THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik çatışmaları savaşa döüştüğü güümüz şartlarıda, işletmeler içideki bireysel ve örgütsel çatışmaları iyi yöetilmesi ve kotrol altıda tutulması zorululuk olmuştur. İşletme başarısıda çatışma yöetimii işletmeler açısıda öemi düşüüldüğüde, yöeticileri çatışmalara yöelik yaklaşımları ö plaa çıkmaktadır. Yöeticileri çatışma yöetimi stillerii belirlemeyi amaçlaya bu araştırmada, Thomas tarafıda geliştirile model temel alımış, bu kapsamda Adaa ilide faaliyet göstere tekstil işletmeleride uygulaa aket yardımıyla alamlı birtakım souçlara da ulaşılmıştır. Geçerlilik ve güveilirlik boyutları iceledikte sora, işletmeleri orta ve üst kademe yöeticilerii cisiyet ve medei durum değişkeleri açısıda örgüt içi çatışmalarda gösterdikleri davraış boyutu ve tutumları arasıda farklılık olup olmadığıı ortaya koymak içi t-testi uygulamıştır. Aahtar Kelimeler: Çatışma, çatışma yöetimi, çatışma yöetimi stilleri modeli THE CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF MANAGERS IN THE SCOPE OF THE THOMAS MODEL AND A CASE STUDY ABSTRACT Today there is ot oly a strict competitio betwee compaies but also ecoomic coflicts are like a war i the busiess life. I these coditios, the maagig ad cotrollig successfully the orgaizatioal ad idividual coflicts are gettig compulsive for busiess. Therefore the approach of the maager trough the coflicts with i compaies became importat. This study is aimig to ivestigate the coflict style of the maagers, for this reaso Thomas model was used. I this scope a questioaire was prepared a applied to the fabric producer compaies. The t test was used to ivestigate the high, middle ad lover class maagers attitudes trough coflict maagemet with i orgaizatio i term of the geder ad marriage variables. As a result of the aalyzig of the questioaires, the sigificat results were foud. Key Words: Coflict, coflict maagemet, ad the model of the coflict maagemet style Başket Üiversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (Öğr. Gör. Dr.) Gazi Üiversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Öğr. Gör. Dr.) Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 1

2 GİRİŞ Çatışmalar; bütü toplumlarda var ola bir diamik etkileşim soucu ortaya çıka doğal bir olgudur ve her sosyal toplumda az veya çok buluur. Çatışmalar diamiktir; çükü çatışma içeriside taraflar kedi pozisyolarıı diğer tarafa göre ayarlar (Tuluay, 1990: 30). Örgütsel çatışmalar; çatışa tarafları özellikleride ve çatışma öcesi ilişkileride, çatışma yarata kouda, çatışmaı ortaya çıktığı sosyal çevrede, çatışma ile ilgilee izleyicilerde, çatışmada uygulaa strateji ve taktikler ile çatışmaı souçlarıda etkilee, çevresideki geiş alaa etkisii yaya bir süreçtir. Yöetimi temel amaçlarıda biri, örgüt içideki davraış farklılıklarıı e alt düzeye idirerek davraışlarda tek tipliği sağlamak ve güveilir davraış kalıpları oluşturmaktır (Ca, 1994: 45). Dolayısıyla örgütlerde verimliliği, etkililiği ve kotrolü sağlayabilmek içi davraışlarda çeşitliliği ortada kaldırmak gerekir (Korkmaz, 1994: 77). Çatışma, sadece yöetimi üzeride durduğu bir kavram değildir. Toplumsal bir olgu olması edeiyle; atropoloji, sosyoloji, psikoloji, ekoomi vb. gibi bilimler de çatışmayı icelemektedir. 1. Çatışmaı Taımı ve Çatışmaya Yöelik Kuramsal Yaklaşımlar Gülük hayatı çeşitli kesitleride sık olarak kullaıla çatışma kavramı, e geel alamda savaşlarda edüstriyel mücadelelere, rekabette diğer bireylerde kişisel olarak hoşlaılmamasıa kadar çeşitli durum ve olayları büyesie almaktadır (Tekarsla ve diğ., 2000: 238). Bir calı orgaizma, yaşamsal itelikte bir ihtiyacıı tatmi etmek istediği zama bir egelle karşılaştığıda sıkıtı ve buu doğurduğu gergilik meydaa gelir. İsalar bakımıda da çatışma, gerek fizyolojik gerekse sosyo-psikolojik ihtiyaçları tatmiie egel ola sıkıtıları meydaa getirdiği gergilik durumlarıdır (Ere, 2000: 527). Sözlük alamıyla çatışma, çatışma eylemii ifade etmektedir. Çatışmak ise, birbirie çatmak veya çatılmak olarak taımlamaktadır. Diğer alamları ise şöyledir: (söz, iddia veya davraışlar) birbirii tutmamak, birbirii çelmek, müteakız olmak ; karşılıklı vuruşmak, kavga etmek ; vs. (TDK Sözlüğü, 1998:238). Çatışmaı İgilizce karşılığı ola coflict kelimesi; Latice de birbirie vurmak, karşı gelmek alamıda ola coflictus köküde gelmektedir (Pekkaya, 1994: 3). Görüldüğü gibi, kelimei özüde olumsuz bir alam yatmaktadır. Nitekim bazı bilim adamları, çatışmaı saldırgalık içere bir süreç olduğuu belirtmektedirler (Ware ve Bares, 1983: 196). Çatışmaya yöelik kimi taımlar aşağıda suulmuştur: Geel alamda çatışma, her türlü karşı koyma ve karşılıklı olumsuz ilişki alamıa gelip, gücü, kayakları veya toplumsal pozisyoları azlığıa ve değişe değer yargılarıa dayaır (Robbis, 1974: 15). Stoer çatışmayı, Örgütte iki veya daha fazla kişi ya da grup 2 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

3 arasıda kıt kayakları paylaşılması veya faaliyetleri tahsisi ile yie bu kişi ve gruplar arasıdaki, amaç, statü, değer yargıları veya algılama farklılıklarıda kayaklaa alaşmazlık olarak taımlamıştır (Stoer, 1978: 345). Rahim çatışmayı şu şekilde ifade etmiştir: Birey ve grupları içideki veya aralarıdaki uyumsuzluk veya alaşmazlık biçimide kedii göstere bir etkileşim durumudur (Rahim, 1985: 81). Ere, çatışmayı Bir örgütte bireyler ve grupları birlikte çalışma sorularıda kayaklaa ve ormal faaliyetleri durmasıa veya karışmasıa ede ola olaylar olarak ifade etmiştir (Ere, 2000: 527). Koçel ise, İki veya daha fazla kişi veya grup arasıdaki çeşitli kayaklarda doğa alaşmazlık olarak taımlamıştır (Koçel, 2001: 534). Yukarıda yapıla taımları ışığıda örgütsel çatışmayı şu şekilde taımlamaı mümkü olabileceği düşüülmektedir: Örgüt içideki birey veya grupları, kedi içleride, aralarıda veya örgütle, çeşitli ve farklı edelerde kayaklaa, uyuşmazlık, alaşmazlık ve/veya birbirie ters düşme şeklide ortaya çıka değişke özellikli bir etkileşim sürecidir. Çatışma kousuda yapıla ilk çalışmalar, çatışmaı kötü bir durum olarak algıladığıı göstermektedir. Bu yaklaşımı geçerli olduğu döemde, diğer bir ifadeyle geleeksel yöetim düşücesi içide çatışma isteilmeye bir durum olarak kabul edilmiştir (Colb ve Barturek, 1992: 5; Özkalp ve Kırel, 1996: 314; Ere, 2000: 527; Koçel, 2001: 534). Örgütsel etkiliğe yöelik bu yaklaşımlarda çatışmaı ortada kalkması içi görevleri, yötemleri, kuralları ve yetki ilişkilerii açık olarak taımlaması ve rasyoel bir örgüt yapısı geliştirilmesi ögörülmüştür (Erdoğa, 1999: 200). Geleeksel yaklaşımı her türlü çatışmayı işlevsel olmakta uzak ve örgüte zarar verici oluşumlar olarak görmesie karşılık davraışsal yöetim düşücesi içeriside örgütte ortaya çıka çatışmalarda e azıda bir kısmıı bazı soruları varlığıa işaret etmeleri ve sözkousu sorulara daha sağlıklı çözümler geliştirebilmesi içi yöetimi harekete geçirmeleri edeiyle işlevsel çatışma şeklide iteledirilmesi görüşü hakimdir (Şimşek, 1987: 12; Özkalp ve Kırel, 1996: 315; Baysal ve Tekarsla, 1996: 307). Davraışsal yaklaşımcılar, geel olarak çatışmaı bireyler ve gruplar arası farklılıklarda doğduğuu, çatışmaı yok edilmesii bu farklılıkları ortada kaldırılması alamıa geldiğii ileri sürerek, buu olaaksızlığıı belirtmişler, bireyler ve gruplar arasıdaki çatışmaları beimseip, desteklemesi gerektiğii savumuşlardır (Tekarsla ve diğ., 2000: 272). Örgütlerde meydaa gele çatışmaları moder bir yaklaşımla ortaya koyalar, literatüre etkileşimciler olarak girmişlerdir. Bu yaklaşım, davraışsal yaklaşımda farklı olarak optimal düzeyde bir çatışmayı açıkça desteklemeye yöelir ve çatışma yöetimii, güdüleme ve çözüm yötemlerii de kapsayacak şekilde taımlar (Baysal ve Tekarsla, 1996: 308). Etkileşimci Yaklaşım; barışçıl, işbirlikçi, saki ve aşırı uyumlu bir grubu durağa, ilgisiz, değişim ve yeilik ihtiyaçlarıa tepkisiz kalma eğilimide olduğu matığıda hareketle, makul düzey- Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 3

4 de bir çatışmaı yöetici tarafıda desteklemesii, söz kousu sistemi yaratıcılığıı, özeleştiri yapma yeteeğii ve yaşamıı sürdürebilirliğii sağlayacağıı öe sürer (Rolliso ve diğ., 1998: 402; Tekarsla ve diğ., 2000: 272). 2. Çatışma Nedeleri ve Çatışma Türleri Literatür icelediğide çatışmaya ede ola faktörleri üç başlık altıda icelediği görülmektedir; iletişime ilişki edeler, örgütsel yapıya ilişki edeler ve bireysel davraışlara ilişki edeler. Bir arada yaşaya isalar, birlikte yaşayabilmek içi ilişki kurma ihtiyacı duyarlar. Birbirlerii taımak, alamak, sevmek gibi edelerle iletişim kurarlar (http:// ). İletişim süreci, örgütü bütü birimleri arasıda bilgi alışverişi sağlar. Bu süreçte yaşaa sorular, örgütlerde bazı tıkaıklıklara ve çatışmalar ede olabilir (Erdoğa, 1997: 279; Rolliso ve diğ., 1998: 404). Etki iletişimi egelleye ve bu sebeple de çatışmalar ede olabile bazı sorular aşağıdaki gibidir (Cüceloğlu, 1995: 21-23; Dökme, 1997: 99; Taka, 1997: 13; Baltaş ve Baltaş, 2000: 30; Ere, 2000: 346; Robbis, 2001: 386); Alama Güçlükleri Algılamada Seçicilik Dilememe Soruları Yetersiz İletişim Bireyler arasıda yaşaa çatışmaları büyük bir bölümü, bireyleri yer aldığı sosyal ya da biçimsel yapıları özellikleride kayaklaır. Örgütsel çatışmaya yol açabilecek yapısal özellikler şu şekilde sıralaabilir (Stoer, 1978: 348; Kılıç, 1985: 114; Newstorm ve Davis, 1993: ; Tuğlu, 1996: 29; Ertürk, 1998: 210; Ere, 2000: 379; Robbis, 2001: 387); Statü ve Güç Bürokratik Nedeler Yöetime Katılım Adil Olmaya Ödülledirme Sistemi Yöeticii Kabul Görmemesi Hiyerarşik Yapı Foksiyoel Bağımlılık Rol Belirsizliği Düşük Performas Örgütsel Değişim Örgüt Politikaları 4 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

5 Örgütsel İklim Örgütlerde çatışmalara ortam hazırlaya diğer bir faktör de kişisel farklılıklardır. Kişileri farklı amaç, değer yargısı, tutum, yeteek ve özelliklere sahip olmaları, kişisel çekişmeleri, dolayısıyla da çatışmalarıı öemli bir edeidir (htttp://www.mhet.org/psyhelp/chap13/chap13m.html, ). Çatışmaya yol açabile bireysel davraışlara ilişki edeler şu şekilde sıralaabilir (Davis, 1988: 336; Sadole ve Kelma, 1993: 32; Usal ve Kuşluva, 1997: 76; Rolliso ve diğ., 1998: 405; Tekarsla ve diğ., 2000: 296; Ere, 2000: 289); Kişilik Uyuşmazlığı Fikir Ayrılığı Kişisel İlgi ve Hedefleri Farklılığı Egelleme Stres Yukarıda bahsedile edelerde dolayı örgütlerde ortaya çıka çatışma türleri geel olarak dört grup içide sııfladırılmaktadır. Çatışmaları örgüt amaçlarıa ulaşılmasıdaki etkileri ve katkıları itibarıyla foksiyoel ve foksiyoel olmaya çatışma şeklide sııfladırılabiliir (Stoer, 1978: 346; Taka, 1997: 23-24; Koçel, 2001: 535). Çatışmaı ortaya çıkış şeklie göre, potasiyel, algılaa, hissedile ve açık çatışma türleride söz etmek mümküdür (Kılıç, 1985: ; Tuğlu, 1996: 11); Taka, 1997: 26; Türkel, 2000: 111; Robbis, 2001: 390). Çatışmalar, örgüt içideki yerlerie göre de sııfladırılabilmektedir. Bu kapsamda dikey çatışma (farklı hiyerarşik düzeyler arasıda), yatay çatışma (ayı hiyerarşik düzeyler arasıda ve komuta-kurmay çatışmasıda söz etmek mümküdür (Tuğlu, 1996: 21; Taka 1997: 28; Ala, 2001: 24-25; Calı, 2001: 12). Çatışmaları sııfladırırke yararlaıla dördücü ve so kriter, çatışmaya ede ola taraflardır. Bu kapsamda içsel, kişiler arası, birey ile grup arasıda, birey ile örgüt arasıda, gruplar arası ve örgütler arası çatışmalarda bahsedilebilir (Stoer, 1978: 347; Markham, 1996: 13; Erdoğa, 1999: ; Ere, 2000: ; Koçel, 2001: ). 3. Çatışma Yöetimi ve Çatışma Yöetim Modelleri (Yolları) Çatışmaları tümde eksikliği, oldukça sıkıcıdır ve çatışmaları baskı altıa alıdığıı göstergesidir. Çatışma gerçekte e kötüdür, e de iyi bir örgütlemei karşısıdaki egeldir. Memuiyetsizlikler ve doyumsuzluklar, uygulamaları yeide değerledirilmesie ve örgütü etkiliğii tümde geliştirecek ayarlamalara ede olabilir (Bayrak, 1996: 21). İşte bu edele çatışma yöetimi kavramı örgütler içi büyük öem arz eder. Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 5

6 Çatışmayla ilgili literatür icelediğide çatışmayı çözmek ve çatışmayı yöetmek kavramlarıı karıştırıldığı, hatta birbirlerii yerie kullaıldığı görülmektedir. Oysa bu kavramlar birbiride farklıdır. Çatışma yöetimide, örgütsel başarıyı e yöde etkilediğie bakılarak çatışma, işlevsel veya işlevsel değildir şeklide iteledirilir (Rahim ve diğ., 1999: 155). Çatışma yöetimii bir biçimi ola çatışmayı çözme yaklaşımları, her durumda çözümleme işlemii e doğru karar olduğuu savuur. Çatışmayı çözme ile yöetme arasıdaki temel farklılıklar şulardır (Rahim ve diğ., 1992: 423): Çatışmaı çözümlemesi, çatışma yöetimii bir biçimidir. Yöetici, içide buluula duruma göre çatışmayı çözme yoluu seçebilir. Çatışmayı çözme, çatışmaı tamamıyla ortada kaldırılmasıı savuurke, çatışma yöetimi, bazı durumlarda makul ve ılımlı bir çatışma düzeyii, örgütü verimliliği ve sürekliliği açısıda gerekli olduğuu savuur. Çözümleme yaklaşımlarıda müdahalei amacı, bir soru olarak iteledirile çatışmayı miimize etmektir. Bua karşılık çatışma yöetimide müdahale, çatışmaı miktarıı arttırmak ya da azaltmak suretiyle örgütsel başarı açısıda arzu edile souçlara ulaşmayı hedefler. Çatışma yöetimi, çatışmayı iyi ve kötü olarak ayırt edip, çatışmayı öemli bir egel olarak görmektese, çatışmaı gözükmeye faydalı ve yaratıcı yöüü görmeyi amaçlamaktadır (Kah ve Bouldig, 1964: 76). Çatışmaları başıboş bırakılması veya kötü yöetimi örgütü etkiliği ve verimii düşürürke, çatışmaı iyi yöetilmesi örgütü gücüü artırır. Yöeticileri de, bu edele ortaya çıka çatışmaları yok etmek, görmezlikte gelmek ve çatışmaı hiç var olmadığıı kabul etmek yerie, ou yapıcı ve yaratıcı bir hareketi kayağı olarak görmeleri ve iyi yöetmeleri gerekir. Çatışmalar kötü yöetildiğide sorular geellikle gizleir, fakat daha sora çözümü daha zor ve başka bir biçimde ortaya çıkar. Çatışmaları kötü yöetilmesi hem bireylere, hem de örgüte zarar verir (Stockwell, 1997: 6). Bireyleri sert ve/veya kötü idare edile bir çatışma eticeside sosyal durumları, güvelik ve kabul edilme duyguları zedeleir. Sosyal destekte yoksu kalmak, fiziksel hastalık ve psikolojik huzursuzluğa ede olur, kişiyi güçsüzleştirir. Kişii edişeleri ve egellemeleri acı verici strese ede olur ki, buu devamıda ülser ve stres kayaklı diğer hastalıklar meydaa gelir. Çatışmada sürekli kaçıalar kedilerii zayıf hissederler, egellemeler ve problemlerle mücadele içi kedilerii güçlü hissetmezler. Çatışmayı taıma ve kabulleme suretiyle problem çözme sürecide çatışmayı kullama yerie, çatışma yöetimide başarısız olma, örgüt içide de büyük sıkıtılara ede olur. Egellemeler, örgütsel hedeflere ve kişisel isteklere ulaşmada kullaıla eerjiyi azaltır ve başarısızlık duygusuu artırır (Tjosvold, 1991: 56). 6 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

7 Davraış bilimciler, çatışmaı yöetimi ve çözüm yolları koularıda uzu yıllar araştırma yapmışlardır. Bu çalışmalar, çatışmaı edelerii ve bu durumda alıacak geel tutum ve stratejileri ortaya çıkarmaya yöeliktir (Millis, 1989: 495). Bu kısımda çatışmalı durumlara ilişki farklı davraış stillerii içere modellerde literatürde e sık kullaıla üçüe yer verilecektir (Stoer, 1978: ; Newstrom ve Davis, 1993: ; Pekkaya, 1994: 13; Rahim ve Mager, 1995: 123; Wall ve Calister, 1995: ). Bu üç model içide, çalışmaı ampirik kısmıda Thomas ı Çatışma Yöetimi Modeli kullaıldığıda, ilgili model üzeride daha detaylı durulacaktır. Blake ve Mouto u 1964 yılıda geliştirdikleri ölçek, çatışmaı çözümüde ve yöetimide kullaılabilecek olası beş modeli taımlamaktadır. Bular; geri çekilme, yumuşatma, baskı yapma, uzlaşma ve problem çözmedir (Blake ve Mouto, 1964: 11-12; Burke, 1970: 394). (9, 1) (9.9) Yüksek Düşük İsaa Verile Öem (5.5) (9.9) (9.1) Düşük Üretime Verile Öem Yüksek Şekil 1: Blake ve Mouto u Çatışma Yöetimi Biçimleri Ölçeği Kayak: Blake ve Mouto, 1964: 11 Şekil 1 de görüldüğü gibi yatay ekse üretime verile öemi, dikey ekse ise isaa verile öemi ifade etmektedir. Her iki ekse de 9 pualık ölçeğe göre umaraladırılmakta ve 9 pua e yüksek öemi göstermektedir. Model, isaa ve üretime verile öemi farklılaştırılmasıyla 81 farklı yöetim biçimi içermekle birlikte, Blake ve Mouto bularda sadece beşii taımlamışlardır: (1, 1) geri çekilme, (1, 9) yumuşatma, (9, 1) baskı yapma, (5, 5) uzlaştırma ve (9, 9) problem çözümleme. Rahim ve Booma ı geliştirdiği ikici model, kedie ilgi ve başkalarıa ilgi olmak üzere iki boyutta oluşmaktadır. Şekil 2 de görüldüğü gibi bu boyutlar, bireyi çatışma sırasıdaki motivasyo yöelimii bir ifadesidir ve bu iki boyutu birleşimi beş ayrı çatışma yöetimi stili meydaa getirmektedir (Rahim ve Mager, 1995: 123). Tümleştirme yötemi, bireyi hem kedisi, hem de başkaları içi yüksek düzeyde ilgisii simgeler ve problem çöz- Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 7

8 me olarak da biliir. Ödü verme yötemide taraflarda birii, diğer tarafı kurallarıa uymak içi kedii feda ettiği görülür. Şekil 2: Rahim ve Booma ı Çatışma Yöetimi Modeli Kayak: Rahim, 1986: 24 Hükmetme yötemi, çatışmalı durumu kazaalım-kaybedi yaklaşımıyla ele alıması ve çatışma durumuda, karşı tarafı kazamasıı egellemek amacıyla baskı yapma yolua başvurulması olarak ifade edilebilir (Rahim, 1986: 25). Kaçıma yötemi, bireyi gerek kedisi, gerekse başkaları içi düşük ilgisii ifade eder (Rahim ve Pseicka, 1989: 35). Kaçıma yötemii beimseye bir yöetici açık olarak taraf olmaz ve çatışmaya doğruda müdahale etmek istemez. Uzlaşma yötemi, bireyi hem kedisi hem de başkaları içi orta düzeyde ilgisii simgeler. Çatışmayı yöetmekteki e klasik yol ola uzlaşmada, karşılıklı fedakarlık esastır (Rahim, 1986: 25). Çıkarcı Olmak Rekabet İşbirliği Çıkarcılık Uzlaşma Çıkarcı Olmamak Kaçıma Uyma İşbirliği Yapmamak İşbirliği İşbirliği Yapmak 8 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

9 Şekil 3: Thomas ı Çatışma Yöetimi Stilleri Modeli Kayak: Thomas ve Ruble, 1977: 145 Thomas, çatışma yöetimi stilleri modelii işbirliği ve çıkarcılık olarak iteledirdiği iki ekse üzerie kurmuştur. Şekil 3 de de izleebileceği gibi yatay ekse işbirliğii taımlar. İşbirliği, ayı zamada bireyi başkalarıı isteklerii tatmi etme derecesii de ifade eder. Dikey eksede gösterile çıkarcılık ise, bireyi kedi isteklerii tatmi etme veya kişisel amaçlarıı gerçekleştirme derecesidir(thomas ve Ruble, 1977: 144). İşbirliği stili, bireyler arası çatışmada kazaalım-kazaı yaklaşımıı ve güçlü bir şekilde işbirlikçi ve çıkarcı davraışları içerir. Bu stil, her iki tarafı da tatmi edecek bir yötemdir. Taraflar, bir arada çalışmak ve çıkarcı amaçlarıı gerçekleştirmek içi çatışmaları kökeie ierek, alaşmazlıkları gerçek edeii bulmaya çalışırlar (Thomas ve Ruble, 1977: 144). İşbirlikçi stile sahip bireyler, aşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptirler (Hellriegel ve Slocum, 1978: 443): Bu kişiler, soru doğru ve doğal olarak ele alıdığıda, çok daha iyi ve doğru çözümleri ortaya koacağıı düşüürler. Bu kişiler, kedi fikirleride açık sözlülük ve dürüstlük gösterirler. Bu kişiler, başkaları tarafıda diamik ve yardımcı olarak değerledirilirler. Kaçıma stilide, çıkarcı davraışlar yoktur. Acak, işbirliğie de yaaşmaz. Bu stil, çekilme, ilgisizlik ve kadere boyu eğme şeklide taımlaabilir (Szilagy ve Wallace, 1980: 367; Hellriegel ve Slocum, 1978: 441). Örgütte bireyler bu stili, örgüt içideki düzesizlikleri ve alaşmazlıkları görmezlikte gelerek çatışmada uzak kalmak ve tarafsız olmak içi kullaırlar. Böyle bir yaklaşım baze çatışmaı çözümlemesie yardımcı olurke, baze de çatışmayı artırıcı daha olumsuz souçları ortaya çıkmasıa ede olabilir. Bu stili sürekli ve sık kullaımı, diğer bireyler tarafıda çok az desteklee bir durumdur (Thomas ve Ruble, 1977: 145). Kaçıma stili kullaa bireylerde görülecek davraış özelikleri şulardır (Hellriegel ve Slocum, 1978: 441): Örgüt içide uygulaa kurallar varsa, oları örek gösterirler. Eğer yoksa, diğer bireyleri kedilerii karar vermeleri kousuda serbest bırakırlar. Örgüt içide, diğer bireylerle tartışma veya alaşmazlık meydaa getirecek koulara girmekte kaçıırlar ve böyle durumlar içie girmezler. Çatışma durumuda, alaşmazlığı öemli olmadığıı söyleyip ortamı terkederler. Rekabet stili, çıkarcı ola ve işbirliğie yaaşmaya davraışları içerir. Örgüt içideki çatışmalarda kazaalım-kaybedi yaklaşımıı yasıtır. Rekabet stilii kullaa birey, souç e olursa olsu, kedi çıkarları doğrultusuda hareket etmekte direir (Baksı, 1998: 51). Kedi amaçlarıı, başkalarıı amaçlarıı düşümede gerçekleştirmek ister. Bu stil hük- Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 9

10 metme ve güç öğelerii içerir. Böyle bir birey, bir tarafı kazaıp diğer tarafı kaybetmesi gerektiğii düşüür (Thomas ve Ruble, 1977: 146). Rekabet stili de, kaçıma stilide olduğu gibi, baze kişii kedi amaçlarıı gerçekleştirmesie yardımcı olur ve gee ayı şekilde diğer örgüt üyeleri tarafıda çok az desteklee bir durumdur. Rekabet stilii kullaa bireyleri gösterdikleri davraış özellikleri şulardır (Hellriegel ve Slocum, 1978: 441): Bir tartışma aıda, karşı taraf beğesi ya da beğemesi, kedi fikrii kabul edilmeside ısrar eder. Görüşüe katılmaya diğer bireyleri, kedisi gibi bir deeyime sahip olduklarıda, ou daha iyi alayacaklarıı ve daha olumlu düşüeceklerii savuur. Kedi düşücesii matığı ve faydaları kousuda, karşısıdaki kişi ve/veya grubu ika etmek içi çaba gösterir. Tartışma başladıkta sora, probleme kedi bulduğu çözüm kousuda ısrarcıdır. Uyma stili, rekabetçi stili aksie çıkarcı olmaya ve işbirlikçi ola davraışları içerir. Bu stili kullaa taraf, karşı tarafa taviz vermeye hazırdır (Szilagy ve Wallace, 1980: 367). Uyma stili becil olmaya davraışları içerir, diğer bireylerle işbirliği sağlar ve oları isteklerie boyu eğmeyi gerektirir. Uyma stilii kullaa bireyler, diğer bireyler tarafıda geellikle destekleir. Buula birlikte, bu kişiler, zayıf ve kişiliksiz olarak da değerledirilirler ve aşağıdaki özellikleri gösterirler (Millis, 1989: 448): Çatışmaları e iyi, kedi kişisel amaçlarıı gözardı ederek ve değer verdiği ilişkileri koruyarak ortada kaldırılabileceğii savuurlar. Durum veya karar diğer bireyleri mutlu edecekse, uyma tarzıdaki bireyler de katılırlar. Alaşmazlıkları, oları daha öemsiz göstererek gidermeye çalışırlar. Alaşmazlıkları, aralarıdaki farklılıkları öemsiz olduğuu belirterek gidermeye çalışırlar. Daha sora, kedi fikirlerii diğer bireylerle uyuşmasıı sağlarlar. Uzlaşma stili, orta düzeyde işbirlikçi ve çıkarcı davraışları içerir. Rekabet ile uyum arasıda yer ala bu yötemde, karşılıklı fedakarlık söz kousudur. Uzlaşma, tarafları güçleri degeli ise etkili olabilecek bir yötemdir. Bu stil, çatışmaı çözümüde çoğulukla kabul edile bir yötemdir (Thomas ve Ruble, 1977: 146). Bu stili kullaa bireyler, aşağıdaki davraış şekillerii gösterirler (Hellriegel ve Slocum, 1978: 442): Başkalarıı asıl ve e düşüdüğüü bilmek isterler. Zamalama uygu olduğuda, e hissettiklerii ve erede hatalı olduklarıı alatmaya çalışırlar. Mutlaka ortak bir souca ulaşmak gerektiğie iaırlar. Kedi düşüceleri soru çözümüde geçerli sayılmazsa, her iki tarafı da kazaç ve kayıplarıı belirtmeyi gerekli görürler. 10 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

11 Ortak bir çözüme ulaşmak isteirse, kedileride taviz vermeye hazırdırlar. Az da olsa birşeyler yemek, aç kalmakta iyidir düşücesiyle farklılıkları ortada kaldırmaya çalışırlar. 4. Thomas Modeli Kapsamıda Adaa da Faaliyet Göstere Tekstil İşletmeleride Gerçekleştirile Araştırma Araştırmaı bu bölümüde Adaa da faaliyet göstere tekstil ve tekstil hammaddesi ürete işletmelerde gerçekleştirile ampirik araştırmayla ilgili bilgiler ve bu araştırmada elde edile bulgular verilecektir Araştırmaı Amacı Bu çalışmaı amacı moder yöetim alayışıda, örgüt içi gelişmeye yöelik bir fırsat olabileceği düşüüle örgütsel çatışmaı davraışsal boyutlarıı ortaya koymaya yöelik olarak Thomas tarafıda geliştirile; çatışma davraışıı işbirlikçilik - çıkarcılık şeklide iki temel boyutuda iceleyerek bu iki boyut içeriside rekabet, işbirliği, kaçıma, uzlaşma ve uyum şeklide oluşabilecek tutumlara göre örgüt üyelerii çatışmaya yöelik davraışlarıı yorumlaya çatışma yöetim sitilleri modelii kullaarak tekstil ve tekstil hammaddeleri ürete işletmeleri orta ve üst kademe yöeticilerii cisiyet ve medei durum değişkeleri açısıda örgüt içi çatışmalarda hagi davraış boyutuu ve tutumları beimsediklerii ortaya koymaktır Araştırmaı Kapsamı ve Yötemi Araştırma Adaa ilide kurulu bulua, tekstil ve tekstil hammaddeleri ürete 17 işletmede görev yapa 149 üst kademe yöeticisi arasıda orasız kademeli tesadüfî öreklem ölçülerie göre seçile toplam 89 orta ve üst kademe yöeticisi üzeride gerçekleştirilmiştir. Seçile bu öreklemi güveilirlik derecesi hesapladığıda, öreklemi ortalama 0, 95 güveilirlik düzeyide, değişkeleri evredeki değerlerii (+, -) 0, 13 (W) hata ile tahmi edebileceği tespit edilmiştir. Araştırma, 2005 yılı Ocak-Şubat aylarıda ilgili işletmelere gidilerek gerçekleştirilmiştir. Verileri toplamasıda Thomas tarafıda geliştirile, toplam obeş soruda oluşa ve beşli Likert ölçeğie göre hazırlaa aket kullaılmıştır. Ölçeği güveilirliğii belirleyebilmek içi, içsel tutarlılık kapsamıda dikkate alıa Crobach Alpha değerleri hesaplamış, ayrıca içsel tutarlılık kapsamıda düzeltilmiş maddetoplam korelasyolara da bakılmış, düşük değere sahip maddei çıkarılmasıı, ilgili maddei Alpha değeride artışa ede olmadığı tespit edilmiştir. Gerçekleştirile hesaplamalar soucu ölçek, 0, 78 olarak bulumuştur. Sübjektif bir değerledirmeye dayaa yüzeysel geçerlilik ile ilgili araştırma sırasıda herhagi bir sorula karşılaşılmamıştır. Diğer geçerlilik boyutları yakısak ve ayırt edici geçerlilik içi betimleyici faktör aalizi yapılmış ve bu aaliz soucu elde edile Crobach Alpha değeri 0, 69 olarak bulumuştur. Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 11

12 Akette yer ala 1, 2, 7. sorular yöeticileri rekabet davraışıa, 3, 5, 9. sorular uzlaşma davraışıa, 4, 11, 14. sorular kaçıma davraışıa 6, 12, 15. sorular uyum davraışıa ve 8, 10, 13. sorular ise işbirliğie uyum davraışıa uyum düzeylerii belirlemeye yöelik hazırlamıştır (bakıız tablo 2). Aket yüz yüze görüşme yötemi kullaılarak yöeticilere açıklamış ve bizzat kedileri tarafıda doldurulması sağlamıştır. Elde edile veriler SPSS (Statistical Pocket Program for Social Sciece) istatistik programıda aaliz edilmiştir. Aaliz de gruplar arasıda ki farklılığı ortaya koymaya yöelik ola t testi kullaılmıştır. Aalizde yöeticileri örgütsel çatışmada durumuda ortaya koyacakları davraış ve tutumlar arasıdaki farklılık cisiyet ve medei durum değişkeleri açısıda ele alımıştır Araştırmaı Hipotezleri Araştırmaı hipotezleri şulardır; a) H1 = Yöeticileri cisiyetleri ile örgütsel çatışma durumuda rekabet, uzlaşma, kaçıma, uyum ve işbirliği (çatışma yöetim stilleri) e yöelik sergiledikleri tutumlar arasıda farklılık vardır. b) H2 = Yöeticileri medei durumları ile örgütsel çatışma durumuda rekabet, uzlaşma, kaçıma, uyum ve işbirliğie yöelik sergiledikleri tutumlar arasıda farklılık vardır Araştırmaı Bulguları Tablo 1: Yöeticileri Cisiyetleri ve Medei Durumlarıa Göre Dağılımları Cisiyet / Medei durum Frekas Yüzde Erkek 55 61, 8 Baya 34 38, 2 Evli 53 59, 6 Bekar 36 40, 4 Tablo 1 icelediğide araştırmaya katıla yöeticileri 61.8 i erkek ve 38.2 sıı baya olduğu görülmektedir. Ayı şekilde bu yöeticileri 59, 6 sı evli, 40.4 ü ise bekardır. Tablo 2 icelediğide yöeticileri baa e çok uyuyor dedikleri yargı 38.2 ile uyma davraışıı değerledire karşımdakii duygularıı icitmemeye çalışırım olmuştur. Buu 30.3 ile rekabet davraışıı değerledire amaçlarımı izlemekte geellikle kararlıyım yargısı olmuştur. Yöeticileri e yüksek orada baa hiç uymuyor dedikleri yargı 19.1 ile kaçıma davraışıı değerledirmeye yöelik ola baze durumumu göstermeyerek tartışma yaratmakta kaçıırım yargısı olurke, rekabet davraışıı değerledirmeye yöelik ola karşı tarafı duygularıı yatıştırarak ilişkileri korumaya çalışırım kaçıma davraışıı değerledirmeye yöelik ola farklılıkları her zama edişelemeye değmediğie iaırım, uzlaşma davraışıı değerledirmeye yöelik ola diğer kişilerle orta oktayı bulmaya çalışırım, her iki tarafı da kazaç ve kayıplarıı adil bir bileşimii bulmaya çalışırım işbirliği 12 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

13 davraışıı değerledirmeye yöelik ola soruu daima doğruda tartışılması eğilimideyim ve aramızdaki farklılıkları heme giderilmesie çalışırım yargıları hiç cevap verilmeyerek e az hiç uygu görülmeye yargılar olmuştur. Rekabet davraışıı değerledirmeye yöelik ola daima kazamak içi oyarım ve uyum davraışıı değerledirmeye yöelik ola baze durumumu göstermeyerek tartışma yaratmakta kaçıırım yargıları 28.1 ile e çok, baa uymuyor şeklide değerledirile yargılar olmuşlardır. Tablo 2: Tekstil Hammaddesi Ürete İşletmeleri Yöeticilerii Örgütsel Çatışmada Rekabet, İşbirliği, Kaçıma, Uzlaşma Ve Uyum Tutumlarıa Göre Dağılımları Baa Hiç Uymu yor Baa Uymuyor Karar sızım Baa Uyumor Baa Çok Uyuyor Toplam Amaçlarımı İzlemekte Geellikle Kararlıyım Daima Kazamak İçi Oyarım Diğerleriyle Alışverişte Bazı İsteklerimde Vazgeçerim Farklılıkları Her Zama Edişelemeye Değmediğie İaırım Diğer Kişilerle Orta Noktayı Bulmaya Çalışırım Pazarlığa Yaklaşımımda Karşı Tarafı İsteklerii Göz Öüde Buludurmaya Çalışırım Kedi Durumumu Matığıı Ve Yararlarıı Göstermeye Çalışırım Soruu, Daima Doğruda Olarak Tartışılması Eğilimideyim Her İki Tarafı Da Kazaç Ve Kayıplarıı Adil Bir. Bileşimii Bulmaya Çalışırım Aramızdaki Farklılıkları Heme Giderilmesie Çalışırım Kedimi Sevimsiz Görüdüğü Bir Durum Yaratmakta Kaçıırım Karşı Tarafı Duygularıı Yatıştırarak İlişkileri Korumaya Çalışırım Tüm Kou Ve Kuşkuları Heme Ortaya Koymaya Çalışırım Baze Durumumu Göstermeyerek Tartışma Yaratmakta Kaçıırım Karşımdakii Duygularıı İcitmemeye Çalışırım , 1 28, , 7 27, 0-3 3, 4-5 5, , 4 21, , 4 12, 4-2 2, 2-4 4, 5-7 7, , 7 27, , 1 20, , 4 15, , 1 28, , 4 6, , , , , 1 4 4, , , , , , , , 6 8 9, , 4 2 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rekabet davraışıı değerledirmeye yöelik ola kedi durumumu matığıı ve yararlarıı göstermeye çalışırım yargısı 23, 6 ile e çok kararsız kalıa yargı olurke, üze- Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 13

14 ride yöeticileri e az kararsız kaldıkları yargı ise 2.2 ile uyma davraışıı değerledirmeye yöelik ola karşımdakii duygularıı icitmemeye çalışırım yargısı olmuştur. Yöeticileri 85.4 gibi büyük bir çoğuluğu uzlaşma davraışıı değerledirmeye yöelik ola diğer kişilerle orta oktayı bulmaya çalışırım yargısıı baa uyuyor şeklide değerledirirke, e düşük baa uyuyor olarak değerledirile yargı 31.5 ile kaçıma davraışıı değerledirmeye yöelik ola baze durumumu göstermeyerek tartışma yaratmakta kaçıırım olmuştur Hipotezleri Test Edilmesi H1 = Yöeticileri cisiyetleri ile örgütsel çatışma durumuda rekabet, uzlaşma, kaçıma, uyum ve işbirliği (çatışma yöetim stilleri modeli) e yöelik sergiledikleri tutumlar arasıda farklılık vardır. Tablo 3: Yöeticileri Cisiyet Gruplarıa Göre Örgütsel Çatışma Durumuda Çatışma Yöetim Stilleri Modeli Davraışlarıa Uyum Düzeyleri Davraış Cisiyet Ortalama Stadart Sapma Std Hata Ortalaması Rekabet Baya 34 2, 7647, 53516, Erkek 55 4, 0303, 40202, Uzlaşma Baya 34 3, 8333, 27524, Erkek 55 3, 4970, 55878, Kaçıma Baya 34 3, 9216, 47891, Erkek 55 2, 7576, 64933, Uyma Baya 34 4, 5196, 43571, Erkek 55 3, 3394, 81773, İşbirliği Baya 34 3, 8627, 34929, Erkek 55 3, 7273, 54844, Tablo 4: Yöeticileri Cisiyet Grupları ile Çatışma Yöetim Stilleri Modeli Davraışları Arasıdaki İlişki İçi t Testi Ortalamaları Eşitliği İçi t -Testi Davraışlar t Serbestlik Alamlılık Ortalama Std. Hata derecesi Düzeyi Farkları Farkları Rekabet -12, , 000-1, 2656, Uzlaşma 3, , 002, 3364, Kaçıma 9, , 000 1, 1640, Uyma 7, , 000 1, 1802, İşbirliği 1, , 202, 1355, Tablo 4 icelediğide 0.05 alamlılık düzeyide yöeticileri cisiyetleri ile rekabet, uzlaşma, kaçıma ve uyma davraışları arasıda farklılık buluurke, işbirliği davraışıda 14 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

15 farklılık bulumamıştır. Hipotezi dayaağıı oluştura davraışları çoğuluğuda alamlı farklılık buluduğuda H1 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 3 icelediğide ise erkekleri örgüt içi çatışmalarda baylara göre daha çok rekabet davraışıı seçmekte. Bayalar ise daha çok uzlaşma, kaçıma ve uyma davraışlarıı beimsemektedirler. Hem erkek yöeticiler, hem de baya yöeticiler işbirliğie yöelik davraışta bezer eğilime sahip oldukları görülmektedir. H2 = Yöeticileri medei durumları ile örgütsel çatışma durumuda rekabet, uzlaşma, kaçıma, uyum ve işbirliğie yöelik sergiledikleri tutumlar arasıda farklılık vardır. Tablo 5: Yöeticileri Medei Durum Gruplarıa Göre Örgütsel Çatışma Durumuda Rekabet, Uzlaşma, Kaçıma, Uyum ve İşbirliği (Çatışma Yöetim Sitilleri Modeli) Davraışlarıa Uyum Düzeyleri. Davraış Rekabet Uzlaşma Kaçıma Uyma İşbirliği Medei Stadart Std Hata Ortalama Durum Sapma Ortalaması Evli 53 3, 5094, 82328, Bekar 36 3, 6019, 68461, Evli 53 3, 6730, 43111, Bekar 36 3, 5556, 58009, Evli 53 3, 2013, 80155, Bekar 36 3, 2037, 85181, Evli 53 3, 7925, 85041, Bekar 36 3, 7870, 98610, Evli 53 3, 7233, 45637, Bekar 36 3, 8611, 51870, Tablo 6: Yöeticileri Cisiyet Grupları ile Çatışma Yöetim Sitilleri Modeli Davraışları Arasıdaki İlişki İçi t Testi Ortalamaları Eşitliği İçi t-testi Davraışlar t Serbestlik Derecesi Alamlılık Düzeyi Ortalama Farkları Std. Hata Farkları Rekabet -, , 580 -, 0924, Uzlaşma 1, , 277, 1174, Kaçıma -, , 989 -, 0024, Uyma, , 978, 0054, İşbirliği -1, , 189 -, 1378, Tablo 6 icelediğide 0.05 alamlılık düzeyide yöeticileri medei durumları ile rekabet, uzlaşma, kaçıma, uyma ve işbirliği davraışları arasıda farklılık buluamamıştır. Bua göre H2 hipotezi ret, H2-0 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 5 icelediğide, yöeticileri çatışma yöetim sitilleri modelide ifade edile davraışları göstermeleri ile evli olup olmama- Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 15

16 ları arasıda belirli bir farkı olmadığı görülmektedir. Başka bir ifade ile evli ve bekar yöeticiler rekabet, uzlaşma, kaçıma, uyma ve işbirliğie yöelik davraışları ayı düzeyde beimsemektedirler. SONUÇ VE ÖNERİLER Hiçbir çatışmaı olmadığı örgütlerde yaratıcılık zama içide yok olabilmekte, kişisel yeteekleri gelişimi yavaşlayabilmekte ve örgütsel verimlilik azalabilmektedir. Buula birlikte çok fazla çatışmaı yaşadığı örgütlerde de, örgütsel amaçlarda sapma, tarafları yıprata mücadele ortamıı oluşumu ve örgütü varlığıı sürdürmesii tehlikeye düşmesi gibi sorularla karşılaşılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereke e öemli husus, yöeticii hagi çatışmaı işlevsel, hagisii işlevsel olmadığıa karar vererek bua uygu bir rol izlemesidir. Birçok bilim adamı, iyi yöledirile bir çatışmaı örgütsel başarıyı artırmakta öemli bir role sahip olduğuu kabul etmektedir (Erdoğa, 1999: 159). Moder yöetim alayışı; örgütlerde tek tip davraış oluşturulmasıa ve davraış farklılıklarıı ortada kaldırılmasıa yöelik yöetsel yaklaşımları örgütlerde durağalaşmayı getireceğii buu da örgütsel gelişmeyi egelleyeceğii ortaya koymuştur. Moder yöetim alayışıa göre etki bir çatışma yöetimii örgütleri gelişmelerii devamlılığıı sağlamasıda öemli bir rolü vardır. Etki bir çatışma yöetimii oluşturulabilmesi iş göreleri tutum ve davraışlarıı iyi bir şekilde aalizie ve bular arasıdaki farklılıkları eler olduğuu belirlemesie bağlıdır. Bu kapsamda iş göreleri çatışmaya yöelik davraış kalıplarıı ve buları soucuda oluşacak tutumları ortaya koymaya yöelik olarak Thomas tarafıda oluşturula Çatışma Yöetim Stilleri Modeli geliştirilmiştir (Thomas ve Ruble, 1977:145). Tekstil işletmeleri yöeticilerie yöelik olarak yapıla çalışma kapsamıda çatışma yöetim stilleri modeli de belirtile rekabet, uzlaşma, kaçıma, uyma davraışlarıı iş göreleri cisiyetlerie göre farklılık gösterdiği, işbirliği davraışıda ise bezerlik gösterdiği ortaya koulmuştur. Bua göre örgütsel çatışmaı yoğu olarak yaşadığı örgütlerde çatışmaı edeleri ve çatışma sırasıda iş göreleri tutumları aaliz edilirke iş göreleri cisiyetlerii öcelikle dikkate alıması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çükü bayalar örgütsel çatışmalarda daha çok uzlaşma, uyum ve kaçıma davraışı ve bularla bağlatılı tutular geliştirirke, erkekler rekabetçi davraışa yöelmektedir. İşbirliğie yöelik davraışta ise erkek ve bayaları ayı davraış ve tutumları gösterdikleri görülmektedir. Örgütleride durağalaşmayı ortada kaldırmak ve örgütü gelişmesii öüü etki bir çatışma yöetimi ile açmak isteye yöeticiler uygulayacakları stratejileri belirlerke yukarıda yapıla açıklamaları dikkate almak zorudadırlar. Örgütsel çatışmaı yöetimide, birde fazla yötem kullaılmaktadır. Hagi çatışmada, hagi yöetimi uygulaacağı, söz kousu çatışmaları iyi bir şekilde aaliz edilmesie 16 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

17 bağlıdır. Yöeticileri çatışma yöetimide sergileyecekleri çatışma yöetimi stili, çatışmayı işletme içi bir tehlike olmakta çıkarıp gelişme yöüde bir fırsata döüştürebilir. Yöeticileri çatışma yöetimide uutmamaları gereke koularda birisi de, çatışmaı kayağı erede ise, çözümü de orada olacağıdır. Çatışmayı yöetecek yöeticii ise; saki, güler yüzlü, esek, uzlaşmacı, güçlü, hep kazama amacıda olmaya, soru çözme becerisi ola ve bu kouda eğitimli ve becerili olmasıda yarar vardır. Nihayetide, gerçekleştirile çalışmaı bezer ölçek kullaılarak başka bölge ve işletmelerde de yapılması, araştırmaı geçerlilik ve güveilirlik boyutlarıa katkı sağlayabilecektir. KAYNAKÇA ALAN, Mehmet Emi. (2001), Örgütsel Çatışma Yöetimi ve Örek Olay, Yayılamamış Yüksek Lisas Tezi, Balıkesir Üiversitesi SBE, Balıkesir. BAKSI, Hülya. (1998), Örgütlerde Çatışma ve Yöetimi: Bir Seyahat Acetasıdaki Yöeticileri, Çatışma Yollarıı, İçide Buludukları Durumla Uyguluğuu Tespit Edilmesi ve Yöetime Bir Öeri, Yayılamamış Yüksek Lisas Tezi, Hacettepe Üiversitesi SBE, Akara. BALTAŞ, Acar ve BALTAŞ, Zuhal. (2000), Bedei Dili, Remzi Kitapevi, İstabul. BAYRAK, Coşku. (1996), Örgütlerde Çatışma Üzerie Düşüceler, Aadolu Üiversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6 (1), BAYSAL, A. Ca ve TEKARSLAN, Erdal. (1996), İşletmeciler İçi Davraış Bilimleri, Avcıol Basım, İstabul. BLAKE, Robert R. ve MOUTON, Jae S. (1964), Maagig Itergroup Coflict Idustry, Gulf Publishig Compay, Housto. BURKE, Roald J. (1970), Methods of Resolvig Superior-Subordiate Coflict: The Costructive Use of Subordiate Differeces ad Disagreemets, Orgaizatioal Behavior ad Huma Performace, Vol: 5, CAN, Halil. (1994), Orgaizasyo ve Yöetim, Siyasal Kitapevi, Akara. CANLI, Ebru. (2001), Örgütlerde Kişiler Arası Çatışmalar, Yayılamamış Yüksek Lisas Tezi, İstabul Üiversitesi SBE, İstabul. COLB, M. Deborah ve BARTUREK, M. Jea. (1992), Hidde Coflict i Orgaizatios, Ucoverig Behid The Scees Disputes, Sage Publicatios, Newbury Park. CÜCELOĞLU, Doğa. (1995), Yeide İsa İsaa, 10. Bası, Remzi Kitapevi, İstabul. DAVIS, Keith. (1998), İşletmede İsa Davraışı-Örgütsel Davraış, Küre Yayıları, İstabul. DÖKMEN, Üstü. (1997), İletişim Çalışmaları ve Empati, Sistem Yayıcılık, İstabul. ERDOĞAN, İlha. (1997), İşletmelerde Davraış, Döece Basım Yayım, İstabul.,. (1999), İşletme Yöetimide Örgütsel Davraış, Döece Basım Yayım, İstabul. EREN, Erol. (2000), Örgütsel Davraış ve Yöetim Psikolojisi, 6. Baskı, Beta Basım Yayım, İstabul. ERTÜRK, Mümi. (1998), İşletmelerde Yöetim ve Orgaizasyo, Beta Basım Yayım, İstabul. Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 17

18 HELLRIEGEL, Do ve SLOCUM Joh W. (1978), Maagemet: Cotigecy Approaches, Secod Editio, Addiso-Wesley Publishig Compay, Massachusetts KAHN, Robert L. ve BOULDING, Elise. (1964), Power ad Coflict i Orgaizatios, Staley Horse Ltd., Lodo. KILINÇ, Taıl. (1985), Örgütlerde Çatışma: Mahiyeti ve Nedeleri, İstabul Üiversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C. XIV (1), KOÇEL, Tamer. (2001), İşletme Yöeticiliği, 8. Bası, Beta Basım Yayım, İstabul. KORKMAZ, Sezer. (1994), Örgütlerde Çatışma Yöetimi ve Verimlilik, Verimlilik Dergisi, MPM Yayıları, (1), MARKHAM, Ursula. (1996), Maagig Coflict, Thormsos Publishig Ltd., Lodo. MILLINS, Laura J. (1989), Maagemet ad Orgaizatioal Behavior, Secod Editio, Pitma Publishig Compay, Uited Kigdom. NEWSTORM, Joh W. ve DAVIS, Keith. (1993), Orgaizatioal Behavior: Huma Behavior at Work, Mc Graw-Hill Ic., New York. ÖZKALP, Ever ve KIREL, Çiğdem. (1996), Örgütsel Davraış, Aadolu Üiversitesi Yayıları, Eskişehir. PEKKAYA, Bau. (1994), Arabulucu Yolu ile Çatışmalara Çözüm Bulma, Arabuluculuk Eğitimii Okullarda Uygulaması ve Bu Eğitimi Öğrecileri Belik Gelişmelerie, Liderlik Becerilerie, Saldırga Davraışlarıa ve Algıladıkları Problem Miktarıa Etkisi, Yayılamamış Doktora Tezi, Marmara Üiversitesi, İstabul. RAHIM, Aflazur. (1985), A Strategy for Maagig Coflict i Complex Orgaizatios, Huma Relatios, Vol: 38, ,. (1986), Maagig Coflict i Orgaizatios, Praeger Publishers, New York., ve PSENICKA C. (1989), Itegrative ad Distribute Dimesios of Styles of Hadlig Iterpersoal Coflict ad Bargaiig Outcome, Maagig Coflict: A Iterdiscipliary Approach, Praeger Publishers, New York., ve MAGNER, Nace R. (1995), Cofirmatory Factor Aalysis of the Styles of Hadlig Iterpersoal Coflict: First Order Factor Model ad It s Ivariace Across Groups, Joural of Applied Psychology, Vol: 80 (1), , ve diğ. (1992), Ethics of Maagig Iterpersoal Coflict i Orgaizatios, Joural of Busiess Ethics, Vol: 11, , ve diğ. (1999), A Empirical Study of Stages of Moral Developmet ad Coflict Maagemet Styles, The Iteratioal Joural of Coflict Maagemet, Vol: 10 (2), ROBBINS, Stephe P. (1974), Maagig Orgaizatioal Coflict, Pretice Hall Ic, New Jersey.,. (2001), Orgaizatioal Behavior, Pretice Hall Ic, New Jersey. 18 Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1

19 ROLLINSON, Derek ve diğ. (1998), Orgaizatioal Behavior ad Aalysis: A Itegrated Approach, Logma, Addiso Wasley. SANDOLE, Deis ve KELMAN, Herbert. (1993), Coflict Resolutio Theory ad Practice Itegratio ad Applicatio, Machester Uiversity Press, New York. STOCKWELL, Ross G. (1997), Effective Commuicatio i Maagig Coflict, CMA Magazie, 71, 6-7. STONER, James A.F. (1978), Maagemet, Pretice Hall Ic, New Jersey. SZILAGY, Adrew D. ve WALLACE, Marc J. (1980), Orgaizatioal Behavior ad Performace, Secod Editio, Goodyear Publishig Compay, Califoria. ŞİMŞEK, Şerif. (1987), Örgütlerde Çatışma ve Yaratıcılığı Öemi, Atatürk Üiversitesi İİBF Araştırma Merkezi İşletme Dergisi, Cilt: 7, 1. TAKAN, Oka M. (1997), Örgütlerde Çatışma, Rol Çatışması, Stres Nedeleri ve Çözümleri-Bir Araştırma, Yayılamamış Yüksek Lisas Tezi, Marmara Üiversitesi, İstabul. TEKARSLAN, Erdal ve diğ. (2000), Davraışı Sosyal Psikolojisi, Döece Basım, İstabul. THOMAS, Keerth W. ve RUBLE, Thomas L. (1977), Support a Two-Dimesioal Model of Coflict Behavior, Orgaizatioal Behavior ad Huma Performace, Vol: 16, TJOSVOLD, Dea. (1991), The Coflict-Positive Orgaizatio, Camera Publishig, Massachusetts. TUĞLU, Ayha. (1996), Örgütsel Çatışma ve Yöetimi, Yayılamamış Yüksek Lisas Tezi, Marmara Üiversitesi, İstabul. TULUNAY, Nihal. (1990), Örgüt İçi Çatışmalar ve Çatışma Çözüm Yötemleri İle İlgili Bir Araştırma, Yayılamamış Doktora Tezi, İstabul Üiversitesi, İstabul. TÜRK DİL KURUMU. (1998), Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Akara. TÜRKEL, Asuma U. (2000), Grup Diamiği ve Çatışma Yöetimi, Türkme Kitapevi, İstabul. USAL, Alparsla ve KUŞLUVAN, Zeyep. (1997), Davraış Bilimleri, Barış Yayıları, İzmir. WALL, James P. ve CALLISTER, Roda R. (1995), Coflict ad Its Maagemet, Joural of Maagemet, Vol: 21 (3), WARE, James P. ve BARNES, Louis. (1983), Maagig Iterpersoal Coflict, Maagig Behavior I Orgaizatios: Text Cases, Readigs, Mc. Graw Hill Ic, Joural of Commerce & Tourism Educatio Faculty, Year: 2005 No: 1 19

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ 1 ÇATIŞMA Kişiler ve grupların kendi içlerinde yada aralarında Anlaşmazlık Farklılık yada Birbirine uymama şeklinde görülen dinamik süreçtir Aynı gruptaki bireyler arasında,

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları PROJE RAPORU PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıları. Derecede Kökler Toplamı ve Trigoometrik Yasımaları PROJENİN AMACI: Karmaşık sayıı karekökleri toplamı sıfırdır. Peki. derecede kök toplamı içi de geçerli miydi?

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BÜYÜME VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Erdal Demirha Afyo Kocatepe Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışma Türkiye de 1990 yılıı ilk çeyreğide

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üiversitesi, 5-7 Kasım 005 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM Mustafa ÜNÜVAR Dokuz Eylül Üiversitesi Özet Firmaları karşı karşıya

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11 Abat İzzet Baysal Üiversitesi Derisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Hazira-2010 ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KADIN ÖĞRETMENLERİN KARİYER ENGELLERİNİN İNCELENMESİ 11 ÖZET Bu araştırmaı amacı, öğretme alılarıa öre, ilköğretim

Detaylı

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI

SEROLOJİK ÖRNEKLEME EL KİTABI. AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI AVIAGEN ANADOLU AŞ KANATLI TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARI SEROLOJİ ÖRNEKLEME EL KİTABI 1/9 Hazırlaya Oaylaya Yürürlük Tarihi Revizyo Tarihi Mehmet ÜVEY Mehmet ÜVEY 06.04.2011 05.06.2014 Gözde Geçire Gözde

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

Bölüm 5: Hareket Kanunları

Bölüm 5: Hareket Kanunları Bölüm 5: Hareket Kauları Kavrama Soruları 1- Bir cismi kütlesi ile ağırlığı ayımıdır? 2- Ne zama bir cismi kütlesi sayısal değerce ağırlığıa eşit olur? 3- Eşit kollu terazi kütleyi mi yoksa ağırlığı mı

Detaylı

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Diziler ve Seriler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Diziler ve Seriler Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üiteyi çalıştıkta sora; dizi kavramıı taıyacak, dizileri yakısaklığıı araştırabilecek, sosuz toplamı alamıı bilecek, serileri yakısaklığıı

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Filiz KARDİYEN (*) Özet: Portföy seçim problemi içi klasik bir yaklaşım ola karesel programlama yötemi,

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE KREDİ DERECELENDİRME ANALİZİ ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Göktuğ Cek AKKAYA Dokuz Eylül Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü cek.akkaya@deu.edu.tr

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNDEKSLER Basit İdeksler Bileşik İdeksler Tartısız İdeksler Tartılı İdeksler Mekâ İdeksleri İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erka OKTAY İktisadi göstergeleri daha iyi yorumlayıp karşılaştırılabilecek

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

A. Esra İșmen GAZİOĞLU **

A. Esra İșmen GAZİOĞLU ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 107-123 GENÇ YETİȘKİNLERİN EVLİLİK VE AİLE HAYATINA İLİȘKİN GÖRÜȘLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * A. Esra İșme GAZİOĞLU ** ÖZET

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Cilt/Volume VI Sayı/Number 1 Nisa/April 2013 Sosyal Bilimler Dergisi/Joural of Social Scieces 107 KATILIMCI KARAR VERME İLE ÇALIŞANLARIN İŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN

Türkiye de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Korel GÖYMEN Türkiye de Bölge Politikalarıı Evrimi ve Bölgesel Kalkıma Ajasları Korel GÖYMEN Cumhuriyet i başlagıcıda bu yaa, Türkiye i bölgesel politikalar ı sadece iç toplumsal ve ekoomik gelişmelerde değil, ay ı

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

BARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN

BARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA Haka CANDAN * Tuba Periha KAYA ** ÖZET Maliye çalışaları üzeride yapıla

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. -2 Ekim 2005 FRAKTAL GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMADA HASH FONKSİYONLARINA DAYANAN YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ (A NEW CLASSIFICATION METHOD

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı