FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *"

Transkript

1 Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Yasemi AÇIK, S. Aytaç POLAT Backgroud ad Desig.- I the research coducted to determie the kowledge level of the seior studets o materal ad ifatile health ad family plaig at Fõrat Uiversity Traiig College of health, all the seior studets were iterveed withi the scope of the research ad 0 of the seior studets at the Departmet of Obstetrics (/), 0 of the seior studets at the Departmet of Nursery (/) ad. of the seiors studets at the Departmet of Health Officer (/) were reached. The rate of the replies was. (/) whe the whole cohort was cosidered together. Results.- The age mea of the studets comprised i the research is 22.1 (±1.2).. of them are the graduates of The traiig High School of Health. Whe the family plaig methods they kew were asked; the replies were oral cotraceptives ad RIA, codom, ijectables, surgery sterilizatio, coitus iterrupts ad caledar method for 1.1, 2.1, 1.1, 1.,.1,. of the cohort respectively. The mai reaso for death i our coutry is haemorrhage for the. of them, toxaemia for the 2., ifectio for the 2., various vascular symptoms for the 1., ay systematic materal disease for the. ad risky pregacies- such as beig pregat before the age of or after the age of, less tha 2 years period betwee two pregacies ad beig pregat more tha times- for the 1.1. Accordig to 2. of the studets comprised i the research, Leopold hadlig should be used to determie the size of pregacies; 2 doses of tetaus vacciatio should be ijected to the pregat every other moth for 0. of them; ad for the 2., a less tha g/dl value of haemoglobi idicates aaemia at pregacy. I Turkey, the most commo problems about isufficiet ad ubalaced dietig of the 0- age group is malutritio of protei ad eergy for the. of the research group, aaemia for the 1., rickets for the.1 ad tooth decays for the.. Whe the vacciatios that should be had betwee 0-2 moths which is evaluated o the routie vacciatio caledar were asked to the cohort, the correct time of BCG vacciatio was give by the. ad. of them gave the correct aswer for DBT ad polio vacciatios.. of the studets expressed that betwee the periods of ad moths, babies should have bee fed oly by breastig. Coclusio.- To sum up, iadequate kowledge of the studets at the ed of their last semester at the college is possibly due to the fact that they have t had public health lessos yet. Kowledge of these studets could be evaluated after a educatio of public health at the period of their graduatio. Moreover, it is cosidered that the widely use of itegral educatio system i all health-related schools givig a educatio at college levels ad the use of active system i some of the lessos will assist the educatio. Açõk S, Polat SA. Seior studets kowledge level o materal ad ifatile health ad family plaig at Fõrat Uiversity Traiig College of Health. Cerrahpaşa J Med 02; : 1-0. hizmetleri değişik alalarda eğitim görmüş, dolayõsõyla değişik bilgi ve becerileri ola kişilerde oluşa bir ekip tarafõda verilebilecek kadar geiş boyutludur. Ekipteki üyeleri hizmetlerii toplamõ sağlõk hizmetlerii bütüüü ortaya çõkarõr. 1 Bu ekip alayõşõ içeriside ebe, hemşire ve sağlõk memurlarõõ öemi büyüktür. Dolayõsõ ile de bu meslek gruplarõõ mezuiyet öcesi ve sorasõ eğitimleri öem kazamaktadõr. Ülkemizde hekim dõşõ sağlõk persoeli eğitimi çeşitli kademelerde eğitim sua okullara dayadõrõlmõştõr. Bu çeşitliliği giderilmesie yöelik çalõşmalar soucu yõlõ /1 sayõlõ Yüksek Şurasõ kararõ soucu ebelik, hemşirelik ve sağlõk memurluğu eğitimii Avrupa Birliği Normlarõ paralelide liseye temelledirilerek lisas düzeyideki yüksek okullarda yürütülmesi kararõ alõmõştõr. 2 * Aahtar Kelimeler: Yüksek Okulu, Aa Çocuk Sağlõğõ, Bilgi; Key Words: Traiig College of Health, Materal ad Ifatile Health, Kowledge; Alõdõğõ Tarih: Temmuz 01; Doç. Dr. Yasemi Açõk, Yrd. Doç. Dr. S. Aytaç Polat: Fõrat Üiversitesi Tõp Fakültesi Halk Sağlõğõ Aabilim Dalõ, Elazõğ; Yazõşma Adresi (Address): Doç. Dr. Yasemi Açõk, Fõrat Üiversitesi Tõp Fakültesi Halk Sağlõğõ Aabilim Dalõ, Elazõğ.

2 1 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt () () Alõa bu kararla bağlatõlõ olarak, hem sağlõk yüksekokullarõõ sayõlarõ hem de her yüksekokulu öğreci kotejalarõ arttõrõlmõştõr. Gerekli alt yapõ oluşturulmada yapõla bu uygulamalar soucu; yeterli öğreim deeyimi kazadõracak uygulama alalarõ olmaya, öğreciye daõşmalõk, rehberlik yapabilecek, ou deetleyebilecek, mesleki deeyime sahip yeterli sayõda ayõ meslek kökeli öğretim elemalarõda yoksu ortamlar oluşturulmuş ve oluşturulmaktadõr. yüksek okullarõõ müfredat programlarõ ülkei sağlõk gereksiimie cevap verebilecek düzeyde değiştirilmediği, eğitimde hale belli stadardizasyo sağlamadõğõ gibi herkese sağlõk stratejisi doğrultusuda da bir değişim heüz yeterice gerçekleşmemiştir. yüksek okuluda mezu olacak öğrecileri büyük bir kõsmõ temel sağlõk hizmeti sua sağlõk ocaklarõda görev yapacaklardõr. ocaklarõda koruyucu ve I. Basamak tedavi edici hizmetler ile rehabilitasyo hizmetleri birlikte verilmektedir. ocaklarõda verile koruyucu hizmetleri başõda aa çocuk sağlõğõ ve aile plalamasõ hizmetleri gelir. ocaklarõda bu hizmetleri heme hepsi ebe, hemşire ve sağlõk memurlarõ tarafõda suulmaktadõr. Fõrat üiversitesi Yüksek Okulu Öğrecilerii aa çocuk sağlõğõ ve aile plalamasõ kousudaki bilgilerii saptamak amacõyla bu çalõşma yapõlmõştõr. YÖNTEM VE GEREÇLER Fõrat Üiversitesi Yüksekokulu (SYO) so sõõf öğrecilerii aa çocuk sağlõğõ ve aile plalamasõ kousudaki bilgi düzeylerii saptamak amacõyla yapõla bu çalõşmada; so sõõf öğrecilerii tümü araştõrmaõ kapsamõa alõmõştõr. Bölümü so sõõf öğrecilerii 0 õa (/ ), hemşirelik bölümü so sõõf öğrecilerii 0 üe (/) ve Bölümü so sõõf öğrecilerii. ie (/) ulaşõlmõştõr. Tüm grup birlikte düşüüldüğüde cevaplõlõk oraõ. (/) olmuştur. Cevapsõzlar araştõrmaõ yapõldõğõ döemde çeşitli edelerle okula devam etmeye öğrecilerdir. Araştõrma kapsamõa alõa öğrecilere araştõrmacõlar tarafõda daha öcede hazõrlamõş ve geelde çokta seçmeli sorularda oluşa bir aket formu uygulamõştõr. Elde edile veriler bilgisayara kaydedilmiş, hata kotrolleri, tablolar ve istatistikler bu program aracõlõğõyla yapõlmõştõr. İstatistiksel yötem olarak x² testi kullaõlmõştõr. Araştõrmaõ uygulamasõ 01 yõlõ şubat ayõda yapõlmõştõr. BULGULAR Çalõşmaya alõa öğrecileri 0. ü erkek ( kişi),. sõ ( kişi) kadõdõr..2 si (1 kişi) ormal lise mezuudur. Öğrecileri.0 uu ( kişi) babalarõ, 1. ii (2 kişi) ise aeleri herhagi bir okul mezuu değildir. Gebe bir kadõ gebeliği boyuca sağlõk ocaklarõ tarafõda kaç kez ziyaret edilmelidir? sorusua;. ü - kez arasõ yaõtõ verirke,. ü 2 kez, kez, kez gibi yaõtõõ vermişlerdir. Öğrecileri.1 i ise bu soruyu yaõtlamamõştõr. ocaklarõda kadõlara yöelik olarak verile sağlõk hizmetleri elerdir? sorusua;. ü (/) gebeleri tespit edilmesi ve izlemesi, 2. u (2/) doğum hizmetleri, 1.1 i (2/) eğitim hizmetleri, 2. i (/) lohusalarõ izlemesi, 1. - ü (0/) 1- yaş grubu evli kadõlarõ izlemesi yaõtõõ vermiştir. Aileleri istedikleri zama ve istedikleri sayõda çocuk sahibi olmalarõa yöelik olarak suula hizmetlere e deir? sorusua; 1.1 i aile plalamasõ,. ü üfus plalamasõ,. sõ doğurgalõk deir, şeklide yaõt vermiştir. Çalõşmaya alõa öğrecileri öğreim gördükleri bölümlere ve Bildiğiiz aile plalamasõ yötemlerii isimlerii yazar mõsõõz? sorusua verdikleri yaõtlara göre dağõlõmlarõ Tablo I de verilmiştir. ocaklarõda suula aile plalamasõ yötemleri sorulduğuda; 1. i (2/)

3 Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 RİA, 0.0 si (2/) hap,. i (/) kodom, 12. i (/) ejekte edile hormoal kotraseptifler yaõtõõ vermiştir. ocaklarõda suula aile plalamasõ yötemlerie ek olarak hastaelerde hagi yötemler suulmaktadõr sorusua; öğrecileri 2. sõ (1/) kürtaj,. u (1/) cerrahi sterilizasyo ameliyatlarõ yaõtõõ vermiştir. Öğrecileri 1.1 i ülkemizde isteğe bağlõ kürtajõ yasal olduğuu ifade etmiştir. Kaç haftaya kadar ola gebeliklerde isteğe bağlõ kürtajõ yasal olduğu sorusua öğrecileri 2. u. haftaya kadar ola gebeliklerde yaõtõõ vermiştir. Çalõşmaya alõa öğrecileri öğreim gördükleri bölümlere ve Riskli gebelikler hagileridir? Sorusua verdikleri yaõtlara göre dağõlõmlarõ Tablo II de verilmiştir. Öğrecileri 2. u (2/) sağlõk ocağõ koşullarõda; leopold maevralarõ ile gebelik büyüklüğü, fudus yüksekliği, bebeği sõrtõõ hagi tarafta olduğu, pelvise doğru bebeği hagi yöüü geldiği veya yerleştiğii tespit edildiğii ifade etmişlerdir. Gebeliği. ayõda itibare birer ay ara ile yapõlmasõ gereke aşõ sorulduğuda; 0. si tetaoz,. u hepatit B, 1. ü karma aşõ,.1 i oral polio yaõtõ verirke,. u bu soruya yaõt vermemiştir. Gebe bir kadõda hemoglobi düzeyii hagi değeri altõda olmasõ aemi varlõğõõ düşüdürür? sorusu sorulduğuda; öğrecileri. ü 1 mg/dl i,.1 i 1 mg/dl i, 2. u mg/dl i,. i mg/dl i ve 1. i mg/dl i altõda olmasõõ aemiyi düşüdüreceğii ifade etmiştir. Bir kadõda gebelik boyuca ortalama kaç kg ağõrlõk artõşõ olmalõdõr? sorusua, öğrecileri.1 i - 12 kg arasõ, yaõtõõ vermiştir. Çalõşmaya alõa öğrecileri öğreim gördükleri bölümlere ve Ülkemizde e öemli ae ölüm edeleri elerdir? sorusua verdikleri yaõtlara göre dağõlõmlarõ Tablo III te verilmiştir. Soğuk zicir edir sorusua öğrecileri. i aşõlarõ üretildiği yerde aşõlaacak kişiye kadar uygu õsõda ulaştõrõlmasõdõr yaõtõõ vermiştir. Öğrecileri. ü aşõlarõ sağlõk ocağõ koşullarõda C arasõda ortalama + C de saklamasõ gerektiğii ifade etmişlerdir. Çalõşmaya alõa öğrecileri öğreim gördükleri bölümlere ve Ülkemizde 0-12 aylõk çocuklara yöelik olarak ruti aşõ takvimide yer ala aşõlarõ adlarõ, yapõlma zamalarõ edir? sorusua verdikleri yaõtlara göre dağõlõmlarõ Tablo IV te ve Ülkemizde sağlõk ocaklarõ büyeside çocuklara yöelik olarak hagi hizmetler suulmaktadõr? sorusua verdikleri yaõtlara göre dağõlõmlarõ Tablo V te verilmiştir. Çocuklarõ büyüme ve gelişmelerii izlemeside e çok kullaõla ölçütler sorulduğuda;. sõ boya göre ağõrlõk, 2. i Z Skoru,. sõ baş çevresi ve baş çevresi artõş hõzõ ve 1. i vücut ağõrlõğõ ve ağõrlõk artõş hõzõ yaõtõõ vermiştir. Öğrecileri 1. i Yeidoğa bir bebek ilk - ay tek başõa ae sütü almalõdõr yaõtõ verirke,.2 si ilk - ay ae sütü+su almalõdõr yaõtõõ vermiştir. Çalõşmaya alõa öğrecileri öğreim gördükleri bölümlere ve Ülkemizde 0- yaş grubu çocuklarda e sõk görüle yetersiz ve degesiz besleme sorularõ elerdir? sorusua verdikleri yaõtlara göre dağõlõmlarõ Tablo VI da verilmiştir. TARTIŞMA Çalõşmaya alõa öğrecileri Hap, Kodom ve RİA dõşõdaki yötemleri bilme oralarõ düşüktür. Cerrahi sterilizasyo, ejektabllar ve geleeksel bir yötem ola geri çekme yötemii bilme oralarõ ebelik bölümüde hemşirelik ve sağlõk memurluğu bölümleride daha iyidir (Tablo I). arasõ fark öemlidir. (Cerrahi sterilizasyo içi p= 0.00, ejektabllar içi p=0.00 ve geri çekme içi p=0.02). Aydõ ve arkadaşlarõ Erciyes Üiversitesi so sõõf kõz öğrecileri üzeride yapmõş olduklarõ bir çalõşmada; öğrecileri. si hapõ,.0 i RİA yõ,. ü prezervatifi,.0 si takvim yötemii bilmiştir. Diç Elazõğ da görev yapa ebe ve hemşireler üzeride yapmõş olduğu bir çalõş-

4 1 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt () () mada eğitimde öce hemşire ve ebeleri. üü hapõ,. üü RİA yõ,. üü Kodomu,. üü cerrahi sterilizasyou. sii takvim yötemii,. sii geri çekmeyi,. üü spermisiti bildiğii saptamõştõr. Ülkemizde e öemli ae ölüm edeleri ve 0- yaş grubuda e sõk görüle yetersiz ve degesiz besleme sorularõ gibi ülkemizi öemli sağlõk sorularõõ bilme oraõ sağlõk yüksekokulu öğrecilerii tümüde oldukça düşüktür (Tablo III ve VI). Bu düşük ora sağlõkla ilgili okullarda verile eğitimi; ülkemizi öemli sağlõk sorularõõ ve çözüm yollarõõ öğretilmesie yöelik olarak plalamamõş olmasõda kayaklamõş olabilir. Tablo I. Çalõşmaya Alõa Öğrecileri Öğreim Gördükleri e ve Bildiğiiz Aile Plalamasõ Yötemlerii İsimlerii Yazar mõsõõz? Sorusua Verdikleri Cevaplara Göre Dağõlõmlarõ Yötemler Hap RİA Kodom Geri Çekme Ejektabõllar Cerrahi sterilizasyo Takvim (0.0) (0.0) 1 2.2) 1 (.) 1 2.2) 1 (.) (.) (.) 1 (0.) 1 (0.) (2.) (2.) (2.) 1 (.2) 1 (2.) 1 (2.) (.1) (.) (2.) (.) 1 (1.1) 1 (1.1) (2.1) 2 (.1) 2 (1.1) 2 (1.) (.) x²=2., Sd=2, p= 0.22 x² =., Sd=2, p=0.02 x² =., Sd=2, p=0.00 x² =.1, Sd=2, p=0.00 x² =., Sd=2, p=0.1 Tablo II. Çalõşmaya Alõa Öğrecileri Öğreim Gördükleri e ve Riskli Gebelikler Hagileridir? Sorusua Verdikleri Cevaplara Göre Dağõlõmlarõ Riskli Gebelikler yaşõda öceki gebelikler yaşõda soraki gebelikler 2 yõlda daha az aralõklõ gebelikler te daha fazla gebelikler (.) (1.1) (.) (.) (.) (2.) (2.) (.) (1.2) (2.) (2.) 2 (2.) 2 (1.) (.) 2 (2.) x² =0.1, Sd=2, p=0.1 x² =1., Sd=2, p=0. x² =0., Sd=2, p=0.2 x² =0., Sd=2, p=0.

5 Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 Tablo III. Çalõşmaya Alõa Öğrecileri Öğreim Gördükleri e ve Ülkemizde E Öemli Ae Ölüm Nedeleri Nelerdir Sorusua Verdikleri Cevaplara Göre Dağõlõmlarõ Ae ölüm Nedei Kaama Toksemi Efeksiyo Vasküler olaylar Aei sistemik hastalõklarõ Riskli gebelikler (.) (2.) (.) 1 (.) (.) (.) (.) (.1) (.1) (2.) (.1) (.) 0 (.) 2 (.) (2.) (2.) (.) 1 (2.) 2 (2.) (1.) (.) 2 (1.1) x² =0.1, Sd=2, P=0. x² =., Sd=2, P=0.00 x² =1., Sd=2, P=0. x² =2.0, Sd=2, P=0. x² =2.2, Sd=2, P=0.2 Tablo IV. Çalõşmaya Alõa Öğrecileri Öğreim Gördükleri e ve Ülkemizde 0-12 Aylõk Çocuklara Yöelik Olarak Ruti Aşõ Takvimide Yer Ala Aşõlarõ Adlarõ, Yapõlma Zamalarõ Nedir? Sorusua Verdikleri Doğru Cevaplara Göre Dağõlõmlarõ Ruti Aşõlarõ Yapõlma Zamaõ ve Aşõ Olarak İsimleri BCG DBT I. Doz DBT II. Doz DBT III. Doz Polio I. Doz Polio II. Doz Polio III. Doz Hepatit B I. Doz Hepatit B II. Doz Hepatit B III. Doz Kõzamõk (.) (2.) (22.2) 2 (.1) (.) (.) (2.) (.1) (.) (2.) (.1) (.) (2.) 0 1 (.) (2.) (.) (.) (.) (.) (.) (2.) (.) (2.) 2 (.) (2.) 1 (.) (.) (.) 1 (.) (.) (.) (.) (.) 1 (2.) (.1) (.) (0.) x² =., Sd=2, p=0.01 x² =0.0, Sd=2, p=0.2 x² =., Sd=2, p=0. x² =.002, Sd=2, p=0.02 x² =0.0, Sd=2, p=0.2 x² =2.0, Sd=2, p=0.2 x² =.002, Sd=2, p=0.02 x² =0., Sd=2, p=0.2 x² =0., Sd=2, p=0. x² =., Sd=2, p=0.00

6 1 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt () () Tablo V. Çalõşmaya Alõa Öğrecileri Öğreim Gördükleri e ve Ülkemizde Ocaklarõ Büyeside Çocuklara Yöelik Olarak Hagi Hizmetler Suulmaktadõr? Sorusua Verdikleri Cevaplara Göre Dağõlõmlarõ Bağõşõklama (.) Büyüme ve gelişmei izlemesi (.) Besleme düzeyii 12 geliştirilmesi (.) Ağõzda sõvõ tedavisi (2.) Akut soluum yolu efek. tedavisi (2.) Feil ketoüri taramasõ (1.1) Doğuşta kalça çõkõklõğõ muayeesi (.) (0.0) 12 (.1) (1.0) (1.0) 12 (.1) (.) 1 (.1) (0.0) 1 (.1) (.) (.1) (.) (.) 1 (1.1).2) 0 (1.) 2 (.1) (0.) (.) 2 (.) x² =., Sd=2, p=0.01 x² =., Sd=2, p=0.00 x² =, Sd=2, p=0.1 x² =0.0, Sd=2, p=0. x² =2.0, Sd=2, p=0.12 Tablo VI. Çalõşmaya Alõa Öğrecileri Öğreim Gördükleri e ve Ülkemizde 0- Yaş Grubu Çocuklarda E Sõk Görüle Yetersiz ve Degesiz Besleme Sorularõ Nelerdir? Sorusua Verdikleri Cevaplara Göre Dağõlõmlarõ (*PEM: Protei eerji malütrisyou) 0- Yaş Yetersiz ve Degesiz Besleme Sorularõ PEM* Aemi Raşitizm Diş çürükleri Zayõflõk ve şişmalõk Basit Guatr 1 (.) (1.1) 1 (2.2) (0.0) (.) 1 (.) 1 (0.) (1.0) 1 (.) 12 (.1) 1 (1.) 2 (.) 1 (.) 12 (0.) (.) (2.) (.) 1 (.) (.) 0 (1.) (.1) 0 (.) 2 (.2) (.1) x² =1., Sd=2, p=0.1 x² =0.0, Sd=2, p=0.02 x² =0., Sd=2, p=0.0 x² =2.1, Sd=2, p=0.2 Öğrecileri riskli gebelikler ile ilgili bilgi düzeyleri oldukça düşüktür (Tablo II). Aydõ ve arkadaşlarõ Erciyes Üiversitesi kõz öğrecileride yapmõş olduklarõ bir çalõşmaya göre; uygu gebelik yaşõõ bilme 1., uygu gebelik sayõsõõ bilme 1.2, iki gebelik arasõ süreyi bilme. tür. Diç Elazõğ da görev yapa hemşire ve ebeler üzeride yapmõş olduğu bir çalõşmada; (eğitimde öce) yaşõda öce yaõtõ verme oraõ hemşirelerde 2., ebelerde 2., yaşõda sora yaõtõ vere oraõ hemşirelerde 0.0, ebelerde., 2 yõlda daha az gebelikler yaõtõõ vere hemşirelerde., ebelerde., te fazla gebelikler yaõtõõ vere hemşirelerde., ebelerde. olarak saptamõştõr.

7 Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 Öğrecileri 0. si gebelere teteoz aşõsõõ yapõlmasõ gerektiğii ifade etmiştir. Aydõ ve arkadaşlarõõ Erciyes üiversiteside yapmõş olduklarõ çalõşmada öğrecileri. i gebelikte teteoz aşõsõ yapõlmasõ gerektiğii ifade etmiştir. Diç i Elazõğ da yapmõş olduğu bir çalõşmada Gebelere uygulaa aşõ edir? sorusua doğru yaõt verme oraõõ eğitimde öce hemşirelerde.1, ebelerde.2 olarak saptamõştõr. Öğrecileri 2. u ülkemizde. Haftaya kadar ola gebeliklerde isteğe bağlõ kürtajõ yasal olduğuu ifade etmiştir. Diç Elazõğ da yapmõş olduğu bir çalõşmada; Kaçõcõ haftaya kadar ola gebeliklerde isteğe bağlõ kürtaj yasaldõr? sorusua eğitimde öce ebe ve hemşireleri. sõ doğru yaõt vermiştir. Çalõşmaya alõa öğreciler ülkemizde sağlõk ocaklarõ büyeside çocuklara yöelik olarak suula sağlõk hizmetleride bağõşõklama, büyüme ve gelişmei izlemesi dõşõdaki hizmetler yeterice bilimemektedir (Tablo V). Bu da söz kousu öğreci grubuu öğretim döemi 2. yarõyõlõ başõda olmalarõ ve heüz halk sağlõğõ teorik ve pratik uygulamalarõõ görmemiş olmalarõda kayaklaabilir. Ruti aşõ takvimide yer ala aşõlarõ yapõlma zamalarõõ bilme oraõ düşüktür. Özellikle kõzamõk aşõsõõ yapõlma zamaõõ bilme açõsõda bölümler arasõda fark vardõr (Tablo IV). Buula birlikte tüm aşõlarõ yapõlma zamalarõ yeterice bilimemektedir. Aydõ ve arkadaşlarõ Erciyes Üiversitesi so sõõf kõz öğrecileri üzeride yapmõş olduğu çalõşmada; karma aşõõ yapõlma zamaõõ sağlõk hizmetleri meslek yüksekokulu öğrecilerii.1 i doğru bilmiştir. Diç Elazõğ da yapmõş olduğu bir çalõşmada; eğitimde öce hemşireleri. sõ, ebeleri. ü kõzamõk aşõsõõ yapõlma zamaõõ doğru bilmiştir. Yie ayõ çalõşmada 0-12 aylõk çocuklarõ aşõ takvimide yer ala aşõlarõ doğru bilme oraõ eğitimde öce hemşirelerde 0.0, ebelerde. olarak saptamõştõr. Bostacõ Bilecik te yaptõğõ bir çalõşmada kõzamõk aşõsõ yapma zamaõõ eğitimde öce hemşirelerde.0, ebelerde. olarak saptamõştõr. Ayõ çalõşmada 0-12 aylõk çocuğu aşõ takvimii doğru bilme oraõ eğitimde öce hemşirelerde 1., ebelerde 0. bulumuştur. Bostacõ Kütahya da yapmõş olduğu bir çalõşmada ise kõzamõk aşõsõ doğru yaõt oraõõ hemşirelerde., ebelerde. olarak bulmuştur. Bostacõ Kütahya da 0-12 aylõk bebekleri ruti aşõ takvimide yer ala aşõlarõ eğitimde öce hemşireleri. ü, ebeleri 0. u doğru yaõtlamõşlardõr. ocağõ koşullarõda buzdolabõõ õsõsõ asõl olmalõdõr? sorusua öğrecileri. ü , ortalama + C olmalõdõr yaõtõõ vermiştir. Diç Elazõğ da yapmõş olduğu bir çalõşmada buzdolabõõ õsõ derecesie doğru yaõt vereleri oraõõ eğitimde öce hemşirelerde., ebelerde. olarak bulmuştur. Eskiocak õ Samsu da yapmõş olduğu bir çalõşmada buzdolabõ õsõsõõ doğru bilme oraõõ hemşirelerde, ebelerde ve ebe-hemşirelerde.0 olarak saptamõştõr. Bostacõ Bilecik te yapmõş olduğu bir çalõşmada buzdolabõõ õsõsõõ doğru bilme oraõõ hemşirelerde 0., ebelerde.2 olarak saptamõştõr. Bostacõ Kütahya da ise buzdolabõ õsõsõõ doğru bilme oraõõ hemşirelerde., ebelerde 2. olarak bulmuştur. Souç olarak; Fõrat Üiversitesi Yüksek Okulu so sõõf öğrecilerii aa çocuk sağlõğõ ve aile plalamasõ kousudaki bilgi düzeyleri bekleei altõdadõr. Öğrecileri eğitim döemi souda edimiş olmalarõ beklee istedik değişiklikleri yeterice oluşmamasõ, söz kousu öğrecileri heüz halk sağlõğõ dersi almamõş olmasõda kayaklamõş olabilir. Ayõ öğrecilere mezu olurke yei bir aket uygulaarak halk sağlõğõ eğitimi sorasõ bilgi düzeyleri ölçülebilir. Ayrõca sağlõk ile ilgili yüksekokul düzeyide eğitim vere tüm okullarda etegre eğitim sistemie geçilmesi ve bazõ dersleri de aktif sistemle işlemesii eğitime büyük katkõ sağlayacağõ düşüülmektedir. Ders müfredatlarõ ülkemizi ihtiyaçlarõa ve sağlõk sorularõa öcelik verecek şekilde yeide gözde geçirilmeli, teorik ve pratik eğitim olaaklarõ arttõrõlmalõdõr.

8 0 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt () () ÖZET Fõrat Üiversitesi Yüksekokulu (SYO) so sõõf öğrecilerii aa çocuk sağlõğõ ve aile plalamasõ kousudaki bilgi düzeylerii saptamak amacõyla yapõla bu çalõşmada; so sõõf öğrecilerii tümü araştõrmaõ kapsamõa alõmõştõr. Bölümü so sõõf öğrecilerii 0 õa (/), hemşirelik bölümü so sõõf öğrecilerii 0 üe (/) ve Bölümü so sõõf öğrecilerii. ie (/) ulaşõlmõştõr. Tüm grup birlikte düşüüldüğüde cevaplõlõk oraõ. (/) olmuştur. Çalõşmaya alõa öğrecileri yaş ortalamasõ 22.1±1.2 dir.. u Meslek Lisesi mezuudur. Bildikleri aile plalamasõ yötemleri sorulduğuda; öğrecileri 1.1 i oral kotraseptifler ve RİA yõ, 2.1 i kodomu, 1.1 i ejektabõllarõ, 1. i cerrahi sterilizasyou,.1 i coitus iterruptusu ve. i takvim yötemii bildiğii belirtmiştir. Ülkemizde aa ölüm edei olarak;. i kaama, 2. i toksemi, 2. u efeksiyo, 1. sõ çeşitli vasküler olaylar,. i aei herhagi bir sistemik hastalõğõ ve 1.1 i riskli gebelikleri ( yaşõda öce, yaşõda sora, 2 yõlda daha az aralõklõ ve te fazla sayõda gebelikler) saymõştõr. Çalõşmaya alõa öğrecileri 2. u gebelik büyüklüğüü saptamak içi Leopold maevrasõõ yapõlmasõ gerektiğii, 0. si gebelere birer ay ara ile 2 doz teteoz aşõsõõ yapõlmasõ gerektiğii, 2. u gebelerde g/dl i altõdaki hemoglobi değerlerii varlõğõõ aemiyi göstereceğii belirtmiştir. Ülkemizde 0- yaş grubuda e sõk görüle yetersiz ve degesiz besleme sorularõ olarak;. si protei eerji malütrisyouu, 1. ü aemiyi,.1 i raşitizmi ve. sõ diş çürüklerii saymõştõr. Ülkemizde ruti aşõ takvimide yer ala ve 0-2 ay arasõ yapõlmasõ gereke aşõlar sorulduğuda;. i BCG aşõsõõ yapõlma zamaõõ,. si ise DBT ve polio aşõsõõ yapõlma zamaõõ doğru bilmiştir. Öğrecileri. u bebeklere ilk - aylõk döemde tek başõa ae sütü verilmesi gerektiğii ifade etmiştir. Souç olarak; öğrecileri eğitim döemi souda edimiş olmalarõ beklee istedik değişiklikleri yeterice oluşmamasõ, söz kousu öğrecileri heüz halk sağlõğõ dersi almamõş olmasõda kayaklamõş olabilir. Ayõ öğrecilere mezu olurke yei bir aket uygulaarak halk sağlõğõ eğitimi sorasõ bilgi düzeyleri ölçülebilir. Ayrõca sağlõk ile ilgili yüksekokul düzeyide eğitim vere tüm okullarda etegre eğitim sistemie geçilmesi ve bazõ dersleri de aktif sistemle işlemesii eğitime büyük katkõ sağlayacağõ düşüülmektedir KAYNAKLAR 1. Ere N, Öztek Z. Halk Sağlõğõõ Gelişmesi. Halk Sağlõğõ Temel Bilgiler Kitabõ. (Ed: Berta M, Güler Ç). Akara, Güeş Kitapevi Ltd.Şti, 1: Resmi Gazete (2 Kasõm 1), =2.. T.C. Bakalõğõ Projesi Geel Koordiatörlüğü. İsagücü Mevcut Durum Raporu. T.C. Bakalõğõ Projesi Geel Koordiatörlüğü, Döküm No=TSH/İGG / I-0 001, 1:-.. Seviğ Ü. Hizmetleri ve. Toplum ve Hekim, 00;:12-.. Ere N, Öztek Z. Yöetimi. Halk Sağlõğõ Temel Bilgiler Kitabõ. (Ed: Berta M, Güler Ç). Akara, Güeş Kitapevi Ltd.Şti, 1:1-.. Aydõ T, Aykut M, Öztürk Y. Erciyes Üiversitesi de Okuya So Sõõf Kõz Öğrecileri Aa-Çocuk Sağlõğõ Kousudaki Bilgi ve Tutumlarõõ Değerledirilmesi. III. Halk Sağlõğõ Güleri. Geçleri Sorularõ Bildiri Kitabõ. Kayseri, 1:-1.. Diç E. Elazõğ İl Merkezi ve Merkez İlçeye Bağlõ Birici Basamak Kuruluşlarõda Çalõşa Hemşire ve Ebeleri Aa Çocuk Sağlõğõ ve Aile Plalamasõ Kousudaki Bilgi Düzeyleri. Doktora Tezi. T.C.Fõrat Üiversitesi Bilimleri Estitüsü Müdürlüğü, Elazõğ, 1.. Bostacõ M. Kütahya İli Ocaklarõdaki Persoelii Bağõşõklama ve Soğuk Zicir Kousuda Bilgi Düzeyleri. Sedrom. 12;:-.. Bostacõ M. Bilecik İli Ocaklarõdaki Persoelii Bağõşõklama ve Soğuk Zicir Bilgileri. Fõrat Üiversitesi Bilimleri Dergisi. 1;:-1.. Eskiocak M. Birici Hizmeti Vere Kurumlarõda Çalõşa Persoelii Bağõşõklama ile ilgili Bilgi Düzeyleri Üzerie Bir Çalõşma. Uzmalõk Tezi. Samsu, 1.

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Sadetti ÖZEN 1, Dr. Birse KOLDEMİR 2 SUMMARY Trasportatio is a itegrated process i the form of precautios ad approaches that covers geeral

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi

Okul Öncesi Yafl Grubundaki Çocuklara Verilen A z-difl Sa l Konusunda Anlatsal ve Görsel E itimin Bilgi Düzeyine Etkisi Çocuk Dergisi (1):2-29, Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara Verile A z-difl Sa l Kousuda Alatsal ve Görsel E itimi Bilgi Düzeyie Etkisi Süreyya SARVAN *, Emie EFE ** Okul Öcesi Yafl Grubudaki Çocuklara

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi

14-18 Yafl Grubundaki Lise Ö rencilerinin Beslenme Al flkanl klar n n Saptanmas ve De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg 2002; 6(4): 159-164 14-18 Yafl Grubudaki Lise Ö recilerii Besleme Al flkal klar Saptamas ve De erledirilmesi EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF 14-18 YEARS OLD ADOLESCENTS IN TWO HIGH

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Üiversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühedisliği Öğretimide 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Koya SUNULMUŞ BİLDİRİ LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL ve ark. İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL, Semra ÇELİKLİ Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

ÇOCUK CERRAHİSİNDE MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI *

ÇOCUK CERRAHİSİNDE MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI * CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ) () ÇOCUK CERRAHİSİNDE MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI * Zekeriya İLÇE, Fatih AKOVA, Nur ERAY, Sia CELAYİR Backgroud. Neoatal surgical mortality has decreased with the

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan

Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından, gerekse bazı bilimsel makalelerin bulgularına dayalı olarak aile hekimliği uygulamasının ekip çalışmasını motive

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

BIRAK-KAZAN 1996 ULUSLARARASI ÇEKİLİŞLİ SİGARAYI BIRAKMA KAMPANYASI NIN ELAZIĞ İLİ PİLOT ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

BIRAK-KAZAN 1996 ULUSLARARASI ÇEKİLİŞLİ SİGARAYI BIRAKMA KAMPANYASI NIN ELAZIĞ İLİ PİLOT ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ* 133 BIRAK-KAZAN 1996 ULUSLARARASI ÇEKİLİŞLİ SİGARAYI BIRAKMA KAMPANYASI NIN ELAZIĞ İLİ PİLOT ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ* S. Aytaç POLAT, Erol SEZER Background and Design.- This is a follow up study

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/63761 KONU : Asgari

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

A.Ü.T.F. 9-10 SÖMESTR ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ

A.Ü.T.F. 9-10 SÖMESTR ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 2, 2002 137-142 A.Ü.T.F. 9-10 SÖMESTR ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ Deniz Çalışkan* Füsun Yaşar** Arslan Tunçbilek***

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (14/01/2004) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

ÇALI AN VE ÇALI MAYAN FERT L ÇA INDAK KADINLARDA STEMS Z GEBEL K SIKLI I VE GEBE KALMAK STEMEME NEDENLER N N ARA TIRILMASI

ÇALI AN VE ÇALI MAYAN FERT L ÇA INDAK KADINLARDA STEMS Z GEBEL K SIKLI I VE GEBE KALMAK STEMEME NEDENLER N N ARA TIRILMASI ÇALI AN VE ÇALI MAYAN FERT L ÇA INDAK KADINLARDA STEMS Z GEBEL K SIKLI I VE GEBE KALMAK STEMEME NEDENLER N N ARA TIRILMASI Dilek KARAMAN, Gülegül KÖKEN, Emie ÇO AR, Fige Kır AH N, Da ısta Tolga ARIÖZ,

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ 19 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 19 Nisan 2006! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ! Emeklilik ve genel sağlõk reformlarõnõn bu hafta yasalaşmasõ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI Cannabis Use Prevalence Among Primary and Secondary School Children in Turkey Dr. Kültegin Ögel 1, Dr. Şükrü Uğuz 2, Dr.

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Aralõk 2007 HABERLER. Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli

Elektronik Ticaret Bülteni Aralõk 2007 HABERLER. Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli HABERLER Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli Elektronik ticaretin yaygõnlaşmasõyla beraber internet üzerinde yaşanan sorunlar da artmaktadõr. Buna istinaden, üyelerimizi bilgilendirmek amacõyla,

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

THE ROLE OF PRIMARY CARE IN THE INVESTIGATION OF BREAST MASSES

THE ROLE OF PRIMARY CARE IN THE INVESTIGATION OF BREAST MASSES Aile Hek Derg 997; (3): 43-47 Araflt rmalar MEME K TLELER N N ARAfiTIRILMASINDA B R NC BASAMA IN YER * THE ROLE OF PRIMARY CARE IN THE INVESTIGATION OF BREAST MASSES Ayli Güdo mufl, Yeal Düdar, Süleyma

Detaylı

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A (Tur) (02/01/2002) Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için A Ç I K L A M A I. MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR? 1. Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi ile güvence

Detaylı

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011.

Deomed Yay nc l k. Türkçe birinci bask Deomed, 2011. Deomed Yay c l k Holz / Spaide Medikal Retia / Patogeez, Ta ve Tedavi Gücellemeleri Türkçe Editörü / Gülipek Müftüo lu Çeviri / rem Hamamc o lu 27 Yazar Kat l m yla 16.5 x 24 cm, XII + 228 Sayfa 55 fiekil,

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI Türk Nefroloji Diyaliz ve Trasplatasyo Dergisi/Office Joural of the Turkish Nephrology, Associatio 99; 3:202 BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI

Detaylı

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 01 Temmuz

Detaylı

ü ü üü ş ş ş Ü ÜÜ ü ü üü ş ü ş ş ö ç ş ş ç ş ü ü ü ç ç ş ü ş ş ü ü ü ö ş ö ş ö ş ş ç ş ü ş ç ş Ç ç Ü öü ü ü üü ü ü üü ç ş ç ş ö ö ü ç ş ç ş ş ö ç ş ö

ü ü üü ş ş ş Ü ÜÜ ü ü üü ş ü ş ş ö ç ş ş ç ş ü ü ü ç ç ş ü ş ş ü ü ü ö ş ö ş ö ş ş ç ş ü ş ç ş Ç ç Ü öü ü ü üü ü ü üü ç ş ç ş ö ö ü ç ş ç ş ş ö ç ş ö ş ü ş ü ü üü ü ş ö ş ş ö Ü ş ş ş ö Ç ö öü ö ö Ç ş ş ş ö ç ç ş ş ş ş ü ç ş ö ü ü ü üü ş ş ş Ü ÜÜ ü ü üü ş ü ş ş ö ç ş ş ç ş ü ü ü ç ç ş ü ş ş ü ü ü ö ş ö ş ö ş ş ç ş ü ş ç ş Ç ç Ü öü ü ü üü ü ü üü ç ş ç

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ Ali COŞKUN Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi GİRİŞ: D evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için

Detaylı

BOZKIR İLÇESİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUTATION OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES IN THE DISTRICT BOZKIR

BOZKIR İLÇESİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUTATION OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES IN THE DISTRICT BOZKIR BOZKIR İLÇESİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUTATION OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES IN THE DISTRICT BOZKIR Musa ÖZATA * Öz Bu çalışmanın amacı Bozkır ilçesindeki birinci

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

3. SINAV TAKVİMİ. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Uluslararası Kariyer İçin DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010 DAÜ GİRİŞ SINAVI - 2010 A KİMLER BAŞVURABİLİR?

3. SINAV TAKVİMİ. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Uluslararası Kariyer İçin DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010 DAÜ GİRİŞ SINAVI - 2010 A KİMLER BAŞVURABİLİR? 1. DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010 2010-2011 Akademik Yılı, DAÜ GİRİŞ SINAVI 2010, 06 Eylül 2010 Pazartesi güü, 09:00-11:00 saatleri arasıda tek oturum halide Gazimağusa'da DAÜ Kampüsü de yapılacaktır. 2. DAÜ GİRİŞ

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri*

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri* ARAŞTIRMA Sağlık Meslek Lisesi So Sııf Öğrecilerii Hemşirelik Mesleğie İlişki Düşüceleri* Opiios of Seior Studets of a Vocatioal Health High School about Professio of Nursig Gül Dikeç 1, Siem Karakurt

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı