Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi"

Transkript

1 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Tenoloji GU J Sci Part:C 4(3): (2016) Hızlı Ağırlı Belirleme İçin Yü Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Zehan KESİLMİŞ 1,, Tarı BARAN 2 1 Osmaniye Korut Ata Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Eletri- Eletroni Mühendisliği Bölümü, Osmaniye 2 Osmaniye Korut Ata Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Osmaniye ÖZ Başvuru: 26/04/2016 Kabul: 02/07/2016 Bu çalışmada endüstriyel dinami tartım sistemlerinde tercih edilen iriş tipi yü hücrelerinin tepi işaretleri incelenere, alıcı yü seviyesinin hızlı bir şeilde belirlenmesi için yapı dinamiği formülleri sayısal olara çözülmüştür. Yü hücresinin çıışındai yüse salınımlı işaretlerin sönümlenmesini belemeden ağrılığın tespit edilmesi hızlı ağırlı tespiti açısından önemlidir. Bu çalışmada, TEDEA 1042 model yü hücresinin çıış işareti NI PCI 6221 DAQ artı ile toplanmış ve veriler MATLAB ortamında sayısal olara çözülen yapı dinamiği denlemlerine girdi olara ullanılmıştır. Doğrulama için literatür ve deneylerden elde edilen sonuçlar ullanılmıştır. Deney sonuçları yapılan çözümlemenin hızlı ağırlı mainalarına uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Anahtar elimeler: Yü hücresi, yapı dinamiği, dinami tartım, işaret işleme ABSTRACT The Processıng of Load Cell Response Sıgnals for Fast Weıghıng In this study, the response signals of beam type load cells which are preferred in industrial weighing systems are investigated and structural dynamics equation of motions are solved numerically to determine the steady state load level swiftly. The determination of weight before the damping of highly oscillated signal response in the load cell output is important for fast weighing determination. In this study, TEDEA 1042 load cell response signals are acquired by the use of NI PCI 6221 DAQ card and data is used as input to numerically solved structural dynamics equation of motion. Literature and experimental wor results are used for the verification of the method. Experimental results showed that the method can be applicable to fast weighing machines. Keywords: Load cell, structural dynamics, dynamic weighing, signal processing 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Günümüzde birço sanayi ve tarım ürünü alite, ebat ve ağırlı standartlarına göre sınıflanmata ve son ullanıcıya sunulmatadır. Bu ürünler ilgili ağırlı standartlarını sağlayaca şeilde dinami tartım sistemleri ullanılara sınıflandırılmatadırlar. Basit blo şeması Şeil-1 de verilen ağırlığa dayalı sınıflama mainesi, meani tahri için bir eletri motoru, meyveleri taşıma için taşıyıcı yapı ve ağırlı ölçüm biriminden oluşmatadır [1]. Stati ve dinami ağırlı ölçme sistemlerinde ağırlı algılayıcısı olara sılıla yü hücreleri (Load Cell) ullanılmatadır. Yü hücreleri üzerine uygulanan fizisel uvveti özel gerinim ölçerler (strain gauge) ile İletişim yazarı,

2 98 GU J Sci, Part C, 4(3): (2016)/ Zehan KESİLMİŞ, Tarı BARAN eletrisel işarete çeviren dönüştürücülerdir. Hasat sonrası paetleme endüstrisinde yüse işlem apasitesine ulaşma için meyve ağırlığının hızlı ve doğru tespiti büyü önem taşımatadır. Bu tarz çalışmalarda ağırlılı olara ullanılan yü hücresi tipi onsol iriş tiplerdir. Bu tarz yü hücreleri üzerine düşen e bir ütle ile -çalışmada meyve- riti sönüm altı bir salınım hareeti yapmatadır. Hareetin sönümlendiği yü düzeyi alıcı ağırlı olara ounara ağırlı belirleme işlemi her bir meyve için belirlenmetedir. Yüse hızlı ölçümlerde çıış işaretinde yüse freanslı salınımlar görülmete ve sönümlenme zamanı da uzamatadır. İyi tasarlanmış bir ölçüm sisteminden çıış işaretinin sönümlenme bölgesini belemeden alıcı yü değerini hesaplaması belenmetedir. Yü hücresinin çıış işaretindei yüse freanslı işaretleri bastırma için analog veya sayısal alça geçiren filtreler ullanılabilir. Faat alça geçiren filtrelerin ölçüm süresini uzattığı böylece mainenin işlem hacmini düşürdüğü bilinmetedir. Bu durum alça geçiren filtre çözümünün yerine alternatif bir yalaşım aranmasına neden olmatadır. Hasat sonrası dinami tartım sistemlerinde ±1gr hassasiyette ve meyve/s hızlarda ölçüm yapılmasını belemetedir. Bununla beraber çoğu paetleme tesisi meyvelerin teilleme, taşıyıcıya atarımı ve düşürme gibi işlemler sırasında fizisel hasara uğramaması için 10meyve/s hızın üzerini tercih etmemetedir. Sayısal işaret işlemcileri ile filtrelenmiş yü hücresi verilerinden model temelli yalaşımlar ullanara ağırlı tespiti yapılabilmetedir. Faat modellerin ullandığı parametreler yü hücresinden yü hücresine değiştiği gibi aynı yü hücresinde bile ortam ve ullanım şartlarına bağlı olara zaman içerisinde de değişebilmetedir. Hızlı ağırlı tespiti için yü hücresinin dinami davranış parametrelerini anlı ve sağlılı olara belirleyip ölçüm işlemini başarılı ve hızlı bir şeilde sağlayan bir yöntem veya bu parametrelere olabildiğince az bağımlı bir yöntem gereliliği aşiârdır. Her ne adar basit bir işlem gibi görünse de çıış işaretinde bulunan meani ve eletromeani gürültü bu işlemi olduça zor bir hale getirmetedir. Bu gürültü ve çıış işaretinin düzgün olmayışı, işaretten elde edilece olan alıcı yü seviyesinin il biraç yüz milisaniyede belirlenmesini geretirmetedir. Bu süre sistemin toplam ütlesi ve rijitliğine göre değişili gösterir. Bu çalışmada dinami salınım işaretlerinden hızlı ağırlı belirleme için yüse hız ve hassasiyete sahip ucuz 8 bitli miro denetleyicilerle bile uygulanabilece bir yöntem önerilmetedir. Bu yöntem ile yü hücresinden ounan işaretin filtre işlemine ihtiyaç duymadan, salınım verisindei il biraç en büyü ve en üçü genli verilerini ve bu ilgili genlilerin zaman değerlerini ullanan sayısal bir yöntemdir. Sayısal işaret işlemcisi I plaa Taşıyıcı Yer değiştirme Alça geçiren filtre Hareet Yönü Yüselteç Meyve Yü hücresi Bağlantı yüzeyi Ağırlı ölçüm birimi Zincir Şeil 1. Sadeleştirilmiş dinami ağırlı ölçüm sistemi (Simplified dynamic weighing system) Literatürde yü hücresi işaretinden yüse hızlı ağırlı tespiti için birço yöntem bulunmatadır. Bu çalışmaların bazıları analog veya sayısal adaptif filtreler önermetedir [2]. Önerilen adaptif filtre yalaşımı özünde alça geçiren filtre olduğundan ölçüm süresini uzatmata ve bu yüzden birim zamanda yapılabilece ölçüm sayısı azalmatadır. Ayrıca bu yöntem deneysel olara sınanmamıştır [3]. Alça geçiren filtre yönteminin esililerini apatma için çeşitli model temelli ve model temelli olmayan yöntemler önerilmiştir [4]. Bu yöntemlerden birisi Yapay Sinir Ağı (YSA) yalaşımıdır [5,6]. YSA ların eğitimi için deneysel verilere veya matematisel modellerden türetilmiş verilere ihtiyaç duyduğu bilinmetedir. Her ağırlı aralığı ve yü hücresi tipi için eğitim amacıyla deneysel veri toplama mümün olamamatadır. Bu ısıtlamalar yüzünden te bir YSA modeli geniş ağırlı aralığı ve farlı yü hücresi tipleri için uygulanabilir değildir. Horrocs ve Bahar tarafından geliştirilen YSA temelli ağırlı ölçme sistemi 5-45g aralığı için yapılan deneysel verilerle eğitilmiştir [5]. Bu ölçüm sisteminin ağırlı tespit süresi 400msdir. Bu durumda sistem saniyede 2,5 ölçüm yapabilmetedir. Bu hız da dinami ağırlı ölçüm sistemlerinde ullanılamayaca adar düşütür. Yuarıda belirtilen yöntemler genel olara yüselteç, alça geçiren filtre ve sayısal işaret işlemcisinden oluşmatadırlar. Literatürdei çoğu uygulama yü hücresinin çıış işaretindei alıcı stati yü seviyesini (pst) bulma için salınımları bastıraca alça geçiren filtreler önermetedir. Kesilmiş ve Baran çalışmalarında yü hücresi işaretini işleme için doğrusal bir yöntem uygulayara dinami sistem parametrelerinden bağımsız yüse hızlı bir ağırlı tespit yöntemi sunmuşlardır [7]. Bu çalışmada şo yüleme için verilen lasi yapı dinamiği denlemlerinin analiti çözümleri alıcı yü seviyesinin (meyve ağırlığı) hızlı tespiti için filtreye ihtiyaç duymayan sayısal bir yöntemle çözülere hızlı ağırlı ölçümü için alternatif olara sunulmatadır. 2. YÖNTEM (METHOD) Dinami ağırlı ölçme sistemleri Şeil 1 de verildiği gibi bir veya ii adet yü hücresi içerirler. Bu sistemlerde meyveler taşıyıcı yapı yardımıyla te te yü hücresinin

3 GU J Sci, Part C, 4(3): (2016)/ Zehan KESİLMİŞ, Tarı BARAN 99 üzerinden geçirilirler. Yü hücreleri genellile Wheatstone öprüsü şelinde yerleştirilmiş 4 adet gerinim ölçer içerirler. Gerinim ölçerler fizisel yü altında direnci değişen, yüe duyarlı ve yerleştirildiği esen doğrultusunda birim boy değişimini ölçen dönüştürücülerdir. Gerinim ölçerler sayesinde yü hücreleri meani deformasyonu eletrisel işarete dönüştürürler. Yü hücrelerinin çıış işaretleri genellile mv seviyesindedir. Bu yüzden üzerinde işlem yapmadan önce bir yüselteç tarafından işaretin uvvetlendirilmesi geremetedir. Konsol iriş tipli yü hücreleri Şeil 2 de gösterildiği gibi te serbestli dereceli ucunda toplanmış ütleye sahip bir yapı sistemi olara modellenebilirler. Anastre uç Kiriş elemanı p st Rijit başlı Yer değiştirme yönü u= u(t) Şeil 2. Yü hücresi modeli (Load Cell model) Yü hücresinin dinami bir yüleme altında te serbestli dereceli bir sistemin davranışını idare eden denlem Eşitli 1 de gösterildiği gibidir [8,9]. ( M m) u cu u P( t) (1) Denlemde, t, zamanı, M, ölçülme istenen ütleyi, m, yü hücresinin ütlesini, c, visoz sönümü,, sistemdei irişlerin rijitliğini, P(t), taşıyıcı sisteme aniden yülenen ve taşıyıcı sistem üzerinde alan yü olup değeri pst olan uvveti, u, u, u, ise sırası ile sistemin serbest ucundai düşey yer değiştirmeyi, yer değiştirmenin zamana göre birinci türevini (hızı) ve yer değiştirmenin zamana göre iinci türevini (ivmeyi) göstermetedir. Bu çalışmada amaç değeri bilinmeyen pst değerini yüse hız ve başarı ile tespit etmetir. Yü hücresi riti sönüm altı hareetli bir sistemdir. Eşitli 1 formundai idare eden denlem için çözüm alıcı yü için pst yazılara Eşitli 2 tei gibi verilir [8,9]. p u t e A t B t st t sin d cos d (2) Denlemlerde, ω, ωd, sırası ile sönümsüz serbest titreşim açısal freansı ve sönümlü titreşim açısal freansı, ξ, visoz sönüm oranı, A ve B ise integral sabitleridir. ω, ωd arasındai ilişi ve ξ, Eşitli 3-5 te görülen denlemlerdei gibidir. ω = (M+m) (3) ω d = ω 1 ξ 2 (4) ξ = c 2ω(M+m) (5) u(0)=u0 ve u (0)=v(0)=v0 başlangıç şartları için integral sabitleri A ve B bulundutan sonra Eşitli 2, Eşitli 6 tei gibi yazılabilir. pst dt u0 pst 1 p 2 st v 0 u t e u0 cosdt sin 2 dt d 1 (6) Eşitli 6 en genel halde aniden yülenen bir yapı sisteminin hareet denleminin ifadesidir. Çözümleme için gereli olan yer değiştirme ifadesi yü hücresi yer değiştirmeye göre alibre edilirse tepi işaretlerinden zamana bağlı olara elde edilebilmetedir. Eşitlileri yüe göre düzenleme için rijitli ile çarpara terar düzenleme de bir diğer yalaşımdır. Sönümlü titreşim freansı (ωd) genli işaretindei tepelerin belirlenmesinden sonra elde edilebilmetedir. Yer değiştirme işaretindei tepe değerlerin elde edilebilmesi için işarettei tepe değer bölgelerindei yönlenmeyi artış veya azalış şelinde değerlendirmenin yolu yer değiştirme işaretinin zamana göre birinci türevinin işaret değişimini yani hız fonsiyonundai işaret değişimini belirlemetir. Bu işlem sayısal türev formülleri yardımı ile yapılır. Eşitli 7 bu işlemi tüm fonsiyon için tariflemetedir. vt d u t dt (7) Şeil 3 te yer değiştirme işareti ve yöntemde ullanılma üzere değeri bilinmesi gereen notalar verilmiştir. Bu notaların değeri tepi işaretinden ounabilmetedir. Denlem çözümlemesi için gereli olan diğer bileşen rijitli-yay atsayısı () ise yü hücresine yapılan stati bir yüleme veya yapı meaniği formülleri ile olaylıla belirlenebilmetedir. Atif işaret ouma yapıldığı için Eşitli 6 te görülen başlangıç şartları süûnetten hareete başlama şartları olan u0=0 ve v0=0 değerine olaylıla ötelenere Eşitli 7 daha da sadeleştirilebilmetedir.

4 100 GU J Sci, Part C, 4(3): (2016)/ Zehan KESİLMİŞ, Tarı BARAN Denlemde, yapılan oumalar eğer yü cinsinden ise, n herhangi bir indisi gösterme üzere Eşitli 9 ullanılabilir. u n pn (9) Şeil 3. Yü hücresi çıış işareti (Load Cell output signal) Bu durumda Eşitli 6 ve Eşitli 6 dan türetilen Eşitli 7 de bilinmeyen olara sadece alıcı yü seviyesi (pst) ve sönüm oranı (ξ) almatadır. Yapı sistemlerinde sabit sönüm oranı ullanma mümün olsa da Eşitli 3-5 denlemlerinde görüldüğü gibi yapı toplam ütlesi değiştiği için sönüm oranı da değişecetir. Bu durumda herhangi bir t anında değeri bilinen yer değiştirme ve hız için Eşitli 6 ve Eşitli 7 te görülen pst ve ξ değerine bağlı olan ii fonsiyonun belirli bir t anında çözümlemesi ile ulaşılma istenen alıcı yü pst elde edilebilmetedir. Çözümde ullanılma üzere açısal freans, başlangıç değerleri ve zaman adımlarını belirleme geremetedir. Bunun için hareete başlama anındai zaman ve yer değiştirme değeri, il yer değiştirme tepe anındai zaman ve yer değiştirme değeri ve iinci yer değiştirme tepe anındai zaman ve yer değiştirme değeri anlı olara yü hücresi işaretinden ounur. Tepe anlarındai zaman değerlerinin tespiti için sayısal türev ile işaret değişiliğine devamlı baılır. Bu değerlerin tespitinden sonra doğrusal olmayan denlemler çözülere bilinmeyen pst ve değerleri bulunabilir. Visoz sönüm oranının tespiti için yü hücresi çıış işaretinde yarım devir yapan ardışı ii pi değerinin ounması ile logaritmi azalma oranı ullanılabilir. Şeil 3 te görülen u1 ve u2 tepeleri bu tepe değerlerdir. Sönüm oranı ve freans için başlangıçtai ii tepenin seçilmesinin sebebi Şeil 4 ten görülebileceği gibi başarılı ii tepenin oluşmasından sonra örneleme hızına, işarettei gürültüye ve çevresel fatörlere bağlı olara (yüün hareet etmesi vb.) işaretin düzensizleşmesidir. Visoz sönüm oranı belirlenmesi için Eşitli 8 ullanılır. Eşitli 8 yarım devir için sönüm oranını belirlemetedir u1 ust 2ln u u 2 st (8) 2 Şeil 4. Dinami Tartım Sistemi üzerindei bir yü hücresinden ounan tipi tepi işareti (Typical response signal acquired from a load cell which mounted on dynamic weighing system) Bu çalışmada önerilen yöntemin başarısının sınanması için TEDEA 1042 yü hücresi [11], AD623 enstrümentasyon yüselteci, NI PCI 6221 veri toplama artı ve üzerinde MATLAB çalışan bir PC den oluşan bir deney düzeneği urulmuştur. Bu deney düzeneği yü hücresi verilerinin gerçe zamanlı toplanmasına ve analizine olana sağlamatadır. Veri toplama artının örneleme hızı ve çözünürlüğü sırasıyla 100KS/s ve 16bit olara seçilmiştir. Toplanan veriler önce yerel dönüm notalarının tespiti için bu çalışma için özel olara yazılan arama algoritmasına tabi tutulmatadır. Bu algoritmadan alınan dönüm notası değerleri ise gene MATLAB ortamında yapı dinamiği denlemlerine uygulanmıştır. 3. DENEYSEL VE SAYISAL UYGULAMA (EXPERIMENTAL AND NUMERICAL IMPLEMENTATION) Çalışmada ullanılan yöntemin doğrulaması amacı ile literatürde bulunan benzer bir çalışmadan alınan değerler [12] ile deneylerden elde edilen sonuçların yanı sıra sayısal bir yazılım olan SAP2000 [13] ullanılara elde edilen veriler ullanılmıştır. Deneylerde 0.5g, 0.2g ve 0.15g lı üç ağırlı yü hücresinin üzerine düşürülere tepi işaretinden anlı olara belirlenen verilerden hızlı ağırlı tespiti yapılmıştır. Deneyler sırasında düşürülen ütlenin sıçramasını engelleme amacı ile taşıyıcı yapıda sönümleyici olara üçü bir mitar um ullanılmıştır. Literatürden alınan değerler ve yazılım sonuçları ise grafilerden ounara çalışmaya atarılmıştır. Deneylerden elde edilen tipi grafiler 0.15g lı ağırlı için Şeil 5 te ve 0.2g lı ağırlı için Şeil 6 da görüldüğü gibidir. Şeillerden görülebileceği gibi deney

5 GU J Sci, Part C, 4(3): (2016)/ Zehan KESİLMİŞ, Tarı BARAN 101 ortamında dahi düzgün bir sönüm davranışı taip edilememetedir. Bu durumda il biraç tepeyi ullanara alıcı yü seviyesini belirleme işlem süresini ısaltıren aynı zamanda daha az hataya yol açmatadır. Yöntemini başarısını sınama amacıyla tüm ağırlılar için deneyler on ez terarlanmıştır. Bu deney verilerine, literatürden [12] elde edilen verilere ve SAP2000 ile türetilen verilere önerilen yöntem uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 1 de sunulmuştur. Ayrıca, Çizelge 1 uygulama için gereli ouma değerlerini, uygulama sonucunu ve yüzde hatayı özetlemetedir. Çizelge 2 ise önerilen yöntemin ullanıldığı, üç farlı ağırlı için onar ez terar edilen deneyden elde edilen tepi işaretinin anlı değerlendirmesine ait sonuçları göstermetedir. Çizelge 2 nin birimi notadan sonrai hassiyeti vurgulama açısından gram olara hazırlanmış ve sunulmuştur. Çizelge 1 ve Çizelge 2 dei sonuçlar önerilen yöntemin hata oranının olduça düşü olduğunu göstermetedir. Ölçülen ütle büyüdüçe standart sapma da artmatadır. Yüzde olara ise bu hata ortalamada 0.5 g için %2.37, 0.2 g için %2.17 ve 0.15 g için %1.59 dur. Tablo 1. Uygulama sonuçları (Implementation results) [12]* 0.141g SAP g t1 (sn) t2 (sn) u1 (g) u2 (g) Sonuç (g) Hata (%) g g g *u0=0 ve t0=0 notasına ötelenmiş olara değerler ounmuştur. Tablo 2. Deney sonuçları (Experimental results) Ağırlı (g) 500 g 200 g 150 g 505,4 211,5 153, ,5 156,2 525,5 202, ,6 206,2 148,1 505,2 210,6 157,4 Hesaplanan (g) 495,8 201,4 160,1 512,3 188,4 144,8 Şeil g için ölçülen yü hücresi tepi işareti (Load cell response signal for 0.15 g) 509,4 212,3 155,3 513,9 204,5 148,9 522,1 199,7 155,1 508,3 201,2 152,3 Ortalama (g) 511, , ,3909 Std Sapma (g) 8, , , Şeil g için ölçülen yü hücresi tepi işareti (Load cell response signal for 0.2 g) 4. SONUÇ(CONCLUSION) Bu çalışmada, iriş tip yü hücresinin çıış işaretinden hızlı ağırlı tespiti yapma üzere yapı dinamiği denlemlerinden faydalanara bir yöntem geliştirilmiştir. Hızlı ağırlı tespiti için elde edilen denlem sayısal olara çözülmüş ve elde edilen sonuçların uygulama için yeterli olduğu gösterilmiştir. Yöntem sanayi yapılarında ullanılan onsol tip riti

6 102 GU J Sci, Part C, 4(3): (2016)/ Zehan KESİLMİŞ, Tarı BARAN sönüm altı sönüme sahip yü hücresi ile çalışan her türlü hızlı ağırlı belirleme işlemine uygundur. Yöntemin odlanması ve uygulamasında diat edilmesi gereen notalar ve ulaşılan bazı sonuçlar ise şunlardır: Yapılan ölçümlerin yü cinsinden olması durumunda denlemler yer değiştirme cinsinden olduğu için sabit bir yay sabiti değeri ile çarpılıp bölme işlemi uygulanmatadır, bu durumda yay sabiti önemsizleşmetedir. Deney sonuçlarından alınan değerler birim yay atsayısı için alınan değerlerdir. Yöntemde başlangıç değer seçimi doğru öe yaınsama için önemlidir. Denlemlerin özelliğinden dolayı reel olmayan değerlerin denlemi sağlama olasılığı vardır. Bu yüzden başlangıç değer olara il tepe ve iinci tepe arasında seçilen bir değer başarı oranını yüseltmetedir. Özellile il tepenin yarısı yapı dinamiğinde dinami büyütme atsayısı uygulamasında ani yülenen te serbestli dereceli sistemlerde yalaşı olara alınan değer olduğu için başarılı sonuçlar vermetedir. Tepe değerlerinin arasında olmayan bir başlangıç değeri reel olmayan ö bulunmasına yol açmatadır. Eşitlilerde ullanılan freansın hesabı büyü önem taşımatadır bu yüzden çözünürlüğü yüse veri toplama yöntemin başarısı açısından önemli bir fatördür. İşaretin aşırı gürültülü olması durumunda ortalama düzeltme veya alça geçiren filtreleme ile yöntem için gereli il ii tepe değerine adar yapılaca bir düzenleme yöntemin başarısını arttıracatır. KAYNAKLAR (REFERENCES) [1] Clement J., Novas N., High Speed Intelligent Classifier of Tomatoes by Colour, Size And Weight, Spanish Journal of Agricultural Research, 2, , [2] Pisorowsi J., Barcinsi T., Dynamic Compensation of Load Cell Response: a Time- Varying Approach, Mechanical Systems and Signal Processing, 22, , [3] Jafaripanah M., Bashir M., Al-Hashimi M., White N. Load Cell Response Correction Using Analog Adaptive Techniques, Circuits and Systems, 4, , [4] Boschetti G., Caracciolo R., Richiedei D., Trevisani A., Model-Based Dynamic Compensation of Load Cell Response In Weighing Machines Affected by Environmental Vibrations, Mechanical Systems and Signal Processing, 34, , [5] Bahar B., Horrocs H., Dynamic Weight Estimation Using an Artificial Neural Networ, Artificial Intelligence in Engineering, 12 (1), , [6] Almodarresi Y. ve White M., Application Of Artificial Neural Networs to Intelligent Weighing Systems, Science Measurement and Technology, 146, , [7] Kesilmiş Z. ve Baran T., A Geometric Approach to Beam Type Load Cell Response for Fast Weighing, Journal of Metrology Society of India, DOI: /s , [8] Chopra, A. K., Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquae Engineering, 2nd ed., New Jersey, USA, Prentice-Hall, [9] Clough, R.W. ve Penzien, J., Dynamics of Structures, 2nd ed., New Yor, USA, McGraw Hill, [10] Chapra, S.C. ve Canale, R,P., Numerical Methods for Engineers, 5th. ed., Boston, USA, McGraw Hill, [11] VPG sensor, TDEA 1042 Yü Hücresi Katalog Bilgisi, ( ) [12] Elbeltagi, R., In-Process Weighing Systems. ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, American Society of Mechanical Engineers, , 2011 [13] Computers and Structures Inc., SAP2000- Integrated Structural Analysis and Design Software, Bereley, California, USA, 1997.

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK İSANS TEZİ ÇATAK İÇEREN DEĞİŞKEN KESİTİ KİRİŞERDE TİTREŞİM PROBEMİNİN SONU EEMANAR METODUYA MODEENMESİ Mehmet HASKU MAKİNE MÜHENDİSİĞİ ANABİİM DAI

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Tenoloji Dergisi, 3 (2015) 414-431 Düzce Üniversitesi Bilim ve Tenoloji Dergisi Araştırma Maalesi Moment Taşıyan Çeli Çerçeveli Sistemlerin Titreşim Periyotları ve Deprem Yülerinin

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No KONTRO SİSTEMERİ YI İÇİ UYGUAMA Problem No AD SOYAD 10 haneli öğrenci NO Şeil 1 Şeil 1 dei sistem için transfer fonsiyonunu bulalım. Sistem ii serbestli derecesine sahiptir.her bir ütle diğerinin sabit

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA ŞARTLARINDA MODAL ANALİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Y. Müh. Ales KUYUMCUOĞLU Anabilim Dalı: Meatroni Mühendisliği Programı: Meatroni Mühendisliği HAZİRAN

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ Yılmaz Uyaroğlu M. Ali Yalçın Saarya Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

Rentech. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü

Rentech. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. Yaylar ve Makaralar Deney Seti. (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü (Yay Sabiti, Salınım Periyodu, Kuvvet ve Yol Ölçümleri) Öğrenci Deney Föyü 1 Anara-2015 Paetleme Listesi 1. Yaylar ve Maaralar Deney Düzeneği 1.1. Farlı Yay Sabitine Sahip Yaylar 1.2. Maaralar (Teli, İili

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI

Kuvvet kavramı TEMAS KUVVETLERİ KUVVET KAVRAMI. Fiziksel temas sonucu ortaya çıkarlar BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI BÖLÜM 5 HAREKET KANUNLARI 1. Kuvvet avramı. Newton un 1. yasası ve eylemsiz sistemler 3. Kütle 4. Newton un. yasası 5. Kütle-çeim uvveti ve ağırlı 6. Newton un 3. yasası 7. Newton yasalarının bazı uygulamaları

Detaylı

SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM

SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM Celal YAŞAR 1 Salih FADIL 2 M.Ali TAŞ 3 13 Dumlupınar Üniversitesi Mühendisli

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 1- GİRİŞ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 Mühendislikte, herhangi bir fiziksel sistemin matematiksel modellenmesi sonucu elde edilen karmaşık veya analitik çözülemeyen denklemlerin

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ

ŞARTNAME DİJİTAL PENS AMPERMETRE GARANTİ GÜVENLİK BİLGİLERİ. Uyarı ELEKTRİK SEMBOLLERİ DİJİTAL PENS AMPERMETRE Pil apağını açmadan veya AC aımı ölçmeden önce sayaçtan test uçlarını ve test edilen iletenden germe GARANTİ Bu cihazın bir yıl süreyle malzeme ve işçili hatası bulunmadığı garanti

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 527) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Deprem Mühendisliği CE 527 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321 - Yapı

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

HIZ DALGALANMALARI BİR ROTOR-PALA SİSTEMİNDE KAOTİK DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR Mİ? (BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR İNCELEME)

HIZ DALGALANMALARI BİR ROTOR-PALA SİSTEMİNDE KAOTİK DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR Mİ? (BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR İNCELEME) . ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09 - Haziran 005 HIZ DALGALANMALARI BİR ROTOR-PALA SİSTEMİNDE KAOTİK DAVRANIŞLARA YOL AÇABİLİR Mİ? (BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR İNCELEME) Göhan

Detaylı

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi XIX. UUSA MEKANİK KONGRESİ 4-8 Ağustos 15, Karadeni Teni Üniversitesi, Trabon Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubuların Stoe Dönüşümü Yardımıyla Burulma Analii M. Öür YAYI 1, A. Erdem

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

2 Serbestlik Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü

2 Serbestlik Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü Serbestli Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü Matematisel Modelin Çıarılması: Hareet denlemlerinin çıarılmasında Lagrange yöntemi ullanılmıştır. Lagrange yöntemi haında detaylı bilgi (Francis,978; Pasin,984;

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

Yapay Sinir Ağları Tabanlı Reaktif Güç Kompanzasyonu

Yapay Sinir Ağları Tabanlı Reaktif Güç Kompanzasyonu Politeni Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 1 Sayı: s.19-135, 7 Vol: 1 No: pp.19-135, 7 Yapay Sinir Ağları Tabanlı Reatif Güç Kompanzasyonu Ramazan BAYINDIR *, Şeref SAĞIROĞLU **, İlhami ÇOLAK * * Gazi

Detaylı

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

SİLİNDİR YÜZEY ÜZERİNDEN AKIŞTA REYNOLDS VE PRANDTL SAYILARININ NUSSELT SAYISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SİLİNDİR YÜZEY ÜZERİNDEN AKIŞTA REYNOLDS VE PRANDTL SAYILARININ NUSSELT SAYISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ SİLİNİR YÜZEY ÜZERİNEN AKIŞTA REYNOLS VE PRANTL SAYILARININ NUSSELT SAYISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ömer Faru CAN a, İhsan AĞTEKİN, Nevin ÇELİK c a icle Üniversitesi Mühendisli Faültesi Maine Mühendisliği

Detaylı

Fiziksel Karakteristikler: Aynı hizadaki izler bir silindir (cylinder) oluşturur. k. silindir. Manyetik disk düzeni:

Fiziksel Karakteristikler: Aynı hizadaki izler bir silindir (cylinder) oluşturur. k. silindir. Manyetik disk düzeni: 1 7 Belle Organizasyonu (İç / Dış) Elimizde farlı hız, boyut ve fiyatlarda belleler var. Amaç: Toplam maliyeti düşü, performansı ise yüse tutaca şeilde belleleri ullanabilme. Küçü, Daha hızlı, Yüse maliyet

Detaylı

AutoLISP KULLANILARAK ÜÇ KOLLU ROBOTUN HAREKET SİMÜLASYONU

AutoLISP KULLANILARAK ÜÇ KOLLU ROBOTUN HAREKET SİMÜLASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : : -7 AutoLISP

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ile Dinamik Ağırlık Tahmin Uygulaması

Yapay Sinir Ağları ile Dinamik Ağırlık Tahmin Uygulaması Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 37-41 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 37-41 Yapay Sinir Ağları ile Dinamik Ağırlık Tahmin Uygulaması Mehmet YUMURTACI *, İsmail YABANOVA Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin.

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin. LINEER SISTEMLER Muhendislite herhangibir sistem seil(ref: xqs402) dei gibi didortgen blo icinde gosterilir. Sisteme disaridan eti eden fatorler giris, sistemin bu girislere arsi gosterdigi tepi ciis olara

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

Çevrimiçi Harmonik Simülatörü Tasarımı The Design of Online Harmonic Simulator

Çevrimiçi Harmonik Simülatörü Tasarımı The Design of Online Harmonic Simulator 16 Published in 4th International Symposium on Innovative echnologies in Engineering and Science 3-5 November 16 (ISIES16 Alanya/Antalya - urey) Çevrimiçi Harmoni Simülatörü asarımı he Design of Online

Detaylı

Altı Serbestlik Dereceli Haptik Robotun Performans Analizi

Altı Serbestlik Dereceli Haptik Robotun Performans Analizi Altı Serbestli Dereceli Hapti Robotun Performans Analizi Tayfun Abut 1, Servet Soygüder 2, Hasan Alli 3 1 Maina Mühendisliği Bölümü Muş Alparslan Üniversitesi tayfunabut@gmail.com 2 Maina Mühendisliği

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

Özel Bir Dalgacık Kullanarak Dalgacık Dönüşümü Đle QRS Belirleme QRS Detection With Wavelet Transform Using A Custom Wavelet.

Özel Bir Dalgacık Kullanarak Dalgacık Dönüşümü Đle QRS Belirleme QRS Detection With Wavelet Transform Using A Custom Wavelet. ELECO '22 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - Aralı 22, Bursa Özel Bir Dalgacı Kullanara Dalgacı Dönüşümü Đle QRS Belirleme QRS Detection With Wavelet Transform Using A

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ZAMAN-HARMONİK ANALİZİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ZAMAN-HARMONİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No, 63-71, 015 Vol 30, No, 63-71, 015 ELETRİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE ZAMAN-HARMONİ ANALİZİ adir

Detaylı

DALGACIK PAKET DÖNÜŞÜMÜ VE GENETİK ALGORİTMA KULLANARAK ZAYIF RADAR SİNYALLERİNİN GÜRÜLTÜDEN ARINDIRILMASI

DALGACIK PAKET DÖNÜŞÜMÜ VE GENETİK ALGORİTMA KULLANARAK ZAYIF RADAR SİNYALLERİNİN GÜRÜLTÜDEN ARINDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 9, No, 375-383, 014 Vol 9, No, 375-383, 014 DALGACIK PAKET DÖNÜŞÜMÜ VE GENETİK ALGORİTMA KULLANARAK

Detaylı

Fizik 101: Ders 24 Gündem

Fizik 101: Ders 24 Gündem Terar Fizi 101: Ders 4 Günde Başlangıç oşullarını ullanara BHH denlelerinin çözüü. Genel fizisel saraç Burulalı saraç BHHte enerji Atoi titreşiler Proble: Düşey yay Proble: taşıa tuneli BHH terar BHH &

Detaylı

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (MFGE 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler MFGE 301 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer

Detaylı

DOKTORA TEZİ İNVASİV OLMAYAN VENTİLASYONDA SOLUNUM PARAMETRELERİNİN MODELLENMESİ. Esra SAATÇI Bioyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

DOKTORA TEZİ İNVASİV OLMAYAN VENTİLASYONDA SOLUNUM PARAMETRELERİNİN MODELLENMESİ. Esra SAATÇI Bioyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı İSANBUL ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ İNVASİV OLMAYAN VENİLASYONDA SOLUNUM PARAMERELERİNİN MODELLENMESİ Esra SAAÇI Bioyomedial Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman Prof.Dr. Aydın AKAN Haziran,

Detaylı

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Deprem Mühendisliği CE 440 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321- Yapı

Detaylı

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ Ankastre Kirişlerde Gerinim Ölçümleri 1/6 DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ 1. AMAÇ Ankastre olarak mesnetlenmiş bir kiriş üzerine yapıştırılan gerinim ölçerlerle (strain gauge) kiriş üzerinde

Detaylı

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr BASINÇ BİRİMLERİ - Sıı Sütunu Cinsinden anılanan Biriler:.- orr: C 'de yüseliğindei cıa sütununun tabanına yaış olduğu basınç bir torr'dur..- SS: + C 'de yüseliğindei su sütununun tabanına yaış olduğu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113 ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi

IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spektroskopisi IR (İNFRARED) Absorpsiyon Spetrosopisi Spetrosopi Yöntemler Spetrofotometri (UV-Visible, IR) Kolorimetri Atomi Absorbsiyon Spetrosopisi NMR Spetrosopisi ESR (Eletron Spin Rezonans) Spetrosopisi (Kütle

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER

DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER 9 DALMIŞ YÜZEYLERDEKİ KUVVETLER Kalınlığı olmayan bir yüzeyi göz önüne alalım. Sıvı içine almış bir yüzeye Arşimet Prensipleri geçerli olmala birlite yüzeyinin her ii tarafı aynı sıvı ile oluruluğuna uvvet

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

KOMPOZĐT VE SANDVĐÇ KĐRĐŞLERDEKĐ HASAR ŞĐDDETĐNĐN TĐTREŞĐM BAZLI ANALĐZLER VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TESPĐTĐ

KOMPOZĐT VE SANDVĐÇ KĐRĐŞLERDEKĐ HASAR ŞĐDDETĐNĐN TĐTREŞĐM BAZLI ANALĐZLER VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TESPĐTĐ I. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 21-23 Eylül 2006, ODTÜ, Ankara KOMPOZĐT VE SANDVĐÇ KĐRĐŞLERDEKĐ HASAR ŞĐDDETĐNĐN TĐTREŞĐM BAZLI ANALĐZLER VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE TESPĐTĐ Melin ŞAHĐN * Orta Doğu

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ

GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ GÜÇLENDİRİLMİŞ TUĞLA DUVAR DENEYLERİNDE YÜK DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNİN POTANSİYOMETRİK DEPLASMAN SENSÖRLER İLE BELİRLENMESİ A. CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Çorum, alpercumhur@hitit.edu.tr

Detaylı

Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri

Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri Gebze Teni Üniversitesi Fizi Bölümü Deneysel Metotlara Giriş Temel Kavramlar, Analiz Yöntemleri Doğan Erbahar 2015, Gebze Bu itapçı son biraç yıldır Gebze Teni Üniversitesi Fizi Bölümü nde lisans laboratuarları

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi, 9(1), ss. 145-155, Haziran 014 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 9(1), pp. 145-155, June 014 Yavaş Değişen

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 60 ECTS kredilik Lisansüstü ders alması ve 60 ECTS kredilik tez çalışması

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI tasarım BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI Nihat GEMALMAYAN, Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Đlk bisikletlerde fren sistemi

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL ALPAAN YUFKA Y.LİSANS EEM ÖĞRENCİSİ HAZİRAN, 21 DANIŞMAN : DR. METİN ÖZKAN Yansı i/v ESOGU YAPAY ZEKA & ROBOK ARAŞTIRMA LAB. İÇERİK

Detaylı

CİVATALI BAĞLANTILARIN ELEMAN DİRENGENLİĞİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI SİSTEMİ İLE BELİRLENMESİ

CİVATALI BAĞLANTILARIN ELEMAN DİRENGENLİĞİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI SİSTEMİ İLE BELİRLENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı, 33-4 TEKNOLOJİ CİVATALI BAĞLANTILARIN ELEMAN DİRENGENLİĞİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI SİSTEMİ İLE BELİRLENMESİ ÖZET Murat Tolga ÖZKAN Kürşad DÜNDAR Gazi

Detaylı

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması Uluslararası Katılılı 7. Maina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 Bir Kütle-Yay Sisteinde Belirli Bir Doğal Freansı Değiştiresizin ers Yapısal Değişili Yapılası M. Hüseyinoğlu * O. Çaar Fırat University

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi Uluslararası Katılımlı 7. Maina eorisi Sempozyumu, Izmir, 4-7 Haziran 205 Dinami Sistem Karaterizasyonunda Averalamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etisi Ç. Koşun * S. Özdemir İzmir Institute of echnology İzmir

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı