TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6 yý dikkatle incelemeleri gerekir. Bk öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 91. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Bk. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 5. Öðrenciler birinci yarýyýldan sonra 25 kiþilik kontenjanlarla Üniversitece belirlenen esaslara göre Yol, Elektrik-Elektronik, Makina ve Ýþletmecilik yan alanlarýna ayrýlacaklardýr. Bk. 6. Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; kurtarma, taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip olmalarý; öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk. 7. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1981 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðunu Üniversitenin Týp Fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk. 8. Anadolu Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden yerleþtirildiði programýn puan türünde ÖSS puanýna (ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA) göre Türkiye genelinde ilk 2000'e, ÖSS-DÝL puaný ile ilk 250'ye girerek kesin kayýt yaptýran ve maddi durumu yetersiz olanlara baþarý bursu verilecektir. Karþýlýksýz olan baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Üniversitenin belirlediði baþarý koþullarý saðlandýðý taktirde normal öðrenim süresince burs verilmeye devam edilecektir. Burs için baþvuru, kesin kayýt sýrasýnda ÖSS Sýnav Sonuç Belgesi ile birlikte yapýlacaktýr. Bk. 9. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav, kitap, basýlý malzeme ve eðitim-öðretim hizmetleri karþýlýðýnda öðretim gideri alýnýr öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden öðrenilebilir öðretim yýlýna ait öðretim gideri enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir. Bk. 10. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bk. 11. Bu programda Ýngilizce destekli eðitim verilmektedir. Bk. 12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama yapacaklardýr. Bk. 13. Bu programý tercih edebileceklerin Kýz Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi ile Çocuk Geliþimi ve Bakýmý Bölümlerinden mezun ve ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puan türlerinin en az birinden ve daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler uygulama yapmak zorundadýr. Bk. 14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk. 15. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 53 Bk. 16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinen öðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nun belirlediði kurallara göre ÖSYM ce yerleþtirilebilirler. Bk. 18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý için yýllýk öðretim ücreti peþin ödeme halinde TL (+% 8 KDV), Banka sözleþmesi ile taksitlendirilmesi halinde Eylül ayýnda kayýt esnasýnda TL si (+% 8 KDV) peþin, kalan TL'si (+% 8 KDV) 3 Kasým 2003, 5 Ocak 2004 ve 2 Mart 2004 tarihlerinde eþit olarak tahsil edilmek üzere toplam TL'dir (+% 8 KDV). Tüm lisans programlarý için öðretim ücreti peþin ödeme halinde TL (+% 8 KDV), banka sözleþmesi ile taksitlendirilmesi halinde Eylül ayýnda kayýt esnasýnda TL si (+% 8 KDV) peþin, kalan TL si (+% 8 KDV) 3 Kasým 2003, 5 Ocak 2004 ve 2 Mart 2004 tarihlerinde eþit olarak tahsil edilmek üzere toplam TL dir.(+% 8 KDV) Meslek Yüksekokulu öðretim ücreti (Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç) TL (+% 8 KDV) dir. Bahçeþehir Üniversitesi mesleki eðitime verdiði önem doðrultusunda ders yýlýnda yeni bir uygulama baþlatacaktýr. Bu uygulama kapsamýnda Bahçeþir Üniversitesi her öðrenciye öðretim ücretinin yarýsý kadar mezun olduktan bir yýl sonra ödeme baþlangýçlý 40 ay vadeli faizsiz kredi saðlayacaktýr. Öðretim ücretinin diðer yarýsý ise peþin ödeme halinde TL (+% 8 KDV), Banka sözleþmesi ile taksitlendirilmesi halinde Eylül ayýnda kayýt esnasýnda TL si (+% 8 KDV) peþin, kalan TL si (+% 8 KDV) 3 Kasým 2003, 5 Ocak 2004 ve 2 Mart 2004 tarihlerinde eþit olarak tahsil edilmek üzere toplam TL dir. (+% 8 KDV) Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda uygulanacak Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçemeyenler, Bahçeþehir Üniversitesi Yabancý Diller ve Enformatik Okulu nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bahçeþehir Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen öðretim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde burslu bir programý ilk üç tercihi olarak belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk 500 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk 1000 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay TL burs verilecektir. Bahçeþehir Üniversitesi'nin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler öðretim yýlýnýn sonunda baþarýsýz olduklarý takdirde, sonraki öðretim dönemleri için burs hakkýný kaybederler. Lisans öðretimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (not ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan öðrencilere, Mütevelli Heyetince saptanacak bir oranda burs verilecektir.

2 Bk. 19. Öðrenciler 4. yýlda baþarýlarý göz önünde tutularak, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb. alanlarda eðitim alacaklardýr. Bk. 20. Baþkent Üniversitesi'nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý'dýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolar bazýnda en fazla % 7.5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Baþkent Üniversitesi'nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen öðretim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilir. Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümünün burslu programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Baþkent Üniversitesi Saðlýk Kuruluþlarýnda 1 yýl zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardýr. Burslu öðrenciler, Baþkent Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidir. Öðrenciye saðlanan burs akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Üniversitemiz Baðlýca Kampusünda hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkek öðrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr. Bk. 21. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk. 22. Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz. Bk. 23. Bilkent Üniversitesi'nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak; diðer yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý TL ise ikinci yarýyýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu öðretim ücretlerine halen % 8 olan KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretindeki yýllýk artýþlar, her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda tek yataklý oda için yarý yýl ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda için yarýyýl ücreti kiþi baþýna 623 ABD Dolarý, 4 yataklý oda için yarýyýl ücreti kiþi baþýna 297 ABD Dolarý, özel yurtta tek kiþilik oda için yarýyýl ücreti ABD Dolarýdýr ve tümü ders yýlý baþýnda ödenir. Bu yurt ücretlerine halen % 18 olan KDV dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Bilkent Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs (a) öðretim ücretini; (b) Ankara da barýnma olanaðý olmayan öðrencilerden yurtta kalmak isteyenlerin 2 kiþilik odada yurt ücretini ve (c) ayrýca beslenme masraflarýna katký olarak 9 ay eðitim süresince ayda 110 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Burada sözü edilen imkânlar, sadece bu kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan eðitim programlarýný kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olamamaktadýr.(www.bilkent.edu.tr) Bk. 24. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bilkent Üniversitesinde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Bilkent Üniversitesi yabancý dil muafiyet sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlarýn Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýna katýlmalarý zorunludur. Eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný süresi içinde bitirmedikleri için veya baþarýsýzlýk nedeni ile Üniversite ile iliþiði kesilen öðrenciler, Üniversiteye giriþ mevzuatýna göre Üniversitenin herhangi bir eðitim programýna yeniden kayýt hakký kazandýklarý takdirde, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil muafiyet sýnavýna alýnýrlar. Baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin yabancý dil eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrencilik statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde yukarýda belirtilen uluslararasý sýnavlarda Üniversitece kabul edilen düzeylerde baþarýlý olduklarýný kanýtladýklarý takdirde öðrenci statüsü kazanýrlar ve kazanmýþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler. Bir yýl içinde bu iþlemleri tamamlamayan adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýndan, baþarýlý durumda iken süresinden önce ayrýlýp yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil düzey sýnavýna alýnýrlar ve belirlenen düzeyden baþlayarak kalan süreleri kadar bir süreyi Ýngilizce Hazýrlýk programýnda kullanabilirler. Bu süre sonunda baþarýsýz olanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir. (www.bilkent.edu.tr) Bk. 25. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak ve öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerin kayýt tarihinde 20 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk. 26. Bu programda Taþýnabilir Kültür Varlýklarý (metal, seramik, ahþap, kaðýt, taþ eserler, mozaik, duvar resimleri) Korunmasý ve Onarýmý Eðitimi verilir. Bir ve ikinci yýllar sonunda Ankara dýþýnda altýþar hafta staj zorunluluðu vardýr. Teknik çizim, fizik, kimya ve yabancý dil bilgileri gerektirir. Bk. 27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için TL dir. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretler dört taksitte öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Hazýrlýk eðitimi sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfýnda okuyarak baþarýsýz olanlara bir yýl daha hazýrlýk okuma hakký verilir. Bu sürenin sonunda da baþarýsýz olanlarýn üniversite ile iliþiði kesilir. Çað Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. 54

3 Bk. 28. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bk. 29. Bu programda baþarýlý olabilmek için öðrenim sýrasýnda kullanýlacak el becerilerine sahip olmak gerekir. Bk. 30. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk. 31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8 dir.) ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya yatýrýldýðý tarihdeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanýp TL olarak, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya yatýrýldýðý tarihdeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Çankaya Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Çankaya Üniversitesi burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden puan türünü göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrýca her yýl 9 ay süre ile ayda 500 ABD Dolarý karþýlýðý TL, arasýnda yer alanlara da her yýl 9 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý karþýlýðý TL baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu karþýlýksýzdýr ve yýl sonundaki genel not ortalamasý dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam edecektir. TUBÝTAK ça tespit edilen uluslararasý bilimsel yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan ve ödül aldýklarý alanlardaki üniversitemiz burslu programlarýna kontenjan dýþý ÖSYM ce sýnavsýz yerleþtirilenlere, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek, süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesi ndeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece, her yýl 9 ay süre ile altýn madalya almýþ olanlara ayda 300 ABD Dolarý, gümüþ madalya almýþ olanlara 250 ABD Dolarý, bronz madalya almýþ olanlara 200 ABD Dolarý karþýlýðý TL ek burs verilecektir. Üniversitemiz burssuz programlarýný kazanan öðrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branþlarýnda üstün baþarýlý olduklarýný belgeleyenlerle, üstün baþarý gösterebilecekleri ümidi verenler arasýndan kulüp ve üniversite takýmlarýmýzda oynamaya hak kazananlara Sporda Baþarý Bursu verilecektir. Bu burs, sadece öðretim ücretini kapsar. Bu burslarýn dýþýnda her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu bursun miktar ve koþullarý, her akademik yýl için Mütevelli Heyeti'nce belirlenir Öðretim yýlý baþýndan itibaren yürürlüðe girecek yönergeye göre bursun miktarlarý genel not ortalamasý (Hukuk Fakültesinde 75-84) olan öðrenciler için öðretim ücretinin % 20 si, genel not ortalamasý (Hukuk Fakültesinde ) olan öðrenciler için öðretim ücretinin % 50 si kadardýr. Bk. 32. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Ergani de sürdüreceklerdir. Bk. 33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; öðretim dili Ýngilizce olan lisans programlarýnda KDV dahil TL, Türkçe lisans programlarýnda KDV dahil TL, Meslek Yüksekokulu nda KDV dahil TL olup öðrenim dili Ýngilizce olanlar Hazýrlýk Sýnýfý için programýna göre ayný ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý da beþ eþit taksite bölünerek Kasým, Aralýk, Þubat, Mart ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ücretin tamamýný akademik yýl baþýnda ödeyenlere % 10 indirim yapýlacaktýr. Öðrencilerin kýlýk, kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Doðuþ Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Öðretim dili Ýngilizce olan burslu programlarý kazanan öðrenciler için Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Öðretim dili Türkçe olan burslu programlarý kazanan öðrencilerde ise Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayacak, isteyen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýna ait öðretim ücretini ödeyerek programa katýlabileceklerdir. Daha önce herhangi bir yükseköðretim programýndan mezun olanlar burslu kontenjandan yararlanamazlar. Doðuþ Üniversitesinin sayýsal ve eþit aðýrlýklý puan ile öðrenci alýnan lisans öðrenimindeki bölüm ve programlarýna, 2003-ÖSYS sonuçlarýna göre yerleþtirilen adaylardan aþaðýda belirtilen sýralama içinde olanlara Baþarý Desteði verilir. Bu destek, puan türüne göre Türkiye genelinde ilk içinde yer alanlara % 100 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL aylýk öðrenim bursu desteði; içinde yer alanlara % 50 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL aylýk öðrenim bursu desteði þeklinde verilecektir. Bu destek, Yabancý Dil aðýrlýklý puaný ile yerleþtirilen adaylar için, ilk 1000 içine girenlere % 50 öðrenim ücreti indirimi + 9 ay süre ile TL aylýk öðrenim bursu desteði þeklinde uygulanýr ÖSYS sonucunda yapýlan sýralamaya göre bu tespitler içinde olup kýlavuzdaki burslu kontenjanlara yerleþtirilen adaylar da 9 ay süreli aylýk öðrenim bursu desteðinden yararlanýrlar. Baþarý desteði, öðrencinin akademik yýl sonundaki Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasý 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmediði sürece normal öðrenim süresi içinde devam edecektir. Ayrýca, her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 100 arasýnda indirim yapýlýr. Bk. 34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý zorunludur. Bk. 35. Kayýt için Üniversitenin sevkedeceði tam teþekküllü resmi bir hastaneden, sondörlük yapmayý engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadýðýný belgeleyen rapor alýnmasý gerekir. Bk. 36. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tahsis yaþý kabul edilmez); erkek adaylarda 1,65 m den, kýz adaylarda 1,56 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda "denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur" ifadesinin yer almasý þarttýr. Bu programa girmeye hak kazananlardan, yapýlacak güvenlik soruþturmalarýnda tutum ve davranýþlarýyla yasadýþý ideolojik görüþleri benimsememiþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Beden Eðitimi zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, yüksekokul müdürlüðünün mesleðin gereklerine uygun tespit ettiði Üniformayý giymek zorundadýr. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk. 37. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk. 38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. 55

4 Bk. 39. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitim-öðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 40. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 2 000'ne girerek kesin kayýt yaptýranlara (ek puanlý yerleþtirilenler hariç) karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Daha sonraki yýllarda burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. Bk. 42. Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ merkezinde sürdüreceklerdir. Bk. 43. Geleneksel El Sanatlarý programýnda ahþap iþlemeciliði, vitray ve kalem iþi çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bk. 44. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde Akademik yýlýnda öðrenim ücreti, tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için, TL dir ve bu tutar 10 eþit taksitte ödenir. Öðrenim ücretinin kayýt esnasýnda tamamý ödendiði taktirde % 15 indirim uygulanýr. Meslek Yüksekokulu nun öðrenim ücreti ise (Ýngilizce Hazýrlýk Programý hariç), TL dir ve bu tutar 10 eþit taksitte ödenir.öðrenim ücretinin kayýt esnasýnda tamamý ödendiði taktirde % 15 indirim uygulanýr. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dahildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde Ýngilizce zorunlu öðretim dilidir. Üniversiteye ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýnýn verdiði yeterlilik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, TWE, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu sýnavý geçemeyenler Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Ýngilizce Hazýrlýk Programý nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlilik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýngilizce Hazýrlýk Programý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programý nda geçirilen süreyi de kapsamakta olup tüm öðrenim süresince devam eder. Burada sözü edilen imkânlar sadece kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan programlarý kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olmamaktadýr. Burslu öðrenciler bölüm deðiþtiremezler. Bk. 46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk Yýllýk eðitimcilik geleneði ürünü Kültür Koleji Eðitim Vakfý (KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesi nde eðitim ve öðretim, Þirinevler Kampusü nda; sanat, kültür ve spor etkinlikleri Ataköy Kampusu nda ve spor tesislerinde yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir ders yýlýnda ücretli öðrencilerimizin öðretime katký payý, Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý Hukuk Fakültesi ABD Dolarý karþýlýðý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümleri, Sanat ve Tasarým Fakültesi bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý'dýr. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarýnýn ücreti isteðe baðlý olanlar dahil bütün bölümlerde ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý'dýr. Açýldýklarýndan beri lise mezunlarýna baþarýyla uygulanan Meslek Yüksekokullarýnýn bütün programlarý (Ýkinci Öðretim hariç) ABD Dolarý karþýlýðý TL yýllýk ücretlidir. Ýsteðe baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Programlarý için de ayný ücret alýnýr. Ücretlere KDV dahil deðildir. 56 Türk Lirasý deðeri her yarýyýl için ayrý ayrý sabitlenir. Birinci yarýyýl için ABD Dolar karþýlýðý Türk Lirasý deðeri, 1 Aðustos 2003 tarihindeki, ikinci yarýyýl için ABD Dolar karþýlýðý Türk Lirasý deðeri 2 Þubat 2004 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru deðerinden daha yüksek saptanmaz. Ýlk kayýtta en az ABD Dolarý karþýlýðý ödenir. Ücretin geri kalaný Ekim, Kasým, Aralýk ve Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitlerde ödenmek üzere taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde % 10 indirim uygulanýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesi'nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslar, akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Öðretim ücreti ve burslar her yýl üniversite bütçesi ve ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr. Ayrýca, Üniversitenin Burs Yönergesi ne göre Baþarý Burslarý, Ýhtiyaç Burslarý ve KEV yönetimi kararý ile verilen diðer burs imkanlarý vardýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesine kayýtlý bütün öðrencilere kapsamlý bir saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Bk. 48. Bu programý tercih eden adaylardan en yüksek Ortaöðretim Baþarý puanýna sahip ilk 50 öðrenci Endüstriye Dayalý Eðitim (EDE) protokolü çerçevesinde iþletmelerde, seçmeli dersler alabileceklerdir. Bu entegre eðitim süresince öðrencilere iþletmeler tarafýndan sigorta yapýlacak, asgari ücret ve mesleki sertifika verilecektir. Bk. 49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/ Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise (Erkek Teknik), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik), Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. Bk. 50. Kadir Has Üniversitesinde eðitim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti Fen-Edebiyat Fakültesi için ABD Dolarý; Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý; Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için ABD Dolarý; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðretim ücreti 4 eþit taksitte alýnýr. Taksitler: 1. taksit kesin kayýt sýrasýnda, 2. taksit güz yarýyýlý içinde, 3. taksit bahar yarýyýlý ders kayýtlarý sýrasýnda ve 4. taksit bahar yarýyýlý içinde ödenir. Öðretim ücreti kayýt yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Kadir Has Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilir. Daha önce burslu (kontenjandan) Kadir Has Üniversitesine yerleþtirilmiþ olup, ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar ÖSYS sonuçlarýna göre ilk 2000 aday içine giren ve Üniversitemizi 1. ve 2. sýrada tercih eden öðrencilere öðretim ücreti ile birlikte öðretimlerinde baþarýlý olmalarý kaydýyla eðitim araç ve gereçlerini karþýlamak üzere 8 ay süre ile ayda TL burs olarak verilir. Öðrenciler barýnma imkanlarýný kendileri saðlamak durumundadýr. (Detaylý bilgi için web sayfasý Kadir Has Üniversitesinde eðitim; Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gayrettepe Binasýnda; Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi, Hukuk Fakültesi Cibali Merkez Kampusunda; Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarý Bahçelievler Kampusunda; Yabancý Dil Eðitimi Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü Bahçelievler Kampusundadýr.

5 Bk. 51. Kocaeli Üniversitesini ilk 5 tercihi arasýnda göstererek kazanan, 0,8 AOBP esas alýndýðýnda Türkiye sýralamasý içinde ilk öðrenci arasýnda yer alan, Y-ÖSS-SAY puanda ilk 9, Y-ÖSS-SÖZ puanda ilk 4, Y-ÖSS-EA puanda ilk 2 öðrenciye olmak üzere toplam 15 lisans öðrencisine baþarýlarýnýn devam etmesi koþulu ile karþýlýksýz burs verilecektir. Kocaeli Üniversitesi Vakfý tarafýndan her yýl 9 ar ay süre ile aylýk TL ödenecek bu bursun tutarý, sonraki yýllarda artýrýlacaktýr. Bk. 52. Bu program, endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü fabrikalarda bilfiil çalýþma þeklinde yapýlarak entegre eðitim þeklinde yürütülmektedir. Bk. 53. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Trabzon da sürdüreceklerdir. Bk. 54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,56 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Yabancý dil Ýngilizcedir. Bk. 55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 56. Üniversitenin belirlediði baþarý koþullarýný saðlayan maddi durumu yetersiz öðrencilere 9 ay süre ile ayda TL tutarýnda karþýlýksýz burs verilecektir. Yeni kayýtta sadece maddi durum esas alýnacaktýr. Bu burstan, eðitimöðretim yýlýnda yaklaþýk 2000 öðrenci yararlanacaktýr. Bk. 57. Bu programý kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süreyle Muðla da sürdüreceklerdir. Bk. 58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya Ýngilizcedir. Bk. 59. Bu programa yerleþtirildiði puan türünde Türkiye genelinde ilk ne, DÝL puaný ile ilk 1000 ne girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL'dir. Burslar üniversitenin belirlediði esaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk. 60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü entegre olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir. Entegre eðitim süresince öðrenciler bilfiil çalýþarak asgari ücret alýrlar ve iþletmeler tarafýndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bk. 61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 62. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Almancadýr. Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücretlidir Akademik yýlý ücretleri; Diþ Hekimliði ABD Dolarý, Týp Fakültesi ABD Dolarý, Mühendislik-Mimarlýk, Eczacýlýk Fakülteleri ABD Dolarý, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýletiþim ve Hukuk Fakülteleri ABD Dolarý, Yabancý Diller Yüksekokulu ve Yabancý Dil Hazýrlýk Programlarý ABD Dolarý'dýr öðrenim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde 1/4'ü peþin olmak üzere 6 taksit yapýlacaktýr. Taksitler banka ile anlaþma yapýlmak suretiyle 5 Kasým 2003, 5 Aralýk 2003, 5 Ocak 2004, 5 Mart 2004, 5 Nisan 2004 ve 5 Mayýs 2004 tarihlerinde ödenecektir. Burslu kontenjanla yerleþtirilecek öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup, sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Üniversitemizi burslu kazanan ve yerleþtirildikleri puan türünde ilk 5 000'e (dil puan türünde ilk 100'e ) giren öðrencilere otel, yemek ve ayda TL (8 ay) harçlýk verilecektir. Hukuk Fakültesini ilk 2 000'ne girerek kazanan öðrencilere yukarýda açýklanan burslarýn yanýnda Brüksel Üniversitesinde burslu olarak Master yapma olanaðý saðlanacaktýr. Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eðitim, Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði hükümlerine göre eðitim gördüðü programda 57 güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki yarýyýl aldýðý not ortalamasý (GPA)'nýn 2.00'ýn altýna düþmesi halinde, mazeretsiz olarak üst üste 2 yarýyýl devamsýzlýk yapmak ve disiplin cezasý almak halinde öðrenim ücreti bursu iptal edilir. Baþarýsýzlýk nedeniyle bursu kesilen öðrencilerin 2 yarýyýl üst üste, yýl esasýna göre öðrenim görenler 1 yýl sonunda not ortalamalarýný (GPA) 2.00'ýn üstüne çýkardýklarý taktirde burslu statüsünü tekrar kazanýrlar. Yeditepe Üniversitesinde çaðdaþ kýyafet zorunluluðu vardýr. Bk. 64. Öðretim dili Ýngilizcedir. Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 65. Bu programý 2003-ÖSS-DÝL (Ýngilizce) puaný 185,000 veya üzerinde olan adaylar tercih edebileceklerdir. Öðrenciler 1. ve 2. sýnýf eðitimlerini öngörülen 18 merkezde Rehber Öðretmenler tarafýndan yüzyüze olarak, 3. ve 4. sýnýf eðitimlerini ise açýköðretim sistemine göre uzaktan öðretim yoluyla gerçekleþtireceklerdir. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn resmi kurumlarýnda görevli Ýngilizce Öðretmenleri ile üniversite öðretim elemanlarýndan oluþan Rehber Öðretmenler eðitim ve ölçme-deðerlendirme yapacaklardýr. Yüzyüze eðitim Eskiþehir de Anadolu Üniversitesinde, diðer illerde ise üniversitelerde veya Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullarda yapýlacaktýr. Yüzyüze eðitim akademik yýl boyunca haftada en az 10 saat olmak üzere saat dan sonra yapýlacaktýr. Bu programa baþvuran öðrenciler katký kredisi ve öðrenim kredisi almak üzere Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurabilirler. Bk. 66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitimöðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet-Vakýf Üniversitesidir. Doðu Akdeniz Üniversitesinde eðitim ücretlidir ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim ücreti bütün bölümler için, Ýngilizce Hazýrlýk Programý da dahil olmak üzere ve Güz ile Bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde (Eylül ve Þubat aylarýnda) ödenmesi durumunda toplam ABD Dolarý'dýr. Öðrenim ücretinin faiz uygulanmaksýzýn toplam 8 eþit taksit halinde ödenmesi de mümkündür ve bu durumda uygulanacak olan toplam öðrenim ücreti tutarý ABD Dolarýdýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti tutarlarýna % 3 KDV ve Öðrenci Etkinlikleri Fonu için öðrencilerin her bir dönemde ödemeleri gereken 15 ABD Dolarý dahil deðildir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri karþýlanýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesinde üstün baþarý gösteren öðrenciler kýsmi baþarý bursundan faydalanabilirler yýlý lise veya dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ ve ÖSS-EA puan sýralamalarýnýn herhangi birinde; ilk 750 öðrenci arasýna giren ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu aþaðýdaki maddeleri kapsar: (a) öðrenim ücreti muafiyeti, (b) Doðu Akdeniz Üniversitesi yurtlarýnda ücretsiz barýnma, (c) 10 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý harçlýk, (d) ders kitaplarý (e) yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti. ÖSS puan sýralamalarýnýn herhangi birinde ilk öðrenci arasýnda yer alan ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birisine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu ise ders kitaplarý ve yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti hariç, yukarýdaki bütün maddeleri içerir. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusunun sýnýrlarý içinde ve dýþýnda, kýz ve erkek öðrenciler için, çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna stüdyo/daire olmasýna baðlý olarak çeþitlilik göstermektedir. Üniversitenin kendi yurtlarýnda bir kiþilik dönem ücreti ortalama ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri kayýt sýrasýnda dönemlik olarak ödenir. Ayrýca, öðrenci yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 50 ABD Dolarý depoziti peþin olarak ödemekle yükümlüdür.

6 Doðu Akdeniz Üniversitesi nde öðretim dili Ýngilizcedir. Öðrencilerin, Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya TOEFL, GCE vb. sýnavlarda Üniversite tarafýndan saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gereklidir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak Þubat, Haziran ve Eylül aylarýnda yapýlan Ýngilizce yeterlik sýnavlarýndan birinde baþarýlý olmak durumundadýrlar. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. TC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesine yalnýzca ÖSS yoluyla kayýt yaptýrabilirler. Çift uyruklu (KKTC+TC) olup lise veya dengi bir okulu Türkiye Cumhuriyetinde tamamlamýþ olan adaylarýn ise, mezuniyet sonrasýnda diploma denkliði amacýyla YÖK Baþkanlýðýna baþvurabilmeleri için Doðu Akdeniz Üniversitesine yine ÖSS yoluyla yerleþtirilmiþ olmalarý gerekmektedir. KKTC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesine bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS de Doðu Akdeniz Üniversitesinin herhangi bir programýna yerleþtirilen KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr ve kayýt hakký tanýnmaz. Bk Eðitim-Öðretim yýlýnda Uludað Üniversitesine aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen öðrencilere Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Uludað Üniversitesi bünyesinde yer alan Bölüm/Programlarýn ilgili puan türlerinden: (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan Bölüm/Programlara yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 300 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Üstün Baþarý Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Burs, 10 ay süre ile ödenecektir. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üst üste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2.50 nin altýna düþen öðrenciler burs haklarýndan yararlanamayacaklardýr. Uludað Üniversitesine aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Bursa dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 200 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler Uludað Üniversitesi Yurtlarýna sýralamasýz, ücretsiz olarak kabul edilir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci yerleþtirildiði Bölüm/Programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece yurt hizmetlerinden yararlanacaktýr. Ýki dönem üst üste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2.50 nin altýna düþen öðrenciler yurt haklarýndan yararlanamayacaklardýr. Uludað Üniversitesine (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanlarýyla yerleþtirilen öðrencilerden; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde 201 ile 500 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda 101 ile 300 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Yurtlarýnda sýralamasýz olarak yerleþme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma hakký verilir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci yerleþtirildiði Bölüm/Programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece %50 indiriminden yararlanmaya devam eder. Uludað Üniversitesine (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanlarýna göre yerleþtirilen öðrencilerden, Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk öðrenci arasýnda yer alan öðrenciye Uludað Üniversitesi Yurt Baþvurularý Deðerlendirme Puan Ýlkeleri kapsamýnda (+20) puan verilir. (b) Uludað Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarýna kayýt yaptýrmaya hak kazanan öðrencilerden Bölüm/Program ayrýmý yapýlmaksýzýn ilk 3 sýrada yerleþenlere (+10) puan verilir. Bk. 68. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bu programýn puan türünde en az 160,000 puan alan adaylar, tercihleri arasýnda yer vermiþlerse bu programa yerleþtirileceklerdir. Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý için ABD Dolarý; Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde ABD Dolarý; ve Meslek Yüksekokulu Programlarý ders yýlý için öðretim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Programý ABD Dolarý; Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Meslek Yüksekokulu Programlarý için ücret ABD Dolarýdýr. Ayrýca %3 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Ödeme zorluðu içinde bulunanlar Üniversite Muhasebe Müdürlüðü ile varacaklarý özel anlaþma çerçevesinde yýllýk öðretim ücretini taksitlendirebilir. Öðretim ücretinin ilk taksitine ek olarak 125 ABD Dolarý alýnýr. Bu ücretin 45 ABD Dolarý kayýt kabul; 30 ABD Dolarý ulaþým ve park yeri; 50 ABD Dolarý akademik ve kültürel etkinlik ücretlerini kapsamaktadýr, ikinci dönemin baþýnda öðretim ücretinin ödenmesi sýrasýnda, 125 ABD Dolarlýk bu ek ücret tekrar ayný amaçla alýnýr. Bunu izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem ayný kapsamdan olmak üzere 105 ABD Dolarý ek akademik ve kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder. Þehir ve Bölge Planlama Burslu programý dýþýndaki tüm burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere normal eðitim ücretinin % 50 si oranýnda burs verilir. Yalnýz Þehir ve Bölge Planlama bölümü için verilen burs % 100 oranýndadýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs ve indirimler, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Girne Amerikan Üniversitesinde lisans programlarýnda üstün baþarý Akademik Baþarý Bursu ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabi olup dönemseldir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda baþarý ile tamamlayan öðrencilere, izleyen lisans dönemi için öðretim ücretinin %50 si oranýnda burs verilir. Girne Amerikan Üniversitesinde ayrýca, deðiþik oranlarda eðitim ücreti indirimi uygulanmaktadýr. Bu indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði ve KKTC Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý mensubu çoçuklarýna % 50; GAÜ spor klüplerinde faal olan öðrencilere % 20-%75; GAÜ de öðrenim gören kardeþlere % 25 er; GAÜ de evli olarak okuyan eþlere % 25 er, görevli öðretmen ve öðretim elemaný çocuðuna % 20, emekli öðretmen ve öðretim elemaný çocuðuna % 10, emekli Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu çocuklarýna % 25 ve yýllýk öðretim ücretini peþin ödeyenlere % 5 oranýndadýr. Tüm programlarýmýzda, lise birincilerine % 100; ikincilerine % 50 ve ilk 10 içerisinde mezun olan öðrencilere % 25 öðrenim ücreti üzerinden kontenjan çerçevesinde burs verilir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci disiplin cezasý almadýðý ve baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Üniversitemiz öðretim dili Ýngilizcedir. Sadece Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði programýnýn öðretim dili Türkçedir. Ýngilizce dil düzeyi yetersiz olan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Okulu süresi eðitim süresine dahil deðildir. TOEFL, GCE, IELTS gibi uluslararasý sýnavlardan veya GAÜ nin yeterlik sýnavýnda tespit edilen düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk eðitimi toplam 35 öðretim haftasýndan oluþan bir programdýr ve 6 Ekim Aðustos 2004 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilir. Kýz ve erkek öðrenciler için bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Yurtlar apartman daireleri þeklindedir. Ücretler dairelerdeki tek veya çift odalara göre farklýlýk göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik, depozit yýllýk olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depozitini geri alabilir. KKTC uyruklu öðrenciler Üniversiteye yürürlükteki yönetmeliklere göre alýnýrlar ders yýlýnda kesin kayýt için deniz yolu ile Girne Amerikan Üniversitesi kampusune ulaþmak isteyen öðrencilere, üniversitemizin anlaþma yaptýðý Denizyolu Þirketi ile ücretsiz ulaþým saðlanýr. Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde bir vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir. Yýllýk eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarýdýr. Ücret iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Ücretin dört eþit taksitte ödenmesi halinde yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. %3 KDV ve güz dönemi baþýnda ödenen öðrenci birliði, öðrenci aktivite fonu ve kayýt yenileme harcý toplam tutarý olan 105 ABD Dolarý ile bahar dönemi baþýnda ödenen kayýt yenileme harcý tutarý olan 50 ABD Dolarý bu ücrete dahil deðildir. Lefke Avrupa Üniversitesinde geniþ burs programlarý da uygulanmakta olup, yüksek baþarý ve ailenin mali durumu bu burslarýn verilmesinde esas kriterleri oluþturmaktadýr. 58

7 Kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2,00 dan az olan öðrenciler burs programýna bir sonraki yýlda baþvuruda bulunamazlar. Þeref listesine girme baþarýsý gösteren ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, sonraki akademik yýlda kullanýlmak üzere ortalamalarýna baðlý olarak 200 ile 1200 ABD Dolarý arasýnda deðiþen Akademik Performans Bursu ile ödüllendirilirler. Ayrýca, öðretmen veya öðretmen emeklisi çocuklarý ile Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu ya da emeklisi çocuklarý ile Emniyet mensubu ya da Emniyet mensubu emeklisi çocuklarýna veya Lefke Avrupa Üniversitesi nde öðrenim gören kardeþlerin ikincisi ve diðerlerine %50 oranýnda öðrenim bursu verilmektedir. Sporda baþarý kazanmýþ öðrencilerimize de geniþ burs imkânlarý saðlanmaktadýr. CGPA sý 2,00'ýn altýna düþen öðrencilerin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve 2,00 a ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamazlar. Bu koþul tüm burs kategorileri için geçerlidir. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, kiþi baþýna aylýk yurt ücretleri, 70 ve 120 ABD Dolarý olmak üzere iki farklý seçenek sunulmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri dahil deðildir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler, bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Kayýtlar sýrasýnda yapýlan Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk okulunda geçecek süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Lefkoþa kentinde eðitim öðretim veren bir üniversitedir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Okulu için eðitim ücreti ABD Dolarý, Meslek Yüksekokulu ve Fakülteler için ise ABD Dolarýdýr. Bu ücrete %3 KDV, 70 ABD Dolarý kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 70 ABD Dolarý Öðrenci Etkinlikleri Fonu 20 ABD Dolarý ders kayýt ücreti, 100 ABD Dolarý Ýngilizce Hazýrlýk Okulu kitap ücreti ve 30 ABD Dolarý ulaþým servisi ücreti dahil deðildir. Eðitim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Taksitli ödeme imkanlarý için Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden detaylý bilgi alýnabilir. % 50 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yýllýk eðitim ücretinin yarýsýný karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulu nda geçirilecek bir akademik yýlý da kapsayacaktýr. Üniversitede herhangi bir dönemde yüksek baþarý saðlayan öðrencilere bu dönemi takip eden dönemde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Öðrenci Burslarý ve Harçlarý Ýndirimi Yönetmeliði'ne" göre akademik baþarý bursu verilmektedir. Ayrýca, spor ve kültürel etkinlik burslarý, kardeþ indirimi, öðretmen çocuðu indirimi gibi eðitim ücreti indirimleri vardýr. Bunlar dýþýnda lise birincileri ve liselerden Pek iyi ve Ýyi derece ile mezun olanlar için akademik eðitim burslarý mevcuttur. Öðrenciler, ayný anda en fazla 2 burstan faydalanabilirler. Ancak alýnacak olan burs oraný % 50 yi geçmemelidir. Dönem not ortalamalarý (GPA) ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2.50 nin altýna düþen akademik burslu öðrencilerin bursu kesilir ve 2.50 ye ulaþana kadar burs haklarýndan faydalanamazlar. Genel not ortalamasý 2.50 ye ulaþan öðrencilerin burslarý bir sonraki dönem itibarýyla devam eder. Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgi Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce Seviye Tespit Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrencilere bir yýl süreli, Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðrencilerin Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavý nda baþarýlý olmalarý veya son üç yýl içinde girdikleri TOEFL, GCE vb. uluslararasý sýnavlarda Üniversitece saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gerekir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmak durumundadýrlar. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Tek kiþilik odada kalýnmasý halinde bir dönem yurt ücreti 800 ABD Dolarý, iki kiþilik odada kiþi baþýna 550 ABD Dolarý ve dört kiþilik odada kalýnmasý halinde ise bir dönem için yurt ücreti kiþi baþýna 350 ABD Dolarýdýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik, telefon ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri her dönem peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 ABD Dolarý depozit yatýracaktýr Akademik yýlýnda sadece yurtta kalacak olan öðrencilerimize uygulanmak üzere bir yýllýk eðitim ücreti, kayýt 59 ücreti, ders kayýt ücreti, öðrenci etkinlik fonu ücreti, ulaþým ücreti, 3 öðün yemek ve Hazýrlýk Okulu kitaplarý dahil çok uygun paket fiyat imkaný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi, Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. Bk. 72. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. Bk. 73. Yakýn Doðu Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk programý dahil, tüm programlar için ABD Dolarý'dýr. Bu ücrete % 3 KDV, 77 ABD Dolarý kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 50 ABD Dolarý Öðrenci Etkinlikleri Fonu ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp sadece öðretim süresi sütununda gösterilen yýllar için ödenecek olan öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmesi halinde öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin not ortalamasýnýn 2.00'ýn üzerine çýkmasý durumunda ise burs hakký tekrar kazanýlacaktýr. Ayrýca, üniversitedeki kredili sisteme göre, üniversite tarafýndan 4.00 üzerinden 4.00 tutturan öðrenciye tam, 3.50 tutturan öðrenciye de yarý Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrenci yurtlarýnda 1 kiþilik, 2 kiþilik ve 4 kiþilik odalar vardýr ders yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özelliklerine göre, 500 ABD Dolarý ile ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine göre, olanaklar ölçüsünde yapýlmaktadýr. Bk. 74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en yüksek puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan ders yýlýnda karþýlýksýz burs verilecektir. Bk. 75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim Bakanlýðý'nca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn duyurusu bu kýlavuzun 158. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 76. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. Bk. 77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur. Bk. 78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. Bk. 79. Öðrenciler öðrenimlerini Kuþadasý nda sürdüreceklerdir. Bk. 80. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. Bk. 81. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin yaygýn iletiþim sistemlerini ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilir olmalarýný, bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katýlým zorunlu olduðundan öðrencilerin öðretim süresi boyunca internete eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda sýnav, kitap, basýlý malzeme, yazýlým, CD-ROM ve internet hizmetleri ücreti alýnýr öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden öðrenilebilir öðretim yýlýna ait öðretim gideri enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir. Bu programa ait derslerin sýnavlarý Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir ve Trabzon illerinde yapýlacaktýr. Bk. 82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur. Bk. 83. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur. Bk. 85. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 86. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir. Bk. 87. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Bk. 88. Bir yýl süreli Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.

8 Bk. 89. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 90. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk. 91. Tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak saðlýk raporu ile fiziksel özürünün, ileri derecede miyop, hipermetrop, þaþýlýk, renk körlüðü gibi göz kusurlarýnýn, kapalý yer fobisi, karanlýk fobisi, aþýrý psikolojik duyarlýlýk ve davranýþ bozukluklarýnýn bulunmadýðýnýn belgelenmesi gerekmektedir. Bk. 92. Atýlým Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti 4 yýllýk bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD Dolarý döviz satýþ kuru esas alýnarak TL olarak iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ücretler istenildiði taktirde 4 taksit halinde 1.Taksit: Ýlk kayýt sýrasýnda, 2.Taksit 15 Kasým 2003, 3.Taksit Ýkinci dönem ders kayýt haftasýnýn ilk gününde, 4.Taksit 15 Mart 2004 tarihlerinde ödenebilecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Ücretli öðrencilerden ulaþým hizmetleri için ücret alýnmamaktadýr. Ýþletme Türkçe ile Hukuk Fakültesi'nin dýþýndaki tüm bölümlerde öðretim dili Ýngilizcedir. (Hukuk Fakültesinde Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý (programý) zorunlu olup temel hukuk dersleri Türkçe; uluslararasý konularý ihtiva eden bazý hukuk dersleri ile seçmeli ve servis dersleri Ýngilizce dilinde verilmek sureti ile Ýngilizce destekli eðitim verilmektedir.) Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Hazýrlýk Programý uygulanýr. Ýngilizce eðitim yanýnda Ýngilizce aðýrlýklý Türkçe eðitim yapan programlar bulunmaktadýr. Türkçe eðitim yapan bölümlerde (Lisans) kayýtlý olan öðrencilere istekleri halinde ve kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Sýnýfý (programý) süresi, bütün programlar için öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ile Mütercim-Tercümanlýk bölüm öðrencileri için TOEFL 213, IELTS 6.5, FCE(B), diðer bölüm öðrencileri için TOEFL 173, IELTS 6.0, FCB(C)) belirtilen düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan bölüm programlarýnýn birinci sýnýflarýna alýnýrlar. Yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayanlar Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir (Hukuk Fakültesi hariç). Atýlým Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrencilerden her sene Mütevelli Heyeti tarafýndan tesbit edilen ve tüm burslu öðrencileri kapsayan eðitime yönelik (ulaþým, haberleþme, kýrtasiye vb.) hizmetler için katký payý alýnmaktadýr öðretim yýlý için tesbit edilen katký payý 500 ABD Dolarýdýr. Bu katký payý eðitim ücretlerinin ödeme tarihlerinde iki eþit taksitte ödenir. ÖSS bursu kazanan öðrenciler ilk yýl öðretim ücretinden muaf tutulurlar. Bursun devam etmesi için öðrencilerin Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan Atýlým Üniversitesi Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmasý ya da yukarýda belirtilen eþdeðerliliði kabul edilen Ýngilizce sýnavlarýndan birinde baþarýlý olduðunu belgelendirmesi ya da Hazýrlýk Okulunun eðitim süresi her biri en az 8-12 hafta olan 3 kur düzeyini baþarý ile tamamlayarak Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan (Proficiency) Ýngilizce Yeterlik Sýnavýndan Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü ve Mütercim-Tercümanlýk bölümü öðrencilerinin 75, diðer bölüm öðrencilerinin 70 baþarý notu alarak bölüme geçiþ hakký kazanmasý gerekir. Bu bursun devam etmesi için öðrencilerin okuduklarý her yýlýn sonunda akademik genel not ortalamasýnýn 3.00 (80) olmasý ve tüm derslerinin baþarý ile tamamlayarak bir üst sýnýfa geçiþ hakkýný kazanmalarý gerekir. Bk. 93. Bu programý tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural iþitme kaybý olduðuna ve iyi iþiten kulakta en az 70 desibel iþitme kaybý olduðuna dair saðlýk kurulu raporu bulunmalýdýr. Bir yýl süre ile Türkçe hazýrlýk sýnýfý programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Türkçe yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitece açýlacak Türkçe yeterlik sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 94. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce dir. Bk. 95. Beykent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir eðitimöðretim yýlýnda öðretim ücreti, Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýflarýnda ABD Dolarý, tüm lisans programlarýnda ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Meslek Yüksekokulu gündüz programlarýnda TL dir. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Öðretim ücreti; Aðustos 2004 ayý sonuna kadar günün koþullarýna göre Türk Lirasýna çevrilerek 10 eþit taksit halinde alýnacaktýr. Beykent Üniversitesi nde öðretim dili Lisans programlarýnda Ýngilizce, Önlisans programlarýnda ise Türkçe dir. Lisans programýna devam edecek öðrencilere bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Meslek Yüksekokulu nun Önlisans programlarýna kayýt yaptýran öðrenciler isterlerse Ýngilizce Hazýrlýk programýna devam edebilirler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlilik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversite Senatosunun tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan lisans öðrencilerinin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Beykent Üniversitesi nin BURSLU Lisans programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Bu burslar lisans öðretimine birinci sýnýftan baþlayan lisans öðrencilerine 4 yýl, Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan baþlayan öðrencilere 5 yýl boyunca verilir. Öðrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayan öðrencilerin bursu kesilir ÖSS de alanýndaki puan türünde (Sayýsal, Sözel, Eþit Aðýrlýk ve Dil) ilk % 5 e giren, üniversitemize ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere destek bursu verilir ÖSS de alanýndaki puan türünde (Sayýsal, Sözel ve Eþit Aðýrlýklý) Beykent Üniversitesi nin (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü hariç) tüm ücretli lisans bölümlerini tercih eden; ilk 2000 e giren öðrencilere % 100, e giren öðrencilere % 75, e giren öðrencilere % 50, e giren öðrencilere % 40, e giren öðrencilere % 30, e giren öðrencilere % 20, e giren öðrencilere % 15 indirim yapýlacaktýr ÖSS Dil Puan türünde Beykent Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ücretli bölümünü tercih eden; ilk 2000 e giren öðrencilere % 50, e giren öðrencilere % 25 indirim yapýlacaktýr. Bk. 96. Programýn adýnda belirtilen konularda Ýngiliz ve Fransýz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrenciler lisans programýndan önce Fransýzca ve/veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk programýna katýlmalarý zorunludur. Bk. 97. Öðretim dili Ýngilizcedir. Boðaziçi Üniversitesine ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunun verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý geçemeyenler Boðaziçi Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný geçenler ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) baþarýlý olduklarýný belgeleyenler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk. 98. Boðaziçi Üniversitesi nde Baþarý ve Gereksinim kriterlerine dayalý burslar verilmektedir. Baþarý Ödülü ve Baþarý Bursu için ÖSYM nin tespit edeceði sýralamada AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Baþarý ödülü: Boðaziçi Üniversitesi ne Y-ÖSS puan türlerinde, Türkiye genelinde ilk beþ içinde yer alýp, birinci tercih olarak girenlere bir kereye mahsus olmak üzere Baþarý Ödülü verilmektedir. Bu ödül eðitim-öðretim yýlýnda TL olarak verilmiþ olup eðitim öðretim yýlýnda ise TL olarak planlanmaktadýr. Baþarý Bursu: Bölümlerine birincilikle giren öðrencilere ve kayýt olduðu bölümü birinci tercih olarak ilk beþ içinde kazananlara Baþarý Bursu verilmektedir. Baþarý bursu eðitimöðretim yýlý ikinci dönemi itibarýyla ayda TL nakit olarak verilmiþtir. Baþarý bursu öðrencinin genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Superdorm ve Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký: Boðaziçi Üniversitesi ne giriþ baþarýsýna göre hak kazanýlan Superdorm ve Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký için üniversite giriþ sýnavýnda ÖSYM nin tespit edeceði sýralamada AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucunda bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Sayýsal puanda ilk dört, Eþit Aðýrlýklý puan türünde ilk dört, Sözel puanda ilk üç, Dil puanýnda birinci öðrenciye, Superdorm da; Sayýsal puanda 5-10'uncu, Eþit Aðýrlýklý puanda 5-10 uncu, Sözel puanda 4-7 nci ve Dil puanýnda 2-3'üncü öðrenciye Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký verilmektedir. 1., 2. Kýz ve Erkek Yurtlarý ile Hisar ve Kilyos Yurtlarý nda ücretsiz kalma hakký: Üniversite giriþ sýnavýnda Y-ÖSS puan türlerine göre Türkiye genelinde: Sayýsal puanda 'üncü, Eþit Aðýrlýk puanda 'üncü, Sözel puanda 8-25'inci, Dil puanýnda ise öðrenciye ücretsiz kalma hakký verilmektedir. Bu öðrencilerde B.Ü. Yurt Yönetmeliði esaslarýna göre yurtlarda kalabilme önkoþulu aranýr. 60

9 Gereksinim Burslarý: Maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler Gereksinim, Yemek, Yurt ve Kitap Bursu için baþvuruda bulunabilirler eðitim-öðretim yýlýnda Gereksinim Bursu ikinci dönem itibarýyla ayda TL nakit ödemeyi; Yemek Bursu üniversite yemekhanesinde ayda 22 veya 40 öðün ücretsiz yemek hakkýný; Yurt Bursu üniversite yurtlarýnda ücretsiz kalma hakkýný; Kitap Bursu ise Baþarý Bursu alanlara ve gereksinimi olanlara, Boðaziçi Üniversitesi kitabevinden alýnacak olan orjinal ders kitabýný kapsamaktadýr. Öðrenciler maddi gereksinimleri doðrultusunda bu burslarýn birini veya daha fazlasýný alabilirler. Gereksinime dayalý burslar öðrencinin genel not ortalamasý 2,00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Baþarý, Gereksinim, Yurt ve Yemek Burslarý Ekim- Haziran aylarý arasýnda 9 ay süreyle verilmektedir. Burslarla ilgili devam koþullarý ve diðer bilgiler Boðaziçi Üniversitesi Burs Kýlavuzunda belirtilmektedir. Burs baþvurularý Boðaziçi Üniversitesi Burs Ofisine yapýlýr. Bk. 99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci de sürdüreceklerdir. Bk.100. Öðrenciler öðrenimlerini Manisa da sürdüreceklerdir. Bk.101. Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir. Bk.102. Bir yýl süreli Japonca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Japonca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.103. Öðrenciler Hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Çanakkale de sürdüreceklerdir. Bk.104. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesine eðitim yýlýnda yerleþtirilecek ve puan sýralamasýna göre ilk 10 a giren öðrencilere Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan burs ilkeleri doðrultusunda burs imkâný tanýnacaktýr. Burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece ve eðitimini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürmesi kaydýyla, eðitim süresi boyunca artýrýlarak devam edecektir eðitim yýlý için ilk 10 a giren burs verilecek öðrencilerden ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 e giren öðrencilere aylýk TL, derece içinde yer alan öðrencilere TL, derece arasýnda yer alan öðrencilere TL, 2001 ve sonrasýnda yer alan öðrencilere TL burs verilecektir. Ayrýca, bu eðitim yýlý baþýnda kitap yardýmý olarak TL ödenecek, öðrenci burs hakkýný koruduðu sürece eðitim yýlý içinde ücretsiz günde iki öðün yemek (öðle-akþam) verilecektir. Bk.105. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaþ için 1,65 m, 18 yaþ için 1,66 m, 19 yaþ için 1,67 m, 20 yaþ için 1,68 m den uzun olmak, kýz adaylarda 1,56 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda Denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur" ifadesinin yer almasý þarttýr. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma yada kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunda Beden Eðitimi zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Üniformanýn temini öðrenciye aittir. Bk.106. Bu programýn öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr. Bk.107. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden Üniversitenin herhangi bir programýný ilk üç tercihinde gösteren ve ÖSS sýnavýnda, sayýsal, sözel, eþit aðýrlýklý ve yabancý dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 100 öðrenci arasýna girenlere Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan burs verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Ayrýca, bu öðrencilerin öðrenci katký payý da Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan karþýlanacaktýr. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %80 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen ve kazandýðý programý ilk üç tercihinde gösteren öðrencilerden ÖSS sýnavýnda (a) Sayýsal puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 10 öðrenciye, (b) Sözel puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 10 öðrenciye, (c) Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye, (d) Yabancý Dil puaný sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 2 öðrenciye Ege Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %75 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Fen Fakültesinin Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji bölümlerini ilk beþ tercihinde gösteren ve bu bölümler için istenen puan türünde ÖSS puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye Temel Bilimler Bursu verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden spor branþlarýnda ülkemizi temsil ederek milli olmuþ sporculara, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan aylýk TL tutarýnda burs verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Bk.108. Bu programýn öðretim dili Türkçedir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir. Bk.109. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. Bk.110. Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir de, normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ te yapýlacaktýr. Bk.111. Bir yýl süreli Ýngilizce ve Almanca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.112. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk e girerek kesin kayýt yaptýranlara (ek puanlý yerleþtirilenler hariç) karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL'dir. Daha sonraki yýllarda burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.113. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL'dir. Daha sonraki yýllarda burslar Týp Fakültesinin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.114. Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bk.115. Bir yýl süreli Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bk.116. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu, Devlet Hastanesi veya Týp Fakültesi Hastanesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Bk.118. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürenin sonunda baþarýlý olan öðrenciler 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Temel Bilimler sýnýfýnda eðitim görürler. Bu sýnýfta da baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar. 61

10 Bk.119. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. Bk.120. Lise ve dengi okul mezunlarýndan bu programa aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve programýn puan türünde birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan a) ÖSS-SAY puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-SAY (ham) puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, b) ÖSS-EA puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-EA (ham) puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, c) ÖSS-SÖZ puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek ÖSS-SÖZ (ham) puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý ( baþarý ölçütleri üniversitece belirlenir) olarak devam ettiði sürece verilecektir. Burstan yararlanabilmek için, öðrencilerin kayýtlar sýrasýnda Gazi Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý na þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. Bk.121. Bir yýl süreli Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.122. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak gerekir. Bk.123. Hacettepe Üniversitesi ne aþaðýda belirtilen koþullarda yerleþtirilen ve a) ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Mühendislik Fakültesi için ilk 2500 arasýnda), b) ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 arasýnda, c) ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Edebiyat Fakültesi Dil programlarýný tercih edenlere), d) ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda yer alýp yerleþtirildikleri programlarý birinci sýrada tercih eden öðrencilere Hacettepe Baþarý Bursu verilir. Burs, öðrencinin baþarýsý devam ettiði sürece devam eder. Öðrencinin genel akademik not ortalamasý 3.00 ýn altýna düþtüðünde baþarý bursu kesilir. ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 2500 e girip Mühendislik Fakültesi Programlarýný ilk sýrada tercih eden öðrencilere, Beytepe Öðrenci Evlerinde ücreti karþýlýðýnda sýralamasýz yer verilir eðitim-öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesinde yaklaþýk 5000 öðrenci çeþitli burslardan yararlanacaktýr. Burslar, nakit, beslenme ve barýnma þeklinde verilmekte olup, burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlacaktir. Bk.124. Öðretim dili Almancadýr. Bk.125. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, GDS, KDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.126. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.127. Yabancý dil sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dillerinden birinde girmek zorunludur. Bk.128. Öðretim dili Fransýzcadýr. Bk.129. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Fransýzca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS ve DELF sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.130. Bu programýn genel kontenjanýnýn %50 si erkek, %50 si kýz öðrencilere ayrýlmýþtýr. Bk.131. Hazýrlýk eðitimi Ankara da yapýlacaktýr. Bk.132. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Haliç Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda; eðitim-öðretim ücreti; Hemþirelik Yüksekokulu için ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, Konservatuvar Türk Musikisi ve Tiyatro Bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý ve Psikoloji Bölümleri için ABD Dolarý, Fen- Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi; Ýç Mimarlýk ve Mimarlýk Bölümleri ve Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði Bölümleri için ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliði ve Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Ýngilizce) Bölümleri için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý olup KDV eðitim-öðretim ücretine dahildir. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar yarýyýlý kayýt sýrasýnda ödenir. Eðitimöðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar her yýl, bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulmuþtur. Haliç Üniversitesi BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim-öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk sýnýfý programýnda geçirilecek azami 1 yýllýk süreyi de kapsamakta olup, öðrenci öðrenimini baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir. Türkiye genelinde ÖSS de ilk 1000 öðrenci arasýnda yer alan ve kayýt yaptýranlara karþýlýksýz burs verilecektir. Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için bir kiþilik ücret ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Çift kiþilik özel odalarda kalanlardan ilave ücret alýnmaktadýr. Bu ücret dönem baþý ve ikinci dönem olmak üzere iki taksitte tahsil edilecektir. Yurt ücretleri Üniversitenin yetkili kurullarýnýn lüzumlu görmesi halinde ABD Dolarý bazýnda bir yýl öncesine göre en fazla %5 oranýnda artýrýlacaktýr. Bk.133. Iþýk Üniversitesi, geçmiþi yaklaþýk 118 yýl olan, TC nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Eðitim, Ayazaða Ýstanbul ve Þile Eðitim Kampuslarýnda sürdürülmektedir. Eðitim, ücretli ve burslu olarak verilmektedir eðitim-öðretim yýlýnda, öðretim ücreti, tüm bölümler ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için; ABD Dolarý + KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. ABD Dolar kurunun yükselmesi halinde ücret, Rektörlükçe ilan edilen ödeme tarihlerinde ödenmesi koþulu ile, TL + KDV tutarýný aþmayacaktýr. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt baþlangýcýnda ödenecektir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla)toefl, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný, süresi içinde baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir Eðitim-Öðretim yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk programý ve Fen-Ede. Fak. ile Müh. Fak. nin tüm bölümlerindeki birinci sýnýf öðrencileri öðrenimlerini Iþýk Üni. Þile Eðitim Kampusu nda göreceklerdir. ÝÝBF öðrencileri ise öðrenimlerini Ayazaða Ýstanbul Eðitim Kampusu nda sürdüreceklerdir. Öðrenciler lisans öðrenimleri boyunca iki ayrý program derslerini birlikte alarak çift anadal veya yan dal dan lisans diplomasýna sahip olma imkanýný bulabileceklerdir Iþýk Üni. BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere, sadece öðretim ücretini kapsayan baþarý bursu verilecektir. Yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarý ile bitiremedikleri için tekrarlamak durumunda kalanlarýn yabancý dil hazýrlýk dönemi öðrenim ücreti bursu kesilir. Bu þekilde bursu kesilenlerin yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarýyla tamamlayarak asýl öðrenimlerine baþlamalarý durumunda, öðrenim ücreti bursu tekrar verilmeye baþlanýr. Baþarý bursu, öðrencinin bir akademik yýl genel not ortalamasýnýn 2.00 veya daha altýna düþmesi halinde kesilir. Bu þekilde bursu kesilenlerin izleyen dönemlerdeki akademik yýl genel not ortalamasýný en az 3.00 a çýkarmalarý durumunda burs yeniden verilmeye baþlanýr. Ancak, toplam burs süresi normal eðitim-öðretim süresini aþamaz. Iþýk Lisesi ni, son üç yýlýn not ortalamasý bakýmýndan ilk % 10'un içinde baþarý ile bitirerek, tercihinde Iþýk Üniversitesi ne ilk üç sýrada 62

11 yer veren öðrencilere, FMV Iþýk Lisesi Baþarý Bursu verilecektir. Bu burs, yabancý dil hazýrlýk dönemi ve asýl öðretim süresi boyunca öðretim ücreti alýnmamasý þeklindedir. Bu bursun, Üniversitede saðlanan baþarý derecesine göre kesilme, tekrar baðlanma þartlarý ve toplam süresi, yukarýdaki paragrafta belirtildiði þekilde uygulanýr. Þile Eðitim Kampusu nda öðrenim görecek olan Ýngilizce Hazýrlýk Programý ile Fen-Ede. ve Müh. Fak. birinci sýnýf öðrencileri için tek kiþilik kýz ve erkek öðrenci yurtlarý vardýr. Yurtlar ücrete tabii olup, Eðitim-Öðretim Yýlýna iliþkin yurt ücretleri Rektörlükçe Iþýk Üni. nin adresli web sitesinde duyurulacaktýr. Ancak, Eðitim- Öðretim Yýlýnda Iþýk Üni. ne yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde burslu veya ücretli bir programý ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde, ilk 500 içinde yer alanlara yurt ve 9 ay süre ile yemek ile Üniversite yönetimince belirlenecek miktarlarda aylýk nakdi yardým; 500 ile 1500 içinde yer alanlara yurt ve 9 ay süre ile yemek yardýmý; ile arasýnda yer alanlara sadece yurt saðlanacaktýr. Bunlardan ayrý olarak ilk e giren tüm öðrencilere kitap yardýmý da yapýlacaktýr. Ýstanbul dýþýndan gelen ve ÖSS de baþarý göstererek ÝÝBF bünyesindeki programlara yerleþtirilen ve öðrenimlerini Ayazaða Ýstanbul Eðitim Kampusu nda baþlayacak olan, gerek Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi- Öðretim Programý, gerekse birinci sýnýf öðrencilerine Eðitim-Öðretim Yýlýnda ÝTÜ tarafýndan Üniversitemize geçmiþ yýllarda olduðu gibi yurt tahsis edilmesi durumunda, ücret karþýlýðýnda bu yurtlarda barýnma imkaný saðlanabilecektir. Ayrýca lisans öðrenimlerinde bir eðitim-öðretim yýlýný (iki yarý yýlý) tamamlayan ve üstün baþarý gösteren öðrencilere baþarý derecelerine göre Baþarý Bursu verilir. Bk.134. Bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 500 e giren adaylara, 9 ay süre ile aylýk TL, yine bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde arasýnda yer alan adaylara 9 ay süre ile TL, yine bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk arasýnda yer alan adaylara 9 ay süre ile TL karþýlýksýz Akdeniz Týp Eðitim Bursu verilecektir. Bu öðrencilerin sene kaybý olmaksýzýn, her yýl not ortalamasýnýn en az % 70 olmasý halinde, eðitim süreleri boyunca burslarý devam edecektir.öðrenci bu burslardan sadece birinden yararlanabilecektir. Bk.135. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,62 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi Kýz ve Erkek karma eðitim-öðretim yapan Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk.136. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. 63 Bk eðitim-öðretim yýlýnda aþaðýdaki koþullarda Ýstanbul Teknik Üniversitesine yerleþtirilerek kayýt olan ve devam koþulu saðlayan öðrencilere burs verilecektir. 1)Öðrenci Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesine yapýlan baðýþlardan karþýlanmak üzere eðitim öðretim yýlýnda ÖSYS sonucunda 0,8 katsayýyla çarpýlarak elde edilecek Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 e giren ve üniversitemizi tercih eden öðrencilerden a)ýlk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs ile bir veya iki kiþilik odalarý bulunan yüksek standartlý öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma olanaðý, b) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs ile standart öðrenci yurtlarýnda barýnma olanaðý, c) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk TL karþýlýksýz burs olanaðý ile öðrenci yurtlarýna girme önceliði saðlanmasý. Baþarý bursu faslýndan burs alan öðrencilerin burslarýnýn devamý ile ilgili hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenir. Bk.138. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler üçüncü sýnýf sonuna kadar öðrenimlerini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.139. Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu KTÜ Farabi Hastanesinden almalarý gerekir. Bk.140. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66 m den, kýz öðrencilerde ise 1.58 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr.bu programa 10 kýz öðrenci kontenjaný ayrýlmýþtýr.öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan sonra üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini öðrencilere aittir. Bk.141. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini Trabzon daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.142. Koç Üniversitesi'nde eðitim ücrete tabidir. Mühendislik Fakültesine ders yýlýnda yerleþtirilen öðrenciler için eðitim ücreti KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý TL dir ders yýlýnda Koç Üniversitesi nin diðer bütün programlarýna (Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil) yerleþtirilen öðrenciler için eðitim ücreti KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Ücretler iki taksitte ve yarýyýl kayýtlarýnýn ilk günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda yarýyýl baþýna 1 yataklý oda ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ABD Dolarý, 3 yataklý oda ücreti kiþi baþýna 840 ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Koç Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslu öðrencilere 10 ay süreyle ayda 125 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödeme yapýlarak, yol, kitap ve beslenme masraflarýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý öngörülmektedir. Yeni giren Baþarý Burslu öðrencilerden Ýstanbul dýþýndan gelenler ilk dönem ihtiyaç beyanlarýna bakýlarak, üniversitede görev karþýlýðýnda yurtlarda ücret ödemeden kalabilirler. Ancak, ikinci dönem için Burs Komitesi ne Yurt Bursu almak için müracaat etmeleri gerekmektedir. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýnda geçirilebilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesine yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr.

12 Bk.143. Koç Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu nda eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücretler iki taksitte ve yarýyýl kayýtlarýnýn ilk günündeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Saðlýk Yüksekokulu nun burslu hemþirelik programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðrenim ücretini ve yurt giderlerini kapsamaktadýr. Hemþirelik programýna yerleþtirilen burslu öðrencilere ücret ödemeden yurtlarda kalma olanaðý saðlanmaktadýr. Burslu öðrencilere, Üniversitede görev karþýlýðý 10 aya kadar ayda 40 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödeme ile günde bir veya iki öðün yemek bursu saðlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýklýdýr. Öðrenciler, mezun olduktan sonra, burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesi ne yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim ücreti ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.144. Maltepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi TL + KDV; Hukuk, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlýk, Ýletiþim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri TL + KDV; Meslek Yüksekokulu TL + KDV; tüm bölümlerin hazýrlýk sýnýflarý TL + KDV dir. Maltepe Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Burs, öðrenci öðrenimine devam ettiði ve akademik baþarý þartýný yerine getirerek devam ettiði sürece verilecek ve Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslu öðrenciler Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler. Maltepe Üniversitesinde öðrencilerin kýlýk kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Bk.145. Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler 1 yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitimöðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ODTÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan (a)say puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (b)ea puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 20 öðrenci arasýnda yer alan, (c)söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan, (d)dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda, 64 ilgili AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. ODTÜ Üstün Baþarý Bursu, ders yýlýnda 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Ayrýca, yukarýdaki puan türlerinde Türkiye de ilk üç dereceyi alan öðrenciler, Üstün Baþarý Bursuna ek olarak ayný þartlarda, ODTÜ de eðitim ücreti ödemeyecek Demiray Yurtlarýnda ücretsiz kalabilcektir. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50 nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Ankara dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (b) EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (c) SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 150 öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 20 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler ile bölümlerini ilk üç sýrada kazanan öðrenciler de ODTÜ öðrenci konukevi veya ODTÜ yurtlarýna ücreti karþýlýðý sýralamasýz olarak kabul edileceklerdir. Ayrýca, Ankara dýþýndan gelen ve yurtlarda kalmak isteyen tüm öðrenciler en geç Kasým ayýnda yurtlara yerleþtirilebilecektir. ODTÜ, ekonomik zorluklar nedeniyle eðitimini sürdürmekte zorlanan öðrencilere çeþitli burslarla destek olmaktadýr eðitim-öðretim yýlýnda baþarý burslarý dahil yaklaþýk 80 çeþit burstan, yaklaþýk öðrencinin yararlanmasý beklenmektedir. Burslar 8-12 ay süre ile nakit, yurt ve yemek burslarý þeklinde olup miktarlarý bu yýl için aylýk milyon TL arasýnda deðiþmektedir. Burslardan, ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler,ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek burslarýnýn tamamýndan yararlanabilmektedirler. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Detaylý bilgiler ODTÜ yü kazanan öðrencilere postalanmakta olup, ayrýca, internet adresinde sunulmaktadýr. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ilk tercihinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarýndan birini belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alýp bu programlardan birine yerleþtirilen öðrencilere ODTÜ Temel Bilim Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Bu öðrencilere bölümlerinde ileri düzeyde bir eðitim uygulanacaktýr. Burs, ders yýlý için 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50 nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ Temel Bilim Bursu ile ODTÜ Üstün Baþarý Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. Bk.148. Sabancý Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda öðrenim ücreti tüm programlar için KDV dahil yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve 15 Aðustos 2003 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan, diðer yarýsý ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ve 15 Ocak 2004 tarihindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Mikroelektronik Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Etüdler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý: Ekonomi, Yönetim Bilimleri lisans derecelerini kapsamaktadýr.öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans diploma programýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans diploma programý ise ikinci sýnýfýn sonunda öðrencilerin istekleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir.

13 Sabancý Üniversitesinde öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrenciler ortak bir muafiyet sýnavýndan geçecektir. Üniversitenin kendi yabancý dil seviyesinin altýnda olduðu belirlenen öðrenciler, Temel Geliþtirme Yýlýna devam eder. Temel Geliþtirme Yýlýnda öðrenimin süresi bir akademik yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan Temel Geliþtirme Yýlý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan muafiyet sýnavýna katýlmalarý gerekmektedir. Yýl sonunda veya yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler, bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýsýz olan öðrencilere derslere devam hakký verilmez, ancak eksiklerini kendi olanaklarý ile tamamlamalarý amacýyla bir yýl süre verilir. Bu þekilde süre verilen öðrenciler, süre sonundaki izleyen akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýlý olamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Temel Geliþtirme Yýlýnda daha önce bir yýl öðrenim görüp baþarýsýz olan ve ÖSS ile yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler Temel Geliþtirme Yýlýna devam edemezler. Bu öðrenciler, kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda ve bunu izleyen akademik yýlýn baþýnda düzenlenen muafiyet sýnavlarýna girebilir. Bu sýnavlar sonunda yeterli baþarýyý gösteremeyenler, kayýt hakkýný kaybeder. Onur burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile 150 ABD Dolarý karþýlýðý TL nakit ödemeyi kapsamaktadýr. Baþarý Burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyeti kapsamaktadýr. Onur veya Baþarý burslu yerleþtirilen öðrencilerden; Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý için, Y-ÖSS-SAY-0,8 sýralamasýnda ilk 200 öðrenci içinde, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý için Sabancý Üniversitesi-EA* sýralamasýnda ilk 50 öðrenci içinde, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý için, Y-ÖSS-EA-0,8 sýralamasýnda ilk 100 öðrenci içinde yer alanlara veya uluslararasý Bakolorya (IB) diplomasý toplam notu 32 ve üstü olan öðrencilere burslarýna ek olarak Üstün Baþarý Ödülü verilecektir. Üstün Baþarý Ödülü, yeni teknoloji ücretinden (yýllýk 300 ABD Dolarý) muafiyet ve Sabancý Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere 4 kiþilik odada ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. (Yurt hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere bunun yerine 9 ay boyunca ayda 50 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödenecektir.) Dönemsel veya aylýk nakit ödeme burslarýnýn TL karþýlýðý birinci dönem için 15 Aðustos, ikinci dönem için 15 Ocak tarihlerindeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencinin her burs tipi için belirlenmiþ olan akademik baþarý koþullarýný saðladýðý ve disiplin cezasý almadýðý normal öðrenim süresince devam eder. Burslar Temel Geliþtirme Programýnda geçirilebilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. *Sabancý Üniversitesi-EA sýralamasýný belirlemek için, ÖSS sonucunda yerleþtirme puanýna göre (Y-ÖSS); Sabancý Üniversitesi tarafýndan hazýrlanacak ve Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için geçerli ayrý baþarý sýralamasý listesi kullanýlacaktýr. Bu sýralama sadece Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için geçerli olacaktýr. Bk.149. Öðrenciler öðrenimlerini Hendek te sürdüreceklerdir. Bk.150. Bu bölüme kayýt olacak öðrenciler FH Bochum Üniversitesi ile yapýlan anlaþma gereði yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde 3. sýnýfý bu üniversitede okuyabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum Üniversitesinden diploma alma imkanýna sahip olabileceklerdir. Bk.151. Öðretim dili Ýngilizce ve Türkçedir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.152. Öðrenciler öðrenimlerini Çaycuma daki binanýn yapýmý tamamlanýncaya kadar Zonguldak ta sürdüreceklerdir. Bk.153. Öðrenciler öðrenimlerini Zonguldak ta sürdüreceklerdir. Bk.154. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý olmak, bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Askeri Liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik Alan/Kol/Bölümleri çýkýþlý olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak, askeri veya sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, 1984 ve daha küçük doðumlu olmak, en fazla 19 yaþýnda olmak, 30 Aðustos 2003 tarihi 65 itibarýyla 20 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr), vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak, renk körü olmamak, sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak, erkek öðrencilerde 1,65 m. den, kýz öðrencilerde 1,56 m. den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma Askeri Týp Fakültesine girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý, Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu ndan Askeri Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Kontrolü, Beden Yeterliliði Testi ve Mülâkat ta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa okul birincileri dahil 123 sivil lise (117 erkek + 6 kýz) ve 33 askeri lise çýkýþlý öðrenci alýnacaktýr. Alýnacak olan 156 öðrencinin 5 okul birincisi kontenjanýnýn 4'ü askeri lise, 1 i sivil lise çýkýþlý öðrencilere ayrýlmýþtýr. GATA Askeri Týp Fakültesine yerleþtirilen sivil lise çýkýþlý öðrenciler, Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) en geç 25 Aðustos 2003 tarihine kadar GATA Öðrenci Grup Komutanlýðý, Etlik/ ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Askeri Týp Fakültesinde kayýt kabul iþlemleri 25 Aðustos - 12 Eylül 2003 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk Muayenesi, Beden Yeterliliði veya Mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý, intibak eðitiminin bitiþ tarihi olan 10 Ekim 2003 tarihine kadar intibaksýzlýk nedeniyle veya baþka bir sebeple GATA Askeri Týp Fakültesine kaydý yapýlamayan öðrenciler öðrenimleriyle ilgili durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Not: GATA Askeri Týp Fakültesine alýnacak olan 33 Askeri Lise çýkýþlý öðrencilerin 25 i K.K.K.lýðýna baðlý Askeri Liselerden (IÞIKLAR Askeri Lisesi-Bursa, KULELÝ Askeri Lisesi-Ýstanbul, MALTEPE Askeri Lisesi-Ýzmir) ve 8 i Deniz Lisesinden (Heybeliada-Ýstanbul) mezun olan öðrencilerden oluþacaktýr. Bk.155. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý ve bayan olmak; bir mesleðe yönelik olmayan; Resmi/Özel gündüz öðretimi yapan Liselerin Fen Bilimleri; Türkçe-Matematik alanlarý, bazý derslerin öðretimini Yabancý Dille yapan Resmi okullarýn (Anadolu Lisesi), Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik alanlarý, ile Fen Lisesi mezunu olmak, son sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 2003 yýlýnda mezun olmak, mezun olduðu sene ÖSS ye girmiþ olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle nikahsýz yaþamamak, ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) giriþ tarihinde 20 yaþýndan büyük olmamak, 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), 1983 veya daha küçük doðumlu olmak, vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; 1,56 m den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (3) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapý (3) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde

14 hakkýnda soruþturma, kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu ndan GATA da Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Komisyonu Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa alýnacak 120 öðrencinin 3'ü yukarýda anýlan okullarýn okul birincisi kontenjanýna girenler arasýndan puan ve tercih sýrasýna göre seçilecektir. Bu programý tercih edecek öðrenciler Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan edildikten sonra hemen GATA Hemþirelik Yüksekokulu Müdürlüðü, Etlik/ ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Hemþirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanan adaylar, sivil statüde hemþire olarak yetiþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bk.156. Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk.157. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili Ýngilizcedir. Bk.158. Bu programdan alýnan diplomalara 2547 sayýlý Kanunun 7/p maddesine göre yapýlan inceleme sonucunda denklik verildiði takdirde, 1136 sayýlý Avukatlýk Kanunu, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu ve 1512 sayýlý Noterlik Kanunu hükümleri uyarýnca bu mesleklerin icrasý için ayrýca fark dersleri sýnavlarýnýn da verilmesi gerekmektedir. Bk.159. Beþ akademik yýl süreli bu programýn ilk dört akademik yýlýnýn bütün derslerini baþarý ile tamamlayan öðrencilere, programýn beþinci akademik yýlýnda bir akademik yýl ile sýnýrlý olan ve yalnýz öðrenim ücretini kapsayan burs verilir. Bk.160. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,60 m den, kýz öðrencilerde 1,55 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk.161. Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr. Bk.162. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin, üniversite ile iliþkileri kesilir. Bk Öðretim yýlýnda üniversitemizin lisans programlarýna en yüksek puanla kayýt olan öðrencilere, o programý ilk 3 tercihi arasýnda belirtmiþ olmak kaydýyla 8 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs verilecektir. Bk.164. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýndan muaf olmak ve doðrudan 1.sýnýfa baþlamak isteyen öðrencilerin aþaðýda adý geçen eþdeðerli sýnavlarý ve saptanan puanlarý almalarý gerekmektedir. TOEFL 520 ve 3,5 TWE,HELTS 5,5 veya FCE B. Bk.165. Öðrenciler öðrenimlerini Güllük Beldesinde sürdüreceklerdir. Bk.166. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.167. Öðrenciler öðrenimlerini Kýrklareli de sürdüreceklerdir. Bk.168. Öðrenciler birinci yýl, ilk yarýyýl öðrenimlerini Edirne de sürdüreceklerdir. Bk.169. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL,CAE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.170. Bir yýl süreli hazýrlýk sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfý eðitim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.171. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti lisans programlarý için ABD Dolarý + KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Meslek Yüksekokulu öðrencileri için TL + KDV dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý tarihlerde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; (a) Öðretim ücretini, (b) Beslenme, kitap vb. giderlerine katký olmak üzere eðitimin devam ettiði 9 ay süre ile her ay 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi, (c) Þehir dýþýndan gelenler ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dýþýnda ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin saðladýðý yurtta ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçen süreyi de kapsar. Sözü edilen imkanlar, sadece bu kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kapsamaktadýr. Burslar, öðrencinin yerleþtirildiði programa baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilmektedir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný birinci yýlýn sonunda baþaramayan; genel not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, üniversite içinde baþka bir bölüme yatay geçiþ yapan; herhangi bir disiplin cezasý alan veya normal öðrenim süresini aþan öðrencilerin burslarý kesilir. Bk.172. Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ Meslek Yüksekokulunda sürdüreceklerdir. Bk.173. I-TERCÝH BURSU 2003 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan; a)öss-say puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, b)öss-ea puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 50 öðrenci arasýnda yer alan, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenci arasýnda yer alan ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere bir defaya özgü olmak üzere ÇÜ Tercih Bursu verilecektir eðitim-öðretim yýlý ÇÜ Tercih Bursu TL dir. II-BAÞARI BURSU 2003 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde Türkiye genelinde ilk 2000 e giren öðrencilerden; a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenciye, b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 15 öðrenciye, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenciye ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenciye aylýk TL olmak üzere 9 ay süre ile baþarý bursu verilecektir. III-TEÞVÝK BURSU 2003 yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ nin lisans programlarýna (Ýkinci Öðretim hariç) yerleþtirilen öðrencilerden fakülte/bölümlerini birinci sýrada kazananlara ayda TL Teþvik Bursu verilecektir. IV-DESTEK BURSU 2003 Öðretim yýlýnda Üniversitemiz programlarýna kayýtlý olan (Ýkinci Öðretim hariç) yoksul veya baþarýlý olan öðrencilerden 300'üne 9 ay süre ile ayda TL Destek Bursu verilecektir. Ayrýca 1200 öðrenci 9 ay süre ile üniversite kafeteryasýnda sunulan öðle yemeklerinden ücretsiz olarak yararlanacaktýr. ÇÜ de eðitim-öðretim yýlýnda Tercih, Baþarý, Teþvik ve Destek dahil çok sayýda burstan yaklaþýk 2000 öðrenci yararlanacaktýr.burslar 9 ay süre ile aylýk nakit, yemek ve kitap burslarý þeklinde olup miktarlarý TL ile TL arasýnda deðiþmektedir. Burslar her yýl üniversitece fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi gözönünde tutularak saptanýr. Burslardan ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedir. Öðrenciler Tercih Bursu hariç diðer burslarýn sadece birinden yararlanabilirler. Burslar karþýlýksýz olup Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçirebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrencinin yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üst üste dönem kaybeden, genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 2.80 in, 100 üzerinden 70 in altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, yükseköðretim öðrenciliðiyle baðdaþmayan tutum ve davranýþlarý nedeniyle disiplin cezasý alan, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olan, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlan ve yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarý olumsuz olan öðrencilerin bursu kesilir. 66

15 Bk.174. Bu program, endüstri ile iþbirliði içerisinde yürütülmektedir. Öðrenciler 2.yarýyýlda 10 hafta ve 3.yarýyýlda 12 hafta süresince Üniversite-Sanayii Ýþbirliði Protokolüne imza atmýþ olan fabrikalarda pratik eðitim yapmaktadýrlar. Bu pratik eðitim süresince öðrenciler, asgari ücretten maaþ alýr ve iþletmeler tarafýndan sigortalanýrlar. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayýt olacak öðrencilerden, birinci derece aðýr sanayiide çalýþmaya elveriþli saðlýk þartlarýna sahip olduklarýný gösterir saðlýk heyet raporu istenir. Bk.175. Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti, Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatý programý, Petrol ve Doðal Gaz Jeolojisi, Kimya Teknolojisi ve Ekoloji programýnda öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri, Petrol ve Gaz Kuyularýnýn Açýlmasý, Petrol-Gaz Boru Hatlarý ve Depolarýnýn Projelendirilmesi, Ýnþaasý ve Ýþletilmesi, Petrol ve Gaz Yataklarýnýn Ýþletilmesi ve Kullanýmý, Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçlarý, Uygulamalý Matematik programýnda öðrenim ücreti 900 ABD Dolarýdýr. Sömestr baþýnda yýllýk öðrenim ücretinin yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Öðrenciler Azerbeycan Devlet Neft Akademisine baðlý bir binada bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk öðrenim ücreti bir defaya mahsus alýnýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti aylýk 15 ABD Dolarýdýr. Yurt kapasitesi kiþidir. Bk.176. Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilecektir. Bu üniversitenin kýlavuzda yer almayan diðer programlarýndan veya bu ülkedeki diðer üniversitelere ait programlardan mezun olanlarýn diploma denklik baþvurularý reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköðretim programlarýna ÖSS sonucu yerleþtirilmeyen kiþilerin mezun olmalarý halinde diplomalarýna denklik belgesi verilmeyecektir. (Bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nýn internet adresinden ulaþýlabilir.) Bk.177. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý nýn Türkiye ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.178. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Yýllýk öðretim ücretinin yarýsý sömestr baþýnda ödenir. Eðitim dili Azerice dir. Hazýrlýk eðitimi belirlenecek baþka bir merkezde verilmektedir. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.179. Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, Mütercim Tercümanlýk programlarý için 1300 ABD Dolarý, diðer programlar için ise öðrenim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilecektir. Hazýrlýk eðitim ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Kýz öðrenciler için yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yaklaþýk 25 ABD Dolarý dýr. Bk.180. Bu programdan mezun olan öðrencilerin, diplomalarýnýn denklik iþlemlerinin yapýlabilmesi için Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý ndan (KPDS) en az 70 puan almalarý gerekmektedir. Bk.181. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Baþarýsýz olanlara bir yýl daha okuma hakký verilir. Bk.182. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti öðrenim yýlý baþýnda alýnmak üzere ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir yýl hazýrlýk eðitimini üniversite bünyesinde görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Bk.183. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti 500 ABD Dolarý dýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarý dýr. Bk.184. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice dir. Öðrenciler bir öðretim yýlý üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 1500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmakta ve yurt ücreti alýnmamaktadýr. Eðitim-öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Azerbaycan da baþarý ile tamamladýktan sonra Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi nde (Türkçe) 2, Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi nde 3, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi nde 2, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi nde 3, Süleyman Demirel 67 Üniversitesi Týp Fakültesi nde 3, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi nde 2, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi nde 2, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi nde 3 öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný bu üniversitelerde tamamlayacaklardýr. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda, öðrenciler ülkemize döndükleri zaman hangi fakültede eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir. Bk.185. Bakü Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, Tarih, Sosyoloji, Arap Dili ve Edebiyatý, Felsefe, Uygulamalý Matematik ve Psikoloji programlarý için 800 ABD Dolarý, Uluslararasý Ýliþkiler için ABD Dolarýdýr. Diðer programlar için ise 700 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Hazýrlýk eðitim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Öðrenim ücreti iki taksitte alýnýr. Bk.186. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 550 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rusça dýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi ücreti 550 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Bk.187. Nahcivan Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yýllýk öðretim ücretinin sömestr baþýnda yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice dir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yýllýk ücreti 100 ABD Dolarý dýr. Bk.188. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti, Filibe Tarým Üniversitesi, Gýda Mühendisliði Enstitüsü ve Orman Üniversitesi lisans programlarý ve Bulgarca hazýrlýk sýnýfý için yaklaþýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk Bulgarca eðitim verilir. Bk.189. Plovdiv Paýsýý Hilendarský Üniversitesinde eðitim ücreti ABD Dolarý olup 2 eþit taksit halinde ödenecektir. Tüm yabancý öðrenciler bir yýl Bulgarca ve kendi mesleki alanlarýnda eðitim alýrlar, bu yýlýn sonunda yerleþtirildikleri alana devam ederler. Bk.190. Eðitim ücretli olup, yýlý öðrenim ücreti Hazýrlýk Sýnýfýnda 1 800; Elektrik ve Malzeme Donanýmý, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik, Ýþletme programlarýnda ; diðer programlarda ABD Dolarýdýr. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný öderler. Öðretim dili Bulgarca dýr. Türk öðrenciler için 9 aylýk yoðun Bulgarca kursu düzenlenmektedir. Üniversitenin yurt imkaný mevcut olup, iki kiþilik bir odanýn aylýk ücreti yaklaþýk 20 ABD Dolarýdýr. Ayrýca þehirde ABD Dolarý karþýlýðýnda daire kiralanabilir. Aylýk yaþam gideri 100 ABD Dolarý civarýndadýr. (Internet adresi: Bk.191. Eðitim ücretli olup ders yýlýnda hazýrlýk sýnýfý ücreti 2 500, lisans programlarý için ABD Dolarý olup iki eþit taksitte her sömestr baþýnda ödenir. Yabancý dille eðitim veren programlar için bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk, diðer programlar için ise bir yýl süreli Bulgarca Hazýrlýk sýnýfý mevcuttur. Türk- Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Öðrenci yurtlarýnda konaklama ücreti aylýk 20 ABD Dolarý civarýnda olup, bu ücrete ýsýnma ve elektrik ücreti dahil deðildir. Telefon ve internet imkanýna sahip iki ve üç kiþilik odalar bulunmaktadýr. Aylýk ortalama yaþam gideri 30 ABD Dolarý, bir dönemlik kitap ve araç gereç giderleri yaklaþýk 50 ABD Dolarý civarýndadýr. (Internet adresi:www.tu-sofia.acad.bg) Bk.192. Eðitim ücretli olup, öðretim ücreti 2500 ABD Dolarýdýr. Türk- Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný öderler.öðretim ücreti her dönem baþlangýcýnda olmak üzere iki defada ödenir. Öðretim dili Bulgarca dýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için 8 aylýk Bulgarca Hazýrlýk kursu uygulanýr. Bu kursun sonunda baþarýlý olan öðrenciler lisans programýnýn birinci sýnýfýna devam edebilirler. (Internet adresi: Bk.193. Batum Þ.Rustaveli Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Ücret her sömestr baþýnda alýnmaktadýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir, Ücret ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý açmak için asgari 5 öðrencinin olmasý þarttýr. Öðretim dili Gürcüce dir. Hazýrlýk eðitimi süresi öðrenim süresine dahil deðildir. Yurt yoktur. Bk.194. Tiflis Devlet Beden Eðitimi ve Spor Akademisinde eðitim ücretli olup, bu programda yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücreti her sömestr baþýnda ödenecektir. Öðretim dili Gürcüce dir öðretim yýlýnda öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýna alýnacaklardýr. Hazýrlýk eðitimi akademi binasýnda yapýlacaktýr. Hazýrlýk sýnýfý 700 ABD Dolarýdýr. Yurt yoktur. Bk.195. Tiflis Ývane Cavahiþvili Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti fakültelere göre ile ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Öðrenim ücreti eðitim yýlý baþýnda alýnmaktadýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça dýr. Yurt ücretsizdir. Hazýrlýk Sýnýfý dersleri Bagebi Yurdu 3 nolu binasýnda yapýlmaktadýr. Hazýrlýk ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi süresi öðrenim süresine dahil deðildir

16 Bk.196. Eðitim ücretli olup, Hazýrlýk sýnýfý 400, diðer sýnýflar 600 ABD Dolarýdýr. Yurt yoktur. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça dýr. Hazýrlýk süresi öðrenim süresine dahil deðildir. Bk.197. Tiflis Devlet Týp Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý, diðer sýnýflar için öðretim dili Gürcüce ve Rusça olanlar için ABD Dolarý, eðitim dili Ýngilizce olanlar için ise ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite binasýnda verilmektedir. Ücret her sömestr baþýnda ödenebilir. Beslenme, yurt ve saðlýk güvencesi eðitim masraflarýna dahil deðildir. Yurt ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý ABD Dolarý civarýndadýr. Eðitim-öðretimlerinin hazýrlýk, 1.,2.ve3. sýnýflarýný Tiflis Devlet Týp Üniversitesi Týp programýnda sürdürerek 4. sýnýfa geçen öðrencilerden 10 öðrenci öðrenimini Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesinde, 10 öðrenci öðrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürecektir.ösym tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda Sýnav Sonuç Belgesinde 4. sýnýftan itibaren hangi týp fakültesinde öðrenimini sürdüreceði belirtilecektir. Bk.198. Öðretim ücretli olup yýllýk öðrenim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Her sömestr baþýnda öðrenim ücretinin yarýsý alýnýr. Hazýrlýk eðitimi yoktur. Öðrenim dili Azerice dir. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yýllýk yurt ücreti 100 ABD Dolarýdýr. Bk.199. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda eðitim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðý nýn tespit ettiði üniversite veya Hazýrlýk Fakültelerinde verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.200. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý olup, öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Üniversite yurt ücreti sözleþmeli olup aylýk ABD Dolarýdýr. Bk.201. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý olup, öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yýllýk yurt ücreti sözleþmeli olup ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.202. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti 200 ABD Dolarý olup, öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti aylýk 10 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.203. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý arasýnda olup, hazýrlýk sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti sözleþmeli aylýk 25 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.204. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý arasýnda olup, öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti sözleþmeli, aylýk 15 ABD Dolarý ve üstündedir. Bk.205. Bu üniversiteden alýnan diplomalar Kýrgýz Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti nde ayný alan ve seviyede öðretim yapan yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn milletlerarasý geçerliliðine eþ deðerde olup, sahiplerine ayný haklarý saðlar. Bu üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesini arayabilirler.(www.manas.edu.kg) Kýrgýzistan da eðitim gören Türk öðrenciler Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere saðlanan bütün haklardan yararlanabilirler. Eðitim ücretsiz olup, öðrencilere Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrencilere ucuz öðle yemeði verilmekte ve ders kitaplarý üniversite tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenciler üniversite yurdundan aylýk 2 ABD Dolarý karþýlýðýnda faydalanabilir. Eðitim dili Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesidir. Ayrýca Ýngilizce ve Rusça ileri derecede öðretilmektedir. Hazýrlýk Sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Bk.206. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Komersiya Enstitüsü Kýrgýzistan ýn Celal-Abad þehrindedir. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðrenim dili Türkçe dir. Fakültede kýz, erkek ayrýmý yoktur. Bir öðrencinin aylýk masrafý ABD Dolarýdýr. Türkiye den giden 68 öðrenciler Enstitü Dekanlarýnýn bildiði evlerde kalmaktadýrlar. Ayrýca, kýz öðrenciler için yurtlar da vardýr. Yurt ücretleri yýllýk 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Üç, dört öðrencinin bir evde kalmasý halinde ev maliyeti öðrenci baþýna ABD Dolarý arasýndadýr. Bk.207. Bu üniversitede eðitim ücretinin iki taksitte ödenmesi mümkün olup, yýllýk ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Hazýrlýk Sýnýfý ücreti aylýk 40 ABD Dolarý olup lisans eðitimi ile paralel olarak yapýlmaktadýr. Yurt ücreti sözleþmeli, aylýk 30 ABD Dolarýdýr. Bk.208. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýndadýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Hazýrlýk sýnýfý ücreti ABD Dolarý arasýndadýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde Rusça ve Kýrgýzca olarak verilecek olup öðrenim süresine dahil deðildir. Öðretim dili programa göre deðiþmektedir.yurt vardýr, yýllýk ücreti 30 ABD Dolarý civarýndadýr. Bk.209. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Üniversite yurt ücreti yýllýk 100 ABD Dolarýdýr (2 ve 3 kiþilik odalar). Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar eðitim süresiyle ilgili koþullar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilirler. Bk.210. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversite yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar eðitim süresiyle ilgili koþullar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilirler. Bk.211. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak 10 ay hazýrlýk eðitimi görürler. Üniversite yurt ücreti yýllýk 150 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar eðitim süresiyle ilgili koþullar hakkýnda ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþýlabilir. Bk.212. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti sömestr baþýna lisans programlarý için ABD Dolarýdýr. Kayýt iþlemleri için ayrýca 100 ABD Dolarý alýnmaktadýr. Lisansa kayýt kabul þartlarý; özellikle matematik, fizik, kimya ve Ýngilizce olmak üzere ortaöðretimde iyi notlar almýþ olmak, Ýngilizceyi iyi bilmek gereklidir. Mimarlýk dýþýndaki programlar için yabancýlarda giriþ sýnavýna girme koþulu yoktur. Mimarlýk programýna girecek öðrenciler çizim ve kompozisyon sýnavýna tabi tutulur. Öðrenciler üniversitede yurtlarda kalabileceði gibi, þehirde apartman dairesi de kiralayabilirler. Üniversitenin yurtlarýnda yabancý öðrenciler için bir veya iki kiþilik oda ayrýlabilir. Yurtlar Üniversite kampusundadýr. Aylýk kiralarý öðrencinin seçimine göre ABD Dolarý arasýnda olup altý aylýk ücret peþin alýnýr. Yabancý öðrenciler için saðlýk sigortasý zorunludur. Masraflar için (yemek, kalma yeri, vize, saðlýk sigortasý) ayda ABD Dolarý gerekmektedir. Ýnternet adresi : Bk.213. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarý olarak alýnmýþtýr. Öðretim dili programlarýn yanýnda yabancý dille öðretim yaptýðý belirtilen programlar hariç Rumence dir. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Öðrenci yerleþim yerinde bir odanýn kirasý yaklaþýk 90 ABD Dolarý, þehirde bir dairenin aylýk kirasý yaklaþýk 120 ABD Dolarý ve bir tek yatak odalý bir dairenin kirasý yaklaþýk ABD Dolarý dýr. Aylýk ortalama yaþam gideri yaklaþýk 160 ABD Dolarý dýr.( Bk.214. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarý olarak alýnmýþtýr. Öðretim dili Rumencedir. Yabancý öðrencilerin hazýrlýk sýnýfýnda Rumence öðrenmeleri gerekmektedir. Rumenceyi önceden bilen adaylar yapýlacak bir sýnavdan sonra hazýrlýk okumadan öðrenimlerine baþlayabilirler. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Yurt ücretleri aylýk 90 ABD Dolarýdýr. Bk.215. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarý olarak alýnmýþtýr. Öðretim dili Rumencedir, ancak bu programlar Ýngilizce olarak da verilebilecektir. Programýn öðretim dilini öðrenci isterse Rumence, isterse Ýngilizce olarak seçebilecektir.ýsteyen öðrenciler Rumen dili hazýrlýk programýna

17 devam edebilirler. Öðretim dili Ýngilizce olan programlar için Ýngilizce dilinde yeterlik sertifikasý gerekmektedir (Cambridge ileri düzey, TOEFL). Rumen dilinde verilen dersler için adayýn Yabancý Diller Bölümü tarafýndan verilecek olan Rumen dili testini geçmesi gerekir. Söz konusu testin ücreti 320 ABD Dolarý olarak alýnmýþtýr. Kabul edilen her öðrenciye yabancý diller bölümü tarafýndan, akademik yýlýn birinci döneminden baþlayarak 10 hafta süre ile ücretsiz Rumence kursu verilecektir.üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr.(ýnternet adresi: ( Bk.216. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarý olarak alýnmýþtýr. Programlarýn öðretim dili Rumencedir. Ýngiliz Dili ve Edebiyatý programýnda bir yabancý dil daha öðretilir. Üniversitede yabancý öðrenciler için Rumence Hazýrlýk Sýnýfý vardýr. Constanta da ayda 100 ABD Dolarýna bir odalý daireler kiralanabilir. Üniversite kafeteryasýnda ayda 100 ABD Dolarýna yemek yenebilir. Yaþam standartlarý orta seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 75 ABD Dolarý Bk.217. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti programýn türüne göre aylýk ABD Dolarý arasýnda alýnmýþtýr. Öðretim dili Rumencedir. Yabancý öðrencilerin hazýrlýk sýnýfýnda Rumence öðrenmeleri gerekmektedir. Rumenceyi önceden bilen adaylar yapýlacak bir sýnavdan sonra hazýrlýk okumadan öðrenimlerine baþlayabilirler. Söz konusu sýnavýn ücreti 320 ABD Dolarý olarak alýnmýþtýr. Üniversitede yurt imkaný kýsýtlý olmakla beraber þehirde oda kiralamak Bk.218. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve 2003-ÖSS sonucunda yerleþtirildiði programýn puan türünde ülke genelinde ilk 2000 e giren öðrencilere öðretim yýlýnda ayda TL burs verilecektir. Burslar öðrenciler baþarýlý olduklarý sürece devam edecektir. Bk.219. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.220. Eðitim-öðretim Ýnönü Üniversitesi kampusunda (Malatya) sürdürülecektir. Bk.221. Eðitim-öðretim Ýskenderun da sürdürülecektir. Bk.222. Fatih Üniversitesinde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. Öðretimini Ýstanbul ve Ankara kampuslarýnda sürdürmektedir Eðitim-Öðretim yýlý giriþliler için öðretim ücreti; Mühendislik Fakültesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nin bütün bölümleri için 6 000, bütün lisans bölümlerinin Hazýrlýk Sýnýflarý için 5 000, Fen-Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri için 4 000, Meslek Yüksekokullarý için ABD Dolarýdýr. Öðretim ücretleri TC Merkez Bankasý kuru karþýlýðý Türk Lirasý olarak, banka sözleþmesinde belirtilen þekli ile (8) sekiz taksitte % 8 KDV dahil edilerek tahsil edilecektir. Fatih Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden öðretim ücreti alýnmaz. Burs öðrencinin öðrenime devam ettiði ve disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder. Ayrýca, Fatih Üniversitesi Özel Burs Yönergesine göre: (a) bütün burslu öðrencilere aylýk TL si özel burs, (b) 2003-ÖSS sýnavýndaki sýralamada üniversitemiz burslu programlarý tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre; ilk 100 e girenlere aylýk TL si, ilk 500 e girenlere aylýk TL si, ilk e girenlere aylýk TL si özel burs, (c) öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre hazýrlýk sýnýfý hariç üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz aylýk TL si Akademik Baþarý Bursu verilir. Tüm burslar (8) sekiz ay sürelidir. Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanýr ve ek olarak öðrencinin öðrenim gördüðü bölümün ana derslerine ait kitap alýmlarýnýn yýllýk TL si tutara kadar olaný Üniversitemizce desteklenir. Burslar karþýlýksýz olup Hazýrlýk Sýnýfý programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr.burslu programa yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Burslu bütün öðrencilere özel danýþmanlar tayin edilmekte ve öðretim elemanlarý tarafýndan akademik rehberlik yapýlmaktadýr. Barýnma ve yemek ücretleri öðretim bursuna dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkanlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Yurt ücretinin TL sý kayýt esnasýnda olmak üzere diðer taksitler ayda TL sý olarak (8) sekiz ay süre ile tahsil edilecektir. Yurt ücretine sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði dahil olup kampus dýþýndaki yurtlar için servis ücretsizdir. Mezunlarýmýza üniversite-sanayi iþbirliði çerçevesinde Kariyer Planlama Merkezi tarafýndan yurt içi ve yurt dýþý iþ olanaklarý ve akademik danýþmanlýk konularýnda yardýmcý olunmaktadýr. Bk.223. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, öðrenci seçmeli derslerini Ýngilizce olarak alabilir. Bk.224. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara da sürdüreceklerdir. Bk.225. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý Eðitim ve Sosyal Hizmetler Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinde eðitim öðretim ücrete tabidir yýlýnda eðitim-öðretim ücreti: Lisans Programlarý TL., Meslek Yüksekokulu TL., Ýngilizce Lisans Hazýrlýk TL., Ýngilizce Önlisans Hazýrlýk TL. olup bu ücretlere KDV dahildir. Ýstanbul Ticaret Odasý, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi nin bölüm veya programlarýna burssuz tercihle kayýt yaptýran her öðrenciye öðretim yýlýnda TL karþýlýksýz burs vermeyi ve bu tutarý öðrenci adýna üniversiteye ödemeyi taahhüt etmiþtir. Bu taahhüt dýþýndaki eðitim öðretim ücreti kalaný olan tutarý lisans öðrencisi TL en çok 6 taksitte ve önlisans öðrencileri TL olarak en çok 9 taksitte ödeyecektir. Öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe Eðitim dir. Bu nedenle tüm öðrenciler bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk programýna devam etmek ve baþarmak zorundadýr. Hazýrlýk sýnýfýnda geçen süre öðretim sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitenin açacaðý Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, Bilgisayarlý TOEFL, Cambridge Proficiency) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda devamsýzlýk dýþýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açýlacak Yabancý Dil muafiyet sýnavlarýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrenciler Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliði ve hükümlerine tabidirler. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi öðrencileri kýlýk kýyafeti ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymak zorundadýrlar. Bk.226. Bu programda dersler Internet e dayalý uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internet e eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda kitap, yazýlým, CD-Rom, Internet Eriþim Paketi ücreti alýnýr. Bu programýn güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý kampusde yapýlacaktýr. Bk.227. Ufuk Üniversitesi 1972 yýlýndan beri faaliyet gösteren Türkiye Trafik Kazalarý Yardým Vakfý tarafýndan kurulan bir Vakýf Üniversitesidir. Ufuk Üniversitesinde Eðitim-Öðretim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi için ABD Dolarý karþýlýðý TL sý olup, diðer tüm Fakülteler ile Ýngilizce Hazýrlýk Programý ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Belirtilen ücretlere halen %8 olan KDV dahil deðildir.bu ücret iki taksitte alýnýr. Ýlk taksit kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, diðer yarýsý ise ikinci yarý yýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ufuk Üniversitesinde öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe dir. Bir yýl süreli Yabancý Dil Hazýrlýk Programý uygulanýr. Bu süre öðretim sutünunda gösterilen öðrenim süresine dahil deðildir. Üniversitenin açacaðý Ýngilizce Yeterlilik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþ deðerliliðini kabul ettiði son iki yýlda alýnmýþ uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE yada CAE sýnavlarýnda) Üniversitenin kabul ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.ýngilizce Hazýrlýk programýnda baþarýsýz olan öðrenciler iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa devam ederler, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar Üniversitede açýlacak Yabancý Dil Muafiyet Sýnavlarýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Ufuk Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup, yalnýz öðrenim ücretini kapsar. Burslu öðrenciler Ufuk Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabidir. Üniversitenin, öðrencilerin hizmetine sunabileceði özel yurtlarý mevcut deðildir. Ufuk Üniversitesinde çaðdaþ kýyafet zorunluluðu vardýr. Öðrenciler kýlýf kýyafet ile ilgili Yönetmelik ve Yargý kararlarýna uymak zorundadýrlar. 69

18 Bk.228. Yaþar Üniversitesi nde öðrenim ücretlidir Akademik yýlýnda öðretim ücreti tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý, Meslek Yüksekokulu için TL dir. Bu ücretlere ayrýca %8 KDV eklenecektir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, kalan yarýsý 2 taksit halinde ikinci dönem, TC Merkez Bankasý döviz satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Yaþar Üniversitesi nde tüm programlar için öðrenim dili Ýngilizce dir. Kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlilik Sýnavý na girerler. Bu sýnavda baþarýlý olan veya TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE vb. uluslararasý sýnavlarda üniversite senatosunca kabul edilebilir baþarý düzeyini saðladýklarýný belgeleyen öðrenciler doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öðrenciler, bir yýl süre ile zorunlu Yaþar Üniversitesi-Wall Street Institute Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda yoðun Ýngilizce eðitimi alýrlar. Yaþar Üniversitesi nin %100 ve %50 olmak üzere verdiði burslar karþýlýksýzdýr. %100 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, eðitim ücretinin tamamýný kapsamaktadýr. %50 burslu programlarda ise, yerleþtirilen öðrenciler, eðitim ücretinin yarýsýndan muaftýrlar. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb.konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar, öðrenci baþarýsýna baðlý olup (4.00 üzerinden 2.50 not ortalamasý) tüm öðrenim süresince devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýlý da içerir. Akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde burs kesilecektir. Ayrýca, kayýtlý olduðu öðretim programýnda birinci akademik yýlýn sonundan itibaren bölüm derslerini tamamlayan ve genel not ortalamasý (4.00 üzerinden) 3.50 veya daha yukarý olan öðrencilere, izleyen akademik yýl için Mütevelli Heyet tarafýndan saptanacak bir oranda burs verilebilir. Yurtta kalmak isteyen kýz ve erkek öðrenciler için, ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti ayda 225 ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ayda 175 ABD Dolarý karþýlýðý TL dir. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðretim ücreti, burslar ve yurt ücretleri her yýl Üniversite Mütevelli Heyeti'nce fiyat ve maliyet artýþlarýyla o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.229. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýfý eðitimini Konya da sürdüreceklerdir. Bk.230. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.231. Dersler internet e dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Bu programý tercih edecek öðrencilerin internet eriþiminin olmasý, bir kiþisel bilgisayarý çalýþtýrabilmesi ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmasý beklenmektedir. Bu programýn yýllýk ücreti ABD Dolarý olup, bu ücret gerekli programlar, kitaplar, bilgisayar metaryali (CD/ROM ve benzer ) ve sýnav hizmetleri yanýnda, ilk akademik yýl baþýnda KKTC de yapýlacak olan tanýtým ve uyum programý (oryantasyon) masraflarýný da (gidiþ/dönüþ uçak bileti dahil) içermektedir. Programa kayýtlar Türkiye de bulunan Doðu Akdeniz Üniversitesi temsilciliklerinde de yapýlacaktýr. Bk.232. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý Eðitimini Dalaman da sürdüreceklerdir. Bk.233. Bu programa alýnacak öðrencilerin, Üniversitelerin Týp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; program gereði 2. sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý sebebiyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ ancak 23 yaþýndan gün almamýþ olmalarý; erkek öðrencilerde 1.65 m den, kýz öðrencilerde 1.60 m den kýsa olmamak, boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýðýnda olmak; kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir ekipte çalýþýrken sedyedeki bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte taþýyabilecek beden ve fizik yeterliliðine sahip olmalarý gerekmektedir. Bk.234. Fakülte binasý hizmete girinceye kadar öðrenciler öðrenimlerini Serik Meslek Yüksekokulunda sürdüreceklerdir. Bk.235. Öðrenciler öðrenimlerini Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.236. Öðrencinin program için sýnava gireceði yabancý dil dýþýnda, Ýngilizce, Almanca veya Fransýzcadan kendisinin seçeceði birinden bir yýl süreli zorunlu yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Ancak zorunlu hazýrlýk okumasý gereken yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 70 Bu programa alýnacak öðrenciler beþinci yarýyýldan itibaren 15 kiþilik kontenjan ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatý yan alan programýný da alabileceklerdir. Bk.237. Öðrenciler öðrenimlerini Gazi Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.238. Öðrencilerin, vize iþlemleri için baþvuru belgeleri (lise diplomasý onaylý sureti, mezuniyet notlarýna iliþkin belge, saðlýk raporu ile bunlarýn Türk makamlarý ve Türkiye deki Bulgar Konsolosluðu nca onaylanmýþ çevirisi, baþvuru dilekçesi, nüfus cüzdanýnýn tasdikli sureti ve çevirisi, fotoðraf vs.) ve ilgili üniversiteden alacaklarý kabul belgesi ile birlikte Ýstanbul veya Edirne deki Bulgar Baþkonsolosluðu na baþvurmalarý gerekmektedir. Bulgaristan üniversitelerine kabul koþullarý arasýnda öðrencilerin lise baþarýlarýna iliþkin özel koþullar bulunmaktadýr. Özel koþullar hakkýnda ayrýntýlý bilgi için ilgili üniversitelerle temas kurulmasý gerekmektedir. Bk.239. Varna Teknik Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýlýnda ücret Hazýrlýk Sýnýfý için 2 000, diðer programlar için ABD Dolarýdýr.Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný öderler. Eðitim ücreti iki taksit halinde her yarý yýlýn baþýnda ödenir. Öðretim dili Bulgarca dýr. Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk hazýrlýk sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfýnda ayrýca fizik ve matematik eðitimi de verilmekte olup hazýrlýk sýnýfýnýn sonunda sýnav yapýlýr. Yabancý öðrenciler için kampus içinde yurt bulunmaktadýr. Ýnternet adresi: fs Bk.240. Yabancý öðrenciler, lisans eðitimine baþlamadan önce 10 aylýk bir hazýrlýk eðitiminden geçmektedirler. Bu eðitim Eylül ayýnda baþlamakta ve bir sonraki yýl Haziran ayýnda bitmektedir. Bu öðrenciler Ukraynaca, Rusça, Ýngilizceden birini öðrenmekte, Ukrayna daki hayata uyum saðlamaya çalýþmakta, ilgili alanla baðlantýlý lise eðitimi düzeyindeki dersleri tekrarlamaktadýrlar. 25 yaþýndan büyük olanlar hazýrlýk sýnýfýna alýnmamaktadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için hazýrlýk eðitimi sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olmak gerekmektedir. Hazýrlýk eðitimi iki dönem olup, dönemler arasý tatil 12 gündür. Lisans eðitimi dört yýllýk olup, her akademik yýl 2 sömestreden oluþmaktadýr. Kýþ sömestresi 1 Eylül-10 Þubat; yaz sömestresi 1 Mart- 30 Haziran tarihleri arasýndadýr. Eðitim ücrete tabidir. Hazýrlýk okulu ücretleri Ukraynaca ve Rusça için , Ýngilizce için ABD Dolarýdýr.Lisans programý eðitim ücreti (Ukraynaca ve Rusça) yýllýk ABD Dolarý'dýr. Lisans programý eðitim ücreti (Ýngilizce) yýllýk ABD Dolarýdýr. Öðrenciler 2 veya 3 yataklý yurt odalarýnda kalabilmektedir. 3 yataklý yurt odalarý için aylýk 20-25, 2 yataklý yurt odalarý için ise ABD Dolarý alýnmaktadýr. Öðrencilerin aylýk geçimleri için ayda yaklaþýk ABD Dolarý harcamalarý gerekmektedir. Uzmanlaþma lisans programlarý düzeyinde baþlamakta özellikle 3. ve 4. sýnýflarda alýnan dersler farklýlýklar göstermektedir. Bk.241. Bu fakülte altýnda yer alan programlar Elektrik Üretim Ýstasyonlarý, Elektrik Sistemleri ve Aðlarý, Elektriksel Enerji Üretim ve Daðýtýmý ile ilgili Kontrol Sistemleri ile Yüksek Gerilim Mühendisliði ve Elektrofizik programlarýdýr. Bk.242. Bu fakülte altýnda yer alan programlar Fiziksel ve Biyomedikal Elektronik, Mikroelektronik ve Yarý Ýletken Aygýtlar, Elektronik Aygýtlar ve Cihazlar ile Elektronik Sistemler programlarýdýr. Bk.243. Makine Mühendisliði lisans derecesi veren tüm programlar. Bk.244. Bu fakülte altýnda yer alan program Uçan Araçlar programýdýr. Bk.245. Azerbaycan Devlet Ýktisat Üniversitesi Türk Dünyasý Ýþletme Fakültesi Bakü Þehrindedir. Öðretim ücreti ABD Dolarý dýr ve iki eþit taksitte alýnýr. Dersler Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde yürütüldüðü için hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr. Fakültede kýz ve erkek ayrýmý yoktur. Bir öðrencinin aylýk masrafý 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Özel yurtlarda barýnmak mümkün olmaktadýr. Ücretler öðrencinin talep ettiði þartlara göre ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Bk.246. Tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak saðlýk raporu ile fiziksel özrünün, ileri derecede miyop, hipermetrop, þaþýlýk, renk körlüðü gibi göz kusurlarýnýn, karanlýk yer fobisi, karanlýk fobisi, aþýrý psikolojik duyarlýlýk ve davranýþ bozukluklarýnýn bulunmadýðýnýn belgelenmesi. Bu programa 5 Kýz, 20 Erkek öðrenci alýnacaktýr. Bk.247. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek zorundadýr, kýyafetin temini öðrenciye aittir. Öðrenciler öðrenimlerini Türkiye Jokey Kulubünün Köseköy Rehabilitasyon Hara sýnýn içindeki eðitim binasýnda sürdüreceklerdir.

19 Bk.248. Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr. Bk.249. Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) programýnda Akademik yýlýnda baþlayacak olan iki dille Mütercim- Tercümanlýk diplomasý için Ýngilizce ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir. Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) programýnda Akademik yýlýnda baþlayacak olan iki dille Mütercim- Tercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir. Bk.250. Bu bölüme alýnan öðrenciler, giderlerini kendileri karþýlamak üzere, Yüksekokul denetiminde 40 günlük Türkiye Turu Uygulama Gezisi yapmak zorundadýrlar. Bk.251. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP), bir Türk üniversitesi ile New York Eyalet Üniversitesi Sistemi ne (SUNY) dahil bir üniversite tarafýndan ortak olarak yürütülen lisans programýdýr. Programda öngörülen tüm dersleri baþarýyla tamamlayan bir öðrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr. Örneðin, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi tarafýndan yürütülen Lisans/Bachelor of Arts diplomasýna yönelik Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler programýný baþarý ile tamamlayan bir öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý diplomayý almaya hak kazanacaktýr. SUNY Binghamton Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda Orta Doðu Teknik Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir ibaresini içeren Orta Doðu Teknik Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda SUNY Binghamton Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir ibaresini içeren SUNY Binghamton Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý. Öðrenciler çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programýnýn akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar. Öðrenciler uluslararasý ortak lisans programlarýna, ilgili puan türündeki ÖSS ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýný içeren yerleþtirme (Y-ÖSS) puanlarý esas alýnarak ÖSYM tarafýndan merkezi olarak yerleþtirilirler. Söz konusu uluslararasý ortak lisans programlarýna kabul edilebilmek için öðrencilerin ilgili puan türündeki ÖSS puanýnýn en az 210 ve Y-ÖSS puanýnýn ise en az 250 olmasý gerekmektedir. Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilmek, öðrenciye Türk veya Amerikan üniversitelerinin diðer programlarýna yatay geçiþ hakkýný vermez. Çift diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak verilecektir.öðrencilerin öðrenime baþlayabilmeleri için yeterli düzeyde Ýngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öðrenciler, Ýngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sýnavýna girip baþarýlý olmak zorundadýrlar. Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen fakat, yazýlý TOEFL sýnavýndan en az 550 ya da bilgisayar ortamýnda yapýlan TOEFL sýnavýndan en az 213 puan alamayan öðrenciler, ilgili Türk üniversitesinin Ýngilizce hazýrlýk okulunda yoðun Ýngilizce eðitimi alacaklardýr. Öðrenciler, bir yýl yoðun Ýngilizce eðitiminden sonra, uluslararasý ortak lisans programýna baþlamadan yeniden TOEFL sýnavýna girip yukarýda belirtilen puaný almak zorundadýrlar. Öðrencilere TOEFL koþulunu saðlamalarý için en fazla iki yýl verilir. Öðrenciler iki yýl içerisinde TOEFL koþullarýný saðlayamazsa ÖSS puanýna ve tercihine göre ÖSYM tarafýndan Türkiye deki Türkçe eðitim-öðretim yapan yükseköðretim programlarýndan birine yerleþtirilirler. Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen öðrenciler, ABD nde öðrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öðrenciler ABD vizesi alabilmek için gerekli koþullarý yerine getirmelidirler. Türk ve Amerikan program koordinatörleri vize baþvurularýnda öðrencilere yardýmcý olacaklardýr. Bk.252. Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan ortak uluslararasý lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler iki kez birer akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný Binghamton da diðer yarýsýný da Türkiye deki ilgili üniversitelerinde yapacaklardýr eðitim-öðretim yýlý için, bu programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücretleri ABD dolarý olup, bu ücret, Binghamton Üniversitesinin kayýt ücreti, öðrencinin ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ve Türkiye deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin Binghamton da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. 71 Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitimöðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulucak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. Bk.253. Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ÝTÜDF) ile SUNY Denizcilik Üniversitesi (SUNY Maritime College) çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý 4 yýl süreli olup, Ýngilizce yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için lisans programlarýna baþlamadan önce bir yýl Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý zorunludur. Bu sýnýfta Temel Ýngilizce Eðitimi nin yanýsýra kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eðitimleri yapýlacaktýr. Hazýrlýk sýnýfýný baþarý ile tamamlayan öðrenciler lisans eðitimleri süresince, programda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi derslerini de ayrýca alacaklardýr. Ýngilizce yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olan öðrenciler için uygulanacak bir yýllýk zorunlu hazýrlýk eðitimi süresinde ise, lisans programlarýnda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi dersleri ile kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eðitimleri verilecektir. Bu hazýrlýk programýný baþarý ile tamamlayan öðrenciler, lisans programýnda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi derslerinden muaf tutulacaklardýr. Hazýrlýk sýnýfý eðitimi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi nde yapýlacaktýr. Birinci sýnýf eðitiminin güz yarýyýlý ÝTÜDF de, bahar yarýyýlý ise SUNY Denizcilik Üniversitesi nde yapýlacaktýr.birinci sýnýf yaz yarýyýlýnda, ilk Açýk Deniz Eðitimi SUNY Denizcilik Üniversitesi eðitim gemisi T/S Empire State VI ile 2 ay süresince Dünya Açýk Denizlerinde yapýlacaktýr. Ýkinci sýnýf eðitimi güz ve bahar yarýyýllarý SUNY Denizcilik Üniversitesinde yapýlacaktýr. Ýkinci Açýk Deniz Eðitimi yine iki ay boyunca T/S Empire State VI SUNY Denizcilik Üniversitesi eðitim gemisi ile 2.sýnýf yaz yarý yýlnda yapýlacaktýr. Üçüncü yýl güz yarýyýlý eðitimi ÝTÜDF de yapýlacaktýr. Üçüncü yýl, bahar yarýyýlý ile yaz yarýyýlý boyunca üçüncü ve son Açýk Deniz Eðitimi (8 ay) ÝTÜDF - SUNY Denizcilik Üniversitesi ortak organizasyonunda ulusal-uluslararasý armatör gemilerinde maaþ karþýlýðý yapýlacaktýr. 4.yýl güz ve bahar eðitimleri ÝTÜDF de yapýlacaktýr. Öðrenciler, Uzakyol Gemiadamý Ehliyet Sýnavlarýna dördüncü yýl öncesinde Türkiye de (TC.Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý) veya Amerika da (US Coast Guart) girebileceklerdir. Türkiye deki bir yýllýk hazýrlýk eðitiminin öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücrete barýnma ve yiyecek ücretleri dahil deðildir. 4 yýllýk çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programý eðitiminin yýllýk ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücrete öðrenim harcý, yurt, yemek, saðlýk sigortasý ve üniforma ücretleri dahildir. Çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý, kýz/erkek öðrencilerle üniformalý, yatýlý bir düzende ve ast-üst iliþkileri içinde gerçekleþtirilir. Mezunlar için uluslararasý ve ulusal armatör gemilerinde çok cazip þartlarda iþ bulma olanaklarý çok fazladýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitimöðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulucak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklar. Bk.254. New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararasý ortak lisans programlarý 3 takvim yýlýnda tamamlanacaktýr. Öðrenciler, her yýl güz ve bahar dönemlerini Türkiye deki üniversitelerinde ve yaz dönemini New Paltz Üniversitesinde geçireceklerdir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu-New Paltz Üniversitesi Ýþletme programý, diðer Uluslararasý Ortak Lisans Programlarýndan (UOLP) ayrý bir program olup, bu programa kabul edilecek öðrenciler, ders yýlý güz ve bahar dönemlerinde ODTÜ Ankara Kampusunda eðitim göreceklerdir eðitim-öðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrenciler için yýllýk öðrenim ücreti, ÝTÜ-New Paltz programlarý için ABD Dolarý, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu-New Paltz programý için ABD Dolarýdýr. Bu ücret, New Paltz Üniversitesi ile Türk üniversitesinin kayýt ücretleri ile öðrencinin ABD nde bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasýný karþýlamaktadýr. Öðrencinin New Paltz da bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn yaz dönemi baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitimöðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr.

20 Bk.255. Programa kaydolan öðrenci öðrenim ücretinin yarýsýný ödeyecektir. Bk.256. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,62 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý-yatýlý bir Fakültedir. Bk.257. St.Kliment Ohridski Üniversitesinde eðitim ücretli olup ders yýlýnda öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný öderler. Öðretim dili Bulgarca olup yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk Bulgarca Hazýrlýk Sýnýfý mevcuttur. Hazýrlýk sýnýfýnda öðrencilerin seçtikleri branþlara baðlý olarak dil eðitiminin yanýsýra fen ve matematik dersleri de verilmektedir. Hazýrlýk yýlý sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olanlar lisans programýnýn birinci sýnýfýna devam edebilirler. Aylýk ücreti ABD Dolarý olan yurt odalarý veya þehirde ABD Dolarý olan oda veya daireler temin edilebilir. Ýnternet adresi: Bk.258. Üniversitede öðrenim ücretlidir ve eðitim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte alýnýr. Üniversitede öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Bk.259. Bu programa yerleþen adaylarýn, öðrenci vizesi almak için Ankara da Kazakistan Büyükelçiliðine, Ýstanbul da Kazakistan Konsolosluðuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bk.260. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti Mimarlýk için 700 ABD Dolarý, Jeodezi ve Haritacýlýk programý için 600 ABD Dolarý dýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Bir yýl hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve ücreti 400 ABD Dolarý dýr. Yurt temin edilebilir. Bk.261. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda eðitim ücreti 1300 ABD Dolarý dýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðýnýn tespit ettiði üniversite veya hazýrlýk fakültelerinde verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçe si ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süre ile dil (Kazak Türkçe si ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.262. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Üniversitenin kendi bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.263. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.264. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðý nýn tespit ettiði üniversite veya Hazýrlýk Fakültelerinde verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.265. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda eðitim ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan 72 Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðý nýn tespit ettiði üniversite veya Hazýrlýk Fakültelerinde verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.266. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda eðitim ücreti 700 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðý nýn tespit ettiði üniversite veya Hazýrlýk Fakültelerinde verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.267. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden ayrý olabilmektedir. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðý nýn tespit ettiði üniversite veya Hazýrlýk Fakültelerinde verilmektedir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarý dýr. Bk.268. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Moldova Eðitim Bakanlýðýnýn Türkiye ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Bk.269. Bu programa yerleþen adaylarýn, ad, soyad, doðum tarihi, uyruk, pasaport numarasý ve adrese iliþkin bilgilerin yer aldýðý bir mektubu Ýngilizce olarak nolu faksa yada adresine göndermeleri gerekmektedir. Adaylarýn, üniversite tarafýndan gönderilecek davet mektubu ile Ankara da Ukrayna Büyükelçiliðine, Ýstanbul da Ukrayna Konsolosluðuna öðrenci vizesi almak için müracaat etmeleri gerekmektedir. Bk.270. Okan Üniversitesi nde eðitim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve Yüksekokulun, Turizm ve Otelcilik programý için yýllýk ABD Dolarý, tüm lisans programlarý için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk lirasýdýr, ücrete KDV dahil deðildir. Bu ücret 4 eþit taksitle alýnýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý Aralýk, Þubat ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde ödeme tarihindeki TC. Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, öðrenci tarafýndan ödenir. Okan Üniversitesi nin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar yalnýzca öðretim ücretini kapsamaktadýr. Öðrenci baþarýlý olduðu sürece bursu devam eder. Bu burslar hazýrlýk programýnda geçirilecek olan süreyi de kapsar. Burslar karþýlýksýzdýr. Okan Üniversitesinde çaðdaþ kýyafet zorunluluðu vardýr. Üniversitenin öðrencilere sunabileceði özel yurtlarý bulunmamaktadýr. Bk.271. Tam teþekküllü bir devlet hastanesinden ve Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Deniz ve Sualtý Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan alýnacak saðlýk raporlarý ile fiziksel özrünün bulunmadýðý ve dalýþ yapmaya engel teþkil edecek bir durumunun olmadýðýnýn belgelenmesi gerekir. Bk.272. Bu programý tercih edeceklerin Kg. arasýnda, 1.60m. den küçük boya sahip olmalarý gerekmektedir. Bk.273. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek zorundadýr, kýyafetin temini öðrenciye aittir. Öðrenciler öðrenimlerini Türkiye Jokey Kulubünün Köseköy Rehabilitasyon Hara sýnýn içindeki eðitim binasýnda sürdüreceklerdir. Bu programa sadece erkek öðrenciler alýnacaktýr. Bk.274. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir. Bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek zorundadýr, kýyafetin temini öðrenciye aittir. Öðrenciler öðrenimlerini Türkiye Jokey Kulubünün Köseköy Rehabilitasyon Hara sýnýn içindeki eðitim binasýnda sürdüreceklerdir. Bu programa 10 kýz, 5 erkek öðrenci alýnacaktýr. Bk.275. Öðrenciler öðrenimlerini Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir.

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ XXIV / 1 Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nin burslu ve burssuz programlarında eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Türü Özel Koşul ve Açıklamalar Boş Kalan Kontenjan En Küçük Yerleştirme Öncelikleri

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek ve seçkinlerini ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretimin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu ADIYAMAN T.C. ADIYAMAN VEYA YABANCI UYRUKLU KAYIT KABUL BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, uyruklu Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma ve kabul belirlemektedir.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nin öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilere verilen burs ve yardımlarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri teşvik etmek, başarılı öğrencileri

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (12.12.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı Senato Kararı) (17.12.2012 Tarih ve 2012 /25 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Amaç MADDE 1 1.

Detaylı