Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007"

Transkript

1 Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Kompozisyon Yarýþmasý Sonuçlandý Birleþmiþ Milletler in Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi amacýyla yürüttüðü Ortak Program (BMOP) kapsamýnda, lise öðrencileri arasýnda düzenlenen 'Kadýn Dostu Kent' konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren eserler belirlendi. Sayý:6 Haziran 2007 Bu Sayýda Kompozisyon yarýþmasý sonuçlandý sf 2 Kompozisyon Yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler Ankara da sf 3 BMOP Ýllerine Yerel Eylem Planlarý Ziyaretleri sf 4-5 Sabancý Üniversitesi Sertifika Programý sf 6 VAKSA Hibe Programýna yoðun ilgi sf 7 Kadýn örgütlerinin BMOP hakkýndaki görüþleri Nevþehir sf 2 Ýzmir sf 3 Van sf 4 Kars sf 5 Trabzon sf 6 Þanlýurfa sf 7 Birleþmiþ Milletler Ortak Programý nýn, Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van'dan oluþan 6 ildeki lise ve dengi okul öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen kompozisyon yarýþmasýnda, her ilde ayrý ayrý oluþturulan jüriler eserleri deðerlendirdi. Her ilden ilk 3 dereceye giren öðrencileri saptayan jürinin kararýna göre, birinciliði kazanan öðrenciler masaüstü bilgisayar, ikinciler dijital fotoðraf makinesi ve üçüncüler ise MP3 çalar ile ödüllendirildi. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler, Birleþmiþ Miletler Ortak Programý nýn davetlisi olarak Ankara da aðýrlandýlar. Öðrenciler baþkentte Birleþmiþ Milletler Binasý, Anýtkabir, Atatürk ün Selanik te doðduðu evin Atatürk Orman Çiftliði ndeki kopyasý, ilk Meclis, Ankara Kalesi, Atakule, Ortadoðu Teknik Üniversitesi Teknokent, Türk Zeka Vakfý, Ankara Palas ýn yaný sýra kentin tarihi ve turistik yerleri ile alýþveriþ merkezlerini de gezip sinemaya gittiler. Gezi BM Ortak programýnýn yürütüldüðü 6 ilden gelen öðrencilerin tanýþmalarý için de bir fýrsat oldu. devamý sf.2-3 te BMOP Ýllerine Yerel Eylem Planlarý Ziyaretleri Ortak Program ýn uygulandýðý illerde hazýrlanan Yerel Eylem Planlarý yla ilgili geliþmeler þehir ziyaretlerinde ele alýndý. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi amacýyla 6 ilde yürütülen Ortak Program ile ilgili geliþmeleri ele almak üzere oluþturulan BMOP heyeti, 6 ilin Vali ve Belediye Baþkanlarýný ziyaret ederek kentlerdeki sivil toplum kuruluþlarý ile bir araya geldi. Kent ziyaretleri sýrasýnda BMOP Program Yöneticisi Nevin Þenol a, Ýçiþleri Bakanlýðý Araþtýrma ve Etüdler Dairesi Baþkaný Yýlmaz Kurt, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþar Danýþmaný Abdullah Özbek, Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkaný Dr. Þentürk Uzun, Ýçiþleri Bakanlýðý BMOP Ulusal Direktörü Mustafa Çöðgün, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Kontrolörü Recep Demir, Baþkomiser Osman Taþçý ve Hacý Ömer Sabancý Vakfý VAKSA Direktörü Zerrin Koyunsaðan eþlik etti. devamý sf.4-5 de

2 2 Kompozisyon Yarýþmasý Sonuçlandý Birleþmiþ Milletler in Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi amacýyla yürüttüðü Ortak Program (BMOP) kapsamýnda, lise öðrencileri arasýnda düzenlenen Kadýn Dostu Kent konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren eserler belirlendi. Birleþmiþ Milletler Ortak Programý nýn uygulandýðý Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van'daki lise ve dengi okul öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen kompozisyon yarýþmasýnda her ilde ayrý ayrý oluþturulan jüriler eserleri deðerlendirdi. Her ilden ilk 3 dereceye giren öðrencileri saptayan jürinin kararýyla birinciler masaüstü bilgisayar, ikinciler dijital fotoðraf makinesi ve üçüncüler MP3 çalar ile ödüllendirildi. BMOP tarafýndan Ankara ya getirilen öðrenciler için Birleþmiþ Milletler in Ankara daki merkezinde ödül sertifika töreni ve resepsiyon düzenlendi. Sertifika töreninde BMOP ve UNFPA çalýþanlarý, Ýçiþleri Bakanlýðý Ortak Program ekibi, 6 ilde görev yapan Yerel Koordinatörler de hazýr bulundu. Öðrencilere ödül sertifikalarý, BMOP Program Yöneticisi Nevin Þenol, Ýçiþleri Bakanlýðý BMOP Ulusal Direktörü Mustafa Çöðgün ile Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Kontrolörü Recep Demir tarafýndan verildi. Yarýþmasýda dereceye giren eserler ve sahipleri þöyle sýralandý: ÝZMÝR 1. Uçuyorum Ne Güzel -Nurhak Gürbüzer, 2. Hayaller Gerçek Olsa -Hafize Bilge Eren, 3 Çaðdaþlýk ve Kadýn -Hasan Tunçel KARS 1. Ýþte Biz... Bizim Hikayemiz -Zehra Bahar Gey, 2. Dünyamýzýn Mimarlarý -Meryem Uludað 3. Kadýnlar da Nefes Alsýn -Ali Murat Kesemen NEVÞEHÝR, 1. Kadýn mý? O da Ne? -Zeynep Kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler BMOP personeli, Yerel Koordinatörler ve Ýçiþleri Bakanlýðý Ortak Program ekibi ile hatýra fotoðrafý çektirdi. 18 Mayýs 2007 Mine Gündoðan, 2. Ben Kadýným -Ýrem Altunok 3. Umuda Yelken Açmak Zamaný 18 Haziran -Kübra 2007 Baytal ÞANLIURFA-1. Kentte Bir Kadýn Olmak - Mer- 2 Temmuz 31 Aðustos 2007 arasý yem Salvacý, 2. Doðduðumuz Ýçin Suçluymuþuz - Emine Akagündüz, 3. Kadýnýn 18Adý Eylül Yok 2007Bu Þehirde - Hayrunnisa Çýnar TRABZON,1. Bir Damla Kadýn, Bir Damla Eþitlik -Melek Ayyýldýz, 2. Arnavut Kaldýrýmlarý, Ýstiridye ve Kadýn -Kübra Pektaþ, 3. Kadýn Dostu Kent -Ayþegül Ak VAN, 1. Þehir ve Kadýn -Þerife Demir, 2. Umut Çiçekleri -Sennur Ebinç, 3. Bir Kent Ýstiyorum, Benim de Yaþadýðým -Aysel Danýþ 18 Mayýs :00 Ýzmir Kars Nevþehir Þanlýurfa Trabzon Van 1.Nurhak Gürbüzer 2.Hafize Bilge Eren* 3 Hasan Tunçel (*Törene katýlamadý) 1. Zehra Bahar Gey 2. Meryem Uludað 3. Ali Murat Kesemen 1. Z. Mine Gündoðan 2. Ýrem Altunok 3. Kübra Baytal 1. Meryem Salvacý 2. Emine Akagündüz 3. Hayrunnisa Çýnar 1. Melek Ayyýldýz 2. Kübra Pektaþ 3. Ayþegül Ak 1. Þerife Demir 2. Sennur Ebinç 3. Aysel Danýþ NEVÞEHÝR Yerel Koordinatör Huriye Karabacak, Nevþehir de faaliyet gösteren kadýn kuruluþlarýnýn BMOP bizim derneðimiz açýsýndan çok yararlý oldu. Özellikle proje yapýlmasý konusunda eðitim almamýz çok iþimize yaradý. Ortak Programýn yerelde yürütülmesi ve yaptýðý bir çok çalýþma, kadýnlarýn birbirlerini tanýmasýna ve yeni oluþumlara yol açtý. Bu da ilimize ciddi bir hareketlilik getirdi. Tüm bunlar için Ortak Program yetkililerine teþekkür etmek istiyoruz. (Nuriye Arar-Turk Kadýnlar Birliði Nevþehir Þube Baþkaný) BMOP, derneðimizin, Türkiye de ve þehrimizde kadýn sorunlarý hakkýnda bilgi edinmesini saðlamýþtýr. BM nin bu Programý sayesinde Nevþehir de örgütlenme ihtiyacýnýn olduðunu gördük ve Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði ni kurduk. Programla beraber, kadýn ve kýz çocuklarýnýn temel ihtiyaçlarý doðrultusunda çalýþmalara baþladýk. Ayrýca ilimizdeki sýðýmacý ve mülteci kadýn ve kýz çocuklarýnýn sorunlarýna da eðildik. (Hayriye Demirbilek-Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði Baþkaný).

3 3 Öðrencilerin Ankara Gezisi Kadýn Dostu Kent konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler, Birleþmiþ Miletler Ortak Programý nýn davetlisi olarak Ankara da aðýrlandýlar. Öðrenciler baþkentte Birleþmiþ Milletler Binasý, Anýtkabir, Atatürk ün Selanik te doðduðu evin Atatürk Orman Çiftliði ndeki kopyasý, ilk Meclis, Ankara Kalesi, Atakule, Ortadoðu Teknik Üniversitesi Teknokent, Türk Zeka Vakfý, Ankara Palas ýn yaný sýra kentin tarihi ve turistik yerleri ile alýþveriþ merkezlerini de gezip sinemaya gittiler. Gezi BM Ortak programýnýn yürütüldüðü 6 ilden gelen öðrencilerin tanýþmalarý için de bir fýrsat oldu. Anýtkabir ÝZMÝR AOÇ Ankara Kalesi ODTÜ-Teknokent Yerel Koordinatör Semra Ulusoy, Ýzmir de faaliyet gösteren kadýn kuruluþlarýnýn Ýzmir Kadýn Dostu Kent olarak bilinir. Bu gerçek bir duruma mý karþýlýk gelir? BMOP belki de bu sorunun yanýtýný bulmamýza ve Ýzmir'in gerçekten Kadýn Dostu Kent olmasýnda sorumlu olanlarýn (devlet, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektör) bir arada çalýþmasýný teþvik ederek kadýnlarýn ve dolayýsýyla toplumun yaþam alanlarýnýn dönüþtürülmesinde etkin rol almasýna katkýda bulunacak. Biz, bir kadýnlararasý dayanýþma örgütü olarak, yaþam içinde haklara sahip, haklarýný bilen ve bu haklarý kullanan kadýnlarýn yaþamý deðiþtirip dönüþtürme gücüne tanýklýk ediyoruz. BMOP'un da bu gücün görünür ve etkin kýlýnmasý için bir arada çalýþma zeminini oluþturma hedefini oldukça deðerli buluyoruz. (Sevgi Alpsen Binbir-Ýzmir Kadýn Dayanýþma Derneði) Geliþmekte olan ülkemizde, kadýnýn insan haklarýna dair sorunlar demokratik ve çaðdaþ bir ülke olma yolunu týkamaktadýr. BMOP, bu sorunlarýn çözümü ile ilgili olarak çeþitli kurumlar (Valilik, Büyükþehir Belediyeleri, Yerel Belediyeler ve STK lar) arasýnda iletiþimin güçlendirilmesi anlamýnda önemli bir adýmdýr. Bu adým, gerek sosyal gerekse siyasal alanda cinsiyet eþitliðinin geliþtirilmesine ve bu yolla ülkemizin demokratikleþmesine katký saðlayacaktýr. Yerel Karar Alma Mekanizmalarýnda (Ýl Genel Meclisi, Belediye Meclis Üyelikleri vb.) kadýnlarýn daha yoðun bir þekilde var olmalarý gerekmektedir. Bu da; kadýnýn bilinç düzeyinin yükseltilerek, toplumsal alanda kadýn sorunu ile ilgili farkýndalýk yaratarak ve karar alma süreçlerinde kadýnlarýn da söz sahibi olmalarýnýn önemi vurgulanarak saðlanabilir. BMOP Hibe Programlarý çerçevesinde, bu alanda çalýþan STK larýn proje yürütme konusundaki en önemli sorunlarý (maddi imkansýzlýklar, çeþitli kurumlara ulaþmama vb.) önemli ölçüde çözülmektedir. Toplumun dönüþtürülmesine katký saðlayacak projelerin hayata geçirilmesiyle daha iyi bir gelecek dileklerimizle. (Ege Kadýn Dayanýþma Vakfý) Biz BEKEV olarak BMOP Ortak Programý nýn bölgemizde, ilimizde, ülkemizde ve tüm dünyada, cinsiyet eþitsizliðine, kadýn ve kýz çocuklarýnýn her türlü þiddete maruz kalmalarýna, cinsel meta olarak pazarlanmalarýna, kadýnlarýn ekonomik özgürlüklerini kazanarak üretime ve istidama katýlmalarýna, savaþlardan, yoksulluktan açlýktan en fazla kadýnlar, genç kýzlar ve çocuklar etkilendiðinden buna yönelik yeni çalýþma programlarý oluþturularak, sömürülen kadýn emeðinin evde veya dýþarýda çalýþan kadýnlarýn sosyal güvenceye kavuþturulmalarý konusunda BMOP ile ortak programlarda yer alarak çalýþabileceðimizi düþünmekteyiz. Bu çalýþmalarýn tüm kadýnlarýn kurtuluþu için bir kývýlcým yaratmasý umudu ve dileðimizle baþarýlarýn devamýný diliyoruz. (BEKEV-Buca Evka-1 Kadýn Kültür Ve Dayanýþma Evi Derneði) ana amaçlarýndan olan kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan Derneðimizin haklarýnýn geliþtirilmesi konularýný kapsayan projenizde ortak olmaktan onurlu ve mutluyuz. BM programýnýn yerel bazda da ilimize önemli katkýlar saðlayacaðýna inanmaktayýz. Desteklenen projelerin uygulanmasý sonucunda kadýnýn gerek sosyal gerek siyasi hayatta daha bilinçli, daha güçlü ve daha çaðdaþ birey olarak yerini alacaðý kuþkusuzdur. Mevcut ve gelecekteki tüm projelerde ortaklýðýmýzýn ve baþarýlarýnýzýn devamýný dileriz. (Engin Demir, Kadýn Haklarý Derneði)

4 4 5 Ýllere Yerel Eylem Planlarý Ziyareti Yaklaþýk 5 ay süren katýlýmcý bir sürecin ardýndan yerel ortaklar tarafýndan hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarý-YEEP Nisan 2007 de vali ve belediye baþkanlarýnýn bilgilerine sunuldu. Bu amaçla 9 Nisan da Kars ta baþlatýlan kent ziyaretleri 30 Nisan da Ýzmir de tamamlandý. Ýçiþleri Bakanlýðý, Birleþmiþ Milletler Ortak Programý ve VAKSA temsilcilerinden oluþan ekip, vali ve belediye baþkanlarýna yerel ortaklar tarafýndan hazýrlanan yerel eþitlik eylem planlarýný ana hatlarý ile sundular, katký ve onaylarýný istediler. Kent ziyaretleri sýrasýnda BMOP Program Yöneticisi Nevin Þenol a, Ýçiþleri Bakanlýðý Araþtýrma ve Etüdler VAN Dairesi Baþkaný Yýlmaz Kurt, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþar Danýþmaný Abdullah Özbek, Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkaný Dr. Þentürk Uzun, Ýçiþleri Bakanlýðý BMOP Ulusal Direktörü Mustafa Çöðgün, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Kontrolörü Recep Demir, Baþkomiser Osman Taþçý ve Hacý Ömer Sabancý Vakfý VAKSA Direktörü Zerrin Koyunsaðan eþlik etti. Ekibin ziyaretlerini taki-ben illerde yapýlan deðerlendirme sonucunda; 6 ilin vali ve belediye baþkanlarýna sunulan YEEP lerin genel hatlarý ile olumlu ve uygulanabilir bulunduðu kaydedildi. Yerel Eþitlik Eylem Planý taslaklarý, yerel karar alma makamlarýnýn görüþlerine sunuldu Ýçiþleri Bakanlýðý, Birleþmiþ Milletler Ortak Programý ve VAKSA temsilcilerinden oluþan ekip, iller ziyareti kapsamýnda; Ýzmir de Vali Cahit Kýraç ile Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Kars ta Vali Mehmet Ufuk Erden ile Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu, Nevþehir de Vali Asým Hacýmustafaoðlu ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya, Þanlýurfa da Vali Yusuf Yavaþcan ile Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, Trabzon da Vali Nuri Okutan ile Belediye Baþkaný Mehmet Volkan Canalioðlu, Van da da Vali Özdemir Çakacak ile Belediye Baþkaný Burhan Yenigün ile görüþtü. YOL HARÝTASI Hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarý, yerel düzeyde kadýn erkek eþitliðini gerçekleþtirmeyi, eþitlikçi politikalarý sürdürülebilir kýlmak için toplumsal cinsiyet yaklaþýmýný yerel yönetimlerin plan ve politikalarýna yerleþtirmeyi amaçlýyor. YEEP ler kadýn dostu kentler oluþturmak için kullanýlacak yol haritalarýdýr diyen BM Ortak Program Yöneticisi Nevin Þenol, YEEP leri kent düzleminde yaþamýn tüm alanlarýna doðrudan veya dolaylý olarak dokunan, kamusal ve özel alanda kadýnlar aleyhine iþleyen eþitsizlikleri ortadan kaldýrmaya yönelik çözüm önerileri paketleri olarak niteledi. Þenol, YEEP lerde yer alan ve siyasi iradenin mevcudiyeti halinde kýsa vadede kolayca gerçekleþtirilecek çözüm önerilerinden öncelik taþýyanlarý þöyle sýraladý: Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi çalýþmalarýný izlemek ve kararlarý etkilemek için izleme gruplarý ve/veya kadýn platformu oluþturulmasý, yerel meclisleri izleme grubunun ve/veya platformunun, ilgili ihtisas komisyonlarýnýn (trafik, çevre, kadýn, aile, saðlýk, gençlik, kültür vb.) toplantýlarýna katýlýmý için uygun ortam oluþturulmasý, Halkýn yerel kararlara katýlýmýný öngören yapýlar olarak düzenlenen kent konseylerinde gönüllü kota uygulamasý ve benzeri yönetemlerle, kadýnlarýn en az 1/3 oranýnda temsil edilmesinin saðlanmasý, Kentsel eþitlik politikalarýna temel teþkil etmek üzere kadýn ve kýz çocuklarýnýn durumunu ve ne tür yerel hizmet talep ettiðini ortaya koyan cinsiyet bazlý ayrýntýlý istatistiki verilerin toplanmasý, kentin kayýt sisteminin cinsiyet bazlý veri üretmeye olanak verecek biçimde güçlendirilmesi, Valilik, il özel idareleri ve belediyelerde kadýn haklarýnýn korunmasý ve güçlendirilmesine yönelik çalýþmalarý yapacak, bu çalýþmalarý koordine edecek ve izleyecek birimler ve/veya kurullarýn oluþturulmasý KARS veya ilgili görevlendirmelerin yapýlmasý, Yerel yönetimlerin örgütlenmesi görev, yetki ve sorumluluklarý ve yerel kaynaklarýn hangi alanlara tahsis edileceðini saptayan stratejik planlar hakkýnda kamuoyu, kadýnlar ve kadýn kuruluþlarýnýn düzenli olarak bilgilendirilmesi, onlarýn görüþlerinin alýnmasý ve görüþlerin kararlara yansýtýlmasý, Yerel hizmet sunucularýn, kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan haklarý ve kentli haklarý konusunda düzenli olarak hizmetiçi eðitime tabi tutulmasý, Ýl düzeyinde kadýna yönelik þiddetle mücadele için acil müdahale birimi/kurulu oluþturulmasý, bütçe olanaklarý zorlanarak her ilde þiddet maðduru kadýn ve kýz çocuklarýnýn geçici bir müddet barýnmalarý için ara-istasyonlarýn kurulmasý, Kadýnlarýn sosyal hayata ve çalýþma hayatýna katýlýmýnýn desteklenmesi için sosyal kreþ, yaþlý ve hasta bakýmevleri açýlmasýna öncelik verilmesi, Kent kayýt sistemini güçlendirerek, kaydý olmayan kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn nüfus kayýtlarýnýn çýkartýlmasý kýz çocuklarýnýn zorunlu eðitimden yararlanmasýnýn saðlamasý, Mevcut toplum merkezleri, aile danýþma merkezleri, evlilik danýþma merkezlerinin kapasitelerinin artýrýlarak aktive edilmesi, bütçe imkanlarý zorlanarak yeni merkezler açýlmasý, Halkýn üreme saðlýðý ve aile planlamasý, zorla ve erken evlilik ile akraba evliliðinin zararlarý konusunda bilgilendirilmesi, üreme saðlýðý ve aile planlamasý hizmetlerinin yeniden yapýlandýrýlmasý ve etkisinin artýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yapýlmasý, Kadýnlara yönelik olarak hizmet veren personel sayýsýnýn (sosyal hizmet uzmaný, psikolog vb) artýrýlmasý, Kadýn kuruluþlarýnýn güçlendirilmesine yönelik olarak mekan tahsisi, sabit giderlere katký vb. teþviklerin hayata geçirilmesi. Yerel Koordinatör Ayþe Sargýn, Van da faaliyet gösteren kadýn kuruluþlarýnýn Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý Ve Geliþtirilmesi Ortak Programý kamu kurumlarý ile kadýn örgütlerini bir araya getiren bir köprü oldu. Birbirimize dokunmamýzý saðladý. Kadýn örgütlerine çok önemli bir katký oldu bu. Öte yandan elbette bu program aracýlýðýyla köklü ve sistemli bir þekilde üretilen ayrýmcýlýðýn önlenmesi mümkün deðil. Ama çözüm arayýþlarýnýn ortak yürütülmesi çalýþmalarýnda bizler için çok iyi bir araç olduðu kanaatindeyiz. (Van Kadýn Derneði) Kadýn Giriþimciliðini Destekleme Derneði üyeleri ve proje çalýþanlarý olarak bizler de Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Ýyileþtirilmesi Programý kapsamýnda yürütülen çalýþmalara zamanýmýz elverdiði ölçüde katýldýk. Son derece verimli geçen toplantýlar sonucunda kendi payýmýza dersler çýkardýk ve kadýnlarýmýzla daha verimli çalýþma ortamlarý oluþturup iletiþim ve etkileþimimizi arttýrdýk. Kadýnlarýmýz için daha fazla neler yapabileceðimizin cevaplarýný bulduk. Ufkumuzu geniþlettik. (Kadýn Giriþimciliðini Destekleme Derneði). Halkla devlet arasýnda köprü görevi gören STK larýn asýl misyonlarý, çözüm önerileri üreterek, çözüm mekanizmalarýný harekete geçirmektir. Kadýn STK lar, ülkemizde kadýn sorunlarýnýn tespiti ve çözüm önerileri üretilmesi noktasýnda en etkili kuruluþlardýr. Bu proje, kadýn örgütleri ile yerel idareciler arasýnda, iletiþim ve iþbirlikleri geliþtirilmesinin önünü açmýþtýr. Bu iletiþimin bereketli sonuçlar ortaya çýkarmasýný umuyoruz. (Kadýnlar Elele Derneði) Program da önce sorun- Ortak larý tespit ettik. Sonra birlikte projeler hazýrladýk. Görüþlerimizin programa yansýmasý çok güzel. Bu programla kamu kurumlarýyla ortak çalýþmalar yapabileceðimizi gördük. Kadýn örgütlerinin de birbirleriyle ortak sorunlarda birleþmesi önemliydi. Bu çalýþmalarla kadýn örgütleri arasýndaki önyargýlar da aþýldý. (YAKA- KOOP-Koop-Yaþam, Kadýn, Çevre Kooperatifi) Yerel Koordinatör Sibel Alp Argunhan, Kars ta faaliyet gösteren kadýn kuruluþlarýnýn BMOP Dahilinde uygulanmakta olan projenin STK lara çok katkýsý olduðunu düþünüyorum. Gerek yereldeki sorunlarýn tespiti gerekse çözüm yöntemlerine dikkat çekmesi 6 ildeki STK ve yerel yönetimleri bir araya getirip ortak bir payda da buluþturmasý açýsýndan önemli bir çalýþma ayrýca yine kadýnlarýn siyasete katýlmasý ve partilerde kota konulmasý konusunda partileri ve yerel yönetimlerin dikkatini çekmesi bakýmýndan da önemli görüyorum. Çalýþmada emeði geçen herkesin emeðine kollarýna saðlýk. (KAMER) BMOP nýn þehrimizde yürütülüyor olmasýndan memnuniyet duyuyoruz. Biz yeni kurulan bir kadýn derneði olarak program sürecine sonradan katýlabildik fakat BMOP þehrimizdeki diðer kadýn kuruluþlarýyla eþgüdüm içerisinde çalýþmamýza olanak verdi. Bu kapsamda kuruluþumuzun hemen ardýndan, bazý kadýn dernekleriyle ortaklaþa bir tanýtým kermesi düzenledik. Üretilen ya da üretilecek olan projelere fon saðlama ve arama konusunda yine ortak programýn faydalarýný belirtmek gerekiyor. (Kars Kültürünü Tanýtma ve Kadýn Giriþimciler Derneði) Ortak program bir ilki saðlayarak merkezi ve yerel yönetimler ile STK arasýndaki iþbirliðini geliþtirmiþtir. YEEP ile yerel karar mekanizmalarýna katýlým, kentsel hizmetler, kadýna yönelik þiddet, ekonomik güçlenme ve çalýþma hayatý, eðitim ve saðlýk hizmetleri, göç ve yoksulluk, zihniyet ve farkýndalýk yaratma hedeflenmiþtir. Düzenlenen kompozisyon yarýþmasý Kadýn Dostu Kent için duyarlýlýk saðlamýþtýr. BMOP koordinasyonu baþarýlý bir þekilde yürütülmektedir. (Belgin Kesemen-KAGÝDER) Birleþmiþ Milletler Ortak Programý, ilimizde kadýn örgütlerinin birbirleriyle tanýþmasýný, birbirlerinin projelerinden haberdar olmasýný saðlamada önemli bir yere sahiptir. Ayrýca yerel yönetim kadýn örgütlerini daha fazla tanýmýþ ve kadýn örgütleri ilde daha görünür olmaya baþlamýþtýr. Yönetici düzeyinde de kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan haklarý daha çok konuþulur ve düþünülür olmuþtur. (Türk Kadýnlar Birliði Kars Þubesi). Gündem 21 Kars Kent Konseyi Kadýn Meclisi olarak BM Ortak Yerel Programýnýn ilimizde de yürütülüyor olmasýndan çok memnunuz. Program öteden beri uygulamaya çalýþtýðýmýz, kadýnlarýn karar alma sürecine eþit þekilde katýlabilmeleri ve yerel aktörlerin kadýn konusuna karþý duyarlýlýklarýnýn arttýrýlmasý gibi bir çok konuda bizlere soluk vermiþtir. Ayrýca program kentimizdeki kadýn dernek ve kuruluþlarý arasýnda da bir eþgüdüm saðlamaktadýr. (YG 21 Kars Kent Konseyi Kadýn Meclisi)

5 6 Sabancý Üniversitesi Sertifika Programý Sabancý Üniversitesi BMOP illeri Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van da toplumsal cinsiyet eþitliði bakýþ açýsýnýn eðitim alanýna yerleþtirilmesini desteklemek için aralarýnda toplantý, sempozyum ve sertifika programý gibi bir dizi faaliyet içeren çalýþmalara baþladý. TRABZON Yerel Koordinatör Sinem Mýsýrlýoðlu, Trabzon da faaliyet gösteren kadýn kuruluþlarýnýn BM Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Haklarýnýn Korunmasý Programý, ilimizdeki kadýn örgütlerini biraraya getirdi. Artýk sivil toplum örgütleri olarak paylaþmak ve bir araya gelerek ortak çalýþma ve iþbirliði yapma zamanýnýn geldiðini hatýrlattý. Bu çalýþmalara katýldýktan sonra; kadýnlarýn birlikte hareket edebilecek güçte olduklarýnýn ve yalnýz olmadýklarýnýn bilincine varýldý. Trabzon'daki kurum ve kuruluþlarýn, eðitim, sosyal ve ekonomik yaþantýda kadýnlar için yapýlacak çalýþmalar olabileceðinin farkýna varacaðý zamaný bekliyoruz. Ancak yýllarca beklemekle kaybettiðimiz zamanýn farkýndayýz. Þimdi, anlýyoruz ki kadýnlarýn toplumdaki konumu ve kendi hakkýnda verilen kararlara katýlmasý için hep birlikte çalýþmak gerekiyor. Yapýlacak projelerde gerçekçi yaklaþýmlarla, sorunlarýn çözülmesi için gerekirse her kesimden kadýnýn ayaðýna kadar gidilmelidir. Ancak, bu programý ilk adým olarak kabul edersek, Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi olarak, eðitim eksiði olan, haklarý konusunda çekimser kalan, vasýflý eleman ve ekonomik özgürlüðü olmayan kadýnlarýmýz, kýzlarýmýz ve annelerimiz için daha yapýlacak çok iþimiz var. Bize danýþmanlýk ve rehberlik yapan bu program görevlilerine çok teþekkür ederiz. Tüm sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluþlarla proje ve çalýþmalar yapmak için iþbirliðine hazýrýz. (Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi) Sabancý Üniversitesi Birleþmiþ Milletler Ortak Programý kapsamýnda kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi ne katký saðlamak ve toplumsal cinsiyet eþitliði bakýþ açýsýnýn eðitim alanýna yerleþtirilmesini desteklemek için BMOP illeri Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van da aralarýnda toplantý, sempozyum ve sertifika programý gibi bir dizi faaliyet içeren çalýþmalara baþladý. Bu baðlamda Sabancý Üniversitesi öðretim üyeleri Ayþe Yüksel ve Hülya Adak, Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van a giderek bu illerde öðretim üyeleri, öðrenciler ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile biraraya geldi ve bilgi alýþveriþinde bulundular. Sabancý Üniversitesi nin bu çalýþmasýnýn temel hedefleri þöyle açýklandý: 1. Programýn yürütüldüðü kentlerdeki üniversitelerde toplumsal cinsiyet konusunda çalýþmak isteyen öðretim üyeleri arasýnda baðlar kurmak, 2. Üniversitelerde öðrenci-merkezli toplumsal cinsiyet projeleri geliþtirmeye önayak olmak, 3. Üniversite-sivil toplum dayanýþmasýný öðretim üyeleri, öðrenciler ve yerel kadýn sivil toplum örgütleri üzerinden kurmak, 4. Ve de lise öðretmenleri arasýnda eleþtirel toplumsal cinsiyet bakýþ açýsýný geliþtirmek. Ýllerdeki üniversitelerde görev yapan öðretim üyeleri ve öðrencilerle toplantýlarýn ardýndan Temmuz 2007 de, Toplumsal Cinsiyet ve Kadýn Çalýþmalarý na yönelik bir Ulusal Sempozyum düzenlenmeyi planlayan Sabancý Üniversitesi nin bunlara ek olarak lise öðretmenleri için de Mor Sertifika programý organize ettiði kaydedildi. Sabancý Üniversitesi nin bu faaliyetlerinde hedeflediði temel hususun Toplumsal cinsiyet çalýþmalarýnýn lise eðitimi içinde ana akým haline gelmesi, bu konudaki duyarlýlýðýn derslere ve okul içi etkinliklere yansýmasýný saðlamak olduðu öðrenildi. Lise öðretmenlerinin ve onlar aracýlýðýyla liseli gençlerin kadýnlarýn insan haklarý konusundaki farkýndalýklarýný arttýrmayý amaçladýklarýný kaydeden Sabancý Üniversitesi uzmanlarý Katýlýmcýlar arasýnda ortak bir toplumsal cinsiyet dili ve kuramý oluþturmayý ve öðrenmeyi öðrenme prensibine odaklanarak lise öðretmenlerini toplumsal cinsiyet bilinciyle eðitim stratejileri geliþtirme konusunda güçlendirmek ve desteklemeyi hedefliyoruz dediler. Birleþmiþ Milletler Ortak Programý aracýlýðýyla, kadýn sorununa yönelik yerelde tüm paydaþlar bir araya gelerek çözümler aradýk, çözümler ürettik. Dernek olarak, programýn en büyük katkýlarýndan birinin bu olduðunu düþünüyoruz. Özellikle yerel yönetimlerle ile birlikte ortak çalýþmalar yürütmek, ortak projeler altýna imza atabilmek uzun vadede de sürdürülebilecek güçlü bir iþbirliðinin zeminini oluþturdu ki bu iþbirliði, program kapsamýnda yereldeki tüm paydaþlarýn katýlýmý ile hazýrlanan Yerel Eþitlik Eylem Planlarý nýn uygulama aþamasýnda da katký saðlayacaktýr. (Türk Kadýnlar Birliði) Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý ülkemizde kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn insan haklarý konusunda son yýllarda ciddi yasal düzenlemeler yapýlmýþ olmasýna raðmen, gerek yasal planda ama özellikle uygulamada çok önemli eksiklikler mevcuttur. Eksikliklerin giderilebilmesi, bu konuda ciddi çalýþmalarýn ve önemli projelerin hayata geçirilmesini zaruri kýlmaktadýr. Bu çalýþmalar ve projeler önemli kaynak ve organizasyon gerektirmektedir. Birleþmiþ Milletler Ortak Programý bu konudaki ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna yönelik en faydalý giriþimdir. Özellikle ortak programa baþka ortaklarýn bulunmasý ve onlarýn desteðinin saðlanmasý programýn etkinlik alanýný ve baþarý þansýný geniþletmiþtir. Derneðimiz bu çalýþmadan son derece yararlanmýþ ve yararlanacaktýr. Programý gerçekleþtirenlere takdir ve teþekkürlerimizi sunuyoruz. (Cemile Keskin- Tüm Kadýnlar Derneði)

6 VAKSA hibe programýna yoðun ilgi Hacý Ömer Sabancý Vakfý-VAKSA nýn, Birleþmiþ Milletler Ortak Programý nýn yürütüldüðü illerdeki projeler için vereceði hibeye kadýn dernekleri ve sivil toplum kuruluþlarý yoðun ilgi gösterdi. 7 Hacý Ömer Sabancý Vakfý Uygulama Projeleri VAKSA Hibe Programý Hacý Ömer Sabancý Vakfý nýn (VAKSA), Birleþmiþ Milletler ''Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP)'' kapsamýnda daðýtacaðý hibelere yoðun ilgi gösterildiði bildirildi. BMOP Finans Asistaný Serhan Alemdar, Hibe programýna baþvurabilecek projelerin ana temalarýný Yerel Karar Mekanizmalarýna Kadýnlarýn Katýlýmý, Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Gereksinimlerine Odaklanmýþ Kentsel Hizmetler, Ekonomik Güçlenme ve Çalýþma Hayatý, Eðitim ve Saðlýk Hizmetleri, Göç ve Yoksulluk, Zihniyet Deðiþikliði ve Farkýndalýk Yaratma ve Kadýna Yönelik Þiddetin Önlenmesi olarak açýklamýþtýk. Aralarýnda kamu kurumlarý, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bulunduðu 70 e yakýn baþvuru elimize ulaþtý. Baþvuru sayýsýnýn tahmin ettiðimizin üzerinde gerçekleþmiþ olmasý bizleri sevindirdi dedi. Baðýmsýz bir danýþman grubunun baþvurularý bir ön deðerlendirmeye süzgecinden geçireceðini belirten Alemdar, bunu takiben ön elemeyi geçen proje sahiplerinin proje savunularýný yapmalarý için davet edileceðini kaydetti. Bu aþamada oluþturulan jürinin ön elemeyi geçen baþvurularý deðerlendirirerek nihai sonuçlarý açýklayacaðýný belirten Alemdar, kabul edilen projelere Hacý Ömer Sabancý Vakfý (VAKSA) tarafýndan 5 ila 15 bin dolar tutarýnda hibe verileceðini ifade etti. ÞANLIURFA 0 Yerel Koordinatör Tülay Yýlmaz, Þanlýurfa da faaliyet gösteren kadýn kuruluþlarýnýn Birleþmiþ Milletlerin Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi kapsamýnda baþlatmýþ olduðu projeye, kadýn sivil toplum kuruluþlarý gibi Türk Üniversiteli Ýzmir Kars Nevþehir Þanlýurfa Trabzon Kadýnlar Van Derneði olarak Þanlýurfa dan biz de katýldýk. Bu anlamda; önce Türkiye nin farklý bölgelerinden katýlan yerel kurum ve kuruluþlar ile kadýn sivil toplum kuruluþlarýnýn kendi bölgelerinde yaþanan sorunlarý paylaþmasý ve bu sorunlara çözüm üretilmesi adýna ortak çalýþmalarýn yapýlmasý çok faydalý olmuþtur. Ayrýca BM proje koordinatörleri tarafýndan proje hazýrlanmasý konusunda verilen teknik destek ve uygulanma için gerekli mali destek saðlanmasý veya mali destek saðlayacak adreslere yönlendirilmesi proje çalýþmalarýna anlam ve hýz kazandýrmýþtýr. (Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði) Birleþmiþ Milletler Ortak Programý göreve baþladýðýnda Derneðimize gelip bizimle görüþtü. Derneðimizin kadýn ve kýz çocuklarýna yönelik çalýþmalarýnda manevi desteðini hissettik. Ayrýca kadýn ve kýz çocuklarýna yönelik proje hazýrlama ve yürütme konularýnda ve baþkaca kurum ve kuruluþlarla iletiþim konusunda BMOP tan yararlandýk. Böyle bir çalýþmanýn þehrimizde yürütülmesinden çok memnunuz çünkü daha önce doðru dürüst muhatap bulamýyorduk. Bu nedenle bu Programda emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz. (Müzeyyen Þansal-Kadýn ve Aile Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði) BM Ortak Programý Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirmesini saðlamak üzere yürütülen çalýþma ilerinden birinin Urfa olmasý bizim için anlamlý ve deðerlidir. Bu program çerçevesinde yürütülen çalýþmalarla, kentimizdeki sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kuruluþlarý; kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn geliþtirilmesi, farkýndalýk yaratma, yerelde hizmetlerin daha iyi sunulmasý, kadýn temsilinin artýrýlmasý, kadýnlarýn güvenliðinin saðlanmasý ve kadýnlarýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý gibi konularda ilk kez böyle bir tartýþma sürecini yaþamýþ oldular. Bu süreçte STK lar ve kamu kurumlarý arasýnda bir diyalog geliþti, sorunlar ve çözüm önerileri konuþuldu. Kadýnlarýn en çok sorun yaþadýðý illerden biriyiz böyle bir çalýþmanýn az da olsa sorunlarýn çözümüne katký sunacaðýna inanýyoruz. Bu projeye büyük anlam biçiyoruz çünkü artýk Urfa da da toplumun yarýsý olan kadýnlar sorunlarýný daha cesur dile getirip çözüm üretiyorlar. En güzeli de sadece kadýnlar deðil kamu kurumlarý ve tüm STK lar bunlara katký sunuyor. Bütün bunlar umut verici geliþmelerdir. BM ortak programýnda emeði geçen herkese teþekkürlerimizi sunuyoruz, çalýþmalarýnýn devamýný diliyoruz. (Yaþamevi Kadýn Dayanýþma Derneði) Þanlýurfa Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisi üyeleri, Harran Üniversitesi nin deðerli öðretim üyeleri; bilgi birikimlerini paylaþarak büyük bir özveri ile projeler hazýrladýlar. Tarýma dayalý ekonomisi bulunan ilimizde, tarým iþçisi olarak çalýþan kadýn ve kýz çocuklarýnýn saðlýk, eðitim hizmetlerine ulaþmasý, ekonomiye katkýlarýnýn deðerlendirilmesi, tüm kadýnlarýn bireysel hak ve özgürlüklerinde bilinçlendirilmesinde BMOP ile daha kýsa zamanda büyük aþamalar kaydedeceðimize inanýyorum. (Esin POLAT-Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisi) Milletler Ortak Programý nýn yerelde Birleþmiþ kadýnlarýn yaþadýðý sorunlara dikkat çekmesi bu sorunlara özellikle Kadýn kuruluþlarý ve Kamu kuruluþlarýnn ortak çözüm önerisi için çok büyük bir adýmdý. Siyasetin sadece erkekler için olmadýðý kadýnlarýn siyaset ve yerel mekanizmalarda söz sahibi olmasý, en çok belediye ve muhtarlýklarla içli dýþlý olduðumuz bu toplumda kadýnlarýn siyasete katýlmasý toplumsal bilincin artmasýna neden olacaktýr. Bu gibi projelerin artmasý dileðiyle. (Þanlýurfa KAMER)

7 8 Ortak Bir Program Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý -BMOP, Türkiye de bir çok ilki gerçekleþtirmektedir. Ortak Program, BM in 1997 yýlýndan bu yana yürüttüðü reform sürecinin BM, kamu, sivil toplum ve özel sektör iþbirliðinin ve ortaklýðýnýn somutlaþmýþ halidir. Ortak Program, yerel ortaklarýný (yerel yönetimler ve kadýn kuruluþlarý) yaþam alanlarýný dönüþtürecek ve kadýn dostu kentleri kuracak temel aktörler olarak tanýmlar. Bu nedenle de yerel yönetimleri ve kadýn kuruluþlarýný güçlendirmeyi hedeflemektedir. Hedeflerimiz Ortak programýn ana amacý kadýn dostu kentlerin oluþumuna destek vermektir. Bu amacýn hayata geçirilmesi için de hedeflerimiz þunlar: 1. Kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için uygun ortamýn (yani planlar, programlar, politikalar ve yasalar) yaratýlmasý. 2. Yerel yönetimlerin kadýn ve kýz çocuklarý için kaliteli hizmetler tasarlama ve sunma kapasitesinin geliþtirilmesi. 3. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý ve derneklere kadýn-erkek eþitliðini savunma, bununla ilgili kurum ve kuruluþlarla baþarýlý etkileþim saðlamalarý ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn konumlarýný güçlendirme kapasitelerinin geliþtirilmesi. 4. Halkýn kadýn ve kýz çocuklarýnýn haklarý konusundaki bilinçlenme düzeyinin artýrýlmasý. Nedir Kadýn Dostu Kent? Neden 6 Þehir? Proje hazýrlýk aþamasýnda, þehir seçimi konusunda detaylý ve kapsamlý bir çalýþma yapýlmýþtýr. Bir çok kriter deðerlendirildikten sonra projenin ilk olarak Ýzmir, Kars, Nevþehir, Þanlýurfa, Trabzon ve Van þehirlerinde hayata geçirilmesi planlanmýþtýr. Devlet Planlama Teþkilatý göstergeleri, yerel yönetimlerin istekliliði, diðer BM projelerinin sürdürüldüðü mekanlar ve bütçe imkanlarý illerin seçiminde belirleyici olmuþtur. Ayrýca, coðrafi farklýlýklar da deðerlendirilmeye alýnmýþtýr. BM Ortak Programý, esas olarak ulusal düzeydeki karar alýcýlar ile 6 ildeki yerel karar alýcýlarý, sivil toplum kuruluþlarý ve halký hedef kitlesi olarak görmektedir. Bu þehirler, katýlýmcý ve eþgüdümlü ve sektörlerarasý iþbirliðine öncelik veren bir yaklaþýmýn benimsenmesi ile hizmetlerin nasýl geliþtirilip çeþitlendirebileceðini, kaynaklarýn nasýl çoðaltýlabileceði ve kadýn ve kýz çocuklarýnýn yaþamlarýnýn iyileþtirilebileceðini göstermek üzere seçilmiþlerdir. Kent nüfusunun yarýsýný oluþturmalarýna raðmen kadýnlar, yerel karar alma süreçlerine tam ve eþit bir biçimde katýlamamaktadýrlar. Oysa kadýnlar seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin planlama ve yönetim sürecinde danýþmalarý gereken doðal ortaklardýr. Kadýnlarýn bu karar alma mekanizmalarýnda eþit temsil talebi; anayasal bir haktýr, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Þehir planlamalarý, geleneksel olarak erkekler tarafýndan yapýlýr ve kadýnlarýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnmaz. Oysa konut, güvenlik, ulaþým, eðitim ve saðlýk gibi alanlarda alýnan yerel kararlar, kadýnlarý doðrudan etkilemektedir. Planlamalarda nedense kadýnlarýn bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir kreþ, gündüz bakýmevi vs. yapýmý düþünülmez. Örneðin iyi aydýnlatýlmamýþ sokaklar, uzak noktalara hizmet vermeyen belediye otobüsleri ve bu araçlarýn güvensiz oluþu kadýnlarýn en temel yaþama haklarýný kullanmalarýnýn önündeki engellerdir. Ayrýca kadýnlarýn þiddete uðradýklarýnda sýðýnabilecekleri mekanlar, ilgililere ulaþabilecekleri acil destek hatlarý da yine kent yönetiminin yaptýðý planlarda gözardý etmemesi gereken unsurlardýr. Kentlerin kültürel, spor ve dinlence olanaklarýndan en az yararlanan gruplarýndan birini kadýnlar oluþturmaktadýr. Planlamasýnda, oluþumunda, günlük yaþamýnda kadýnlarýn aktif bir biçimde rol aldýðý KADIN DOSTU KENTLER YARATMAK ÝSTÝYORUZ. Kadýn Dostu Kent sloganýyla, herkesin kentin sunduðu ekonomik, sosyal ve siyasi fýrsatlardan eþit bir biçimde yararlanabilmesini amaçlýyoruz. Program Ortaklarý Türkiye de faaliyet gösteren tüm Birleþmiþ Milletler Kuruluþlarý Ýçiþleri Bakanlýðý Hacý Ömer Sabancý Vakfý (VAKSA) Ýzmir, Nevþehir, Kars, Þanlýurfa, Trabzon ve Van Valilik ve Belediye Baþkanlýklarý Mali katkýda bulunan ülkeler Almanya Danimarka Finlandiya Ýngiltere Ýsveç Ýsviçre Kanada Norveç Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Sahibi Birleþmiþ Milletler Ortak Programý Editör Nezih Tavlaþ Katkýda Bulunanlar Nevin Þenol (Ortak Program Yöneticisi) Serhan Alemdar (Program/Finans Asistaný) Yerel Koordinatörler ÝZMÝR-Semra Ulusoy KARS-Sibel Alp Argunhan NEVÞEHÝR-Huriye Karabacak ÞANLIURFA-Tülay Yýlmaz TRABZON-Sinem Mýsýrlýoðlu VAN-Ayþe Sargýn Adres Birlik Mah. 2. Cad. No:11 Çankaya -ANKARA Tel: Faks: Web Sayfasý

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý Türkiye deki Birleþmiþ Milletler Kuruluþlarý Almanya Danimarka Finlandiya Ýngiltere Ýsveç Ýsviçre Kanada Norveç Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Ortak Program dan çok etkilendim

Ortak Program dan çok etkilendim Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Ortak Program dan çok etkilendim UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni UNFPA at Work SÝX HUMAN

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni

Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) Bülteni Sayı: 12 Temmuz 2009 Bu Sayýda BMOP, 20 Aralık 2006 tarihinde Ankara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ, 2007

SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ, 2007 SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ, 2007 Birleþmiþ Milletler Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý (BMOP) SABANCI VAKFI HÝBE PROGRAMI HÝBE ÖYKÜLERÝ,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Týbbi Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Akreditasyon; Laboratuvarların, Muayene, Belgelendirme kuruluşlarının ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Önsöz Birleþmiþ Milletler Ortak Programýnýn uygulandýðý altý þehirde kadýnlarýnýn durumunu, ihtiyaçlarýný ve taleplerini belirlemek üzere yapýlan kamuoyu araþtýrmasýnýn sonuçlarýný sizlerle paylaþmaktan

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TMMOB Kadýn Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Kadýn Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Kadýn Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB KADIN MÜHENDÝS, MÝMAR VE ÞEHÝR PLANCILARI KURULTAYI SONUÇ BÝLDÝRGESÝ TMMOB 40. Dönem Genel Kurulu'nda kadýn üyelerin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kentsel Alanlarda Kadýn Sorunlarý

Kentsel Alanlarda Kadýn Sorunlarý GÝRÝÞ Ýçinde yaþadýðýmýz yýllarýn en önemli toplumsal olgulardan biri olan ve Türkiye açýsýndan çok önemli deðiþimleri beraberinde getiren göç, halen gerek toplumsal, gerekse siyasi deðerlendirmelerde

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü?

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? Hükümetler birinci basamak saðlýk hizmetleri konusundaki yasalarý açýkça çiðnemektedir. Türkiye saðlýk sisteminde, birinci basamaktaki kurumlar (saðlýk

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org. 1998 Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.tr BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Baský Mattek Matbaacýlýk

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI ZMO ARAÞTIRMASI : IV PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI Hükümetin, görkemli törenlerle tanýttýðý ve büyük vaatlerle yürürlüðe koyduðu "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

TOPLUMDA ENGELLÝLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TOPLUMDA ENGELLÝLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ T.C. AMASYA VALÝLÝÐÝ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü TOPLUMDA ENGELLÝLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ ENGELLÝLER BÝZÝZ PROJESÝ FAALÝYETLERÝ Yayýna Hazýrlayan Davut ELMACI Baský Bilfem Ofset - Amasya

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı