Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin duygu, düünce, izlenim, tasarı ve yaadıklarını doru ve etkili bir biçimde anlatabilme yeteneini kazanmaları, Türkçe dersinde verilen beceri gelitirme eitimine balıdır. Bu balamda Türkçe öretmenlerinin, örencilere neyi, nasıl yazacakları konusunda bilgi vermeleri ve verilen bilgilerin uygulama çalımalarıyla beceriye dönümesini salamaları gerekmektedir. Örencilerin konu seçiminden kontrol ve düzeltmeye kadar yazma sürecini içselletirmi olmaları, üretken, yaratıcı ve etkili bir yazma becerisi kazanabilmeleri için gerekir. Bu çalımada, örencilere temel kompozisyon kuralları verilerek yaratıcı yazma yöntem ve tekniklerini kazandırma çalımaları üzerinde durulmutur. Anahtar Kelimeler: Türkçe Öretimi, Yazma Eitimi, Yazma Etkinlikleri. Abstract Students acquisition of the ability to efficiently tell their feelings, thoughts, impressions, projects, and experiences is dependent on the skill development education given in Turkish lessons. In this respect, teachers of Turkish language must give information to the students on how to write things, and they must ensure the transformation of given information into skills via practice studies. Students internalization of writing process from subject selection to proofreading is necessary for them to acquire a productive, creative and efficient written narrative skill. In this study, basic composition rules have been given to students and studies to earn creative writing methods and techniques have been discussed. Key Words: Turkish Teaching, Writing Education, Writing Activities. 1. Giri nsana özgü bir olgu olan dil, en küçük biçimiyle seslerden, seslerin belli bir düzen içerisinde bir araya gelmesiyle oluan morfemlerden, kelimelerden ve kelimelerin belli kurallar içinde bir araya gelmesiyle oluan cümlelerden meydana gelir (Demir ve Yılmaz, 2003: 15). Birbiriyle anlam ilgisi olan cümleler paragrafı olutururlar. Paragraf bir düünce birimidir. Paragrafta cümleler aynı düünce çerçevesinde örgütlenir. Cümleler arasında zincirleme bir balantı söz konusudur. Paragrafta giri, gelime ve sonuç cümlesi bulunduu gibi yazı içindeki yerleri, görevleri ve içerikleri bakımından her bir paragraf tanıtma (giri), gelime ve sonuç paragrafı olabilir (Bilgin, 2006: ). Hakkında yazı yazılacak konular bir paragrafa sıdırılamayacak kadar geni oldukları için, birden fazla paragraftan oluan kompozisyon/yazı yazmak gerekir (Ardanancı, 1999: 182). lenilen konunun bütün hâlinde ifadesi için her paragrafta üzerinde durulan fikirlerin birbirlerine balanması gerekir. Bunun için bir paragrafın son cümlesi müteakip paragrafta üzerinde durulacak fikre hazırlayıcı mahiyette olmalıdır (Tansel, 1985: 33). Kompozisyon ya da yazı, birbiriyle ilgili paragrafların bir balık altında oluturduu bütündür. Herhangi bir konuda duygu, hayal ya da özgün fikirleri belli bir düzen ve bütünlük içinde yazıya geçirme iine de yazma denir. Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Eitim Fakültesi Türkçe Eitimi Bölümü.

2 179 Yazma, bilginin elde edilmesi ve bilginin ifade edilmesi ile ilgili süreçlerden oluan bir beceridir (Carter vd., 2002: 246). Yazma, üst düzeyde düünme aracı, düünme üzerinde düünme (Güne, 2007: 161), düünceleri ifade edebilmek için gerekli sembol ve iaretleri kurallara uygun kullanma ve okunaklı olarak düünce üretebilmedir (Akyol, 2000: 146). Yazmak, bilinçle bilinçaltının birleip bütünlemesine yardımcı olan bir tür ruhsal-sinirsel kas etkinliidir. Yazmak, düünceyi damıtır, berraklatırır ve netletirir (Covey, 2006: 153). Yazı yazmak zor, belli bir birikim ve bilgi isteyen bir uratır (Yalçın, 1998: 149). Bu zor uraı bireylerin isteyerek ve severek yapabilecekleri alıkanlıa dönütürmenin yolu, ilköretimde verilen yazma becerisine yönelik eitime balıdır. Yazma eitimi, bir terim hâline gelmi kompozisyon kelimesi ile genellemitir. Bunun etkisiyle de (ilköretimdeki) bütün yazma etkinlikleri bu balık altında sürdürülmektedir (Ayyıldız ve Bozkurt, 2006: 50). Bu çalımada yazma, sesin karılıı olan sembollerin yazımı deil, duygu, düünce, hayal ve izlenimlerin yazılı olarak anlatımına edeer olarak kullanılmaktadır. Daha açık bir ifade ile yazma ve yazı, yazılı anlatım ve kompozisyon kavramları karılıında kullanılmıtır. Yazma (yazılı anlatım / kompozisyon), düünce gücüne sahip olanların görü, fikir ve duygularıyla gözlem, deney ve tecrübelerini, seçilen konuyla ilgisi ölçüsünde planlayıp dilin kurallarına uygun biçimde anlatması olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle yazılı anlatımın olumasında u unsurlar ortaya çıkar: düünme gücü, görü-fikir üretme gücü, duygu zenginlii, gözlem - deney - tecrübeler, dili kurallarına uygun olarak kullanma ve planlama (Aca, 1999: ). Kavcar ve dierleri (2002: 12), kompozisyonda üç temel ögenin var olmasından söz etmektedirler. Bunlar; duygu, düünce, görü ve hayal; belirli bir düzen ve açık, canlı ve çarpıcı bir anlatımdır. Deniz (2003: 242) de baarılı bir yazılı anlatımın gerçekleebilmesi için u hususların bir arada olması gerektiini belirtmektedir: salam ve zengin bir kelime hazinesine sahip olmak, bol ve dikkatli okumak, iyi bir gözlemci olmak, baarıya niyetli, azimli ve bir amaca sahip olmak, dilin özelliklerini ve inceliklerini bilmek, geni düünmek ve bol hayal kurmak, duygu ve düünceleri mantıklı ve ahenkli bir düzen içine sokabilmek, orijinal (özgün) olmak, yazma iini zevkle yapabilmek. Okullarda kompozisyon ve yazılı anlatım kavramlarıyla belirtilen yazı ve yazma çalıması, bir konu ile ilgili duyguları, düünceleri, tasarıları, görülenleri, yaananları, hayal ve umutları birtakım kurallar çerçevesinde derli toplu anlatabilme tekniidir. Ancak, geleneksel anlayıın bir sonucu olarak kompozisyon atasözü ya da özdeyiin açıklanması olarak düünülmekte ve uygulanmaktadır. Bu anlayıın dıına çıkarak farklı tür ve içerikte yazma çalımalarının yaptırılması gerekmektedir. Yangın (2002, s. 118), bu konuda unları söylemektedir: Yazı türü olarak ilköretim okullarında ve özellikle ilköretimin ikinci kademesinde, geleneksel olarak örencilerden istenen bir kompozisyon yazmalarıdır. Deiik türden kompozisyon yazdırılabilir. Bu anlamda örencilere yazacakları tür hakkında bilgi vermek gerekir. Örencilerden yalnızca kompozisyon yazmalarını istemek, bir süre sonra sıkılmalarına yol açabilir. Bunun için örencilere çeitli yazma fırsatları yaratmak gerekir. Bu ekilde örenciler kendi düünce dünyalarını kurabilecek ve özgün fikirler üretebileceklerdir. Nitekim Kaplan (1972: 9), kompozisyonun çalımalarının gayesini, örencilere kendi duygu ve düünce dünyalarına bir çekidüzen verme olarak belirtmektedir. Örencilerin yazma becerilerini gelitirmek, onlara öretici yazılar yazdırmanın yanında dı dünyayı algılamaları ve anlatımlarında kendi görü, düünce ve hayal güçlerini kullanmalarına da imkân tanımak gerekir. Dı dünyadan be duyu yoluyla alınan izlenimler zihinde canlanır ve kâıda dökülür. Duyular aracılııyla dı dünyayı algılamak, ayrıntıların farkında olmak ve bu ayrıntıları zihinde canlandırmak örencilerin yazılı anlatımda özgünlüe ulamalarını salar. Yazılı anlatımda özgünlüe ulamada kiinin kendi görü, düünce ve hayal gücünü de iin içine katmasının önemi büyüktür (Aılıolu, 1993: 146). 2. Durum Örenme ve öretme süreci örencilerin duygu, düünce ve izlenimlerini belli bir amaca yönelik olarak yazıyla ifade edebilme eklindeki üst düzey bir hedef dorultusunda biçimlendirilmekte ve sürdürülmektedir. Bu çalımalarla örencilere yazma becerisini kazandırma hedeflenmekte ve süreç sonunda hedefe ulaıldıını gösteren gözlenebilir örenci davranıları örencilerden beklenmektedir. Yazmanın günlük yaamdaki önemini göstermesi bakımından hedefe ulaıldıına kanıt olabilecek gözlenebilir davranılar aaıdaki gibi sıralanmaktadır (Tekin, 1980: 85): Belli bir konudaki görülerini yazılı hâle getirme. Örenmek istedii hususları, gerektiinde, ilgililere yazılı olarak sorma.

3 180 Belirli günlerde ve belirli olaylarda (bayram, düün, hastalık, ölüm, doum vb.) tanıdıklarına mektup, kart vb. yazma. Resmî kurululardan olan isteklerini, yazılı bir dilekçe hâlinde belirtme. Belli konulardaki yazılı istekleri yazılı olarak cevaplama. Okul veya sınıftaki duvar gazetelerine belli konulardaki görülerini belirten yazılar yazma. Dinledii bir konumanın önemli kısımlarını yazılı olarak not etme. lgi alanına giren yazıları (fıkra, makale, iir vb.) derleme. Belli konularda topladıı materyali, kendisinin aldıı çeitli notları, kendilerinden sürekli yararlanılabilecek hâle getirme Sınıf içinde etkin bir konuma sahip Türkçe öretmenleri, yazma teknikleri konusunda yeterince bilinçli ve duyarlı davranmamakta, çou kere yazmada kendinden bekleneni yerine getirememektedirler. Yazma çalımalarının birkaç atasözünün, deyimin, özdeyiin açıklandıı, klasik yazma yöntemlerinin uygulandıı sıradan bir yapıya dönümü bulunmaktadır (Küçük (2006: 182). Türkçe dersinde yıllarca dinleme, konuma, okuma, yazma becerileriyle, dil bilgisine yönelik bilgi, beceri ve alıkanlık edindirme çalımaları ayrı ayrı ilenmekte; dil bilgisi konu, kavram ve kuralları, örencilere bilgi aktarma mantııyla öretilmeye çalıılmaktadır. Dil bilgisi konularının dinleme, konuma, okuma, yazma becerilerinden ayrı müstakil bir ders saatinde ilenmesi; dinleme becerisine yönelik amaçlı ve planlı bir etkinlik gerçekletirilmemesi vb. uygulamalar örencilerin salam bir dil mantıı oluturamamalarının ve dil becerilerini gelitirememelerinin nedenleri arasında sayılabilir. Yapılandırmacı yaklaımı esas alan yeni Türkçe dersi öretim programlarında öretmenlere farklı bir uygulama biçimi önerilmi, dil bilgisi konu, kavram ve kurallarının dinleme, konuma, okuma, yazma becerilerini gelitirme etkinlikleri içerisinde kavratma anlayıının yerlemesi amaçlanmıtır. Yeni programlarda, Türkçe dersi bir beceri dersi olduu için, örencilere anlama ve anlatma becerilerinin kazandırılması; dil bilgisi örenme alanına giren konuların kavratılması amaçlanmaktadır. Öretmenlerden, anlama ve anlatma becerilerinin gelitirilmesine yönelik etkinliklerini gerçekletirirken bütünsel bir yaklaımla hareket etmeleri istenmektedir. Bu balamda öretmenlerden okuma, dinleme, konuma, yazma becerilerini gelitirme, dil bilgisi örenme alanına ait konuları kavratma etkinliklerini iç içe ve birbirini tamamlayacak biçimde düzenlenmeleri ve uygulanmaları beklenmektedir. Kompozisyon Eitiminde Karılaılan Sorunlar balıklı bir aratırmada yazma eitimi ile ilgili aaıda sıralanan sorunlar belirlenmitir: Örenciler, kompozisyon terimi konusunda yanlı bilgilendirilmilerdir. Örencilerde yaratıcı düünme becerisi gelimemitir. Örenciler ele alınan konu hakkında derine inememektedirler. Örenciler fikirlerini destekleyecek örneklere yer verememektedirler. Konulara tek yönlü bakılmakta, farklı bakılar yakalanamamaktadır. Balıklar ile içerik arasında uyumsuzluklar söz konusudur. Temel cümle yapılarında hatalar bulunmakta, özgün nitelii olmayan genellemi cümleler kullanılmaktadır. Söz varlıı çok sınırlıdır. Kullanılan sözcükler gündelik yaantılarının ötesine geçememekte; sözcükler, konuma dilindeki yerel söyleyilere göre yazılmakta; argo ifadeler kullanılmaktadır. Yazım yanlıları vardır. Çok sayıda noktalama yanlıı görülmektedir. Özne-yüklem uyumazlıkları, kip uyumazlıkları, sözcüün yanlı ya da gereksiz kullanımına dayanan anlatım bozuklukları yaygındır (Ayyıldız ve Bozkurt, 2006: 49). Görüldüü gibi yazma eitiminde birçok sorunla karılaılmaktadır. Sorunların çokluu, ilköretimdeki Türkçe derslerinde verilen yazma eitiminin nitelii üzerinde düünmemiz gerektiini göstermektedir.

4 Yazma Eitiminde Amaçlar ve lkeler 3.1. Amaçlar: Örencilere yazma becerilerinin kazandırılması ve onlarda yazma ilgi ve isteinin uyandırılmasında temel sorumluluk Türkçe öretmenine dümektedir. Bu sorumluluk, örencilere düzenli düünme ve yazma alıkanlıı kazandırma gibi temel bir amaçla bütünleir (Sever, 2004: 25). Yazma becerisinin kazandırılması amacıyla yapılacak çalımalardan verim elde edebilmeleri için öretmenlerin yazma eitiminin genel amaçları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Yazı eitiminin amaçlarını u ekilde sıralamak mümkündür (Göü, 1978: , 372; Keçik ve Uzun, 2001: 73-79; Akta ve Gündüz, 2004: 62; Cokun, 2007: 51-54; Maltepe, 2006: 62-63): Yazma sürecini içselletirmek; yazma istek ve zevkini kazanmak. Yazmada bilgi vermek yanında okuyanların zevk almasını da salamak. Doru yazma sorumluluu kazandırmak. Metin oluturmaktan çok metin oluturma için örencilere gerekli becerileri kazandırmak. Sözcüklerin doru yazılıını, doru yazım yoluyla doru söyleniini öretmek. Yazım kurallarını öretmek. Örencilerin yazı türlerini tanıma, kendilerini yazılı olarak ifade etme ve yaratıcı yazılar yazmalarını salamak. Yazarken olaylara, düüncelere, gerekli ve mantıklı bir düzen verebilmek. Yazıyı giri, gelime ve sonuç ana düzenleyiine göre gelitirmek; ona uygun balık koyabilmek. Duyuru, dilekçe, mektup vb.ni, biçim ve anlatım özelliklerine uygun yazabilmek. Yaratıcılık isteyen öykü, roman, oyun vb. türler için konu bulmaya, bunları iyi bir düzenleme ve etkili bir anlatımla yazmaya alımak. Yazılı olarak üretilen metinlerde sıkça kullanılan anlatım çerçevelerini (metnin türüne göre öznel / nesnel bakı açısı ve buna göre metindeki dilsel düzenlemeleri) tanımak ve uygulayabilmek. Yazılı olarak üretilen metinlerde paragraf yapısı ile anlatım çerçevelerinin nasıl ilikilendiini örenebilmek. Bir yapıtı, bir düünce ya da görüü açıklayan, tartıan eletirel yazılar yazmaya alımak. Kendisinin ya da bakasının yazısını okuyup yazım, anlatım ve anlam yönlerinden düzeltme alıkanlıı kazanmak. Bütün alanlarda kullanabilir olmak ve bütüncül örenmeyi salamak. Yazma eitimini okullardaki çalımalarla sınırlı bırakmamak, örencilerin okul dıında da yazma alıkanlıı kazanmasını salanmak lkeler: Yazma öretiminde öretmenlerin dikkat etmesi gerekin ilkeler u ekilde sıralanmaktadır (Demirel, 1999: 59-60; Özbay, 2006: ; Göü, 1978: ; Okurer, 1997: 52-53; Yılmaz, 2006: ): Yazma becerisi yazı yazmakla örenilir. Yazma eitimi yönteminin temel ilkesi yazdırmaktır. Yazmak, yazarak örenildiinden örencilere bol bol uygulama yaptırılmalıdır. Örencilerin kendi düzeylerine uygun duygu, yaantı ve bilgilerini anlatma olanaı verecek konular seçilmeli, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Yazma çalımalarında örenci daima merkeze alınmalıdır. Yazma çalımaları yaamla ilikilendirilmeli; günlük tutma, anı yazma, rapor oluturma vb. etkinliklerle örencilere yazmanın zevkli yanları gösterilmelidir. Dil bilgisi kuralları, yazma etkinlikleri içinde -yüzmeyi, bisiklete binmeyi örenen çocuklara verilen bilgiler gibi- teorik ve uygulamanın bir arada uygulandıı bütünleik bir yapıda verilmeli.

5 182 Yazma çalımalarıyla konuma etkinlikleri arasında ilgi kurulmalıdır. Öretmenler de örencileriyle yazmalıdırlar. Yazılan yazılar sınıf ortamında yapıcı bir yaklaımla eletirilmelidir. yi yazabilmesi için örencide kendine karı güven uyandırılmalıdır. Örenci yazısını kendisinin de kabul etmi ve benimsemi olacaı bir amaç için yazmalıdır. Örenci yazmadan önce yazının konusuna karı muhakkak ilgi duymalıdır. Örenci yazısına karı bir sorumluluk duygusuna erimelidir. Öretmen örencilerini tanıyıp ona göre yöntemler belirlemeli ve yazma çalımalarını program dâhilinde yapmalıdır. Örencilerin düünceleri önemsenmeli, etkinliklerle üretilen ürünlerden ariv oluturulmalıdır. Öretmenlerin, yazma çalımalarını sadece not vermek için deil, örencilerin yazma çalımalarındaki eksiklikleri tespit ederek onların yanlılarını düzeltmelerine yardımcı olma amacıyla hareket etmeleri gerekir. Sonuç olarak, sınıfta yazmaya istek havası oluturulmalı; bu hava, yazanları isteklendirerek, çekingenleri yüreklendirerek, yazdıklarını birbirlerine okutarak, yazma yarımaları düzenleyerek, sınıf ve okul gazetesine yazılar yazdırılarak, gazete ya da dergi çıkartarak yaratılabilir. 4. Yazmaya Hazırlık Çalımaları ve Önemi Örencilerin yazma becerisinde yetkin ve baarılı olabilmesi için birtakım niteliklere sahip olması gerekir. Örnein, örencilerin bilgi birikimi ve kültürel zenginliinin olması; yaam deneyiminin bulunması; Türkçeyi etkin ve doru bir biçimde kullanabiliyor olması; yazma konusunda teknik bilgiye sahip olması; olaylara farklı bakı açılarından bakarak sebep-sonuç ilikisi kurması, analiz, sentez ve deerlendirmeler yapabilmesi; farklı olay ve düünceleri birtakım ölçütler dorultusunda ayıklayabilmesi, sınıflayabilmesi gerekir. Yazma çalımasına geçilmeden önce örencilerin yapılacak yazı çalımalarıyla ilgili ön bilgisinin olması ortaya çıkacak ürünün niteliini dorudan etkileyecektir. Bunun için örencilerin, önce teknik bilgi ile pedagojik alt yapıları oluturulmalı, uygulamalarla yazma çalımalarına hazır hâle gelmeleri salanmalıdır. Yazı yazarken yapılacak ön hazırlık çerçevesinde bazı temel konu ve amaçları göz önünde bulundurmakta yarar vardır. Yazmada belirlenen konu ile ilgili iletilmek istenen mesajı doru verme amacı kadar, mesajın nasıl verileceine yönelik iletiimsel amaca da önem vermek gerekir. Burada önemli olan nokta, söylem alanını iyi belirlemek, hedef kitle ve özelliklerini göz ardı etmemektir. Deyi ya da söylem tarzı iletiimsel amaca uygun, anlatılanlar hedef kitlenin ilgi ve ihtiyacına yönelikse yazmanın verimliliinden söz edilebilir. Öretmen, bu tür bilgilerle örencilerini donanımlı hâle getirir ve uygulamalarla birikimlerini beceriye dönütürme ortamı oluturursa örencilerin yazmaya hazır olduklarından söz edilebilir. Yazma becerisi yazı yazmakla örenilir. Yazma eitiminin temel ilkesi yazdırmaktır. Dört temel dil becerisi zincirinin son halkası olan yazma becerisini bir düünce süreci olarak algılamak ve bilmek gerekir (Demirel ve ahinel, 2006: 111). Baarılı kompozisyon için, bütün kurallardan önce, kompozisyonun ne olduunu bilmek gerekir. Kompozisyon, bir konunun çeitli bölümlerini bir araya toplamadır. Bu toplama, bir birlik altında olmalıdır. Fikirler, olaylar, duygular, verilen örnekler yerli yerinde bulunursa kompozisyon baarılı olur. yi bir kompozisyon için birçok kuralı bilmek ve bunları uygulamak arttır. Bir kompozisyon yazarken konu ile ilgili maddelerin toplanmasına bulu, buluların sıraya konmasına düzenleyi, yazı biçimi verilmesine anlatı denir. Bunları uygulama, kelime hazinesi, cümle, paragraf yapısı, yazım, noktalama ile fikirlerin düzenlenmesine sıkı sıkıya balıdır (Karaaliolu, 1992: 68). Yazma eitiminde iki önemli basamaktan söz etmek mümkündür: birincisi, örenciyi yeterli bilgi, birikim ve deneyim konusunda olgunlatıracak hazırlık dönemi; ikincisi ise, belli bir yeterlie

6 183 ulamı örencilerin etkili ve yaratıcı yazma çalımaları dönemi. Bu iki ana dönem, bu dönemlerde yapılması gereken çalımalar aaıda açıklanmaya çalıılmıtır. 5. Yöntem Yazma becerisinde yöntem bilgisine sahip olmanın önemi büyüktür. Seçilen konunun belli biçim ve içerik özelliklerine sahip bir ekilde ve bir plan dâhilinde anlatılması gerekir. Yazı yazma teknii, örencilere, ilköretim döneminde kavratılmaya çalıılmakta, daha sonraki eitim kademelerinde de gelitirilmektedir. lköretim birinci ve ikinci kademedeki Türkçe derslerinde kopya (görülenlerin bakarak yazımı) ve dikte (dinlenilenlerin anlaılarak yazımı) çalımaları ilköretimde yazma becerisine temel tekil eden etkinliklerdendir. Yazma becerisi kazandırılacak bu süreç, uzun bir eitimi gerektirmektedir. Bu balamda örencilerin duygu, düünce, izlenim ve tasarıları gelitirebilmeleri için duygusal, bilisel ve sezgisel alanlarda belli bir seviyede gelimi, hayal dünyalarının zenginletirilmi olmaları gerekir. Bu alanlarda kazanılmı olan zenginlik, örencilerin belirlenen konu ile ilgili olarak duygu, düünce, izlenim ve tasarıları belli bir düzen içerisinde sıralayıp sınıflandırarak daha kolay anlatmalarını salar. Duygu, düünce, gözlem ve hayallerin belli bir düzen içerisinde açık, canlı ve çarpıcı bir anlatımla yazı/kompozisyon olutururken duygu ve düünce üretme, anlatılacak eylerin zihinde bütün ayrıntılarıyla canlandırılması (bulu, icat), düzenleme, zihinde canlandırılanları bir sıraya, düzene koyma (plan yapma, tertipleme), anlatım, sıraya konulan duygu ve fikirlerin anlaılır bir ekilde yazılması (ifade etme) sırası takip edilir (Par, 1974: 12; Sakin, 2005: 16-36). Etkili ve güzel yazma alıkanlıı edinmenin bir süreç gerektirdiini ifade eden Çotuksöken ise, yazma aamalarını u ekilde sıralamaktadır: konu seçimi, konunun sınırlandırılması, bakı açısının, ana düünce ile yan düüncelerin belirlenmesi, planlama ve yazma (2006: 70-72). Konu seçiminden ortaya çıkan ürünün kontrolüne kadar yazma çalıması sürecinin önemli aamaları unlardır: 5.1. Konu Seçimi: Yazma eitiminde konu sadece bir araçtır. Önemli olan konunun ne olduu deil nasıl anlatıldıı olduundan örencinin kendini rahatça ifade edebilecei konular belirlenmelidir. Yazma eitiminde öretmenin konuyu hazır olarak vermesi ve örenciyi tek konu ile sınırlandırması doru deildir. Önemli olan örencinin yazma sürecini yaayabilmesi ve farklı metin türleri oluturmaya yönelik konular belirlenmesidir (Cokun, 2007: 57-58). Kompozisyon çalımasına konu seçimi ile balanır. Konunun, örencilerin hayal dünyalarını harekete geçirecek ekilde açık uçlu olması önemlidir. Yazı konusu belirlenirken konunun örencilerin yaantılarından alınmasına, soyut olmamasına, güncel sorunlarla ilgili olmasına özen gösterilmelidir. Örencilerin zorlanmadan yazı yazacaı konular onların yaamları ile ilgili konulardır. Örenciler duygu, düünce, tasarı ve hayallerini; izledikleri bir filmi; yaptıkları bir geziyi yaratıcılıklarını da kullanarak daha rahat anlatabileceklerdir Seçilen Konu ile lgili Ana ve Yardımcı Fikirleri Düündürecek Zihinsel Hazırlık: Örencileri konuya younlatıracak, konu ile ilgili olarak düünmeye, ana ve yardımcı fikirler oluturmaya yönelik olarak tahmin etme, yorumlatma çalımaları yapılmalı, örencilerin konuya zihinsel olarak hazır hâle gelmeleri salanmalıdır. Paragraflarda anlatılan konunun ana ve yardımcı fikir çerçevesinde fakat farklı bakı açılarından ele alınarak bütünlük oluturacak biçimde anlatılmı olması oluturulacak metnin niteliini artırır. Zihinsel hazırlık aamasında belirlenen konu ile ilgili ana düünceleri belirleme ve bu ana düünceler çerçevesinde yardımcı düünceleri açıa çıkarmak amacıyla; Hangi anlatım biçiminden yararlanılacaının kararının verilmesi, Beyin fırtınası, kavram aı/kavram haritası ya da salkım oluturma vb. tekniklere bavurularak yeni düüncelere ulaılması gerekir Plan Yapma: Konu ile ilgili yeni düüncelerin ortaya çıkarılmasından sonra bu düüncelerin birbiriyle ilikilendirilmesi ve belli bir düzene sokularak taslak oluturulması gerekir (Cokun, 2007: 63). Herhangi bir konuda yazmaya balamadan önce bir plan yapmak, yazı sonunda doru hedefe ulamayı salayan önemli unsurlardan biridir. Plan, bu bakımdan bizi doru hedefe götüren bir yol haritası nitelii taır (Karada, 2003: 81). Yazının konusundan hareketle zihinde tasarlanan ana ve yardımcı fikirlerin belli bir düzen içerisinde yazıya geçirilmesi gerekir. Yazı yazacak bireyin bir plan fikrine sahip olması ve giri, gelime ve sonuç bölümlerini bu plan çerçevesinde oluturması gerekir. Giri bölümünde konu ile ilgili genel bir tanımlama, gelime bölümünde, konunun farklı bakı açılarından ele alınması, düünceyi

7 184 gelitirme yollarından yararlanarak geni bir ekilde anlatılması, sonuç bölümünde konu ile ilgili anlatılanlardan çıkarılan ders ve bir öüt cümlesine yer verilebilecei belirtilir Ana ve Yardımcı Düünceleri Plana Göre Yazıya Geçirme: Yörük, ana fikri belli bir plana göre yazıya geçirme konusunda unları ifade etmektedir: Konuyla ilgili olarak okuyucuya söylenmek istenen temel fikir, okura yollanmak istenen bildiridir. Bu nedenle kiiyi yazmaya yönelten, yazmaya zorlayan da ana fikirdir. Plan ise, yazının temelidir. Yazı bu temel üzerine yükselir. Plandan baarılı bir yazı çıkarabilmek için cümle, paragraf, anlatım biçimleri, yazı türleri, sözcük seçimi vb. bilmek ve uygulamak gerekir (1983: 49) Anlatım Tür ve Biçimleri Konusunda Örencileri Bilgilendirme: lköretim birinci sınıfta serbest okuma ve yazma evresine geçildii zaman örencilere en çok sevdikleri yemekleri niçin sevdiklerini, annelerinden dinleyerek bu yemeklerin yapılıını, en çok sevdikleri oyunların oynama kurallarını yazmaları istenebilir. Dinlenen bir masalı, izlenen kısa bir filmi yazarak anlatmalarını istemek, ileriki yıllarda yapılacak yazma çalımalarının temelini oluturacaktır. Sınıf seviyesi yükseldikçe mektup, dilekçe vb. ürünler konusunda örenciler bilgilendirilerek örnek yazı yazmaları; anı, günlük, gezilen bir yeri tanıtan gezi yazısı, yapılan bir çalımanın raporunun yazımı istenebilir. Ayrıca; Yarım bırakılmı bir öykünün tamamlanması, Portre çalımaları, Betimleme çalımaları, Yaanmı bir olayın anı biçiminde yazımı, Hayal kurma ve kurulan hayalle ilgili tasarıların anlatımı, Görülen bir rüyanın kurgulanarak anlatılması, Yapılan bir gezi ile ilgili kurallara uygun gezi yazısı yazma, Belirli gün ve haftalarla ilgili yazı, iir, monolog, diyalog vb. yazma, Günün anlam ve önemini belirten konuma metni yazma, Okul, eitim bölgesi, ilçe, il ya da yurt genelinde düzenlenecek yazma yarımaları için yazı yazma çalımaları yapılabilir. Daha farklı yazma çalımalarının neler olabilecei fikrini oluturabilmek ve Türkçe ders kitaplarında yer alan yazma çalımalarının sınıflara göre daılımı görmek için EK 1 e bakınız. o Anlatım Biçimleri: Yazılı anlatımda yaygın olarak kullanılan dört anlatım biçimi vardır. Bunlar: açıklayıcı, betimleyici, tartımacı ve öyküleyici anlatım biçimi. Açıklayıcı anlatım biçimi: Okuyucuya bilgi vermek, bilinmedii düünülen ya da bilinmesinde yarar görülen bilgileri açıklamak amacıyla kullanılan bir anlatım biçimidir. Tanımlama, örnekleme, alıntı yapma, tanık gösterme, somutlatırma, konunun zıddını düünme - zıtlıklardan yararlanma, ilgi kurma - ilikilendirme vb. tekniklerin kullanıldıı anlatım biçimidir. lan, dilekçe, davetiye vb. metinler bu tür anlatım biçimiyle yazılmı metinlerden oluur. Öyküleyici anlatım biçimi: Anlatıma canlılık kazandırma amacıyla yaanmı olayları anlatmak, ya da bazen yaanması mümkün olan olaylarla ilgili kurgu yapılarak anlatmaktır. Benzetmelerden, betimleme, monolog ve diyaloglardan yararlanma, somutlatırma, zıddını düünme / zıtlıklardan yararlanma, duruma uydurma, yaamla ilikilendirme vb. tekniklerin kullanıldıı anlatım biçimidir. Öyküleyici anlatımda birinci ya da üçüncü tekil ahıs azından anlatım yapılır. Tartımacı anlatım biçimi: Tartımacı anlatım ile, ortaya konulan fikirlerin dayanaksız olduunu kanıtlamaya çalıarak okuyucuların fikirlerini deitirmek amaçlanır. Kanıt gösterme ön planda olup ortaya atılan görüün doruluu kanıtlar sıralanarak gösterilmeye çalıılır. Bu anlatım biçimi karılatırma, sorularla açılım yapma, zıtlıklardan yararlanma, örnekleme, ilgi kurma - ilikilendirme vb. tekniklerin kullanıldıı anlatım biçimidir. Betimleyici anlatım biçimi: Betimleme, canlı ve cansız varlıkların dikkat çeken özelliklerini, dier varlıklarla ortak ya da ayrıan yönlerini ifade etmektir. Betimleyici anlatım çalımalarında

8 185 genellikle kii, yer, olay, nesne vb.nin ayırt edici özellikleri öne çıkarılarak betimlenir. Sözcüklerle resim çizme eklinde bilinen bu anlatım biçiminde nesne, durum veya olay öne çıkan nitelikleriyle göz önünde canlandırılmaya çalıılır. Farklı biçimde ifade etme, zıtlıklardan yararlanma vb. teknikler kullanılır Kontrol: Yazının yazım, noktalama, ana ve yardımcı fikirlerin anlatımındaki akıcılık, paragraflar arası anlam bütünlüü vb. kontrol edilir. Yörük (1983: 50), konumada sözün doru ve kolay anlaılması için el, yüz, gövde hareketlerinden yararlanırız. Yazıda bu hareketlerin yerini - bir ölçüde de olsa - noktalama iaretleri karılar. Noktalama iaretleri, yazının doru ve çabuk kavranmasını salar. Bu nedenle, yazı, noktalama iaretleri açısından kusursuz olmalı, demektedir Balık: Yazı tamamlanıp kontrol edildikten sonra konuya uygun, ana fikrin özünü yansıtan bir balık yazılmalıdır. Balıın üç, dört sözcükten fazla olmamasına özen gösterilmelidir. 6. Yazma Eitiminde Örencilere Kazandırılacak Alıkanlıklar ve Yapılabilecek Çalımalar 6.1. Sözlük ve Yazım Kılavuzu Kullanma Söz varlıını zenginletirmenin önemi: Anlamada olduu gibi anlatmada da söz varlıının önemi büyüktür. Örencilerin yazma çalımalarında baarılı olmaları, sahip oldukları sözcük daarcıklarının zenginliine balıdır. Sözcüklerin temel, yan, mecaz, e ve karıt anlamlarını bilen, bunları doru yerde, doru biçimde kullanan örencilerin anlatımları doru ve etkileyici olmaktadır. Bu bakımdan örencilerin, ilköretim döneminde temel bavuru kaynaı olarak sözlük kullanıyor olmaları oldukça önemlidir Yazım ve noktalama kurallarına uymanın önemi: Örencilerin yazım ve noktalama konusunda bilgili ve dikkatli olmaları ortaya koydukları ürünlerin niteliini dorudan artıracaktır. Noktalama iaretleri, yazıdaki mesajın yanlı anlaılmasına engel olma amacı yanında, anlamı kuvvetlendirme ve anlatıma güç katma amacıyla da kullanılmalıdır. Bunun için örencilerin, temel bavuru kaynaı olarak sözlük yanında yazım kılavuzu bulundurmaları ve yeri geldikçe kullanmaları büyük önem taımaktadır. Örenme ve öretme sürecinde yazım ve noktalama kuralları ezberleterek deil, uygulama çalımaları içerisinde ilevsel anlayıla kavratılmaya çalıılmalıdır Yazma Eitiminde Seçkin Edebî Ürünlerden Yararlanma: Doru yazmasını öretmek için, örenciye baarılı yazı örnekleri okutup inceleterek yazılı anlatımda karılaılan sorunları çözümlemek ve sonra da yazma denemeleri yapmak gerekir (Kantemir, 1976: 15). Anlatım becerisinin gelimesi bir bakıma anlama becerisinin gelimiliiyle doru orantılıdır. Bundan dolayı örencilerin anlama becerilerinin gelitirilmesine büyük önem verilmelidir. Bu amaçla örenme ve öretme sürecinde u tür çalımalar yapılabilir (Göçer, 2007b: 20-22): Edebî türleri tanıtma, seçkin örneklerini okuma ve anlatma etkinliklerinde kullanma, Örencilere Türk ve dünya klasiklerini tanıtma ve okumalarını salama, Bilgi ve tecrübe edinmek amacıyla kaynak eserlere bavurma ve edindikleri bilgi ve tecrübeleri anlatmalarını isteme Yazma Becerisinin Gelitirilmesinde Farklı Etkinliklere Yer Verme: Örencilerin yazmaya ilgilerini artırmak ve monotonluu kırmak için örenme ve öretme sürecindeki yazma etkinliklerinde farklı yazma biçimleri kullanılmalıdır. Örnein, boluk doldurma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, yarım bırakılan bir metni tamamlama, güdümlü ve kontrollü yazma, eletirel ve serbest yazma 6.4. Yazma Becerisinin Gelitirilmesinde Farklı Yazma Biçimlerine Yer Verme: Örencilerin yazma becerilerinin gelitirilmesinde farklı yazma etkinlikleri gerçekletirilmelidir Rapor Yazma: Örencilerin yaptıkları çalımalarla ilgili rapor hazırlamaları, temel yazma teknikleri konusunda bir alt yapı oluturacak, yazı yazma yeterlii kazandıracaktır. Özellikle, raporda dil, balık, bölümler, uyum vb. alanlarda dikkat edilen noktalar örencilerde belli bir düzen fikri oluturacak, kompozisyon yazımında da ilerine yarayacaktır. Bundan dolayı özellikle ilköretim 4-8. sınıf örencilerine verilen performans görevleri ile ilgili olarak yaptıkları sunum çalımalarının raporları hazırlatılmalı, ürün dosyasına konmalıdır.

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAZMA ÖĞRENME ALANININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAZMA ÖĞRENME ALANININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YAZMA ÖĞRENME ALANININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ * Ahmet Turan SİNAN ** Sezgin DEMİR *** ÖZET Bu araştırmanın amacı, İlköğretim

Detaylı

DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM

DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM DRAMA VE DRAMANIN ÖNEM Aysel KÖKSAL AKYOL Özet Drama, lider ve katılımcıların atölye ortamında rol oynama, doaçlama gibi tiyatro tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu, düünceyi canlandırması

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI

FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI FADE EDC DL BECERLER SINIRLI OLAN ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARIN DL GELMLERN DESTEKLEMEK ÇN ÖRETMENN SINIF ORTAMINDA YAPACAKLARI Rüya GÜZEL ÖZMEN Özet Yetersizlikten etkilenmi çocuklar için ana dilinin kazanımı

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Yazma Becerisi. Mehmet Temizkan 1 Arzu Atasoy 2

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Yazma Becerisi. Mehmet Temizkan 1 Arzu Atasoy 2 Temizkan, M. ve Atasoy, A. (2014). Cumhuriyet dönemi Türkçe eğitimi ve öğretimi programlarında yazma becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 42-71. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 504/528 BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma Merve MÜLDÜR 1 & Arzu

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K

F!Z!KSEL AKS!YON D!ZGES!: ORGAN!K OYUNCULUK VE TEKRARLANAB!L!RL!K KADR HAS ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK YÜKSEK LSANS TEZ "EBNEM HASSANSOUGH stanbul, 2012 ÖZET FZKSEL AKSYON DZGES: ORGANK OYUNCULUK VE TEKRARLANABLRLK

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı