Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi Özet Bu araştırmada lasi test uramına dayalı ağırlısız, ağırlılandırılmış madde puanlama yöntemi, madde yanıt uramına dayalı bir ve ii parametreli modelden estirilen olasılısal madde puanlama yöntemi ve onjeneri test uramına dayalı madde puanlama yöntemleri arşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar, veri ümesinin güvenirliği, teboyutlulu ve veri-model uyumu açısından ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre madde-yanıt uramına dayalı puanlama yöntemi ile onjeneri test modeline dayalı puanlama yöntemlerinin lasi test uramına dayalı madde puanlama yöntemlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Diğer taraftan madde puanlarının toplamı şelindei test puanlarına göre sıralama arşılaştırması yapılmış ve en uyumsuz yöntemin şans başarısından arındırılmış test puanlama yöntemi olduğu görülmüştür. Anahtar Sözcüler: Test puanlama yöntemleri, madde puanlama yöntemleri, lasi test uramı, madde yanıt uramı, onjeneri test uramı Abstract In this study, it was compared different item scoring methods which consist of unweighted item scoring method and weighted item scoring method, based on classical testing theory and probability item scoring methods, based on item response theory, and congeneric item scoring method based on congeneric test theory. It was investigated the effects of item scoring methods on reliability, unidimensionality, and model-data fitting of data set. As a result, the item scoring methods based on item response model and based on congeneric test theory were more satisfactory than the others. In addition to this, in this study, it was compared different test scoring. As nown, the students who too an administered achievement tests is raned according to their test scores. The obtained findings was reported and discussed in this context. Keywords: Test scoring methods, item scoring methods, classical testing theory, item response theory, congeneric test theory Ülemizin gündemini ço sı bir şeilde büyü ölçeli sınavlar oluşturmatadır. Bu sınavlarda öğrencilerin genellile ilöğretim ya da orta öğretimdei öğrenme alanlarına ilişin bilişsel yeterlileri ya da bilgi düzeyleri estirilmeye çalışılmatadır ve bu sınavlardan elde edilen bilgiler öğrencilerin bir üst eğitim urumlarına yerleştirilmesinde ullanılmatadır. Bu nedenle öğrencilerin test puanları, öğrencilerin ailelerinden öğretmenlere, eğitim alanındai arar vericilerden eğitim araştırmacılarına adar ço geniş bir esimi ilgilendirmetedir. Çünü öğrencilerin bir üst eğitim urumlarına yerleştirilmesini amaçlayan sınavlarda öğrenciler test puanlarına göre sıralanmatadır ve seçme ve/veya yerleştirmeler bu başarı sırasına göre yapılmatadır. Bu durum başarı sıralamasının doğru yapılıp yapılmadığı tartışmasını da beraberinde getirmetedir. Bu tartışma ise çotan seçmeli testlerin puanlamasını ve test puanlarını oluşturan madde puanlama yöntemlerinin özellilerini ön plana çıarmatadır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme açısından batığımızda; öğrencilerin maddelere verdileri yanıtlar birer gözlenen puandır ve bu puan ölçmeye onu olan alandai gerçe * Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Eğitim Faültesi, Bilgisayar ve Öğretim Tenolojileri Eğitimi Bölümü, Ülemizdei öğrencilerin başarı sıralaması test puanlarına göre değil, sınav puanlarına göre yapılmatadır. Anca sınav puanları içerisinde en önemli payı test puanları almatadır.

2 Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 2 puan ile hata puanının bir birleşimidir. Oysai ölçme modellerinin temel amacı, gözlenen puanlardan gerçe puanların estirilmesidir (Lee, Brennan & Kolen,; 2006). Bu çalışmanın amacı lasi test uramına, madde yanıt uramına ve onjeneri test uramına dayalı test puanlama yöntemlerinin ve benzer şeilde madde puanlama yöntemlerinin arşılaştırılmasını olara belirlenmiştir. Özellile madde puanlama yöntemleri teboyutlulu, modelveri uyumu ve testin güvenirliği üzerindei etileri; bununla birlite test puanlarının ise öğrencilerin sıralanmasındai etileri (sıra değerleri orelasyonu) araştırılacatır. Araştırmada ele alınan veri ümesi olara, 200 yılında yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı apsamında yer verilen fen bilgisi alt testindei 25 maddeye basit rasgele örneleme yöntemi ile seçilen 0000 öğrencinin madde yanıtları ullanılmıştır. Klasi Test Kuramına Dayalı Madde ve Test Puanlama Yöntemleri Çotan seçmeli testlerden elde edilece test puanları madde puanlarının toplamından oluşur. Örneğin, adet maddeden oluşan bir testten j. öğrencinin test puanı; TP= X +X 2 + +X () şelindedir. Bu durumda maddelerin puanlanması bir diğer ifade ile ağırlılandırılması önem azanmatadır. Madde puanlarının ağırlılandırılmasının ön plana çıan ii amacı; a) ölçülmeye çalışılan gerçe puanın daha iyi estirilmesi ya da b) çotan seçmeli testlerde seçenelerin ağırlılandırılması ile ısmi bilgilerin ölçülmesidir (Croer & Algina, 986; Downing, & Haladyna, 2006). Bu çalışmada, çotan seçmeli testlerde gerçe puanı estirme amaçlı madde puanlama yöntemleri ele alınmıştır. Klasi test uramına dayalı gelenesel madde puanlama yöntemi, Bernoulli ağırlılandırması ya da ağırlısız madde puanlaması (unweighted item scoring) olara bilinir (Rotou, Headric, & Elmore, 2002; Stocing, 996) ve bu yöntemde öğrencinin doğru seçeneği işaretlemesi, çeldiriciyi işaretlemesi ise 0 olara nicelendirilir (Downing, & Haladyna, 2006; Rotou, Headric, & Elmore, 2002; Stocing, 996). Buna göre bir öğrencinin adet maddeden oluşan çotan seçmeli bir testten aldığı test puanı, TP KTK =X +X X =å X i (2) olmatadır. Maddelerin ağırlısız puanlanmasına, bir diğer ifade ile madde parametrelerinden bağımsız olara elde edilen bu madde puanlarına alternatif olara Birnbaum (968), her bir maddenin madde ayırıcılı değerlerine göre ağırlılandırılmasını önermiştir. Bu ağırlılandırma için ise genellile nota çift serili orelasyon ullanılmatadır (Birnbaum, 968). TP KTKa =w X +w 2 X w X =å w ix i (3)

3 Madde ve Test Puanlama Yöntemleri 3 Burada w i, i. maddenin nota çift serili orelasyonunu göstermetedir. Klasi test uramına dayalı ağırlılandırılmış madde puanlama yöntemi, maddenin arateristi özellilerini (madde ayırıcılı düzeyi) hesaba atmatadır. Klasi test uramında ele alınabilece bir başa test puanı yalaşımı ise şans başarısından arındırılma üzere test puanlarıdır. Özellile çotan seçmeli testlerde, testi alan bir öğrenci, öğrenmeye onu olan özelliten yosun olsa bile maddeyi doğru yanıtlama düzeyi (şans başarısı) seçene sayısı ile doğru orantılıdır (Bayul, 2000). Buna göre, öğrencinin şans başarısından arındırılmış test puanı; TP ŞBA = TP KTK - C Y. (4) Burada madde sayısını, Y öğrencinin yanlış yanıtladığı madde sayısını ve C ise çeldirici sayısını göstermetedir 2. Croer ve Algina (986), TP ŞBA puanların gözlenen puan olmadığını, asine gerçe puanların bir estiricisi olduğunu ifade etmişlerdir. Klasi Test Kuramında Gözlenen Puan ve Gerçe Puan İlişisi Klasi test uramında öğrencinin bir maddeye yöneli performansı, bir diğer ifade ile gözlenen puanı (X), öğrencinin ölçmeye onu olan öğrenme alanındai gerçe puanı (T) ve hata puanı (E) toplamından oluşmatadır. X=T+E (5) Klasi test uramı, madde yanıt uramı ve onjeneri test uramı gibi ölçme uramlarının temel amacı, gözlenen puanlardan gerçe puanları estirme amacı taşımatadır. Klasi test uramında, gözlenen puanlardan gerçe puanların estirilmesi için Kelley (947) bir regresyon modeli ileri sürmüştür: T Kelley = r X + ( - r ) X (6) X X Burada r X, ölçmelerin güvenirli atsayısını göstermetedir (Downing, & Haladyna, 2006; Kelley, 947). Madde Yanıt Kuramına Dayalı Madde ve Test Puanlama Yöntemleri Klasi test uramından farlı olara, madde yanıt uramının (MYK) önermesi: öğrencilerin maddeye yöneli performansı maddenin özellileri (item characteristics) ve öğrencinin özellilerine (person characteristics) bağlıdır. şelindedir. Bu nedenle, öğrencinin bir maddeyi doğru yanıtlama olasılığı [P(q)], madde istatistileri [madde güçlü düzeyi (b), madde ayırıcılı düzeyi (a)] ve 2 Şans başarısının madde istatistileri üzerine etisi için baınız: Bayul, 2000.

4 Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 4 öğrencinin ölçmeye onu olan öğrenme alanındai yeterli düzeyi (q) ile bağıntılıdır. Madde arateristilerinden yalnızca b parametresini ele alan bir parametreli MYK ölçme modeli; P i (q j ;b)= ( + e q-b) (7) ve madde arateristilerinden a ve b parametrelerini ele alan ii parametreli MYK ölçme modeli; P i (q j ;a,b)= - + e a( q-b) (8) şelindedir. Burada P i (q j ), j. yeterli düzeyindei öğrencinin i. maddeyi doğru yanıtlama olasılığını göstermetedir. Bu olasılıların madde üzerinde toplamı ise, j. öğrencinin test puanını vermetedir: TP MYK_P = P (q j ;b)+ P 2 (q j ;b)+...+ P (q j ;b) TP MYK_P = å P ( q j ; b) (9) TP MYK_2P = P (q j ;b,a)+ P 2 (q j ;b,a)+...+ P (q j ;b,a) TP MYK_2P =å P ( q j ; b, a) (0) Madde Yanıt Kuramında Gözlenen Puan ve Gerçe Puan İlişisi KTK nda gözlenen puan ile test puanı arasındai bağıntı Kelley in regresyon denlemi ile ortaya onmatadır. Anca MYK nda Eşitli 9 ve Eşitli 0 ile ulaşılan değerler aynı zamanda öğrencilerin lojisti model ya da normal ogive modelden estirilen gerçe puanlardır. MYK nın modeli estiriliren öğrencilerin adet maddeye verdiği 0 ya da şelinde puanlanmış (number correct scoring) yanıt vetörü 3 (u) ullanılmatadır. u j = [X X 2 X ] Burada u j, j. öğrencinin adet maddeye verdiği ağırlısız yanıtlardan elde edilen yanıt vetörünü (gözlenen puanları) göstermetedir. Bu vetör Eşitli 7 ya da Eşitli 8 ile verilen modellerin estiriminde bir girdi olara ullanılara öğrencinin yeterli düzeyleri (person characteristic) ve madde arateristileri elde edilmete ve daha sonra ise Eşitli 9-0 gerçe puanlara ulaşılmatadır. Kısacası, MYK nda (KTK ndan farlı olara) gözlenen puanlar birer girdi olara ullanılmatadır ve model çıtısı ise gerçe puanlardır. 3 Ağırlısız madde puanlarına alternatif olara, MYK modellerinin estiriminde madde yanıt örüntülerinin (item pattern) ullanımları da söz onusudur.

5 Madde ve Test Puanlama Yöntemleri 5 Konjeneri Test Kuramına Dayalı Madde ve Test Puanlama Yöntemleri Konjeneri test uramı KTK nın bir alt boyutudur (Luce, 2005) ve Eşitli ile verilen doğrusal modelin madde arateristilerini apsayan geliştirilmiş bir biçimidir. Konjeneri ölçme modeli; X i =m i +l i F+E i şelindedir (Luce, 2005; McDonald, 999; Yurdugül, 2005). Burada m i ifadesi; i. ölçmenin/maddenin güçlü indesini, l i ise i. maddenin ayırıcılı değerini ve F ise tüm ölçmelerin orta fatör değerini göstermetedir. McDonald (999) bu modele dayalı madde puanını; T m i +l i F () olara tanımlamıştır. Yine McDonald (999) testi alan bir öğrencinin test puanını elde etme üzere Kelley in yalaşımından yola çıara yeni bir eşitli önermiştir. é TP KonTK = ê êë å l y 2 i 2 i - ù ú úû å é li ê êë y j 2 ù ú( x ij - mi ) + åmi (2) úû Bu araştırmada, farlı ölçme modellerini temel alan madde puanlama yöntemleri ve test puanlama yöntemleri arşılaştırılmıştır. Yöntem Bu araştırmada veri ümesi olara, 200 yılında yapılan Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı nda (OÖK-ÖSYS) yer alan 25 maddeli fen bilgisi alt testine 0000 öğrencinin verdiği yanıtlar ullanılmıştır. Bu çalışmada KTK, MYK ve KonTK üzerine urulu madde puanlama ve test puanlama yöntemleri incelenmiştir. KTK apsamındai madde puanlama yöntemleri olara ) ağırlısız puanlama yöntemi ve 2) ağırlılandırılmış puanlama yöntemi, MYK apsamında 3) bir parametreli MYK ve 4) ii parametreli MYK modelinden üretilen madde puanlama yöntemleri ile KonTK apsamında ise 5) Eşitli ile verilen yöntem ele alınmıştır. Karşılaştırmalar, veri ümesinin güvenirliği, teboyutlulu değerleri ve model-veri uyumu değerlerine göre yapılmıştır. Özellile ağırlısız madde puanlama yönteminde veri ümesi 0 ve olduğu için 25x0000= adet ölçmenin yer aldığı veri ümesinin güvenirliğini elde etme amacıyla KR 20 ve Cronbach alfa güvenirli atsayıları hesaplanmış ve her ii atsayı değeri 0,782 olara bulunmuştur. Diğer madde puanlama yöntemlerinden elde edilen veri ümeleri için ise alfa güvenirli atsayı ullanılmıştır. Her bir madde puanlama yönteminden elde edilen veri ümelerinin teboyutlulu değerleri haında bilgi edinme amacıyla birinci ve iinci özdeğerler hesaplanmıştır. Son arşılaştırma değeri ise model-veri uyumunu gösterme üzere uyum iyiliği indesi üzerine yapılandırılmıştır. Burada uyum iyiliği indisi Jöresog tarafından geliştirilen doğrulayıcı fatör analizinden elde edilen GFI indisi ullanılmıştır. (Yurdugül, 2005) MYK modellerinin çözümlenebilmesi için gereli olan varsayımlar teboyutlulu ve yerel bağımsızlılar test edilmiş ve bunların sağlandığı gözlenmiştir (Şeil ). Bununla birlite bir ve ii

6 Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 6 parametreli MYK modellerinin veri-uyum değerleri istenilen düzeydei ien üç parametreli MYK modelinin estiriminde veri-model uyumu sağlanamadığı için çalışma apsamına alınmamıştır. 7 Özdeğer Saçılım Grafiği Özdeğer Sayısı Şeil : Veri ümesinin tetraori orelasyon üzerine urulu fatör çözümü Test puanları olara ise; KTK apsamındai TP KTK (Eşitli 2), TP KTKa (Eşitli 3), TP ŞBA (Eşitli 4) ve T Kelley (Eşitli 6) test puanlama yöntemleri, MYK apsamındai test puanlama yöntemi olara TP MYK_P (Eşitli 9) ve TP MYK_2P (Eşitli 0) ve KonTK apsamındai test puanlama yöntemi olan TP KonTK (Eşitli 2) ele alınmıştır. Basit rastgele örneleme yöntemi ile seçilen 0000 öğrenci için inceleme apsamındai her bir test puanlama yöntemine göre test puanları hesaplanmıştır. Bu puanlamalara göre öğrencilerin başarı düzeylerine göre sıralama farlılılarını belirleme amacıyla Sperman ın sıralama orelasyon atsayısı hesaplanmış ve yöntemler arası puan sıralaması uyumu bu orelasyon değerlerine göre yapılandırılmıştır. Bulgular Madde puanlama yöntemlerinin arşılaştırılması için 0000 öğrencinin 25 maddeye ilişin yanıtlarını içeren 5 farlı veri ümesi ile çalışılmıştır. Bu veri ümeleri sırasıyla; ağırlısız madde puanları, ağırlılandırılmış madde puanları, bir parametreli MYK, ii parametreli MYK ve son olara Konjeneri madde puanlarından üretilmiştir. Bu veri ümelerine ilişin elde edilen değerler Tablo de verilmiştir. Tablo : Madde puanlama yöntemlerinin arşılaştırılması Veri Kümesi Model Puan Türü Güvenirli Özdeğer (Madde Puanları) Oranları GFI Ağırlısız KTK Gözlenen 0,782 4,37 0,980 Ağırlılı KTK Gerçe 0,790 4,37 0,960 Parametreli MYK MYK Gerçe 0,996 22,888,000 2 Parametreli MYK MYK Gerçe 0,995 22,845 0,992 Konjeneri KonTK Gerçe 0,992 24,975,000 Elde edilen bulgular doğrultusunda, MYK ve KonTK na dayalı madde puanlama yöntemlerinden oluşturulan veri ümesinin güvenirli değerleri KTK apsamındai madde puanlama yöntemlerinden daha yüse elde edilmiştir. Yine, birinci özdeğerin iinci özdeğere oranı olara en yüse oran onjeneri madde puanlama yönteminde gözlenmiştir. Daha sonra bu değerleri MYK

7 Madde ve Test Puanlama Yöntemleri 7 modelinden elde edilen madde puanları taip etmiştir. En düşü özdeğer oranı ise KTK apsamındai madde puanlarında gözlenmiştir 4. Farlı madde puanlamalarının teboyutlu model-veri uyumu sınamasında ise en büyü uyum değerleri bir parametreli MYK madde puanları ve onjeneri madde puanlarında gözlenmiştir. Test puanlarının arşılaştırılması için ise 7 farlı test puanlama yönteminden elde edilen örnelemdei 0000 adet öğrencinin başarı düzeyleri elde edilmiş bunlar Spearman sıralama orelasyonu ile öğrencilerin başarı sıralamasındai tutarlıları incelenmiştir. Tablo 2 den görüleceği gibi, ağırlısız madde puanlarının toplamından elde edilen test puanları (TP KTK ), öğrencilerin başarı sıralaması açısından T Kelley ve TP MYK_P ile tam bir uyum söz onusudur. TP KTK, açısından müemmel uyum olmasa bile en yüse orelasyonu TP KonTK arasında gözlenmiştir. Tablo 2: Test Puanlarının Spearman Sıralama Korelasyon Değerler TP KTK TP ŞBA T Kelley TP KTKa TP MYK_P TP MYK_2P TP KonTK Açılama Eşitli 2 Eşitli 4 Eşitli 6 Eşitli 3 Eşitli 9 Eşitli 0 Eşitli 2 Puan Türü Gözlenen Gerçe Gerçe Gerçe Gerçe Gerçe Gerçe TP KTK,000 TP ŞBA 0,963,000 T Kelley,000 0,963,000 TP KTKa 0,992 0,96 0,992,000 TP MYK_P,000 0,963,000 0,992,000 TP MYK_2P 0,95 0,893 0,95 0,925 0,95,000 TP KonTK 0,987 0,958 0,987 0,999 0,987 0,926,000 Bununla birlite TP KTK, en düşü orelasyonu şans başarısından arındırılmış test puanları (TP ŞBA ) ve TP MYK_2P ile göstermiştir. Tüm arşılaştırmalar içerisinde en düşü orelasyon ise TP ŞBA ve TP MYK_2P arasında gözlenmiştir. Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada farlı madde puanlama türleri ve test puanlama türleri ele alınara arşılaştırılmıştır. Madde puanları üzerine olan arşılaştırmalar, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında çalışan araştırmacılara ullanacaları veri ümesi haında bilgiye ulaşma amacı taşımatadır. Bununla birlite, test puanları apsamındai arşılaştırmalar ise eğitim alanındai arar vericilere yöneli olması amaçlanmıştır. Madde puanlama türleri arasında madde puanlarının oluşturduğu veri ümesinin güvenirliği, teboyutluluğu ve veri-model uyumu açısından MYK ve KonTK apsamındai puanlama türleri en iyi sonuçları vermiştir. Diğer taraftan test puanları olara ise ülemizde sıça ele alınan şans başarısından arındırılmış test puanları ullanılmata ve öğrencilerin başarı sıralaması bu puanlara göre yapılmatadır. Anca bu araştırmada göstermiştir i, şans başarısından arındırılmış test puanlarına göre başarı sıralamaları diğer test puanı türleri ile en düşü uyumu göstermetedir. Bu onuda ortaya çıabilece uşular seçme ve yerleştirme sistemlerinin adaletli olup olmadığı onusundai tartışmaya yol açabilecetir. Bu onuda en iyi test puanı avramını tartışabilme için her bir test puanına ilişin yordama ve/veya uygunlu geçerliği gücünün araştırılması gereir. 4 Anca Şeil de gösterildiği gibi, 0 ve puanları (birinci özdeğer=4,37) yerine tetraori orelasyon üzerine urulu fatör çözümlemesinde bu değer 6,360 a yüselmiştir.

8 Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 Son olara vurgulanması gereen bir diğer onu ise; TP KTK doğrudan gözlenen puan (X) ve TP KTK dışındai tüm test puanlama yöntemleri ise gerçe puanı (T) temsil etmetedir. Aynı şeilde ağırlısız madde puanları dışındai tüm madde puanları da gerçe puanlardır (T i ). Bilindiği gibi, eğitim alanında yapılan ölçmeler bir ölçme modeli üzerinde gerçeleştirilir ve ölçme modelleri ise gözlenen puanlardan gerçe puanların estirilmesine olana veren istatistisel bağıntılardır. Gözlenen puanları gerçe puan gibi ele alındığı durumlar (X=T) hatanın olmadığı, müemmel güvenirli (perfect reliability) düzeyine sahip (paralel ya da eşdeğer) ölçme ümeleri için olanalıdır. Bu tür ölçme ümelerinin orta özelliği ise varyansları ve maddeler arası ovaryans değerlerinin eşit olduğu ölçmelerden oluşmasıdır. Örneğin; bir ölçme ümesindei tüm maddelerin güçlü düzeylerinin p i =0,5 düzeyinde olması durumunda tüm madde puanlarının varyansları ve ovaryansları eşit olacatır, bunun doğal sonucu olara da güvenirli düzeyi olara elde edilecetir. Anca bu durumda X=T bağıntısı ullanılabilir. Test puanlarına göre öğrenci başarılarının sıralanması söz onusu olduğunda ölçmelerin paralel ya da eşdeğer ölçmeler olmadığı durumlarda gerçe puan estirimlerini ullanılması önerilir. Kaynalar Bayul, Y. (2000). Eğitimde ve Psiolojide Ölçme: Klasi Test Teorisi ve Uygulaması. Anara: ÖSYM Yayınları. Birnbaum, A. (968). Some latent models and their use in inferring an examinee s ability. In F.M. Lord & M. R.Novic (Eds.), Statistical Theories of Mental Test Scores. Reading, MA: Addison-Wesley. Croer, L., & Algina, J. (986). Introduction to classical and modern test theory. New Yor: Holt, Rinehart and Winston. Downing, S.M., & Haladyna, T.M. (2006). Handboo of test development. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Hambleton, R., Swaminathan, H.,&Rogers, J. (99). Fundamentals of item response theory. London: Sage. Lee, W., Brennan, R. L., & Kolen, M. J. (2006). Interval estimation for true raw and scale scores under the binomial error model. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 3 ( 3), Luce, J. F. (2005). The α and the ω of congeneric test theory: an extension of reliability and internal consistency to heterogeneous tests. Applied Psychological Measurement, 29(), McDonald, R. P. (999). Test theory: a unified treatment. Mahwah NJ: Erlbaum. Rotou, O., Headric, T. C., & Elmore P. B. (2002). A Proposed Number Correct Scoring Procedure Based on Classical True-Score Theory and Multidimensional Item Response Theory, International Journal of Testing, 2(2), 3 4. Stocing, L. M. (996). An alternative method for scoring adaptive tests. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 2(4), Yurdugül, H. (2005). Konjeneri test uramı ve onjeneri madde analizi: Te boyutlu çotan seçmeli testler üzerine bir uygulama. A.Ü. Eğitim Bilimleri Faültesi Dergisi, 38(2), 2-47

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması

Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması 33 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2013, 4(2), 64-75 Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Standart Hata... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Stokastik Süreçler. Bir stokastik Süreç ya da rastgele süreç şöyle tanımlanabilir.

Stokastik Süreçler. Bir stokastik Süreç ya da rastgele süreç şöyle tanımlanabilir. Stoasti Süreçler Bir stoasti Süreç ya da rastgele süreç şöyle tanımlanabilir. Zamanla değişen bir rastgele değişendir. Rastgele değişenin alacağı değer zamanla değişmetedir. Deney çıtılarına atanan rastgele

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri Ço Taşıyıcılı Gerçe Zaman WiMA adyoda Zaman Bölgesi ve Freans Bölgesi Kanal Denleştiricilerin Teori ve Deneysel Başarım Analizleri E. Tuğcu, O. Çaır, A. Güner, A. Özen, B. Soysal, İ. Kaya Eletri-Eletroni

Detaylı

Nedelsky ve Angoff Standart Belirleme Yöntemleri ile Elde Edilen Kesme Puanlarının Genellenebilirlik Kuramı ile Karşılaştırılması

Nedelsky ve Angoff Standart Belirleme Yöntemleri ile Elde Edilen Kesme Puanlarının Genellenebilirlik Kuramı ile Karşılaştırılması Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2010, 1(1), 22-28 Nedelsky ve Angoff Standart Belirleme Yöntemleri ile Elde Edilen Kesme Puanlarının Genellenebilirlik Kuramı ile Karşılaştırılması

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması

Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması

Detaylı

DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİLER... 1

DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİLER... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xxii BÖLÜM 1 - ÖĞRENME, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİLER... 1 EĞİTİM SÜRECİ VE ÖĞRENME... 2 Öğrenme ve Bilişsel Yaklaşım... 3 Bilişsel Yaklaşımın Eğitimdeki Genel Sonuçları...

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması

Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2010, 1(2), 109-113 Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Puanlarının Tutarlılıklarının Karşılaştırılması Seçil ÖMÜR *, Hüseyin SELVİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET IAAOJ, Scientific Science, 05, 3(), 9-8 LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI Nesrin ALKAN, Yüsel TERZİ, B. Barış ALKAN Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Faültesi, İstatisti

Detaylı

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen.

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen. Biyoistatisti (Ders : Ki Kare Testleri) Kİ KARE TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr Kİ-KARE TESTLERİ 1. Ki-are testleri

Detaylı

RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA RASCH MODELİ İLE ELDE EDİLEN YETENEK ÖLÇÜLERİNİN NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Yr. Doç. Dr. Giray BERBEROĞLU (*) Giriş Psikometrik testlerden elde edilen ham puanların karşılaştırılmaya elverişli hale

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2011 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı Hakkında ODTÜ Eğitim Fakültesi Görüşü

2011 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı Hakkında ODTÜ Eğitim Fakültesi Görüşü 2011 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı Hakkında ODTÜ Eğitim Fakültesi Görüşü 28/4/2011 Ülkemizde çoktan seçmeli test sorularına dayalı ölçme ve değerlendirme uygulamaları, eğitim sistemimizin çeşitli aşamalarında

Detaylı

Angoff, Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması* A Comparison of Angoff, Yes/No and Ebel Standard Setting Methods

Angoff, Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması* A Comparison of Angoff, Yes/No and Ebel Standard Setting Methods ISSN: 1309-6575 Angoff, Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması* A Comparison of Angoff, Yes/No and Ebel Standard Setting Methods Ceylan GÜNDEĞER** Nuri DOĞAN*** Öz Bu araştırmada

Detaylı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi, 9(1), ss. 145-155, Haziran 014 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 9(1), pp. 145-155, June 014 Yavaş Değişen

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 62, Aralık 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 62, Aralık 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 62, Aralık 2017, s. 460-468 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 14.11.2017 20.12.2017 Arş. Gör. Sibel

Detaylı

Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi

Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2010, 1(1), 51-57 Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi Ramazan BAŞTÜRK * Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ ISSN:0- e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume:, Number:, Article Number: A000 PHYSICAL SCIENCES Received: November 00 Acceted: June 009 Series : A ISSN : 0-0 009 www.newwsa.com Yüsel Öner,

Detaylı

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI Darçin AKIN *, Yasasin ERYILMAZ ** ÖZET Bu maalede cografi bilgi sistemi (CBS) desteli bir trafi aza analizinin nasil yapilabilecegi ve aza verilerinin

Detaylı

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu,

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu, . X rasgele değişeninin olasılı fonsiyonu f( x) = c(x + 5), x =,, 0, diğer hâllerde olduğuna göre, c nin değeri açtır? A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/007. X süreli raslantı değişeninin biriimli dağılım fonsiyonu,

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

Klasik Test Teorisine ve Örtük Özellikler Teorisine Göre Kestirilen Madde Parametrelerinin Karşılaştırılması Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Klasik Test Teorisine ve Örtük Özellikler Teorisine Göre Kestirilen Madde Parametrelerinin Karşılaştırılması Üzerine Ampirik Bir Çalışma Klasik Test Teorisine ve Örtük Özellikler Teorisine Göre Kestirilen Madde Parametrelerinin Karşılaştırılması Üzerine Ampirik Bir Çalışma Adnan KAN * Özet Bu araştırmada OKS (Orta Öğretim Kurumları Sınavı)

Detaylı

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005 Gazi University Faculty of Science Department of Statistics 06500 Teknikokullar ANKARA/TURKEY Tel:+903122021479 e-mail: yaprak@gazi.edu.tr Web site: www.gazi.edu.tr/yaprak EDUCATION Degree Department Üniversity

Detaylı

Bireyselleştirilmiş Testler Üzerine Bir Çalışma 1

Bireyselleştirilmiş Testler Üzerine Bir Çalışma 1 Bireyselleştirilmiş Testler Üzerine Bir Çalışma 1 Metin YAŞAR 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkçe okuduğunu anlamaya yönelik olarak, Klasik Test Kuramı dayalı olarak kâğıt-kalem testi ve Madde Tepki Kuramına (iki-parametreli

Detaylı

Erişi Testlerine Madde Seçiminde Klasik Test Kuramı ve Rasch Modelinin K arşılaştırılm ası

Erişi Testlerine Madde Seçiminde Klasik Test Kuramı ve Rasch Modelinin K arşılaştırılm ası Erişi Testlerine Madde Seçiminde Klasik Test Kuramı ve Rasch Modelinin K arşılaştırılm ası Yard. Doç. Dr. G iray BERBEROĞLU (*) Eğitim ve öğretim süreci içerisinde kullanılan testler ve ölçekler bir çok

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

Kabul Edilmiş Makale/Accepted Manuscript

Kabul Edilmiş Makale/Accepted Manuscript Kabul Edilmiş Maale/Accepted Manuscript Başlı: Uzmanlı atsayılarının belirlenmesinde ullanılan farlı yalaşımların geliştirilmiş bulanı analiti hiyerarşi süreci metodu üzerindei etilerinin analizi Title:

Detaylı

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede şans başarısı: Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kurama (MTK) temelinde karşılaştırmalı bir analiz

Açık ve uzaktan öğrenmede şans başarısı: Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kurama (MTK) temelinde karşılaştırmalı bir analiz Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Gönderme Tarihi : 15 Aralık 2017 Kabul Tarihi : 13 Ocak 2018 *Bu bir araştırma makalesidir. Açık ve uzaktan öğrenmede şans başarısı:

Detaylı

141 Araştırma Makalesi. Türkiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi

141 Araştırma Makalesi. Türkiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi KSÜ Doğa Bil. Derg., 9(), 4-46, 6 KSU J. Nat. Sci., 9(), 4-46, 6 4 Araştırma Maalesi Türiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişisinin Almon Gecime Modeli ile İncelenmesi Nusret ÖBAY *, Şenol ÇELİK Bingöl

Detaylı

"SPARDA GÜDÜLENME ÖLÇEGI -SGÖ-"NIN TÜRK SPORCULARı IÇiN GÜVENiRLIK VE GEÇERLIK ÇALIŞMASI

SPARDA GÜDÜLENME ÖLÇEGI -SGÖ-NIN TÜRK SPORCULARı IÇiN GÜVENiRLIK VE GEÇERLIK ÇALIŞMASI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sdences 2004, 15 (4), 191-206 "SPARDA GÜDÜLENME ÖLÇEGI -SGÖ-"NIN TÜRK SPORCULARı IÇiN GÜVENiRLIK VE GEÇERLIK ÇALIŞMASI Zlşan KAZAK Ege Üniversitesi Beden E~itim

Detaylı

Dikey Ölçeklemede Klasik Test ve Madde Tepki Kuramına Dayalı Yöntemlerin Karşılaştırılması *

Dikey Ölçeklemede Klasik Test ve Madde Tepki Kuramına Dayalı Yöntemlerin Karşılaştırılması * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(3), 23-34 [Temmuz 2014] Dikey Ölçeklemede Klasik Test ve Madde Tepki Kuramına Dayalı Yöntemlerin Karşılaştırılması * Comparison

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Received: January 15, 2018 Accepted: March 13, 2018 Published Online: March 26, 2018 Available online at www.alphanumericjournal.com alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics,

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM PSİKOLOJİK TESTLER /1 PSİKOLOJİK TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI /3 Ölçülen Nitelik ve Amacına göre Testler /5 Maksimum Performans ve Davranış Testleri /5 Bireysel ve Grup Testleri

Detaylı

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç:

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç: DENEY 3. HOOKE YASASI Amaç: ) Herhangi bir uvvet altındai yayın nasıl davrandığını araştırma ve bu davranışın Hooe Yasası ile tam olara açılandığını ispatlama. ) Kütle yay sisteminin salınım hareeti için

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Grup Başarısına Göre Madde ve Kişi Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi * The Effect of Group Properties to Item and Person Parameters

Grup Başarısına Göre Madde ve Kişi Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi * The Effect of Group Properties to Item and Person Parameters GEFAD / GUJGEF 39(1): 249-270 (2019) Grup Başarısına Göre Madde ve Kişi Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi * The Effect of Group Properties to Item and Person Parameters Ayfer SAYIN 1, Hakan

Detaylı

ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ

ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 45 - ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ Mustafa DOĞAN 1, H. Kerem CIĞIZOĞLU 2, D. Uğur ŞANLI 3, Aslı ÜLKE 4 1 Araş. Gör. İnş. Y. Müh.,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR SINAVI VERİLERİNİN MADDE TEPKİ KURAMI MODELLERİNE UYUMU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR SINAVI VERİLERİNİN MADDE TEPKİ KURAMI MODELLERİNE UYUMU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 159-168 [2003] MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR SINAVI VERİLERİNİN MADDE TEPKİ KURAMI MODELLERİNE UYUMU THE FIT OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÖNÜMLEME SÖNÜMLEMENİN MODELLENMESİ İçeri 3 Sönümleme yapısı Sönümlemenin modellenmesi Anara Üniversitesi, Eletri-Eletroni Mühendisliği Sönümleme Yapısı 4 Küçü ölçeli

Detaylı

ÖLÇMEDE OBJEKTİFLİK VE RASCH MODELİ

ÖLÇMEDE OBJEKTİFLİK VE RASCH MODELİ ÖLÇMEDE OBJEKTİFLİK VE RASCH MODELİ Doç. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK (*) Y. Doç. Dr. Giray BERBEROĞLU (**) Ölçme, varlık veya olayların bir özelliğe sahip oluş derecelerini belirli kurallara uyarak sembollerle

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 26 : [2004] Devrim ÖZDEM R** 1. G R fi

Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 26 : [2004] Devrim ÖZDEM R** 1. G R fi Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 26 : [2004] 117-123 ÇOKTAN SEÇMEL TESTLER N KLAS K TEST TEOR S VE ÖRTÜK ÖZELL KLER TEOR S NE GÖRE HESAPLANAN PS KOMETR K ÖZELL KLER N N K KATEGOR L VE A

Detaylı

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM

ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (2), 67-82 ilkögretim ÖGRENCilERi için HAZıRLANMıŞ BiR BEDEN EGiTiMi DERSi TUTUM ÖıÇEGiNiN ADAPTASYONU ÖZET Dilara ÖZER, Abdurrahman AKTOP

Detaylı

GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ

GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 495-503, 200 Vol 25, No 3, 495-503, 200 GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

QUANTILE REGRESYON * Quantile Regression

QUANTILE REGRESYON * Quantile Regression QUANTILE REGRESYON * Quantile Regression Fikriye KURTOĞLU İstatistik Anabilim Dalı Olcay ARSLAN İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmada, Lineer Regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler yöntemine

Detaylı

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 33, Sayı, 7 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 33, Issue, 7 Çolu Unutma Fatörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişkeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli

4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişkeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli 112 4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli MRW, Solow un büyüme modelini, beşeri sermaye olgusunu da atara genişletmetedir. Bu yeni biçimiyle model, genişletilmiş

Detaylı

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI II.OTURUM

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI II.OTURUM EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI II.OTURUM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Araş. Gör. Uzm. Halime YILDIRIM Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 13.04.2018 Çalıştay programı Ölçme aracı hazırlama

Detaylı

Açık Uçlu Maddelerde Farklı Yaklaşımlarla Elde Edilen Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Değerlendirilmesi*

Açık Uçlu Maddelerde Farklı Yaklaşımlarla Elde Edilen Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Değerlendirilmesi* Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi ISSN: 1309-6575 Açık Uçlu Maddelerde Farklı Yaklaşımlarla Elde Edilen Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Rater

Detaylı

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU Ege Aademi BaıĢ / Ege Academic Review 0 (2) 200: 627-649 TÜRĠYE DE HANEHALI YOSULLUĞU HOUSEHOLD POVERTY IN TUREY Yrd. Doç. Dr. Tülin CANBAY, Celal Bayar Üniversitesi, Ġtisadi ve Ġdari Bilimler Faültesi,

Detaylı

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ TESKON 2017 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındai ifadelerden, fiirlerden, toplantıda çıan sonuçlardan, teni bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BURSA

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II

Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Ps kometr k N tel kler ve Ölçme Kuramları Adnan ERKUŞ Önder SÜNBÜL Seç l ÖMÜR SÜNBÜL Seha YORMAZ Sem h AŞİRET Adnan ERKUŞ, Önder SÜNBÜL, Seçil

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 1 sh Ocak 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 1 sh Ocak 2012 DEÜ MÜHENDİSLİ FAÜLTESİ MÜHENDİSLİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: sh. 39-47 Oca 202 ARIŞIMLI İİLİ LOJİSTİ REGRESYON MODELİNE İLİŞİN BİR UYGULAMA (AN APPLIACTION FOR MIXTURE BINARY LOGISTIC REGRESSION

Detaylı