LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET"

Transkript

1 lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada, ilköretim 3. sınıf Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluk düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıtır. Aratırmada nitel aratırma yöntemi kullanılmıtır. Aratırmada ilk olarak ilgili çalımalar ve literatürden yararlanarak yapılandırmacı yaklaıma uygun Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabında bulunması gereken özellikler belirlenmitir. Belirlenen bu özellikler ııında ilköretim 3. sınıf Türkçe dersinde kullanılan bir öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabı doküman incelemesi yöntemiyle analiz edilmitir. Aratırma sonucunda, incelenen öretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluk düzeyi genel anlamda yetersiz bulunurken, örenci çalıma kitabının uygunluk düzeyi kısmen yeterli bulunmutur. Anahtar Sözcükler: Yapılandırmacılık, Türkçe, Öretmen Kılavuz Kitabı, Örenci Çalıma Kitabı. APPROPRIATENESS OF PRIMARY SCHOOL 3. GRADE TURKISH TEACHER S BOOK AND STUDENT S WORKBOOK FOR CONSTRUCTIVIST APPROACH ABSTRACT This study aims to determine the level of appropriacy of Primary School 3.grade Turkish teacher s book and student s workbook according to the constructivist approach. Qualitative research method has been used in the study. Firstly the features of teacher s book and student s workbook for Turkish lesson which are required for the constructivist approach were specified by means of literature review and related studies. In the light of these specified features, a 3rd grade Turkish lesson teacher s book and student s workbook were analysed by documentary investigation. At the end of the study, the teacher s book was found to be insufficient with respect to the level of appropriacy for constructivist approach in general aspect whereas the level of appropriacy for the student s workbook was found to be partially sufficient. 1. GR Key Words: Constructivism, Turkish, Teacher s Book, Student s Workbook. Eitim alanında yaanan hızlı gelimeler örenme ve öretme sürecine bakı açısının deimesine yol açmaktadır. Bu deiiklikle birlikte bireylere kazandırılacak bilgi ve becerilerin yeniden düzenlenmesi ve eitimin önemli öesi olan eitim programlarının da bu düzenlemelere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda program gelitirme konusunda yapılan çalımalar öretmen merkezli ve örenenin pasif olduu yaklaımlar yerine öreneni merkeze alan ve öretmenin rehber olduu yaklaımları ön plana çıkarmıtır. Yaanan gelimeler kapsamında ülkemizde de Milli Eitim Bakanlıı tarafından 2004 yılında yapılan çalımayla ilköretim ders programları deitirilmitir. Ülkemizdeki program deiiklii çalımalarında öretim programı deitirilen derslerden birisi de Türkçedir. Türkçe dersi öretim programı yapılandırmacı yaklaım temel alınarak hazırlanmıtır. Bu yaklaımla birlikte, örenme öretme sürecinde örencilerin ön bilgilerini harekete geçirme, geliim düzeylerini dikkate alma, etkili iletiim kurma, anlam kurma, uygulama ve deerlendirme kavramları önemli kavramlar olarak ön plana çıkmıtır (Erdoan ve Bekci, 2007; Yetkin ve Daçan, 2007, S.75). Yeni hazırlanan Türkçe programında belirtilen amaçlara ulaılabilmesi ve örencilere istenilen becerilerin kazandırılması için eitim ortamlarının ve bu ortamlarda kullanılacak araçgereçlerin yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu noktada, öretim amacıyla kullanılan temel kaynak olan ders kitaplarının programda belirtilen yaklaıma uygun olarak hazırlanması önem kazanmaktadır. Ayrıca dier ülkelerde olduu gibi ülkemizde de ders kitaplarının en çok kullanılan öretim materyali olması, kitapların öretim sürecindeki ve programa uygun eitim ortamları düzenlenmesindeki önemini bir kat daha arttırmaktadır. * Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi, lköretim Bölümü, Sınıf Öretmenlii Anabilim Dalı, 163

2 Tolga ERDOAN lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Yapılandırmacı yaklaıma uygun eitim ortamları ancak bu yaklaıma uygun olarak hazırlanmı ders kitaplarıyla oluturulabilir (Kılıç, 2007, S.343). 2. PROBLEM DURUMU Ülkemizde ilköretim düzeyinde yapılan program deiikliklerinde programı deitirilen tüm derslerde yapılandırmacı yaklaım temel alınmıtır. Bu yaklaımla birlikte, örenme ve öretme kavramına bakı açısı da deimi ve bu kavramlara farklı anlamlar yüklenmitir. Örenme ve öretme kavramına farklı anlamların yüklenmesi öretmen ve örencilerin rol ve sorumluluklarında da deiikliklere yol açmıtır (ahin, 2007, S ). Yapılandırmacı yaklaım, eitim alanında bilgi inası anlamında kullanılmaktadır. Yapılandırmacı örenme anlayıında, örenci merkezli bir yaklaım söz konusudur. Örenci, örenme ortamında aktif bir ekilde rol alarak yeni örendii bilgileri eskileri ile ilikilendirerek bu bilgileri yapılandırır. Bu yaklaıma göre örenme, örenenin bilgiyi edilgen olarak örenmesi deil, bilgiyi anlaması, yorumlaması, farklı bakı açılarını tanıyıp kendi bakı açısını gelitirmesi, gelitirdii bakı açısını savunabilmesi ve örendiklerini günlük yaamda kullanabilmesi görüüne dayalıdır (Yager, 1991, S.52 57; Brooks ve Brooks, 1998; Terwel, 1999, S ; Anagün, Acat ve Anılan, 2007, S.493). Yapılandırmacı yaklaımda öretmenin en önemli görevi, örenme ortamını düzenlemek ve örencileri belirlenen çerçevede yönlendirmektir. Öretmenin düzenledii ve yönlendirdii örenme sürecinin baarısı, büyük ölçüde, örenme ortamının nitelikli planlanmasına, planlanan örenme etkinliklerinin uygulanmasına ve deerlendirilmesine balıdır. Öretmenin eitim ortamını düzenleme ve yönlendirme sürecinde kullandıı temel kaynak ders kitaplarıdır. Yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak düzenlenecek eitim ortamlarında kullanılacak ders kitaplarının bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler u ekilde sıralanabilir (Kılıç ve Seven, 2006, S ): - Örencilerin kazanımlarına yönelik olarak mevcut bilgi, tutum ve deerlerini belirlemek için giri etkinlikleri verilmelidir. - Ders kitaplarında her kazanım için örencilerin kendi bilisel yapılarını açıklamalarına ve tartımalarına olanak salayacak açık uçlu sorulara yer verilmelidir. - Örencilerin mevcut bilisel yapılarını deitirmelerine olanak salayacak ipuçları verilmelidir. - Örencilerin bilisel yapılarını yeniden yapılandırmaları ve yeniden düünmeleri için onların giriimlerini destekleyecek etkinliklere yer verilmelidir. - Ders kitabında verilen etkinliklere yönelik deerlendirme önerileri yer almalıdır. Dier derslerde olduu gibi Türkçe derslerinde de örencilerin ya ve seviyesine, öretim programının esaslarına uygun olarak hazırlanmı ders kitapları ve yardımcı materyalleri en önemli öretim materyalleridir (Bayrakcı, 2005, S.7). Türkçe dersi örencilerin bilgi kazanımlarından çok onların dil becerilerini kazanmalarına ve bu becerilerin gelitirilmesine yöneliktir. Bu nedenle Türkçe dersinin bir ifade ve beceri kazanma dersi olduunu söylemek mümkündür. lköretimin ilk be yılında temel dil becerilerinin örencilere kazandırılması amaçlanmıtır. Temel dil becerilerinin kazandırılmasında örencilerin en çok kullandıı materyaller olan ders kitapları büyük önem taımaktadır (Özkara, 2006, S.50). Yeni programlarla birlikte ders kitaplarının eitim ortamında kullanılmasında farklı bir uygulamaya balanmıtır. Artık derslerde kullanılan kitaplar; ders kitabı, öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabı olmak üzere üç ögeden oluan bir set halinde hazırlanmaya balanmıtır. Böylece yeni programa uygun örenme öretme sürecinin oluturulmasında, bu sürecin sınırlarının ve kapsamının belirlenmesinde bu üçlü setler önemli bir belirleyici olmutur (Fidan, Yıldız ve Akta, 2005, S.283). Ders kitabı ve örenci çalıma kitabıyla birlikte yer alan öretmen kılavuz kitabı, ilgili öretim programlarında yer alan kazanım ve açıklamalar dorultusunda dersin örenilmesini kolaylatıracak ve örencilerin yeteneklerinin gelimesine yardımcı olacak çeitli örnek, alıtırma, okuma kaynakları ve dier etkinlikleri kapsayan, öretmenlerin yararlanması için hazırlanan eserdir (MEB, 2004). Kılavuz kitaplar, öretmenin yapacaı etkinlikleri, bunların sırasını, nasıl yapılacaını göstererek daha kısa zamanda örenciye rehberlik edilmesini kolaylatırır. Öretmen kılavuz kitaplarının özellikle genel önerilere, yöntem önerilerine, uyarılara, problem çözümlerine, sınıf içi uygulamalara ve etkinliklere yer vermesi ve bu 164

3 lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN uygulamaların nasıl yapılacaına ilikin yönlendirici olması gerekmektedir (Ceyhan ve Yiit, 2003, S.58; Kılıç, 2007, S.343). Türkçe dersi öretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı yaklaıma uygun olabilmesi için u özellikleri taıması gerekir (Ceyhan ve Yiit, 2003, S.58 59; MEB, 2004; Aıcı, 2005, S ; Seven ve Kılıç, 2006, S.14 21; Kılıç, 2007, S ): - Derste örencilere kazandırılabilecek kazanımlara yer verilmelidir. - Derslerin günlük hayat, ders içi ve dier derslerle ilikilendirilmesinde kullanılabilecek örneklere yer verilmelidir. - Öretmenin derste kullanabilecei yöntem, teknik ve araç-gereçlere ilikin seçenekler ve öneriler verilmelidir. - Örencilerin ön bilgilerini harekete geçirici ve derse hazırlayıcı farklı etkinliklerden oluan hazırlık çalımalarına yer verilmelidir. - Öretmenin dersi nasıl yönlendireceine ilikin öneriler verilmelidir. - Ders öncesi, ders sırası ve ders sonrasında yapılabilecek bireysel farklılıklara yönelik etkinlik seçeneklerine yer verilmelidir. - Örenme öretme sürecinde yapılandırmacı yaklaımın nasıl uygulanacaına ilikin açıklamalar ve gösterimler yer almalıdır. - Dersteki örenme öretme sürecine ilikin alan bilgisi ve mesleki formasyonla ilgili açıklamalara yer verilmelidir. - Örencilerin zorlanabilecekleri noktalara ilikin uyarı ve açıklamalara yer verilmelidir. - Örenci çalımalarının nasıl deerlendirileceine ilikin seçenekler sunulmalıdır. - Örenme eksikliklerini giderici çalıma seçeneklerine yer verilmelidir. Ders kitabı ve öretmen kılavuz kitabıyla birlikte yer alan dier öretim materyali örenci çalıma kitabıdır. Örenci çalıma kitabı, öretim programlarında yer alan kazanımlar dorultusunda örencilere bilgi ve beceri kazandırılmasına yardımcı olan, örenmeyi pekitirecek unsurlara yer veren öretim materyalidir (MEB, 2004). Örenci çalıma kitabında, örencilerin önceki örenmelerini ortaya çıkartacak ve onları sonraki örenmelere hazırlayacak etkinlikler olmalıdır. Bunun yanında çalıma kitabında, örencilerin akıl yürütme, problem çözme, karar verme, yaratıcı düünme, eletirel düünme, kritik düünme ve öz deerlendirme gibi üst düzey düünme becerilerini gelitirecek ve dersteki örenmelerini günlük yaamıyla ilikilendirecek etkinliklere yer verilmesi yapılandırmacı yaklaıma uygun eitim ortamlarının oluturulmasında oldukça önemlidir. Türkçe dersi örenci çalıma kitaplarının yapılandırmacı yaklaıma uygun olması için u özelliklere sahip olması gerekir (MEB, 2004; Aıcı, 2005, S ; Özkara, 2006, S.50 51; Seven ve Kılıç, 2006, S.42 43): - Örencileri derse hazırlayıcı ve ön bilgilerini ortaya çıkarıcı farklı etkinliklere yer verilmelidir. - Derste ilenenlerle günlük hayat ve dier dersler arasında iliki kurmayı salayacak farklı etkinliklere yer verilmelidir. - Bireysel farklılıklara yönelik etkinliklere yer verilmelidir. - Örencilerin üst düzey düünme becerilerini gelitirmeye yönelik etkinliklere yer verilmelidir. - Örencilerin aratırma becerilerini gelitirecek ve onları aratırmaya yöneltecek etkinliklere yer verilmelidir. - Örencileri grup çalımalarına yöneltecek etkinliklere yer verilmelidir. Öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabı ders kitabıyla birlikte dier derslerde olduu gibi Türkçe dersinde de en çok yararlanılan kaynaklardır. Bu kaynakların Türkçe programında temel alınan yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak hazırlanması programın istenilen ekilde ve etkilikte uygulanması açısından önem kazanmaktadır. Bu aratırmada, lköretim 3. sınıf öretmen kılavuz kitabının ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluk düzeyi belirlenmeye çalıılmıtır. Aratırmada, ders kitabı sadece metinlerden olutuu için aratırmaya dâhil edilmemitir Aratırmanın Amacı Bu aratırmanın amacı, ilköretim 3. sınıf Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluk düzeyini belirlemek ve elde edilen sonuçlar ııında Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının hazırlanması ve incelenmesi sürecine ilikin öneriler getirmektir. 165

4 Tolga ERDOAN lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Problem Cümlesi lköretim 3. sınıf Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluu ne düzeydedir? 2.3. Alt Problemler 1. lköretim 3. sınıf Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluu ne düzeydedir? 2. lköretim 3. sınıf Türkçe dersi örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluu ne düzeydedir? Sınırlılıklar 1. Aratırma, eitim yılı ilköretim 3. sınıf Türkçe dersine ait bir öretmen kılavuz kitabı ve bir örenci çalıma kitabıyla sınırlıdır. 2. Aratırmada, öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabında yer alan bir tema incelenmitir. 3. YÖNTEM Aratırmanın Modeli lköretim 3. sınıf Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluk düzeyini belirlemeyi amaçlayan bu çalıma var olan durumu ortaya koymasından dolayı betimsel nitelikli bir çalımadır. Aratırmada nitel aratırma yöntemi kullanılmıtır. Nitel aratırma; gözlem, görüme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldıı, algıların ve olayların doal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendii aratırmadır (imek ve Yıldırım, 2003, S.19). Aratırmada, Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluu doküman incelemesi yöntemiyle analiz edilmitir. Doküman incelemesi, aratırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve imek, 2003, S.140) Doküman ncelemesi Süreci Doküman incelemesi genel olarak dokümanlara ulama, orijinalliin kontrol edilmesi, dokümanların anlaılması, verinin analiz edilmesi ve verinin kullanılması olmak üzere be aamada yapılabilir (Yıldırım ve imek, 2003, S.146) Aratırmada, ilköretim 3. sınıf öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluu bu aamalara uygun olarak analiz edilmitir. Aratırmada ilk olarak aratırmacı tarafından ilgili çalımalar ve literatürden yararlanarak yapılandırmacı yaklaıma uygun Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabında bulunması gereken özellikler belirlenmitir. Sonraki aamada belirlenen bu özellikler üç alan uzmanına inceletilerek geçerlilii salanmı ve özelliklerin son ekli verilmitir. Çalımada incelenen öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının belirlenen özelliklere sahip olma düzeyi, yeterli, kısmen yeterli ve yetersiz olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmıtır ncelenen Doküman Aratırmada, ilköretim 3. sınıf Türkçe dersinde öretim yılında aynı set içersinde kullanılan bir öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabı incelenmitir. ncelenen öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabı MEB tarafından 3. sınıf Türkçe derslerinde okutulmak üzere onay alan ve farklı yayınevleri tarafından hazırlanmı ders kitabı setleri arasından rasgele seçilmitir. Ayrıca seçilen öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabında yer alan sekiz temadan biri yine aynı yöntemle belirlenerek incelenmitir. 166

5 lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN 4. BULGULAR VE YORUM Öretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Yaklaıma Uygunluk Düzeyi Aratırmanın bu aamasında, ilköretim 3. sınıf Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabında yer alan bir tema, ilgili çalımalar ve literatürden yararlanılarak oluturulan yapılandırmacı yaklaıma uygun Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabının özelliklerine göre incelenmitir. Derste örencilere kazandırılabilecek kazanımlara yer verilmesi Öretmen kılavuz kitabındaki ilgili tema incelendiinde, temada bulunan metinlerin baında örencilere kazandırılabilecek olası kazanımlara yer verilmedii görülmektedir. Ancak kılavuz kitabın baında yer alan Örenme Alanlarına Göre Tema çerik Tablosu bölümünde temalar, örenme alanları, kazanımlar ve metinler arasında iliki kurularak her örenme alanına yönelik olarak kazandırılabilecek bir kazanıma yer verilmitir. Ayrıca yine öretmen kılavuz kitabının baında kazanımlar, temalar ve metinler arasındaki ilikiyi gösteren belirtke tablosuna yer verilmitir. Öretmenin yapılandırmacı yaklaıma uygun bir eitim ortamı oluturabilmesi için örencilere kazandırabilecei olası kazanımlar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu yüzden kılavuz kitaplarda her ders için olası kazanımların verilmesi ve öretmene bu konuda bir esneklik sunulması yapılandırmacı yaklaıma uygun eitim ortamlarının oluturulabilmesi için daha uygun olabilir. ncelenen öretmen kılavuz kitabının bu açıdan kısmen yeterli olduu söylenebilir. Derslerin günlük hayat, ders içi ve dier derslerle ilikilendirilmesinde kullanılabilecek örneklere yer verilmesi ncelenen temada yer alan be metinden dördünde Günlük Hayatla likilendirme balıı altında kazanımların günlük hayatla ve dier derslerle ilikisinin nasıl kurulacaı açıklanmıtır. Ancak bu bölümde verilen ilikilendirmeler incelendiinde, örneklerin öretmen için yeterince açıklayıcı olmadıı ve bu ilikilendirmelerin yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak nasıl uygulanacaının çok net olarak verilmedii görülmektedir. Örnek olarak; Günlük Hayatla likilendirme: Metinden örendikleri bilgileri, günlük hayatlarında nasıl kullanacaklarını yazmalarını isteyiniz. Hayat Bilgisi Kazanımları: Dün, Bugün, Yarın temasının Birey, toplum ve çevre arasındaki karılıklı baımlılıı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. kazanımını Türkçe dersinin Konumalarında yaantısından ve günlük hayattan örnekler verir. kazanımıyla ilikilendirebilirsiniz. Ayrıca öretmen kılavuz kitabının sonunda Türkçe 3. Sınıf Ara Disiplin ve Rehberlik Etkinlikleri balıklı bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde temalarda yer alan bazı ilikilendirme örneklerine yer verilmitir. Öretmenin bu ilikilendirmeleri etkili bir ekilde ve yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak yapabilmesi için öretmen kılavuz kitabında ilikilendirmelere yönelik olarak daha net örneklere ve farklı etkinliklere yer verilmelidir. ncelenen öretmen kılavuz kitabının bu açıdan kısmen yeterli olduu söylenebilir. Öretmenin derste kullanabilecei yöntem, teknik ve araç-gereçlere ilikin seçenekler verilmesi Öretmen kılavuz kitabındaki ilgili tema incelendiinde, öretmene derste kullanabilecei olası yöntem ve tekniklere ilikin bilginin verilmedii görülmektedir. Sadece öretmen kılavuz kitabının baında Örenme Tür Yöntem ve Teknikleri bölümünde yöntem ve teknikler genel olarak açıklanmıtır. Araç-gereçlere ilikin ise öretmene ayrı bir bölümde açıklama verilmemi ancak dersin öncesinde veya ilenii sırasında yapılan açıklamalarda örencilerden ve öretmenden hazırlamaları gereken araç-gereçlere dolaylı olarak yer verilmitir. Örnek olarak; Ön Hazırlık: Örencilerinizden en sevdikleri arkadalarının fotoraflarını getirmelerini isteyiniz. Ders ileni süresince kullanılacak dier araç-gereçleri hazırlamalarını isteyiniz. 167

6 Tolga ERDOAN lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz ncelenen öretmen kılavuz kitabının yöntem, teknik ve araç-gereçlerle ilgili olarak, yapılandırmacı yaklaıma uygun eitim ortamlarının oluturulmasında öretmene yeterli düzeyde rehber olmadıı söylenebilir. Örencilerin ön bilgilerini harekete geçirici ve derse hazırlayıcı farklı etkinlik ve sorulardan oluan hazırlık çalımalarına yer verilmesi Öretmen kılavuz kitabında örencilerin derse yönelik yapacakları hazırlıklar Ön Hazırlık ve Zihinsel Hazırlık bölümlerinde verilmitir. Bu bölümler incelendiinde örencilerin ön bilgilerini harekete geçirici etkinliklerin; ders öncesi tartıma, aratırma, görsel sunu, ders öncesi çeitli sorulara cevap arama, konuma, yazma, çeitli araçların sınıfa getirilmesi olmak üzere yedi farklı balıkta toplandıı görülmektedir. Örnek olarak; Ön Hazırlık: Örencilerinizden, en sevdikleri oyuncakları sınıfa getirmelerini isteyiniz. Ön Bilgileri Harekete Geçirme: Örencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek için aaıdaki soruları sorabilirsiniz: - Hangi hayvanlardan holanıyorsunuz? Niçin? - Hangi hayvanı, nerede beslemek isterdiniz? Yapılandırmacı yaklaımda örencilerin ön bilgilerinin ortaya çıkartılması oldukça önemlidir. ncelenen öretmen kılavuz kitabının bu açıdan kısmen yeterli olduu söylenebilir. Öretmenin dersi nasıl yönlendireceine ilikin seçenekler verilmesi ncelenen kılavuz kitapta öretmenin dersi nasıl ileyeceine ilikin basamaklar verilmitir. Ancak bu basamaklar incelendiinde, basmaklarda yapılacakların hep aynı kalıpla verildii ve öretmene yönlendirmeler konusunda seçenekler sunulmadıı görülmektedir. Kılavuz kitapta öretmenin dersi nasıl ileyeceinin aamalı olarak verilmesi olumlu bir özelik olarak görülebilir ancak bu basamaklarda sınıf içersinde gerçekletirilebilecek farklı durumlara ve etkinliklere yer verilmemesi bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. ncelenen öretmen kılavuz kitabının bu açıdan kısmen yeterli olduu söylenebilir. Ders öncesi, ders sırası ve ders sonrasında yapılabilecek bireysel farklılıklara yönelik etkinlik seçeneklerine yer verilmesi Öretmen kılavuz kitabında yer alan etkinlikler incelendiinde, sadece çalıma kitabındaki etkinliklere yer verildii ve bu etkinliklere yönlendirmelerin yapıldıı görülmektedir. Kılavuz kitapta bireysel farklılıklara yönelik çalıma kitabındaki etkinlikleri destekleyecek farklı etkinlikler yer almamaktadır. lgili temada Alternatif Etkinlik balıı altında sadece bir etkinlik verilmitir. Verilen alternatif etkinlik u ekildedir: Alternatif Etkinlik Bu metnin ilenmesinde kılavuzun arkasında bulunan Ara Disiplin Etkinlikleri bölümündeki Yönergeleri Uygulamak adlı etkinlii uygulayabilirsiniz. Bu etkinlik Türkçe dersinin Sözlü ve yazılı talimatlara uyar. kazanımıyla ilikilendirilmitir. Öretmen kılavuz kitabı öretmene çalıma kitabı dıında farklı etkinlikler sunmalıdır. Kılavuz kitaplarda yer alacak bu etkinlikler bireysel farklılıklara hitap ederek her örencinin bilgiyi kendisinin yapılandırmasına olanak salamalıdır. ncelenen kılavuz kitabın etkinlik seçenekleri açısından yetersiz olduu söylenebilir. Örenme öretme sürecinde yapılandırmacı yaklaımın nasıl uygulanacaına ilikin açıklamaların ve gösterimlerin yer alması Kılavuz kitapta yer alan ders ileni basamakları incelendiinde yapılandırmacı yaklaımın bu basamaklarda nasıl uygulanacaına ilikin açıklamaların ve gösterimlerin yer almadıı görülmektedir. Kitapta yapılandırmacı yaklaımın nasıl uygulanacaına ilikin açıklama ve gösterimler yerine genel ifadelere yer verilerek süreç tam olarak açıklanmamıtır. Örnek olarak; Farklı çalımalar yaparak örencilerin dikkatlerini younlatırabilirsiniz Verilen örnek konuyu örencilerinizin konuma etkinlikleri içinde kullanabilirsiniz 168

7 lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN Öretmen kılavuz kitapları, dersin ileni basamaklarında yapılandırmacı yaklaımın nasıl uygulanacaını açıklamalı ve bununla ilgili somut gösterimlere yer vermelidir. ncelenen kılavuz kitabın bu açıdan yeterli olmadıı söylenebilir. Dersteki örenme öretme süreçlerine yönelik alan bilgisi ve mesleki formasyonla ilgili açıklamalara yer verilmesi Kılavuz kitapta öretmene yönelik olarak alan bilgisi ve mesleki formasyonla ilgili özel bir bölüm yer almamaktadır. Ancak dersin ileni basamaklarında zaman zaman öretmene süreçle ilgili açıklamalar yapılmı ve öretmenin bu açıklamalar dorultusunda süreci yönlendirmesi istenmitir. Örnek olarak; Okuma etkinlikleri için konuya uygun yöntem belirleyiniz Örencilere okuma kurallarını hatırlatınız (bk. 4. Açıklama). (Okuma örenme alanının birinci bölümünde yer alan ilk dokuz kazanım okuma kurallarını oluturmaktadır.) ncelenen kılavuz kitapta alan bilgisi ve mesleki formasyonla ilgili dorudan bilgiler verilmese de bazı aamalarda buna yönelik olarak açıklama ve yönlendirmelerin yapıldıı görülmektedir. Öretmen kılavuz kitabının bu açıdan kısmen yeterli olduu söylenebilir. Örencilerin zorlanabilecekleri noktalara ilikin uyarı ve açıklamalara yer verilmesi Öretmen kılavuz kitabında örencilerin süreçte zorlanabilecekleri noktalara ilikin herhangi bir uyarı ve açıklama yer almamıtır. Öretmen kılavuz kitaplarında örencilerin zorlanacakları olası noktalara ilikin uyarı ve açıklamalara yer verilmeli ve öretmenin bu gibi durumlarda neler yapması gerektii örneklerle açıklanmalıdır. ncelenen öretmen kılavuz kitabının bu açıdan yetersiz olduu görülmektedir. Örenci çalımalarının nasıl deerlendirileceine ilikin seçenekler sunulması Öretmen kılavuz kitabında, örenci çalımalarının nasıl deerlendirilecei Ölçme ve Deerlendirme bölümünde ele alınmıtır. Temada yer alan dört ölçme ve deerlendirme bölümünde de tamamen aynı çalımalara yer verilmesi oldukça düündürücüdür. Ayrıca kılavuz kitapta temaların sonunda Neleri Yapar? ve Örenci Gözlem Ölçei adıyla iki form yer almaktadır. Kılavuz kitabın sonunda ise Ölçme ve Deerlendirme adıyla bir bölüm yer almaktadır. Kılavuz kitabın ölçme ve deerlendirme bölümlerindeki çalımalar incelendiinde, benzer çalımalara yer verildii ve bu durumun programın öngördüü çoklu deerlendirme ortamını oluturmada yetersiz olacaı düünülmektedir. Örenme eksikliklerini giderici çalıma seçeneklerine yer verilmelidir. ncelenen öretmen kılavuz kitabında süreç sonunda örencilerde oluacak örenme eksikliklerini giderici çalımalara yer verilmemitir. Kılavuz kitaplarda bu eksikliklere yönelik etkinlik seçenekleri verilmelidir. ncelenen kılavuz kitabın bu açıdan yetersiz olduu söylenebilir Örenci Çalıma Kitabının Yapılandırmacı Yaklaıma Uygunluk Düzeyi Aratırmanın bu aamasında ise, ilköretim 3. sınıf Türkçe dersi örenci çalıma kitabında yer alan aynı tema, ilgili çalımalar ve literatürden yararlanılarak oluturulan yapılandırmacı yaklaıma uygun Türkçe dersi örenci çalıma kitabının özelliklerine göre incelenmitir. Örencileri derse hazırlayıcı ve ön bilgilerini ortaya çıkarıcı farklı etkinliklere yer verilmesi Örenci çalıma kitabındaki etkinlikler incelendiinde, her metin için ilk iki etkinliin derse hazırlık ve ön bilgileri ortaya çıkarma niteliinde olduu görülmektedir. Çalıma kitabında yer alan bu etkinlikler anahtar kelimelerle çalıma, soru yazma ve tahmin, karılatırma yapma, hikâye yazma, anı yazma ve resim çizme eklindedir. Örnek olarak; 1. Etkinlik: Anahtar kelimeleri cümle içinde kullanınız. 2. Etkinlik: iirin içerii ile ilgili tahminlerinizi yazınız. Metnin okunmasından sonra karılatırınız. 169

8 Tolga ERDOAN lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz incelenen çalıma kitabında örencilerin derse karı ilgi ve merakını arttıracak, onları aratırmaya, düünmeye sevk edecek ve onların ön bilgilerini ortaya çıkartacak farklı etkinliklere kısmen yer verildii görülmektedir. lenen temalarla günlük hayat ve dier dersler arasında iliki kurmayı salayacak farklı etkinliklere yer verilmesi ncelenen çalıma kitabında yer alan 49 etkinlikten 20 tanesi temayla günlük hayat ve dier dersler arasında iliki kurulmasına yöneliktir. Örnek olarak; 1. Etkinlik: Oyun, misket, bebek anahtar kelimelerini kullanarak bir resim çiziniz. 7. Etkinlik: Bu metinden örendiiniz bilgileri günlük hayatınızda nasıl kullanacaksınız? Yazınız. ncelenen çalıma kitabında yer alan etkinliklerin günlük hayatla ve dier derslerle iliki kurma konusunda yeterli olduu söylenebilir. Bireysel farklılıklara yönelik etkinliklere yer verilmesi Çalıma kitabında yer alan etkinlikler incelendiinde etkinliklerin; herhangi bir konu veya durumla ilgili yazı yazma, tahmin etme, soru ve cevap yazma, bulmaca çözme, grafik hazırlama, resim çizme, görselletirme, anı yazma, arkı sözü yazma, iir yazma, boluk doldurma, oyun oynama ve hikâye yazma olmak üzere on üç farklı yapıdan olutuu görülmektedir. Örnek olarak, 1. Etkinlik: Semt, bencil, saklambaç, özür dilemek anahtar kelimeleri ve kelime grubunu kullanarak bir anınızı yazınız. 9. Etkinlik: Bilim adamı olsaydınız insanların daha salıklı olması için nasıl bir bulu yapardınız? Resmini çiziniz. Çalıma kitabında yer alan 49 etkinlik içersinde 13 farklı etkinlik türü çalıma kitabının bireysel farklılıklara yönelik olarak hazırlandıını göstermektedir. Örencilerin üst düzey düünme becerilerini gelitirmeye yönelik etkinliklere yer verilmesi Çalıma kitabında yer alan etkinlikler daha çok yaratıcı düünme, akıl yürütme ve öz deerlendirme becerisinin gelitirilmesine yönelik olarak hazırlanmıtır. Bunun yanında problem çözme, karar verme, eletirel düünme ve kritik düünme gibi becerileri gelitirecek etkinliklere yeterince yer verilmedii görülmektedir. Örnek olarak; 7. Etkinlik: Yanlı bir davranı yaptıınız zaman neler hissediyorsunuz? 4. Etkinlik: iire bir bölüm de siz yazınız. Yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak hazırlanan örenci çalıma kitabı örencinin üst düzey düünme becerilerini gelitirmelidir. ncelenen örenci çalıma kitabının bu açıdan kısmen yeterli olduu söylenebilir. Örencilerin aratırma becerilerini gelitirecek ve onları aratırmaya yöneltecek etkinliklere yer verilmesi Örenci çalıma kitabında yer alan etkinliklerden sadece iki tanesi örencileri aratırmaya yöneltecek etkinliklerdir. Bir tema içersinde yer alan 49 etkinlikten sadece 2 tanesinin örencileri aratırmaya yöneltmesi oldukça düündürücüdür. Örnek olarak, 7. Etkinlik: Çevrenizde gördüünüz kulardan birini gözlemleyiniz. Özeliklerini aratırarak sınıfta anlatınız. Örenci çalıma kitaplarında yer alan etkinlikler örencilerin aratırma becerilerini gelitirmeli ve onları aratırmaya yönlendirmelidir. ncelenen çalıma kitabının aratırma becerisini gelitirmeye yönelik etkinliklere yeterince yer vermedii ve bu açıdan yetersiz olduu söylenebilir. Örencileri grup çalımalarına yöneltecek etkinliklere yer verilmesi Çalıma kitabında yer alan etkinliklerin çou bireysel çalımaya yöneliktir. Kitapta yer alan 49 etkinlikten sadece 5 tanesi grup çalımasıyla ilgilidir. Örnek olarak; 170

9 lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN 2. Etkinlik: Metni dinlerken bilmediiniz kelimeleri yazınız. Kelimelerin anlamlarını arkadalarınızla tartıarak bulunuz. 11. Etkinlik: Arkadalarınızla ayna oyununu oynayınız. Örenme öretme sürecinde grup çalımalarına sık sık yer verilerek örencilerin bilginin yapılandırılması sürecinde ibirlii yapmaları salanmalıdır. ncelenen çalıma kitabında örencileri grup çalımasına yönlendirici etkinliklere yeterince yer verilmemesi çalıma kitabının bu konuda yetersiz olduunu göstermektedir. 5. SONUÇ VE ÖNERLER Bu aratırmada, lköretim 3. sınıf Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluk düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıtır. Aratırmada elde edilen sonuçlar u ekildedir: 1. ncelenen öretmen kılavuz kitabı; örenci kazanımlarına yer verme, dersle ilgili ilikilendirmeler, hazırlık çalımaları, dersin yönlendirilmesi, alan bilgisi-mesleki formasyonla ilgili açıklamalar ve ölçme ve deerlendirme açısından kısmen yeterli bulunmutur. 2. Öretmen kılavuz kitabı; yöntem, teknik ve araç-gereçler, bireysel farklılıklara yönelik etkinlik seçenekleri, yapılandırmacı yaklaımın uygulanmasına yönelik açıklama ve gösterimler, örencilerin zorlanabilecekleri noktalara ilikin uyarı ve açıklamalar ve örencilerin örenme eksikliklerini giderici etkinlik seçenekleri bakımından yetersiz bulunmutur. 3. ncelenen örenci çalıma kitabı; günlük hayat ve dier derslerle iliki kurmayı salayacak ve bireysel farklılıklara yönelik etkinlikler bakımından yeterli bulunmutur. 4. Örenci çalıma kitabı; örencileri derse hazırlayıcı ve ön bilgilerini ortaya çıkarıcı ve örencilerin üst düzey düünme becerilerini gelitirmeye yönelik etkinlikler açısından kısmen yeterli bulunmutur. 5. Örenci çalıma kitabı; örencilerin aratırma becerilerini gelitirme ve örencileri grup çalımasına yöneltme bakımından yetersiz bulunmutur. 6. Genel anlamda öretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı yaklaıma uygunluk düzeyinin yetersiz, örenci çalıma kitabının ise kısmen yeterli olduu sonucuna ulaılmıtır. Aratırmada elde edilen sonuçlar ııında Türkçe dersi öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının hazırlanması ve incelenmesi sürecine ilikin u öneriler getirilebilir: 1. Öretmen kılavuz kitaplarında öretmenlere kendi sınıf ortamlarını yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak düzenlemeleri için farklı seçenekler sunulmalıdır. 2. Öretmen kılavuz kitaplarında yapılandırmacı yaklaımın sınıf ortamında nasıl uygulanacaına ilikin örnekler verilmelidir. 3. Öretmen kılavuz kitaplarında bireysel farklılıklara yönelik ve örenme eksikliklerini giderici etkinlik seçeneklerine yer verilmelidir. 4. Öretmen kılavuz kitaplarında öretmenlerin derslerde kullanabilecekleri yöntem, teknik ve araç-gereçlere ilikin seçenekler verilmelidir. 5. Öretmen kılavuz kitaplarında yapılandırmacı yaklaıma yönelik mesleki formasyon bilgilerine yer verilmelidir. 6. Örenci çalıma kitaplarında örencileri grup çalımasına ve aratırmaya yöneltecek etkinliklere yer verilmelidir. 7. Öretmen kılavuz kitabı ve örenci çalıma kitabının seçilmesi sürecinde yapılandırmacı yaklaıma ne derece uygun hazırlandıkları incelenmelidir. 171

10 Tolga ERDOAN lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz KAYNAKÇA Anagün,. S., Acat, B. ve Anılan, H. (2007). Yapılandırmacı Örenme Ortamı Ölçei Güvenirlik Çalıması. VI. Ulusal Sınıf Öretmenlii Eitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (SS ), Anadolu Üniversitesi, Eskiehir. Aıcı, M. (2005). Örenme Anlayılarının Iıında Ders Kitabı Hazırlama. Yayımlandıı Kitap Konu Alanı Ders Kitabı ncelemesi. Bölüm 3 (Edit: Özcan Demirel ve Kasım Kırolu), Ankara: Pagem A Yayıncılık, S: Bayrakcı, M. (2005). Ders Kitapları Konusu ve lköretimde Ücretsiz Ders Kitabı Daıtımı Projesi. Milli Eitim Dergisi. Sayı: 165, SS Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1998). In Search of Understanding: The Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: The Associationfor Supervision and Curriculum Development. Ceyhan, E. ve Yiit, B. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı ncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık, S:58. Erdoan, T. ve Bekci, B. (2007). lköretim 2. Sınıfta Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Biçim ve çerik Açısından ncelenmesi. III. Sosyal Bilimler Eitimi Kongresi nde Sunulmu Bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana. Fidan, S., Yıldız, S. ve Akta D. (2005). Türkçe Öretmenlerine Yönelik Örnek Bir Öretmen Kitabı Çalıması. XIV. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı (SS ), Pamukkale Üniversitesi, Denizli. Kılıç, A. (2007). lköretim Birinci Kademede Derslerinde Öretmen Kılavuzuna Duyulan htiyaç ve çerii. VI. Ulusal Sınıf Öretmenlii Eitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (SS ), Anadolu Üniversitesi, Eskiehir. Kılıç, A. ve Seven, S. (2006). Konu Alanı Ders Kitabı ncelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık, S: MEB. (2004). Milli Eitim Bakanlıına Balı lköretim Okullarında Okutulacak Ders Kitaplarının Yarıma Yoluyla Hazırlanmasına likin artname Özkara, Y. (2006). Türkçe Dersi Örenci Çalıma Kitaplarının Türkçe Programında Geçen Yazma Kazanımlarını Karılama Durumu. V. Ulusal Sınıf Öretmenlii Kongresi Bildiri Kitabı (SS.50 58), Gazi Üniversitesi, Ankara. ahin,. (2007). Yeni lköretim 1. Kademe Türkçe Programının Deerlendirilmesi. lköretim Online. 6(2), SS Terwel, J. (1999). Constructivism and Its Implications for Curriculum Theory and Practice. Curriculum Studies. Taylor & Francis. Vol. 31, No. 2, SS Yager, R. (1991). The Constructivist Learning Model, Towards Real reform in Science Education. The Science Teacher. 58 (6), SS Yetkin, D. ve Daçan, Ö. (2006). lköretim Programı 1 5 Sınıflar. Ankara: Anı Yayıncılık, S:75. Yıldırım, A. ve imek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Aratırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, SS

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

olmak (Hudson, 1992; Akt: Yapıcı, 2004) mümkündür. Dil bilgisi öretiminin en önemli ilevi, bireyin ana dilinin yapılarını, olanaklarını örenerek

olmak (Hudson, 1992; Akt: Yapıcı, 2004) mümkündür. Dil bilgisi öretiminin en önemli ilevi, bireyin ana dilinin yapılarını, olanaklarını örenerek Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LKOKUL ÖRENCLERNE

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Evaluation of Six Grade Science Textbooks According To Constructivist Learning Theory

Evaluation of Six Grade Science Textbooks According To Constructivist Learning Theory Elementary Education Online, 7(1), 111-126, 2008. lköretim Online, 7(1), 111-126, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of Six Grade Science Textbooks According To Constructivist Learning

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 YEREL TARH UYGULAMALARININ BAARIYA VE ÖRENC ÜRÜNLERNE ETKS

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Yapılandırmacı Kuramda Fen Öretmeninin Rolü 1. The Role of Science Teacher in Constructivist Theory

Yapılandırmacı Kuramda Fen Öretmeninin Rolü 1. The Role of Science Teacher in Constructivist Theory lköretim-online, 4(2), 55-64, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Yapılandırmacı Kuramda Fen Öretmeninin Rolü 1 Ercan AKPINAR Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eitimi

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 235-246 235 LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

Dual Situated Learning Model and Science Teaching

Dual Situated Learning Model and Science Teaching Elementary Education Online, 6(3), 390-396, 2007. lköretim Online, 6(3), 390-396, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Dual Situated Learning Model and Science Teaching Ercan AKPINAR * Ömer

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı