Kanser kaderimiz olmayacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanser kaderimiz olmayacak"

Transkript

1 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. Gurbetçiler kaza yaptý Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda, ayný aileden 3 kiþi yaralandý. HABERÝ 5 DE Trafik kazasýnda iki aracýn çarpýþmasý sonucunda 8 kiþi yaralandý. Ýki araç çarpýþtý, 8 yaralý Çorum un Kargý ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda iki aracýn çarpýþmasý sonucunda 8 kiþi yaralandý. HABERÝ 5 DE ÇORUM 28 TEMMUZ 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Güneþ çarpmasýna dikkat! Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezi (BTUM) kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiðini bildirdi. HABERÝ 2 DE Eþref Ertekin'in kaleminden 90 yýl öncesinin Çorum'u Emekli eðitimci köþe yazarýmýz Abdulkadir Ozulu, hafýz-ý kütüp rahmetli Eþref Ertekin'in bundan yýl öncesinin Çorum'unu anlatan günlüklerini HAKÝMÝYET okurlarý ile buluþturuyor. Osmanlýca yazýlan günlükleri günümüz Türkçesine çeviren Ozulu'nun emek ve özenle hazýrladýðý 'Eþref Ertekin'in Günlüklerinden Seçmeler' baþlýklý yazý dizisi Bugünden itibaren 11. Abdulkadir Ozulu sayfamýzda. ÝÝBF de med cezir Reha Metin Alkan Okullarý nefes aldýracak öneri: Tabela deðiþimi ile sorun çözülür Çorum da yapýlaþmanýn yoðun olduðu bazý mahallelerde derslik ihtiyacýnýn had safhaya ulaþtýðý bildirildi. Özellikle Buharaevler ve Ulukavak Mahalleleri ndeki mevcut okul binalarýnýn ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kaldýðý kaydedildi. HABERÝ 8 DE BÝK Genel Müdürü bugün Çorum da Karaca, Çorum basýnýyla buluþacak Kanser kaderimiz olmayacak Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) tarafýndan yürütülen, Avrupa Birliði Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý Merkezi Finans ve Ýhale Birimince desteklenen ve 15 ili kapsayan "Kanser Kaderimiz Olmayacak" projesinin son programý Çorum'da yapýldý. Þerife Merkit HABERÝ 7 DE Trafik kazalarýnda artýþ Çorum da son günlerde trafik kazalarýnda yaþanan artýþ dikkat çekti. Emniyet ve Jandarma nýn asayiþ bültenlerine göre son 4 gün içinde Çorum merkezde 9 ve ilçelerde ise 12 ayrý trafik kazasý meydana geldi. HABERÝ 8 DE Mevcut okul binalarýnýn ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kaldýðý belirtildi. Abdülkadir Þatýroðlu Hepatit, halk saðlýðý problemi Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Kliniði Öðretim Görevlisi ve Viral Hepatitle Savaþým Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, halk arasýnda sarýlýk hastalýðý olarak bilinen viral hepatitler tüm dünyada olduðu gibi Türkiye için de bir halk saðlýðý problemi olduðunu belirtti. HABERÝ 10 DA Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Yakup Karaca Çorum a geliyor. Bugün saat de Ýkinci Bahar Lokantasý nda Çorumlu basýn mensuplarýyla bir araya gelecek olan Yakup Karaca, yerel medya temsilcileriyle istiþare yapacak. HABERÝ 9 DA Yargý kararýyla ÝÝBF Dekaný olarak atanan eski dekan Prof. Dr. Abdülkadir Þatýroðlu, Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) tarafýndan görevinden alýndý. ÝÝBF Dekanlýðý görevine Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn vekalet edeceði açýklandý. HABERÝ 4 DE Prof. Dr. Nurcan Yakup Karaca CHP için neler söyledi? Geçtiðimiz günlerde CHP'den istifa eden milletvekilli Ýhsan Özkes, Habertürk'ten Balçiçek Ýlter'e istifasýnýn perde arkasýný anlattý. Pek çok konuda sözünü esirgemeden Ýhsan Özkes konuþan Özkes'in ''CHP zihniyeti'' tanýmlamasý ise dikkat çekti. HABERÝ 3 DE MHP den Bekiroðlu na suç duyurusu Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na Arifegazili Köyü Muhtarý Þükrü Yadigar ve köy sakinlerine hakaret ettiði iddiasý ile Av. Bekir Çetin Cumhuriyet Savcýlýðý'na þikayette bulundu. HABERÝ 3 DE AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu ziyaret etti. 2 vekil 2 iyi haber AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu'nun yatýrýmlarýný görüþmek üzere bir dizi görüþme ve ziyarette bulundular. HABERÝ 2 DE

2 2 SALI 28 TEMMUZ 2015 Ýki vekilden Sungurlu ya haber var AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu'nun yatýrýmlarýný görüþmek üzere bir dizi görüþme ve ziyarette bulundular. 'SUNGURLU YÜKSEKÖÐRENÝM YURDU ÖRNEK PRO- JE OLACAK' Milletvekilleri Baðcý ve Ceritoðlu, Hitit Üniversitesi Sungurlu yerleþkesinde halihazýrda yapýmý devam edep meslek yüksek okulunun bulunduðu alanda 150 kýz, 150 erkek öðrenci kapasiteli bir yükseköðrenim yurdu yapýlmasý ile ilgili süreci hýzlandýrmak amacýyla Kredi ve Yurtlar Kuru- Güneþ çarpmasýna dikkat! Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðü Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezi (BTUM) kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn etkili olmaya devam etmesinin beklendiðini bildirdi. Kurumdan yapýlan yazýlý açýklamada, Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezince yurtta etkili olan sýcak hava dalgasýnýn etkisini artýrarak bu hafta da devam edeceði ve hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceði belirtildi. Bu hafta en yüksek hava sýcaklýklarýnýn bölgenin TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ mu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Baðcý ve Ceritoðlu; "Arsa iþlemleri tamamlanan yurtlarýn TOKÝ tarafýndan yapýlmasý ile ilgili süreçte zaman kaybý yaþandý. Bu nedenle projenin ve yapým ihalesinin KYK tarafýndan yapýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Yüksek Okulumuzun yapýmý hýzla devam ediyor. Bu yýl yerleþerek kayýt yaptýran öðrencilerimizle birlikte Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nun öðrenci sayýsý 1027 olacaktýr. Bu nedenle öðrenci yurdu projesinin bir an önce yapýlarak 2015 yýlý sonuna kadar ihale edilmesini istiyoruz" dedi. 'SUNGURLU YÜKSEK OKUL YUR- ÇORUM ANA BAYÝÝ DU EKÝM'DE ÝHALE EDÝLECEK' Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Aksu, ise, Sungurlu yüksek öðrenim yurdu projseinin halen yapýlmakta olduðunu ve 30 Eylül 2015 tarihinde projenin teslim tarihinin alýnarak Ekim ayýnda ihale edileceðini söyledi. Baðcý ve Ceritoðlu da, Sungurlu öðrenci yurdunun bu yýl ihale edilecek olmasýný son derece önemsediklerini belirterek, bir aksilik olmamasý için özel ilgi beklediklerini ifade etti. 'SUNGURLU BA- RAJI PROJE ÝHALE- YE GÖNDERÝLDÝ' Milletvekili Baðcý ve Ceritoðlu yaklaþýk dekar arazinin AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve orum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'yu ziyaret etti. BAðcý ve Kurt, DSÝ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ý ziyaret etti. sulamasý ve Sungurlu'ya yýlda 6,3 milyon m3 su verilmesini amaçlayan Sungurlu Barajý'nda yeni bir aþamaya geçilmesi üzerine DSÝ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ý ziyaret ederek þu açýklamayý yaptýlar: "Planlama, etüt ve ÇED çalýþmalarý 2014 yýlý sonunda tamamlanan ve 2015 yýlý yatýrým programý çerçevesinde proje ihalesine çýkýlmasý planlanan Sungurlu Barajý sahasýnda Höyük tespit edilmesi nedeniyle kýsmi gecikme yaþanmýþtýr. Konu DSÝ ve Kültür Bakanlýðýmýzca deðerlendirilmektedir. Ancak uygulama projesinin yapýlmasýnýn önünde bir engel olmadýðýndan barajýn uygulama (tatbikat) projesinin ihaleye gönderilerek kýsa sürede yapýlmasý talep edilmiþtir. DSÝ Bölge Müdürlüðümüz Sungurlu Barajýnýn Projesinin yapýlmasýný talimatlandýrmýþ olup 3 ay içinde yapýmýnýn tamamlanmasý amaçlanmýþtýr. Projenin kabulü ile Barajýn 2016 yýlý Bütçe programý çerçevesinde yapýlmasý hedeflenmektedir. Sungurlu ilçemizde halkýmýzýn kaliteli içme suyu kullanmasý ve sulanabilir arazi miktarýnýn artýrýlmasý en öncelikli hedefimizdir. Milletin temsilcileri olarak milletimizin yaþam kalitesinin ve refah seviyesinin artmasý için hizmete, yatýrýma kesintisiz devam edeceðiz. Sungurlu Ýlçemiz Merkezi Hükümetten hak ettiði payý alacak ve geliþmeye devam edecektir. Bu iki sevindirici haberi hemþerilerimize duyurmayý siyasi bir sorumluluk olarak gördüðümüzü saygýyla duyururuz." kýyý kesiminde 30-32, iç kesimlerde ise 30 ila 40 derece arasýnda gerçekleþmesinin beklendiði ifade edilen açýklamada þu bilgilere yer verildi: "Sýcaklýklar Samsun'da 29-30, Sinop'da 28-30, Ordu'da 30-32, Kastamonu'da 32-36, Çorum'da 34-38, Amasya'da 36-40, Tokat'da dereceye ulaþacaðý tahmin ediliyor. Kýyý kesimlerde, deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oraný artacaðýndan, en yüksek hava sýcaklýklarýnýn derece tahmin edilmesine karþýn, hissedilen sýcaklýklarý oldukça yüksek (37-39 derece) olacaktýr. Bu hafta hava sýcaklýklarýnýn normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi ile birlikte geçtiðimiz yýllarda kaydedilen en yüksek sýcaklýk deðerlerine yaklaþmasý tahmin ediliyor." Açýklamada, vatandaþlarýn sýcak havadan ve güneþ çarpmasýndan korunmak için mümkün olduðunca güneþten korunmalarý, gölgede bulunmalarý ve zorunlu olmadýkça saatleri arasýnda dýþarýya çýkmamalarý tavsiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz ve beraberindeki 25. Baþkanlýk Divaný Üyelerini kabul etti. AK Partive MHP'li Baþkanlýk Divaný üyelerinin tam kadro katýldýðý ziyarete; TBMM Baþkanvekilleri Mehmet Naci Bostancý (AK Parti Amasya Milletvekili), Koray Aydýn(MHP Trabzon Milletvekili), TBMM Ýdare Amirleri; Salim Uslu (AK Parti Çorum Milletvekili), Ahmet Gündoðdu (AK Parti Ankara Milletvekili), Seyfettin Yýlmaz (MHP Adana Milletvekili), TBMM Katip Üyeleri; Sema Kýrcý (AK Parti Balýkesir Milletvekili), Fehmi Küpçü (AK Parti Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun 4 Aðustos günü baþlayacaðý bildirildi. Çorum Fotoðraf Kulübü Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç yaptýðý açýklamada, Halk Eðitim Merkezi iþbirliðiyle açtýklarý "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"nin devam ettiðini, þimdi de fotoðrafla uðraþanlarýn vazgeçilmezi Photoshop kursunu baþlatacaklarýný söyledi. Aykaç, "Photoshop kursunda, photoshop arayüzü, çözünürlük ve resim boyutlandýrma, renk düzenlemeleri, fotoðraf arka planýný deðiþtirme, fotoðraf üzerine yazý yapmak gibi bir çok konuda, alanýnda uzman ekipler tarafýndan eðitim verilecek. Kurs Salý ve Perþembe günleri saat ÇOFSAD Tokat ý fotoðraflayacak Cumhurbaþkaný Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz ve beraberindeki 25. Baþkanlýk Divaný Üyelerini kabul etti. Cumhurbaþkaný ný ziyaret ettiler (Ç.HAK:2502) Bolu Milletvekili), Bülent Turan(AK Parti Çanakkale Milletvekili), Mücahit Durmuþoðlu (AK Parti Osmaniye Milletvekili), Emin Çýnar (MHP Kastamonu 18-30, saatleri arasýnda yapýlacak ve toplam 4 hafta sürecek. Kursiyerler bu eðitim tamamladýðýnda fotoðraflar üzerinde kolaylýkla düzenlemelerini yapabilir duruma gelecek ve kurs sonunda kursiyerlere "Katýlým Belgesi" verilecek."dedi. Photoshop kursuna kayýtlarýn devam ettiðini ifade eden Aykaç, "kursa katýlmak ya da bilgi almak isteyenlerin adresinden, ÇFK'nýn facebook sayfasýndan ve (Atakan Akman) ile (Ahmet Yazýcý) numaralý telefonlarý arayabileceklerini kaydetti." Milletvekili) yer aldý. Ziyaret sonrasý konuþan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Devlet nezaketine uygun biçimde TBMM Baþkanlýk Ziyarette TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da hazýr bulundu. Divaný olarak Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý ziyaret ettik. Ziyaretimizde Sayýn Cumhurbaþkanýmýzda n istikamet verici tavsiyelerini aldýk" dedi. ÇFK'nýn Photoshop kursu baþlýyor Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði ( ÇOFSAD), fotoðraf severlere 01 Aðustos 2015 tarihinde Tokat foto safarisi düzenleyecek. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan, Doðu Karadeniz fotoðraf gezisini tamamlayan ÇOFSAD ýn, Tokat merkez ve ilçelerine foto safarisi düzenleyeceðini belirterek, þu bilgileri verdi: Jül Sezar'ýn aslý Veni Vidi Vici olan Geldim, Gördüm, Yendim sözü sütunlarýnda yazýlý ola Zile Kalesini, Selçuklu Sultaný Aleattin Keykubat'ýn annesi Mahperi Hatun adýna yaptýrdýðý Mahpere Hatun Kervansarayýný, Sazlýklarla kaplý olup bir çok kuþ türünü içinde barýndýran gözetleme kulesi ile gözlem yapabilme olanaðý sunan Kaz Gölünü, Tokat'ýn eski yerleþim merkezi olan Sulusokak da her adýmda bir tarihi eser olan ülkemizde tek olan ve 900 adýmda 900 tarihi eserin olduðu sokakta Ali Paþa Camii, Takyeciler Camii,Ulu Camii, Tokat müzesi, Sultan Hamamý, Sýk Diþini Helasý, Paþa Hamamý ile pek çok cami ve tarihi eserler ile bölge halkýnýn doðal yaþamýný fotoðraflayacaðýz. dedi. Çorum Fotoðraf Kulübü Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç

3 CHP için neler söyledi? Geçtiðimiz günlerde CHP'den istifa eden milletvekilli Ýhsan Özkes, Habertürk'ten Balçiçek Ýlter'e istifasýnýn perde arkasýný anlattý. Pek çok konuda sözünü esirgemeden konuþan Özkes'in ''CHP zihniyeti'' tanýmlamasý ise dikkat çekti. ''Baykal sizi partisinin dine mesafeli algýsýndan kurtarmak için istemiþti zamanýnda, peki o algý deðiþti mi?'' þeklindeki soruya ''Hayýr. CHP, üzerindeki Din ile sorunlu algýsýndan çýkamadý, kurtulmasý da mümkün deðil.'' deðil diyen Özkes kendisine yöneltilen sorulara bakýn ne cevaplar verdi... -DSP den Üsküdar Belediye Baþkaný adayýydýnýz, CHP ye geçiþ nasýl oldu? 2002 yýlýnda Deniz Baykal ile görüþtük. Talep onlardan geldi. Çevre Sokak a gittim, yarým saat oturduk. AKPyeni kurulmuþ, seçime gidiliyor. Baykal, Hocam biz tek baþýmýza iktidar olur muyuz? diye sordu. Ben de Sizin üzerinizdeki dinsizlik, din düþmanlýðý görüntüsünü atmanýza baðlý bu sorunun cevabý dedim. Çok þaþýrdý. Þeyh Edebali nin türbesine gittim daha yeni, bu algýyý yýkmak için dedi. Tek baþýnýza zor dedim. -Vekillik teklif etti? Evet, Hemen istifa edin dedi, ben de ettim. Benden 1 hafta sonra Yaþar Nuri Öztürk ayrýldý, CHP görüþmeleri yansýdý ve ben dedim ki: Tamam benimle iþ biter. -Neden öyle düþündünüz? Ýki din adamý olmaz mý? Olmaz, dediðim çýktý, olmadý. -Yaþar Nuri Öztürk kötü bir seçim miydi? Kendisi hocamdýr, severim ancak mýzraðý CHP nin çuvalýna sýðmaz, o gün de söyledim. Onun yapýsýyla CHP nin benim de 6 yýldýr yaþadýðým yapýsý uzun birlikteliði saðlamaz. O 2 yýl kalabildi, ben 6 yýl. Neden? Ben daha halk tipiyim, emekçiyim, insanlara yukarýdan bakmayan biriyim. Gelenekselliði üzerimden atmamýþ, mütevazý hayat biçimine sahip biriyim. Yaþar Nuri Öztürk, entelektüel, lüks vs... Onu tatmin etmek için genel baþkanlýðý vermek gerekirdi. -Yani CHP o dönem size kazýk atmýþ, istifa da ettirmiþler. Evet, ilk defa söylüyorum bunu, Baykal a kýrgýným. Ararsýn çaðýrýrsýn, Olmadý bu iþ dersin. Telefonlarýma bile çýkmadý. Eþref Erdem aradý, Kusura bakmayýn, Öztürk geldi dedi. Baykal dün beni istifam sonrasý aradý, Okudum açýklamanýzý, maalesef bu bizim partinin iþleri, durumu bu ve bundan kurtulmamýz gerek dedi. -Þaka mý bu? Benzerini kendisi yapmýþ? (Gülüyor) Üzüldüm diyor, ne diyeyim þimdi? Ben bir þey diyemedim. Sinirli zannediyorlar beni ama çok olgun, mütevazý biriyim; diyemem bir þey. Ama kýrgýnlýðým var. Olmaz mý yani? Sonra yine baþýma geldi. Üsküdar Belediye Baþkaný adaylýðýna CHP den CHP'den istifa eden milletvekilli Ýhsan Özkes, Habertürk'ten Balçiçek Ýlter'e istifasýnýn perde arkasýný anlattý. müracaat ettim. Çok garip bir hikâye bu. Aday sensin dediler 2004 yýlýnda. Önder Sav ile de görüþtüm. CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Þinasi Öktem ile bir araya geldik. Vallahi olur dedi, elini masaya vurdu; Alýrsýn da sen! dedi. O zaman alalým dedim. Ama olmaz dedi. Çünkü baþkasýna söz vermiþ. Zaten aday yaptýlar o söz verdikleri kiþiyi. EÐER O NAMAZI KILDIRMASAYDIM CHP BENÝ ALMAYACAKTI' -Sizin kazanacaðýnýzý düþünüyor ama kazanamayacaðýný bile bile baþkasýný mý aday yapýyor? Niye? Söz mü? Akçeli iþler mi? Ne? Tabii biliyor o adayýn kazanamayacaðýný. CHP zihniyeti bu iþte. Az olsun, benim olsun anlayýþý. Sadece söz deðil kuþkusuz ama o konulara girmek istemiyorum. CHPbugün böyle olmasaydý Türkiye böyle olmazdý. -Nedir o durum? 7 sayfa açýklamanýzdan hiçbir þey anlamadýk... Satýr aralarý önemli çünkü. CHP ye giriþimi, vekilliðimi kime borçluyum biliyor musunuz? Önce Allah a, sonra rahmetli Türkan Saylan a... Saylan ile görüþmelerimiz olmuþtu, kimsenin bilmediði dini baðlarýný anlatmýþtý. Kendini yalnýz hissettiðinde Yasin-i Þerif e sýðýndýðýný anlatmýþtý. Kendisi vasiyet etmiþ benim cenaze namazýný kýldýrmamý. Vasiyeti bilmeden kýldýrdým aslýnda. Eðer o namazý kýldýrmasaydým CHP beni almayacaktý. Hatta cenazede Baykal a Beni hatýrladýnýz mý? diye sormuþtum. Kamuoyunda tanýnmýþ olmak CHP cephesinde iþe yaradý, Kýlýçdaroðlu ile el sýkýþtýk. Önce PM ye girdim, sonra vekil oldum. -Neden kurtulamaz? Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ndan ayrýldýktan sonra Lütfü Doðan 1977 de Malatya dan milletvekili seçildi ve Diyanet ten Sorumlu Devlet Bakaný oldu. Kayseri den eski müftülerden Gani Aþýk da var, vekil olan ye kadar bir din adamý yok. Yaþar Nuri Öztürk girdi, 2 yýl sonra ayrýldý da ben PM ye girdim, 2011 de vekil oldum ve þimdi de istifa ettim. -Ne demek istiyorsunuz? Net söyleyeyim. CHP de bir vitrin malzemesi ve bir mevsimlik iþçi muamelesi gördük hepimiz. Günü kurtarmak için yapýlan hamleler. Bu durum uzun soluklu olmaz, olmuyor zaten. Niye olmaz? Olsaydý ben olurdum zaten. Benim kadar kucaklayan, mücadele eden, uðraþan, taþýn altýna elini koyan, tahammül sýnýrlarýný aþan konulara bile sabreden yoktur. Ben CHP lilerle toplantýlarda Kutlu doðum mesajý atmakla olmaz bu diye baðýran eski solcu kafasýyla mücadele ettim. O solculara solculuðu ben daha iyi anlatýrým, orasý ayrý... Ama bu kafayla olmaz. -Ne hissediyorsunuz þu an? Sabýr ve metanet tükenince verdim istifa kararýný. Ani ve öfkeyle alýnmýþ bir karar deðil. Bu iþin bu þekilde biteceðine rüyamda görsem inanmazdým. Çok üzgünüm. Fevkalade zor bir ayrýlýþ oldu ama mecburdum. Týrnaklarýmla kazdým, Anadolu yu gezdim. -Siz niye ayrýldýnýz sahiden? Kýlýçdaroðlu ile baþ baþa görüþtük, orada dedim ki: Ýyi niyetinizden þüphem yok ama siz beni harcýyorsunuz. 1- Ýstemediðim halde belediye baþkaný adayý yaptýnýz, arkamda durmadýnýz. 2- Hiç ilgim olmadýðý halde Þiþli olayýnda beni aracý kýlýyorsunuz, netice baþarýsýz. Ben yara aldým, niye ben? 3- Bana Broþür hazýrla diyorsunuz, birlikte karar veriyoruz, emir veriyorsunuz. Sizin emrinize raðmen il baþkan yardýmcýsý ve ilçe baþkanlarýnýz yapmadýk þey koymuyor, bunu da size duyuruyorum, engel olmuyorsunuz. Yeterince açýk mý Balçiçek Haným? -Ne dedi? Haklýsýn dedi. Yani benim tüm günahým size baðlý olmak, çalýþkan olmak dedim. Söylediði emrin arkasýnda durmuyor, sahiplenmiyor. -Neden sizce? CHP nin deðiþik bir delege yapýlanmasý var. Delege aðalarý var. Genel baþkan bu aðalara Eyvallah etme durumunda maalesef. Sizin gücünüz yetmiyor bunlara, bunlar sizi götürür biliyorum dedim genel baþkana... Bu delege aðalarý doðrudan olmasa da partiyi yönetiyor. Adaylarýn belirlenmesinde, listelerin yapýlmasýnda, PM yapýlanmasýnda bu adamlar çok etkili. "KEÞKE O DAÝRE ORADAN ALINMASAY- DI" -Bilmiyor muymuþ? Tanýmýyor muymuþ? Hayýr. Ýyi bir deðerlendirme yapmamýþ. Bu söylediðin iyi oldu, hazýrlýklý olalým, getirdiði oy götürdüðünü karþýlamaz mý? dedi, Olmaz efendim dedim. Bu uyarýyý yapan belki de tek kiþiyim CHP de... Ben din adamýyým, memleketin nabzýný biliyorum. -Ýstifa gerekçelerinizi sýraladýnýz, peki sizde tetik düþüren olay ne? Yani bunlar bugünün meselesi deðil kuþkusuz? Belki bunu söylememem gerekir ama son görüþmemizde Kýlýçdaroðlu na þöyle dedim: Ben sizin temizliðinize inanýyorum, dürüstsünüz, iyisiniz ama þu daire baþka yerde alýnamaz mýydý? Yeterince açýk mýyým? Keþke o daire oradan alýnmasaydý dedim. Ben genel baþkana inanýyorum, güveniyorum ama halk ne düþünür? -Ataþehir de kýzýna ait rezidanstan bahsediyorsunuz... Evet. O ev baþka yerden alýnamaz mýydý? Rahatsýz oldum. -Peki Þiþli olayýnda CHP yara aldý mý? Almaz olur mu? -Görevden alýnmalýlar mýydý? Konuþmak istemiyorum bu konuda, CHP ye CHP den baþka bir yapý zarar vermiyor ki... Evle ilgili olayý oluþturanlar da kurgulayanlar da CHPli, basýna sýzdýranlar da CHP li... Bunu böyle söyledim genel baþkana... CHP nin kendisi kendisine engel, çok üzülüyorum bu duruma... -Ýnanýlmaz þeyler söylüyorsunuz. CHPkendini bu kadar baltalamasýna raðmen iyi oy alýyor o zaman... Dediðiniz doðru. Halkýn bunlardan haberi yok ki... Genel baþkan iyi bir insan, çalýþkan, dürüst ancak CHP de deðiþiklik yapacaðý zamanlarý, fýrsatlarý elinden kaçýrdý. Durumu idare etme halinde. Allah yardýmcýnýz olsun, size dua ediyorum dedim konuþmamýzda. Ýþ zor çünkü ne yardan ne serden vazgeçmiyor. Delege aðalarý var, CHP dinamikleri var. Her biri baþka telden çalýyor, her birinin amacý kiþisel, hizipsel... Ve bunlarýn trafik polisliðini de Kemal Kýlýçdaroðlu yapýyor, idare ediyor yani... Daha ne diyeyim? Çýkmazýn içinde, çýkmaza yön verecek, durduracak konumda deðil. Kaynak : Habertürk HDK dan açýklama HDK Ýl Eþ Baþkaný Ümit Küçükbayatlý, 24 Temmuz itibariyle Türkiye nin sonu belirsiz bir sürece itildiðini belirterek, hükümeti, devlet kurumlarýný ve orduyu eleþtirdi. Küçükbayatlý, yaptýðý açýklamada, Türkiye demokrasi ve barýþ güçlerine, vicdan ve sorumluluk sahibi tüm yurttaþlarýmýza bir kez daha çaðrý yapýyoruz. Bugün susma ve bekleme günü deðildir. Ýzledikleri politikalarla Türkiye yi adým adým büyük bir çatýþmanýn içerisine sürükleyen Cumhurbaþkaný ve AKP nin yaklaþýmlarýný kaygý ve endiþe içinde izlemekle yetinemeyiz. Gelin hep birlikte barýþ, çözüm, adalet, demokrasi ve müzakere mücadelesini güçlendirelim. Kaybedilen her dakika atýlacak adýmlarýn biraz daha zorlaþmasýna yol açacaktýr. dedi. BURAK YALÇIN Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na Arifegazili Köyü Muhtarý Þükrü Yadigar ve köy sakinlerine hakaret ettiði iddiasý ile Cumhuriyet Savcýlýðý'na þikayette bulundu. Adliye Sarayý önünde düzenlenen basýn açýklamasýna bazý MHP yöneticileri ile Arifegazili Köyü Muhtarý Þükrü Yadigar ve köy sakinleri katýldý. MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, seçim zamanýnda vatandaþa methiyeler düzenlerin, oylarýna talip olanlarýn, hizmet götürme vaadinde bulunanlarýn seçim bittikten sonra hakaret ettiðini söyledi. Çetin, konuþmasýnda þu görüþlere yer verdi; "Seçim zamaný, seçimden önce Türk milletinin ayaðýna giden, Türk milletine methiyeler düzen, oyuna talip olan, hizmet götüreceðini söyleyenlerin, seçimler ve vatandaþla iþi bittikten sonra nasýl hakaret ettiðini ne yazýk ki acý bir þekilde SALI 28 TEMMUZ Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Arifegazili muhtarý ve köy sakinlerine hakaret eettið iiddiasý ile AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu hakkýnda savcýlýða þikayette bulundu. MHP den Bekiroðlu na suç duyurusu Av. Bekir Çetin BAÞSAÐLIÐI Þirketimizin ortaklarýndan Nazýr Sercan ýn vefatýndan dolayý derin üzüntü duymaktayýz. Merhuma Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Mekaný cennet olsun. yaþamýþ bulunuyoruz. Biz MHP olarak her zaman þunu söyledik. Arifegazili'de ikinci parti olarak çýktýk. AKP ise birinci parti idi. Ancak AKP'nin Ýl Baþkaný olacak þahýs ne yazýk ki MHP'ye çýkan 300 oya dahi tahammül edemeyerek, köye gidecek olan hizmete engel olma gayreti içerisine giriyor. Bizler ikinci parti olmamýza raðmen hiçbir zaman milletimize oy gözü ile bakmadýk. Bizim için Türk milleti, Türk milleti olduðu için kýymetlidir. Oy alsak ta almasak ta hemþehrilerimizin hakkýný her zaman savunuruz. Arifegazi sakinlerine hakaret eden AKP'nin Ýl Baþkaný olacak þahsý savcýlýða þikâyet edeceðiz. Ýnanýyoruz ki, Türkiye'de hala adalet var, inanýyoruz ki, hala Türkiye'de adaletin bekçileri var. Ýnanýyoruz ki, Türkiye'de hukuk hala iþlemektedir, buna inanmak istiyoruz. Þikayet dilekçemizi savcýlýða sunuyoruz. Bundan sonra çözüm yeri Türk adaletidir. Adalete de güvenimiz sonsuzdur.'' dedi. Çorum Yumurta Üretim Paz. A.Þ.

4 4 SALI 28 TEMMUZ 2015 ÝÝBF de med cezir MUSTAFA DEMÝRER Yargý kararýyla ÝÝBF Dekaný olarak atanan eski dekan Prof. Dr. Abdülkadir Þatýroðlu, Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) tarafýndan görevinden alýndý. ÝÝBF Dekanlýðý nýn yeni bir atama yapýlana kadar Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn undesinde yönetileceði açýklandý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, ÝÝBF Dekanlýðý üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Köse Rektör den memnun AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn Çorum a örnek bir üniversite kazandýrarak saðlam temeller üzerine oturttuðunu belirten Milletvekili Köse, Alkan ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý çok mutlu olduklarýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn Çorum ve üniverdsite için büyük bir þans olduðunu vurgulayan Milletvekili Köse, Bizler de bu þansý Çorumlular olarak KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu. Kurumlarý arasýnda yakalanan büyük sinerji ile kýsa sürede büyük iþler baþarýlarak pek çok yol kat edildiðini ifade eden Alkan, KOSGEB in saðladýðý büyük destekler beraberinde Alkan uhdesinde yürütülecektir Yükseköðretim Genel Kurulu nun 14 Temmuz 2015 tarihli toplantýsýnda, Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Abdulkadir Þatýroðlu görevinden alýnmýþ olup, yeni dekan atamasý yapýlýncaya kadar ÝÝBF Dekanlýðý Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan uhdesinde yürütülecektir. denildi. iyi kullanmak zorundayýz. Rektörümüze ilimiz adýna teþekkür ediyorum dedi. Çorum un her bileþeni ile yakýn bir diyalog ve iþ birliði içerisinde çalýþmalarýný yürütmeye gayret ettiklerini belirten Rektör Alkan, üniversitenin paydaþlarýndan aldýðý desteklerle hýzlý bir geliþim kaydettiðini ifade etti. Milletvekili Köse nin ortak payda Çorum yaklaþýmý ile göstermiþ olduðu tutumdan duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, hep birlikte yapýlacak çalýþmalarla ünversitenin daha da iyi yerlere geleceðine inandýðýnýkaydetti. Ýrtibatý koparmayacaklar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde, Kamu- Üniversite-Sanayi Ýþbirliði (KÜSÝ) çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin dikkate alýnacaðýný belirterek, Ar- Ge nin üniversitelerde daha önemli hale gelmesi ve toplam araþtýrma fonlarý nýn geliþmesi için performans kriterleri kullanýlarak, 'Kurum Hissesi' sistemi yapýlandýrýlacak, üniversitelere ve akademisyenlere yönelik teþvikler artýrýlacak dedi. Iþýk, Türkiye KÜSÝ Stratejisi ve Eylem Planý ( ) hakkýnda açýklamalarda bulundu. Planda, 6 hedef çerçevesinde 31 eylemin belirlendiðini bildiren Iþýk, bakanlýðýn eylem planýný uygulamaya baþladýðýný söyledi. Belirlenen eylem planýnýn bakanlýk tarafýndan izleneceðini kaydeden Iþýk, söz konusu planla ülke sanayisinin, rekabet gücü ve katma deðeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji aðýrlýklý ve sürdürülebilir yapýya kavuþturulmasýnýn amaçlandýðýný söyledi. Bu kapsamda bakanlýk himayesinde yükseköðretim kurumlarý temsilcilerden KÜSÝ çalýþma grubu oluþturulacaðýný belirten Iþýk, 26 Düzey 2 Bölgesinde (Ýstatistiki bölge birimleri sýnýflandýrmasý) KÜSÝ çalýþmalarýnýn eþ güdümü ve yönlendirmesini saðlayacak çalýþma grubunun, Düzey 2 Bölge bazýndaki toplantýlarýna yerel idareciler ve Kalkýnma Ajansý temsilcileri de davet edilecek. Kamu, üniversite ve sanayi ihtiyaçlar, kapasiteler ve olanaklar baðlamýnda bölgelerden seçilen temsilciler bakanlýkla iletiþimde olacak. Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) etkin çalýþmasý, Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri (TGB), TTO lar ve Organize Sanayi Bölgelerde (OSB) yer alan birimler arasýnda iletiþimin saðlanmasý, söz konusu birimlerin illerde yer alacak KÜSÝ Planlama ve Geliþtirme Kurullarý ile iletiþimlerinin saðlanmasý için çalýþmalar gerçekleþtirilecek diye konuþtu. KÜSÝ Portalý oluþturulacak Eylem planý kapsamýnda KÜSÝ Portalý da oluþturulacaðýna dikkati çeken Iþýk, böylece sanayiciye hizmet verecek öðretim elemaný, insan kaynaðý ve altyapý imkanlarýný içeren veri havuzunun geliþtirileceðini ifade etti. Nitelikli sanayici havuzunun da oluþturulacaðýna ve taraflarýn birbirine ulaþmalarýnýn teþvik edileceðine iþaret eden Iþýk, portalýn eriþilebilir, kullanýcý dostu ve güncel yönetim sistemine sahip olacaðýný vurguladý. Portalda kamu strateji dokümanlarýna iliþkin bilgilerin yanýnda bakanlýðýn, üniversitelerin ve arayüzlerin çalýþmalarýnýn da bulunacaðýna deðinen Iþýk, ayrýca baþarý hikayelerine de yer verileceðini dile getirdi. Iþýk, OSB'lerde Ar-Ge destekleri, proje yazma ve teknoloji transfer hizmetleri gibi konularda çalýþacak birimlerin oluþturulacaðýný belirterek, OSB'lerde kurulacak veya kurulu söz konusu birimlerin, özellikle Reha Metin Alkan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Tufan Köse, Rektör Alkan ý ziyaret etti. Samsun a atanman KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulundu. Çorum da katma deðeri yüksek çalýþmalar yapýldýðýný belirterek Ýlimize sunulan imkanlar için teþekkür ederim. Bir bürokratýmýzdan ayrýlmanýn burukluðu beraberinde Sayýn Dursunoðlu nu yeni görevine uðurlamanýn da mutluluðunu yaþýyoruz. Dursunoðlu na yeni görevinde baþarýlar diliyoruz. dedi. Çorum da görevde bulunduðu süre içerisinde kurumlar arasýnda keyif verici güzel çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini vurgulayan Dursunoðlu da, KOSGEB e karþý olumlu tutumlarý ve iþ birliklerinden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan a teþekkür etti, üniversite ile olan irtibatýnýn devam edeceðini kaydetti. Sanayide bilim öncelik olacak TGB lerde TTO hizmeti veren birimlerle iletiþim halinde çalýþmalarý eþ güdüm halinde gerçekleþtirilecek. Bakanlýkça OSB'lere bu yönde organizasyonlarýna birim eklenmesi yönünde çalýþmalar yapýlacak ifadelerini kullandý. Atama ve terfide KÜSÝ faaliyetleri avantaj saðlayacak Akademisyenlerin atama ve yükselme kriterlerinde, KÜSÝ çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerin dikkate alýnacaðýnýn altýný çizen Iþýk, özellikle doçentlik atamasýnda, þirket kurmak, patent sahibi olmak, sanayi ile ortak proje üretmek gibi bilimsel yayýn dýþýndaki faaliyetlerin, akademik kariyerlere olumlu katkýda bulunacaðý düzenlemeler yapýlacaðýný anlattý. Iþýk, ayrýca profesörlüðe atanmada KÜSÝ faaliyetlerine katýlanlara öncelik verilmesi yollarýnýn araþtýrýlacaðýný söyledi. Bakan Iþýk, akademisyenlerin sanayide çalýþabilmeleri, sanayide çalýþan nitelikli personelin de üniversitelerde görev alabilmeleri saðlanacaðýna iþaret ederek, Akademisyenlerin sanayide geçici olarak çalýþmasýna, sanayideki yüksek lisanslý, doktoralý personelin de üniversitede ders vermesine imkan saðlayacak mevzuat deðiþikliði yapýlacak. Buna göre akademisyene kariyerden baðýmsýz 5 yýlda bir 3 ay veya 3 yýlda bir 2 ay sanayide çalýþabilme olanaðý tanýnacak diye konuþtu. Akademisyenlere yönelik teþvikler artýrýlacak Üniversitelerin Ar-Ge fonlarýnýn artýrabilmeleri için Ar-Ge projelerinde kurum olanaklarýndan faydalanýlmasý halinde proje maliyetine göre hesaplanan ve ilgili kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanýlmak üzere proje bütçesine eklenen Kurum Hissesi sisteminin performansa dayalý yapýlandýrýlacaðýna dikkati çeken Iþýk, Ar-Ge'nin üniversitelerde daha önemli hale gelmesi ve 'toplam araþtýrma fonlarýnýn' geliþmesi için performans kriterleri kullanýlarak, 'Kurum Hissesi' sistemi yapýlandýrýlacak, üniversitelere ve akademisyenlere yönelik teþvikler artýrýlacak vurgusunu yaptý. Iþýk, illerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerine iliþkin harita oluþturularak, bu kapsamda özellikle KÜSÝ alanýnda il bazýnda politikalar hazýrlanmasýnýn saðlanacaðýný ifade etti. Kamu, üniversite ve sanayi arasýnda Ýþ Birliðine Dayalý Eðitim Modeli oluþturulacaðýnýn altýný çizen Iþýk, söz konusu modelle lisans eðitimi sýrasýnda öðrencilerin üniversitenin yurtiçi veya yurtdýþýnda anlaþtýðý firmalarda çalýþma imkaný bulduðunu anlattý. Lisans ve lisansüstü öðrencilerine yurtdýþý üniversite ve araþtýrma kurumlarýnda teknoloji geliþtirme konularýnda ortak proje yürütme imkanlarý saðlanacaðýna deðinen Iþýk, ayrýca uygulamanýn yapýldýðý kamu kuruluþlarý ve kamu kurumlarý araþtýrma merkezlerinin de staj için öðrencilere olanak sunacaðýný belirtti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý'yý makamýnda ziyaret ederek üniversite hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ise, Dodurga ile ilgili fikir alýþveriþinde bulunarak Rektör Alkan'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Rektör Alkan, Dodurga Kaymakamlýk ziyaretinin ardýndan Dodurga Belediyesi'ne geçti. Ziyarette AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve NATO-PA Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bazý parti yöneticileri de hazýr bulundu. Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'ý ziyaret eden Rektör Alkan, üniversite hakkýnda bilgi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve NATO-PA Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, AK Parti Ýl Meclis Grup Baþkaný Nurettin Karaca ile parti yöneticileri Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Oktay Yýldýrým ve parti sekreteri Serdar Gökkaya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Milletvekili Cahit Baðcý, üniversitenin yüzde 99.5 doluluk oranýna ulaþmasýnda emeði geçen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile ekibine baþarýlý ve gayretli çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Yeni öðrencilere rehberlik hizmeti Hitit Üniversitesi ni kazanan yeni öðrencilere ihtiyaç duyduklarý her konuda destek vermek ü z e r e adresinden sürekli güncel bilgiler veriliyor. Yapýlan açýklamada, þöyle denildi: Aramýza yeni katýlan siz deðerli öðrencilerimizin elektronik kayýt iþlemleri, 28 Temmuz - 05 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda e-devlet þifresi ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Dodurga da organik tarým alanlarýný inceledi.ziyarett AK Parti heyeti de yer aldý. Organik tarýmý incelediler paylaþýmýnda bulunarak Baþkan Aydýn'ý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. https://www.turkiye.gov.tr adresine giriþ yapýlarak Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý bölümünden yapýlabilecektir. Kayýtlarýný elektronik kayýt iþlemi Ziyaretten büyük memnuniyet duyduðunu dile getiren Baþkan Aydýn, üniversitenin bugün geldiði noktanýn rektör Alkan'ýn ve ekibinin gece gündüz demeden çalýþmalarýnýn çýktýlarý olduðunu belirterek, baþarýlar diledi. Daha sonra organik tarým uygulamasý yapýlan Çatar ve Kýrklar Mevkii'nde incelemelerde bulunuldu. Kapari ile baþlayan organik tarým, rezene, ekinezya, sa- Rektör Alkan, Dodurga a bir dizi ziyaretlerde bulundu. rýkantaron, melissa otu, adaçayý, kekik, týbbi nane, lavanta ve karabuðday denemeleri incelendi. Organik tarým potansiyelinin araþtýrýlmasý, ilçe ve bölgede yoðunlaþtýrýlmasý konusunda çalýþmalar yapýlmasý ele alýndý. Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, yaptýðý açýklamada, "Dodurga Ýlçesi'nde ceviz, çilek ve kapari yanýnda týbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde iddialý hale gelinmesinde Üniversitemizin bilimsel katkýsý ve Üniversitemizin bu konuda yapacaðý teknik çalýþ- Rumi Bekiroðlu ise, RektörAlkan ýn özverili çalýþmalarý ve ektiði tohumlarýn semerelerini aldýðýný,üniversiteyii tercih eden öðrencilere yapmýþ olduklarý bu tercihin hayýrlara vesile olmasýný diledi. Çorumlu nun öðrencilere iyi bir ev sahipliði yapacaðýný vurgulayan. Bekiroðlu, Rektör ve ekibine bteþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, üniversiteyi tercih eden konuk öðrencilerin kendilerini evlerinde ile yapamayacak olan öðrencilerimizin kayýtlarý Aðustos 2015 tarihleri ve saat 09:00-17:00 arasýnda Üniversitemiz Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý Kayýt Kabul Bürosu nda yapýlacaðýný hatýrlatmak isteriz. Söz konusu tarihler arasýnda öðrencilerimize destek vermek üzere Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde, Amasya Merzifon Havalimanýnda ve il merkezimizde (Saat Kulesi önünde) rehberlik noktalarý oluþturulacaktýr. ULAÞIM BÝL- GÝLERÝ Þehir Ýçi Ulaþým Hürriyet Meydanýnda yer alan (Saat Kulesi yaný) otobüs duraðýndan her 15 dakikada bir hareket eden toplu taþýma malarla birlikte eðitimle yapacaðý çalýþmalarý çok önemsiyoruz. Rektörümüzün ilk ziyaretinin ardýndan proje çalýþmalarýnýn teknik ekipler düzeyinde sürdürülmesi konusunda bir anlayýþ birliðine varýlmýþtýr. Üniversitemizin ilimize ve ekonomisine kýrsal katký saðlamasýnýn daha hissedilir hale gelmesini amaçlýyoruz." dedi. Rektör Alkan, Çorum ve ilçelerine üzere yapýlacak her türlü destek ve katkýya tüm akademik ve idari personelin hazýr olduðunu kaydetti. AK Parti den teþekkür ziyareti AK Parti heyeti Rektör Alkan ý ziyaret etti. hissedebilecekleri sýcak bir ortam bulacaklarýný, tüm Çorum halkýnýn onlarý kendi evlâtlarý gibi görüp sahip çýkacaklarýna inandýðýný belirterek, ziyaretlerinden dolayý katýlýmcýlara teþekkür etti. araçlarý ile kayýtlarýn yapýldýðý Üniversitemiz Kuzey Kampüsüne ulaþým saðlanabilmektedir. Þehirler arasý karayolu ile ulaþým Çorum a baþta Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir den olmak üzere, Türkiye nin hemen her ilinden kolaylýkla ulaþým saðlanabilmektedir. Ayrýca Ankara üzerinden Karadeniz e sefer yapan tüm otobüslerle Çorum a ulaþabilirsiniz.

5 2 genç isale hatýnda boðuldu SALI 28 TEMMUZ 2015 Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ikamet ettikleri Kýnalýtaþ köyünden çýkarak Kavþak çayý kenarýndaki bahçelerini sulamaya giden Yasin Uzun ve Özkan Saðlam adlý iki arkadaþ bir süre sonra yanlarýna içme suyu almadýklarýný farkedince önce köydeki babasý Cafer Uzun'u arayarak içme suyu getirmesini istediler. Daha sonra bah- çenin yanýndan geçmekte olan Osmancýk Belediyesi'ne ait kapalý isale hattýna girerek su almaya karar verdiler. Taban kýsmýnda yaklaþýk 40 santimetre su bulunan 3 metre yüksekliðindeki isale hattýnýn havalandýrma bacasýnýn kapaðýný açarak içeriye giren Yasin Uzun bir süre sonra fenalaþarak yere düþtü. Yasin'in düþtüðünü gören Özkan Saðlam da onu kurtarmak için arkasýndan isale hattýna girdi. Arkadaþýný kurtarmayý baþaramayan Özkan Saðlam'da fenalaþa- rak suyun içerisine düþtü. Bir süre sonra çocuklarýn istediði içme suyu ile birlikte bahçeye gelen baba Cafer Uzun, çocuklarý bulamayýnca etrafta araþtýrmaya baþladý. Ýsale hattý kapaðýnýn açýk olduðunu, etrafýnda da terlik þapka gibi eþyalarýn olduðunu farketti. Ýsale hattýnýn içerisine baktýðýnda ise oðlu ve arkadaþýný yerde yatarken gördü. Köylülerden yardým isteyen baba Cafer Uzun onlarýn da yardýmý ile oð- lu ve arkadaþýný dýþarýya çýkarmayý baþardý. Daha sonra yardým istemek için D-100 karayoluna çýktý. Bu sýrada radar görevinden dönen Bölge Trafik Ýstasyonda görev yapan polis otosunu durdurdu. Trafik ekipleri telsizle jandarma ve saðlýk görevlilerini arayarak yardým istedi. Kýsa sürede olay yerine gelen jandarma ve saðlýk ekiplerinin olay yerine yaptýklarý müdahaleler 2 arkadaþý hayata döndürmeye yetmedi. Ýki arkadaþýn cesedi Cumhuriyet Savcýsýnýn yaptýðý incelenin ardýndan otopsi için Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Diðer taraftan 2 arkadaþýn su almak için girdikleri isale hattýnda bayýldýðýný öðrenen aileleri de olay yerine geldiler. Gençlerin yerde hareketsiz yattýðýný görünce de fenalýk geçirdiler. Olay yerine gelen jandarma aile fertlerini sakinleþtirmeyi baþaramayýnca saðlýk görevlileri müdahale etti.(ýha) TSO'ya veda ziyareti Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. Samsun'a atanan Çorum KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Dursunoðlu, Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, Çorum'da dostlarýyla ve yakýn çalýþma arkadaþlarýyla vedalaþtý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Eski Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan ve Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette konuþan Ahmet Dursunoðlu, Çorum'da görev yaptýðý süre içerisinde TSO ile olan iliþkilerinin her zaman iyi olduðunu söyledi. Her iki kurumun da birbirle- rine destek olduðunu ve kurumlar arasýnda kurulan bu baðýn çok güçlü olduðunu belirten Dursunoðlu, Çorum'u ve Çorum'da edindiði dostluklarý hiçbir zaman unutmayacaðýný vurguladý. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Ahmet Dursunoðlu'nun görev yaptýðý süre içerisinde KOSGEB ile olan baðlarýn daha da güçlendiðini belirterek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten dolayý teþekkür eden Baþaranhýncal, Çorum'da bürok- rasi çevresinin birbiriyle ahenk içerisinde çalýþtýðýný, iþ dünyasýnýn da bu ahengin bir parçasý olduðunu vurguladý. Baþaranhýncal, Ahmet Dursunoðlu'nun Çorum'a ciddi katkýlarýnýn olduðunu belirterek, Samsun'da yapacaðý çalýþmalarda baþarýlar diledi. Çorum KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, TSO yu ziyaret etti. Esnafa aidat çaðrýsý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odameyen üye için icra takibi de baþlatýlmaktalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn dýr" dedi. Kýlýç, Birliðe baðlý oda üyelerine aidat Baþkan Kýlýç ayrýca, kapanan iþyerleriborçlarýný ödemeleri çaðrýsýnda bulunnin yalnýzca Vergi Dairesi'ndeki kayýtlarýnýn du. silinmesinin yeterli olmadýðýnýn altýný çizeçorum'da faaliyet gösteren tüm rek, aidat borcu tahakkuk etmemesi için Oda oda üyesi esnaf ve sanatkarlara odalarýsicil kaydýnýn da sildirilmesi gerektiðini kayna yýllýk ödedikleri aidatlarý düzenli detti. ödemeleri konusunda uyaran Baþkan Kýlýç, "Vergi Dairesi kaydýný kapatmak, Kýlýç, "Siz deðerli esnaf ve sanatkarlarývergi mükellefiyetinin dýþýna çýkmayý ifade mýza daha iyi hizmet sunabilmek için eder. Vergi Dairesi'nde yapýlan iþlemin ardýnodalarýmýzýn aidat paralarýna ihtiyacý dan Oda üyeliðinin de sildirilmesi gerekmekvardýr. Bu konuda aidatlarýný düzenli tedir. Aksi takdirde esnafýmýzýn Oda üyeliði ödeyen tüm oda üyelerine teþekkür edidevam etmekte ve her yýl aidat borcu doðyalçýn Kýlýç yor, ödemeyenlerinde biran önce ödememaktadýr" diye konuþtu. lerini rica ediyorum" dedi. Oda üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için BirAidatlarýn gecikmesi ile birlikte üyenin borçlu duliðe baðlý odalarýn maddi açýdan güçlü olmasý gerektiruma düþtüðünü ve faiz uygulandýðýný hatýrlatan Yalçýn ðini yineleyen ÇESOB Baþkaný Kýlýç, aidat borcu olan Kýlýç, "Bu hususlar, Birliðimizin uhdesinde deðildir, taüyelere de evrak verilmeyeceðini sözlerine ekledi. mamen yasal zorunluluktur. Aidatýný belli bir süre öde- 5 Ýki araç çarpýþtý, 8 yaralý Trafik kazasýnda iki aracýn çarpýþmasý sonucunda 8 kiþi yaralandý. Çorum un Kargý ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda iki aracýn çarpýþmasý sonucunda 8 kiþi yaralandý. Kaza, Kargý kavþaðýnda dün sabah saat da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul'dan Sinop istikametine gitmekte olan T.O.(22) yönetimindeki 06 RLK 18 plakalý pikap, Kargý kavþaðýna geldiði sýrada, Kargý'dan Osmancýk istikametine gitmekte olan F.A.(61) yönetimindeki 06 MEK 86 plakalý otomobille çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle pikap takla attý. Kazada pikap sürücüsü T.O. ve oto- Kaza, Kargý kavþaðýnda dün sabah meydana geldi. mobil sürücüsü F.A. ile birlikte araçlarda bulunan N.T(35), C.K.(32), Ý.U.T.(10), G.A.(64), F.S.(22) ve G.A.(80) yaralandý. Yaralýlara saðlýk ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk mü- dahalenin ardýndan ambulanslarla Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazanýn ardýndan yol kýsa süreli trafiðe kapatýlýrken, araçlarýn yoldan kaldýrýlmasýnýn ardýndan yol itfaiye ekipleri tarafýndan yýkanarak temizlendi. Polisin kazayla ilgili baþlattýðý incelemenin devam ettiði öðrenildi.(ýha) ra durabildi. Kazada sürücü otomobil sürücüsü F.M ile otomobilde bulunan N.M. ve S.M. yaralandý. Yaralýlardan araçta sý- kýþan N.M. itfaiyenin müdahalesi ile araçtan çýkarýldý. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan yaralýlar burada yapýlan ilk müdahalelerinin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edil- Gurbetçiler kaza yaptý Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda, ayný aileden 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, kaza, akþam saatlerinde Kireç deresi mevkiinde meydana geldi. Almanya'dan Çorum'un Ýskilip ilçesine gelen yabancý plakalý araç sürücüsü F.M (30), seyir halindeyken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Þarampole yuvarlanan araç yol kenarýnda bulunan duvara çarparak bir süre sürüklendikten son- Tafik kazasýnda ayný aileden 3 kiþi yaralandý. YEDAÞ'a teþekkür geldi HURÞÝT BOZKURT Üçdutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaklaþýk 4 ay önce alýnan aydýnlatma direðinin yerine yenisi konuldu. Dört yol kavþaðýnýn kesiþtiði noktada karanlýktan þikayet eden Fatih Caddesi sakinleri yeni direðin yerleþtirilmesi nedeniyle YEDAÞ yetkililerine teþekkür etti. Dört yol kavþaðýnýn kesiþtiði noktaya aydýnlatma direði dikildi. Tabip Odasý, Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine getirilen Uzm. Dr Gökhan Bilgili'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Özel Hastane ye ziyaret Tabip Odasý, Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine getirilen Uzm. Dr Gökhan Bilgili'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov ve Dr Ýzzet Ezer hazýr bulundu. Tabip Odasý Baþkaný Dr. Azak, yaptýðý açýklamada, 'Zor bir görevi devralan Uzm Dr Biligili'ye yeni gö- revinde baþarýlar dilerim. Çorum Tabip Odasý'na destek olmanýz bizim için çok önemli. Ýlerleyen günlerde yapmayý planladýðýmýz organizasyonlarda tüm Çorum Özel Hastanesi doktorlarý- nýn yer almasýný bekliyoruz. Hekimlerimizin katýlýmlarý bizleri çok memnun edecektir dedi. Dr Bilgili ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve teþekkür etti.

6 6 SALI 28 TEMMUZ 2015 Osmancýk sanayi þehri olacak Baþkan Karataþ, deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Osmancýk ta alt ve üst yapý çalýþmalarý devam ediyor. Sosyal ve kültürel faaliyetler tüm hýzýyla sürüyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk ýn bölgenin cazibe merkezi ve geleceðin örnek kenti olacaðýný söyledi. Osmanbey Konaðý nda düzenlediði deðerlendirme toplantýsýnda gazetecilerle bir araya gelen Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, son 6 aylýk süreçte yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Geleceðe yönelik hazýrlanan projeleri birer birer yatýrýma dönüþtürdüklerini belirten Baþkan Karataþ, hedeflerinin alt yapý problemi olmayan, içme suyu sorunu çözülmüþ, sanayi yatýrýmlarý yapýlmýþ, kentsel dönüþümü, eðitim, Osmancýk hem tarýmda hem de sanayide gözde þehirler arasýnda yer alacak. kültür ve turizm alt yapýsý tasanayici esnafýmýz için gelir artýþý demek. Araç muayene istasyonumamlanmýþ, daha geliþmiþ, daha sosyal, mutlu ve huzurlu, yaþanabinun da inþaatý tamamlanmak üzere. Ýnþallah birkaç ay içerisinde hizlir bir Osmancýk olduðunu vurgulayarak, bu hedefe hýzla yaklaþtýklamet vermeye baþlayacak dedi. rýný altýný çizdi. OSMANCIK A DEV SOSYAL ALANLAR PÝRÝNÇ DÝYARININ YANINDA SANAYÝ ÞEHRÝ OLACAÝlçeye üst yapý ve turizm yatýrýmlarý yapýlýrken þehrin sosyal geðiz liþimine katký saðlayacak çevre düzenlemeleri ve sosyal alanlarýn da Organize Sanayi Bölgesi nde çalýþmalarýn tamamlandýðýný ve inþa edildiðini ifade eden Baþkan Karataþ, Osmancýk a 10 bin meten kýsa sürede alt yapý baþlanacaðýný anlatan Baþkan Karataþ, Sanarekarelik dev bir park inþa ediyoruz. Yeni hastane yanýnda Küllük Teyi bölgemizin resmi olarak kurulmasýnýn ardýndan kýsa sürede imar pesi dediðimiz bir alan vardý. Kötü bir görünüm arz ediyordu. Bir de planlarý yapýldý. Osmancýk, Ýstanbul - Ýran istikametinde uluslararasý D-100 Karayolu kenarýnda bulunduðu için ilçemizden geçenler için bir yol üzerinde olmasýna raðmen henüz yeteri kadar sanayi olarak de olumsuz bir imajdý. Yaklaþýk 10 dönümlük bir alan. Biz buraya gügeliþmesini gerçekleþtirememiþ bir kentti. Biz de Organize Sanayi zel bir park projesi uyguladýk. Ýçerisinde kafeterya, çocuk oyun alanbölgesi (OSB) sürecini hýzlandýrdýk. Onayýný aldýk ve imar çalýþmalarý, spor alanlarý, yürüyüþ yollarý ve vatandaþlarýmýz için aile piknik larýný yaptýk. Ýmar planlarýný onaylanmasý için bakanlýða gönderdik. masalarý yer alýyor. Henüz yüzde 50 si tamamlandý ama daha çalýþýmar onayý gelir gelmez parsel çalýþmalarýný yaparak, giriþimcilere armalar devam ederken dolup taþtý. Vatandaþlarýmýz çok yoðun ilgi sa tahsis edeceðiz. Fabrikalarýn kurulumlarý yapýlýrken biz de alt yagösteriyor. Çok olumlu tepki aldýðýmýz projelerden birisi. Bu alanda pýlarýný yapacaðýz. Kýsa sürede fabrikalarýn kurulmasý gerçekleþecek önemli bir ihtiyacý karþýladýðýmýzý düþünüyorum. þeklinde konuþtu. ve Osmancýk bir pirinç diyarý olmanýn yaný sýra artýk bir sanayi þehri Baþkan Karataþ, ilçenin genel manzarasýna hakim Adatepe ni de olacak. dedi. de mesire alanýnda dönüþtürüldüðünü belirtti. 7 BÝN YILLIK KALE RESTORE EDÝLÝYOR TÜM BÝRÝMLERÝMÝZ ARI GÝBÝ ÇALIÞIYOR Turizm yatýrýmlarý hakkýnda da açýklamalarda bulunan Baþkan Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, büyük projeleri yatýrýma dökarataþ, restorasyonuna baþlanan Osmancýk Kandiber Kalesinin ilk nüþtürülürken vatandaþlarýn hayatýný kolaylaþtýracak genel faaliyetleetabýnýn yüzde 90 oranýnda tamamlandýðýný kaydetti. rin de aksatýlmadýðýný belirtti. Osmancýk Kalesinin önemli bir miras olduðunu belirten KaraBelediyenin tüm birimlerinin arý gibi çalýþtýðýný belirten Karataþ Þehrin savunmasýnda önemli rol oynamýþ yaklaþýk 7 bin yýllýk bir taþ, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðükalemiz var. Fakat bakýmsýzlýk dolayýsý ile özelliðini yitirmiþ bir kanün yatýrýmlarýný þu ifadelerle açýkladý: ya yýðýný haline gelmiþti. Uzun dönem proje çalýþmalarý devam etmiþti. Biz de hazýrlanmýþ olan bu projeyi uygulamaya koyduk. Ýhalesini Vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarý ve talepleri doðrultusunda gerek yaptýk ve þu anda restorasyon yapýlýyor. Giriþten zirveye kadar meralt yapý gerekse üst yapý noktasýnda ciddi çalýþmalar yapýyoruz. Ýlçedivenler tarihi misyonuna uygun bir þekilde onarýlýyor. Ýki tane seyir mizin alt yapýsý ile birlikte büyük bir alanda sýcak asfalt yatýrýmý 2014 terasýmýz var. Bir de kafe restorant yapýlýyor. Dýþarýdan gelen turistleyýlýnda tamamlanmýþtý. Bu projenin dýþýnda kalan alanlarda da geçtirimizi Osmancýk Kalesinde, Osmancýk manzaralý kafeteryalarýmýzda ðimiz 6 ay içerisinde 15 bin metrekare parke taþý, 2 bin 500 metrekaaðýrlayabileceðiz. Ayrýca kalenin aydýnlatýlmasý da saðlandý. Hem Ýsre kaldýrým, 2 kilometre içme suyu hattý, 300 metre yaðmur suyu hattanbul istikametin gelen, hem Samsun istikametinden gelen yolcular, tý ve 1000 bin metre kanalizasyon yapýldý. Ýhtiyaç olan mahallerimizþehrimizi geçerken kale siluetini görebiliyorlar ifadelerini kullandý. de çalýþmalarýmýz düzenli bir þekilde devam ediyor dedi. Geçtiðimiz yýl Osmancýk ilçesinde ciddi sel baskýnlarýnýn yaþan2014 yýlýnda Osmancýk Belediyesinin ihtiyacý olan iki yeni itfadýðýný ve yüzlerce konutun zarar gördüðünü hatýrlatan Baþkan Karataþ, sel baskýnlarýnýn önlenmesi için hazýrlanan projenin de hayata geçirildiðini belirtti. Etkili yaðýþlarda ilçenin kuzey yamaçlarýndaki derelerde toplanan yaðmur sularýnýn sele dönüþtüðüne dikkat çeken Baþkan Karataþ, sel baskýnlarýndan korunulmasý için 4 kilometre uzunluðunda ve yaklaþýk 8 metre geniþliðinde bir inþa edildiðini hatýrlatarak, þu anda kanalýn yaklaþýk yüzde 65 inin tamamlandýðýný bildirdi. YENÝ BÝR OSMANCIK ÝNÞAA EDECEÐÝZ Kültürel etkinliklerden ilçe halký memnun. Çorum un ilk kentsel dönüþüm projesinin Osmancýk ta gerçekleþtirildiðini belirten Karataþ, projenin uygulama alanýyla Türkiye nin en büyük 15 kentsel dönüþüm projesinden birisi olduðunu söyledi. Kentsel dönüþüm projesi ile adeta yeni bir Osmancýk inþa edileceðini belirten Karataþ Osmancýk ta bu güne kadar gerçek anlamda bir imar planý yapýlmamýþ, þehrin bütün bir imar planý yoktu. Ada bazýnda parça parça imarlar vardý. Bu da zaman zaman uyuþmazlýklara, imar sorunlarýna neden oluyordu. Þimdi biz tüm þehirde bir düzen ve uyumluluk olsun diye Osmancýk ýn tamamýnýn imar planýný yaptýrýyoruz. 125 yýllýk Osmancýk Belediyesi tarihinde ilk defa komple bir imar planý yapýlýyor. Diðer tarafýndan Çorum genelinde ilk defa bir kentsel dönüþüm projesini Osmancýk Belediyesi uyguluyor. Türkiye ölçeðinde büyük bir proje. Bunu gerçekleþtirdiðimizde Osmancýk tarihe geçecek. Kentsel dönüþüm projesi uygulandýðýnda yepyeni bir Osmancýk, daha modern, daha geliþmiþ bir Osmancýk ÝÇME SUYU SORUNU SONA ERÝYOR Osmancýk ýn kronikleþen içme suyu probleminin çözümü için de çalýþmalarýn baþladýðýný anlatan Karataþ, Ýlçemizin uzun yýllardýr kronikleþmiþ ve sorunlar yumaðý haline gelmiþ bir içme suyu meselesi var. Geçtiðimiz yýl bir kuraklýk sýkýntýsý ile mücadele ettik. 8 tane yer altý kuyusundan karþýlýyoruz buranýn suyunu. Geçen yýl 4 tanesi kurudu. Buna acil çözüm bulmak zorundaydýk. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Lütfi Akça nýn desteði ile geçen yýl yatýrým programýna alýndý yýlýnda da ihalesi gerçekleþtirilerek çalýþmalara baþlandý. Osmancýk uzun süredir kronikleþmiþ içme suyu Baþkan Karataþ, Yeni bir Osmancýk inþaa edeceðiz. dedi. meselesini çözmüþ olacak. Bu yatýrýmýn içinde Arýtma Tesisi de var. Ýnþallah birkaç yýl içerisinde içilebilir suya kavuþmuþ olacaðýz dedi. Ýlçede kayýtlý 15 bin araç bulunduðuna dikkat çekerek vatandaþlarýn muayene iþlemleri için ilçe dýþýnda gitmek zorunda kaldýðýný anlatan Baþkan Karataþ, ilçeye araç muayene istasyonunun kazandýrýlmasý için giriþimde bulunduklarýný açýkladý. Araç muayene istasyonu kurulmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen Karataþ, Vatandaþlarýmýz araç muayene iþlemleri için baþka þehirlere gitmek zorunda kalmayacaklar. Bu ayný zamanda ilçemizdeki oto sanayisine de büyük katký saðlayacak. Bu hem vatandaþlarýmýzýn kendi ayaðýnda hizmet demek hem de oto Osmancýk Belediyesi yeni parklarla vatandaþa hizmet ediyor. Osmancýk ta yol yapým çalýþmalarý yapýlýyor. iye aracýnýn kazandýrýldýðýný hatýrlatan Baþkan Karataþ, 2015 yýlýnda da bir iþ makinesi ile bir yol süpürme aracýnýn araç parkýna dahil edildiðini ifade etti. KÜLTÜREL DEÐERLERE ÖNEM VERÝYORUZ Baþkan Karataþ, Osmancýk Belediyesi olarak kültürel deðerlere de önem verdiklerini belirterek geleneksel etkinliklerin yaþatýlmasýnýn yaný sýra farklý kültürel etkinliklerin de gerçekleþtirildiðini ifade etti.belirli gün ve haftalarda vatandaþlarýn sosyal geliþimine katký saðlayacak çeþitli konferanslarýn gerçekleþtirdiðini anlatan Baþkan Karataþ, çeþitli kültürel etkinliklerin düzenlendiðini ifade etti. Ramazan ayýnda 4 hafta boyunca tasavvuf konserleri ve çeþitli eðlencelerin tertiplendiðini kaydeden Karataþ, 600 yýllýk bir gelenek olan imaret geleneðinin yaþatýlarak ihtiyaç sahibi yaklaþýk 1000 kiþinin evlerine her gün iftar ve sahur servisi yapýldýðýný belirtti. Baþkan Karataþ eðitime destek faaliyetleri kapsamýnda da üniversiteye hazýrlanan öðrencilere eðitim seti daðýtýldýðýný hatýrlatarak, okullarýn alt yapý ve çevre düzenlemelerine de destek verdiklerini kaydetti.osmancýk ýn geleceðini ilgilendiren 2 dev yatýrýmýn da hayata geçirildiðini anlatan Karataþ, doðalgaz boru hattýnýn 16 Haziran da, Kýzýlýrmak Islah Projesinin de 26 Haziran da ihale edildiðini belirtti. Karataþ, Kýzýlýrmak Islah Projesi gerçekleþtirilirken ýrmak sahilinde çevre düzenlemeleri ve yeni sosyal alalarýn da yapýlacaðýný belirterek Osmancýk ýn bölgenin cazibe merkezi haline geleceðini sözlerine ekledi. GELECEÐÝN ÞEHRÝ OSMANCIK Osmancýk ý geleceðin þehri olarak nitelendiren Baþkan Karataþ þu ifadeleri kullandý; Osmancýk tüm alt yapý problemleri çözülmüþ, turizm ve sanayi alanýnda geliþimini tamamlamýþ, modern kent yapýsýyla, temiz havasý, içilebilir suyu ve temiz çevresi ile daha yaþanabilir bir þehir olacak. Ýþsizliðin olmadýðý güçlü bir ekonomisi ile modern bir sanayi þehri olacak. Tarihi ve kültürel mirasýn gün yüzüne çýkarýldýðý bir turizm þehri olacak. Yatýrýmlarýmýz tamamlandýðýnda Osmancýk; bölgenin cazibe merkezi ve geleceðin örnek þehri olacak. Hedefimiz bu ve amaç doðrultusunda çalýþýyoruz (ÝHA)

7 SALI 28 TEMMUZ Kanser kaderimiz olmayacak Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV) tarafýndan yürütülen, Avrupa Birliði Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý Merkezi Finans ve Ýhale Birimince desteklenen ve 15 ili kapsayan "Kanser Kaderimiz Olmayacak" projesinin son programý Çorum'da yapýldý. LÖSEV tarafýndan yürütülen proje kapsamýnda, 2015 yýlý boyunca yurt çapýnda belirlenen 15 il ve çevresinde kanser hastalýðýnda toplumsal farkýndalýðýn yükseltilmesi amacýyla konferans ve aile ziyaretlerini kapsayan proje- Avukat Gazi Atmaca Projenin son programý, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kanserde erken teþhisin önemine dikkat çekildi. nin son programý, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. "Kanser Kaderimiz Olmayacak" sloganýyla baþlatýlan konferansta konuþan Þerife Merkit, kanser hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Kanserde erken teþhisin önemine deðinen Merkit, "Kanserde erken teþhis önemlidir. Özellikle ailesinde kanser hastasý olanlarýn bu konuya daha duyarlý olmasý gerekiyor yýlýnda hem dünyada hem de ülkemizde ölüm nedenleri arasýnda 2. sýrada yer alan kanserin birinci sýraya çýkacaðý tahmin edilmektedir. Öte yandan kanserin dünyadaki maliyeti 1 trilyon dolardýr. Saðlýk Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre ise kanserin ülkemize maliyeti 3,5 milyar dolardýr. Bu rakamlar her yýl kanser artýþýna paralel olarak artmaktadýr" dedi. Merkit'in konuþmasýnýn ardýndan Çorum Barosu'na kayýtlý Avukat Gazi Atmaca tarafýndan "hasta haklarý" konusunda sunum yapýldý. Konferansa LÖSEV üyeleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile hasta yakýnlarý katýldý. Proje kapsamýnda bir yýl içerisinde Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya, Bursa, Eskiþehir, Konya, Çorum, Kocaeli, Aydýn, Kayseri, Adana, Samsun, Gaziantep ve Batman olmak üzere 15 ilde temel hasta ve özlük haklarý, kanser ve kanserden korunma yollarý konularýnda düzenlenen konferans ve seminerler aracýlýðýyla yaklaþýk 4 bin kiþiye ulaþýldýðý kaydedildi.(a.a.haber Merkezi) Ýzciler Borabay da kamp yaptý Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri, Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan düzenlenen kulüp kampýna katýldý. Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü Müdürü Mustafa Özdemir in verdiði bilgiye göre, Amasya Borabay Gölü nde gerçekleþtirilen kampa, Amasya Ferhat Ýzcilik Gençlik Spor Kulübü ile Osmancýk Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri de katýldý. Kampta üç kulüpten 43 izci ile 5 lider hazsýr bulundu. Ýzciler 3 gün süren kamptadostluðu, kaynaþmayý, paylaþmayý, eðlenceyi ve eðitimi doyasýya yaþadýlar. Ýzcilerin kiþisel becerileri geliþtirildi, gece eðitimlerinde karanlýkta yön bulma ve yýldýzlarla yön bulma, doða yürüyüþleri, temel izcilik bilgileri, izcilik oyunlarý, manevi geliþim seminerleri, slogan ve afiþ yarýþmýþlarý ile istasyonlarýn yaný sýra (Okçuluk, oryantirig, hazine avý gibi)yapýldý. Kamp ateþi yakan izciler, organizasyonu verimli ve mutlu þekilde tamamlayan tamamladýlar. Özgür Der Çocuk Kulübü piknik yaptý Özgür-Der Çorum Þubesi Çocuk Kulübü yaz etkinlikleri sona erdi. Özgür-Der Çorum Þubesi Çocuk Kulübü yaz etkinlikleri kapsamýnda çocuklarýn ve ailelerinin katýlýmýyla Sýklýk Tabiat Parký nda bir piknik düzenlendi. Mustafa Kerim Üngör ve Emine Bayram Hoca nýn koordinatörlüðünde baþlatýlan yaz Kur'an kursu ve çocuk kulübü faaliyetleri Ramazan Arslan, Rüveyda Bayram, Gaye Kayabaþý, Sena Kekeç, Rümeysa Bayram, Hatice Altuner'in katkýlarý ile devam ediyor. Hocalar ve gönüllülerin desteði ile düzenlenen piknikte yemek ve ardýndan oyunlar oynayan çocuklar gün boyunca eðlenceli vakit geçirdiler. Cuma namazýný hep birlikte alanda bulunan mescidde eda eden çocuklar ve aileleri,hem tanýþtýlar hem kaynaþtýlar. Gün sonunda hoþça vakit geçiren çocuklarýn mutluluðu yüzlerine yansýdý. Etkinlik Sýklýk Tabiat Parký nda bir piknik düzenlendi. Çocuklar gönüllerince oyun oynadýlar. Konuk ekipler Ortaköy de Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri kamp yaptý. Ýzcilik kampý Amasya Borabay da gerçekleþtirildi. Ýzciler kamptan memnun döndü. Hitit Festivali nin Fransa ve Portoriko folklor ekipleri Ortaköy de düzenledikleri gösterilerle Oilçe halkýna güzel birg ün yaþattý. Konya iliþkin açýklama yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, þöyle dedi: Bu sene 35. Çorum Hitit Festivali etkinlik programý Þapinuva da yapýlacaktý. Suruç ta yaþanan terör olayýndan sonra etkinlikler iptal Oldu. Ancak konuk ekipler ilçemize davet edildi. Doðal ve tarihi yerlerimizden Ýncesu Kanyonu ve Þapinuva ören yeri gezildi. Bu geziden ve misafir perverliðimizden mutlu olan ekipler ilçe meydanýnda ilçe halkýna gösteri düzenleme yapmak istediklerini söylediler. Ben ve Ýlçe halkým bu teklifi memnuniyetle karþýladý ve ilçe halkýmýza kýsa bir süre de yaptýklarý gösterilerle unutulmaz bir zaman sundular. Emeði geçen Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül ve Kültür Ýþleri Müdürümüz Mustafa Ercan ve emeði geçen Çbelediye personeline teþekkür ediyorum. dedi. Hitit Festivali nin Fransa ve Portoriko folklor ekipleri Ortaköy de gösteri yaptý. Konuk ekipler Ortaköy den memnun ayrýldý.

8 8 SALI 28 TEMMUZ 2015 Okullarý nefes aldýracak öneri: Tabela deðiþimi ile sorun çözülür Mevcut okul binalarýnýn ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kaldýðý belirtildi. Bazý mahallelerdeki okullarla ilgili yeni bir yapýlanmaya ihtiyaç olduðu dile getirildi. Okullarda derslik ihtiyacýnýn had safhaya ulaþtýðý bildirildi. Ýlk ve ortaokul türlerinde yapýlacak deðiþiklikle sorunun ortadan kalkacaðý vurgulandý. Çorum da son günlerde trafik kazalarýnda yaþanan artýþ dikkat çekti. Emniyet ve Jandarma nýn asayiþ bültenlerine göre son 4 gün içinde Çorum merkezde 9 ve ilçelerde ise 12 ayrý trafik kazasý meydana geldi. Kazalara sebebiyet veren unsurlar arasýnda dikkatsizlik, alkollü araç kullanýmý baþý çekerken bisiklet ve motosiklet kazalarýnýn da arttýðý gözlendi. OTOMOBÝLLER ÇARPIÞTI Geçtiðimiz Perþembe günü Kale Mahallesi Emek Caddesi 102 Evler 5. Sokak ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpýþýrken park halindeki bir araç da zarar gördü. E.Ö. isimli þahsýn hafif þekilde yaralandýðý kazada araçlarda maddi hasar oluþtu. KULAKSIZ SOKAK TA KAZA: 1 YARALI Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak ile Kulaksýz 2. Sokak ýn kesiþtiði noktada geçtiðimiz Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasýnda iki araç çarpýþtý. Sürücülerden E.D. nin 400 promil alkollü olduðu belirtilirken kazada R.A.E.. isimli bayanýn yaralandýðý bildirildi. Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Ýpek Taksi Kavþaðý ve Kale Mahallesi Ata 4. Sokak ta yapýlan trafik kontrollerinde alkollü olduklarý belirlenen iki sürücü hakkýnda da soruþturma evraký düzenlendi. OTOBÜSTEN DÜÞTÜ Osmancýk Caddesi nde seyreden bir otobüste seyahat eden M.N.A., perona yanaþan aracýn ön kapýsýndan inerken düþerek yaralandý. Ambulansla hastaneye sevk edilen maðdurenin saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. REFÜJE ÇARPTI Geçtiðimiz Cumartesi günü Samsun Yolu üzerinde otomobiliyle seyreden S.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptý. Olayda araçta bulunan A.Y. hayati tehlike arzetmeyecek þekilde yaralandý. Çorum da yapýlaþmanýn yoðun olduðu bazý mahallelerde derslik ihtiyacýnýn had safhaya ulaþtýðý bildirildi. Özellikle Buharaevler ve Ulukavak Mahalleleri ndeki mevcut okul binalarýnýn ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kaldýðý kaydedildi. Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi ne konuþan bazý eðitimciler, söz konusu mahallelerde yeni bir yapýlanmaya ihtiyaç olduðuna dikkat çektiler. Bazý deðiþikliklerle eðitimdeki fiziki mekan probleminin çözülebileceðine iþaret eden eðitimciler, Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu ile 19 Mayýs Ýlkokulu nun, Bekir Aksoy Ýlkokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu nun ilk ve ortaokul türlerinde yapýlacak deðiþiklikle sorunun ortadan kalkacaðýný belirttiler. Kýsacasý tabela deðiþimi ile derslik ihtiyacýnýn önemli ölçüde çözüleceðini öne süren eðitimciler, böylece okullarýn rahat bir nefes alacaðýna inandýklarýný dile getirdiler. Bazý okullarýn ise mevcut isimlerinden dolayý dezavantajlý sayýldýðýna deðinen eðitimciler, dönüþüm sayesinde bu husustaki problemlerin de aþýlabileceðini ifade ettiler. Önerilerini yetkililerin dikkatine sunan eðitimciler, dile getirilen deðiþikliklerin okul sezonu baþlamadan önce yapýlmasýnýn faydalý olacaðýný görüþünü sözlerine eklediler. Trafik kazalarýnda artýþ FATÝH CADDESÝ NDE BÝRBÝRÝNE GÝRDÝLER Fatih Caddesi nde meydana gelen trafik kazasýnda iki otomobil çarpýþtý. Geçtiðimiz Cumartesi günü yaþanan kazada K.P. nin kullandýðý otomobil, Y.K nýn idaresindeki otomobille çarpýþtý. Kazada H.H.K. isimli yolcu hayati tehlike arzetmeyecek þekilde yaralanýrken her iki araçta da maddi hasar oluþtu. YAYAYA ÇARPTI Osmancýk Caddesi nde bir marketin önünde meydana gelen trafik kazasýnda F.O. isimli sürücü otomobiliyle M.A.K isimli yayaya çarptý. Geçtiðimiz Cumartesi günü karþýdan karþýya koþarak geçmeye çalýþan yayayý farketmeyen sürücü, müþtekinin davacý olmamasý nedeniyle serbest býrakýldý. AKÞEMSEDDÝN CADDESÝ NDE DEVRÝLDÝ Akþemseddin Caddesi nde geçtiðimiz Cumartesi günü motosikletiyle hareket halinde olan B.Ö., yolun ýslak olmasý nedeniyle dengesini kaybedip devrilerek düþtü. Yaralanan motosikletli hastanede tedavi altýna alýnýrken hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi. Öte yandan Üçtutlar Caddesi nde elektrikli bisikletiyle yol alan F.M. isimli þahýs da dengesini kaybederek yere düþtü. Hafif þekilde yaralanan sürücünün saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. ÝSKÝLÝP KAVÞAÐINDA ZÝNCÝRLEME KAZA Ýskilip Kavþaðý nda önceki gün meydana gelen trafik kazasýnda Þ.K. nýn kullandýðý araç M.K. ve A.E. nin kullandýðý otobillere çarptý. Kazada M.K. nýn kullandýðý araçta bulunan G.K. hafif þekilde yaralandý. 5 ÝLÇEDE 8 KAZA, 12 YARALI Sungurlu, Osmancýk, Ýskilip, Bayat ve Mecitözü ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarýnda da toplamda 12 kiþi yaralandý. Yaralýlarýn hayati tehlikelerinin bulunmadýðý belirtildi. Ahmet Dalkýran, kaymakamlýk yaptýðý Çorum un Oðuzlar ilçesini ziyaret etti. Oðuzlar ý unutmadý Diyarbakýr Vali Ahmet Dalkýran, kaymakamlýk yaptýðý Çorum un Oðuzlar ilçesini unutmadý. Haftasonu ailesiyle birlikte Oðuzlar a gelen Ahmet Dalkýran, ilçede yaþayan dostlarýyla hasret giderdi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Arif Çamiçi ve eski Ýl Genel Meclisi Abdullah Tiryaki nin de hazýr bulunduðu heyet tarafýndan karþýlanan Dalkýran, Oðuzlar Belediyesi Altýnkoz Tesisleri nde aðýrlandý. Ýlçe halký ve esnafýn sevgiyle karþýladýðý Dalkýran, eþi Nazlý Dalkýran la birlikte Obruk Baraj gölünde tekne turu yaptý. Oðuzlar ýn geliþiminden duyduðu memnuniyeti dile getiren Dalkýran, yapýlan yatýrým ve çalýþmalarda emeði geçenleri kutladý. Aydýn ýn Kuyucak ilçesi Kaymakamlýðý görevine atanan Dalkýran, Oðuzlar ziyaretinin ardýndan vedalaþarak Çorum dan ayrýldý. Dalkýran a sürpriz ziyaretinden dolayý teþekkür eden Arif Çamiçi ise eski Kaymakam a yeni görev yerinde baþarýlar diledi. Ýlçelerin asayiþ raporu Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluðundaki sahada Temmuz 2015 tarihlerinde meydana gelen olaylarla ilgili hazýrlanan asayiþ raporu açýklandý. Raporda Çorum merkezin yaný sýra ilçelerde yaþanan trafik kazasý, yangýn, tasirle yaralama ve benzeri hadiselere iliþkin bilgiler verildi. ÝSKÝLÝP'TE ÞÜPHELÝ ÖLÜM 23 Temmuz 2015 günü Ýskilip in Derekargýn köyünde Þ.K.(70) isimli þahsýn, çalýþmak için gittiði tarlasýnda oðlu tarafýndan ölü olarak bulunduðu bildirildi. Kalp, þeker ve yüksek tansiyon hastalýðý bulunan maktul kesin ölüm sebebinin tespiti amacýyla Ankara Adli Týp Kurumuna sevk edildi. HAYVANIN HIÞMINA UÐRADI 23 Temmuz 2015 günü Merkeze baðlý Kumçeltiði Köyü nde S.K.(55) isimli þahýs, kendi ahýrýnda büyükbaþ hayvanýna yem verdiði esnada hayvanýn ürkerek boynuz darbesi vurmasý sonucu baþ ve göðüs bölgesinden hayati tehlikesi olacak þekilde yaralandý. Babasýný hayvanýn darbelerinden korumak isteyen F.K.(38) de yere düþerek hayati tehlikesi olmayacak þekilde yaralandý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilen F.K. tedavisinin bitimine müteakip taburcu edilirken S.K. ise ayný hastanede tedavi altýna alýndý. KARGI'DA KAZAEN YANGIN 24 Temmuz 2015 günü Kargý-Uzunyurt köyünde Ý.C.(65)'ye ait evin çatý katýnda elektrik kontaðýndan dolayý yangýn çýktýðý bildirildi. Yangýn Kargý itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altýna alýnarak söndürülürken olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybý meydana gelmedi. BOÐAZKALE'DE KAYIP Boðazkale-Sarýcicek köyünde G.C. isimli þahýs yaptýðý müracaatta; kýzý Ç.C.(17)'nin 19 Temmuz 2015 günü evlerinden ayrýldýðýný bildirdi. Sürekli telefonla görüþtüðü kýzýndan 23 Temmuz 2015 gününden sonra bir daha haber alamadýðýný belirten baba, evladýnýn Çorum merkezde olduðunu beyan ederek bulunmasý için destek istedi. TELE ÇARPAN KURÞUN YANGIN ÇIKAR- DI 24 Temmuz 2015 günü Merkeze baðlý Narlýk Köyü mevkiinde bulunan elektrik tellerine çarpan kuþunun kýsa devre oluþturmasý nedeniyle çýkan yangýnda; R.K.(52), A.Ç.(53), D.A.(60) ve B.Ç.(53)'ye ait toplam (80) dönüm ekili tarla tamamen yandý. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybý meydana gelmedi. KARGI'DA ORMAN YANGINI 25 Temmuz 2015 günü Kargý-Güney Köyü Çalkaya mevkiinde orman yangýný olduðu ihbarý alýnmasý üzerine olay yerine Kargý Orman Ýþletme Þube Müdürlüðünden 4 adet arazöz, 35 yangýn söndürme iþçisi sevk edilerek alevler söndürüldü. Olay yerinde yapýlan araþtýrmada yangýnýn çevrede bulunan cam kýrýklarýndan kaynaklandýðý deðerlendirildi. Yangýnda yaklaþýk Dalkýran Ailesi, Obruk ta tekne turu yaptý. Ýl Genel Meclisi Üyesi Arif Çamiçi, Kaymakam Dalkýran a yeni görevinde baþarýlar dile- 4 dönüm otluk alan yandý. KAYADAN DÜÞTÜ 26 Temmuz 2015 günü Sungurlu-Eþme köyünde S.A. (24) isimli þahýs, piknik yapmak için gittiði Yeþilçam mevkiinde çýktýðý 1 metre yükseklikteki kayadan düþmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak þekilde yaralandý. Yaralý sevk edildiði Sungurlu Devlet Hastanesinde yapýlan tedavisine müteakip taburcu edildi. AYAÐI LAVABONUN ALTINDA KALDI 26 Temmuz 2015 günü Organize Sanayi Bölgesi nde faaliyet gösteren bir iþletmede iþçi olarak çalýþan N.Þ.(36) isimli þahsýn, tekerlekli el arabasý ile taþýdýðý lavabo taþýnýn ayaðýna düþmesi sonucu yaralandý. Yaralý sevk edildiði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yapýlan tedavisine müteakip taburcu edildi. ÝSKÝLÝP'TE UYUÞTURUCU OPERASYONU 24 Temmuz 2015 günü duyum üzerine Ýskilip- Karmýþ köyünde ikamet eden S.K.(45) isimli þahsýn mýsýr ekili tarlalarýnda Ýstihbarat ve KOM Þube Müdürlüðü ekipleri ile birlikte yapýlan kontrolde; þahsa ait iki tarlada toplam 5 bin 331 kök Kenevir bitkisi ile 5 bin 300 gram Kubar Esrar maddesi bulunarak el konuldu. Þüpheli, güvenlik güçlerince gözaltýna alýndý. KALPAZANLAR, ALACA DA ÝÞ- BAÞINDA 26 Temmuz 2015 Alaca-Ýbrahim Köyü mevkiinde bulunan bir petrol istasyonu sahibi A.K.K.(28) isimli þahýs, 25 Temmuz 2015 günü yakýt almak için benzinliðe gelen E.G.(29) isimli þahsýn, yakýt aldýktan sonra 2 adet sahte 100 TL banknot para verdikten sonra benzinlikten ayrýldýðýný, daha sonra yaptýklarý kontrolde paralarýn sahte olduðunun farkýna vardýklarýný belirtti. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatý ile þüphelinin yakalanmasýna yönelik çalýþma baþlatýldý. OSMANCIK'TA TRAFÝK KAZASI: 2 ÖLÜ 24 Temmuz 2015 günü A.Y.(59) isimli þahýs yönetimindeki otomobil ile Osmancýk istikametinden Merzifon istikametine seyir halinde iken Osmancýk- Merzifon D-100 Karayolunun 9'uncu kilometresi Osmancýk-Temence Mahallesi mevkiinde, yol yapým çalýþmasý olan bölgede hatalý sollama yapýlmasý sonrasýnda kendi þeridine geçtiði esnada solladýðý C.B.(44) yönetimindeki týrýn altýnda kalarak sürüklenmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y.(29) olay yerinde, otomobil sürücüsü ise sevk edildiði Osmancýk Devlet Hastanesinde hayatýný kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y.(59) ise hayati tehlikesi olacak þekilde yaralanmýþ olup, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Týr sürücüsü ifadesinin alýnmasýna müteakip serbest býrakýldý. Öte yandan Samsun-Ankara Yolu, Laçin, Osmancýk, Bayat ve Sungurlu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarýnda da çok sayýda kiþi yaralandý.

9 BÝK Genel Müdürü bugün Çorum da Karaca, Çorum basýnýyla buluþacak BÝK Genel Müdürü Yakup Karaca bugün Çorum a geliyor. Kadir Özçalýkuþu hayatýný kaybetti Emekli Öðretmen Kadir Özçalýkuþu (65) vefat etti. Osman, Oktay, Abdullah ve Lütfullah Özçalýkuþu nun babasý Kadir Özçalýkuþu geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün saat de Çorum Özel Hastanesi morgundan alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Kadir Özçalýkuþu na Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Müdürü Yakup Karaca Çorum a geliyor. Bugün saat de Ýkinci Bahar Lokantasý nda Çorumlu basýn mensuplarýyla bir araya gelecek olan Yakup Karaca, yerel medya temsilcileriyle istiþare yapacak. BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk un da hazýr bulunacaðý toplantýya, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen de katýlacak. Çocuk mazgala düþtü Sungurlu ilçesi Sunguroðlu Mahallesi Ýstanbul Caddesi nde yaya olarak yürüyen Y.E.K. isimli Ankara Yolu ndaki bir ahþap fabrikasýnda çalýþan B.A. isimli iþçinin üzerine tomruk düþtü. Mesut Elektronik çalýþanlarýndan Yasin Karslý, BÝM çalýþanlarýndan Betül Taþdelen ile hayatýný birleþtirdi. Nermin-Ömer Karslý çiftinin oðlu Yasin, Fatma- Ömer Taþdelen çiftinin kýzý Betül ile dünyaevine girdi. Önceki gün Anvatar Otel de düzenlenen düðün törenine Karslý ve Taþdelen Aileleri ile çok sayýda davetli Üzerine tomruk devrildi Týrdan indirilen yükü boþaltmak isteyen B.A. ipleri çözülerek yuvarlanan tomruklardan birinin çarpmasý sonucu yaralandý. Nermin-Ömer Karslý çiftinin oðlu Yasin, Fatma-Ömer Taþdelen çiftinin kýzý Betül ile evlendi. Kadir Özçalýkuþu çocuk, üzeri açýk unutulan mazgalýn içine düþtü. Geçtiðimiz Perþembe günü yaþanan kazada yaralanan çocuðun hayati tehlikesi bulunmazken ailesi, sorumlular hakkýnda davacý oldu. Tedavi altýna alýnan iþçinin hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirtildi. Karslý ve Taþdelen Aileleri nin mutlu günü katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Ali Gürsoy ve Taner Soyocak yaptý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Betül-Yasin Karslý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. SALI 28 TEMMUZ Nezahat-Hacý Unculu çiftinin oðlu Samet, Cemile-Mehmet Sarý çiftinin kýzý Leyla ile dünyaevine girdi. Unculu ve Sarý Aileleri nin mutlu günü Samet ile Leyla hayatlarýný birleþtirdi Ateþ ve Gümüþ Aileleri nin mutlu günü Osman ile Elif evlendi Kardað Karadeniz Gýda çalýþanlarýndan Osman Ateþ, Elif Gümüþ ile hayatýný birleþtirdi. Ýhsaniye-Ýdris Ateþ çiftinin oðlu Osman, Þefika- Metin Gümüþ çiftinin kýzý Elif ile dünyaevine girdi. Haftasonu Ateþ Ailesi nin Buharaevler Mahallesi ndeki evlerinde düzenlenen düðün törenine çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝ- YET, Elif-Osman Ateþ çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Temiz kardeþlerden erkekliðe ilk adým Hasan Efe ile Kaðan Ege sünnet oldu Adana nýn Yüreðir Ýlçesi Belediyesi nde müfettiþ olarak görev yapan hemþehrimiz Coþkun Temiz in oðullarý Hasan Efe ve Kaðan Ege sünnet oldu. Feray-Coþkun Temiz çiftinin oðullarý Hasan Efe ve Kaðan Ege önceki gün düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmlarýný attýlar. Osman Ateþ, Elif Gümüþ ile hayatýný birleþtirdi. Feray-Coþkun Temiz çiftinin oðullarý Hasan Efe ve Kaðan Ege sünnet oldular. Unculu Demir Çelik sahiplerinden Samet Unculu, bankacý Leyla Sarý ile hayatýný birleþtirdi. Nezahat-Hacý Unculu çiftinin oðlu Samet, Cemile-Mehmet Sarý çiftinin kýzý Leyla ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Anitta Otel de düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Unculu ve Sarý Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Ýsmail Unculu ve Mehmet Duman yaptý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Leyla-Samet Unculu çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Çorum merkeze baðlý Üyük Köyü nde düzenlenen sünnet düðününe Temiz Ailesi ve çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, Mevlid-i Þerif ve yemek ikramýnýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Feray-Coþkun Temiz çiftini tebrik eder oðullarý Hasan Efe ve Kaðan Ege ye saðlýk ve mutluluk dolu ömürler diler.

10 10 SALI 28 TEMMUZ 2015 Hepatit, halk saðlýðý problemi Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Kliniði Öðretim Görevlisi ve Viral Hepatitle Savaþým Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, halk arasýnda sarýlýk hastalýðý olarak bilinen viral hepatitler tüm dünyada olduðu gibi Türkiye için de bir halk saðlýðý problemi olduðunu belirterek, dünyada yýlda 1.5 milyon kiþinin Hepatit-B ve Hepatit-C ye baðlý geliþen karaciðer sirozu ve kanserinden dolayý hayatýný kaybettiðini açýkladý. 28 Temmuz 28 Temmuz Dünya Viral Hepatit Günü nedeniyle bir açýklama yapan Prof. Dr. Nurcan Baykam, viral hepatitler denilince insanlarýn aklýna ilk Hepatit- B ve Hepatit-C infeksiyonlarý geldiðini söyledi. Prof. Dr. Baykam, Hepatit-A denilen daha çok çocukluk yaþlarýnda görülen sarýlýk hastalýðýnýn insanlarýn karþýsýna oldukça sýk çýktýðýný, kronikleþmesi, kalýcý karaciðer hasarý oluþturmasý nedeniyle toplum saðlýðý açýsýndan Hepatit-B ve Hepatit-C nin daha önemli bir rol oynadýðýna dikkat çekti. Hepatit-B ve Hepatit-C nin bulaþ yollarýnýn birbirine benzediðini anlatan Prof. Dr. Baykam, Özellikle kan ve kan ürünleriyle temas. Bunun dýþýnda vücut sekresyonlarýnýn diðer bir kiþiye bulaþmasý, açýk deriden bulaþmasý. Örneðin bir berbere gidildiðinde traþ olurken daha önce mikrop bulaþmýþ bir jiletin yada usturanýn baþka bir kiþide kullanýlmasý ile bulaþabilir. Ve korunmasýz cinsel temas. Bu en fazla bulaþ þeklidir. Bunun yaný sýra anneden doðum sýrasýnda bebeðe de Hepatit-B bulaþabilir. Bu bulaþ yollarý nedeniyle bir çok kiþi farkýna varmadan hastalýðý alabilmekte ve baþlangýçta hiç bulgu vermeden genellikle bulaþan hastalýk yýllar içerisinde karaciðerde tahribata neden olabilmektedir. Böyle bir risk olan Hepatit-B ve Hepatit-C enfeksiyonlarýnýn önemli bir noktasý da bu enfeksiyonlarýnda önleme yöntemleridir. Hepatit-B aþý ile korunulabilen bir infeksiyondur. Ancak Hepatit-C nin aþýsý yoktur. Demek ki bilmemiz gereken þeyler Hepatit-B ve Hepatit-C farkýnda olmadan bizlere bulaþabilecek virüslerdir ama biz Hepatit-B için aþýlanýrsak bu virüsten korunabiliriz dedi. Toplumu viral hepatitlere karþý bilinçlendirmek ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla 28 Temmuz un Dünya Viral Hepatit Günü ilan edildiðini ve bütün dünyada kutlandýðýný anlatan Viral Hepatitle Savaþým Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, tüm dünyada insanlara bu virüslerin nasýl bulaþtýðý, nasýl korunulabileceði anlatýlýrken, ayrýca insanlarýn özellikle Hepatit-B aþýsý konusunda uyarýldýðýna dikkat çekti. Dünyada 400 milyon kadar Hepatit-B li, 170 milyon kadar da Hepatit-C li hasta olduðunu bildiren Prof. Dr. Baykam, Ülkemizde 3 milyon kiþi Hepatit-B, 600 bin kiþi de Hepatit-C ile infekte olarak tahmin edilmektedir. Dolaysýyla ülkemizde orta düzeyde endemik bir ülke tanýmlanmaktadýr. Dünyada yýlda 1.5 milyon kiþi Hepatit-B ve Hepatit-C baðlý geliþen karaciðer sirozu ve kanserinden dolayý hayatýný kaybetmektedir. Ülkemizde de karaciðer kanseri ve karaciðer sirozu olanlara baktýðýmýzda en önemli nemli neden Hepatit-B ardýndan Hepatit-C olduðunu görüyoruz. Hayatýmýzdaki ciddi saðlýk sorunlarýyla karþýlaþmamak için aþý önem arz etmektedir. Yaklaþýk 20 yýldýr ülkemizde yeni doðanlar, bebekler Hepatit-B ye aþýlanmaktadýr. Dolaysýyla yeni doðanlar Hepatit-B açýþýndan aþýlanarak baðýþýk hale getirilmektedir. Ama bu aþýlarý yapýlmamýþ kiþiler mutlaka kendi durumlarýný belirleyip bir doktora baþvurup Hepatit-B açýsýndan baðýþýk mý deðil mi buna göre özellikle riskli mesleklerde çalýþýyorlarsa yada evlerinde Hepatit-B li biri varsa mutlaka aþý yaptýrmalarý gerekmektedir. Diðer taraftan zaten Saðlýk Bakanlýðý, saðýlýk otoritesi insandan insana nakledilecek kanlarý Hepatit-B ve Hepatit- C açýsýndan taramaktadýr, test etmektedir. Bu açýdan bu önlem devam etmektedir. Diðer taraftan korunmasýz cinsel temas, riskli cinsel temaslarda bu virüslerin yanýnda birde AIDS yi koyabiliriz yayýlmasýna neden olabilir. Bu konularda uyanýk ve duyarlý olmak gerekmektedir ifadelerini kullandý. "HEPATÝT-B VE HEPATÝT-C OLAN BÝR KÝÞÝ- YÝ TOPLUMDAN SOYUTLAMAK BÜYÜK BÝR YANLIÞTIR" Hepatit-B ve Hepatit-C olan kiþilerin toplumdan soyutlanmamasý içinde çaðrýda bulunan Prof. Dr. Nurcan Baykam, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: Hepatit-B ve Hepatit-C bulaþ yollarý dýþýnda kan ve kan ürünlerinin nakli, vücut senkronizasyonlarýnýn kiþiden kiþiye açýk yaradan yada deriden temasý, korunmasýz cinsel temas ve gebe anneden doðacak bebeðe bulaþ dýþýnda baþkan yöntemlerle bulaþmamaktadýr. Toplum yaþantýsý içerisinde el sýkýþmak, ayný kaptan yemek yemek, ayný havuza girmek, konuþmak, yanaktan öpmek gibi temaslarla bu virüsler bulaþmaz. Dolaysýyla Hepatit-B ve Hepatit-C olduðunuz bir kiþiyi toplumdan soyutlamak büyük bir yanlýþtýr. Bu tip bulaþ yollarýn çok iyi deðerlendirip bu kiþilere karþý damgalama kesinlikle yapýlmamalýdýr. Bu konuda hem kendimizi hem de çevremizdeki insanlarý eðitmeliyiz. Gereksiz davranýþlara gitmemeliyiz. Hepatit-B ve Hepatit-C virüsü alýndýktan sonra bir kýsým hastada taþýyýcý olarak vücutta kalabildiði gibi bazýlarýnda da daha ilerleyici karaciðer hastalýklarýna, karaciðer kanseri yada sirozuna neden olabilmektedir.bu kadar duyarlýlýðýn olmasýnýn nedeni sonrasýnda yol açtýðý önemli karaciðer hastalýklarýdýr. Kronik Hepatit-B hastalýðý olan bir hasta hiç tedavi verilmezse eðer her 4 hastadan bir tanesi karaciðer kanseri yada sirozu olabilmektedir. O nedenle Hepatit-B ve Hepatit-C için tedavi yöntemleri mevcuttur. Hepatit-B için tamamen ortadan virüsü kaldýrmasa da günde bir tane tabletle uygulanan tedaviler vardýr. Uzun yýllar bir kronik tansiyon veya þeker hastasý gibi kullanýlan haplar vardýr. Bunlarýn amacý hastadaki virüsü sýfýra indirmek dolaysýyla karaciðer kanseri ve sirozu olma olasýlýðýný azaltmak. Bu olasýlýðý yok etmektir. Yine Hepatit-C içinde bu rahatsýzlýðý ortadan kaldýrabilecek çok yeni tedavi yöntemleri de dünyada ve Türkiye de uygulanmaktadýr. Kiþiler Hepatit-B ve Hepatit-C enfekte iseler mutlaka doktora giderek gerekli tedavi sürecini baþlatmalýdýrlar. Ýlerde karaciðer kanseri ve sirozu gibi bir riskin ortaya çýkmamasý için. Bu açýdan tedavilerini uygun þekilde alsýnlar. (ÝHA) Amerikalý gençler geziyor Amerika'dan gelen misafir öðrencileri Samsun u ziyaret etti. Prof. Dr. Nurcan Baykam Amerika'dan gelen misafir öðrencileri aðýrlayan Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, deðerlerini özümseyen bir gençlik hedeflediklerini söyledi. Amasya Kültür ve Eðitim Derneði (AKED) ve Turkish American Youth & Education Foundation (TAYEF) iþbirliði ile hazýrlanan Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý destekli Kültürünü Yaþatan Þehirler, Kültürünü Yaþayan Gençler Projesi kapsamýnda Amerika'dan 30 Türk genci, dernek yöneticileri ile birlikte Canik Belediye Baþkaný Osman Genç'i makamýnda ziyaret etti. AKED Baþkaný Vildan Güneþ Aygün ile Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Örgüt ve TA- YEF Vakýf Baþkaný Ayhan Özmekik'in de yer aldýðý ziyarette, dernek yöneticileri ve öðrencilerle sohbet eden Baþkan Genç, belediye olarak gençlere büyük önem verdiklerini ve gelecek adýna eðitime ve gençliðe büyük yatýrýmlar yaptýklarýný söyledi. EN BÜYÜK ZENGÝNLÝÐÝMÝZ GENÇLERÝMÝZ Þehirlerin yarýþtýðý yüzyýlda sýnýrlarýn eðitimle aþýlacaðýný belirten Genç, Canik Belediyesi olarak özellikle mazlum coðrafyalarda maðdur olan çocuk ve kiþilere yönelik çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdi. Yüzleri gülen, mutlu ve idealleri olan bir gençlik hedeflediklerini ifade eden Baþkan Genç, "Türkiye'nin en büyük zenginliði gençlerimizdir. Sizler ülkemizin Amerika'daki temsilcilerisiniz. Sizler ne kadar iyi yetiþir, ülkemizin milli ve manevi deðerlerini bulunduðunuz ülkede korursanýz, geleceðimiz o kadar saðlam olur. Geleceðin büyükleri olarak sizler hedefleriniz doðrultusunda geleceðinizi þekillendirirken, bizler de gençlerimize daha iyi bir gelecek hazýrlamak için çalýþýyoruz" dedi. Þehirlerin yarýþtýðý yüzyýlda bir þehrin olduðu yerde ilerlemesinin mümkün olmadýðýný ifade eden Genç, "Þehrimizi en ileriye taþýmanýn gayreti içerisindeyiz. Bangladeþ'te ve Suriye'de oradaki mazlum insanlarýmýza el uzatýrken, aslýnda çocuklarýmýzýn da geleceði için çalýþtýk. Açtýðýmýz su kuyularý ile çocuklarýmýza daha iyi imkanlar sunduk. Azerbaycan'daki çocuklarýmýza Hacivat-Karagöz tiyatro oyunu etkinliði düzenleyerek, bu çocuklarýmýzýn kültürümüzü öðrenmesini amaçladýk. Yine Almanya'daki üniversiteli gençlerimizle bir araya geldik. Bu tür uluslararasý çalýþmalarla, içinde bulunduðumuz yüzyýla uygun belediyecilik yapýyoruz" diye konuþtu. BAÞKAN'DAN MAVÝ MARMARA MAKETÝ Ziyaretin ardýndan Amerikalý konuklarýna Canik Belediyesi hizmet binasýný gezdiren ve hizmet binasýnýn sahip olduðu teknolojik imkanlar hakkýnda bilgi veren Baþkan Genç, misafirlerine Mavi Marmara Gemisi maketi hediye etti. AKED Baþkaný Vildan Güneþ Aygün, proje ile yurtdýþýnda yaþayan yaþ aralýðýnda, eðitimine devam eden gençlerin Türkiye ile baðlarýný güçlendirmesi ve kendi öz kültürlerini yerinde tanýmalarýnýn amaçlandýðýný belirterek, öðrencilerin 31 Temmuz'a kadar Amasya, Tokat, Samsun, Çorum, Ankara, Çanakkale ve Ýstanbul illerini sýrayla ziyaret ettiðini söyledi.(ýha) Herkesin bir keþkesi var / Senin de bir keþken var / Bu keþkelere neler neler sýðar / Ders almasýný bilenler için keþkeler yarar Ne beðen, ne yorumla ne de paylaþ / Kiramen Katibi herkesin yanýnda kardaþ Menfaat bittiðinde alkýþ bitiyorsa / Samimiyet yoktur bunda, asla Yað yaðmur yað, serinlesin þu gönlüm / Memleket hasretiyle gelip geçti ömrüm Dedi. Cuma akþamlarýný pek severim / Çünkü yarýn tatil ya, rahat ederim Kimi gaz verir, kimi de gaz alýr / Gaz veren çok olurda, alan zor bulunur Biliyorum arkadaþ anlamadýn beni anlayamayacaksýn da / Çünkü zaman deðiþti, plastik türü insanlar var karþýnda Ýnsan sevdiði insanlarý rahatsýz etmez / Sadece motive eder, o da hoþuna gider Ben cefa bahçesinde kurumuþ bir aðaç / Sen ise sefa deryasýnda yüzen bir balýk / Demek ben cefaya sen ise sefaya layýk Nice güller vardýr dikenlerin gölgesinde açar / Gül ferahlýk verirken, dikenler korku saçar Her kimsesizin vardýr bir kimsesi / Önemli olan duyabilmektir o sesi Avcýlara özel duyuru Not Defterimden 24 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý BSasýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi, Türkiye'de kara avcýlýðýný düzenleyen temel yasanýn av ve yaban hayvanlarýný ve yaþama ortamlarýyla birlikte korunmasýný ve geliþtirilmesini amaçladýðýný hatýrlatarak, av yasaklarýný açýkladý. Ýþte o açýklama: "Dünyanýn ortak mirasý olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altýna giren av ve yabanýl kaynaklarý sürdürülebilir kýlarak gelecek kuþaklara aktarmak, Bakanlýðýmýzýn yaný sýra tüm kurum ve kuruluþlarýn ortak hedefi olmalýdýr. Ülkemizde 18 yaþýný doldurmuþ silah taþýma ehliyetine sahip av ve yaban hayatý ile ilgili eðitim alarak sýnavda baþarýlý olan avcýlar, avcýlýk belgesi ve avlanma izin kartý alma þartýyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarýnca oluþturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yýl av ve yaban hayatýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için karar almaktadýr. 26 Mayýs 2015 tarihinde toplanan MAK Av Döneminde avcýlýðýn düzenlenmesine iliþkin 14 sayýlý kararý almýþtýr. Karara göre; Av Döneminde ülke genelinde avlanma 15 Aðustos 2015 tarihinde kuþlardan býldýrcýn üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargasý, leþkargasý, saksaðan avý ve memelilerden yaban domuzu ve çakal avý ile baþlayacaktýr. Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarþamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrýca, yaban domuzu býldýrcýn ve üveyik avý bu avlanma günlerine ek olarak salý gününde de yapýlabilecektir. Avcý baþýna bazý av hayvanlarýnýn günlük avlanma limitleri; Býldýrcýn 10, üveyik 8, karatavuksakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavþan 1, kýnalý keklik - kum kekliði ve çil kekliði toplamda 2, yeþilbaþ-boz ördek- fiyuçamurcun- macar ördeðitepeli patka- elmabaþ patka ve çýkrýkçýn toplamda 6, adatavþaný-kaya sansarý 2, yaban domuzu 2', tilki 2 adet olarak belirlenmiþtir. Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarýnda ise Bakanlýkça avlak bazýnda belirlenen yýllýk avlanma kotalarýnýn kullanýmý þeklinde gerçekleþtirilecektir. Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarýnýn avlaklarda ve av dönüþünde nakil vasýtasý ve/veya avcýlarýn üzerinde taþýnabilecek en fazla miktarý; her bir avcý için yukarýda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aþamazlar. Ancak bulunduðu ilin dýþýna avlanmaya gidecek avcýlar beyanlarý doðrultusunda, birbirini takip eden ava açýk iki gün, av dönüþlerinde bagajlarýnda avcý baþýna iki günlük limiti bulundurabilirler sayýlý Kanun ve MAK Kararý Uyarýnca; Namludaki fiþek hariç haznesi iki fiþek alacak þekilde sýnýrlandýrýlmamýþ otomatik, yarý otomatik pompalý vb yivsiz av tüfekler ile havalý tüfek ve tabancalar, canlý mühre ve çýðýrtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma þeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü deðiþtiriciden oluþan gece avý cihazlarý avlanma araç ve gereci olarak kullanýlamaz. Zehirli veya uyuþturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanýlamaz. Bakanlýkça izin verilen geleneksel avcýlýk hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, að, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanýlamaz. Kiþilerin kendi ihtiyaçlarýný karþýlayacak mahiyetteki kullandýklarý aydýnlatma araçlarý hariç, ýþýk yayan araç ve gereçler, þarzlý el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalýþan el projektörleri; petrol türevleriyle çalýþan her türlü ýþýk kaynaðý avda kullanýlamaz, avlaklarda vasýta içinde bulundurulamaz. Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanýlabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatýlarak güme haline getirilemez. Yivli av tüfekleri kuþ avýnda kullanýlamaz. Sulak sahalarda; saz, kamýþ, diken, ot, çuval vb. þeylerle yapýlmýþ veya toprakta çukur açýlarak hazýrlanmýþ üstü açýk gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalý, korunaklý gümeler yapýlamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanýlamaz. Kara ve hava araçlarýyla hareket halindeyken avlanýlamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kýlýfýnda taþýnmak zorundadýr. Yaban hayvanlarýnýn yavrularýný yakalayarak alýkoymak; boþ dahi olsa yaban hayvanlarýnýn yumurtalarýný toplamak ve bulundurmak yasaktýr. Av ve yaban hayvanlarýný, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlý ya da yaralý olarak avlamak yasaktýr, herhangi bir þekilde canlý yakalanan av hayvanlarý öldürülemez, alýkonamaz. Ýzin almaksýzýn av ve yaban hayvanlarýný beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktýr. Tavþan haricinde tazý ile avlanmak yasaktýr. Ürünlerini ve hayvanlarýný korumak için tarla, bað ve bahçelerinde, arý kovanlarýnýn bulunduðu yerde ve ormanda çalýþtýklarý için çadýr ve barýnaklarýnda, kendilerini korumak amacýyla ruhsatlý yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, þube müdürlüklerinden koruma amaçlý av tüfeði taþýma belgesi almak zorundadýrlar. Ancak bu kiþiler yanlarýnda tek kurþun fiþek dýþýndaki diðer fiþekleri bulunduramazlar. Bu kiþiler tarla, bað ve bahçelerine, arýlarýna, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diðer av ve yaban hayvanlarýný ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine raðmen öldürmek mecburiyetinde kalmalarý halinde, derhal þube müdürlüðü veya orman iþletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanaðý tutturmak zorundadýrlar. Avlaklara kedi ve köpekler baþýboþ býrakýlamaz. Mülki amirler, köy muhtarlarý, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcýlýk kuruluþlarý ve diðer kuruluþlar kendi bölgelerindeki avlaklarý, avcýlara yasaklayamazlar, avlanmanýn yasaklandýðý sahalarda avlanmaya izin veremezler. Bu karardaki yasaklara, kýsýtlamalara ve düzenlemelere aykýrý hareket edenler hakkýnda, Kanun, 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu, 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu, 2872 sayýlý Çevre Kanunu ve diðer mevzuata göre yasal iþlem yapýlýr sayýlý Kara Avcýlýðý Kanununda men edilen fiilleri iþleyenler ile Merkez Av Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkýnda her bir aykýrýlýk için 29,00 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda idari para cezasý verilecek, ayrýca av hayvaný türüne göre 50 Türk Lirasý ile Türk Lirasý arasýnda deðiþen tazminat bedelleri talep edilecektir. Avcýlarýn avlanma hakkýný elde edebilmeleri için Avcýlýk Belgesi almalarý ve belirlenen avlanma izin ücretini il þube müdürlüðü döner sermaye hesaplarýna yatýrmalarý, Merkez Av Komisyonun 05 Haziran 2015 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlanan 14 sayýlý Kararýndaki diðer avlanma esas ve usullerine uymalarý zorunludur." Nefret bahçesine kin ekme / Ahir ömründe yalnýzlýk çekme Her salataya maydanoz olma sakýn / Herkes çekilirse inine ortada kalýn Öyle bir geçer ki zaman / Maziye de atiye de baksan anlaman Herkes beðeniyor da sen neden beðenmiyorsun? / Yoksa o kerhen beðenenlerin içine girmek mi istemiyorsun? Dedi: Her þey var bir þey yok, stresteyim dostum streste / Dedim: çaresi beklentileri birazcýk eksiltmekte Yine ne diye karýþtýrýyorsun siyah beyaz resimleri / Hani unutacaktýk mazide yaþanan anýlarý Kelam selama / Selam kitaba / Kitap insana güç verir / Gücü Hak için harcamaya da / Hizmet denir Hayat bu, bir var bir yok / Biz daha oynaya duralým çelik çomakla çok / Belki de Azrail kapýda tövbeye vaktimiz yok Cami avlusunda seyyar satýcý / Kurmuþ tezgâhý, baðýrýr 'pantolon 10 lira' / Emekliler alabilmek için sýrada / Derler bundan sonra, bize yakýþýr bura Ýyinin de kötünün de sýðýnacaðý yer ilahi adalet / Þayet ahiret olmasaydý, ne yapardý dünyada bu aziz millet? / Savaþlar felaket

11 SALI 28 TEMMUZ :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:15 Temmuz 1431 Hýzýr: TEMMUZ Hikmetli söz, müslümanýn kaybolmuþ malý gibidir. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI VEFAT EDENLER III.Selim Hânýn þehâdeti ve II. Mahmut Hânýn taht'a çýkmasý (1808) - I.Cihân Harbi'nin baþlamasý (1914) - Burak Reis'in Þehadeti (1499) Þu Ezanlar ki Ezanlarý dinledik yýllarca.. Minarelerden okunan ezanlarý.. Yanýk sesli müezzinlerin sesinden.. Bu çaðrýlara kulak verdik.. Allahýn büyüklüðüne, Ondan baþka ilah olmadýðýna.. Hazreti Muhammed Aleyhisselatüvesselamýn Onun Peygamberi olduðuna.. Hemen namaza koþtuk.. Felaha, yani kutuluþumuzu arzuladýk.. Sonra tekbir getirdik.. "Allahu Ekber, Allahu Ekber.." Her þeyden büyükolduðuna.. Gram 2, ALIÞ Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ondan baþka yaratýcý omadýðýna þahit olduk.. Böyle birdavete icabet edilmezmi? Elbette edilir.. Böyle bir davet güzel okunmalý.. Bazý müezzin ve hocalarý dinliyor kendimizden geçiyoruz.. Ama bazý müzzinler bu þevkimizi bozuyor.. Bilhassa, murakýp ve müftülerin bunu ciddi manada takip etmeleri gerekir.. Özellikle göreve baþlamadan önce imtihanlarý çok ciddiye alýmalýdýr.. Merkezi okunan ezanlar bu açýdan çok faydalý idi, ama þimdi isteyen camilerde bazý görevliler kendisi okuyabiliyor. Lütfen Müftü Bey çaðrýmýza kulak veriniz.. Bu güzel çaðrýyý bazý sesi güzel olmayanlar bozmasýn.. Ezanlar okunsun.. Hem de kýlýyamete kadar Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 1-Berrin BÜYÜKBÖREKÇÝ' nin eþi, Tuba, Burcu, Büþra ve Elvan BÜYÜKBÖREKÇÝ' nin babasý, Meral ve Nebahat BÜYÜKBÖREKÇÝ ile Melahat GÖBÜT' ün aðabeyi, Sanayi Esnafýndan Kabortacý; Recep BÜYÜKBÖ- REKÇÝ. 2-Berk Köyü' nden gelme, Emekli Ýmam Hatip Ekrem YANIK, Ýmam Hatip Mahmut YANIK ve Tapu Müdür Yardýmcýsý Ýsa YANIK' ýn annesi; Hatice YANIK. 3-Tatar Köyü' nden gelme, Merhum Fazlý GÜN- GÖR' ün eþi, Hüseyin GÜNGÖR' ün annesi, Mehmet ve Sýddýk YILDIRIM' ýn kardeþi; Hasibe GÜNGÖR. 4-Büyükdivan Köyü' nden gelme, Veteriner Utku SERCAN ve Avukat Ufuk SERCAN' ýn babasý, Eti Lisesi Emekli Öðretmeni; Nazýr SERCAN. 5-Zerrin ÇETENOÐLU' nun eþi, Emre ve Emrah ÇETENOÐLU' nun babasý, Aþaðý Sanayi Esnafýndan, Oto Parçacý; Halit ÇETENOÐLU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eþref Ertekin in günlüklerinden seçmeler 1 17 Haziran 1927 Cuma Bu sabah kalkýp doðru Kütüphaneye geldim. Öðleye kadar kitap kaydýna meþgul oldum. Öðle yemeðine eve geldim. Küçük birader Fehmi eve gitmiþ. Ortanca birader Sadettin yine maðaza arkadaþlarýyla sahraya gitmiþ. Þaziye gelmiþ. Diðer birader Rafet küllü su kaynatmýþ. Aþevinin tavanlarýný kapýsýný tabanýný güzelce yýkýyorlar. Diðer birader Ahmet' de çay piþirmiþ. Cuma namazýný mahalle camimiz Tahtalý Camiinde kýldýktan sonra yemek yiyip kütüphaneye geldim. Akþama kadar hiç bir iþle meþgul olamadým. Müftünün kâtibi Hacý Kerim Zade ve Fazlý efendiyle oturduk. Ýkindi üzeri biraz yaðmur yaðdý. Akþam Çerkez Ahmet Efendinin evine yemeðe davetli olduðumdan Mustafa Aða gelince gitmek üzere kalktým. Bir de baktým. Mustafa Aða hastalanmýþ baþý dönüyor, gözü kararýyor. "Bulantý var" dedi. Onu evine gönderdik. Arkadaþ Sabit Efendiyi oturtup ben eve gittim. Henüz biraderler gelmemiþ. Teyzemi çaðýrdým. Þaziye ile kömüþ ineði gelince baðlayýn deyip birader Rafet'i de alýp davete gittim. Yemekten sonra kahve içtik. Durmayýp doðru Kütüphaneye geldim. Yolda ardýmdan H. eriþti. Beraber kütüphaneye çýktým. Sabit Efendinin yanýnda Çakýrlý Camii müezzini Osman Hafýz var imiþ. Sabit efendiye izin verdim gitti. H'ye bir roman verdim. Yarýn öðle üzeri getireceðini söyledi, gitti. Saat dokuzu çaldý. Kütüphaneyi kapatýp camiye gittim. Namazdan sonra doðruca Ahmet Efendinin hanesine gittim. Cemaat toplanmýþ yalnýz Necip Hafýz ve Kavukçu Salih'in Hakký ve Çorbacý zade Rifat efendiler var imiþ. Saat üçe kadar oturduk. Ve tura oynadýk, Gramofon çaldýk. Onlar gitti. Ahmet Efendi, birader Ahmet'i baranaya davet etti. Çok kimselerin listesini verdi. Ve biraz müþavere yapýp Ahmet'le beraber evimize döndük. Bugün akþamüzeri Ýsmail Aðaya Turan Kütüphanesini açtýrýp bir çorap aldým. (AÇIKLAMA: Þaziye, E.Ertekin'in baldýzýdýr./ Arkadaþ Sabit Efendi, Kütüphanenin ikinci memurudur./ Mustafa Aða Kütüphanenin hademesidir./ Biraderlerim= erkek kardeþlerim. Ahmet, Sadettin, Fehmi, Rafet Eþref Ertekin'in biraderleri. H. Bazý isimlerin böyle kýsaltýlmýþ, sembol olarak yazýldýðýný görüyoruz. ) 18 Haziran 1927 Bu sabah kalkýp doðru Kütüphaneye geldim. Týraþ oldum. Çay kaynatýp içtim. Sait geldi. Yine sepet al, babana söyle aldýr davasýyla biraz uðraþtýk. Býrakýp gitti. Öðle üzeri eve gittim. Rafet'le Þaziye yine kül kaynatmýþlar. Küçük evi de temizleyeceklermiþ. Yumurta piþirttim, yedim. Hilmi Efendinin dükkânýna geldim. Biraz oturdum. Evde imiþ geldi. Yeni yaptýrdýðý haymalýða baca çýkarttýrýyormuþ. Bir kahve içip Kütüphaneye geldim. Ýkindiye yakýn bir kaç kiþi geldi. Akþama kadar boþ vakit geçirdim. Camiye gittim. Evde yemekten sonra Ahmet Efendinin hanesine NÖBETÇÝ ECZANELER HÝTÝT ECZANESÝ HÝLAL AFACAN (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SK. NO:34/A - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn MACÝTOÐLU ECZANESÝ ÝSMET AKAYDIN (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B - LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL GÜNLÜK Abdulkadir OZULU gittim. Biraderi Mustafa Efendi maaile Ýstanbul'dan gelmiþ. Görüþtük. Küçük bir kýzý ve bir oðlu var. Küçük kýz Faika yanýmýzda oturuyordu. Ahmet Efendinin dayýsý Hafýz Aða saç sakal birbirine karýþmýþ bir halde yanýmýza geldi. Kýz bunu parmaðýyla göstererek güldü. Ve adeta korkarcasýna bir vaziyet aldý. Gülüþtük. Saat dörde kadar gramofon çaldýlar. Konuþtuk, daðýldýk. Eve geldim. Said bizde uyumuþ kalmýþ. Uyardým. Elbisesini soyundurup yataðýný yapýp yatýrdým. Ben de yattým. Sabaha kadar bir kaç defa kalkýp üzerini örttüm. (Açýklama: Sait= Sait, E. Ertekin'in on-oniki yaþlarýnda olan kayýnbiraderidir.) Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM 19 Haziran 1927 Bu sabah biraz geç kalktým. Sait'i uyandýrdým. Beraber çarþýya geldik. Zerdali aldýk. Yarým okkasý beþ kuruþ. Bir de kete alýp Kütüphaneye geldik. Yedik. Sait Maðazaya gitti. Öðleye kadar kitap tefriki ve tediyesi ile uðraþtým. Ve biraz da kitap kaydettim. Öðleye yemeðe eve giderken Turan Kütüphanesine uðradým. Tokat helkesi ile yoðurt kabýný aldým. Þevket Efendi'ye rast geldim. Beraber gittik. Ve bizim evlerin meselesini bahsettik. Bugün badanacý Neccarýn Ahmet Aða'ya bizim evleri yarýn gelip badana yapmak üzere tembih etmesini söyledim. Evlerinin kapýsýndan ayrýldým. Ben de eve geldim. Teyzemle beraber eve girdik. Bugün de Þaziye ile birader küçük evi yýkamýþlar. Yemekten sonra doðruca Kütüphaneye geldim. Arkadaþ Asým Efendi evinden getirdiði kitabý tamir ettirip gitti. Akþama kadar boþa Ethem ve Sabit efendilerle laf yaptýk. Akþam yemekten sonra Kütüphaneye geldim. Saatçi Ömer Efendi geldi. Saat dokuza kadar oturup kapattýk. Yatsý namazýný kýldýrýp doðruca Çerkez Ahmet Efendi'nin hanesine gittim. Saat dörde kadar bütün ahibba (arkadaþlar- ahbaplar) oturduk ve konuþtuk. Küreli Hafýz'ýn oðlu Sýddýk Hafýz gramofon çaldý, dinledik. Birader Ahmet'le eve gelip yattýk. (Açýklama: Ethem= Hüsnühat muallimidir. 1928'de Müze müdürlüðü görevine konulmuþtur. (Dosya: Halkevi Gezileri 17 Temmuz 1938) - EÞREF ERTEKÝN'ÝN GÜNLÜKLERÝNDEN SEÇMELER- Çorum'da 1925'ten 1970 yýlýna kadar resmen kütüphane memurluðu yapmýþ hafýz-ý kütüp Eþref Ertekin rahmetli büyüðümüz, yaþadýðý her günün nasýl geçtiðini günlük defterine kaydetmiþ. Bizlere günlük yazýlarýyla dolu sayýsý otuzu geçen defter býrakmýþtýr. Bu defterlerin sayfalarý içinde kendi özel hayatýna ait bilgiler yanýnda o günlerde Çorum'da yaþananlarý da kýsa kýsa bizlere anlatmaktadýr. Eþref Ertekin'in günlükleri -bu yönüyle Çorum'dan-Çorumludan bahsettiði satýrlarýyla- adeta bir "Çorum günlüðü" hüviyetini de göstermektedir. Eþref Ertekin'in özenle sakladýðý bu defterleri, manevi oðlu Bülhan Ertekin Bey bana lütfettiler. Tamamen eski yazý ile (Osmanlýca) olan bu defterleri bugünkü Türk alfabesine çevirmeye çalýþýyorum. (Eþref Ertekin'in Günlüklerinden Seçmeler) baþlýðý altýnda yayýnlayacaðým bu yazý dizisine 1927 yýlýna ait günlükleriyle baþlayacaðým. Sonra yýllarýna ait günlüklerinden seçmeler sunacaðým. Günlüklerin seçimi için deðiþik bir konuya vurgu olanlar ile Çorum'un herhangi bir hususiyetini bize öðreten veya aktaran günlükleri almaya çalýþtým. Eþref Ertekin'in defterinde ne yazýlý ise aynen aldým. Dil yönünden oldukça sade bir dile sahip olan Ertekin, ilk günlüklerinde de ve ileriki yýllarda da Çorum aðzýnda var olan söyleyiþleri yazýlarýnda kullanmýþtýr. Türk Dili Cemiyeti üyesi olarak da haliyle Türkçe'ye özen göstermiþtir. Pek çok okuyucumuz için doðal olarak Eþref Ertekin ve onun aile, arkadaþ, iþyeri çevresi içinde geçen isimleri tanýmak mümkün deðildir. Günlüklerin alt kýsmýnda vereceðimiz açýklamalarla okuyuculara bir ölçüde de olsa daha iyi anlama imkâný saðlamýþ olacaðýz. Bizim eklemelerimiz sadece bu açýklamalar olacaktýr. Özellikle 1938 yýlýnda Halkevi Dil-Tarih ve Edebiyat Þubesinin Çorum çevresindeki köylere yaptýklarý inceleme gezilerinin anlatýldýðý sayfalarý okuyucularýmýzla paylaþacaðým. Okuyacaðýnýz satýrlarda, bundan yýl öncesi yapýlan çalýþmalarýn heyecanýný ve yine yýl öncesinin Çorum'unu ve çevre köylerimizin durumunu bulacaksýnýz. Eþref Ertekin büyüðümüzü ve yazýlar içinde adý geçen bütün hemþehrilerimizi rahmetle anýyorum. A. Ozulu Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Turan Kütüphanesi: O yýllarda Çorum'da çok çeþitli mal satýlan kýrtasiye ve tuhafiye aðýrlýklý bir maðaza.) 20 Haziran 1927 Bu sabah kalktým. Boyacý Ahmet Aða gelmiþ. Yukarý evin badanasýna baþlamýþ. Yanýna çýktým. Biraz kirece çivit katmasýný söyledim. Turan kütüphanesine uðradým. Biraz oturdum. Postaneden gazeteleri alýp Kütüphaneye geldim. Gazeteleri kayýt ettim. Eskileri kaldýrdým. Vakit Gazetesi ile Serveti Fünun'u çalmýþlar. Öðleye kadar biraz iþi denk edip eve yemeðe gittim. Yemekten sonra Kütüphaneye geldim. Akþama kadar kitap kaydýyla meþgul oldum. Celep Ömer Aða geldi. Tayyare biletlerinin teslimine gelmiþ. Getirdiklerinden biraderin numaralý biletine altmýþ lira isabet etmiþ. Akþam yemekten sonra Kütüphaneye geldim. Maarif Müdürü Vehbi Bey geldi. Kâðýt zarf istedi. Mektup yazdý. Sonra Mektep Müdürü Tevfik Bey geldi. Saat dokuza kadar oturdu gitti. Ben de kapýyý kapatýp çýktým. Bir adým attým. Maarif Müdürü ve Muallim Ömer ve kýzý, Lise Müdürü Mahmut ve Muallim Feride Haným'la Muallimler Birliðinde oturuyorlar. Ben önce Camiye ve oradan da eve gittim. Ahmet Efendilere gidecektim. Birader Saadettin geldi. Misafirleri daðýlýnca Ahmet Efendi bizim odaya gelecekmiþ, dedi. Pekâlâ deyip odanýn önünü filan süpürttüm. Saat alaturka beþe kadar gözledim. Sonra birader Sadettin geldi. Meseleyi anlattý. Karabayraktar oðlu Mustafa Efendi ve Tütüncü zade Ahmet Efendi'ye herhalde bir âlem yapacaðýz, alüfte filan getireceðiz, demiþler. Ahmet Efendi de sözlerinden çýkamayýp pekâlâ demiþ ise de, Koca pederi Hacý Abdullah Aða'dan çekindiðinden baþka bir yer aramýþ. Yatsýya kadar (Yahya oðlu Necip Hafýz'ýn orada bulunmuþlar. Orasý dar olduðu için Hacý Abdullah Aðayý baþka yere savmak istemiþler. Gitmemiþ, "sizin bu gece bir pis iþiniz var. Ben aþaðýda yatacaðým. Hepinizi evden kovar çýkarýrým" demiþ. Onun için mesele deðiþmiþ. Bizim odaya gelmekten vaz geçmiþler. Gece yarýsýna kadar bulunduklarý yerde kalmýþlar. Mecliste Mustafa ve Ahmet Efendilerden baþka Madan Asým, Tahir Aða'nýn Þerif, Kürelinin Sýddýk, Aþýroðlu Hafýz ve mahdumu Hasan. Güllünün Haþim Hafýz, ve Necip Hafýz sabah vaktine yakýn zamana kadar âlem yapmýþlar. (Sürecek) Alkol ve sigara kullananlar dikkat! Uzmanlar, en hýzlý yayýlan türler arasýnda yer alan ve erken teþhisi zor olan pankreas kanserinden korunmak için alkol ve sigaradan uzak durulmasý gerektiðini bildirdi. Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, pankreas kanserinin insanoðlu için en ölümcül dördüncü kanser olarak bilindiðini belirtti. Çoðu kez geç fark edilen, tedavi seçenekleri kýsýtlý, hýzlý yayýlan, ölümcül bir tür olan pankreas kanserinde, hastalarýn yüzde 95'inin beþ yýl içinde kaybedildiðini ifade eden Erzurumlu, hastalýðýn en hýzlý yayýlan kanser türleri arasýnda yer aldýðýna dikkati çekti. Pankreas kanseri vakalarýnýn yüzde 80'inin, 60 ile 80 yaþ arasýnda görüldüðüne iþaret eden Erzurumlu, Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre pankreas kanserinin, erkeklerde en fazla rastlanan kanser türleri arasýnda yer aldýðýný bildirdi. Erzurumlu, Pankreas kanserinin erkeklerde tüm kanserler içinde görülme oranýnýn yüzde 1,9 iken kadýnlarda bu oranýn 1,8 civarýnda seyrettiðini dile getirdi. Erzurumlu, pankreas kanserinin oluþumunda alkol, sigara kullanýmý ve yaðlý yiyeceklerin büyük rol oynadýðýna iþaret ederek, hastalýðýn erken teþhis edildiðinde tedavisinin mümkün olduðunu söyledi. "Hastalýðýn erken teþhis edilmesi zor" Hastalýðýn erken teþhis edilmesinin zor olduðunu belirten Erzurumlu, ''Hastalýðýn en önemli belirtileri hýzlý kilo kaybý, karýn aðrýsýyla bulantý ve kusmadýr. Karýn aðrýlarý, sindirim sistemi bozukluklarý, diyabetin ortaya çýkmasý, zayýflama ve sýrt aðrýlarý gibi durumlarýn pankreasta bozukluk olduðunun iþaretidir. Bu tür belirtileri olan kiþilerin mutlaka geniþ çaplý tedavi ve tetkik sürecinden geçmeleri gerekmektedir" dedi. Erzurumlu, hastalýk oluþumunda beslenmenin önemli olduðunu da vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Alkol, sigara kullanýmý ve yaðlý yiyeceklerden uzak durulmalýdýr. Alkol pankreas iltihabýna yol açmaktadýr. Pankreas iltihabý da pankreas kanseri riskini artýrýr. Sigara içenlerde isepankreas kanseri riski daha yüksektir. Pankreas kanseri, sigara içenlerde iki misli sýk görülür. Sigarayý daha fazla içenlerde görülme riski daha yüksektir." (AA) Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 28 TEMMUZ 2015 Çalyayla'da buruk þenlik AK Parti ve CHP yöneticileri þenlikte buluþtu. Kazanlar dolusu yemek ikramýnda bulunuldu. Etkinliklerde semah gösterisi yapýldý. Kazanlar bahþiþle açýldý. Çalyayla Þenliði7ne yoðun katýlým oldu. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan bu yýl 9.'su gerçekleþtirilen Kösedað Keþkek Þenliði yoðun bir katýlýmla düzenlendi. Þenlik, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle buruk geçerken Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun da þenlikte yaptýðý konuþmasýnda Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde 32 vatandaþýmýzýn ayrýca PKK tarafýndan asker ve polislerimizin katledilmesini kýnarken, þehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Birlik ve beraberliðin önemine deðinen Uzun, þenliklerin bir araya gelerek birlik ve beraberliklerin pekiþtirildiði özel günler olduðuna da deðindi. Þenliðe Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ýl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti ve CHP Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Ýskilip Þoförler Odasý Baþkaný Abdurrahman Uysal, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, iþadamý Halis Durkaya, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Çalyayla Köyü Muhtarý Yüksel Güreli ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Þenlik, þehitlerimiz için saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlarken, þenlikte sýrasýyla Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu birer konuþma yaptý. Konuþmacýlarýn ortak noktasý ise son günlerde yaþanan terör olaylarý olurken, tüm konuþmacýlar teröre lanet yaðdýrdý ve ülkede silah seslerinin yerini halaylarýn ve türkülerin almasýný istediler. Daha sonra keþkek kazanýnýn kapaðý protokol tarafýndan açýlýrken, Erkunt Traktör tarafýndan bir gösteri sunuldu. Ardýndan yerel sanatçýlarýn sahne aldýðý þenlikte sýrasýyla çocuklar için çuval ve yumurta yarýþmasý, köy aðasý seçimi ve hediye çekiliþleri yapýldý. Hacý Bektaþ-i Veli Kültür Vakfý Semah Ekibi de bir gösteri sundu. Türkülerin hanýmefendisi olarak adlandýrýlan Havvanur'un da güzel sesiyle türkü ziyafeti sunduðu þenlikte son olarak þenliðe katkýda bulunanlara plaketleri protokol tarafýndan takdim edildi. Þenliði ise baþtan sona güzel yorumuyla gazeteci Seyfettin Servet Mete sundu. Havvanur'dan kürkü ziyafeti Köy aðasý seciminin yapýldýðý þenlik renkli görüntülere sahne oldu. Kösedað Keþkek Þenliði'nde türkülerin hanýmefendisi olarak adlandýrýlan Havvanur sahne Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði þenlik düzenledi. aldý. Havvanur güzel sesiyle büyülerken, þenliðe katýlan yüzlerce kiþi Havvanur'un okuduðu birbirinden güzel türkülere eþlik ettiler. Konser boyunca Havvanur hayranlarý ile hatýra fotoðrafý çektirirken Havvanur konser sonunda ise ülkemizde yaþanan terör olaylarýnýn yerini halaylarýn ve türkülerin almasýný temenni etti. Koalisyon Çalyayla'da kuruldu Çalyayla Köyü Muhtarý Yüksel Güreli, Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun ve Derneðin Ankara Merkez Baþkaný Muharrem Þeker'in organizasyonunda bu yýl 9.'su organize edilen Kösedað Keþkek Þenliði'nde AK Parti ve CHP yöneticileri tam kadro yerlerini aldýlar. AK Parti ile CHP arasýnda yaþanan koalisyon pazarlýðý Kösedað Keþkek Þenliði'nde de gündem konusu oldu. AK Parti ve CHP kurmaylarýnýn yan yana oturmasý 'Koalisyon Çalyayla'da kuruldu' dedirtti. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým da yaptýklarý konuþmalarda koalisyona deðinirken, her iki baþkanda koalisyonun biran önce kurulmasýný ve ülkenin çýkmazdan kurtulmasýný istediler. duðu taktirde herkese elinden geldiði kadar yardýmcý olacaðýnýn sözünü de verdi. Katkýda bulunanlara plaket Bu yýl 9.'su düzenlenen Kösedað Keþkek Þenliði'ne katkýda bulunanlara plaket verildi. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan hazýrlanan plaketler daha önce köy aðasý seçilerek þenliðe katký veren köy aðalarýna ve 2014 yýlýnda düzenlenen þenliðe destek olan Al-Ka Ýnþaat, Özsa- raç Kuyumculuk ve Özkar Hafriyat yetkililerine verildi. Þenlikte ayrýca hediye çekiliþi de düzenlendi. Derneðe katký için gerçekleþtirilen çekiliþte yüzlerce hediye sahiplerini buldu. Dernek Baþkaný Necmettin Uzun ise, hediye çekiliþine katkýda bulunan tüm hayýrsever esnafa teþekkür etti. Keþkek kazaný için bahþiþ yaðmuru Þenlikte kazanlar dolusu keþkek protokol üyelerine ve vatandaþlara ikram edildi. Þenliðin ismini de taþýyan Kösedað Keþkek Þenliði'nde Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ve Köy Muhtarlýðý'nca hazýrlatýlan keþkek kazanlarýnýn kapaklarý törenle açýldý. Keþkek kazanlarýnýn kapaðýný protokol üyeleri bahþiþ vererek açtýrýrken, bahþiþlerin yoðunluðu ise gözlerden kaçmadý. En yüksek bahþiþin ise Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan tarafýndan verildiði gözlendi. Þenlikte plaket töreni düzenlendi. Minikler için çuval ve yumurta yarýþmasý 9. Kösedað Keþkek Þenliði'nde çocuklar da unutulmadý. Þenlikte doyasýya gökyüzünde uçurtmalar dalgalandýran çocuklar için ayrýca çuval ve yumurta yarýþmalarý da düzenlendi. Oldukça heyecanlý ve çekiþmeli geçen yarýþmalar sonunda ilk üçe giren çocuklara çeyrek altýn ve saat ödülleri Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Dost Haber Gazetesi Sahibi Volkan Sakallý tarafýndan takdim edildi. Köy Aðasý 'Dilek Ceyhun' oldu Þenlikte köy aðasý seçimi kýran kýrana geçti. Þükrü Demirci, Hasan Özoðan, Kamil Altunkaya, Ali Sayar, Mehmet Murat Ýlter, Hüseyin Taþ, Satýlmýþ Kaymaz ve Dilek Ceyhun'un köy aðasý için yarýþtýðý seçimde köy aðalýðý ilk defa bir bayan da kaldý. Köy aðalýðý için koç üzerinden gerçekleþtirilen açýk artýrmada koça 6 bin 600 TL veren Dilek Ceyhun, Çalyayla'nýn Hanýmaðasý oldu. Seçimi kazanan Ceyhun, köyde yaþayanlarýn talepleri ol- Þenliðe katýlanlar piknik yaptý. Þenlikte köy aðasý seçimi kýran kýrana geçti. Çocuklar arasýnda çeþitli oyunlar oynandý.

13 SALI 28 TEMMUZ Atýcýlar HÝTÝT kupasý için attý Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde Çorum Belediyesi katkýlarýyla düzenlenen Hitit Kupasý Trap yarýþlarýnda beþ deðiþik kategoride 44 Atýcý yarýþtý. Harun AKKAYA Genç bayanlarda dereceye giren sporcularýn kupalarýný Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan verdi Çorum Belediyesi tarafýndan Hitit Fuar ve Festvali Bünyesinde düzenlenen Hitit Kupasý Trap yarýþlarýnda 44 sporcu beþ ayrý kategoride mücadele etti. Pazar günü Melikgazi Atýþ Poligonu nda yapýlan Trap yarýþlarýný Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Fatin Koç ile çok sayýda Atýcý katýldý. Öðlen saatlerinde baþlayan yarýþmalarda beþ ayrý kategoride dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarý verildi. Yapýlan yarýþmalar sonunda 21 Atýcýnýn mücadele ettiði Lisanslý bü- Kýrkpýnar da iki madalya Sungurlulu güreþçiler, bu yýl 654. düzenlenen Edirne Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerinde baþarýlý sonuç elde ettiler. Yaðlý güreþin olimpiyadý olarak bilinen tarihi Kýrkpýnar güreþlerinde Sungurlulu güreþçiler Kýrkpýnar güreþlerinde Sungurlu dan Umut Ýmeci ve Eren Kalkan üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. Minik 1 boyda Umut Ýmeci 3.cü, Minik 2 boyda Eren Kalkan 3.cü, Minik 2 boyda Enes Kalkan 4.cü ve Teþvik 1 boyda Bayburt Karakoç u kaptý Avcýlar da dereceye giren Atýcýlarýn ödüllerini Ýl Temsilcisi Fikret Sin verdi Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlikspor, orta saha oyuncusu Uður Karakoç'la 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Oynadýðý takýmlarda forvet arkasý sað ve sol kanatta görev yapan baþarýlý oyuncu en son geçtiðimiz yýl 3. Lig ekiplerinden Çine Madranspor'da oynadý. Gol yollarýnda etkili olan 25 yaþýndaki Karakoç, geçtiðimiz sezon giyindiði Çine Madranspor formasýyla 13 gole imza attý. Teknik heyetle yapýlan görüþmenin ardýndan kulüp tesislerinde gerçekleþen imza törenine Baþkan Hikmet Þentürk, yöneticiler Enis Aslan ve Mehmet Budak katýldý. Baþkan Hikmet Þentürk, transferin hayýrlý olmasý temennisinde bu- Veteranlarda ödülleri Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Fatih Koç verdi yükler kategorisinde Genç bayanlar katemehmet Ersavaþ birincigorisinde ise iki sporculiði kazanýrken Mehmet nun mücadelesi sonunda Koç ikinciliði Cemal BeSelcan Ersavaþ birinciliði ker ise üçüncülüðü kaalýrken Ceren Özkaya zandý. ikinciliði aldý. Yapýlan ya17 Atýcýnýn mücaderýþmalarda mücadele le ettiði Avcýlar kategorieden sporcu ve izleyicilesinde ise Fatih Kara birinre ayran ve döner ikram ci olurken Atilla Ahýska ikinciliði Mustafa Taþdeedildi. Tüm Avcýlar ve Batuhan Ýmeci 8.ci oldu. len ise üçüncülüðü kaatýcýlar Derneði Baþkaný Dereceye giren güzandý. 3 sporcunun mücafatih Koç geleneksel hale reþçiler kendilerini 2 aydele ettiði veteranlar kadýr gece gündüz demeden gelen Trap atýþlarýnýn beltegorisinde ise Aslan ÖzKýrkpýnar'a hazýrlayan li aralýklarla düzenlemeantrenörleri Fevzi Çakkaya birinci, Bahri Apraþ ye devam edeceklerini mar ve Yasin Yasa'ya teikinci olurken Orhan Çabelirterek kendilerine büþekkür ederken, aldýklarý kýr ise üçüncü oldu. Genç yük destek veren Çorum madalyalarý ilçe halkýna erkeklerde Mustafa Akhediye ettiklerini söyledibelediyesi ne teþekkür soy tek baþýna yarýþtý ve ler. etti. birinciliðe rakipsiz ulaþtý. Kýrkpýnar da madalya kazanan Sungurlu lu güreþçiler tören sonunda antrenörleriyle birlikte toplu halte görülüyor Kastamonuspor Adliye yi tek geçti lunarak, 3 futbolcuyla görüþmelerin son aþamaya geldiðini söyledi. Yeni sezonda playof hedeflediklerini hatýrlatan Þentürk, "Hayýr uðurlu olsun. Bol gol dileyelim. Hedefimiz playof biliyorsunuz. Kulüp olarak 3 tane daha transfer yapacaðýz. Bu arada bugün kuralar çekildi. Ýlk maçýmýz Beylerbeyispor'la. Tüm Bayburt'u maça davet ediyorum" dedi. Uður Karakoç ise, Bayburt'ta olmaktan mutlu olduðunu ve Bayburt Grup'un baþarýsý için elinden gelenin en iyisini yapacaðýný söyledi. Çorum Belediyespor un bu yýlki rakiplerinden Kastamonuspor 1966 nýn Bolu kampý devam ediyor. Kýrmýzý-siyahlýlar ikinci etap kamp çalýþmalarý kapsamýnda dün 3. Lig 2. Grup ta mücadele edecek olan Adliyespor ile hazýrlýk karþýlaþmasý oynadý. Bolu daki ilk hazýrlýk maçýnda Kozan Belediyespor a 2-0 maðlup olan temsilcimiz Adliyes- Dersimspor dan iyi provalar Yeni sezonun ilk haftasýnda Çorum Belediyespor un konuðu olacak Dersimspor hazýrlýklarýný Nevþehir de sürdürüyor. Dersimspor burada oynadýðý iki hazýrlýk maçýndan da galibiyetle ayrýlarak lig öncesi iyi bir görüntü verdi. Dersimspor, Nevþehir de oynadýðý ilk hazýr maçýnda Erzin Belediyespor önünde Yusuf Kaymaz ve Musta- fa Aydoðdu nun attýðý gollerle rakibini 2-0 yenmeyi baþardý. Dersimspor ikinci hazýrlýk maçýnda ise Zonguldak Kömürspor önünde Emrah Dursun un attýðý iki golle maçý 2-1 kazanarak iyi bir prova daha yaptý. Çorum Belediyespor Teknik Heyetinin önümüzdeki günlerde Dersimspor un oynayacaðý hazýrlýk maçlarýný yakýn takibe alacaðý öðrenildi. por u Ceyhun un kaydettiði golle 1-0 devirdi. Karþýlaþmaya iyi baþlayan kýrmýzý-siyahlýlar ilk yarý rakibinden daha üstün bir oyun sergilese de topu bir türlü filelere gönderemedi. Ýkinci yarýda da oyun üstünlüðünü elinde tutan Kastamonuspor 1966, Ceyhun un kaydettiði golle sahadan 1-0 galip ayrýldý. Bu karþýlaþmada da forvet ve sol açýktaki eksiklik kendini gösterdi. Kastamonuspor Bolu kampýndaki üçüncü hazýrlýk maçýný 29 Temmuz Çarþamba günü Silivrispor ile oynayacak. Bolu daki ikinci etap kampý 31 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. 1-1 Darýca Gençlerbirliði Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, kulüp onursal baþkaný Þükrü Karabacak ýn kulübün yanýnda olmasýnýn büyük bir þans olduðunu söyledi. Darýca G.B ye tutkunluðuyla bilinen Onursal Baþkan Karabacak, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren sarý yeþillileri ziyaret ederek moral verdi. Takýmýnýn her daim yanýnda olduðunu gösteren Baþkan Karabacak, yine olumlu enerjisiyle yeni sezonda Darýca G.B nin en önemli kozu olacak. Geçen sezon kaybedilen þampiyonluðu unuttuklarýný ve artýk yeni bir sayfa açtýklarýný kaydeden Karabacak, çok iyi bir takým kurduklarýný ve yeni sezonda arzuladýklarý baþarýlara ulaþmak istediklerini söyledi. SPORUN ÝÇÝNDEN GELMESÝ BÜYÜK ÞANS Darýca Gençlerbirliði ne her fýrsatta zaman ayýran ve uzun yýllardýr olduðu gibi bu yýl da takýmýnýn yanýnda olan Þükrü Karabacak, göstermiþ olduðu çaba ve özveriyle örnek bir belediye baþka- ný profili çiziyor. Sporun içinden gelmesi sebebiyle sporcu psikolojisini çok iyi bilen Karabacak, sarý yeþillilerin dün yapýlan antrenmanýnda teknik heyet ve futbolcularla samimi bir diyalog kurdu. ÝNCEDALLA KOYU BÝR SOHBET Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dan takýmla ilgili bilgiler alan Þükrü Karabacak, transferlerden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýncedal la koyu bir sohbete tutulan Karabacak, gücünün yettiði kadar takýmýn yanýnda olacaðýný deklare etti. Darýca G.B nin deneyimli teknik direktörü Yavuz Ýncedal, Þükrü Karabacak ýn varlýðýnýn takýma güç verdiðini söyledi. Belediye baþkanlarýnýn spor kulüplerine destek olmalarýnýn çok önemli olduðunu söyleyen Ýncedal, Karabacak a: Yanýmýzda olmanýz Darýca G.B camiasý için büyük þans dedi. Dardanel, Düzce ile yeniþemedi Çorum Belediyespor un grubunda þampiyonluk mücadelesi verecek olan ve yaptýðý transferlerle en hýzlý takýmý olan Çanakkale Dardanelspor kamptaki ilk hazýrlýk maçýnda Düzcespor ile 1-1 berabere kaldý. Kýzýlcahamam da yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çanakkale Dardanelspor, 3. lig 1. grupta mücadele edecek Düzcespor önünde ilk yarýyý 1-0 geride tamamladý. Ýkinci yarýda Özer in attýðý golle skoru 1-1 e getiren Çanakkalespor maçtan bu skorla beraberlikle ayrýldý.

14 14 SALI 28 TEMMUZ /24 Tekbir, Tehlil, Naz, Niyaz... 1 Bir mübarek Ramazan ý ve Bayram ý daha geride býraktýk. Yüce Allah yenilerine saðlýcakla kavuþmayý nasip etsin. Geride býraktýðýmýz Ramazan-ý Þerifi, Mevla nasip etti Kutsal topraklarda geçirdik. En son yazýmýzda siz okuyucularýmýzla vedalaþmýþtýk ve Yunus Emre nin diliyle Kalanlara Selam Olsun demiþtik. Cidde ye varýþ Ankara Esenboða Havaalanýndan kalkan uçaðýmýz, Cidde Havaalanýna indiði zaman, iþin ciddiye bindiðini fark ettik. Çünkü mukaddes yolculuðun havasýna girmeye baþlamýþtýk. Aslýnda Çorum dan Ankara ya varýp havaalanýnda ihramlarý giymeye baþlayýnca havaya çoktan girmiþtik. Ramazan dan bir gün önce Sabah namazý Cidde Hava Limaný ndayýz. Sabah Namazýný Müteakip Mekke ye doðru hareket ediyoruz. Saat 08:30 civarýnda Otele vardýk. Küçük bir kahvaltýnýn ardýndan ilk umremizi tamamlamak üzere Kabe ye koþuyoruz. Tavaf ve sa y in ardýndan ihramdan çýkacaðýz ama öðle namazý yaklaþýyor. Namazý da eda edip otele giderek traþ olup ihramdan çýkmayý planlýyoruz. Kâbe'yle ilk karþýlaþma Grubumuzla birlikte Kâbe'nin avlusundan içeriye girdik. Kâbe'yi henüz görebilmiþ deðiliz. Herkes heyecan içinde... Kâbe, eskiden etrafý açýk olduðu için, çok uzaktan rahatlýkla görülebiliyormuþ. Osmanlýnýn son döneminde çekilen fotoðraflardan bunu anlýyoruz. Þu anda Kâbe'nin etrafý, Kâbe'den daha yüksek binalarla çevrili. Bu sebeple Kâbe, avludan içeri girilmedikçe, en yakýndan bile görülemiyor. Avludan içeri girince, merdivenlerin baþýnda, grup hocasý bize: Az sonra Kâbe'yi göreceksiniz. Kâbe'yi görünce yapýlan dua kabul olur. Þimdi herkes gözünü kapasýn..bir kaç metre sonra gözünüzü açtýðýnýzda, karþýnýzda Kâbe'yi göreceksiniz. O anda nasýl dua etmek istiyorsanýz, þimdiden buna hazýrlanýn dedi. Daha önce benim gibi gelenler vardý ama kayýnvalide gibi ilk gelen ve bu heyacaný taþýyanlar da vardý. Nasýl ve ne için dua edeceðimizi düþüne düþüne birkaç metre yürüdük... Ve karþýmýzda tüm ihtiþamýyla Kâbe!.. Heyacanýn tavana vurduðu an... Mevla isteyen her müslümana bu heyacaný yaþatsýn.. Ýlk günün tedirginliði Ýlk günün acemiliðini atabilmek için Tavaf, sa y ve otele dönüþün grup halinde olmasý lazým. Eðer birlikte hareket edinebilinirse.. Bizim grup topu topuna 12 kiþi. Þirketin 30 günlük Ramazan Umresi için yazýlan çok sayýda müþterisi var. Ancak bu sene vize sýkýntýsý önceki yýllara göre daha fazla imiþ. Ýlk vizesi çýkan 12 þanslý arasýnda idik ben, eþim ve kayýnvalide. Dolaysýyla Þirketin Ramazan Umresine giden ilk grubuyuz. Ýlk gün ne yazýk ki grup hassasiyeti içerisinde hareket edemedik. Hasta ve yaþlýlarýmýz var dememize raðmen grup koptu. EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ H. Mustafa AKTAÞ Kayýnvalide yürüme sýkýntýsý çekiyor; 15 adýmda bir dinlenmesi gerek. Tavaf alaný sakindi ve doya doya tavaf yaptýk, Kâbe nin duvarlarýna el-yüz sürdük, Hatim bölgesi nde namaz kýldýk. Yürüme sýkýntýsý olan kayýnvalide göz kýzgýnlýðýna bunlarý yaptý. Sa y e geçince mesafe uzun olduðu için tekerlekli araba kiraladýk. Öðle namazýný eda ettikten sonra güç-bela otele ulaþabildik. Bir eleþtiri Hac ya da umre için yola çýkarken din görevlilerinin ilk ikazý bu yolculuðun ve görevlerin ifasýnýn zor olacaðý; Peygamberimizin niyetinde Allahým, hac/umre yapmak istiyorum, bana kolay kýl ve onu benden kabul eyle buyurduðu yönünde oluyor. Ýlk günü gerek þirket/diyanet gerekse din görevlileri iyi organize ederlerse zorluk morluk yok. Tavaf ve sa y da kopma ve kaybolma kimden kaynaklanan sýkýntý; din görevlisinden. Otelde odanýzý bir türlü bulamýyorsunuz, buldunuz eksiklikleri var, size söz verilen evsafta deðil, kimin hatasý; þirket/diyanetin. Ýlk gün bunlar olunca yorgunluðun da verdiði stresle durum çileye dönüþüyor. Zira ziyaretin/seyahatin doðasýndan kaynaklanan zorluklara kimsenin itiraz ettiði yok. Ýzdiham/kalabalýk, servisin trafiðe takýlmasý, sýcak, klimalar, para/eþya kaybolmalarý, kuyruklar...bunlarýn her biri birer sýkýntý ama görevliler ne yapsýn; sadece tavsiyede bulunabilirler.tedbirini kiþi kendi alacak, alýyor da Umre mesaimiz tam gaz Kabe de geniþletme çalýþmalarýndan dolayý servis otobüslerinin yeri Kabe ye bihayli uzak. Sýcak, çýplak ayak ve terlik, adýmbaþý insan; insan seli, Ramazan; açlýk ve susuzluk, ter, klimalar, sa y alanýnýn aþýrý soðukluðu; ikinci ve üçüncü kat adeta buzhane... Bunlarýn hiçbiri oraya özlemle gidenler için sorun deðil. Hastalanma, ayaklarýn taban ve parmak uçlarýnýn çatlamasý-patlamasý umurumuzda bile deðil.. Ýlk günün acemiliðinin ardýndan diðer günler Ramazan ayýnýn da baþlamasý ile hareketlendi; koþuþturma baþladý. Oruç tutma süremiz Türkiye den yaklaþýk 2,5 saat daha kýsa idi. Günün ne zaman baþlayýp bittiðinin çoðu kere farkýna varamazdýk. Çünkü yapmamýz gerekenleri sýraya koyduðunuzda boþ vaktiniz kalmýyor. Vakit namazlarý Kabe de kýlmak, namaz öncesi veya sonrasý tavaf yapmak, tesbihat, ezkar, baþladýðýnýz hatmin cüzlerini okumak durumundasýnýz. Yorgunluk yakanýzda olasý boþ vakitte uyumak zorunda kalýyorsunuz. Böyle bir günlük programda namaz vakitleri adeta peþpeþe diziliyor... Belki sabah ile öðle arasý biraz uzunca gibi, o kýsmen uzun arada uyuma ve dinlenme zamaný. Tekbir, tehlil Kutsal topraklara kýsa veya uzun süreli gidenlerin belki tamamý ayný þeyi söyleyeceklerdir. Ýlk günler dünya ile, memleketle baðýnýzý kesiyorsunuz, unutup gidiyorsunuz. Zira dünya meþgalesini geride býrakýp oradasýnýz. Tek göreviniz var: Tekbir, tehlil, namaz, naz, niyaz Hem de 7/24 tekbir, tehlil, namaz (Devam edecek) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Hüdai ÇELTEK Yakup oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2127) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tekstil Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet TANRISEVEN Kemal oðlu Ankara Güdül Doðumlu (Ç.HAK:2129) YÝTÝK Demer Anadolu Lisesi nden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Kutay HIÞIR Murat oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2130) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Cevale YÝÐÝT Mustafa kýzý Ýskilip Doðumlu (Ç.HAK:2127) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 AD 628 plakalý 2010 model gümüþ grisi Toyota Corolla SID Comfort Extra marka aracýma ait ruhsat fotokopimi kaybettim. Hükümsüzdür. Dilek BUCAK Eyüp kýzý 1980 Kýrýkkale Doðumlu (Ç.HAK:2123) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Refia VARAN Halil kýzý 1966 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2133) (Ç.HAK:2121) SATILIK BÝNA ANKARA YOLU 1. KM DE BULUNAN, BÜYÜK ÝÞLETMELER ÝÇÝN HER TÜRLÜ FAALÝYET GÖSTEREBÝLECEKLERÝ BÝNAMIZ SATILIKTIR ÝLETÝÞÝM: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 28 TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü Çorum Merkez Ýlçesi Sanat Sokaðý Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj yapýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü yýlý (16 ay) Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve baðlý birimlerin otomasyon sistemi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2015 pelet (sýkýþtýrýlmýþ talaþ) alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi hizmet binalarý engelli ulaþýlabilirliði ve onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 39 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Akkent Mah.Org.San. Böl.1.Cad.No:1/E Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

15 HAFRÝYAT ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR Ýþletmemizde açýk ocakda çalýþacak hafriyat þoförleri alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Alpagut Dodurga Linyitleri Ýþletmesine þahsen baþvurmalarý rica olunur. Çelikler Taahhüt Ýnþaat ve Sanayi A.Þ. (Ç.HAK:2128) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2103) (Ç.HAK:2087) (Ç.HAK:2115) (Ç.HAK:2093) 93.Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: Elemanlar Alýnacaktýr Firmamýzýn PVC ve alüminyum bölümünde görevlendirilmek üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2097) Eleman Aranýyor yaþ arasýnda, C-E sýnýfý sürücü belgesi sahibi þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þirinler Gurup Çepni Mah. 3. Çelik Sok. Aþaðý Sanayi Tel: Satýlýk Daire Kale Mah. Zafer 2. Cadde No: 41 de bulunan 91 m2 tapuda zemin kat gözüken, rahat düz giriþ, içi yapýlý, doðalgazlý, köþebaþý daire satýlýktýr. Not: Sanayide dükkanla takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2099) BAY-BAYAN Elemanlar Diksiyonu düzgün Ýletiþim problemi olmayan Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: Yücepen Yapý Mür. Tel: YÝTÝK Kýrýkkale Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi ve Kýrþehir Akpýnar Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve fotokopilerini kaybettim. Hükümsüzdür. Gürbüz BUCAK Servet oðlu 1973 Kýrþehir Kaman Doðumlu (Ç.HAK:2124) YÝTÝK OLÝVETTÝ OL-2004MT ( TP-2 PRINT ) S BAF YAZAR KASAMIZIN KULLANIM RUHSATI VE ÖDEME KAYDEDÝCÝ BELGESÝNÝ KAYBET- TÝK. HÜKÜMSÜZDÜR. MEHMET VAHDETTÝN KÜÇÜKBENLÝ BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMAALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CAD. NO:6 ÇORUM VERGÝ DAÝRESÝ : ÇORUM VERGÝ TC.NO: (Ç.HAK:2134) Tel (0364) Dodurga-Çorum YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, Erkek personel için askerliðini yapmýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) (Ç.HAK:2132) PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile " Maaþ + Prim + Vardiyalý sistemle çalýþtýrýlmak üzere BAY & BAYAN AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2117) (Ç.HAK:2108) Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2088) (Ç.HAK:2089) KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr Firmamýzda istihdam edilmek üzere KAYNAKÇILAR Alýnacaktýr. SSK-SERVÝS-YEMEK PÝRAMÝT MAKÝNA TEL: CEP: (Ç.HAK:2122) BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2079) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No: 3/A - 5 ÇORUM Elemanlar Aranýyor Anadolu Apart ta çalýþtýrýlmak üzere kat görevlisi bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ýnönü Cad. Teknosa üstü No: 24 Maaþ+SSK+Yemek Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1672) PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere; " Çiftlik, Bahçe ve Hayvan bakýmýndan anlayan, " Traktör kullanmayý bilen, " Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli, " Çiftliðin genel bakýmýyla ve " Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, " Çiftlik lojmanlarýnda ikamet edecek, DENEYÝMLÝ, " AÝLESÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝKAMET EDECEK, Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2085) (Ç.HAK:2125) (Ç.HAK:2118) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Bay-Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Hünkar Cafe Adres: Bahabey Cad. (Kadýn Kültür Merkezi, (Ç.HAK:2126) Devren Satýlýk Halý Yýkama Fabrikasý K.S.Sitesinde halen faal durumda olan çok fonksiyonlu iþyeri deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Eski Cumartesi Pazarý yeri) Tel: Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: (Ç.HAK:2101) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) SALI 28 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) MAKÝNE MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Çorum da ikamet eden ya da ikamet edebilecek Askerliðini yapmýþ Talaþlý imalat alanýnda en az 1 yýl tecrübeli Ýngilizce bilen Vardiyalý çalýþma sistemine uyum saðlayabilecek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : (Ç.HAK:2102) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr KÝRALIK DAÝRE Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak No: 13/A 3. kat 3+1 kombili, doðalgaz, (Ç.HAK:2120) içi yapýlý daire KÝRALIKTIR. Gsm:

16 Sýra taktikte Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan ilk iki etapta fiziksel olarak istedikleri yere geldiklerini kamp süresince yapacaklarý çalýþma ve oynayacaklarý hazýrlýk maçlarýnda taktiksel olarak eksiklerini gidermeyi amaçladýklarýný söyledi. Sayhan takviye konusunda ise kararý hazýrlýk maçlarýndan sonra vereceklerini belirtti. Halil ÖZTÜRK Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan ilk iki etapta fiziksel olarak çok iyi bir çalýþma dönemi geçirdiklerini artýk maç atmosferine girerek kampta oynayacaklarý maçlarda taktiksel eksiklerini gidermeyi amaçladýklarýný söyledi. Sayhan, Çorum da yaptýklarý ve 17 gün süren iki etapta daha çok fiziksel ve kuvvet olarak takýmý istedikleri noktaya getirmeye çalýþtýklarýný belirterek Bu etapta Uður ve Berat Ali de yaþadýðmýz kas sakatlýðý nedeniyle iki futbolcumuz tam çalýþamadý- lar. Diðer tüm futbolcularýmýz çalýþmalarda beklenen performansý gösterdiler. Bugünden itibaren Kýzýlcahamam da baþlayacaðýmýz 12 günlük kamp döneminde hazýrlýk maçlarýnda taktiksel olarak eksiklerimizi gidermeyi amaçlýyoruz. Kamp süresince yapacaðýmýz çalýþmalar ve hazýrlýk maçlarýnda takýmýn taktiksel olarak istediðimiz düzeye gelmesini amaçlýyoruz. Lige kadar yapacaðýmýz taktiksel çalýþmalarda futbolcularýmýzýn performansýný daha iyi görme imkaný bulacaðýz. Bu hazýrlýk maçlarýndaki perfor- manslara görede lig kadromuz belirlenecek dedi. Sayhan takýma takviyeye ihtiyaç olup olmadýðý yolundaki soruya ise þu an için bunun cevabýný vermenin zor olduðunu hazýrlýk maçlarýndaki performanslarýn ardýndan kesin kararlarýný vereceklerini söyledi. Her mevkide iki isim noktasýnda bir forvet ve stoperde eksikleri görüldüðünü ancak bu eksiði gidermek için bazý isimlere hazýrlýk maçlarýnda forma vereceklerini onlarýn performanslarýna görede kamp sonunda takviyeye ihtiyaç olup olmadýðýna karar vererek ona göre hareket edeceklerini belirtti. Üçüncü hazýrlýk maçý Pendikspor la Çorum Belediyespor Kýzýlcahamam Patalya da bugün baþlayacak üçüncü etap çalýþmalarýnda oynayacaðý dört hazýrlýk maçýndan üçünde rakipler belli oldu. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan Patalya Otel de yapacaklarý kamp döneminde dört hazýrlýk maçý oynayacaklarýný bunlardan üçünde rakiplerle anlaþtýklarýný açýkladý. Bu- SALI 28 TEMMUZ 2015 na göre kýrmýzý siyahlý takým yeni sezonun ilk hazýrlýk maçýnda 30 Temmuz perþembe günü Düzcespor ile yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým 6 Aðustos ta perþembe günü Hatayspor ile oynayacak. Son olarak 9 Aðustos pazar günü Pendikspor ile oynayacak olan kýrmýzý siyahlý takým 2 Aðustos pazar günü oynayacaðý diðer hazýrlýk maçý içinde arayýþlarýný sürdürüyor, 3. Etap bugün baþlýyor Kýzýlcahamam Patalya Otel de bugün baþlayacak kamp 9 Aðustos pazar günü sona erecek Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn üçüncü etabý için bugün Kýzýlcahamam a gidiyor. Kýrmýzý Syahlý takým bu sabah saat da lojmandan Kýzýlcahamam a hareket edecek. Sezonun ilk etap çalýþmalarýna 6 Temmuz pazartesi günü Çorum da yaptýðý çalýþmalarla baþlayan kýrmýzý siyahlý takým 16 Temmuz da üç günlük bayram iznine çýkmýþ ve ardýndan ikinci etap için 20 Temmuz da yeniden Çorum da toplanmýþ ve 26 Temmuz pazar günü sabahý yaptýðý çift kale maçla ikinci etabýda tamamlamýþtý. Bir günlük iznin ar- Bilal kampta yok! dýndan Belediyespor da 26 kiþilik kadro bu sabah saat da lojmanda toplanarak Kýzýlcahamam a hareket edecek. Öðlen yemeðinde Kýzýlcahamam Patalya Otel de toplanacak olan Çorum Belediyespor akþam ilk antrenmanýný yapacak. 9 Aðustos pazar gününe kadar Kýzýlcahamam da yeni sezon hazýr- Harun AKKAYA Çorumspor un genç futbolcusu Bilal bugün baþlayacak Kýzýlcahamam kampýna katýlamayacak. Halen Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu nda öðrenim gören Bilal, 31 Temmuz ile 10 Aðustos tarihleri arasýnda Polonya da yapýlacak olan Avrupa Futsal Þampiyonasý nda ülkemizi temsil edecek Çorum takýmýnda oynuyor. Bu tarihler arasýnda Polonya da ülkemizi temsil edecek olan Hitit Üniversitesi futsol takýmýnda forma giyen Bilal 31 Temmuz a kadar çalýþmalarýný Çorum da sürdürecek ve ardýndan da on gün Polonya da Avrupa Þampiyonasýnda mücadele edecek. Bilal takýmýna kamp dönüþü Çorum da yapýlacak olan çalýþmalarda katýlacak. lýklarýný sürdürecek olan Çorum Belediyespor bu dönemde dört hazýrlýk maçý yapacak. Belediyespor un bu hazýrlýk maçlarýndaki performansýna göre takviyenin ihtiyaç olup olmadýðýna karar verilecek. Belediyespor da 9 Aðustos ta sona erecek kampýn ardýndan futbolculara iki gün izin verilecek ve kýrmýzý siyahlý takým 12 Aðustos Çarþamba günü yeniden Çorum da toplanarak lig öncesi son etap çalýþmalarýný kendi tesislerinde sürdürecek. Türkiye Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþler Ýç Anadolu Bölge Sorumlusu Mustafa Ercan, Çorumlu 5 güreþ hakem adayýnýn katýldýklarý sýnavlarý baþarýyla tamamlayarak güreþ hakemi olduklarýný açýkladý. Þubat ayýnda yapýlan yazýlý sýnavý kazanan yaðlý güreþ hakem adaylarýnýn 18 Temmuz 2015 tarihinde Çankýrý Yapraklý güreþlerinde uygulamalý sýnava tabi tutulduklarý- Nedim den çifte þampiyonluk dileði Nedim Köseoðlu Sakaryaspor formasýyla birlikte Ýki sezon Çorum Belediyespor formasýný giyen ve yeni sezon içinde Sakaryaspor ile anlaþan Nedim Köseoðlu ndan duygusal veda. Tecrübeli futbolcu sosyal paylaþým sitesinden yayýnladýðý mesajýnýn son bölü- saygý atýþý Atýcýlardan þehitler için saygý atýþý. Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Derneði tarafýndan düzenlenen Hitit Kupasý Trap atýþlarý sýrasýnda þehitlerimiz unutulmadýb Son günlerde artan olaylarda þehit olan tüm asker ve emniyet güçleri için Trap müsabakalarýnda yarýþan tüm atýcýlar ayný anda bir saygý atýþý yaptýlar. Tüm atýcýlar terör olaylarýn biran önce sona ermesini ve Türkiye nin huzur ortamýna kavuþmasýný dilediler. Yaðlý Güreþ e beþ yeni hakem Bilal Avrupa Þampiyonasýnda forma giyecek Halil ÖZTÜRK Þehitler için münde ise hem memleketinin takýmý Çorum Belediyespor a hemde bu yýl formasýný terleteceði Sakaryaspor a sezon sonunda þampiyonluk özlemini sona erdirmesini diledi. Nedim in sosyal paylaþým sitesinden yayýnladýðý mesajý þöyle: 2 Sezon boyunca takým kaptaný olarak formasýný gururla giydiðim memleketimin takýmý Çorum Belediyespor dan ayrýlýrken, þimdi de benim futbol kariyerime büyük katkýsý olacaðýna inandýðým Türk futbolunun çýnarý Sakaryaspor ile profesyonel futbol hayatýmda yeni bir sayfa açmaya hazýrlanýyorum. Kýrmýzý-Siyahlý forma altýnda terimin son damlasýna kadar mücadele ederken, en büyük üzüntüm taraftarýmýza þampiyonluk sevinci yaþatamamak olmuþtur. Bu süreç içerisinde benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyük Çorum Belediyespor Taraftarýna sonsuz teþekkür ederken, haklarýný helal etmelerini diliyorum. Benden yana tüm haklarým sonuna kadar helal olsun Ve artýk bundan sonra Sakaryaspor için ter dökme zamaný. Transferimin haftalar önce sosyal paylaþým sitelerinde paylaþýlmasýnýn ardýndan Sakaryaspor taraftarýnýn büyük teveccühü beni çok mutlu etti. Bu kadar büyük bir camia ve taraftar tarafýndan isteniyor olmak bir futbolcu için gurur verici bir olay. Ýnþallah bundan sonraki süreçte Yeþil-Siyahlý formaya layýk olmak için terimin son damlasýna kadar mücadele edeceðime söz veriyorum. Ýnþallah bu sezon hem Sakaryaspor un, hem de Çorum Belediyespor un þampiyonluk özlemini dindireceði bir sezon olur. Allah hepimizin yardýmcýsý olsun. ný ve bu sýnavý baþarýyla geçtiklerini dile getiren Mustafa Ercan, "Hakem adaylarýmýz sözlü sýnavý da kazanarak ilimizi yaðlý güreþlerde hakem olarak temsil etmeye hak kazandýlar. Ýsmail Damatoðlu, Kahraman Kýrýcý, Kazým Karabýyýk, Abdullah Çakýrer, Çelebi Bayýr bundan sonra yapýlacak olan yaðlý güreþlerde federasyonumuz tarafýndan görevlendirilecekler" diye konuþtu. Yaðlý Güreþler Ýç Anadolu Bölge Sorumlusu Mustafa Ercan, yapý- Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþler Ýç Anadolu Bölge Sorumlusu Mustafa Ercan ve Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke adaylýðý kalkan Çorumlu hakemlerin bir bölümü ile lan sýnavý baþarýyla geçenan 5 kiþiyi tebrik ederek, görevlerinde baþarýlar direk hakemliðe hak kazabundan sonra yapacaklarý ledi. Recep, Esra ile muradýna erdi Murat KARASU Çorumspor eski futbolcularýndan Recep Torun evliler kervanýna katýldý. Recep Torun hafta sonu düzenlenen bir düðünle Beden Eðitimi Öðretmeni Esra (Gür) Doðan ile hayatýný birleþtirdi. Fatma-Erdoðan Torun un oðullarý Recep Torun ile Fatma-Doðan Gür çiftinin kýzlarý Esra cuma günü Anitta Balo Salonu nda düzenlenen törenle evlendiler. Düðün törenine Çorum spor camiasýndan çok sayýda davetli ile Milli Eðitim camiasýndan davetli isimler katýldýlar. Çorum Hakimiyet genç çifti tebrik eder ömür boyu saðlýklý, huzurlu ve mutlu yýllar diler.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı