TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi"

Transkript

1 tem Yt/:9 Sayt: ÜRK KASDSNN NŞ OLARAK UALLAKALAR ÖZLND ARAP CAHLY DÖN KASD ÖZLLKLR Dr. Ayhan RDOGAN Selçuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Br nazım bçm olan kade ürk debyatından çok önce Arap debyatında vardı. Şekl ve çerk olarak bakıldığında ürk Kadenn menşenn Arap Kade olduğu tept edlr. Bu çalışmada muhtaar olarak ürk Kade, daha ayrıntılı br şeklde de Arap Kadenn şekl ve muhteva yönünden özellkler ortaya konulmuştur. Arap Kadenn özellkler ncelenrken uallaka olarak blnen ınırlı ayıdak kadeler örnek alınmıştır. Bu çerçevede yapmış olduğumuz mru'u'i-kay'a at muallaka çevrnde, genelde Arap şr dl, özelde de uallaka dl ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca muallakalardak beytlerde yer alan temalar ve bu temaların şlendğ beytler göterlmştr. Anahtar kelmeler: Kade, uallaka, Arap Şr Dl. ABSRAC he Charactert/c of Pre-ltam/c Arablc Qada In the Ca e of the u'altaqat A the Orlgln of urkh Qada A a poetc genre, qadah had been n Arabc lterature long before t extence n urkh lterature. On the ba of the latter' form and content, the cholar of clac urkh lterature have etablhed that the urkh qa/dah derved from the Arabc qadah. he purpoe of th artcle to expoe the charactertc of the urkh qadah n general term and thoe of the Arabc qadah n detal on the ba of ther repectve form and content. In examnng the charactertc of the Arabc qadah, 1 have taken the u'allaqat a ample text. In my urkh tranlaton of the u'allaqah by lmr a-qa, 1 have tred to elucdate the charactertc of Arabc poetry n general and of the u'allaqat n partcular. In addton, ı ponted out the theme of the u'allaqat and howed ther place n the lne. Key word; Qadah, u'allaqat, Arabc poetcallanguage GRŞ k ürk edebyatında br nazım formu olan kadenn kaynağı Arap kadedr.1 debyatımııda lk denemeler aymazak gerçek anlamda kadey 1 Hüeyn lmalı, "Kade", DİA, tanbul, 2001, XXIV, 562; ehmed Çavuşoğlu, "Kade", DK ürk

2 210 Dr. Ayhan RDOGAN başlatan XV. yüzyılın knc yarıında, Ahmed Paşa olarak kabul edleblr. 2 Zamanla yetşen büyük şarler çok güzel kadeler yazmışlardır. Kadey y değerlendreblmek çn menşen ve özellklern blmenn faydalı olacağını düşünmekteyz. Bu huuta Arap kaden ncelemek ve özellklern tepte çalışmak doğru olacaktır. Arap kade denlnce, türünün en güzel örnekler olan uallakalar akla gelr. Bz de bu örnekler üzernden çalışmamızı yapmaya çalışacağız. Arap kaden ncelemeden önce, ürk debyatındak tema etmek tyoruz. kadeye kıaca 5 ürk debyatında Kade kender Pala: "ürklern ülüman olmadan önce hakan veya beyler övmek çn, kopuz eşlğnde öyledkler koşma, muhteva yönünden kadeye benzer." 3 der. Bu yüzden Arap kade ve yne Araplardan alınmış olan ra n kade de kolaylıkla kabullenlmştr. Kadenn konuları Hz. Peygambermz ve dğer dn büyüklernn övülme, bey ve hakanların övülme, Allah'a dua ve yakarış, yne Hz. Peygamberden şefaat teme, devlet büyüklernden makam ve memuryet taleb, hmayelerne ığınma, br cezadan kurtulmak çn af dleme, hama duyguları fade ve vatan evg veare olablr. 4 Kade, bazen çerdğ konulara göre de adlanırdı. Kade, anrı'ya yakarmak ve bağışlanmayı teme k çne, buna münacat denrd. Hz. Peygamber veya ehl beytn övmek çn yazılmışa buna na't denrq. Br kmenn erdemler ayılarak övülüyora methye, olumuzlukları ayılarak aşağılanıyora hcvye denrd. Br ölünün ylkler anlatılarak övülüyora buna da merye denrd. 5. Kadenn beyt ayıı genelkle beyt araındadır. 6 Ancak 7, 9 beyt ayıı en az olmaı gereken mktar olarak belrtlmştr. Bazıları da 15, 21 ayıını dda etmşlerdr. 7 Kadenn lk beytne ~-matla", on beytne de "&v-makta" denr. atla beytnn, her k mıraı kafıyeldr. Buna "~_,..-muraa" denr. Kade çnde muraalı beyt tekran zaman zaman yapılablr. Buna da "dh-.~j.l?.-tecdd- matla" denr. Bu tp kadelere "dlkll.;.ıl)-zatu'l-metal" denr. Şarn mahlaını zkrettğ beyte "ı::\:ô-tac", kadenn en güzel beytne de "~ı..:..:ı-beytu'l-kad" denr. 8 -->--> Şr Özel Sayıı, ayı 415, 416, 417 /emmuz, Aguto, ylü11986, ehmed Çavuşoglu, a.g.e., kender Pala, "Kade-ürk debyat", DA, tanbul, 2001;XXIV, Aynı eer, ehmed Çavuşoglu,a.g.e., kender Pala, a.g.e., ehmed Çavuşoglu, a.g.e., kender Pala,a.g.e., 564; ehmed Çavuşoglu, a.g.e.,. 22.

3 ürk Kadenn enşe Olarak ua/lakalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 211 Genel olarak şarlern benmedğ kade tpnde kadenn bölümler şöyledr:9 1. Nelb (eşblb): Grş bölümüdür. Gazel gb aşıkane duygulardan baheder beyt uzunluğunda olablr. 2. Grzgah: Br k beytlk br bölümdür. Nepten methyeye geçerken mantıklı br geçş ağlayan kıımdır. 3. ethye: Kadenn makadına uygun olarak övülen kş veya şeyden bahedlr. Uzunluğu konuya ve şare göre değşr. Kadenn en anatkarane bölümü buraıdır. 4. eğazzül: ecdd- matla le başlar ve 5-12 beyt araında gazeldr. Bu bölümü olmayan kadeler yanında, yanlızca tecdd- matla yapıp, onunla yetnenler de vardır. 5. Çahrye: Şarn kendn övdüğü bölümdür. Şar bu bölümde bazen de arzuunu dle getrr. Fahrye bölümü olmayan kadelern yanında, meela Nef''nn kadelernde olduğu gb beyt ayıı kabarık olan kadeler de vardır. 6. Dua: Buradak brkaç beytte, övülen şaha dua edlr. Kadede dua bölümü mutlaka bulunur. Arap Kade Arap kadende mutawal denlen uzun şrlern bazı özellkler vardır. Bu özellkler e-uallakat adıyla çok açıktır. meşhur Cahlye dönemnn gözde kadelernde Fıtrat bakımından Sam ırkının şre en yatkın olanları Araplardır. Dllernn zengnlğ, çevre faktörünün hayal etmeye uygun olmaı, zhnlernn berraklığı, yaşamlarındak adelk, kable tutuculuğundan gelen heyecan, özgürlüklernden tavz vermemeler ve üzerlernde düşüncey ınırayacak devlet otorte olmadan, ema le ahra araındak hayatları bunu ağlamıştır. 10 Gelşen şr ruhu (buna müzk zevk de dyeblrz) ve şr öyleme meleke hayatlarında şr öneml kılıyordu. bu 'Amr b. e-'aa dyor k: Arapların öyledğnden ze yanlızca çok azı ulaşmıştır. Fazlaı ulaşaydı, büyük çaplı blg ve çok şr ulaşırdı. 11 Kade kelme, "~katett" kökünden gelr. 12 Katedlerek öylenen anlamındadır. 7 beyt ve ütü olan şrere kade denleblr. 13 Şr le kade aynı şeye delalet eder. Genelde recez veznnde öylenen şrler kade kavramının dışında tutula da, bn Reşk beyt ayıının uzunluğuna bakarak buna da ka- 9 İkender Pala,a.g.e., 565; ehmed Çavuşoglu, a.g.e., Ahmed Haen ez-zeyyat, arhu'i-deb'i-arab, Daru ı-arlfe, 3. bakı, Beyrut, 1996,. 27. ı 1 uhammed b. Sellam e-cumah, abakat Fuhul'ş-Şuara, Kahre, tarhz, ı, 24. ıı F. Krenkow, "Kade, A, İtanbul1993, VI, 388; Hüeyn lma lı, a.g.e., XXIV, İbrahm n ve dgerler, e-u'cemu'/-vat, 2. bakı, Kahre, ot.>"' t3 madde.

4 212 Dr. Ayhan RDOGAN de denlebleceğn öyler. Ona göre kade en az 11 beytten oluşur. 14 Arapçada <li;,ı.ı-e-uallaka kelmenn çoğulu olan..:jt.l.ı.ı-e-uallakat adıyla şöhret bulan bu kadeler, e-seb'u't-val, e-uzehhebat, e-sum0t 15, e eşhurat ve e-seb'yyat gb farklı mlerle de anılmıştır. e-seb'yyat m de meşhurdur. 16 e-seb'yyat olarak farklı rvayetlerde farklı şarler yer almıştır. Bazıları eb'yyat çnde yer alan şarlern tamamını e-uallakat e-aşr olarak da br araya getrmşlerdr. e-uallakat myle bu kadeler lk defa br araya getren, Hammad er Ravye (185 h/801 m)'dr. uallakaların Ka'be duvarlarına aılmaı huuu gerçek değldr. Şevk Dayf bunu efane kablnden br haber olarak değerlendrr. Bu yanlışlığın altında, kelmenn özlük anlamıyla tercüme edlme vardır. Yalan rvayetlerle tham edlen Hammad er-ravye'nn 17 bu habern kaynağı olmaını, şüphe duymak çn yeterl görür. 18 bu Ca'fer Ahmed b. uhammed en-nehha (338 h/949 m), "nanların, bu kadelern Ka'be duvarına aıldığı yönündek haberler kenleşmemştr" der. 19 Car Brockelmann, Hammad er-ravye'nn bu derlerney e-sumut veya blnen myle e-uallakat adıyla mlendrdğn öyler. Bu mler vermekten amacı, yaptığı bu şn nefaetn ortaya koymaktır. Kend çn övünç kaynağı olmaını tedğ bu mler, daha onra özlük anlamıyla değerlendrlmş ve Ka'be duvarlarına aılmaı gb anlaşılmıştır. Noeldeke de bu görüşü paylaşmaktadır.20 Ahmed Haen ez-zeyyat bu görüşün karşıında yer alır. Ama kend cdd br şey ortaya koymakızın "olmadığını avunanlar, kna edc br dell ortaya koyamıyorlar", der. Halbuk, br şeyn varlığı pat edlr, yokluğu değl. Öte yandan heodor Noeldeke'nn konuyu onayladığı h veren garp br cümle kullanır.z1 Gerçekte Noeldeke bu olayın vuku bulmadığını avunur bn Reşk e Kayravan, e/-umde f ahan'ş-ş'r ve Adabh ve Nakdh, thk. uhammed uhyddn Abdulhamd, Daru'I-Beyda, tarhz, ı ekl.ı..,..: Kolye, gerdan lık. 16 bu Bekr uhammed b. el-kaım el-nbar, Şerhu'/-Kaad'-Seb''t-17val'I-Cah/yyat (uhakkk Abdue/am uhammed Harun'un mukaddme), hk. Abduelam uhammed Harun, Daru'I earf, 5. bakı, ıır, tarhz.. 11; Haşm Salh enna', F'I-deb'I-Cahl, Daru'I-enar, 1. bakı, Dubey,1996, Hammad er-ravye'nn güvenlmez olduguna at rvayetler çn bknz. bn Sellam e-cumah, a.g.e., ı. 48 ve onraı. 18 Şevk Dayf, e/-aru'j-cahl, Daru'I-earf, 10. bakı, ıır, tarhz, Aynı yer. 2 Car Brockelmann, arhu'i-deb'f.arab, tre. Abdulhalm en-neccar, Daru'I-earf, 4. bakı, ıır, tarhz, ı, ez-zeyyat, a.g.e.,. 28., -- Brockelmann. a.g.e., ı. 67.

5 ürk Kadenn enşe Olarak uallakalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 213 uallakaların ayıı hakkında da çeştl değerlendrmeler vardır. Brockelmann, üzernde ttfak edlen muallaka şarlern 5 olarak verr. Bunlar mru'u'i Kay, arafa, Zuheyr, Lebd ve Amr b. Kulum'dur. e-ufaddal ed-dabb brçok rvayette yer alanantera ve e-har b. Hllze'nn yerne en-nabğa ve e-'aşa'yı alır. Böylece 9'a ulaşan bu kşler, Cahlye dönemnn meşhur şarlerdr. Noeldeke'ye göre, yeternce meşhur olmayan e-har b. Hllze'nn bu lteye alınmaı farklı mülahazalarladır. Son olarak da Yahya b. Al et-ebrz (502 h/1108 m) yazdığı şerhte Ubeyd b. e-abra'ı da bu dokuza lave eder ve ayı 10'a ulaşır?3 Bundan onra 7, 9 ve 10 kadeye yer veren derleme ve şerhler yazılmıştır?4 Kadenn Konulan CahUye dönemndek şr konuları gazel, medhye, hamae, fahrye, merye, hcvye, tavr-vaf, özür dleme, hkmet ve ahlaktır. Bu konuları farklı almler aralarında benzerlkler kurarak, brbrnn çnde değerlendrp ayıını azaltmış, bazıları da artırmıştır. 25 Kadeye başlangıç yapılan JjJı-gazel term, ~ı-neb ve ~ı-teşbb adlarıyla da anılır. Gazel, bayanlarla eğlenmek, ohbet etmek anlamındadır. Neb e kadın konulu, nce fadel şrdr. eşbb, her kn çerrken, bell br kadını şre konu etmektr. Ancak bu termern ınırları tam oturmamıştır. Kşden kşye farklılık götermekte ve br dğernn yerne kullanılmaktadır. 26 edh, hcv veya başka konuları çeren kadeye gazelle başlanır. Ancak ölünün erdemlernden baheden ve onun hayattak ylklern anlatan merye, dğer kade örneklernden farklı olarak tek konuludur. Yan başka konulara değnlmez. Ancak tna olarak Dureyd b. e-smma, kardeş çn öyledğ meryeye gazelle başlamıştır. 27 Şar hcvle lgl şr öyleyeceğ zaman farklı br eda tarzı kullanırdı. Kahn Iern gydğ gb br elbe gyer, kafaını tıraş eder, k perçem bırakır, kafaının yarıını yağlar, tek ayağına ayakkabı gyerd. Bu hal, hac yaparken ve dua ederken de uygulanırdı. Böylece aleyhne konuştuğu kşye lanetlernn ulaşacağına nanırdı f20U 23 Brockelmann, a.g.e., ı. 68; bu Zeyd e-kureş, Cemheretu ş'ar'i-arab, hk: uhammed Al e Haşm, 2. bakı, Dmaşk, 1986, muhakkıkın önözü, 1, Bknz: Brockelmann, a.g.e., ı, 67 ve onraı. 25 Bknz. Haşm Salh enna', a.g.e.,. 205 ve onraı. 26 Haşm Salh enna', a.g.e., bn Reşk, a.g.e., ll, Haşm Salh enna', a.g.e.,. 231.

6 214 Dr. Ayhan RDOGAN Kadenn Özellkler ür olarak Cahlye şr lrktr; şarn yaşadıklarından duygularına yanıyanları anlatır. Batıda lr eşlğnde öylenen şr, tam bu anlamıyla Araplarda da öylenr. e-uhelhl, kend şrlern şarkı havaında öylerd. ef, davul, ud gb azlar eşlğnde nağmel öylenrd. Araplar, düz yazı okumayı ö~l)-kıraat, Kur'an okumayı.,~-tlavet, şr okumayı ~l..:.;ı-nşad, şarkı öylemey de ~ı-teğann ola-. rak adlandırırlar. Şr çn fade edlen nşad, aruz veznndek aruz kalıp ahengn hettrerek okunmaktır. Cahlye şr yapı bakımından gelenekel olup bu gelenek şar ~ell kalıplarda şr öylemeye zorlardı. Bu kalıplar yanlızca rtm, aruz ve katye le ınırlı değldr. Konular, kelmeler ve ele alınan manalar hep şr geleneğ çndedr. Şu beytler geleneğn şar üzerndek etkn net br şeklde anlatmaktadır. 29 mru'u'i-kay dyor k: 30 ı;,.;. ~ jldı ~~ d\ı.j:;, 5 ~.;..uı w- <->~.:.,ıı c'~ ana: Yıllanmış şu ev kalıntılarında [z knz] durunuz. Çünkü bz bn Hzam gb kalıntılara ağlarız. Zuheyr'e at olduğu öylenen şu beytte şöyle der: ana: Söyledklermzn, başkalarından alıntı veya tekrardan başka brşey olmadığını düşünüyorum. Antera muallakaında şöyle der: j.a ;5~ ~~~ 0-: c3j.! f y d? ;ııı ~ ~JI 17/20U ana: Öncek şarler ele almadıkları br şey bıraktılar mı? Yoka evn yern, [tereddüt edp] vehme kapıldıktan onra mı bleb Id n? Bu yüzden Cahlye şr yapıında brbrne benzerlk oldukça fazladır. Brkaç beytten oluşan makta'ları br kenara bırakırak, mutavvel kadenn eda edlş bçm ve konuları bakımından çok benzeştğn öyleyeblrz. Şarler de bu gelenekel kade formunda kalmaya özen göterrlerd. Şar lk olarak F-matla' denlen beytle ş re başlar. Başlangıç bölümünde daha önce yaşadığı J')l.k'Jı-ev kalıntılarının yanında durup ağlayarak, burada evglyle yaşanan hatıralar ve ona duyulan özlem dle getrlr. Bu bölüm gazel veya neb olarak adlandırılır. Sonra şarn ahrada yaptığı br yolculuk tavr edlr. Bu yolculuktak bneğ, karşılaşılan hayvanlar, bazen de br av ahne anatıldıktan onra başka br konuya geçlrd. Bu medh, hcv, fahr veya başka br konu olablr. Daha onra 29 Şevk Dayf, el-fen ve ezahbuhu f'ş.ş'r'i Arab,. 18; Haşm Salh enna', a.g.e., bn Sellam, a.g.e.,. 39; mru'u'i-kay'ın beytnde geçen, bn Hzam'ın kmlg konuunda uzun tartışmalar vardır. Bu mle anılan br şar blnmemektedr. Haşm Salh enna' ktabında bu konudak tartışmaları ve farklı yorumları verr. Sonunda da bu kşnn bn Humarn oldugunu, onun da mru'u'i-kay b. e-humam e-kelb oldugunu öyler. Bknz. Haşm Salh enna', a.g.e.,. 15.

7 ürk Kadenn enşe Olarak ual/akalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 215 br veya brkaç hkmetl beytle kade on bulur. utavvel kade, şarn kşel brkm veya özel tecrübelernn onucu oluşan br yapı değldr. Gramer, dl ve aruzun ötende oluşan kade geleneğne bağlıdır. 31 Bu denl ınırlamanın yanında gerçekten muhteşem şrlern yazılmaının arkaında şarlern mutavvel kadeler üzernde yoğun çalışmaları vardır. Bazı şarler kadeler üzernde tam br yıl çalışırdı. ekrar tekrar ona bakar, aklıyla ölçer, üzernde fkr yürütür, hata arar, yenden gözden geçrr, şrne br ayar verr, ürettğnn üzerne ttrer ve ttzlk göterrd. Bu şeklde ürettkler kadeler de -:..ol.,l_,.j-ı-e-havlyyat (yıllık), -:..oı.lllı-e-ukalledat (gerdanlık), _..:.>l...:l.ı~e- unakkahat (düzeltlmş) ve -:..o~ı-e-uhkemat (yapıı güçlü) adıyla anarlardı. Böyle yaparak kendlerne uta şar denmen ağlarlardı. 32 Bazl şarlern şrler üzernde ttzlkle durmaları, şre hzmet etmek gb algılanmış ve onlara _r-:..ıı ~şrn köle denmştr. e-ama şöyle der: Zuheyr b. b Sulma, e-hutay'e ve benzerler şrn köledrler. Şarn şr üzernde bu denl uzun ürel çalışmaı ve ttz davranmaı onucu oluşan bell br kaltenn yanında, Ahmed ez-zeyyat'ın eleştr konuu yaptığı noktalar da vardır. 1. Fkr bütünlüğünde zafyet vardır. Değnlen konular araındak alaka güçlü değl, hatta bazen kopuktur da. 2. Beytlern ıralanmaında tutarızkar bulunablmektedr. 3. Beytlern bazıları ötek beytlern önüne veya onraına getrle bozulma veya ekklk ortaya çıkmaz. 4. Bedev mantığı olayları bağımız şeklde değerlendrr. Peşpeşe gelşen olaylar ırayla anlatılmaz. 5. Bu yüzden Araplarda edeb tenkd beyt üzerne kurulmuştur. Çünkü mana bütünlüğü kade boyutunda değl de, beyt boyutunda ele alrnır. Bu yüzden "en güzel kade" kavramı yerne "en güzel beyt" kavramı vardır. 33 Haşm Salh enna', kadey bölümlere ayırır ve her bölüme bazı mler verr. Bu mler şunlardır. c:lklı-e-atla: Kadenn lk beytne denr. Bu beytn k özellğ vardır. Brnc her k mıraının da kafyeye uymaıdır k buna &).ı..:...,.,jı-e-beytu'i uraa' denr. knc e, kadelern adlarının olmamaı ebebyle, matlaları kade adı gb kullanılmaıdır. Ancak matla yazmanın özel br kablyet gerekt- 31 Şevk Dayf, e-fennu ve ezahbuhu f'ş-ş'r'i-arab, e-cahz, el-beyan ve't-ebyn. hk. Abdueıam uhammed Harun, ektebetu'ı-hanc, 7. bakı, Kahre ll, Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27.

8 216 Dr. Ayhan RDOGAN ren brşey gb unulmaı veya mütakl br bölüm gb algılanmaı yerzdr. ~,ı)-1-e-huruc (veya ~1-et-ahallu): Br konudan br dğerne geçş. Kade ncelendğ zaman, konular araındak geçşte, br uyum veya mantıklı br çağrışım gerekçe görülmez. Bu da, bu değerlendrmenn fazla güçlü olmadığını göterr. klerde br konudan dğerne geçş fade çn kullanılan bu kelmeler, Haşm Salh enna tarafından mütakl br ter m gb unulmuştur. Kaldı k, daha öncende Ahmed ez-zeyyat'ın haklı eleştrn de aktarmıştık. 41\.;L.I-e-Hatme: Kadenn onuç kımıdır. Sonuç kımı faden "onlandırmak" olarak adlandırmak daha doğru gözükmektedr. Çünkü kadelern onuç kımı kadenn hkmetl özlerle btrlmedr. Ancak bu özellk tüm kadelerde bulunmaz. eela muafıakaların çoğunda hkmetl özlerle bten br onuç kımı yoktur. Bu da göteryor k, hatme dye anılan ve mütakl br bölüm olarak şaret edlen şey, alında on beytten başka brşey değldr. Kadenn ortak özellklern özel-lafz ve çerk-manev olarak tanf edebl rz. çerk-anev özellkler 1. Sadelk ve anlamlarındak batlk Cahlye şrnn en belrgn özellğdr. Aşırılık pek görülmez. Şar, duygularını fadede ammdr, hayal alemne dalmaz. Bu manada öyledkler yaşadıklarını anlatan tarh br vekadır. Bunun en öneml ebeb anat kaygıının duygunun önüne geçmemedr. Söyledklernden hareketle şarn yaşamı hakkında blg ahb olunablr. 34 unfat adı verlen kadelerde şar düşmanlarının cearet ve gücünü dürütçe anlatır. 35 Burada delaylı olarak kendn övme vardır. Yan karşıında galp geldğ kş ıradan br değldr. O durumda da kazandığı zafer büyüktür. Antera muallakaının 47. beytnde şöyle der: 4 7. c::>.-.:ı..!: Pür lahlı. ~ :-;1..:ı~ı: Br konuda ler gtmek, cdd olmak. ana: Yğt avaşçıların karşılaşmaktan hoşlanmadığı nce pür lahlı avaşçılarla [karşılaştım. Onlar öyle] kolaylıkla avaş meydanından kaçmazlar, hem de telm olmazlar. 2. Kullanılan ıfatlar hep muşahha ve müceem olarak verlr. Güzellk, cearet ve cömertlk üzernde durulmaz. Ama, güzel, ceur ve cömert kşler konu edlr. Soyut değerler yerne, bu değerler üzernde taşıyan omut örnek şahyetler konu edlr. Bu da yne anlatımdak adelğ ve anlama kolaylığını ağlar. Sonuçta her şey br şeye benzetlerek anlatılır. 36 Bu benzetmelerde, 34 Şevk Dayf, e/-aru'/-gahl,. 219; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27; F. Krenkow, a.g.e. VI, Şevk Dayf, e/-aru'i-cahl, Şevk Dayf, e-aru'/-cahl,. 220; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27.

9 ürk Kadenn enşe Olarak uallakalar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkler 217 evglnn ceylana benzetlme gb makul olanların yanında alışık almadığımız ben zetmeler de yapılablr. eela mru'u'i-kay muallakaının 39. beytnde evglnn parmaklarını övgü bağlamında tırtıla benzetr. Antera da, 57. beytte evglnden "koyun" dye baheder. 57. ;L:Jı: Koyun, kadından knayedr. lo: Zat harf. şlevz de dyeblrz. Vurgu edatı olarak kullanıldığı öylenmektedr. ~ı: Avanan şey..jc ~W: Avlamak. ana: Kendne yaklaşma he/al [uygun] olan kş çn kolay br av [br koyun gb. Ancak şartlar önüme engeller ç1kard1 ve ondan] mahrum kaldm. Keşke mahrum katmaayd1m. ~-.::.>.\.>.-.0t r1. ->lı ~ ı.:.-t:;:. -1 f;,_ı- 58 ';-1 ~ <.,?-~- --- :ı. '-? ı.p-'j 58. ana: Caryem (kız kölem) gönderdm ve ona "Gt ve benm çn onun haberlern araştırıp öğren" dedm. 59. _,~ı:düşman, çağulu ~ı_,_.,~ı onun da çağulu ı.p~.<>~ı. j- ~ t!jl- ~: Blmernek, gafl olmak. ~j.ı: Hedef alan, amacına gden, kateden. ana: Ded k: Düşmanlan gaf/et halnde gördüm. tekl br çn koyun u/aşablr gözükmektedr. 3. arzları gereğ, duygu ve düşüncelern tahllne grlmez eşbhler haa gözlemlere dayanır. Bu gözlemler şaşırtıcı ncelkler çereblr. 38 Örneğn Antera'nın muallakaının 15. beytnden tbaren yaptığı bahçe tavr ve 19. beytndek nek benzetme eşşzdr. Ayrıca 66. beytndek mızrağın kuyu pne benzetlme de çarpıcıdır ,»._A.: Bozulmamış, otlanılmamış bahçe..}:;lll: Gübre. Bu beytte evgln knc br şeye benzetyor. ana: Ya da [o], yağmurun yeşerttğ, gübre az, otlanılmamış ve çğnenmemş blnmeyen [bakr] br bahçe gbdr. Q5\>.- ~ ZJS' ~ ~ J'? js' ~ı) ~jlıls' Aı: Her şeyn önde gelen. Burada öncü yağmur anlamındadır. o_:;,lı: Her şeyn afı, temz. ;_;ı;ıı: Çukur anlamındadır. ana: [O bahçeye] temz ulu lk yağmurlar cömertce yağmıştır. Bunun onucunda oradak çukurlukları ularla doldurmuş ve o çukurları adeta drheme 37 Şevk Dayf, e-aru'i Cahl, Aynı eer,. 221.

10 218 Dr. Ayhan RDOGAN çevrmştr. 17. t;=.- b~>.::.: Su dökmek, dökülmek. yl<::..:.::ıı ve.:,...<:.:...ıı aynıdır.~<.;_,.:,...~ ~: Su dökmek anlamındadır. ~;.a=ıı: Kelmek, ona ermek. ana: Her akşam, bardaktan boşanırcaına agnak yagan ve kelmeyen yagmur uları akıp dökülmektedr.... "j.;:.j y\:.ljı \".:,-;lı (?~ ~)' ~ '7'}\..!Jı (flt q. (:;? b..;ı: Zal olmak, gtmek. hf: h~: Öterek, e çıkartarak. ana: Snek, çkl brnn [şarkı] öyleme gb, vızıldayıp durmakta ve oradan ayrılmamaktadır. 19. t; ~ b,.y.: Şarkı öylemek, bu kelmeden vaıf d' şeklnde gelr..2j>. ~ 5:.>-: Sürtmek. ~ı: glp brşeyle meşgul olmak, anlamındadır. t.:t t~ 1.>-.:ıJ: Çakmagı çakmak. -ljll: Çakmak. Burada anlatılan ek tp çakmaktır. k r çakmak taşı, k el kullanılarak brbrne vurularak ateş yakılırdı. r.l;,. tyı: Çolak, kıa kollu. ana: [Snek vızıldayarak şarkı] öylerken, kıa kollu çolak brnn eglp de çakmak taşıyla ateş yakmaı gb kollarını brbrne ürtmekte. 0_;~ fo t~;ıı_, t;ı-.)\1}.. -h L) 9\;3 ı;";\ıı J=..:Jı: Kuyudan u çeklen p, çogulu.:.ıl.k.ltyı..:.ıı.;lıı: Gögü. r-"~tyı: Syah at. ana: "Antera" dye eı:;lendklernde, yah atımın gögüne apanan mızrakların görüntüü kuyuya allanan kova p gbyd. (Buradak teşbh, dolu kovayı çekerken allanan pn merkezndek nanın onu görüş şeklyle, atın yanındak kşnn atın gögüne aplanmış mızrakları görüş şekl araındadır.) 5. avr br heykeltraş edaıyla nce ayrıntıları atlamadan yaparlar. Bu konuda arafa'nın deve tavr eşzdr. (uallakaında 3-5, 11-41, nolu beytler) Yne mru'u'i-kay atının özellklern anlatırken 59. beytte 4 ıfatı brden ıralamıştır. 6. le aldıkları manalarda çeşt azğı görülür. Şarler ınırlı konuları farklı üluplarla ele alırlar. 39 Örneğn rakbndak korku haln anlatanantera 53. beytte lgnç br fade kullanır. 39 Aynı yer.

11 ürk Kadenn enşe Olarak ual/akalar Özelnde Cahlye Dönem Kade özellkler ;1331: Azı dşler. ekl.b;-81. ana: Kend çn [bneğmden] ndğm görünce, [nrnden yüzü o denl gerld k] gülümemedğ halde azı dşlern göterd. Yne Antera'nın rakbnn rlğ n anatış tarzı ve anne ütünü kz kardeşyle paylaşmadan tek başına çtğ çn zayıf kalmadığın ı öyleme lgnçtr. 56. '->-;:.Jı : Yükek ve büyük ağaç. ; : 111 Jw : abaklanmış der ayakkabı. Zengnlğne ve aaletne delalet edyor. 11>.- _,~ ~l;.. : Ayakkabı yapmak. ürkçedek "elbe ke m ek", yan terzde dklrnek üzere kelme gb. Alı br şey örnek alarak, şablon kullanarak kelme. l;=ı1: kz. Burada "kz yok" le anla- ' tılmak tenen, o annenn karnında da tekt, doğum onraında da anne ütünü kardeşyle paylaşmadığı çn belenme zafyet yaşamamış br olduğudur. Dolayııyla y belenmş cüel br. ana: [Uzun boylu] üzerndek elbe yükek br ağaca gydrlmş gbyd. Ayakkabıı tabaklanmış derden yapılmıştı. (Ayakkabının yn gyyordu.] kz de yoktu. [y belenmş bu yüzden r cüelyd.] 7. Yaşam tarzları zaman zaman şrlerne yanır. Bu ebeple ele aldıkları manalarda hep br hareket vardır. Br hayvanı tavr ederken, onun hareketz haln değl de hareket hcıln tavr ederler. arafa örneğnde olduğu gb Yne bu hareketllk şarn br konu üzernde uzun üre d urmamaını ağlar. Br konuya değn r ve hemen başka br konuya geçş yapar. Belk de bunun br netce olarak vecz (caz) anlatım çok, uzun anlatım (tnab) azdır. Beyderdek mana bütünlüğü bunun netcende ortaya çıkmış olablr Brbrlernden bağımız pek çok konunun br araya getrlmş olmaı, br başka deyşle "çoklukta brlk" kadelern ortak özellğdr. 42 Sözef-Lafz Özeffkfer 1. Cahlye şrnde fadeler güçlüdür. Anlatmak tedğn ölçüünde ve utaca anlatır. Bu da şrn utalık dönemn fade eder, fade gücünün yanında "vahş" dye anılan garp kelmeler kullanılır. Bu tp kelmeler ancak özlük yardımıyla anlaşılır. 44 mru'u'i-kay'ın 31. beytte andığı J:..:.-Jı bunlardan brdr. 17/20ll 40 Şevk Dayf, e-aru'i-cahl, Şevk Dayf, e-aru'i-cahl,. 224; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e., Şevk Dayf, e-aru'i-cahl, Şevk Dayf, e-aru'i-cahl,.226; Ahmed ez-zeyyat, a.g.e., Ahmed ez-zeyyat, a.g.e.,. 27.

12 220 Dr. Ayhan RDOGAN 3. Konuların ınırlı olmaı şarler fadeye yoğunlaştırmıştır. Bu da fadeye becer ve utalık getrmştr. eela hemen hemen bütün şarlerde gücünün ve üratnn anlatıldığı br at tavr vardır. Ama mru'u'i-kay'ın 52. beyytte kullandığı J.;ı}Jt..y fade orjnaldr. Kendnden başka kmeden duyulmamıştır. Aynı şeklde daha önce verdğmz Antera'nın nek benzetme de lk defa duyulmuştur. 4. Şarler şrler üzernde ttzlklkle durmaları ebebyle ~ı-nce yapan, şleyen, ~)t-üleyen, güzelleştren, ].>Jı-güzelleştren, gb ıfatlarla anılmıştır Dnleyenler üzernde etkl olmak amacıyla edeb anatlar kullanılmıştır. Bunların başında en çok kullanılan teşbh gelr. tare, mekn ve tarh çeşdyle kullanılır. Ayrıca tbak, cna gb lafz muhanat örnekler de kadeye güzellk katar. uallakalartn Şr Dl Şu ana kadar verlen özellklern yanında uallakaların veya genel anlamıyla Arap Cahlye şrnn anlatım dlnn ne olduğuna br bakmak tyoruz. Bunu da kelmelere bağlı kalarak tercüme yaparak ortaya koymaya çalıştık. akalenn fazla uzamarnaı çn bu terdrney mru'u'i-kay'n kadeyle ınırlı tuttuk. Bu tercümede yer yer daha güzel ürkçeyle fade edleblr cümleler bulunablr. Bu yöntemden katımız hang kelmelerle hang manaların anlatıldığının yanında, manaların hang kelmelerle ne denl ayrıntılı anlatıldığının görülmedr. Ayrıca toplu mana verrken boşlukların ne kadarının bzm tarafımızdan daldurduğunu belrtmek amacıyla da köşel parantez kullandık. ercümede ez-zevzen şerh ea alınmıştır. 46 Sürekl alıntılar yapıldığı çn dpnotta belrtlmemştr. Beyt numaraından lgl ktaba müracaat edleblr. Bunun dışında faydalanılan dğer şerhler dpnotta belrtlmştr. Sözlük kullanımında her kelmenn kaynağını vermek dpnotları aşırı şşreceğ çn e-ucem e-vat'ten 47 yapılan alıntılar verlmemştr. Yan belrtlmemş kelme alıntılarının kaynağı e-ucem e-vat'tr. Farklı özlüklerden yapılan alıntılar dpnotta belrtlmştr. 1. w: mr kpndek fıl k kşye öylenmştr. Zevzen, m vermeden yaptığı naklde bazılarının bu k kşnn gerçek olmadığı, alında br kşye htap ed- 45 Şevk Dayf, e/-aru'i-cah/, eı-hueyn b. Ahmed ez-zevzen, Şerhu'/-ual/akat'-Seb', hk. uhammed uhyddn Abduıhamd, Beyrut, tarhz. 47 brahm n ve dgerıer, e-ucemu'i-vat, 2. bakı, Kahre, 1972.

13 ürk Kadenn enşe Otarak uatlakatar Özelnde Cahlye Dönem Kade Özellkter 221 lrken şr geleneğnde bu şeklde fade edldğn öyler. ~: Br şeyn uç tarafı. <S}Jı: Kumuğu n bttğ yer veya kumaldak kıvrım. Jy -.ı.lı ve J-_,.,- : ekan mler. Bölgenn ınırları knc beyttek yer mleryle tamamlanıyor. ana: DahOI le Havmal [ayrıca udha ve krat] araındak [şu] kumal kıvrımının btm yerndek ev ve [o yere at] evglnn anıları çn durun da ağlayalım. ;;..._;,~ öl'''ü :ı ~!<~ t.;j t<!"c':!_.... ~ J\1-_,- 2 L... -'... '.r;:" 1 ~'"tr'").. ~u..,..j :. ~ )c. fo.,.1.1:.: _jj'ıl \...c.: z lnp koyboldu. r'"")l: Buradak anlamı, yerleşm yerndek ev veya çadırın toprakta bıraktığı z. [..:J 6::~.;...:.J: L,.ıl_jll C:!)l ~-,; :.:;: Rüzgar toprağı avurdu. yfo: Güney; güneyden een rüzgar. JW: Kuzey veya kuzeyden een rüzgar anlamında kullanılan kelmelerden brdr. Aynı zamanda,jw J.;,W da denr. l:ına: Güneyden ve kuzeyden een rüzgarlar ebebyle, [brnn örttüğünü dğer açtığı çn] onun z kaybolmadı. 3. fo.: Çft tırnakl hayvanların dışkıı. ".J\11: ekl 1":1)1: Saf beyaz ceylan veya ceylan yavruu...:ıl..:. _;c: ekl :\...,_;c: Ara, araz. ü~: ekl tt!: trafı yükek dağ ve tepelerle çevrl düz araz. Jl: Karabber. ana: O evn [cvarındak] araz ve [çevre] yerlerde beyaz ceylanların dışkıını görürün. Onlar[ın görüntüü] ank karabber tane gbdr. ~' ~ıjj. -.:..:ıı ---,_ı, _,.:J.. :..ı-:;.. <Lı j.;u ~ 4 <;? ':;'- ~y.. :r-'"..., ' :.r..,. ' '-: 4. wlfo: ekl öfo: Br çeşt ağaç (akaya olablr)..:l~ l: Br şey çndekn çıkartacak şeklde yarmak. J,l;.b.: bu Cehl karpuzu dye blnen, portakal büyüklüğünde karpuz benzer, oldukca acı br btk. Bu fade k şeyden knaye olablr. Ya, ne yapacağını blememekten dolayı faydaız br şle uğraşıyor, ya da, durduramadığı göz yaşları, ank bu Cehl karpuzu keen brnn gözyaşları gb akıyor olmaı. Çünkü bunu yapan kşnn göz yaşları, oğan oyanın k gb akar. ana: Ayrılık abahında, [eşyalarını] yüklendkler gün, mahallenn ağaçlarının orada [şaşkınlıktan ve çarezlkten] bu Cehl karpuzu yarıyer gbydm. [Göz yaşarım durmuyordu.] \.)j~~~l ~b 5. ~: ekl '-:-">-L..:.: Arkadaş, yoldaş. t_,!.j: Zevzen, bu kelmey brnc beyttek fılden hal olarak öyler. Bzce m matarın, meful mutlak olarak alınmaı daha anlamlıdır. Fl e mahzuftur. Açılımı U_,!.J l~_j şeklndedr. ~I:ekl ~1: Bnek hayvanı. ~~~ L ~.J: ~.J 4.l: Üzülmek. ana: Arkadaşlarım bneklern benm çn orada durdurdular. Onlar şöyle dyorlar: Üzüntüden helak olma! oparla kendn!

14 222 Dr. Ayhan RDOGAN.:ıı.ı.;L4 ~ ~w.:w ~ c-=-j ı.(s ~ ~ 6 6. öy.c-: Göz yaşı. :..SI-*": Bu kelme dökmek anlamındadır. ıjl) 0:ıı :..Sj) şel~lndek kelmenn değşk br şeklde &Jı 2;;~ ~~~ ve <l.)ıl Jft.ı.:..!I.).J veya <ll.)ıl4~ ly_).j olarak gelr. m- fal J:ua~, m- mef'ul Jl~ veya JI_.;. olarak gel.r. 48 <->"~l.:ı: ıj.j:ı ı)..)~ Lı_;:ı L_,.)~: kmek, yıpranmak, lnmek. J.JJI: Dayanak, detek alınan şey. Ya da J;..)l J:,C.: Kendne barınak ednd, anlamından hareketle ığınılacak yer, şeklnde de anlaşılablr. Brnc anlam daha mandardır. ana: Benm şfam akıtılan gözyaşındadır. Slnp gden zlerden hç detek olur mu? ~:5' ~ (l.;..)y,.i ~ tı.jl>.-j ( '"J'lJI..f~ ,.,1~1 ve...,.,~l: Adet, durum. ~L.: Dağ m. ana: [Sevdklernden ayrılma adetn lk değl.] Ondan önce de, e'el'de Ummu'I-Huveyr ve komşuu Ummu'r-Rabab'[la da aynı şeyler yaşamıştın.] ' ~ ~~,;_,-t>,. ı:;- t!ô-:ıı 8 r-=-::-'. ~ f; ı.r.r-. 8. t~: Kokuu güçlü br şeklde yayıldı. ~.)ll: Güzel koku. ana: [O k] kalktıklarında onlardan güzel koku gelr. Karanfl kokuu getren abah meltem (gb]. 17/20U 9 ' ~ 'Wl d''k-1 - '' ~ -w1 d"k k y...:ı ~._, : " uyun o u meı, y...:ı y...:.:ı. : " uyu o me, ~< :o} ~t.,ı.;:...: "-;ıl) Brn özlemek, ştyaklı olmak. m fal erkek: y;..., bayan: ~. Zevzen bu kelmenn mef'ul leclh olduğu çn manub olduğunu öyler. _;:>-lll: Boyun. ~1: Kılıç akıı. ana: [Onlar] özledğm çn gözyaşarım boynurndan aşağı boşanıyor. Hatta gözyaşarım kılıcımın akıını ılattı. 'ı' u -..w ~ ':,.J~.:ıe,.ı ~y 10. J;J.;. _;l.:ı: ekan m. 'ı'' J ~ " Ö'l:.. ıd; ey._~;~ ana: O bayanlara [nal olduğun] nce [gönlüne] uygun günlern oldu. Özellkle de Daratu Culcul'dek gün. 11. t.s).:wi: ekl ı>i_;.:wi: Bakre. _;}.: yer veya emer. ~1: Üzernde taşınmış, üzerne yüklenmş. Zevzen, bu kelmey üzerndek eşyaları veya kızların taşıdığı eyer gb verr. ana: [Daratu Culcul'da] bakrelere bneğm ketm. Bnlen eyer [veya 48 e-kamu e,uht naşr lgl maddenn dpnotunda, ~ şeklnde yer alan kelmenn doğruunun,:,.:;;.,ı olduğunu öyler. Bakınız: Feyruzabad, e-kamuu'l-uht, Beyrut, 1986,-" J ıj madde.

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE

ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE tem Yıl:7 Sayı:14 2009.371-376 NDÜLÜS ADININ KÖKN ÜZRN Arş.Gör. Al DADAN Selçuk Ünverte Soyal Blmler nttüü ÖZ ndülü mnn köken ken olarak tept edlmş değldr. Kelmenn yaygın olarak berk yarımadaının güneyne

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR? MİLLİYETÇİ SİYASÎ HAFTALK GAZETE BHB 40 4»as EY TÜRK KENDİNE DON 2-0 EYLÜL 977 P. TESİ FİAT 250 KRŞ. FİYAT ARTŞLAR DUNUN BUGÜNE ARMAĞAN MDR?.v.'v İk aylık llyetç partler topluluğu hketnn «har vurup haran

Detaylı

' \ \, / F u t b o l 1 7.

' \ \, / F u t b o l 1 7. 2. 3. 4.! J / , ' \ \, / F u t b o l, 1 7. 5. 6. 7. 8.,1:1 324 24.2. FUTBOLUN GENEL YAPI ŞEMASI Okullarda Beden Eğtm 32 5 24.3. FUTBOLDA SPOR MOTORSAL ÖZELLİKLER da, 90 dakka çnde, defansta, orta sahada

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Tercüme Maknaları UDK: 621.389:681.142 Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi

ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Çukurova University Journal offaculty ofdivinity Cilt 7 Sayı 1 Ocak - Haziran 2007 ÇUKUROVA ÜNIVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri Türkçe öğretmenlerine ve dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY *

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ÖZET Bugün yaklaşık 250 milyonu aşan bir nüfusa sahip Türk toplumu arasında köprüler kurmak, ilişkileri canlı tutmak ülke olarak ilk hedefimiz olmalıdır.

Detaylı

Benim Adım Kırmızı Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Benim Adım Kırmızı Üzerine Bir Tahlil Denemesi KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 3(2)-2006 11 Benim Adım Kırmızı Üzerine Bir Tahlil Denemesi Mehmet Fetih YANARDAĞ Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kahramanmaraş ÖZET : Orhan

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

SÜNNETiN BiREYSEL VE TOPLUMSAL DEGiŞiMDEKi ROLÜ

SÜNNETiN BiREYSEL VE TOPLUMSAL DEGiŞiMDEKi ROLÜ . ~~~ Pt~ııl1ee vaım Isiilm Amştınnnlnrı Merkaıt KUtUphanesi Dem. No: Tas. No: 2-':)-:). 3. (.17-, SÜNNETiN BiREYSEL VE TOPLUMSAL DEGiŞiMDEKi ROLÜ - SEMPOZYUM - 11-12 MAYIS 2007 \. MERAM 1 KONYA -... KONEVI

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Waris Dirie - Çöl Çiceği. www.cepsitesi.net

Waris Dirie - Çöl Çiceği. www.cepsitesi.net Waris Dirie - Çöl Çiceği www.cepsitesi.net ANNEM İÇİN İnsan yaşam yolunda ilerlediğinde şiddetli fırtınaların içinden geçtiğinde güneşin tadını çıkardığında ve çevresindeki onlarca hortumun arasında ayakta

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı