OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET"

Transkript

1 OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden, ikinci bileen uygulama aırlıklı ve uygulama okulunda gerçekletirilen derslerden olumaktadır. Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması derslerini içeren uygulama aırlıklı dersler, okul uygulama çalımaları olarak tanımlanmaktadır. Okul uygulama çalımaları konusunda yapılan aratırmalar, eitim fakültelerinin programın bu boyutu konusunda etkili olamadıını baka bir deyile sürece istenilen yönde müdahale edemediini göstermektedir. Derleme niteliindeki bu çalımada, eitim fakültelerinin bir tür kör noktasını oluturan okul uygulama çalımalarının genel bir durumu yapılan aratırmalar temelinde tanımlanmı ve bu aratırmalara dayalı olarak fakültelerde okul uygulama çalımaları biriminin neden kurulması gerektii açıklanmaya çalıılmıtır. Anahtar sözcükler: hizmet öncesi öretmen eitimi, okul uygulama çalımaları, okul uygulama çalıma birimi ABSTRACT The initial teacher training curriculum consists of those two parts. The first is formed by the courses mainly theoretical and given at the faculty and the second is formed by the courses based on practice and mostly conducted at the practice school. The courses based on practice, including School Experience I, School Experience II and Teaching Practice, are named as school practice activities. The researches indicate that the faculties of education which cannot manipulate anything dealing with solving problems about school practice are not operative. In this study, as in the quality of a compilation, the general state of the school practice work constituting a sort of blind spot in faculties of education has been defined on the base of the researches applied for and the reason of why school practice unit in faculties should be established has been tried to explain through these researches. 1. GR Key words: initial teacher training, school practices, school practice unit. Hizmetöncesi öretmen eitiminin iki önemli bileeni bulunmaktadır. Birinci bileen, fakültede yürütülen kuramsal yanı aır basan dersler olup ikinci bileen uygulama okulunda yürütülen uygulama aırlıklı derslerdir. Hizmetöncesi öretmen eitiminin niteliini büyük ölçüde bu iki yapının gerek her birine gerekse her ikisine dönük oluturulan politikaların, uygulanan etkinliklerin, görev alan öretim elamanlarının, yöneticilerin ve öretmen adaylarının özellikleri ile bu birimlerin kendi aralarında kurmu oldukları etkileim yapılarının içerii belirlemektedir denilebilir. Bu aratırma, fakültelerin hizmetöncesi öretmen eitimi programının okul uygulama çalımalarına dönük politikaları üzerinedir. Aratırmanın amacı, eitim fakültelerinin bu konuda yaadıkları genel sorunları yapılan aratırmalar temelinde tanımlamak ve elde edilen bulgular temelinde eitim fakültelerinde okul uygulamaları çalımaları birimi nin neden kurulması gerektiini tartımaktır. * Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 128

2 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA 1.1.Yapı Türkiye de öretim yılına kadar yürütülecek olan hizmetöncesi öretmen eitimi programlarının uygulamaya geçii öretim yılıdır. Program iki bileenden oluturulmutur. Birincisi fakülte temelli olup ikincisi uygulama okulu temelli derslerdir. Uygulama okulu temelli dersler okul uygulama çalımaları olarak tanımlanmakta olup Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması derslerinden olumaktadır. Okul uygulama çalımalarının fakülte, il/ilçe milli eitim müdürlüü ve uygulama okulları tarafından ibirlii temelinde salıklı biçimde yürütülmesi için Yükseköretim Kurulu ile Milli Eitim Bakanlıı bir protokol imzalamı ve bu protokole balı olarak hazırlanan bir yönerge yle uygulamanın nasıl gerçekletirilecei düzenlenmitir (MEB, 1998). 1.2.Okul Uygulama Çalımaları Yukarıda da belirtildii gibi, okul uygulama çalımaları üç dersten olumaktadır. Bunlar, Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması dersleridir. Öretmen adayları, haftada 4 saatini uygulama okulunda ve 1 saatlik seminer çalımasını da fakültede iledii Okul Deneyimi I dersi ile, görev yapacaı okulu hem fiziksel hem de sosyal bir yapı olarak tanımaya çalıır. Öretmen adaylarının süre bakımından Okul Deneyimi I dersiyle benzer olmakla birlikte, Okul Deneyimi II dersi ile, bir yandan Okul Deneyimi I dersiyle sürdürdüü tanıma sürecini devam ettirmesi, bir yandan da öretmenlik meslei becerilerini küçük birimlere bölünmü biçimde yerine getirerek öretmenlik mesleine uyum salaması öngörülmütür. Bu iki derste ayrıca öretmen adaylarının, fakülteyi bitirdiklerinde öretmenlik mesleinin ekonomik, sosyal, kültürel ve öreticilik yönleriyle öretmenlik yapacaı örenci grubunun kiisel ve sosyoekonomik özellikleri bakımından tanımaları beklenilmektedir (Yükseköretim Kurulu, 1998, ss ). Öretmenlik Uygulaması, okul uygulama çalımaları kapsamındaki son derstir. Öretmen adayları bu dersin 6 saatini uygulama okulunda, 2 saatini fakültede seminer çalıması yaparak geçirir. Ders öretmen adaylarının uygulama okulunda deiik sınıflarda öretmenlik yaparak öretmen yeterliklerini gelitirebilmesi, kendi alanının ders programını anlayabilmesi, ders kitaplarını deerlendirebilmesi, ölçme ve deerlendirme yapabilmesi ve öretmenlik uygulaması sırasında kazanmı olduu deneyimleri arkadaları ve uygulama öretim elemanı ile paylaarak kendisini bu yönde gelitirebilmesi amacıyla gelitirilmitir (Yükseköretim Kurulu, 1998, s. 28). 1.3.leyi, Sorumlular ve Görevleri Okul uygulama çalımalarının yürütülmesinde üç önemli kurumun programın uygulayıcısı/yürütücüsü konumunda bulunduu görülmektedir. Bunlar, fakülteler, il/ilçe milli eitim müdürlükleri ve uygulama okullarıdır. Okul uygulama çalımalarının kurumsal yapısını oluturan bu kurumların en önemli ilevleri çalımaların egüdüm içerisinde yürütülmesini salamaktır. Yasal düzenlemeye göre kurumların, söz konusu egüdümü kendi bünyelerinden atadıkları uygulama koordinatörü aracılııyla salamaları öngörülmektedir (Yükseköretim Kurulu, 1998, ss.5 9). Fakültedeki okul uygulama çalımalarının örgütlenmesi, okul uygulama çalımalarından sorumlu ve fakülte uygulama koordinatörü olarak tanımlanan bir dekan yardımcısı, bölüm uygulama koordinatörleri ve anabilim/anasanat dalı uygulama koordinatörleri tarafından salanmaktadır (Yükseköretim Kurulu, 1998, ss. 7 8). Fakülte uygulama koordinatörü hem kurum içindeki örgütlenmeden hem de kurumlar arasındaki egüdümün salanmasından sorumludur. Bölüm uygulama koordinatörleri, uygulama okullarının uygulama koordinatörleriyle uygulama planlarının düzenlemesinden ve bölüm içi çalımaların örgütlenmesinden sorumludurlar. Okul uygulama çalımalarında öretmen adaylarına mesleki rehberlik hizmeti sunmak üzere görevlendirilen, fakülte ile uygulama okulu arasında iletiimi salayan bir baka görevli, uygulama öretim elamanlarıdır. Uygulama öretim elamanlarının görevleri öretmen adayları, uygulama okulu yöneticileri, uygulama öretmenleri ve fakülte arasında iletiimi salamak, uygulama okulu koordinatörüyle birlikte uygulama öretmenlerini belirlemek, öretmen adayına akademik danımanlık yapmak ve öretmen adayını deerlendirmek 129

3 biçiminde belirlenmitir (Yükseköretim Kurulu, 1998, s. 8). Yapıyı oluturan ikinci kurum il ya da ilçe milli eitim müdürlükleridir. Milli eitim müdürlüü uygulama koordinatörünün okul uygulama çalımalarındaki görevi, eitim fakültesi ile uygulama okulları arasında iletiimi salamak, fakülte uygulama koordinatörü ile birlikte uygulama okullarını belirlemek, uygulama okullarından öretmenlerin haftalık ders programlarını fakülteye iletmelerini salamak, uygulama okulu yöneticilerinin, koordinatörlerinin ve uygulama öretmenlerinin fakülte tarafından düzenlenen seminerlere katılımlarını salamak biçiminde tanımlanmıtır (MEB, 1998, ss.7 8). Uygulama okulu, yapının üçüncü kurumsal ayaını oluturmaktadır. Okulun okul uygulama çalımalarına dönük olarak fiziki bakımdan hazırlanması, uygulama planlarının okul uygulama çalımalarında görev alan paydaların (bölüm uygulama koordinatörü, uygulama öretim elamanı ve öretmen adaylarının) katılımıyla birlikte düzenlenmesi, öretmen adaylarına mesleki rehberlik yapacak uygulama öretmenlerinin uygulama öretim elamanıyla birlikte belirlenmesi ve uygulamaların istenilen biçimde yürütülmesi görevleri, uygulama okulunun sorumluluuna verilmitir (MEB, 1998, s. 9). 2.YÖNTEM Bu aratırma, Okul Uygulama Çalımaları konusunda temelde eitim fakültelerinin yaadıkları sorunlara dönük yapılmı aratırmaların bulgularına dayalı olarak gerçekletirilmitir. Aratırma bu haliyle derleme ve aynı zamanda betimleyici bir nitelie sahiptir. Aratırmadaki veriler, Yükseköretim Kurulu tarafından yeniden yapılanma olarak tanımlanan eitim programlarının uygulamaya geçirildii öretim yılından günümüze kadar gerçekletirilen aratırmalardan elde edilmitir. Aratırmada öncelikle konunun önemi verilmi, sorunlar saptanmı ve sonrasında elde edilen bulgulara dayalı olarak çözüm önerileri gelitirilmeye çalıılmıtır. 3.SORUN Okul uygulama çalımaları programının yeni olması, programın yürütülmesinde birden fazla kurumun egüdüm içerisinde çalıamamaları ve ortaya çıkan sorunların giderilmesine dönük kurumların yeterince ibirlii yapamamaları konuları, günümüz Türkiye sinde eitim fakültelerinin eitim programları bakımından önemli sorun alanlarından birini oluturmaktadır. Aratırmalarda en çok öne çıkan sorunun, kurumlar ve kiiler arasındaki iletiim ve egüdüm konusu olduu gözlenmektedir. Nitekim deiik yer ve zamanda yapılan aratırmalar (Tüfekçi, 1999; Körolu ve ötekiler, 2000; Dilek ve Özdemir, 2002; Salam ve Salam, 2002; Azar, 2003, Senemolu, 2003; Iıkolu ve ötekiler, 2007), okul uygulama çalımalarındaki sorun kaynaklarının temelinde kurumlar arasında egüdüm ve bu kurumlardaki görevliler arasında iletiim konusunun olduunu göstermektedir. Yine, uygulama okulu koordinatörlerinin, yöneticilerinin ve uygulama öretmenlerinin mesleki rehberlik becerileri konusunda yeterli olmadıkları (Gürimek ve Hamurcu, 1999; Kavcar ve ötekiler, 1999; Kiraz ve Uyangör, 1999; Oral ve Dalı, 1999; Saka ve Akdeniz, 1999; Harmandar ve ötekiler, 2000; Paker, 2000; Kiraz, 2002;Toprakçı ve Üstün, 2002; Sevim, 2002; Güven, 2004; Iıkolu ve ötekiler, 2007) üstelik hizmetöncesi öretmen eitimine yönelik olumsuz tutuma sahip oldukları ve uygulama okullarının fizik altyapılarının yetersiz olduu yine aratırmalarla saptanan öteki sorunlardandır (Çepni ve ötekiler, 1999; Akkoç, 2003). Bir dier sorun, eitim programları bileenleri arasındaki uyum konusudur. Örnein, okul uygulama çalımaları kapsamındaki Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öretmenlik Uygulaması derslerinin gerek kendi aralarında, gerekse öretmen adaylarını bu derslere hazırlayıcı konumundaki sözgelimi Geliim ve Örenme, Planlama ve Deerlendirme vb dersleri arasında ön koul ilikilerinin henüz kurulamamı olduu görülmektedir. Fakültelerin bu konudaki koullarını hizmetöncesi öretmen eitimi konu alanının doasından daha çok, balı oldukları üniversitelerin ders geçme sistemlerine göre belirledikleri gözlenmektedir. Bu konuda yaanan bir baka sorun, öretmen adaylarının uygulama okullarına yeterli donanımla 130

4 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA gitmemeleri konusudur. Nitekim Koç ve Demirel (1999) yaptıkları aratırmada, öretmen adaylarının okul uygulama çalımalarında baarılı olabilmek için etkili iletiim becerilerine gereksinim duyduklarını, ancak eitim programlarında bu türden becerilerin kazanmasını salayıcı derslere yer verilmediini saptamılardır. Okul uygulama çalımalarına ayrılan sürenin yetersizlii bu konuda yaanan bir baka sorundur. Kuyumcu (2003) yaptıı aratırmasında, okul uygulama çalımalarının haftada bir gün olmasının öretmen adayının belli bir örencinin, grubun ya da sınıfın baarılarını izleyememelerine ve onlara dönük rehberlik yapamamalarına neden olduunu saptamıtır. Baka bir sorun alanı öretmen adayı kaynaklıdır. Aratırmalar (Kocaba ve ötekiler, 2000; Çiçek ve Koçak, 2002; Gürbüz ve Sülün, 2004) öretmen adaylarının okul uygulama çalımalarına büyük ölçüde hazır olarak gelmediklerini göstermektedir. Örnein öretmen adaylarının özellikle Öretmenlik Uygulaması derslerinde sınıf yönetimi tekniklerini etkili kullanma, sınıf önünde konuma, örenci geliimlerini izleme, ders planıyla uygulama arasındaki tutarlılıı salama, teknolojiyi etkin olarak kullanma ve zaman yönetimini etkin biçimde gerçekletirme konularında ciddi sorunlar yaadıkları yine bu aratırmalarda ortaya konmutur. Okul uygulama çalımalarında yukarıdaki sorunların da kaynaı olarak tanımlanabilecek asıl sorunun, kurumsal temelli olduu söylenebilir. Okul uygulama çalımalarının fakülte, milli eitim müdürlüü ve uygulama okulları arasında ibirlii yapılarak yürütülmesinin yasal bir düzenlemenin getirdii bir kouldan öte, sürecin öne çıkardıı doal bir zorunluluk olduu düünülmektedir. öyle ki, öretmen adaylarının istenilen biçimde yetimeleri için uygun uygulama okullarının seçimi, yine, öretmen adaylarına mesleki rehberlik yapmak üzere görevlendirilecek öretmenlerin uygulama öretmeni olarak seçimi ve yetitirilmeleri, okul uygulama çalımalarının bir plan dâhilinde ve bilimsel bir çerçevede yürütülmesi konuları, okul uygulama çalımaları yapısında yer alan kurumların ortak çalımasını zorunlu kılan etmenlerdir. Çünkü okul uygulama çalımalarında eitim fakültesi, il/ilçe milli eitim müdürlüü ve uygulama okulu arasında yaanan egüdüm sorununu çözme, kurumların fiziki donanımlarının ve yönetsel ileyilerinin öretmen eitimiyle uyumlatırma süreci, görev alanlar arası iletiim eksikliinin giderilmesi, görevlilerin öretmen eitimi konusunda mesleki ve kiisel bakımlardan donanık olmasının salanması, hizmetöncesi öretmen eitimi bileenlerinin program bakımından tutarlılıının salanması konuları eitim fakültelerinin bugün çözmesi gereken önemli sorun alanları olarak karılarında durmaktadır. Nitekim yapılan son aratırmalar da (Akkoç, 2003; Güven, 2004; Merç, 2004; Iıkolu ve ötekiler, 2007) gerek eitim fakültelerinin gerekse il/ilçe milli eitim müdürlüklerinin ve uygulama okullarının, mevcut düzenlemeyle bünyelerinde oluturdukları uygulama koordinatörlüü aracılııyla yukarıda sözü edilen sorunlarla yaamaya devam ettiklerini göstermektedir. Sonuç olarak, kurumlar arası egüdüm, okul uygulama çalımaları çerçevesinde görev alanlar arasındaki iletiim, kurumların hizmetöncesi öretmen eitimi konusundaki yeterlilik düzeyleri, görev alanların yeterlilii, eitim programını oluturan bileenler arasındaki uyum, öretmen adaylarının okul uygulama çalımalarına öretmenlik meslei ve kiisel bakımdan henüz hazır olmadan gitmeleri bu sorunların somut görünür olgularıdır denilebilir. 4.ÇÖZÜM Eitim fakültelerinin okul uygulama çalımalarında sorunlarının olmasının doal, ancak, bunları tanımlamaya ve çözümlemeye dönük çeitli politikalar gelitirmelerinin de bir gereklilik olduu düünülmektedir. Balangıçta, bir sorunu çözmek üzere oluturulan araçların/görevlerin ve kurumların zamanla ilevlerini yitirmesi olaan bir olgudur (Özdemir, 2000, s. 34). Olaan olmayan, örgütlerin ilevini yitiren baka bir deyile sorun çözmede etkisizleen araçlarını objektif veriler temelinde ve gelecekle ilgili planlar çerçevesinde toplumun, konu alanının, bireylerin ve doal çevrenin gereksinimlerini karılayacak biçimde dönütürememesi durumudur. Benzer bir durumun okul uygulama çalımalarından kaynaklanan sorunların çözümü konusunda eitim fakültelerinde yaandıı düünülmektedir. Varlıını bilgi üretme, paylama, bilgi üreten insanlar yetitirme konusunda temellendiren/temellendirmesi gereken eitim fakültelerinin okul uygulama çalımalarından kaynaklı sorunları çözmedeki yeterlik düzeyleri, aynı zamanda örgüt olarak ne denli etkin olduunun bir göstergesi olarak da 131

5 yorumlanabilir (Mocan, 1998, ss, 10 11, akt: Bozkurt, 2000). Yükseköretim Kurulu Bakanlıı nın öretim yılında yürürlüü koyduu ve öretim yılında yeniden düzenledii hizmetöncesi öretmen eitimi programlarında meslek bilgisi (MB) olarak kodlanan okul uygulama çalımaları derslerinin içeriklerinin konu alanı ve eitim bilimleri temelinde yapılandırıldıı görülmektedir (Yükseköretim Kurulu, 1998; Yükseköretim Kurulu, 2007). Okul uygulama çalımaları konusu her anabilim dalının kendi ilgi alanında olmasının yanında, aynı zamanda tüm bölümlerin ortak bir ilgi alanını da oluturmaktadır. Nitekim okul uygulama çalımaları kapsamındaki bu derslerin kodlarının bu bakımdan meslek bilgisi olarak tanımlandıı düünülmektedir. Bunun yanı sıra, fakültenin tümünü kapsayan ortak bir sorun alanına dönük politikaların bir bütün halinde gelitirmenin fiziki, personel ve mali kaynakların ekonomik kullanımını da beraberinde getirecei söylenebilir. Sonuç olarak, okul uygulama çalımaları konusundaki sorunların eitim fakültesi dekanlıı eitim bilimleri bölümü bakanlıı bünyesinde öteki anabilim dalı bakanlıklarının katkılarının dorudan salandıı, kurumsal ve akademik bir nitelik taıyan Okul Uygulama Çalımaları Birimi ile aılabilecei düünülmektedir. Okul Uygulama Çalımaları Birimi nin kurulmasıyla okul uygulama çalımalarını yerel ölçekte uzun ve kısa vadede planlar yapma ve bu planları yürütme, kararların uygulanmasını izleme, alınacak kararlar için çeitli aratırmalar düzenleme, aratırmacıların bu konuda çalımalar yapmasını salama yönünde ortam hazırlama ve bu alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenleme konularında öncelikle kurulduu fakültelerde hizmetöncesi öretmen eitimi programlarını gelitirmede yeni bir çalıma alanı yaratılabilecei umulmaktadır. Öte yandan, görevi okul uygulama çalımalarını örgütlemek olan benzeri birimlerin ngiltere, Kanada, Hollanda, Avustralya ve Yeni Zelanda (INCA, 2007) gibi gelimi ülkelerin üniversitelerin eitim fakülteleri ya da enstitülerin bünyelerinde kurulduu görülmektedir. Birimin temel amacı, okul uygulama çalımalarını fakülte düzeyinde organize etmek, uygulamaları izlemek, yaanan sorunları tanımlamak, bu sorunlara dönük çözümler konusunda karar vericilere bilimsel temelli veriler sunmak biçiminde tanımlanabilir. Birimin ilevleri olarak okul uygulama çalımalarını fakülte bazında dorudan, uygulama okullarında ise, ikna yoluyla örgütlenmesini salamak ve okul uygulama çalımalarının kuram ve uygulamanın iç içe geçtii bilimsel bir yaklaımla yürütme örneklerini fakültedeki öteki birimlere göstermesi olacaktır. Birim, eitim bilimleri bölümü bakanlıı bünyesinde ilgili anabilim dalı bakanlıklarının okul uygulama çalımaları konusunda uzmanlamı öretim elamanları arasından görevlendirecei birer temsilciden oluturulabilir. Öte yandan, her kurumun görevlerini ve kendisine biçilen ilevlerini yerine getirdii sürece varlıını sürdürmesi beklenir. Kurumlar bunu bünyesindeki elamanları aracılııyla gerçekletirir. Birimin amaçları ve görevleriyle burada görevlendirilecek öretim elamanlarının niteliklerinin uyumu, birimin amaçlarına ulamasında temel önceliklerden biri olduu düünülmektedir. Söz konusu amaç, görev ve bu niteliklere uygun öretim elamanlarıyla donanık okul uygulama çalımaları biriminin görevleri aaıdaki gibi tanımlanabilecei düünülmektedir: (1) Eitim fakültesinin okul uygulama çalımalarında izleyecei temel politikalarının belirlenmesinde etkin rol almak, (2) Eitim fakültesi ve anabilim dalı bakanlıklarıyla uyum içerisinde çalıacak uygulama okullarını belirlemek, (3) Uygulama Okulu koordinatörlüünü ve uygulama öretmenliini herkese deil, gerek mesleki gerekse öretmen adaylarıyla çalıabilecek niteliklere sahip olan ve fakültece düzenlenmi olan yetitirme programlarından yararlanmı olanlara vermek, (4) Belirlenen uygulama okullarının okul yöneticilerine ve uygulama öretmenlerine dönük hizmetiçi programlar tasarlamak, uygulamak, gelitirmek ve bu konuda il/ilçe milli eitim müdürlüü ve uygulama okullarıyla ibirlii yapmak, (5) Okul uygulama çalımaları kapsamında uygulama öretim elamanı olarak görev 132

6 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA alacak öretim elamanlarının niteliklerini belirlemek ve uygulama öretim elamanlıı hizmetlerini gelitirici yönde çeitli etkinlikler düzenlemek, (6) Okul uygulamaları öncesinde okul uygulama çalımalarından yararlananları ve bu çalımalarda görev alanları bilgilendirmek, (7) Dönem sonlarında birim olarak okul uygulama çalımaları konusunda yapılan çalımaları raporlatırmak ve raporları balı olduu bakanlık aracılııyla dekanlıa iletmek ve bilimsel yayımlarda yayımlamak, (8) Okul uygulama çalımalarıyla ilgili bilimsel temelli projeler hazırlamak, aratırmalar yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantılar, seminerler, bilgi ölenleri (sempozyumlar) vb etkinlikler düzenlemek ve yayınlar çıkarmak. Sonuç olarak, eitim fakültelerinin yukarıda tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere kuracakları Okul Uygulama Çalımaları Birimi aracılııyla, okul uygulama çalımalarından kaynaklanan sorunları kurumsal bir ileyi temelinde çözmelerinde, düzenleyecekleri hizmetöncesi öretmen eitimine dönük etkinliklerle Milli Eitim Bakanlıına balı uygulama okullarındaki öretmenlerin ve yöneticilerin daha baarılı olmalarında yeni geliim alanları yaratabilecekleri düünülmektedir. 133

7 KAYNAKÇA Akkoç, V. (2003). Türkiye de Beden Eitimi ve Spor Yüksek Okullarında Örenim Gören Öretmen Adayı Örencilerin Okul Deneyimi I, II ve Öretmenlik Uygulaması Derslerinde Karılatıkları Problemlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütahya. Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öretmenlik Uygulaması Derslerine likin Görülerinin Yansımaları. Milli Eitim. Sayı:159, SS Çepni, S. A. P. Ayas ve A. Baki. (1999). Fakülte-Okul birlii Modelinin Uygulanmasında Karılaılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eitimi Sempozyumu na sunulan bildiri Trabzon: Eylül Çiçek,. ve S. Koçak. (2002). Analysis of Student Teachers Teaching Behaviour in Physical Education. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 23, SS: Dilek, D. ve A.. Özdemir. (2002). lköretim Matematik ve Sosyal Bilgiler etmen Adaylarının Öretim Elemanları ve Uygulama Öretmenleri le likili Olarak Okul Deneyimi II Dersi Hakkındaki Düünceleri. Yakın Dou Üniversitesi XI. Eitim Bilimleri Kongresi ne sunulan bildiri Lefkoa: Ekim Gürbüz, H. ve A. Sülün.(2004). Türkiye de Biyoloji Öretmenleri ve Biyoloji Öretmen Adaylarının Nitelikleri. Milli Eitim. Sayı: 16, SS: Gürimek I. ve H. Hamurcu. (1999). Okullarda Uygulama Çalımalarının Yürütülmesi Sürecinde Verimlilik Açısından Gerekli Görülen Koullar ve Gerçekleme Düzeylerine likin Algılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 10, SS: Güven,. (2004). Sosyal Bilgiler Alan Öretmen Adaylarının Okul Uygulamalarına Yönelik Görüleri Üzerine Nitel Bir Aratırma. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri. Sayı: 4, 2, SS: Harmandar, M., S. Bayrakçeken, R.Y. Kıncal, E. Büyükkasap, S. Kızılkaya. (2000). Kazım Karabekir Eitim Fakültesinde Okul Deneyimi Uygulaması ve Sonuçlarının Deerlendirilmesi. Milli Eitim Dergisi. Sayı: 148. (Online). Eriim Tarihi: International Review of Curriculum and Assessment Framworks Internet Archive (INCA). (2007). Initial Teacher Training. (Online). (Bakınız, England, Canada, Netherlands, New Zeland, Australia). Eriim Tarihi:5 Mayıs Iıkolu, N., A. vrendi, A. ahin. (2007). Öretmenlik Uygulaması Sürecine Öretmen Adaylarının Gözüyle Derinlemesine Bir Bakı. Eitim Aratırmaları. Sayı: 26, SS: Kavcar, N.,. Sılay, M. Çakır, M. Aygün Okul Deneyimi Dersi Üzerine Bir nceleme, KTÜ III. Ulusal Fen Bilimleri Eitimi Sempozyumu nda sunulan bildiri Trabzon, Tarih: Eylül Kiraz, E.ve N. Uyangör. (1999). Öretmenlik Uygulamalarında Okul Deneyimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Öretmen Yetitirme Sempozyumu na sunulan bildiri Çanakkale: Kasım

8 Okul Uygulama Çalımaları Birimi Neden Kurulmalıdır? Ramazan SA (Çoaltma). Kiraz, E. (2002). Öretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Mesleki Geliiminde Uygulama Öretmenlerinin levi. Eitim Bilimleri ve Uygulama. Sayı:1,2. (Özet). Kocaba, A., G. Durukafa, I. Gürimek ve D.Günay. (2000) Öretim Yılı Güz Yarıyılı Buca Eitim Fakültesi Uygulama Okulları birlii Programının Uygulanmasında Karılaılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 12, SS: Koç, G. ve Ö. Demirel. (1999). Öretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eitim Fakültesi Örencileri Üzerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı 10, SS: Körolu, H., N. Baer ve G. Yavuz. (2000). Okullarda Uygulama Çalımalarının Deerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 19, SS: Kuyumcu, A. (2003) Foreing Language Teacher Education and Teaching Practise in Turkey. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü stanbul. Merç, A. (2004). Reflections of Pre-Service EFL Teachers Throughout Their Teaching Practicum: What Has been Good? What Has Gone Wrong? What Has Changed?. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Eskiehir. Milli Eitim Bakanlıı (MEB) Öretmen Adaylarının Milli Eitim Bakanlıına Balı Eitim-Öretim Kurumlarında Yapacakları Öretmenlik Uygulamasına likin Yönerge. Ankara: Milli Eitim Basımevi. Mocan, C. (1998). Örenen Organizasyonlar. stanbul: Rota Yayıncılık. Aynur Bozkurt. Örenen Örgütler. Yönetimde Çada Yaklaımlar. Ankara: Anı Yayıncılık, 2000: Oral, B. ve A. Dalı.(1999). Öretmen Adaylarının Okul Deneyimine likin Algıları.Çada Eitim. Sayı: 254, SS: Özdemir, S.(2000). Eitimde Örgütsel Yenileme. (Beinci Basım). Ankara:PegemA Yayıncılık. Paker, T. (2000). "Teaching practice from student teachers' perspective". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 6(6), SS: Salam, Ç. ve M. Salam. Okul Deneyimi Derslerinin Yürütülmesinde Karılaılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.Yakın Dou Üniversitesi XI. Eitim Bilimleri Kongresi ne sunulan bildiri Lefkoa: Ekim (Çoaltma). Saka, A. Z. ve A. R. Akdeniz. (1999). Fizik Öretmen Adaylarına Uygulama Öretmenleri Tarafından Uygulanmakta Olan Etkinliklerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayısı: 10, SS: Senemolu, N. (2003). Fakülte-Okul birlii.anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesince düzenlenen 21.Yüzyılda Öretmen Eitimi: Türkiye de Öretmen Yetitirme Sisteminin Deerlendirilmesi Paneli nde sunulan bildiri (Eskiehir, 2003). (Çoaltma). 135

9 Sevim, S. (2002). Eitim Fakültesi-Uygulama Okulu birlii Kapsamında Yürütülen Öretmenlik Uygulaması ve Uygulamada Karılaılan Güçlükler. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Toprakçı, E. ve A. Üstün. (2002) Okul Deneyimi Dersleri Uygulamalarına Uygulama Okulu ve Personelinin Bakıı (Sivas ve Amasya lleri Karılatırması). Yakın Dou Üniversitesi XI. Eitim Bilimleri Kongresi ne sunulan bildiri Lefkoa: Ekim (Çoaltma). Tüfekçi, S. (1999). Öretmenlik Uygulamasının Deerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı: 10, SS: Yükseköretim Kurulu (YÖK).(1998).Okul Uygulama Çalımaları. (2007). Eitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama. (Online). _aciklama.doc. Eriim Tarihi:12 Mayıs

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE Sayıtay Dergisi Sayı: 43 AVRUPA BRL PROGRAMLARI VE TÜRKYE Dr. Eyüp ZENGN Qafqaz Üniversitesi..B.F. Röven BRAHMOV Qafqaz Üniversitesi Ara. Gör. GR 1997 yılında genileme strateji çerçevesinde benimsenen

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 98 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 1 Yasemin DEVECİOĞLU Özet Öğretim teknolojilerinden yararlanma davranıı, öğretmen adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı