Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org"

Transkript

1 Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical Engineering Department,Saarya,Turey, Saarya University, Machanical Engineering Department,Saarya,Turey, Abstract:This study covers a heating wor that aims to avoid harmful organisms that they are possibly inside of wooden pacing materials to be carried out or in between countries. The heat treatment process has been performed experimentally and in order to control the heat process there had been used a FUZZY based controller. The FUZZY rules had been optimized that the error between the reference values and output values of the process does not exceed 2% of the thermal treatment process that can be also defined as a multi-inputs multi-outputs (MIMO) system. During the control process it was observed that percentages of the system s errors were inside the desired limits effected by the FUZZY based controller. Keywords: Ispm-15, fuzzy, control, mimo, fifo, wooden pacing. ISPM-15 Standardına Uyarlanmış FUZZY Kontrol Stratejisi Özet: Bu çalışma, ahşap ambalaj malzemelerinin yurtdışı ve yurtiçi sirülasyonu esnasında zararlı organizmaların taşınmasını ve yayılmasını önleme amacıyla yapılan ısıl işlem sürecini apsamatadır. Deneysel olara gerçeleştirilmiş olan ısıl işlem sürecini ontrol etme amacıyla FUZZY tabanlı bir ontrol algoritması ullanıldı. Ço girişli ço çıışlı (MIMO) bir sistem olan ısıl işlem süreci, çıış değerleri ile referans değerleri arasındai hatanın %2 oranını aşmayaca şeilde FUZZY uralları optimize edildi. Kontrol süresince FUZZY tabanlı ontrolörün sistem çıışları ile referans girişleri arasındai hata yüzdesinin istenen sınırlar içerisinde tuttuğu deneysel ortamda gözlemlendi. Anahtar Kelimeler: Ispm-15, fuzzy, ontrol, mimo, fifo, ahşap ambalaj. Reference to this paper should be made as follows (bu maaleye aşağıdai şeilde atıfta bulunulmalı): A. Mühürcü, G. Mühürcü FUZZY Control Strategy Applying to ISPM-15 Standarts, Elec Lett Sci Eng vol. 6 (1), (2010), * Corresponding author; Tel.: +(90) , ISSN All rights reserved. 1

2 1. Giriş Ulusal ve uluslar arası ticareti yapılan ürünlerin yol boyunca oruma amacı ile ahşap ambalaj malzemeleri ullanılmatadır. Bu ahşap ambalaj malzemelerin gövde içinde olabilece zararlı organizmaların üleler (veya bölgeler) arası taşınmasını önleme amacıyla, Türiye nin de üyesi olduğu IPPC (Uluslararası Biti Koruma Konvansiyonu) genel urulunun abul ettiği ahşap ambalaj malzemeleri ullanımını düzenleyen ISPM-15 standardı yürürlüğe onulmuştur. Biti sağlığı önlemlerine yöneli ambalaj malzemelerinin işaretlenmesini apsayan ISPM-15, Türiye de 21 Haziran 2006 da yürürlüğe girmiştir. ISPM-15 standardı, ahşap ambalaj malzemelerinin abularının soyuldutan sonra ısıl işleme (HT) veya metil bromür ile fumigasyon işlemini içerir. ISPM-15 standardını abul etmiş ülelerde, dezenfete işleminden geçmemiş bu tür ambalaj malzemelerin üle içindei sirülasyonları ve yurt dışı girişleri izin verilmemetedir. Fumigasyon işleminin zararlı etileri ve maliyetinin yüse oluşu, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulaması tercih sebebi olmuştur [1]. Isıl işlem, ahşap ambalaj malzemesinin öz sıcalığının 30 daia süre ile 56 C ve üzerinde tutma yöntemidir. Isıl işlem süresince, oda sıcalığı, tahta öz sıcalığı (13 farlı nota için), ortam nemi ve tahta nemi (4 farlı notadan) periyodi olara gözlemlenir. Ahşap malzemenin hızlı ısıtılabilmesi ve ısıl işlem süresince çatlama ve bozulmaları engelleme için ahşap malzemenin aşırı uruması önlenmesi gereir. Bu amaçla, ısıl işlem odasının bağıl nem oranı %75 ve üzeri tutulması geremetedir. Yüse nem oranı aynı zamanda ısının ambalaj malzemesi özüne yayılmasını hızlandırmatadır. Isıl işlem odasının sahip olduğu nem oranı, yaş ve uru sıcalı algılayıcı çıış değerlerinden hesaplanır. Bu ii çıış değeri arasındai far, 5ºC den az olması gereir. Kuru ve yaş sıcalı farının 5ºC ve üzeri olması durumunda ortam bağıl neminin hızla %75 in altına düştüğünü işaret eder. 2. Kontrol Süreci Kontrol süreci algılama, değerlendirme, ontrol ve aydetme olma üzere 4 birime ayrılmatadır. Algılama işlemi, ısıl işlem odasındai algılayıcıları vasıtası ile gerçeleştirilmetedir. Değerlendirme, ontrol ve aydetme süreci ise ontrol odasında gerçeleştirilmetedir, şeil 1.a. (a) 2

3 (b) Şeil 1 a-isıl işlem odası ve ontrol odası bölümleri. b- Isıl işlem ontrol sürecine ait yapı Algılama Deneysel ortamda gerçeleştirilen ısıl işlem sürecinde, tahta ısısı, tahta nemi, ortam uru ve ortam yaş sıcalıları uygun algılayıcılar ullanılara ölçüldü, şeil 1. Sıcalı algılayıcısı olara PT100 ısı algılayıcısı ullanıldı [3]. Tahta nemi ise özel olara tasarlanmış ve ağaç eletrisel direncini algılayan bir eletroni devre ullanıldı. Ölçülen tahta direnci, değerlendirme ünitesinde istatistisel olara tahta nem değerlerine dönüştürüldü. Isıl işlem odasına yerleştirilen ahşap malzemenin tümüne ait gerçeçi tahta ısısı ve nemi algılanabilmesi için, ısı ve nem algılayıcıları ahşap ürün üzerinde homojen olara dağıtıldı, şeil 2. (a) 3

4 (b) Şeil 2 a- Grafisel sıcalı ve nem algılayıcıların ahşap malzeme üzerinde homojen dağlımı. b- Uygulamada sıcalı ve nem algılayıcısı ahşap malzeme üzerine homojen onumlandırma. Şeil 3 de ısıl işlem odasındai uru ve yaş sıcalı algılayıcıları görülmetedir. Bu ii sıcalı algılayıcı çıış değerleri aşağıdai denlemlerde yerine yazılara ortam nemi hesaplanışı verilmetedir. A T y (1) y y P y exp 16.78T / T (2) s y y P P AP T T (3) P exp 16.78T / T (4) R h P 100 P s (5) Burada, T : Oratam uru sıcalı değeri (ºC). T y : Oratam yaş sıcalı değeri (ºC). P : Ortam basıncı (Pa). A : Dönüşüm atsayısı. P y : Doymuş buhar basıncı (Pa). P s : Su bahar basıncı (Pa). P : Kuru termometre sıcalığı doymuş buhar basıncı (Pa). R : Bağıl nem oranı. h şelinde tanımlanmıştır. Bu 2 sıcalı algılayıcısı, ısıl odasında bulunan pervanelere ait hava itme veya çeme basıncını hissedebileceleri bir şeilde duvara onumlandırıldı. Isıl işlem odasında bulunan pervanelerin 4

5 görevi, oda içerisinde hava sirülasyonu oluşturmatır. Böylece ısıl odasında oluşturulan ısı, oda içerisindei ahşap ürün çevresine homojen olara dağıtılır. Şeil 3 Yaş uru sıcalı algılama Değerlendirme ve Kontrol Değerlendirme ve ontrol süreci ontrol odasında gerçeleştirildi, şeil 4. Değerlendirme sürecinde ısıl işlem odasından algılayıcı bilgileri alınara yorumlandı ve uygun ontrol işaretlerine dönüştürüldü. Bu işaretler ısıl süreci ontrol eden ısıtma, havalandırma ve nemlendirme güç ünitelerine dağıtıldı. Şeil 4 Kontrol odası. Kontrol edilen ısıl sistemin MIMO bir yapıya sahip olmasından dolayı lasi ontrol algoritmalarından olan ve te girişli te çıışlı (FIFO) yapıdai P, PI veya PID ontrolör algoritmaları ter edilere algılayıcı verilerinin değerlendirilmesi ve ontrol işaretlerinin üretilmesinde FUZZY algoritması ullanıldı. FUZZY, MIMO sistemlerin ontrolüne uygun bir yapıya sahiptir [2]. FUZZY tabanlı ontrol algoritması ullanılara armaşı ve yoğun işlemler içeren MIMO yapılı ontrol yeteneğine sahip lasi ontrol algoritmalarına ait matematisel ifadeler ter edildi. FUZZY algoritmasının sadeliği, ontrol sürecine hızlı adaptasyonu sağladı ve algoritma yazım sürecini ısaltara güvenirliğini artırdı. FUZZY ontrol algoritması PIC18F452 miroontrolörü ullanılara oşturuldu [4]. Miroontrolöre bağlanan çevre birimleri yardımı ile de güç üniteleri ontrol edildi. 5

6 2.3. Kontrol Düzeneği Yuarıda da işaret edildiği üzere FUZZY tabanlı onrol algoritması PIC18F452 miroontrolörü tarafından oşturuldu. Isıl sürecin arzu edilen referans değerini sağlayaca biçimde FUZZY ural tabanı düzenlendi, tablo-1. FUZZY giriş işaretleri, ural tabanına uygulanmadan önce bulanılaştırıldı, şeil 6. Kontrol edilen ısıl sisteme, nem ontrol işareti (Rh()), ısı ontrol işareti (T()) ve nem alma ontrol işareti (H()) olma üzere 3 farlı ontrol işareti ilgili güç ünitelerine uygulandı. Giriş ontrol işaretlerine bağlı olara sistem çıışı olan uru sıcalı (To(t)) ve yaş sıcalı (Toy(t)) büyülüleri oluştu. Bu ii sıcalı değeri miroontrolör analog digital dönüştürücüleri (ADC) vasıtasıyla dönüştürme peryodu (T) 5sn seçilere ayrılaştırıldı ve miroontrolör içerisine alındı. Miroontrolör içerisinde alan referans işareti Toref() ya 65 C set değeri verildi. Şeil 5 FUZZY tabanlı ontrol edilen sisteme ait apalı çevrim blo diyagramı. Toref ullanılara sırasıyla uru ve yaş sıcalı arasındai hata işereti (Tf()), bir örneleme gecimesine sahip uru ile yaş sıcalı arasındai hata işareti (Tf(-1)), uru sıcalı hata işareti (Tof()) ve bir örneleme peryodu gecimesine sahip uru sıcalı hata işareti (Tof(-1)) hesaplanara FUZZY algoritmasına giriş işaretleri olara uygulandı. Tablo 1 FUZZY ural tablosu. Ds ds2 orta orta2 buyu buyu2 ds Ds ds orta orta2 buyu buyu2 ds2 Ds orta ds2 orta2 buyu buyu2 orta Ds orta orta2 orta buyu buyu2 orta2 Ds orta buyu buyu orta2 orta2 buyu Ds orta buyu buyu buyu2 buyu buyu2 Ds orta buyu buyu buyu2 buyu2 6

7 Yuarıda verilen Mamdani ural tablosu en sol sütun işareti () anını, en yuarıdai satır da aynı işaretin (-1) anını temsil etmetedir. Tf() ve Tf(-1) giriş işaretleri mamdani ural tablosu uygulanara Rh() çıış işareti üretildi. Tof() ve Tof(-1) giriş işaretleri mamdani ural tablosu uygulanara T() çıış işareti üretildi. Yine Tf() ve Tf(-1) giriş işaretleri mamdani ural tablosu üzerinden elde edilen çıış işaretinin omplimenti alınara (100-işaret) H() çıış işareti üretildi. Şeil 6 FUZZ giriş işaretlerinin bulanılaştırma işlemi. Sistem çıış işaretleri ortam gürültüsünü de içinde barındırır [5]. Güvenli bir şeilde işaretlerin alınması ve filtrelenmesi amacıyla şeil 6 da gösterilen bulanılaştırma biçimi gerçeleştirildi. Aynı şeilde mamdani ural tablosu da filtrelemeye atıda bulunaca şeilde urallar tanımlandı. 3. Sonuç ve Öneriler Bu çalışma, ISPM-15 standardını uygulama zorunda olan ahşap ambalaj üretici şiretleri için gerçeleştirilmiş gerçe zamanlı bir uygulamadır. Kontrol edilen sistemin istenilen çıış cevabının yaalanabilmesi için FUZZY tabanlı bir ontrolör ullanıldı. Gerçeleştirilen deneysel çalışmada FUZZY tabanlı ontrolörün, referans değerine dayalı başarılı bir şeilde sistemi ontrol ettiği gözlemlendi. Şeil 7 de deneysel ortamda elde edilen yaş ve uru sıcalı eğrileri yansıtılmatadır. Burada, ontrol süresince FUZZY tabanlı ontrolörün ortam sıcalı farının 5 C ve altında başarılı bir şeilde tuttuğu görülmetedir. Gerçeleştirilen ısıl işlem sürecinde ullanılan miroontrolör ve çevre güç birimlerini sayesinde, ontrol sisteminin urulum aşaması minimum maliyete çeildi. Isı buharı, atı yaıt azanı ullanılara üretildi. Kazan için gereli olan atı yaıt, firma içerisindei ahşap ambalaj malzemelerinin atı parçalarından temin edildi. Üretilen ısı buharının maliyeti bu şeilde 0L olması sağlandı. Proje apsamında data ve ontrol verilerini ilgili birimlere iletme için yalaşı 100m ablo ullanıldı. Yeni ısıl projelere esneli azandırılabilmesi amacıyla hava yolu (rf) data iletişimi tercih edilebilir. 7

8 Şeil 7 Isıl işlem odasına ait yaş ve uru sıcalı değerleri. 4. Teşeür Yazarlar, bu çalışmayı üniversite sanayi işbirliği projesi apsamında desteleyen ve çalışmaların endi tesislerinde gerçeleştirilmesine iman veren YÜKSEL AMBALAJ Lim. te [6] ve ontrol sürecinin gerçeleştirmesi gereen fonsiyonların türetilmesinde yardımcı olan İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü ne [7], teşeür eder. References (Referanslar) 1. Tarım ve öy işleri baanlığı, biti saglıgı önlemlerine yöneli ahşap ambalaj malzemelerinin işaretlenmesi haında yönetmeli, T.C. resmi gazete, 86.Yıl, Ian S. ShawFuzzy, Control of Industrial Systems: Theory and Applications, ISBN-10: Springer, (1998). 3. Gürdal, O., Algılayıcılar ve Dönüstürücüler, Nobel Yayın Dagıtım, Anara, 2000, pp R. Gunturun, N. Yumusa, F. Temurtas, Detection of Harmonics by using Artificial Neural Networ, TAINN 03 Conference, Canaale, July (2003) 4. İnternet: 5. Dunn, W., Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, Blaclic,OH, USA: Mc-Graw-Hill Companies, 2005, pp "Yüsel ambalaj, (2010). <http://www.yuselambalaj.net/ >" 7. "İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, (2010). <http://www.isa.gov.tr/anasayfa.asp/ >" 8

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3(2)(2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3(2)(2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3(2)(2007) Available online at www.e-lse.org CLASSIFICATION OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH BASED ON STUDENT CONTENTMENT

Detaylı

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 247-256

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:3 Ocak 2013 Year:2 Number:3 January 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yalaşımlarının Karşılaştırılması Fredri Orderud Sem Sælands vei 7 9, NO 7491 Trondheim Türçeye çeviren: M.Mehmet NEFES, Anara

Detaylı

Geçici durum sürecini dikkate alan hata algılama metodu ve uygulamaları

Geçici durum sürecini dikkate alan hata algılama metodu ve uygulamaları Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 3, 1, 41-48 3-9 Haziran 1 Geçici durum sürecini dikkate alan hata algılama

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 4(1) (2008) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 4(1) (2008) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 4(1) (2008) Available online at www.e-lse.org The Real Time Control of the Percentage of the Catalyzer in the Piston Motors with the Fuzzy Logic Barış BORU 1,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığından BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI 685 YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI Veli DOĞAN Oğuzhan ÇALIŞIR ÖZET Alternatif enerji kaynaklarından elde edilen enerji ile genelde düşük sıcaklıkta ısıtma yapılmaktadır. Örneğin Güneş enerjisi

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr lvordu@ueae.tubita.gov.tr, Siddia.Ors@itu.edu.tr ÖZET : Kriptografi algoritmaları gerçeleyen donanımlar, açı veya apalı metin dıında, bazı istemsiz çıılar da üretmetedir. Bu istemsiz çıılar; ilem süresi,

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı

Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 9-16, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 9-16, 2013 Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı Umut Altınışık 1*,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SERA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

SERA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 25-34 SERA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Ahmet KÜRKLÜ Nuri ÇAĞLAYAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Control of Semiactive Suspension System for Quarter Car Model M. Göksel Sakarya University Engineering Faculty,

Detaylı

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ Atılgan ATILGAN Hasan ÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta ÖZET Sıcak

Detaylı

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü*

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Y. Şahin a F.M. Botsalı b M. Kalyoncu c M. Tınkır d Ü. Önen e N. Yılmaz f Niğde Ünv. Selçuk Ünv. Selçuk Ünv. Necmettin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı