DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI"

Transkript

1 DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes Özet Deiz MAMUREKLİ 1 ve Fırat TEKİN 2 Depremlerde ölüm ve yaralamaları çoğuluğu bia veya diğer yapıları hasar görmesi veya çökmesiyle meydaa gelmektedir. Türkiye, buluduğu tektoik bölgede Afrika ve Arabista Plakalarıı Güeyde Kuzeye doğru itme etkisi altıda sıkışması soucuda sürekli kuvvetli sismik sarsıtılar soucuda ve yıkımlara maruz kalmaktadır. Düyaı deprem açısıda e fazla risk taşıya bölgeleride biride yaşam zorululuğu yüzey dalgalarıı büyütme etkisie sahip ola yumuşak toprak tabakaları jeotekik özelliklerii belirlemesi içi jeolojik ve jeofiziksel ölçümleri öemii ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, paralel tabakalı ortamlarda diamik toprak özelliklerii belirlemesi içi Microsoft Excel de bir sismograf veri-tabalı bilgisayar programı geliştirilmiştir. Program birbirie komşu tabakaları ara-yüzlerideki kırılma oktalarıda yola çıkarak P-S dalga hızlarıı ve tabaka deriliklerii hesaplamaktadır. Souç olarak tabakaları diamik özellikleri dalga hızıyla ilgili matematiksel eşitlikler kullaılarak belirlemektedir. Aahtar Sözcükler: Sismograf, P-S dalga hızları, jeofizik, jeotekik. Abstract The majority of deaths ad ijuries from earthquakes are caused by the damage or collapse of buildigs ad other structures. Turkey repeatedly experiece strog seismic shakigs ad destructio due to its squeezed locatio uder the pushig effect of Africa ad Arabia Plates from South to North. Beig obliged to live i oe of the most dagerous quake risk carryig regio i the world brigs about importace of geophysical, geological, measuremets to be able to assess geotechical properties of uderlyig soft soil o the local amplificatio. 1 Doç.Dr. Celal Bayar Üiversitesi, SMYO, Soma, MANİSA 2 Öğr. Gör. Celal Bayar Üiversitesi, SMYO, Soma, MANİSA

2 I this study, a seismograph data-based computer program i Microsoft Excel was developed for the determiatio of dyamic soil properties i parallel Led media. It estimates P-S wave velocities ad depths of the Ls by meas of fidig out the poits of refractio at adjacet Ls iterfaces. Cosequetly, dyamic properties of the Ls are determied usig wave velocity related mathematical equatios. Key words: Seismograf, P-S wave velocities, geophysics, geotechical. 1.GİRİŞ Türkiye i edüstriyel ca evii vurarak bilerce hayata, yüz bilerce evsiz isaa ve milyar dolarlarla ölçüle zararlara yol aça depremler (Ağustos ve Ekim, 1999) hala ca yakmaya devam etmektedir. Uzu zama stres altıda bekleye ai fay kırılmaları ile ortaya çıka bu akıl almaz miktarlardaki eerji çıkışıı oluşturduğu aa hasar, deprem dalgalarıı elastik olmaya hareketleri altıda kolaylıkla sıvılaşa, yerleşime uygu olmaya zemilerde zayıf imal edilmiş çokkatlı beto apartmaları çökmesi ile oluşmaktadır. Yaklaşık olarak %70 i hale potasiyel deprem tehdidi altıdaki ülkemizde bu yapılaşma alayışı ile, e yazık ki, depremleri üzücü souçlarıa katlamak kaçıılmaz olmaktadır. Dalga yayıımı, sismik yükleme, sıvılaşma ve geçici dögüsel yükleme v.b. diamik yükleme ile ilgili birçok jeotekik problem çeşitleri bulumaktadır. Dalga yayıımı sırasıda yumuşak zemi içerside ilerleye dalga eerjisi çeşitli gerilmeler meydaa getirir. Zemi üzerideki yapıları deprem-kayaklı sarsıtılar altıdaki diamik aalizleri içi diamik toprak özelliklerii belirlemesi gerekmektedir. Diamik toprak özelliklerii tespit edilebilmesi içi geellikle jeofiziksel yötemler kullaılmaktadır. Bu yayı kapsamıdaki arazi çalışmaları yakı-yüzey sismik kırılma deeyleri ve toprak öreklerii ideks aalizlerii kapsamaktadır. Bu çalışmada, yatay tabakalı kabul edile bir ortamda diamik toprak özelliklerii (P-dalga hızı V P, S-dalga hızı, V S, kesme modülü, G, Poisso oraı, υ, vb.) belirlemesi amacıyla Microsoft Excel de sismograf veri-tabalı bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Program, yeryüzüde yapay olarak tek bir oktada yaratıla sismik titreşimleri yie yüzeyde belirli aralıklarla dizili jeofolara ilk varış zamalarıı dikkate alarak tabaka ara-yüzeyleride hagi oktalarda kırılma oluştuğuu belirlemektedir. Kırılma oktalarıı tespitii yaı sıra matematiksel eşitlikler kullaılarak her tabakaı V P, V S, derilikleri (H) ve bu değişkelerle ilgili diamik özellikleri ortaya çıkarılmaktadır. 2

3 2. SİSMİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ Sahada yapıla gözlemler soucuda derilere doğru yapısal hız değerleri arttıkça yeryüzüde herhagi bir oktada; doğruda, kırılmış ve yasıya dalgalar olmak üzere üç farklı dalga tipi ile karşılaşılır. Sismometre cihazları ile oktasal şok kayağıa yakı mesafelerde ilk kaydedile dalgalar doğruda dalgalardır. Şok kayağıda uzaklaştıkça doğruda dalgaı yerii kırılmış dalgalar alır. Yasıya dalgalar her zama bu iki dalga tipii takip ede dalgalardır. İlk varış zamaları gerekli olduğuda sismometre cihazlarıdaki kayıtlarda sadece doğruda ve baş dalgalar dikkate alıır. Sismograf ölçüle oktadaki yer titreşim kayıtlarıdır. Kaydedile sismograf değerleride yol-erişim zamaı eğrilerii çıkartmak içi titreşimleri başlata şoku başlagıç zamaı gereklidir. Pratikte, eğer sismograflarda ölçüm öcesi çevresel gürültü kaydı yoksa, ilk varış zamaları ilk titreşim değerleri olduğu içi tespit edilmeleri kolaydır. Bu edele, pratik olarak ilk ulaşa titreşim değerleri arasıda maksimum tepe değerie karşılık gele zamalar alıır. Dalga kırılma oktalarıa bakarak tabaka değişimlerii buluması içi sismograflardaki kayıtlı bilgilerde yararlaılır. Bu amaçla, jeofo oktalarıa ilk ulaşa titreşim değerlerie karşı titreşim kayağıda jeofolara kadar ola uzaklıklar tespit edilerek yol-zama eğrisi belirleir. Şekilde iki yatay tabakalı V 1 <V 2 modeli içi verile yol-zama grafiğide, eğimleri farklı ve yukarı doğru arta iki doğru parçası görülmektedir. Doğru eğimleri sadece sismik hız parametrelerie bağlı olduklarıda değişmezler ve buludukları tabakadaki sismik hızları tersii gösterirler. Yie şekilde, X değeri ilk baş dalgasıı algıladığı/cağı uzaklığı, t o değeri ise zamaı vermektedir. Bu değişkelerde birisi kullaılarak tabaka kalılığı (H) hesaplaabilir. Bu amaçla, toplam erişim zamaı (T AD ) eşitliğide baş dalgasıı oluştuğu (θ c ) okta dikkate alıır (t o, X=0) ve bu eşitlikte Cosθ V V c = ve Siθc = V2 değerleri yerie koursa tabaka kalılığıı vere, t VV H 2 2 2( V ) V1 eşitlikleri elde edilir = veya X V H = 1 V V2 + V1 1 2 V1 V 2 3

4 Zama (ms) 300 t 1/V t 01 X 1 X /V /V 3 Mesafe (m) Şekil 1 Varış Zamaları Mesafe İlişkisi (3-tabakalı ortam) Çok tabakalı modellerde bu hesaplamalar biraz karmaşık görüse de çözüm yötemi ayıdır. Öreği, bir V 1 <V 2 <V 3 sismik hızlara sahip üç yatay tabakalı bir modelde ikici bir ara-yüzey olduğuda, Şekil 1 daki gibi bir yol-zama grafiği ortaya çıkar. Bu modeldeki tabaka derilikleri t 01 ve t 02, ve V 1, V 2, V 3 hız değerleri kullaılarak hesaplaabilir. 2h V V V2V 3 h 2 = t02 * + VV V3 V2 h 1 Çok tabakalı modelleri grafikleride ek tabakalar ek doğru parçaları getirerek ayı şekilde hesaplamalar sürdürülür Zama (ms) 1/V t 02 1/V t 01 1/V 1 X 1 X 2 Mesafe (m) Şekil 2 Varış Zamaları Mesafe İlişkisi (3-tabakalı ortam) Modellee ormal durumları dışıda, pratikte bazı aormal tabakalaşmalarla da karşılaşılabilir. Öreği, yüksek sismik hızlı bir tabakaı altıda düşük sismik hızlı veya çok ice bir tabaka varlığı gibi fark edilemeye kapaımlar da olabilir. Şimdiye kadar, yatay yığışımlı tabakaları durumları icelemiş olup, özellikle yumuşak zemili deprem bölgelerii yüzeye yakı kısımlarıı (25 30m deriliğe 4

5 kadar) gevşek ve yatay tabakalaşma özellikleri taşıyacağı düşüülmüştür. Ayrıca, eğimli tabakalar içi de sismik modeller geliştirilebilir. 3. SAHA ÇALIŞMALARI Sahada yapılacak sismik kırılma testleri içi üç temel şeye gereksiim duyulmaktadır: sismik eerjiyi üretecek bir kayak, sismik titreşim algılayıcıları veya jeofolar ve algılaa titreşim değerlerii kaydede ve depolaya bir sismometre veya kayıt cihazı. Sismometre geellikle bir sismograf ve sismik şoku titreşim değerlerii ölçe bir hat boyuca aralıklarla yerleştirilmiş bir grup jeofoda (14Hz) oluşmaktadır. Normalde, sismik şok kayağı ile jeofolar düzgü bir hat boyuca eşit aralıklarla (yüzeye yakı daha kesi arama souçları içi 0.5-2m, deri araştırmalar içi 3-7m) yerleştirilir. Sahadaki testler sırasıda ölçüm hattıı her iki ucuda, hatta gerekirse hat boyuca diğer bazı oktalarda da şok vererek ölçüm almak gerekebilir. Sismik şok kayağı araştırmaı iteliğie göre değişir. Deri çalışmalarda yer kabuğu güçlü şok dalgası yarata Elastik Dalga Yaratıcısı (EWG) veya patlayıcılar kullaılırke yüzeye yakı testler sırasıda çelik bir plaka üzerie bir balyoz ile vurularak titreşim yaratılması yeterli olmaktadır. Saha çalışmaları sırasıda, özel imal edilmiş koi şeklideki çarpma tabaı kullaılmıştır. Sahada yakı-yüzey sismik veri toplama çalışmaları sırasıda PC tabalı, çokkaallı PASI 12S3L sismograf ve stadart aksesuarları (Çekiç 8kg [Code SIS ], özel koik çarpma tabaı 10(r)x30cm(h) ve jeofo ara kablosu [Code SIS ]) kullaılmıştır (Şekil 3, Çizelge 1). PASI 12S3L, diğer moder sismik kayıtçılara bezer şekilde jeofolar ile yakalaa yer titreşim değerlerii aıda gösterip kaydedebilmektedir. Ayrıca, saha çalışmaları sırasıda sismik veri toplamak amacı ile jeofolar düzgü bir hat boyuca 4.0m aralıklarla (off-set mesafesi) yüzeyde yerleştirilerek 22m deriliğe kadarki yeraltı fiziksel özellikler taramıştır. Sahadaki sismik kayıtlar sırasıda geellikle karşılaşıla hafif gürültü etkisi ayı oktada tekrarlı ölçümler kaydedilerek ve sora kaydedile ölçümleri ortalaması alıarak e aza idirilmeye çalışılmıştır. Sismik ölçümler sırasıda kotrol altıa alıamayacak gürültü kayakları varsa (trafik, çalışa makieler ve araçlar, yürüye isalar, rüzgar, hava taşıtı ve gök gürültüsü vb. gibi) kayıt hataları bu kayaklardaki gürültüleri şiddeti ile oratılı olarak artmaktadır. 5

6 Çizelge 1 PASI 12SL Serisii Tekik Özellikleri İşlemci Veri Depolama Biçimi İşletim sistemi Dil Ara-yüzü Petium 200 Itel veya daha yüksek Kaya Noktalı 32-bit Widows Italyaca, Igilizce, Frasızca, İspayolca Kaal umaraları 3 / 6 / 12 Track Aleti VersaPoit Mouse Görütü VGA B/W LCD 10.4" Bellek desteği Hard-Disk 1.2 GB Yazıcı (seçimli) Seiko DPU-414 termal yazıcı Dış veri port ları RS232, yazıcı, harici seri klavye Dahili çevresel prob. Sıcaklık Termal korumalar Aşırı iç-ısıma koruması ve kotrolü (görütü ikazı) Depolamış Veri Biçimi SEG-2 Jeofo bağlama stadart NK-27-21C Güç sağlayıcı 12V DC; zayıf bateri alarmı Çalışma sıcaklığı 0 C ile 55 C Nem 5% ile 90%, yoğulaşma yok Düşük-geçiş filtresi 250Hz Notch filtreleri 50, 60Hz Örekleme hızı Bütü kaallar açıkke ms, 6 kaal açıkke 0.125ms, 3 kaal açıkke 0.080ms Fiziksel boyutları 46x38x18cm (şoka dayaıklı kasa) ağırlık 12kg Sahadaki testler İzmir İli Balçova Belediyesie bağlı yerleşim bölgeside imar öcesi jeotekik zemi özelliklerii ortaya çıkarılması amacı ile bir parsel alaı üzeride yürütülmüştür. Özellikle 1999 yılıda Kuzey Aadolu da çok ca kaybıa yol aça depremleri ardıda yerel jeotekik raporları zorulu hale getirilmesi bu çeşit yeride test ihtiyacıı artırmıştır. İzmir i doğu kısmıda körfezi E-W doğrultusu boyuca güeye uzaa aktif İzmir Fayı batı ve doğu olmak üzere iki parçada oluşmaktadır. Batıda, çalışmaları yapıldığı Balçova Bölgesii de içide yer aldığı fay parçası Üçkuyular, Narlıdere ve Güzelbahçe kasabaları boyuca uzaır. Özellikle Balçova ile Narlıdere arasıda fay hattıı heme altıda fay Şekil 3 PASI Sismograf ve Stadart Aksesuarları hattı boyuca yelpaze tipi alüvyo yığışımı görülmüştür. Bu bölge apartma tipi yapılaşma ile üfusu yoğu olduğu yerleşim alalarıı kapsamaktadır. Bölgeye ait bir stratigrafik kesit kolou Şekil 4 de verilmektedir. Fay hattıı diğer parçası doğuya, Kemalpaşa tarafıa doğru uzaır. Doğu ve Batı kısımda oluşa bu fay hattı üzeride yılları arasıda 4.2 de büyük 329 deprem meydaa gelmiştir. 6

7 SENOZOIK MEZOSOİK Yaş Birim Sembol Litoloji Kuvarterer Alüvyo Alv. Tersiyer Neoje Paleoje Üst Miyose Orta Miyose Paleose KRETASE ÜST KRETASE Neoje Yaşlı Volkaitler Tüf Aglomera Adezit Aglomera Neoje Yaşlı Sedimeter Çakıl Karışık Silt Taşı Silt Taşı Mar M. Neo. Çakıl Taşı Borova Filişi M. Agl. M. Ad. M. Agl. B. Fls. Sahadaki sismik dalga ölçümleri sırasıda P- dalga kayıtları bekleildiği gibi bir problem yaratmazke S- dalga kayıtlarıda ortam yapısıı karmaşık (kumlu, silli çakıltaşı, orgaik kil karışımlı toprak ve parça kayalar) suya yarı doygu ve çok gevşek olmasıda dolayı et veri kayıtları elde edilememiştir. Yeraltı su seviyesi 5-8m arasıda bir derilikte olduğuda bu seviyede daha deri oktalarda sağlıklı S-dalga tipi veri kayıtları almak mümkü olamamıştır (S-dalga özelliği). Sahada kayıt toplamadaki zorluklar edei ile bazı oktalarda ardı ardıa sismik ölçümler yapılmıştır. P-S dalga kayıtlarıı okuarak aleti HD sie kaydedilmeside sora, özellikle P ve S dalgalarıı sismograf kayıtları üzeride ilk ulaşım zamalarıı okuması so derece öem taşımaktadır. Şekil 4 Balçova ve Yöresii Stratagrafik Kesiti 7

8 Varış Zamaı (ms) J e o f o l a r Şekil 5 İleri P-Dalga Kayıtları Şekil 6 Geri P-Dalga Kayıtları yorucu olması sayılabilir. Kayıtlar sırasıda 11 adet jeofo 4m aralıklarla doğrusal olarak serilmiş ve başlagıç oktasıda kayıt aletie bağlamıştır. Kayıtlar sırasıda sismik eerji şoku plaka üzerie kuvvetli balyoz darbesi ile sağlamıştır. Çarpma plakası yerie, özellikle S-dalgalarıı yeraltıda daha iyi yayılımıı sağlamak amacı ile blok çelikte kesilerek özel olarak imal edilmiş koik bir çarpma zemii kullaılmıştır. Balyoz ile kayıt aleti arasıda kayıt başlatımı içi şok ilete bir tetikleme kablosu yardımı ile kayıt zamaı başlatılmış ve 11 jeofoda gele değerler yaklaşık 1s civarıda gecikme ile kayıt aletii LCD side görütülemiştir. Balyoz kullaımıı amacı yüzeye yakı deriliklerdeki yeraltı tabakalarıı fiziksel özelliklerii istemesi ve diamit kullaımıa göre çok düşük maliyeti ve kullaım kısıtlamasıı olmamasıdır. Buula beraber dezavatajları arasıda: çalışmalar sırasıda olduğu gibi özellikle yüksek eerji şoku gerektire gevşek zemilerde yetersiz başlagıç eerjisi sağlaması ve çoklu kayıt alma işlemleri sırasıda sürekli balyoz kullaımıı Şekil 5 ve 6 icelediğide (İleriye ve Geriye doğru ölçüle P-dalgası Sismik ölçümleri) P dalga yayıımıı, yaklaşık olarak oktalı çizile doğruu geçtiği yolu izlediği söyleebilir. Şekil 7 ve 8 daki (İleriye ve Geriye doğru ölçüle S- dalgası Sismik ölçümleri) sismik ölçümlerde ortada yer ala 4 ve 5 olu 8

9 Varış Zamaı (ms) J e o f o l a r jeofolarda sora zate başlagıçta çok zayıf olarak izleebile S-dalga girişi ileriki jeofolara doğru tamame kaybedilmektedir. Bu edele, daha aşağı kademelerde S- dalgalarıı yuta bir oluşumu olabileceği ihtimali kuvvetlidir. Zate bu durum o civardaki yeraltı suyua doygu seviyei de yaklaşık ayı deriliklerde olmasıı bir kaıtıdır. Şekil 7 İleri S-Dalga Kayıtları Çizelge 2 Sahada Kaydedile P ve S Dalga Zamaları Jeofo İLERİ GERİ Aralığı (m) P S P S Şekil 8 Geri S-Dalga Kayıtları 9

10 4. SİSMOGRAF VERİ-TABANLI EXCEL PROGRAMI Yerkabuğuda e sık karşılaşıla tabakalı model gevşek, düşük yoğuluklu materyalleri yüzeye yakı kısımlarda yer aldığı, derilere doğru gidildikçe tabakaları daha yoğu ve sıkı bir yapı gösterdiği modeldir. Bu model kapsamıda, yapay olarak yaratıla şok dalgalarıı tabaka ara-yüzeyleride döüşüme uğrayarak oluşturduğu baş dalga hızlarıı kullaılması ile tabaka kalılıkları saptaabilmektedir. Acak, yukarıdaki modele ters düşecek istisai durumlar da oluşabilmektedir. Bu çalışmada e sık karşılaşıla model geometrisi temel alıarak zemi fiziksel özelliklerii dalga diamiğie dayalı çözümü ele alımıştır. Çalışmaı temeli, Microsoft OfficeXP Excel yazılımıda geliştirile bilgisayar programı ile P-S dalgalarıı varış zamalarıdaki çok küçük sapmaları belirlemesie dayamaktadır. Program tabaka ara-yüzeylerideki geçişlerde oluşa zamasal sapmaları, sismik kayıtları sırası ile kotrol ederek tespit eder. Varış zamalarıda oluşa farklar tabaka değiştirme oktaları olarak algılaır ve her tabaka içersideki dalga hızları yol-zama ilişkisi ile saptaır. Sismik hızları buluması ile tabaka kalılıkları hız değerleride yararlaılarak hesaplaır. Tabaka kırılma oktalarıı tespiti içi program yapısıda, P dalgaları esas alımıştır. Buu edei, daha yüksek eerjili P-dalgalarıı S-dalgalarıa orala daha güveilir souçlar vermesidir (her türlü ortamda daha az soğurularak geçmesi). Buradaki e öemli okta, P-dalga varış zamalarıı sismograf kayıtlarıda mümkü olduğuca dikkatli okuarak tespit edilmesii gereğidir. Hız ve tabaka kalılıklarıı buluması ile bu değerlere bağlı diğer tekik özellikler ilgili eşitlikler kullaılarak hesaplaır. Program serimi yapıla jeofolarla sahada ileriye ve geriye doğru kaydedile P-S dalgaları varış zamaları arasıdaki milisaiyelik farkları doğrusal bir gidişte saptığı değerleri kırılma oktaları olarak saptayıp tabaka sıırlarıı tespit etmektedir. Program içerside Çizelge 3 değerleri kullaılarak sismik dalga hızları ve tabaka deriliklerii vere DENSEİS programıca hesaplaa değerler Çizelge 3 de verilmektedir. Çizelge 3 icelediğide çalışıla saha içi iki tabakaı sıır değerlerie ulaşılabildiği üçücü tabakaı da hız değerii tespit edildiği görülmektedir. Ölçülerle elde edile sismik kayıtlar, alet ekraıda okuması içi öce alçak geçişli filtreleme yapılmış, gürültüler giderilmiştir. Daha sora her ölçü içi 4 kat büyütme yapılarak hassas okuma yapılmaya çalışılmıştır. DENSEİS programıda Excel içerisideki hazır eşitlik değerleri kullaılarak hesaplama sütuları oluşturulmuştur. P ve S tipi dalgaları hız değerleri tespit edilirke ileriye ve geriye doğru hesaplaa hız değerlerii ortalaması alımıştır. E so 3 sütuda tabaka derilikleri, ileriye ve geriye yöelik olarak hesaplaa 10

11 değerleri ortalaması alıarak verilmektedir. Ortalama sütuuda derilik değerleri saptadıkta sora bu değerler Excel içerside veri erişim özelliği ile diğer dosya içi sayfalara taşıabilmektedir. Program dosyası içerside; Sismik Değerleri Buluması, Yol-Zama(ms) Grafiği, Tabaka Derilikleri ve Zemi Parametrelerii vere dört adet bağlatılı dosya (Tablo) sayfası bulumaktadır. Sayfalar birbirlerie aktif olarak bağlatılı olduğuda Sismik Değerler sayfasıda yapılacak değişiklikler aıda ayı sayfa içersideki diğer kololara ve diğer sayfalardaki ilitili şekil ve tablolara yasımaktadır. Sismik ölçü içi çalışıla alada iki serim yapılmış acak burada bu serimlerde bir taesii souçları verilmiştir. Her serim içi karşılıklı atış (düz ve ters atış) üzeride P ve S dalgalarıı sismik ölçümleri alımıştır. Bu uygulama ile, bir yada hızları ve bu hızlarda hesaplaa parametreleri ortalama değerleri buluurke diğer tarafta karşılıklı atış oktalarıdaki farklılıklar iceleerek ortamı heterojeliği de araştırılmıştır. Serimi yapıla jeofo oktalarıda elde edile varış zamalarıı Çizelge 3 de kullaılması ile elde edile ortalama derilik değerlerii görütüsü Şekil 9 da verilmektedir. Diğer tarafta, jeofo mesafeleri ile P ve S dalga ilk erişim zamaları(ms) arasıdaki ilişkiyi vere grafik Şekil 10 da gösterilmektedir. Ayı Şekil de kesikli çizgi ile belirtile hatlar geriye doğru, düz çizgi ile belirtileler ileriye doğru alıa kayıtları doğrusal görütüsüdür. Her bir doğruu kırıldığı oktalar tabaka ara-yüzeylerie gelidiğii yai hızı değiştiğii göstermektedir. Bu doğruları eğimlerii tersi o tabaka içersideki hızları ifade etmektedir. Şekil 9 da verile tabaka derilik grafiğide, ortamı çok kompleks ve gevşek yapısı (filiş) şok eerjisii çok kolay yutulmasıa ede olmuş ve özellikle ikici tabakaı alt sıırıda yetersiz kayıtlara yol açmıştır. Buu soucuda Şekil 9 da görüleceği gibi alt sıırı, özellikle sismik eerjii başlatıldığı oktalar ola her iki kearda uzak, orta bölgeleride (5,6,7 olu jeofolar) aomaliler oluşmuştur. Bu tip aomaliler içi istatistiksel yumuşatma yapılabilmesie rağme, DeSeis içerside gerçek değerlerde sapmaları ölemek içi böyle bir kotrol mekaizması kurulmamıştır. Bu edele, verile değer ve grafikler sismometrede alıa kayıtlar ışığıda hesaplaa gerçek değerlerdir. P ve S sismik dalgalarıı hız değerleri belirledikte sora bu değerlere bağlı zemi özellikleri tespit edilebilmektedir. Program tarafıda hız değerleri ile ilgili eşitlikler kullaılarak sismik ölçümü yapıla sahaı jeotekik zemi özellikleri Çizelge 4 de gösterildiği gibi verilmektedir. Bu değerlere göre üç katmaı yapısal özellikleri içi; üst katma (0-2.2m) zayıf ve gevşek itelikli dolgu toprak, orta katma ( m) pekişmiş alüvyoik dolgu alt katmaı ise hız değerlerie bakarak meta-kumtaşı olabileceği söyleebilir. 11

12 Çizelge 3 Sahada Kaydedile P ve S Dalga Zamalarıa göre Tabaka Sıırları, Hızları ve deriliklerii Tespiti (DENSEİS Programı) Ls FP FVP, m/s FVS, m/s Ls BP BVP, m/s BVS, m/s Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Geophoes Iterval Distace, F FP Arrival Time, ms FS Arrival Time, ms Iterval Distace, B BP Arrival Time, ms BS Arrival Time, ms Ti, Forward Ti, Backward h (m), Backward Depth of Calc.Lay. [I] Depth of Calc.Lay. [II] ,0-2,722-5,615 Average -1,871-10,150-1,74-5, ,8 10,1 0 L 1 833, ,0 35,2 85,2 2 L ,9 1090,9 1035,5 0,00 0, , , ,871-1,71-9, ,3 0 L 1 888,9 394,1 44,0 34,1 82,1 2 L ,7 0,00 0, , , ,181-2,00-10, ,5 30,9 0 L 1 827,6 849,9 388,3 392,8 40, ,1 2 L ,7 0,00 0, , , ,994-1,62-10, ,2 36,2 1 L ,7 36,0 31,3 74,2 2 L ,6 4,09-2, , , ,703-2,31-10, ,3 41,5 1 L ,7 32,0 29,8 68,9 1 L ,3 591,72 538,06 3,91-2, ,94-1, ,753-1,98-2, ,6 46,7 1 L ,6 761,9 757,1 28,0 26,7 62,8 1 L ,62 4,94-3, ,07-1, ,816-2,60-7, ,4 52,8 2 L , L ,95 14, ,809-3,60-1, ,566-1,56-6, , L ,0 20,6 50,1 1 L ,33 14, ,084-4,44-2, ,021-2,02-7, ,8 58,6 2 L ,0 17,4 44,1 1 L ,33 14, ,871-4,47-2, ,072-2,07-5, ,2 62,5 2 L , ,1 1 L ,44 13, ,470-4,30-1, ,994-1,99-5, ,5 2 L ,0 11,4 24,1 0 L 1 701,8 728,2 331,95 325,98 13, ,574-0,00 0, ,000-1,84-5, ,1 68,7 2 L , ,4 4,0 5,3 12,5 0 L 1 754, , ,968-0,00 0, ,000-2,00-4, , Average -2,639-5,963-1,90-8,9993-1,89-8, ,0 17,2 36,2 L 2 849,9 392,8 12,0 14,0 35,1 728,2 326,0-2,07-7, ,0 26,4 52,8 L ,6 757,1 36,0 31,3 74,2 1237,3 538,1-1,95-7,2984 Average ### ### ### L ,7 1272,4 52,0 0,0 0,0 3076,9 1035,5 12

13 Layer Layer Depth of Layers Şekil 9 Çizelge 3 deki değerler göre Tabaka Derilikleri (4-16m arası düzesizlik yetersiz şok eerjisi ve ortamı çok heteroje yapısıda kayaklamaktadır) Varış Zamaı (ms) İleri P-dalgası Geri P-dalgası Ileri S-dalgası Geri S-dalgası Uzaklık (m) Şekil 10 Kaydedile P ve S Dalga Varış Zamalarıa karşı Jeofo Mesafeleri (Hız Diyagramı, DENSEİS Programı ) İşaat projeleride esas alıa güveli taşıma gücü değerleri, zemi hakim titreşim periyotlarıa göre hesaplamaktadır. E üst tabakaı güveli taşıma gücü kg/cm 2, orta tabakaıki kg/cm 2 dir. Temeller geellikle 2.5m ile 4m arasıda olacağıda ikici katmaı yapı temeli içi zemi teşkil edeceği düşüülürse çok katlı bialar (10 kata kadar) içi pek güveli olmadığı soucu çıkmaktadır (güveli değer 2.5kg/ cm 2 de az olmamalıdır). 13

14 Çizelge 4 Sahaı Diamik Zemi Özellikleri Parametreler Birim Formül Tabaka-1 Tabaka-2 Tabaka-3 (V P ) Ortalama Hız m/s Doğru eğimi (V S ) Ortalama Hız m/s Doğru eğimi (H) -m Verile Eşitlik (VR) Hız Oraı - V P /V S (υ) Poisso Oraı - 0.5( VR ) ( VR ) 2 1 (ρ) Yoğuluk gr/cm V P (k) Bulk Modülü kg/cm (G) Kesme Modülü kg/cm 2 ρ V S (E) Youg Modülü kg/cm V P 4V S G. 2 2 V P V S (K)Sıkıştırılamazlık cm 2 /kg 2 2 ρ ( V 4 3) P V S Sıkıştırılabilirlik kg/cm 2 1 K (T 0 ) Zemi Hakim s -1 4 H VS Periyodu Sıvılaşma - V P V S > 3 Yok Yok Yok (Q U ) Maksimum kg/cm 2 ρ. V P. T Yükleme Dayaımı (Q S ) Güveli kg/cm 2 Q U (VR) Taşıma Gücü (S) Oturma cm ( Q + Q E)H U S. (k 0 ) Yatay Zemi kg/cm log( Vs) Tepkimsi (P y ) Ö-Yükleme kg/cm 2 2.4log( Vs) (P yl ) Yeilme kg/cm log( Vs) Gerilimi Diğer tarafta poisso oralarıda alta katmalara doğru artış ortamı çatlaklı ve gözeekli yapısı edei ile kapiler su içermesi şeklide açıklaabilir. Ala içersideki jeolojik yapı sıvılaşmaya uygu değildir ve zemi büyütme katsayısı, Medvedev (1962) grait kaya baz alıarak yapıla sııflamaya göre, bu örekteki sahaıkie yakı kaba taeli zemiler içi arasıda değişim göstermektedir. Kuvarterer yaşlı alüvyolar, özellikle Balçova ve Narlıdere ilçelerii kuzeyide geiş alalarda yayılım suarlar ve tüm kayaçları uyumsuz olarak örterler. İceleme 14

15 alaı, İzmir Fayı olarak adladırıla fayı güeyide yer almaktadır. Uzaımları, yaklaşık doğu-batı ala bu fay sistemi, Balçova Bölgeside sıcak suları yer yüzüe çıkmasıı sağlar, yai aktif bir sistemdir. İceleme sahası içeriside geçe bir fay saptamamıştır. İceleme alaıda, saha çalışmaları sırasıda test alaıda sismik ölçümleri yaı sıra iki adet sığ sodaj yapılmış olup yeride SPT (Stadard Peetratio Test) değerleri Çizelge 5 de verilmektedir. Burada 3-3.5m ile m arasıdaki deriliklerdeki SPT değerleri sırası ile 7 ve 11 olarak bulumuştur. Çizelge 5 Sahada Alıa Sodaj Log u ve SPT Testleri Proje: Belediye Biası Yer: Balçova İZMİR Sodaj Tipi: Rotary Derilik m 1 2 Örek No Derilik Çarpma Sodaj No: SK-1 Başlama/ Bitiş Tarihleri: 1/03/2002-1/03/2002 Derilik: m Stadart Peetrasyo Zemi Profili Dolgu Materyeli 3 4 SPT Kahveregi killi, kumlu çakıllı (altere şeyl) 5 SPT Yeride yapıla sismik testlere ek olarak, laboratuarda toprağı ideks özelliklerii tespiti içi 4.5 m lik derilikte örselemiş zemi öreklemeleri alımıştır. Kahveregi killi, kumlu çakıllı (altere şeyl) zemi öreğii test souçları Çizelge 6 da verilmektedir. Tabloda görüleceği gibi test souçlarıda; Kıvam (Atterberg) Limitleri içi (Likit Limit)LL = %30, (Plastik Limit) PL = %26, (Plastiklik İdisi) PI = %4 ve ıslak elek aalizleride (TS1900) -10# ve -200# elek altı içi sırası ile %56 ve %30 değerleri elde edilmiştir. Bu değerler ışığıda, iceleme alaı zemi grubu B, yerel zemi sııfı Z2 tipie dahil olmaktadır. Burada yapıla işlemler iceleme alaı zemiii deprem yöetmeliğie göre bia yapımıa e kadar uygu olduğuu icelemesii içermektedir. Acak, bu 15

16 işlemler madecilikte kazı mekaizasyou, basamak ve ocak girişi gibi birçok işletme tasarımları içi yüzeye yakı zemi özelliklerii ortaya çıkarılmasıda rahatlıkla uygulaabilir. Çizelge 6 Toprak Öreği Laboratuar Test Souçları Proje: Belediye Biası Örek Kabul ve Souç Tarihleri: Test Seri No: 02/73 03/19 Test Metodu: TS1900 Örek Atterberg Limitleri Elek Aalizleri Sdj Örek Sııfladırma Derilik m LL% PL% PI% 10% -200% No No SK GM-ML 5. SONUÇLAR Depremler yerkabuğudaki yeraltı aktiviteleri veya kayaları kırılma ve ayrılmaları ile oluşa sarsıtılardır. Depremleri öcede tahmii kousuda hiçbir yötem güveilir değildir. Eğer deprem öleemiyorsa o zama yapılaşma bölgeleri sıvılaşmaı olmayacağı sağlam zemilerde seçilmeli ve yapı tasarımları bu olgu dikkate alıarak yapılmalı ve zayıf yapılalar sağlamlaştırılmalıdır. Yer yapısıı öğremek içi e öemli metotlarda birisi yer içerside ses eerjisi şeklide yayıla sismik dalgalarda faydalamaktır. Sell yasası; elastik bir tahrik soucu oluşa P-S dalgalarıı farklı fiziksel özelliklere sahip ortamlarda bulua bir oktada diğer bir oktaya e kısa zamada ulaşa bir yolu seçeceğii belirtir. Sismik dalgaları jeofolara varış zamaları arasıdaki farklar tabakalı bir ortamda alttaki tabakaları sismik hız değerlerie bağlıdır. Birbirie paralel ve yatay tabakalarda kırıla dalgaları eğimleri gittikleri hıza göre değişe düzgü bir erişim hattı oluşturur. Kırılmış dalgaları doğruda dalgaları yakaladığı uzaklık kritik mesafe olarak biliir ve kırılma yüzeyii deriliğii hesaplamakta kullaılabilir. Sismik dalga kırıımıı saptamasıda şok kayağıda değişik uzaklıklarda dalgaları e erke varış zamaları ölçülür. Bir V 1 <V 2 ortamıda, e erke ulaşa titreşimler ya doğruda gele dalgalara veya baş dalgalarıa aittir. Dalga kırılma oktalarıa bakarak tabaka değişimlerii buluması içi sismograflardaki kayıtlı bilgilerde yararlaılır. Bu amaçla, jeofo oktalarıa ilk ulaşa titreşim değerlerie karşı titreşim kayağıda jeofolara kadar ola uzaklıklar tespit edilerek yolzama grafiği belirleir. Grafik üzerideki doğru eğimleri sadece sismik hız parametresie bağlı olduğuda değişmezler ve buludukları tabakadaki sismik 16

17 hızları tersii gösterirler. Çeşitli tabakalardaki hız değerlerie bağlı olarak o tabakaları derilikleri ve jeotekik özellikleri belirleebilir. Örek iceleme sahasıda, yapıla test çalışmalarıda geliştirile bilgisayar programıı sığ zemi altı yapısı üzeride verdiği souçlar SPT testleri ve serbest örek laboratuar test souçları ile korelasyo sağlamıştır. Acak, üzeride hala çalışma yapıla programı eğimli tabakalar ve gizli tabaka oluşumlarıı da teşhis edilmesi içi geliştirilmesi sismik zemi etüdü çalışmalarıda tamamlayıcı rol oyayacaktır. Ayrıca, çok gevşek yapılar içersideki sismik ölçümler içi başlatıcı eerjii daha yüksek olması, mümküse diamit ve hava şoku sağlayıcılar kullaılması gerekmektedir. Ayrıca, iceleme alaıdaki yeraltı su seviyesii mevsimlere göre değişim gösterdiği ve yağmurlu bahar aylarıda 10m de daha fazla olabildiği belirlemiştir. Bu durum deprem tehdidii yaı sıra yeraltı su seviyeleride oluşa mevsimsel farklar edei ile bölge topografyasıdaki yamaç eğimii de katkısı ile yer yer dairesel tip bölgesel yamaç kaymalarıa ede olabilmektedir.. Souç olarak, sismik kırılma tekiği ile yapıla zemi araştırmaları, öemli ölçüde zama ve para tasarrufu getirmekte ve yeraltı stratagrafisii daha basit ve hızlı olarak açığa çıkarmaktadır. KAYNAKLAR Aki, K. ad Richards, P.G., Quatitative seismology. W.H. Freema & Compay, New York, Al-Sadi, H.N., Seismic Exploratio Techique ad Processig. Burger, H. R., Exploratio Geophysics of the Shallow Subsurface, Pretice Hall P T R, Earthquake Sceario ad Master Pla for City of Izmir Turkey, a research project prep. uder the commit. of sig up protocol betwee Izmir Cetral Tow Coucil ad Bosph. Uiv., Eddlesto, M., Flemig, P. J., ad Reeves, G. M., Moder geophysics i egieerig geology, The Geological Society, pp İzmir İlii Çevre Jeolojisi ve Doğal Kayakları Raporu, MTA Geel Müdürlüğü- Ege Böl. Md. İzmir, Lua, R. ad Jadi, H. "Determiatio of Dyamic Soil Properties Usig Geophysical Methods," Proc. of the 1 st It. Cof. o the Appl. of Geophysical ad NDT Methodologies to Tras. Facilities ad Ifrastruc., St. Louis, MO, Dec Telford, W. M., Geldart, L. P. ad Sheriff, R. E. Applied Geophysics, 2 d ed., Cambridge Uiv. Press,

18 Timothy D., Olso, S.M., Kramer, S.L. ad Youd, T.L. Shear Stregth of Liquefied Soils, Earthquake Hazard Mitigatio Program, Uiv. of Illiois at Urbaa- Champaig, July Us, A.E., Sismik Yötemler ve Yorumlamaya Giriş Jeofizik Müh. Odası TMMOB,

19 ROBOCON 2004 ROBOT YARIŞMASI İÇİN MANUEL ROBOT TASARIMI Hayri Doğru 3, Erdoğa Özkaya 4, Kürşat Atalay, M. Emrah Uçar ve Casel Işıksel Özet Bu çalışmada ROBOCON 2004 yarışmasıa katılmak üzere tasarlaa robotlarda biri ola mauel robot icelemiştir. Bu yarışma Asya Pasifik Yayımcılık Birliği (ABU) tarafıda 2000 yılıda beri düzelemektedir. Bu çalışma Celal Bayar Üiversitesi adıa yarışmaya katıla grup tarafıda üretile iki robotta biridir. Robotu görevi otomatik robotu görevii yerie getirebilmesi içi gerekli ola köprüyü tamamlamaktır. Robotu hareket sistemi içi de üç tekerlek kullaılmıştır. Robotu sol ve sağ tekerlek çiftleri birer motorla (silecek motoru) tahrik edilmektedir. Yük kaldırmak içi robotta kaldıraç sistemi kullaılmıştır. Mauel robot kablo ile bağlı bir uzakta kumadayla yöetilmektedir. Köprü parçalarıı kaldırmak içi vakum pedleri ve bu pedlerde ihtiyaç duyula vakum içi de pömatik silidir kullaılmıştır. Aahtar Sözcükler: Robot, pömatik sistem, Roboco 2004 Abstract I this study the maually cotrolled robot which was desiged for ROBOCON 2004 Cotest has bee studied. This cotest has bee orgaized by Asia-Pacific Broadcastig Uio (ABU) sice This robot is the first of two robots produced by the group who atteded to the cotest o the behalf of Celal Bayar Uiversity. It s duty is to assemble the bridge i order the automatic robot to complete it s work. Three wheels have bee used for the movemet of the robot. Left ad right wheel couples are drive by two separate motors. Liftig mechaism has bee used i robot for weight liftig. Maual robot is cotrolled by a remote cotrol that was attached to the robot by a cable. Vacuum pads for liftig bridge compoets ad a peumatic cylider for vacuumig which was eeded i these pads are used. Keywords: Robot, Peumatic System, Roboco Öğr. Gör. Celal Bayar Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi, Makie Mühedisliği Bölüm, 45140, Muradiye, Maisa. 4 Doç. Dr. Celal Bayar Üiversitesi, Mühedislik Fakültesi, Makie Mühedisliği Bölüm, 45140, Muradiye, Maisa.

20 6. GİRİŞ Robotlar tekolojisi güümüzde oldukça gelişmiştir. Özellikle edüstriyel alada isalar tarafıda yapılması zor ve isa sağlığı içi tehlikeli ola birçok görevi kusursuz bir şekilde yerie getirmektedirler. Boya saayide kullaıla robotlar, kimyasal edüstride kullaıla robotlar, taşlama içi kullaıla robotlar v.b.. Her geçe gü üretim edüstriside robot kullaımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Böylece üretim hem daha kaliteli olmakta hem de maliyetler öemli ölçüde azalmaktadır. Bu bir yada isa bede gücüe duyula ihtiyacı azaltırke diğer yada da üretimde rekabeti arttırmaktadır. Asya Pasifik Yayımcılık Birliği (ABU) tarafıda 2000 yılıda beri üiversiteleri katıldığı Uluslararası robot yarışması düzelemektedir. Amacı üiversite geçliğii okul yıllarıda bu çalışmalara yöelmeleri ve bu alada ihtiyaç duyula beyi gücüü etki bir şekilde yetiştirilmesidir. Ülkemiz de bu yarışmaya TRT i orgaize etmesi ile her yıl katılmıştı. Yarışma kuralları her yıl yeide belirlemekte ve üiversitelere bildirilmektedir. Ülkemizde yarışmayı kazaa grup Türkiye yi uluslararası yarışmada temsil etmektedir. Bu makalede bu yıl yapıla yarışmaya Celal Bayar Üiversitesi adıa yarışmaya katılacak ola grubu tasarladığı iki robotta biri ola Mauel robot icelemiştir. Robot ileri ve geri hareket yapabilmekte ve eksei etrafıda döebilmektedir. Hareketi sağlaya iki tekerlek birer motorla tahrik edilmekte, motorlarda alıa çıktı hızları kayış kasak sistemi kullaılarak iki kat arttırılmaktadır. Böylece robotu hız yapma kabiliyeti arttırılmaktadır. Ö tekerlek ise döme hareketii sağlamaktadır. Köprü parçalarıı tutmak içi vakum pedleri ve vakum silidiri, parçayı kaldırmak içi de kaldıraç sistemi kullaılmaktadır. Bütü motorlar elle kotrol edilmekte ve kotrol içi elektroik bir düzeek kullaılmaktadır. 7. ROBOT TASARIMI Mauel makiei kostrüksiyou sırasıda şu özellikler ö plada tutuldu; hız, ivme, maevra kabiliyeti, basit ama etkili tasarım, kolay imal edilebilirlik ve ekoomiklik. Bütü bu özellikleri arasıda projeyi belirli bir bütçeyle yapma zorululuğu, so tasarımı ilk plalaada oldukça farklı olmasıa ede oldu. Ayrıca yarışma kurallarıda belirtile oyu alaıa girecek makieleri toplam kütlesii 50 kg ı aşmaması gerekliliğide dolayı ağırlık kousuda oldukça özeli davraılması gerekti. Mauel makie geel olarak gövdesii altıdaki tahrik sistemi, yükü kaldırılması içi kullaıla vakum pedi sistemi, vakum üretimi içi kullaıla pisto

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

BOR RAPORU. TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003

BOR RAPORU. TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003 BOR RAPORU TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003 1-GİRİŞ 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile birlikte alt yapısı hızlandırılan küreselleşme sürecinin bu aşamasında siyasi iktidarların uyguladıkları

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Biz ölçeriz. HVAC/R Endüstri

Biz ölçeriz. HVAC/R Endüstri Biz ölçeriz. HVAC/R Edüstri 2012 1 Öe Çıka Ürüler Test Tekik 15 yılda bu yaa portatif, kayıt veya sabit ölçüm amaçlarıa hizmet ede cihazlar ile satış ve satış sorası hizmet vermektedir. Ürü ve Hizmetlerimiz;

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşamımızda öemli bir yeri ola ulaşım sistemleri de gelişe tekoloji ile birlikte moderleşmektedir. Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular:

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular: ALAN ETKİLİ TRANİTÖRLER (JFET) BÖLÜM 8 8 Koular: 8.1 Ala Etkili Joksiyo Trasistör (JFET) 8. JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET i Polarmaladırılması 8.4 MOFET 8.5 MOFET i Karakteristikleri

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cil 1 Sayı 4 ISSN 1309-6729 Ocak 2013 Sahibi Selçuk Üiversiesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Adıa Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU Ediör Öğr.

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı