TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Bk. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 15. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk. 16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda birinci yýl baþarýsýz olan öðrencilerin, ilgili üniversitenin eðitim-öðretim yönetmeliði: a) hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istiyorsa, bir yýl daha tekrar ettikten sonra ikinci kez baþarýsýz olurlarsa, b) hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istemiyorsa tekrar etmeden "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na kayýtlarý yapýlýr. Ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 17. Bu programýn Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfýnda baþarýsýz olarak iliþiði kesilen öðrenciler, Türkçe eðitim yapan ayný adlý yükseköðretim programlarýna ÖSYM ce yerleþtirilebilirler. Bk. 18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve tüm lisans programlarý için bir yýllýk öðretim ücreti ,00 TL + %8 KDV'dir. Yýllýk öðretim ücreti; Üniversite tarafýndan tahsilat için ilan edilen banka ile, bankanýn prosedürlerine uygun olarak kredili sözleþme düzenlenmesi koþuluyla ilk taksidi kayýt sýrasýnda, kalan taksitler ise Ekim-Haziran aylarý arasýnda ve her ayýn ilk 5 günü içerisinde olmak üzere, TL + % KDV lik 10 eþit taksitte ödenir. Eðitim ücretinin tamamý, kesin kayýt sýrasýnda peþin olarak ödenirse, %7 indirim uygulanýr. Takip eden her yýl için öðretim ücreti Mütevelli Heyet tarafýndan günün koþullarýna göre yeniden belirlenip akademik yýl baþlamadan ilan edilir. Tüm öðrenciler giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn, o yýl için ilan edilen yeni öðretim ücretine ve ödeme koþullarýna uymakla yükümlüdür. Bahçeþehir Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir. Lisans öðrenimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (Not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 ve üstü) olan belirli sayýdaki öðrencilere bir yýl süre ile, Mütevelli Heyetince saptanan miktar ve oranda burs verilir. Bk. 19. Üniversite eðitim-öðretim yönetmeliði çerçevesinde öðrencileri 4. yýlda 3 yýllýk baþarýlarýný göz önüne alarak alt programlara (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb.) ayýracaktýr. Bk. 20. Baþkent Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir Öðretim ücretindeki olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre tüketici fiyatlarýndaki artýþ (TÜFE) ile sýnýrlý tutulacaktýr. Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümü nün burslu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda tam bir yýl olmak koþuluyla Baþkent Üniversitesi kuruluþlarýnda zorunlu hizmete yükümlü olacaklardýr. Burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilebilir. Ýngilizce öðretimi öðretim süresi boyunca mesleki Ýngilizce dersleri þeklinde sürdürülür. Bunun yanýsýra isteyen öðrenciler Almanca, Arapça, Azerice, Çince, Farsça, Fransýzca, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Rusça ve Yunanca derslerini de seçmeli olarak alabilmektedirler. Üniversitenin Baðlýca Kampusunda hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkek öðrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr. Bk. 21. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlarýn "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na kayýtlarý yapýlýr. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) ulusal ve/veya uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Ýngilizce yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.) Bk. 23. Bilkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir eðitimöðretim yýlýnda öðretim ve yurt ücretleri, 2009-DGS baþvurularý ve tercih 50 Her ders yýlý sonunda, o yýl için eðitim programýnda belirtilen olaðan ders yükünü alýp yýllýk not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 veya üzeri olan ve kendi programýndaki ücretli öðrenciler arasýnda ilk %5'e girmeyi baþaran öðrenciler, bir sonraki akademik yýl için Üstün Baþarý Bursuna hak kazanýrlar. Üstün Baþarý Burslarý öðrencinin ilk %5 içerisinde hangi yüzde birlik dilim içinde olduðuna baðlý olarak, eðitim ücretinin tamamýný veya bir bölümünü kapsar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýndaki öðrenciler Üstün Baþarý Bursu kapsamýna dahil deðildir. Bk. 24. Bilkent Üniversitesinde eðitim dili Ýngilizcedir. Üniversitenin Ýngilizce Hazýrlýk programýný baþarýyla tamamlamak veya bu programdan muaf olmak için öðrencilerin, Bilkent Üniversitesi Ýngilizce Yeterlilik Sýnavý ný geçmeleri veya uluslararasý TOEFL, IELTS, FCE veya CPE sýnavlarýndan herhangi birinden son iki yýl içerisinde Üniversite tarafýndan istenen düzeyde baþarý göstermiþ olmalarý gerekmektedir. Ýngilizce Hazýrlýk programýný en çok iki yýl içerisinde tamamlamak zorunludur. Ýngilizce Hazýrlýk programýndayken baþarýsýzlýk nedeniyle Üniversiteyle iliþkisi kesilmiþ öðrenciler, yeniden DGS ye girerek Bilkent Üniversitesine yerleþtirilmeleri durumunda Ýngilizce Hazýrlýk programýndan yararlanamazlar. Bu öðrencilerin, Bilkent Üniversitesinde öðrenci olabilmeleri için Ýngilizce Yeterlilik Sýnavý ný geçmeleri veya en çok bir yýl içinde yukarýda listelenen uluslararasý sýnavlardan birinde baþarýlý olmalarý gereklidir. Ýngilizce Hazýrlýk programýndan kendi isteði ile ayrýlmýþ öðrencilerin yeniden Bilkent Üniversitesine yerleþtirilmeleri durumunda ise, bu öðrencilerin daha önce Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirdikleri süre iki yýllýk haklarýndan çýkartýlýr. Bk. 27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir eðitimöðretim süresince, Üniversitenin internet sayfasýnda ilan edilecektir. Üniversitede ulaþým ücretsizdir. Üniversitenin Destek Burslu Programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan bu burs öðrencinin eðitim-öðretim ücretinin % 50 sini kapsar. Bunun dýþýnda Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen sayýda ve Üniversite Burs Komisyonlarý tarafýndan saptanacak olan öðrencilere spor ve yemek burslarý verilmektedir. Bk. 28. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bk. 29. Ýstanbul Bilim Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler burslu öðrenim gördükleri her bir yýlýn karþýlýðý olarak birer yýl mecburi hizmet yapmakla yükümlü olacaklardýr. Aksi taktirde burslu öðrenciler, burs süresine ait olan öðrenim ücretini üniversiteye ödemekle yükümlüdürler. Burslar akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Ýstanbul Bilim Üniversitesinde eðitim dili Türkçe dir. Üniversitede eðitim-öðretim Esentepe merkez ve Gayrettepe olmak üzere iki ayrý kampus ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araþtýrma ve Uygulama Merkezinde yapýlmaktadýr. Bk. 30. Üniversitenin imkanlarý çerçevesinde isteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil (Almanca/Arapça/Fransýzca/Ýngilizce) hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV hariç (Halen KDV %8'dir.) TL'dir. Öðretim ücreti her yýl Temmuz ayý yýllýk ÜFE oranýnda artýrýlýr. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu mezunlarýnýn kayýt yaptýrmalarý durumunda ise mezun olduklarý yýlda ödedikleri öðretim ücreti esas alýnarak yýllara göre; TL üzerinden ise her yýl için ÜFE oranýnda, ABD Dolarý (karþýlýðý TL) üzerinden ise her yýl için ABD Dolarý bazýnda %5 oranýnda artýrýlarak hesaplanýr. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasýnda öðrenci tarafýndan ödenecektir. Her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu bursun miktar ve koþullarý her akademik yýl için Mütevelli Heyeti nce belirlenir. Akademik Baþarý Bursundan yararlanabilmek için öðrencilerin intibak programýný tamamladýktan sonra tam zamanlý olarak bir öðretim yýlý (2 yarýyýl) öðrenim görmeleri ve ilgili yönergede belirtilen diðer koþullarý saðlamalarý gerekmektedir. Bk. 33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir Üniversitenin Burs Yönergesine göre burs imkanlarý vardýr. Öðrenci, birden fazla indirim kapsamýna girerse sadece birisinden ve en yüksek olanýndan yararlanýr. Burslarýn hangi durumlarda devam edeceði üniversitenin Burs Yönergesinde belirtilmiþtir.

2 Bk. 38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk. 39. Öðrenciler öðrenimlerini Dicle Üniversitesi (Diyarbakýr) Mühendislik- Mimarlýk Fakültesinde Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. Bk. 44. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn sonunda Ýngilizce veya Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlarýn "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na kayýtlarý yapýlýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) ulusal ve/veya uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Ýngilizce veya Fransýzca yeterlik sýnavýnda baþarýlý olanlar "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.) Bk. 45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir Üniversitede öðretim dili Ýngilizce'dir. Bk. 46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk yýllýk eðitimcilik geleneði ürünü Kültür Koleji Eðitim Vakfý (KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesi nde (ÝKÜ) eðitim ve öðretim, Ataköy ve Þirinevler Kampus larýnda; diðer etkinlikler Ataköy Kampusu nda yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi için TL, Hukuk Fakültesi ile Sanat ve Tasarým Fakültesi için TL, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi için TL'dir. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarýnýn ücreti isteðe baðlý olanlar dahil tüm programlar için TL'dir. Ücretlere KDV dahildir. Ýlk kayýtta en az ücretin dörtte biri peþin olarak ödenir. Ücretin geri kalaný Ekim, Kasým, Aralýk ve Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitlerde ödenmek üzere taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde %6 indirim uygulanýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrencilik süresince devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Ancak disiplin veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilecektir. Öðretim ücreti ve burslar her yýl üniversite bütçesi ve ekonomik durum göz önünde tutularak saptanýr. Ayrýca, Üniversitenin Burs Yönergesi ne göre Baþarý Burslarý, Ýhtiyaç Burslarý ve KEV yönetimi kararý ile verilen diðer burs imkanlarý vardýr. Bk. 50. Kadir Has Üniversitesinde eðitim-öðretim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ve ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, 2009-DGS baþvurularý ve tercih iþlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasýnda ilan edilecektir. Öðrenciler barýnma imkanlarýný kendileri saðlamak durumundadýr. Üniversitede eðitim; Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Cibali Kadir Has Kampusunda, Yabancý Dil Eðitimi Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü Bahçelievler Kampusundadýr. Bk. 51. Bu programda öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca dan muafiyet sýnavýna girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için bir yýl, Almanca için bir yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler Ýngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. (Muafiyet için Bk.21 ve Bk. 125 kurallarý geçerlidir.) Bk. 52. Ýstanbul Aydýn Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, 2009-DGS baþvurularý ve tercih Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilecek süreyi de (bir yýl) kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece devam eder. Burslar karþýlýksýzdýr. Bk. 58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya Ýngilizcedir. Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücretlidir eðitimöðretim süresince, Üniversitenin internet sayfasýnda ilan edilecektir. Öðretim ücretindeki olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre Tüketici Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý tutulacaktýr. Bk. 64. Öðrenciler yabancý dil öðrenimlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi nin Merkez Kampusunda Bk. 66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet Üniversitesi olup eðitim ücretlidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, DGS baþvurularý ve tercih iþlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasýnda ilan edilecektir. Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesinde (GAÜ) eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý, Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki fakültelerde Euro dur. Ayrýca % 5 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Öðretim ücretine ek olarak 250 Euro kayýt ücreti alýnýr. Ýlk yýlý izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem 125 Euro ek akademik ve kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder. Üniversitemiz meslek yüksekokulundan mezun olup DGS ile yeniden üniversitemizi tercih edip yerleþen önlisans mezunlarýmýz ilk kayýt olmuþ olduklarý önlisans eðitim ücretleri ile lisans eðitimlerine devam edeceklerdir. Burslu veya indirimli olarak lisans programlarýna kesin kayýt yaptýran öðrencilere saðlanan burs veya indirim Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayýp, sadece lisans öðretim ücreti için geçerlidir. Burslu programlara yerleþtirilen veya indirimden yararlanan öðrencilere saðlanan burs veya indirim yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs ve indirimler, öðrenci disiplin cezasý almadýðý ve baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Burslu programlara yerleþen öðrenciler, her ne sebeple olursa olsun, mezun olmadan üniversiteden ayrýlmalarý veya baþka bir üniversiteye yatay geçiþ yapmalarý halinde aldýklarý toplam burs veya indirim miktarýný geri ödemekle yükümlüdürler. Üniversitede lisans programlarýnda üstün baþarý Akademik Baþarý Bursu ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,00' ýn üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabi olup dönemseldir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda baþarý ile tamamlayan öðrencilere, izleyen lisans dönemi için öðrenim ücretinin %50' si oranýnda burs verilir. Girne Amerikan Üniversitesi nde ayrýca, deðiþik oranlarda ve kontenjan kapsamýnda eðitim ücreti indirimi uygulanmaktadýr. Bu indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý nda halen görevli olan personel çocuklarýna, TC Lefkoþa Büyükelçiliði mensuplarý ve çocuklarýna %25; GAÜ spor kulüplerinde faal olan öðrencilere % 20 - % 100; GAÜ de öðrenim gören kardeþlere % 20'þer; GAÜ de evli olarak öðrenim gören eþlere % 20'þer, görevli ve emekli öðretmen ve öðretim elemaný çocuklarýna % 20 oranýndadýr. Üniversitede öðretim dili lisans programlarýnda Ýngilizce (Bazý lisans programlarýnda öðretim dili Türkçe dir). Kýz ve erkek öðrenciler için kampus bölgesi ve dýþýnda bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Ücretler tek veya çift kiþilik odalara göre farklýlýk göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik, depozit yýllýk olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depoziti izleyen döneminin öðretim ücretine aktarýlýr. Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde bir vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda eðitim ücreti Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarý, ÝÝBF, Ýletiþim Bilimleri Fakültesi, Turizm Ýþletmeciliði ve Biliþim Bilimleri Yüksekokulu ve Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu programlarý için ABD Dolarý, Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi ile Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi programlarý için ABD Dolarý olup, iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda (Eylül-Þubat) ödenir. Kayýt sýrasýnda ödenmesi gereken Öðrenci Aktivite Fonu ile kayýt harcý olarak her dönem baþýnda ödenen 125 ABD Dolarý (Eylül-Þubat) öðrenim harcýna dahil deðildir. Belirtilen ücret ve harçlara ayrýca % 5 KDV eklenecektir. Yýllýk öðrenim harcýnýn toplam dört eþit taksitte ödenmesi mümkün olup, taksitli ödemelerde yukarýda belirtilen öðrenim harcýna % 5 oranýnda vade farký ilave edilir. Üniversitenin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil öðrenimleri süresince kýlavuzda belirtilen oranda eðitim harcý bursu alýrlar ve burs devam koþullarýný* saðladýklarý sürece burslarý devam eder. Konaklama, ulaþým, kitap, kýrtasiye vb. gibi hususlar üniversitede ek ücrete tabidir.öðretmen (Bireyin MEB orta dereceli okullarýnda fiilen öðretmenlik görevini ifa etmesi gerekmektedir.) veya öðretmen emeklisi çocuklarýna, Türk Silahlý Kuvvetlerinde subay veya astsubay olarak görev yapan yada bu görevlerden emekli olmuþ bireylerin çocuklarý ile emniyet mensubu ya da emniyet mensubu emeklisi çocuklarýna % 20 oranýnda burs verilmektedir. Verilen burslar burs devam koþullarý* saðlandýðý sürece devam eder. Üniversitede birden fazla kardeþin öðrenim görmesi halinde kayýt sýrasýna göre ikincisi ve sonrasý kardeþler %50 oranýnda eðitim harcý bursu alýr. Spor ve kültürel alanlarda baþarý kazanmýþ öðrencilere de branþ ve baþarý derecelerini dikkate alýnarak burs yönetmeliðinin ilgili hükümleri çerçevesinde burs verilir. Dönem not ortalamasý (GPA) 3,50 ve üzeri olan öðrenciler sonraki akademik dönemde kullanýlmak üzere baþarý ortalamalarýna baðlý olarak burs 51

3 yönetmeliðinde belirtilen koþullar çerçevesinde akademik baþarý bursu ile ödüllendirilir. Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarým Ýþletmeciliði ile Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý bölümlerinden herhangi birine yerleþtirilecek öðrencilere burs devam koþullarý çerçevesinde ve hazýrlýk süresini de kapsayacak þekilde % 50 eðitim harcý bursu verilir. * Burs Devam Koþullarý: Kümülatif Not ortalamasý (CGPA) 2,00' ýn altýna düþen öðrencinin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve CGPA 2,00' a ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamazlar. Bu koþul tüm burs kategorileri için geçerlidir. Yaz okulunda hiç bir burs kategorisi uygulanmaz. Hazýrlýk Okulunda bir yýl süre ile eðitim görüp baþarýsýz olan öðrencilerin Hazýrlýk Okulunu bitirene kadar bursu kesilir. CGPA (kümülatif not ortalamasý): öðrencilerin bulunduðu bölümün ders müfredatýnda o güne kadar aldýðý derslerin notlarýnýn aðýrlýklý çarpýmlarýnýn kredi - saat deðerleri toplamýna bölünmesidir. Üniversite kampusu içinde veya dýþýnda kýz ve erkek öðrenciler için çeþitli konaklama olanaklarý mevcuttur. Konaklama ücretleri yurdun özel olup olmamasýna odadaki yatak sayýsýna ve sunulan imkanlara baðlý olarak deðiþmektedir. Üniversite yurtlarýnda kalmak isteyen öðrenciler için ayrý ayrý kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, yurt kayýtlarý dönemlik olarak yapýlýr ve ücretleri de dönem baþlarýnda peþin ödenir. Yurtlarýmýzýn yanýndaki kafeteryalarda sabah, öðlen ve akþam yemekleri çýkmaktadýr. Yemek ücretleri yurt ücretlerine dahil deðildir. Yurda kayýt yaptýracak öðrenciden ilk kayýt sýrasýnda yurt ücretlerine ek olarak 150 ABD Dolarý tutarýnda depozit alýnýr. Öðrenci yurttan ayrýlýrken varsa yurda verdiði hasar miktarý düþülerek kalan depoziti iade edilir. Yeni kayýtlý öðrencilere yurt kontenjanlarýndan öncelik hakký verilir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Yurt ücretleri ve ödeme koþullarý ile ilgili bilgiler Yurtlar Amirliðinden temin edilebilir. Bk. 71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Lefkoþa kentinde eðitimöðretim vermektedir. UKÜ de eðitim ücrete tabidir eðitimöðretim süresince, Üniversitenin internet sayfasýnda ilan edilecektir. Taksitli ödeme imkanlarý için Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden detaylý bilgi alýnabilir. %50 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yýllýk eðitim ücretinin yarýsýný karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda geçirilecek bir akademik yýlý da kapsayacaktýr. Birinci sýnýfýn ikinci döneminden itibaren yüksek baþarý saðlayan öðrencilere bu dönemi takip eden dönemlerde UKÜ Öðrenci Burslarý ve Harçlarý Ýndirimi Yönetmeliði ne göre akademik baþarý bursu verilmektedir. Ayrýca, kardeþ indirimi gibi eðitim ücreti indirimi de vardýr. Öðrenciler ayný anda en fazla iki burstan (bir akademik, bir indirim) faydalanabilirler. Ancak alýnacak olan birleþtirilmiþ bursun toplamý %50 yi geçmemelidir. Burssuz programlara yerleþtirilen tüm adaylara üniversite tarafýndan %25 eðitim bursu verilecektir. %50 Burslu programlara yerleþtirilen ve %25 eðitim bursu almaya hak kazanan öðrencilerin Genel Not Ortalamasý (CGPA) 2.00'nin altýna düþerse bursu kesilir ve 2.00'ye ulaþana kadar burs haklarýndan faydalanamazlar. Genel Not Ortalamasý 2.00'ye ulaþan öðrencilerin burslarý bir sonraki dönem itibariyle devam eder. Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgi Öðrenci Ýþleri Müdürlüðünden alýnabilir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinde bir akademik yýl iki dönemden oluþur. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Yurtlar otel ve apartman tipi olmak üzere ikiye ayrýlmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri tek, çift ve dört kiþilik oda seçeneklerine göre farklýlýk göstermektedir.yurt ücretleri dönemlik olarak her dönem baþýnda peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 Euro depozit yatýracaktýr akademik yýlýnda sadece yurtta kalacak öðrencilere uygulanmak üzere bir yýllýk eðitim ücreti, kayýt ücreti, ders kayýt ücreti, öðrenci etkinlik fonu ücreti, ulaþým ücreti, 3 öðün yemek ve Hazýrlýk Okulu kitaplarý dahil çok uygun paket fiyat imkaný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi, Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. Bk. 72. Öðrenciler eðitimlerini Gemlik ilçesinde Bk. 73. Yakýn Doðu Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda yýllýk öðretim ücretleri; bütün programlarda Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý dahil olmak üzere Euro dur. Yarý burs yýllýk öðretim ücretinin yarýsý kadar olacaktýr. Bu ücretlere % 5 KDV, 79 Euro (KDV dahil) kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 85 Euro Öðrenci Fonu ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp sadece öðretim süresi sütununda gösterilen yýllar için ödenecek olan öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasýnýn 4,00 üzerinden 2,00' ýn altýna düþmesi halinde öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin not ortalamasýnýn 2,00' ýn üzerine çýkmasý durumunda ise burs hakký tekrar kazanýlacaktýr. Ayrýca, üniversitedeki kredili sisteme göre, üniversite tarafýndan 4,00 üzerinden 4,00 tutturan öðrenciye yarý Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrenci yurtlarýnda 1, 2 ve 4 kiþilik odalar vardýr ders yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özelliklerine göre, 750 Euro ile Euro 52 arasýnda deðiþmektedir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine göre, olanaklar ölçüsünde yapýlmaktadýr. Bk. 78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. Bk. 80. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. Bk. 83. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk. 85. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, "Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý"na alýnýrlar. Bk. 86. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir. Bk. 87. Bu programa kayýt için üniversitenin önereceði ve/veya tam teþekküllü resmi bir hastaneden, eðitim süresince ve daha sonrasýnda bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Bk. 92. Atýlým Üniversitesinde öðretim ücrete tabidir eðitimöðretim yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasýnda, ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD Dolarý döviz alýþ kuru esas alýnarak, TL olarak iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi gözönünde tutulur. Öðretim dili Ýngilizcedir. (Ýþletme (Türkçe), Ýktisat (Türkçe), Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý, Grafik Tasarým, Moda ve Tekstil Tasarýmý ile Hukuk Fakültesi hariç.) Bk. 94. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce dir. Bk. 95. Beykent Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýflarý ile tüm lisans programlarýnda TL (yedibindörtyüzon)'dir. Bu ücrete % 8 KDV dahil deðildir. Peþin ödemelerde %5 indirim uygulanmaktadýr. Vadeli ödemelerde ise, öðrencilerin veya velilerin isteði doðrultusunda 10 eþit taksit halinde tahsil edilebilir. Öðrenim ücreti; zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanan bölümlerde 4 yýl, diðer bölümlerde ise 3 yýl boyunca geçerlidir. Beykent Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir. Bk. 96. Bu programda eðitim dili hem Ýngilizce hem Fransýzcadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin Ýngilizce yeterlilik koþullarýný saðladýktan sonra (Bk.21,Bk.24), Fransýzca yeterlik sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya Fransýz Hükümetince verilen DALF diplomasý sahibi olmalarý gereklidir. Fransýzca sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler eðitim programlarýna baþlamadan önce Fransýzca Hazýrlýk Programýna katýlýrlar. Bu öðrencilerin en çok iki yýl içerisinde Fransýzca sýnavýndan baþarýlý olmalarý gereklidir. Bk. 97. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasýnda KKTC de Bulunan Türk Vatandaþlarýnýn Ýkamet, Çalýþma ve Sosyal Haklarýný Düzenlemeye Ýliþkin Protokol ile TC Vatandaþlarýnýn KKTC ye, KKTC Vatandaþlarýnýn TC ye Pasaport Yerine Kimlik Belgesi ile Seyahat Etmeleri Hakkýndaki Anlaþma hükümleri kimlikle seyahatte ancak 3 aylýk azami ikamet imkaný tanýdýðýndan ve 3 aydan fazla ikamet etmek isteyenler ülkeye giriþ çýkýþ ve seyahatlerinde pasaport kullanmakla yükümlü olduklarýndan, öðretim yýlýndan itibaren KKTC de öðrenim görecek öðrenciler ülkeye pasaportla giriþ yapacaklardýr. Bu nedenle öðrencilerin KKTC ye gitmeden önce Türkiye de pasaportlarýný almalarý gerekir. Ayrýca, KKTC Saðlýk Bakanlýðýndan alýnan bir yazý ile öðretim yýlýndan itibaren KKTC Üniversitelerinde öðrenim görecek olan TC Uyruklu öðrencilerin ilk kayýt iþlemlerinde saðlýk raporlarýný ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarýnca istenen tüberküloz için akciðer skopisi veya akciðer grafisi ile HÝV tetkiklerini içerir saðlýk raporunu, TC Saðlýk Bakanlýðýna baðlý tam teþekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden almalarý gerekir. KKTC Bakanlar Kurulu nun 27 Temmuz 2005 tarih ve S Sayýlý kararý ile kabul edilen KKTC deki Yabancýlardan Ücretsiz Saðlýk Hizmeti için Tahsil Edilecek Primin Türk Hastahane Ýnþa ve Teçhizat Fonu na Gelir Olarak Aktarýlmasý Tüzüðü uyarýnca, yabancý öðrencilerden zorunlu olarak saðlýk sigortasý için 50 ABD Dolarý alýnýr. KKTC de geçerli özel saðlýk sigortasýna sahip olduðunu belgeleyenler ve/veya Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan KKTC de görevlendirilen kamu görevlilerinin çocuklarý bu uygulamadan muaftýrlar. Bk Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir. Bk TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (TOBB-ETÜ) eðitimöðretim ücret karþýlýðý yapýlýr eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti, 2009-DGS baþvurularý ve tercih iþlemleri süresince, Üniversitenin internet sayfasýnda ilan edilecektir. Eðitim ücreti yýllýk TÜFE enflasyonu oranýnda artýrýlýr. Üniversitede öðretim dili Türkçedir.

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI*

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, öğretim

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir. Adaylar, öğretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir.

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch -

Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch - Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch - Anlage zum Handbuch Vielfalt gestalten - Handbuch für Multiplikatoren berufliche Integration von Migrant/innen herausgegeben von den Projekten

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan. Bk. 105. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan. Bk. 105. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yüksekö retim Programlarõnõn Ko ul ve Açõklamalarõ (1. Kõsõm) Yüksekö retim programlarõ ile ilgili bazõ özel ko ul ve açõklamalara bu kõlavuzda özet olarak yer verilmi tir.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı