1995'te Ayazaða Kampüsü'nden kablo tv þebekesi üzerinden ve atmosferde düzenli yayýnlarýna yeniden baþlar. Yine yarý zamanlý çalýþan öðrenciler yayýný gerçekleþtirmektedir. Kamu Kurumu olan Üniversitelerin yayýncýlýk yapamayacaðýný öngören mevcut Radyo TV Yasasý engel oluþturur Radyo'nun atmosferdeki yayýnlarýna ve 1999 Nisan ayýnda vericisi susar. Bugün,internet ortamýnda canlý yayýnýný sürdürmektedir. Ý.T.Ü. Radyosu ve Televizyonu Ý.T.Ü. Rektörlüðü'nün baþlatacaðý yeni projeleri ile tekrar havadan yayýna geçmenin planlanmaktadýr. Ý.T.Ü. Radyosu Yayýn Sorumlusu Suha ÇALKIVÝK

11 12 Gezi-Ýnceleme Mart 2005 Bir Antik Kentte Çýrpýnýþ PERRE Güneþ tam tepede. Sýcaklýk 45 derece civarýnda ve sadece üç dakika yürüyüþ bile insaný bezdirmeye yetiyor. Ýþkence gibi geçen üç koca dakikanýn ardýndan kendimi maðaranýn içine zor atýyorum ve suya sarýlýyorum. Biraz kendime geldikten sonra dýþarýda güneþin altýnda çalýþan kazý ekibini görüyorum ve iþte o an bu antik kent için neden böyle büyük bir fedakarlýkta bulunulduðunu anlýyorum. Adýyaman þehir merkezine çok yakýn -hatta Pirin minübüslerinin son duraðýnýn hemen arkasýnda olan- Perre Antik Kenti ne ait nekrapol (mezarlýk) kazý alanýyla iþte böyle tanýþtým. Halk arasýnda Pirin Maðaralarý olarak da bilinen oda mezarlarýnýn birinde o üç dakikalýk iþkencenin izlerini silerken kazýda görevli iki arkeologtan biri olan Hacý Mesut Tekin'le sohbete baþlýyoruz. Ýstanbul dan, Hacý Abi nin oradaki öðrencilik günlerinden baþlayýp oturduðumuz maðaradan görünen görkemli Nemrut a kadar geliyoruz. Nemrut tan açýlmýþken konu, üzerinde durduðumuz antik kentin sakinleri için Nemrut Daðý nýn ne kadar önemli olduðundan bahsetmeye baþlýyor Hacý Abi. Maðaradan Nemrut un görünmesi tesadüf deðilmiþ. Nekrapol, Kommagene Krallýðý için büyük öneme sahip olan tapýnaklarýnýn ve tanrýlarýnýn mekaný olan Nemrut Daðý na bakacak þekilde inþa edilmiþ. Bulunduðumuz yerden kalkýp Nekropol deki kazý alanýný gezmeye baþlýyoruz. Nekrapol, aralýklarla uzanmýþ parçalardan oluþuyor ve her Nekrapol alanýndaki bir galeri parçaya galeri deniliyor. Galerileri gezerken kazý ekibiyle tanýþýyor ve Kommagene Krallýðý ile ilgili bilgileri öðrenmeye baþlýyorum. Baþkentleri olan Samsat ýn, Adýyaman ýn ayný adlý eski ilçesi Samsat la birlikte Atatürk Baraj Gölü nün altýnda yattýðýndan, ayný acý kaderi bu krallýðýn diðer bir büyük kenti Köyün giriþindeki bahçe duvarý olan Zeugma nýn da paylaþtýðýndan ve bunun da kendisini ne kadar üzdüðünden bahsediyor Hacý Abi. Gezdiðimiz her galeride oradan elde ettikleri bulgularý ve yaðmacýlarýn iþlerini hiç boþlamadýðýný anlatýyor. Kazý alanýndan sonra yürüyüþe devam edip antik kentin üzerinde kurulmuþ olan köye giriyoruz. Köyün eski ismi Perre den gelen Pirin. Daha sonra Adýyaman ýn köye yaklaþmasýyla birlikte adý Ören Mahallesi olmuþ. Köyün giri-þinde bizi karþýlayan bahçe duvarýna dikkatimi çekiyor Hacý Abi. Duvarýn köþesinde, duvarýn saðlam olmasý düþüncesiyle bir antik sütun parçasý kullanýlmýþ. Bunun göreceklerimiz yanýnda bir þey olmadýðýný köy içindeki gezintimize devam ettikçe anlayacaðým. Anlattýðýna göre köyün üzerinde bulunduðu alanýn altýnda büyük bir antik kent varmýþ. Köyün içinde ilerledikçe, burasý sit alaný olduðu halde yapýlmýþ binalarýn yeniliði gözüme çarpýyor. Köy evlerinin yapýsýnda ve daha baþka yaratýcý þekillerde tarihi eserlerden faydalanýlmýþ. Kimileri merdiven, kimileri bahçe duvarý, kimileri ise ineklerin saman yemeleri için kap olmuþlar. Girdiðimiz bir evin alt katýndaki karanlýk ahýrda gördüðümüz tavandaki iki kemer ve ortalarýnda bir sütun beni hayrete düþürdü. Ahýrýn sahibi kemerleri ve bunlara baðlý sütunu parça parça getirip çimento ile birleþtirmiþ ve estetik bir ahýr elde etmiþ. Buradan ayrýldýktan sonra ayný manzarayla karþýlaþacaðýmýz baþka bir ahýra daha gidiyoruz. Köy meydanýna vardýðýmýzda köyün kadýnlarýnýn su doldurduklarý -aslýnda tarihi bir hamamýn giriþi olan- Roma Çeþmesi yle karþýlaþýyoruz. Halen kullanýlmakta olan Roma Çeþmesi nin baþý çok kalabalýk ve giriþi bir hayli zahmetli olduðundan içerisine göz atamýyoruz. Ancak Hacý Abi nin bahsettiðine göre içeri girdikten Bir evde kullanýlan tarihi sütunlar sonra suyun geldiði dar geçitten geçip geniþ odalarýyla hamam görülebilirmiþ. Meydandan aþaðýya doðru indikçe bahçeleri geçip tütün tarlalarýna varýyoruz. Birtanesinin içlerine doðru ilerledikten sonra karþýmýza bir kalýntý çýkýyor. Hacý Abi bunun yine bir hamam kalýntýsý olduðunu söylüyor. Boþ tarlalarýn sonrasýnda sit alanýnýn hemen kenarýndan geçen Adýyaman Malatya yoluna çýkýyoruz. Daha sonra yolun sit alanýna

12 Mart 2005 Gezi-Ýnceleme 13 göre deðil de sit alanýn yola göre belirlendiðini öðreniyorum. Hacý Abi, Telekom un yaptýðý hat çekme çalýþmasýný ve yol inþaatý sebebiyle yapýlan tahribatý gösterek yine bilinçsizlikten yakýnýyor ve köyün ilkokuluyla ilgili düþündüðü projeyi anlatýyor. Artýk yöre halký için geç olduðunu ama en azýndan çocuklara bir þans yaratmak adýna ilkokulda haftada bir saat yörenin tarihinin anlatýlmasý için yetkililerle baðlantýya geçeceðini söylüyor. Bu sayede yörenin çocuklarýna tarih bilincini ve yörenin tarihi deðerlerine sahip çýkacak sorumluluðu aþýlamayý amaçlýyor.ayrýca belki de bunun yapýlmasý halinde ileride gelebilecek turistlere yapacaklarý rehberlikten bir gelir kaynaðý saðlamalarýyla bölge halkýnda korumaya yönelik ayrý bir istek olabileceðini tahmin ediyor. Bütün bunlarýn yanýnda valiliðin ayýrabildiði kýsýtlý bütçe sebebiyle tam bir bilimsel kazý da yapýlamadýðýný anlatýyor. Bölgenin hakkýnýn verildiði bir kazý yapýlabilmesi için ise geniþ bir bütçeyi Tarihi hamam kalýntýsý destekleyebilecek sponsorlara ve de büyük bir akademik desteðe ihtiyaçlarý olduðunu da ekliyor. UNESCO nun Nemrut Daðý ný koruma altýna aldýðýný ve Perre bölgesinin de UNESCO tarafýndan Tarihi taþlardan yapýlmýþ kemer desteklenmesi için çabalandýðýný belirtiyor. Söz sorunlardan açýlmýþken devam ediyor. Perre antik kentinin Adýyaman'daki yaþam damarlarýndan biri olan turizmden yeteri kadar nasibini almadýðýndan bahsediyor.. Bunsun nedenleri olarak da þimdiye kadar yerel ve ulusal medya tarafýndan tanýtýmýnýn eksik yapýldýðýný, kent ile ilgili günümüze kadar bilimsel araþtýrmanýn yapýlmadýðýný, ilde bulunan turizm iþletmeleri tarafýndan tur güzergahýna alýnmadýðýný, çýkartýlan yayýn organlarýnda kentin tanýtýmýnýn yapýlmadýðýný ilk aklýna gelenler olarak söylüyor. Ayrýca antik kentte su, asfalt, turizm levhalarý, kafe, tuvalet, otopark, yürüme yollarý ve aydýnlatma sisteminin olmamasýnýn, bununla birlikte antik kent içerisindeki elektrik trafosunun varlýðýnýn kentin tanýtýmýný baltaladýðýný da ekliyor. Gezimizi sit alanýnýn içine inþa edilmiþ minibüslerin son duraðýnda noktalýyoruz ve Hacý Abi beni uðurlayýp kazý alanýndaki çýrpýnýþýna geri dönüyor. Hacý Abi nin kaleminden Perre PERRE ANTÝK KENTÝ M.Ö.I. yüzyýlda, þimdiki Adýyaman Ýli sýnýrlarý içerisinde yer alan ve baþkenti, bugün Atatürk barajýnýn suyu altýnda kalan Samosato (Samsat) olan KOMGENE KRALLIÐI kurulmuþtur. Bu Krallýðý kuran ise anne tarafý Makedonya Kralý Büyük Ýskender e ve baba tarafý Pers Kralý Darius'a akraba olan Mihradetes Kallinikos'- tur.topraklarýnýn bereketli olmasý dilekleriyle ülkeye Bereket Tanrýçasý Kommagene nin ismi verilir. Kommagene krallýðýnýn 5 büyük kentinden biri olan PERRE antik kenti; Güneydoðu Toroslarýn eteðinde, Anadolu ile Mezopotamya arasýnda bulunan Adýyaman ili sýnýrlarý içerisinde ve Adýyaman ilinin 3 km kuzeydoðusundadýr. Perre antik kenti teras yerleþimi olarak kurulmuþ olup doðu kesiminde bulunan Palanlý Çayý na doðru yerleþim devam etmiþtir. Kentin batý kesiminde sur kalýntýlarý mevcut olup büyük bir kýsmý yýkýlmýþ ve daðýtýlmýþtýr. Perre antik kentinin iç kýsýmlarýnda kent kalýntýlarýna yoðun bir þekilde rastlanýlmaktadýr. Tarihi kent kalýntýlarý insan faktörü sonucu yeryüzüne çýkartýlmýþ ve antik kentin üzerinde bulunan köy yerleþiminde sýkça kullanýlmýþtýr. Köy yerleþiminin güney-doðu yönünde antik kentin sarnýç alanýnýn çevresinde yoðun bir þe-kilde mozaik kalýntýlarý bulunmaktadýr; ancak Adýyaman-Malatya þehirlerarasý yol güzergahý kent kalýntýlarýnýn ve mozaik alanýn bulunduðu bölgeden geçirilerek antik kentte büyük bir tahribata yol açmýþtýr. Antik kentin hamam kalýntýlarýnýn büyük kýsmý tarihe yenik düþmüþ olup sadece su kanalýnýn geçmiþ olduðu bir duvar kalýntýsý günümüze kadar gelebilmiþtir ve köy yerleþiminin doðu tarafýnda bulunmaktadýr. Üzerinden geçen yüksek gerilim hattý derhal kaldýrýlmasý gereken nekrapol alaný, Roma Çeþmesi antik kentin güney kesiminde 6 km lik bir alaný kapsamaktadýr. Mezarlýk alanýndaki ölü gömme þekilleri oda mezar ve lahit mezar þeklindedir. Adýyaman müzesi adýna yaptýrýlan ve bizzat kazý baþkan yardýmcýsý ve arkeolog olarak üç sezon boyunca kazý çalýþmalarýnda bulunduðum nekrapol alanýnda 25 oda mezar ve 300 lahit mezar gün ýþýðýna çýkartýlmýþtýr. 8 Galerisi bulunan kentin mezarlýk alanýnýn yapýlan kazý çalýþmalarý sonucunda mezarlýk alanýndan bir çok buluntu ve yazýt çýkartýlmýþtýr. Diðer oda mezarlarda ve lahit mezarlardaki gömülerde ise 7 bronz, 3 cam bilezik, 30 sikke, 6 kandil, 4 küpe, 1 altýn küpe, 2 kolye, birçok spatül vb. buluntular çýkartýlarak Adýyaman Müzesi ne sergilenmek üzere teslim edilmiþtir. *Hacý Mesut TEKÝN Arkeolog Sit alaný Taylan Baðcý, Düzenleme: Ali Çetin Çetinel

13 14 Kültür Sanat Hayat Mart 2005 ew York doðumlu Allen gerçekten de buraya olan tutkusunu her f i l m i n e yansýtýr. Gerçek hayatta kendisinin olduðu gibi filmdeki karakterleri de New York aþýðý ve yaþadýklarý yerden süre için bile olsa ayrýlamayan tiplerdir. Manhattan adlý filminin, sadece müthiþ gökdelenlerin ve köprülerin siyah beyaz çekimleriyle izlenmeye deðer olmasý bu baðlýlýðýn en güzel örneðidir. Tabi filmin baþarýsýndaki aslan payý Woody nin yönetmenliðine ve de senaristliðine aittir. Bir yönetmen olarak baþarýsýný, en önemli yapýtlarýndan biri olan Annie Hall filmiyle En Ýyi Yönetmen Oscarý na ulaþarak herkese göstermiþtir. Gerçek hayatta caza olan ilgisinin filmlerindeki etkisi hemen göze çarpmaktadýr. Ünlü bir cazcý olan Woody Herman ýn adýný alan ve bir gece kulübünde caz grubunda klarnet çalan Allen,filmlerini hareketli caz melodileriyle süsler. Daha önce 18 Avrupa ülkesinde konserlere katýlan Allen 2004 yazýnda da çaldýðý caz orkestrasýyla beraber Almanya turnesine çýkmýþtýr. Allen senaryolarýnda kadýn-erkek iliþkilerine, din ve cinsellik gibi fazla dile getirilmeyen konulara kendine özgü mizahi üslubuyla yer verir. Husbands and Wives da kadýn-erkek iliþkilerini çok iyi düþünülmüþ diyaloglarla süsler. Diyaloglar o kadar gerçekçilerdir ki, bazen dört kiþi ayný anda konuþur ve dublajsýz izlendiðinde altyazýlarýn diyaloglarý yakalayabilmek için birbirleriyle yarýþtýklarýna þahit olursunuz. Filmlerinin ana karakteri olan erkeklerden birini kendisi oynarken kadýnlarý vazgeçemediði oyuncular olan Mia Farrow ve Diane Keaton canlandýrýrlar. Gerçek hayatýnda psikiyatrik tedavi gören Woody nin filmlerinde de ya kendisi ya da diðer karakterler bir kere de olsa o koltuða uzanýr ve dertlerini anlatýrlar. Filmlerinin çoðunda mizah gücünü kullanýr ve basit gözüken komik durumlarýn altýna güçlü bir altyapý gerektiren göndermeler saklar. Bu þekilde Love and Death adlý filmde dinsel ve Everything You Always Wanted to Know About Sex filminde de cinsel konularý toplumu rahatsýz etmeyecek þekilde dile getirmeyi baþarmýþtýr. Neredeyse her yýl bir film çeken Allen ýn senaryolarýnýn baþarýsý ayný zamanda usta bir yazar olmasýna baðlanabilir. Gençlik yýllarýnda The New Yorker da yazan Allen anlatý, hikaye ve oyunlardan oluþan birçok kitaba imza atmýþtýr.bir kitabýnda "Kýsa Öykü: Adamýn biri sabah uyandýðýnda kendini Woody Allen 21. yüzyýlda usta yönetmen, zeki senarist, sempatik oyuncu ve dahi yazar gibi sýfatlarý taþýyan ender kiþilerden biridir. Eðer bir filmi izlerken güzel caz melodileri eþliðinde New York sokaklarýndan görüntülerle karþýlaþýrsanýz bu film büyük olasýlýkla bir Allen yapýtýdýr ortopedik ayak tabaný desteðine dönüþmüþ olarak bulur." fikriyle usta yazar Kafka'yý anan Allen, daha sonra Gölgeler ve Sis adýyla beyazperdeye aktarýlan Ölüm adlý oyununda Kafka nýn tüm çalýþmalarýna özellikle de Dava ya çok zeki ve ince esprilerle göndermeler yapmýþtýr: Gece ikide yataðýnda uyumakta olan Kleinmann kapýnýn vurulmasýyla uyanýr ve tanýmadýðý birkaç kiþi tarafýndan dýþarý çýkarýlýr. Ortada bir cinayet ve sonrasýnda katili bulmak için yapýlan ilginç planlar vardýr. Þaþkýn bir þekilde ortalýkta dolaþan Kleinmann hikayenin sonunda Manyak tarafýndan býçaklanýr ve ölümden korkup korkmadýðý sorulduðunda Ölmekten korkmuyorum, sadece o geldiðinde orada bulunmak istemiyorum der. Geceyi geçirmek giderek güçleþiyor. Dün akþam birtakým adamlarýn zorla odama girip beni þampuanlamak istedikleri duygusuna kapýldým ve çok rahatsýz oldum. Ama Neden? Sürekli olarak gölgeler gördüðümü hayal ettim ve sabaha karþý üçte, bir sandalyenin üstüne asmýþ olduðum iç çamaþýrýmý tekerlekli paten kayan Kayzer e benzettim. En sonunda uykuya daldýðýmda korkunç bir rüya gördüm. Bir dað sýçaný eþya piyangosundan kazandýðým ödül üzerinde hak iddia ediyordu. Umutsuzluk. (Tüysüz-Without Feathers) Bir öðle tatilinde bina yýkýmýný seyrederken zincirli balyozun kafasýna savrulup Needleman ý öldüreceði kimin aklýna gelirdi? Bu çarpma onda aðýr þok etkisi yaratmýþ, Needleman yüzünde neþeli bir sýrýtma ifadesiyle son nefesini vermiþti. Pek çözülemeyen son sözleri Hayýr teþekkür ederim benim penguenim var zaten olmuþtu. (Muzýr Etkiler-Side Effects) Ata Emir Gürkan,

14 Mart 2005 Kültür Sanat Hayat 15 ( ) "Ah!" dedi fare." Dünya her gün daha da küçülüyor. Baþlangýçta o kadar büyüktü ki korkuyordum. Devam ettim yürümeye. Sonunda, uzaklarda saðda ve solda duvarlar gördüðümde mutluydum. Fakat bu uzun duvarlar o kadar hýzlý birbirine yaklaþýyor ki son odadayým ve odanýn köþesinde içine doðru yürüdüðüm kapan var." "Sadece gidiþ yönünü deðiþtirmelisin" dedi kedi ve onu yedi.* Ressam Andy Warhol'un Kafka portresi *Franz Kafka "Kleine Fable" (Kýsa Fabl) ukarýdaki Kýsa Fabl ýn yazarý Franz Kafka 3 Temmuz 1883 tarihinde Prag'da Yahudi bir ailenin oðlu olarak dünyaya geldi. O tarihlerde Prag kentinin nüfusunu, yönetimi elinde tutan Alman azýnlýk, yönetimi ele geçirme amacýndaki Çek çoðunluk ve bu iki güç odaðý arasýnda sýkýþýp kalan Yahudi azýnlýk oluþturuyordu. Ancak Kafka üzerindeki tek baský unsuru bu sosyal yapýdan kaynaklanan baský deðildi. Çok otoriter ve sert bir baba olan Herrman Kafka aile içindeki tutumlarýyla Franz Kafka'nýn hayatý boyunca kurtulamayacaðý suçluluk duygusuna saplanýp kalmasýna sebep olmuþtu. Babasýyla olan iliþkisi Kafka'yý öyle derinden etkilemiþti ki her eserinde Kafka'nýn zihnindeki baba motifinin izlerini taþýyan karakterler bulmak mümkündür. Kafka'nýn babasýna bakýþý hakkýnda en doðru ipuçlarýný, adresine hiçbir zaman ulaþmamýþ olan "Babaya Mektup" verir. 1901'de Prag Üniversitesinin hukuk bölümüne giren Kafka öðrencilik yýllarýnda "Bir Savaþýn Tasviri" isimli ilk eserini yazdý ve hukuk doktorasý yaptýktan sonra iþçi Kaza Sigortasýnda memur olarak çalýþmaya baþladý. Kendince "güvenli" bir hayat kuran yazar sabahlarý memurluk yapýyor, akþamlarý eserlerine yoðunlaþýyordu. "Þato" isimli romanýnda bireyin kendini topluma kabul ettirme çabasýný romanýn ana kahramaný K.'nýn kendi isteðiyle kafese girmesini anlatarak sorgulayan Kafka ayný zamanda bireyin toplum içinde ne kadar özgür olabileceðini de düþündürür okuyucuya. Ýnsanýn yaþadýðý çevreye yabancýlaþmasýný en etkileyici þekilde ortaya koyduðu romaný þüphesiz Gregor Samsa'nýn kocaman bir hamamböceðine dönüþmesiyle baþlayan "Dönüþüm"dür. Eserlerinde aðýrlýklý olarak hissedilen suçluluk duygusunun ve yabancýlaþmanýn yanýnda modern toplumun kurumlarýna yönelik sorgulayýcý bir bakýþ da vardýr. Yazarýn iþte bu bütün karakteristik özelliklerinin görülebileceði baþ eseri "Dava" Josef K.'nýn nedensiz yere tutuklanmasýyla baþlar ve soru iþaretleriyle dolu olaylardan sonra K.'nýn iki kiþi tarafýndan öldürülmesiyle sona erer. "Dava"da bürokrasinin insaný ezici yapýsýnýn irdelenmesiyle beraber adalet kavramý da ustaca bir þekilde ele alýnýr. Kafka'nýn eserleri hakkýnda yorum yaparken çýkýþ noktasý olarak "Aforizmalar" isimli kitabýnda gördüðümüz "Kafesin biri, bir kuþ aramaya çýktý." cümlesi kabul edilebilir. Kafka'nýn eserlerini yazarken okuyucuya ipucu vermeme ve yorum çeþitliliði saðlama adýna kendi fikirlerini net bir þekilde yansýtabilecek cümleleri sildiðini göz önüne alýrsak yazarýn eserleri hakkýnda yorum yaparken kafalarýn biraz karýþabileceðini ve çok farklý sonuçlara ulaþýlabileceðini de göze almak gerekir. Yazarýn hayatýnda babasýndan sonra önemli yere sahip iki kiþi niþanlanýp evlenemediði Felice Bauer ve sadece üç kez görüþebildiði evli "sevgilisi" Milena Jesenská'dýr. Kadýnlara karþý ilginç bir bakýþ açýsýna sahip olan Kafka'nýn kadýnlarla olan iliþkisi, mektuplaþmanýn ötesine geçememiþ ve "gerçek" bir iliþkiye dönüþememiþtir. Bu mektuplar ölümünden çok sonra "Felice'ye Mektuplar" ve "Milena'ya Mektuplar" isimleri altýnda düzenlenmiþtir. Romanlar ve mektuplar dýþýnda bir çok etkileyici öyküye, anlatýya imza atan Kafka 1924 yýlýnda Viyana yakýnlarýndaki bir hastanede ölmeden önce yakýn dostu Max Brod'a eserlerinin fazla kiþisel olduðunu ve ölümünden sonra eserlerinin yakýlmasýný istediðini söyledi. Fakat Max Brod, Kafka gibi düþünmüyordu ve Kafka'nýn eserlerinin çaðýmýzý anlamak için önemli olduðunu fark etmiþti. Brod bu düþünceyle Kafka'nýn ölümünden sonra eserleri düzenleyerek yayýnlatmýþtýr. Brod'un bu hareketi yakýn bir arkadaþa ihanet olarak tanýmlanabileceði gibi tüm insanlýða sunulmuþ bir hediye olarak da kabul edilebilir. Hakan Fatih Karagül, Franz Kafka (23 yaþýnda) KANUN ÖNÜNDE Kanun önünde bir kapýcý durmaktadýr. Bu kapýcýya taþradan bir adam gelir, kanundan içeri girmek ister. Ama kapýcý, kendisini þimdilik içeri koyveremeyeceðini söyler. Adam düþünüp taþýnýr, ileride girip giremeyeceðini sorar: 'Belki', der kapýcý 'ama þimdi giremezsin.' Kapý her zamanki gibi açýk durduðundan ve Kapýcý o sýrada kenara çekildiðinden adam eðilir ve kapýdan içeri bakmak ister. Bunu fark eden Kapýcý gülerek der ki: 'Madem bu kadar istiyorsun, olmaz dememe aldýrma, bir dene bakalým. Ancak unutma ki, ben güçlü bir kapýcýyým ve kapýcýlarýn da yalnýzca en küçüðüyüm. Ama her salon baþýnda bir baþka kapýcý vardýr, biri de ötekinden güçlüdür. Daha üçüncüsünü görmeye ben bile dayanamam.' Taþralý adam böylesi güçlüklerle karþýlaþacaðýný ummamýþtýr. Nihayet 'kanun kapýsý herkese ve her vakit açýk bulunmasý gerekir', diye düþünür. Ama üzerindeki kürk paltoyla Kapýcý'yý daha bir dikkatle süzüp onun iri ve sivri burnunu, uzun ve seyrek kara tatar sakalýný görünce, en iyisi giriþ iznini koparýncaya kadar beklemeye karar verir. Kapýcý bir tabure uzatýr adama ve onu kapýnýn yanýbaþýna oturtur. Günler ve aylar boyu burada oturur adam. Pek çok kez içeri koyverilsin diye uðraþýr, yalvarýp yakarmalarýyla usandýrýr Kapýcý'yý. Kapýcý, adamý sýk sýk küçük çapta sorgulamalardan geçirir; ona yeri yurdu ve daha baþka konularda sorular sorar, ama büyük kiþilerinki gibi bir kayýtsýzlýkla sorulan sorulan sorulardýr bunlar ve her sorgulamanýn sonunda Kapýcý, adama henüz kendisini içeri koyveremeyeceðini yeniden açýklar. Bu yolculuða koyulurken yanýna bir sürü þey alan adam, Kapýcý'yý rüþvetle kandýracaðým diye, pek deðerli olmalarýna bakmayarak bunlarýn tümünü çýkarýr elden. Hani Kapýcý verilenlerin hepsini alýr, ama bir yandan da: ' Bunlarý alýyorum ki, bak þu yola da baþvuracaktým, unuttum sanmayasýn' der. Taþralý Adam yýllar yýlý, neredeyse aralýksýz, gözetler durur Kapýcý'yý. Öteki kapýcýlarý unutur da bu ilk kapýcýyý kanundan içeri girmesine tek engel gibi görür. Onu karþýsýna çýkaran uðursuz rastlantýya ilk yýllar yüksek sesle lanetler savurur; derken yaþlanýr giderek, kendi kendine homurdanýp söylenir. Zamanla çocuklaþýr ve yýllar yýlý Kapýcý'ya bakýp dururken, onun paltosunun kürk yakasýndaki pireleri de keþfettiðinden, pirelere bile kendisine yardým etmeleri, Kapýcý'nýn gönlünü yapmalarý için dil döker. Sonunda gözlerinin feri zayýflar; çevresinin gerçekten mi karanlýða gömüldüðünü, yoksa sadece gözlerinin mi kendisini yanýlttýðýný bilemez olur. Ama buna karþýlýk bir parýltý fark eder karanlýkta; öylesine bir parýltý ki, bütün görkemiyle kanun kapýsýndan dýþarý vurmaktadýr. Artýk pek bir ömrü kalmamýþtýr adamýn. Ölmeden önce, kapý önünde geçen bütün zaman içindeki yaþantýlarý kafasýnda toplanýp þimdiye kadar Kapýcý'ya sormadýðý bir soruya dönüþür. Giderek taþlaþan vücuduyla doðrulup kalkamadýðýndan, Kapýcý'ya el eder. Aradaki boy farký zamanla Taþralý Adam aleyhine bir hayli deðiþtiðinden, adama doðru iyice eðilmek zorunda kalýr Kapýcý: 'Hala nedir öðrenmek istediðin bakalým? ' diye sorar. 'Amma da açgözlüymüþsün!' der. Adam bunun üzerine: ' Benim bildiðim herkes kanuna varmak için çaba harcar. Peki, nasýl oluyor da, bunca yýl benden baþkasý girmek istemedi bu kapýdan?' diye sorar. Kapýcý, adamýn artýk son anlarýný yaþadýðýný görür. Onun gittikçe saðýrlaþan kulaklarýna sesini iþittirebilmek için var gücüyle haykýrýr: 'Bu kapýdan senden baþkasý giremezdi, çünkü yalnýz senin içindi kapý. Gideyim de kapayayým artýk.' Franz Kafka "Vor dem Gesezt" (Kanun Önünde)

15 16 Kültür Sanat Hayat Mart 2005 Mimarlýkta okuyan arkadaþýmýn Atýk Alan Dönüþüm Projesi bu son merakýmý gidermek için gerekli fýrsatý verdi bana. Ne zamandýr görmek öðrenmek istediðim þeyleri yerinde görecektim þimdi... Eminönü nden 92 numaralý otobüslere binip, Ayvansaray dan sonraki durakta inince Balat, Haliç boyunca kurulmuþ tarihi semt. Ýstanbul un Haliç boyunda kalabalýk, günlük hayatý canlý, hareketli, þenlikli bir semttir ki halkýnýn ekseriyetini esnaf, amele, iþçi tabakasý teþkil eder, on yedinci asrýn ortalarýndan bu yana büyük þehirde Musevilerin gayet kesif olarak iskan ettikleri bir semttir. ** diye tanýmlýyor 1944 basýmlý Ýstanbul Ansiklopedisi Balat ý. Buradan da anlaþýlýyor ki yoksul ve kozmopolit olmak o zamandan biçilmiþ bir özellikmiþ Balat a. Hakikaten de çeþitli kaynaklarý incelediðimiz zaman semt halkýný Ýspanyol Musevilerinin, Rumlarýn, Ermenilerin ve Türklerin oluþturduðunu görebiliyoruz. Yine ayný þekilde Balat ýn o yýllardan beri yoksulluk içinde yaþadýðý da bir gerçek. Gelin görün ki bu þehirde çoðu olumsuzluk daha cazibeli yapýyor yaþanan mekanlarý. Nefis bir havada, pýrýl pýrýl Haliç in kenarýndayým þimdi, sýrtým Galata ya dönük, gövdem surlarýn gölgesinde. Ýrili ufaklý bir dolu tekne balýk avlayan. Merak ediyorum ne zamandýr orada onlar? Ne zamandýr bir gelenek Haliç te balýk avý? Ne büyüleyici ki benden asýrlarca önce varolan bir Haliç, bir Galata, bir Balat ve benden asýrlarca sonra da varolmaya devam edecek olan. Ýnsan bir hiçlik duygusuna kapýlýyor onlarýn ortasýndayken... Bakalým eskiyi hatýrlatacak neler kalmýþ buralarda, bizi geçmiþe götürecek? Ýlk bulduðum sokaktan yukarý çýktýðýmda yaklaþýk on otobüslük bir turist kafilesinin arasýnda kayboluyorum. Tam da hayallere dalmýþ, siyah-beyaz görüntülerle süslerken zihnimdeki eski Ýstanbul'u, gördüðüm manzara oldukça þaþýrtýyor beni. Balat'a gidip de solmuþ bir tarih beklemek büyük hata, tarih burada canlý, burada yaþýyor. Noel arifesi olmasý nedeniyle Ortodoks Rumlarýn en kutsal mekaný sayýlan Fener Rum Patrikhanesi ne gelmiþ bunca turist. Hepsi en þýk giysilerini seçmiþler -çoðunlukla siyah- bu kutsal buluþmaya katýlmak için. Patrikhanenin ana kapýsý 183 yýldýr, Mora isyaný sonucunda suçlu bulunan Patrik Gregorius un idamýndan beri kilitli ve bu yüzden Kin Kapýsý diye anýlýyor. Söylentiye göre patrikhanenin içerisinde yer alan Aya Yorgi kilisesinin ikonostasionun tahta oymasý için iki iþçi 40 yýl boyunca çalýþmýþlar. Ýçeride bir anda dahil olduðumuz Noel ayini ise gerçekten etkileyici. Müzik, ýþýklar, tütsüler... Patrikhaneden çýkýp geliþigüzel yürüyorum. Binalarýn çoðu ahþap, rutubet ve bakýmsýzlýktan yorulmuþlar, yýllarca semti mahveden yangýnlara tanýk olmanýn korkusu üzerlerine sinmiþ sanki. Gerçekten de Balat ýn tarihine göz atarsak, onun bir çoðu poyraz nedeniyle büyüyen, surlarýn dýþýna dahi sýçrayarak yüzlerce ev ve iþyerinin yanmasýna neden olan yangýnlara sahne olduðunu, hatta 1911 de çýkan bir yangýnda bazý kaynaklara göre binlerce evin tamamen kül olduðunu görebiliriz. "Yazýk, demek ki bu gördüklerimiz onlarca yangýndan arta kalan, bir de hiç yanmasaymýþ!", diye düþünmeden duramýyorum. Dar ve dimdik yokuþlarýn saðýnda ve solunda sýralanan evlerin arasýnda gerili iplere asýlý rengarenk çamaþýrlar ise Balat ýn belki de en sevimli Sanki her yerini bitirmiþim gibi koskoca Ýstanbul un, yeni bir merak sardý baþýmý. Eski, epeski bir semt; BALAT... Keþfetmek için arandýðým Ýstanbul buralarda mý gizliydi acaba? detaylarý. Rasgele bir yokuþu týrmandýðýmda karþýma çýkan manzara beni gerçekten büyülüyor. Uzaktan, kubbesini sislerden tam olarak seçemediðim koskoca bina þimdi burnumun dibinde: Fener Rum Lisesi, diðer bir deyiþle Kýrmýzý Mektep. Kýrmýzý Mektep, çünkü 1811 yýlýnda mimar Dimaolis tarafýndan yapýlan binanýn her yeri kýrmýzý ateþ tuðlalarýyla kaplý. Binanýn en tepedeki kubbesi ise o zamanlar uzay bilimleri rasathanesi olarak kullanýlýrmýþ. Büyülenmekte haklýyým çünkü burasý Haliç in iki yakasýndaki yapýlar içinde -Süleymaniye den sonra- en büyük ikinci yapý ve Avrupa nýn en büyük beþinci þatosu. Þaþýrtýcý ama lise az sayýda öðrencisine raðmen hala eðitim-öðretimine devam etmekte. Bir þatoda okumak nasýl bir duygu acaba?.. Ýstemeyerek de olsa Fener Rum Lisesi nden gözlerinizi ayýrýp kendinizi yokuþ aþaðý doðru býrakýrsanýz, zamanýnýn Boðdan Valisi Dimitri Kantemir in evine raslarsýnýz. Maalesef kendisine deðil ama eskiden buradaydý, ama yýkýldý tabelasýna da yýkýlan bu evden geriye ne yazýk ki yalnýzca birkaç bahçe duvarý ve ön bahçe kapýsý kalmýþ. Bu yazýda adý geçmediði için gerçekten yazýk olan bir sürü eser gizli Balat ta. Adý pek çok þiire ve þarkýya konu olmuþ Agora Meyhanesi, Hagios Dimitrios Kilisesi, Hançerli Panayia Kilisesi, Surp Hýreþdagabet Ermeni Kilisesi, Ahrida Sinagogu, Anemas Kulesi ve Zindaný, Tekfur Sarayý, Adilþah Kadýn Cami bu yapýlardan sadece birkaçý. Gezip görmeden önce bu kadar yoðun bir tarihle karþýlaþacaðýmý ben de bilmiyordum. Ýþte bu yüzden, defalarca gidip tekrar tekrar incelenmeyi gerçekten hakeden bir yer burasý. Sizler de, küçücük evlerin arasýnda saklý kalmýþ bu koskoca tarihi keþfetmek için daha fazla beklemeyin. ** Ýstanbul Ansiklopedisi, Reþat Ekrem KOÇU, 1944 Selin Erkiþi,

16 Mart 2005 Kültür Sanat Hayat 17 IN ALBÜM SATIÞLARI 1 MÝLYONA ULAÞTI "Güvenilir" kaynaklardan aldýðýmýz habere göre dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park grubunun ilk albümünün satýþlarý 1 milyona dayandý. Sosyologlara göre albümün baþarýsýnýn altýnda grubun Türk gencinin temel problemlerini bütün boyutlarýyla incelemesi ve çözüm yolu göstermesi yatýyor. Ýlk kliplerini Elim Güzel Elim þarkýsýna çeken grubun Haydar Dümen tarafýndan desteklendiði ve cinsel sorunlar yaþayan erkeklere tavsiye edildiði grup hakkýndaki efsanelerden sadece bir tanesi. Eðer benim bu adamlardan neden haberim yok? gibi bir soru kafana takýldýysa hiç panik yapmana gerek yok, çünkü biz Arýyorum Kültür-Sanat-Hayat Bölümü çalýþanlarý olarak hiçbir masraftan kaçýnmadýk ve adamlarý Maldiv adalarýndaki lüks villalarýndan Caddebostan sahiline kadar getirdik.doðrusunu söylemek gerekirse iki taraf için de çok zor bir söyleþi oldu.özellikle biz gülmekten katýlma-bayýlma tehlikesi atlattýk;grup üyelerinin de yangýna körükle gidip cývýmaya devam etmesi söyleþiden sonra iki gün yataktan kalkamamamýza neden oldu. Park bu dörtlüyle mi baþladý müzik yapmaya? Alper: Baþlarda Gence yle davul ve gitar takýlýyorduk ikimiz. Gence: Çaðdaþ yazlýktan arkadaþým onun besteleri olduðunu biliyorduk. Üçümüz baþladýk. Çaðdaþ bass çalýp vokal yapýyordu. Alper: Çok da iyiydi aslýnda o ara. Bir Notre Dame de Sion konseri hatýrlarým kýzlar çýldýrmýþtý.sonraki sene Bora yla beraber dört kiþi gittik kimse takmadý bizi. Çaðdaþ: O zaman ticari de düþünemiyoruz tabii para dörde bölünecek diye,yoldan geleni geçeni aldýk gruba iþte böyle oldu.þaka bir yana Park tan bahsediyorsak en baþýndan beri dördümüzdük, hep beraberdik yani. Gence: Alman Lisesinde Alper,ben,Bora ayný sýnýftaydýk zaten baþýndan beri ayný kadro diyebiliriz ca. En çok beðendiðiniz Türk ve yabancý gruplar hangileri? Çaðdaþ: Bad Religion a taparýz mesela,türk olarak da Kurban diyebiliriz özellikle canlý performans açýsýndan en iyi Türk grubu bizce.onun dýþýnda benim jazza karþý büyük ilgim var,gence bize göre daha fazla punk dinler mesela,bora biraz enteldir Pink Floyd falan dinler,alper sen ne dinlersin? Alper: Ben ne bulsam dinlerim;klasik müzik bile dinlerim.çaðdaþ ýn da sevdiðini bildiðim Bülent Ortaçgil i severim çok. Albümün hazýr olmasýna raðmen üç seneden fazla beklemesi neden kaynaklanýyordu? Gence: Dört sene bekleyelim bir hazmedelim dedik. Çaðdaþ: Bir de sanatçý duruþunu öðrenmek gerekiyordu. Alper: Bu þirketin tamamen kendi içinde yaþadýðý bizden baðýmsýz olaylardý. Þu zaman çýkarýrsak daha mý iyi olur dediler yani? Alper: Yok yok. Çaðdaþ: Bizden tamamen baðýmsýz bir olay ve bizim gibi bir çok sanatçýnýn baþýna geldi ayný þey çünkü Universal yeni bir yapýlanmaya girmiþti o ara. Biz de o ara kaynadýk, yani bir tek biz kaynamadýk, herkes gibi biz de kaynadýk anlayacaðýn. Biz yine þanslý görüyoruz; kendimizi, sesimizi duyurabildik. Yoluna girdi mi peki þimdi her þey? Çaðdaþ:Þimdi çok memnunuz her þey süper,yöneticiler çok profesyonel ve bizim dilimizden anlýyorlar,inþallah her þey çok daha iyi olacak. Þirketten konuþuyorken Tek Baþýna uyarlamasýný (cover) kendi isteðinizle mi koydunuz albüme? Gence: Evet kendi isteðimizle koyduk Alper: Klasik konser olayý iþte. Konserde beste hariç cover parçalar çalýyoruz. Ýki saat çalmak gerekiyor çünkü, albüm dakika sürdüðünden þarký listemize albümdekinin dýþýnda parçalar eklemek gerekiyor. Biz cover parçayla çýkýþ yapýp popüler olmaya karþýyýz. Çaðdaþ: Bir de yabancý þarkýlarý birebir orijinal albümden dinleyip konserde cover diye çalmaya karþýyýz. Hiçbir anlamý olmadýðýna inanýyoruz. Alper: Þu þarký çok popüler, hadi çýkaralým, çalalým yok yani. Çaðdaþ: Biz bütün cover larý albüme hazýrlýyormuþ gibi yeniden düzenledik. Bunu yaparken çok da keyif aldýk insanlar da eðleniyor zaten konserlerde çalarken. Ayrýca dikkat edersen klip de çekmedik Tek baþýna ya, ticari bir amacýmýz yok yani. Tanýyanlar Elim Güzel Elim le tanýdýlar Park ý. Alper: 3 saatlik repetuvarýmýz var. Bunu hazýrlamak bir buçuk, iki senemizi aldý. Birebir çalmaktan çok daha yavaþ gidiyor bu olay. Çaðdaþ: Ýleriki albümlerde de cover olabilir ama dediðim gibi ticari bir boyutu olmayacak. Universal le ilk anlaþmayý nasýl yaptýnýz? Park ve Sanatçý Duruþlarý Alper: Bir arkadaþ Universal de iþe girmiþ iþi de Yýldýz a Avcýsý, o geldi sizin demonuzu götürmek istiyorum dedi. Biz dedik bizde demo falan yok, biz konsere çýkýyoruz böðürüyoruz, iniyoruz. O, demo hazýrlayýn falan dedi iþte biz hazýrladýk iki parça, Ýngilizce ydi besteler, verdik. Dinlediler, beðendiler, tamam ama Türkiye deyiz, albüm olursa Türkçe olmasý lazým, Türkçe kaydedin dediler. Kaydettik, beðendiler her þey çok hýzlý geliþti. Gence: O kadar hýzlý geliþti ki bu albümdeki parçalarý iki-üç aylýk bir dönemde yazdýk. Çaðdaþ: Ben stüdyoda kayýt yapmaya girerken söz yazýyordum yani o kadar hýzlý geliþti. Bize biraz daha zaman verseler çok daha farklý olurdu herhalde. Þimdi ikinci albümde daha rahat çalýþtýk, çok daha iyi olacak. Ýkinci albüm ne zamana çýkacak peki? Çaðdaþ: Valla bir sene içinde çýkar herhalde. Þarkýlar hazýr þu an. Peki bu ilk albüme hakkýnda konuþalým biraz. Küçük Amerika þarkýsýný yazarken siyasi bir mesaj verme düþüncesi var mýydý kafanýzda? Çaðdaþ: Bizim siyasi bir duruþumuz yok, mesaj verme amacýmýz da yok. Gence: Bir görüþü savunmuyoruz; sað, sol ne bileyim öyle bir olayýmýz yok bizim. Çaðdaþ: Ýkisiyle de dalga geçeriz, gördüðümüzü eleþtiririz yani. Bora: Boþ gezenin boþ kalfasýyýz yani. Çaðdaþ: Bir kere müziðe siyasi boyut katmak çok aðýr bir iþ; çok büyük sorumluluk yüklüyor insana. Onsekiz yaþýnda dört tane adam gitarlarý aldým, stüdyoya girdim, iki tane þarký yaptým, oldu deðil olay. Senin yaþam tarzýn buna uymuyorsa bu iþte yanlýþ var demektir. Alper: Bizim müziðimizin tek bir boyutu var abazanlýk boyutu. Yine albümle ilgili bir soru. Elim Güzel Elim nasýl ortaya çýktý? Çaðdaþ: Evim güzel evim diye bir laf vardýr ya bu elim güzel elim olsa ne güzel olur diye düþünüyordum. Daha sonra Gence de üstüne uygun bir melodi bulunca þarký ortaya çýktý. Gence: Hala evim güzel evim diye anlayanlar var zaten. Alper:Dinleyip saçma saçan evim güzel evim diye þarký mý yaptýnýz diyenler çýkýyor bazen. Çaðdaþ: Benim annem hala anlamadý mesela kaç senedir. Klasik sorulara gelelim þimdi... Gence: Neden Park? Evet Neden Park? Gence: Hiçbir nedeni yok aslýnda. Alper: Böyle aðýzdan Park diye çýksýn istedik. Çaðdaþ: Benim entel bir yaklaþýmým var aslýnda bu konuya. Gruba isim koyarken bundan yirmi sene sonra koyduðumuz isim komik olsun istemedik. Park çok zibidi de bir isim olabilir; mesela çocuk parký, Central Park da olabilir. Klasik müzik veya caz yapsan da Park olabilir grubun adý. Peki neden punk? Çaðdaþ: Öyle bir þey yok aslýnda. Biz punk yapýyoruz demiyoruz ki, herhangi bir parçayý stüdyoda dört kiþi kendi yorumumuzla çaldýðýnda çýkan ses Park müziði oluyor. Alper: Biz Park diyoruz adamlar punk anlýyor. Gence: Müziðimiz punka benzetiliyor tabi çünkü hepimizin dinlediði,dinlemeyi sevdiði müzik türü punk. Çaðdaþ: Bizim özellikle yaptýðýmýz bir þey yok yani müziðimiz punk olsun diye. Son olarak grubun en çok neyine güveniyorsunuz? Çaðdaþ: Erkekliðimize güveniyoruz. Bir de konserlerdeki canlý performansýmýza. Park Kimdir? (sýralý) Çaðdaþ(Vokal), Alper(Davul), Gence(Gitar), Bora(Bass) Parka Nasýl Ulaþabilirim? Söyleþiyi yaptýktan sonra Park ýn canlý performansýný izleme þansýmýz oldu. Bütün izleyiciler gibi biz de çok eðlendik ve özellikle eski Türkçe þarkýlarý Park yorumuyla dinlemek çok keyif verdi bize. Eðer þu ana kadar Park ý dinlemediyseniz geç kalmýþ sayýlmazsýnýz çünkü Kalbin Birine Takýlýrsa albümü müzik marketlerde sizi bekliyor. Söyleþi, Hakan Fatih Karagül Ata Emir Gürkan

17 18 Söyleþi Mart 2005 Aþk, hüzün, ayrýlýk, zaman, özlem, hasret, mutluluk, ve umut... Ýçimizde ne varsa bize yansýtan, bizi bize þarkýlarýyla anlatan bir müzisyen Murat Çelik. Onu ilk Düþ Sokaðý Sakinleri ile tanýdýk. Duygularýmýza tercüman oldular, dinlerken farklý yerlerde hissettik kendimizi, düþlere daldýk. Ve evet evet iþte bu... bu kelime! dedik çoðu sözlerine! Þimdi iki Murat da kendi çizgilerinde devam ediyorlar müziðe. Seyyah albümünü çýkaran ve içinde büyük deðiþimler yaþayan Murat Çelik e uðruyoruz ilk. Saðolsun Murat Abi bizi kýrmýyor ve Tünel de ev yemekleri yapan küçük bir kafede baþlýyor sohbetimiz Önce kendinizi tanýtabilir misiniz? Murat Çelik kimdir? sorusundan baþlayalým. Evet benim için de en zor soru odur. Ýnsanýn kendini anlatmasý zordur ama en azýndan tanýmayanlar için... Nerde doðduðum neler yaptýðým gibi mi? Aslýnda asýl önemli olan yapýlan iþ. Benim nasýl biri olduðumu sevenlerim zaten çok rahat öðrenebilirler. Asýl önemli olan ön planda olmasý gereken müzik. Peki müziðe nasýl baþladýnýz? Müziðe ilk gitar çalarak baþladým. Profesyonel anlamda da 92'den beri müzikle uðraþýyorum. Müziðe baþlamam güzel bir rastlantý oldu, gitarla tanýþtým ondan sonra da býrakamadým. Peki müziðinizi oluþtururken, söz yazarken gözönüne aldýðýnýz kriterler var mý? Yani belirli bir kalýp içerisinde mi yazýyorsunuz? Yok hayýr, bu üretimle ilgili bir soru aslýnda. Tabi söyleyeceklerim yalnýzca beni baðlýyor ama hiç kimsenin oturup müzik yaptýðýna, söz yazdýðýna inanmýyorum. Yani bu tamamen ilham olayý, müziði oturup þurasýný þöyle yapayým, burasýný böyle yapayým dediðiniz zaman aslýnda o müzikten çýkýyor, kalýcýlýðýný da pek saðlamýyor. Neticede yazarken hiçbir kalýba baðlý kalmýyorum. Bende söz ve müzik bir anda gelir. Sonra ufak tefek oynamalar falan yaparým. Yazdýktan sonra bir daha dönüp bakmam, ancak konserde falan çalarken Ýlk geldiði haldedir genelde, tamamen benim ruh halimi yansýtan þarkýlar. Günümüzde þarkýcýlarýn çoðu diðer þarkýcýlardan etkileniyor, müzik sektörü yozlaþmýþ durumda þu anda. Siz bu yozlaþmadan kendinizi nasýl koruyorsunuz? Diðerlerine göre daha farklý bir tarzýnýz var. Müzikte de, diðer sanat dallarý için de geçerli, ilk baþta tabi ki taklit gerekiyor. Ýster istemez onun içine giriyorsunuz, þeklen de her türlü alanda taklit etmeye baþlýyorsunuz. Ama o taklit hakikati getiriyor bir süre sonra, o yoldan geçmeniz gerekiyor. Tabi ki hepimizin etkilendiði sevdiði insanlar vardýr, onlarla büyüdük, dinledik ama bir süre sonra artýk kendi yolunuzu çizmeye baþlýyorsunuz. Doðal olarak sizin tarzýnýz, üslubunuz belirmeye baþlýyor. Bende de öyle oldu. Ýlk zamanlar tabi dinlediðim bir sürü adam vardý, hala da dinliyorum ama artýk etkilenme diye bir þey söz konusu deðil. Zamanýnda oldu. Þu an örnek aldýðýnýz ya da kendinize benzettiðiniz birileri var mý? Yok, yani þu anda öyle örnek aldýðým benzettiðim biri yok, zaten en doðrusu insanýn kimseye kendini benzetmemesidir. Zaten o bir ve tektir. Þu an farklý müzikler dinleme ihtiyacý duyuyorsunuz çeþit çeþit, ki dimaðýnýz zenginleþsin, ufkunuz geniþlesin diye... Bir de son albümünüz diðerlerinden daha farklý, bunun etkisi ne? Aslýnda herhalde içe dönüþ çok yaþadým bu albüm sýrasýnda. Ýnsan hep kendine doðru yolcudur zaten de. Benim de yolculuðum bir hayli derin ve hassas sürdü, onun orta boyutlarýydý o parçalar. Aslýnda bu seyyah albümündeki o formatý, konsepti çok beðeniyorum. Türk müziði enstrümanlarýyla batý müziði enstrümanlarýnýn oradaki birleþimi, üstelik de asla öyle yamalý bohça gibi de deðil, sanki tek bir enstrümandan çýkýyormuþ gibi çok güzel bir birliktelik olduðuna inanýyorum. Bu aslýnda bir geçiþ albümü, istediðim bunun üzerine biraz daha rock motifleri eklemek. Bu bir köprü ama oradaki ruh hali oydu yani kendi içime olan yolculuðumun çok derinleþmiþ zamanýydý. Bir arayýþ mý görüyoruz burada? Zaten insanýn kendisi baþtan baþa bir arayýþtýr. Yani aramayan insan mümkün deðil, var olduðunu anlamaz zaten. Hoþ aramakla da bulunmuyor da, ama aramadan da bulunmuyor. O arayýþ zaten çocukluðumdan beri olan bir þeydi ama Allah'a hamdolsun bulduk neticede. Þu an her þey çok güzel, þükürler olsun. Sizin þarkýlarýnýz dinleyen insanlara "Ýþte, iþte tam bu kelime" dedirttiriyor, belki de bu yüzden sevenler aþýrý seviyorlar. Aslýnda bu ruhlarýn danýþýklýðýdýr. Aslýnda ben müzik yapmýyorum. Ben Ben sizin kalbinizle, aklýnýzýn kesiþtiði yerde çektirdiðiniz fotoðraflarýn öyküsünü anlatýyorum. Ben aþkýn ve hüznün tefsirini yapmaya çalýþýyorum. Benim için çok özel müzik. Ýþte bundan dolayý çok yakýn hissediyorlar, çünkü çok samimi çok edebi... Hakikaten dinlerken enerji veriliyor. Altýnda yatan anlamlar en azýndan sorgulanmaya çalýþýlýyor. Bu benim için çok çok önemli bir müzisyen olarak. Dediðim gibi ben hep o fotoðraflarý anlatmaya çalýþýyorum, iþte insanlarýn sevmesi de o yüzden. Vakti zamanýnda çektiriyorlar o fotoðraflarý ama unutuyorlar. Birisi o unuttuklarý fotoðraflarý onlara anlatmaya baþlayýnca "hah iþte bu" diyorlar. Peki aþka ve zamana dair ne söylersiniz? Valla bence aþka dair söylenecek herþey söyleyeni aþktan uzaklaþtýrýr. Yani gizli mi kalmalý? Hayýr kesinlikle gizli kalmamalý. Aþk o kadar açýk ki, bir o kadar da gizli... Ýçte mi yaþanmalý? Hem içte hem dýþta, yani ikisi bir arada. Aþk, aþk bir... Aþk bir dersiniz kalýrsýnýz. Benim bir parçamda vardý, Anlatýnca eskir bazý þeyler diye. Yani, aþký anlatmaya baþlayýnca eskitirsiniz bir sürü þeyi, o ancak hal durumudur. Bir insaný ya da bir eþyayý ya da baþka bir þeyi çok sevdiðinizi ancak yaþamýnýzla gösterebilirsiniz, sözlerinizle deðil ki! Sözleriniz ancak bir destek görevi görür. O yüzden de aþký býrakalým, aþk hal'inde kalsýn. Seyyah albümünde tasavvufa yöneliþ mi var? Tasavvuf evet, yöneliþ deðil de, aslýnda ben tasavvufu ayýrmýyorum. Yani öyle bir hata vardýr. Ýslam ahlaký tasavvuf ahlaký diye. Ýslam ahlaký vardýr ve dolayýsýyla bunun iþleyiþ biçimleri farklý farklýdýr. Ama öz zaman ve mekan deðiþse de deðiþmeyecek erdem sabittir. Kim yazarsa kim söylerse hiç önemli deðil, bunlar deðerdir. Mevlana'nýn dediði gibi "Kadehe deðil içindeki þaraba bakmak lazým." Cama deðil camdan bakmak lazým." Parmaða deðil parmaðýn gösterdiði þeye bakmak lazým" deðil mi böyle uzayýp gider bu... Yeni çalýþmalarýnýz? Müzikal olarak bu yýlda Düþ Sokaðý Sakinleri olarak üç albümde yaptýðým parçalarýn seçmelerini yapýp stüdyoya girmeyi düþünüyorum. Tabi yorumlar farklý olacak, akustik gitar aðýrlýklý biraz da caz belki. Yepyeni bir albüm gibi dinlenebilecek bir þey. Konserler de devam ediyor zaten. Sizin söylemek istediðiniz bir þey var mý? Aslýnda hep söyledim. Kendilerini iyi tanýsýnlar ve gerçekten deðerli olduklarýný anlasýnlar. Her ne iþ yapýyorlarsa en iyisini yapmaya çalýþsýnlar. Çünkü iþinin ehli insanlara çok ihtiyacýmýz var. Çalýþsýnlar Allah da karþýlýðýný veriyor zaten. Ýnsan için sadece çalýþtýðýnýn karþýlýðý vardýr. Vesselam... bu þehirden bana acýlar kaldý þarap sundum aya ayrýlýk tattým seyyah oldum þu alemde öyküler yazdým oturup anlattým kendi halimce... Huriye Uzun, Nezaket Atakul Fotoðraflar: Seçil Durman

18 Mart 2005 Kültür Sanat Hayat 19 k ýsa k ýsa Kentten Kýsa Kýsa Etkinlik Adý: Ferhat Göçer "Beyaz Perde Ezgileri" (Gösteri) Tarihi: 7 Mart Pazartesi 21:00 Yeri: Yunus Emre Kültür Merkezi Etkinlik Adý: Sekiz Piyanist Ýki Piyano Etrafýnda (Konser) Tarihi: 8 Mart Salý 20:00 Yeri: Ýþ Sanat Kültür Merkezi Etkinlik Adý: Zip Ýstanbul 5.Yýl Partisi (Kesmeþeker ve Anima Konseri) Tarihi: 9 Mart Çarþamba 21:30 Yeri: Babylon Etkinlik Adý: Salýncakta iki kiþi (Tiyatro) Tarihi: 10 Mart Perþembe 21:00 Yeri: Profilo Kültür Merkezi Etkinlik Adý: Bülent Ortaçgil - Feridun Düzaðaç (Konser) Tarihi: 11 Mart Cuma 21:00 Yeri: Yeni Melek Gösteri Merkezi Etkinlik Adý: Koru Kendini (Film Gösterimi) Tarihi: 12 Mart Cumartesi 11:00 Yeri: Akbank Kültür ve Sanat Merkezi Etkinlik Adý: Ayla Erduran - "Keman Resitali" (Konser) Tarihi: 14 Mart Pazartesi 19:30 Yeri: CRR Konser Salonu Etkinlik Adý: Dave Weckl Band (Konser) Tarihi: 18 Mart Cuma 22:00 Yeri: Yeni Melek Gösteri Merkezi Etkinlik Adý: Fazýl Say (Konser) Tarihi: 19 Mart Cumartesi 20:00 Yeri: Maltepe Yayla Sanat Merkezi 2000 yýlýndan beri süren uzun bir çalýþmadan sonra American Idiot adlý albümüyle muhteþem ve farklý bir dönüþ yapan Green Day emeðinin karþýlýðýný bu yýlki Grammy ödüllerinde En Ýyi Rock Albümü ödülünü kazandý. Grubu zirveye taþýyan Dookie adlý ünlü albümlerinin üstünden geçen yýllar onlarýn tarzlarýný da biraz deðiþtirmiþ. Bu albümde hem müzik hem þarký sözlerinde olgunluða eriþen, Punk müziðin gereklerini yerine getirip politik bir tavýr takýnan grup Amerika nýn güncel durumunu da göz önünde bulundurarak kendi yönetimlerini eleþtirmekten geri kalmamýþlar. Albümle ayný adý taþýyan ilk single grubu birçok ülkede müzik listelerinin tepesine taþýrken albümün içeriðiyle ilgili de ipuçlarý veriyor. Otoriteler tarafýndan mükemmel bir Punk Opera olarak nitelendirilen albümün bu baþarýsýný kanýtlamaya dokuz dakika üzerinde olan, birkaç þarkýcýktan oluþan ve baþarýlý geçiþlere sahip iki þarký yetiyor. Kendi içinde bir bütünlüðe sahip ve gurubun kiþisel düþüncelerinin hatta politik duruþlarýnýn bir özeti olan albümün çýkýþýyla birlikte Rolling Stones, NME ve daha birçok ünlü dergiye kapak olan üçlü uzun süre konuþulacak bir albüme imza atmýþlar. Ata Emir Gürkan Müzikten Kýsa Kýsa Türk pop müziði dendiðinde ilk sayýlan isimlerden birisi þüphesiz ki Sezen Aksu. Minik Serçe zamanlarýndan divalýða uzanan yolda hemen hemen herkesin beðenisini kazanmýþ, sürekli üretken olmayý baþarabilen Türkiye deki ender sanatçýlardan. Sezen Aksu nun son albümü Bahane dinleyiciler tarafýndan yine beðeniyle karþýlandý ve sanatçýnýn baþarý zincirine yeni bir halka daha ekledi. Onaltý þarký bulunan albümde duygusal ve sakin bir hava hakim. Bahane de emeði geçen müzisyen ve söz yazarlarýndan bazýlarý: Yýldýrým Türker, Murathan Mungan, Atilla Özdemiroðlu, Mithatcan Özer, Yaþar Gaga, Ercan Saatçi, Bülent Özdemir ve Arto Tunçboyacý. Ayrýca DMC tarafýndan piyasaya sürülen albümde on altýncý yani son þarký olarak Þanýma Ýnanma parçasýnýn Kývanch K remiksi yer almakta. Edebiyattan Kýsa Kýsa Hakan Fatih Karagül Etkinlik Adý: Leman Sam - Vedat Sakman (Konser) Tarihi: 20 Mart Pazar 20:00 Yeri: Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu Etkinlik Adý: Sepultura (Konser) Tarihi: 23 Mart Çarþamba 20:00 Yeri: Yeni Melek Gösteri Merkezi Etkinlik Adý: Kültür Bakanlýðý Ankara Türk Halk Müziði Korosu (Konser) Tarihi: 28 Mart Pazartesi 19:30 Yeri: CRR Konser Salonu Etkinlik Adý: CMYLMZ (Gösteri) Tarihi: 29 Mart Salý 21:00 Yeri: Beþiktaþ Kültür Merkezi Orjinal adý L Ame du mal" olan Kötü Ruh 1976 yýlýnda Fransa da dünyaya gelen yazar Maxime Chattam ýn ilk romaný. FBI da aradýðýný bulamamýþ bir polis müfettiþi olan Joshua Brolin in kadýnlarýn kollarýný bacaklarýný kesip alýnlarýnda yara izi býrakan bir seri katilin izini sürdüðü romanda yazar Chattam ýn adlî týp, suçlu psikolojisi ve kriminal polislik konularý hakkýndaki bilgi birikimi dikkat çekiyor. Dante nin Ýlahî Komedya sýndan, Kara Ýncil den izler taþýyan polisiye-gerilim türündeki soluksuz okunan bu roman Doðan Kitap tarafýndan yayýnlanýyor. Eleþtirmenlerin Jean- Chirstophe Grangé nin hýzýna, Patricia Cornwell in ayrýntý yeteðine, Thomas Harris in gerilim becerisine sahip olduðunu söylediði Maxime Chattam ýn Kötü Ruh adlý romaný eðer gerilimden hoþlanýyorsanýz okunmaya deðer bir eser. Hakan Fatih Karagül

19 20 Kulüpler ve Kulüp Etkinlikleri Mart 2005 Uluslararasý Mühendislik Kulübü, mühendisliðin felsefesinin sadece matematik ve hesap olmadýðý, bu iþin asýl keyifli yanýnýn sosyal hayat ve insan iliþkileri olduðu gerçeðinden yola çýkarak ÝTÜ'de kurulmuþ bir öðrenci kulübüdür Haziran'ýnda kurulmasýndan bu yana basýnda da geniþçe yer bulan birçok yerel ve ulusal organizasyona imza atmýþtýr. Üyelerini diðer üniversite öðrencileri ile bir araya getirmek amacýyla 2002 yýlý Mayýs ayýndan itibaren ÝTÜ dýþýndan üniversite öðrencileri ve akademisyenleri de bünyesine katarak hitap ettiði kitleyi geniþleten UMK, þu an 40'ý etkin, toplam 700 üyesi ile çalýþmalarýna devam etmektedir. Ekim 2003 tarihinde, Avrupa'daki en iyi teknik üniversitelerin dahil olduðu BEST (Board of European Students Of Technology) kulüpler zincirine gözlemci üye statüsü ile dahil olan UMK, Avrupa'dan BEST temsilcilerinin katýldýðý BEST Bölge Toplantýsý'ný düzenlemiþ ve bu toplantý Avrupa'da son yýllarda organize edilen en kaliteli BEST toplantýsý olarak büyük yanký uyandýrmýþ, üniversitemiz ve kulübümüz için çok iyi bir tanýtým olmuþtur. Düzenlenen etkinlikler ve yurtdýþýndaki organizasyonlarda yapýlan gönüllü çalýþmalarýn sonucunda UMK, Kasým 2004 yýlýnda BEST'e resmi üyelik hakkýný kazanmýþtýr. Bu haklarýn, üniversitemiz öðrencilerine en büyük getirisi ise, ÝTÜ'de okuyan her öðrencinin, yurtdýþýndaki teknik üniversitelerde düzenlenen 1 veya 2 haftalýk teknik kurslara katýlma hakký kazanmasýdýr. Bu eðitimlerde, öðrencilerin, barýnma, yeme içme ve gidilen ülke içindeki ulaþýmlarý tamamen davet eden kulüp tarafýndan karþýlanacaktýr. Baþka bir deyiþle öðrenciler, kurs görme hakký kazandýklarý ülkeye gitmek için gereken bileti ve pasaportlarýný alýp ayrýca bir ücret ödemeden yurtdýþýnda eðitim göreceklerdir. Ayný ücret politikasý ile düzenlenen mühendislik yarýþmalarýnda ise, Avrupa'nýn çeþitli üniversitelerinden gelen katýlýmcýlar, BEST Mühendislik Yarýþmasý adý altýnda, çeþitli konularda, yabancý rakipleri ile yarýþmaktadýrlar. BEST mühendislik yarýþmasý, dizayndan, yönetime, münazaradan, olay incelemesine bir çok farklý mühendislik dalýna hitap etmektedir. Bu etkinliðe Türkiye'den sadece ÝTÜ öðrencileri katýlabilmektedir. UMK ve BEST ya da Mart ayýnda baþvuru süreci baþlayacak olan kurslar ve mühendislik yarýþmalarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi için: Eðitimde Sýnýrlarý Kaldýran Kulüp; ÝTÜ UMK Farklý Yerde Farklý Kiþi olun! Geleceðinize Yatýrým Kulübü, ülkemizde yaygýn olarak FRP (Fantasy Role Playing - Fantastik rol yapma) olarak bilinen rol yapma oyunlarýný oynayan ÝTÜ öðrencilerini bir araya getirmek üzere 1999 yýlýnda kuruldu. O tarihten beri her dönem etkinlik yaparak okulumuzun sürekli etkin kulüplerinden birisi oldu. Rol yapma oyunlarý (Role playing games - RPG) insanlarýn kendilerini farklý yerlerde, farklý kiþiler olarak düþledikleri bir oyun türü. Oynayanlar kendilerini, oynadýklarý zamanda ve yerde yaþayan kiþiler gibi düþünüyor ve olaylara göre davranýyorlar. Oyunu oynatan kiþi ise, oynayanlarýn etrafýnda olan olaylarý onlara aktarýyor, onlarýn tepkilerine göre oyunu yönlendiriyor. Rol yapma oyunlarý, kulübün ana alaný. Bu alana yönelik etkinlikler kulüp bünyesinde daha çok yer buluyor. Rol yapma oyunlarý oynamak için yapýlan toplantýlara "oyun buluþmasý" (convention) deniyor. ÝTÜ FRP Kulübü, popüler oyunlara yönelik oyun buluþmalarý sýklýkla tekrarlýyor. WOD veya Starcraft gibi popüler oyunlara ait etkinlikler bu döneme kadar kulüp içinde çok kez yapýldý. Kulüp, rol yapma oyunlarý yanýnda kart oyunlarý, masa üstü oyunlarý, bilgisayar oyunlarý gibi bir çok alanla da ilgileniyor ve bu alanlara yönelik etkinlikler yapýyor. "Magic the Gathering", "Star Wars" gibi kart oyunlarý; "Battletech" ve "Crimson Skies" gibi masa üstü oyunlarý; "World of warcraft", "Ragnarok" gibi MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playin Game) oyunlarý da kulüp içinde yaygýn olarak oynanmakta. ÝTÜ FRP Kulübü, "oyun" kavramýný seven ve yaþantýsýnda oyuna yer vermeye hazýr herkese açýk bir kulüp. ÝTÜ FRP Kulübü bu dönem bir çok etkinlik düzenleyecek. Bunlarýn içinde film gösterimleri, oyun buluþmalarý, oyun turnuvalarý var. Dönem baþýnda yeni üyelerle tanýþmak için tanýþma toplantýlarý ve bir tanýþma "oyun buluþmasý" hazýrlanacak. Dönem içinde bir ay boyunca Ýkinci Dünya Savaþý'ný konu alan etkinlikler yapýlacak. "Crimson Skies" ve "Battletech" masa üstü oyunlarýnýn t u r n u v a l a r ý düzenlenecek. Popüler bir bilgisayar oyunu olan "Fallout" evreninde geçen bir interaktif FRP oyunu düzenlenecek. Korsan temalý bir "oyun buluþmasý" ve hazine avý da kulübün bu dönem etkinlik programýnda yer alýyor. Etkinlik takvimi ya da kulüple ilgili ayrýntlý bilgilere ulaþmak için kulübün internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. ÝTÜ Yatýrým Kulübü, ÝTÜ Ýþletme Fakültesi bünyesinde 2003 yýlýnýn Nisan ayýnda Ýþletme ve Endüstri Mühendisliði öðrencileri tarafýndan kurulmuþ olup, ÝTÜ öðrencilerine yatýrým araçlarýný tanýtarak þimdi veya gelecekte oluþturacaklarý kendi yatýrýmlarýna yön verebilecek bilgileri edinmelerine yardýmcý olmayý amaçlamaktadýr akademik yýlýnýn son ayýnda kurulan ÝTÜ Yatýrým Kulübü; bu ay içerisinde Doç. Dr. Cevdet Akçay'ýn "Makroekonomik Göstergeler" konulu konferansýyla ilk etkinliðini gerçekleþmiþtir. Kulüp, akademik yýlýnda "Borsa Eðitim Programý" projesini hayata geçirmiþ ve 200'lere varan katýlým sayýsý ile ÝTÜ'de kalýcý bir kulüp olacaðýný ispatlamýþtýr. ÝMKB'den gelen eðitmenlerle 1 ay (21 eðitim saati) süren "Borsa Eðitim Programý" özellikle Ýþletme Fakültesi'nden çok yoðun ilgi görmüþ, hatta baþka üniversitelerin öðrencileri de eðitime katýlmýþtýr. Eðitim programý sonunda katýlýmcýlara ÝMKB ve ÝTÜ Yatýrým Kulübü tarafýndan katýlým belgesi verilerek öðrencilerin kariyerleri için geçerli bir sertifika elde etmeleri de saðlanmýþtýr. Geçen sene, Mart ve Nisan aylarýnda "ÝTÜ Kariyer Günleri " etkinlikleri çerçevesinde banka ve finans kuruluþlarýnýn yöneticilerini öðrencilerle buluþturan ÝTÜ Yatýrým Kulübü, öðrencilere iþ ve staj imkaný saðlamayý da hedeflemektedir. Her sektörden önde gelen firmalarýn katýldýðý bir yatýrým zirvesi organize edilmesi ve sanal portföy yarýþmalarý düzenlenmesi akademik yýlý için öngörülen en önemli projelerdir. Ýþletme Fakültesi'nin en alt katýnda kulüp odasý bulunan ÝTÜ Yatýrým Kulübü, ayrýca Koç Yatýrým A.Þ.'nin desteði ile kurulan "Finance Training Room" finans odasýnda öðrencilere FOREX bilgi sistemini kullanma imkan saðlamaktadýr. FOREX bilgi sistemi, sermaye piyasalarýnda gerçekleþen deðiþim ve haberlerin saniyesi saniyesine takip edilebileceði, özellikle hisse senedi piyasalarýný takip etmede büyük kolaylýk saðlayan bir veritabaný sistemidir. ÝTÜ Yatýrým Kulübü tüm ÝTÜ öðrencilerine açýktýr ve akademik yýlýnda düzenlemeyi amaçladýðý "Yatýrým Zirvesi" ve "Sanal Portföy Yarýþmasý" gibi aktiviteler için her fakülteden her bölümden yeni üyelerin katýlýmýný beklemektedir. Kulüp, ikiyüzü aþkýn üyesiyle yeni katýlacak üyeleri kaynaþtýrmayý hedeflemekte ve herkesi daha aktif olarak görev almaya, Yatýrým Kulübü'nün bir parçasý olmaya davet etmektedir. "Geleceðinize Yatýrým"ýnýzý þimdiden yapmanýz gerektiðini düþünen Yatýrým Kulübü'nü daha yakýndan tanýmak için web adresinden ya da Ýþletme Fakültesi'ndeki kulüp odasýný ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

20 Mart 2005 Spor 21 Ýstanbul Teknik Üniversitesi Tenis Kulübü düzenlediði organizasyonlarla 2005'e hýzlý giriyor. Bütün ÝTÜ öðrencilerine açýk olan bu faaliyetlere katýlmak ve tenis oynamak için çok yetenekli olmanýza gerek yok. Zaten bunu Anna Kornikova tüm dünyaya kanýtladý "Ben tanýmadýðým kiþilerin organizasyonlarýnda yer almam!" düþüncesine sahip karakterli okuyucularýmýz için ÝTÜ Tenis Kulübü nü ve organizasyonlarýný tanýtmayý görev bildik Aralýk ayýnda Nihat Onur Ýnan, Serap Bölücü, Sibel Özçalýþkan ve Pýnar Varol' dan oluþan ekip tarafýndan kurulan ÝTÜ Tenis Kulübünün ilk gündem maddesi tenis ORGANÝZASYONLAR ÝTÜ Tenis Ligi: ITU Tenis Kulübü Türk üniversite tarihinde bir ilke imza atýp, ITÜ'deki tenisseverleri daha çok bir araya getirmek amacýyla tenis ligi kurmuþtur. Ayazaða Tenis Kortlarý nda gerçekleþecek olan ÝTÜ Tenis Ligi 4'erli toplam 8 grupta oynanacak, maçlar Mart ayý boyunca devam edecek. Gruplarýný ilk iki sýrada bitiren tenisçiler çeyrek finale yükselecek, turnuvanýn devamý eleme usulü devam edecek. Turnuvanýn sonunda dereceye giren sporcular turnuva sponsorlardan çeþitli hediyeler kazanacaklar. ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRENCÝ TENÝS KULÜBÜ 2005 DÖNEMÝ FAALÝYET PROGRAMI : 1) ÝTÜ Tenis Ligi : 1-30 Mart 2005 tarihleri arasýnda ÝTÜ Ayazaða Kampüsü Tenis Kortlarý'nda gerçekleþtirilecek 2) ÝTÜ Rektörlük Kupasý : Mart 2005 tarihleri arasýnda ÝTÜ Ayazaða Kampüsü Tenis Kortlarý'nda gerçekleþtirilecektir. Fakülteler þampiyonluk için yarýþacaktýr. 3) Ýstanbul Üniversiteleri Özel Tenis Turnuvasý : Nisan 2005 tarihleri arasýnda, ÝTÜ Ayazaða Kampusü Tenis Kortlarý'nda gerçekleþtirilecek, 10 Nisan da sporcularla ve 30 Nisan da da özel konuklarýn katýlacaðý bir kokteyllerle ile ödül töreni düzenlenecektir. 4) Türkiye Üniversiteler Arasý 1. Lig Tenis Birinciliði : 2-6 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda ÝTÜ Ayazaða Kampüsü Tenis Kortlarý nda gerçekleþtirilecektir. 5)Tenis Kurslarý : Mart - Ekim aylarý arasýnda düzenlenecek kurslar tüm ÝTÜ lülere açýktýr. ÝTÜ Tenis Klasmaný: kurslarýydý. Hedeflediði iþi baþaran kulüp ilk yýlýnda 150 kiþiye tenis kursu verdi. Kulüp üyelerinin birbirleriyle kaynaþmalarýný kolaylaþtýrmak adýna "bowling" turnuvalarý ("bowling"i iyi oynadýklarýný düþünüp bir de bowling kursu vermeyi düþünmüþ bile olabilirler) ve sýnýrsýz pizza yeme seanslarý düzenlendi. Fakat bu seanslardan kursiyerlere bahsedilip kötü örnek olunmadý. Kulüp faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen turnuvalar sonucunda belirlenen ÝTÜ Tenis Takýmý ilk yýlýnda önemli baþarýlara imza atmýþtýr. Erkek takýmý Akdeniz Üniversitesi'nde yapýlan Süper Lig mücadelelerinde Türkiye 6.lýðýný, bayan takýmý ise Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversiteler Arasý 1. Lig Müsabakalarý'nda Türkiye 1.liðini elde etmiþtir. Bu baþarýlý takýmlar þu isimlerden oluþuyorlardý: Erkek A Takýmý: Ali Üstün, Selçuk Baþtürk, Barbaros Bensoy ve Nihat Onur Ýnan Bayan A Takýmý: Gökçe Önal,Fatma Çelik,Sibel Özçalýþkan Bu sene ilk kez oluþturulan ÝTÜ Tenis Klasmaný "Nisan-2004 IC Hotels Tenis Turnuvasý" ve "Ekim-2004 ITÜ-Open Tenis Turnuvasý" sonuçlarýna göre oluþturulmuþtur. ÝTÜ öðrencilerinden isteyen herkes klasmana dahil olabilir. Þu anda listede olmayan herhangi bir ÝTÜ öðrencisi, katýlma isteðini organizasyon komitesine ilettiðinde, ÝTÜ Tenis Ligi'ne ön kayýt yaptýrmýþ sayýlýr ve Tenis Ligi'nde oynayacaðý maçlarda alacaðý sonuçlara göre ÝTÜ Tenis Klasmanýndaki yeri belirlenmiþ olur. Kesin kayýtlar kulüp odasýnda yapýlacaktýr. Klasmanda yer alma talebi ÝTÜ Tenis Kulübü'ne yazýlý olarak yapýlabilir. ÝTÜ Tenis Kurslarý Mart ve Ekim aylarý arasýnda düzenlenen bu kurslar ÝTÜ bünyesindeki herkese açýktýr. Sanatçýlarýn ve baþarýlý bir iþ hayatýndan sonra emekli olan insanlarýn daha çok tercih ettiði bu sporu bir ÝTÜ öðrencisi mutlaka yapmalý. ÝTÜ Tenis Ligi'ne kayýt ÝTÜ Tenis Kulübü nden yapýlmaktadýr. ÝTÜ Tenis Kulübü Yönetim Kurulu: Murat Eryiðit, Nihat Onur Ýnan, Gökçe Önal, Burcu Albayrak, Emir Kaþýkçý, Özkan Karaçoban ÝTÜ Tenis Kulübü S. Selçuk Bucak Fotoðraflar, Fatih Avcý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı