TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi"

Transkript

1 tem Yt/:9 Sayt: ÜRK KASDSNN NŞ OLARAK UALLAKALAR ÖZLND ARAP CAHLY DÖN KASD ÖZLLKLR Dr. Ayhan RDOGAN Selçuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Br nazım bçm olan kade ürk debyatından çok önce Arap debyatında vardı. Şekl ve çerk olarak bakıldığında ürk Kadenn menşenn Arap Kade olduğu tept edlr. Bu çalışmada muhtaar olarak ürk Kade, daha ayrıntılı br şeklde de Arap Kadenn şekl ve muhteva yönünden özellkler ortaya konulmuştur. Arap Kadenn özellkler ncelenrken uallaka olarak blnen ınırlı ayıdak kadeler örnek alınmıştır. Bu çerçevede yapmış olduğumuz mru'u'i-kay'a at muallaka çevrnde, genelde Arap şr dl, özelde de uallaka dl ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca muallakalardak beytlerde yer alan temalar ve bu temaların şlendğ beytler göterlmştr. Anahtar kelmeler: Kade, uallaka, Arap Şr Dl. ABSRAC he Charactert/c of Pre-ltam/c Arablc Qada In the Ca e of the u'altaqat A the Orlgln of urkh Qada A a poetc genre, qadah had been n Arabc lterature long before t extence n urkh lterature. On the ba of the latter' form and content, the cholar of clac urkh lterature have etablhed that the urkh qa/dah derved from the Arabc qadah. he purpoe of th artcle to expoe the charactertc of the urkh qadah n general term and thoe of the Arabc qadah n detal on the ba of ther repectve form and content. In examnng the charactertc of the Arabc qadah, 1 have taken the u'allaqat a ample text. In my urkh tranlaton of the u'allaqah by lmr a-qa, 1 have tred to elucdate the charactertc of Arabc poetry n general and of the u'allaqat n partcular. In addton, ı ponted out the theme of the u'allaqat and howed ther place n the lne. Key word; Qadah, u'allaqat, Arabc poetcallanguage GRŞ k ürk edebyatında br nazım formu olan kadenn kaynağı Arap kadedr.1 debyatımııda lk denemeler aymazak gerçek anlamda kadey 1 Hüeyn lmalı, "Kade", DİA, tanbul, 2001, XXIV, 562; ehmed Çavuşoğlu, "Kade", DK ürk

2 210 Dr. Ayhan RDOGAN başlatan XV. yüzyılın knc yarıında, Ahmed Paşa olarak kabul edleblr. 2 Zamanla yetşen büyük şarler çok güzel kadeler yazmışlardır. Kadey y değerlendreblmek çn menşen ve özellklern blmenn faydalı olacağını düşünmekteyz. Bu huuta Arap kaden ncelemek ve özellklern tepte çalışmak doğru olacaktır. Arap kade denlnce, türünün en güzel örnekler olan uallakalar akla gelr. Bz de bu örnekler üzernden çalışmamızı yapmaya çalışacağız. Arap kaden ncelemeden önce, ürk debyatındak tema etmek tyoruz. kadeye kıaca 5 ürk debyatında Kade kender Pala: "ürklern ülüman olmadan önce hakan veya beyler övmek çn, kopuz eşlğnde öyledkler koşma, muhteva yönünden kadeye benzer." 3 der. Bu yüzden Arap kade ve yne Araplardan alınmış olan ra n kade de kolaylıkla kabullenlmştr. Kadenn konuları Hz. Peygambermz ve dğer dn büyüklernn övülme, bey ve hakanların övülme, Allah'a dua ve yakarış, yne Hz. Peygamberden şefaat teme, devlet büyüklernden makam ve memuryet taleb, hmayelerne ığınma, br cezadan kurtulmak çn af dleme, hama duyguları fade ve vatan evg veare olablr. 4 Kade, bazen çerdğ konulara göre de adlanırdı. Kade, anrı'ya yakarmak ve bağışlanmayı teme k çne, buna münacat denrd. Hz. Peygamber veya ehl beytn övmek çn yazılmışa buna na't denrq. Br kmenn erdemler ayılarak övülüyora methye, olumuzlukları ayılarak aşağılanıyora hcvye denrd. Br ölünün ylkler anlatılarak övülüyora buna da merye denrd. 5. Kadenn beyt ayıı genelkle beyt araındadır. 6 Ancak 7, 9 beyt ayıı en az olmaı gereken mktar olarak belrtlmştr. Bazıları da 15, 21 ayıını dda etmşlerdr. 7 Kadenn lk beytne ~-matla", on beytne de "&v-makta" denr. atla beytnn, her k mıraı kafıyeldr. Buna "~_,..-muraa" denr. Kade çnde muraalı beyt tekran zaman zaman yapılablr. Buna da "dh-.~j.l?.-tecdd- matla" denr. Bu tp kadelere "dlkll.;.ıl)-zatu'l-metal" denr. Şarn mahlaını zkrettğ beyte "ı::\:ô-tac", kadenn en güzel beytne de "~ı..:..:ı-beytu'l-kad" denr. 8 -->--> Şr Özel Sayıı, ayı 415, 416, 417 /emmuz, Aguto, ylü11986, ehmed Çavuşoglu, a.g.e., kender Pala, "Kade-ürk debyat", DA, tanbul, 2001;XXIV, Aynı eer, ehmed Çavuşoglu,a.g.e., kender Pala, a.g.e., ehmed Çavuşoglu, a.g.e., kender Pala,a.g.e., 564; ehmed Çavuşoglu, a.g.e.,. 22.

3 ürk Kadenn enşe Olarak ua/lakalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 211 Genel olarak şarlern benmedğ kade tpnde kadenn bölümler şöyledr:9 1. Nelb (eşblb): Grş bölümüdür. Gazel gb aşıkane duygulardan baheder beyt uzunluğunda olablr. 2. Grzgah: Br k beytlk br bölümdür. Nepten methyeye geçerken mantıklı br geçş ağlayan kıımdır. 3. ethye: Kadenn makadına uygun olarak övülen kş veya şeyden bahedlr. Uzunluğu konuya ve şare göre değşr. Kadenn en anatkarane bölümü buraıdır. 4. eğazzül: ecdd- matla le başlar ve 5-12 beyt araında gazeldr. Bu bölümü olmayan kadeler yanında, yanlızca tecdd- matla yapıp, onunla yetnenler de vardır. 5. Çahrye: Şarn kendn övdüğü bölümdür. Şar bu bölümde bazen de arzuunu dle getrr. Fahrye bölümü olmayan kadelern yanında, meela Nef''nn kadelernde olduğu gb beyt ayıı kabarık olan kadeler de vardır. 6. Dua: Buradak brkaç beytte, övülen şaha dua edlr. Kadede dua bölümü mutlaka bulunur. Arap Kade Arap kadende mutawal denlen uzun şrlern bazı özellkler vardır. Bu özellkler e-uallakat adıyla çok açıktır. meşhur Cahlye dönemnn gözde kadelernde Fıtrat bakımından Sam ırkının şre en yatkın olanları Araplardır. Dllernn zengnlğ, çevre faktörünün hayal etmeye uygun olmaı, zhnlernn berraklığı, yaşamlarındak adelk, kable tutuculuğundan gelen heyecan, özgürlüklernden tavz vermemeler ve üzerlernde düşüncey ınırayacak devlet otorte olmadan, ema le ahra araındak hayatları bunu ağlamıştır. 10 Gelşen şr ruhu (buna müzk zevk de dyeblrz) ve şr öyleme meleke hayatlarında şr öneml kılıyordu. bu 'Amr b. e-'aa dyor k: Arapların öyledğnden ze yanlızca çok azı ulaşmıştır. Fazlaı ulaşaydı, büyük çaplı blg ve çok şr ulaşırdı. 11 Kade kelme, "~katett" kökünden gelr. 12 Katedlerek öylenen anlamındadır. 7 beyt ve ütü olan şrere kade denleblr. 13 Şr le kade aynı şeye delalet eder. Genelde recez veznnde öylenen şrler kade kavramının dışında tutula da, bn Reşk beyt ayıının uzunluğuna bakarak buna da ka- 9 İkender Pala,a.g.e., 565; ehmed Çavuşoglu, a.g.e., Ahmed Haen ez-zeyyat, arhu'i-deb'i-arab, Daru ı-arlfe, 3. bakı, Beyrut, 1996,. 27. ı 1 uhammed b. Sellam e-cumah, abakat Fuhul'ş-Şuara, Kahre, tarhz, ı, 24. ıı F. Krenkow, "Kade, A, İtanbul1993, VI, 388; Hüeyn lma lı, a.g.e., XXIV, İbrahm n ve dgerler, e-u'cemu'/-vat, 2. bakı, Kahre, ot.>"' t3 madde.

4 212 Dr. Ayhan RDOGAN de denlebleceğn öyler. Ona göre kade en az 11 beytten oluşur. 14 Arapçada <li;,ı.ı-e-uallaka kelmenn çoğulu olan..:jt.l.ı.ı-e-uallakat adıyla şöhret bulan bu kadeler, e-seb'u't-val, e-uzehhebat, e-sum0t 15, e eşhurat ve e-seb'yyat gb farklı mlerle de anılmıştır. e-seb'yyat m de meşhurdur. 16 e-seb'yyat olarak farklı rvayetlerde farklı şarler yer almıştır. Bazıları eb'yyat çnde yer alan şarlern tamamını e-uallakat e-aşr olarak da br araya getrmşlerdr. e-uallakat myle bu kadeler lk defa br araya getren, Hammad er Ravye (185 h/801 m)'dr. uallakaların Ka'be duvarlarına aılmaı huuu gerçek değldr. Şevk Dayf bunu efane kablnden br haber olarak değerlendrr. Bu yanlışlığın altında, kelmenn özlük anlamıyla tercüme edlme vardır. Yalan rvayetlerle tham edlen Hammad er-ravye'nn 17 bu habern kaynağı olmaını, şüphe duymak çn yeterl görür. 18 bu Ca'fer Ahmed b. uhammed en-nehha (338 h/949 m), "nanların, bu kadelern Ka'be duvarına aıldığı yönündek haberler kenleşmemştr" der. 19 Car Brockelmann, Hammad er-ravye'nn bu derlerney e-sumut veya blnen myle e-uallakat adıyla mlendrdğn öyler. Bu mler vermekten amacı, yaptığı bu şn nefaetn ortaya koymaktır. Kend çn övünç kaynağı olmaını tedğ bu mler, daha onra özlük anlamıyla değerlendrlmş ve Ka'be duvarlarına aılmaı gb anlaşılmıştır. Noeldeke de bu görüşü paylaşmaktadır.20 Ahmed Haen ez-zeyyat bu görüşün karşıında yer alır. Ama kend cdd br şey ortaya koymakızın "olmadığını avunanlar, kna edc br dell ortaya koyamıyorlar", der. Halbuk, br şeyn varlığı pat edlr, yokluğu değl. Öte yandan heodor Noeldeke'nn konuyu onayladığı h veren garp br cümle kullanır.z1 Gerçekte Noeldeke bu olayın vuku bulmadığını avunur bn Reşk e Kayravan, e/-umde f ahan'ş-ş'r ve Adabh ve Nakdh, thk. uhammed uhyddn Abdulhamd, Daru'I-Beyda, tarhz, ı ekl.ı..,..: Kolye, gerdan lık. 16 bu Bekr uhammed b. el-kaım el-nbar, Şerhu'/-Kaad'-Seb''t-17val'I-Cah/yyat (uhakkk Abdue/am uhammed Harun'un mukaddme), hk. Abduelam uhammed Harun, Daru'I earf, 5. bakı, ıır, tarhz.. 11; Haşm Salh enna', F'I-deb'I-Cahl, Daru'I-enar, 1. bakı, Dubey,1996, Hammad er-ravye'nn güvenlmez olduguna at rvayetler çn bknz. bn Sellam e-cumah, a.g.e., ı. 48 ve onraı. 18 Şevk Dayf, e/-aru'j-cahl, Daru'I-earf, 10. bakı, ıır, tarhz, Aynı yer. 2 Car Brockelmann, arhu'i-deb'f.arab, tre. Abdulhalm en-neccar, Daru'I-earf, 4. bakı, ıır, tarhz, ı, ez-zeyyat, a.g.e.,. 28., -- Brockelmann. a.g.e., ı. 67.

5 ürk Kadenn enşe Olarak uallakalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 213 uallakaların ayıı hakkında da çeştl değerlendrmeler vardır. Brockelmann, üzernde ttfak edlen muallaka şarlern 5 olarak verr. Bunlar mru'u'i Kay, arafa, Zuheyr, Lebd ve Amr b. Kulum'dur. e-ufaddal ed-dabb brçok rvayette yer alanantera ve e-har b. Hllze'nn yerne en-nabğa ve e-'aşa'yı alır. Böylece 9'a ulaşan bu kşler, Cahlye dönemnn meşhur şarlerdr. Noeldeke'ye göre, yeternce meşhur olmayan e-har b. Hllze'nn bu lteye alınmaı farklı mülahazalarladır. Son olarak da Yahya b. Al et-ebrz (502 h/1108 m) yazdığı şerhte Ubeyd b. e-abra'ı da bu dokuza lave eder ve ayı 10'a ulaşır?3 Bundan onra 7, 9 ve 10 kadeye yer veren derleme ve şerhler yazılmıştır?4 Kadenn Konulan CahUye dönemndek şr konuları gazel, medhye, hamae, fahrye, merye, hcvye, tavr-vaf, özür dleme, hkmet ve ahlaktır. Bu konuları farklı almler aralarında benzerlkler kurarak, brbrnn çnde değerlendrp ayıını azaltmış, bazıları da artırmıştır. 25 Kadeye başlangıç yapılan JjJı-gazel term, ~ı-neb ve ~ı-teşbb adlarıyla da anılır. Gazel, bayanlarla eğlenmek, ohbet etmek anlamındadır. Neb e kadın konulu, nce fadel şrdr. eşbb, her kn çerrken, bell br kadını şre konu etmektr. Ancak bu termern ınırları tam oturmamıştır. Kşden kşye farklılık götermekte ve br dğernn yerne kullanılmaktadır. 26 edh, hcv veya başka konuları çeren kadeye gazelle başlanır. Ancak ölünün erdemlernden baheden ve onun hayattak ylklern anlatan merye, dğer kade örneklernden farklı olarak tek konuludur. Yan başka konulara değnlmez. Ancak tna olarak Dureyd b. e-smma, kardeş çn öyledğ meryeye gazelle başlamıştır. 27 Şar hcvle lgl şr öyleyeceğ zaman farklı br eda tarzı kullanırdı. Kahn Iern gydğ gb br elbe gyer, kafaını tıraş eder, k perçem bırakır, kafaının yarıını yağlar, tek ayağına ayakkabı gyerd. Bu hal, hac yaparken ve dua ederken de uygulanırdı. Böylece aleyhne konuştuğu kşye lanetlernn ulaşacağına nanırdı f20U 23 Brockelmann, a.g.e., ı. 68; bu Zeyd e-kureş, Cemheretu ş'ar'i-arab, hk: uhammed Al e Haşm, 2. bakı, Dmaşk, 1986, muhakkıkın önözü, 1, Bknz: Brockelmann, a.g.e., ı, 67 ve onraı. 25 Bknz. Haşm Salh enna', a.g.e.,. 205 ve onraı. 26 Haşm Salh enna', a.g.e., bn Reşk, a.g.e., ll, Haşm Salh enna', a.g.e.,. 231.

6 214 Dr. Ayhan RDOGAN Kadenn Özellkler ür olarak Cahlye şr lrktr; şarn yaşadıklarından duygularına yanıyanları anlatır. Batıda lr eşlğnde öylenen şr, tam bu anlamıyla Araplarda da öylenr. e-uhelhl, kend şrlern şarkı havaında öylerd. ef, davul, ud gb azlar eşlğnde nağmel öylenrd. Araplar, düz yazı okumayı ö~l)-kıraat, Kur'an okumayı.,~-tlavet, şr okumayı ~l..:.;ı-nşad, şarkı öylemey de ~ı-teğann ola-. rak adlandırırlar. Şr çn fade edlen nşad, aruz veznndek aruz kalıp ahengn hettrerek okunmaktır. Cahlye şr yapı bakımından gelenekel olup bu gelenek şar ~ell kalıplarda şr öylemeye zorlardı. Bu kalıplar yanlızca rtm, aruz ve katye le ınırlı değldr. Konular, kelmeler ve ele alınan manalar hep şr geleneğ çndedr. Şu beytler geleneğn şar üzerndek etkn net br şeklde anlatmaktadır. 29 mru'u'i-kay dyor k: 30 ı;,.;. ~ jldı ~~ d\ı.j:;, 5 ~.;..uı w- <->~.:.,ıı c'~ ana: Yıllanmış şu ev kalıntılarında [z knz] durunuz. Çünkü bz bn Hzam gb kalıntılara ağlarız. Zuheyr'e at olduğu öylenen şu beytte şöyle der: ana: Söyledklermzn, başkalarından alıntı veya tekrardan başka brşey olmadığını düşünüyorum. Antera muallakaında şöyle der: j.a ;5~ ~~~ 0-: c3j.! f y d? ;ııı ~ ~JI 17/20U ana: Öncek şarler ele almadıkları br şey bıraktılar mı? Yoka evn yern, [tereddüt edp] vehme kapıldıktan onra mı bleb Id n? Bu yüzden Cahlye şr yapıında brbrne benzerlk oldukça fazladır. Brkaç beytten oluşan makta'ları br kenara bırakırak, mutavvel kadenn eda edlş bçm ve konuları bakımından çok benzeştğn öyleyeblrz. Şarler de bu gelenekel kade formunda kalmaya özen göterrlerd. Şar lk olarak F-matla' denlen beytle ş re başlar. Başlangıç bölümünde daha önce yaşadığı J')l.k'Jı-ev kalıntılarının yanında durup ağlayarak, burada evglyle yaşanan hatıralar ve ona duyulan özlem dle getrlr. Bu bölüm gazel veya neb olarak adlandırılır. Sonra şarn ahrada yaptığı br yolculuk tavr edlr. Bu yolculuktak bneğ, karşılaşılan hayvanlar, bazen de br av ahne anatıldıktan onra başka br konuya geçlrd. Bu medh, hcv, fahr veya başka br konu olablr. Daha onra 29 Şevk Dayf, el-fen ve ezahbuhu f'ş.ş'r'i Arab,. 18; Haşm Salh enna', a.g.e., bn Sellam, a.g.e.,. 39; mru'u'i-kay'ın beytnde geçen, bn Hzam'ın kmlg konuunda uzun tartışmalar vardır. Bu mle anılan br şar blnmemektedr. Haşm Salh enna' ktabında bu konudak tartışmaları ve farklı yorumları verr. Sonunda da bu kşnn bn Humarn oldugunu, onun da mru'u'i-kay b. e-humam e-kelb oldugunu öyler. Bknz. Haşm Salh enna', a.g.e.,. 15.

7 ürk Kadenn enşe Olarak ual/akalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 215 br veya brkaç hkmetl beytle kade on bulur. utavvel kade, şarn kşel brkm veya özel tecrübelernn onucu oluşan br yapı değldr. Gramer, dl ve aruzun ötende oluşan kade geleneğne bağlıdır. 31 Bu denl ınırlamanın yanında gerçekten muhteşem şrlern yazılmaının arkaında şarlern mutavvel kadeler üzernde yoğun çalışmaları vardır. Bazı şarler kadeler üzernde tam br yıl çalışırdı. ekrar tekrar ona bakar, aklıyla ölçer, üzernde fkr yürütür, hata arar, yenden gözden geçrr, şrne br ayar verr, ürettğnn üzerne ttrer ve ttzlk göterrd. Bu şeklde ürettkler kadeler de -:..ol.,l_,.j-ı-e-havlyyat (yıllık), -:..oı.lllı-e-ukalledat (gerdanlık), _..:.>l...:l.ı~e- unakkahat (düzeltlmş) ve -:..o~ı-e-uhkemat (yapıı güçlü) adıyla anarlardı. Böyle yaparak kendlerne uta şar denmen ağlarlardı. 32 Bazl şarlern şrler üzernde ttzlkle durmaları, şre hzmet etmek gb algılanmış ve onlara _r-:..ıı ~şrn köle denmştr. e-ama şöyle der: Zuheyr b. b Sulma, e-hutay'e ve benzerler şrn köledrler. Şarn şr üzernde bu denl uzun ürel çalışmaı ve ttz davranmaı onucu oluşan bell br kaltenn yanında, Ahmed ez-zeyyat'ın eleştr konuu yaptığı noktalar da vardır. 1. Fkr bütünlüğünde zafyet vardır. Değnlen konular araındak alaka güçlü değl, hatta bazen kopuktur da. 2. Beytlern ıralanmaında tutarızkar bulunablmektedr. 3. Beytlern bazıları ötek beytlern önüne veya onraına getrle bozulma veya ekklk ortaya çıkmaz. 4. Bedev mantığı olayları bağımız şeklde değerlendrr. Peşpeşe gelşen olaylar ırayla anlatılmaz. 5. Bu yüzden Araplarda edeb tenkd beyt üzerne kurulmuştur. Çünkü mana bütünlüğü kade boyutunda değl de, beyt boyutunda ele alrnır. Bu yüzden "en güzel kade" kavramı yerne "en güzel beyt" kavramı vardır. 33 Haşm Salh enna', kadey bölümlere ayırır ve her bölüme bazı mler verr. Bu mler şunlardır. c:lklı-e-atla: Kadenn lk beytne denr. Bu beytn k özellğ vardır. Brnc her k mıraının da kafyeye uymaıdır k buna &).ı..:...,.,jı-e-beytu'i uraa' denr. knc e, kadelern adlarının olmamaı ebebyle, matlaları kade adı gb kullanılmaıdır. Ancak matla yazmanın özel br kablyet gerekt- 31 Şevk Dayf, e-fennu ve ezahbuhu f'ş-ş'r'i-arab, e-cahz, el-beyan ve't-ebyn. hk. Abdueıam uhammed Harun, ektebetu'ı-hanc, 7. bakı, Kahre ll, Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27.

8 216 Dr. Ayhan RDOGAN ren brşey gb unulmaı veya mütakl br bölüm gb algılanmaı yerzdr. ~,ı)-1-e-huruc (veya ~1-et-ahallu): Br konudan br dğerne geçş. Kade ncelendğ zaman, konular araındak geçşte, br uyum veya mantıklı br çağrışım gerekçe görülmez. Bu da, bu değerlendrmenn fazla güçlü olmadığını göterr. klerde br konudan dğerne geçş fade çn kullanılan bu kelmeler, Haşm Salh enna tarafından mütakl br ter m gb unulmuştur. Kaldı k, daha öncende Ahmed ez-zeyyat'ın haklı eleştrn de aktarmıştık. 41\.;L.I-e-Hatme: Kadenn onuç kımıdır. Sonuç kımı faden "onlandırmak" olarak adlandırmak daha doğru gözükmektedr. Çünkü kadelern onuç kımı kadenn hkmetl özlerle btrlmedr. Ancak bu özellk tüm kadelerde bulunmaz. eela muafıakaların çoğunda hkmetl özlerle bten br onuç kımı yoktur. Bu da göteryor k, hatme dye anılan ve mütakl br bölüm olarak şaret edlen şey, alında on beytten başka brşey değldr. Kadenn ortak özellklern özel-lafz ve çerk-manev olarak tanf edebl rz. çerk-anev özellkler 1. Sadelk ve anlamlarındak batlk Cahlye şrnn en belrgn özellğdr. Aşırılık pek görülmez. Şar, duygularını fadede ammdr, hayal alemne dalmaz. Bu manada öyledkler yaşadıklarını anlatan tarh br vekadır. Bunun en öneml ebeb anat kaygıının duygunun önüne geçmemedr. Söyledklernden hareketle şarn yaşamı hakkında blg ahb olunablr. 34 unfat adı verlen kadelerde şar düşmanlarının cearet ve gücünü dürütçe anlatır. 35 Burada delaylı olarak kendn övme vardır. Yan karşıında galp geldğ kş ıradan br değldr. O durumda da kazandığı zafer büyüktür. Antera muallakaının 47. beytnde şöyle der: 4 7. c::>.-.:ı..!: Pür lahlı. ~ :-;1..:ı~ı: Br konuda ler gtmek, cdd olmak. ana: Yğt avaşçıların karşılaşmaktan hoşlanmadığı nce pür lahlı avaşçılarla [karşılaştım. Onlar öyle] kolaylıkla avaş meydanından kaçmazlar, hem de telm olmazlar. 2. Kullanılan ıfatlar hep muşahha ve müceem olarak verlr. Güzellk, cearet ve cömertlk üzernde durulmaz. Ama, güzel, ceur ve cömert kşler konu edlr. Soyut değerler yerne, bu değerler üzernde taşıyan omut örnek şahyetler konu edlr. Bu da yne anlatımdak adelğ ve anlama kolaylığını ağlar. Sonuçta her şey br şeye benzetlerek anlatılır. 36 Bu benzetmelerde, 34 Şevk Dayf, e/-aru'/-gahl,. 219; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27; F. Krenkow, a.g.e. VI, Şevk Dayf, e/-aru'i-cahl, Şevk Dayf, e-aru'/-cahl,. 220; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27.

9 ürk Kadenn enşe Olarak uallakalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 217 evglnn ceylana benzetlme gb makul olanların yanında alışık almadığımız ben zetmeler de yapılablr. eela mru'u'i-kay muallakaının 39. beytnde evglnn parmaklarını övgü bağlamında tırtıla benzetr. Antera da, 57. beytte evglnden "koyun" dye baheder. 57. ;L:Jı: Koyun, kadından knayedr. lo: Zat harf. şlevz de dyeblrz. Vurgu edatı olarak kullanıldığı öylenmektedr. ~ı: Avanan şey..jc ~W: Avlamak. ana: Kendne yaklaşma he/al [uygun] olan kş çn kolay br av [br koyun gb. Ancak şartlar önüme engeller ç1kard1 ve ondan] mahrum kaldm. Keşke mahrum katmaayd1m. ~-.::.>.\.>.-.0t r1. ->lı ~ ı.:.-t:;:. -1 f;,_ı- 58 ';-1 ~ <.,?-~- --- :ı. '-? ı.p-'j 58. ana: Caryem (kız kölem) gönderdm ve ona "Gt ve benm çn onun haberlern araştırıp öğren" dedm. 59. _,~ı:düşman, çağulu ~ı_,_.,~ı onun da çağulu ı.p~.<>~ı. j- ~ t!jl- ~: Blmernek, gafl olmak. ~j.ı: Hedef alan, amacına gden, kateden. ana: Ded k: Düşmanlan gaf/et halnde gördüm. tekl br çn koyun u/aşablr gözükmektedr. 3. arzları gereğ, duygu ve düşüncelern tahllne grlmez eşbhler haa gözlemlere dayanır. Bu gözlemler şaşırtıcı ncelkler çereblr. 38 Örneğn Antera'nın muallakaının 15. beytnden tbaren yaptığı bahçe tavr ve 19. beytndek nek benzetme eşşzdr. Ayrıca 66. beytndek mızrağın kuyu pne benzetlme de çarpıcıdır ,»._A.: Bozulmamış, otlanılmamış bahçe..}:;lll: Gübre. Bu beytte evgln knc br şeye benzetyor. ana: Ya da [o], yağmurun yeşerttğ, gübre az, otlanılmamış ve çğnenmemş blnmeyen [bakr] br bahçe gbdr. Q5\>.- ~ ZJS' ~ ~ J'? js' ~ı) ~jlıls' Aı: Her şeyn önde gelen. Burada öncü yağmur anlamındadır. o_:;,lı: Her şeyn afı, temz. ;_;ı;ıı: Çukur anlamındadır. ana: [O bahçeye] temz ulu lk yağmurlar cömertce yağmıştır. Bunun onucunda oradak çukurlukları ularla doldurmuş ve o çukurları adeta drheme 37 Şevk Dayf, e-aru'i Cahl, Aynı eer,. 221.

10 218 Dr. Ayhan RDOGAN çevrmştr. 17. t;=.- b~>.::.: Su dökmek, dökülmek. yl<::..:.::ıı ve.:,...<:.:...ıı aynıdır.~<.;_,.:,...~ ~: Su dökmek anlamındadır. ~;.a=ıı: Kelmek, ona ermek. ana: Her akşam, bardaktan boşanırcaına agnak yagan ve kelmeyen yagmur uları akıp dökülmektedr.... "j.;:.j y\:.ljı \".:,-;lı (?~ ~)' ~ '7'}\..!Jı (flt q. (:;? b..;ı: Zal olmak, gtmek. hf: h~: Öterek, e çıkartarak. ana: Snek, çkl brnn [şarkı] öyleme gb, vızıldayıp durmakta ve oradan ayrılmamaktadır. 19. t; ~ b,.y.: Şarkı öylemek, bu kelmeden vaıf d' şeklnde gelr..2j>. ~ 5:.>-: Sürtmek. ~ı: glp brşeyle meşgul olmak, anlamındadır. t.:t t~ 1.>-.:ıJ: Çakmagı çakmak. -ljll: Çakmak. Burada anlatılan ek tp çakmaktır. k r çakmak taşı, k el kullanılarak brbrne vurularak ateş yakılırdı. r.l;,. tyı: Çolak, kıa kollu. ana: [Snek vızıldayarak şarkı] öylerken, kıa kollu çolak brnn eglp de çakmak taşıyla ateş yakmaı gb kollarını brbrne ürtmekte. 0_;~ fo t~;ıı_, t;ı-.)\1}.. -h L) 9\;3 ı;";\ıı J=..:Jı: Kuyudan u çeklen p, çogulu.:.ıl.k.ltyı..:.ıı.;lıı: Gögü. r-"~tyı: Syah at. ana: "Antera" dye eı:;lendklernde, yah atımın gögüne apanan mızrakların görüntüü kuyuya allanan kova p gbyd. (Buradak teşbh, dolu kovayı çekerken allanan pn merkezndek nanın onu görüş şeklyle, atın yanındak kşnn atın gögüne aplanmış mızrakları görüş şekl araındadır.) 5. avr br heykeltraş edaıyla nce ayrıntıları atlamadan yaparlar. Bu konuda arafa'nın deve tavr eşzdr. (uallakaında 3-5, 11-41, nolu beytler) Yne mru'u'i-kay atının özellklern anlatırken 59. beytte 4 ıfatı brden ıralamıştır. 6. le aldıkları manalarda çeşt azğı görülür. Şarler ınırlı konuları farklı üluplarla ele alırlar. 39 Örneğn rakbndak korku haln anlatanantera 53. beytte lgnç br fade kullanır. 39 Aynı yer.

11 ürk Kadenn enşe Olarak ual/akalar Özelnde Cahlye Dönem Kade özellkler ;1331: Azı dşler. ekl.b;-81. ana: Kend çn [bneğmden] ndğm görünce, [nrnden yüzü o denl gerld k] gülümemedğ halde azı dşlern göterd. Yne Antera'nın rakbnn rlğ n anatış tarzı ve anne ütünü kz kardeşyle paylaşmadan tek başına çtğ çn zayıf kalmadığın ı öyleme lgnçtr. 56. '->-;:.Jı : Yükek ve büyük ağaç. ; : 111 Jw : abaklanmış der ayakkabı. Zengnlğne ve aaletne delalet edyor. 11>.- _,~ ~l;.. : Ayakkabı yapmak. ürkçedek "elbe ke m ek", yan terzde dklrnek üzere kelme gb. Alı br şey örnek alarak, şablon kullanarak kelme. l;=ı1: kz. Burada "kz yok" le anla- ' tılmak tenen, o annenn karnında da tekt, doğum onraında da anne ütünü kardeşyle paylaşmadığı çn belenme zafyet yaşamamış br olduğudur. Dolayııyla y belenmş cüel br. ana: [Uzun boylu] üzerndek elbe yükek br ağaca gydrlmş gbyd. Ayakkabıı tabaklanmış derden yapılmıştı. (Ayakkabının yn gyyordu.] kz de yoktu. [y belenmş bu yüzden r cüelyd.] 7. Yaşam tarzları zaman zaman şrlerne yanır. Bu ebeple ele aldıkları manalarda hep br hareket vardır. Br hayvanı tavr ederken, onun hareketz haln değl de hareket hcıln tavr ederler. arafa örneğnde olduğu gb Yne bu hareketllk şarn br konu üzernde uzun üre d urmamaını ağlar. Br konuya değn r ve hemen başka br konuya geçş yapar. Belk de bunun br netce olarak vecz (caz) anlatım çok, uzun anlatım (tnab) azdır. Beyderdek mana bütünlüğü bunun netcende ortaya çıkmış olablr Brbrlernden bağımız pek çok konunun br araya getrlmş olmaı, br başka deyşle "çoklukta brlk" kadelern ortak özellğdr. 42 Sözef-Lafz Özeffkfer 1. Cahlye şrnde fadeler güçlüdür. Anlatmak tedğn ölçüünde ve utaca anlatır. Bu da şrn utalık dönemn fade eder, fade gücünün yanında "vahş" dye anılan garp kelmeler kullanılır. Bu tp kelmeler ancak özlük yardımıyla anlaşılır. 44 mru'u'i-kay'ın 31. beytte andığı J:..:.-Jı bunlardan brdr. 17/20ll 40 Şevk Dayf, e-aru'i-cahl, Şevk Dayf, e-aru'i-cahl,. 224; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e., Şevk Dayf, e-aru'i-cahl, Şevk Dayf, e-aru'i-cahl,.226; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e., Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27.

12 220 Dr. Ayhan RDOGAN 3. Konuların ınırlı olmaı şarler fadeye yoğunlaştırmıştır. Bu da fadeye becer ve utalık getrmştr. eela hemen hemen bütün şarlerde gücünün ve üratnn anlatıldığı br at tavr vardır. Ama mru'u'i-kay'ın 52. beyytte kullandığı J.;ı}Jt..y fade orjnaldr. Kendnden başka kmeden duyulmamıştır. Aynı şeklde daha önce verdğmz Antera'nın nek benzetme de lk defa duyulmuştur. 4. Şarler şrler üzernde ttzlklkle durmaları ebebyle ~ı-nce yapan, şleyen, ~)t-üleyen, güzelleştren, ].>Jı-güzelleştren, gb ıfatlarla anılmıştır Dnleyenler üzernde etkl olmak amacıyla edeb anatlar kullanılmıştır. Bunların başında en çok kullanılan teşbh gelr. tare, mekn ve tarh çeşdyle kullanılır. Ayrıca tbak, cna gb lafz muhanat örnekler de kadeye güzellk katar. uallakalartn Şr Dl Şu ana kadar verlen özellklern yanında uallakaların veya genel anlamıyla Arap Cahlye şrnn anlatım dlnn ne olduğuna br bakmak tyoruz. Bunu da kelmelere bağlı kalarak tercüme yaparak ortaya koymaya çalıştık. akalenn fazla uzamarnaı çn bu terdrney mru'u'i-kay'n kadeyle ınırlı tuttuk. Bu tercümede yer yer daha güzel ürkçeyle fade edleblr cümleler bulunablr. Bu yöntemden katımız hang kelmelerle hang manaların anlatıldığının yanında, manaların hang kelmelerle ne denl ayrıntılı anlatıldığının görülmedr. Ayrıca toplu mana verrken boşlukların ne kadarının bzm tarafımızdan daldurduğunu belrtmek amacıyla da köşel parantez kullandık. ercümede ez-zevzen şerh ea alınmıştır. 46 Sürekl alıntılar yapıldığı çn dpnotta belrtlmemştr. Beyt numaraından lgl ktaba müracaat edleblr. Bunun dışında faydalanılan dğer şerhler dpnotta belrtlmştr. Sözlük kullanımında her kelmenn kaynağını vermek dpnotları aşırı şşreceğ çn e-ucem e-vat'ten 47 yapılan alıntılar verlmemştr. Yan belrtlmemş kelme alıntılarının kaynağı e-ucem e-vat'tr. Farklı özlüklerden yapılan alıntılar dpnotta belrtlmştr. 1. w: mr kpndek fıl k kşye öylenmştr. Zevzen, m vermeden yaptığı naklde bazılarının bu k kşnn gerçek olmadığı, alında br kşye htap ed- 45 Şevk Dayf, e/-aru'i-cah/, eı-hueyn b. Ahmed ez-zevzen, Şerhu'/-ual/akat'-Seb', hk. uhammed uhyddn Abduıhamd, Beyrut, tarhz. 47 brahm n ve dgerıer, e-ucemu'i-vat, 2. bakı, Kahre, 1972.

13 ürk Kadenn enşe Otarak uatlakatar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkter 221 lrken şr geleneğnde bu şeklde fade edldğn öyler. ~: Br şeyn uç tarafı. <S}Jı: Kumuğu n bttğ yer veya kumaldak kıvrım. Jy -.ı.lı ve J-_,.,- : ekan mler. Bölgenn ınırları knc beyttek yer mleryle tamamlanıyor. ana: DahOI le Havmal [ayrıca udha ve krat] araındak [şu] kumal kıvrımının btm yerndek ev ve [o yere at] evglnn anıları çn durun da ağlayalım. ;;..._;,~ öl'''ü :ı ~!<~ t.;j t<!"c':!_.... ~ J\1-_,- 2 L... -'... '.r;:" 1 ~'"tr'").. ~u..,..j :. ~ )c. fo.,.1.1:.: _jj'ıl \...c.: z lnp koyboldu. r'"")l: Buradak anlamı, yerleşm yerndek ev veya çadırın toprakta bıraktığı z. [..:J 6::~.;...:.J: L,.ıl_jll C:!)l ~-,; :.:;: Rüzgar toprağı avurdu. yfo: Güney; güneyden een rüzgar. JW: Kuzey veya kuzeyden een rüzgar anlamında kullanılan kelmelerden brdr. Aynı zamanda,jw J.;,W da denr. l:ına: Güneyden ve kuzeyden een rüzgarlar ebebyle, [brnn örttüğünü dğer açtığı çn] onun z kaybolmadı. 3. fo.: Çft tırnakl hayvanların dışkıı. ".J\11: ekl 1":1)1: Saf beyaz ceylan veya ceylan yavruu...:ıl..:. _;c: ekl :\...,_;c: Ara, araz. ü~: ekl tt!: trafı yükek dağ ve tepelerle çevrl düz araz. Jl: Karabber. ana: O evn [cvarındak] araz ve [çevre] yerlerde beyaz ceylanların dışkıını görürün. Onlar[ın görüntüü] ank karabber tane gbdr. ~' ~ıjj. -.:..:ıı ---,_ı, _,.:J.. :..ı-:;.. <Lı j.;u ~ 4 <;? ':;'- ~y.. :r-'"..., ' :.r..,. ' '-: 4. wlfo: ekl öfo: Br çeşt ağaç (akaya olablr)..:l~ l: Br şey çndekn çıkartacak şeklde yarmak. J,l;.b.: bu Cehl karpuzu dye blnen, portakal büyüklüğünde karpuz benzer, oldukca acı br btk. Bu fade k şeyden knaye olablr. Ya, ne yapacağını blememekten dolayı faydaız br şle uğraşıyor, ya da, durduramadığı göz yaşları, ank bu Cehl karpuzu keen brnn gözyaşları gb akıyor olmaı. Çünkü bunu yapan kşnn göz yaşları, oğan oyanın k gb akar. ana: Ayrılık abahında, [eşyalarını] yüklendkler gün, mahallenn ağaçlarının orada [şaşkınlıktan ve çarezlkten] bu Cehl karpuzu yarıyer gbydm. [Göz yaşarım durmuyordu.] \.)j~~~l ~b 5. ~: ekl '-:-">-L..:.: Arkadaş, yoldaş. t_,!.j: Zevzen, bu kelmey brnc beyttek fılden hal olarak öyler. Bzce m matarın, meful mutlak olarak alınmaı daha anlamlıdır. Fl e mahzuftur. Açılımı U_,!.J l~_j şeklndedr. ~I:ekl ~1: Bnek hayvanı. ~~~ L ~.J: ~.J 4.l: Üzülmek. ana: Arkadaşlarım bneklern benm çn orada durdurdular. Onlar şöyle dyorlar: Üzüntüden helak olma! oparla kendn!

14 222 Dr. Ayhan RDOGAN.:ıı.ı.;L4 ~ ~w.:w ~ c-=-j ı.(s ~ ~ 6 6. öy.c-: Göz yaşı. :..SI-*": Bu kelme dökmek anlamındadır. ıjl) 0:ıı :..Sj) şel~lndek kelmenn değşk br şeklde &Jı 2;;~ ~~~ ve <l.)ıl Jft.ı.:..!I.).J veya <ll.)ıl4~ ly_).j olarak gelr. m- fal J:ua~, m- mef'ul Jl~ veya JI_.;. olarak gel.r. 48 <->"~l.:ı: ıj.j:ı ı)..)~ Lı_;:ı L_,.)~: kmek, yıpranmak, lnmek. J.JJI: Dayanak, detek alınan şey. Ya da J;..)l J:,C.: Kendne barınak ednd, anlamından hareketle ığınılacak yer, şeklnde de anlaşılablr. Brnc anlam daha mandardır. ana: Benm şfam akıtılan gözyaşındadır. Slnp gden zlerden hç detek olur mu? ~:5' ~ (l.;..)y,.i ~ tı.jl>.-j ( '"J'lJI..f~ ,.,1~1 ve...,.,~l: Adet, durum. ~L.: Dağ m. ana: [Sevdklernden ayrılma adetn lk değl.] Ondan önce de, e'el'de Ummu'I-Huveyr ve komşuu Ummu'r-Rabab'[la da aynı şeyler yaşamıştın.] ' ~ ~~,;_,-t>,. ı:;- t!ô-:ıı 8 r-=-::-'. ~ f; ı.r.r-. 8. t~: Kokuu güçlü br şeklde yayıldı. ~.)ll: Güzel koku. ana: [O k] kalktıklarında onlardan güzel koku gelr. Karanfl kokuu getren abah meltem (gb]. 17/20U 9 ' ~ 'Wl d''k-1 - '' ~ -w1 d"k k y...:ı ~._, : " uyun o u meı, y...:ı y...:.:ı. : " uyu o me, ~< :o} ~t.,ı.;:...: "-;ıl) Brn özlemek, ştyaklı olmak. m fal erkek: y;..., bayan: ~. Zevzen bu kelmenn mef'ul leclh olduğu çn manub olduğunu öyler. _;:>-lll: Boyun. ~1: Kılıç akıı. ana: [Onlar] özledğm çn gözyaşarım boynurndan aşağı boşanıyor. Hatta gözyaşarım kılıcımın akıını ılattı. 'ı' u -..w ~ ':,.J~.:ıe,.ı ~y 10. J;J.;. _;l.:ı: ekan m. 'ı'' J ~ " Ö'l:.. ıd; ey._~;~ ana: O bayanlara [nal olduğun] nce [gönlüne] uygun günlern oldu. Özellkle de Daratu Culcul'dek gün. 11. t.s).:wi: ekl ı>i_;.:wi: Bakre. _;}.: yer veya emer. ~1: Üzernde taşınmış, üzerne yüklenmş. Zevzen, bu kelmey üzerndek eşyaları veya kızların taşıdığı eyer gb verr. ana: [Daratu Culcul'da] bakrelere bneğm ketm. Bnlen eyer [veya 48 e-kamu e,uht naşr lgl maddenn dpnotunda, ~ şeklnde yer alan kelmenn doğruunun,:,.:;;.,ı olduğunu öyler. Bakınız: Feyruzabad, e-kamuu'l-uht, Beyrut, 1986,-" J ıj madde.

15 ürk Kadenn enşe Otarak uattakalar Özetnde Cahlye Dönem Kade. Özellkler 223 yüklenmş eşyaların başına gelen] ama neyd öyle! J1.' <.Sjı.klı 0J.ft ~ ~-' '7'ı.45"?1ıı p,tı y~; Kenan açaklı olan kumaş. ~:lll; brşm. Jll.!l: Sürülmüş. J,l:,; Alında gün boyu yapılan şler çn kullanılan nakı br fldr. Ancak manaya bakılıra br üre bu ş yaptılar, şeklnde anlamak daha uygun gözükmektedr. ~..>.!:Atıyorlar. kram edyorlar olarak değerlendrdk. ana: Bakreler br üre [kurban ettğm bneğmn] etlern [brbrlerne] kram edyorlar. [Atılan] yağlar, bürülmüş açaklı pek [gbyd.]..._ ::..1;:.~ -2-ı -:ı.,.,..,.:.:jw "'' ~)l.;_:<~ı.!.jj.ı ı"r'j 13 ~Y--' J ' J, ~ "'-" "' ı.,:vu 13..J.l.OJI; Çadır. Burada katedlen devenn ütündek çadır, yan hevdec. öj:!.c.; Şarn evgl. J,ı_;ll: Kötülüğün kşye bulaşmaı anlamında, bzdek "boyun devrln" benzer beddua fadedr. J.y: Benm bneğm öldürüp ben yaya bırakacakın, anlamında ü)l! J;..): Brn yaya bırakmak, anlamındak kökten m faldr. ana: O gün Uneyze'nn hevdecne grdm. "Boyun devrln, [bneğm. dürüp] ben yürümek [zorunda] bırakacakın" ded. öl j_,.; :ıjj Jt; 1:?1 ~ w ~p ı.?t-fı lı ;;ı ~~ -J}G ~1: Bayanlara ha deve emer. fo.p-:ı )c. )C.: Devey kemek amacıyla ayaklarından brn kep yere düşürmek veya hayvanı kemek. P.l: Bnlen veya yük taşınan deve. ana: Semer bzmle brlkte eğlmş h~ldeyken "Devem öldürdün mru'u'i Kay! n!" dyordu. 15. Jk,.JI; Kökü ÜC. ~ ~ )Uc; çlen knc yudum veya peşpeşe çlen yudumlar. Burada, peşpeşe alınan öpücükler böyle fade dlmştr. Jk,...ll..!lü.;..: Senn peşpeşe toplanan meyvelern. ana: Ona dedm k: Dzgnlern bırak meyvelernden uzaklaştırmal ve yürü! Ben peşpeşe toplanan 16. ~: Hamle. ~y; mzkl kadın. rt...:: ekl ~: Nazarlık. Nazarıkl olmaı annenn kendnn ütüne ttredğn de fade edeblr. Yan anaını, brcğ yavruundan alıkyodum, demek temektedr. J.?"": Jb. kökünden, br enen doldurmuş, burada çocuk katedlyor. ana: Senn gb, hamle brnn ve emzkl br kadının kapıını çaldım. Hatta emzkl kadını br yaşına grmş, [anaının brcğ] nazarlıklı bebeğnden alıkoydum.

16 224 Dr. Ayhan RDOGAN 17. ana: [Bebek, o emzklnn] ardından ağladığında, [vücudunun] br yarııyla ona döndü, dğer yarıı benm altımdaydı ve dönemed. t.:.:;- 1;:, ~~~,:Jı ~-k ~I c..;jü ~ 1 ıl 18.,~J ~..Jtr' ~ ~J t.f J r ~ 18. ~1: Kumal...,b _;~: Zorlaşmak, meşakkatl olmak. Jb.:; r :ö..b. wl : Hç br tna bırakmadan yemn ett. Burada evgl kendnden ayrılmak üzere yemn eder ve hç br ger dönüş htmal bırakmaz. "Vallah, en zyaret edeceğm, ancak yağmur olura harç. n cümle nde, yağmur yağmaıyla br tna durum ortaya konulmuştur. Seyttek yemnde e hç br açık kapı bırakılmamış olduğu fade edlmektedr. ana: Br gün kumalın ütünde bana [kendne yaklaşmamı] zorlaştırdı ve [ben terketmek üzere] dönüş htmal olmayacak br şeklde yemn ett. r+g ~ ~ ılı j.bı 0!3 ~.D 0]1 <.?'_:;.,.fou 19 17/ Jll: Naz. c--): Kararlı olmak, br şey yapmak çn cdd br şeklde çalışmak. ~:;...:. ~~ L.Y:..,: Kernek yan öldürmek anlaşılablr. Beytte matann mef'ulüne zafet vardır. knc br htmal, aradak alakayı kernek olablr. Bu durumda açılım ~)tc f'->'-"" şeklnde olablr. knc takdr terchmzdr. Dğer yandan ~ Geçşz br fl n matand ır. Ama burada -Allah c. c. blr- wl:.. anlamı yüklenp, onun gb geçşl olarak kullanılmıştır. Bu yüzden de u-"=1 kelme manub gelmştr. Yoka şöyle br açılım da takdr edleblr... P:=:~-'~: Ağır ol, ve şu nazı kımen hafıflet. ana: y Fatmal Bu nazı kımen (hafıflet} kaldır. Alakamızı kemeye kararlıyan, [enden tedğm] güzel davranmandır..!.lj ~ 0 &.,,ı_; ~-~',Ş}& ~ı ıd:: 20,ış:- <,?-.J - ı.;---' 20. J:. ~ U.Jb. ~,Y.:.: Bazı şeylere karşı cahl ve gaflet çnde olmak. J:. J.: _;_,.)b.: Aldatmak, batıla yönlendrmek. u-1-ı"u: Burada gerçek ölüm değl de, zzet nefnn yaralanmaı, aşağılık hallere düşme katedlmektedr. ı._şy,l.: ~ -:lll.:ı ~ yt.ıı bu bölümde Zevzen, çeştl htmaller verr. Ona göre bur~dak yl\1 le katedlen evglnn kalbdr ve öylemek tenen, "Sen, kend kalbne hükmetmekten ve en ona ne deen o yapar, ama ben kalbme hükmedemyorum." Ardından da cümley zahryle almanın yanlış olacağını vurgular ve gazel adednde bu tp br anlayışın uygun olmayacağını öyler. Bz, buradak kalbn şarn kalb anlamına gelen, dğer htmal terch edyoruz ve bunun daha da uygun olacağını düşünüyoruz. ana: [çmdek ana karşı olan] evgmn ben perşan etme ve enn her dedğn kalbmn yapıyor olmaı, [yoka] en aldattı mı?.:ıı_,.!.ı;.d.;.l~l:..};! ~.)D ~~ :X ~~ ~ ~: Kşnn doğaı, huyu. J;.ı ~ ~: Br şey br şeyn çnden uygun br şeklde çıkartmak. Kılıcı kılıfından veya kılı tereyağından çıkartmak gb. yy:: ekl: y~: lbe demektr. Burada katedlen "kalp"tr. Antera aşağıdak beyt-

17 ürk Kadenn enşe Olarak ual/akalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 225 te aynı kelmey kalp anlamında kullanmıştır. ~ c:-)lı ~'""')lı '!Y...r-1 f.fjı ~ l:.lı rp- (ana: Sağır mızrağımla elben (yüreğn) deld m. Alzadeler de mızraktan mahrum bırakılmazlar, [naplern alırlar].) Ayrıca ~ ~y:;.j ayetndek yy: da kalp olarak yorumlanmıştır. ~ ~ \tyj: Br şeyden ayrılıp düşmek. Bu fln faln..::..ü dye takdr ederek, "ayrıl" derz. Kalp anlamındak elbeler fal yaparak da, "ayrılıp düşün" derz. ana: ğer benm huyum ana kötü [etk] edyora, kalbm kalbnden çıkar; ayrılıp düşşün! ı;,.;..j-1.!lı.:.:p ':lı.1,.~, J ~ ; - ~ ~~.ı -~-... ~ ~ ~..._lı,;,:~{ 22 ı.r-.j 22. ü.j~ w,.ıs;ı U.J~ U.J.JS.J ~):Göz yaşı akmaı veya gözün ulanmaı. ü) w_;s;ı U~: Yalnızca göz yaşı akmaı....ı~: Parçalanmış anlamının yanında, ona bölünmüş ~eya onda br anlamındak ~ı kelmenn de çoğuludur. Llfu: Aşağılanmış. ana: Gözlernn yaş akıtmaı ben, aşağılanmış ve parçalanmış kalbrnden okarın Ia vurmaktan başka brşey değldr ı.ı.:..ll: Çadır. ~...ı.ı=..: Güneşten korunan, reng bozulmamış y~murta anlamındadır ve kadından knayedr. Kadın, ten rengnden dolayı yumurtaya benzetlmştr. ç.\.,ı.:ji: Çadır ev. ~: Faydalanmak, nmetlenmek, efa ürmek. Beytn lk kelmenn mecrur olmaı Zevzen'nn de fade ettğ gb ondan önce Y...ı: nce, kelmenn takdryle açıklanmıştır. Ancak burada hakkında konuşulan kş bell br kme olduğu çn bu takdr uygun gözükmemektedr. Bunun yerne...ı.ı=.. :..4 <,?"> veya...ı.ı=.. ~ ().o 4.1 \,ı gb br takdr daha mandar gözükmektedr. Bz onuncu takdr terch ettk. ana: Korunmuş yumurta gb [ne kadın ama!]. v ayak altı [olup da yanına gelenler çok] değl. Onunla acele etmekzn, hoş br ohbetle efa ürdü m. ~J.3~ Lı;. ~~ ~.3 t}- L~J:; _;J 0~ Jl _y.,l: Gzlemek. J:.: Öldürmek, mml matar. ana: Ona [gderken] nöbetçler ve br grup nanı aştım. [O nanlar] ben öldürme [nyetlern] gzlyor [olalar da bu konuda] aşırı tekldrler. ı1ı ı; ~)ıı ıj ~~ı ~)S.:,;._;0 ~d çl.!._fı ~ı y)ll: Ülker yıldızı. ç.lt: ekl ~: Zaman dlm, burada "araında" anlamında zarf olarak kullanılmıştır. cw:.}i: Üzerne nc ve mücevher dzmş ve örülmüş k pten oluşan br ü kemer. J.:.:.WI: DzmŞ mücevherlern araına farklı mücevherler konularak şlenmş. ana: [Ona gelşm] Ülker yıldızının farklı mücevherlerle şlenmş kemer üzernde [barz br şeklde] görünüreene gökte gözüktüğü zamand ı.

18 226 Dr. Ayhan RDOGAN 26. ı.:a:..:,.0j.l1 A _,.:.;,.}: lbey çıkartmak. ~ şeklnde şedd.el olmaı aynı anlamda veya mübalağalı olarak, ıyırıp atmak şeklnde öyleneblr. 4 kelme u.rı flnden hey' et mdr. Yan br çeşt gynmek. ~1 ~: Zevzen bunu haff br gy olarak verr. Kelmenn veznn ea alırak terch edlenn gylm e, blerek br tarzda gynmek gb anlayablrz. ana: [Ona] geldm. [Görülmek] tedğ kıyafetler harç uyumak çn elbelern perdenn orda oyup çıkartmıştı. 27. :J,ı.:....al 1...: Alında :J,ı.:....l.. L. şeklndedr. Bu şeklde anlayablmek çn cümley :J,ı.:.. &.!.ıl L. veya :J,ı.:.. ı).o ~ L. şeklnde takdr edeblrz. :J,ı.:..: Çıkış yolu, çare. ts):. t.ff:.: ~ ve.ş.f- c.sj;ı ~1):.: Yoldan çıkmak, azmak. ana: Ve [ben görünce] ded k: Allah'a yemn olun k enden kurtuluş yok. Görüyorum k enn azgınlığın da geçmyor.,_ - t:o l ;l'l u ı - ır. 8-t"j -ı~1..ı. ı=--' 28 <.;;...>..;> > ~.r- :.ı) c..-.ır '-" -~ q-.r" 28..b.J.:?: pek, yün veya ketenden dokunmuş, kadının üzerne ardığı br çeşt gy. ~Y.: Üzernde deve emer şeklnde deenler olan. ana: Onunla beraber çıktım ve yürüyorum. Ardımızdak zlermzn üzernden emer şeklndek nakışlı abaının eteğn ürüyor[ du.] \.l u:>.-1 :ı.;..t.:.. d_ ı...;..::;,, G { L<..:..:;:. ~ J\.b. ı~:~;.- 29.,- ı...s'" ı...:ı J ; ~ ". fo$ ~ 29. ı~ lı ~ı: Bze gözüktü. ~ ;J ~: c:.ıı...jı: ekan düz oldu. utb.: ekl u.:jı: Uzun ve bükümlü kumal. JUc.: Büyük vad, kumal kümeler brbrne karışmış kum tepeckler. ana: Kavmn bölgen geçtğmzde ve bükümlü kumal kümelernn brbrne karıştığı yerdek düz alan bze gözüktüğünde. ~~:,..'rs:l. ~< j..::1;~ 1;.. r :..:;, ' SJı ~- ıd::,_q 30 _,...- '? J ;...-:::.ı - <r -- ç::---- 'J cr ~.)~oaj ~: ç.~ı Br şey çekmek, eğmek..:ı~: Şakak. ~ı~: Böğürler genş olmayan. nce bell. uı::ı.:ı: tl dolgu n, ağlam. üenne Y.J gelr. J.:,..l.:,JJI: Halhal takılan yer, ayak blekler. ana: Şakaklarından çektm. Bunun üzerne eğld, nce bell, dolgun bacaklıydı. 31. ~ ~: Dar kalçalı, küçük karınlı. Bunun zıttı da Lı.;. dır. Yan büyük karınlı etler arkmış. c,..ı:ııjlı: ekl :.,yjlı: Göğü, gerdan. Jt.:, ~ )I.L.: Parlatmak, clalamak. ~ı: Ayna. ana: Dar kalçalı, küçük karınlı, beyaz tenl, etler arkmış koca karınlı değl. Göğü parlak ank ayna gb.

19 ürk Kadenn enşe Olarak ual/akalar Özelnde Cahlye Dönem Kade özellkler 227 r<f ~u~ı Jol;;lı ~ u.ı.:u.. jj,1,1.ı ~ ~~ _fo,ll: Örneğ olmayan lk; lk çocuk, lk yapılan ş. üenne ve müzekker çn kullanılır. Burada mn ıfatına zafet vardır. ol...wi:.)1..5: flnden br şeyle br şey karıştırmak. ç.wl _>.ı.a-: Suyun temz ve güzel. Jh,..ıı_>.ıC: Kendne çok gelnp de bulardırılmamış. Zevzen, bu renklerle kadın deve kuşuna veya edefe benzetlmştr der. Beyaz rengne arı karışma halnn, Cahlyede Araplarca kadın ten olarak en gözde rengn bu olduğunu öyler. ana: [Fazla] baılmadığı[ndan bulanmamış] uyun ynnn beledğ, beyaz rengne arı karışmış, görülmemş br güzellkte. ~..,..d- y. ~~ -:<, a.~ :X,_;..>-:, ~3 ~ 33 _,.).--~) -- ' 33. ~ ~~ :U~.uı: Pürüzüz ve düzgün olmak. Vaıf: ~ gelr. Burada yana k katedlmektedr. Zevzen bu kelmey düzgün ve uzun anlamında veryor..?.-...ı: Yer adı. ~:Yavruu olan hayvan. ı;.=...ı 0-;' faden Zevzen Yı~ kelmeyle Hntl değerlendryor ve manayı: Yavruları olan Vecra bölgenn vahş hayvanl~rının bakışlarıyla bakmak, şeklnde veryor. Aynı fadey t}jj le Hntl kılarak, Vecra bölgenn yavrulu vahş hayvanlarından korunmak, şeklnde fade edleblr. ana: [Pürüzüz] yanağını kah göterp kah kaçırıyor. Vecra bölgendek yavruu olan vahş [ceylan ürkeklğndel br bakışla [etrafındak tehlkelere karşı] korunuyor. Veya: [Pürüzüz] yanağını kah göterp kah kaçırıyor. Vecra bölgenn yavrulu vahş hayvanarına karşı [ürkek br ceylan gb] bakıp korunuyor. ~j~ ~Jı~.r:U., ı~ı~~':/j~ *: Boyun. r-sjı: Saf beyaz ceylan. ~\5: Normaln üzernde aşırı olan. ~ ~ ~: Br şey kaldırmak götermek. Lı.* ~ı ~ : Ceylan boynun u kaldırdı. ~: Zynetz. Bu ve bundan onrak beyttek brnc kelmenn mecrurluğunu, 23. beyttek takdrle anlıyoruz. ana: Boynu [ne güzel,] ceylan boynu gb. Kaldırdığında ne aşırı uzun, ne de zynetz.,.._;:;:, ~~~- J,\ :..1,..:>:"~ d..;z ;;l;:jı ıc:'t<~ll 35 ~..,;: v~:.- J 1.,."' ~-.. ~... ~ 35. t.j: Saç. r::.\5: Smyah...::.ıj: Çok. _,ıll: Hurma meyvenn bulunduğu alkım. Çoğulu ül~. JS.h:.JI: eyveler olmuş hurma ağacı. ana: [Onun güzel,] meyveye durmuş hurma ağacının alkımları gb myah gür açları vücudunu ülüyor. 36. _}ıl~: ekl.>.!~: Örülü aç perçem..jfol: Örüldü, bürüldü. <>"'\:Wl: ekl:;;: "lj;ıı: Saç örgüündek büklüm.

20 228 Dr. Ayhan RDOGAN ana: Saç perçemler yukarıya doğru örülü. Örgülern boğumları kl [örgülern] ve [örgüüz] alınmış [perçemlern] çnde kayboluyor. (Söz konuu olan, şekl zenc kadın açı şeklndek ık ve kıvırcık açların kıa ve küçük perçemler şeklnde örülmüş hal olarak düşünüleblr. Çünkü örülü açların yukarıya doğru durmaı başka şeklde düşünülemez.).ı -. ıji.;;.'... ' ($' ;""-.l Jl..,\.1 37 J ;:r.' ~ ' 37. ~: Böğür bel. ~1: Derden veya yünden örülmüş-bürülmüş dzgn. ~: Kadın çn nce bell. ı}-uji: Sulanmış, ulanmış hurma bahçe. JlJı: Sakılan bahçe. ana: Latf ve nce bel ırım gb. Sacakları ulanan bahçede, (gölgede kalıp, güneşten reng bozulmamış] kamış gb. 17/20U ~j ~~ı Z;.} ~!;} b51 ~1 l.:~ y. p ana: Kuşluk vaktne grdğnde mk parçaları yatağının ütünde, o bu vaktte hala uykudadır. [Hzmet etmez, ona hzmet edlr. rken kalkmaı gerekmyor. ş yapanların akne] kend terch ederek kuşak bağlamamıştır. ~...,;:.-~ ~1..!:;. t" ' t... 1:. 1 ~ l;...a 1-'.ı 39 J '. J; (jj 'f" J ;.; r..r l1:. ~ _,k: utmak, almak. ~.J ~Y. Lll...J:Yumuşak olmak. Vaıf kelme ~.J dır. Burada katedlen elnn parmaklarıdır. JW.\1: Kaba ve ert. cı)... : ekl t.j->"'1: Sebze ve yeşllklerde bulunan kurtçuk, lırtıl. ~: ekan adı. J=..,u,): Br ağaç...&...jt...: ekl..ılı_,...: vak. ana: [Br şey] ert olmayan yumuşak parmaklarıyla tutuyor. [Onun güzel parmakları, düzgünlük ve körpelk bakımından] ank Zaby'dek kurtçuklar veya hl ağacından yapılmış mvaklar gbdr. t.! '':>11Jı.GJL ıjt" ~-8 -:...~ '-">' ~~~ 40 ~ t ' '. ~ ~ 1,:ı ı.r ~:Akşam.~: Allah'a yönelmş, dünyev şeylerden atakayı kemş. ana: [Yüzünün parıltıı] akşam vaktnde karanlığı aydınlatıyor. Sank o, badete çeklmş rahbn akşamını aydınlatan kandl gb. J 'ı ~!,. ' ' y_rı-:ı..ı.:;ı::::,. ı1ı \;::_,.C- ı <"'.. ~~ J~ 41 ~.. ~ u. ı.;!- -:.rj 41. U.J )Y. ).J: tklenmek, kapılmak. ~t.,...: Kalb yumşamak ve özlem çnde olmak anlamına gelr fl ~ < : aj ~~ olarak gelr. Br öncek kelmenn mef'ul mutlak gb kullanılmıştır. L..._,l::...ı,ıj ~gb..:f+uıl: Boy veya aç uzamaı. t.j~: Yetşkn bayan elbe. J.J-?--4: rgen olmamış kız elbe. ana: Onun gbne aklı başında nan ble kapılır. [Şöyle boylanıp da] çocukluk ve kadınlık araındak elbeyle [boy göterre.).~ 1 ; ~~~ ~t>.-;ıı <! Ça.Jı.:,.;ı_, l?:?ıy y..;ııy. ~ all: Özlem, çocukluk. ana: rkekler, çocukluk [heve ve evdal körlüklernden ıyrıldılar. Benm

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

KUR'AN SANATI VE ESTETİGİ ÜZERİNE

KUR'AN SANATI VE ESTETİGİ ÜZERİNE tem Yıl:8 Sayı:16 2010. 161-179 KUR'AN SANAI V SİGİ ÜZRİN Yrd.Doç.Dr. utafa YILDIRI Selçuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Bu çalışmada, Kur'an-ı Kerm'n anat ve etetk yönü ele alınmıştır. Çalışma dört bölümden

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz.

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz. 8. AÇISAL HIZ, AÇISAL İVME VE TORK Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dnamğ Aygıının Kullanımı İle İlgl Blgler Başlıklı Bölümü okuyunuz. AMAÇ 1. Küle merkez boyunca geçen ab br

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta)

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta) .0.0 r oulu Hareke? İR OYUTLU HREKET FİZİK I bou (doğru bou (düzlem 3 bou (hacm 0 bou (noka u bölümde adece br doğru bounca harekee bakacağız (br boulu. Hareke ler olablr (pozf erdeğşrme ea ger olablr

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE

ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE tem Yıl:7 Sayı:14 2009.371-376 NDÜLÜS ADININ KÖKN ÜZRN Arş.Gör. Al DADAN Selçuk Ünverte Soyal Blmler nttüü ÖZ ndülü mnn köken ken olarak tept edlmş değldr. Kelmenn yaygın olarak berk yarımadaının güneyne

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II

00322 ELEKTRiKMAKiNALARı-II 00322 ELEKTRKMAKNALARı-II Vze Sınavı 08.04.2013 5.1) 5.2) 2300 V, 1000kVA, 0.8 ger güç faktörlü 60Hz, 2 kutuplu, V-bağlı br senkron jeneratör, 1.1 O'luk senkron reaktans ve O.lSO'luk br armatür drencne

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 3-4 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları:

Şekil 1. Bir oda ısıtma sisteminin basitleştirilmiş blok diyagram gösterimi. 1. Kontrol Sistemlerindeki Blok Diyagramlarının Temel Elemanları: Blok yaraları: araşık teler, rok alt ten rrne uyun şeklde ağlanaından oluşur. Blok dyaraları, her r alt te araındak karşılıklı ağlantıyı öterek n kullanılır. Blok dyaralarında her r alt ten fonkyonu ve

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

CİN ALİ İLE BERBER FİL

CİN ALİ İLE BERBER FİL ....... CiN ALl'NIN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin To'Ju ' 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

2.a: (Zorunlu Değil):

2.a: (Zorunlu Değil): Uygulaa 5-7:.7 6 7 Baar Yarıyılı Jeodezk Ağlar e Uygulaaları UYGULAMA FÖYÜ,..7.a: (Zorunlu Değl: Yanına arılaayan br kule yükeklğnn trgonoetrk yükeklk belrlee yönteyle eaplanaı UYGULAMA.b : (Zorunlu C3

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Şiir BEZ BEBEKLE KUKLASI. 2. basım. Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Şiir Resimleyen: Burcu Yılmaz 2. basım Refik Durbaş BEZ BEBEKLE KUKLASI Resimleyen: Burcu Yılmaz Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ DENEY TASARIMI VE ANALİZİ Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde edlen verlere dayanılarak populasyonu anıma ve paramere ahmnlerne yönelk yönemlerden söz edld. Burada se sözü edlecek olan,

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

HUDEYBiYE ANTLAŞMASI ÖZELiNDE HZ. ÖMER'iN

HUDEYBiYE ANTLAŞMASI ÖZELiNDE HZ. ÖMER'iN tem Yıl:8 Sayı:15 2010. 43-59 HUDYBY ANLAŞASI ÖZLND HZ. ÖR'N KŞLK AHLL DNS Yrd. Doç. Dr. utafa Özkan Ş1mak Onverteltahlyat Fakülte ÖZ Hz. Ömer genelde ert mzaçlı, fevr davranablen, kendnden korkulan ve

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI 1 31 MART TEMA ÇALIŞMALARIMIZ Merakla ve sabırsızlıkla ilkbaharı bekliyoruz..gelir umuduyla.. Bu ay temamız İlkbahar.. Kışı gördük, iliklerimize kadar yaşadık aylardır..

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1.1. Varyans Analz 1.. Tek Yönlü Varyans Analz Model 1.3. İk Yönlü Varyans Analz Model Prof Dr. Leven ŞENYAY XII-1 İsask II Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

iber YARIMADASI'NDA HlRiSTiYAN, YAHUDi VE MÜSLÜMAN MÜZiK KÜLTÜRLERiNiN BULUŞMASI (1492'den Önce)*

iber YARIMADASI'NDA HlRiSTiYAN, YAHUDi VE MÜSLÜMAN MÜZiK KÜLTÜRLERiNiN BULUŞMASI (1492'den Önce)* tem Yıl:7 Sayı:14 2009.397-402 BR YARIADASI'NDA HlRSYAN, YAHUD V ÜSLÜAN ÜZK KÜLÜRLRNN BULUŞASI (1492'den Önce)* Am non SHILOAH /Çev.: Barış KARALA Gaz Ünverte Gaz gtm Fakülte ÖZ Yazar, bu çalışmaında ndülü'te

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: şeker,

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

EBU ishak EŞ-ŞATIB7 (V. 790/1388) VE YAŞAD/Gl DÖNEMDE GJRNATA

EBU ishak EŞ-ŞATIB7 (V. 790/1388) VE YAŞAD/Gl DÖNEMDE GJRNATA tem Yıl:7 Sayı:14. 2009.221-237 BU SHAK Ş-ŞAIB7 (V. 790/1388) V YAŞAD/Gl DÖND GJRNAA Dr. Burhan BALACI Çukurova Onvertel lahyat Fakülte ÖZ bü hak İbrahm b. üa b. uhammed e-lahm e-gırnat eş-şatıb (v. 790/1388)

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ?

BİZE KATILIR MISINIZ? BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR FARECİK Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi. Her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik farecik, Döktün saçtın farecik,

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Fizik 101: Ders 19 Gündem

Fizik 101: Ders 19 Gündem Fzk 101: Ders 19 Gündem Açısal Momentum: Tanım & Türetmeler Anlamı nedr? Sabt br eksen etrafında dönme L = I Örnek: 2 dsk Dönen skemlede br öğrenc Serbest hareket eden br csmn açısal momentumu Değneğe

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

D DAĞ DAKİKA DAKTİLO DALAK DALGA

D DAĞ DAKİKA DAKTİLO DALAK DALGA D DAĞ DAKİKA Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve başparmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır (C el). Sağ elin açık parmaklarının uçları, sol el işaret parmağına değecek biçimde tutulur. Her

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ERKEN DÖNEM ŞlA'SI NASIL MEZHEBE DÖNÜŞTÜ?* Marshall G. S. HODGSON Çev.: S1dd1k KORKMAZ NE.Ü. ilahiyat Fakültesi ögretim Üyesi ÖZET

ERKEN DÖNEM ŞlA'SI NASIL MEZHEBE DÖNÜŞTÜ?* Marshall G. S. HODGSON Çev.: S1dd1k KORKMAZ NE.Ü. ilahiyat Fakültesi ögretim Üyesi ÖZET tem Y/:9 Sayt:18 2011. 289-311 RKN DÖN ŞlA'SI NASIL ZHB DÖNÜŞÜ?* arhall G. S. HODGSON Çev.: S1dd1k KORKAZ N.Ü. lahyat Fakülte ögretm Üye ÖZ Başlangıçta Şffk, naaşeryye menuplarının ve hatta Sünnlern andığının

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kaha 1 Hdrolk. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Baazıt, Brsen Yaınev, 2007, İstanbul BÖLÜM 12 AÇIK KANALLARDA AKIM: ÜNİFORM OLMAYAN AKIMLAR 12.1 GİRİŞ - --- --.;! Baraj sonrak su üze öncek su üze.. Vnfom

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender

A) servis B) seyis C) başarı. 7. k,u,k,a,l Yukarıdaki harflerin hepsi kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden. Al Semender TÜRKÇE 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde üç tane sesli harf yoktur? A) maymun B) selam C) çiçeklik 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte dğerlerinden önce gelir? A) servis B) seyis C) başarı Al

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı