2. Yonetim Kurulu Uyesi Bllent Sadullah KORT,un giindemi takdim edigini ve saygr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Yonetim Kurulu Uyesi Bllent Sadullah KORT,un giindemi takdim edigini ve saygr"

Transkript

1 1. Hava Kuwe eri KomutantrOr yardrmlaima Derneoi yrllrk OtaOan Genel Kurul Toplantrsr 28 Nisan 2014 pazartesi gunir saat 14.OO,da flir" (rrrutf"ri Karargahr Albay salim ILKUQAN Konferans satonundi233 oyenin x"tir,r, ire gerg;relri9tir. 2. Yonetim Kurulu Uyesi Bllent Sadullah KORT,un giindemi takdim edigini ve saygr durugunu takiben gundemin 3 uncri maddesi geregincetenet kuiui 19,r,9 konugmasrnr yapmak Uzere Hava Kuwefleri Komutantrgrl(urmay 6agtanr Xorgeneiaf fr,tefimet garuvii: e sdz verilmigtir. Korgeneral [,lehmet $ANVER tarairnd;n: a. Hava Kuwefleri Komutanlgr yardrmlagma DerneOinin 63 yrllk bir dernek olduou, Hava Kuwefleri personelini kucaktayan ve her konuda olaugr'tioi,.biz Bir Aitefii; sloganrmrza temer tegkir eden derneoimizrn her gegen gun imk;;; iauitiyetterini artrrogi, faaliyetlerini diizenti bir gekilde yurut;rek ornel tjg[it etiigini, b Derneoimiz tarafrndan emekririkte.yaprran yardrm da goz 6n,ne arrndrgrnda kendi :11:,i1i,f_k ll{u0unyn gdriitdri0u ancak bu.kapsimdu o",n""oiririn esas amacrnr goz ardt ederek, konuya emeklilikte ne kadar gok para alabiliriz dl]glincesine,eya ptanini oturtmantn yanlrg olacaot,. c. Dernek gelir-gider durumlarr, tiye saytla, ve ktdemlilik durumla, da dikkate altnarak, yrllara sari olarak yaprlan heiap (riterleri ile Uefrrfenen-Ou yardtm miktarlafl, mevcut ve gelecekteki dernek rivelerine hak maoduriyetine meydan vermeyecek gekilde otmasr gerektigi, ay zamanda dernet iiyeleinin';; i";ri;-i;k,p ederken buyitk beklentilere girmemesi gerektroi, derneein- mari yaprsrna iarai- verecek istekrerde bulunmaktan kagrntlmast daha uygun olacaqr.,..9.. Biraz sonra aynnttlafl agrklanacak olan dernek giderleri konusunda bazt tedbirlerin arrnmasrnrn soz konusu orauou, deoerri tiyererrmizin "ou ronudaki destekrerinin derneqin uzun vadede varlrornr silrdurmesi ve b-izden sonra g"i.nl"r" intixrfi aglstndan son derece Onem arzettiii, ^" ^..1..^?19"1l:ldan, mevcut Uye sayrsrnr artrrma yonrinde tum arkadagtaflmrzrn tegvik eotct ve yaprcl y0nlendirmeleri, millet olarak en dnemli hasleflerimizden oian yardrmlagma ve paylagma duygusunu daha da guglendirecegini,,^,,-,-3-?91o Vf: cenet Kurut Toptantrsrnr yapmakta otan dernegimizin tuzugunde oelflenen amact dodrultusunda irvelerinin katkllart rle daha gliglti- olarak nic6 yeni hizmet yrllaflna ulagacagt genel kurula aniattlmtgttr.

2 3. Genel Kurul agtltg konugmalarrnl takiben Divan bagkanlgrna Emin MERT, divan bagkan veki iklerine yazmanloa lbrahim cur ve gahin LALECi genet segilmiglerdir. BaSkanlr0r segjmine gegilerek divan Yrldrray BE$L ve Ramazan patlr, kurula katrlan Uyelenn oy birligr ile 4. Divan BagkanltOtntn yerlerini almalaflndan sonra divan bagkant Emin N4ERT genel [1111_ll-.P.i1g 119:kkiir ederek giindemin 5 inci maddesi uyannca yonetim Kurutu Fa;tiyel Kaporunun okunmast i9in. Dernek ydnetim Kurulu Bagkanr Atilla yurtta$,a ;dz verilmigtir..,_... H"y: Kuwefleri KomutanlrOr yardrmlaqma Derneoinin yrlr Faatiyeflerini igeren Yonetrm Kururu Faariyet Raporu, yonerirn Kururu Bagkanr Atifla-yuRTTA$ t"r"t,iorn; Yaprlan_ yardrmlar ire rrgiri faariyefler, 2013 yrrr mari durumu ve sonug bagrrkran artrnda Genel Kurula takdim edilmi$tir. 5.. Divan Bagkanr Emin IVIERT gundemrn 6 ncr maddesi geregince Denefleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasrna geqileceoini belirterek, yardimlaima Derne$i Denefleme Kurulu Bagkanr Goksel GENQ e soz vermi$tir. Hava Kuwetreri Komutanrrqr yardrmragma Derneoinin 2o1 3 yrrr faariyeflerine ait Denetleme Raporu c6kset cenq;raf,norn C!nJ x*rf"irf,ji, "ol"iqtir. 6 Divan Bagkanr Emin MERT tarafrndan cener Kurura hitaben, yonetim ve Denetim Kurullanna ait faariyet raporra. sazrere takdim edirmigtir. Giindemin 7 nci maddesi gereoince takdim edilen faaliyet raporla, hakkrnda gorilg bildirmek isteyen varmr? Diyerik, denel Kurul Uyelerinden bu konu hakkrndan sciz aimali isteyen olup, olmadrgr sorulmugtur. _.Sdz almak isteyen Uye grkmadror anlagrlrnca, ydnetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlanntn ibrastna gegileceoi belirtilerek genel kurul ijyelerine yonetim ve Denetim Kururu Faariyet Raporrarrnr IBRA EDENLER, lern efl'rgvenlgr. gekrinde sorurmugtur. Oylama sonucunda Faaliyet Raporla,nrn tiyelerce oy birlior ile iora i:oitoigi Genel Kuiula agtklanarak, Genel Kurul adtna yaptrklari galrgmilardai dolayt yonetim ve denetim kurullafl na tegekkur edilmigtir. 7 Gundemin 8 inci maddesi gereoince, Divan Bagkanr tarafrndan, Hava Kuwefleri f:.arl:l 'gi Y"rd Tlagma Derneoi Aktrieryat Denetim Raporu ite itgili otarak gener kurut uyerenne b gi veritmesi amacryla Bedrettrn OZGUR,e soz veritmi$iir. Bedrettin OZGUR tarafrndan Hizmet Sunucusu konumundaki dernegin Temel yrikum[illkleri Konusunda; _ a. Dernegin, riyelere yaptlan yardrmlar nedeniyle 4632 sayri Bireysel Emeklilik Tasaruf ve Yatrrm sistemi Kanununun geqici f inci maddesine og iiaziran tarihinde eklenen ek frkra uyannca Hazine MUsteglrligrnrn aktueryal denetimine tabi oldugu, b. Sdz konusu denetimin, Emeklilioe ydnelik Taahh0tte bulunan kuruluglafln, Aktueryal Denetimi hakkrnda y6netmellk hrikijmlerine gore yaprlmakta oidu$u, -

3 c. Uyelere ve galrganlara sunulan faydalara, varlrk ve yilkrimlltluklere, hesaplann aynstrfllmasrna, aktiieryal hesaplamalarda kullanrlan yontem ve varsaytmlara iligkin bilgileri igerdi0i ve yetkilendirilmig aktiier tarafrndan hazrrtanrp imzatandrer antairlmrstrr YtI Aktuerya Raporu Genel Durumu Hakkrnda; a. Aktiierya Raporunun Adendum Firmasr taraflndan 31 Araltk 2013 tarihi esas alrnarak hazrrlandlgtnt,....b. Dernegh biriktirme katsayrsr olan.l,.l8,de deoisiktik yaprlmasr ve bu katsayrnrn kaldrfl lmasr halinde teknik agr0rnrn degerlendirildigi, c. Oernek birikimlerinin tamamen risksiz, ancak en yuksek stopajrn Odendigi banka mevduatlannda de0erlendirildi0i, 9. Bireylerin ise katkr paylannr derneoe yatrrarak herhangi bir vergi avantajrndan faydalanamadrklafl, d. Trim faktorlerin dikkate alrndrgtnda, 4632 sayrlr Kanuna eklenen gegici 1,inci maddeden yararlanrlarak birikimlerin Bireysel Emeklilik sistemine aktaflmrnrn incelenmesi gerektigi sonucu grkanldr0r, Bireysel Emeklalik Sisteminin Avantajlafl Konusunda; a. Aktaflm sonrasrnda odeyecegi aidaflara yo25 oranrnda devlet katktst alacaot, b. Aktanm sonrasr akta lan varltklafl bireysel emeklilik sisteminde stopajstz olarak yatrflma yonlenecegi ve bu durumda potansiyel olarak yattflmlarrnrn ieel getirisinin artacagt, c.. Dernek aracrlt0r ile bireysel emeklilik sistemine daha driguk gider kesintileri odeyerek dahil olabileceoi, 9. Hayat sigortast ve benzeri ek faydalarr ktsmen veya tamamen bedelsiz olarak alabilecegi, d. Emeklilikte esnek emeklilik ve uzun yagama d6nemi igin sigorta sisteminden 9T!r b9yy maag alabileceoi, reet getirinin daha yuksek otmasr, ailsiiti kesinti ve %25 devtet katkrsr ile bu tutafln goreceli olarak daha yr.jksek olacagr, e. Birikimlerin geffaf bir gekilde gunluk olarak takip edilebileceqi, birden fazla Emeklilik yatrrrm fonra, igerisinde kendi risk-getiri tercihine gdre yatr.m tercihinde bulunabilecegi anlatrlmrgtr r.

4 Dernek Agtstndan;, a. Hayat Sigortalaa ile ilgili risklerin krsmen veya tamamen emeklilik girketine devredilebilecegi,, b. Dernek varlrklaflntn yattnma yonlendirilmest ile ortaya gtkan stopaj ylikunrin azalacalt, aynr miktar varltklafln benzer yatrnm kogu llafl nda 'yatrrrm getirisinin artmrg olacagl, c. Kurgulanacak ek emeklilik sistemi ile Uyelere daha fazla katkrda bulunma, Uyelerin eg ve 18 yagrn uzerindeki gocuklanna dernek igin tasarlanan uygun kogullarda B_ES'e girme oranaor sunuracagr, bu durumda da dernegin y6nrenoirici ve i6ttet<tit pazaark gilcli On plana gtkacagr, g, Aktanma iligkin genel bir karar altnmasrndan sonra; aktaflmrn detaylandtnlmast, aktanm sonrasr mevzuattn hazrrlanmasl, aktaflm ile ilgili ig planlarrntn olugturulmasr, aktaflm ile ilgili girkeflerin ve ityeterin bitgilendiritmesi, Oiler Oir itaoe ils derneoin hizmetlerinin ve bunlara iligkin mevzuattnrn gozden gegirilmeji yeni, yaptya uyumlu hile getirilmesi gerekece0i, d. Aktaflm sonrast dernek taraftndan yonetilen varltklann azalacalt, toptan tasfiye Halinde gayrimenkullerin sattlmastntn gerekeceoi, e. Dernek faaliyetlerinin ve hrzmeflerinin yaprsrnrn deoigmesi iqin iyi bir iletigim stratejisi olugturulmasr gerektioi anlatrlmrgtrr. Sonug olarak;. a. Mecburi hizmetin 15 yrrdan r 0 yrra inmesi nedenryre geqen vrr emekri oran/istifa eden personelin fazlalrgr ve gegmig 1O yr rk dcinemdi 'aidatrnr almadan Hava Kuvvetlerinden aynlan personele yaprlan ddemeler (Erken Aynlma Odemesi) nedeniyle giderlerde artrg oldugu,. b.. Dernek y trnmlan ile ilgili 2OO9 yrlrnda 5 yrl sonra yeniden deoerlendirilmek ijzere. getirilen 1.'18'rik katsayr oranrnda yeniden duzenreme yaprrdrgl ve yeni Uye grri$i artrnldr0r takdirde dernegin topartanma ve yeniden buyitme jurecine girece!inin de0erlendirildigi,...c. Aktiieryal rapor uyannca tedbir alnarak 63 yrllk derneoin bizden sonrakilere intikalinin saglanmasrnrn gerektioi, g. Yeni iiye giriqinin artrfllmasr, dzellikle astsubay, sozleqmeli subay/astsubay, uzman erbag ve memurlafln bu konuda ilyelerimiz tarafindan tegvik edilmesi gerektigi, d Bireyser Emekririk sisteminin aragtrrrmasr igrn yonetim Kururuna yetki verirmesi ve gelecek ytl yaprlacak genel kurulda bu konuda bir deoerlendirme yapilmasrnrn uygun olacagr anlatllmtgttr.

5 8. Gilndemin g'uncu maddesi gereoince ydnetim Kurulu ve Genel Kurul Uyelerince; Hava.Kuvvetleri Komutanlrot yardtmlagma DerneOi hakktnda onerge vermei isteyen uyelerin_ tinergererini Divan Bagkanrrorna getirmereii istenmig ve Di-van Bagkanrrgrnca, Genel Kurul Uyeleri tarafrndan verirecek cinirgererin Gener Kuiur saronunda outunai riye sayrsrnrn 1/1o', undan az ormamak ve uyerer tarafrndan imzaranmak gartryra verirebirecegi hatrrlatrlmtgttr. a. Bu kapsamda, Dernek yonetim Kurulu taraftndan verilen.bireysel Emeklilik Sisteminjn aragttnlmast igin yonetim Kuruluna gorev verilmesi ve geiecek yrl yaprlacak Genel Kurulda bu konunun arz edirmesi." Konuiu onerge cener Ku"rurda buiunin i:yerer tarafrndan oy gokluou ile kabul edilerek,. dernek ytinitim kuruluna gdrev verilmig ve dniimuzdeki.yrl yapllacak olan genel kurula konu ile ilgili gerekli araglrrmanrn yaprlarak gl.indem maddesi olarak getirilmesi istenmigtir. b. Dernek Yonetim Kurulu taraflndan verilen,,hava Kuwefleri Komutanltgt Yardtmlagma Derneoi Genel Kurulu taraflndan altnan karar gereoince 2009 yrlr Nisan ayrndan itibaren Lry lere yaprran yardrmrara irave ediren 1,1g kitsalrsrnrn 5 yrlik srirenin sona.ermesi ve.aktuerya Raporu uyaflnca cenel Kurul Uyeleii tarafrndan yeniden degerlendirilmesi." konuru onerge Gener Kururda burunan riyerei tarafrndan oy gokiugu ire reddedilmistir. c. Hava Kuvvetleri Komutanh0l yardlmla$ma Derneoi Genel Kurul Uyeleritarafrndan "2009 yrlr Nisan ayrnda arrnan karar gereoince o tarihten iti6aren Oyerere yaprran yardrmrara ilave edilen 1,18 katsayrsrnrn kardrnrmasr, degigtirirmesi veya oeriiti bir tirihte gegerririginin srnrrland rfl lmasr hususunda dernek y6netim kururu tarafrndin incereme yaprrarik - 20i 5 yrrr Olaoan. Genel Kurulunda tjyelere takdim yaptlmast ve antlan genel kurulda bu hususun karara ba$lanmasr." Konulu onerge Genel Kurulda bulunan riye-ler taraflndan 2 red oyuna kargrlrk oy goklu0u ile kabul edilerek, dernek yonetim kuruluna gorev verilmig ve 0numiizdeki yrl yaprracak oran gener kurura giindem maddesi olarak getirirmesi istenmigtir. _ g Genel Kurul rtyeleri tarafrndan,,,hava Kuwefleri KomutanltOr yardrmlagma Dernegi rarafrndan yaprlacak yardrmrarn usur ve Esasrarnrn Tespitine D;ir yonetmeiioin 4'e maddesinde bulunan Qocuk vefat yardrmrnrn "Qocuk vefat yardrmr uyenin bakmaira ytlkumlii olduou gocuklannrn vefatrnda yaptlrr. yardrm belgelendirmek Sarttyla; a. Erkek gocuklarda evlenmemig ve sosyal guvencesi olmamasr halinde 25 yagrna liadar, b. Krz gocukla. ile bedenser ve zihinser eng fli gocuklarda evrenmemis veyi evrenmig boganmrg ve sosyal giivencesi ormamasr harinde yaprrrr." gekrindeki onerge dener Kururia ourunan aiyeler tarafrndan 7 red oyuna karsrrrk oy gokruou ire kabur edire;k, dernek ydnetmerioinde gerekli duzeltmenin yapllmastna karar verilmistir. d. Dernek ityesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan verilen,,dernek Uye aidattnrn yrllrk enflasyon maag arttgtna uygun olarak +2 puan artttnlmasl.,,teklifi Genel Kurulda bulunan r.iyeler tarafrndan oy birli0i ile reddedilmigtjr. e. Dernek ityesa lvuzaffer TANOGLU tarafrndan verilen,,dernek ilyesi iken herhangi bir nedenle l]yelikten ay.lan personel bir defaya mahsus Uyelige geri ddnebilirler. Ancai i.]yelikten ay. kardrkra, sure aida ann ('r0) on taksitte,i gi-roixi aidat uzerinden hesaplanarak yatrrmak gartr ile uyerige geri ddnebilirler. teklifr 'Gener Kururda bulunan uyerer taraitndan oy goklu0u ile reddedilmigtrr

6 ^_ &. Oer19f< uyesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan verilen,,emeklilik hakktnr kazanan X"^_11.y1 ::,g?ld!,rug her r.iye. istedioi.takdirde emekti otmug sibi dernekten ayntabitir. uernekre DtnKen parasrnt emekli olmug gibi alabilir.,,teklifi Genel Kurul Salonunda'bulunan Uye saytstntn 'll'10' undan az olmast nedeniyle gtindeme ahnmamtgttr.. E Dernek ityesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan verilen,,yardrmlagma Derneoi olagan toplanlsrntn hafta sonlanna alnmast (Cumartesi Ogteden ionra 13.30,da.,, teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan uye saytstntn 1/10, undan iz olmasr nedeniyle glindeme alrnmamtgttr.. 6 Dernek iiyesi Muzaffer TANOGLU tarafrndan verilen.dernek atyesi iken herhangi bir nedenre iiyerikten ay.ran personere Uye orduou ay goi d;r:inoe burundururarak parasrnrn iade edilmesi (yaprlan masraftar grka,ldrktin io-nra).,, teklifi Genel Kurul Salonunda bulunan iiye saytstnrn 1/10, undan az olmasr nedeniyle!trndeme altnmamtgttr. q Diva! Bagkanr Emin MERT tarafrndan gltndemin.lo uncu maddesi uyattilca,,2014 ylt Tahmini Biitgesinin gorugurerek oyranmasrni gegirecegi birdirerek Gener Kurura arz ediren 2014 yri Tahmini Butgesi kapsamrnda oyrama-yaprrma-sr tonusu, oivin Bagkanr tarafrndan cul gl.iy.rrl, sorutmugtur. Bu kapsamda Genel kurut tarafrndan yrtr iahmini Bijtgesi oy birligi ile kabul editmigtir. I0. Divan Bagkanr Emin MERT tarafrndan gundem maddererinin tamamrandror birdirirerek, gdrtigiilen tiim konurar hakkrnda soz armak isteyen orup, ormadrgr sorurmugtur. Gener Kurui huzurunda sdz almak isteyen grkmadrgr goriitiince, gi.indemin io uncu maddesi uyannca Hava Kuvvetreri Komutanrrgr yardrmragma Derneginin 2013 yrrr orasan cener Kururunun kapanrgrnrn yaprlaca!t Genel Kurul Uyelerine agrklinmrgtrr.,..^,^-,ty,l:!"i.01i, qiv,3n Balkanr Emin MERT tarafrndan,,genet Kurutun DeOerti uyere,, Hava Kuwefleri Komutanlr0r yardrmlagma Derneoi TUzriOUni.tn g lnci madiesi 1l9l1Lr:y..i9?.. r0,3 _ Yrtr otagan, Genet Kurui Toptantrsinr t-*irirr,e butunuyoruz, uernek IuzugiJ gereoi cenel Kurut.Toptantrlaflnrn her yrl NiSAN ayr igerislnde yap,tmaii gerekmektedir, gerecek Gener Kurur roprantrsrnrn 20i5 yrrr NisAN ayr-igerisinde v<inetim Kurulunun belirleyeceoi bir tarihte yaprlaca{r, bu toplantrda alilan tum kararla,n ilyelerimize hayrrlr ormasrnr direrim." temennisi dire getirirerek toprantr tamamranmr$trr. $ahin LALECI Yazman lorahim dur Yazman Divan Bagkan Vekili irj,ruy'aegr-t Divan Bagkan Vekili Divan Bagkanr