Dr. Zeliha A. Öcek*, Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Meral Türk*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Zeliha A. Öcek*, Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Meral Türk*"

Transkript

1 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Kapýtutuculuk Nedir? Türkiye de Uygulanabilir mi? What is Gatekeeping in Primary Health Care Services? Can It Be Applied in Turkey? Dr. Zeliha A. Öcek*, Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Meral Türk* Öz Kapýtutuculuk, birinci basamak hekimlerinin hastalarýn saðlýk sisteminin diðer aþamalarýný kullanýmýný kontrol etme yetkisine sahip olmasý ve hastalarýn uzmanlýk hizmetine ancak birinci basamak hekimlerinin sevki ile ulaþabilmesidir. Hastalarýn ilk baþvuru aþamasýnda bir uzman ya da genel pratisyene (GP) gitmekte özgür olduðu, uzmanlýk hizmetlerine eriþimin kontrol edilmediði uygulama ise açýk sistem olarak adlandýrýlmaktadýr. Kapýtutuculuk GP lerin hizmet yelpazelerinin geniþlemesini, uzmanlýk hizmetlerinin akýlcý kullanýmýný, birinci basamak ile uzmanlýk bakýmý arasýnda eþgüdüm kurulmasýný saðlar. Bu nedenle Kapýtutuculuk saðlýk hizmetlerinin maliyetinin sýnýrlamasýnda ve saðlýktaki eþitsizliklerin azaltýlmasýnda çok etkin bir yol olarak görülmektedir. Bununla birlikte yapýlan çalýþmalar, tüketici memnuniyetine, pazar ekonomisine dayalý saðlýk sistemlerinde kendilerine daha fazla hasta kaydetmek için rekabet halinde olan GP lerin hasta taleplerinin baskýsý altýnda kaldýklarýný ve Kapýtutucu rollerini gerçekleþtiremediklerini göstermektedir. Kapýtutuculuk ancak, toplum tabanlý örgütlenen, yeterince geniþ bir hizmet kapsamýna sahip olan birinci basamak saðlýk sistemlerinde ve GP lerin öneminin toplum tarafýndan yeterince anlaþýldýðý ülkelerde etkin biçimde uygulanabilir. Ülkemizde aile hekimliðine eþlik eden kapýtutuculuk uygulamasýna geçiþ, topluma yönelik hizmet sunan, saðlýkta eþitsizliklerin azaltýlmasýna ve kaynaklarýn etkin kullanýmýna katký saðlayan birinci basamak saðlýk hizmetlerinin tamamen terk edilmesine neden olacaktýr. Anahtar sözcükler: Kapýtutuculuk, birinci basamak, genel pratisyen. Giriþ Fransa'da anlatýlan anektodlara göre normal bir Fransýz vatandaþý hastalandýðý zaman kendi kendine bir taný koyar ve daha sonra kendi tanýsýný doðrulayan ve buna uygun bir tedavi uygulayan bir doktor bulana kadar sayýsýz uzmanýn kapýsýný çalar (1). Hastalarýn çarþýda dolaþýr gibi kendilerine bir genel pratisyen (GP) ya da muayenehanede çalýþan bir uzman aramalarý ve istedikleri doktoru seçmeleri, hem saðlýk sonuçlarý, hem de saðlýk hizmetlerinin iþleyiþi ve maliyeti açýsýndan saðlýk sistemlerine çok önemli yükler getirmektedir (1, 2). Oldukça farklý saðlýk sistemlerine sahip olsalar da, bu yük hemen *Yrd. Doç.; Ege Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ýzmir Abstract Gatekeeping can be defined as the system where general practitioners (GP's) have the authority to restrict the patient's use of other levels of the health care system and where patients can have access to specialty care only by the referral of GP's. The system where patients can freely make a choice between GP's and specialists and where there is no control over the patient's access of specialty care is called an "open system". Gatekeeping provides the expansion of services of GP's, a more rational use of specialty care and better coordination between primary and specialty care. Therefore, gatekeeping is considered a very important mechanism for limiting the costs of health care and for minimizing the inequalities in health. However, studies show that in health care systems which are based on market mechanisms and consumer satisfaction, GP's who compete to enroll more patients find themselves under the pressure of the demands of patients and cannot perform their gatekeeping role. Gatekeeping can only be effectively applied in primary health care systems which have a community-based organisation and an adequately-comprehensive service provile, and in countries where the public is aware of the importance of GP's. In our country, the transition to a system where family physicians serve as the gatekeepers will cause the primary care services to be abandoned completely, which provide community-based services and contribute to reducing health inequalities and to the rational allocation of the resources. Keywords: Gatekeeping, primary care, general practitioner tüm Avrupa ülkelerinin ortak sorunudur. Bu sorunun çözümü için pek çok Avrupa ülkesi uzun yýllar önce kapýtutuculuk sistemine geçmiþtir. Bir diðer önemli grup da bugün yumuþak geçiþ formüllerini aramaktadýr (3). Bu yazýda kapýtutuculuk uygulamasýnýn tanýmý yapýlacak, saðlýk sisteminin farklý özellikleri ve GP ler açýsýndan kapýtutuculuðun avantajlarý ve getirdiði riskler özetlenecek, kapýtutuculuðun hangi koþullarda etkin olabileceði tartýþýlacaktýr. Kapýtutuculuk Nedir? Saðlýk hizmetlerinin örgütlenmesinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak aþamalandýrýlmasýnýn temel amacý, bir saðlýk 2006 cilt 15 sayý 8 144

2 sorunu nedeniyle ortaya çýkan her bir yeni bakým gereksiniminde, bireylerin saðlýk sistemi ile bir ilk baþvuru noktasýnda karþýlaþmalarý ve bu baþvuru noktasýna her zaman kolaylýkla eriþebilmeleridir (4). Pek çok kiþi bir saðlýk sorunu olduðunda bu sorunun hangi sistem ile ilgili, ne kadar ciddi ve acil olduðuna, nereye baþvurmasý gerektiðine karar veremez. Saðlýk sistemine ilk baþvurunun gerçekleþeceði bu noktada bir saðlýk profesyonelinin rehberliði en uygun bakým kaynaðýnýn seçimini kolaylaþtýrýr. Saðlýk sistemleri birinci basamak yönelimli olan ülkelerin önemli bir bölümünde GP ler yönlendirici rolü üstlenmiþtir. Bu ülkelerde uzmanlýk hizmetine ancak bir GP nin sevki ile ulaþýlabilir. Birinci basamak hekiminin hastalarýn saðlýk sisteminin diðer aþamalarýný kullanýmýný kontrol etme yetkisine sahip olduðu bu uygulamaya kapýtutuculuk (gatekeeping) adý verilir (1). Kapýtutuculuk temel olarak iki farklý biçimde uygulanmaktadýr. Birinci model kamu saðlýk merkezlerinde çalýþan GP lerin coðrafik olarak tanýmlanmýþ bir nüfusa hizmet vermesi, ikinci model ise özel olarak çalýþan GP lerin kendilerine belli bir dönem için kayýtlý olan hastalardan oluþan bir hasta listesine hizmet vermesidir (2). Hastalarýn ilk baþvuru aþamasýnda bir uzman ya da GP ye gitmekte özgür olduðu, uzmanlýk hizmetlerine eriþiminin kontrol edilmediði uygulama ise açýk sistem olarak adlandýrýlmaktadýr (1). Açýk sistemlerde saðlýk hizmetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak yerine, ayaktan ve yataklý bakým olarak sýnýflandýrýlmasý daha uygundur. Bu durumda ayaktan bakým hem birinci basamakla ilgili tüm hizmetleri, hem de muayenehane tabanlý uzmanlýk hizmetlerini ve ayaktan yapýlan hastane tedavilerini kapsamaktadýr (1). Ýngilizce gatekeeping kelimesinden çevrilen kapýtutuculuk dilimizde kapýcýlýk olarak da kullanýlmaktadýr. Fakat gerek Ýngilizce, gerekse Türkçe kullanýmýnda terminolojiden kaynaklý rahatsýzlýklar sýklýkla dile getirilmekte ve bu kelimenin GP lerin rolünü yalnýzca sevk hizmetine indirgediði düþünülmektedir. Bu nedenle kapýtutuculuðun yalnýzca sevkten sorumlu bir hekimliði deðil, bireylerin karþýlaþtýklarý her yeni saðlýk sorunu ile ilgili ilk kararý veren, gerektiðinde hastasýný sevk eden, ama bakýmý, izlemi de gerçekleþtiren hekim kimliðini tanýmladýðý vurgulanmalýdýr (5). Farklý Ülkelerde Kapýtutuculuk Uygulamalarý Birleþik Krallýk, Ýrlanda, Hollanda, Ýtalya, Danimarka, Ýspanya, Ýsrail, Finlandiya ve Norveç uzmana sevklerin büyük oranda GP ler tarafýndan kontrol edildiði, Fransa, Almanya, Belçika, Ýsveç, Ýsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye ise GP ve uzman hizmetlerinin eriþilebilirliðinin eþit olduðu ülkelere örnek olarak gösterilebilir. Aslýnda hastanýn herhangi bir engelle karþýlaþmaksýzýn ikinci basamaða eriþebilmesinden çok katý bir kapýtutuculuða kadar uzanan iki uç uygulama arasýnda çok sayýda farklý model yer alýr. Danimarka'da kapýtutuculuk tüm toplum için geçerlidir, ama toplumun yüzde 3'ü seçme özgürlüðünü tercih eder ve bunun için ödeme yapmayý kabul eder. Ýsveç'te hastalar ikinci basamak için sevk almak zorunda deðildir, fakat pek çok GP sevk sürecine katýlýr (2). Birinci basamak saðlýk hizmetlerinin kamu merkezlerinde sunulduðu Finlandiya ve Portekiz'de sevk yalnýzca kamuda çalýþan uzmanlara eriþim için zorunludur (3). Hollanda'da özel sigortalýlarýn bazýlarý için sevk gerekli deðildir. Ýspanya'da sýnýrlý sayýda uzmana doðrudan ulaþmak serbesttir ve bu uzmanlar da hastalarý daha ileri uzmanlýk hizmetlerine sevk edebilirler (2). Son 20 yýldýr sosyal sigorta ülkelerinin büyük bölümü kapýtutuculuðu geliþtirmeye yönelik reformlar uygulamayý amaçlamýþtýr. Fakat reform çalýþmalarý her zaman baþarýlý olamamýþtýr. Örneðin Fransa'da bu uygulamaya geçiþ, meslek örgütlerinin büyük bölümünün direnciyle karþýlaþýlmasý ve bazý birinci basamak örgütlerinin baþlangýçtaki güçlü desteklerinin zayýflamasý üzerine baþlamadan sonlanmýþtýr (6). Bugün kapýtutuculuðunun esnek ve gönüllülük temeline dayalý formülleri aranmaktadýr. Her sigortalýya belli bir dönem için (genellikle üç ay) yalnýzca bir doktora gitme hakký verilmekte ve bu dönemde birden fazla doktora gitmek için sigorta kurumunun izni þart koþulmaktadýr (2). 2004'ten itibaren gönülülük temelinde kapýtutuculuk uygulamasýna geçilen Almanya'da birinci basamaðýn tercih edilmesini saðlamak amacýyla GP muayenehanelerinin hizmet kapsamlarýnýn geniþletilmesi özendirilmekte ve GP lerin eðitimine daha fazla önem verilmektedir (7). Belçika, Fransa, Avusturya ve 2006 cilt 15 sayý 8 145

3 Almanya'da hastalar acil durumlar dýþýnda hastanede kalmak için bir hekimden sevk almak zorundadýr (3). Avusturya'da hastanýn kýsa bir zaman süresi içinde çok sayýda uzmana gitmesi gerekiyorsa, bir GP sevki zorunludur (3). Kapýtutuculuk Uygulanan Sistemler ile Açýk Sistemlerin Saðlýk Hizmetinin Farklý Özellikleri Açýsýndan Karþýlaþtýrmasý Hizmet yelpazesi GP lerin çalýþmalarýný uluslararasý düzeyde karþýlaþtýran bir araþtýrmada, kapýtutucu GP lerin, açýk sistemde çalýþanlara göre hastalarýnýn çok geniþ bir çerçevede yer alan sorunlarýna yanýt verebildikleri, çocuk saðlýðý, kadýn saðlýðý ve psikososyal sorunlarda ilk baþvuru doktoru olarak daha güçlü bir yere sahip olduklarý gösterilmiþtir (2). Buna karþýn, kapýtutuculuðun GP ler tarafýndan sunulan hizmetleri çok karmaþýk duruma getireceðine yönelik kaygýlar da bildirilmektedir (8). Bakýmýn eþgüdümü Kapýtutuculuk uygulanan ülkelerde GP ler, hastalarýnýn saðlýk bakýmlarýnýn yaný sýra, uzmanlýk bakýmýna eriþimlerinin kolaylaþtýrýlmasýndan, doðru bir uzmana yönlendirilmelerinden, sevki izleyen izlemlerin gerçekleþtirilmesinden, hastanýn kayýtlarýnýn tutulmasýndan ve hasta hekim deðiþtirdiðinde bu kayýtlarýn aktarýlmasýndan, yani hastalarýnýn bakýmýnýnýn koordine edilmesinden sorumludur. Bu bakýmdan, kapýtutucu GP hastanýn saðlýk sistemi içindeki temsilcisidir. Açýk sistemlerde ise hastalar, uygun saðlýk bakýmýna eriþimde kendi kendilerinin temsilcileridir; yani hasta saðlýk sisteminin içinde tek baþýnadýr (2). Herhangi bir hasta kaydý ve dolayýsýyla kayýt transferi olmadýðý için bakýmýn eþgüdümü de saðlanamaz. Kapýtutuculuk birinci basamak ve ikinci basamak hekimleri arasýndaki ekip çalýþmasý anlayýþýný güçlendirir. Açýk sistemlerde ise GP ler ve uzmanlar hasta elde etmek için birbirleri ile rekabet halindedir, roller birbirine geçiþli ve iliþkiler mesafelidir, ekip çalýþmasý anlayýþý yoktur (1, 2). Hangi uzmanlýk hizmetinin gerekli olduðu konusunda kapýtutucu GP lerin diðer uzmanlara göre çok daha doðru bir biçimde karar verdikleri gösterilmiþtir. Bu bakýmdan bir GP nin rehberliði uygun uzmanlýk hizmetine eriþimi kolaylaþtýrýr, hýzlandýrýr ve gereksiz tedavi riskini önler. Buna karþýn, uzmanlarýn deneyim ve becerilerinin daha fazla olduðunu düþünen ve sorunlarý için doðru doktoru seçebilecek yetkinlikte olduklarýna inanan hastalar birinci basamaktan hizmet almak zorunda kaldýklarýnda kendilerini "en iyiden mahrum edilmiþ" hissederler. Kapýtutuculukla ilgili eleþtirilerin büyük bölümünün de çýkýþ noktasý yetersiz tedavi ve uygun uzmanlýk hizmetine eriþimde gecikme riskidir (5). Uzmanlýk hizmetine eriþimi tartýþýrken, asýl üzerinde durulmasý gereken tehlike, kapýtutuculuðu desteklemek amacýyla GP lere yapýlan maddi teþviklerdir. GP lere hizmet baþý ödeme yapýldýðýnda hastalarýn baþka uzmanlara gitme olasýlýklarýnýn azaldýðý belirlenmiþ, bunun nedeninin hekimin kendi geliri ile ilgili kaygýlarýnýn hastasýnýn iyiliði ile ilgili kaygýlarýnýn önüne geçmesine baðlý olabileceðine dikkat çekilmiþtir (2). Kapýtutuculuk uygulanan tüm saðlýk sistemlerinde acil hizmetler bu uygulamanýn dýþýnda býrakýlmýþtýr. Burada saðlýk personeli açýsýndan yaþanan sorun hastanýn durumunun acil olup olmadýðýnýn net bir ayýrýmýnýn yapýlmasýnda ve acil olmayan hastalarýn hiçbir þey uygulanmadan gönderilmesinde yaþanan güçlüklerdir. Bu, kapýtutuculuðun özellikle GP lerin eriþilebilir olmadýðý akþam saatlerinde ve hafta sonlarýnda yaþanan en önemli sýkýntýlarýndan biridir (2). Portekiz'de hastalar uzmanlýk hizmetine eriþimin gecikmesini gerekçe göstererek, gerekli olmadýðý halde hastanelerin acil bölümlerinde yýðýlmaktadýr (3). Sorun yaþanan bir diðer hizmet tipi, kronik hasta bakýmýdýr. GP lerin güçlü bir kapýtutucu konumuna sahip olduðu ülkelerde sistem birinci ve ikinci basamak arasýnda gidip gelen bazý kronik hastalarýn bakýmý açýsýndan çok katý bulunmaktadýr. Bu nedenle birinci ve ikinci basamak arasýnda aþýrý kesin bir ayýrým yapýlmasýnýn saðlýk sisteminin iki aþamasý arasýndaki uyum ve eþgüdümü tehlikeye sokabileceði belirtilmektedir (2). Saðlýk sisteminin maliyetleri GP ler tarafýndan sunulan birinci basamak hizmetleri uzmanlar tarafýndan sunulan birinci basamak hizmetlerinden daha ucuzdur (5). Rosen ve arkadaþlarý birinci basamak hekiminden sevk edilen hastalarda, tonsillektomi ve adenoidektomi operasyonlarýnýn hem uygunluðunun, hem de sonuçlarýnýn bir uzmana kendi kendine baþvuran hastalara göre daha iyi olduðunu göstermiþlerdir. Bokken uzmana doðrudan baþvuran hastalarýn, sevk edilen hastalara 2006 cilt 15 sayý 8 146

4 göre daha yüksek bir müdahale oranýna sahip olduklarýný ortaya koymuþtur (5). Sonuç olarak, kapýtutuculuk hastanýn en uygun bakým kaynaðýna ulaþmasýný hýzlandýrýr, gereksiz giriþimleri önler, hem uzmanlýk hizmetlerinin hem de acil hizmetlerin, aþýrý kullanýmýný engeller, hastanede yatýþ süresini ve ilaç kullanýmýný azaltýr (1, 2, 5, 6). Bu nedenle kapýtutuculuk gereksiz ve pahalý uzmanlýk tedavisini, hastane hizmetlerindeki çok yüksek harcamalarý sýnýrlamanýn en önemli yolu olarak görülmektedir (1). Kapýtutuculuk kaynaklarýn en uygun olduklarý bakým düzeyinde kullanýlmalarýný saðlayarak ve hizmetlerin toplumun bir bölümü tarafýndan aþýrý düzeyde kullanýlmasýný önleyerek saðlýk eþitliklerine katkýda bulunur (9, 10, 11). Fakat GP lerin saðlýk sisteminin tüm topluma ait olan ortak kaynaklarýný en etkin biçimde kullanmaya yönelik çabalarý ile kendi hastalarýnýn en iyi hizmete ulaþmasýna yönelik çabalarýnýn birbiriyle çatýþabilir. Norveç'te GP lerin eþitliklerin geliþmesine yönelik rollerinin yeterince farkýnda olmadýklarý, bu rollerinin hastalarýn avukatý rolleri yanýnda ikinci planda kalabildiði belirtilmiþtir (9). Maliyetle ilgili tartýþmalarda madolyonun öbür yüzüne bakýldýðýnda, kapýtutuculuðun temel amacýnýn akýlcý örgütlenme deðil, maliyet azaltma olduðu konusundaki kuþkulu davranýþlarla karþýlaþýlmaktadýr. Özellikle kapýtutuculuðun uygulamaya geçirilmeye çalýþýldýðý ABD'de asýl amacýn hastalarýn uzmanlýk hizmetlerine eriþimini engellemek olduðu belirtilmektedir (6). GP ler açýsýndan kapýtutuculuk Kapýtutuculuk uygulanan ülkelerde genel pratisyenlik güçlü bir profesyonel geliþim olanaðý bulmuþ ve bir uzmanlýk dalý olarak kabul edilmiþtir. Bu da GP lerin saðlýk sistemi içindeki konumunu güçlendirmekte ve mesleki memnuniyetlerini artýrmaktadýr (2). Kapýtutucu GP lerin çalýþma saatlerinin açýk sistemde çalýþan GP lere göre daha az olduðu belirlenmiþtir. Bu, çalýþmalarýnýn etkinliðinin daha yüksek olmasýna baðlanýr; kapýtutucu GP ler hastalarýný daha iyi tanýrlar, daha iyi kayýt tutarlar ve görüþmelerinin etkin biçimde gerçekleþme olasýlýðý daha yüksektir (2, 12). Buna karþýn, Buetow, hasta ve hekim arasýnda uzun erimli, sürekli bir iliþkinin bulunmasýnýn hekimin hastaya karþý sorumluluðunun güçlenmesi açýsýndan olumlu olduðunu, fakat hekimin stres düzeyinin artmasýna yol açtýðýný savunmuþtur (13). Kapýtutuculuk uygulanan ülkelerde hasta memnuniyetinin daha yüksek olduðunu gösteren kanýtlar bulunmaktadýr. Fakat istediði uzmana eriþmesi engellenen hastalarýn memnuniyeti daha düþük olabilir. Ayrýca kapýtutuculuðun hasta hekim iliþkisini olumsuz yönde etkilediðini savunan görüþler de vardýr (14). Buna karþýn, kapýtutuculuða karþý toplumun tutumu sosyal sýnýfla birlikte önemli deðiþimler gösterir; düþük ve orta sýnýflarýn kapýtutuculuða daha olumlu baktýklarý, zengin hastalarýn ise para ödeyerek doðrudan uzmana gitmeyi tercih ettikleri (6) gösterilmiþtir. Norveç'te 2001 yýlýnda birinci basamakta hasta listesi uygulamasý baþlatýlmýþ, daha önce hizmet baþý ödeme ile muayenehane baþýna yapýlan sabit ödemelerin kombinasyonundan oluþan ödeme sistemi býrakýlmýþ, GP lerin listelerinde yer alan her bir kiþi baþýna sabit bir ücret aldýklarý, gelirlerinin geri kalan kýsmýnýn her bir etkinlik baþýna aldýklarý ücretlerden ve küçük bir oranda da olsa cepten ödemelerden kaynaklandýðý bir sistem yaþama geçirilmiþtir (9). Bu deðiþimin ardýndan ülkedeki GP lerin kapýtutuculuða karþý tutumlarýný deðerlendiren bir araþtýrmada, GP ler sevk isteyen hastalarýný reddetmenin çok zor olduðunu, sevkin gerekmediðine ikna etmenin çok zamanlarýný aldýðýný, istediði sevkler gerçekleþmeyen hastalarýn listelerinden çýkabildiðini belirtmiþler, kapýtutucu rollerini sýklýkla ihmal etmek zorunda kaldýklarýný, tüketici memnuniyetine dayalý bir rekabet sisteminin içinde kapýtutucu görevinin çok zor gerçekleþtirildiðini açýklamýþlardýr. Sonuç olarak, bugün Norveç'te GP ler kapýtutucu rolüne karþý isteksizdir, sevk oranlarý artmaktadýr. GP ler etkin kaynak kullanýmýna ve hangi durumlarýn sevk edilebileceðine yönelik olarak hükümetin yayýmladýðý rehberleri profesyonel özgürlüklerinin kýsýtlandýðý gerekçesiyle kullanmamaktadýr (9). Hasta listesi sistemine göre çalýþan GP lerle karþýlaþtýrýlýrsa, tanýmlanmýþ bir nüfusa hizmet veren GP ler, en ufak bir memnuniyetsizlikte hekim deðiþtirme davranýþýnýn kýsýtlanmýþ olmasý nedeniyle hastalardan gelen yoðun istemlerin baskýsýný daha az hissederler. Gerek sevk kararlarýnda, gerekse ev ziyaretlerinde daha seçici davranabilirler (2). Sonuç Bugün özellikle Doðu Avrupa olmak üzere tüm Avrupa'da özel çalýþan GP lerin 2006 cilt 15 sayý 8 147

5 kendilerine kayýtlý hastalarýn sevklerini kontrol ettikleri bir kapýtutuculuk uygulamasý eðilimi görülmektedir (3). Fakat, saðlýkta özelleþtirme sürecinin bir parçasý olan bu tip bir kapýtutuculuk yalnýzca hekimin kendi listesinde yer alan hastalara karþý sorumluluðunu güçlendirmekte, hekimleri bireylere, ailelere ve topluma birinci basamak düzeyinde ve sürekli hizmet sunmaktan uzaklaþtýrmaktadýr. Toplum saðlýðý ile ilgili özel bir sorumluluk taþýyan, toplumun gereksinimlerini bilerek bu yönde hizmet sunan, klinik kararlarýný hastanýn içinde yaþadýðý toplum ile ilgili bilgileri kullanarak veren birinci basamak hekimi kimliði tamamen dýþlanmaktadýr. Listelerine daha fazla hasta kaydetmek için birbirleriyle rekabet halinde olan GP ler hasta istemlerin baskýsý altýnda kalmakta, rekabete ve hasta memnuniyetine dayalý saðlýk sistemlerinde kapýtutucu rollerini gerçekleþtirememektedir. Kapýtutuculuk ancak birinci basamak saðlýk hizmetleri yeterince güçlü ve saðlýk sistemi birinci basamak yönelimli olan, GP lerini birinci basamakta ve birinci basamaða uygun içerikte eðiten ülkelerde uygulanabilir. Ýsveç örneði çok çarpýcýdýr. Kapýtutuculuk zorunlu deðildir, ama hastalar ilk baþvuruda birinci basamak hekimlerine gitmeyi ve bu hekimler tarafýndan sevk edilmeyi tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni birinci basamakta hizmet kapsamýnýn geniþ olmasýna ve GP lerin toplumdaki statüsüne baðlanabilir. Bu iki koþul saðlanmadýðý durumda hastalar acil servislere gitmeyi yada para ödeyerek uzmana doðrudan ulaþmayý tercih etmekte, her iki durum da eþitsizliklere yol açmaktadýr. Sonuç olarak, toplum tabanlý örgütlenmeyen, yeterince geniþ bir hizmet kapsamýna sahip olmayan, pazar ekonomisine dayanan birinci basamak saðlýk sistemlerinde ve GP lerin öneminin toplum tarafýndan yeterince anlaþýlmadýðý ülkelerde kapýtutuculuk uygulamasý hasta-hekim iliþkisinin bozulmasýna, hekimlerin tüketici baskýlarýnýn altýnda ezilmesine neden olacak ve saðlýkta eþitsizlikleri artýracaktýr. Bugün Türkiye'de Dünya Bankasý ve IMF'nin dayatmasýyla "saðlýkta dönüþüm" adý altýnda bir özelleþtirme süreci yaþýyoruz. Bu süreci bizden daha hýzlý biçimde yaþayan Doðu Avrupa ülkelerinin hemen hepsi birinci basamakta aile hekimliði modeline çoktan geçtiler. Bu modelin en önemli bileþenleri tüketici memnuniyetine dayalý hasta listeleri ve kapýtutuculuk uygulamasýdýr. Saðlýk Bakanlýðý aile hekimliði modelinde sevk sistemi uygulanacaðýný, bu sistemin içinde aile hekimlerinin temel bir rol oynayacaðýný bildiriyor, ama kapýtutuculuk konusuna henüz yeterli bir netlik getirmiyor. Yukardaki veriler ýþýðýnda, ülkemizde aile hekimliðine ve birlikte kapýtutuculuk uygulamasýna geçiþ, topluma yönelik hizmet sunan, saðlýkta eþitsizliklerin azaltýlmasýna ve kaynaklarýn etkin kullanýmýna katký saðlayan birinci basamak saðlýk hizmetlerinin tamamen terk edilmesine neden olacaktýr. Ýletiþim: Dr. Zeliha Öcek Kaynaklar 1. Guy MHJ. How do primary health care sys tems compare across Western Europe. The Pharmaceutical Journal 2001; 267; Boerma W. Profiles of General Practice in Europe. An international study of variation in the tasks of general practitioners. Utrecht Netherlands: NIVEL; European Observatory on Health Systems and Poli cies. Health care systems in transition (HiT). HiT country profiles. Accessed December 2, 2005, at WHO/Progs/OBS/Hits/ _1 4. Starfield B. Balancing Health Needs, Services, and Technology. New York: Oxford University Press; Ontario Medical Association. Why Primary Care Reform. CHAPTER 1. Accessed November 11, 2005, at pcare/ chapter1.htm 6. Rico A, Saltman R, Boerma W. Organizational Restructuring in European Health Systems: The Role of Primary Care. Social Policy and Adminis tration. 2003; 37 (6): Bundesministerium für Gesundheit (Alman Saðlýk Bakanlýðý). Accessed December 2, 2005, at gesundheitsreform.de /zukunft_entwickeln/hausarztmodell/ index.html 8. St. Peter RF, Reed MC, Kemper P, Blumenthal D. Changes in the scope of care provided by primary care physicians N Engl J Med 1999; 341: Carlsen B, Norheim OF. "Saying no is no easy matter" A qualitative study of competing concerns in rationing decisions in general pratice. BMC Health Services Research 2005; 5: Forrest CB. Primary care in the United States: primary care gatekeeping and referrals: effective filter or failed experiment? BMJ 2003; 326 (7391): Willems DL. Balancing rationalities: gatekeeping in health care. Journal of Medical Ethics 2001; 27: Deveugele M, Derese A, van den Brink-Muinen A, Bensing J, De Maeseneer J. Consultation length in general practice: cross sectional study in six European countries. BMJ, Aug 2002; 325: Buetow SA. What do general practitioners and their patients want from general pratice and are they receiving it? A framework. Soc Sci Med 1995; 40: Sandvik H, Cho HJ. Attitudes to family pratice registration programmes. Survey of Korean and Norwegian family doctors. Family Pratice 2002; 19: cilt 15 sayý 8 148

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk. Zeliha Öcek

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk. Zeliha Öcek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk Zeliha Öcek Çarşıda dolaşır gibi doktor arama Sorular Kapı tutuculuk nedir? Farklı ülkelerde nasıl uygulanıyor? Avantajları nedir? Ne gibi riskleri olabilir?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Sistem ve Uygulama Özellikleri Üzerinden Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Hakkında Bir Tartışma. Zeliha Öcek

Sistem ve Uygulama Özellikleri Üzerinden Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Hakkında Bir Tartışma. Zeliha Öcek Sistem ve Uygulama Özellikleri Üzerinden Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Hakkında Bir Tartışma Zeliha Öcek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Tanımlayan Temel Özellikler Sistem Özellikleri Kaynak dağılımı

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM. Dr. Çisem Saygılı Prof.Dr. Mehmet Ungan ANKARA TIP AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM. Dr. Çisem Saygılı Prof.Dr. Mehmet Ungan ANKARA TIP AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D. BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM Dr. Çisem Saygılı Prof.Dr. Mehmet Ungan ANKARA TIP AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D. Kendine özgü eğitimi, araştırması, kanıta dayalı temeli olan akademik bilimsel disipline ve klinik uygulaması

Detaylı

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından, gerekse bazı bilimsel makalelerin bulgularına dayalı olarak aile hekimliği uygulamasının ekip çalışmasını motive

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

2014). Ancak. ayaktan ge

2014). Ancak. ayaktan ge PAY PER CASE PAYMENT MODEL IN HOSPITALS: COMPARISON OF P Yazar / Author: i Abstract Today, the fact that the prices of health care services are not determined according to the financial situation affects

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ Tasarým : Ahmet IÞIKMAN Mayýs 2005, ANKARA Bu yayýnýn içeriðinden yazarý sorumlu olup, hiçbir þekilde Avrupa Birliði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Health Policy, Reforms and Consumerist Behaviours H. Hüseyin YILDIRIM * Giriş

Health Policy, Reforms and Consumerist Behaviours H. Hüseyin YILDIRIM * Giriş Sağlık Politikası, Reformlar ve Tüketicilik Davranışları Giriş Özet Health Policy, Reforms and Consumerist Behaviours H. Hüseyin YILDIRIM * Sağlık bakımında tüketici yanlılığı ve tüketicilik davranışı;

Detaylı

aziantep Medical Journal Gwww.gantep.edu.tr/~tipdergi Derleme/Review Cinsel Saðlýk Eðitim Modeli: IMB Modeli Sexual Health Education Model: IMB Model Bilgin Kýray Vural, Gülbanu Zencir Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı