HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Öz Çada halkla ilikiler uygulamalarında iliki aına verilen önemin artmasıyla birlikte halkla ilikiler yöneticilerinin daha fazla sorumluluk alması beklenmektedir. Temeli iletiime, iknaya ve algı yönetimine dayanan halkla ilikiler yönetiminde, kurum çalıanlarını ve hedef kitleyi belirli bir düünce ve tutum etrafında birletirmek giderek daha zor hale gelmektedir. Dolayısıyla insan ilikilerinin youn olduu halkla ilikiler yönetiminde kendi duygularını ve bakalarının duygularını etkili bir ekilde yönetebilen, salıklı iletiim kurabilen, karısındaki insanın beklentilerini bilen, iliki yönetiminde baarılı, ortaya çıkan deiimlere ve gelimelere hızlı bir ekilde uyum salayabilen yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. 1990'lı yıllarda ortaya atılan duygusal zeka, bireylere kendi duygularını ve bakalarının duygularını anlayabilme, tanımlayabilme, ifade edebilme, yönetebilme, bakalarıyla empati kurabilme, motivasyon yaratma ve gelitirme olanaı sunan bir kavramdır. Son dönemlerde duygusal zeka üzerine yapılan aratırmalar, duygusal zekası yüksek olan, çevreleriyle ilikilerinde duygularını kontrol edebilen ve etkili kullanan kiilerin gündelik yaamlarında ve i yaamlarında daha baarılı olduunu göstermektedir. Bu çerçevede bu çalımada çada halkla ilikiler uygulamalarında duygusal zeka kullanımının gerekliliini ve etkisini halkla ilikiler yöneticilerinin deneyimleriyle ortaya koymak amaçlanmıtır. Bu amaçla Ankara da görev yapan 10 halkla ilikiler yöneticisiyle derinlemesine görüme yapılmı ve halkla ilikiler uygulayıcılarının duygusal zeka becerileri analiz edilmitir. Aratırma sonuçları Türkiye de halkla ilikiler yöneticilerinin duygusal zeka düzeylerinin yüksek olduunu ve halkla ilikiler yöneticilerinin uygulamalarında duygusal zeka kullanımına önem verdiklerini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Halkla Ilikiler, Duygusal Zeka, letiim, Halkla likiler Yöneticileri, Duygu Yönetimi. Abstract Parallel with the increasing importance given to relationship network in contemporary public relations practices, public relations managers are expected to take more responsibility. In public relations management, which is based on communication, persuasion and perception management, it is becoming increasingly difficult to unite corporation employees and target groups in a specific thought and attitude. Thus, in public relations management which includes intense human relations, public relation managers need to manage their own emotions and others emotions effectively, establish healthy communication, knowing expectations of others, adapting to the emerging changes and developments quickly, being successful about relationship management. Emotional intelligence which was put forth in the 1990 s is a notion which provides individuals with the ability of understanding, describing, expressing, managing their own and others feelings, establishing empathy with others, creating and developing motivation. Recent researches on emotional intelligence show that people who can control and use their emotions in their relationships effectively and have high emotional intelligence are more successful in their daily life and business Bu makalenin ilk taslaı, Universitat Oberta de Catalunya-Universitat Pompeu Fabra ve Thhe University of Waikato tarafından Haziran 2014 tarihlerinde Barselona/spanya'da düzenlenen, BCN PR Meeting 4'de (Configuring Intelligences for 21C Public Relations) "Emotional Intelligence in Public Relations Implemantations" balıklı bildiri olarak sunulmutur. ** ***

2 life. Within this framework, in this study, it is aimed to reveal the necessity and impacts of emotional intelligence in the public relations implementations by referring to public relations managers experiences. For this purpose, in-depth interviews were held with 10 public relations managers in Ankara and their emotional intelligence skills were analyzed. Research results indicate that public relations managers in Turkey have high emotional intelligence and they pay attention to the importance of usage of emotional intelligence in public relations implementations. Keywords: Public Relations, Emotional Intelligence, Communication, Public Relations Managers, Emotion Management. Giri 20. yüzyılın son çeyreinde ve 21. yüzyılın hemen baında yaanan siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelimelerin en fazla etki ettii alanlardan biri kukusuz i dünyasıdır. Küreselleme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçi ve yeni iletiim teknolojilerinin ortaya çıkıı bireyleri etkiledii kadar kurum, kurulu ve iletmeleri de etkilemitir. Yaanan deiim/dönüüm iletmelerin üretim anlayıından müterilerin tüketim anlayıına, pazarlama faaliyetlerinden ürün gelitirme biçimlerine kadar bir çok alana etki etmitir. Ancak, bu deiimi/dönüümü tetikleyen en önemli faktör kukusuz ortaya çıkan rekabet ortamıdır. Bu rekabet ortamı, iletmelerde müteri odaklı çalıma, teknolojiyi yakından takip etme, tüketici davranılarını öngörebilme, farklılık yaratma ve sürekli örenme/gelime gibi faaliyetleri de zorunlu kılmıtır. Bu durum, bu deiimlere/dönüümlere uyum salayabilecek çalıanların ve liderlerin gerekliliini de beraberinde getirmitir. Günümüzde kurumların, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmelerinin yolu, ürün kalitesiyle öne çıkmanın yanında belirli bir kurumsal kültüre ve imaja sahip olmalarıdır. Söz konusu iletme ile hedef kitle arasındaki bu baı kuran halkla ilikiler yönetimi, bu çerçevede kilit bir öneme sahiptir. letiim faaliyetlerinin bu denli önem kazandıı günümüz i dünyasında halkla ilikiler, bir kurulula hedef kitlesi arasındaki karılıklı iletiimi, anlayıı, kabulü ve ibirliini oluturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, problemlerin ve sorunların yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren ve kamuoyunun bilgilendirilmesini salayan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluunu tanımlayan ve vurgulayan, eilimleri önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette bulunan, deiikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve balıca araçları olarak ahlâkî iletiim tekniklerini ve aratırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonu olarak ön plana çıkmaktadır (Hutton, 1990: ). Dolayısıyla 21. yüzyılda halkla ilikiler yönetimi kurum ve kamuoyu arasında ilikileri yürütmek gibi dar bir çerçeveden sıyrılıp kurum içi ve dıı ilikilerin ve faaliyetlerin odaına yerlemitir. 21. yüzyılda ekillenmi olan bu düzen, bahsi geçen deerleri ve inançları benimseyebilmi ve içselletirebilmi çalıanların ve yöneticilerin gerekliliini de ortaya koymaktadır. Yakın bir zamana kadar bireylerin özellikle i yaamlarında baarılı olmalarında en büyük etken olarak gösterilen IQ, günümüz dünyasında baarıyı açıklayan tek faktör ya da en önemli faktör olmaktan çıkmaktadır. Günümüz rekabet ortamı çalıanların ve yöneticilerin teknik ve mantık ile ilgili becerilerinin yanında duygusal becerilerinin kullanımını da gerektirmektedir. yaamında duygularını tanıyıp bilen, bakalarının duygularını anlayabilen, etkili iletiim becerilerine sahip, empati kurabilen, motivasyon artırabilen, takımla uyumlu bir ekilde çalıabilen kısaca duygusal zekaya sahip çalıanlara ve yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemlerde duygusal zeka ile ilgili yapılan aratırmalar, yüksek duygusal zekaya sahip çalıanların ve yöneticilerin olduu ortamların, organizasyonların ayakta kalmasını saladıını ve duygusal zeka kullanımının bireyi rekabet ortamı içerisinde bir adım daha ön plana çıkardıını göstermektedir (Goleman, 2000: 21-22). Günümüzde kurumsallamı irketlerin halkla ilikiler pozisyonları da bu gerekliliin en fazla olduu alanlardan biridir. Kurumsallamı firmalarda halkla ilikiler pozisyonu, organizasyon içinde çalıanlardan, yöneticilere, müterilerden medyaya kadar çok farklı

3 kesimden, çok farklı insanla iliki sürdürmeyi ve bu ilikileri olumlu bir çerçevede yürütmeyi gerektiren bir pozisyondur. Günümüzde halkla ilikiler yöneticileri kurum imajının ve itibarının artırılmasında, pazarlama faaliyetlerinde, bu süreçte çalıanları motive etme, deiimi yönetme, olası krizleri önleme veya krizin zararlarını en aza indirme konusunda sorumluluk almak durumundadır. Bir halkla ilikiler yöneticisi hem tüm bu ilikileri olumlu bir zeminde yürütüp hem de kurumunun sesi olma becerisine sahip olmalıdır. Bu çerçevede, bu çalıma halkla ilikiler uygulamalarında duygusal zeka kullanımının etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalımada öncelikli olarak, halkla ilikiler çalıma ve uygulamalarında son dönemde yaanan gelimelerden söz edilecek, ardından duygusal zeka kavramının tanımı ve kapsamından bahsedilecek ve son olarak halkla ilikiler ve duygusal zeka ilikisi üzerinde durularak, gerçekletirilen derinlemesine görümelerle, Türkiye de özel sektörde kurumsallamı firmaların halkla ilikiler yöneticilerinin duygusal zeka balamında, duygularının farkında olma, duygularını anlama, anlamlandırma ve yönetme, bakalarının duygularını anlayabilme ve motivasyon salama yetenekleri ve bunun kurum baarısı üzerindeki etkileri deerlendirilecektir. Halkla likiler Uygulamalarına Genel Bakı Organizasyonlarda, çalıanlar arası ve çalıanlarla yöneticiler arası ilikilerin düzenlenmesi, ortaya çıkarılan faaliyetlerin etkin bir ekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi için yürütülen iletiim faaliyetleri, bu iletiimin salıklı bir zemin üzerine kurulması ve iletilmesi kurumların baarısında önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde organizasyonların iletiim çalımalarının odaında halkla ilikiler yönetiminin yer aldıını söylemek yanlı olmayacaktır. Her ne kadar halkla ilikiler yönetimi isminden ötürü yalnızca kurum ve kamuoyu arasındaki ilikileri düzenleyen bir pozisyon görünümünde olsa da, günümüzde organizasyon içinde ve dıında yer alan tüm paydalarla kurulan iletiim baının temelinde yer almaktadır. Gelien ve genileyen uygulama alanlarıyla halkla ilikiler tanımlanması daha güç bir kavram haline gelmitir. Günümüze kadar yapılan ve farklı görev tanımlarını iaret eden halkla ilikiler tanımları bunun en önemli göstergesidir. Grunig ve Hunt, halkla ilikileri "bir örgütle o örgütü ilgilendiren kamular arasındaki iletiimin yönetimi" olarak tanımlamaktadır (1984: 6). Grunig, 2000'li yıllarda Hunt ile birlikte yaptıı tanımı genileterek halkla ilikileri "bir örgütün iç ve dı kamularla, yani örgütün hedeflerine ulama yeteneini etkileyen gruplarla kurduu iletiime ait planlama, yürütme ve deerlendirme etkinliklerinin toplamı olarak tanımlamıtır (2005: 15). 1990'lı yıllardan sonra halkla ilikiler faaliyetlerinin daha planlı faaliyetler olarak ele alınmaya balaması bu tanımın geniletilme nedenlerinden biridir. Bunun yanında gerçekletirilen faaliyetlerin sonuçlarının, hedef kitleden gelen geri bildirimlerin, beklentilerin ve isteklerin deerlendirilmesi gereinin ortaya çıkması, tanımın içine planlama, yürütme ve deerlendirme gibi faaliyetlerin girmesine yol açmıtır. Türkiye de halkla ilikilerin öncülerinden Alaeddin Asna, yaptıı tanımda halkla ilikiler faaliyetlerinin planlı olma özelliinden ve gerçekletirilen faaliyetler sonrası deerlendirmelere önem verilmesi gereinden söz etmitir. Bu da planlı faaliyetlerin ve faaliyetler sonrası gerçekletirilen deerlendirmelerin giderek daha fazla önem kazandıını göstermektedir. Asna, halkla ilikileri, özel ya da tüzel kiilerin belirtilmi kitlelerle dürüst ve salam balar kurup gelitirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri deerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karılıklı yarar salayan ilikiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatı olarak tanımlamaktadır (1993: 11). Halkla ilikilerin planlı çalımalar olması gerekliliine vurgunun yanı sıra, Sjöberg ise yaptıı detaylı tanımla çift yönlü iletiimin ve hedef kitlenin beklentilerinin önemini ortaya koymu, halkla ilikilerin yönetim ve hedef kitle arasındaki kritik rolüne ve pro-aktif özelliine vurgu yapmıtır:

4 "Halkla ilikiler, organizasyonla hedef kitleleri arasında karılıklı anlayı, kabul görme, i birlii ve iletiimin salanıp sürdürülmesine yardım eden; sorunların ve konuların yönetimiyle ilgili; yönetimi kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek, ona karı duyarlı olmasına yardımcı olan; yönetimin kamu yararına hizmet etme sorumluluunu tanımlayıp vurgulayan; eilimlerin önceden saptanmasına yardımcı olmak için erken uyarı sistemi görevi yaparak yönetimin deiiklie ayak uydurmasına ve deiiklikten yararlanmasına yardım eden; aratırma yöntemleri ile salıklı ve etik ilkelere uygun iletiim tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan özgün bir yönetim fonksiyonudur" (1998: 53-54). Halkla ilikiler tanımlarının farklılamasındaki en önemli etkenlerden biri, halkla ilikilerin daha planlı bir faaliyet olarak görülmeye balaması ve dier disiplinlerle ibirlii içerisinde çalımaya balamasıdır. Pazarlama, reklam, kiilerarası iletiim, psikoloji, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinler bunlardan bazılarıdır (Ihlen ve Ruler, 2007: 244). Bunun yanında, halka ilikiler uygulama alanlarının günden güne genilemesi bu farklılamanın bir dier sebebidir. Bu uygulamalar da uygulama alanına göre farklılık göstermektedir. Örnein; kamu sektöründeki halkla ilikiler uygulamaları ile özel sektördeki uygulamalar arasında ciddi farklılıklar vardır. Özel sektörde de yine uygulamalar kurumun bulunduu konuma göre farklılıklar göstermektedir. Ancak halkla ilikilerle ilgili yapılan tüm tanımların temelinde iletiim çabalarını ve hedef kitle olgusunu görmek mümkündür. Halkla ilikiler açısından vazgeçilmez olan iletiim, hem bireysel ve hem de kurumsal anlamda hayatın önemli bir parçasını oluturmaktadır. Oskay, iletiimin en basit düzeyde üç öeye dayandıını belirtmektedir (2007: 10). Bunlar; iletiyi gönderen, iletiyi alıp ve açımlayan ve iletinin kendisidir. Bu üç öeden herhangi birinin eksik olduu bir ortamda iletiimin varlıından söz etmek olanaksızdır. Çevre ile kurulan her türlü iliki, yine iletiim vasıtası ile gerçeklemektedir. Herhangi bir ortama girmekten, o ortamda var olabilme çabasına kadar her türlü çaba birtakım iletiim faaliyetlerini gerektirir. Günümüzde halkla ilikiler yöneticileri çalıan-çalıan, çalıan-yönetici ilikilerinde, kurumun dier kurumlarla ilikilerinde, medya ile ilikilerinde ve hedef kitle ile ilikilerinde iletiim faaliyetlerinin temel yürütücüsü konumundadır. Kurumu dier kurumlar arasında öne çıkaran, bu faaliyetlerden herhangi biri deil tüm faaliyetlerin toplamıdır. Bu anlamda bir halkla ilikiler yöneticisinin temel iletiim becerilerine sahip olması ve bahsedilen paydalarla olumlu iletiim kurması gerekmektedir. Ancak burada müteri ya da hedef kitle ile ilikilere ayrı bir parantez açılması yerinde olacaktır. Halkla ilikiler faaliyetlerinin belki de en önemli parçasını hedef kitle ile olan ilikiler oluturmaktadır. letiim sürecinde geri bildirim olarak adlandırılan hedefe gönderilen mesajların, bir nevi tepkilerin, istek ve beklentilerin toplanma süreci, halkla ilikilerde kurumda yeniden düzenlemelere olanak salayan verilerin elde edildii bir süreçtir (Kazancı, 2006: 53). Temel olarak müterileri ile ilikilerini olumlu bir yönde ilerletemeyen, müterilerle güçlü bir ba kuramayan, kurumun deer ve inançlarını, imajını hedef kitlesine aktaramayan ve müterilerin beklenti ve isteklerine yanıt veremeyen organizasyonların günümüzde ayakta kalması çok güçtür. Bunlara ek olarak, günümüzde firmalar arası rekabette belirleyici olan tek öe ürün fiyatı ve kalitesi olmaktan çıkmıtır. Küreselleme ile birlikte ortaya çıkan rekabet ortamı aynı sektörde yer alan firmaların hedef kitleye yönelik bakı açısını deitirmesine yol açmıtır. Günümüzde müteriler, fiyat ve kalitenin yanında firmaların kendileriyle iletiim kurma biçimlerine, imaj ve itibarlarına, yarattıkları güven duygusuna önem vermektedir. Bu durum özellikle son yılda "müteri memnuniyeti", "müteri mutluluu", "müteri odaklı satı ve hizmet" gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmutur (Göksel ve Yurdakul, 2002: ). Ürünlerin giderek standartlatıı günümüzde, firmalar yalnızca müteriye ulama amacını bir kenara bırakıp, müteri sadakati yaratma amacına yönelmitir. Bunun nedeni, müteriyi bir markaya sadık hale getirmenin giderek zorlamasıdır. Müteriler, firmalardan ve

5 firmaların ürettii ürünlerden farklılık beklemektedir. Gelien ve deien kurum/müteri ilikilerinde ve rekabet ortamında kurumlar kendilerini en olumlu ekilde tanıtmak, hedef kitle için farklı bir konumda yer almak ve uzun vadeli bir iliki kurmak üzere kurum kimlii oluturmak zorundadır. Ancak kurum kimliini oluturmak ve müterilerin gözünde kuruma dair olumlu bir imaj yaratmak uzun dönemli iletiim çabalarını gerektirmektedir. Bu anlamda halkla ilikiler yöneticilerinin öncelikli olarak kurumun deer ve inançlarının farkında olması ve bunu tüm paydalara iletme çabası içerisinde olması gerekmektedir. Kurum kimlii iletme çalıanlarının davranılarından, giysilerine, kullanılan renklere, bina ve çevrenin tasarımına, iletmenin halkla ilikiler ve reklam çalımalarına kadar geni bir yelpazeyi içine almaktadır. Bu özellikleri ile kurum kimlii üretilen ürünü veya hizmeti deil, iletmenin kendisini tanıtmaktadır. Bunun yanı sıra kurum kimlii, çalıanlar arasında "biz" duygusu yaratılmasına katkıda bulunarak, çalıanlardan maksimum istek ve verim alınmasını salamaktadır (Göksel ve Yurdakul, 2002: ). Kurumda gerçekletirilen halkla ilikiler faaliyetleri, kurumsal kimliin oluumunda önemli bir etkiye sahiptir. Halkla ilikilerde bir dier önemli konu da kukusuz kurum içi iletiimdir. Bir kurum, öncelikli olarak kurum içi düzeni salamalıdır. Aksi takdirde kendi içine, çalıanlarına güven vermeyen bir kurumun, dıarıya yönelik hedeflerinde baarı yakalamasını beklemek olanaksızdır. Çalıanların kurumun hedef kitlesi, bir baka deyile iç müterileri olduu unutulmamalıdır. Halka ilikiler faaliyetleri önce kurum içi çalımalarla balamakta, daha sonra kurum dıına yayılarak geni kitleleri içine almaktadır(bakan, 2008;303). Çalıanlarla örgüt yönetimi arasında karılıklı güven ve iyi niyete dayalı ilikiler gelitirmek, çalıanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak suretiyle örgüt içinde verimlilii artırmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte çalıanların da memnuniyeti en az müteri memnuniyeti kadar önemlidir. Bu nedenle kurum içi iletiimin olumlu bir zemine oturtulması gerekmektedir. Kendisine deer verildiini, önemsendiini gören bir çalıan, daha yüksek motivasyonla çalımaktadır. Kurumun kısa ve uzun vadeli amaçları, hedefleri ve politikaları hakkında tüm kurum çalıanlarını bilgilendirmek; bütün çalıanlara düzenli iletiim programları hazırlamak; çalıanları kurumla ilgili tüm gelimeler hakkında en kısa sürede bilgilendirmek; yöneticiler ve çalıanlar arasında iki yönlü ileyen bir iletiim mekanizması oluturmak; tüm çalıanların içte ve dıta kurumu temsil niteliklerini gelitirmek; çalıanları sorunları aktarmak ve çözüm yolları önermek konusunda cesaretlendirmek; tüm çalıanların i yeteneklerini ve motivasyonlarını artırmak; tüm çalıanların kurum kültürünü benimsemesini salamak ve bunu devam ettirmek; çalıanların gereksinimlerini belirleyerek iletiim programlarının etkinliini artırmak kurum içi iletiimin belli balı amaçları arasında yer almaktadır (Göksel ve Yurdakul, 2002: 216). Kurum içi iletiimin olumlu yönde ilerlemesi hem çalıanların, hem de yöneticilerin birtakım iletiim becerilerine sahip olmalarına balıdır. Bu süreçte halkla ilikiler yöneticilerine büyük sorumluluklar dümektedir. Bir halkla ilikiler yöneticisi bu anlamda her türlü paydaına yol gösterici konumda bulunmalıdır (Jin, 2010: 163). Kurum içinde olumlu iliki kurma, stratejik karar verme, bilgiyi yönetme, vizyon paylama, takım çalıması ve öngörü gibi konular halkla ilikiler uygulayıcılarının temel görevleridir. Dolayısıyla, organizasyonlar ayakta kalmak için hem organizasyon içinde hem de organizasyon dıında etkili bir iletiim çalıması yürütmek zorundadır. letiim kavramı ile genel olarak sözlü iletiim anlaılsa da, sözsüz iletiim de iletiimin çok önemli bir parçasını oluturur. Gündelik hayatta kullanılan jestler, mimikler, ses tonu, el-kol hareketleri ve dier beden hareketleri çou zaman insanların gerçek duygu ve düüncelerine dair ipuçları vermektedir. Bir organizasyonun, hem iç hem de dı paydalarıyla olumlu bir iletiim kurabilmesinin yolu, etkili sözlü iletiim becerilerinin yanında etkili sözsüz iletiim becerilerini gelitirmesi ve çalıanlarını bu konuda eitmesinden geçmektedir

6 Etkili ve olumlu iletiim kurmanın en önemli etkilerinden biri de çatımaların, krizlerin önüne geçebilmeyi salamasıdır. Heath ve Coombs un ifadesiyle halkla ilikiler "gerçeklemeden önce sorunları tanımaktan geçen" pro-aktif bir doaya sahiptir (2006: 166). Halkla ilikiler yönetiminde pro-aktif yaklaım kurum içi iletiimin salıklı yürümesi açısından çok önemlidir. Peltekolu halkla ilikilerde pro-aktif yaklaımı örgütü olumsuz bir biçimde etkileyebilecek herhangi bir olay, kriz, uygulama ya da düzenlemenin henüz ortaya çıkmadan öngörülerek gerekli önlemlerin alınması olarak tanımlamaktadır (1998: 44). Bu anlamda proaktif yaklaım, kurumlar açısından ortaya çıkan krizlerin fırsata dönütürülmesi anlamında bir ans olarak da görülmektedir. Bunun yanında re-aktif yaklaım ise, daha çok öngörülemeyen herhangi bir olaya verilen tepki ile ilgilidir. Örnein; kurum içinde çalıanlar arasında beklenmeyen, bir anda ortaya çıkan bir çatımanın yönetilmesi halkla ilikiler yöneticisinin re-aktif tutumuna balıdır. Proaktif halkla ilikiler faaliyetlerinde daha çok imajın ortaya konulması, güçlendirilmesi ve dolayısıyla gelirin yükseltilmesi amaçlanırken, reaktif halkla ilikiler faaliyetlerinde; örgütün zarar gören imajının onarılması, pazar kaybının engellenmesi ve satıların yeniden arttırılması hedeflenmektedir (Bülbül, 2004: 71). Çatıma yönetiminde en çok kullanılan yöntemler genel olarak, kazan-kazan, arabuluculuk veya uzlamadır. Ancak temel olarak ortaya çıkan çatımaların önlenmesi için, bir halkla ilikiler yöneticisinin yapması gereken öncelikli olarak çalıanlar arasında ve çalıanlarla yöneticiler arasında açık iletiimi, dürüstlüe ve güvene dayalı ilikiyi motive edecek çalımalar yürütmektir. Bir halkla ilikiler yöneticisinin karısındaki bireylerin duygularını anlayabilme, anlamlandırabilme ve yönetebilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu beceri kurum içerisinde ortaya çıkan herhangi bir çatımanın çözülme sürecini daha da kolaylatıracaktır. Bu süreçte halkla ilikiler yöneticilerin empati kurma ve önsezi becerileri devreye girmektedir. Halkla ilikiler, doası gerei sürekli iletiim, karılıklı anlayı, hogörü ve uzlaı kültürünün, yönetsel süreçlerin her kademesinde etkin kılınması gerekliliine dayanmaktadır. Bu çerçevede bahsedilen duygusal zeka becerileri, günümüzde kurum içindeki ve dıındaki ilikilerin oluturulması, yürütülmesi ve sürdürülmesi sürecinde, yönetimin stratejik kademelerinden birini oluturan halkla ilikiler yöneticileri için kritik öneme sahiptir. Duygusal Zeka Kavramı Üzerine Duygular gerek bireyin iç dünyasında gerekse davranılarında ve insan ilikilerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bireyi, bulunduu herhangi bir ortamda duygularından baımsız düünmek olanaksızdır. Duygular genel olarak insanı harekete geçirmekte ve insan davranılarını yönlendirmektedir (Titrek, 2007: 100). nsan davranılarıyla ilgili olarak yapılan son dönem aratırmalarda, en fazla tartıılan konulardan biri duygu ve zeka arasındaki iliki olmutur. Duygu, genel olarak bir zayıflık iareti olarak görülmü ve düzensizlik yaratan bir sorun olarak karakterize edilmitir. Dier yandan, duyguların karar alma yetisini engelledii ya da yavalattıı iddia edilmitir (Yeomans, 2007: 213). Ancak yapılan aratırmalar duygusal ve rasyonel süreçlerin insan vücudunda birlikte hareket edebildiini göstermitir. Bu çerçevede, bireylerin sahip olduu duyguların, gündelik hayatta ve i hayatında yönetilebilecei savına vurgu yapan duygusal zeka (emotional intelligence-ei) kavramı 1990 lı yıllarda ortaya çıkmıtır. Kavramın tanımlanması 1990'lara dayanmakla beraber, temel olarak Thorndike tarafından 1920 yılında ortaya atılan sosyal zeka kavramına dayandırılmıtır. Thorndike sosyal zekayı "insanları anlama ve yönetme becerisi" olarak tanımlamıtır (Thorndike tan aktaran; Akçay and Çoruk, 2012: 7). Sosyal zeka genel olarak insanları anlama ve yönetme becerisi olarak tanımlanırken, duygusal zeka daha çok duyguların tanınması, anlaılması ve yönetilmesi olarak tanımlanmıtır

7 Daha önceki dönemlerde yapılan aratırmalar bireyin gündelik hayat ve i hayatındaki baarılarını IQ 1 ya dayandırırken, 1990 lı yıllarda ortaya çıkan gelimeler ve yapılan aratırmalar bireylerin duygusal becerilerini gelitirmenin de önemli bir gereklilik olduunu ortaya koymutur yılında yazdıkları makale ile duygusal zeka kavramını ortaya atan Salovey ve Mayer duygusal zekayı; "kiinin kendisinin ve karısındaki insanın duygu ve düüncelerini anlamasını, ayırt etmesini ve elde ettii bilgiyi düünce ve davranılarında kullanmasını salayan sosyal zekanın bir alt formu" olarak tanımlamıtır (1990: 199). Salovey ve Mayer duyguların daha önceki aratırmacıların iddia ettii gibi deitirilmesi zor kiisel özellikler deil, gelitirilebilir özellikler olduunu savunmulardır. Aratırmalar duygusal zekanın IQ gibi doutan gelen bir özellik deil, aksine, çocukluk boyunca yaanan deneyimler, alınan dersler, aile ve sosyal çevre gibi bir çok etken tarafından belirlenen bir özellik olduunu ortaya koymutur. Salovey ve Mayer'in çalımalarının ardından duygusal zeka konusunda çalıan ve yayınladıı Duygusal Zeka (Emotional Intelligence) adlı kitap ile duygusal zekayı popüler bir kavram haline getiren Goleman duygusal zekayı; "kendi duygularını ve bakalarının duygularını tanıma ve anlama, kendi kendini motive etme, kendi duygularını ve bakalarının duygularını yönetme kapasitesidir" olarak tanımlamıtır (1998: 10-11). Goleman, gerçekletirdii çalımalarda her ne kadar i yaamında ve gündelik yaamda baarılı olma konusunda yüksek duygusal zekaya sahip olmanın çok önemli bir yeri olduunu söylese de, hiç bir zaman "baarının %80'nin EI'ya balı" olduunu iddia etmemitir. Goleman'a göre; bu iki süreç birlikte hareket eden süreçlerdir ve bazı alanlarda biri dierinin önüne geçebilmekte, bazı alanlarda birbirini desteklemektedir. Örnein; Goleman'a göre IQ puanları, belirli bir konuda kiinin karısına çıkan bilisel zorlukların üstesinden gelip gelemeyecei sonucunu verebilmektedir (2000: 6-7). Çok sayıda inceleme bir kiinin kariyer sorunlarıyla ba edebileceinin kestirimini IQ'nun verdiini göstermitir. Ancak sıra entellektüel açıdan zorlayıcı bir meslek içerisindeki yetenekli adaylar havuzundan kimin en güçlü lider olacaı sonucunu çıkarmaya geldiinde, IQ yetersiz kalmaktadır. Duygusal zeka ile ilgili var olan çok sayıda yanlı anlaılma sebebiyle Goleman yanlı anlaılmaları düzeltme gerei hissetmitir (2000: 6-7). Öncelikle duygusal zeka "nazik olmak" anlamına gelmemektedir. Nezaket toplumsal yaam içinde zaten beklenen bir davranıtır. kinci olarak duygusal zeka, insana hisleri için serbest irade vermemektedir. Aksine hislerin düzgün bir ekilde yönetilmesi, ifade edilmesi ve insanların aynı amaç etrafında birlikte hareket edebilmesi için yollar göstermektedir. Ayrıca "duygusal" kavramını içermesinden ötürü sanılanın aksine, kadınların erkeklerden duygusal zeka açısından özel bir yetenekleri yoktur. Her insan belirli konularda güce ve zayıflıa sahiptir. Goleman'ın belirttiine göre, duygusal zeka konusunda kadın ve erkek davranılarını analiz etmek üzere yapılan bir aratırmaya göre, kadınlar duygularının daha çok farkında, daha fazla empatiye sahip ve kiilerarası ilikilerde daha becerikli; erkekler ise daha fazla özgüvene sahip, daha iyimser ve ortamlara daha kolay adapte olarak stresle daha kolay ba edebilmektedir (Bar-on dan aktaran; Goleman, 2000: 7). Son olarak, duygusal zeka seviyesi genetik olarak kodlanan ve yalnızca çocukluk döneminde gelitirilebilen bir özellik deildir. IQ nun aksine duygusal zeka, bireyin yaamı boyunca edindii tecrübeler aracılııyla gelitirilebilir bir özellie sahiptir. Tanımlardan ve açıklamalardan da anlaılacaı üzere, duygusal zeka örenilebilir, sosyal ve psikolojik becerileri içermektedir. Bu beceriler; kendini ve kendi duygularını bilmek, onları ifade edebilmek, dier insanların duygularının farkında olmak ve dier insanlarla sürdürülebilir, uzun süreli ilikiler kurmak, deiimleri kontrol altında tutmak, ortaya çıkan engellere karı dirençli olmak ve dier insanlara duyarlı bir ekilde yaklamaktır. 1 IQ: intelligence quotient. Zekâyı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlatırılmı testlerden çıkarılan deerdir. IQ deyimi Almanca Intelligenzquotient olarak Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladıı gibi zekayı deerlendirmek için ortaya koyduu bir yöntemdir (http://tr.wikipedia.org/wiki/iq)

8 Goleman, bireylerin duygusal zeka becerilerini ve davranılarını tanımlamak için dört temel beceri ortaya koymaktadır (1998:1-2): Öz-bilinç (Self-awareness) Sosyal farkındalık (Social awareness) Öz-yönetim (Self-management) liki yönetimi (Relationship management) Öz-bilinç, genel olarak bireylerin öz farkındalıkları yani kendilerini tanıma durumuyla ilgilidir. Genel olarak kiinin kendini tanıması ve bilmesi, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olması, kendi kendini deerlendirip eletirebilmesi ve özgüvene sahip olması gibi özellikleri içermektedir. Öz-bilince sahip olan bir birey, sınırlarını ve bakaları üzerindeki etkisini bildiinden amaçlarının ve bu amaçlar için ne tür bir yol izleneceinin de farkındadır. Dolayısıyla bu özelliklere sahip bireyler organizasyon için ne yapacaını ve bunu nasıl yapacaını bilen bireylerdir. Öz-yönetim, genel olarak açıklık, dürüstlük, girikenlik ve iyimserlik gibi özellikleri içermektedir. Bireylerin sahip olduu duyguların farkında olması ve onları etkin bir ekilde yönetebilmesi anlamına gelmekte ancak bireyin duygularını yönetmesi, onları bastırması anlamına gelmemektedir. Olumlu olumsuz her türlü duyguyu içeren gündelik yaamda ve i yaamında duyguları yönetme becerisine sahip olmak, kiilerin gündelik davranılarında, ilikilerinde, karar verme süreçlerinde duygularını dengede tutabilmesi; her duyguyu yaaması ancak bu konuda abartıya kaçmaması anlamını taımaktadır. Duyguların aırı bastırılması konudan ve kiiden uzak kalmaya sebep olurken, kontrolden çıkması dengenin kaybedilmesi ve aırı hassasiyete sebep olabilmektedir. Sosyal farkındalık, empati, kurumsal farkındalık ve duyarlılık gibi özellikleri içermektedir. Sosyal farkındalıı yüksek olan insanlar gündelik hayatta ve i hayatında iliki kurmak konusunda rahat olan, çalıtıkları kurumun deer ve inançlarının farkında olan, karısındaki insanlara karı duyarlı davranan, çalıma ortamlarında takım çalımasına yatkın olan ve sosyal ortamlardan kaçınmayan insanlar olarak ön plana çıkmaktadır. liki yönetimi ise daha ziyade insanların özellikle i ortamlarında bakalarıyla olan ilikilerini yönetebilme kapasitesiyle alakalıdır. Bu anlamda iliki yönetme becerileri yüksek olan insanlar, bakalarını etkileyebilme, onlara ilham verebilme, baka insanların geliimine yardımcı olma, çatımaları çözme konusunda inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma, takım çalımasına yönlendirme gibi becerilere sahip insanlardır. Günümüz yönetim anlayıı, geleneksel yönetim anlayıının dıına çıkıp, daha çok ortak karar alma, iletiim ve i birlii gibi anlayıların yerletii bir yönetim anlayıı haline gelmitir. Dolayısıyla organizasyon içerisinde çalıanların dier çalıanlarla, çalıanların yöneticilerle ve yöneticilerin dier yöneticilerle ilikilerinde de bir takım deiiklikler yaanmıtır. Kurum içerisindeki herkesin yönetime bir ekilde katıldıı bu süreçte, insan ilikilerinin yönetimi de giderek daha önemli hale gelmektedir. Halkla likiler ve Duygusal Zeka Günümüzde duyguların ie karıtırılmaması gerektiini savunan geleneksel yönetsel paradigmalar yön deitirmeye balamıtır. nsanların var olduu her yerde duyguların varlıından ve bu duyguların yönetilmesi gerekliliinden söz etmek mümkündür. Günümüzde organizasyonlar yalnızca IQ seviyesi ile ön plana çıkan yönetici ve çalıanları deil, duygusal zeka seviyesi yüksek olan, duygularının farkında olan ve onları yönetebilen, iliki kurma konusunda baarılı, ilikilerini etkili bir ekilde yönetebilen yönetici ve çalıanları aramaktadır. Daha önce de belirtildii üzere halkla ilikiler yönetimi kurum içerisinde bulunduu konum itibariyle bu ihtiyacın en fazla olduu alanlardan biridir. Günümüzde halkla ilikiler insanların ve dolayısıyla duyguların yer aldıı devasa bir alan haline gelmitir. Halkla ilikiler

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER Bölüm III PSKOSOSYAL TEDAVLER 1. Kısa Giriimler 2. Kısa Süreli Terapiler 3. Madde Danımanlıı 4. Motivasyonel Görüme 5. Kontrollü çme Yöntemi 6. Bilisel Davranıçı Terapi 7. Relaps Önleme 8. Nikotin Baımlılıının

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRGÜTSEL BALILIK

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 BARI GAZETECL: TÜRK YAZILI BASININDA 2003 IRAK SAVAI HABERLERNN DEERLENDRLMES PEACE JOURNALISM:

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı