LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY"

Transkript

1 ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Öretim Üyesi ÖZET Bu aratırmanın genel amacı, ilköretim örencilerinin görülerine dayalı olarak öretmenlerin etkililiini saptamaktır. Aratırmanın çalıma grubunu, Ankara ilinde öretmenlik uygulamaları için belirlenen ilköretim okullarında halen örenim gören 426 ilköretim örencisi oluturmutur. Aratırmanın verileri Mayıs 2002 tarihinde toplanmıtır. Aratırma verileri ilköretim üçüncü ve beinci sınıf örencilerinden anket uygulanarak toplanmıtır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıtır. Aratırmadan elde edilen sonuçlara göre; ilköretim öretmenlerinin ders anlatırken yeterli düzeyde örnekler verdikleri, örettikleri konulardan soru sordukları, hogörülü ve iyi niyetli oldukları buna karılık örencileri aktif hale getiren oyun ve tartıma etkinlikleri ile grup ve küme çalımalarına yeterince yer vermedikleri, öretmenlerin sınıf içinde yeterince hareket etmedikleri ve herkese eit söz hakkı vermedikleri ortaya çıkmıtır. Ayrıca örenci velilerinin okul çalımalarına yeterince katılmadıkları saptanmıtır. lköretim örencilerinin büyük bir çounluu öretmenlerini genel olarak baarılı bulduklarını belirtirlerken, baarılı ve etkili bir öretmenin sahip olması gereken özellikleri, çocukları sevmesi, sabırlı ve hogörülü olması, herkese eit davranması ve güleryüzlü olması eklinde belirtmilerdir. Aratırmada öretme-örenme süreçlerinin daha verimli ve etkili hale getirilmesine ve örenci beklentilerinin karılanmasına yönelik önerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: lköretim, Örenci Görüleri, Öretmenlerin Etkililii ABSTRACT The primary aim of this study was to determine teachers efficiency in the light of elementary school students views. The study group of this research consists of 426 elementary school students in Elementary Schools in Ankara chosen for teaching practice. The data were collected in May, the data were gathered from the third and fifth year elementary school students. Frequency and percentage methods were employed to analyse the study. According to the results of the study, it was concluded that the teachers gave enough examples to illustrate their point of view, they asked questions related to the subjects they taught, they were tolerant, and in good intention. However, they did not give enough importance to games, discussion activities, group studies which can serve to help them to become active participants. Furthermore, the results demonstrated that the teachers did not move around in class and they did not create equal opportunity for the students to participate. Moreover, it came into the light that parents did not participate in school activities sufficiently. A majority of students saw their students successful, and added that a successful and efficient teacher should have such characteristics as love for children, being patient and tolerant, treating everybody equally and having a smiling face. In this study some suggestions were made to make teaching-learning process more efficient and effective, and some suggestions were also given to live up to students expectations. Key words: Elementary education, Students views, teachers efficiency

2 GR Eitim bireyin yaamını dengeli ve verimli bir biçimde sürdürebilmesini, içinde yaadıı topluma yapıcı ve yaratıcı bir üye olarak katkıda bulunabilmesini salayan bir araçtır. Eitim süreci, yalnızca bireye olumlu yönde davranı kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bireyi gelitirir ve gelecekteki yaamına hazırlar. Eitim sürecinin temeli örenmeye dayanır. Örenme süreci, bireyin doumuyla birlikte ailede balar, planlı ve programlı bir kurum olan okul ile devam eder. Okul bireye olumlu yönde davranı kazandırmakla sorumlu olan bir kurumdur. Okulun varlık nedeni ise, yeni nesilleri salıklı ve verimli bir biçimde yetitirerek toplumsal yaamın gelimesini salamaktır. Bu amaçla okul etkinlikleri organize edilir ve sürecin temel dinamiklerinden biri olan öretmen tarafından uygulanır. Bata öretmenler olmak üzere okuldaki tüm ilgililer, örenci niteliklerinin gelitirilmesi ve planlanan hedeflerin gerçekletirilmesi amacıyla çalımaktadırlar. Öretim etkinliklerini gerçekletirmek üzere Türk Eitim Sistemi içerisinde hiyerarik olarak sıralanan örgün eitim kademelerinin balangıcında yer alan ilköretim, 7-14 ya çocuklarının devam ettii zorunlu bir öretim kademesidir. lköretim kademesine gelen birey ilk defa planlı, programlı, amaçlı, güdümlü, destekli ve zorunlu bir öretim süreci içerisine girmekte ve sürekli olarak yeni bilgi, beceri ve davranılar kazanmaktadır. Bu yönüyle ilköretim bireyin geliiminde ve eitiminde çok önemli ve kritik bir dönemi oluturmaktadır. Çünkü, bu dönemde kazanılan davranılar, bireyin gelecekteki yaamını dorudan etkilemektedir. (Gökçe, 1999) Türkiye de ilköretim kademesi Milli Eitimin temelini oluturur. Bireylere demokrasinin ilke ve kurallarının gerektirdii davranıları kazandırmak, hızla gelien bilim ve teknoloji dorultusunda toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek, toplum bilincini oluturmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek gibi temel amaçlar gerçekletirmeye yönelik olan ilköretim kademesinin, eitim sistemi içerisindeki yeri ve önemi tartıılmaz bir gerçektir. lköretimin birey ve toplum yaamındaki yeri bu kademe öretmeninin taıdıı sorumluluun önemini giderek daha da artırmaktadır. Bu sorumluluk ilköretim öretmeninin sahip olması gereken niteliklerin önemini açıkça göstermektedir. Ayrıca ilköretim öretmeninin, aaıda belirtilen etkinliklerin gerçekletirilmesinde belirleyici ve kritik bir rol oynadıı söylenebilir (Senemolu, 1997). - Aile çevresi ve okul ortamı arasında ibirlii salayarak bir köprü oluturmak - Kiilik özellikleri davranı ve tutumları ve aldıı eitimle çevresine iyi bir örnek olma ve çocuun kiiliinin oluumuna dorudan etki etme - Okul ve sınıf içerisinde gerçekletirecei tüm etkinliklerle çocuu toplumsal hayata hazırlama ve geleceini ekillendirme Öretmenin nitelikli bir biçimde yukarıda belirtilen etkinlikleri gerçekletirebilmesi, hem sahip olduu bilgi ve beceri birikimi ile, hem de örencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi tanıması ile yakından ilikilidir. Örencilerin ilgi ve beklentilerini tanıyan bir öretmen, örenme ortamlarını uygun tutum ve deerleri gelitirebilecei ekilde düzenler, kiiler arası etkileim ve ibirlii sorunlarını çözümler, örencilerin tutum ve deerlerinin gelimesini sürekli izler ve deerlendirir. Eitim sisteminin amacına uygun bireyler yetitirebilmesini, alanında iyi yetimi ve mesleinin gerektirdii niteliklere sahip olan öretmenlere balayan Özden (1997), ilköretim öretmeninin örencileriyle sürekli etkileim halinde olması ve onların yaratıcılık yönlerini gelitirmesi gerektii üzerinde önemle durmaktadır. lköretim kademesinde öretmenin gösterecei, tutarlı, sabırlı, hogörülü, esnek ve yapıcı yaklaımlar, örencinin kiilik geliimi üzerinde olumlu bir etki oluturacaktır. lköretim okullarındaki sınıfları olup biten her eyin açıkça gözlenebildii sosyal bir arenaya benzeten Macrae (1997), sınıfın küçük ama dinamik bir grup olduunu ve her bir örencinin davranılarının ve performansının öretmen tarafından dikkatle izlenmesi gerektiini vurgulamaktadır. Kukusuz örenci niteliklerinin oluturulmasında öretmenin sınıf içerisinde 112

3 gerçekletirecei etkinliklerinin olumlu ve yapıcı olmasının payı oldukça büyüktür. Sınıf içerisinde örenci problemlerinin olması ve sınıf içerisindeki sosyal ilikilerin bozulması durumunda, etkili bir öretim ortamının oluturulmasından söz edilemez. lköretim öretmenlerinin sınıf içerisindeki sorunları çözebilmeleri ve örenci problemleri ile yakından ilgilenmeleri, hem etkili bir örenme ortamı oluturulması açısından, hem de örenci motivasyonunun salanması açısından oldukça önemlidir. Etkili bir örenme ortamı oluturmak isteyen bir öretmen, elindeki tüm olanakları ve materyalleri kullanarak, sınıfı en iyi nasıl örgütleyecei konusunu çok yönlü olarak düünmelidir. Öretme-örenme sürecinde, konuların özelliklerine ve örencilerin beklentilerine en uygun olan etkinlikler belirlenerek sınıf içi öretim süreçleri gerçekletirilmelidir. (Wragg, 1993). Öreten konumundaki öretmenin sahip olduu bilgi ve beceriler, örenen konumundaki örencilerin davranılarını dorudan etkilemektedir (Açıkgöz, 1996). Öretmen gösterme, açıklama yapma, güdüleme, yanlıları düzeltme, çabaları yönlendirme, baarıları övme vb. tutum ve davranıları ile hem örencilerine yeni davranılar kazandırmakta, hem de onları çok yönlü olarak etkilemektedir. Öretmenlik mesleinin kritik önemi üzerinde duran Woolfolk (1990) öretmenin konu alanı, öretim ilkeleri, örenci geliimi ve ihtiyaçları ile öretme-örenme süreçleri konusundaki bilgi ve becerilere sahip olması gerektiini vurgulamıtır. Örencinin öretme-örenme süreçlerine etkin bir ekilde katılmasını salayan öretmen, hem planlanan hedeflere ulaılmasını salar, hem de öretim etkinliinin niteliini gelitirir. Kukusuz verimli ve etkili öretmeni çok çeitli ekillerde tanımlayabilmek mümkündür. lköretim örencisinin bakı açısıyla öretmenin verimliliinin ve etkililiinin belirlenmesi, hem öretmenden beklenen tutum ve davranıların saptanmasına, hem de örenci beklentilerinin ortaya çıkarılmasına önemli ölçüde katkı salayacaktır. lköretim çaına gelen birey, nasıl bir sınıf öretmeni istediini ve sınıf içi öretme-örenme etkinliklerinin nasıl düzenlenmesi gerektii konusunda, kendi geliim özelliklerinin ortaya çıkardıı ihtiyaçları da dikkate alarak çeitli görüler oluturabilir. Bu çıkı noktasından hareketle, örenci gözüyle ilköretim kademesinde görev yapan sınıf öretmenlerinin etkililik düzeyi saptanmaya çalıılmıtır. lköretim örencilerinin görülerine göre öretmenlerin etkililiinin saptanması, ilköretimde öretmen niteliklerinin gelitirilmesine ve daha etkili öretme-örenme süreçlerinin oluturulmasına olanak salayacaktır. Böylece ilköretimde planlanan amaçlara ulaılması ve daha nitelikli nesiller yetitirilmesi salanabilecektir. Bu da, ilköretimde, verimlilik ve kalitenin salanması anlamına gelecektir. Çalımanın Amacı Bu aratırmanın genel amacı, ilköretim 3. ve 5. sınıf örencilerinin görülerine dayalı olarak öretmenlerin etkililiini saptamaktır. Bu genel amaç dorultusunda aaıdaki sorulara cevap aranmıtır: 1- Sınıfiçi öretme-örenme süreçlerinde öretmenler ne düzeyde etkilidir? 2- Örencilerle iletiim ve etkileim süreçlerinde öretmenler ne düzeyde etkilidir? 3- Velilerle ilikiler ve okul aile ibirliinin salanması konusunda öretmenler ne düzeyde etkilidir? 4- lköretim örencilerine göre verimli ve etkili öretmenin özellikleri nelerdir? 5- lköretim örencilerine göre öretmenleri ne kadar baarılıdır? YÖNTEM lköretim örencilerinin görülerine göre öretmenlerin etkililiini saptamak amacıyla yapılan bu çalıma, betimsel türde bir aratırmadır. Ankara daki ilköretim okullarında örenim gören örencilerin görüleri öretim yılında aratırmacı tarafından toplanmı ve ilköretim örencilerinden elde edilen görüler dorultusunda öretmenlerin etkililii saptanmaya çalıılmıtır. Aratırma Grubu Aratırmanın çalıma grubunu, Milli Eitim Bakanlıı nın Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi nin öretim yılında öretmenlik uygulamaları için belirledii ilköretim okullarındaki örenciler oluturmaktadır. Çalıma grubunun belirlenmesinde kolay ulaılabilir grup örneklemesi yoluna gidilmitir. lköretim 1.ve2. 113

4 sınıf örencilerinin anketi doldurmada güçlük çekecei düünüldüünden bu gruba anket uygulanmamıtır. Ayrıca anket uygulanan örenci sayısını sınırlamak amacıyla 4. sınıf örencilerine de anket uygulanmamıtır. Çalıma grubu, belirlenen ilköretim okullarında halen örenim gören üçüncü ve beinci sınıf örencileri olmak üzere 12 okuldan seçilen toplam 426 örenciden olumutur. Veri Toplama Araç ve Teknikleri lköretim örencilerin görülerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan anket formu, aratırmacı tarafından gelitirilmitir. Veri toplama aracının gelitirilmesinde öretmenlerin etkililiine etki eden faktörler belirlenmi, öretmenlerin üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar dikkate alınmıtır. Veriler aratırmacı tarafından toplanmıtır. Veri toplama aracı biri açık uçlu olmak üzere toplam 40 sorudan olumutur. Her iki örenci grubuna da aynı veri toplama aracı uygulanmıtır. Aratırma verileri toplanmadan önce gelitirilen anket formundaki soruların yeterince anlaılıp anlaılmadıını belirlemek amacıyla seçilen birer sınıfta toplam 64 örenci üzerinde ön çalıma yapılmıtır. Yapılan çalımalar sonucunda veri toplama aracı yeniden düzenlenmitir. Aratırma verileri Mayıs 2002 tarihinde aratırmacı tarafından toplanmıtır. Veriler toplanması sırasında ilgili sınıfın öretmeninin sınıfta bulunmamasına dikkat edilmitir. Her sınıfta bir ders saati verileri toplamak amacıyla aratırmacı tarafından kullanılmıtır. Verilerin Analizi lköretim okullarından toplanan veriler aratırmacı tarafından analiz edilerek incelenmitir. lköretim üçüncü ve beinci sınıf örencilerinden toplanan veriler birlikte ele alınarak incelenmi ve deerlendirilmitir. Açık uçlu soruya verilen yanıtlar analiz edilirken bazı ifadelerin yeniden düzenlenmesi ve birletirilmesi yoluna gidilmitir. Aratırma verileri be ayrı tablo halinde sunulmutur ve verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıtır. BULGULAR VE YORUMLAR Çalımanın bu bölümünde aratırmadan elde edilen verilere dayalı olarak bulgular ve yorumlara yer verilmitir. Tablo 1: Öretmenlerin Sınıf çi Öretme-Örenme Süreçlerindeki Etkililiine likin Örenci Görülerinin Daılımı No: fadeler EVET KISMEN HAYIR f % f % f % 1 Öretmenimiz haftalık ders programına uygun olarak ders iler. 2 Öretmenimiz ders anlatırken örnekler verir Öretmenimiz sınıf içinde sürekli hareket eder Öretmenimiz anlamadıımız yerleri tekrar eder. 5 Öretmenimiz dersi oturmadan anlatır Öretmenimiz örettii konulardan soru sorar Öretmenimiz yazıtahtasına okunaklı ve düzgün yazar. 8 Öretmenimiz derste yorulduumuz zaman bizi dinlendirir. 9 Öretmenimiz sınıf içinde düzeni salar Öretmenimiz derste oyun oynatır Öretmenimiz sınıfta grup çalımaları yaptırır Öretmenimiz ödevlerimizi kontrol eder Öretmenimiz ders ilerken sınıfta araç-gereç kullanır. 14 Öretmenimiz baarılı olduumuzda pekiyiaferin vererek bizi ödüllendirir. 15 Öretmenimiz her zaman hogörülü ve iyi niyetlidir. 16 Öretmenimiz sınıf içi etkinliklere bizimle birlikte katılır. 17 Öretmenimiz bizi çevre ve okul gezilerine götürür

5 Tablo 1'de verilen bulgular incelendiinde, ilköretim örencilerinin büyük bir çounluu (% 89.67), öretmenlerinin ders anlatırken örnekler verdiini, anlamadıkları yerleri tekrar ettiini (%81.69), örettikleri konulardan soru sorduunu (%79.10), sınıf içinde düzeni saladıını, (% 74.18) her zaman hogörülü ve iyi niyetli olduunu (%72.53), haftalık ders programına uygun ders ilediini (%69.25) ve yazı tahtasına okunaklı ve düzgün yazdıını (% 68.78) ifade etmilerdir. Buna karılık örencilerin bir kısmı öretmenlerinin derste oyun oynatmadıını (%39.20), küme ve grup çalımaları yaptırmadıını (%30.29), öretmenlerinin sınıf içinde yeterince hareket etmediini (%29.57) ve öretmenlerinin dersi oturarak anlattıını (%22.77) belirtmilerdir. lköretim örencilerinin yaklaık yarısı, kısmen öretmenlerinin dersi oturmadan anlattıını (%50.46), kısmen oyun oynattıını (%50.47) ve kısmen sınıf içinde sürekli hareket ettiini (%44.13) ifade etmilerdir. Tablodaki veriler incelendiinde, ilköretim öretmenlerinin sınıfiçi öretme örenme süreçlerinde, örenciler tarafından genel olarak etkili bulunduu anlaılmaktadır. lköretim kademesindeki birey, geliiminin çok önemli bir evresinde bulunmaktadır. Bu nedenle sınıfiçi etkinliklere aktif olarak katılması kiisel ve sosyal geliimine önemli ölçüde katkı getirecektir. lköretim öretmeni çocuun ilgi, ihtiyaç ve geliim özelliklerini dikkate alarak sınıfiçi etkinlikleri organize ederse, sürecin baarısı daha da artacaktır (Yavuzer, 2000). Öretmenlerin sınıfiçi öretim etkinliklerinde oyun ve grup etkinliklerine yeterli düzeyde yer vermedikleri anlaılmaktadır. Bu dönem çocuu halen oyun çaında bulunmaktadır. Bu da üzerinde önemle durulması gereken hususlardan biridir. Tablo 2: Öretmenlerin letiim ve Etkileim Süreçlerindeki Etkililiine likin Örenci Görülerinin Daılımı No: fadeler EVET KISMEN HAYIR f % f % f % 1 Öretmenimiz derse güler yüzle balar Öretmenimiz sınıfta herkese eit söz hakkı verir Öretmenimiz açık, net ve anlaılır konuur Öretmenimiz konuları anlaılır bir biçimde sunar Öretmenimiz bizi dinler ve anlamaya çalıır Öretmenimiz verdii sözleri tutar Öretmenimiz ders anlatırken bedenini (ellerini, kollarını, gözlerini ve yüz ifadesini) jest ve mimiklerini kullanır. 8 Öretmenimiz sorduumuz sorulara cevap verir Öretmenimiz ses tonunu ayarlar ve baırmadan konuur. 10 Öretmenimiz sakin ve sabırlı davranır Öretmenimiz bizim ilgi ve isteklerimizi dikkate alır. 12 Sınıfta bir sorunumuz olduunda öretmenimiz konuarak çözmemize yardımcı olur Tablo 2'de verilen bulgular incelendiinde, ilköretim örencilerinin büyük bir çounluu, öretmenlerinin sordukları sorulara cevap verdiklerini (%85.69), konuları anlaılır bir biçimde sunduunu (%83.57), açık, net ve anlaılır konutuunu (%76.05) ve derse güler yüzle baladıını (%75.35) belirtmilerdir. Yine örencilerin yarıdan fazlası, öretmenlerinin sorunlarının çözümüne konuarak yardımcı olduunu (%71.60), onları dinleyip anlamaya çalıtıını (%66.90), ders anlatırken bedenini uygun kullandıını (%68.78) ve verdii sözleri tuttuunu (% 63.15) ifade etmilerdir. Buna karılık örencilerin yarıdan daha azı öretmenlerinin sınıfta herkese eit söz hakkı verdiini (%48.83) belirtmilerdir. lköretim örencileri iletiim ve etkileim süreçlerinde, öretmenlerini etkili buldukları 115

6 eklinde görülerini ifade etmilerdir. Örenciler genel olarak, öretmenlerini etkili bulmakla birlikte, sınıfta herkese eit söz hakkı verme ve ses tonunu ayarlayarak baırmadan konuma konusunda kimi zaman sorunlar yaandıını belirtmilerdir. Bu da büyük ölçüde sınıfların oldukça kalabalık olmasından kaynaklanıyor olabilir. Sınıfiçi iletiim ve etkileim süreçleri örenmenin temelini oluturur. Sınıf içinde demokratik, hogörülü ve saygıya dayalı bir ortam oluturulursa, öretmen ve örenci arasındaki. iliki de nitelik kazanacaktır. Öretmenin herkese eit davranması ve ses tonunu etkili kullanması öretim sürecinin baarısında belirleyici bir etkiye sahiptir. Öretmen, iletiim ve etkileim sürecindeki baarısı oranında sınıfta verimlilii ve etkililii salayabilir. Tablo 3: Öretmenlerin Okul-Aile birliinin Salanması Konusundaki Etkililiine likin Örenci Görülerinin Daılımı No: fadeler EVET KISMEN HAYIR f % f % f % 1 Öretmenimiz veli toplantısı yapar Öretmenimiz anne-babamıza bizim hakkımızda bilgiler verir. 3 Öretmenimiz anne-babamıza önem verir. 4 Öretmenimiz anne-babamız okula geldiinde onlarla görüür. 5 Öretmenimiz gerektiinde velimizi okula çaırır. 6 Öretmenimiz gerektiinde velimizin okul çalımalarına katılmasını ister. 7 Öretmenimiz ve velimiz birbirleriyle iyi anlaırlar Tablo 3 te verilen bulgular incelendiinde, ilköretim örencilerinin çounluu öretmenlerinin velileriyle iyi anlatıını (%80.29), annebabalarıyla görütüünü (%77.00), öretmenlerinin anne-babalarına önem verdiini (%76.29), öretmenlerinin gerektiinde velilerini okula çaırdıını (%70.65), anne-babalara bilgi verdiini (%69.96) ve öretmenlerinin veli toplantıları yaptıını (%63.15) ifade etmilerdir. Buna karılık örencilerin yaklaık üçte biri, öretmenlerinin gerektiinde velilerinin okul çalımalarına katılmasını istediini (%34.50) belirtmilerdir. Yine örencilerin yaklaık dörtte biri velilerin okul çalımalarına katılmadıı eklinde görü belirtmilerdir. görüleri incelendiinde genel olarak, öretmenveli etkileiminin olumlu olduu görülmekte ancak, örenciler velilerin okul çalımalarına katılması konusunda yeterli ibirlii ve etkileimin salanamadıını düünmektedirler. Bu da okul-aile ibirliinin gelitirilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir olgudur. Aileler çocuklarının nitelikli bir biçimde eitilmelerini istemektedir. Öretmen bu konuda sorumlu olan kiidir. Bu nedenle okul-aile ibirlii kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Okul-aile ibirliinde amaç örencinin daha nitelikli bir biçimde yetitirilmesi ve gelecekteki yaamına hazırlanmasıdır (Gökçe, 1999). Öretmenlerin gereken duyarlılıı göstermesi ve sürece önem vermeleri, örenci baarısının artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Öretmenlerin okul-aile ibirliinin salanması konusundaki etkililiine ilikin örenci Tablo 4: Öretmenlerini Ne Kadar Baarılı Bulduklarına likin Örenci Görülerinin Daılımı No FADELER f % 1 Öretmenimiz çok baarılıdır Öretmenimiz orta düzeyde baarılıdır Öretmenimiz az baarılıdır TOPLAM

7 Tablo 4'te verilen bulgular incelendiinde, ilköretim örencilerinin büyük bir çounluu öretmenlerini çok baarılı bulduklarını (%74.65) belirtirken %14.55'i orta düzeyde ve % 10.80'i de az baarılı bulduklarını ifade etmilerdir. lköretim örencilerinin büyük bir çounluunun öretmenlerini çok baarılı bulmaları oldukça dikkat çekici bir bulgudur. Çünkü örencinin öretmenini nasıl gördüü önemlidir. Örencilerin çok az bir kısmının öretmenlerini az baarılı bulmaları ise gözardı edilmemesi gereken bir husustur. Öretme-örenme sürecinin baarısı büyük ölçüde öretmen-örenci etkileimine balıdır. Sürecin en dinamik ve en önemli unsuru örencidir, öretmen ise örenciye rehberlik eder, bilgi, beceri ve davranı kazandıran bir roldedir. Bu da öretmen-örenci ilikisinin olumlu olmasını gerektirmektedir. Her örenci öretmenini baarılı görmek isteyecektir. Örencinin öretmeninin baarısı konusundaki görüü öretim sürecinin amaçlarına ulaılmasını da etkileyebilecektir. Tablo 5: Verimli ve Etkili Bir Öretmenin Sahip Olması Gereken Özelliklere likin Örenci Görülerinin Daılımı No FADELER f 1 Çocukları sevmelidir ve onlara iyi davranmalıdır Sabırlı ve hogörülü olmalıdır Herkese eit davranmalı, ayrım yapmamalıdır Güleryüzlü olmalıdır Konuyu iyi ve anlaılır bir biçimde anlatmalıdır Bilgili olmalıdır Örencileri dinlemelidir Verdii sözleri tutmalıdır Sınıfı iyi yönetmelidir Anlamadıımız konuları tekrar etmelidir Etkili ve güzel konumalıdır Esprili ve neeli olmalıdır Temiz ve düzenli olmalıdır Güvenilir olmalıdır Velilerimizle iyi ilikiler kurmalıdır Saygılı olmalıdır Baılayıcı ya da affedici olmalıdır Güzel / Yakııklı olmalıdır. 23 Tablo 5'de açık uçlu soruya verilen cevapların analizi sonucunda elde edilen bulgular incelendiinde, örencilerin öncelikle, baarılı ve etkili bir öretmenin çocukları sevmesi ve onlara iyi davranması, sabırlı ve hogörülü olması, herkese eit davranması ve ayrım yapmaması, güler yüzlü olması, konuyu iyi ve anlaılır bir biçimde anlatması, bilgili olması, örencileri dinlemesi, verdii sözleri tutması, sınıfı iyi yönetmesi ve anlaılmayan konuları tekrar etmesi gibi özellikler üzerinde durdukları görülmektedir. Bunu sırasıyla, etkili ve güzel konuması, esprili ve neeli olması, temiz ve düzenli olması, güvenilir olması, velilerle iyi ilikiler kurması, saygılı olması, baılayıcı ve affedici olması, güzel ya da yakııklı olması izlemitir. lköretim örencileri, öretmen hangi özelliklere sahip olursa verimli ve etkili olur, bunu gerçekçi bir biçimde belirtmilerdir. Örenciler tarafından belirtilen bu özellikler, öretmenlik mesleinin mesleki-kiisel özellikleri ve öretmenin bilgi ve beceri düzeyi ile ilgilidir. lköretim örencileri, öretmenlerin insan ilikileri ve kiilik. özelliklerini önemsemektedirler. 117

8 Örenciler öretmenin sınıfiçi tutum ve davranılarından belirli düzeyde etkilenmektedirler. Bu nedenle, örenci-öretmen arasında salıklı bir - etkileim oluturulmasını salayacak boyutlar ve özellikler üzerinde daha önemle durmulardır. Örencilerin çocukları sevmeyi, sabırlı ve hogörülü olmayı, ayrım yapmadan herkese eit ve iyi davranmayı ilk üç sırada göstermesi, öretmenliin, benimsenmeden ve sevilmeden yapılamayacaını açıkça göstermektedir. Ayrıca meslekte demokratik tutum ve davranıların, sabır ve hogörüye dayalı insan ilikilerinin ne denli önemli olduu örenciler tarafından da önemle vurgulanmıtır. Öretme-örenme sürecinin verimli ve etkili bir biçimde gerçekletirilebilmesi, öretmenlerin belirtilen özelliklere sahip olmaları ile salanabilir. Bu da örencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinin en üst düzeyde karılanması anlamına gelecektir. Böylece, öretmenin neden olabilecei olumsuz tutum ve davranılar örencide görülmeyecek ve öretmen-örenci arasında salıklı bir etkileim ve ibirlii salanabilecektir. lköretim örencileri, öretmen hangi özelliklere sahip olursa, verimli ve etkili olur, belirtmilerdir. Örencilerin ortaya koyduu görüler öretmenlik mesleinin taıdıı önemi ve öretmenin sorumluluunu açıkça ortaya koymaktadır. SONUÇLAR VE ÖNERLER Aratırmadan elde edilen bulguların çözümlenip yorumlanması dorultusunda ortaya çıkan sonuçlar ve öneriler aaıda verilmitir: Sonuçlar l. Örenciler, sınıfiçi öretme-örenme süreçlerinde öretmenlerinin ders anlatırken örnekler verdiini, anlamadıkları konuları tekrar ettiini, örettii konulardan soru sorduunu ve sınıf içinde düzeni saladıını ortaya koymulardır. Ayrıca örenciler, öretmenlerinin iyi niyetli ve hogörülü olduunu, yazı tahtasına okunaklı ve düzgün yazdıını haftalık ders programına uygun ders ilediini ve baarılı olduklarında pekiyi, aferin vererek onları ödüllendirdiini ifade etmilerdir. 2. Örencilerin yarıdan fazlası, sınıfiçi öretme-örenme süreçlerinde öretmenlerinin, yeterli düzeyde oyun etkinliine yer vermediini, küme ve grup çalımaları yaptırmadıını, ders ilerken yeterince araç-gereç kullanmadıını, yorulduklarında onları dinlendirmediini, öretmenlerinin dersi oturarak anlattıını ve sınıf içinde yeterince hareket etmediini ifade etmilerdir. 3. Örencilerin büyük bir çounluu, öretmenlerinin sorularına cevap verdiini, konuları anlaılır bir biçimde sunduunu, açık, net ve anlaılır konutuunu, derse güler yüzle baladıını sınıfiçi sorunları konuarak çözmelerine yardımcı olduunu ve onları dinleyerek anlamaya çalıtıını ifade etmilerdir. 4. Örencilerin yarıdan daha azı, öretmenlerinin sınıfta herkese eit söz hakkı verdiini belirtirken, yarıdan biraz fazlası da öretmenlerinin ses tonunu ayarlayarak baırmadan konutuunu ifade etmilerdir. 5. Örencilerin büyük bir çounluu, öretmenlerinin velileriyle iyi anlatıını, annebabalarıyla okula geldiklerinde görütüünü, öretmenlerinin anne-babalarına önem verdiini, örenciler hakkında velilere bilgi verdiini ve öretmenlerinin veli toplantıları yaptıını ifade etmilerdir. 6. Örencilerin yaklaık üçte biri, öretmenlerinin gerektiinde velilerin okul çalımalarına katılmasını istediklerini belirtmilerdir. 7. lköretim örencilerinin büyük bir çounluu öretmenlerini çok baarılı bulurlarken (yaklaık dörtte üçü), sadece küçük bir kısmı, öretmenlerini orta düzeyde ve az baarılı bulduklarını belirtmilerdir. 8. Örenciler, öretmen hangi özelliklere sahip olursa verimli ve etkili olur belirtmilerdir. Bunlar öretmenin, çocukları sevmesi ve onlara iyi davranması, sabırlı ve hogörülü olması, herkese eit davranması ve ayrım yapmaması, güler yüzlü olması, konuyu iyi ve anlaılır bir biçimde anlatması, bilgili olması, örencileri dinlemesi, verdii sözleri tutması, sınıfı iyi yönetmesi ve anlaılmayan konuları tekrar etmesi eklinde ifade edilmitir. Aratırmada ortaya çıkan sonuçlar dorultusunda aaıda belirtilen öneriler gelitirilmitir: 118

9 Öneriler 1. Öretmenlerin sınıfiçı öretme-örenme süreçlerindeki etkililiini arttırmak amacıyla okullarda ilgili uzmanlarca çeitli seminer etkinlikleri gerçekletirilmeli, örenci merkezli yaklaımlara, grup çalımalarına önem verilmeli, özellikle yıl sonu seminer ve deerlendirme toplantılarından bu amaçla yararlanılmalıdır. 2. Öretmenlerin öretim sürecini gerçekletirirken oyun etkinliklerinden ve aktif örenme yaklaımlarından yararlanmaları üzerinde önemle durulmalı, sınıf içinde araç gereç kullanmaları tevik edilmelidir. 3. Öretmenler, sınıfiçi öretim etkinliklerini gerçekletirirken sürekli hareket etmeli ve dersi oturmadan sunmalıdır. 4. Öretmenler, örenciler arasında ayrım yapmamalı, sınıfta herkese eit söz hakkı tanımalı ve örencilere karı her zaman sakin ve sabırlı davranmalıdırlar. 5. Öretmenler, okul-aile ibirliinin gelitirilmesine önem vermeli, velilerin okul etkinliklerine aktif olarak katılmasını salayacak çalımalar yapmalıdırlar. 6. Öretmenler, öretim sürecinde yaparakyaayarak örenmeye olanak salayan çevre ve okul gezilerine daha çok yer vermelidirler. 7. Öretmenlik mesleinin gerektirdii mesleki-kiisel özelliklerin öretmenlere kazandırılmasına yönelik programlar hazırlanmalı ve çeitli etkinlikler düzenlenmelidir. Özellikle, örencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak üniversitelerle ibirlii yapılmalı ve öretmenlerin meslek içinde gelitirilmeleri salanmalıdır. Bu amaçla, okullarda çeitli seminerler, konferanslar, workshop uygulamaları düzenlenmeli ve hizmetiçi eitim etkinlikleri gerçekletirilmelidir. 8. Öretmen yetitirme programlarında öretmenlik mesleinin mesleki-kiisel özellikler boyutuna özel bir önem ve aırlık verilmelidir. Öretmenlerin çocuk sevgisine sahip, çada ve demokratik bireyler olarak yetitirilmeleri salanmalıdır. Bu amaçla, ilköretim örencilerinin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri, geliim özellikleri, aile ve toplumun beklentileri saptanmalı ve bunları karılamaya yönelik çeitli etkinlikler düzenlenmelidir. 9. lköretim öretmenleri örencileri sevmeli, onlara güleryüzlü, hogörülü ve anlayılı davranmaya özen göstermelidir. Öretmenlerle örenciler arasında karılıklı saygı ve sevgiye dayalı bir etkileim ve ibirlii ortamı oluturulmalıdır. Ayrıca öretmenlerin ilkeli ve tutarlı tutum ve davranılarıyla örencilerine örnek olması gerekir. Öretmenler her örencinin farklı özellikte olduunu ve farklı ilgi ve ihtiyaçları olabileceini gözardı etmemelidir. 10. lköretim öretmenlerinin etkililiini belirlemeye yönelik daha geni ve kapsamlı aratırmalar yapılmalı, ilköretim örencilerinin öretme-örenme sürecinin gelitirilmesine yönelik görüleri saptanmalıdır. KAYNAKÇA Açıkgöz, K.Ü. (1996) Etkili Örenme ve Öretme. Kanyılmaz Matbaası, zmir. Erden, M. ve Akman, Y. (1995) Eitim Psikolojisi. Arkada Yayınevi, Ankara. Gökçe, E. (1999). lköretim Öretmenlerinin Yeterlikleri. Yayımlanmamı Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Gürkan, T. Ve Gökçe, E. (1999) Türkiye de ve Çeitli Ülkelerde lköretim. Siyasal Kitabevi, Ankara. Macrae, S. (1997). Classroom Management and Organization. Becoming A Teacher. Open Universtiy Press. Buckingham. Özden, Y. (1997). Örenme ve Öretme. Pegem Yayınları. Birinci Baskı, Ankara. Senemolu, N. (1997). Geliim Örenme ve Öretim Kuramdan Uygulamaya. Spot Matbaacılık, Ankara. Woolfolk, A.E. (1990) Prospective Teachers Sense of Efficiency and Beliefs About Control. Journal of Educational Psychology Wragg, E.C. (1993). Class Management. Routledge Publishing. London. Yavuzer, H.(2000) Okul Çaı Çocuu. Remzi Kitabevi A., stanbul. 119

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 98 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim * Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri 1 Yasemin DEVECİOĞLU Özet Öğretim teknolojilerinden yararlanma davranıı, öğretmen adaylarının Öğretmenlik

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR ****

LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** LSANSÜSTÜ TEZ DANIMANLIININ NCELENMES * EVALUATION OF GRADUATE THESIS SUPERVISION Eray EMR **. Serkan ÖDEM *** Gökhan KAYIR **** Öz Bu çalımanın amacı lisansüstü örencilerinin tez yazım sürecinde yaadıkları

Detaylı

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİTAM DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİYARBAKIR DA HASTA-HEKİM-ECZACI İLETİŞİMİNDE DİLDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR ARAŞTIRMASI - 2012 - - 1 - Bu araştırmayı destekleyen kuruluşlar: Açık Toplum Enstitüsü,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS

ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 75-90 75 ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR H.Ömer BEYDOAN G.Ü. Kırehir Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, Kırehir/TÜRKYE

Detaylı

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ *

EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 413-430 EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ * Özet Türkan ARGON AİBÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM Dr. Cevdet EPÇAÇAN* Dr. Melih ERZEN** Özet Bu aratırmanın amacı, ilköretim Türkçe dersi öretim

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE

AVRUPA B RL PROGRAMLARI VE TÜRK YE Sayıtay Dergisi Sayı: 43 AVRUPA BRL PROGRAMLARI VE TÜRKYE Dr. Eyüp ZENGN Qafqaz Üniversitesi..B.F. Röven BRAHMOV Qafqaz Üniversitesi Ara. Gör. GR 1997 yılında genileme strateji çerçevesinde benimsenen

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI

LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI LKÖRETM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETC VE ÖRETMENLERN ÖRENEN ORGANZASYONA LKN ALGILARI Nezahat GÜÇLÜ Hakan TÜRKOLU** Özet Örenen organizasyonlar, günün hızlı deiimine ayak uydurmak isteyen her kurum için

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 MUHASEBE MESLEK ODALARININ VZYON VE MSYONU ÜZERNE BR ARATIRMA A SURVEY ON THE VISION AND

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU GAZ!ANTEP KENT KONSEY! 2007-2009 FAAL!YET RAPORU Sayın Genel Kurul Üyeleri, " Gaziantep Büyük#ehir Belediyesi nin Mayıs 2004 tarihinde kurdu$u Gaziantep Kent Konseyi,!çi#leri Bakanlı$ının 8 Ekim 2006

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERSNN BLM TARH AÇISINDAN FEN VE TEKNOLOJ

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı