TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6 yý dikkatle incelemeleri gerekir öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 147. sayfasýnda yer almaktadýr. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. 5. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara Çubuk ilçesi Çubuk Mesleki Eðitim Merkezi nde (Çubuk Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek lisesinde) sürdüreceklerdir. 6. Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; kurtarma, taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip olmalarý; öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. 7. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1983 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðunu üniversitenin týp fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. 8. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, 27 Mart 2000 tarihinde T.C. Hükümeti, KKTC Hükümeti ve ODTÜ Rektörlüðü arasýnda imzalanan protokol ile kurulmuþ olup, Güzelyurt kentinin 6 km kuzeyinde Kalkanlý bölgesindedir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda eðitim ücretlidir ders yýlý içinde belirlenmiþ olan öðrenim ücreti uluslararasý ortak lisans programlarý hariç diðer bölümler için, Ýngilizce Hazýrlýk programý da dahil olmak üzere, güz ve bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde ödenmek üzere, T.C. uyruklular için ABD Dolarý, KKTC uyruklular için ABD Dolarýdýr. Öðrenciler Kuzey Kýbrýs Kampusu nda öðrenim göreceklerdir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu programlarýnda eðitim dili Ýngilizcedir. Birinci sýnýfa baþlayabilmek için öðrencilerin ODTÜ tarafýndan kabul edilen bir Ýngilizce yeterlik belgesine sahip olmalarý gerekir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu hakkýnda ayrýntýlý bilgi internet adresinde sunulmaktadýr. 9. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav, kitap, basýlý malzeme ve eðitim-öðretim hizmetleri karþýlýðýnda öðretim gideri alýnýr öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden öðrenilebilir öðretim yýlýna ait öðretim gideri, enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir. 10. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. 11. Zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý uygulanan programlarda, hazýrlýk sýnýfýnda görülen öðretim diline göre lisansta yabancý dilde destekli eðitim verilmektedir. 12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama yapacaklardýr. 13. Bu programý tercih edebileceklerin Kýz Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi ile Çocuk Geliþimi ve Bakýmý Bölümlerinden mezun ve ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puan türlerinin en az birinden ve daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler uygulama yapmak zorundadýr. Bu programa kayýt yaptýracak öðrenciler, Okul Öncesi Eðitim Kurumlarýna Öðretmen Yetiþtirilmesi projesine iliþkin, Anadolu Üniversitesi ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan tarihli protokol kapsamý dýþýndadýrlar. 14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. 15. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz (devamsýzlýk hariç) olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. 17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinen öðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara Yükseköðretim Yürütme Kurulu nun belirlediði kurallara göre ÖSYM ce yerleþtirilebilirler. 18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve tüm lisans programlarý için bir yýllýk ücret; peþin ödenmesi halinde ,00 YTL, banka sözleþmesi 94 yaparak 9 eþit taksitte ödenmesi halinde ise (1 575,00 YTL X 9 Ay) ,00 YTL dir. Meslek Yüksekokulu eðitim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Programý hariç yýllýk 4 000,00 YTL dir. Bahçeþehir Üniversitesi mesleki eðitime verdiði önemin bir ifadesi olarak, meslek yüksekokuluna yerleþip Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlacak her öðrenciye eðitim ücretinin yarýsý için öðrenci mezun olduktan bir yýl sonra baþlatýlmak üzere 40 ay vadeli faizsiz kredi saðlayacaktýr. Yukarýdaki ücretlere % 8 KDV eklenecektir.öðretim dili Ýngilizcedir. Bahçeþehir Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, ulaþým, kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýz olup; normal eðitimöðretim süresince kesilmez. Normal eðitim süresini aþanlar için, Senato Kararý ile bursun devam edip etmeyeceðine karar verilir. Burada sözü edilen eðitim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde burslu bir programý ilk üç tercihi olarak belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS puan sýralamasýnda (Ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde ilk 100 arasýnda yer alan öðrencilere 500,00 YTL; ilk 500 arasýnda yer alan öðrencilere 400,00 YTL; ilk 1000 arasýnda yer alan öðrencilere 300,00 YTL; ilk 2000 arasýnda yer alan öðrencilere 200,00 YTL; ilk 3000 arasýnda yer alan öðrencilere 100,00 YTL eðitim-öðretim ücretine ilave olarak öðrenimleri süresince yýlda 9 ay süreyle burs olarak verilecektir. Lisans öðretimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (genel not ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan öðrencilere, Mütevelli Heyetince saptanacak bir oranda burs verilecektir. 19. Öðrenciler 4. yýlda 3 yýllýk baþarýlarý göz önüne alýnarak alt programlara (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb.) ayrýlacaklardýr. 20. Baþkent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý YTL dir, bu ücrete %8 KDV dahildir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti, ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolar bazýnda en fazla % 7.5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Baþkent Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen öðretim ücreti bursu, sadece bu kýlavuzda Burslu öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilir. Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümü ile Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hidroterapi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programlarýnýn burslu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda tam bir yýl olmak koþuluyla Baþkent Üniversitesi Kuruluþlarýnda zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardýr. Üniversitemiz öðrencilerine, bölüm derslerine ek olarak öðretim süresi boyunca mesleki Ýngilizce dersleri zorunlu olarak verilmektedir. Bunun yaný sýra, isteyen öðrenciler Almanca, Arapça, Azerice, Farsça, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca, Japonca, Rusça derslerini de seçmeli olarak alabilmektedirler. Üniversitemiz Baðlýca Kampusunda hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkek öðrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr. 21. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Ýngilizce yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.). 22. Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz. 23. Bilkent Üniversitesi nde eðitim ücretlidir. Bütün eðitim programlarý için ayný olan eðitim ücreti, ders yýlý için ,00 YTL olarak belirlenmiþtir. Bu ücrete halen % 8 olan KDV dahil deðildir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý (6 500,00 YTL) üniversiteye kayýt sýrasýnda, ikinci yarýsý ise (6 500,00 YTL) ikinci yarýyýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda ödenir. Sonraki yýllarda kayýtlý öðrenciler için eðitim ücretindeki

2 olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýla göre tüketici fiyatlarýndaki artýþ (TÜFE) ile sýnýrlý tutulmaktadýr. Bilkent Üniversitesi yurtlarýnda kalmak isteyen öðrenciler için ders yýlý yurt ücretleri her yarý yýl baþýna, tek kiþilik oda için 2 750,00 YTL, 2 kiþilik oda için kiþi baþýna 1 325,00 YTL, 4 kiþilik oda için kiþi baþýna 630,00 YTL ve özel yurtta tek kiþilik oda için 4 375,00 YTL olup bu ücretlere halen % 8 olan KDV dahil deðildir. Yurt ücretlerinin tamamý ders yarýyýlý baþlarýnda ödenir. Bilkent Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrenciler Kapsamlý Burs kazanmýþ olurlar. Bu öðrencilerden bütün eðitim süreleri boyunca eðitim ücreti alýnmaz. Buna ek olarak, her yýl 9 ay boyunca ayda 180,00 YTL tutarýnda katký bursu saðlanýr; Ankara da barýnma olanaðý olmayýp yurtta kalmak isteyenlere 2 kiþilik odalarda ücretsiz barýnma olanaðý sunulur. Kapsamlý Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirebilecek sürede dahil olmak üzere öðrenci öðrenimine ve derslerine devam ettiði sürece kesintisizdir; not ortalamasý veya sýnýf-ders geçme gibi konulardan etkilenmez. Her ders yýlý sonunda o yýl için eðitim programýnda belirtilen olaðan ders yükünü alýp yýllýk not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 veya üzeri olan ve kendi programýndaki ücretli öðrenciler arasýnda ilk %5 e girmeyi baþaran öðrenciler bir sonraki akademik yýl için Üstün Baþarý Bursuna hak kazanýrlar. Üstün Baþarý Burslarý öðrencinin ilk %5 içerisinde hangi yüzde birlik dilim içinde olduðuna baðlý olarak eðitim ücretinin tamamýný veya bir bölümünü kapsar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýndaki öðrenciler Üstün Baþarý Bursu alamazlar. 24. Bilkent Üniversitesinde eðitim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye kayýt yaptýrdýktan sonraki iki yýl içerisinde hazýrlýk sýnýfýnda veya üniversitece kabul edilen sýnavlardan herhangi birinden baþarýlý olamayan öðrencilerin üniversite ile iliþkileri kesilir bu öðrenciler ile kayýtlý olduklarý programlardan baþarýsýzlýk nedeniyle iliþkisi kesilip eðitimlerine bir yýldan daha fazla ara vermiþ olanlar, yeniden ÖSS ye girerek Bilkent Üniversitesine yerleþtirildikleri durumda, Bilkent üniversitesinin Ýngilizce yeterlilik sýnavýna alýnýrlar; baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin Ýngilizce eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrenci statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde uluslararasý sýnavlarda üniversite tarafýndan kabul edilen düzeyde baþarýlý olurlarsa öðrenci statüsü kazanýrlar ve yerleþtirilmiþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler; bir yýl içinde Ýngilizce yeterliliklerini gösteremeyen adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Ýngilizce Hazýrlýk programýnda iki yýlý dolmadan buradan kendi isteði ile ayýrýlýp yeniden ÖSS ye girerek Bilkent Üniversitesine yerleþtirilen öðrenciler için daha önce Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirdikleri süre iki yýllýk haklarýndan çýkartýlýr. 25. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak ve öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerin kayýt tarihinde 20 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. 26. Bu programda Taþýnabilir Kültür Varlýklarý (metal, seramik, ahþap, kaðýt, taþ eserler, mozaik, duvar resimleri) Korunmasý ve Onarýmý Eðitimi verilir. Bir ve ikinci yýllar sonunda Ankara dýþýnda altýþar hafta staj zorunluluðu vardýr. Teknik çizim, fizik, kimya ve yabancý dil bilgileri gerektirir. 27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm Fakülte bölümleri ve hazýrlýk sýnýfý için ,86 YTL, Meslek Yüksekokulunun programlarý için 5 069,43 YTL dir.bu ücretlere % 8 KDV dahil deðildir. Ücretler sekiz taksitte, banka ile anlaþma yapýlmak suretiyle öðrenci tarafýndan ödenecektir. Meslek Yüksekokulu programlarýnda eðitim dili Türkçe dir. Çað Üniversitesinin BURSLU ve YARI BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Bunun dýþýnda Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenen sayýda ve Üniversite Burs Komisyonlarý tarafýndan saptanacak olan öðrencilere spor, ulaþým ve yemek burslarý verilmektedir. 28. Öðretim dili Ýngilizcedir. 29. Öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfý eðitimini Isparta da sürdüreceklerdir. 30. Öðrenciler öðrenimlerini Malatya il merkezinde sürdüreceklerdir. 31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8 dir.) ABD Dolarý karþýlýðý YTL dir. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda Mütevelli Heyet tarafýndan belirlenecek tarihteki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanýp YTL olarak kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda yine Mütevveli Heyet tarafýndan belirlenecek tarihteki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanýp YTL olarak kayýt sýrasýnda öðrenci tarafýndan ödenecektir. Çankaya Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Çankaya Üniversitesi burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrýca her yýl 9 ay süre ile ayda 500 ABD Dolarý karþýlýðý YTL, arasýnda yer alanlara da her yýl 9 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý karþýlýðý YTL baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu karþýlýksýzdýr ve yýl sonundaki genel not ortalamasý dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam edecektir. TUBÝTAK ca tespit edilen uluslararasý bilimsel yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan ve ödül aldýklarý alanlardaki üniversitemiz burslu programlarýna kontenjan dýþý ÖSYM ce sýnavsýz yerleþtirilenlere Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesi ndeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece, her yýl 9 ay süre ile altýn madalya almýþ olanlara ayda 300 ABD Dolarý, gümüþ madalya almýþ olanlara 250 ABD Dolarý, bronz madalya almýþ olanlara 200 ABD Dolarý karþýlýðý YTL ek burs verilecektir. Üniversitemiz burssuz programlarýný kazanan öðrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branþlarýnda üstün baþarýlý olduklarýný belgeleyenlerle, üstün baþarý gösterebilecekleri ümidi verenler arasýndan kulüp ve üniversite takýmlarýmýzda oynamaya hak kazananlara Sporda Baþarý Bursu verilecektir. Bu burs, sadece öðretim ücretini kapsar. Bu burslarýn dýþýnda her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu bursun miktar ve koþullarý her akademik yýl için Mütevelli Heyeti nce belirlenir. 32. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Ergani de sürdüreceklerdir. 33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Ýngilizce lisans programlarýnda KDV dahil ,00 YTL, Türkçe lisans programlarýnda KDV dahil 12600,00 YTL, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ücreti ise KDV dahil , 00 YTL dir. Ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý da beþ eþit taksite bölünerek Kasým, Aralýk, Þubat, Mart ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ücretin tamamýný akademik yýl baþýnda ödeyenlere % 10 indirim yapýlacaktýr. Doðuþ Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Öðretim dili Ýngilizce olan burslu programlarý kazanan öðrenciler için burs Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Öðretim dili Türkçe olan burslu programlarý kazanan öðrenciler isterlerse öðrenim ücretini ödeyerek Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlabilirler. Daha önce herhangi bir yükseköðretim programýndan mezun olanlar burslu kontenjandan yararlanamazlar. Doðuþ Üniversitesinde burslu programlara yerleþme dýþýnda aþaðýda belirtilen indirim ve destek burslarý verilmektedir. a)lisans programlarýna birinci tercihinden yerleþtirilenlere %20 indirim, b)sayýsal ve eþit aðýrlýklý puan ile öðrenci alýnan programlara, 0,8 AOBP li yerleþme puaný ile programýn puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alarak yerleþtirilenlere %100 öðrenim ücreti indirimi ve 9 ay süre ile 250,00 YTL aylýk öðrenim bursu desteði; ilk içinde yer alarak yerleþtirilenlere % 50 öðrenim ücreti indirimi ve 9 ay süre ile 150,00 YTL aylýk öðrenim bursu, c)dil puaný ile öðrenci alýnan programa, 0,8 AOBP li yerleþme puaný ile Türkiye genelinde ilk 1000 içinde yer alarak yerleþtirilenlere % 50 öðrenim ücreti indirimi ve 9 ay süre ile 75,00 YTL aylýk öðrenim bursu desteði ÖSYS sonucunda yapýlan sýralamaya göre bu tespitler içinde olup kýlavuzdaki burslu kontenjanlara yerleþtirilen adaylar da 9 ay süreli aylýk öðrenim bursu desteðinden yararlanýrlar. Öðrenim bursu desteði öðrencinin her akademik yýl sonundaki genel aðýrlýklý not ortalamasý 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmediði sürece normal öðrenim süresi içinde devam eder. Ayrýca, her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 75 arasýnda indirim yapýlýr. Öðrenci birden fazla indirim kapsamýna girerse sadece birisinden ve en yüksek olanýndan yararlanýr. 34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý zorunludur. 35. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunun SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüteceði Ýþletme Uluslararasý Ortak Lisans Programý 4 yýl süreli olup, öðrenciler ikinci akademik yýlýn ikinci dönemi ile dördüncü akademik yýlý New Paltz Üniversitesi nde, diðer dönemleri ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda geçireceklerdir eðitim-öðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrenciler için öðrenim ücreti, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu - New Paltz programý için akademik yýl baþýna ABD Dolarýdýr. Bu ücret, New Paltz Üniversitesi ile ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu öðrenim ücretleri ile öðrencinin program kapsamýnda ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasýný karþýlamaktadýr. Öðrencinin New Paltz da bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitapkýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacaktýr ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. Bu programa kabul edilen öðrenciler eðitim yýlýndan itibaren Kuzey Kýbrýs Kampusunda öðrenim göreceklerdir. Detaylar ve internet adreslerinde sunulmaktadýr.

3 36. Bu programda öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca dan muafiyet sýnavýna girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için bir yýl, Almanca için bir yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler Ýngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. 37. Öðrenciler öðrenimlerini Avþar yerleþkesinde sürdüreceklerdir. 38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. 39. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitimöðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. 40. Türkiye genelinde ÖSS-DÝL puan türünde ilk 100 e, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puan türlerinde ilk e ve ÖSS-SAY puan türünde ilk e girerek ayný puan türündeki bir programa kesin kayýt yaptýran (ek puanlý yerleþtirilenler hariç) öðrenciler Demir Karamancý Bilim Sitesinde ücretsiz olarak kalacaklardýr, daha sonraki yýllarda öðrenciler baþarýlý olduklarý taktirde Üniversitemiz Bilim Sitesi Tahsis Yönergesine göre eðitim-öðretim süresince bu sitede kalabileceklerdir. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. 42. Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ merkezinde sürdüreceklerdir. 43. Geleneksel El Sanatlarý programýnda ahþap iþlemeciliði, vitray ve kalem iþi çalýþmalarý yapýlmaktadýr. 44. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. 45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda yýllýk öðrenim ücreti, tüm fakülteler, meslek yüksekokuluna baðlý tüm programlar ve Ýngilizce Hazýrlýk Programý için, ,00 YTL dir. Bu ücret banka(lar) prosedürü dahilinde Eylül 2005 ve Haziran 2006 aylarý arasýnda aylýk 1 590,00 YTL olarak 10 eþit taksitte ödenir. Öðrenim ücretinde kayýt esnasýnda peþin ödeme yapýldýðý takdirde % 12,5 indirim uygulanýr. Tüm bu ücretlere % 8 KDV dahildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde Ýngilizce zorunlu öðretim dilidir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programý nda geçirilen süreyi de kapsamakta olup tüm öðrenim süresince devam eder. Burada sözü edilen imkânlar sadece kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan programlarý kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olmamaktadýr. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri taktirde burs haklarýný kaybederler. 46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir Yýllýk eðitimcilik geleneði ürünü Kültür Koleji Eðitim Vakfý (KEV) tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesi nde eðitim ve öðretim, Ataköy Kampusu nda, Þirinevler Kampusu nda; sanat, kültür ve spor etkinlikleri Ataköy Kampusu nda ve spor tesislerinde yapýlmaktadýr. Eðitim ücretlidir ders yýlýnda ücretli öðrencilerimizin öðretime katký payý, Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi bölümleri için ,00 YTL, Hukuk Fakültesi ile Sanat ve Tasarým Fakültesi bölümleri için ,00 YTL; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri için ,00 YTL dir. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýflarýnýn ücreti isteðe baðlý olanlar dahil bütün bölümler ve programlar için 12000,00 YTL dir. Meslek Yüksekokullarýnýn bütün programlarý (Ýkinci Öðretim hariç) 7 000,00 YTL dir. Ücretlere KDV dahil deðildir. Ýlk kayýtta en az ücretin 1/4'ü peþin olarak ödenir. Ücretin geri kalaný Ekim, Kasým, Aralýk ve Þubat, Mart, Nisan aylarýnda eþit taksitlerde ödenmek üzere taahhüt edilir. Ücretin tümünün peþin ödenmesinde % 10 indirim uygulanýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslar, akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Öðretim ücreti ve burslar her yýl üniversite bütçesi ve ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr. Ayrýca, Üniversitenin Burs Yönergesi ne göre Baþarý Burslarý, Ýhtiyaç Burslarý ve KEV yönetimi kararý ile verilen diðer burs imkanlarý vardýr. 48. Bu programý tercih eden adaylardan en yüksek Ortaöðretim Baþarý puanýna sahip ilk 50 öðrenci Endüstriye Dayalý Eðitim (EDE) protokolü çerçevesinde iþletmelerde, seçmeli dersler alabileceklerdir. Bu entegre eðitim süresince öðrencilere iþletmeler tarafýndan sigorta yapýlacak, asgari ücret ve mesleki sertifika verilecektir. 49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik 96 Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise (Erkek Teknik), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik), Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. 50. Kadir Has Üniversitesinde eðitim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti Fen-Edebiyat Fakültesi için ,00 YTL; Mühendislik Fakültesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ,00 YTL; Ýletiþim Fakültesi için ,00 YTL; Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi için ,00 YTL; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarý için 6 000,00 YTL dir. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýflarý için YTL dir. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Ödeme 1/4'ü peþin kalan 6 taksit, peþin ödemede %8 indirim yapýlacaktýr. Kadir Has Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilir ÖSYS sonuçlarýna göre ilk aday içine giren ve Üniversitemizi 1. ve 2. sýrada tercih eden öðrencilere öðretim ücreti ile birlikte öðrenimlerinde baþarýlý olmalarý kaydýyla eðitim araç ve gereçlerini karþýlamak üzere 8 ay süre ile ayda 100,00 YTL burs olarak verilir. Öðrenciler barýnma imkanlarýný kendileri saðlamak durumundadýr. Kadir Has Üniversitesinde eðitim; Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ýletiþim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Cibali Merkez Kampusunda, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Selimpaþa Kampusunda, Yabancý Dil Eðitimi Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü Bahçelievler Kampusundadýr. 51. Bu programda öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca dan muafiyet sýnavýna girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için bir yýl, Almanca için bir yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler Ýngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. (Muafiyet için 21 ve 125 kurallarý geçerlidir.) 52. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu nda eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda eðitim ücreti yabancý dil hazýrlýk sýnýfýnda 3 500,00 YTL, öðretim dili Ýngilizce olan Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ýngilizce), Ýþletme (Ýngilizce) ile Uygulamalý Ýngilizce-Türkçe Çevirmenlik (Ýngilizce) programlarýnda örgün öðretim eðitim ücreti 4 000,00 YTL, öðretim dili Türkçe olan programlarda örgün öðretim eðitim ücreti 3500,00 YTL dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Öðretim ücreti 10 eþit taksit halinde alýnacaktýr. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu nun Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. giderler burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece devam eder. Burslar karþýlýksýzdýr. 53. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Trabzon da sürdüreceklerdir. 54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,56 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; TC Saðlýk Bakanlýðý Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü nün yetki verdiði özel veya kamu kurum ve kuruluþ hastanelerinde Güverte sýnýfý için Gemiadamý Olur ibaresi bulunan saðlýk raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir. Yabancý dil Ýngilizcedir. 55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. 56. Öðrenciler eðitimlerini Turgutlu Meslek Yüksekokulu nda sürdüreceklerdir. 57. Bu programý kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süreyle Muðla da sürdüreceklerdir. 58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya Ýngilizcedir. 59. Bu programa yerleþtirildiði puan türünde Türkiye genelinde ilk ne, DÝL puaný ile ilk 1000 e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 12 ay süre ile ayda 110,00 YTL den az olmamak üzere ödenecektir. Burslar üniversitenin belirlediði esaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. 60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü entegre olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir. Entegre eðitim süresince öðrenciler bilfiil çalýþarak asgari ücret alýrlar ve iþletmeler tarafýndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir.

4 61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. 62. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Almancadýr. 63. Yeditepe Üniversitesi nde eðitim ücretlidir akademik yýlý güz ve bahar dönemleri toplam ücretleri: Diþ Hekimliði ,00 YTL, Týp Fakültesi ,00 YTL, Mühendislik-Mimarlýk, Eczacýlýk Fakülteleri ,00 YTL, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýletiþim, Ticari Bilimler, Hukuk Fakülteleri, Yabancý Diller Yüksekokulu ve Yabancý Dil Hazýrlýk Programlarý ,00 YTL, Eðitim Fakültesi 9 500,00 YTL dir öðrenim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde yýllýk ücretin 1/4'ü peþin olmak üzere 6 taksit yapýlacaktýr. Taksitler banka ile anlaþma yapýlmak suretiyle 5 Kasým 2005, 5 Aralýk 2005, 5 Þubat 2006, 5 Mart 2006, 5 Nisan 2006 ve 5 Mayýs 2006 tarihlerinde ödenecektir. Öðrenim ücretinin iki eþit taksitte ödenmesi halinde kayýt sýrasýnda 1/2 si, 20 Ocak 2006 da geri kalan 1/2 ödenecektir.türk Dili ve Edebiyatý ile Aðýz ve Diþ Saðlýðý programýnda öðretim dili Ýngilizce ve Türkçe dir. Burslu kontenjanla yerleþtirilecek öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup, sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Üniversitemizi burslu kazanan ve yerleþtirildikleri puan türünde ek puanlar dikkate alýnmaksýzýn ilk e (dil puan türünde ilk 100 e ) giren öðrencilere otel, yemek ve ayda 160,00 YTL (8 ay) harçlýk verilecektir. Hukuk Fakültesi ni ilk e girerek kazanan öðrencilere yukarýda açýklanan burslarýn yanýnda Brüksel Üniversitesi nde burslu olarak Master yapma olanaðý saðlanacaktýr. Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eðitim, Öðretim ve Sýnav Yönetmeliði hükümlerine göre öðrencinin eðitim gördüðü programda güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki yarýyýl aldýðý not ortalamasý (GPA) nýn 2.00'ýn altýna düþmesi halinde, mazeretsiz olarak üst üste 2 yarýyýl devamsýzlýk yapmasý ve disiplin cezasý almasý halinde öðrenim ücreti bursu iptal edilir. Baþarýsýzlýk nedeniyle bursu kesilen öðrencilerin 2 yarýyýl üst üste, yýl esasýna göre öðrenim görenler 1 yýl sonunda not ortalamalarýný (GPA) 2.00'ýn üstüne çýkardýklarý taktirde burslu statüsünü tekrar kazanýrlar. 64. Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk Öðrenimlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir. 65. Bu programý 2005 ÖSS-DÝL (Ýngilizce) puaný 185,000 veya üzerinde olan adaylar tercih edebileceklerdir. Öðrenciler 1. ve 2. sýnýf Ýngilizce derslerini sýnýf ortamýnda yüz yüze olarak, 3. ve 4. sýnýf eðitimlerini ise açýköðretim sistemine göre uzaktan öðretim yoluyla gerçekleþtireceklerdir. Bu programa yerleþtirilen yüz yüze dersleri Eskiþehirde Anadolu Üniversitesi nde yapýlacaktýr. Yüzyüze eðitim ve ölçme-deðerlendirme Anadolu Üniversitesi öðretim elemanlarý ile Milli Eðitim Bakanlýðý na baðlý kurumlarda görevli Ýngilizce Öðretmenleri tarafýndan yapýlacaktýr. Yüz yüze eðitim akademik yýl boyunca haftada en az 10 saat olmak üzere saat dan sonra yapýlacaktýr. Bu programa baþvuran öðrenciler katký kredisi ve öðrenim kredisi almak üzere Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu na baþvurabilirler. 66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet-Vakýf Üniversitesi olup eðitim ücretlidir ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim ücreti Güz ile Bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde (Eylül ve Þubat aylarýnda) ödenmesi durumunda Hukuk, Mimarlýk, Mühendislik Fakültelerinde, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) programý ve Müzik Bölümünde toplam ABD Dolarý, Ýngilizce yoðun eðitim programý, Bilgisayar ve Teknoloji YO. ile Turizm ve Otelcilik YO da toplam ABD Dolarý, Bilgi Yönetimi Önlisans programý (Uzaktan eðitim) için toplam ABD Dolarý ve diðer tüm bölümler için toplam ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücretinin toplam 8 eþit taksit halinde ödenmesi de mümkündür ve bu durumda uygulanacak olan toplam taksitlendirme ücreti, esas harç ücretinin %7,5 u kadar artar. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti tutarlarýna % 3 KDV ve Öðrenci Etkinlikleri Fonu için öðrencilerin her bir dönemde ödemeleri gereken 30 ABD Dolarý dahil deðildir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri karþýlanýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrencinin burs devam koþullarýný saðladýðý sürece devam eder ve Ýngilizce Yoðun Eðitim Programý nda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesi nde üstün baþarý gösteren öðrenciler kýsmi baþarý bursundan faydalanabilirler yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA ve ÖSS-DÝL puan sýralamalarýnýn herhangi birinde; ilk 750 öðrenci arasýna giren ve Üniversitemiz programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu aþaðýdaki maddeleri kapsar: a) Öðrenim ücreti muafiyeti, b) Üniversite yurtlarýnda ücretsiz barýnma, c) 10 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý harçlýk, d) ders kitaplarý, e) yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ ve Dönüþ uçak bileti. ÖSS puan sýralamalarýnýn herhangi birinde ilk öðrenci arasýnda yer alan ve Üniversitemiz programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu ise ders kitaplarý ve yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ ve dönüþ uçak bileti hariç, yukarýdaki bütün maddeleri içerir. Burslar karþýlýksýz olup Ýngilizce yoðun eðitim programýnda geçirilebilecek azami bir yýl süreyide kapsar ve öðrenci Burs Devam Koþullarýný saðladýðý sürece devam eder. Üniversite kampusunun sýnýrlarý içinde ve dýþýnda, kýz ve erkek öðrenciler için, çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna stüdyo/daire olmasýna baðlý olarak çeþitlilik göstermektedir. Üniversitenin kendi yurtlarýnda bir kiþilik dönem ücreti ortalama ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri kayýt sýrasýnda dönemlik olarak ödenir. Ayrýca, öðrenci yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 50 ABD Dolarý depoziti peþin olarak ödemekle yükümlüdür. Okul Birincisi kontenjanýna yerleþen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu aþaðýdaki maddeleri kapsar; a) öðrenim ücreti muafiyeti, b) yurtlarda ücretsiz barýnma, c) ders kitaplarý. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek azami bir yýllýk süreyi de kapsar ve öðrenci burs devam koþullarýný saðladýðý sürece burs devam eder.doðu Akdeniz Üniversitesi nde öðretim dili Ýngilizcedir. TC uyruklu öðrenciler Üniversitemize yalnýzca ÖSS yoluyla kayýt yaptýrabilirler. Çift uyruklu (KKTC+TC) olup lise veya dengi bir okulu Türkiye Cumhuriyeti nde tamamlamýþ olan adaylarýn ise, mezuniyet sonrasýnda diploma denkliði amacýyla YÖK Baþkanlýðý na baþvurabilmeleri için Üniversitemize yine ÖSS yoluyla yerleþtirilmiþ olmalarý gerekmektedir. KKTC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesi ne bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS de Üniversitemizin herhangi bir programýna yerleþtirilen KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr ve kayýt hakký tanýnmaz Eðitim-Öðretim yýlýnda Uludað Üniversitesi ne aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen öðrencilere aþaðýdaki olanaklar saðlanacaktýr. Uludað Üniversitesi ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Bursa dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 200 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler Uludað Üniversitesi Yurtlarýna sýralamasýz, ücretsiz olarak kabul edilir. Ayrýca bu öðrencilere ücretsiz öðle yemeði verilir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci yerleþtirildiði Bölüm/Programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece yurt hizmetlerinden yararlanacaktýr. Ýki dönem üst üste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2.50 nin altýna düþen öðrenciler yurt haklarýndan yararlanamayacaklardýr. Uludað Üniversitesi ne (a) ÖSS-SAY, ÖSS-SÖZ, ÖSS-EA puanlarýyla yerleþtirilen öðrencilerden; Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda Türkiye genelinde 201 ile 500 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda 101 ile 300 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Uludað Üniversitesi Yurtlarýnda sýralamasýz olarak yerleþme ve yurt ücretinden %50 indirimli olarak yararlanma hakký verilir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda yerleþtiði puan türünde AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Öðrenci yerleþtirildiði Bölüm/Programda öðrenimine devam ettiði sürece %50 indiriminden yararlanmaya devam eder. 68. Cortland Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan ortak uluslararasý lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler öðrenimlerinin 2 yýlýný Cortland da, 2 yýlýný ise Türkiye deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardýr eðitim-öðretim yýlý için, bu programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti ABD Dolarý olup, bu ücret, Cortland Üniversitesi nin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücreti ile oryantasyon programýnýn ücretinden ve Türkiye deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin Cortland da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr. 69. Girne Amerikan Üniversitesi nde (GAÜ) eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý, Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde Euro dur, ayrýca % 3 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Öðretim ücretine ek olarak 345 Euro kayýt ücreti alýnýr. Ýlk yýlý izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem 125 Euro ek akademik ve kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder. Burslu veya indirimli olarak meslek yüksekokulu veya lisans programlarýna kesin kayýt yaptýran öðrencilere saðlanan burs veya indirim Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayýp, sadece önlisans ve lisans öðretim ücreti için geçerlidir. Burslu programa yerleþtirilen veya indirimden yararlanan öðrencilere saðlanan burs veya indirim yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs ve indirimler, öðrenci disiplin cezasý almadýðý ve baþarýlý olduðu sürece devam edecektir.burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler, her ne sebeple olursa olsun, mezun olmadan üniversiteden ayrýlmalarý veya baþka bir üniversiteye yatay geçiþ yapmalarý halinde aldýklarý toplam burs veya indirim miktarýný geri ödemekle yükümlüdürler. Girne Amerikan Üniversitesi nde lisans programlarýnda üstün baþarý Akademik Baþarý Bursu ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm 97

5 dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabi olup dönemseldir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda baþarý ile tamamlayan öðrencilere, izleyen lisans dönemi için öðretim ücretinin %50 si oranýnda burs verilir. Girne Amerikan Üniversitesi nde ayrýca, deðiþik oranlarda ve kontenjan kapsamýnda eðitim ücreti indirimi uygulanmaktadýr. Bu indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý çocuklarýna, TC.Lefkoþa Büyükelçiliði mensuplarý ve çocuklarýna %25; GAÜ spor kulüplerinde faal olan öðrencilere % 20 - % 100; GAÜ de öðrenim gören kardeþlere % 20 þer; GAÜ de evli olarak öðrenim gören eþlere % 20 þer, görevli ve emekli öðretmen ve öðretim elemaný çocuklarýna % 20 ve herhangi bir burs ve indirimden yararlanamayan fakat yýllýk öðretim ücretini peþin ödeyenlere % 10 yarý yýllýk eðitim ücretini peþin ödeyenlere % 5 oranýndadýr. Üniversitemiz öðretim dili Ýngilizcedir. (Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Bölümü için 156, Basýn ve Yayýn ile Halkla Ýliþkiler Bölümleri için 157). Kýz ve erkek öðrenciler için kampus bölgesi ve dýþýnda bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Ücretler tek veya çift kiþilik odalara göre farklýlýk göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik, depozit yýllýk olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depozitini izleyen döneminin öðretim ücretine aktarýlýr. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde bir vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir. Yýllýk eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarý olup, iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Ödenen öðrenci birliði, öðrenci aktivite fonu ve kayýt harcý toplam tutarý olan 150 ABD Dolarý ile bahar dönemi baþýnda ödenen kayýt harcý tutarý olan 50 ABD Dolarý bu ücrete dahil deðildir. Belirtilen ücret ve harçlara ayrýca % 3 KDV eklenecektir. Lefke Avrupa Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilecek öðrenciler ingilizce hazýrlýk okulu eðitimi programý da dahil öðrenimleri süresince yalnýzca eðitim ücretinden muaf tutulacaklardýr. Barýnma, ulaþým, kitap, kýrtasiye vb. gibi hususlar üniversitemizde ek ücrete tabidir ve kullanan öðrenciler tarafýndan ayrýca ödenir. Not ortalamasý (GPA) 3,50 ve üzerinde olan öðrenciler sonraki akademik dönemde kullanýlmak üzere baþarý ortalamalarýna baðlý olarak dönem harcýnýn % 30-%75 e kadar deðiþen Akademik Performans Bursu ile ödüllendirilirler. Öðretmen(bireyin fiilen öðretmenlik görevini ifa etmesi gerekmektedir.) veya öðretmen emeklisi çocuklarýna, Türk Silahlý Kuvvetlerinde subay veya astsubay olarak görev yapan yada bu görevlerden emekli olmuþ bireylerin çocuklarý ile emniyet mensubu yada emniyet mensubu emeklisi çocuklarýna % 50 oranýnda burs verilmektedir. Üniversitemizde birden fazla kardeþin öðrenim görmesi halinde kayýt sýrasýna göre ikincisi ve sonrasý %50 oranýnda eðitim harcý bursu alýr. Spor ve kültürel alanlarda baþarý kazanmýþ öðrencilerimize de branþ ve baþarý derecelerine göre farklýlýk gösteren burslar verilmektedir. Dönem not ortalamasý (GPA) 2,00'ýn altýna düþen öðrencilerin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve 2,00 a ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamazlar. Bu koþul tüm burs kategorileri için geçerlidir. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, yurt kayýtlarý dönemlik olarak yapýlýr ve ücretleride dönem baþlarýnda peþin ödenir. Yurt ücretlerine yemek giderleri dahil deðildir. Ayrýca öðrenci yurda ilk kayýtta 150 ABD Dolarý depozitide peþin olarak öder. Öðrenci yurtdan ayrýlýrken varsa yurda verdiði hasar miktarý düþülerek kalan depoziti iade edilir. Yeni kayýtlý öðrencilere yurt kontenjanlarýndan öncelik hakký verilir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. 71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Lefkoþa kentinde eðitim-öðretim veren bir üniversitedir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Okulu ve Fakülteler için eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücrete % 3 KDV ve ilk yýl kayýt esnasýnda ödenmesi gereken kayýt ve diðer etkinlikler ücreti olan 250 ABD Dolarý dahil deðildir. Ýkinci yýldan itibaren bu ücret 200 ABD Dolarý olarak her yýl kayýt esnasýnda ödenmelidir. Eðitim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Taksitli ödeme imkanlarý için Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden detaylý bilgi alýnabilir. % 50 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yýllýk eðitim ücretinin yarýsýný karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulu nda geçirilecek bir akademik yýlý da kapsayacaktýr. Üniversitede herhangi bir dönemde yüksek baþarý saðlayan öðrencilere bu dönemi takip eden dönemde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Öðrenci Burslarý ve Harçlarý Ýndirimi Yönetmeliði ne göre akademik baþarý bursu verilmektedir. Ayrýca, spor ve kültürel etkinlik burslarý, kardeþ indirimi, öðretmen çocuðu indirimi gibi eðitim ücreti indirimleri vardýr. Öðrenciler, ayný anda en fazla 2 burstan faydalanabilirler. Ancak alýnacak olan birleþtirilmiþ bursun toplamý % 50 yi geçmemelidir. Dönem not ortalamalarý kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2,00 ýn altýna düþen akademik burslu öðrencilerin bursu kesilir ve 2,00 a ulaþana kadar burs haklarýndan faydalanamazlar. Genel not ortalamasý 2,00 a ulaþan öðrencilerin burslarý bir sonraki dönem itibarýyla devam eder. Burslarla ilgili ayrýntýlý bilgi Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde Türk Dili ve Edebiyatý bölümü hariç diðer tüm bölümlerin öðretim dili Ýngilizce dir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Tek kiþilik odada kalýnmasý halinde bir dönem yurt ücreti 800 ABD Dolarý, iki kiþilik odada kiþi baþýna 550 ABD Dolarý ve dört kiþilik odada kalýnmasý halinde ise bir dönem için yurt ücreti kiþi baþýna 350 ABD Dolarýdýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri tek, çift ve dört kiþilik oda seçeneklerine göre farklýlýk göstermektedir.yurt ücretleri dönemlik olarak her dönem baþýnda peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 ABD Dolarý depozit yatýracaktýr akademik yýlýnda sadece yurtta kalacak olan öðrencilerimize uygulanmak üzere bir yýllýk eðitim ücreti, kayýt ücreti, ders kayýt ücreti, öðrenci etkinlik fonu ücreti, ulaþým ücreti, 3 öðün yemek ve Hazýrlýk Okulu kitaplarý dahil çok uygun paket fiyat imkaný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi, Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. 72. Öðrenciler 2.yýlda baþarýlarý göz önünde tutularak, Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme Bilimleri, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi El Sanatlarý alanlarýnda eðitim alacaklardýr. 73. Yakýn Doðu Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk programý dahil, tüm programlar için Euro dur. Bu ücrete % 3 KDV, 77 Euro (KDV dahil) kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 50 Euro Öðrenci Etkinlikleri Fonu ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp sadece öðretim süresi sütununda gösterilen yýllar için ödenecek olan öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasýnýn 4,00 üzerinden 2,00'ýn altýna düþmesi halinde öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin not ortalamasýnýn 2,00'ýn üzerine çýkmasý durumunda ise burs hakký tekrar kazanýlacaktýr. Ayrýca, üniversitedeki kredili sisteme göre, üniversite tarafýndan 4,00 üzerinden 4,00 tutturan öðrenciye tam, 3,50 tutturan öðrenciye de yarý Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrenci yurtlarýnda 1 kiþilik, 2 kiþilik ve 4 kiþilik odalar vardýr ders yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özelliklerine göre, 500 Euro ile Euro arasýnda deðiþmektedir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine göre, olanaklar ölçüsünde yapýlmaktadýr. 74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en yüksek puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan ders yýlýnda karþýlýksýz burs verilecektir. 75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim Bakanlýðý nca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli Eðitim Bakanlýðý nýn duyurusu bu kýlavuzun 138. sayfasýnda yer almaktadýr. 76. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. 77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur. 78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. 79. Öðrenciler öðrenimlerini Didim Yerleþkesinde sürdüreceklerdir. 80. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. 81. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna, yaygýn iþletim sistemlerini ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilme gibi temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katýlým zorunlu olduðundan öðrencilerin öðretim süresi boyunca internete eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda sýnav, kitap, basýlý malzeme, yazýlým, CD-ROM ve internet hizmetleri ücreti alýnýr öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþ olan bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesi web sitesinden öðrenilebilir öðretim yýlýna ait öðretim gideri enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir. Bu programa ait derslerin sýnavlarý Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir ve Trabzon illerinde yapýlacaktýr. 82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur. 83. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur. 85. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 86. Bu programdaki öðretim dili en az %30 Ýngilizcedir. 87. Bu programa kayýt için üniversitenin önereceði ve/veya tam teþekküllü resmi bir hastaneden, eðitim süresince ve daha sonrasýnda bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. 88. Bir yýl süreli Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 89. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. 98

6 90. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Ayrýca ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunun Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY ve Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 1000 arasýnda yer alan öðrencilere yýlda 9 ay süre ile ayda 130,00 YTL Burs ve ücretsiz yurt, Y-ÖSS-SAY ve Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 5000 arasýnda yer alan öðrencilere ise ücretsiz yurt saðlanacaktýr. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda ilgili AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. 91. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý ile ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, yükseklik korkusu, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu 1,65 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda bedensel, psikolojik yapýsýnýn Ýtfaiyeciliðe uygun olduðunu Üniversitenin Týp Fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. 92. Atýlým Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti 4 yýllýk bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasýnda ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD Dolarý döviz alýþ kuru esas alýnarak YTL olarak iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Öðretim dili Ýngilizcedir (Ýþletme (Türkçe) ve Hukuk Fakültesi hariç). Atýlým Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Tam (%100) Burslu öðrencilerden her sene Mütevelli Heyeti tarafýndan tesbit edilen katký payý alýnmaktadýr öðretim yýlý için tesbit edilen katký payý 500 ABD Dolarýdýr. Bu katký payý akademik takvimde belirtilen öðretim ücretlerinin ödeme tarihlerinde iki eþit taksitte ödenir. ÖSS bursu kazanan öðrenciler ilk yýl kazandýklarý bursun öðretim ücretinden muaf tutulurlar bursun devam etmesi için öðrencilerin hazýrlýk okulu tarafýndan yapýlan Atýlým Üniversitesi Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý ya da üniversitece eþdeðerliliði kabul edilen Ýngilizce sýnavlarýndan birinde baþarýlý olduðunu belgelendirmeleri ya da Hazýrlýk Okulunun eðitim süresi her biri en az 8-12 hafta olan 3 kur düzeyini baþarý ile tamamlayarak Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan (Proficiency) Ýngilizce Yeterlik Sýnavýndan Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü ve Mütercim-Tercümanlýk bölümü öðrencilerinin 75, diðer bölüm öðrencilerinin 70 baþarý notu alarak bölüme geçiþ hakký kazanmalarý gerekir. Hazýrlýk eðitiminden sonra bursun devam etmesi için öðrencilerin okuduklarý her yýlýn sonunda akademik genel not ortalamasýnýn 3.00 (80) olmasý ve tüm derslerinin baþarý ile tamamlayarak bir üst sýnýfa geçiþ hakkýný kazanmalarý gerekir. 93. Bu programý tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural iþitme kaybý olduðuna ve iyi iþiten kulakta en az 50 desibel iþitme kaybý olduðuna dair saðlýk kurulu raporu bulunmalýdýr. Bir yýl süre ile Türkçe hazýrlýk sýnýfý programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Türkçe yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitece açýlacak Türkçe yeterlik sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. 94. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce dir. 95. Beykent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir eðitimöðretim yýlýnda öðretim ücreti, Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýflarýnda; Ayazaða Kampusu için 8 300,00 YTL, Beylikdüzü-Beykent Merkez Kampusu için 7 600,00 YTL, lisans programlarýnda Mühendislik- Mimarlýk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi ,00 YTL, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesine baðlý bölümler ile Yabancý Diller Yüksekokuluna baðlý eðitim veren Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Bölümünde ,00 YTL, Meslek Yüksekokuluna baðlý eðitim yapýlan tüm önlisans programlarýnda 3 950,00 YTL dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil deðildir. Ödemeler 10 eþit taksit halinde alýnmakta, peþin ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadýr. Beykent Üniversitesi nde öðretim dili Lisans programlarýnda Ýngilizce, Önlisans programlarýnda ise Türkçe dir. Meslek Yüksekokulu nun Önlisans programlarýna kayýt yaptýran öðrenciler isterlerse Ýngilizce Hazýrlýk programýna devam edebilirler. Beykent Üniversitesi nin BURSLU Lisans programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Bu burslar lisans öðretimine birinci sýnýftan baþlayan lisans öðrencilerine 4 yýl, Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan baþlayan öðrencilere 5 yýl boyunca verilir. Öðrenimlerini bu süre içinde tamamlayamayan öðrencilerin bursu kesilir. Burslu öðrenciler bir baþka bölüme burslu olarak geçemezler Y-ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 1000 e giren, Burslu yada ücretli programlarý tercih eden Beykent Üniversitesine ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen ve kesin kayýt yaptýran öðrencilere, her yýl 9 ay süre ile 450,00 YTL Burs, ücretli programlarý tercih edip ilk 1000 e girenlere ayrýca % 100 indirim uygulanacaktýr Y-ÖSS de puan sýralamasýnda Türkiye genelinde Beykent Üniversitesinin (Ýngiliz Dili ve Edebiyatý dýþýnda tüm ücretli lisans programlarýný tercih eden; 1001 ile 2000 arasýna girenlere % 50 indirim ve her yýl 9 ay süre ile 150,00 YTL burs 2001ile 3000 arasýna girenlere % 25 indirim ve her yýl 9 ay süre ile 100,00 YTL burs, 3001 ile 5000 arasýna giren öðrencilere % 15 indirim uygulanacaktýr Y-ÖSS Dil Puan türünde Beykent Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý ücretli bölümünü tercih eden; sýralamada Türkiye genelinde ilk 500 e giren öðrencilere % 50 indirim ve her yýl 9 ay süre ile aylýk 150,00 YTL burs verilecektir. Beykent Kolejlerinde (Ýstanbul ve Edirne) en az üç (3) yýl okuyan ve Beykent Üniversitesini tercih edenlere okuduklarý yýllar dikkate alýnarak eðitim bursu verilecektir. Verilen tüm burslar karþýlýksýzdýr ve öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. 96. Bu programda eðitim dili hem Ýngilizce hem Fransýzcadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin Ýngilizce yeterlilik koþullarýný saðladýktan sonra (21,24), Fransýzca yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya Fransýz Hükümetince verilen DALF diplomasý sahibi olmalarý gereklidir. Fransýzca sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler eðitim programlarýna baþlamadan önce Fransýzca Hazýrlýk Programýna katýlýrlar. Bu öðrencilerin ençok iki yýl içerisinde Fransýzca sýnavýndan baþarýlý olmalarý gereklidir. 97. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasýnda KKTC de Bulunan Türk Vatandaþlarýnýn Ýkamet, Çalýþma ve Sosyal Haklarýný Düzenlemeye Ýliþkin Protokol ile T.C. Vatandaþlarýnýn KKTC ye, KKTC Vatandaþlarýnýn TC. ye Pasaport Yerine Kimlik Belgesi ile Seyahat Etmeleri Hakkýndaki Anlaþma hükümlerinin kimlikle seyahatte 3 aylýk azami ikamet imkaný tanýdýðýna, 3 aydan fazla ikamet etmek isteyenlerin ülkeye giriþ çýkýþ ve seyahatlerde pasaport kullanmakla yükümlü olduklarýndan, bu nedenle öðretim yýlýndan itibaren KKTC de öðrenim görecek öðrenciler ülkeye pasaportla giriþ yapacaklardýr. Ayrýca, KKTC Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðýndan alýnan bir yazý ile öðretim yýlýndan itibaren KKTC Üniversitelerinde öðrenim görecek olan TC. Uyruklu öðrencilerin ilk kayýt iþlemlerinde saðlýk raporlarýný ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarýnca istenen Akciðer Skopisi, HÝV, Hepatit B ve Hepatit C tetkiklerini içerir saðlýk raporunu TC. Saðlýk Bakanlýðýna baðlý tam teþekküllü Ýhtisas veya Üniversite Hastanesinden almalarý gereklidir. 98. Boðaziçi Üniversitesi nde Baþarý ve Gereksinim kriterlerine dayalý burslar verilmektedir. Baþarý Ödülü ve Baþarý Bursu için ÖSYM nin tespit edeceði sýralamada AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Baþarý ödülü: Boðaziçi Üniversitesi ne giren öðrencilerden Y-ÖSS puan türlerinde, Türkiye genelinde ilk beþ içinde yer alanlara Baþarý Ödülü verilmektedir. Bu ödül eðitim-öðretim yýlý için 1 750,00 YTL olarak belirlenmiþtir. Baþarý Bursu: Bölümlerine birincilikle giren öðrencilere ve kayýt olduðu bölümü birinci tercih olarak ilk beþ içinde kazananlara Baþarý Bursu verilmektedir. Baþarý bursu, eðitim-öðretim yýlý ikinci dönemi itibarýyla ayda 130,00 YTL olarak verilmektedir. Baþarý bursu öðrencinin genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Superdorm ve Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký: Boðaziçi Üniversitesi ne giriþ baþarýsýna göre hak kazanýlan Superdorm ve Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký için üniversite giriþ sýnavýnda ÖSYM nin tespit edeceði sýralamada AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucunda bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Sayýsal puan sýralamasýnda ilk sekiz, Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda ilk sekiz, Sözel puan sýralamasýnda ilk dört, Dil puan sýralamasýnda ilk iki öðrenciye, Superdorm da; Sayýsal puan sýralamasýnda 9-15, Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda 9-15, Sözel puan sýralamasýnda 5-10 ve Dil puan sýralamasýnda 3-5 arasýndaki öðrencilere Uçaksavar Yurdu nda ücretsiz kalma hakký verilmektedir. 1., 2. Kýz ve Erkek Yurtlarý ile Hisar ve Kilyos Yurtlarý nda ücretsiz kalma hakký: Üniversite giriþ sýnavýnda Y-ÖSS puan türlerine göre Türkiye genelinde: Sayýsal puanda , Eþit Aðýrlýk puanda , Sözel puanda 11-25, Dil puanýnda ise 6-10 arasýndaki öðrenciye ücretsiz kalma hakký verilmektedir. Superdorm, Uçaksavar, 1.,2. Kýz ve Erkek yurtlarý ile Hisar ve Kilyos yurtlarýnda ücretsiz kalma hakký öðrencinin genel not ortalamasý 4,00 üzerinden 3,00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Gereksinim Burslarý: Maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler Gereksinim, Yemek, Yurt ve Kitap Bursu için baþvuruda bulunabilirler eðitim-öðretim yýlýnda Gereksinim Bursu ikinci dönem itibarýyla ayda 130,00 YTL nakit ödemeyi; Yemek Bursu üniversite yemekhanesinde ayda 22 veya 40 öðün ücretsiz yemek hakkýný; Yurt Bursu üniversite yurtlarýnda ücretsiz kalma hakkýný; Kitap Bursu ise Baþarý Bursu alanlara ve gereksinimi olanlara, Boðaziçi Üniversitesi kitabevinden alýnacak olan orjinal ders kitabýný kapsamaktadýr. Öðrenciler maddi gereksinimleri doðrultusunda bu burslarýn birini veya daha fazlasýný alabilirler. Gereksinime dayalý burslar öðrencinin genel not ortalamasý 2,00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Baþarý, Gereksinim, Yurt ve Yemek Burslarý Ekim-Haziran aylarý arasýnda 9 ay süreyle verilmektedir. Burslarla ilgili devam koþullarý ve diðer bilgiler BÜ Burs ve Yurt Yönetmeliðinde belirtilmektedir. Burs baþvurularý Boðaziçi Üniversitesi Burs Ofisine yapýlýr.

7 99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci de sürdüreceklerdir Öðrenciler öðrenimlerini Meriç ilçesinde sürdüreceklerdir Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir Bir yýl süreli Japonca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Japonca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar Öðrenciler Hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Çanakkale de sürdüreceklerdir Öðrenciler öðrenimlerini Marmaris ilçesinde sürdüreceklerdir Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaþ için 1,65 m, 18 yaþ için 1,66 m, 19 yaþ için 1,67 m, 20 yaþ için 1,68 m den uzun olmak, kýz adaylarda 1,56 m den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Gemi Adamlarý Saðlýk Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiþ olan Kamu ve Özel Saðlýk kuruluþlarýndan alýnmýþ Güverte Sýnýfý için Gemi Adamý olur ibaresi taþýyan saðlýk raporu almýþ olmak. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma yada kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte bölümünde Beden Eðitimi zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði uygun üniformayý giymek zorundadýrlar. Üniformanýn temini öðrenciye aittir Bu programýn öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr TOBB Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücret karþýlýðý yapýlýr eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim ücreti bütün bölümler ve programlar için KDV dahil ,00 YTL olup, iki eþit taksitte dönem baþlarýnda ödenir. Eðitim ücreti bir önceki yýlýn Aðustos ayýna ait ÜFE+TEFE/2 oranýnda artýrýlýr. Üniversitede öðretim dili Türkçedir. TOBB Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesinde burslar aþaðýdaki þekildedir: a) Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerden öðrenim ücreti alýnmaz. b) Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere 9 ay süre ile 200,00 YTL yaþam katký payý verilir. c) ÖSS de ilgili puan türlerinden ilk 100 e girenlere 1 000,00 YTL, ilk 500 e girenlere 800,00 YTL, ilk e girenlere 500,00 YTL, ilk e girenlere 350,00 YTL, ilk e girenlere 250,00 YTL ve ilk e girenlere 200,00 YTL yaþam katký payý 9 ay süre ile verilir. d) Bu öðrencilerin genel akademik ortalamalarý 2,50 nin altýna düþerse burslarý dondurulur. Genel Akademik ortalamalarý 2,75 den daha yüksek olunca burslar tekrar baþlatýlýr. e) ÖSYM tarafýndan burslu kontenjanlara yerleþtirilen öðrenciler hariç, akademik yýl içinde ders yükünün tamamýna kayýtlý ve yýl sonunda genel akademik ortalamasý 3,50 den yüksek olan ve üniversite tarafýndan saptanmýþ kontenjanlara giren öðrencilere Akademik Baþarý Bursu verilir. Bu öðrenciler izleyen akademik yýlda eðitim ücretinden muaf tutulurlar. f) Tüm burslu öðrencilere üniversiteye ait öðrenci konuk evinde ücretsiz barýnma imkaný saðlanýr, ancak mevcut konuk evi inþaatýnýn gecikmesi durumunda bu süre içinde Ankara dýþýndan gelen öðrencilere diðer yurtlarda kalmalarý halinde aylýk yurt ücretlerinin 400,00 YTL ye kadar olan kýsmý katký payý olarak ödenir. g)burslar her yýl Mütevelli Heyet tarafýndan fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi göz önüne alýnarak yeniden belirlenir ve yaþam katký payý kategorisinde farklý burslarý almaya hak kazanan öðrenciler bu burslardan birini tercih eder Bu programýn öðretim dili Türkçedir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir de, normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ te yapýlacaktýr Bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar Bu programýn Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi Uludað Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusu nda (Bursa) Yabancý Diller Yüksekokulu nda verilecektir Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC. vatandaþý olmak, 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez) erkek adaylarda 1,65 m den, kýz adaylarda 1,60 m den, kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilo noksan aðýrlýkta olmak, TC.Saðlýk Bakanlýðý Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðünün yetki verdiði özel ve kamu kurum ve kuruluþ hastanelerinden Gemi Adamý olur ifadesi bulunan saðlýk raporu almak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülakat ve beden eðitim sýnavýnda baþarýlý olmak Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr Bir yýl süreli zorunlu Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu, Devlet Hastanesi veya Týp Fakültesi Hastanesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir Bu programýn öðretim dili Fransýzca olup, iki yýllýk hazýrlýk sýnýfý mevcuttur. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler, sýnavda aldýklarý sonuca göre 1 yýllýk Fransýzca Dil Hazýrlýk sýnýfýna veya 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Bilimlere Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürelerin sonunda baþarýlý olan öðrenciler bir üst sýnýfta eðitimlerine devam ederler. Hazýrlýk sýnýflarýnda baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar Lise ve dengi okul mezunlarýndan bu programa aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve programý puan türünde birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan a)say puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, b) EA puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, c) SÖZ puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP nin 0,8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Burs 9 ay süreyle ayda 400,00 YTL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý ( baþarý ölçütleri üniversitece belirlenir) olarak devam ettiði sürece verilecektir. Burstan yararlanabilmek için, öðrencilerin kayýtlar sýrasýnda Gazi Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý na þahsen baþvurmalarý gerekmektedir Bir yýl süreli Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak gerekir Hacettepe Üniversitesi ne aþaðýda belirtilen koþullarda yerleþtirilen ve a) ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Mühendislik Fakültesi için ilk 2500 arasýnda), b) ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 arasýnda, c) ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda (Edebiyat Fakültesi Dil programlarýný tercih edenlere), d) ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 100 arasýnda yer alýp yerleþtirildikleri programlarý birinci sýrada tercih eden öðrencilere Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü tarafýndan verilen burslarýn iki katý kullandýrýlacaktýr. Burs, öðrencinin baþarýsý devam ettiði sürece devam eder. Ayrýca Hacettepe Üniversitesi Özel Destek Burslarýndan da (Nakit/Beslenme/Barýnma/Kitap-Kýrtasiye)yararlanabilirler. ÖSS- SAY puan sýralamasýnda ilk 2500 e girip Mühendislik Fakültesi Programlarýný ilk sýrada tercih eden öðrencilere, Beytepe Öðrenci Evlerinde ücreti karþýlýðýnda sýralamasýz yer verilir. Bütün öðrenciler Hacettepe Üniversitesi Özel Destek Burslarýndan yararlanabilmekte olup burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlacaktir Öðretim dili Almancadýr Bir yýl süreli zorunlu Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn sonunda Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Almanca Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Almanca yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.). 100

8 126. Bu programa yalnýz erkek öðrenci alýnacaktýr Yabancý dil sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dillerinden birinde girmek zorunludur Öðretim dili Fransýzcadýr Bir yýl süreli zorunlu Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýn sonunda Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Fransýzca Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Fransýzca yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.) 131. Hazýrlýk eðitimi Ankara da yapýlacaktýr Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Haliç Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda; eðitim-öðretim ücreti: Hemþirelik Yüksekokulu 4 500,00 YTL, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, Konservatuvar Türk Musikisi ve Tiyatro Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi ; Amerikan Kültürü ve Edebiyatý bölümü YTL, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri YTL, Mühendislik Fakültesi; Ýç Mimarlýk ve Mimarlýk bölümleri ,00 YTL, Bilgisayar Mühendisliði ve Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði bölümleri ,00 YTL, Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði bölümleri ,00 YTL, Ýþletme (Ýngilizce), Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik bölümleri ,00 YTL, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý Bölümü ,00 YTL ve Endüstri Ürünleri Tasarýmý bölümü ,00 YTL olup, % 8 KDV eðitim-öðretim ücretine dahil deðildir. Ücretler 1/4 güz, 1/4'ü bahar yarýyýlý baþlarýnda ödenmesi þartý ile yýllýk 6 taksitte ödenebilir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlarda Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan belirlenen enflasyon oranlarý dikkate alýnacaktýr. Haliç Üniversitesi BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim-öðretim ücretinin alýnmamasý þeklindedir. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk sýnýfý programýnda geçirilecek azami 1 yýllýk süreyi de kapsamakta olup, öðrenci öðrenimini baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir. Türkiye genelinde ÖSS de ilk öðrenci arasýnda yer alan ve kayýt yaptýran öðrencilere %100, arasýnda yer alan ve kayýt yaptýran öðrencilere %50 oranýnda eðitim-öðretim katký payý verilecektir. Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için bir kiþilik ücret 2 000,00 YTL + KDV dir. Ýki kiþilik özel odalarda kalanlardan ilave ücret alýnmaktadýr. Yurt ücretleri güz ve bahar yarý yýllarýnda olmak üzere iki taksitte tahsil edilecektir Iþýk Üniversitesi, 120 yýllýk geçmiþi ile TC nin ilk Eðitim Vakfý olan, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Iþýk Üniversitesi nde eðitim ücretlidir. Bu ücret tüm akademik birimler için eðitim-öðretim yýlýnda, ,00 YTL+KDV dir. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt baþlangýcýnda ödenecektir eðitim-öðretim yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk ve Lisans programlarýndaki öðrenciler öðrenimlerini Þile Kampusunda göreceklerdir. Þile Kampusunda öðrenim görecek öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý vardýr. Yurtlar ücrete tabi olup eðitim-öðretim yýlýna iliþkin yurt ücretleri Rektörlükçe adresli web sitesinden duyurulacaktýr. Iþýk Üniversitesi nde öðretim dili Ýngilizcedir. Iþýk Üniversitesinin ÖSS de üstün baþarý gösteren öðrencilere yönelik Onur ve Baþarý Burslarý bulunmaktadýr. Bu burslarýn özellikleri aþaðýda belirtilmiþtir; ONUR BURSLARI: Yüksek Onur Bursu ; ÖSS sýralamasýnda ilk 1000 öðrenci içine girip Iþýk Üniversitesini Tercih eden öðrencilere Yüksek Onur Bursu verilir. Bu öðrencilerden öðrenimleri süresince öðretim ücreti alýnmaz, Üniversitemiz yurtlarýnda ücretsiz kalýrlar ve çalýþma bursu karþýlýðý kadar olan bir tutar (haftada 10 saat çalýþma karþýlýðý) kendilerine cep harçlýðý olarak verilir. Onur Bursu ; ÖSS sýralamasýnda öðrenci içine girip Iþýk Üniversitesini tercih eden öðrencilere Onur Bursu verilir. Bu öðrencilerden öðrenimleri süresince öðretim ücreti alýnmaz, Üniversitemiz yurtlarýnda ücretsiz kalýrlar. BAÞARI BURSLARI: Üstün Baþarý Bursu; Iþýk Üniversitesine ÖSS kontenjanýndan Üstün Baþarý Bursu ile yerleþen öðrencilere verilen burs olup bu öðrencilerden öðretim ücreti alýnmaz. Baþarý Bursu; Iþýk Üniversitesine ÖSS kontenjanýndan Baþarý Bursu ile yerleþen öðrencilere verilen burs olup bu öðrencilerden öðretim ücretinin %50 si alýnmaz. Baþarý Burslarý alan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarý ile bitiremeyip tekrarlamak zorunda kalanlarýn Baþarý Burslarý kesilir. Bu þekilde bursu kesilenlerin yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarýyla tamamlayarak asýl öðrenimlerine baþlamalarý durumunda kendilerine Baþarý Burslarý tekrar baðlanýr. Baþarý Burslarý öðrencinin genel not ortalamasýnýn (GNO) 2,00'ýn altýna düþmesi halinde kesilir. Bu þekilde bursu kesilen öðrencinin izleyen dönemlerde akademik GNO sunu 2,00 a çýkarmasý durumunda burs yeniden verilmeye baþlanýr. Verilen burs yabancý dil hazýrlýk öðrenimi dahil olmak üzere toplam olarak 5 (beþ) yýlý geçemez. FMV Iþýk Liseleri Baþarý Bursu: FMV Iþýk Liseleri mezunu olup son üç yýlýn not ortalamasý bakýmýndan lisesinde ilk % 20 un içine giren öðrencilerden tercih sýralamasýnda Iþýk Üniversitesi ne ilk üçte yer veren öðrencilere eðitim ücretinin %50 muafiyetini kapsayan Fevziye Mektepleri Vakfý Iþýk Lisesi Baþarý Bursu verilir. 101 Þile Baþarý Bursu: Bu burs Þile deki liseleri son üç yýlýn not ortalamasý bakýmýndan ilk % 10 un içinde baþarý ile bitirerek tercihinde Iþýk Üniversitesi nin programlarýna ilk üçte yer verip, kayýt yaptýran öðrenciler arasýnda üniversitenin kontenjan bildirdiði puan türlerinde en yüksek Y-ÖSS puanýna sahip üç öðrenciye verilir. Yabancý Dil Hazýrlýk ve asýl öðretim süresi boyunca öðretim ücreti alýnmaz. Bu burslarýn devam etme, kesilme tekrar baðlanma koþullarý ve toplam süresi Baþarý Burslarý gibidir. Iþýk Üniversitesinde Baþarýlý öðrenciler lisans öðrenimleri boyunca farklý iki programýn derslerini birlikte alarak çift anadal lisans diplomasýna veya yandal sertifikasýna sahip olabilirler, ayrýca, baþarýlý öðrenciler yurtdýþýnda Iþýk Üniversitesinin anlaþmalý olduðu üniversitelerde bir yada iki yarý yýlý kapsayacak dönemsel öðrenim görme olanaðýna sahiptirler Bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 1000 e giren adaylara, 9 ay süre ile aylýk 500,00 YTL., yine bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 2000 e girenler arasýnda yer alan adaylara 9 ay süre ile 300,00 YTL, yine bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 3000 e giren adaylara 9 ay süre ile 200,00 YTL., karþýlýksýz Akdeniz Týp Eðitim Bursu verilecektir. Bu öðrencilerin sene kaybý olmaksýzýn, her yýl not ortalamasýnýn en az % 70 olmasý halinde, eðitim süreleri boyunca burslarý devam edecektir.öðrenci bu burslardan sadece birinden yararlanabilecektir Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,62 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön kayýtta yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu Bölge Liman Baþkanlýklarý nýn öngördüðü bir hastaneden alýnacak Gemi Adamlarý Saðlýk Yoklama Belgesi ile kesin kayýtta belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile taksirli suçlar hariç þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi Kýz ve Erkek karma eðitim-öðretim yapan Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir eðitim-öðretim yýlýnda aþaðýdaki koþullarda Ýstanbul Teknik Üniversitesi ne yerleþtirilerek kayýt olan ve devam koþulu saðlayan öðrencilere burs verilecektir. Öðrenci Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesine yapýlan baðýþlardan karþýlanmak üzere eðitim öðretim yýlýnda ÖSYS sonucunda 0,8 katsayýyla çarpýlarak elde edilecek Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 e giren ve üniversitemizi tercih eden öðrencilerden; a)ýlk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere aylýk 200,00 YTL karþýlýksýz burs ile bir veya iki kiþilik odalarý bulunan yüksek standartlý öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma olanaðý, b) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk 150,00 YTL karþýlýksýz burs ile standart öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma olanaðý, c) arasýnda yer alan öðrencilere aylýk 100,00 YTL karþýlýksýz burs olanaðý ile öðrenci yurtlarýna girme önceliði saðlanmasý Bu programa yerleþtirilen öðrenciler üçüncü sýnýf sonuna kadar öðrenimlerini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu KTÜ Farabi Hastanesinden almalarý gerekir Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66 m den, kýz öðrencilerde ise 1.60 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden yeterliliði sýnavlarýnda baþarýlý olmak; KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi nce öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesi veya tam teþekküllü bir hastaneden alýnmýþ olan Gemi Adamý Olur Saðlýk Raporu ile belgelemek gerekir. Saðlýk raporu formlarý, KTÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðýndan alýnmalýdýr.bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan sonra üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini öðrencilere aittir Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini Trabzon daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir.

9 142. Koç Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda yerleþtirilen öðrenciler için eðitim-öðretim ücreti bütün programlar için KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý YTL dir. Ücretler iki taksitte ve yarýyýl kayýtlarýnýn ilk günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda yarýyýl baþýna 1 yataklý oda ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ABD Dolarý, 3 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ABD Dolarý karþýlýðý YTL dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Koç Üniversitesinde burslu olarak da eðitim imkaný vardýr. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencinin yerleþtirildiði programda eðitimi için verilir ve normal öðrenim süresince devam eder. Bu süre yabancý dil hazýrlýk programý okuyacak öðrenciler için beþ yýl; dil hazýrlýk programýnda okumadan birinci sýnýftan baþlayan öðrenciler için dört yýldýr. Baþarý Bursu: Koç Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs a) Eðitim-öðretim ücretini; b) 9 ay süre ile ayda 150 ABD Dolarý karþýlýðý YTL burs desteðini; c) Öðrencilerin arzu ettikleri takdirde çalýþma bursu programýnda çalýþma karþýlýðýnda yurtlarda ücret ödemeden kalmasýný kapsar. Yüksek Baþarý Bursu: ÖSS sýralamasýnda Baþarý Burslu olarak yerleþtirilen ve ilk e giren öðrencileri kapsar. Bu öðrencilere saðlanan burs a) Eðitim-öðretim ücretini; b) Masraflarýna katký olarak 9 ay süre ile ayda 150 ABD Dolarý karþýlýðý YTL burs desteðini; c) Öðrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasýný kapsar. Bu öðrencilerden yurtta kalmayý tercih etmeyenlere 9 ay süre ile ayda 150 ABD Dolarý karþýlýðý YTL ayrýca ödenecektir. Bütün bunlara ek olarak Yüksek Baþarý Burslu öðrenciler üniversitenin çalýþma bursu programýndan da faydalanabilirler. Destek Bursu: Koç Üniversitesinin destek burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan, burs eðitim-öðretim ücretinin % 50 sini kapsar. I.B. Destek Bursu: Uluslararasý Bakalorya (IB) diplomasý toplam not ortalamasý 34 veya üstü olan burssuz veya destek burslu yerleþtirilen öðrencilere eðitim-öðretim ücretinden % 25 indirim verilecektir. IB diplomasý olan ve baþarý burslu yerleþtirilen öðrenciler ise yurtlarda ücret ödemeden kalabilirler. Bu öðrencilerden yurtta kalmayý tecih etmeyenlere 9 ay süre ile ayda 150 ABD Dolarý karþýlýðý YTL ödenecektir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesinin bir lisans programýna yerleþmiþ olup bu programý tamamlamýþ veya ayrýlmýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Eðitim-öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr Koç Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu nda eðitim-öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti KDV dahil ABD Dolarý karþýlýðý YTL dir. Ücretler iki taksitte ve yarýyýl kayýtlarýnýn ilk günündeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenir. Saðlýk Yüksekokulu nun burslu hemþirelik programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðrenim ücretini ve yurt giderlerini kapsamaktadýr. Hemþirelik programýna yerleþtirilen burslu öðrencilere ücret ödemeden yurtlarda kalma olanaðý saðlanmaktadýr. Burslu öðrencilere, Üniversitede görev karþýlýðý 10 aya kadar ayda 50 ABD Dolarý karþýlýðý YTL ödeme ile günde bir veya iki öðün yemek bursu saðlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýklýdýr. Öðrenciler, mezun olduktan sonra, burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Bu çalýþmalarý karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde günün þartlarýna uygun ücret ödenecektir. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesinin bir lisans programýna yerleþmiþ olup bu programý tamamlamýþ veya ayrýlmýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Eðitim-öðretim ücreti ve burslar her yýl Mütevelli Heyeti tarafýndan, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr Maltepe Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi ,00 YTL, Hukuk, Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mühendislik, Mimarlýk, Ýletiþim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Güzel Sanatlar Fakülteleri ,00 YTL, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik, Felsefe Bölümleri, Eðitim Fakültesi ,00 YTL, Meslek Yüksekokulu 7 200,00 YTL ve tüm bölümlerin hazýrlýk sýnýflarý ,00 YTL dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Maltepe Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Burs, öðrenci öðrenimine devam ettiði ve akademik baþarý þartýný yerine getirdiði sürece verilecek ve Zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslu öðrenciler Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/ veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup ÖSS ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler 1 yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitim-öðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ODTÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan (a) SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (b) EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 30 öðrenci arasýnda yer alan, (c) SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilerin tümüne dizüstü bilgisayar verilecek ve ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu tahsis edilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu, ders yýlýnda 9 ay süreyle ayda 250,00 YTL ödemeyi ve Demiray yurtlarýnda ücretsiz konaklamayý kapsamaktadýr. Ayrýca, yukarýdaki yerleþtirme puan türlerinin birinde Türkiye de ilk üç dereceyi alan öðrenciler, ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursuna ek olarak, ODTÜ de eðitim ücreti ödemeyecek ve yurtdýþýnda staj yapma veya uluslararasý deðiþim programlarýnda en az bir dönem yurtdýþýnda okuma önceliðine (Uçak ücretleri karþýlanarak) sahip olacaklardýr. ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Bu Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,00 ýn altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Ankara dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (b) EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (c) SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 200 öðrenci arasýnda yer alan, (d) DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler ile bölümlerini ilk üç sýrada kazanan öðrenciler de ODTÜ öðrenci konukevi veya ODTÜ yurtlarýna ücreti karþýlýðý sýralamasýz olarak kabul edileceklerdir. Ayrýca, Ankara dýþýndan gelen ve yurtlarda kalmak isteyen tüm öðrenciler en geç Kasým ayýnda yurtlara yerleþtirilebilecektir. ODTÜ, ODTÜ Vakfý ve ODTÜ Mezunlar Derneði ekonomik zorluklar nedeniyle eðitimini sürdürmekte zorlanan öðrencilere destek olmaktadýr. Bu öðrenciler eðitim-öðretim yýlýnda Baþarý Burslarý dahil yaklaþýk 80 çeþit burs ve yardýmdan yaklaþýk öðrencinin yararlanmasý beklenmektedir. Burs ve yardýmlar 8-12 ay süre ile nakit, yurt ve yemek yardýmlarý þeklinde olup miktarlarý bu yýl için aylýk 50,00-300,00 YTL arasýnda deðiþmektedir. Burs ve yardýmlardan, ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler,ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek yardýmlarýnýn tamamýndan yararlanabilmektedirler. Burs ve yardýmlara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Detaylý bilgiler ODTÜ yü kazanan öðrencilere postalanmakta olup, ayrýca, internet adresinde sunulmaktadýr yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ilk tercihinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarýndan birini belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alýp bu programlardan birine yerleþtirilen öðrencilere ODTÜ Vakfý Temel Bilim Baþarý Bursu verilecektir. ÖSYM nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Bu öðrencilere bölümlerinde ileri düzeyde bir eðitim uygulanacaktýr. Burs, ders yýlý için 9 ay süreyle ayda 130,00 YTL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,00 ýn altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ Vakfý Temel Bilim Baþarý Bursu ile ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan öðrencilere sadece ODTÜ Vakfý Üstün Baþarý Bursu verilecektir. 102

10 148. Sabancý Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda öðrenim ücreti tüm programlar için KDV dahil yýllýk ,00 YTL dir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve diðer yarýsý da ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenecektir. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Mikroelektronik Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Çalýþmalar, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý: Ekonomi, Yönetim Bilimleri lisans derecelerini kapsamaktadýr.öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans diploma programýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans diploma programý ise ikinci sýnýfýn sonunda öðrencilerin istekleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir. Sabancý Üniversitesinde öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrenciler ortak bir muafiyet sýnavýndan geçecektir. Üniversitenin kendi yabancý dil seviyesinin altýnda olduðu belirlenen öðrenciler, Diller Okuluna devam eder. Diller Okulunda öðrenimin süresi Temel ve Orta düzey için bir akademik yýl, Ýleri düzey için baþarý durumuna göre bir dönem veya bir akademik yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan Diller Okulu öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan muafiyet sýnavýna katýlmalarý gerekmektedir. Yýl sonunda veya yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler, bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýsýz olan öðrencilere derslere devam hakký verilmez, ancak eksiklerini kendi olanaklarý ile tamamlamalarý amacýyla bir yýl süre verilir. Bu þekilde süre verilen öðrenciler, süre sonundaki izleyen akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýlý olamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Diller Okulunda daha önce bir yýl öðrenim görüp baþarýsýz olan ve ÖSS ile yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler Diller Okuluna devam edemezler. Bu öðrenciler, kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda ve bunu izleyen akademik yýlýn baþýnda düzenlenen muafiyet sýnavlarýna girebilir. Bu sýnavlar sonunda yeterli baþarýyý gösteremeyenler, kayýt hakkýný kaybeder. Üstün Baþarý Bursu (Sakýp Sabancý Üstün Baþarý Bursu) kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs öðrenim ücretinden tam muafiyet, yeni teknoloji ücretinden (500,00 YTL) muafiyet, 9 ay süre ile 350,00 YTL nakit ödeme ve Sabancý Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere iki kiþilik odada ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. ( Yurt hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere bunun yerine iki dönem baþýnda 1000,00 YTL ödenecektir. Onur burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinden tam muafiyet, 9 ay süre ile 250,00 YTL nakit ödemeyi kapsamaktadýr. Onur burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilerden; Y-ÖSS-SAY- 0,8 veya Y-ÖSS-EA-0,8 sýralamasýnda ilk 200 öðrenci içinde yer alanlara veya Uluslararasý Bakolarya (IB) diplomasý toplam notu 32 ve üstü olan öðrencilere veya ABITUR diploma notu 2 ve üstü olan öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinden tam muafiyet ve 9 ay süre ile 250,00 YTL nakit ödeme, yeni teknoloji ücretinden (yýllýk 500,00 YTL) muafiyet ve Sabancý Üniversitesi yurdunda kalmak isteyenlere 4 kiþilik odada ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. (Yurt hakkýný kullanmak istemeyen öðrencilere bunun yerine 2 dönem baþýnda 500,00 YTL ödenecektir.) Baþarý burslu kontenjanýndan yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyeti kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencinin her burs tipi için belirlenmiþ olan akademik baþarý koþullarýný saðladýðý ve disiplin cezasý almadýðý normal öðrenim süresince devam eder. Burslar Diller Okulunda geçirilebilecek bir yýllýk veya bir dönemlik süreyi de kapsamaktadýr Öðrenciler öðrenimlerini Hendek te sürdüreceklerdir Bu bölüme kayýt olacak öðrenciler FH Bochum Üniversitesi ile yapýlan anlaþma gereði yeterli düzeyde Almanca bilmeleri halinde 3. sýnýfý bu üniversitede okuyabilecekler ve baþarýlý olmalarý durumunda da hem Kocaeli Üniversitesinden hem de FH Bochum Üniversitesinden diploma alma imkanýna sahip olabileceklerdir Öðrenciler öðrenimleri Ankara Ýli, Akyurt ilçesinde sürdüreceklerdir Öðrenciler öðrenimlerini Çaycuma daki binanýn yapýmý tamamlanýncaya kadar Zonguldak ta sürdüreceklerdir Öðrenciler öðrenimlerini Zonguldak ta sürdüreceklerdir Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý olmak, bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Liselerinin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik Alan/Kol/Bölümleri çýkýþlý olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak, askeri veya sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, 1986 ve daha küçük doðumlu olmak, en fazla 19 yaþýnda olmak, 30 Aðustos 2005 tarihi itibarýyla 20 yaþýndan gün almamýþ olmak (30 Aðustos 1986 tarihinden önce doðanlar baþvuramazlar. Yaþ koþulu tutmadýðý halde GATA Askeri Týp Fakültesi ni kazananlarýn baþvurularý kabul edilmeyecek ve ÖSYM Baþkanlýðýnca da diðer tercihlerine yerleþtirilmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, 18 yaþýndan sonra yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), Türk Silahlý Kuvvetleri Saðlýk Yeteneði Yönetmeliði gereðince, GATA Askeri Týp Fakültesine alýnacak öðrenci adaylarý tam saðlam olmalý ve diskromatopsi bulunmamalýdýr. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (3) diyoptriye kadar (3 dahil) miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasýndaki kýrýlma kusuru farký 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar, rekraktif cerrahi (lazer vb.) geçirmemiþ olmak kaydýyla GATA Askeri Týp Fakültesine girmeye engel deðildir. Kýz öðrenci adaylarýnda boy alt sýnýrý; 16 ve 16,5 yaþ için 148,5 cm, 17 yaþ için 149 cm, 17,5 yaþ için 151,5 cm ve 18 ve üzeri yaþ için 152 cm dir. Erkek öðrenci adaylarýnda boy alt sýnýrý; 16 yaþ için 158 cm, 16,5 yaþ için 161 cm, 17 ve 17,5 yaþ için 162 cm ve 18 ve üzeri yaþ için 163 cm dir. Vucut kitle indeksine göre kilo sýnýrlarý kýz öðrenci adaylarda; 16 yaþ için alt sýnýr 17,4 kg/m 2 - üst sýnýr 25,5 kg/m 2, 16,5 yaþ için alt sýnýr 17,6 kg/m 2 - üst sýnýr 25,7 kg/m 2, 17 yaþ için alt sýnýr 17,7 kg/m 2 - üst sýnýr 25,9 kg/m 2, 17,5 yaþ için alt sýnýr 18,3 kg/m 2 - üst sýnýr 26 kg/m 2, 18 yaþ için alt sýnýr 18,8 kg/m 2 - üst sýnýr 26 kg/m 2 ve 19 yaþ için alt sýnýr 19 kg/m 2 - üst sýnýr 26 kg/m 2 olarak uygulanmaktadýr. Vucut kitle indeksine göre kilo sýnýrlarý erkek öðrenci adaylarda; 16 yaþ için alt sýnýr 17,9 kg/m 2 - üst sýnýr 25,4 kg/m 2, 16,5 yaþ için alt sýnýr 18,1 kg/m 2 - üst sýnýr 25,7 kg/m 2, 17 yaþ için alt sýnýr 18,3 kg/m 2 - üst sýnýr 25,9 kg/m 2, 17,5 yaþ için alt sýnýr 18,6 kg/m 2 - üst sýnýr 26 kg/m 2, 18 yaþ için alt sýnýr 18,8 kg/m 2 - üst sýnýr 26 kg/m 2 ve 19 yaþ için alt sýnýr 19 kg/m 2 - üst sýnýr 26 kg/m 2 olarak uygulanmaktadýr. ( Vücut Kitle Ýndeksi = Vücut Aðýrlýðý(Kg olarak) / Boy x Boy (metre olarak)) Bu programa girmeye hak kazanan öðrencilerin; yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý, GATA Saðlýk Kurulu ndan Askeri Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Kontrolü, Beden Yeterliliði Testi ve Mülâkat ta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa lise birincileri dahil 126 lise (120 erkek + 6 kýz) öðrencisi alýnmasý planlanmýþtýr. Alýnacak 126 öðrencinin 5 i lise birincisi (4 Erkek - 1 Kýz) kontenjanýdýr. GATA Askeri Týp Fakültesi ne yerleþtirilen öðrenciler, Nüfus Müdürlüðü nden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) en geç 5 Eylül 2005 tarihine kadar GATA Öðrenci Grup Komutanlýðý, Etlik / ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Askeri Týp Fakültesi nde kayýt kabul iþlemleri 28 Aðustos - 9 Eylül 2005 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk Muayenesi, Beden Yeterliliði veya Mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý, intibak eðitiminin bitiþ tarihi olan 7 Ekim 2005 tarihine kadar intibaksýzlýk nedeniyle veya baþka bir sebeple GATA Askeri Týp Fakültesi ne kaydý yapýlamayan öðrencilerin durumlarý ÖSYM Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden puanýnýn tuttuðu bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirler ÖSS ile Askeri liselerden öðrenci alýnmayacaktýr. Bu programa ek kontenjanla kayýt yapýlmaz Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý ve bayan olmak; bir mesleðe yönelik olmayan; Resmi/Özel gündüz öðretimi yapan Liselerin Fen Bilimleri; Türkçe-Matematik alanlarý, bazý derslerin öðretimini Yabancý Dille yapan Resmi okullarýn (Anadolu Lisesi), Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik alanlarý ile Fen Lisesi mezunu olmak, son sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 2005 yýlýnda mezun olmak, mezun olduðu sene ÖSS ye girmiþ olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle nikahsýz yaþamamak, ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, ÖSS giriþ tarihinde 20 yaþýndan büyük olmamak, 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), 1985 veya daha küçük doðumlu olmak, vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; 1,56 m den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (3) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (3 dahil), yüksek çapý (3) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma, kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; GATA Saðlýk Kurulu ndan GATA da Öðrenci Olur kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Komisyonu Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa alýnacak 83 öðrencinin 3'ü yukarýda anýlan okullarýn okul birincisi kontenjanýna girenler arasýndan puan ve tercih sýrasýna göre seçilecektir. Bu programý tercih edecek öðrenciler Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý bir suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan edildikten sonra hemen GATA Hemþirelik Yüksekokulu Müdürlüðü, Etlik / ANKARA adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Hemþirelik Yüksekokulu na girmeye hak kazanan adaylar, sivil statüde hemþire olarak yetiþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik Yüksekokulu na kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik Yüksekokulu na kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. 103

11 156. Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili Ýngilizcedir Bu programdan alýnan diplomalara 2547 sayýlý Kanunun 7/p maddesine göre yapýlan inceleme sonucunda denklik verildiði takdirde, 1136 sayýlý Avukatlýk Kanunu, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu ve 1512 sayýlý Noterlik Kanunu hükümleri uyarýnca bu mesleklerin icrasý için ayrýca fark dersleri sýnavlarýnýn da verilmesi gerekmektedir Beþ akademik yýl süreli bu programýn ilk dört akademik yýlýnýn bütün derslerini baþarý ile tamamlayan öðrencilere, programýn beþinci akademik yýlýnda bir akademik yýl ile sýnýrlý olan ve yalnýz öðrenim ücretini kapsayan burs verilir Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,60 m den, kýz öðrencilerde 1,55 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin, üniversite ile iliþkileri kesilir Ýlgili yükseköðretim programýnýn puan türünde olmak üzere Y-ÖSS-SAY, Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-EA ve Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 100 arasýna girerek, Üniversitemize yerleþen öðrencilere 9 ay süre ile ayda 330,00 YTL Burs verilecektir Bu programý baþarýyla tamamlayanlara verilecek diploma Diyanet Ýþleri Teþkilatýnda ve/veya Din Hizmetleri Sýnýfýnda çalýþanlar için geçerlidir. Baþka bir amaçla kullanýlamaz ibaresi bulunacaktýr Öðrenciler öðrenimlerini Güllük Beldesinde sürdüreceklerdir Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi nde sürdüreceklerdir Öðrenciler öðrenimlerini Kýrklareli de sürdüreceklerdir Öðrenciler birinci yýl, ilk yarýyýl öðrenimlerini Edirne de sürdüreceklerdir Üniversitece belirlenen baþarý koþullarýný saðlayan maddi durumu yetersiz örgün programlara (açýköðretim programlarý hariç) kayýtlý öðrencilere (her yýl yeniden müracat etmeleri koþuluyla) 9 ay süreyle beslenme ve barýnma yardýmý yapýlacaktýr öðretim yýlý için belirlenen tutar 75,00 YTL dir öðretim yýlý için belirlenecek tutar, kayýtlar sýrasýnda öðrencilere duyurulacaktýr Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan ortak uluslararasý lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler birinci ve üçüncü yýl öðrenimlerini Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesinde, ikinci ve dördüncü yýl öðrenimlerini ise Buffalo da yapacaklardýr eðitimöðretim yýlý için, bu programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücretleri ABD Dolarý olup, bu ücret, Buffalo Üniversitesinin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücreti ile oryantasyon programýnýn ücretinden ve Türkiye deki üniversitenin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin Buffalo da bulunacaðý süre içerisinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün lisans programlarý için ABD Dolarý + % 8 KDV karþýlýðý YTL dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Meslek Yüksekokulu öðrencileri için 6 000,00 YTL + % 8 KDV dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý tarihlerde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs; (a) Öðretim ücretini, (b) Beslenme, kitap vb. giderlerine katký olmak üzere eðitimin devam ettiði 9 ay süre ile her ay 175,00 YTL ödemeyi, (c) Þehir dýþýndan gelenler ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý dýþýnda ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin saðladýðý yurtta ücretsiz kalma olanaðýný kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçen süreyi de kapsar. Sözü edilen imkanlar, sadece bu kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kapsamaktadýr. Burslar, öðrencinin yerleþtirildiði programa baþarýlý olarak devam 104 ettiði sürece verilmektedir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný birinci yýlýn sonunda baþaramayan; genel not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, üniversite içinde baþka bir bölüme yatay geçiþ yapan; herhangi bir disiplin cezasý alan veya normal öðrenim süresini aþan öðrencilerin burslarý kesilir Öðrenciler öðrenimlerini Karacasu Yerleþkesinde sürdüreceklerdir yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý Türkiye genelinde ilk e giren öðrencilerden (Ýkinci Öðretim Hariç) a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenciye b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 15 öðrenciye c) ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenciye d) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenciye, yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ nin lisans programlarýna (ikinci öðretim hariç) yerleþtirilen öðrencilerden fakülte/bölümlerini 1.sýrada kazananlara, öncelik tanýnmak þartýyla Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen kurallar çerçevesinde burs verilecektir Bu program, endüstri ile iþbirliði içerisinde yürütülmektedir. Öðrenciler 2.yarýyýlda 10 hafta ve 3.yarýyýlda 12 hafta süresince Üniversite- Sanayii Ýþbirliði Protokolüne imza atmýþ olan fabrikalarda pratik eðitim yapmaktadýrlar. Bu pratik eðitim süresince öðrenciler, asgari ücretten maaþ alýr ve iþletmeler tarafýndan sigortalanýrlar. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bu programa kayýt olacak öðrencilerden, birinci derece aðýr sanayiide çalýþmaya elveriþli saðlýk þartlarýna sahip olduklarýný gösterir saðlýk heyet raporu istenir Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti, Petrol ve Gaz Üretim Makineleri ve Teçhizatý programý, Petrol ve Doðalgaz Jeolojisi, Kimya Teknolojisi ve Ekoloji programýnda öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Asfaltit ve Petrol-Gaz Üretiminin Fiziki Süreçleri, Petrol ve Gaz Kuyularýnýn Açýlmasý, Petrol-Gaz Boru Hatlarý ve Depolarýnýn Projelendirilmesi, Ýnþaasý ve Ýþletilmesi, Petrol ve Gaz Yataklarýnýn Ýþletilmesi ve Kullanýmý, Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçlarý, Uygulamalý Matematik programýnda öðrenim ücreti 900 ABD Dolarýdýr. Sömestr baþýnda yýllýk öðrenim ücretinin yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Öðrenciler Azerbaycan Devlet Neft Akademisine baðlý bir binada bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk öðrenim ücreti bir defaya mahsus alýnýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti aylýk 15 ABD Dolarýdýr. Yurt kapasitesi kiþidir Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilecektir. Bu üniversitenin kýlavuzda yer almayan diðer programlarýndan veya bu ülkedeki diðer üniversitelere ait programlardan mezun olanlarýn diploma denklik baþvurularý reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköðretim programlarýna ÖSS sonucu yerleþtirilmeyen kiþilerin mezun olmalarý halinde diplomalarýna denklik belgesi verilmeyecektir. Yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görecek öðrencilerin öðrenciliklerini tanýtmalarý, Milli Eðitim Bakanlýðý veya yurtdýþý temsilciliklerimizde öðrenci dosyasý açtýrmalarý ve vize almalarý gerekmektedir.(bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiye, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nýn internet adresinden ulaþýlabilir.) 177. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý nýn Türkiye ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitle ödenebilecektir. Eðitim dili Azerice dir. Hazýrlýk eðitimi belirlenecek baþka bir merkezde verilmektedir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti Mütercim Tercümanlýk programlarý için 1300 ABD Dolarý, diðer programlar için ise 800 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti her yarýyýl için 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Kýz öðrenciler için yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yaklaþýk 25 ABD Dolarýdýr Bu programdan mezun olan öðrencilerin, diplomalarýnýn denklik iþlemlerinin yapýlabilmesi için Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý ndan (KPDS) en az 70 puan almalarý gerekmektedir Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitle ödenebilecektir. Öðretim dili Azericedir. Hazýrlýk sýnýfý vardýr, ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Öðretim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi ücreti her yarýyýl için 250 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarýdýr Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice dir. Öðrenciler bir öðretim yýlý üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi ücreti ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmakta ve yurt ücreti alýnmamaktadýr. Eðitimöðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Azerbaycan da baþarý ile tamamladýktan sonra Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi nde 1 ve Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1 öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný bu üniversitelerde tamamlayacaklardýr. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda, öðrenciler ülkemize döndükleri zaman hangi fakültede eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir.

12 185. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yarýyýl için alýnýr. Eðitim ücreti Tarih, Sosyoloji, Arap Dili ve Edebiyatý, Felsefe, Uygulamalý Matematik ve Psikoloji programlarý için 800 ABD Dolarý, Uluslararasý Ýliþkiler için ABD Dolarý, diðer programlar için ise 700 ABD Dolarýdýr. Eðitim dili Azerice ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir ve ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr Eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Öðretim dili Rusça dýr. Hazýrlýk sýnýfý vardýr, ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný vardýr, aylýk ücreti 50 ABD Dolarýdýr Nahcivan Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yýllýk öðretim ücretinin sömestr baþýnda yarýsý ödenir. Öðretim dili Azerice dir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yýllýk ücreti 100 ABD Dolarý dýr Eðitim ücretli olup, öðretim ücreti dönemlik olarak ödenmektedir. Bir dönemlik öðretim ücreti Tarým Üniversitesi nde lisans programlarý için 1 300, hazýrlýk sýnýfý için 1 250; Gýda Teknolojileri Üniversitesi nde lisans programlarý için 1 250, hazýrlýk sýnýfý için 950; Orman Üniversitesi nde lisans programlarý için yýllýk 2 500, hazýrlýk sýnýfý için Eurodur. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk hazýrlýk eðitimi vardýr. Üniversitelerde yurt imkaný mevcuttur Plovdiv Paisii Hilendarski Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti ve hazýrlýk sýnýfý ücreti her sömestr için Eurodur. Hazýrlýk sýnýfý mevcuttur. Üniversitedeki yurtlarda öðrenciler için sýnýrlý sayýda oda imkaný mevcut olup aylýk ücreti 30 Euro civarýndadýr. Aylýk yaþam gideri yaklaþýk 120 Eurodur Ruse Angel Kunchev Üniversitesi nde öðretim ücretli olup, öðretim ücreti her dönem için hazýrlýk sýnýfý için 900, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Haberleþme Donanýmý ve Teknolojileri, Elektronik, Ýþletme, Elektrik Güç Mühendisliði, Uluslararasý Ekonomik Ýliþkiler bölümleri için 1 200, Otomotiv Mühendisliði bölümü için Eurodur. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Öðretim dili Bulgarca dýr. Üniversite, Türk öðrenciler için 9 aylýk yoðun Bulgarca kursu düzenlemektedir. Üniversitede barýnma imkaný vardýr. Bir odanýn aylýk ücreti yaklaþýk 27 Euro olup öðrenciler þehirde Euro karþýlýðýnda daire kiralayabilirler. Aylýk yaþam gideri 100 Euro civarýndadýr. (Internet adresi: Sofya Teknik Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti hazýrlýk sýnýfý için 2 500, lisans programlarý için Eurodur. Öðretim ücreti her yarýyýl baþýnda iki eþit taksit halinde ödenir. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Yabancý dille eðitim veren programlar için bir yýl süreli ilgili dil, diðer programlar için ise bir yýl süreli Bulgarca Hazýrlýk sýnýfý mevcuttur. Öðrenci yurtlarýnda konaklama ücreti aylýk Euro civarýnda olup, bu ücrete ýsýnma ücreti dahildir. Telefon ve internet imkanýna sahip iki ve üç kiþilik odalar bulunmaktadýr. Aylýk yaþam gideri ortalama Euro, bir dönemlik kitap ve araç gereç giderleri de yaklaþýk 50 Euro civarýndadýr. (Internet adresi:www.tu-sofia.bg/.) 192. Varna Ekonomi Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti Euro dur ve her sömestr baþýnda iki eþit taksit halinde ödenir. Öðretim dili Bulgarca dýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için 8 aylýk Bulgarca Hazýrlýk kursu uygulanýr. Üniversitede yurt imkaný mevcut olup aylýk ücreti 40 Euro civarýndadýr. (Internet adresi: Üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitim ücreti her yarý yýl için alýnýr ve ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý açmak için en az 10 öðrencinin olmasý gerekmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim süresi öðretim süresine dahil deðildir. Öðretim dili sadece Gürcüce dir. Üniversitede yurt imkaný yoktur Üniversitede eðitim ücretlidir. Eðitim ücreti her yarý yýl için alýnýr ve yýllýk toplam ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Gürcücedir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti her yarý yýl için alýnýr ve ücreti 700 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný bulunmamaktadýr Üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yarý yýl için alýnýr ve ücret fakültelere göre deðiþir. Eðitim ücretleri ABD Dolarý arasýndadýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti her yýl için alýnýr ve ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný yoktur. Gürcistan da gerçekleþtirilen yeni eðitim kanunlarýndan dolayý deðiþiklikler olabilir. Deðiþiklikler hakkýnda üniversitenin internet adresinden bilgi alýnabilir Üniversitede eðitim ücretlidir. Eðitim ücreti her yarý yýl için alýnýr ve yýllýk ücreti toplam ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusça dýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti her yýl için alýnýr ve ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný yoktur Üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yarý yýl(sömestr) için alýnýr ve toplam ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti her yarý yýl için alýnýr ve toplam ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk ücreti ABD Dolarý arasýdýr. Eðitim-öðretimlerinin hazýrlýk, 1.,2.ve 3. sýnýflarýnýn Tiflis Devlet Týp Üniversitesi Týp programýnda sürdürerek 4. sýnýfa geçen öðrencilerden, Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1, Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi nde 1 ve Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi nde 1 öðrenci eðitimlerinin kalan kýsmýný tamamlayacaklardýr. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda Sýnav Sonuç Belgesinde 4. sýnýftan itibaren, Türkiye deki hangi üniversitenin týp fakültesinde öðrenimini sürdüreceði belirtilecektir Bu üniversitede eðitim ücretli olup yýllýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki eþit taksitte alýnýr. Öðrenim dili Azerice dir. Hazýrlýk eðitimi Azerbaycan Devlet Neft Akademisi veya Azerbaycan Mimarlýk ve Ýnþaat Üniversitesinde verilecektir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Ýlim Bakanlýðý nýn tespit ettiði üniversite veya hazýrlýk fakültelerinde verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi için yapýlacak ödeme lisans eðitimi için yapýlan ödemeden farklý olabilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk ücreti 100 ABD Dolarýdýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Hazýrlýk sýnýfý vardýr, ücreti ABD Dolarý arasýdýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup, programa göre deðiþmektedir. Üniversitenin yurdu vardýr, aylýk ücreti 15 ABD Dolarýdýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Hazýrlýk sýnýfý vardýr, ücreti 57 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup, programa göre deðiþmektedir. Üniversitenin yurdu vardýr, aylýk 3,5 ABD Dolarý civarýndadýr Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýna baðlý bir eðitim kurumudur. Eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Ödemeler iki taksit halinde yapýlabilir. Eðitim dili Türkçedir. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi yoktur. Türkiye den gelen öðrencilere Kazakça öðrenme mecburiyeti vardýr. Yurt imkaný yoktur. Kayýtlar Türk Dünyasý Araþtýrma Vakfýnda (Adres: Kemalpaþa Mahallesi, Bukalýdede Sokak No:4 Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi Saraçhane Ýstanbul ) yapýlacaktýr. Vakýfa ait telefon numarasý: Ýnternet adresi: Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Hazýrlýk sýnýfý vardýr, ücreti ABD Dolarý arasýndadýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup, programa göre deðiþmektedir. Üniversitenin yurdu vardýr, aylýk 20 ABD Dolarýdýr Bu üniversiteden alýnan diplomalar Kýrgýz Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti nde ayný alan ve seviyede öðretim yapan yükseköðretim kurumlarýnýn diplomalarýna ve bunlarýn milletlerarasý geçerliliðine eþ deðerde olup, sahiplerine ayný haklarý saðlar. Bu üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Kýrgýzistan- Türkiye Manas Üniversitesini arayabilirler. (www.manas.edu.kg) Kýrgýzistan da eðitim gören Türk öðrenciler Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere saðlanan bütün haklardan yararlanabilirler. Eðitim ücretsiz olup, öðrencilere akademik baþarý bursu verilmektedir. Öðrencilere ucuz öðle yemeði verilmekte ve ders kitaplarý üniversite tarafýndan karþýlanmaktadýr. Öðrenciler üniversite yurdundan aylýk 2 ABD Dolarý karþýlýðýnda faydalanabilir. Eðitim dili Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesidir. Ayrýca Ýngilizce ve Rusça ileri derecede öðretilmektedir. Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksit halinde ödenebilecektir. Türk Dünyasý Celalabad Ýþletme Fakültesi, Kommersiya Enstitüsü bünyesinde Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýna baðlý muhtar bir eðitim kurumudur. Fakültenin, Ýþletme ve Uluslararasý Ýliþkiler olmak üzere iki bölümü bulunmaktadýr. Bu fakültede eðitim dili Türkiye Türkçesidir. Bu sebeple hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr. Üniversitenin yurdu vardýr, aylýk ücreti 30 ABD Dolarýdýr. Ayrýntýlý bilgi ve kayýt iþlemleri için Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýnýn sayfasý ziyaret edilebilir. (0 212) ve numaralý telefonlarýndan bilgi alýnabilir Korkut Ata Kýzýlorda Devlet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfýna baðlý bir eðitim kurumudur. Eðitim ücretli olup yýllýk ücret ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Eðitim dili Türkçedir. Hazýrlýk eðitimi yoktur. Türkiye den gelen öðrencilere Kazakça öðrenme mecburiyeti vardýr. Yurt imkaný vardýr. Aylýk yurt ücreti 30 ABD Dolarýdýr. Ýsteyen öðrenciler Bölüm Baþkaný nýn bilgisi dahilinde evlerde kalabilirler. Kayýtlar Türk Dünyasý Araþtýrma Vakfý nda (Adres:Kemalpaþa Mahallesi, Bukalýdede Sokak No:4 Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi Saraçhane Ýstanbul) yapýlacaktýr. Tel: ve Ýnternet adresi: Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Hazýrlýk sýnýfý vardýr, ücreti 75 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup, programa göre deðiþmektedir. Üniversitenin yurdu vardýr, ücreti aylýk 4 ABD Dolarýdýr. 105

13 209. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk eðitim ücreti 800 Eurodur. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilmektedir. Üniversitede eðitim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim ücreti 500 Eurodur. Yerleþtirilen öðrencilerle üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylarýn, ikametgah sorunu yaþamamalarý için özellikle öðrenci vizesi alarak gitmeleri gerekmektedir. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye e-posta adresinden ulaþabilirler Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti, eðitim yýlý baþýnda ödenmektedir. Üniversitede eðitim dili Rusça ve Rumencedir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversite yurt ücreti yýllýk 200 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylarýn, ikametgah sorunu yaþamamalarý için özellikle öðrenci vizesi alarak gitmeleri gerekmektedir. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar, üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye e-posta adresinden ulaþabilirler Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumence dir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler, normal öðretim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Üniversitede yurt ücreti aylýk 70 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylarýn, ikametgah sorunu yaþamamalarý için özellikle öðrenci vizesi alarak gitmeleri gerekmektedir. Üniversiteye kayýt yaptýracak adaylar, üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiye e-posta adresinden ulaþabilirler Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti sömestr baþýna lisans programlarý için Eurodur. Kayýt iþlemleri için ayrýca 100 Euro alýnmaktadýr. Lisans programlarýna kayýt için özellikle matematik, fizik, kimya ve Ýngilizce olmak üzere ortaöðretimde iyi notlar almýþ olmak ve Ýngilizce yi iyi bilmek gereklidir. Yabancý uyruklu öðrenciler için giriþ sýnavýna girme koþulu yoktur. Öðrenciler üniversite yurtlarýnda tek ya da çift kiþilik oda kiralayabilecekleri gibi, þehirde apartman dairesi de kiralayabilirler. Yurtlar Üniversite kampusunda olup aylýk kiralarý öðrencinin seçimine göre Euro arasýndadýr ve altý aylýk ücret peþin alýnýr. Yabancý öðrenciler için saðlýk sigortasý zorunludur. Diðer masraflar için (barýnma, vize, saðlýk sigortasý vb.) ayda yaklaþýk Euro gerekmektedir. Litvanya daki yeni vize rejimi uyarýnca özel meþruhatlý vizelerin dýþ temsilciliklerden yapýlmasý mecburiyeti ve vizelerin verilme süresinin altý aya çýkarýlmasý nedeniyle öðrencilerin üniversiteye yerleþtirildikten sonra en kýsa zamanda Ankara daki Litvanya Büyükelçiliðine vize baþvurusunda bulunmalarý gerekmektedir. (Ýnternet adresi : Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk Tengedir (920 ABD Dolarý). Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve ücreti yýllýk Tengedir (920 ABD Dolarý). Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitede yurt imkaný bulunmaktadýr ve yurt ücreti aylýk 7 ABD Dolarýdýr O. A. Baykonurov Jezkazgan Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk 750 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 750 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve yurt ücreti aylýk 30 ABD Dolarýdýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti her yarýyýl için ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti deðiþebilir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti her yarýyýl için ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitede yurt imkaný bulunmaktadýr ve yýllýk ücreti 200 ABD Dolarýdýr Constanta Ovidius Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðrenim ücreti programýn niteliðine göre ayda ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Öðretim dili Rumencedir. Üniversitede yabancý öðrenciler için Rumence Hazýrlýk Sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfý ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðrenim ücretleri yýllýk olarak ödenir. Rumen dilinden yapýlan sýnavda baþarýlý olan adaylar doðrudan ilgili programýn birinci sýnýfýna kayýt olabilirler. Üniversitedeki yurtta boþ oda olmasý durumunda barýnma imkaný mevcuttur. Diðer masraflar için (daire kirasý, yemek, kitap vb.) ayda yaklaþýk 250 ABD Dolarý 217. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk 900 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti yýllýk 550 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk ücreti 7 ABD Dolarýdýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfý eðitimi ücreti her yýl için 330 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda yer alan yýllara dahil deðildir. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk ücreti 21 ABD Dolarýdýr Eðitim-öðretim Ýnönü Üniversitesi kampusunda (Malatya) sürdürülecektir Eðitim-öðretim Ýskenderun da sürdürülecektir Fatih Üniversitesi'nde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. Öðrenciler öðrenimlerini Ýstanbul ve Ankara kampuslarýnda sürdürmektedir Eðitim-Öðretim yýlý giriþliler için öðretim ücreti; Mühendislik Fakültesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nin Ýngilizce eðitim veren bölümleri için ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi ve Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nin Türkçe eðitim veren bölümleri için ABD Dolarý, bütün lisans bölümlerinin Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý, Fen-Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri için ABD Dolarý, Meslek Yüksekokullarý için ABD Dolarýdýr. Öðretim ücretleri TC Merkez Bankasý kuru karþýlýðý YTL olarak, banka sözleþmesinde belirtilen þekli ile (8) sekiz taksitte % 8 KDV ilave edilerek tahsil edilecektir. Fatih Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden öðretim ücreti alýnmaz. Burs öðrencinin öðrenime devam ettiði ve disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder. Ayrýca, Fatih Üniversitesi Özel Burs Yönergesine göre: (a) 2005 ÖSS sýralamasýnda üniversitemizin burslu programlarýný tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden kayýt yaptýrdýðý puan türüne göre ilk 100 e girenlere aylýk 750,00 YTL, ilk 500 e girenlere aylýk 600,00 YTL, ilk e girenlere aylýk 450,00 YTL, ilk e girenlere aylýk 150,00 YTL özel burs, (b) öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre hazýrlýk sýnýfý hariç üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz aylýk 150,00 YTL Akademik Baþarý Bursu verilir. Tüm burslar (8) sekiz ay sürelidir. Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanýr ve ek olarak öðrencinin öðrenim gördüðü bölümün ana derslerine ait kitap alýmlarýnýn yýllýk 300,00 YTL tutara kadar olaný Üniversitemizce desteklenir. Burslar karþýlýksýz olup Hazýrlýk Sýnýfý programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burslu programa yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Burslu bütün öðrencilere özel danýþmanlar tayin edilmekte ve öðretim elemanlarý tarafýndan akademik rehberlik yapýlmaktadýr. Barýnma ve yemek ücretleri öðretim bursuna dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkanlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Yurt ücretinin 560,00 YTL si kayýt esnasýnda olmak üzere diðer taksitler ayda 335,00 YTL olarak (8) sekiz ay süre ile tahsil edilecektir. Yurt ücretine sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði dahil olup kampus dýþýndaki yurtlar için servis ücretsizdir Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, öðrenci seçmeli derslerini Ýngilizce olarak alabilir Öðrenciler öðrenimlerini Ankara da sürdüreceklerdir Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý Eðitim ve Sosyal Hizmetler Vakfý tarafýndan kurulmuþ bir vakýf üniversitesidir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir yýlýnda eðitim-öðretim ücreti: Lisans Programlarý 9 500,00 YTL, Meslek Yüksekokulu 5 750,00 YTL, Ýngilizce Lisans Hazýrlýk 9 500,00 YTL, Ýngilizce Önlisans Hazýrlýk 5 750,00 YTL olup bu ücretlere KDV dahildir. Lisans öðrencisi 9 500,00 YTL. ücreti en çok 6 taksitte ve önlisans öðrencileri 5 750,00 YTL ücreti en çok 9 taksitte ödeyecektir. Öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe Eðitim dir. Ýstanbul Ticaret Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrenciler Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliði ve hükümlerine tabidirler Bu programda dersler Internet e dayalý uzaktan eðitim sistemiyle yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin internet e eriþimli bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna sahip olmalarý gerekmektedir.bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda Üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda kitap, yazýlým, CD-Rom, Internet Eriþim Paketi ücreti alýnýr. Bu programýn güz ve bahar yarýyýlýna ait derslerin sýnavlarý kampusde yapýlacaktýr Ufuk Üniversitesi 1972 yýlýndan beri faaliyet gösteren Türkiye Trafik Kazalarý Yardým Vakfý tarafýndan kurulan bir Vakýf Üniversitesidir. Ufuk Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücretlidir. Ufuk Üniversitesi nde öðretim dili yoðun Ýngilizce Destekli Türkçe eðitimidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi için ABD Dolarý veya karþýlýðý YTL, diðer tüm Fakülteler ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda ABD Dolarý veya karþýlýðý YTL dir. Belirtilen ücretlere (halen %8) KDV dahil deðildir. Bu ücret iki taksitte alýnýr. Ýlk taksit kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, diðer yarýsý ise ikinci yarý yýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ufuk Üniversitesi nin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs karþýlýksýz olup, yalnýz öðrenim ücretini kapsar. Burslu öðrenciler Ufuk Üniversitesi Burs Yönergesi hükümlerine tabidir. Üniversitenin, öðrencilerin hizmetine sunabileceði özel yurtlarý mevcut deðildir Yaþar Üniversitesi nde öðrenim ücretlidir akademik yýlýnda öðretim ücreti tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý için 9 000,00 YTL, Meslek Yüksekokulu programlarý için 6 000,00 YTL olup bu ücretlere %8 KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, kalan yarýsý ikinci yarýyýl baþýnda kayýt yenileme sýrasýnda ödenir. Yaþar Üniversitesi nde tüm programlar için öðrenim dili Ýngilizce dir. 106

14 Yaþar Üniversitesi nin %100 ve %50 olmak üzere verdiði burslar karþýlýksýzdýr. %100 Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, eðitim ücretinin tamamýný kapsamaktadýr. %50 burslu programlarda ise, yerleþtirilen öðrenciler, eðitim ücretinin yarýsýndan muaftýrlar. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb.konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar, öðrenci baþarýsýna baðlý olup (yýllýk 4.00 üzerinden 2.50 not ortalamasý) tüm öðrenim süresince devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýlý da içerir. Akademik baþarýsýzlýk, disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna geçiþ yapýlmasý halinde burs kesilecektir. Ayrýca, kayýtlý olduðu öðretim programýnda birinci akademik yýlýn sonundan itibaren bölüm derslerini tamamlayan ve genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50 veya daha yukarý olan öðrencilere, izleyen akademik yýl için Mütevelli Heyet tarafýndan saptanacak bir oranda burs verilebilir. Öðretim ücreti, burslar ve yurt ücretleri her yýl Üniversite Mütevelli Heyeti nce fiyat ve maliyet artýþlarýyla o yýlýn üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr Öðrenciler Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýfý eðitimini Konya da sürdüreceklerdir Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir Dersler internet e dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Bu programý tercih edecek öðrencilerin internet eriþiminin olmasý, bir kiþisel bilgisayarý çalýþtýrabilmesi ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmasý beklenmektedir. Bu programýn yýllýk ücreti ABD Dolarý olup, bu ücret gerekli programlar, kitaplar, bilgisayar metaryali (CD/ROM ve benzer ) ve sýnav hizmetleri yanýnda, ilk akademik yýl baþýnda KKTC de yapýlacak olan tanýtým ve uyum programý (oryantasyon) masraflarýný da (gidiþ/dönüþ uçak bileti dahil) içermektedir. Programa kayýtlar Türkiye de bulunan Doðu Akdeniz Üniversitesi temsilciliklerinde de yapýlacaktýr Bu programa alýnacak öðrencilerin, Üniversitelerin Týp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; program gereði 2. sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý sebebiyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ ancak 23 yaþýndan gün almamýþ olmalarý; erkek öðrencilerde 1.65 m den, kýz öðrencilerde 1.60 m den kýsa olmamak, boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýðýnda olmak; kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir ekipte çalýþýrken sedyedeki bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte taþýyabilecek beden ve fizik yeterliliðine sahip olmalarý gerekmektedir Öðrenciler öðrenimlerini Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir Öðrencinin program için sýnava gireceði yabancý dil dýþýnda, Ýngilizce, Almanca veya Fransýzcadan kendisinin seçeceði birinden bir yýl süreli zorunlu yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Ancak zorunlu hazýrlýk okumasý gereken yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programa alýnacak öðrenciler beþinci yarýyýldan itibaren 15 kiþilik kontenjan ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatý yan alan programýný da alabileceklerdir Öðrenciler öðrenimlerini Gazi Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir Öðrencilerin, vize iþlemleri için baþvuru belgeleri (lise diplomasý onaylý sureti, mezuniyet notlarýna iliþkin belge, saðlýk raporu ile bunlarýn Türk makamlarý ve Türkiye deki Bulgar Konsolosluðu nca onaylanmýþ çevirisi, baþvuru dilekçesi, nüfus cüzdanýnýn tasdikli sureti ve çevirisi, fotoðraf vs.) ve ilgili üniversiteden alacaklarý kabul belgesi ile birlikte Edirne veya Ýstanbul daki Bulgar Konsolosluðu na baþvurmalarý gerekmektedir. Bulgaristan üniversitelerine kabul koþullarý arasýnda öðrencilerin lise baþarýlarýna iliþkin özel koþullar bulunmaktadýr. Özel koþullar hakkýnda ayrýntýlý bilgi için ilgili üniversitelerle temas kurulmasý gerekmektedir Varna Teknik Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý için 2 000, diðer programlar için Eurodur. Türk- Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðrenim ücretinin yarýsýný öderler. Yýllýk öðretim ücreti iki taksit halinde her dönem baþýnda ödenir. Öðretim dili Bulgarca dýr. Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk hazýrlýk sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfýnda ayrýca fizik ve matematik eðitimi de verilmekte olup hazýrlýk sýnýfýnýn sonunda sýnav yapýlýr. Yabancý öðrenciler için kampus içinde yurt bulunmakta olup, aylýk ücreti yaklaþýk 45 Euro civarýndadýr. ( Ýnternet adresi: fs 240. Bu üniversitede eðitim ücretli olup eðitim ücreti ABD Dolarý arasýdýr. Üniversite bünyesinde yabancý öðrencilere hazýrlýk eðitimi bulunmaktadýr. Yabancý Dil Hazýrlýk Eðitimi Bölümü nde eðitim dilleri Ukraynaca, Rusça, Ýngilizcedir. Eðitim süresi 10 ay (Hazýrlýk eðitimi her yýl Eylül - Ekim aylarýnda baþlar ve müteakip yýlýn Haziran - Temmuz aylarýna kadar devam eder.) Hazýrlýk eðitim ücreti Ukraynaca ABD Dolarý, Rusça ABD Dolarý ve Ýngilizce için ise ABD Dolarýdýr. Eðitim bedeli her yarýyýlda ödenir. Hazýrlýk sýnýfýnýn açýlmasý için en az 10 kiþi olmasý gerekmektedir. Hazýrlýk bölümüne 25 yaþýndan küçükler kabul edilir. Yurt imkaný vardýr, ücreti ABD Dolarý arasýndadýr Bu fakülte altýnda yer alan programlar Elektrik Üretim Ýstasyonlarý, Elektrik Sistemleri ve Aðlarý, Elektriksel Enerji Üretim ve Daðýtýmý ile ilgili Kontrol Sistemleri ile Yüksek Gerilim Mühendisliði ve Elektrofizik programlarýdýr Bu fakülte altýnda yer alan programlar Fiziksel ve Biyomedikal Elektronik, Mikroelektronik ve Yarý Ýletken Aygýtlar, Elektronik Aygýtlar ve Cihazlar ile Elektronik Sistemler programlarýdýr Makine Mühendisliði lisans derecesi veren tüm programlar Bu fakülte altýnda yer alan program Uçan Araçlar programýdýr Azerbaycan Devlet Ýktisat Üniversitesi Türk Dünyasý Ýþletme Fakültesi Bakü Þehrindedir. Bu üniversitede öðrenim ücretli olup, öðretim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr ve iki eþit taksitte alýnýr. Dersler Türkiye Türkçesi ile yürütüldüðü için hazýrlýk sýnýfý bulunmamaktadýr. Özel yurtlarda barýnma imkaný bulunmaktadýr. Ücretler öðrencinin talep ettiði þartlara göre ABD Dolarý arasýdýr Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak: herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; herhangi bir suçtan hüküm giymiþ olmamak; herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organlarý yada baðlý kuruluþlarýnda görev yapmamýþ bulunmak; vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý ile ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, yükseklik korkusu, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, boyu 1,70 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi bir engel bulunmadýðýný Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak, kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik rahatsýzlýðýnýn bulunmadýðýnýn saðlýk raporu ile belgelenmesi gerekir.bu programa kayýt olan öðrenciler mesleðin gerektirdiði kýyafeti giymek zorundadýr, okulumuzda öðrenci kýyafetleri ahýr içi ( tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve eldiven) ve ahýr dýþý (tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Renk ve Model standart tek tiptir, temini öðrenciye aittir ve mecburidir. Eðitim haftanýn 7 günü verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu kullanýlmasý yasaktýr. Öðrenciler öðrenimlerini Türkiye Jokey Kulubünün Köseköy Rehabilitasyon Hara sýnýn içindeki eðitim binasýnda sürdüreceklerdir. Ayrýca, Nalbantlýk programýnda kullanýlacak kiþisel tüm malzemelerin (çekiç, pense, çivi, vs.) temini öðrenciye aittir Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) programýnda iki dille Mütercim- Tercümanlýk diplomasý için Ýngilizce ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim- Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir. Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) programýnda iki dille Mütercim- Tercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim- Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir Bu bölüme alýnan öðrenciler eðitimlerini Kuþadasý nda sürdürecekler ve giderlerini kendileri karþýlamak üzere Yüksekokul denetiminde 40 günlük Türkiye Turu Uygulama Gezisi yapmak zorundadýrlar Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP), bir Türk üniversitesi ile New York Eyalet Üniversitesi Sistemi ne (SUNY) dahil bir üniversite tarafýndan ortak olarak yürütülen lisans programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan bir öðrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr. Örneðin, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Binghamton Üniversitesi tarafýndan yürütülen Lisans/Bachelor of Arts diplomasýna yönelik Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler programýný baþarý ile tamamlayan bir öðrenci aþaðýda belirtilen iki ayrý diplomayý almaya hak kazanacaktýr. SUNY Binghamton Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda Orta Doðu Teknik Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir ibaresini içeren Orta Doðu Teknik Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi ile ortaklaþa yürütülen program sonunda SUNY Binghamton Üniversitesi tarafýndan verilmiþtir ibaresini içeren SUNY Binghamton Üniversitesi tarafýndan verilecek bir lisans diplomasý. Öðrenciler çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programýnýn akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar. Öðrenciler uluslararasý ortak lisans programlarýna, ilgili puan türündeki ÖSS ve aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýný içeren yerleþtirme (Y-ÖSS) puanlarý esas alýnarak ÖSYM tarafýndan merkezi olarak yerleþtirilirler. Söz konusu uluslararasý ortak lisans programlarýna kabul edilebilmek için öðrencilerin ilgili puan türündeki ÖSS puanýnýn en az 210 ve Y-ÖSS puanýnýn ise en az 250 olmasý gerekmektedir. Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilmek, öðrenciye Türk veya Amerikan üniversitelerinin diðer programlarýna yatay geçiþ hakkýný vermez. Çift diploma programlarýnda dersler Ýngilizce olarak verilecektir.öðrencilerin öðrenime baþlayabilmeleri için yeterli düzeyde Ýngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple, öðrenciler, Ýngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sýnavýna girip baþarýlý olmak zorundadýrlar. Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen fakat, yazýlý TOEFL sýnavýndan en az 550 ya da bilgisayar ortamýnda yapýlan TOEFL sýnavýndan en az 213 puan (bazý programlar için 220 puan) alamayan öðrenciler, ilgili Türk üniversitesinin Ýngilizce hazýrlýk okulunda yoðun Ýngilizce eðitimi alacaklardýr. Öðrenciler, bir yýl yoðun Ýngilizce eðitiminden sonra, uluslararasý ortak lisans programýna baþlamadan yeniden TOEFL

15 sýnavýna girip yukarýda belirtilen puaný almak zorundadýrlar. Öðrencilere TOEFL koþulunu saðlamalarý için en fazla iki yýl verilir. Öðrenciler iki yýl içerisinde TOEFL koþullarýný saðlayamazsa ÖSS puanýna ve tercihine göre ÖSYM tarafýndan Türkiye de öðretim dili Türkçe olan ve varsa ayný adý taþýyan, yoksa eþdeðer bir yükseköðretim programýna yerleþtirilebilirler. (Ýngilizce Öðretmenliði programlarý hariç) Uluslararasý ortak lisans programýna kabul edilen öðrenciler, ABD nde öðrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öðrenciler ABD vizesi alabilmek için gerekli koþullarý yerine getirmelidirler. Türk ve Amerikan program koordinatörleri vize baþvurularýnda öðrencilere yardýmcý olacaklardýr Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan ortak uluslararasý lisans programlarý 4 yýl süreli olup, öðrenciler iki kez birer akademik yýl süre ile öðrenimlerinin yarýsýný Binghamton da diðer yarýsýný da Türkiye deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardýr eðitim-öðretim yýlý için, bu programlarýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti ABD Dolarý olup, bu ücret, Binghamton Üniversitesinin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücreti ile oryantasyon programýnýn ücretinden ve Türkiye deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin Binghamton da bulunacaðý süre içinde, yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademik yýl baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ÝTÜDF) ile SUNY Denizcilik Üniversitesi (SUNY Maritime College) çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý 4 yýl süreli olup, Ýngilizce yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için lisans programlarýna baþlamadan önce bir yýl Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý zorunludur. Bu sýnýfta Temel Ýngilizce Eðitimi nin yanýsýra kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eðitimleri yapýlacaktýr. Hazýrlýk sýnýfýný baþarý ile tamamlayan öðrenciler lisans eðitimleri süresince, programda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi derslerini de ayrýca alacaklardýr. Ýngilizce yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olan öðrenciler için uygulanacak bir yýllýk zorunlu hazýrlýk eðitimi süresinde ise, lisans programlarýnda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi dersleri ile kredisiz Temel Denizcilik Sertifika Eðitimleri verilecektir. Bu hazýrlýk programýný baþarý ile tamamlayan öðrenciler, lisans programýnda yer alan Denizcilik Ýngilizcesi Eðitimi derslerinden muaf tutulacaklardýr. Hazýrlýk sýnýfý eðitimi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi nde yapýlacaktýr. Birinci sýnýf eðitiminin güz yarýyýlý ÝTÜDF de, bahar yarýyýlý ise SUNY Denizcilik Üniversitesi nde yapýlacaktýr. Birinci sýnýf yaz yarýyýlýnda, ilk Açýk Deniz Eðitimi SUNY Denizcilik Üniversitesi eðitim gemisi T/S Empire State VI ile 2 ay süresince Dünya Açýk Denizlerinde yapýlacaktýr. Ýkinci sýnýf eðitimi güz ve bahar yarýyýllarý SUNY Denizcilik Üniversitesinde yapýlacaktýr. Ýkinci Açýk Deniz Eðitimi yine iki ay boyunca T/S Empire State VI SUNY Denizcilik Üniversitesi eðitim gemisi ile 2.sýnýf yaz yarý yýlýnda yapýlacaktýr. Üçüncü yýl güz yarýyýlý eðitimi ÝTÜDF de yapýlacaktýr. Üçüncü yýl, bahar yarýyýlý ile yaz yarýyýlý boyunca üçüncü ve son Açýk Deniz Eðitimi (8 ay) ÝTÜDF - SUNY Denizcilik Üniversitesi ortak organizasyonunda ulusal-uluslararasý armatör gemilerinde maaþ karþýlýðý yapýlacaktýr. 4.yýl güz ve bahar eðitimleri ÝTÜDF de yapýlacaktýr. Öðrenciler, Uzakyol Gemiadamý Ehliyet Sýnavlarýna dördüncü yýl öncesinde Türkiye de (T.C. Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý) veya Amerika da (US Coast Guart) girebileceklerdir. Türkiye deki bir yýllýk hazýrlýk eðitiminin öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. 4 yýllýk çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programý eðitiminin yýllýk ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücrete öðrenim harcý ile SUNY Maritime College da bulunduklarý süredeki yurt, yemek ve saðlýk sigortasý ücretleri dahildir. Çift diplomaya yönelik uluslararasý ortak lisans programlarý, kýz/erkek öðrencilerle üniformalý, yatýlý bir düzende ve ast-üst iliþkileri içinde gerçekleþtirilir. Mezunlar için uluslararasý ve ulusal armatör gemilerinde çok cazip þartlarda iþ bulma olanaklarý çok fazladýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr SUNY New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan Ýþletme ve Ekonomi uluslararasý ortak lisans programlarý 3 takvim yýlýnda tamamlanacaktýr. Öðrenciler, her yýl güz ve bahar dönemlerini Türkiye deki üniversitelerinde ve yaz dönemini New Paltz Üniversitesi nde geçireceklerdir eðitim-öðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrenciler için yýllýk öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Bu ücret, New Paltz Üniversitesi nin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücreti ile oryantasyon programý ücretinden ve Türkiye deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. Öðrencinin New Paltz da bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn yaz dönemi baþýna yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. Türkiye deki üniversitelerinde Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücreti eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacak ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr Programa kaydolan öðrenci öðrenim ücretinin yarýsýný ödeyecektir. Karþýlýksýz olan bu destek, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,62 m den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý-yatýlý bir fakültedir St.Kliment Ohridski Üniversitesi nde eðitim ücretli olup öðretim ücreti hazýrlýk sýnýfý ve lisans programlarý için Eurodur. Türk-Bulgar çifte vatandaþlýðýna sahip Türk öðrenciler öðretim ücretinin yarýsýný öderler. Yýllýk öðretim ücreti iki taksit halinde her dönem baþýnda ödenir. Öðretim dili Bulgarca ve bazý programlarda kýsmen Ýngilizce olup, hazýrlýk sýnýfýnda öðrencilerin seçtikleri branþlara baðlý olarak dil eðitiminin yanýsýra ilgili alan dersleri de verilmektedir. Hazýrlýk sýnýfýnýn sonunda sýnav yapýlmaktadýr. Aylýk yatak ücreti Euro olan yurt odalarý mevcuttur. (Ýnternet adresi: Azerbaycan Devlet Ýktisat Üniversitesi nde eðitim ücretli olup, yýllýk ücreti Ýþletme, Pazarlama, Bilgisayar Uygulamalý Ekonomi ve Uluslararasý Ticaret ABD Dolarý, Ýstatistik programý ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte alýnýr. Eðitim dili Azerice ve Rusça dýr. Hazýrlýk eðitimi Azerbaycan Devlet Neft Akademisi ve Azerbaycan Mimarlýk ve Ýnþaat Üniversitesi nde verilmektedir. Hazýrlýk eðitim ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yurt imkaný bulunmamaktadýr Bu programa yerleþen adaylarýn, Kazakistan a gitmeden önce üniversite ile irtibata geçerek davet mektubu gönderilmesini saðlamalarý ve öðrenci vizesi almak için davet mektubu ile birlikte Ankara da Kazakistan Büyükelçiliðine, Ýstanbul da Kazakistan Konsolosluðu na baþvurmalarý gerekmektedir. Bu programý kazanan adaylar T.C. Almaatý Eðitim Müþavirliði nde öðrenci dosyasý açtýrmak zorundadýrlar Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti Mimarlýk için 700 ABD Dolarý, Jeodezi ve Haritacýlýk programý için 600 ABD Dolarý dýr. Öðretim dili Azerice ve Rusça dýr. Bir yýl hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve ücreti 400 ABD Dolarý dýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Aylýk ücreti 20 ABD Dolarýdýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti iki taksitte ödenebilecektir. Ödeme takvimi öðrenci ile üniversite arasýnda varýlacak anlaþmaya göre belirlenmektedir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitim ücreti her yýl için alýnýr ve ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitede yurt imkaný bulunmamaktadýr. Türkiye den giden öðrenciler üniversiteye baþvurarak gerekli iþlemleri yapmalarý halinde kiralýk evde de kalabilirler Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Eðitim ücreti 2 taksitte ödenebilecektir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversite bünyesinde hazýrlýk eðitimi verilmektedir. Hazýrlýk eðitimi ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk ücreti 25 ABD Dolarýdýr Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr S. Amanjolov Adýndaki Doðu Kazakistan Milli Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk 700 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Öðrenciler normal eðitim süresine ek olarak üniversite bünyesinde bir yýl hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 700 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve yurt ücreti aylýk 10 ABD Dolarýdýr Bu üniversitede eðitim ücretlidir. Eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Üniversitede hazýrlýk eðitimi verilmemektedir. Üniversitede yurt imkaný bulunmamaktadýr. 108

16 266. Bu üniversitede eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarýdýr. Burslu öðrencilerin eðitim ücreti ise 970 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Üniversitede hazýrlýk eðitimi verilmektedir ve ücreti yýllýk 855 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve aylýk ücreti 25 ABD Dolarýdýr Bu üniversitede eðitim ücretli olup, eðitim ücreti yýllýk ABD Dolarý arasýdýr. Üniversitede hazýrlýk eðitimi yoktur. Üniversitenin yurt imkaný vardýr ve yýllýk ücreti ABD Dolarý arasýdýr Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Moldova Eðitim Bakanlýðýnýn Türkiye ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir Bu programa yerleþen adaylarýn, ad, soyad, doðum tarihi, uyruk, pasaport numarasý ve adrese iliþkin bilgilerin yer aldýðý bir mektubu Ýngilizce olarak Yabancý Öðrenciler Ýþleri Dekaný I. A. DYÇHKA adýna nolu faksa ya da e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Adaylarýn, üniversite tarafýndan gönderilecek davet mektubu ile Ankara da Ukrayna Büyükelçiliðine, Ýstanbul da Ukrayna Konsolosluðu na öðrenci vizesi almak için baþvurmalarý gerekmektedir Okan Üniversitesi nde eðitim ücretlidir ders yýlýnda öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý ve tüm lisans programlarý için yýllýk ,00YTL olup bu ücrete KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde 1/4'ü peþin, kalaný üç eþit taksit yapýlacaktýr. Taksitler banka ile anlaþma yapýlmak sureti ile 7 Aralýk 2005, 7 Þubat 2006 ve 7 Nisan 2006 tarihlerinde ödenecektir. Okan Üniversitesi nin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar yalnýzca öðretim ücretini kapsamaktadýr. Öðrenci baþarýlý olduðu sürece bursu devam eder. Bu burslar hazýrlýk programýnda geçirilecek olan süreyi de kapsar. Ayrýca Okan Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde ilk 100 e giren öðrencilere öðrenim ücretinden muafiyet yanýnda 9 ay süreyle aylýk 500,00 YTL, ilk e giren öðrencilere 400,00 YTL, arasýna giren öðrencilere 300,00 YTL Mütevelli Heyetce Onur Bursu olarak verilir. Sanat, Kültür veya Spor alanýnda Okan Üniversitesini baþarý ile temsil eden öðrencilere Mütevelli Heyetce belirlenen tutar ve sayýda Sanat, Kültür ve Spor Bursu verilir. Örneðin Milli sporcular Milli olduklarýný belgelemeleri þartýyla eðitim ücretinin %50 sýnden muaf tutulurlar.hiçbir burstan yararlanamayan lisans programý öðrencilerine Mütevelli Heyet ce belirlenen tutar ve sayýda ihtiyaç, destek ve Baþarý Bursu verilir. Okan Üniversitesine ÖSYM tarafýndan yerleþtirilerek kesin kayýt yaptýran eðitimciler ile bunlarýn eþ ve çocuklarýna lisans öðrenim ücretlerinde % 10 indirim saðlanýr. Burslar karþýlýksýzdýr Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak: vücut yapýsý düzgün olmak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, ileri derecede görme bozukluðu vb. biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, aþýrý psikolojik duyarlýk, davranýþ bozukluklarý, kapalý alan korkusu, karanlýk korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, kayýt sýrasýnda bu konularda herhangi bir engel bulunmadýðýný Üniversitenin Týp Fakültelerinin birinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek; dalýþa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluðunun olmadýðýný Ýstanbul Üniversitesi nin Týp Fakültesi Deniz ve Sualtý Hastalýklarý Anabilim Dalýndan alýnacak saðlýk raporu ile belgelemek gerekir Þ. Ualihanov Kökþetau Devlet Üniversitesi nde eðitim ücretli olup eðitim ücreti yýllýk 650 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusça dýr. Hazýrlýk sýnýfý yoktur. Üniversitede yurt imkaný vardýr ve yurt ücreti aylýk 1,5 ABD Dolarýdýr Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hasteneden, bu mesleði yapmayý engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Sabýka kaydýnýn olmamasý, erkek adaylarda 1.75m den, kýz adaylarda 1.65m den kýsa olmamak Bu programa alýnacak erkek öðrencilerin 1,65 m den kýz öðrencilerin ise 1,60 m den kýsa olmamalarý, boy uzunluðunun cm olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýðýnda olmak; kurtarma ve taþýma iþlerinde iki kiþilik bir ekiple çalýþýrken sedyedeki bir hastayý ekip arkadaþý ile birlikte taþýyabilecek beden ve fizik yeterliliðine sahip olmalarý gerekmektedir Öðrenciler öðrenimlerini Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir Mersin Deniz ve Ticaret MYO da eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti; Hazýrlýk Sýnýfý öðrencileri için yýllýk 4 950,00 YTL, hazýrlýk sýnýfýndan muaf olan ve birinci sýnýfa kaydý yapýlan öðrenciler için 6 500,00 YTL olup, bu ücretlere %8 KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretinin 1/4'ü kayýt esnasýnda, 1/4'ü bahar yarý yýlý baþýnda ve geri kalaný öðrenimin baþlangýcýndan itibaren altý eþit taksitte ödenir. Öðretim ücretinin tamamý kayýt esnasýnda ödendiðinde %10 indirim uygulanýr. Taksit miktarý öðrencinin mali durumuna ve Yüksekokul Yönetiminin alacaðý karara baðlý olarak artýrýlabilir. Mersin Deniz ve Ticaret MYO nun Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan ve geri ödeme beklenmeyen burs sadece öðretim ücretinin % 50 sini kapsamaktadýr ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýný da içerir. Burslu öðrenciler Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidir. Öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Ayrýca öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz Baþarý Bursu verilir. Baþarý Bursunun miktar ve koþullarý her akademik yýl için Mütevelli Heyeti nce belirlenir. Sosyal etkinlik katký payý, seçilen etkinliðe baðlý olarak kesin kayýt esnasýnda peþin olarak ödenir Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; kayýt tarihi itibarýyla 24 yaþýndan gün almamýþ olmak; reþit olmayanlar için veli göstermek, boyu erkek öðrencilerde 1,65 m den, kýz öðrencilerde 1,55 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 7 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda Denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur. ifadesinin yer almasý þarttýr. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý, siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü ideolojik görüþleri benimsememiþ bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa kayýt olacak öðrenciler mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýr. Üniformanýn temini öðrenciye aittir ve kesin kayýt öncesi temini zorunludur. Yabancý dil Ýngilizcedir Moldova da lise mezunlarý, bakalorya sahibi olanlar ve olmayanlar olmak üzere ikiye ayrýlmakta ve buna göre üniversitelerin öðrenim süresi deðiþmektedir. Bakalorya diplomasý sahipleri 4 yýl üniversite eðitimi alýrken, olmayanlar 5 yýl öðrenim görmektedir. Bu programa kayýt yaptýracak adaylardan bakalorya diplomasýna denk eðitim belgelerine sahip olduklarýný ispat etmeleri için kayýt sýrasýnda diplomalarýnýn yanýnda Milli Eðitim Bakanlýðýndan alacaklarý ortaöðretim ders mevzuatý, eðitim süresi, not sisteminin açýklanmasý ile diplomanýn kendilerine tanýdýðý uzmanlýk ve eðitim haklarýný (meslek liselerinden mezun olanlar vb.) açýklayan bir belge ibraz etmeleri istenmektedir. Adaylarýn fazladan bir yýl eðitim görmelerinin önüne geçilebilmesi bakýmýndan bu husus önem taþýmaktadýr ODTÜ nün New Paltz Üniversitesi ile birlikte yürüteceði Ýngilizce Öðretmenliði Uluslararasý Ortak Lisans Programý 4 yýl süreli olup, öðrenciler programýn birinci, ikinci ve dördüncü akademik yýllarýnda ODTÜ nün Ankara Kampusunda, üçüncü akademik yýlýnda ve iki yaz döneminde (ikinci ve üçüncü akademik yýl sonu) SUNY New Paltz da eðitim göreceklerdir eðitim-öðretim yýlý için, bu programýn akademik yýl baþýna öðrenim ücreti (yaz dönemleri hariç) ABD Dolarý olup, bu ücret, New Paltz Üniversitesi nin öðrenim ücreti ve temel harçlarýndan, öðrencinin programda öngörülen dönemlerde ABD de bulunduðu süredeki zorunlu saðlýk sigortasý ücreti ile oryantasyon programýnýn ücretinden ve Türkiye deki üniversitesinin kayýt ücretinden oluþmaktadýr. SUNY New Paltz da geçirilecek 5 haftalýk yaz dönemi ücreti þu anda yaklaþýk ABD Dolarý olup, öðrenci tarafýndan ayrýca ödenecektir. Öðrencinin New Paltz da bulunacaðý yaklaþýk 12 aylýk süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn yaklaþýk ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir. Detaylar internet adresinde sunulmaktadýr. Yukarýda belirtilen yýllýk öðrenim ücretleri lisans eðitimini kapsamaktadýr. ODTÜ de Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna devam edecek öðrenciler için öðrenim ücreti bir akademik yýl için ABD Dolarý olacaktýr. Yukarýda belirtilen öðrenim ücretleri eðitim-öðretim yýlý için belirlenmiþ olup, önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artýþlar her eðitim-öðretim yýlý baþýndan önce öðrencilere ayrýca duyurulacaktýr ve giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn tüm öðrenciler o yýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretlerine tabi olacaklardýr Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Çukurova Elektrik EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Yüreðir Kiremithane EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Yüreðir Karþýyaka EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Pendik AnadoluDenizcilik ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Motor ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Seyhan Fatih TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adana Seyhan Atatürk AKML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay Antakya KML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adýyaman EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Adýyaman Besni ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon Merkez A.Çetinkaya ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon Çay EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon 317. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aðrý 318. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aðrý TML de gerçekleþtirilecektir. 109

17 320. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya 321. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya Merkez TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Amasya Merkez ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Balgat EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Batýkent EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Türk Telekom AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Yýldýrým Bayazýt EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ankara Yenimahalle Batýkent Þevket Evliyagil TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya Alanya EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya 345. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya Merkez Ticaret Meslek Lisesinde gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Antalya N.B.Saatçioðlu Ana. Dýþ Ticaret ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ardahan 348. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ardahan Þ.Er Serhat Þanlý TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Artvin 350. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Artvin Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Aydýn 352. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kayseri Atatürk AKML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Balýkesir 357. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Balýkesir Merkez TL de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Batman TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bayburt 364. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bilecik 365. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Afyon Ali Çetinkaya KML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bingöl 369. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bingöl TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bitlis Merkez Zübeyde Haným AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bolu Ýzzet Baysal EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bolu Merkez Zübeyde Haným AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Burdur Merkez ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Ali Osman Sönmez EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Demirtaþpaþa EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Karacabey EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Yeniþehir EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Tophane EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Ýnegöl EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Konak Göztepe ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Ýnegöl KML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Mustafakemalpaþa EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Orhangazi EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Hürriyet EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Nilüfer M.Kemal Coþkunöz ATL de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Karacabey ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Mustafakemalpaþa ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Orhangazi ATL ve EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Ýnegöl TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Karacabey S.Yýlmaz TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çanakkale 396. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çanakkale Nedime Haným AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çorum 399. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çorum Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli Þ.Öð.Yusuf Batur EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Denizli Acýpayam TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Düzce 413. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Düzce Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Elazýð Öðretmen Sýdýka Avar AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Elazýð 419. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan Fatih EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan Merkez TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzincan 423. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Yunus Emre EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Merkez Gazi AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Eskiþehir Turgut Reis EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kastamonu AKML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Gaziantep Þahinbey M.Rüþtü Uzel EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Giresun 439. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Giresun Merkez TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Giresun Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay Dörtyol TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Hatay Ýskenderun AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Iðdýr 448. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Iðdýr Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýçel 450. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýçel Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýçel Tarsus AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Üsküdar Yerleþkesin de ( Solaksinan Mahallesi, Tophanelioðlu Sokak, No: 2 Üsküdar / Ýstanbul) gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Zeytinburnu EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Eyüp Alibeyköy EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tokat Merkez AKML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Van Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Balýkesir Merkez AKML de gerçekleþtirilecektir. 110

18 473. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Z.Kalkavan Ana. Denizcilik ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Kartal Þht.Öðr.H.Aðýrman Tek EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Beþiktaþ Ana.Otelcilik Turizm ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Kadýköy TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Ahi Evran TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Kartal TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Beþiktaþ M.Ali Büyükhanlý TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Atatürk EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Balýkesir Bandýrma AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Buca EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýstanbul Bakýrköy KML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Çanakkale Merkez Nedime Haným AKML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Mithatpaþa EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Aliaða ÇPL de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tekirdað Merkez Zübeyde Haným KML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Bursa Yeniþehir KML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Mersin Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Bayýndýr ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Bornova AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Motor ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Gaziemir TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Karþýyaka M.Ali Lahor TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ýzmir Tire TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kars Gazi A.Muhtar Paþa EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kars Atatürk AKML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Merkez AKML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kayseri 528. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kayseri Kocasinan Atatürk ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kayseri Hürriyet EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kayseri Atatürk TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrýkkale Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrýkkale 534. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrklareli 536. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrklareli Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrklareli Lüleburgaz EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrþehir Kaman TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrþehir 542. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kýrþehir F.M.Mermer AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kilis 544. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kilis Mustafa Kýn AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kütahya 559. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kütahya Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Kütahya Tavþanlý EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Malatya Þ.Kemal Özalper EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Malatya H.H.Kölük ATML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa 565. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa Salihli EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa Akhisar EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa Turgutlu EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa Turgutlu Zübeyde Haným AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa Salihli AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Manisa Akhisar AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Mardin 574. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Mardin TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Muðla 579. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Muþ 580. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Muþ Merkez TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Nevþehir 583. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Nevþehir Merkez ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Nevþehir Merkez TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ordu 587. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Ordu Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Osmaniye 592. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Osmaniye Rahime Hatun AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Osmaniye Bahçe EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Rize Mimar Sinan EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Rize Tevfik Ýleri EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Sakarya Merkez Erenler Yunus Çiloðlu AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun Çarþamba EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun 604. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun Bafra TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun Çarþamba TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Samsun Terme TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Siirt 609. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Siirt TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Sinop Ayancýk EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Sinop Boyabat ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Þýrnak TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tekirdað 619. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tekirdað Zübeyde Haným ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tekirdað Çorlu AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tekirdað Muratlý EML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tekirdað Çorlu Veli Meþe Atatürk ÇPL de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tekirdað Saray Büyükyoncalý ÇPL de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tokat 627. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Trabzon Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tunceli Namýk Kemal EML de gerçekleþtirilecektir. 111

19 630. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Tunceli TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Uþak 632. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Van Merkez TL de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Yalova 635. Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Yalova Merkez AML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Yalova TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Merkez TML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Zonguldak Ereðli Hatice Erdem Anadolu Denizcilik ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Yeniþehir R.S.Burçak ML de gerçekleþtirilecektir Bu programa kayýt olan öðrencilerin önlisans eðitim-öðretimleri Erzurum Kazým Karabekir EML de gerçekleþtirilecektir. DÝKKAT! Tablo-3A, Tablo-3B ve Tablo-4'te Özel Koþul ve Açýklamalar Sütununda yer almayan Bakýnýz Numaralarý Silinmiþtir. ÝNTERNET ADRESLERÝ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. ADNAN MENDERES ÜNÝ. AFYON KOCATEPE ÜNÝ. AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ BALIKESÝR ÜNÝ. BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ CELAL BAYAR ÜNÝ. CUMHURÝYET ÜNÝ. ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝ.http://www.comu.edu.tr ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ DÝCLE ÜNÝ. DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ DUMLUPINAR ÜNÝ. EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ FIRAT ÜNÝ. GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝ. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENS. HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HARRAN ÜNÝ. ÝNÖNÜ ÜNÝ. ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENS. KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ K.MARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝ. KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ KIRIKKALE ÜNÝ. KOCAELÝ ÜNÝ. MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ MERSÝN ÜNÝ. MÝMAR SÝNAN GÜZEL SAN.ÜNÝ.http://www.msu.edu.tr MUÐLA ÜNÝ. MUSTAFA KEMAL ÜNÝ. NÝÐDE ÜNÝ. ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ PAMUKKALE ÜNÝ. SAKARYA ÜNÝ. SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝ. TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝ. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝ. GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝ. ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝ. KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ MALTEPE ÜNÝ. OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝ.http://www.etu.edu.tr UFUK ÜNÝ. YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ANADOLU KÜLTÜR VE EÐÝTÝM VAKFI MERSÝN ÝLAÐA EÐÝTÝM VE KÜLTÜR VAKFI DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝ.http://www.ciu.edu.tr YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ 112

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ XXIV / 1 Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nin burslu ve burssuz programlarında eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek ve seçkinlerini ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretimin

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nin öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilere verilen burs ve yardımlarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri teşvik etmek, başarılı öğrencileri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (12.12.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı Senato Kararı) (17.12.2012 Tarih ve 2012 /25 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Amaç MADDE 1 1.

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Türü Özel Koşul ve Açıklamalar Boş Kalan Kontenjan En Küçük Yerleştirme Öncelikleri

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2017 YGS LYS Kontenjanları ve Burslar Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: Seçili Programlar İçin Geçerli Burslar:

2017 YGS LYS Kontenjanları ve Burslar Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: Seçili Programlar İçin Geçerli Burslar: 2017 YGS LYS Kontenjanları ve Burslar Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: 1. BAŞARI SIRASI BURSU: ÖSYS de herhangi bir puan türünde ilk 1,000'de yer alan öğrencilere, eğitimleri süresince (her yıl) eğitim

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

TOBB Üniversitesini tanıyalım

TOBB Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com TOBB Üniversitesini tanıyalım TOBB Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 16 Nisan 2013 Salı (oluşturma : 10/6/2015) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ya da kısaca TOBB ETÜ,

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: Seçili Programlar İçin Geçerli Burslar:

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: Seçili Programlar İçin Geçerli Burslar: 2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: 1. BAŞARI SIRASI BURSU: ÖSYS de herhangi bir puan türünde ilk 1,000'de yer alan öğrencilere, eğitimleri süresince (her

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar:

2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: 2017 LYS Ek Kontenjanları ve Burslar ve Ücretler Tüm Programlar İçin Geçerli Burslar: 1. BAŞARI SIRASI BURSU: ÖSYS de herhangi bir puan türünde ilk 1,000'de yer alan öğrencilere, eğitimleri süresince (her

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Özel üniversitelerin burs olanakları-2012

Özel üniversitelerin burs olanakları-2012 On5yirmi5.com Özel üniversitelerin burs olanakları-2012 Özel üniversiteler, kendilerini tercih edecek adaylara hangi olanakları sunuyor? Yayın Tarihi : 24 Temmuz 2012 Salı (oluşturma : 11/22/2015) Gizem

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ 2016 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 07-09 Eylül

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS YÖNERGESİ MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi'nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite

Detaylı