ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE"

Transkript

1 tem Yıl:7 Sayı: NDÜLÜS ADININ KÖKN ÜZRN Arş.Gör. Al DADAN Selçuk Ünverte Soyal Blmler nttüü ÖZ ndülü mnn köken ken olarak tept edlmş değldr. Kelmenn yaygın olarak berk yarımadaının güneyne ve Kuzey Afrka'ya yerleşen Vandallardan türedğ düşünülmektedr. Bu bakış açıına göre ndülü'ün Vandal ülke anlamına gelen ülümanlar tarafından berk yarımadaı çn kullanılan br m olduğuna nanılmaktadır. Fakat bu konuda blm adamları araında görüş brlğnden öz etmek mümkün değldr. ndülü adı, "Hpana" karşılığı olarak lk defa fethten onra baılmış br kke üzernde görülmüştür. Hrtyanların Xl. yüzyılda yarımadayı ger almaya başlayınca bu m adece ülümanların kontrolü altındak topraklara verlr olmuştur. Bu zamana kadar Vandaluca, ndelş, Atlant ve Landahlaut'dan türedğne dar dört muhtemel köken ler ürülmüştür. Anahtar Kellmeler: ndülü, Vandaluca, Atlant, ndelş, Landahlaut. ABSRAC On the tymotogy of Word "Anda/u/a" he etymology of the word "Andalua" uncertan. he word popularly thought to be derved from the Vandal, the Germanc trbe who ettled n the South em lbera and Northern Afrca. Accordng to th po nt of wev, t beleved that the name Andalua, Arabc for "Countıy of the Vandal," wa orgnally appled to the entre lberan Pennula by the ulm. However, cholar are by no mean n agreement. After the llamc conquet of Span, the name of Andalua frtly appear n con ncrpton a the Arabc equvalent of Hpana. A the Chrtan began to reconquer the pennula n the eleventh century, the name wa ued only to deerbe the area tl under the ulm control. Up to the preent, four poble etmologe have been put forward uggetng that t ha been derved from Vandaluca, Andalh, Atlant and Landahlaut. Key Word: Andalua, Vandaluca, Atlant, Andalh, Landahlaut. ndülü denlnce ülümanların bugünkü panya topraklarında kurdukları medenyet akla gelmektedr. ülümanların Avrupa kıtaında kurdukları bu medenyet, o dönemn Hırtyan Avrupa'ını etkledğ gb günümüz Avrupa'ında da zler taşımaktadır. Bu ebeple ndülü her açıdan dünya çapında pek çok araştırmacının nceleme konuu olmuş ve olmaya da devam etmektedr. Bu makalede ndülü kelmenn kökenne dar ler ürülen görüşler üzernde durulacaktır. ndülü m ülümanlar tarafından berk yarımadaına verlen br m-

2 372 Arş.Gör. Al Dadan dr. 1 ndülü kelmenn köken tam olarak tept edlememekle beraber Arap tarhçler ve coğrafyacılar bu bölgey "ndelü", Yunanlılar "berya", Romalılar e "panya" şeklnde adlandırmışlardır. 2 ülümanlar buraya ndülü deeler de bu toprakları fetheden ve bu topraklarda yaşayan ülüman fathlern dllernde bu kelme bulunmamaktadır. Hatta bu m yapı tbaryle Arapça kelme yapıına benzememektedr. "Hpana" ve "Spana" karşılığı olarak lk defa fethten onra 98/716 yılında baılmış br kke üzernde görülmüştür. 3 Sözü edlen kkenn br yüzünde Latnce "Hpana'da baıldı" dğer yüzünde Arapça olarak "ndülü'te baıldı" barenn yer almaı, ülümanların fethn hemen onraında panya çn ndülü mn kullandıklarını götermektedr. 4 Her ne kadar kelme Arapça dl yapıının br ürünü olmaa da ndülü denlnce akla ülümanlar ve ülüman panya gelmektedr. Günümüzde de varlığını devam ettren bu kelme Andaluca olarak Güney panya'da özerk br bölgenn adıdır. ndülü kelmenn kökenn ncelemeden önce berk Yarımadaına verlen mler hakkında kıaca duracağız. Çok ek zamanlarda ndülü'e bro vadnden dolayı berya, daha onra Kurtuba'dan geçmekte olan nehr Baet'n vadne verlen mden dolayı Batka adı verlmştr. Daha onra e şbanyye (panya) adı verlmştr. Bu mn verlme ebeb ek dönemlerde yaşamış şban adında ndülülü br kraldır. 5 Kaynaklara göre bu kralın tam adı şban b. tuş'tur. 6 Kaynaklarda geçen fadelere dayanarak şunlar öyleneblr. bro nehrnn yatağı ve havzaı göz önüne alındığında berya dye katedlen yern Kuzey panya, Baet (Vadu'I-Kebr) nehrnn havzaı ve geçtğ yerler göze alınıra Batka'dan katedlenn Güney panya olduğu anlaşılacaktır. Yne buraı çn Çoban Yıldızı anlamı gelen beruş (Hapero)'a nbetle şbaryye (Hepera) de denlmştr. 7 Ancak bölge çn verlen mler anlam genşlemene uğrayarak tüm yarımadayı fade eder duruma gelmştr. berk yarımadaında ülümanların fethettkler bütün topraklar (bugünkü panya, Portekz ve güney Frana), "ülüman panya" katedlerek ndelü adıyla anılırken, Hırtyanların etkl olarak 4 77/1085 tarhnden tbaren gerçekleştrmeye başladıkları Reconquta, yan ndülü'ü ülümanlardan ger alma hareketyle brlkte toprak kaybı hızlandıktan onra adece lam hakm- 1 ndülü cojlrafyaı le lgl ayrıntılı blg çn bkz. ltahr, ealku'i-emalk, ed:. J. DeGoeje, Leden 1927'den ofet, Beyrut tz, ; bn Havkal, Ktabu Süret'I-Arz, Leden 1938, ; Bekr, e-ealk ve'/-ema/k, thk: Cemal alebe, Beyrut 2003, ll, ; Yakut e Hamev, u'cemu'/-bu/dan, thk: Ferd Abdülazz e-cünd, ı, ; Hmyer, er-ravdu'i-'tar f Haber'I-Aktar, thk: han Abba, Beyrut, 1984, mal Hakkı Atçeken, ndü/ü'ün Feth ve üab. Nuayr, Ankara, 2002, ehmet Ozdemr, "ndülü", DlA, Itanbul, 1995, Xl, ehmet Özdemr, ndülü ülümanlart-1, Ankara, 2006, Bekr, e-ea/k, ll, 378; Hmyer, er-ravdu'l-'tar, akkar, Nefhu't-ıb mn Gun'I-nde/ü'r-Ratb, thk: han Abba, Beyrut 1997, 1/134; bnü'i r, el-kaml f't-trh, Beyrut, 1965, IV, bnü'i-r, el-kaml, ıv. 557; Hüeyn un, arhu'i-cografyye ve'i-cogrıfyyn f'i-ndelu, Kahre 1986,. 138; uhammed Suheyl akkgş, arhu'l-ulmne f'i-ndelü, Beyrut 2005,. 14.

3 ndü/ü Admm Köken Üzerne 373 yetndek yerler bu mle anılır olmuştur. 8 Bu mn kökenne dar tarh boyunca brçok görüş ortaya atılmıştır. Bu güne kadar ndülü kelmenn kökenne dar ler ürülen görüşler dört temel başlık altında ıralamak mümkündür. Bunlar: 1.Vandaluca kelmenden ndelü'e 2.ndelş veya ndelüş'den ndelü'e 3.Atlant'den ndelü'e 4.Landahlout'dan ndelü'e dönüştüğü şeklndedr. 1. Vanda/uca Bu m o yörede yaşamış daha onra Kuzey Afrka'ya göç ederek Serberleşmş kablelerden kaynaklanmaktadır. 9 Bu görüşü Batılı brçok bln adamı 10 dle getrdğ gb ülkemzde lm kanaat de bu yöndedr.ıı Söz konuu tez lk kez ortaya koyan panyol yazar Renhart Dozy'dr. 12 Ntekm bu görüşe göre;.s. 409 yılında Süevler Vandallar ve Alanlar gb br takım Germen kavmler berk yarımadaına akınlar düzenledler. Vandallar ülkenn tamamını tla etmelerne rağmen çoğunlukla güney panyaya yerleştler. uhtemelen bu ebepten bu bölgeye Vandalların ülke anlamına gelen Vandaluca denlmştr. 13 V. yüzyılda Kuzey Afrka'ya geçmeden Vandallar önce on ekz yıl kadar panya'nın güneynde kalmışlardır. 14 üm bu düşünceler kabul etek ble; on ekz yıl gb kıa br dönem bu bölgede kalan ve daha onra Kuzey Afrka'ya göçüp oradak ırklarla karışan göçebe br kavmn br bölgeye ne kadar m vereblecekler ve daha onra bu topraklarda yaşayan nanların topraklarını tla eden br kavme nbetle ülkelern adlandırmaları zayıf br htmaldr. 2. ndelş veya nde/üş ndülü mnn ndelş veya ndelüş kelmenden geldğne dar dda genellkle lam tarh ve coğrafya kaynaklarında yer almaktadır. Bu görüşe göre; Nuh tufanından onra ndülü'e lk yerleşen kavmn ndelş olduğu zkredlr. 15 Ntekm bazı coğrafya kaynakları da ndülü mnn buraya yerleşen ndelş kavmnden geldğn dda etmektedrler.ı 6 Bu konuda bnü'i-lr, bu bölgeye lk yerleşen kavmn ndelüş adlı br kavm olduğunu ve daha onra kelmenn o- 8 Lütf Şeyban, Reconquta, ndülü'te ülüman-hırtyan lşkler, tanbul 2003, Doguştan Günümüze Büyük lam arh, rdk: Hakkı Durun Yıldız, tanbul, 1989, J. D. Latham v.dgr., "a-andalu", f2, Leden, 1986, ı, ehmet Özdemr, ndü/ü ü/üman/an-1,. 30; "ndülü", DA, Xl, 211; "ndülü'ün Yıkılış Sürecnde Öne Çıkan Bazı Huular", Ankara Ünverte lahyat Fakülte Derg, (1997), Clt: 36,. 233; Lütf Şeybaı, a.g.e.,. 38. ı ı S.. lmamuddn, ulm Span A.D., Leden 1981, John A. Crow, Span: he Root and the Flower: A Htoıy of the Cvlzaton of Span and of the Spanh People, New York: Harper & Row, ; Wllam ontgomeıy Watt-Perre Cacha, A Htoıy of //amc Span, dnburg 2001, ehmet Özdemr, "ndülü", DA, Xl, akkar, Nefhu't-17b, 1/ Bekr, e-ealk, ll, 378; Hmyer, er-ravdu'i-'tar,. 32.

4 374 Arş.Gör. Al Dadan nundak "ş" harfnn ""ye dönüştürülerek Arapçalaştırıldığını öylemektedr. 17 bn Haldun e bu konuya tamamen farklı br bakış açıı getrerek Arapların Akdenz'n kuzeynde kalan toprakların batı kemn ndelüş olarak mlendrdklern zkretmektedr. 18 Ntekm ndülü le alakah en ek görüş onun Nuh'un oğlu Yate'n oğlu ubal'ın oğlu ndelü'den geldğ yönündedr. Bunun yanııra ndelü'ün panya'ya lk yerleşen kş olduğu da öylenmektedr. 19 Bu kşnn bnü'i-r tarafından Nuh'un oğlu Yate'n oğlu ndelü olduğu fade edlmştr.z0 Ama rvayetlerde buraya lk yerleşen kmenn Nuh oyundan gelen br m olduğu yoka Nuh'un oyundan gelen br kavm m olduğu konuu net değldr. Ancak ülüman müellflern aktardığı bu blgler tarh gerçeklerle bağdaştırmak mümkün gözükmemektedr. 3. Atlant ndülü mnn kökenne dar br dğer dda Joaqufn Vallve Bermejo'ya attr.2ı Bu görüşe göre ndülü, Atlant kelmenden türemştr. Vallve, Platon'un maeu ve Crta ktaplarında bahettğ efanev batık kıta ve uygarlık Atlant'le bağlantı kurarak Atlant kelmenn Arapça öylenş olduğunu dda etmektedr. 22 Buna götermş olduğu en büyük dayanak da Araplar'ın tercümeler yoluyla ek Yunan'a at eerlerden Atlant'e dar blg ahb olablecekler varayımıdır. arh ve toponomk açıdan Vallve'nn bu ddaını detekleyememe ebebyle bu görüş lm çevrelerce pek benmenmemştr. Kaldı k Atlant'n nere olduğu noktaında net br şeyn öylenememe bu görüşün adece br dda düzeynde kalmaına yol açmıştır. ' 4. Landah/out lk kez bu görüşü ler üren Von Henz Halm'dır. Der Ilam dergnde yazmış olduğu Af-Anda/u und Gothca Sor 23 başlıklı makalende Halm daha önce ndülü mnn kökenne dar ddaları dernlemene nceleyp eleştrdkten onra ndülü kelmenn Vandalu kelmenden geldğ görüşünü eleştrerek hem dl açıından hem de tarh açıdan ndülü kelmen Vandallar le lşklendrmenn dkkate alınacak br görüş olmadığını açıklar. 24 Halm'ın ddaı şöyledr: ndülü ber k yarımadaına Araplar tarafından verlen br mdr. Araplar 92/711 yılında burayı ahplenp Vzgot hakmyetne on vernce, buraya 17 bnü'l-r, el-kaml, IV, lbn Haldun, el-lber, Beyrut 1971, IV, Pacual De Gayango, Htory of ohammedan Dynate In Span, London 1850,. 17; John Harr Jone, lbn Abd-e-Hakem' Htory of Conquet of Span, Londra 1858,. 44; C.F. Seybold, "ndülü" A, tanbul1977, IV, bnü'i-r, el-kaml, IV, homa F. Glck,llamc and Chrtan Span n he arly ddle Age, Leden 2005,. XXI.?? -- Davd Jame, arly llamc Span: he Htory oflbn a-qü{ya, New York 2009, Von Henz Halm, "AI-Andalu und Gothca Sor", Der Ilam, ayı:66 yıl:1989, Von Henz Halm, he mpre of he ahd: he Re of Fatmd, nglzeeye çev. chael Banner, Leden 1996,. 280, 24. dpnottak açıklama

5 ndü/ü Adının Köken Üzerne 375 Vzgotlar'ın, kend ülkelern tanımlarken öyledkler Landahlout mn kullandılar. Bunun çn ndülü, Landahlout kelmenn Arapça telaffuzundan başka br şey değldr. Landahlout da mra kalan topraklar, kader ülke, şan ülke gb manalara gelmektedr? 5 Von Henz Halm'dan daha onra bu konuyla alakalı br dğer makale yazan blm adamı Georg Boong'dur. O da ndülü kelmenn Vandallardan gelmedğn dda eder. Bu kelmenn Hnt-Avrupa dl alenden öneeye at br kelme olduğunu ve k parçadan oluştuğunu beyan ederek bunların Anda ve Luz kelmeler olduğunu fade eder. 26 Her k blm adamının makalelernde ndülü'ün adının kökenne dar grmş oldukları analzler ebebyle ayrıca ddalarını benzer yer adlarıyla detekledkler çn öncek üç görüşe göre daha kabul edleblr görünmektedr. SONUÇ V DGRLNDR ndülü kelme tarh boyunca hep ülümanları ve ülüman panyayı mgelemş ola da bu kelme köken tbaryle ek dönemlere kadar gtmektedr. Yukarıda ndülü kelmenn kökenne dar br takım ddalar ıralanmıştır. Ancak bunlar araından br terch yapmak zor gözükmektedr. Bununla brlkte ülüman fathlern fethettkler ülke ve yerlern mlern değştrme gb br adetler blnmemektedr. Bu nedenle ndülü kelmenn ülümanlardan hemen önce orada yaşayan nanların yaşadıkları yurdu naıl mlendrmşlere ülümanların da o m, dlden dle öylenş farkıyla kend dllerne aldıkları öyleneblr. Sonuç olarak ndülü kelmenn ülümanlardan önce mekun olan Vzgotlar'ın memleketlerne vermş oldukları m kullanmaları güçlü br htmaldr. Bu ebeple yukarıda özünü ettğmz görüşlern hep htmal dahlnde olmaına ve tutarlı br yanının bulunmaına rağmen ndülü kelmenn köken tbaryle Landahlout'a dayandınlmaı daha yakın görünmektedr. Kaynaklar:» Atçeken, mal Hakkı, ndülü'ün Feth ve üa b. Nuayr, Ankara 2002.» Bekr, Abdullah b. Abdülazz b. uhammed (ö.487 /1094), e-ealk ve'i-emalk, thk. Cemal alebe, Beyrut 2003.» Boong, Georg, "Der Name AI-Andalu Neue Überlegungen Zu nem Alten Problem", rend n Ungutc, Sound and Sytem: Stude n Structure and Change, ed. Davd Retle & Detmar Zaefferer, Berln » Crow, John A., Span: he Root and the Flower: A Htory of the Cvlzaton of Span and of the Spanh People, New York: Harper & Row, 1963.» Doğuştan Günümüze Büyük lam arh, rdk: Hakkı Durun Yıldız, tanbul, 1989.» Gayango, Pacual De, Htory of ohammedan Dynate In Span, Londra, 1850.» Glck, homa F., llamc and Chrtan Span n he arly ddle Age, Leden 2005.» Halm, Von Henz, "AI-Andalu und Gothca Sor", Der Ilam, ayı:66 yıl:1989, » Halm,Von Henz, he mpre of he ahd: he Re of Fatmd, nglzeeye çev. chael Banner, Leden Von Henz Haım, he mpre of he ahd, Georg Boong, "Der Name AI Andalu Neue Überlegungen Zu nem Alten Problem", rendn Ungutc, Sound and Sytem: Stude n Structure and Change, ed. Davd Retle& Detmar Zaefferer, Berln 2002,

6 376 Arş.Gör. Al Dadan» Hamev, Yakut (ö.626/1229), u'cemu'i-buldan, thk: Ferd Abdülazz e-cünd, Beyrut 1990.» Hmyer, uhammed Abdülmün'm (ö.749/1348), er-ravdu'i-'tar f Haber'I Aktar,thk: han Abba, Beyrut 1984.» Hüeyn un, arhu'i-goğrafyye ve'i-coğrafyyn f'i ndelu, Kahre 1986.» lmamuddn, S.., ulm Span A.D., Leden 1981.» ltahr, bg hak brahm b. uhammed (ö.303/916), ealku'i-emalk, ed:. J. DeGoeje, Leden 1927'den ofet, Beyrut tz.» bn Haldun, Abdurrahman b. uhammed(ö.808/1405), arhu bn Haldun (el-ber), Beyrut 1971.» bn Havkal, bü'i-kaım (ö.367 /977), Ktabu SGret'I-Arz, Leden 1938.» bnü'i-r, lzzüddn bu'i-haen Al b. uhammed (ö.630/1232), el-kaml f'harh, Beyrut 1965.» Jame, Davd, arly llamc Span: he Htory of lbn a-qütlya, New York 2009.» Jone, John Harr, lbn Abd-e-Hakem' Htory of Conquet of Span, Londra 1858.» Latham, J. D. vd., "a-andalu", l 2, Leden 1986, 1, » akkar, Şhabüddn Ahmed b. uhammed (ö.1041/1631), Nefhu't-b mn Gun'I ndelü'r-ratb, thk: han Abba, Beyrut, 1997.» Özdemr, ehmet, "ndülü'ün Yıkılış Sürecnde Öne Çıkan Bazı Huular", Ankara Ünverte lahyat Fakülte Derg, Ankara 1997, Clt: 36, » Özdemr, ehmet. "ndülü", DA, tanbul1995, Xl, » Özdemr, ehmet, ndülü ülümanları-1, Ankara, 2006.» Seybold, C.F., "ndülü", A, tanbul1977, IV, » Şeyban, Lütf, Reconquta, ndülü'te ülüman-hırtyan lşkler, tanbul 2003.» akküş, uhammed Suheyl, arhu'i-ulmne f'i-ndelü, Beyrut 2005.» Watt, Wllam ontgomery-cacha, Perre, A Htory of llamc Span, dnburg 2001.

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Tercüme Maknaları UDK: 621.389:681.142 Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

3 Anadolu Gymnasio~an ve Stratonikeia Gymnasionu

3 Anadolu Gymnasio~an ve Stratonikeia Gymnasionu ------ ----- -- - ---- ------------- - --- Yıl: 23 Sayı: 0-02 PREHSTORYA O ARKEOlOJ O ESKçAG TARH - Sahb ve Genel Yayın Yönetmen Nezh BAŞGELEN Sorumlu Yazı İşler Müdürü Erdem YÜCEL \ Dış İlşkler Koordnatörü

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918 OSMANlı ANADOLUSUNDA SGORTA PYASASı: 1860-1918 Dr. Murat Baskıcı Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Yazıda Osmanlı ekonomsnn ondokuzuncu yüzyılda tanıştığı sgortacılık faalyetler ve sgorta pyasasının

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange YAPıSAL DEOşIMN ETKlERI VE MKB'DE BR UYGULAMA Dr. Sıdıka Başçı Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler Dr. Yasemn Keskn Benl Gazı Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Faküıtes Özet Yapısal değşmın

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Hazırlayan İsmajil Hodziç Danışman Doç. Dr. Mahmut Aydın Yüksek Lisans

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı