INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI"

Transkript

1 INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INVEST -AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILISKIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN INVEST -AZ MENKUL DEGERLER A.!$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEOINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHI )T EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AryIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFI) LO ANLAMINA GELMEZ. (1) 31/03/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haric olmak Uzere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna tli;kin Tebliginin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyannca 16/04/2015 tarihinde INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.S. tarafindan duzenlenmi^tir. 31/03/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araa Kurulu;lann Kamuyu Aydmlatma Esaslanna 1Ii5kin Tebliginin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmm (b) bendi uyarinca 03/04/ 2015 tarihinde INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$. tarafindan d0zenlenmi;tir / Sh.1 Taahhut

2 ICiNDEKILER 1 TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disi OraUtlere (Sube, Irtibat Burosu, Acente ) Iliskin Bilailer Tablo II/a Yetki Belaelenne Iliskin Bilailer Tablo II/b Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Pivasalara Ili;kin Bilailer Tablo III Ortaklik Yapisi Tablo IV /a Yonefm Kurulu Uyeleri ve Genel Mudur Tablo I Sermave Pivasasi Faalivetleri k Ilaili Imza Yetkisine Sahip Sahislar Tablo V Kurucusu ve/veva Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari B. HUKUKI DURUMA -ILISKIN BILGILER Tablo VI/a. A.S. ve A S'nin Ortaklan Yoneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK. Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Borsa Istanbul ve TSPB Tarafmdan Son W Yil Zarfinda Uvaulanan Diner DisiDlin Tablo VI/b. A S'ne Cezalan Tablo VII Can Ozsermayenin %o5'ini Asan DavalaraIliskin Bilgiler -- Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan A.S ve... A.S.'nin Ortaklan Yoneticileri ve Calisanlan Tablo VIII Aleyhme Son Iki Yil Zarfinda Agdan Ceza Davalan C,._ MALI DURUMA ILISKIN BILGILER Tablo IX.../.../ 201. Tarihli Mali Tablolara hiskin Banims iz Denetci GorUsU Tablo X / / 201. Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesay Gruplari Tablo XI I.../.../ 201. Tarihli Sermaye Yeterlilini Tablolarina Iliskin Banimsiz Denetci Gorusu Tablo XII Tablo XIII D. A S nin / / 201. Tarihli Sermave Yeterlilidi Tablolari Temel YUkUmIUlokleri Karsisindaki Durumu i A S'nin Temel Sermave Yeterlili"i Verilennin Tebliri He OnaorUlen YUkUmlulukler Karsisindaki Durumunun Denerlendinlmesi A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ]ACIKLANMASINI ISTEDIOI DIO`ER HUSUSLAR BEYA N VEZA M / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Araci Kurumun Ticaret Unvam 2. Kurulu5Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildigi Yer Ticaret Sicil No 3. Merkez Adresi, INVEST-AZ MENKUL DEG ERLER A.$. Istanbul Ticaret Sicil Memurlugu Buyiikdere Cad. Ozsezen i5 Merkezi C Blok Zemin Kat No:126 Esentepe-$i;Ii / ISTANBUL 4. 1 Iletl;lm Bilgileri Telefon No 5. Internet Adresi 6. E-posta Adresi 7. 1Kayitli Olunan Vergi Dairesi Mecidiyeki y / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Dip Orgiitlere ($ube, irtibat Biirosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Di31 Orgutlere Ili;kin Bilgiler Faaliyete Ba;Iamasma Merkez Disi Or _ga't Ads, it kin Izin Tarihi Mudur/ Sonimlunun Telefon Adi ve Soyadi Numaras. Faks Numaras / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Belgelerine Ili# in Bil filer Sahip Olunan yetki Belgeleri Veriilit Tarihi Sayisi Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi 26/11/2012 ARK/ASA-106 Turev Araglann Alim Satimma Aracdik Yetki Belgesi - Borsa Istanbul A.$. Vadeli I;lem ve Opsiyon Plyasasmda - Yurtdi;i Piyasalarda i;lem Garen TUrev Araglarm Ahm Satimina Aracdik 02/12/2013 (Dayandigi Varlik veya Gosterge Dikkate Almdi jmda GIST Endekslerine veya Borsa Istanbul 'da t;lem Goren Menkul Krymetlere Dayah TOrev Araglar Harig) ARK/TAASA-227 Portfoy Yoneticiligi Yetki Belgesi 03/06/2013 ARKIPY-287 KaldiraSh Ahm Satim I;lemleri Yetki Belgesi ( Piyasa Yapicisi) 12/06/2013 ARKIKAS-24 Tablo II/b - Borsa Ovelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faalh Gosterilen Pazar/Piyasalara Ili;kin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasma Ili;km Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 19/12/2012 Flilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortakiik Yapisi Orta in Ticaret Unvam/Adi Soyadi Elshan Guliyev Forex Az Ulu.Fm Dan Ve E t Him Tic Ltd.s1 Shahriy_ar Gurbanzade ]eyhun Abdullayev 5.Taybuga Hazinedaroolu _ Pay Tutari TLZ 18, ,127, , , Oran-v a % % % % Toplam LTabloya Ili;km Agiklama: % Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Dodrudan veya Dolayli Olarak %10'undan Fazlasina Sahip Olan TOzel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1. TOzel Ki;i Orta*m Ticaret Unvam : Orta7iin Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay 7utari _C7U 2. Tuzel Ki i Orta m Ticaret Unvam : Orta*in Ticaret Unvam/ Adi Soyadi P ytutan (TL) Oran 116) To lam 3. TOM KI;j m Ticaret Unvani : Orta4m Ticaret Unvani/Adi Soyadi Pay_ Tutari In) O.OO 0% % / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel Miidi r Adi ve Soyadl Gdrevi Elshan Guliyev Yonetim Kurulukani Shah yar-gurbpnzade Yonetim Kurulu Balkan Vekili Je un Abdullayev Yonetim KUruluUyesi ForeX-Az UIu.Fin Dan Ve Eft Hizm Tic Ltd. Ydnetim Kurulu'U^si Hawn Avdan Ydnetim Kurulu Uyeesi Omit Arca Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Iliskin ASiklama : Yonetim Kurulu Oyelerinin Atanmasma Iliskin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetieri he Ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Adi ve Soyadd Elshan Gulyev Hakan Avdan Seyit Tahir Ozek Kenan Ulu4 Saliha Sevil Mercanho llu Emre OnursaI Gdrevi Yonetim Kurulu Bakani Genet MUdUr,TeftijKurulu B kani Mali ve Idari IglerMUrU.Takas Operaon Yetkilisi Mu eri Yetkilisi Tabloya Ili kin A iklama : Imza Sirkulerinin Tescil ve Ilam Imza Sirkulerinin Tesc il Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG: Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarina Iii;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatinm Fonu/Fonlari Yattnm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon Yonetidsinin Unvam / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Tiirkiye Sermaye Piyasalarl Birli i (TSPB ) Tarafindan INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'ne ve INVEST -AZ MENKUL DEdERLER A.S.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve Cali anlarlna Uygulanan Idari Para Cezalarl He Borsa Istanbul ve TSPB TarafmdanlNVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalari Tablo VI/a - INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$. ve INVEST -AZ MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklan, Yonetidleri ve caluanlan Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan ereye ve an Para Cezasi Uygulanmasina Ili;kin Karar! idari Para Cezas Son Duruma Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan GerSek/Tuzel Kili Tarihi Tutan (TL) Agiklama Tablo VI/ b - INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafmdan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Diger Disiplin Cezalan jdisip m Cezasi Uygu lanmasina SPK N m e Itirez Uygulayan Kurum _ Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmedigi Nihai Karar vn^ / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. INVEST- AZ MENKUL DEdERLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini A'an Davalara Ili;kin Bilgiler INVEST AZ MENKUL DEGERLER A.$.'nin Davadaki Durumu Dava Konusu (De7eri He bufikte) Yoktur (Davab/Davaci ) Dava Agdma Tarihi Davada Gelinen Son mamn Ozetlenmes- Tabloya Ili^cin ASiklama 3. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan INVEST -AZ MENKUL DEdsERLER A.$. ve INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cali;anlari Aleyhine Asdan Ceza Davalari Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$. ve INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortakian, YSnetidleri ve cali;anlan Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Aglan Ceza Davalan Hakkinda Sus Duyurusunda Davada Gelinen Son Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tuzel Ki;inin I, A amamn Bulunulan Gercek/Tuzel Ki; i Araa Kurumla Olan Ili kisi Sus Duyurusuna Konu Fiji Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi Yoktur / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Ba jlmslz Denetgi Goru;leri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplarl / 12/ 2014 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Bajimstz Denetgi Goru;ii Tablo IX - 31/12/2014 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Ba imsiz Denetgi Goru;u tmstz Denetime Konu Edilen Mali Tabs a n Hangi SPK SERI II sayih "Sermaye Piyasasmda Teblije/Teblijlere Gore Haztrlandtjt: Ba tmstz Denetimi Yapan Kurulu;un Ticaret Onvam : IAC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENT Ba tmstz Denet i GMID: Olumlu BAGIMSIZ DENET RAPORU Invest-AZ Menkul Deoerler A.S. Yonetim Kurulu'na Finansal Tablolara tli;kin Rapor 1. Invest-AZ Menkul Deijerler Anonim Sirketi 'nin (n5irket") 31 Arahk 2014 tarihli finansal durum tablosu He ayni tarihte sona eren hesap donemine ait; kar veya zarar tablosu ve dicer kapsamh gelir tablosu, Ozkaynak de ji;im tablosu, nakit aki5 tablosu He onemli muhasebe politikalanni Ozetleyen dipnotlar ve di jer agiklayira notlardan olu;an ili;ikteki finansal tablolarini denetlemi; bulunuyonu. YOnetiminin Finansal Tablolara tli;kin Sorumluluou 2. 5irket yonetimi ; finansal tablolann TOrk iye Muhasebe Standartlan 'na ('TMS") uygun olarak hazirlanmasindan, gergeije uygun bir bigimde sunumundan ve hata veya hile kaynakh onemli yanlghk igermeyen finansal tablolann hazirianmasini saiylamak ion gerekli g6rdu2ju is kontrolden sorumludur. Ba}imsiz Denetginin Sorumlulu6u 3. Sorumlulugumuz, yapb7imiz ba7imsiz denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkinda gord$ vermektir. Yapbgimiz bagimsiz denetim, Sermaye Piyasasi Kurulu ' nca yayimianan baijimsiz denetim standartlanna ve Kamu GOzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafindan yayimlanan TOrkiye Denetim Standartlannin bir pargasi olan Ba imsiz Denetim Standartlarina uygun olarak yurotolmo;tor. Bu standartlar, etik hokumlere uygunluk sa jlanmasini ve ba*imsiz denetimin, finansal tablolann onemli yanli$lik igerip igermedi}ine dair makul govence elde etmek Ozere planlanarak yurutulmesini gerektirmektedir. Baifimsiz denetim, finansal tablolardaki tutar ve agiklamalar hakkinda denetim kamti elde etmek amaciyla denetim prosedurlerinin uygulanmasini igerir. Bu prosedurlerin segimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynakh "onemli yanh5hk" risderinin dei eriendirilmesi de dahil, bajimsiz denetginin mesleki muhakemesine dayanir. 8ajimsiz denetg risk dejerlendirmelerini yaparken,;artlara uygun denetim prosedorlerini tasarlamak Tabloya Ili;kin Aytklama: / 12/ 2014 Tarihli Bilanyo ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK hukumlerine gore dozenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazlrlanml;tlr. Tablo X - 31 / 12/ 2014 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplarl Ana Hesap Grubu Adt Tutan TL Tutan (TL) 1. DONEN VARLIKLAR ,889 17,776,525 II. DURAN VARLIKLAR 2,894, ,874 III. AKTIF TOPLAMI ,707,399 IV. KISA VADELI BOR LAR 10,156,991 7,633,515 V. UZUN VADELI BORgIAR_ 100, VI. OZ SERMAYE 13,742,499 11,029,196 VII. PASIF TOPLAMI 24,000, VIII. DONEM KARI (ZARARI) 1,054,248-4,127,399 IX. NET DONEM KARI (ZARARI) 1,054, , / Sh.11 Bagimsiz Denetim ve Mali Tablo

12 2. Temel Yukumlulukler Itibarl He 31 /03/ 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili*i Tablolan /03/2015 Tarihli Sermaye Yeteriillil Tablolanna Ili;kin Babimsiz Denetgi G$ru;u Tablo XI -31/03/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili*i Tablolanna i;kin Ba*umsuz Denet;i GOrU;O Babiimsiz Denetiml Yawn Kurulu$un Ticaret Unvam : AC ISTANBUL ULUSLARARASI BA$3IMSIZ DENETtM VE B ILimalz DeneW G66114 : _... Tabloya Ili*dn Agiklama: ITablo Doneminde ba imsiz denetim zorunluluou bulunmamaktadir INVEST AZ MENKUL DEOERLER A.$.'nin 31/03/2015 Tarihli Sermaye Yeteriilibi Tablolan Temel YukumlOlUkled Kargismdaki Durumu SERMAYE YETERLILIht TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEOI CE$tTLI RISKLERI SERI:V, N0:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERL!LIMNE ILI$KIN ESASLAR TEBLti;I" OL(;UTLER! CERCEVES±NDE VE BELL! VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIOI UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDI6I ARACLARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDlR. TABLODAKI VERILERIN BELL! BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLER1NIN RISK icermedi(it ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELL! BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLIO (LCOTLERt CERSEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDUdU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - INVEST AZ MENKUL DESiERLER A.$.'nin 31/03/2015 Tarihli Sermaye Yeteriili (ii Tablolan Temel YukumlUlukleri Kar;tsmdald Durumu (2) Tutan Lira da Oram % Mevzuata U unluk A Sermaye Yeterlil Tabani Fazlasi/Aci i (TL) Uygundur B Asgari Ozsermaye (3) Fazlasi/A i ( ll) _ U undur C Genel Borclanma Simn (%) 0.78% U undur D. Likidite YOkumlu1040 Oram (%1 Uygundur E. Odenmi Sermaye Fazlasi i i L 17, U undur Tabloya III;kin Asiklama: (2) Sermaye yeterlili*i tablolan temel yukumluluklerlne III;kin detayb agiklamalar "Araci Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formu"nun "Sermaye Yeterlili*i Tablolan Temel YOkOmluiOkierine Ill;kin Agiklamalar" bolumunde yer almaktadir. (3) 31/03/ 2015 tarihl Itiban lie $irketimizin sahip oldu *u yetkl belgelerine kar;dik gelen car! asgari Szsermaye tutan TL'dir / Sh.12 Sermaye Yetediligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - INVEST AZ MENKUL DE ERLER A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlili$i Verilerinin Tebli He OngorUlen YUkUmlOlOkler Kargasindaki Durumuriun DeQerlendirflmesi A. Araa Kurumun Temel Sermaye Yeterliliji Verilerinin Tamamen/Kismen Tebli7 tie Ongorulen' Tamamen Uygundur Yukumluluklere Tamamen/Kismen UygunOD^ Olmadi c B Tebh lie Ongorulen Yukumluluklere Ayklnhk/Ay aniu lar Olusmulsa.... Bi Hangi Yukumlulu)e Ayk nlu n Ortaya_Cikbi4i ve Aykinh m Tutan (TL) y da Orar (%)_ Hangs YukumlUluOe Aykmh m Ortaya, cikbtji ] Tutan (TL) ya da Oram (%) B2) Aykmllk/Aylanhklann OrtayaQkmasindaki NedentRedenler : 'C..Aykmhk[Aylunhklann Giderilmesi t4inalnan Tedbirier: Tabloya tli$ldn Asaklama: tabloya tli;kin Asiklanaaak bir durum bulunmamaktadir. SERMAYE YETERL TABLOLARI TEMEL K ML L KLERINE tli$kin AQIKLAMALAR AsAida yer alan asiklamalar Araci Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formunun C 2.2. BOlumunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterlili}i sonuslannin daha iyi anlasdabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterlill{ji Tabani: Seri:V, No:34 saydi Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeteriilijine tli;kin Esaslar Tebliji uyannca sermaye yetedilioi tabam, ozsermayeden duran varliklar ve iliskili kisi ve kurumlardan olan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Tebli4'in 8 ind maddesi uyannca araci kunrmlann sermaye yeterlili i tabanlan; sahip olduklari yetki belgelerine tekabul eden asgari ozsermayeleri, risk karsih4i toplami ve de}erieme gununden onceki son us ayda olusan faaliyet giderieri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgari Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayih Teblil uyarinca, odenmis sermaye, emisyon primi, yeniden de}erleme deer arts fonu, yasal yedekler, stain yedekleri, ozel yedekler, ol4anustu yedekler, dicer yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gesmis yillar zarannin dusulmesi surebyle hesaplanan tutari fade eder. Asgari ozsermaye yukumlulu ju, araci kurumlann sahip olduldan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayenin asgari tutanni fade eder. Andan tutar Seri:V, No:34 sayih Tebli in 7 inci maddesi uyarinca her yd Kurul tarafindan belirienir. Asgari ozsermaye fazlasi ise, araci kurumun ozsermayesinin asgari ozsermaye tutanni assn kismni fade eder. 3) Genel Borslanma Smin: Seri:V, No:34 saydi TebliO'in 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilansoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yeteriill}i tabanlannin 15 kabni asamaz. 4) Likidite YUkiimlulU*u : Seri:V, No:34 saydi Tebli6ln 10 uncu maddesi uyannca, araci kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar donen variik bulundurmak zorunda olup, likidite orani donen varliklann kisa vadeli borslara bolunmesi suretyle elde edilir. Anilan oran 1'den kucuk olamaz. 5) Asgarl Odenmig Sermaye : Seri:V, No:34 sayili Tebli ln 7 nci maddesi uyannca araa kurumlann asgari ozsermaye tutannin en az %251 kadar odenmis veya Sikanlmis sermayeye sahip olmalan zonmlulu*unu fade eder / Sh.13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D. INVEST AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK A4;IKLANMASINI ISTEDIai DIaER HUSUSLAR YOKTUR / Sh.14 Ek Aciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERC,EGE UYGUN OLDUGUNU VE FORMUN $IRKETiN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA! LI$K!N CAR! DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI BEYAN EDERIZ. Yetkili imzalar INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$. Yonetim Kurulu Uyesi INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$. Genel MUdUrU Adi Soyadi Elshan Guliyev Adi Soyadi Hakan Avdan GSrevi Yanetim Kurulu Ba;kani Gorevi Genel Mudur Imza Imza Unvan Yonetim Kurulu Ba;kam Unvan Genel Mudur Buyukdere Cad. Ozsezen I; Merkezi Buyukdere Cad. Ozsezen I; Merkezi Adres C Blok Zemin Kat No:126 Adres C Blok Zemin Kat No:126 Esentepe-$i;li / ISTANBUL Esentepe-$i;li / tstanbul / Sh.15 Beyan ve Imza

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı