KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00"

Transkript

1 T.C. MLLÎ ETM BKNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 0 HZRN 2007 Saat: 0.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% : DKKT:. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 2. Test kitapçnn ön ve arka yüzündeki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. CEVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM. Cevap kâd üzerine yapacanz iaretlemelerde siyah kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 2. Cevap kâ5%d%ndaki bilgilerin size ait olup olmad%5%n% kontrol ediniz. Cevap kâd kullanlamayacak durumdaysa veya size ait deilse verilecek yedek cevap kâdna, kimliinizle ilgili bilgileri, salon bakannn açklamalarna göre yaznz. 3. Kitapç%k türünü cevap kâ5%d%n%z%n ilgili bölümüne mutlaka i?aretleyiniz. 4. Cevap kâdnda TÜRKÇE, MTEMTK, FEN BLGS ve SOSYL BLGLER testleri için dört ayr sütun bulunmaktadr. Cevaplarnz cevap kâdndaki ilgili sütunlara aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM B C D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM. Bu test kitapçnda TÜRKÇE testinde 25, MTEMTK testinde 25, FEN BLGS testinde 25 ve SOSYL BLGLER testinde 25 olmak üzere toplam 00 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 20 dakikad%r. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. 3. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanl cevap saysnn üçte biri, do5ru cevap say%s%ndan ç%kar%larak geçerli cevaplara kar gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmaynz. 6. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. BLYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 TÜRKÇE TEST. Kadar sözcü5ü a?a5%daki cümlelerin hangisine yakla?%k anlam% katm%?t%r? ) Minare boyundaki kava5%n üst çatal%na kadar t%rmand%m. B) Otobüsümüz bozulunca bir k%r lokantas%nda dört saat kadar bekledik. C) Çevresi bu kadar ho? olan yeni evimizin içi kir pas içindeydi. D) Merdivenleri yap%ld%5% günden beri hiç bu kadar tela?l% ç%kmam%?t%m. 4. Seyretmek sözcü5ü a?a5%daki cümlelerin hangisine beklenmedik bir?ey olaca5% anlam%n% katm%?t%r? ) Baba-o5ulun y%llar sonra bulu?mas%n% hayranl%kla seyretti. B) Yeni ç%kan eserleri kitapç%lar%n raflar%nda seyretmekle yetinmezdi. C) Sen bunca tart%?madan sonra olacaklar% seyret! D) Teknemiz kdeniz in mavi sular%nda yol al%rken sen y%ld%zlar% seyret! 2. stemek sözcü5ü a?a5%dakilerin hangisinde Bu araba iyi bir bak%m ister. cümlesindekiyle ayn% anlamda kullan%lm%?t%r? ) Sporda kal%c% ba?ar% sürekli çal%?ma ister. B) çeri girmek yerine bahçede oturmay% ister. C) Sabah%n bu erken saatlerinde müdür beni niçin ister? D) ster ki bu tarihî evler gelecek nesillere kals%n. 5.?a5%daki alt% çizili sözcüklerden hangisinin z%t anlaml%s% vard%r? ) y?e, aya5% kay%nca kendini yerde buldu. B) Okulun kente yak%n olmas%n% istiyorum. C) Kendine göre bir arkada? edindi. D) Sonunda arad%5% mutlulu5u yakalad%. 3. Fakat sözcü5ü alt% çizili ifadelerden hangisinin yerine getirilirse cümlenin anlam% de5i?mez? ) Kelo5lan, gel diye diye beni buraya getirdi. B) Varsayal%m, tuhaf gülümsemeleri olan heykellerle kar?%la?t%n%z. C) Gelgelelim, Küçük Prenses burada de5ildi. D) Var%n hesap edin, gördü5üm evin büyüklü5ünü. 6. () Her yaz güller için bir?eyler karalamak isterim. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmu? güzelliklerin ba?%nda gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tan%r%m. (4) Ben bahar%, yaz% gülle anar%m, herhâlde siz de öylesinizdir. Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur? ) B) 2 C) 3 D) 4-2-

3 TÜRKÇE TEST 7.?a5%daki cümlelerden hangisinde soru anlam% vard%r? ) Nas%l olsa bu gece onlarda kal%rs%n%z B) Tan%d%k birini bulmak için mi geldin buraya C) Selçuklu dendi mi kümbetler dü?er benim akl%ma D) Mu? pazar%na vard%n%z m% atalar%n%z%n gölgelerini seçersiniz 0.?a5%dakilerin hangisinde abartma vard%r? ) Evler ve a5açlar yukar%lara ç%kt%kça küçük görünüyordu. B) Ç%nar%n dallar% aras%ndan serin bir rüzgâr esiyordu. C) slanlar gölün k%y%s%nda m%?%l m%?%l uykuya dalm%?t%. D) Bütün dünyan%n duyabilece5i bir?ekilde konu?uyordu. 8.?a5%daki cümlelerin hangisinde?a?ma söz konusudur? ) Hep ayn% oyunu oynamaktan usand%k. B) Bu yapt%klar%ndan sonra ona nas%l k%zmam? C) Nas%l oldu da bu kadar iyi oynad%? D) Benim de böyle bir oyunca5%m vard%.. nsanlar ba?aklara benzer, içleri bo?ken ba?lar% havadad%r, doldukça e5ilirler. Bu cümleye a?a5%dakilerden hangisi anlamca en yak%nd%r? ) nsanlar, bilgilendikçe alçakgönüllü olur. B) Kendilerini büyük görenler, bilgi ve erdemden yoksundurlar. C) nsan, ne kadar az bilirse o kadar çok bildi5ini san%r. D) Çok bilen, çok?eye dikkat eder. 9. () Kovas%n% ve merdivenini yan%nda ta?%d%5%ndan yürürken güçlük çekiyordu. (2) Elbisesinin her yerine boya ve kireç bula?m%?t%. (3) Saçlar%na ve b%y%klar%na da duvar kâ5%d% parçalar% yap%?m%?t%. (4) Pek de düzenli biri oldu5u söylenemezdi. Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmi?tir? ) B) 2 C) 3 D) 4-3-

4 TÜRKÇE TEST 2. - art%k ya?land%m 2- çamura 3- gücüm kalmad% 4- onu renklendirecek 5- biçim verecek 6- pi?irecek Yukar%da numaralanm%? sözcük ve sözcük gruplar%ndan anlaml% ve kurall% bir cümle olu?turmak için s%ralama nas%l olmal%d%r? ) B) C) D) k?amüstüne do5ru, k%? vakti; Bir hasta odas%n%n penceresinde; Yaln%z bende de5il yaln%zl%k hâli; Deniz de karanl%k, gökyüzü de; Bir acayip, ku?lar%n hâli. Orhan Veli Kan%k air a?a5%dakilerden hangisini duygular%na ortak etmemi?tir? ) Pencere B) Ku?lar C) Deniz D) Gökyüzü 3. () Çocuk kolunu kald%rd%, inciyi olanca gücüyle f%rlatt%. (2) Sonra onun havada ilerleyi?ini seyretti. (3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir?ap%rt%yla suya dü?tü. (4) Bu arada incinin türküsü gitgide hafifledi, bir f%s%lt%ya dönü?tü. Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde bir biçimden ba?ka bir biçime geçme vard%r? ) B) 2 C) 3 D) 4 5. Bugünlerde o5lum; gördü5ü, okudu5u, dinledi5i her?eyi bir?iirle anlatmak hevesinde. Bir?eyden etkilenmeye görsün, hemen bir kö?eye çekilip?iir yaz%yor ve yazd%5%?iiri, be5enilmesini isteyen bir havayla uzat%yor. Henüz anlayamayaca5%?eyleri ona anlatmak, yazd%klar%n%n çocukça?eyler oldu5unu, hevesini ve kalbini k%rmadan söylemek zor oluyor. ma diyen birinin sözlerine a?a5%dakilerden hangisi ile devam etmesi beklenmez? )?iir yazman%n bu kadar kolay olmad%5%n% bilmesi gerekiyor. B)?iir yazmay% da kendinden öncekiler kadar iyi ö5renmesi gerekiyor. C) yine de do5ruyu göstermek zorunda hissediyorum kendimi. D) bunlar% anlatmaktan ba?ka çaremin olmad%5%n% biliyorum. -4-

5 TÜRKÇE TEST 6. Bana özgü, sana özgü, ona özgü davran%?lar öylesine az ki. Ya?am deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yap%lanlar var yaln%zca. Tek bir kayg% kol geziyor: Ba?kas% ne der? Paragrafta a?a5%dakilerden hangisine de5inilmemi?tir? ) Ki?ilerin niçin ba?kalar%na benzer davran%?lar sergilediklerine B) Taklitçi ya?am%n al%?kanl%5a dönü?tü5üne C) Toplumsal kabullerin bireysel yönelimleri etkiledi5ine D) Ya?am%n, insan% zamanla olgunla?t%rd%5%na 8. () Sözcükler hangi yetenekli kalemden akarsa aks%n, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressam%n ve resimlerinin aras%nda dolan%r. (3) Sa5l%kl% bir bak%? aç%s% yaratmaya çal%?%r fakat resme %?%k tutmaz, resmin kendi %?%5%n%n görülmesine yard%mc% olur. (4) Duygu ve dü?ünceler renklerle nas%l anlat%l%rsa sözcüklerle de öyle ifade edilir. Numaraland%r%lm%? cümlelerden hangisi parçan%n anlam bütünlü5ünü bozmaktad%r? ) B) 2 C) 3 D) 4 7. Eserlerini her okuyu?ta ilk kez görüyormu?- sunuz hissine kap%l%r, her okudu5unuzda yeni?eyler anlar ve nas%l olup da daha önce bu anlam% yakalayamad%5%n%za?a?ar kal%rs%n%z. Bu?a?k%nl%k hiç bitmez, sürer gider. Paragrafta sözü edilen yazar%n hangi özelli5i vurgulanm%?t%r? ) Kendini sürekli olarak yenilemesi B) Zengin ve derin bir anlat%m%n%n olmas% C) De5i?ik konular% ele almas% D) Eserlerinin bilgi yönünden yeterli olmas% 9. Baz% kitaplar vard%r, okur unutursunuz, hiç iz b%rakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz b%rak%r ya?am%n%zda. Bu iz ya?am boyu gökyüzünün sonsuzlu5unu, mavi denizin büyüsünü çizer yüre5inize; her an yeni co?kulara kap%lacak gibi durmadan kabar%p köpüren sevinçlere haz%rlar sizi. Bu parçadan ç%kar%labilecek sonuç a?a5%dakilerden hangisidir? ) Her kitap insan% ayn% derecede etkileyemez. B) Kitap okurken özenli davranmak gerekir. C) Kimi kitaplar daha e5lendirici bir özellik ta?%r. D) Kitaplardan zevk almas%n% bilmeliyiz. -5-

6 TÜRKÇE TEST 20. Çobanlar, k%rm%z% kayal%klar%n dibine, yumu?ak bak%r topra5%n ve bin y%ll%k bahar%n üstüne kepeneklerini at%p gölün k%y%s%na f%rdolay% otururlar. Daha gün do5madan 5r% Da5% n%n harman olmu? yalap yalap yanan y%ld%zlar%n%n alt%nda kavallar%n% bellerinden ç%kar%p 5r% Da5% n%n öfkesini çalmaya ba?larlar. Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayr%nt% yoktur? 23. Böyle sözcü5ü a?a5%dakilerin hangisinde farkl% bir görevde kullan%lm%?t%r? ) Böyle günlerde evde durulur mu hiç? B) Olaylar%n böyle geli?ece5ini biliyor muydun? C) Bir?ey yapmak gerek böyle durumlarda. D) Böyle bir yer bulmak oldukça zordur. ) Dokunma B)?itme C) Koklama D) Görme 24.?a5%daki cümlelerin hangisinde -da, -de nin i?levi di5erlerinden farkl%d%r? 2. te? Ben bütün varl%klar%n en güçlüsüyüm. dedi. Su Ya ben? diye sorunca, ate? Seni bütüne katmad%m. diye cevap verdi. ) Karde?im kula5%ma bir?eyler f%s%ldad%. B) Ben ç%karken babam hâlâ evdeydi. C) Bugün okulda y?e yi göremedim. D) Elindeki kocaman çantay% yere b%rakt%. Paragrafa göre bu parçada a?a5%dakilerden hangisi yoktur? ) Kar?%la?t%rma B) Onaylama C) De5erlendirme D) lay etme 22.?a5%da yer alan cümlelerin hangisindeki alt% çizili sözcü5ün i?levi di5erlerinden farkl%d%r? ) Bu y%l tah%l verimi yüksek yaln%z fiyatlar dü?ük. B) Giysilerim çok kal%n fakat yine de ü?üyorum. C) Bize çal%?kan ama gerçekten çal%?kan biri laz%m. D) Çok ö5üt verdim lakin hiçbirine kulak asmad%. 25. Onu son kez, yaz%n, köyde görmü?tüm. Çok 2 derinlerdeki bir yaran%n zonklad%kça k%vrand%ran 3 ac%s%, yüzünden okunuyordu. 4 5 Yukar%daki parçada numaralanm%? sözcüklerin hangileri, kime veya neye ait olduklar%n% belirten bir ek alm%?t%r? ) - 2 B) 2-3 C) 3-4 D) 4-5 TÜRKÇE TEST BTT. MTEMTK TESTNE GEÇNZ. -6-

7 MTEMTK TEST (4 6) i?leminin sonucu kaçt%r? ) 5 B) 0 C) 5 D) b = oldu5una göre, a?a5%daki s%ralamalardan hangisi 2 do5rudur? ) b < C) 2 b < 3 b B) 4 b D) < b 2 b < 3 b 2 b 2. 3,2 + 0,03 + 0,002 i?leminin sonucu a?a5%dakilerden 0, ,3 + 2 hangisidir? ) 0 B) C) 0, D) 0,0 3. Gecenin gündüzden 40 dakika daha uzun oldu5u bir günde, gündüzün süresi kaç saattir? ) C) 2 B) D) ( + ) i?leminin sonucu a?a5%dakilerden 3 4 hangisidir? ) 7 B) C) 7 D) 7-7-

8 MTEMTK TEST 6. K.6 L Oyuncak yap%m%nda kullan%lan bir tel her defas%nda iki e? parça olacak?ekilde kesiliyor ve parçalardan biri kenara konuluyor. En az kaç%nc% kesi?ten sonra eldeki parçan%n uzunlu5u, ba?lang%çtaki telin uzunlu5unun.2. M inden küçük olur? 20 ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 ema ile verilen K, L ve M kümelerine göre a?a5%dakilerden hangisi yanl%?t%r? ) K \ M = {4, 5, 6} B) K \ L = {2, 5, 6} C) (KL) M = {2, 3} D) (KM) L = {3, 4} 9. D B 7. : + i?leminin sonucu a?a5% dakilerden hangisidir? ) 32 C) 6 3 B) D) 25 C Bir çember, B, C, D noktalar% ile 4 e? parçaya ayr%lm%?t%r. Bu çember üzerinde,?ekildeki gibi ve B noktalar%ndan ayn% anda, ters yönde ve sabit h%zlarla hareket eden iki ko?ucu, 5 dakika sonra C noktas%nda kar?%la?%yor. Kar?%la?t%ktan 3 dakika sonra ko?ucular%n bulunduklar% noktalar%n çemberde ay%rd%5% iki yaydan k%sa olan%n uzunlu5u, çemberin uzunlu5unun kaçta kaç% olur? ) 5 B) 20 3 C) 0 3 D)

9 MTEMTK TEST ekil ekil Yusuf li Selen Elif 3. ekil.?ekil ve 2.?ekilde dengede olan iki terazi görülmektedir. Buna göre, 3.?ekildeki terazinin dengede olmas% için bo? kefeye kaç tane konulmal%d%r? Bir tören için dörderli s%raya geçen okuldaki ö5renciler den ba?lanarak?ekildeki gibi numaraland%r%l%yor. En ön s%radaki ö5rencilerin isimleri s%ra ile Yusuf, li, Selen ve Elif oldu5una göre, 59 numaral% ö5renci a?a5%daki ö5rencilerden hangisinin hizas%ndad%r? ) Yusuf B) li C) Selen D) Elif ) 3 B) 4 C) 5 D) 6. Bir manav limonlar%n 5 tanesini % 20, geri kalan%n% ise % 30 kârla satm%?t%r. Bu manav, limonlar%n tümünden % 27 kâr elde etti5ine göre kaç tane limon satm%?t%r? 3. Bir tiyatroya giri? ücreti ö5retmenler için 4,5 YTL, ö5renciler için 3 YTL dir. Bu tiyatroya giren ö5retmen ve ö5rencilerden olu?an 25 ki?ilik bir grup, toplam 75 YTL ile 80 YTL aras%nda bir ücret ödemi?tir. Buna göre, bu grupta en az kaç ö5renci vard%r? ) 32 B) 40 C) 42 D) 50 ) 5 B) 5 C) 22 D) 24-9-

10 MTEMTK TEST 4. Bir postac% üç farkl% adrese ait üç mektubu rastgele birer birer da5%t%yor. Bu postac%n%n, mektuplar%n üçünü de do5ru adreslere da5%tmas%n%n olas%l%5% nedir? 6. 2 k%rm%z%, 8 sar% ve bir miktar siyah kalemin tümü dokuz ö5renciye e?it say%da da5%t%l%yor. Her bir ö5renciye tek renk kalem verildi5ine göre, da5%t%lan siyah kalemlerin say%s% kaçt%r? ) 3 B) 6 C) 9 D) 27 ) 5 B) 24 C) 33 D) Koordinat düzleminde, kö?elerinin koordinatlar% (, 0), (3, 3) ve (3, ) olan üçgen çiziliyor. Bu üçgenin orijine göre simetri5i çizildi5inde, elde edilen?eklin üçüncü bölgede kalan kö?esinin koordinatlar% a?a5%dakilerden hangisidir?. ekil 2. ekil ) (3, 3) B) (3, ) C) (, 3) D) (3, 3) ki e? dikdörtgensel bölge,.?ekildeki gibi birle?tirildi5inde olu?an?eklin çevresi 38 cm, 2.?ekildeki gibi birle?tirildi5inde olu?an?eklin çevresi 28 cm oluyor. Bu dikdörtgensel bölgelerden birinin alan% kaç cm 2 dir? ) 0 B) 20 C) 24 D) 33-0-

11 MTEMTK TEST Geni? aç%l% bir üçgenin aç%lar%ndan birinin ölçüsü 86 dir.?a5%dakilerden hangisi bu üçgenin di5er aç%lar%ndan birinin ölçüsü olamaz? Bak%? çizgisi ) B) 2 C) 3 D) 4 O 30 Yer gözlemci. ekil Bak%? çizgisi O 60 B 60 m Yer 20. E gözlemci 2. ekil D.?ekilde, noktas%ndaki uçan bir balona yerdeki O noktas%ndan bir gözlemci bakmaktad%r. ile O noktalar% aras%ndaki bak%? çizgisi ile yer aras%ndaki aç%n%n ölçüsü 30 dir. Bu balon, yerden yüksekli5i de5i?meden 2.?ekildeki gibi gözlemci yönünde 60 m yol ald%5%nda, bak%? çizgisinin yer ile yapt%5% aç%n%n ölçüsü 60 oluyor. Buna göre, balonun yerden yüksekli5i kaç metredir? ekildeki BC dik üçgeninde; [ B] [ BC], B [ DE] [ C] ve DB = DE dir. B = 8 cm ve C = 0 cm oldu5una göre, D kaç cm dir? C ) 60 3 B) 30 3 C) 30 D) 0 3 ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 --

12 MTEMTK TEST 2. menek?e gül 23. E D lale F B C Dikdörtgen?eklindeki bir bahçe,?ekildeki gibi üç parçaya ayr%l%yor. Bu parçalara gül, lale ve menek?e dikiliyor. Gül dikili alan, bahçenin 6 i oldu5una göre, lale dikili alan%n menek?e dikili alana oran% a?a5%dakilerden hangisidir? ) 6 B) 2 3 C) 2 D) 3 ekildeki BCD paralelkenar%nda; [ BF] [ EC], FC = 2EF ve CD CE d%r. s(bcd) =20 ve CE =2 cm oldu5una göre, E kaç cm dir? B n%n aç%ortay% [ ] ) 4 B) 6 C) 8 D) B O 50? C 24. Bir fabrikada, herhangi iki yüzünün alanlar% 2 cm 2 ve 8 cm 2 olan dikdörtgenler prizmas%?eklinde kutular üretilmektedir. Bu fabrikada, ayr%tlar%n%n uzunluklar% santimetre cinsinden ve birer tam say% olan en fazla kaç farkl% hacimde kutu üretilebilir? ekilde, B, C noktalar% O merkezli çember o üzerindedir. s (BO) = 50 oldu5una göre, s( CB ) kaç derecedir? ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 ) 40 B) 50 C) 60 D) 80-2-

13 MTEMTK TEST 25. Üretim miktar% (bin ton) Ürünler Bir ilimizde 2006 y%l%nda üretilen bu5day, arpa, yulaf ve m%s%r%n üretim miktarlar%n% gösteren yukar%daki grafikte ürünlerin adlar%n%n yaz%lmas% unutulmu?tur. Bu ilimizde en çok arpa, en az m%s%r üretilmi?tir. Bu5day üretimi m%s%r üretiminden 00 bin ton fazla oldu5una göre, yulaf üretimi tüm üretimin kaçta kaç%d%r? ) 5 B) 4 C) 0 3 D) 5 2 MTEMTK TEST BTT. FEN BLGS TESTNE GEÇNZ. -3-

14 FEN BLGS TEST. Deniz, bir kutuyu yatay do5rultuda 00 m ileriye götürmek istiyor. Kutuyu a?a5%dakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az i? yapm%? olur? 3. M K N L ) Yerden kuca5%na alarak B) Yerde iterek C) El arabas% ile ta?%yarak D) ple çekerek ekil - I ekil - II ekil - I de K cismi M elektroskobuna yakla?t%r%ld%5%nda M nin yapraklar% biraz aç%l%yor. ekil - II de L cismi N elektroskobuna yakla?t%r%ld%5%nda ise N nin yapraklar% biraz kapan%yor. 2. K L Buna göre K, L, M ve N nin yükleri a?a5%dakilerden hangisi olamaz? K L M N ) + 3a a Su a a ekil - I K Su ekil - II B) C) + D) Suda çözünmeyen, homojen K cismi su içinde ekil - I deki gibi dengededir. K ile özde? bir L cismi K ya orta noktas%ndan dik olarak perçinlenip su içine konuldu5unda ekil - II deki gibi dengeye geliyor. Bu durumda, KL cisminin kaç a l%k k%sm% suya batar? (Cisimler dikdörtgenler prizmas%?eklindedir.) ) 4 5 B) C) 2 D) 4-4-

15 FEN BLGS TEST 4. L S kg 80 kg 00 kg 50 kg K + M Özde? ampullerle kurulu devrede S anahtar% kapal%d%r. nahtar aç%ld%5%nda K, L ve M ampullerinin parlakl%klar%n%n ilk durumlar%na göre de5i?imi hangisinde do5ru olarak verilmi?tir? ekil - I 2 m/s m/s m/s 2 m/s K L M ) De5i?mez rtar rtar B) De5i?mez zal%r rtar C) rtar rtar rtar D) rtar zal%r De5i?mez ekil - II 5. F = 0 N Cam h F = 2 5 N Metal h F 3 = 20 N Tahta h Türde?, e?it bölmeli çubuk ve üzerindeki ki?iler ekil - I deki gibi dengededir. Bu ki?iler, ekil - II de gösterilen sabit h%zlarla ayn% anda harekete ba?lad%klar%nda a?a5%dakilerden hangileri do5ru olur? (Çubuk yeterince geni? olup, her bölme metredir.) ekildeki cam, metal ve tahtadan olu?an e5ik düzlemlerde minimum F, 2 vef F 3 kuvvetleri uygulanarak e?it kütleli cisimler h yüksekli5ine ç%kart%l%yor. Buna göre, a?a5%dakilerden hangileri do5rudur? I. Çubuk 2. saniyede yatay dengededir. II. Çubuk 3. saniyede yatay dengededir. III. Çubu5un 4. saniyede yatay dengesi bozulur. ) Yaln%z I B) Yaln%z III C) I ve II D) I ve III I. E5ik düzlemlerde yap%lan net i?ler birbirine e?ittir. II. En fazla enerji tahta düzlemde harcanm%?t%r. III. En fazla kuvvet kazanc% cam düzlemde sa5lanm%?t%r. ) Yaln%z I B) Yaln%z III C) I ve II D) I, II ve III -5-

16 FEN BLGS TEST K Elif Can Düzlem ayna 0 m 5 m 3 m Bir çocuk 0 m yar%çapl% çembersel pistte, büyüklü5ü sabit ve 5 m/s olan bir h%zla K noktas%ndan ko?maya ba?l%yor. Can ve Elif?ekildeki konumlar%ndan ayn% anda e?it büyüklükte ve z%t yönlü h%zlar ile yürümeye ba?l%yorlar. Can, aynan%n m yak%n%na geldi5inde Elif in aynadaki görüntüsünü kendisinden kaç metre uzakta görür? ) 6 B) 7 C) 8 D) 0 Buna göre, a?a5%dakilerden hangileri do5rudur? ( = 3 al%n%z.) I. 3 saniye sonundaki yer de5i?tirme ile 9 saniye sonundaki yer de5i?tirme e?it büyüklüktedir. II. 6 saniye sonundaki yer de5i?tirmenin büyüklü5ü 20 m dir. III. 6 saniye sonundaki yer de5i?tirmenin büyüklü5ü, 8 saniyede ald%5% yolun yar%s%d%r. ) Yaln%z I B) Yaln%z II C) II ve III D) I, II ve III 8. Birbirine yap%?%k, özde? ve türde? 7 küpten olu?an bir cisim a?a5%daki gibi üç farkl% konumda yerle?tiriliyor. I II III 0. K N S L Yer 2 L N S M Cismin I, II ve III konumlar%nda yere göre potansiyel enerjileri s%ras% ile E I, E II ve E III tür. Buna göre, potansiyel enerjiler aras%ndaki ili?ki hangisinde do5ru olarak verilmi?tir? ) E I = E II = E III B) E III > E I = E II C) E III > E II > E I D) E I = E III > E II 3 M N Yatay zemin üzerine sabitlenmi? çubuk m%knat%slar%n yanlar%na K, L ve M cisimleri, 2 ve 3 teki gibi konulduklar%nda oklarla belirtilen yönlerde hareket ediyorlar. Buna göre, a?a5%dakilerden hangileri kesinlikle do5rudur? I. K m%knat%st%r. II. L m%knat%st%r. III. M m%knat%s de5ildir. S K ) Yaln%z III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III -6-

17 FEN BLGS TEST. 2. Termometre Özellikleri Maddenin hâli Kat% S%v% Kütle Hacim ekil 50 ml 00 ml. kap 2. kap Gaz Belirlidir. Belirsizdir. Çizelgede maddenin kat%, s%v% ve gaz hâlinin özellikleri verilmi?tir. Buna göre; Kat% S%v% S%v% Gaz Gaz S%v% S%v% Kat% dönü?ümlerinde maddenin hâllerine ait özelliklerden hangisi kesinlikle de5i?mez? ) Kütle B) Hacim C) ekil D) Kütle - Hacim ekildeki deneyde ayn% s%cakl%k ve farkl% miktarlardaki su, özde? %s%t%c%larla e?it süre %s%t%l%yor. Her iki kaba ayn% miktar ve büyüklükteki buz parças%, ayn% anda konuldu5unda. kaptaki buzun daha çabuk eridi5i gözleniyor. yn% deney, kaplardaki suyun s%cakl%5% e?itlenip tekrar yap%ld%5%nda a?a5%dakilerden hangisinin olmas% beklenir? ) Her iki kaptaki buz parças%n%n ayn% anda erimesi. B) Buzlar eridikten sonra kaplardaki suyun s%cakl%5%n%n ayn% olmas%. C) kinci kaptaki buz parças%n%n daha çabuk erimesi. D) Birinci kaptaki buz parças%n%n daha çabuk erimesi. -7-

18 FEN BLGS TEST 3. Çözünen madde miktar% 4. Proton say%s% Toz?eker Kesme?eker 5 K 3 L t t 2 Zaman M yn% hacim ve s%cakl%ktaki sularda çözünen toz?eker ve kesme?eker için?ekildeki grafik çizilirken a?a5%daki bilgilerden hangileri kullan%lm%?t%r? I. Toz?eker ve kesme?ekerin suda çözünen miktarlar% ayn%d%r. II. t ve t 2 zaman%nda kesme?eker ve toz?ekerin çözünen miktar% sabit kalm%?t%r. III. Tanecikleri küçük olan?eker, suda daha k%sa sürede çözünür. ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III Bir atomdan olu?an iyonun yükü, proton say%s% ile elektron say%s%n%n fark%na e?ittir. K, L ve M iyonlar%n%n proton ile elektron say%s% aras%ndaki ili?ki grafikteki gibi oldu5una göre, bu iyonlar%n yükleri a?a5%dakilerden hangisidir? K L M ) B) C) D) Elektron say%s% -8-

19 FEN BLGS TEST 5. tom çifti N O Na l S P Mg Cl Elektron da5%l%m% ?a5%dakilerden hangisi hayvanlar%n ortak özelliklerindendir? ) Karada ya?ama B) Solunum yapma C) Sadece etle beslenme D) Sürünerek hareket etme Hidrojen hariç d%? enerji düzeylerinde, 2, 3 elektron bulunduran atomlar metal; 5, 6, 7 elektron bulunduran atomlar ise ametaldir. Buna göre çizelgede elektron da5%l%m% verilen hangi atom çiftleri aras%nda iyonik ba5 olu?ur? ) N - O B) Na - l C) S - P D) Mg - Cl 8. K türü, yaprakta delikler açarak beslenir ve ya?ar. M türü, yapra5%n üstünde ya?ar. N türü, yapra5%n alt%nda ya?ar. 6. L türü, yaprak kenarlar%n% yiyerek beslenir ve ya?ar. Kar%?t%r%nca yeni bir madde olu?mad%. Is%t%nca yeni bir madde olu?tu. lay,?ekildeki gibi demir - kükürt tozunu kar%?t%rd%ktan ve %s%tt%ktan sonraki gözlemlerini not ediyor. lay deneyden elde etti5i sonuçlara göre, a?a5%dakilerden hangisini ispatlam%? olur? ) Kimyasal tepkimede kütle korunur. B) Kimyasal tepkime için %s% gereklidir. C) Kimyasal tepkime için süre gereklidir. D) Kimyasal tepkime kendili5inden gerçekle?ir. Yukar%daki?ekiller incelendi5inde baz% böcek türlerinin ya?am alanlar% ile ilgili bilgilere ula?%lmaktad%r. Buna göre a?a5%daki yorumlardan hangisi yap%labilir? ) Bitkilerle beslenen ve bir arada ya?ayan canl%lar aras%nda i? bölümü vard%r. B) yn% ortamda ya?ayan iki canl%dan çevre?artlar%n% en iyi kullanan hayatta kal%r. C) yn% ortamda ya?ayan canl%lar, bulunduklar% ortam% farkl%?ekillerde kullan%r. D) Bir arada ya?ayan canl%lar, birbirine fayda sa5lar. -9-

20 FEN BLGS TEST 9.?a5%dakilerden hangisi Kuzey Kutup bölgesinde ya?amaya uyum sa5lam%? yabani bir tav?an türünün, bu bölgeyle ilgili uyumsal özelli5i olarak kabul edilebilir? ) rka bacaklar%n%n ön bacaklardan uzun olmas% B) K%?%n kürk renginin beyaz olmas% C) Bitkilerle beslenmesi D) H%zl% ko?mas% 2. S%cakkanl% canl%lar, çe?itli davran%??ekilleriyle vücut s%cakl%klar%n% dengede tutmaya çal%?%r. S%cak havada d%?ar%ya fazla %s% verecekleri ortam ararlar. So5uk havada ise vücut yüzeyini azalt%p hareketlerini art%r%rlar. Buna göre s%cakkanl% canl%lar, s%cak ve so5uk havada a?a5%dakilerin hangisinde verilen davran%?lar% gösterirler? S%cak havada So5uk havada ) S%cak yer arama Hareketlerini azaltma B) Hareketlerini azaltma Serin yer arama C) Hareketlerini art%rma K%vr%l%p büzülme D) Serin yer arama K%vr%l%p büzülme 20.. ekil 2. ekil Solunum s%ras%nda akci5erlerimizde daima bir miktar hava bulunur. kci5erlerdeki hava hacmi, nefes al%nca.?ekildeki duruma gelirken, nefes verince 2.?ekildeki gibi olur. Bu durumu a?a5%daki grafiklerden hangisi gösterir? ) kci5erlerdeki B) hava hacmi kci5erlerdeki hava hacmi Zaman Zaman C) kci5erlerdeki D) hava hacmi kci5erlerdeki hava hacmi Zaman Zaman -20-

21 FEN BLGS TEST 22. Yemek ad% Ha?lanm%? makarna Peynirli makarna Etli taze fasulye Zeytinya5l% taze fasulye Zeytinya5l% makarna Protein miktar% 23. K hastal%5%na bir tür virüs sebep olur. Bu hastal%5% geçirmi? olan insan bir daha K hastal%5%na yakalanmaz. Çünkü vücut, bu hastal%k virüsüyle daha sonra kar?%la?t%5%nda virüsü tan%y%p ona direnç gösterir. Bu bilgiden K hastal%5% virüsüyle ilgili olarak a?a5%dakilerden hangisi söylenebilir? Baz% besinlerden e?it miktarda al%narak yap%lan tablodaki yemeklerin protein miktar% ile gösterilmi?tir. Buna göre, yemeklerde kullan%lan besinlerin protein miktar% hangi grafikteki gibi olabilir? ) Sadece canl% hücrelerde ço5al%r. B) Her ortamda bulunur. C) Çe?itli büyüklükte olabilir. D) Zaman içinde yap%s% ayn% kal%r. ) Protein miktar% B) Protein miktar% Makarna Peynir Et Taze fasulye Zeytinya5% Besin Makarna Peynir Et Taze fasulye Zeytinya5% Besin 24. Güne? %?%5% alan ortam,2 C I Karanl%k ortam, 20 C II Protein miktar% Protein miktar% C) D) Makarna Peynir Et Taze fasulye Zeytinya5% Besin Makarna Peynir Et Taze fasulye Zeytinya5% Besin Mehmet, güne? %?%5%n%n besin yap%m%na etkisini gözlemek istiyor. E?it miktarda su verip, ayn% tür topra5a ekti5i özde? saks% bitkilerini farkl% ortamlara koyarak yukar%daki gibi deney düzene5i haz%rl%yor. Buna göre Mehmet, a?a5%dakilerden hangisini yaparsa deneyden sonuç al%r? ) I. saks%n%n bulundu5u ortam%n s%cakl%5%n% 20 C a ç%karmal%. B) II. saks%y% s%cakl%5% 2 C olan %?%kl% ortama koymal%. C) Bitkilerden birinin yapraklar%n% azaltmal%. D) Bitkilerden birine daha az su vermeli. -2-

22 FEN BLGS TEST 25. Tar%m alan% Orman Tar%m alan% Orman Bir süre sonra. ekil 2. ekil : Yabani ot Bir bölgede yabani ot,.?ekildeki gibi yay%lma göstermi?tir. Bunun üzerine çiftçiler bu bölgede yabani otla beslenen böcek türünü ço5altm%?lard%r. Bir süre sonra bölgede 2.?ekildeki durum gözlendi5ine göre a?a5%dakilerden hangisi söylenemez? ) Böcek, yabani otun yay%lmas%n% s%n%rlam%?t%r. B) Böce5in ormanda ya?amas%n% engelleyen ko?ullar vard%r. C) Bölgenin iklim ko?ullar%, yabani otun yay%lmas%n% engellemi?tir. D) Yabani ot, böce5in ya?ad%5% alandan daha geni? alanlara yay%lm%?t%r. FEN BLGS TEST BTT. SOSYL BLGLER TESTNE GEÇNZ. -22-

23 SOSYL BLGLER TEST. lk Ça5da yonya da canl% bir bilim ve kültür ya?am%n%n olu?mas%nda; I. Topraklar%n verimli olmas% II. Özgür tart%?ma ortam%n%n bulunmas% III. Devletin güçlü bir orduya dayanmas% IV. Ön sya dan gelen ticaret yollar%n%n sonunda yer almas% durumlar%ndan hangilerinin etkili oldu5u söylenebilir? ) Yaln%z I B) Yaln%z II C) II ve IV D) III ve IV 3. Mekkeliler Uhud Sava?% ndan sonra slamiyetin daha fazla yay%lmas%n% önlemek amac%yla Hayber Yahudileri ve baz% bedevi kabileleri ile ittifak yapm%?lard%r. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek ku?atmas%nda Müslümanlara kar?% ba?ar%s%z olmu?lar ve geri çekilmi?lerdir. Hendek Sava?% ndan sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine sald%rmaya cesaret edememi?ler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya ba?lam%?lard%r. Bu bilgilere göre a?a5%daki yarg%lardan hangisine ula?%labilir? ) Yahudi kabileleri Müslümanlarla i? birli5i yapm%?lard%r. B) Müslümanlar güçlü bir konuma gelmi?lerdir. C) Mekkeliler topluca Müslüman olmu?lard%r. D) Müslüman olmayanlarla sava?lar sona ermi?tir. 2. lk Türk devletlerinde görülen; I. Hayvanc%l%5%n temel geçim kayna5% olmas% II. Keçeden yap%lm%? çad%rlarda oturulmas% III. Sanat%n ta?%nabilir e?yalar üzerinde yo5unla?mas% özelliklerinden hangilerinin göçebe ya?am tarz%n%n sonucu oldu5u söylenebilir? ) Yaln%z I B) Yaln%z II C) II ve III D) I, II ve III 4. Malazgirt Zaferi nden sonra nadolu da kurulan ilk Türk devletleri; ] Bulunduklar% bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçl% güçlerine kar?% savunmu?lar, ] Yeni?ehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermi?ler, ] Ya?ad%klar% yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak nadolu yu imar etmi?lerdir. Verilen bilgilere göre nadolu daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini aç%klayan en kapsaml% yarg%, a?a5%dakilerden hangisidir? ) nadolu nun Türkle?mesinde ve Türk yurdu olmas%nda önemli rol oynam%?lard%r. B) Hâkim olduklar% bölgeleri Haçl%lara kar?% koruyarak slamiyetin bu topraklarda yay%lmas%na çal%?m%?lard%r. C) Çok say%da yeni yerle?im merkezleri kurmu?lard%r. D) Toplumsal, dinî ve kültürel amaçl% eserler yaparak nadolu yu bay%nd%r hâle getirmi?- lerdir. -23-

24 SOSYL BLGLER TEST 5. vrupa tarihinde görülen; I. Rönesans Hareketleri II. Co5rafi Ke?ifler III. Frans%z htilali IV. Sanayi nk%lab% geli?melerinden hangilerinin Osmanl% ekonomisi üzerinde do5rudan olumsuz etkileri oldu5u söylenebilir? ) Yaln%z II B) Yaln%z III C) II ve IV D) I, III ve IV 7. Islahat Ferman% na göre; ] Gayrimüslimleri küçük dü?ürücü deyim ve ifadeler kullan%lmayacak, ] Vergilerde e?itlik olacak, gayrimüslimlerden al%nan haraç vergisi kald%r%lacak, ] Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara gayrimüslimler de al%nacakt%. Fermandaki bu kararlarla a?a5%dakilerden hangisi amaçlanm%? olabilir? ) E5itim alan%nda düzenlemeler yapmak B) Kültürel geli?meyi sa5layacak önlemler almak C) Devletin mali yap%s%n% güçlendirmek D) Gayrimüslimlerle kayna?m%? bir Osmanl% toplumu olu?turmak 6. Küçük Kaynarca ntla?mas% na göre; I. Rusya, Karadeniz de donanma bulundurabilecek, II. Eflâk ve Bo5dan Osmanl% Devleti ne geri verilecek, III. Rusya, stanbul da sürekli bir elçi bulundurabilecek, IV. Rusya, Osmanl% yönetiminde bulunan Ortodokslar%n haklar%n% koruyabilecekti. 8. Misak%millî belgesinde yer alan Millî ve ekonomik geli?memizi engelleyen siyasi, adli ve mali s%n%rlamalar kald%r%lmal%d%r. karar% ile a?a5%dakilerden hangisinin kald%r%lmas% amaçlanm%?t%r? ) Kapitülasyonlar%n B) Saltanat%n C)?ar vergisinin D) Halifeli5in Yukar%da verilen antla?ma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin Osmanl% Devleti nin egemenlik haklar%n% zay%flatt%5% söylenebilir? ) Yaln%z I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV -24-

25 SOSYL BLGLER TEST 9. tatürk ilke ve ink%laplar%n%n dayand%5% temel esaslardan baz%lar%?unlard%r: ] Egemenli5in millete ait olmas% ] Vatan ve millet sevgisi ] Ça5da? uygarl%k düzeyinin üzerine ç%kma ülküsü. K k köy Ka? köyü Bu esaslar; I. Cumhuriyetçilik II. Devletçilik III. Milliyetçilik IV. nk%lapç%l%k ilkelerinden hangisi veya hangileri ile do5rudan ili?kilendirilebilir? ) Yaln%z I B) Yaln%z IV C) II ve III D) I, III ve IV Mavi Deniz S%rada5lar karsu Haritadaki s%rada5lar%n uzan%? yönü a?a5%dakilerden hangisidir? ) Kuzey - Güney B) Güneybat% - Kuzeydo5u C) Do5u - Bat% D) Kuzeybat% - Güneydo5u Ölçek : Köy 0. tatürk Her birey istedi5ini dü?ünmek, istedi- 5ine inanmak; kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup oldu5u bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. sözü ile laikli5in; I. Din ve devlet i?lerini birbirinden ay%rmas%, II. Din ve vicdan özgürlü5ünün güvencesi olmas%, III. Dinin siyasete alet edilmesini önlemesi, IV. Dini yanl%? ve temelsiz inançlardan ar%nd%rmas% özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin önemini vurgulam%?t%r? ) Yaln%z I B) Yaln%z II C) I ve III D) II, III ve IV ' 0 O5lak dönencesi Yukar%daki?ekilde Türkiye nin matematik konumu taranarak gösterilmi?tir. ekil incelendi5inde Türkiye hakk%nda a?a5%dakilerden hangisi söylenebilir? ) Güne?i, ba?lang%ç meridyeninden sonra görür. B) Yengeç dönencesinin güneyinde yer al%r. C) 2 Haziran da güne? %?%nlar%n% 90 lik aç%yla al%r. D) En kuzeyinden geçen paralelin Kuzey Kutup Noktas% na uzakl%5% 5328 km dir. -25-

26 SOSYL BLGLER TEST 3. ) ç nadolu Bölgesi Türkiye nin en az ya5%? alan yerlerinden biridir. 2) Bu durum bölgede bozk%r bitki örtüsünün hâkim olmas%na yol açm%?t%r. 3) Bozk%r bitki örtüsü de küçükba? hayvanc%l%5%n geli?mesine katk%da bulunmu?tur. 4) yr%ca suyun k%t olu?u bölgenin k%rsal kesiminde köy evlerinin birbirinden uzak ve da5%n%k hâlde olmas%na sebep olmu?tur. Yukar%daki metinde numaraland%r%lm%? cümlelerden hangisi ç nadolu Bölgesi ile ilgili yanl%? bilgidir? 5.?a5%dakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin tar%msal faaliyetlere göre üstün olan yönlerinden biri de5ildir? ) Çevreyi daha az kirletir. B)? imkânlar% daha fazlad%r. C) Hava?artlar%ndan daha az etkilenir. D) Tüm gün üretim yapabilme?ans%na sahiptir. ) B) 2 C) 3 D) 4 4. Ya5%? ve s%cakl%k grafi5i verilen merkezle ilgili a?a5%daki yarg%lardan hangisi kesinlikle do5rudur? 6. KRDENZ Ya5%? (mm) S%cakl%k C KDENZ km Karadeniz iklimi Karasal iklim 50 0 kdeniz iklimi 0 Ocak ubat Mart Nisan May%s Haziran Temmuz 5ustos Eylül Ekim Kas%m ral%k 0 Yukar%daki haritada Türkiye de görülen iklim çe?itleri ve etkili oldu5u alanlar gösterilmi?tir. Harita incelendi5inde a?a5%daki yarg%lardan hangisine ula?%l%r? Ya5%? S%cakl%k ) Yer?ekilleri oldukça sadedir. B) Deniz k%y%s%nda bulunur. C) Kuzey yar%m kürede yer al%r. D) Kar ya5%?l% gün say%s% fazlad%r. ) ç bölgelerimizde hâkim olan iklim tipi karasald%r. B) Marmara Bölgesi nde karasal iklim daha geni? alanlarda etkili olur. C) Ege Bölgesi nin tamam%nda kdeniz iklimi görülür. D) Girinti ve ç%k%nt%n%n daha fazla oldu5u k%y%lar%m%zda Karadeniz iklimi görülür. -26-

27 SOSYL BLGLER TEST 7. Günümüzde Dünya önemli sorunlarla kar?% kar?%yad%r. Özellikle Dünya nüfusu 20. yy da katlanarak artm%?; bunun sonucunda ekili dikili alanlar yerle?ime aç%lm%?t%r. yr%ca ormanlar%n tahribat% toprak erozyonunu?iddetlendirmi?, tar%msal verim dü?mü?tür. Bilinçsiz sulama ve gübreleme de tar%m aleyhine bu olumsuzlu5u daha da art%rm%?t%r.?a5%dakilerden hangisi metinde geçen günümüz Dünya sorunlar%ndan biri de5ildir? 9. Duygu, dü?ünce ve ortak hedefler bak%m%ndan bireylerin birbirlerine çok s%k% ba5larla ba5l% oldu5u bir toplumda, a?a5%daki toplumsal özelliklerden hangisi daha az görülür? ) Beraberli5in sa5lanmas% B) Bar%?%n korunmas% C) Dayan%?man%n artmas% D) Kültürel de5erlerin de5i?mesi )?%r% nüfus art%?% B) Do5al dengenin bozulmas% C) Besin maddelerinin israf edilmesi D) Bitki örtüsünün yok edilmesi 8. %24 Orman ürünleri %6 Deniz ürünleri %00 %00 Ta? kömürü Çay 20. Devletin do5u? nedeni üzerinde farkl% görü?ler ileri süren dü?ünürler, toplumlarda düzenleyici bir otoritenin bulundu5u konusunda birle?irler. Çünkü ilkel veya küçük de olsa her toplumun belli bir disipline ihtiyac% vard%r. Bu, birlikte ya?aman%n asgari?art%d%r. Buna göre, devletin bir toplumda yerine getirdi5i öncelikli görev, a?a5%dakilerden hangisidir? Yukar%daki grafiklerde bir co5rafi bölgeye ait baz% ürünlerin Türkiye üretimindeki paylar% gösterilmi?tir. Grafikler incelendi5inde bu bölgeyle ilgili a?a5%daki yarg%lardan hangisine ula?%lamaz? ) Türkiye nin en fazla ya5%? alan bölgelerinden biridir. B) Bölgede halk%n %24 ü geçimini orman ürünlerinden sa5lar. C) Bal%kç%l%k, bölgede önemli bir ekonomik faaliyettir. D) Ta? kömürünün ç%kar%ld%5% tek bölgedir. ) Bireylerin meslek sahibi olmalar%n% sa5lama B) Toplumun ahlaki de5erlerini koruma C) Di5er devletlerle olan ili?kileri geli?tirme D) Toplumun huzur, güven ve süreklili5ini sa5lama -27-

28 SOSYL BLGLER TEST 2. Günümüzde insan haklar%; uluslar aras% antla?- malarla ve birçok ulusun kendi anayasa ve yasalar%na koyduklar% hükümlerle düzenlenmi?tir. Sonuçta birbirinden çok uzakta bulunan ve farkl% özelliklere sahip ülkelerde bile insan haklar%yla ilgili benzer uygulamalar görülmektedir. Bu parçadan a?a5%da insan haklar% ile ilgili verilen yarg%lar%n öncelikle hangisine ula?%l%r? ) nsan haklar%n%n dokunulmazl%5% B) nsan haklar%n%n evrenselli5i C) nsan haklar%n%n vazgeçilmezli5i D) nsan haklar%n%n devredilmezli5i 23. Hz. Muhammed, bir çocu5un hurma a5açlar%n% ta?lad%5%n% görmü?, çocu5u ça5%rarak Niçin ta? at%yorsun? diye sormu?tur. Çocu5un Hurma toplamak için, can%m çok hurma yemek istedi. cevab% üzerine de Yavrum, sak%n ta? atarak hurmalar% dü?ürme, sadece yere dü?enleri al ve ye. demi?tir. Burada çocu5un onaylanmayan davran%?%na kar?% a?a5%daki tutumlardan hangisi söz konusu de5ildir? ) Düzeltmeye çal%?ma B) Ceza verme C) Seçilebilecek bir ba?ka yol gösterme D) Nedenini sorma DN KÜLTÜRÜ VE HLK BLGS DERSN OKUYNLR IDK SORULRI CEVP- LYCKLR. OKUMYNLR BUNUN YERNE, YNI NUMRLI SOSYL BLGLER SORULRINI CEVPLYCKLR. 22. Bilmedi5in?eyin ard%na dü?me! (srâ, 36) Bu ayette verilmek istenen mesaja en yak%n seçenek hangisidir? ) Okuduklar%m%z% oldu5u gibi kabul etmeliyiz. B) Kültürümüzü art%rmaya çal%?mal%y%z. C) Davran%?lar%m%zda do5ru bilgiye dayanmal%y%z. D) Bildi5imiz konularda kararl% olmal%y%z. 24. Dini yalanlayan% gördün mü? O, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya te?vik etmez. Yaz%klar olsun o namaz k%lanlara ki, onlar namazlar%n% ciddiye almazlar. Onlar gösteri? yapanlard%r. yili5e de engel olurlar. (Maûn suresi, 7 ) Bu surede a?a5%dakilerden hangisine kar?% ç%k%lmamaktad%r? ) Namaz k%lma B) badette gösteri? yapma C) Yetimlere kötü davranma D) yili5e engel olma -28-

29 SOSYL BLGLER TEST 25. Dünya üzerinde bulunan eski yerle?im birimlerinde yap%lan kaz% ve incelemelerde pek çok tap%nak ve dinî sembole rastlanm%?t%r. Bu durum dinin en çok hangi özelli5ini göstermektedir? ) Uygarl%klar%n yükselmesini sa5lama B) Farkl%?ekillerde ortaya ç%kma C) Örf ve âdetleri biçimlendirme D) Evrensel bir gerçeklik olma 23. tatürk tam ba5%ms%zl%5%.elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam ba5%ms%zl%k ve tam serbestlik. olarak tan%mlam%?t%r. Buna göre Cumhuriyet Döneminde görülen; I. Takvim, saat ve ölçülerde de5i?iklik yap%lmas% II. Kabotaj Kanunu nun kabul edilmesi III. Türk Dil Kurumunun kurulmas% IV. Montrö Bo5azlar Sözle?mesi nin imzalanmas% geli?melerinden hangileri, tatürk ün ba5%ms%zl%k anlay%?% do5rultusunda gerçekle?tirilmi?tir? ) Yaln%z II B) II, III ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV DN KÜLTÜRÜ VE HLK BLGS DERSN OKUMYNLR, IDK SOSYL BLGLER SORULRIN CEVP VERECEKLER. OKUYN- LR CEVP VERMEYECEK. 24. Nüfus (000 ki?i) II. Mahmut Döneminde yap%lan; 80 ] Divan te?kilat%n%n kald%r%lmas% ] Bakanl%klar%n kurulmas% ] Memurlar%n atama ve yükselme i?leri için kurallar konulmas% lçeler gibi yenilikler, a?a5%daki alanlardan hangisi ile do5rudan ilgilidir? Yerle?ik nüfus Konaklayan turist ) Ekonomi B) Toplum C) Yönetim D) Din Grafikte, Türkiye deki dört ilçenin yerle?ik nüfusu ve y%l boyunca ilçelerde konaklayan toplam turist say%s% gösterilmi?tir (2002 y%l%). Grafi5e göre a?a5%dakilerden hangisi söylenebilir? ) 4 numaral% ilçe, turizmin en canl% oldu5u yerdir. B) 2 numaral% ilçe, numaral% ilçeden daha fazla turist çekmi?tir. C) 3 numaral% ilçede turistik zenginlik yoktur. D) numaral% ilçede deniz turizmi geli?memi?tir. -29-

30 SOSYL BLGLER TEST 25. K%rsal kesimden kente yo5un göçlerin ya?and%5% toplumlarda, göç eden insanlar%n kentin çal%?ma ya?am% ile giyim ve beslenme tarz%na kolayl%kla uyum gösterdikleri, ancak inanç, ibadet ve gelenek göreneklerindeki de5i?imin uzun bir süreçte gerçekle?ti5i izlenebilmektedir. Bu parçada a?a5%daki yarg%lardan hangisi vurgulanmaktad%r? ) Co5rafi ko?ullar%n kültürü etkiledi5i B) Kültürün, maddi ve manevi ögelerden olu?tu5u C) Kültürün, sürekli bir de5i?im ve geli?im içinde oldu5u D) Maddi kültürün, manevi kültürden daha h%zl% de5i?ti5i TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -30-

31 Soracanz bir ey var m? Varsa imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize ba?ar%lar dileriz. (Salon ba?kan% ba?lama ve biti? saatini tahtaya yazacakt%r.) Bu testin her hakk% sakl%d%r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam%n%n veya bir k%sm%n%n Millî E5itim Bakanl%5% E5itim Teknolojileri Genel Müdürlü5ünün yaz%l% izni olmadan kopya edilmesi, foto5raflar%n%n çekilmesi, bilgisayar ortam%na al%nmas%, herhangi bir yolla ço5alt%lmas%, yay%mlanmas% veya ba?ka bir amaçla kullan%lmas% yasakt%r. Bu yasa5a uymayanlar, do5abilecek cezaî sorumlulu5u ve testlerin haz%rlanmas%ndaki malî külfeti pe?inen kabullenmi? say%l%r.

32 0 HZRN 2007 TRHNDE YPILN ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST CEVP NHTRI UYRI : Gazeteler, 2007 Orta Ö&retim Kurumlar* Ö&renci Seçme ve Yerle/tirme S*nav* soru ve cevap anahtar*n*, a/a&*daki uyar* metni ile birlikte yay*nlayacakt*r. Testlerin her hakk* sakl*d*r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam*n*n veya bir k*sm*n*n Millî E&itim Bakanl*&* E&itim Teknolojileri Genel Müdürlü&ünün yaz*l* izni olmadan kopya edilmesi, foto&raflar*n*n çekilmesi, bilgisayar ortam*na al*nmas*, herhangi bir yolla ço&alt*lmas*, yay*mlanmas* veya ba/ka bir amaçla kullan*lmas* yasakt*r. Bu yasa&a uymayanlar, do&abilecek cezai sorumlulu&u ve testlerin haz*rlanmas*ndaki mali külfeti pe/inen kabullenmi/ say*l*r. TÜRKÇE TEST MTEMTK TEST FEN BLGS TEST SOSYL BLGLER TEST. B C 4. C 5. B 6. D 7. B 8. C D. 2. C 3. D B 6. D 7. B 8. D C 2. D 22. C 23. B D. D 2. C C 6. D 7. D 8. C 9. B 0. D. D 2. C 3. C 4. B B 7. C 8. B 9. D 20. C 2. B B C B 5. D 6. C 7. C 8. C 9. D C 3. D D 6. B 7. B 8. C 9. B D 22. B 23. D C. C 2. D 3. B C 6. B 7. D D 0. B. B 2. D 3. D 4. C C 8. B 9. D 20. D 2. B 22. C 23. B D 0/06/2007

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM AKANLII KTAPÇIK TÜRÜ ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 0 HAZRAN 2007 Saat: 0.00 Aday%n Ad% ve Soyad% : Aday Numaras% : DKKAT:. Test kitapçklarn kontrol ederek,

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 1. 15 15. (4 6) işleminin sonucu kaçtır? 3. Gecenin gündüzden 40 dakika daha uzun olduğu bir günde, gündüzün süresi kaç saattir?

MATEMATİK TESTİ. 1. 15 15. (4 6) işleminin sonucu kaçtır? 3. Gecenin gündüzden 40 dakika daha uzun olduğu bir günde, gündüzün süresi kaç saattir? MTEMTİK TESTİ 5 5 (4 6) işleminin sonucu kaçtır? ) 5 ) 0 C) 5 D) 45 4 b = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? ) b < C) b < b ) 4 b D) < b b < b b, + 0,0 + 0,00 işleminin sonucu 0,0

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00 T.. MLLÎ ETM KNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖREN SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 11 HZRN 2006 Saat: 10.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% (T.. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TEST KİTAPÇIĞI 10 HAZİRAN 2007 Saat: 10.00

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TEST KİTAPÇIĞI 10 HAZİRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI KİTPÇIK TÜRÜ ORT ÖĞRETİM KURUMLRI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINVI TEST KİTPÇIĞI 0 HZİRN 2007 Saat: 0.00 dayın dı ve Soyadı : day Numarası : DİKKT:. Test kitapçıklarını kontrol

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI 1- Az önce bana getirdi#in kimin telefonuydu? cümlesinde kaç0nc0 kelime Türkçe de#ildir? a) 1. b) 4. c) 5. d) 6. 2- A2a#0da verilen cümlelerin hangisinde

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 13 HAZRAN 2004 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 13 HAZRAN 2004 Saat: 10.00 T.C. MÎ ETM BNII TPÇI TÜRÜ ORT ÖRETM URUMRI ÖRENC SEÇME VE YERETRME SINVI TEST TPÇII 13 HZRN 2004 Saat: 10.00 day&n d& ve Soyad& : day Numaras& : DT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETC BLGSYR FORMTÖR ÖRETMEN DYI SEÇME SINVI 17 HZRN 2006 Saat: 10.00 dayn d ve Soyad

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika 5E MODELNE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad: Snf: Ünitenin Ad/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 6. Snf Maddenin Tanecikli Yaps/3. Ünite Fiziksel Deiim 40 dakika BÖLÜM 2 Örenci Kazanmlar:

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 0707200700 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK A _-3i işlemi yapılırken, aşağıdakilerden hangisinde hata yapılmamıştır? A) (-7)+5+(-3) = (-7)+(-2) = -9

7. SINIF MATEMATİK A _-3i işlemi yapılırken, aşağıdakilerden hangisinde hata yapılmamıştır? A) (-7)+5+(-3) = (-7)+(-2) = -9 1. _- 7i + 5 + _-3i işlemi yapılırken, aşağıdakilerden hangisinde hata yapılmamıştır? 4. (-7)+5+(-3) = (-7)+(-2) = -9 (-7)+5+(-3) = (-12)+(-3) = -9 C) (-7)+5+(-3) = (-7)+(-2) = -5 (-7)+5+(-3) = (-2)+(-3)

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

6. SINIF MATEMATİK TESTİ A

6. SINIF MATEMATİK TESTİ A 6. SNF MATEMATİK TESTİ A. Aşağıdaki tabloda Elazığ ilinin dört günlük hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Tabloya göre, gece ve gündüz sıcaklıkları farkı hangi gün en fazladır? Tablo: Elazığ ın Dört Günlük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 250820071100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A KATILAR DA BALANMA Katlar elektriksel iletkenliklerine göre üçe ayrlr: letken, Yar iletken, Yaltkan Metaller iletken katlardr. Bir metal ve bir yar iletken arasndaki fark, elektriksel iletkenliklerinin

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ C D E 250820071100 4. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı