EVRENSEL DÜ ÜNCE VE YEREL K ML K KISKACINDA B R VAR OLMA ÇABASI: KENTL LE EN ALEVÎL N KÜLTÜREL K ML K ARAYI I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVRENSEL DÜ ÜNCE VE YEREL K ML K KISKACINDA B R VAR OLMA ÇABASI: KENTL LE EN ALEVÎL N KÜLTÜREL K ML K ARAYI I"

Transkript

1 EVRENSELDÜÜNCE VE YERELKMLK KISKACINDABR VAR OLMA ÇABASI: KENTLLEENALEVÎLN KÜLTÜRELKMLK ARAYII oradanbuçerçeveiçerisindealevîkimliininyaanan deiimlerdenetkilenipetkilenmediine,biretkilenme varsabunlarnhanginoktalardakendinigösterdiine ktutulacaktr. üphesiz,küreselleme,ulus,kimlik,alevîlikgibi kapsamgeni,içeriiyounkavramlarböyleksabir çalmaiçerisindebütünboyutlarylaveyönleriyleele almakoldukçagüçtür.bunedenleçalma,kavramla rnpekçokbilimselakademikçalmaylaetraflcaor tayakonmutanmlarndan,içeriklerinden,boyutla rndançok,bunlaryalnzcaksacahatrlatmaklayeti nerek,esasitibariylebukavramlarnbirbirleriyleili kileri,karlkletkileimleriveözelliklealevîliinkü resellemesürecindeki yerel konumuvekentleme olgusukarsndageçirdiidönüümüzerindeyoun laacaktr. AnahtarKelimeler:Küreselleme,Alevîlik,Kimlik, Kentleme,Deiim. CemalSalman * ÖZET Küresellemediyeadlandrlansüreç,toplumsalve hattadoalhayatnhemenbütünalanlarnanüfuz ederken,bir yerel kimlikolarakalevîlikdebusüreç tenpaynadüenialmaktadr.alevîlik,busüreçteözü itibariyle evrensel denebilecekkimideerler,düün celer,inançvekültürkodlarile,yineaynderecede önemli yerel kimliksorunlarnailikinolmaküzere, hemkendiiçindenhemdardangelenikiyönlübir etkininkskacnagirmektedir.buksaçalma,genel hatlaryla,küresellemesürecindealevîliinkarkar yabulunduudeiimolgusuna, evrensel gelime lerkarsnda yerel varolmaçabasbiçimindekendini gösteren kskaca ktutmayamaçlamaktadr.bu çalmannodanda,alevîliiniçindebulunduude iim kskac yeralmaktadr.tartma,küreselle meulus/ulusdevletkentlemevealevîkimliiekse nindebiçimlenecektir.çokkabahatlarylaküreselle mekavramna,küresellemeetrafndadönentartma laraveküresellemeningeneletkilerinedeinildikten sonra,kavramnöncelikleveçokksaca ulus ve ulusdevlet yaplarüzerindekietkilerinebaklacak, * GaziÜniversitesi,SiyasetveSosyalBilimler,Doktora Giri 20.yüzyl,pekçokbakmdaninsanlk tarihineönemlidönemeçler,yenilik ler, kavramlar, deerler katan bir tarihkesitioldu.henüzyüzylnbandaya ananbüyüksavavedevamndaimparator luklarnçözülmesi,sanayivefranszdevri mi nin idealine erimesi biçiminde yorumla nabilecek ulusdevlet lerdünyas,ekonomik vesosyalsistemleringeçirdiiönemlidönü ümler, liberal kapitalizmin bunalmlar ve bunlardançk,sosyalizminbirdevletedin me deneyimi yaamas, ikinci büyük sava, dünyann yeniden ekillenii, kutuplar, yeni fikiraçlmlar,yenitoplumsalhareketler,bilgi ve teknolojide devrim niteliinde ilerleme, kutuplarnçözülüüveküreselleme Bütün bunlar,önemlisatrbalklarolarakveayrn tl açlmlaryla birlikte, 20. yüzyln tarih yazclarnaarmaanyd. Bunlariçerisinde küreselleme,20.yüz ylnikinciyarsndanitibarengiderekartan bir younlukta literatüre giren, yüzyln so nundaise,neredeyseyaananbütüngelime lerin kendisiyle birlikte anld bir kavram 225 A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

2 226 haline geldi. Bugün küreselleme ve denmeksuretiyle,bukavramlabirliktedeer lendirilemeyecekolgubelkideyoktur.küre sellemeyazn,makroölçekliekonomipolitik, ulus devletler ve uluslar aras ilikilerden, mikroölçeklitoplumsalgruplara,ailedüzeni ne,bireylerinyaamvetüketimtarznakadar hemen her konuda kendini göstermektedir. Geçen yüzyln sonunda akademik ve nere deyse gündelik tartmalarn her noktasna nüfuzeden küreselleme kavram,21.yüz ylnbandadatartmalarnseyrinibelirle yenbirüstkavram,bazenbirreçeteyadayol haritasolarakhâlâolaylarndeerlendirilme sindeüstlendiibaatrolüsürdürmektedir. Küreselleme, kabaca ekonomik, sosyal, yönetsel,bilimselteknolojikvekültürelnüfuz alanlarnasahiptir.bugünyaanançoudö nüümdehangiorandaolursaolsun,birekil de küreselleme sürecinin etkilerinden söz etmekmümkündür.buetkilerdenenönemlisi ya da en çok ve açk hissedileni, belki de ulus ve ulusdevlet üzerindegörülenidir. Ekonomik anlamda merkantilizm ve onun olgunhaliolankapitalizminihtiyac,siyasal anlamdafeodalyaplarnçözülmesininsonu cu,toplumsal,kültürelvefelsefîaçlardanyeni anlaylarn mekân olan ulus devlet, 20. yüzyln sonlarna doru küresel kapitalizm olgusuna kout olarak hem dardan hem içeriden bir dizi deiim talebiyle yüz yüze gelmitir. Genellikle sermaye hareketlilii, ticaretin snrlar aan nitelii, uluslararas ilikilerinsermayeveticaretalarylayeniden biçimlenen yaps içinde beliren d deiim talebi, içeride, siyaset, yönetim, toplum ve kültür ilikilerinin yeniden düzenlenmesi, ulus kimliiniaanyenikimlikaraylarve yenitoplumsalhareketlergibialanlardaken dinihissettirmektedir. Ulusdevletyapsnyenidensorgulamaya açanbudeiimtalepleri,ülkemizdedeçeitli boyutlarda kendini göstermektedir. Makro ölçekliyadauluslararasniteliiarbasan nitelikteolantaleplerdierülkelerlevetop lumlarlabenzerlikgöstermeklebirlikte,özel likleetnisite,kültür,kimlikalanlarndayoun laanbir deiim dalgasnntürkiyeözeline ilikinayandandasözetmekmümkündür. Bu noktada inceleme konusu yaplabilecek alanlardanbiride,kimliinyenidenkefive inas balamnda dikkati çeken ve küresel lemekavramylahemenhemenaynzaman daveyounluktagündemdekiarlnart ran Alevîlik olgusudur. Alevîlik, köken itibariyle yüzlerce yllk geçmiesahipolmasnaramenyazlkültür deyeterinceyeralmadiçinsondönemde çouaratrmacnnçok yeni birolguymu gibi ve özüne inmeden ele ald köklü bir inançvekültüröesidir.bilimselvekültürel aratrmalara son yirmiotuz ylda daha çok konu olmas, Alevîlii, literatürde yine ayn dönemdebüyükarlkkazanan küreselle me kavramndaokumaydabiryerde zorunlu klmaktadr. Çünkü Alevîlik, özü itibariyle evrensel denebilecekkimideer ler,düünceler,inançvekültürkodlarileyine aynderecedeönemli yerel kimliksorunla rylatamda küreselleme yaznnaçokya kn bir noktada konumlanmaktadr. Alevîli in,tarihselsüreçteyaad,bugünetanan ve bugün de toplum, din, kültür, devlet ve siyasiiktidarlarkarsndavarlnsürdüren genel sorunlar, küresellemenin olumlu ve olumsuz etkileriyle beraber yeni bir biçim almayabalamtr.uhaldealevîlik,kendi içinde olduu kadar, giderek dardan da kendisinisaranbir kskaçla yüzyüzegel mektedir. Buçalmada,küresellemedenbalaya rak,ulusdevletvekentlemeolgulariçerisin dealevîlikolgusununkarkaryabulundu ubu kskaca ktutmaamacndadr.en geniçerçevede küreselleme süreci,biralt çerçevede küresellemeden dorudan etkile nen ulusdevlet veonunkarkaryabu lunduugeliimsüreçlerindenbiriolan kent A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

3 leme,enaltçerçevedede,bütünbugeliim dönüümsüreçleriiçerisindealevîliinald konumdeerlendirilecektir. KüresellemeLiteratürü Geçtiimiz yüzyln, özellikle son döne mindebir fenomen hâlinegelenküreselle mekavramnn,kendisidierpekçokkavram etkiledii gibi, ona farkl noktalardan bakan yazarlar ve düünürlerce çok deiik biçim lerde ele alnd ve deerlendirildii görül mektedir. Küreselleme üzerine yaplan tar tmalar, böyle bir kavramn, daha dorusu küreselleme ile tarif edilen gelimelerin gerçekten var olup olmadndan kavramn tarihselgeliimine,geldiinoktaya,etkiledii alanlara ve gelecekte izleyecei seyre kadar uzanmaktadr. Süreç açsndan, Robertson küreselleme olgusunuçokuzunbirtariharalnayaymak tadr.küresellemesürecini5evredeinceleyen Robertson agöre, oluumevresi,ulusdev letlerinyavayavaortayaçkt1518.yüzyl aralna kadar uzanmaktadr. kinci evre balangçevresi dirve18.yüzylortasndan 1870 lere dein sürer. Yükseli evresi, 1870 ten 1920 lerin ortasna denk gelir. Bu aamadansonra1960 larnsonunakadarge çen evre, hegemonya için mücadele evre si dir. Beinci evre ise, 1960 larn sonunda balayan, 1990 larn banda kriz belirtileri gösteren ve hâlihazrda yaamakta olduu muz belirsizlik evresi dir (Robertson, 1999: 99101).Robertson unulusdevletlerinoluu mundan bugüne ulaan gelimeleri küresel lemeninevreleriolarakgörenyaklam,sü reciçokgenikapsamlalmaktadr.bununla beraber,ilküçevrealtyapolarakgörülürse, küresellemenin hem kavram hem de süreç olarak youn olarak gündeme tand dö nemolarak,konuüzerindeçalanlarnçoun luutarafndangenelkabulgörentarihkesiti, 1960sonrasdönemdir.letiimteknolojisinde yaanangelimeler,yenitoplumsalhareketler, sermaye hareketliliinin hz kazanmas ve ulusölçeiniamas, 60 lardabalayan;ama özellikle1980,hatta1990sonrasndaiyicebe lirginleenveksaca küreselleme adnalan birseyirizlemitir. Küresellemeolgusu,farklideolojikdu rulara sahip yazarlarca farkl açlardan ele alnmaktavedeerlendirilmektedir.bukonu daki literatür, etkinin hissedildii dönemin ksalna ramen, daha imdiden oldukça geni kapsama erimitir denebilir. Küresel lemenin yannda olanlar, küresellemenin karsnda olanlar, onu bir süreç olarak ele alanlar, küresellemenin bamsz bir alan olarakvarlnreddedenler,yaananherge limeyionabalayanlargibifarklnoktalarda konumlananyazarlarnherbiri,incelediiya daüzerineeildiiyönüneolursaolsun,bir ekildevefarkndaolarakyadaolmayarakbu literatürün zenginlemesine katkda bulun maktadr. Küresellemeetrafndadönentartmalar snflandran en ciddi çalmalardan biri, D. HeldA. McGrewD. Goldblatt ve J. Perraton unortakçalmasdr.küreselleme yi, iktisadîveteknolojikgüçlerinpaylalan sosyalalanolarakdünyannhzlaekillendi rildiivedünyannbirbölgesindekigelime lerin kürenin dier tarafndaki bireylerin ve topluluklarn yaama anslar için büyük ve derinsonuçlaryarataca görüünedayand ran yazarlara göre, küreselleme etrafnda dönentartmalar,kabacaüçdüünceokulun ca sürdürülmektedir. Bunlar, hiper küresellemeciler, üpheciler ve dönüümcü ler dir (Held vd., 2006: ). Hiper küresellemecilersnrlarolmayantekküresel ekonomi, snrlar aan üretim, ticaret ve fi nansa,ulusdevletinsonugibikavramlarla öneçkmaktadr.üphecitez,yaananekono miksürecin,öncekidönemlerden,örnein20. yüzylbandakiuluslararasekonomikyap dançokda küresel olmadndanhareketle, tümküresellemeyaznnbirefsanedenibaret 227 A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

4 228 görmektedir. Dönüümcüler ise, küreselle meninmoderntoplumlarveulusdevletive dünyadüzeniniyenidenekillendirenhzlbir toplumsal, ekonomik ve siyasal sürecin itici gücüolduugörüünüsavunurlar. Yazarlarn hiperküresellemeci isimler arasndasaydohmae, 4I diyeformüle ettiidörtfaktördenyolaçkarak,ulusdevle tinbireylervedünyasiyasetiüzerindekibelir ginrolünükaybettiiniveartksonunungel diini iddia etmektedir. Bu faktörler, snr tanmayanyatrmnoktasnagelen sermaye (Investment),ulusalçkarlardanglobalölçek li düünmeye ve firma çkarlarna yönelen endüstri (Industry), bu yatrmlar ve en düstriyelhareketikolaylatran enformasyon teknolojisi(information) veartkglobalhale gelen,ulusalballaan bireyseltüketim (Individual) faktörüdür.tümbunedenlerle ananulusdevletinyerine,ohmae,ekonomik ölçekli bölgedevlet reçetesiniönermektedir (Ohmae,2006:269271ve283). Ohmae nin ulus devletin sonu nu ilan eden küreselleme anlay, bu çizgideki ya zarlardanfukuyama dabirazdahailerigide rek, tarihin sonu nun ilanna varmaktadr. Fukuyama,Marxveonunyöntembalamnda selefi Hegel euzanangenibirfelsefîsunum ileözellikle20.yüzyldagörülensiyasalsis temleri,bunlardanliberalizmealternatifolarak görülenkomünistvefaistsistemlerinçökü ünüaktardktansonra,gelinennoktada mo dernliberalizmbalamndaçözümlenemeye cek ve baka bir alternatif siyasalekonomik yaptarafndançözümlenebilecek neredeyse hiçbir temel çeliki kalmadndan hareketle artk tarihin sonuna geldiimizi iddia et mektedir(fukuyama,2006:240). Küresellemekonusundaüphecitezlerin en öne çkanlarndan biri, Hirst ve Thompon unküresellemeyibir mit teniba retgörenyaklamlardr(hirstvethompson, 2006:2627).Buyazarlaragöre,uankiileri derecede uluslararaslam ekonomi, daha öncegörülmemibireydeildir.hattabaz açlardan, mevcut ekonomi, 1870 ten 1914 e kadargeçerliolanrejimdendahaaçkvedaha azbütünlemitir.öteyandan,gerçekanlam daulusötesiirketlergörecedahaazdr.çou irket,ulustemellidirveulusalgüçleçokulus luticaretyapmaktadr.arküresellemecile rin kabul ettiinin aksine, dünya ekonomisi gerçekanlamda küresel olmaktanoldukça uzaktr.bunlarvebunlargibipekçoknedenle, Hirst ve Thompson, küresel ekonomi den söz edilemeyeceini, küreselleme denen e yin,mevcudunfarklanlamlandrlmasba lamndan sadece bir mit olduunu söyle mektedirler. Wallerstein, küreselleme tartmalarna üphecilereyaknbirnoktadanamakendine özgüvedahafarklbiraçdankatlmaktadr. Wallerstein a göre küreselleme, moda ve kliepekçokterimgibidönemselbirrüzgâr dan ibarettir. Daha önceki dönemlerde de böyleterimlergörünmü,genellikleonveya yirmi sene kadar süren gel geç konseptler olarakvarolmuvekaybolmulardr.örne in,küresellemedenönce moda olanterim, kalknma dr. Kalknma, Wallerstein a göre yaylmacavrupa nnkolonyeldönemboyun ca dünyann geri kalanndaki ekonomik ge limeyeilikingörüünüyanstanbirmetafor durveavrupal lartarafndandünyannav rupal olmayan geri kalannn sahip olduu kaynaklarsömürmekvekâreldeetmekiçin ortayakoyduklarsomutaksiyonlarbütününe iaretetmektedir.küreselleme,popülerliini yitiren kalknmaclk yerine bugün moda olaraksunulanyenireçetedenbakabirey deildir(wallerstein,2006:131132). Dönüümcü çizgide gösterilen Giddens a göre aslnda yaanan moderniteninküresellemesi dir.giddensbu süreci,yaadmzçaaözgüolan zaman mekân uzaklamas nn fazlal, yerel ile uzak olann ilikilerindeki gerilme, küresel lemenindiyalektiinoktalarndaincelemek A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

5 tedir(giddens,2006:204).küresellemekonu sundakiliteratürükabaca uluslararasiliki ler vewallersteinileilikilendirilen dünya sistemiteorisi eklindeikikuramsalyaklam etrafndaokuyangiddens agöre,küreselle menindörtboyutuvardr:ulusdevletsistemi, kapitalistdünyaekonomisi,askeridünyadü zeniveuluslararasibölümü(giddens,2006: 208). Giddens, kendi yaklamn ayrmak suretiyle,küresellemetartmalarkonusunda bir snflandrmaya gitmektedir. Giddens a göre küreselleme tartmalar arlkla iki gruparasndayürütülmektedir.birincigrupta yer alan üpheciler, bu konuda yaanan tartmalar, küreselleme konusunda edilen laflarn hepsini kuru gürültüden ibaret gör mektedir. Onlara göre küresel ekonomi denileney,öncekidönemlerdevarolaneko nomidenözelliklefarklbireydeildir.dier taraftayeralan radikaller ise,küreselleme nintamamengerçekolduunu,hattasonuçla rnn istisnasz her yerde hissedilebileceini, ulusdevletlerçannartkgeçtiini,küresel lemeninyenibiraamaolduunuiddiaet mektedirler (Giddens, 2000: 2021).Giddens, radikallerin tezlerini daha hakl görmekle birlikte,herikigrubudafenomeneyalnzca ekonomik açdan bakmakla eletirir. Oysa küreselleme,ekonomikolduukadar,siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlar da olan bir olgudur. Küreselleme, tek bir süreç deil, karmaksüreçlerinbirarayageldiibirolgu larkümesidir(giddens,2000:225). SonolarakHabermasdaküresellemenin dönütürücüetkisindensözetmektedir.küre sellemekonusundakitartmannkoordinat larna küresellemeciler, himayeciler ve üçüncüyolcular olmaküzereüçgrupyerle tiren Habermas a göre, küreselleme ad altndaizahedilengelimeler,sadecegöçve kültüreltabakalamayoluylaülkeiçindehalk arasndakibütünlüü,yanivatandalarnbir biriylevetoplumlaentegrasyonunusalayan devletöncesitemelleritehditetmeklekalmaz; dahamühimi,dünyaiktisadvedünyatoplu munun karlkl bamllk ilikileri içinde gittikçeskpkalandevletinartközerkliini, aksiyon kabiliyetini ve demokratik özünü yitirmeyebalamasnadanedenolur.küresel leme,âdetatarihibirterkibiköklüdeiime uratmaktadr (Habermas, 2002: 2627). Habermas,ulusdevletintarihselrolünü,ilev lerinivedoldurduualanikameedebilmek için,ulusötesiyaplarageçilmesini,bununiçin deulusdevletin feshedilmesini deil,birüst düzeydeyenidenbiçimlenecekekildekendini datmasn veamasnönermektedir. KüresellemeninGenelEtkileri Küresellemedenensüreç,yukardaksa caözetlenentartmalardadagörüldüüüze re,henüzadtamkonulamayan,snrlaraçk çaçizilemeyen,etkisivesonraskestirileme yenniteliiyle,gereksosyalbilimlerdegerek dieralanlardayaanangelimelerevetart malara yön vermeye devam etmektedir. Bu durumuntemelinde,belkideküresellemenin el an yaanan bir süreç olmas yatmaktadr. Bugündahihzladönendünyadayaananpek çok ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel deiimin balca aktörü olarak gösterilen küresellemenin,yaanpbitmibirhalegel medenneolduunu,nereleresirayetettiini, nelerideitirdiinivedünyayanebraktn ortayakoymakgüçtür. Küresellemeninüzerindetamolmasada genimutabakatsalanmbirtanmhenüz yoktur.yalnzcaçeitliaçlardanvedahaçok etkilerineyounlaandeerlendirmelerimev cuttur.bunedenle,birçerçeveyeyadatanmla snrlandrmayagirmektense,çokgenelhatla rylayaananbusürecinneleri,hangialanlar etkilediini ortaya koymaya çalmak daha makulgörünmektedir. Giddens, küresellemenin etkilerini sra larken,engeneldenenözeledorugenibir tabloçizmektedir.onagöreküresellemete meldeualanlaraetkietmektedir:öncelikle, 229 A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

6 230 dünyafinansdüzenideimektedir.gelenek sel aile sistemleri, özellikle kadnlarn hak talepleridorultusundadeiimeuramakta dr.güç,ikiyönlübirhareketle,biryandan yereltopluluklardanvedevletlerdenküresel arenayadorukayarken,aynzamanda yerel özerklik yönündekibasknnartmasylamer kezilemeyikranbirseyirizlemektedir.ulus larnveulusalsnrlarniçindeyeniekonomik vekültürelbölgelerolumaktadr.ulusdevlet vesiyasalliderlerhâlâuluslararasarenada önemlirollerüstlenmekteyken,aynzamanda ulus devlet yaps yeniden ekillenmektedir. Yalnzca ulus deil, aile, çalma, gelenek, doa, özkimlik gibi kavramlar, Giddens n deyimiyle kabukkurumlar dageçmitekin denfarklanlamlarkazanarakdeimektedir (Giddens,2000:2429).Giddens agöreküre sellemesüreciyle,toplumsalvebireyselya amdaikitemeletkiortayaçkmtr:birincisi, kamusal kurumlarn yannda gündelik ya amdadageleneinetkisikrlmakta,gelenek gerilemektedir. kincisi, gelenein etkisinin zayflamasna bal olarak, bireylerin özkimliinin, benlik duygusunun temeli de deimekte, özkimlik yeniden ina ihtiyac duymaktadr(giddens,2000:56). Habermas da küresellemenin etkiledii alanlarkonusunda,benzerbirtablosunmak tadr.göç,meruiyetyitimivebilgiyaplarn dakideiiklikler,dierbazdeiimlerlebir likte, ulus devlet yapsn ypratan, tahrip eden, sarsan niteliktedir. Küreselleme süre ciyleberaberendikkatçekicideiimler,ulus devlet yapsnda görülmektedir. Devletin kontrolkabiliyetinivegücünüyitirmesi,karar mekanizmalarndameydanagelenmeruiyet eksiklii ve devletin meruiyet temin edici idarivedüzenlemehizmetlerisunmaktaye tersiz kalmas ilk göze çarpan etkilerdir (Habermas, 2002: 2627). Habermas a göre küreselleme,özetlehukukgüvenliiveyü rütmedevletininetkinliine,teritoryaldevle tinegemenliine,kolektifkimlieveulusdev letin demokratik meruiyetine etki etmitir (Habermas,2002:86). Küresellemenin, ulus devletin temel i levleriniyerinegetirmesiniyadorudanyada yarattetkilerledolaylbiçimdeatniddia eden bir baka yazar, Kazgan dr. Kazgan a göre, ulus devlet, çok sayda ilevi yannda temelde birkaç ilevi yerine getirmektedir. Bunlar, etnikdinsel kimlii ne olursa olsun, vatandalarna olanaklar ölçüsünde dier ülkelerin saldrlarna kar güvenlik, içeride bireylerin, toplumsal snflarn ya da etnik dinselgruplarnkarsndahukuksaleitlikve adaletgibiilevlerdir.küresellemeileberaber builevlerizayflayanulusdevlet,farkltop lumsalgruplarbiraradatutanyaptrcile vinidekaybetmektedir.ulusalpazar,yerini uluslararaspazarabrakp,ulusdevletva tandannrefahnsalayacakilevleriyerine getiremez hale gelince, bu devlete ballk anlamnyitirmekte,uluslararaspazarn bü ro suhalinegelendevletyaptrcilevinden soyunmakta,iletiimimkânlarfarklkültür lerleetkileimiartrmakta,böylecetoplumda etnikdinsel alt kimlikler öne çkmaktadr. Ulus devletin ilevini kaybederek yaratt boluu,altkimlikesaslhareketlerveayrlma talepleridoldurmaktadr(kazgan,2000: ). Görüldüü gibi, küresellemenin etkileri konusundavurgularvesralamafarklolsada birbirineyaknnoktalaröneçkmaktadr.kü reselleme, en genel çerçevede ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal yaplara etki edenbirsüreçtir.bunlarnherbirininaltnda da pek çok alt balkla incelenebilecek çok farklnoktalarakadaruzananetkilerdensöz etmekmümkündür.sonuçtaküreselleme,en geni ölçekte uluslar aras ekonomi, finans, ticaret alarndan, uluslararas ilikilerden, ulusdevletveulusüstüyaplardan,devletle rin ve toplumlarn içinde kültürel dokulara, kimlikhareketlerine,aileyaplarnavebireysel A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

7 yaamakadaretkilerigörülenkarmakveiç içebirnüfuzalannasahiptir. Yazarlarn öne çkard ulus devletin anmas konusu,küresellemeninenönemli etkilerindenbiridir.gerçektendeküreselle mesüreciylebirlikte ulusdevlet yaps,hem dardangüçveegemenlikhemiçerideme ruiyetvebirletirmeilevlerindeönemlidei imlerle yüz yüze gelmitir. Ulus devletin vatandalk esasl meruiyeti, snrlarn anmas, pazarlarn snr ötesine ulamas, kültürlerarasyaknlk,yenikavramlar,yeni toplumsal hareketler gibi etmenlerle, eski homojen ve kolektif ulus algsnn yerine, farkllklaresasndaulusöncesikimliklerye niden gündeme gelmitir. ster kapitalizmin yadaemperyalizminbiroyunu,isterküresel uyannvekimliinyenidenkefininbirte zahürüolarakgörülsün,sonuçtabugün yerel kimlikler,yerelözerkliktalepleri,altkimlik vurgusu, kimlikle kabullenilme talebi, ulusu veulusdevletinsnrnoldukçaaanbirdü zeyde, önceki dönemlerden çok daha fazla görülmekteveaçavurulmaktadr. Küreselleme sürecinin, bir alt kimlik olarakalevîliküzerindekienbelirginetkiside dier bütün etmenlerle beraber, özellikle bu kimliinkefiveyenideninas noktasnda kendinigöstermektedir.alevîlik,birinançve kültüröesiolarak,ulusöncesivehattaulus ötesi niteliiyle, günümüzün ulus devletiyle sorunlar yaamas muhtemel bir kimliktir. Yaadmz corafyada yüzyllara uzanan geçmii,birikmeliolarakbugünetadso runlar,toplumlaayrmavebütünlemenok talar, kültür aktarm ve gelecek kaygs ile Alevîlik, daha önce de birtakm skntlarla karkaryabulunmaklabirlikte,geçtiimiz yüzyln ikinci yarsndan itibaren mevcut skntlarnayenilerieklenenbirnoktadadr. Alevîler,yüzyllarcamerkeziiktidarlarta rafndanyoksaylanvehep çevre dekalan, kültürünü kapal, gizli olarak ve genellikle sözlüaktarmyoluylakoruyabilenbirtoplu luktur. Gerek Osmanl nn son döneminde, gerek Cumhuriyet in ilk yllarnda ilk kez vatanda saylma ümidiyle sarldklar re jim, ksa zamanda bu ümidi boa çkarnca, skntlar yeniden örtülmütür lerden itibaren yaanan göç ve kentleme olgusu, yüzyllarca kapal köy toplumunda kendi halindeyaananveyalnzcaegemenyapyla karlatndaaçaçkaninançvekültürün çatmasn,yenibiraamayatamtr.artk çatmayenitaraflaredindiigibi,bukezve ilkkeztopluluunkendiiçindedeçatlaklar yaratacak bir noktaya gelmitir. Bu zamana kadaryalnzcakendidndangüçlerleyaa nanskntlar,imdialevîliinkendiiçindede yaanmaktadr. Yüzyln sonunda, içerideki gelimelerinüzerinedgelimelerveözellikle küreselleme olgusunun yaygn ve güçlü etkisi de eklenince, Alevî inanc ve kültürü, ciddîbirsnavneiinegelmitir.te,çal mannbundansonrakiksmndaelealnacak olanda,evrenseldüünceveyerelkimlikks kacndabulunanalevîliinkentlemevekü resellemekarsndayüzyüzekaldbu var olma snavdr. Alevîlik TarihselveKavramsal Konumu Alevîlik, hem inancn kendisinden kay naklananhemdeekonomik,sosyal,yönetsel vesiyasalbirtakmnedenlerdendolayyüzyl larboyuncapekfazlagünyüzüneçkamam birinançtr.doukoullarndanritüellerine, temel inanç öelerinden kültürüne, yaam tarzndantoplumsaltabakalamadadurduu yerekadar,çounitelii,ancakyirminciyüz yldakaydageçenbirtakmaratrmalarakonu olabilmitir.onunöncesindealevîliin,kapal krsalalanda,çounluklaidareninveegemen toplumsalyapnnuzanda,gizlice,bastrl m olarak yaand ve Alevî kültürünün bugüneçoksnrlyazlkaynaklarnyansra, esasndasözlüolarakaktarldgörülmekte dir.geçmidönemlerinbelirsizvekaynaktan 231 A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

8 232 yoksunnitelii,kentlemesüreciyleyenibir boyutkazanm;modernizmlebirdenbireyüz yüze gelen Alevîlik, yeni skntlarla kar karyakalmtr.buözellikleri,alevîlikko nusundaçokkesinveriler,genelkabulgören tanmlar,kantlaradayalbirtarihvesnrlar içeriinetlemiinançvekültüröeleriortaya koymay güçletirmektedir. BugünAlevîlikle ilgili çalmalarn ya da bu konuda ortaya çkantaraflarndahikonuüzerindegenibir mutabakatsalayamadsöylenebilir. Alevîlikkonusundaöndegelenaratrma clardanocakdabuskntyadikkatçekmek tedir.ocak agörealevîliinçözümbekleyen ikitemelproblematii,tarihveteolojikonu sundakibelirsizliktir.tarihselolarakalevîle rinentemelsorunlarnocak,dörtnoktada inceler. lk mesele, Alevîliin balangc ile ilgilidir.hemtarihselhemmekânsalanlamda bu konuda bir dizi yanllk yaplmaktadr. Tarihselanlamda,geneldesanldnnaksine AlevîlikHz.Alivehilafetdönemindedeil, Türklerin Müslümanla geçi tarihlerinde balamtr. Ali kültünün Alevîlie dâhil olmasancak1516.yüzyllardaveiîetkisiy ledir.mekânsalanlamdaise,araptopraklar deiltürklerinortaasya dananadolu yave oradan Balkanlar a uzanan topraklar öne çkmaktadr.kinciolarak,alevîlerininancn dayeralanhz.aliiletarihselbirkiilikolarak Hz.Aliarasndakifarkdikkatiçekmektedir. Üçüncü mesele, yine tarihi bir olay olan Kerbelamatemstrapkültününgerçekhaliyle inançtayeralanhallerininkarlatrlmasdr. Son olarak, Osmanl tarihi içinde Alevîlerin macerasvealevîlerinosmanl yabakda netlemesigerekenbirmeseledir.olayninanç yönündençoksosyalçatmayönüolmasna ramen, zayf aratrmalar hala ideolojik ve tepkisel niteliini korumaktadr (Ocak, 2003: ). Ocak, Alevî teolojisi alannda da birtakm belirsizlikler olduuna dikkat çek mektedir.buteolojinindehenüztamolarak ortayakonmadnbelirtenocak,bukonuda dadörtönemlinoktayaiaretetmektedir.bi rincisi, Alevîlik, sanldnn aksine, teolojik tartmalarveinançayrlklarnnürünüolan dieritikadîslammezheplerindenbirideil, tamamensiyasal,sosyoekonomikvekültürel artlarntabiîseyriyleolumubirmüslüman lktarzdrvebusürecinözelliklerinitamak tadr. kincisi, Alevî teolojisi badatrmac (senkretik) birteolojidir.çokgenibirzaman ve mekân boyutunda, bütün bu zaman ve mekânlarninançvekültürlerindenetkilerala alaolumutur.üçüncüolarakalevîteolojisi, üzerindetartlm,iyiilenmi,sistematikbir teolojiolmayp,ifahimitolojikbirteolojidir. SonolarakAlevîteolojisi,sosyolojikliteratür de gizli toplum (société secréte) denilen türden kapal bir toplumun ürünü olmas itibariyle,açkvenetkavramlarkullanmayan, sembolist, koyu mistik bir teolojidir (Ocak, 2003:168169).Ocak,belirtilentümbuözellik lerin,alevîliinsosyaltabanndankaynaklan dfikrindedir.busosyaltabanise,önceden büyükçounluuyaziletanmam,kabile selgeleneklerineveörflerinesmskbalve mitolojik, sözlü bir kültürü, katettii geni corafyadarastladdeiikmotiflerlebesle yerekgittiiheryeretayanbirkitletarafn danoluturulmutur. Alevîliinhemtarihselkavranhemde kavramsallatrlarak tanmlanmas esasnda farkl görüler öne sürülmektedir. Tarihsel olarak, Alevîlii hilafet tartmalar esasnda Hz.Ali ninhalifeliidöneminekadargötüren lerolduugibi,bununinançvekültüreçok sonradandâhilolduunusavunanlardabu lunmaktadr. Bilimsel yan zayf iddialar bir yana,bukonudaöneçkanaratrmaclardan ikisi,ortaknoktalarbulunmaklabirlikteba langçkonusundafarkldayanaknoktalarna ulaan Melikoff ve Ocak tr. Bunlardan Melikoff agöre,alevîliktarihi13.yüzyldan itibaren15.yüzylakadaranadolu dabulu nanbabailerveerkenbektaîlergibiakmlara kadar uzanmaktadr. Daha öncesi içinse A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

9 Melikoff,OrtaAsyaTürkinanlarna,ama nizm e,yeryermaniheizmvebudizm eatfta bulunmaktavealevîlikiçin slamlatrlm amanizm deyiminikullanmaktadr.ocakda amanizm etkisinden söz eder ancak O nun vurgusudahaçokslamtarihindeyounlar. Ocak, mekânsal anlamda Anadolu nun yan sraazerbaycan,horasanvemaveraünnehir Türklerine, Babailerle beraber de dier heteredoks akmlara,sûfîtasavvufîakmla radeinmektedir(dressler2003:2728).ocak a görealevîlikteolojisininkoyumistikkarakte rininkökleri,10.yüzyldaortaasya yaula molanpopülerslamsûfîliiileamanizm, BudizmveManiheizm inbirbiriiçinegirmi mitolojilerinin birlemesinde aranmaldr (Ocak,2003:170). Alevîliin tarihsel balangc ve geliimi konusundakitartmalar,yeryerbirbirinden farklseyirizlemeklebirlikteciddiaratrma larnkimitemelnoktalardauzlatsöylene bilir. Buna göre, Alevîlik Eski Türk inanc, amanizm, Budizm ve Maniheizm e uzanan bir etki geçmiine sahiptir. Türklerin slam kabulüylebirliktebunaslamtasavvufinanc eklenmitir. Türkler in Anadolu ya geliiyle de, bu corafyada yaanan Babai isyan ve benzeritarihîsosyalolaylar,alevîlieyenibir biçim vermitir. Anadolu da bu dönemde ortayaçkanbektaîlik,alevîlieetkiedenbir bakaunsurolmutur.ran daahsmailli derliindesafevîdevletiningüçlenmesiveo dönem Osmanlyla yaanan olaylar, yüzyllarda iî etkisinin de Alevîlie dâhil olmasnanedenolmutur.uhaldealevîlik, tarihsel anlamda Türklerin Orta Asya dan Anadolu ya tad inançlarla slam inanç öelerininveanadolu dakurulantarikatlarn, tasavvufî inançlarn birer harman olarak olumu ve pek çok tarihî, dinsel, sosyo ekonomikgelimeninetkisialtndagünümüze kadargelmitirdenebilir. Alevîliintarihiyannda,genelnitelikleri, sosyal yaps, kültür ve inanç öeleri konu sundadadeiikgörülermevcuttur.alevîlii yalnzcabirmezhepyadainançsistemiolarak gören, slam n içinde bir inanç tarz sayan, bal bana bir din olarak slam n dnda gören,alevîliidinselyanndansoyutlaypbir yaam biçimi ve felsefe olarak kabul eden farklyaklamlar,özelliklesondönemalevî aratrmaclariçindekendinigöstermektedir. ÖrneinBozkurt agörealevîlikdeninceanla lmas gereken, inançtan çok bir yaama kural,yaaybiçimi dir(bozkurt,1990:10). OysaaynnoktadaBozkurt,Alevîliindou unu Hz. Ali yi sevmek ve onun yolundan gitmekgibi dini referanslarabalamaktadr. Bahadr,özelliklegeçtiimizyüzylnbanda younlaanaratrmalardanyolaçkarakale vîlii HristiyanmerkezliTürkKürtveZaza milliyetçi akmlar çerçevesinde ve etnik yaklamlar nda incelemekte, Alevîliin biretnikkökenedayandrlmaçabalarnaay rntlaryla k tutmaktadr (Bahadr, 2003: ).AlevîyazarAydnise,Alevîlieözel likle solda görülen sert yaklam reddet mekte,alevîliinyalnzcabir dinselperspek tif olarakküçümsenmemesigerektiinisöy leyerek ideolojik ve sosyal yanna vurgu yapmaktadr(aydn,1999:303305). Bütünbutartmalarbiryana,ciddîara trmaclar, konuya daha bilimsel bir açdan yaklamaktadrlar.bukonudaöneçkanya zarlardanmelikoff unhemkelimeninkökeni hemalevîliklekartrlanyadaaynanlamda kullanlan Bektaîlik, Kzlbalk, iîlik gibi kavramlarkonusundakiaçklamalar,hemde Alevîliintemelinançvekültüröelerinedair açklamalar,ideolojik,tepkiselyadatarafl snrlaratrmalaragöredahamakulgörün mektedir. Melikoff Alevîlii bir halk dini, göçebe halklarn dini olarak görmektedir. Tarihi ilk Türk halklarna kadar uzanan bu inanç,göçebetoplumyapsnedeniyleyüzyl larcafarklcorafyalardan,inançlardan,kül türlerden,tarihivetoplumsalolaylardanetki lenerekvebeslenerekbugünegelmitir.bugün 233 A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

10 234 Alevîlik denince, mekânsal anlamda Anado lu danbatdarumelivebalkanlar a,bulgaris tan a,yunanistanvearnavutluk a;doudaise ranveazerbaycan dantürkcorafyasnave güneydearapyarmadasndanmsr auzanan genibircorafyayayaylmbirtopluluktan sözedilmektedir(melikoff,1993:3034).bu günbucorafya,ülkelerarasgöçlerinyoun lamasyla daha da genilemi durumdadr. Küçük topluluklar halinde de olsa, Avru pa dan Avustralya ya kadar, küresel dün yann yaratt yeni inanç noktalarndan ve inancnyayldyenicorafyalardansözet mekmümkündür. SonolarakAlevîinancnntemelözellikle rine de bakmak gerekir. Tarihsel ve corafî anlamdabukadargenibiryaygnlasahip inancn bütün öelerini ortaya koymak, bu çalmannsnrlarnamaktadr.onunyerine özetleyicibiryaklamla,anaözelliklersrala nabilir. Konu üzerindeçalan aratrmaclar genelolarakinançüzerindekieskitürk,a manizm ve Asya inançlarnn etkisini kabul etmektedir. Alevî ibadeti olan cem ayini, buradayeralan dede ve semah,eskitürk törenlerindekikamamanvedansöelerine kadargötürülmektedir.ayrcakutlanankimi bayramlar,alkars,dakutsiyetigibiöeler göçebe kültürdenkalmtr.melikoffbunla ra Bektaî, Ahi, Hurufî ve Kzlba öeleri ekler(melikoff,1993:3839).slamtarihinden Hz.AliveKerbelakültleriiletasavvufetkisi dier önemli etmenlerdir. Bunlara daha pek çok parça eklenebilir. Hem Ocak hem Melikoff undikkatçektiiüzere,alevîlikso nuçta senkretik yanibadatrcbirinanç tr.deiikinançvekültüröelerinibünye sindebarndrmaktadr. Alevîliin en önemli özelliklerinden biri de, sosyal olarak göçebekrsal kesimde yaamas, kentlemeyle ancak 20. yüzylda yüz yüze gelmesidir. Bu kapal toplumsal yap,dbaskilebirleince,kendiiçhukuku nuyaratm,dinineklideilözdeerlerine eilmi, gizli, yazl kültürden uzak, sözlü olarakaktarlan,buniteliininsonucuolarak da efsaneler, mitler, türküler, semboller gibi öelerlebugünegelenbirkimlikolmutur. u halde Alevîlii, bütün bu karmak, henüzçokda aça çkmam, tarihsel, eko nomik,toplumsalveteolojikyapstamanla mylaortayakonmamyönleriylebirlikteele almak ve çalmalarda bu haliyle deerlen dirmek gerekir. Ocak n yerinde tespitiyle, Alevîliin Orta Asya dan Balkanlar a kadar uzanançokgenibirmekânveyüzyllariçine alan bir zaman içerisinde çok deiik din, inançvekültürlerinslam,slamtarihives lam tasavvufu araclyla senkretizas yonundan oluan inanç kökenleri anlalma dan,ayrcabunaparalelolarak,balangçtan günümüze kadar sosyoekonomik ve sosyo kültürelyapsvebuyapnngeçirdiidönü ümlerbütünsebepleriyleçokiyianalizedil medentamolarakanlalmasmümkündeil dir(aydn,1997:31). Alevîliinyaknzamandayüzletiikent leme ve küreselleme etmenlerine dayal deiimi ortaya koymak için de bu tarihsel birikimi ve toplumsal dokuyu iyi okumak gerekmektedir.sondönemeilikinyaplacak analizlerin,buarkaplanndailendiinde vedeerlendirildiindedahasalklbirnok tayaoturacaaikârdr. KentlileenAlevîliinKimlikAray Castells, küreselleen dünyann, enfor masyonça dediiyenizamanngenikap saml ve derinlikli bir analizine giritii üç ciltlik çalmasnn ikinci cildini bal bana kimlik problemiüzerineinaeder(castells, 2006).Kimlik,yenibirküreseltoplumsalyap olan a toplumuyla bu toplumsal yapda gizlihâkimiyetbiçimlerinedireniarasndaki çelikili ilikilerin kilit kavramdr. Castells, kimliintoplumsalinasnüçfarklbiçimve kökene ayrr. Bunlardan ilki merulatrc kimlik tir ve toplumun egemen kurumlar A l e v i l i k - B e k t ailik Aratrmalar Dergisi,Say1

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest.

AHKAMIN. Keywords: Changing judgments, revealed reason, custom, public interest. )! $L$KK$+.M SLAM HUKUKUNDA AHKAMIN DE M ÜZER ZERNE BAZI DÜÜNC ÜNCELER LER* Doç.Dr.Ferhat KOCA ** #&& 8N&9&:; @ ( & & ' $ 3& " &(& "3 $ 9# ( ( 3 &(& "3 & " 8 &$ ( $ # (&& ( & ( 3 3 ( # ( 0& R # & ( 0&

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S

VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNER S Ege Corafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 73-84, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 73-84, Izmir TURKEY DAR SINIRLARA DAYALI PLANLAMANIN DETRLEBLRL VE HAVZA TEMELL L SINIRLARI ÖNERS Changeability

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur

Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Walter Benjamin in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: Aura, Öykü Anlatıcısı ve Flâneur Culture Industry with the Concepts of Walter Benjamin: Aura, Storyteller and Flâneur Bilgen Aydın SEVM Özet Yirminci

Detaylı