HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Öz Çada halkla ilikiler uygulamalarında iliki aına verilen önemin artmasıyla birlikte halkla ilikiler yöneticilerinin daha fazla sorumluluk alması beklenmektedir. Temeli iletiime, iknaya ve algı yönetimine dayanan halkla ilikiler yönetiminde, kurum çalıanlarını ve hedef kitleyi belirli bir düünce ve tutum etrafında birletirmek giderek daha zor hale gelmektedir. Dolayısıyla insan ilikilerinin youn olduu halkla ilikiler yönetiminde kendi duygularını ve bakalarının duygularını etkili bir ekilde yönetebilen, salıklı iletiim kurabilen, karısındaki insanın beklentilerini bilen, iliki yönetiminde baarılı, ortaya çıkan deiimlere ve gelimelere hızlı bir ekilde uyum salayabilen yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. 1990'lı yıllarda ortaya atılan duygusal zeka, bireylere kendi duygularını ve bakalarının duygularını anlayabilme, tanımlayabilme, ifade edebilme, yönetebilme, bakalarıyla empati kurabilme, motivasyon yaratma ve gelitirme olanaı sunan bir kavramdır. Son dönemlerde duygusal zeka üzerine yapılan aratırmalar, duygusal zekası yüksek olan, çevreleriyle ilikilerinde duygularını kontrol edebilen ve etkili kullanan kiilerin gündelik yaamlarında ve i yaamlarında daha baarılı olduunu göstermektedir. Bu çerçevede bu çalımada çada halkla ilikiler uygulamalarında duygusal zeka kullanımının gerekliliini ve etkisini halkla ilikiler yöneticilerinin deneyimleriyle ortaya koymak amaçlanmıtır. Bu amaçla Ankara da görev yapan 10 halkla ilikiler yöneticisiyle derinlemesine görüme yapılmı ve halkla ilikiler uygulayıcılarının duygusal zeka becerileri analiz edilmitir. Aratırma sonuçları Türkiye de halkla ilikiler yöneticilerinin duygusal zeka düzeylerinin yüksek olduunu ve halkla ilikiler yöneticilerinin uygulamalarında duygusal zeka kullanımına önem verdiklerini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Halkla Ilikiler, Duygusal Zeka, letiim, Halkla likiler Yöneticileri, Duygu Yönetimi. Abstract Parallel with the increasing importance given to relationship network in contemporary public relations practices, public relations managers are expected to take more responsibility. In public relations management, which is based on communication, persuasion and perception management, it is becoming increasingly difficult to unite corporation employees and target groups in a specific thought and attitude. Thus, in public relations management which includes intense human relations, public relation managers need to manage their own emotions and others emotions effectively, establish healthy communication, knowing expectations of others, adapting to the emerging changes and developments quickly, being successful about relationship management. Emotional intelligence which was put forth in the 1990 s is a notion which provides individuals with the ability of understanding, describing, expressing, managing their own and others feelings, establishing empathy with others, creating and developing motivation. Recent researches on emotional intelligence show that people who can control and use their emotions in their relationships effectively and have high emotional intelligence are more successful in their daily life and business Bu makalenin ilk taslaı, Universitat Oberta de Catalunya-Universitat Pompeu Fabra ve Thhe University of Waikato tarafından Haziran 2014 tarihlerinde Barselona/spanya'da düzenlenen, BCN PR Meeting 4'de (Configuring Intelligences for 21C Public Relations) "Emotional Intelligence in Public Relations Implemantations" balıklı bildiri olarak sunulmutur. ** ***

2 life. Within this framework, in this study, it is aimed to reveal the necessity and impacts of emotional intelligence in the public relations implementations by referring to public relations managers experiences. For this purpose, in-depth interviews were held with 10 public relations managers in Ankara and their emotional intelligence skills were analyzed. Research results indicate that public relations managers in Turkey have high emotional intelligence and they pay attention to the importance of usage of emotional intelligence in public relations implementations. Keywords: Public Relations, Emotional Intelligence, Communication, Public Relations Managers, Emotion Management. Giri 20. yüzyılın son çeyreinde ve 21. yüzyılın hemen baında yaanan siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelimelerin en fazla etki ettii alanlardan biri kukusuz i dünyasıdır. Küreselleme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçi ve yeni iletiim teknolojilerinin ortaya çıkıı bireyleri etkiledii kadar kurum, kurulu ve iletmeleri de etkilemitir. Yaanan deiim/dönüüm iletmelerin üretim anlayıından müterilerin tüketim anlayıına, pazarlama faaliyetlerinden ürün gelitirme biçimlerine kadar bir çok alana etki etmitir. Ancak, bu deiimi/dönüümü tetikleyen en önemli faktör kukusuz ortaya çıkan rekabet ortamıdır. Bu rekabet ortamı, iletmelerde müteri odaklı çalıma, teknolojiyi yakından takip etme, tüketici davranılarını öngörebilme, farklılık yaratma ve sürekli örenme/gelime gibi faaliyetleri de zorunlu kılmıtır. Bu durum, bu deiimlere/dönüümlere uyum salayabilecek çalıanların ve liderlerin gerekliliini de beraberinde getirmitir. Günümüzde kurumların, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmelerinin yolu, ürün kalitesiyle öne çıkmanın yanında belirli bir kurumsal kültüre ve imaja sahip olmalarıdır. Söz konusu iletme ile hedef kitle arasındaki bu baı kuran halkla ilikiler yönetimi, bu çerçevede kilit bir öneme sahiptir. letiim faaliyetlerinin bu denli önem kazandıı günümüz i dünyasında halkla ilikiler, bir kurulula hedef kitlesi arasındaki karılıklı iletiimi, anlayıı, kabulü ve ibirliini oluturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, problemlerin ve sorunların yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren ve kamuoyunun bilgilendirilmesini salayan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluunu tanımlayan ve vurgulayan, eilimleri önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette bulunan, deiikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve balıca araçları olarak ahlâkî iletiim tekniklerini ve aratırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonu olarak ön plana çıkmaktadır (Hutton, 1990: ). Dolayısıyla 21. yüzyılda halkla ilikiler yönetimi kurum ve kamuoyu arasında ilikileri yürütmek gibi dar bir çerçeveden sıyrılıp kurum içi ve dıı ilikilerin ve faaliyetlerin odaına yerlemitir. 21. yüzyılda ekillenmi olan bu düzen, bahsi geçen deerleri ve inançları benimseyebilmi ve içselletirebilmi çalıanların ve yöneticilerin gerekliliini de ortaya koymaktadır. Yakın bir zamana kadar bireylerin özellikle i yaamlarında baarılı olmalarında en büyük etken olarak gösterilen IQ, günümüz dünyasında baarıyı açıklayan tek faktör ya da en önemli faktör olmaktan çıkmaktadır. Günümüz rekabet ortamı çalıanların ve yöneticilerin teknik ve mantık ile ilgili becerilerinin yanında duygusal becerilerinin kullanımını da gerektirmektedir. yaamında duygularını tanıyıp bilen, bakalarının duygularını anlayabilen, etkili iletiim becerilerine sahip, empati kurabilen, motivasyon artırabilen, takımla uyumlu bir ekilde çalıabilen kısaca duygusal zekaya sahip çalıanlara ve yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemlerde duygusal zeka ile ilgili yapılan aratırmalar, yüksek duygusal zekaya sahip çalıanların ve yöneticilerin olduu ortamların, organizasyonların ayakta kalmasını saladıını ve duygusal zeka kullanımının bireyi rekabet ortamı içerisinde bir adım daha ön plana çıkardıını göstermektedir (Goleman, 2000: 21-22). Günümüzde kurumsallamı irketlerin halkla ilikiler pozisyonları da bu gerekliliin en fazla olduu alanlardan biridir. Kurumsallamı firmalarda halkla ilikiler pozisyonu, organizasyon içinde çalıanlardan, yöneticilere, müterilerden medyaya kadar çok farklı

3 kesimden, çok farklı insanla iliki sürdürmeyi ve bu ilikileri olumlu bir çerçevede yürütmeyi gerektiren bir pozisyondur. Günümüzde halkla ilikiler yöneticileri kurum imajının ve itibarının artırılmasında, pazarlama faaliyetlerinde, bu süreçte çalıanları motive etme, deiimi yönetme, olası krizleri önleme veya krizin zararlarını en aza indirme konusunda sorumluluk almak durumundadır. Bir halkla ilikiler yöneticisi hem tüm bu ilikileri olumlu bir zeminde yürütüp hem de kurumunun sesi olma becerisine sahip olmalıdır. Bu çerçevede, bu çalıma halkla ilikiler uygulamalarında duygusal zeka kullanımının etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalımada öncelikli olarak, halkla ilikiler çalıma ve uygulamalarında son dönemde yaanan gelimelerden söz edilecek, ardından duygusal zeka kavramının tanımı ve kapsamından bahsedilecek ve son olarak halkla ilikiler ve duygusal zeka ilikisi üzerinde durularak, gerçekletirilen derinlemesine görümelerle, Türkiye de özel sektörde kurumsallamı firmaların halkla ilikiler yöneticilerinin duygusal zeka balamında, duygularının farkında olma, duygularını anlama, anlamlandırma ve yönetme, bakalarının duygularını anlayabilme ve motivasyon salama yetenekleri ve bunun kurum baarısı üzerindeki etkileri deerlendirilecektir. Halkla likiler Uygulamalarına Genel Bakı Organizasyonlarda, çalıanlar arası ve çalıanlarla yöneticiler arası ilikilerin düzenlenmesi, ortaya çıkarılan faaliyetlerin etkin bir ekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi için yürütülen iletiim faaliyetleri, bu iletiimin salıklı bir zemin üzerine kurulması ve iletilmesi kurumların baarısında önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde organizasyonların iletiim çalımalarının odaında halkla ilikiler yönetiminin yer aldıını söylemek yanlı olmayacaktır. Her ne kadar halkla ilikiler yönetimi isminden ötürü yalnızca kurum ve kamuoyu arasındaki ilikileri düzenleyen bir pozisyon görünümünde olsa da, günümüzde organizasyon içinde ve dıında yer alan tüm paydalarla kurulan iletiim baının temelinde yer almaktadır. Gelien ve genileyen uygulama alanlarıyla halkla ilikiler tanımlanması daha güç bir kavram haline gelmitir. Günümüze kadar yapılan ve farklı görev tanımlarını iaret eden halkla ilikiler tanımları bunun en önemli göstergesidir. Grunig ve Hunt, halkla ilikileri "bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletiimin yönetimi" olarak tanımlamaktadır (1984: 6). Grunig, 2000'li yıllarda Hunt ile birlikte yaptıı tanımı genileterek halkla ilikileri "bir örgütün iç ve dı kamularla, yani örgütün hedeflerine ulama yeteneini etkileyen gruplarla kurduu iletiime ait planlama, yürütme ve deerlendirme etkinliklerinin toplamı olarak tanımlamıtır (2005: 15). 1990'lı yıllardan sonra halkla ilikiler faaliyetlerinin daha planlı faaliyetler olarak ele alınmaya balaması bu tanımın geniletilme nedenlerinden biridir. Bunun yanında gerçekletirilen faaliyetlerin sonuçlarının, hedef kitleden gelen geri bildirimlerin, beklentilerin ve isteklerin deerlendirilmesi gereinin ortaya çıkması, tanımın içine planlama, yürütme ve deerlendirme gibi faaliyetlerin girmesine yol açmıtır. Türkiye de halkla ilikilerin öncülerinden Alaeddin Asna, yaptıı tanımda halkla ilikiler faaliyetlerinin planlı olma özelliinden ve gerçekletirilen faaliyetler sonrası deerlendirmelere önem verilmesi gereinden söz etmitir. Bu da planlı faaliyetlerin ve faaliyetler sonrası gerçekletirilen deerlendirmelerin giderek daha fazla önem kazandıını göstermektedir. Asna, halkla ilikileri, özel ya da tüzel kiilerin belirtilmi kitlelerle dürüst ve salam balar kurup gelitirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri deerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karılıklı yarar salayan ilikiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatı olarak tanımlamaktadır (1993: 11). Halkla ilikilerin planlı çalımalar olması gerekliliine vurgunun yanı sıra, Sjöberg ise yaptıı detaylı tanımla çift yönlü iletiimin ve hedef kitlenin beklentilerinin önemini ortaya koymu, halkla ilikilerin yönetim ve hedef kitle arasındaki kritik rolüne ve pro-aktif özelliine vurgu yapmıtır:

4 "Halkla ilikiler, organizasyonla hedef kitleleri arasında karılıklı anlayı, kabul görme, i birlii ve iletiimin salanıp sürdürülmesine yardım eden; sorunların ve konuların yönetimiyle ilgili; yönetimi kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek, ona karı duyarlı olmasına yardımcı olan; yönetimin kamu yararına hizmet etme sorumluluunu tanımlayıp vurgulayan; eilimlerin önceden saptanmasına yardımcı olmak için erken uyarı sistemi görevi yaparak yönetimin deiiklie ayak uydurmasına ve deiiklikten yararlanmasına yardım eden; aratırma yöntemleri ile salıklı ve etik ilkelere uygun iletiim tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan özgün bir yönetim fonksiyonudur" (1998: 53-54). Halkla ilikiler tanımlarının farklılamasındaki en önemli etkenlerden biri, halkla ilikilerin daha planlı bir faaliyet olarak görülmeye balaması ve dier disiplinlerle ibirlii içerisinde çalımaya balamasıdır. Pazarlama, reklam, kiilerarası iletiim, psikoloji, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinler bunlardan bazılarıdır (Ihlen ve Ruler, 2007: 244). Bunun yanında, halka ilikiler uygulama alanlarının günden güne genilemesi bu farklılamanın bir dier sebebidir. Bu uygulamalar da uygulama alanına göre farklılık göstermektedir. Örnein; kamu sektöründeki halkla ilikiler uygulamaları ile özel sektördeki uygulamalar arasında ciddi farklılıklar vardır. Özel sektörde de yine uygulamalar kurumun bulunduu konuma göre farklılıklar göstermektedir. Ancak halkla ilikilerle ilgili yapılan tüm tanımların temelinde iletiim çabalarını ve hedef kitle olgusunu görmek mümkündür. Halkla ilikiler açısından vazgeçilmez olan iletiim, hem bireysel ve hem de kurumsal anlamda hayatın önemli bir parçasını oluturmaktadır. Oskay, iletiimin en basit düzeyde üç öeye dayandıını belirtmektedir (2007: 10). Bunlar; iletiyi gönderen, iletiyi alıp ve açımlayan ve iletinin kendisidir. Bu üç öeden herhangi birinin eksik olduu bir ortamda iletiimin varlıından söz etmek olanaksızdır. Çevre ile kurulan her türlü iliki, yine iletiim vasıtası ile gerçeklemektedir. Herhangi bir ortama girmekten, o ortamda var olabilme çabasına kadar her türlü çaba birtakım iletiim faaliyetlerini gerektirir. Günümüzde halkla ilikiler yöneticileri çalıan-çalıan, çalıan-yönetici ilikilerinde, kurumun dier kurumlarla ilikilerinde, medya ile ilikilerinde ve hedef kitle ile ilikilerinde iletiim faaliyetlerinin temel yürütücüsü konumundadır. Kurumu dier kurumlar arasında öne çıkaran, bu faaliyetlerden herhangi biri deil tüm faaliyetlerin toplamıdır. Bu anlamda bir halkla ilikiler yöneticisinin temel iletiim becerilerine sahip olması ve bahsedilen paydalarla olumlu iletiim kurması gerekmektedir. Ancak burada müteri ya da hedef kitle ile ilikilere ayrı bir parantez açılması yerinde olacaktır. Halkla ilikiler faaliyetlerinin belki de en önemli parçasını hedef kitle ile olan ilikiler oluturmaktadır. letiim sürecinde geri bildirim olarak adlandırılan hedefe gönderilen mesajların, bir nevi tepkilerin, istek ve beklentilerin toplanma süreci, halkla ilikilerde kurumda yeniden düzenlemelere olanak salayan verilerin elde edildii bir süreçtir (Kazancı, 2006: 53). Temel olarak müterileri ile ilikilerini olumlu bir yönde ilerletemeyen, müterilerle güçlü bir ba kuramayan, kurumun deer ve inançlarını, imajını hedef kitlesine aktaramayan ve müterilerin beklenti ve isteklerine yanıt veremeyen organizasyonların günümüzde ayakta kalması çok güçtür. Bunlara ek olarak, günümüzde firmalar arası rekabette belirleyici olan tek öe ürün fiyatı ve kalitesi olmaktan çıkmıtır. Küreselleme ile birlikte ortaya çıkan rekabet ortamı aynı sektörde yer alan firmaların hedef kitleye yönelik bakı açısını deitirmesine yol açmıtır. Günümüzde müteriler, fiyat ve kalitenin yanında firmaların kendileriyle iletiim kurma biçimlerine, imaj ve itibarlarına, yarattıkları güven duygusuna önem vermektedir. Bu durum özellikle son yılda "müteri memnuniyeti", "müteri mutluluu", "müteri odaklı satı ve hizmet" gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmutur (Göksel ve Yurdakul, 2002: ). Ürünlerin giderek standartlatıı günümüzde, firmalar yalnızca müteriye ulama amacını bir kenara bırakıp, müteri sadakati yaratma amacına yönelmitir. Bunun nedeni, müteriyi bir markaya sadık hale getirmenin giderek zorlamasıdır. Müteriler, firmalardan ve

5 firmaların ürettii ürünlerden farklılık beklemektedir. Gelien ve deien kurum/müteri ilikilerinde ve rekabet ortamında kurumlar kendilerini en olumlu ekilde tanıtmak, hedef kitle için farklı bir konumda yer almak ve uzun vadeli bir iliki kurmak üzere kurum kimlii oluturmak zorundadır. Ancak kurum kimliini oluturmak ve müterilerin gözünde kuruma dair olumlu bir imaj yaratmak uzun dönemli iletiim çabalarını gerektirmektedir. Bu anlamda halkla ilikiler yöneticilerinin öncelikli olarak kurumun deer ve inançlarının farkında olması ve bunu tüm paydalara iletme çabası içerisinde olması gerekmektedir. Kurum kimlii iletme çalıanlarının davranılarından, giysilerine, kullanılan renklere, bina ve çevrenin tasarımına, iletmenin halkla ilikiler ve reklam çalımalarına kadar geni bir yelpazeyi içine almaktadır. Bu özellikleri ile kurum kimlii üretilen ürünü veya hizmeti deil, iletmenin kendisini tanıtmaktadır. Bunun yanı sıra kurum kimlii, çalıanlar arasında "biz" duygusu yaratılmasına katkıda bulunarak, çalıanlardan maksimum istek ve verim alınmasını salamaktadır (Göksel ve Yurdakul, 2002: ). Kurumda gerçekletirilen halkla ilikiler faaliyetleri, kurumsal kimliin oluumunda önemli bir etkiye sahiptir. Halkla ilikilerde bir dier önemli konu da kukusuz kurum içi iletiimdir. Bir kurum, öncelikli olarak kurum içi düzeni salamalıdır. Aksi takdirde kendi içine, çalıanlarına güven vermeyen bir kurumun, dıarıya yönelik hedeflerinde baarı yakalamasını beklemek olanaksızdır. Çalıanların kurumun hedef kitlesi, bir baka deyile iç müterileri olduu unutulmamalıdır. Halka ilikiler faaliyetleri önce kurum içi çalımalarla balamakta, daha sonra kurum dıına yayılarak geni kitleleri içine almaktadır(bakan, 2008;303). Çalıanlarla örgüt yönetimi arasında karılıklı güven ve iyi niyete dayalı ilikiler gelitirmek, çalıanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak suretiyle örgüt içinde verimlilii artırmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte çalıanların da memnuniyeti en az müteri memnuniyeti kadar önemlidir. Bu nedenle kurum içi iletiimin olumlu bir zemine oturtulması gerekmektedir. Kendisine deer verildiini, önemsendiini gören bir çalıan, daha yüksek motivasyonla çalımaktadır. Kurumun kısa ve uzun vadeli amaçları, hedefleri ve politikaları hakkında tüm kurum çalıanlarını bilgilendirmek; bütün çalıanlara düzenli iletiim programları hazırlamak; çalıanları kurumla ilgili tüm gelimeler hakkında en kısa sürede bilgilendirmek; yöneticiler ve çalıanlar arasında iki yönlü ileyen bir iletiim mekanizması oluturmak; tüm çalıanların içte ve dıta kurumu temsil niteliklerini gelitirmek; çalıanları sorunları aktarmak ve çözüm yolları önermek konusunda cesaretlendirmek; tüm çalıanların i yeteneklerini ve motivasyonlarını artırmak; tüm çalıanların kurum kültürünü benimsemesini salamak ve bunu devam ettirmek; çalıanların gereksinimlerini belirleyerek iletiim programlarının etkinliini artırmak kurum içi iletiimin belli balı amaçları arasında yer almaktadır (Göksel ve Yurdakul, 2002: 216). Kurum içi iletiimin olumlu yönde ilerlemesi hem çalıanların, hem de yöneticilerin birtakım iletiim becerilerine sahip olmalarına balıdır. Bu süreçte halkla ilikiler yöneticilerine büyük sorumluluklar dümektedir. Bir halkla ilikiler yöneticisi bu anlamda her türlü paydaına yol gösterici konumda bulunmalıdır (Jin, 2010: 163). Kurum içinde olumlu iliki kurma, stratejik karar verme, bilgiyi yönetme, vizyon paylama, takım çalıması ve öngörü gibi konular halkla ilikiler uygulayıcılarının temel görevleridir. Dolayısıyla, organizasyonlar ayakta kalmak için hem organizasyon içinde hem de organizasyon dıında etkili bir iletiim çalıması yürütmek zorundadır. letiim kavramı ile genel olarak sözlü iletiim anlaılsa da, sözsüz iletiim de iletiimin çok önemli bir parçasını oluturur. Gündelik hayatta kullanılan jestler, mimikler, ses tonu, el-kol hareketleri ve dier beden hareketleri çou zaman insanların gerçek duygu ve düüncelerine dair ipuçları vermektedir. Bir organizasyonun, hem iç hem de dı paydalarıyla olumlu bir iletiim kurabilmesinin yolu, etkili sözlü iletiim becerilerinin yanında etkili sözsüz iletiim becerilerini gelitirmesi ve çalıanlarını bu konuda eitmesinden geçmektedir

6 Etkili ve olumlu iletiim kurmanın en önemli etkilerinden biri de çatımaların, krizlerin önüne geçebilmeyi salamasıdır. Heath ve Coombs un ifadesiyle halkla ilikiler "gerçeklemeden önce sorunları tanımaktan geçen" pro-aktif bir doaya sahiptir (2006: 166). Halkla ilikiler yönetiminde pro-aktif yaklaım kurum içi iletiimin salıklı yürümesi açısından çok önemlidir. Peltekolu halkla ilikilerde pro-aktif yaklaımı örgütü olumsuz bir biçimde etkileyebilecek herhangi bir olay, kriz, uygulama ya da düzenlemenin henüz ortaya çıkmadan öngörülerek gerekli önlemlerin alınması olarak tanımlamaktadır (1998: 44). Bu anlamda proaktif yaklaım, kurumlar açısından ortaya çıkan krizlerin fırsata dönütürülmesi anlamında bir ans olarak da görülmektedir. Bunun yanında re-aktif yaklaım ise, daha çok öngörülemeyen herhangi bir olaya verilen tepki ile ilgilidir. Örnein; kurum içinde çalıanlar arasında beklenmeyen, bir anda ortaya çıkan bir çatımanın yönetilmesi halkla ilikiler yöneticisinin re-aktif tutumuna balıdır. Proaktif halkla ilikiler faaliyetlerinde daha çok imajın ortaya konulması, güçlendirilmesi ve dolayısıyla gelirin yükseltilmesi amaçlanırken, reaktif halkla ilikiler faaliyetlerinde; örgütün zarar gören imajının onarılması, pazar kaybının engellenmesi ve satıların yeniden arttırılması hedeflenmektedir (Bülbül, 2004: 71). Çatıma yönetiminde en çok kullanılan yöntemler genel olarak, kazan-kazan, arabuluculuk veya uzlamadır. Ancak temel olarak ortaya çıkan çatımaların önlenmesi için, bir halkla ilikiler yöneticisinin yapması gereken öncelikli olarak çalıanlar arasında ve çalıanlarla yöneticiler arasında açık iletiimi, dürüstlüe ve güvene dayalı ilikiyi motive edecek çalımalar yürütmektir. Bir halkla ilikiler yöneticisinin karısındaki bireylerin duygularını anlayabilme, anlamlandırabilme ve yönetebilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu beceri kurum içerisinde ortaya çıkan herhangi bir çatımanın çözülme sürecini daha da kolaylatıracaktır. Bu süreçte halkla ilikiler yöneticilerin empati kurma ve önsezi becerileri devreye girmektedir. Halkla ilikiler, doası gerei sürekli iletiim, karılıklı anlayı, hogörü ve uzlaı kültürünün, yönetsel süreçlerin her kademesinde etkin kılınması gerekliliine dayanmaktadır. Bu çerçevede bahsedilen duygusal zeka becerileri, günümüzde kurum içindeki ve dıındaki ilikilerin oluturulması, yürütülmesi ve sürdürülmesi sürecinde, yönetimin stratejik kademelerinden birini oluturan halkla ilikiler yöneticileri için kritik öneme sahiptir. Duygusal Zeka Kavramı Üzerine Duygular gerek bireyin iç dünyasında gerekse davranılarında ve insan ilikilerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bireyi, bulunduu herhangi bir ortamda duygularından baımsız düünmek olanaksızdır. Duygular genel olarak insanı harekete geçirmekte ve insan davranılarını yönlendirmektedir (Titrek, 2007: 100). nsan davranılarıyla ilgili olarak yapılan son dönem aratırmalarda, en fazla tartıılan konulardan biri duygu ve zeka arasındaki iliki olmutur. Duygu, genel olarak bir zayıflık iareti olarak görülmü ve düzensizlik yaratan bir sorun olarak karakterize edilmitir. Dier yandan, duyguların karar alma yetisini engelledii ya da yavalattıı iddia edilmitir (Yeomans, 2007: 213). Ancak yapılan aratırmalar duygusal ve rasyonel süreçlerin insan vücudunda birlikte hareket edebildiini göstermitir. Bu çerçevede, bireylerin sahip olduu duyguların, gündelik hayatta ve i hayatında yönetilebilecei savına vurgu yapan duygusal zeka (emotional intelligence-ei) kavramı 1990 lı yıllarda ortaya çıkmıtır. Kavramın tanımlanması 1990'lara dayanmakla beraber, temel olarak Thorndike tarafından 1920 yılında ortaya atılan sosyal zeka kavramına dayandırılmıtır. Thorndike sosyal zekayı "insanları anlama ve yönetme becerisi" olarak tanımlamıtır (Thorndike tan aktaran; Akçay and Çoruk, 2012: 7). Sosyal zeka genel olarak insanları anlama ve yönetme becerisi olarak tanımlanırken, duygusal zeka daha çok duyguların tanınması, anlaılması ve yönetilmesi olarak tanımlanmıtır

7 Daha önceki dönemlerde yapılan aratırmalar bireyin gündelik hayat ve i hayatındaki baarılarını IQ 1 ya dayandırırken, 1990 lı yıllarda ortaya çıkan gelimeler ve yapılan aratırmalar bireylerin duygusal becerilerini gelitirmenin de önemli bir gereklilik olduunu ortaya koymutur yılında yazdıkları makale ile duygusal zeka kavramını ortaya atan Salovey ve Mayer duygusal zekayı; "kiinin kendisinin ve karısındaki insanın duygu ve düüncelerini anlamasını, ayırt etmesini ve elde ettii bilgiyi düünce ve davranılarında kullanmasını salayan sosyal zekanın bir alt formu" olarak tanımlamıtır (1990: 199). Salovey ve Mayer duyguların daha önceki aratırmacıların iddia ettii gibi deitirilmesi zor kiisel özellikler deil, gelitirilebilir özellikler olduunu savunmulardır. Aratırmalar duygusal zekanın IQ gibi doutan gelen bir özellik deil, aksine, çocukluk boyunca yaanan deneyimler, alınan dersler, aile ve sosyal çevre gibi bir çok etken tarafından belirlenen bir özellik olduunu ortaya koymutur. Salovey ve Mayer'in çalımalarının ardından duygusal zeka konusunda çalıan ve yayınladıı Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) adlı kitap ile duygusal zekayı popüler bir kavram haline getiren Goleman duygusal zekayı; "kendi duygularını ve bakalarının duygularını tanıma ve anlama, kendi kendini motive etme, kendi duygularını ve bakalarının duygularını yönetme kapasitesidir" olarak tanımlamıtır (1998: 10-11). Goleman, gerçekletirdii çalımalarda her ne kadar i yaamında ve gündelik yaamda baarılı olma konusunda yüksek duygusal zekaya sahip olmanın çok önemli bir yeri olduunu söylese de, hiç bir zaman "baarının %80'nin EI'ya balı" olduunu iddia etmemitir. Goleman'a göre; bu iki süreç birlikte hareket eden süreçlerdir ve bazı alanlarda biri dierinin önüne geçebilmekte, bazı alanlarda birbirini desteklemektedir. Örnein; Goleman'a göre IQ puanları, belirli bir konuda kiinin karısına çıkan bilisel zorlukların üstesinden gelip gelemeyecei sonucunu verebilmektedir (2000: 6-7). Çok sayıda inceleme bir kiinin kariyer sorunlarıyla ba edebileceinin kestirimini IQ'nun verdiini göstermitir. Ancak sıra entellektüel açıdan zorlayıcı bir meslek içerisindeki yetenekli adaylar havuzundan kimin en güçlü lider olacaı sonucunu çıkarmaya geldiinde, IQ yetersiz kalmaktadır. Duygusal zeka ile ilgili var olan çok sayıda yanlı anlaılma sebebiyle Goleman yanlı anlaılmaları düzeltme gerei hissetmitir (2000: 6-7). Öncelikle duygusal zeka "nazik olmak" anlamına gelmemektedir. Nezaket toplumsal yaam içinde zaten beklenen bir davranıtır. kinci olarak duygusal zeka, insana hisleri için serbest irade vermemektedir. Aksine hislerin düzgün bir ekilde yönetilmesi, ifade edilmesi ve insanların aynı amaç etrafında birlikte hareket edebilmesi için yollar göstermektedir. Ayrıca "duygusal" kavramını içermesinden ötürü sanılanın aksine, kadınların erkeklerden duygusal zeka açısından özel bir yetenekleri yoktur. Her insan belirli konularda güce ve zayıflıa sahiptir. Goleman'ın belirttiine göre, duygusal zeka konusunda kadın ve erkek davranılarını analiz etmek üzere yapılan bir aratırmaya göre, kadınlar duygularının daha çok farkında, daha fazla empatiye sahip ve kiilerarası ilikilerde daha becerikli; erkekler ise daha fazla özgüvene sahip, daha iyimser ve ortamlara daha kolay adapte olarak stresle daha kolay ba edebilmektedir (Bar-on dan aktaran; Goleman, 2000: 7). Son olarak, duygusal zeka seviyesi genetik olarak kodlanan ve yalnızca çocukluk döneminde gelitirilebilen bir özellik deildir. IQ nun aksine duygusal zeka, bireyin yaamı boyunca edindii tecrübeler aracılııyla gelitirilebilir bir özellie sahiptir. Tanımlardan ve açıklamalardan da anlaılacaı üzere, duygusal zeka örenilebilir, sosyal ve psikolojik becerileri içermektedir. Bu beceriler; kendini ve kendi duygularını bilmek, onları ifade edebilmek, dier insanların duygularının farkında olmak ve dier insanlarla sürdürülebilir, uzun süreli ilikiler kurmak, deiimleri kontrol altında tutmak, ortaya çıkan engellere karı dirençli olmak ve dier insanlara duyarlı bir ekilde yaklamaktır. 1 IQ: intelligence quotient. Zekâyı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlatırılmı testlerden çıkarılan deerdir. IQ deyimi Almanca Intelligenzquotient olarak Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladıı gibi zekayı deerlendirmek için ortaya koyduu bir yöntemdir (http://tr.wikipedia.org/wiki/iq)

8 Goleman, bireylerin duygusal zeka becerilerini ve davranılarını tanımlamak için dört temel beceri ortaya koymaktadır (1998:1-2): Öz-bilinç (Self-awareness) Sosyal farkındalık (Social awareness) Öz-yönetim (Self-management) liki yönetimi (Relationship management) Öz-bilinç, genel olarak bireylerin öz farkındalıkları yani kendilerini tanıma durumuyla ilgilidir. Genel olarak kiinin kendini tanıması ve bilmesi, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olması, kendi kendini deerlendirip eletirebilmesi ve özgüvene sahip olması gibi özellikleri içermektedir. Öz-bilince sahip olan bir birey, sınırlarını ve bakaları üzerindeki etkisini bildiinden amaçlarının ve bu amaçlar için ne tür bir yol izleneceinin de farkındadır. Dolayısıyla bu özelliklere sahip bireyler organizasyon için ne yapacaını ve bunu nasıl yapacaını bilen bireylerdir. Öz-yönetim, genel olarak açıklık, dürüstlük, girikenlik ve iyimserlik gibi özellikleri içermektedir. Bireylerin sahip olduu duyguların farkında olması ve onları etkin bir ekilde yönetebilmesi anlamına gelmekte ancak bireyin duygularını yönetmesi, onları bastırması anlamına gelmemektedir. Olumlu olumsuz her türlü duyguyu içeren gündelik yaamda ve i yaamında duyguları yönetme becerisine sahip olmak, kiilerin gündelik davranılarında, ilikilerinde, karar verme süreçlerinde duygularını dengede tutabilmesi; her duyguyu yaaması ancak bu konuda abartıya kaçmaması anlamını taımaktadır. Duyguların aırı bastırılması konudan ve kiiden uzak kalmaya sebep olurken, kontrolden çıkması dengenin kaybedilmesi ve aırı hassasiyete sebep olabilmektedir. Sosyal farkındalık, empati, kurumsal farkındalık ve duyarlılık gibi özellikleri içermektedir. Sosyal farkındalıı yüksek olan insanlar gündelik hayatta ve i hayatında iliki kurmak konusunda rahat olan, çalıtıkları kurumun deer ve inançlarının farkında olan, karısındaki insanlara karı duyarlı davranan, çalıma ortamlarında takım çalımasına yatkın olan ve sosyal ortamlardan kaçınmayan insanlar olarak ön plana çıkmaktadır. liki yönetimi ise daha ziyade insanların özellikle i ortamlarında bakalarıyla olan ilikilerini yönetebilme kapasitesiyle alakalıdır. Bu anlamda iliki yönetme becerileri yüksek olan insanlar, bakalarını etkileyebilme, onlara ilham verebilme, baka insanların geliimine yardımcı olma, çatımaları çözme konusunda inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma, takım çalımasına yönlendirme gibi becerilere sahip insanlardır. Günümüz yönetim anlayıı, geleneksel yönetim anlayıının dıına çıkıp, daha çok ortak karar alma, iletiim ve i birlii gibi anlayıların yerletii bir yönetim anlayıı haline gelmitir. Dolayısıyla organizasyon içerisinde çalıanların dier çalıanlarla, çalıanların yöneticilerle ve yöneticilerin dier yöneticilerle ilikilerinde de bir takım deiiklikler yaanmıtır. Kurum içerisindeki herkesin yönetime bir ekilde katıldıı bu süreçte, insan ilikilerinin yönetimi de giderek daha önemli hale gelmektedir. Halkla likiler ve Duygusal Zeka Günümüzde duyguların ie karıtırılmaması gerektiini savunan geleneksel yönetsel paradigmalar yön deitirmeye balamıtır. nsanların var olduu her yerde duyguların varlıından ve bu duyguların yönetilmesi gerekliliinden söz etmek mümkündür. Günümüzde organizasyonlar yalnızca IQ seviyesi ile ön plana çıkan yönetici ve çalıanları deil, duygusal zeka seviyesi yüksek olan, duygularının farkında olan ve onları yönetebilen, iliki kurma konusunda baarılı, ilikilerini etkili bir ekilde yönetebilen yönetici ve çalıanları aramaktadır. Daha önce de belirtildii üzere halkla ilikiler yönetimi kurum içerisinde bulunduu konum itibariyle bu ihtiyacın en fazla olduu alanlardan biridir. Günümüzde halkla ilikiler insanların ve dolayısıyla duyguların yer aldıı devasa bir alan haline gelmitir. Halkla ilikiler

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively)

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Programının Amacı Bu program, bir yöneticinin ekibini doğru bir şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır.

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel ve duygusal zekanın farklı işlevlerinin olduğu ve birbirlerinden ayrı çalışmadıkları son yıllarda yapılan psiko-fizyoloji ve beyin MR çalışmalarıyla açıklık kazandı. Bilişsel ve duygusal zekası

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Sayfa 1 / 6 D.I.S.C. Kişilik Envanteri Detay Profili ( 1/4 ) Doğal Karakter Profili Ortama Uyarlanmış Karakter Profili Yanıtların Tutarlılığı : %81 Myers Briggs Faktörleri : ESTP Stres Seviyesi Yüksek

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı