OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET"

Transkript

1 OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden, ikinci bileen uygulama aırlıklı ve uygulama okulunda gerçekletirilen derslerden olumaktadır. Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması derslerini içeren uygulama aırlıklı dersler, okul uygulama çalımaları olarak tanımlanmaktadır. Okul uygulama çalımaları konusunda yapılan aratırmalar, eitim fakültelerinin programın bu boyutu konusunda etkili olamadıını baka bir deyile sürece istenilen yönde müdahale edemediini göstermektedir. Derleme niteliindeki bu çalımada, eitim fakültelerinin bir tür kör noktasını oluturan okul uygulama çalımalarının genel bir durumu yapılan aratırmalar temelinde tanımlanmı ve bu aratırmalara dayalı olarak fakültelerde okul uygulama çalımaları biriminin neden kurulması gerektii açıklanmaya çalıılmıtır. Anahtar sözcükler: hizmet öncesi öretmen eitimi, okul uygulama çalımaları, okul uygulama çalıma birimi ABSTRACT The initial teacher training curriculum consists of those two parts. The first is formed by the courses mainly theoretical and given at the faculty and the second is formed by the courses based on practice and mostly conducted at the practice school. The courses based on practice, including School Experience I, School Experience II and Teaching Practice, are named as school practice activities. The researches indicate that the faculties of education which cannot manipulate anything dealing with solving problems about school practice are not operative. In this study, as in the quality of a compilation, the general state of the school practice work constituting a sort of blind spot in faculties of education has been defined on the base of the researches applied for and the reason of why school practice unit in faculties should be established has been tried to explain through these researches. 1. GR Key words: initial teacher training, school practices, school practice unit. Hizmetöncesi öretmen eitiminin iki önemli bileeni bulunmaktadır. Birinci bileen, fakültede yürütülen kuramsal yanı aır basan dersler olup ikinci bileen uygulama okulunda yürütülen uygulama aırlıklı derslerdir. Hizmetöncesi öretmen eitiminin niteliini büyük ölçüde bu iki yapının gerek her birine gerekse her ikisine dönük oluturulan politikaların, uygulanan etkinliklerin, görev alan öretim elamanlarının, yöneticilerin ve öretmen adaylarının özellikleri ile bu birimlerin kendi aralarında kurmu oldukları etkileim yapılarının içerii belirlemektedir denilebilir. Bu aratırma, fakültelerin hizmetöncesi öretmen eitimi programının okul uygulama çalımalarına dönük politikaları üzerinedir. Aratırmanın amacı, eitim fakültelerinin bu konuda yaadıkları genel sorunları yapılan aratırmalar temelinde tanımlamak ve elde edilen bulgular temelinde eitim fakültelerinde okul uygulamaları çalımaları birimi nin neden kurulması gerektiini tartımaktır. * Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 128

2 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA 1.1.Yapı Türkiye de öretim yılına kadar yürütülecek olan hizmetöncesi öretmen eitimi programlarının uygulamaya geçii öretim yılıdır. Program iki bileenden oluturulmutur. Birincisi fakülte temelli olup ikincisi uygulama okulu temelli derslerdir. Uygulama okulu temelli dersler okul uygulama çalımaları olarak tanımlanmakta olup Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması derslerinden olumaktadır. Okul uygulama çalımalarının fakülte, il/ilçe milli eitim müdürlüü ve uygulama okulları tarafından ibirlii temelinde salıklı biçimde yürütülmesi için Yükseköretim Kurulu ile Milli Eitim Bakanlıı bir protokol imzalamı ve bu protokole balı olarak hazırlanan bir yönerge yle uygulamanın nasıl gerçekletirilecei düzenlenmitir (MEB, 1998). 1.2.Okul Uygulama Çalımaları Yukarıda da belirtildii gibi, okul uygulama çalımaları üç dersten olumaktadır. Bunlar, Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması dersleridir. Öretmen adayları, haftada 4 saatini uygulama okulunda ve 1 saatlik seminer çalımasını da fakültede iledii Okul Deneyimi I dersi ile, görev yapacaı okulu hem fiziksel hem de sosyal bir yapı olarak tanımaya çalıır. Öretmen adaylarının süre bakımından Okul Deneyimi I dersiyle benzer olmakla birlikte, Okul Deneyimi II dersi ile, bir yandan Okul Deneyimi I dersiyle sürdürdüü tanıma sürecini devam ettirmesi, bir yandan da öretmenlik meslei becerilerini küçük birimlere bölünmü biçimde yerine getirerek öretmenlik mesleine uyum salaması öngörülmütür. Bu iki derste ayrıca öretmen adaylarının, fakülteyi bitirdiklerinde öretmenlik mesleinin ekonomik, sosyal, kültürel ve öreticilik yönleriyle öretmenlik yapacaı örenci grubunun kiisel ve sosyoekonomik özellikleri bakımından tanımaları beklenilmektedir (Yükseköretim Kurulu, 1998, ss ). Öretmenlik Uygulaması, okul uygulama çalımaları kapsamındaki son derstir. Öretmen adayları bu dersin 6 saatini uygulama okulunda, 2 saatini fakültede seminer çalıması yaparak geçirir. Ders öretmen adaylarının uygulama okulunda deiik sınıflarda öretmenlik yaparak öretmen yeterliklerini gelitirebilmesi, kendi alanının ders programını anlayabilmesi, ders kitaplarını deerlendirebilmesi, ölçme ve deerlendirme yapabilmesi ve öretmenlik uygulaması sırasında kazanmı olduu deneyimleri arkadaları ve uygulama öretim elemanı ile paylaarak kendisini bu yönde gelitirebilmesi amacıyla gelitirilmitir (Yükseköretim Kurulu, 1998, s. 28). 1.3.leyi, Sorumlular ve Görevleri Okul uygulama çalımalarının yürütülmesinde üç önemli kurumun programın uygulayıcısı/yürütücüsü konumunda bulunduu görülmektedir. Bunlar, fakülteler, il/ilçe milli eitim müdürlükleri ve uygulama okullarıdır. Okul uygulama çalımalarının kurumsal yapısını oluturan bu kurumların en önemli ilevleri çalımaların egüdüm içerisinde yürütülmesini salamaktır. Yasal düzenlemeye göre kurumların, söz konusu egüdümü kendi bünyelerinden atadıkları uygulama koordinatörü aracılııyla salamaları öngörülmektedir (Yükseköretim Kurulu, 1998, ss.5 9). Fakültedeki okul uygulama çalımalarının örgütlenmesi, okul uygulama çalımalarından sorumlu ve fakülte uygulama koordinatörü olarak tanımlanan bir dekan yardımcısı, bölüm uygulama koordinatörleri ve anabilim/anasanat dalı uygulama koordinatörleri tarafından salanmaktadır (Yükseköretim Kurulu, 1998, ss. 7 8). Fakülte uygulama koordinatörü hem kurum içindeki örgütlenmeden hem de kurumlar arasındaki egüdümün salanmasından sorumludur. Bölüm uygulama koordinatörleri, uygulama okullarının uygulama koordinatörleriyle uygulama planlarının düzenlemesinden ve bölüm içi çalımaların örgütlenmesinden sorumludurlar. Okul uygulama çalımalarında öretmen adaylarına mesleki rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen, fakülte ile uygulama okulu arasında iletiimi salayan bir baka görevli, uygulama öretim elamanlarıdır. Uygulama öretim elamanlarının görevleri öretmen adayları, uygulama okulu yöneticileri, uygulama öretmenleri ve fakülte arasında iletiimi salamak, uygulama okulu koordinatörüyle birlikte uygulama öretmenlerini belirlemek, öretmen adayına akademik danımanlık yapmak ve öretmen adayını deerlendirmek 129

3 biçiminde belirlenmitir (Yükseköretim Kurulu, 1998, s. 8). Yapıyı oluturan ikinci kurum il ya da ilçe milli eitim müdürlükleridir. Milli eitim müdürlüü uygulama koordinatörünün okul uygulama çalımalarındaki görevi, eitim fakültesi ile uygulama okulları arasında iletiimi salamak, fakülte uygulama koordinatörü ile birlikte uygulama okullarını belirlemek, uygulama okullarından öretmenlerin haftalık ders programlarını fakülteye iletmelerini salamak, uygulama okulu yöneticilerinin, koordinatörlerinin ve uygulama öretmenlerinin fakülte tarafından düzenlenen seminerlere katılımlarını salamak biçiminde tanımlanmıtır (MEB, 1998, ss.7 8). Uygulama okulu, yapının üçüncü kurumsal ayaını oluturmaktadır. Okulun okul uygulama çalımalarına dönük olarak fiziki bakımdan hazırlanması, uygulama planlarının okul uygulama çalımalarında görev alan paydaların (bölüm uygulama koordinatörü, uygulama öretim elamanı ve öretmen adaylarının) katılımıyla birlikte düzenlenmesi, öretmen adaylarına mesleki rehberlik yapacak uygulama öretmenlerinin uygulama öretim elamanıyla birlikte belirlenmesi ve uygulamaların istenilen biçimde yürütülmesi görevleri, uygulama okulunun sorumluluuna verilmitir (MEB, 1998, s. 9). 2.YÖNTEM Bu aratırma, Okul Uygulama Çalımaları konusunda temelde eitim fakültelerinin yaadıkları sorunlara dönük yapılmı aratırmaların bulgularına dayalı olarak gerçekletirilmitir. Aratırma bu haliyle derleme ve aynı zamanda betimleyici bir nitelie sahiptir. Aratırmadaki veriler, Yükseköretim Kurulu tarafından yeniden yapılanma olarak tanımlanan eitim programlarının uygulamaya geçirildii öretim yılından günümüze kadar gerçekletirilen aratırmalardan elde edilmitir. Aratırmada öncelikle konunun önemi verilmi, sorunlar saptanmı ve sonrasında elde edilen bulgulara dayalı olarak çözüm önerileri gelitirilmeye çalıılmıtır. 3.SORUN Okul uygulama çalımaları programının yeni olması, programın yürütülmesinde birden fazla kurumun egüdüm içerisinde çalıamamaları ve ortaya çıkan sorunların giderilmesine dönük kurumların yeterince ibirlii yapamamaları konuları, günümüz Türkiye sinde eitim fakültelerinin eitim programları bakımından önemli sorun alanlarından birini oluturmaktadır. Aratırmalarda en çok öne çıkan sorunun, kurumlar ve kiiler arasındaki iletiim ve egüdüm konusu olduu gözlenmektedir. Nitekim deiik yer ve zamanda yapılan aratırmalar (Tüfekçi, 1999; Körolu ve ötekiler, 2000; Dilek ve Özdemir, 2002; Salam ve Salam, 2002; Azar, 2003, Senemolu, 2003; Iıkolu ve ötekiler, 2007), okul uygulama çalımalarındaki sorun kaynaklarının temelinde kurumlar arasında egüdüm ve bu kurumlardaki görevliler arasında iletiim konusunun olduunu göstermektedir. Yine, uygulama okulu koordinatörlerinin, yöneticilerinin ve uygulama öretmenlerinin mesleki rehberlik becerileri konusunda yeterli olmadıkları (Gürimek ve Hamurcu, 1999; Kavcar ve ötekiler, 1999; Kiraz ve Uyangör, 1999; Oral ve Dalı, 1999; Saka ve Akdeniz, 1999; Harmandar ve ötekiler, 2000; Paker, 2000; Kiraz, 2002;Toprakçı ve Üstün, 2002; Sevim, 2002; Güven, 2004; Iıkolu ve ötekiler, 2007) üstelik hizmetöncesi öretmen eitimine yönelik olumsuz tutuma sahip oldukları ve uygulama okullarının fizik altyapılarının yetersiz olduu yine aratırmalarla saptanan öteki sorunlardandır (Çepni ve ötekiler, 1999; Akkoç, 2003). Bir dier sorun, eitim programları bileenleri arasındaki uyum konusudur. Örnein, okul uygulama çalımaları kapsamındaki Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması derslerinin gerek kendi aralarında, gerekse öretmen adaylarını bu derslere hazırlayıcı konumundaki sözgelimi Geliim ve Örenme, Planlama ve Deerlendirme vb dersleri arasında ön koul ilikilerinin henüz kurulamamı olduu görülmektedir. Fakültelerin bu konudaki koullarını hizmetöncesi öretmen eitimi konu alanının doasından daha çok, balı oldukları üniversitelerin ders geçme sistemlerine göre belirledikleri gözlenmektedir. Bu konuda yaanan bir baka sorun, öretmen adaylarının uygulama okullarına yeterli donanımla 130

4 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA gitmemeleri konusudur. Nitekim Koç ve Demirel (1999) yaptıkları aratırmada, öretmen adaylarının okul uygulama çalımalarında baarılı olabilmek için etkili iletiim becerilerine gereksinim duyduklarını, ancak eitim programlarında bu türden becerilerin kazanmasını salayıcı derslere yer verilmediini saptamılardır. Okul uygulama çalımalarına ayrılan sürenin yetersizlii bu konuda yaanan bir baka sorundur. Kuyumcu (2003) yaptıı aratırmasında, okul uygulama çalımalarının haftada bir gün olmasının öretmen adayının belli bir örencinin, grubun ya da sınıfın baarılarını izleyememelerine ve onlara dönük rehberlik yapamamalarına neden olduunu saptamıtır. Baka bir sorun alanı öretmen adayı kaynaklıdır. Aratırmalar (Kocaba ve ötekiler, 2000; Çiçek ve Koçak, 2002; Gürbüz ve Sülün, 2004) öretmen adaylarının okul uygulama çalımalarına büyük ölçüde hazır olarak gelmediklerini göstermektedir. Örnein öretmen adaylarının özellikle Öretmenlik Uygulaması derslerinde sınıf yönetimi tekniklerini etkili kullanma, sınıf önünde konuma, örenci geliimlerini izleme, ders planıyla uygulama arasındaki tutarlılıı salama, teknolojiyi etkin olarak kullanma ve zaman yönetimini etkin biçimde gerçekletirme konularında ciddi sorunlar yaadıkları yine bu aratırmalarda ortaya konmutur. Okul uygulama çalımalarında yukarıdaki sorunların da kaynaı olarak tanımlanabilecek asıl sorunun, kurumsal temelli olduu söylenebilir. Okul uygulama çalımalarının fakülte, milli eitim müdürlüü ve uygulama okulları arasında ibirlii yapılarak yürütülmesinin yasal bir düzenlemenin getirdii bir kouldan öte, sürecin öne çıkardıı doal bir zorunluluk olduu düünülmektedir. öyle ki, öretmen adaylarının istenilen biçimde yetimeleri için uygun uygulama okullarının seçimi, yine, öretmen adaylarına mesleki rehberlik yapmak üzere görevlendirilecek öretmenlerin uygulama öretmeni olarak seçimi ve yetitirilmeleri, okul uygulama çalımalarının bir plan dâhilinde ve bilimsel bir çerçevede yürütülmesi konuları, okul uygulama çalımaları yapısında yer alan kurumların ortak çalımasını zorunlu kılan etmenlerdir. Çünkü okul uygulama çalımalarında eitim fakültesi, il/ilçe milli eitim müdürlüü ve uygulama okulu arasında yaanan egüdüm sorununu çözme, kurumların fiziki donanımlarının ve yönetsel ileyilerinin öretmen eitimiyle uyumlatırma süreci, görev alanlar arası iletiim eksikliinin giderilmesi, görevlilerin öretmen eitimi konusunda mesleki ve kiisel bakımlardan donanık olmasının salanması, hizmetöncesi öretmen eitimi bileenlerinin program bakımından tutarlılıının salanması konuları eitim fakültelerinin bugün çözmesi gereken önemli sorun alanları olarak karılarında durmaktadır. Nitekim yapılan son aratırmalar da (Akkoç, 2003; Güven, 2004; Merç, 2004; Iıkolu ve ötekiler, 2007) gerek eitim fakültelerinin gerekse il/ilçe milli eitim müdürlüklerinin ve uygulama okullarının, mevcut düzenlemeyle bünyelerinde oluturdukları uygulama koordinatörlüü aracılııyla yukarıda sözü edilen sorunlarla yaamaya devam ettiklerini göstermektedir. Sonuç olarak, kurumlar arası egüdüm, okul uygulama çalımaları çerçevesinde görev alanlar arasındaki iletiim, kurumların hizmetöncesi öretmen eitimi konusundaki yeterlilik düzeyleri, görev alanların yeterlilii, eitim programını oluturan bileenler arasındaki uyum, öretmen adaylarının okul uygulama çalımalarına öretmenlik meslei ve kiisel bakımdan henüz hazır olmadan gitmeleri bu sorunların somut görünür olgularıdır denilebilir. 4.ÇÖZÜM Eitim fakültelerinin okul uygulama çalımalarında sorunlarının olmasının doal, ancak, bunları tanımlamaya ve çözümlemeye dönük çeitli politikalar gelitirmelerinin de bir gereklilik olduu düünülmektedir. Balangıçta, bir sorunu çözmek üzere oluturulan araçların/görevlerin ve kurumların zamanla ilevlerini yitirmesi olaan bir olgudur (Özdemir, 2000, s. 34). Olaan olmayan, örgütlerin ilevini yitiren baka bir deyile sorun çözmede etkisizleen araçlarını objektif veriler temelinde ve gelecekle ilgili planlar çerçevesinde toplumun, konu alanının, bireylerin ve doal çevrenin gereksinimlerini karılayacak biçimde dönütürememesi durumudur. Benzer bir durumun okul uygulama çalımalarından kaynaklanan sorunların çözümü konusunda eitim fakültelerinde yaandıı düünülmektedir. Varlıını bilgi üretme, paylama, bilgi üreten insanlar yetitirme konusunda temellendiren/temellendirmesi gereken eitim fakültelerinin okul uygulama çalımalarından kaynaklı sorunları çözmedeki yeterlik düzeyleri, aynı zamanda örgüt olarak ne denli etkin olduunun bir göstergesi olarak da 131

5 yorumlanabilir (Mocan, 1998, ss, 10 11, akt: Bozkurt, 2000). Yükseköretim Kurulu Bakanlıı nın öretim yılında yürürlüü koyduu ve öretim yılında yeniden düzenledii hizmetöncesi öretmen eitimi programlarında meslek bilgisi (MB) olarak kodlanan okul uygulama çalımaları derslerinin içeriklerinin konu alanı ve eitim bilimleri temelinde yapılandırıldıı görülmektedir (Yükseköretim Kurulu, 1998; Yükseköretim Kurulu, 2007). Okul uygulama çalımaları konusu her anabilim dalının kendi ilgi alanında olmasının yanında, aynı zamanda tüm bölümlerin ortak bir ilgi alanını da oluturmaktadır. Nitekim okul uygulama çalımaları kapsamındaki bu derslerin kodlarının bu bakımdan meslek bilgisi olarak tanımlandıı düünülmektedir. Bunun yanı sıra, fakültenin tümünü kapsayan ortak bir sorun alanına dönük politikaların bir bütün halinde gelitirmenin fiziki, personel ve mali kaynakların ekonomik kullanımını da beraberinde getirecei söylenebilir. Sonuç olarak, okul uygulama çalımaları konusundaki sorunların eitim fakültesi dekanlıı eitim bilimleri bölümü bakanlıı bünyesinde öteki anabilim dalı bakanlıklarının katkılarının dorudan salandıı, kurumsal ve akademik bir nitelik taıyan Okul Uygulama Çalımaları Birimi ile aılabilecei düünülmektedir. Okul Uygulama Çalımaları Birimi nin kurulmasıyla okul uygulama çalımalarını yerel ölçekte uzun ve kısa vadede planlar yapma ve bu planları yürütme, kararların uygulanmasını izleme, alınacak kararlar için çeitli aratırmalar düzenleme, aratırmacıların bu konuda çalımalar yapmasını salama yönünde ortam hazırlama ve bu alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenleme konularında öncelikle kurulduu fakültelerde hizmetöncesi öretmen eitimi programlarını gelitirmede yeni bir çalıma alanı yaratılabilecei umulmaktadır. Öte yandan, görevi okul uygulama çalımalarını örgütlemek olan benzeri birimlerin ngiltere, Kanada, Hollanda, Avustralya ve Yeni Zelanda (INCA, 2007) gibi gelimi ülkelerin üniversitelerin eitim fakülteleri ya da enstitülerin bünyelerinde kurulduu görülmektedir. Birimin temel amacı, okul uygulama çalımalarını fakülte düzeyinde organize etmek, uygulamaları izlemek, yaanan sorunları tanımlamak, bu sorunlara dönük çözümler konusunda karar vericilere bilimsel temelli veriler sunmak biçiminde tanımlanabilir. Birimin ilevleri olarak okul uygulama çalımalarını fakülte bazında dorudan, uygulama okullarında ise, ikna yoluyla örgütlenmesini salamak ve okul uygulama çalımalarının kuram ve uygulamanın iç içe geçtii bilimsel bir yaklaımla yürütme örneklerini fakültedeki öteki birimlere göstermesi olacaktır. Birim, eitim bilimleri bölümü bakanlıı bünyesinde ilgili anabilim dalı bakanlıklarının okul uygulama çalımaları konusunda uzmanlamı öretim elamanları arasından görevlendirecei birer temsilciden oluturulabilir. Öte yandan, her kurumun görevlerini ve kendisine biçilen ilevlerini yerine getirdii sürece varlıını sürdürmesi beklenir. Kurumlar bunu bünyesindeki elamanları aracılııyla gerçekletirir. Birimin amaçları ve görevleriyle burada görevlendirilecek öretim elamanlarının niteliklerinin uyumu, birimin amaçlarına ulamasında temel önceliklerden biri olduu düünülmektedir. Söz konusu amaç, görev ve bu niteliklere uygun öretim elamanlarıyla donanık okul uygulama çalımaları biriminin görevleri aaıdaki gibi tanımlanabilecei düünülmektedir: (1) Eitim fakültesinin okul uygulama çalımalarında izleyecei temel politikalarının belirlenmesinde etkin rol almak, (2) Eitim fakültesi ve anabilim dalı bakanlıklarıyla uyum içerisinde çalıacak uygulama okullarını belirlemek, (3) Uygulama Okulu koordinatörlüünü ve uygulama öretmenliini herkese deil, gerek mesleki gerekse öretmen adaylarıyla çalıabilecek niteliklere sahip olan ve fakültece düzenlenmi olan yetitirme programlarından yararlanmı olanlara vermek, (4) Belirlenen uygulama okullarının okul yöneticilerine ve uygulama öretmenlerine dönük hizmetiçi programlar tasarlamak, uygulamak, gelitirmek ve bu konuda il/ilçe milli eitim müdürlüü ve uygulama okullarıyla ibirlii yapmak, (5) Okul uygulama çalımaları kapsamında uygulama öretim elamanı olarak görev 132

6 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA alacak öretim elamanlarının niteliklerini belirlemek ve uygulama öretim elamanlıı hizmetlerini gelitirici yönde çeitli etkinlikler düzenlemek, (6) Okul uygulamaları öncesinde okul uygulama çalımalarından yararlananları ve bu çalımalarda görev alanları bilgilendirmek, (7) Dönem sonlarında birim olarak okul uygulama çalımaları konusunda yapılan çalımaları raporlatırmak ve raporları balı olduu bakanlık aracılııyla dekanlıa iletmek ve bilimsel yayımlarda yayımlamak, (8) Okul uygulama çalımalarıyla ilgili bilimsel temelli projeler hazırlamak, aratırmalar yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantılar, seminerler, bilgi ölenleri (sempozyumlar) vb etkinlikler düzenlemek ve yayınlar çıkarmak. Sonuç olarak, eitim fakültelerinin yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere kuracakları Okul Uygulama Çalımaları Birimi aracılııyla, okul uygulama çalımalarından kaynaklanan sorunları kurumsal bir ileyi temelinde çözmelerinde, düzenleyecekleri hizmetöncesi öretmen eitimine dönük etkinliklerle Milli Eitim Bakanlıına balı uygulama okullarındaki öretmenlerin ve yöneticilerin daha baarılı olmalarında yeni geliim alanları yaratabilecekleri düünülmektedir. 133

7 KAYNAKÇA Akkoç, V. (2003). Türkiye de Beden Eitimi ve Spor Yüksek Okullarında Örenim Gören Öretmen Adayı Örencilerin Okul Deneyimi I, II ve Öretmenlik Uygulaması Derslerinde Karılatıkları Problemlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütahya. Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öretmenlik Uygulaması Derslerine likin Görülerinin Yansımaları. Milli Eitim. Sayı:159, SS Çepni, S. A. P. Ayas ve A. Baki. (1999). Fakülte-Okul birlii Modelinin Uygulanmasında Karılaılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eitimi Sempozyumu na sunulan bildiri Trabzon: Eylül Çiçek,. ve S. Koçak. (2002). Analysis of Student Teachers Teaching Behaviour in Physical Education. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 23, SS: Dilek, D. ve A.. Özdemir. (2002). lköretim Matematik ve Sosyal Bilgiler etmen Adaylarının Öretim Elemanları ve Uygulama Öretmenleri le likili Olarak Okul Deneyimi II Dersi Hakkındaki Düünceleri. Yakın Dou Üniversitesi XI. Eitim Bilimleri Kongresi ne sunulan bildiri Lefkoa: Ekim Gürbüz, H. ve A. Sülün.(2004). Türkiye de Biyoloji Öretmenleri ve Biyoloji Öretmen Adaylarının Nitelikleri. Milli Eitim. Sayı: 16, SS: Gürimek I. ve H. Hamurcu. (1999). Okullarda Uygulama Çalımalarının Yürütülmesi Sürecinde Verimlilik Açısından Gerekli Görülen Koullar ve Gerçekleme Düzeylerine likin Algılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 10, SS: Güven,. (2004). Sosyal Bilgiler Alan Öretmen Adaylarının Okul Uygulamalarına Yönelik Görüleri Üzerine Nitel Bir Aratırma. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri. Sayı: 4, 2, SS: Harmandar, M., S. Bayrakçeken, R.Y. Kıncal, E. Büyükkasap, S. Kızılkaya. (2000). Kazım Karabekir Eitim Fakültesinde Okul Deneyimi Uygulaması ve Sonuçlarının Deerlendirilmesi. Milli Eitim Dergisi. Sayı: 148. (Online). Eriim Tarihi: International Review of Curriculum and Assessment Framworks Internet Archive (INCA). (2007). Initial Teacher Training. (Online). (Bakınız, England, Canada, Netherlands, New Zeland, Australia). Eriim Tarihi:5 Mayıs Iıkolu, N., A. vrendi, A. ahin. (2007). Öretmenlik Uygulaması Sürecine Öretmen Adaylarının Gözüyle Derinlemesine Bir Bakı. Eitim Aratırmaları. Sayı: 26, SS: Kavcar, N.,. Sılay, M. Çakır, M. Aygün Okul Deneyimi Dersi Üzerine Bir nceleme, KTÜ III. Ulusal Fen Bilimleri Eitimi Sempozyumu nda sunulan bildiri Trabzon, Tarih: Eylül Kiraz, E.ve N. Uyangör. (1999). Öretmenlik Uygulamalarında Okul Deneyimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Öretmen Yetitirme Sempozyumu na sunulan bildiri Çanakkale: Kasım

8 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA (Çoaltma). Kiraz, E. (2002). Öretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Mesleki Geliiminde Uygulama Öretmenlerinin levi. Eitim Bilimleri ve Uygulama. Sayı:1,2. (Özet). Kocaba, A., G. Durukafa, I. Gürimek ve D.Günay. (2000) Öretim Yılı Güz Yarıyılı Buca Eitim Fakültesi Uygulama Okulları birlii Programının Uygulanmasında Karılaılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 12, SS: Koç, G. ve Ö. Demirel. (1999). Öretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eitim Fakültesi Örencileri Üzerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı 10, SS: Körolu, H., N. Baer ve G. Yavuz. (2000). Okullarda Uygulama Çalımalarının Deerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 19, SS: Kuyumcu, A. (2003) Foreing Language Teacher Education and Teaching Practise in Turkey. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü stanbul. Merç, A. (2004). Reflections of Pre-Service EFL Teachers Throughout Their Teaching Practicum: What Has been Good? What Has Gone Wrong? What Has Changed?. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Eskiehir. Milli Eitim Bakanlıı (MEB) Öretmen Adaylarının Milli Eitim Bakanlıına Balı Eitim-Öretim Kurumlarında Yapacakları Öretmenlik Uygulamasına likin Yönerge. Ankara: Milli Eitim Basımevi. Mocan, C. (1998). Örenen Organizasyonlar. stanbul: Rota Yayıncılık. Aynur Bozkurt. Örenen Örgütler. Yönetimde Çada Yaklaımlar. Ankara: Anı Yayıncılık, 2000: Oral, B. ve A. Dalı.(1999). Öretmen Adaylarının Okul Deneyimine likin Algıları.Çada Eitim. Sayı: 254, SS: Özdemir, S.(2000). Eitimde Örgütsel Yenileme. (Beinci Basım). Ankara:PegemA Yayıncılık. Paker, T. (2000). "Teaching practice from student teachers' perspective". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 6(6), SS: Salam, Ç. ve M. Salam. Okul Deneyimi Derslerinin Yürütülmesinde Karılaılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.Yakın Dou Üniversitesi XI. Eitim Bilimleri Kongresi ne sunulan bildiri Lefkoa: Ekim (Çoaltma). Saka, A. Z. ve A. R. Akdeniz. (1999). Fizik Öretmen Adaylarına Uygulama Öretmenleri Tarafından Uygulanmakta Olan Etkinliklerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayısı: 10, SS: Senemolu, N. (2003). Fakülte-Okul birlii.anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesince düzenlenen 21.Yüzyılda Öretmen Eitimi: Türkiye de Öretmen Yetitirme Sisteminin Deerlendirilmesi Paneli nde sunulan bildiri (Eskiehir, 2003). (Çoaltma). 135

9 Sevim, S. (2002). Eitim Fakültesi-Uygulama Okulu birlii Kapsamında Yürütülen Öretmenlik Uygulaması ve Uygulamada Karılaılan Güçlükler. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Toprakçı, E. ve A. Üstün. (2002) Okul Deneyimi Dersleri Uygulamalarına Uygulama Okulu ve Personelinin Bakıı (Sivas ve Amasya lleri Karılatırması). Yakın Dou Üniversitesi XI. Eitim Bilimleri Kongresi ne sunulan bildiri Lefkoa: Ekim (Çoaltma). Tüfekçi, S. (1999). Öretmenlik Uygulamasının Deerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı: 10, SS: Yükseköretim Kurulu (YÖK).(1998).Okul Uygulama Çalımaları. (2007). Eitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama. (Online). _aciklama.doc. Eriim Tarihi:12 Mayıs

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2

Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri. Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 223-236 Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Emrullah ERDEM 1, Yasin SOYLU 2 Özet Bu araştırmanın amacı, öğretmen

Detaylı

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ Arş. Gör. Eren Halil Özberk Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı