Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org"

Transkript

1 Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür EROĞLU 1 Yrd.Doç.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN 2 Öz Güümüzde müzik öğretmei yetiştirme görevi, Eğitim Fakültelerii Güzel Saatlar Eğitimi Bölümlerii Eğitimi Aabilim Dalları tarafıda gerçekleştirilmektedir. 8 yarıyılı kasaya müzik öğretmei yetiştirme tirme sürecide, 2006 müzik öğretmeliği lisas rogramı uygulamaktadır. Programdaki müzik alaıa ait dersler, Tolu Performas, Bireysel Performas, Pedagojisi, Teorisi-Komozisyo, Kültürü ve Geleeksel Türk leri alt alalarıa göre sııfladırılabilmektedir. Bu araştırmaı amacı, müzik eğitimi aabilim dalı mezularıı Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas dersleri başarılarıı arılarıı karşılaştırılmasıa yöeliktir. Araştırmada, müzik eğitimi aabilim dalıda mezu ola öğrecileri Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas dersleri başarıları arıları arasıdaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullaılmıştır. Araştırmaı çalışma grubu, Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Eğitimi Aabilim Dalıda 2010, 2011 ve 2012 yıllarıda mezu olmuş 64 kişide oluşmaktadır. Araştırmada, veriler ormal dağılım göstermediği içi, Searma Korelasyo kullaılmış ve istatistiksel alamlılık içi 0,05 alamlılık düzeyi seçilmiştir. Yaıla araştırmaı ı bulgularıa göre, öğrecileri Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas dersleride bazılarıı birbirleriyle ilişkiledirebildikleri, bazılarıı ise ilişkilediremedikleri soucua varılmıştır. Aahtar Kelimeler: Eğitimi, Teorisi-Komozisyo, Bireysel Performas 1 Balıkesir Üiversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü, Eğitimi Aabilim Dalı Öğretim Üyesi, 2 Balıkesir Üiversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü, Eğitimi Aabilim Dalı Öğretim Üyesi, 1

2 COMPARISON OF THE MUSIC THEORY-COMPOSITION AND INDIVIDUAL PERFORMANCE COURSES ACHIEVEMENTS OF THE STUDENTS GRADUATED Abstract FROM THE MUSIC EDUCATION PROGRAMME Today, the resosibility for music teacher traiig is carried out by the Music Educatio Programs of the Fie Arts Educatio Deartmets at Faculties of Educatio. I the music teacher traiig rocess that comrises of 8 mid-terms, 2006 Music Teacher Educatio Udergraduate Cirriculum is imlemeted. I the rogramme, the courses belogig to the field of music ca be classified i terms of the Collective Performace, Idividual Performace, Music Pedagogy, Music Theory-Comositio, Music Culture ad Traditioal Turkish Music sub-fields. The urose of this study is to comare the achievemets i Music Theory-Comositio ad Idividual Performace courses of the studets who have graduated from the Music Educatio Programme. The research is desiged i the relatioal aalysis model i order to detect the correlatio of the achievemets i the Music Theory-Comositio ad Idividual Performace courses of the studets. The study grou cosists of 64 eole (42 female ad 22 male) who have graduated from the Programme of Music Educatio, Deartmet of Fie Arts Educatio, Necatibey Faculty of Educatio, Balıkesir Uiversity i 2010, 2011 ad As the data are t ormally distributed, Searma Correlatio Aalysis has bee used ad 0.05 level of sigificace has bee chose for the statistical sigificace. Accordig to the fidigs of the research, it has bee cocluded that while the studets have bee able to make a associatio betwee some of the Music Theory-Comositio ad Idividual Performace courses, they have t bee able to make such a coectio betwee some of the courses metioed above. Key Words: Music Educatio, Music Theory-Comositio, Idividual Performace GİRİŞ Güümüzde müzik öğretmei yetiştirme görevi, Eğitim Fakültelerii Güzel Saatlar Eğitimi Bölümlerii Eğitimi Aabilim Dalları tarafıda gerçekleştirilmektedir. 8 yarıyılı kasaya müzik öğretmei yetiştirme sürecide, 2006 müzik öğretmeliği lisas rogramı uygulamaktadır eğitim-öğretim yılıda itibare geçerliğii koruya 2

3 müzik öğretmeliği lisas rogramı, büyeside tolam 201 saatlik 86 farklı dersi barıdırmaktadır. Berki ve Karakelle (2009) ye göre rogramdaki dersler,, Pedagoji, Ortak Zorulu Dersler ve Diğer Dersler olmak üzere dört aa gruta tolamaktadır. alaıa ait dersler, Tolu Performas, Bireysel Performas, Pedagojisi, Teorisi- Komozisyo, Kültürü ve Geleeksel Türk leri alt alalarıa göre sııfladırılabilmektedir (Geçel Atama ve Okay, 2011). Geçel Atama ve Okay (2011) a göre, Teorisi-Komozisyo alt alaı; sel, Armoi Kotrua,, ve Çoksesledirme derslerii, Bireysel Performas alt alaı ise; Piyao, Bireysel Çalgı, Bireysel Ses, Çalma, Okul Çalgıları ve Elektroik Org derslerii kasamaktadır. Bu iki alt ala, içerik ve kazaımları açısıda birbirleriyle sürekli bir etkileşime sahitir. Eroğlu (2010) a göre, birçok müzik eğitimcisi ve icracı, çalgı erformasıı geliştirmede e öemli stratejilerde birisi olarak müzik teorisii çalgı çalışmaya uygulamasıı öermektedir. Barış ve Karkı (2003), sel dersleride kazaıla bilgi, beceri, tutum ve alışkalıkları özellikle bireysel erformas alt alaıı oluştura çalgı eğitimide kullaılması gerektiğii ifade etmektedir. Diğer yada, müzik öğretmeii mesleğide iyaoda etkili bir şekilde yararlaması Armoi kousuda da yeterice bilgiye sahi olmasıı gerektirmektedir. Ayrıca, bir şarkıya eşlik çalışmaları; müziksel işitme yeteeği, müzikal çözümleme, armoi-kotrua, eşlik yazımı bilgilerie ve bu amaçla yazılmış uygu örekleri yeterice icelei tüketilmesi ile yakıda ilişkilidir (Bilgi, 2006). Bu araştırmaı amacı, müzik eğitimi aabilim dalı mezularıı müzik teorisikomozisyo ve bireysel erformas ders başarılarıı karşılaştırılmasıa yöeliktir. Araştırma, müzik öğretmeliği lisas rogramıı Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas alt alalarıda yer ala derslerle elde edile öğreci kazaımlarıı birbirleriyle ola ilişki ve etkileşimlerii belirlemek ve karşılaştırmak açısıda öemli sayılmaktadır. Araştırma, Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Eğitimi Aabilim Dalıda 2010, 2011 ve 2012 yıllarıda mezu ola öğrecilerle ve müzik öğretmeliği lisas rogramıda yer ala derslerde Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas alt alalarıa ait derslerle sıırlı tutulmuştur. 3

4 Araştırma Modeli AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ YÖNTEM Bu araştırma, tarama modelleride ilişkisel tarama modeli iteliğidedir. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha çok sayıdaki değişke arasıda birlikte değişim varlığıı ve/veya derecesii belirlemeyi amaçlaya araştırma modelleridir (Karasar, 2005). Araştırmada ilişkisel tarama modeli, müzik eğitimi aabilim dalıda mezu ola öğrecileri Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas dersleri başarıları arasıdaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kullaılmıştır. Çalışma Grubu Araştırmaı çalışma grubu, Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Eğitimi Aabilim Dalıda 2010, 2011 ve 2012 yıllarıda mezu olmuş 42 si Kız, 22 si Erkek tolam 64 kişide oluşmaktadır. Tablo 1. Çalışma Grubuu Cisiyet ve Mezuiyet Yıllarıa Göre Dağılımı Cisiyet Kız Erkek Tolam Mezuiyet Yılı Tolam Verileri Tolaması Araştırmaı verileri, müzik eğitimi aabilim dalıda 2010, 2011 ve 2012 yıllarıda mezu ola öğrecileri ot dökümleride elde edilmiştir ve 2011 yıllarıda mezu ola öğrecileri bağıl sisteme dahil olmamaları edeiyle, bu öğrecileri ders başarı otları bağıl sistemdeki katsayılara döüştürülmüştür. Böylece mezu öğrecileri tümüü ders başarı otları katsayı değerleri ile değerledirilmiştir. 4

5 Verileri Aalizi AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Araştırmalarda veri aalizi arametrik ve arametrik olmaya yötemleri kullaılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Tolaa veri ölçümle elde edilmiş ve ölçümle değerledirmeye alımış ise, tüm grulardaki sayı 30 u üzeride ise, verii dağılımı ormal dağılıma uyuyorsa, her bir elema ortalama çevreside homoje olarak yer alıyorsa aalizde arametrik yötemler kullaılır (Aksakoğlu, 2001). Araştırmacı dağılımı ormal olduğua yöelik yeterli kaıta ve güçlü işaretlere sahi değilse, yai dağılım çarıksa, arametrik olmaya istatistikler kullaılmalıdır (Büyüköztürk, s.8). Bu edele araştırmadaki elema sayısı 30 u üzeride olduğu halde verileri ormal dağılıma uygu olu olmadığı Tek Öreklem Kolmogorov Smirov Testi ile belirlemiş ve Tablo 2. de verile test souçlarıa göre verileri ormal dağılıma uygu olmadığı soucua varılmıştır. Tablo 2. Verileri Normal Dağılıma Uygu Olu Olmama Durumu Piyao Bireysel Çalgı Bireysel Ses Çalma Okul Çalgıları Elektroik Org sel İşitme okuma Armoi Kotrua Eğitim Müziği Çok Sesledirme Ort. 2,5189 2,8848 3,2551 2,5109 3,2729 3,3000 2,2935 2,6707 2,4328 3,1141 3,0828 ss,66589,67022,51105,94501,46568,66833,50856,49223,56430,65777,63285 Absolute,128,111,130,159,118,196,156,088,166,204,181 Pozitif,128,080,072,159,073,147,156,088,153,126,126 Negatif -,101 -,111 -,130 -,104 -,118 -,196 -,090 -,068 -,166 -,204 -,181 Z 1,028,891 1,044 1,270,946 1,570 1,250,707 1,332 1,633 1,449,241,405,226,079,332,014*,088,700,058,010*,030* Tek Öreklem Kolmogorov Smirov Testi Tablo 2. ye bakıldığıda alamlılık satırıdaki () işaretli değerleri istatistiksel alamlılık hesalamalarıda sıır değeri kabul edile 0,05 de küçük olması, icelee faktörleri dağılımlarıı ormal olmadığıı göstermektedir. Bu edele araştırmadaki veriler arametrik olmaya yötemlerle aaliz edilmiştir. Araştırmada, Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas derslerii başarılarıı karşılaştırılmasıda Searma Korelasyo kullaılmıştır. Araştırmada 5

6 istatistiksel alamlılık içi 0,05 alamlılık düzeyi seçilmiş ve araştırma ile ilgili verileri çözümlemeside SPSS 20.0 (The Statictical Packet fort he Social Scieces) Paket Programı da yararlaılmıştır. BULGULAR ve YORUM Tablo 3. Piyao ile Teorisi-Komozisyo Ders Başarılarıı sel Armoi Kotrua Çoksesledirme Piyao Kor.Kats.,280,414,260,309,141,025*,001*,038*,013*, *<0,05 Searma Korelasyo Tablo 3. e bakıldığıda, Piyao dersi başarısı ile Teorisi-Komozisyo dersleride 4 üü başarıları arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrecileri iyao dersi ile teorik derslerde elde ettikleri kazaımları birbirleriyle yüksek orada ilişkiledirebildikleri şeklide yorumlaabilmektedir. Tablo 4. Bireysel Çalgı ile Teorisi-Komozisyo Ders Başarılarıı sel Armoi Kotrua Çoksesledirme Bireysel Çalgı Kor.Kats.,223,341,005,350,304,076,006*,972,005*,015* *<0,05 Searma Korelasyo 6

7 Tablo 4. icelediğide, Bireysel Çalgı dersi başarısı ile Teorisi- Komozisyo dersleride 3 üü başarıları arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrecileri bireysel çalgı dersi ile teorik derslerde elde ettikleri kazaımları birbirleriyle yeterli orada ilişkiledirebildiklerii göstermektedir. Tablo 5. Bireysel Ses ile Teorisi-Komozisyo Ders Başarılarıı sel Armoi Kotrua Çoksesledirme Bireysel Ses Searma Korelasyo Kor.Kats.,104,188 -,081,170,221,414,136,525,180, Tablo 5. e göre, Bireysel Ses dersi başarısı ile Teorisi-Komozisyo dersleri başarıları arasıda alamlı bir ilişkii olmadığı alaşılmaktadır. Bireysel Ses dersii erformas açısıda bireysel çalgı ve iyao derslerie bezerlik gösterdiği düşüüldüğüde, bu dersi hiçbir Teorisi-Komozisyo dersiyle alamlı bir ilişki göstermemesi bu dersi içeriği, işleişi ya da değerledirmesi ile ilgili bir soru olabileceğii akla getirmektedir. Tablo 6. Çalma ile Teorisi-Komozisyo Ders Başarılarıı sel Armoi Kotrua Çoksesledirme Çalma Kor.Kats.,091,270,127,194,197,474,031*,318,124, *<0,05 Searma Korelasyo 7

8 Tablo 6. ya bakıldığıda, Çalma dersi başarısı ile Teorisi-Komozisyo dersleride sadece 1 ii başarısı arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. çalma becerisii Teorisi-Komozisyo dersleride elde edile kazaımları barıdırması gerektiği düşüüldüğüde, sadece 1 ders ile alamlı bir ilişki göstermesi bu dersi içeriği, işleişi ya da değerledirmesi ile ilgili bir soru olduğuu düşüdürmektedir. Tablo 7. Okul Çalgıları ile Teorisi-Komozisyo Ders Başarılarıı sel Armoi Kotrua Çoksesledirme Okul Çalgıları Kor.Kats.,553,432 -,082,174,237,000*,000*,519,169, *<0,05SearmaKorelasyo Tablo 7. icelediğide, Okul Çalgıları dersi başarısı ile Teorisi- Komozisyo dersleride 2 sii başarıları arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrecileri okul çalgıları dersi ve teorik derslerde elde ettikleri kazaımları birbirleriyle kısme ilişkiledirebildiklerii göstermektedir. Tablo 8. Elektroik Org ile Teorisi-Komozisyo Ders Başarılarıı sel Armoi Kotrua Çoksesledirme Elektroik Org Kor.Kats.,323,301,141,298,307,009*,016*,266,017*,014* *<0,05 Searma Korelasyo 8

9 Tablo 8. e göre, Elektroik Org dersi başarısı ile Teorisi-Komozisyo dersleride 4 üü başarıları arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrecileri elektroik org dersi ve teorik derslerde elde ettikleri kazaımları birbirleriyle yüksek orada ilişkiledirebildikleri şeklide yorumlaabilmektedir. Tablo 9. sel ile Bireysel Performas Ders Başarılarıı Piyao Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org sel Kor. Kats.,280,223,104,091,553,323,025*,076,414,474,000*,009* *<0,05 Searma Korelasyo Tablo 9. a bakıldığıda, sel dersi başarısıı bireysel erformas dersleri başarıları ile ilişkisie bakıldığıda, 6 dersi 3 ü ile alamlı bir ilişki gösterdiği alaşılmaktadır. sel dersii müzik öğretmeliği lisas rogramıdaki e temel derslerde bir olduğu düşüüldüğüde, bireysel erformas dersleri ile daha yüksek orada ilişki göstermesi bekleebilir. Tablo 10. Armoi Kotrua ile Bireysel Performas Ders Başarılarıı Piyao Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org Armoi Kotrua Kor. Kats.,414,341,188,270 *,432,301,001*,006*,136,031,000*,016* *<0,05 Searma Korelasyo Tablo 10 a göre, Armoi Kotrua dersi başarısı ile bireysel erformas dersleride 4 üü başarıları arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrecileri armoi kotrua eşlik dersi ve bireysel erformas dersleride elde ettikleri kazaımları birbirleriyle yeterli orada ilişkiledirebildikleri şeklide yorumlaabilmektedir. 9

10 Tablo 11. ile Bireysel Performas Ders Başarılarıı Piyao Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org Kor. Kats.,260,005 -,081,127 -,082,141,038*,972,525,318,519, *<0,05 Searma Korelasyo Tablo 11. icelediğide, dersi başarısı ile bireysel erformas dersleride sadece 1 ii başarısı arasıda alamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. biçimleri dersii tüm bireysel erformas dersleri açısıda öemi göz öüde buludurulduğuda, bu dersi içeriği, işleişi ya da değerledirmesi ile ilgili bir soru olduğu akla gelmektedir. Tablo 12. ile Bireysel Performas Ders Başarılarıı Piyao Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org Kor. Kats.,309,350,170,194,174,298,013*,005*,180,124,169,017* *<0,05 Searma Korelasyo Tablo 12. ye göre, dersi başarısı ile bireysel erformas dersleride 3 üü başarıları arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrecileri eğitim müziği besteleme dersi ve bireysel erformas dersleride elde ettikleri kazaımları orta düzeyde ilişkiledirebildiklerii göstermektedir. 10

11 Tablo 13. Çoksesledirme ile Bireysel Performas Ders Başarılarıı Piyao Bir.Çalgı Bir.Ses Eşl.Çalma OkulÇalg E.Org Çoksesledirme Kor. Kats.,141,304,221,197,237,307,267,015*,079,119,060,014* *<0,05 Searma Korelasyo Tablo 13. e bakıldığıda, Çoksesledirme dersi başarısı ile bireysel erformas dersleride 2 sii başarıları arasıda alamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrecileri Türk müziği çoksesledirme dersi ve bireysel erformas dersleride elde ettikleri kazaımları birbirleriyle kısme ilişkiledirebildiklerii göstermektedir. SONUÇ ve ÖNERİLER Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Eğitimi Aabilim Dalıda mezu ola öğrecileri Teorisi- Komozisyo ve Bireysel Performas alt alalarıa ait derslerii başarılarıı karşılaştırılması amacıyla yaılmış ola bu çalışmada şu souçlara ulaşılmıştır: Öğreciler, Teorisi- Komozisyo dersleride elde ettikleri kazaımları Bireysel Performas dersleride iyao ve elektroik org ile yüksek düzeyde, bireysel çalgı ile yeterli düzeyde, okul çalgıları ile yetersiz düzeyde, eşlik çalma ile çok düşük düzeyde ilişkiledirebilmekte, bireysel ses ile hiç ilişkiledirememektedirler. Öğreciler, Bireysel Performas dersleride elde ettikleri kazaımları Teorisi- Komozisyo dersleride armoi kotrua eşlik ile yeterli düzeyde, müziksel işitme okuma yazma ve eğitim müziği besteleme ile orta düzeyde, Türk müziği çoksesledirme ile yetersiz düzeyde, müzik biçimleri ile çok düşük düzeyde ilişkiledirebilmektedirler. 11

12 Bu souçlarda yola çıkılarak şu öerilere yer verilmiştir: Öğrecileri, bireysel ses, eşlik çalma ve okul çalgıları dersleri ile Teorisi- Komozisyo dersleride elde ettikleri kazaımları birbirleriyle daha yüksek düzeyde ilişkiledirebilmeleri amacıyla, söz kousu dersleri içeriği ve işleişi ile ilgili sorular satamalı ve bu soruları çözümüe yöelik çalışmalar yaılmalıdır. Öğrecileri, müziksel işitme okuma yazma, müzik biçimleri, eğitim müziği besteleme ve Türk müziği çoksesledirme dersleri ile Bireysel Performas dersleride elde ettikleri kazaımları birbirleriyle daha yüksek düzeyde ilişkiledirebilmeleri amacıyla, söz kousu dersleri içeriği ve işleişi ile ilgili sorular satamalı, bu soruları çözümüe yöelik çalışmalar yaılmalıdır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafıda belirlee Öğretmeliği Lisas Programı daki Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas alt alalarıa ait ders içeriklerideki ortak oktaları ilgili öğretim elemaları tarafıda belirleerek dersleri birbirleriyle ola ilişkileri arttırılmalıdır. Teorisi-Komozisyo ve Bireysel Performas alt alalarıa ait dersleri sürdüre öğretim elemaları, eğitim-öğretim faaliyetlerii birbirleri ile etkileşimli olarak sürdürmelidir. 12

13 KAYNAKÇA Akgül Barış, D. ve Karkı, A. M. (2003, Ekim). EF GSEB MEABD.'de yer ala müzik teorisi ve işitme eğitimi dersideki ota okuma becerisii çalgı eğitimie yasımaları üzerie öğreci görüşleri (A.İ.B.Ü. öreği). Cumhuriyetimizi 80. Yılıda Semozyumu da suulmuş bildiri. İöü Üiversitesi, Malatya. Aksakoğlu, G. (2001). Sağlıkta Araştırma Tekikleri ve Aaliz Yötemleri. İzmir: Dokuz Eylül Üiversitesi Rektörlük Matbaası. Berki, T. ve Karakelle, S. (2009, Eylül) akademik yılıda uygulamaya koula merkezi müzik öğretmeliği lisas rogramıı icelemesi. 8. Ulusal Eğitimi Semozyumu da suulmuş bildiri. Odokuz Mayıs Üiversitesi, Samsu. Bilgi, S. (2006, Nisa). eğitimide kullaıla şarkıları müzik öğretmeleri tarafıda iyao ile eşliklemesi. Ulusal Eğitimi Semozyumu da suulmuş bildiri. Pamukkale Üiversitesi, Deizli. Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçi Veri Aalizi El Kitabı (9. Baskı). Akara: Pegem Akademi Yayıları. Eroğlu, Ö. (2010). eğitimi aabilim dalı öğrecilerii iyao eserlerii ezbere çalma başarılarıda aalitik ezberleme yaklaşımıı etkililiği. Yayımlamamış Doktora Tezi. Gazi Üiversitesi, Akara. Geçel Atama, Ö. ve Okay, H. H. (2011, Nisa) ve 2006 müzik öğretmeliği lisas rogramlarıı ala dersleri açısıda karşılaştırılması. 3. Ulusal Güzel Saatlar Eğitimi Semozyumu da suulmuş bildiri. Marmara Üiversitesi, İstabul. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yötemleri. Akara: Nobel Yayı Dağıtım. 13

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 249-274 249 Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin

Detaylı

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA İbrahim Alpay YILMAZ 1, Sibel DURSUN 2, Elçin GÜNGÖR GÜZELER 3, Kemal PEKTAŞ 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI

SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 67-84 SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠK ALGILARI Cemalettin ĠPEK 1 Cengiz BAYRAKTAR

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1 Educational Administration: Theory and Practice Summer 2007, Issue 51, pp: 353-370 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2007, Sayı 51, ss: 353-370 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 26-48, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428170 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3,

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 97-110 FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN STRES DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87 Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji

Detaylı

YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Öz Agah Sinan ÜNSAR *, Hüsniye ALPERTONGA ** Uzun dönemli karlar, profesyonel

Detaylı