ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜLÜS ADININ KÖKENi ÜZERiNE"

Transkript

1 tem Yıl:7 Sayı: NDÜLÜS ADININ KÖKN ÜZRN Arş.Gör. Al DADAN Selçuk Ünverte Soyal Blmler nttüü ÖZ ndülü mnn köken ken olarak tept edlmş değldr. Kelmenn yaygın olarak berk yarımadaının güneyne ve Kuzey Afrka'ya yerleşen Vandallardan türedğ düşünülmektedr. Bu bakış açıına göre ndülü'ün Vandal ülke anlamına gelen ülümanlar tarafından berk yarımadaı çn kullanılan br m olduğuna nanılmaktadır. Fakat bu konuda blm adamları araında görüş brlğnden öz etmek mümkün değldr. ndülü adı, "Hpana" karşılığı olarak lk defa fethten onra baılmış br kke üzernde görülmüştür. Hrtyanların Xl. yüzyılda yarımadayı ger almaya başlayınca bu m adece ülümanların kontrolü altındak topraklara verlr olmuştur. Bu zamana kadar Vandaluca, ndelş, Atlant ve Landahlaut'dan türedğne dar dört muhtemel köken ler ürülmüştür. Anahtar Kellmeler: ndülü, Vandaluca, Atlant, ndelş, Landahlaut. ABSRAC On the tymotogy of Word "Anda/u/a" he etymology of the word "Andalua" uncertan. he word popularly thought to be derved from the Vandal, the Germanc trbe who ettled n the South em lbera and Northern Afrca. Accordng to th po nt of wev, t beleved that the name Andalua, Arabc for "Countıy of the Vandal," wa orgnally appled to the entre lberan Pennula by the ulm. However, cholar are by no mean n agreement. After the llamc conquet of Span, the name of Andalua frtly appear n con ncrpton a the Arabc equvalent of Hpana. A the Chrtan began to reconquer the pennula n the eleventh century, the name wa ued only to deerbe the area tl under the ulm control. Up to the preent, four poble etmologe have been put forward uggetng that t ha been derved from Vandaluca, Andalh, Atlant and Landahlaut. Key Word: Andalua, Vandaluca, Atlant, Andalh, Landahlaut. ndülü denlnce ülümanların bugünkü panya topraklarında kurdukları medenyet akla gelmektedr. ülümanların Avrupa kıtaında kurdukları bu medenyet, o dönemn Hırtyan Avrupa'ını etkledğ gb günümüz Avrupa'ında da zler taşımaktadır. Bu ebeple ndülü her açıdan dünya çapında pek çok araştırmacının nceleme konuu olmuş ve olmaya da devam etmektedr. Bu makalede ndülü kelmenn kökenne dar ler ürülen görüşler üzernde durulacaktır. ndülü m ülümanlar tarafından berk yarımadaına verlen br m-

2 372 Arş.Gör. Al Dadan dr. 1 ndülü kelmenn köken tam olarak tept edlememekle beraber Arap tarhçler ve coğrafyacılar bu bölgey "ndelü", Yunanlılar "berya", Romalılar e "panya" şeklnde adlandırmışlardır. 2 ülümanlar buraya ndülü deeler de bu toprakları fetheden ve bu topraklarda yaşayan ülüman fathlern dllernde bu kelme bulunmamaktadır. Hatta bu m yapı tbaryle Arapça kelme yapıına benzememektedr. "Hpana" ve "Spana" karşılığı olarak lk defa fethten onra 98/716 yılında baılmış br kke üzernde görülmüştür. 3 Sözü edlen kkenn br yüzünde Latnce "Hpana'da baıldı" dğer yüzünde Arapça olarak "ndülü'te baıldı" barenn yer almaı, ülümanların fethn hemen onraında panya çn ndülü mn kullandıklarını götermektedr. 4 Her ne kadar kelme Arapça dl yapıının br ürünü olmaa da ndülü denlnce akla ülümanlar ve ülüman panya gelmektedr. Günümüzde de varlığını devam ettren bu kelme Andaluca olarak Güney panya'da özerk br bölgenn adıdır. ndülü kelmenn kökenn ncelemeden önce berk Yarımadaına verlen mler hakkında kıaca duracağız. Çok ek zamanlarda ndülü'e bro vadnden dolayı berya, daha onra Kurtuba'dan geçmekte olan nehr Baet'n vadne verlen mden dolayı Batka adı verlmştr. Daha onra e şbanyye (panya) adı verlmştr. Bu mn verlme ebeb ek dönemlerde yaşamış şban adında ndülülü br kraldır. 5 Kaynaklara göre bu kralın tam adı şban b. tuş'tur. 6 Kaynaklarda geçen fadelere dayanarak şunlar öyleneblr. bro nehrnn yatağı ve havzaı göz önüne alındığında berya dye katedlen yern Kuzey panya, Baet (Vadu'I-Kebr) nehrnn havzaı ve geçtğ yerler göze alınıra Batka'dan katedlenn Güney panya olduğu anlaşılacaktır. Yne buraı çn Çoban Yıldızı anlamı gelen beruş (Hapero)'a nbetle şbaryye (Hepera) de denlmştr. 7 Ancak bölge çn verlen mler anlam genşlemene uğrayarak tüm yarımadayı fade eder duruma gelmştr. berk yarımadaında ülümanların fethettkler bütün topraklar (bugünkü panya, Portekz ve güney Frana), "ülüman panya" katedlerek ndelü adıyla anılırken, Hırtyanların etkl olarak 4 77/1085 tarhnden tbaren gerçekleştrmeye başladıkları Reconquta, yan ndülü'ü ülümanlardan ger alma hareketyle brlkte toprak kaybı hızlandıktan onra adece lam hakm- 1 ndülü cojlrafyaı le lgl ayrıntılı blg çn bkz. ltahr, ealku'i-emalk, ed:. J. DeGoeje, Leden 1927'den ofet, Beyrut tz, ; bn Havkal, Ktabu Süret'I-Arz, Leden 1938, ; Bekr, e-ealk ve'/-ema/k, thk: Cemal alebe, Beyrut 2003, ll, ; Yakut e Hamev, u'cemu'/-bu/dan, thk: Ferd Abdülazz e-cünd, ı, ; Hmyer, er-ravdu'i-'tar f Haber'I-Aktar, thk: han Abba, Beyrut, 1984, mal Hakkı Atçeken, ndü/ü'ün Feth ve üab. Nuayr, Ankara, 2002, ehmet Ozdemr, "ndülü", DlA, Itanbul, 1995, Xl, ehmet Özdemr, ndülü ülümanlart-1, Ankara, 2006, Bekr, e-ea/k, ll, 378; Hmyer, er-ravdu'l-'tar, akkar, Nefhu't-ıb mn Gun'I-nde/ü'r-Ratb, thk: han Abba, Beyrut 1997, 1/134; bnü'i r, el-kaml f't-trh, Beyrut, 1965, IV, bnü'i-r, el-kaml, ıv. 557; Hüeyn un, arhu'i-cografyye ve'i-cogrıfyyn f'i-ndelu, Kahre 1986,. 138; uhammed Suheyl akkgş, arhu'l-ulmne f'i-ndelü, Beyrut 2005,. 14.

3 ndü/ü Admm Köken Üzerne 373 yetndek yerler bu mle anılır olmuştur. 8 Bu mn kökenne dar tarh boyunca brçok görüş ortaya atılmıştır. Bu güne kadar ndülü kelmenn kökenne dar ler ürülen görüşler dört temel başlık altında ıralamak mümkündür. Bunlar: 1.Vandaluca kelmenden ndelü'e 2.ndelş veya ndelüş'den ndelü'e 3.Atlant'den ndelü'e 4.Landahlout'dan ndelü'e dönüştüğü şeklndedr. 1. Vanda/uca Bu m o yörede yaşamış daha onra Kuzey Afrka'ya göç ederek Serberleşmş kablelerden kaynaklanmaktadır. 9 Bu görüşü Batılı brçok bln adamı 10 dle getrdğ gb ülkemzde lm kanaat de bu yöndedr.ıı Söz konuu tez lk kez ortaya koyan panyol yazar Renhart Dozy'dr. 12 Ntekm bu görüşe göre;.s. 409 yılında Süevler Vandallar ve Alanlar gb br takım Germen kavmler berk yarımadaına akınlar düzenledler. Vandallar ülkenn tamamını tla etmelerne rağmen çoğunlukla güney panyaya yerleştler. uhtemelen bu ebepten bu bölgeye Vandalların ülke anlamına gelen Vandaluca denlmştr. 13 V. yüzyılda Kuzey Afrka'ya geçmeden Vandallar önce on ekz yıl kadar panya'nın güneynde kalmışlardır. 14 üm bu düşünceler kabul etek ble; on ekz yıl gb kıa br dönem bu bölgede kalan ve daha onra Kuzey Afrka'ya göçüp oradak ırklarla karışan göçebe br kavmn br bölgeye ne kadar m vereblecekler ve daha onra bu topraklarda yaşayan nanların topraklarını tla eden br kavme nbetle ülkelern adlandırmaları zayıf br htmaldr. 2. ndelş veya nde/üş ndülü mnn ndelş veya ndelüş kelmenden geldğne dar dda genellkle lam tarh ve coğrafya kaynaklarında yer almaktadır. Bu görüşe göre; Nuh tufanından onra ndülü'e lk yerleşen kavmn ndelş olduğu zkredlr. 15 Ntekm bazı coğrafya kaynakları da ndülü mnn buraya yerleşen ndelş kavmnden geldğn dda etmektedrler.ı 6 Bu konuda bnü'i-lr, bu bölgeye lk yerleşen kavmn ndelüş adlı br kavm olduğunu ve daha onra kelmenn o- 8 Lütf Şeyban, Reconquta, ndülü'te ülüman-hırtyan lşkler, tanbul 2003, Doguştan Günümüze Büyük lam arh, rdk: Hakkı Durun Yıldız, tanbul, 1989, J. D. Latham v.dgr., "a-andalu", f2, Leden, 1986, ı, ehmet Özdemr, ndü/ü ü/üman/an-1,. 30; "ndülü", DA, Xl, 211; "ndülü'ün Yıkılış Sürecnde Öne Çıkan Bazı Huular", Ankara Ünverte lahyat Fakülte Derg, (1997), Clt: 36,. 233; Lütf Şeybaı, a.g.e.,. 38. ı ı S.. lmamuddn, ulm Span A.D., Leden 1981, John A. Crow, Span: he Root and the Flower: A Htoıy of the Cvlzaton of Span and of the Spanh People, New York: Harper & Row, ; Wllam ontgomeıy Watt-Perre Cacha, A Htoıy of //amc Span, dnburg 2001, ehmet Özdemr, "ndülü", DA, Xl, akkar, Nefhu't-17b, 1/ Bekr, e-ealk, ll, 378; Hmyer, er-ravdu'i-'tar,. 32.

4 374 Arş.Gör. Al Dadan nundak "ş" harfnn ""ye dönüştürülerek Arapçalaştırıldığını öylemektedr. 17 bn Haldun e bu konuya tamamen farklı br bakış açıı getrerek Arapların Akdenz'n kuzeynde kalan toprakların batı kemn ndelüş olarak mlendrdklern zkretmektedr. 18 Ntekm ndülü le alakah en ek görüş onun Nuh'un oğlu Yate'n oğlu ubal'ın oğlu ndelü'den geldğ yönündedr. Bunun yanııra ndelü'ün panya'ya lk yerleşen kş olduğu da öylenmektedr. 19 Bu kşnn bnü'i-r tarafından Nuh'un oğlu Yate'n oğlu ndelü olduğu fade edlmştr.z0 Ama rvayetlerde buraya lk yerleşen kmenn Nuh oyundan gelen br m olduğu yoka Nuh'un oyundan gelen br kavm m olduğu konuu net değldr. Ancak ülüman müellflern aktardığı bu blgler tarh gerçeklerle bağdaştırmak mümkün gözükmemektedr. 3. Atlant ndülü mnn kökenne dar br dğer dda Joaqufn Vallve Bermejo'ya attr.2ı Bu görüşe göre ndülü, Atlant kelmenden türemştr. Vallve, Platon'un maeu ve Crta ktaplarında bahettğ efanev batık kıta ve uygarlık Atlant'le bağlantı kurarak Atlant kelmenn Arapça öylenş olduğunu dda etmektedr. 22 Buna götermş olduğu en büyük dayanak da Araplar'ın tercümeler yoluyla ek Yunan'a at eerlerden Atlant'e dar blg ahb olablecekler varayımıdır. arh ve toponomk açıdan Vallve'nn bu ddaını detekleyememe ebebyle bu görüş lm çevrelerce pek benmenmemştr. Kaldı k Atlant'n nere olduğu noktaında net br şeyn öylenememe bu görüşün adece br dda düzeynde kalmaına yol açmıştır. ' 4. Landah/out lk kez bu görüşü ler üren Von Henz Halm'dır. Der Ilam dergnde yazmış olduğu Af-Anda/u und Gothca Sor 23 başlıklı makalende Halm daha önce ndülü mnn kökenne dar ddaları dernlemene nceleyp eleştrdkten onra ndülü kelmenn Vandalu kelmenden geldğ görüşünü eleştrerek hem dl açıından hem de tarh açıdan ndülü kelmen Vandallar le lşklendrmenn dkkate alınacak br görüş olmadığını açıklar. 24 Halm'ın ddaı şöyledr: ndülü ber k yarımadaına Araplar tarafından verlen br mdr. Araplar 92/711 yılında burayı ahplenp Vzgot hakmyetne on vernce, buraya 17 bnü'l-r, el-kaml, IV, lbn Haldun, el-lber, Beyrut 1971, IV, Pacual De Gayango, Htory of ohammedan Dynate In Span, London 1850,. 17; John Harr Jone, lbn Abd-e-Hakem' Htory of Conquet of Span, Londra 1858,. 44; C.F. Seybold, "ndülü" A, tanbul1977, IV, bnü'i-r, el-kaml, IV, homa F. Glck,llamc and Chrtan Span n he arly ddle Age, Leden 2005,. XXI.?? -- Davd Jame, arly llamc Span: he Htory oflbn a-qü{ya, New York 2009, Von Henz Halm, "AI-Andalu und Gothca Sor", Der Ilam, ayı:66 yıl:1989, Von Henz Halm, he mpre of he ahd: he Re of Fatmd, nglzeeye çev. chael Banner, Leden 1996,. 280, 24. dpnottak açıklama

5 ndü/ü Adının Köken Üzerne 375 Vzgotlar'ın, kend ülkelern tanımlarken öyledkler Landahlout mn kullandılar. Bunun çn ndülü, Landahlout kelmenn Arapça telaffuzundan başka br şey değldr. Landahlout da mra kalan topraklar, kader ülke, şan ülke gb manalara gelmektedr? 5 Von Henz Halm'dan daha onra bu konuyla alakalı br dğer makale yazan blm adamı Georg Boong'dur. O da ndülü kelmenn Vandallardan gelmedğn dda eder. Bu kelmenn Hnt-Avrupa dl alenden öneeye at br kelme olduğunu ve k parçadan oluştuğunu beyan ederek bunların Anda ve Luz kelmeler olduğunu fade eder. 26 Her k blm adamının makalelernde ndülü'ün adının kökenne dar grmş oldukları analzler ebebyle ayrıca ddalarını benzer yer adlarıyla detekledkler çn öncek üç görüşe göre daha kabul edleblr görünmektedr. SONUÇ V DGRLNDR ndülü kelme tarh boyunca hep ülümanları ve ülüman panyayı mgelemş ola da bu kelme köken tbaryle ek dönemlere kadar gtmektedr. Yukarıda ndülü kelmenn kökenne dar br takım ddalar ıralanmıştır. Ancak bunlar araından br terch yapmak zor gözükmektedr. Bununla brlkte ülüman fathlern fethettkler ülke ve yerlern mlern değştrme gb br adetler blnmemektedr. Bu nedenle ndülü kelmenn ülümanlardan hemen önce orada yaşayan nanların yaşadıkları yurdu naıl mlendrmşlere ülümanların da o m, dlden dle öylenş farkıyla kend dllerne aldıkları öyleneblr. Sonuç olarak ndülü kelmenn ülümanlardan önce mekun olan Vzgotlar'ın memleketlerne vermş oldukları m kullanmaları güçlü br htmaldr. Bu ebeple yukarıda özünü ettğmz görüşlern hep htmal dahlnde olmaına ve tutarlı br yanının bulunmaına rağmen ndülü kelmenn köken tbaryle Landahlout'a dayandınlmaı daha yakın görünmektedr. Kaynaklar:» Atçeken, mal Hakkı, ndülü'ün Feth ve üa b. Nuayr, Ankara 2002.» Bekr, Abdullah b. Abdülazz b. uhammed (ö.487 /1094), e-ealk ve'i-emalk, thk. Cemal alebe, Beyrut 2003.» Boong, Georg, "Der Name AI-Andalu Neue Überlegungen Zu nem Alten Problem", rend n Ungutc, Sound and Sytem: Stude n Structure and Change, ed. Davd Retle & Detmar Zaefferer, Berln » Crow, John A., Span: he Root and the Flower: A Htory of the Cvlzaton of Span and of the Spanh People, New York: Harper & Row, 1963.» Doğuştan Günümüze Büyük lam arh, rdk: Hakkı Durun Yıldız, tanbul, 1989.» Gayango, Pacual De, Htory of ohammedan Dynate In Span, Londra, 1850.» Glck, homa F., llamc and Chrtan Span n he arly ddle Age, Leden 2005.» Halm, Von Henz, "AI-Andalu und Gothca Sor", Der Ilam, ayı:66 yıl:1989, » Halm,Von Henz, he mpre of he ahd: he Re of Fatmd, nglzeeye çev. chael Banner, Leden Von Henz Haım, he mpre of he ahd, Georg Boong, "Der Name AI Andalu Neue Überlegungen Zu nem Alten Problem", rendn Ungutc, Sound and Sytem: Stude n Structure and Change, ed. Davd Retle& Detmar Zaefferer, Berln 2002,

6 376 Arş.Gör. Al Dadan» Hamev, Yakut (ö.626/1229), u'cemu'i-buldan, thk: Ferd Abdülazz e-cünd, Beyrut 1990.» Hmyer, uhammed Abdülmün'm (ö.749/1348), er-ravdu'i-'tar f Haber'I Aktar,thk: han Abba, Beyrut 1984.» Hüeyn un, arhu'i-goğrafyye ve'i-coğrafyyn f'i ndelu, Kahre 1986.» lmamuddn, S.., ulm Span A.D., Leden 1981.» ltahr, bg hak brahm b. uhammed (ö.303/916), ealku'i-emalk, ed:. J. DeGoeje, Leden 1927'den ofet, Beyrut tz.» bn Haldun, Abdurrahman b. uhammed(ö.808/1405), arhu bn Haldun (el-ber), Beyrut 1971.» bn Havkal, bü'i-kaım (ö.367 /977), Ktabu SGret'I-Arz, Leden 1938.» bnü'i-r, lzzüddn bu'i-haen Al b. uhammed (ö.630/1232), el-kaml f'harh, Beyrut 1965.» Jame, Davd, arly llamc Span: he Htory of lbn a-qütlya, New York 2009.» Jone, John Harr, lbn Abd-e-Hakem' Htory of Conquet of Span, Londra 1858.» Latham, J. D. vd., "a-andalu", l 2, Leden 1986, 1, » akkar, Şhabüddn Ahmed b. uhammed (ö.1041/1631), Nefhu't-b mn Gun'I ndelü'r-ratb, thk: han Abba, Beyrut, 1997.» Özdemr, ehmet, "ndülü'ün Yıkılış Sürecnde Öne Çıkan Bazı Huular", Ankara Ünverte lahyat Fakülte Derg, Ankara 1997, Clt: 36, » Özdemr, ehmet. "ndülü", DA, tanbul1995, Xl, » Özdemr, ehmet, ndülü ülümanları-1, Ankara, 2006.» Seybold, C.F., "ndülü", A, tanbul1977, IV, » Şeyban, Lütf, Reconquta, ndülü'te ülüman-hırtyan lşkler, tanbul 2003.» akküş, uhammed Suheyl, arhu'i-ulmne f'i-ndelü, Beyrut 2005.» Watt, Wllam ontgomery-cacha, Perre, A Htory of llamc Span, dnburg 2001.

EBU ishak EŞ-ŞATIB7 (V. 790/1388) VE YAŞAD/Gl DÖNEMDE GJRNATA

EBU ishak EŞ-ŞATIB7 (V. 790/1388) VE YAŞAD/Gl DÖNEMDE GJRNATA tem Yıl:7 Sayı:14. 2009.221-237 BU SHAK Ş-ŞAIB7 (V. 790/1388) V YAŞAD/Gl DÖND GJRNAA Dr. Burhan BALACI Çukurova Onvertel lahyat Fakülte ÖZ bü hak İbrahm b. üa b. uhammed e-lahm e-gırnat eş-şatıb (v. 790/1388)

Detaylı

ispanya'da YAHUDi VARLIGININ MENŞEi"'

ispanya'da YAHUDi VARLIGININ MENŞEi' tem Yıl:8. Sayı:15. 2010. 9-17 SPANYA'DA YAHUD VARLIGININ NŞ"' Dr. Snan İLHAN arhç ÖZ panya'da Yahud varlığının köken çok ekye dayanır. Bu konuda muhtelf görüşler mevcuttur. Yahud varlığını kadm zamanlara

Detaylı

islam TARiHiNDE BiRARADA YAŞAMA TECRÜBESi

islam TARiHiNDE BiRARADA YAŞAMA TECRÜBESi tem Yı1:7 Sayı:14. 2009.41-59 SLA ARHND BRARADA YAŞAA CRÜBS (ASR-1 SAAD V NDÜLÜS ÖRNGY Pmf.Dr. İmal Hakkt AÇKN Se/çuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Dünya üzerndek şddet ve terör olaylarında dnlern rolünün

Detaylı

iber YARIMADASI'NDA HlRiSTiYAN, YAHUDi VE MÜSLÜMAN MÜZiK KÜLTÜRLERiNiN BULUŞMASI (1492'den Önce)*

iber YARIMADASI'NDA HlRiSTiYAN, YAHUDi VE MÜSLÜMAN MÜZiK KÜLTÜRLERiNiN BULUŞMASI (1492'den Önce)* tem Yıl:7 Sayı:14 2009.397-402 BR YARIADASI'NDA HlRSYAN, YAHUD V ÜSLÜAN ÜZK KÜLÜRLRNN BULUŞASI (1492'den Önce)* Am non SHILOAH /Çev.: Barış KARALA Gaz Ünverte Gaz gtm Fakülte ÖZ Yazar, bu çalışmaında ndülü'te

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

HUDEYBiYE ANTLAŞMASI ÖZELiNDE HZ. ÖMER'iN

HUDEYBiYE ANTLAŞMASI ÖZELiNDE HZ. ÖMER'iN tem Yıl:8 Sayı:15 2010. 43-59 HUDYBY ANLAŞASI ÖZLND HZ. ÖR'N KŞLK AHLL DNS Yrd. Doç. Dr. utafa Özkan Ş1mak Onverteltahlyat Fakülte ÖZ Hz. Ömer genelde ert mzaçlı, fevr davranablen, kendnden korkulan ve

Detaylı

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

ERKEN DÖNEM ŞlA'SI NASIL MEZHEBE DÖNÜŞTÜ?* Marshall G. S. HODGSON Çev.: S1dd1k KORKMAZ NE.Ü. ilahiyat Fakültesi ögretim Üyesi ÖZET

ERKEN DÖNEM ŞlA'SI NASIL MEZHEBE DÖNÜŞTÜ?* Marshall G. S. HODGSON Çev.: S1dd1k KORKMAZ NE.Ü. ilahiyat Fakültesi ögretim Üyesi ÖZET tem Y/:9 Sayt:18 2011. 289-311 RKN DÖN ŞlA'SI NASIL ZHB DÖNÜŞÜ?* arhall G. S. HODGSON Çev.: S1dd1k KORKAZ N.Ü. lahyat Fakülte ögretm Üye ÖZ Başlangıçta Şffk, naaşeryye menuplarının ve hatta Sünnlern andığının

Detaylı

(ö.238/852) Dr. Fatih ERKOÇOGLU Cumhuriyet Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi ÖZET

(ö.238/852) Dr. Fatih ERKOÇOGLU Cumhuriyet Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi ÖZET tem Yıl:7 Sayı:14 2009.261-281 NDÜLÜS'ÜN 11 SANA GÜNŞİ" ZİRYAB (ö.238/852) Dr. Fath RKOÇOGLU Cumhuryet Ünverte Ilahyat Fakülte Yrd.Doç.Dr. Faz/ı ARSLAN rclye Ünverte Güzel Sanatlar Fakülte ÖZ Zryab, mük

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KUR'AN SANATI VE ESTETİGİ ÜZERİNE

KUR'AN SANATI VE ESTETİGİ ÜZERİNE tem Yıl:8 Sayı:16 2010. 161-179 KUR'AN SANAI V SİGİ ÜZRİN Yrd.Doç.Dr. utafa YILDIRI Selçuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Bu çalışmada, Kur'an-ı Kerm'n anat ve etetk yönü ele alınmıştır. Çalışma dört bölümden

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

2.a: (Zorunlu Değil):

2.a: (Zorunlu Değil): Uygulaa 5-7:.7 6 7 Baar Yarıyılı Jeodezk Ağlar e Uygulaaları UYGULAMA FÖYÜ,..7.a: (Zorunlu Değl: Yanına arılaayan br kule yükeklğnn trgonoetrk yükeklk belrlee yönteyle eaplanaı UYGULAMA.b : (Zorunlu C3

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

ORTAÇAG islam DÜNYASINDA BiLiM VE

ORTAÇAG islam DÜNYASINDA BiLiM VE tem Yıl:7 Sayı:14. 2009.383-396 ORAÇAG SLA DÜNYASINDA BL V GLŞ Chkh BOUARAN Çev.: Yrd.Doç.Dr. Hüeyn ŞŞK Harran Ünverte gtm Fakülte ÖZ Blm nanlığın ortak mraıdır. Bu mraa katkıda bulunanlar blme ve blm

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

YAHUDA iskaryot 1. Doç. Dr. Fethi Ahmet POLA T Selçuk Üniversitesi liahiyat Fakültesi

YAHUDA iskaryot 1. Doç. Dr. Fethi Ahmet POLA T Selçuk Üniversitesi liahiyat Fakültesi tem Yıl:8 Sayı:16 2010. 61-97 İNCLLRD ve İSLA FSİR GLNGND YAHUDA SKARYO 1 Doç. Dr. Feth Ahmet POLA Selçuk Ünverte lahyat Fakülte "'n byük cezaya çarptırılan, Şu yukarıdak nıh' ded, utam, 'İkaryot Yahuda';

Detaylı

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta)

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta) .0.0 r oulu Hareke? İR OYUTLU HREKET FİZİK I bou (doğru bou (düzlem 3 bou (hacm 0 bou (noka u bölümde adece br doğru bounca harekee bakacağız (br boulu. Hareke ler olablr (pozf erdeğşrme ea ger olablr

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz.

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz. 8. AÇISAL HIZ, AÇISAL İVME VE TORK Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dnamğ Aygıının Kullanımı İle İlgl Blgler Başlıklı Bölümü okuyunuz. AMAÇ 1. Küle merkez boyunca geçen ab br

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

TÜRK SU MiMARiSi KiTABELERiNDE HAT ESTETiGi

TÜRK SU MiMARiSi KiTABELERiNDE HAT ESTETiGi tem Yı1:8 Sayı:15 2010. 193-219 ÜRK SU ARS KABLRND HA SG Yrd.Doç.Dr. Fath ÖZKAFA Setçuk O nverte Güzel Sanatlar Fakülte ÖZ ürk edenyet, köprü, bent, çeşme, ebl, elebl gb u yapıları bakımından oldukça zengn

Detaylı

Shell Chemicals MÜŞTERİ PORTALI HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU GİRİŞ

Shell Chemicals MÜŞTERİ PORTALI HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU GİRİŞ Shell Chemcals MÜŞTERİ PORTLI HIZLI ŞLNGIÇ KILVUZU GİRİŞ İÇİNDEKİLER KULLNICI RYÜZÜ KILVUZU SİPRİŞ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ KYITLR VE RPORLM na ekran Sparşler verme Portal sparşlerm Sparş yönetm ekranı Yenden

Detaylı

ENDÜLÜS SANATLARI. Jerrilynn DODDS çev. Arş. Gör. Ahmet GEDiK Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ÖZET

ENDÜLÜS SANATLARI. Jerrilynn DODDS çev. Arş. Gör. Ahmet GEDiK Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ÖZET tem Yı1:7 Sayı:14. 2009..449-470 NDÜLÜS SANALARI Jerrlynn DODDS çev. Arş. Gör. Ahmet GDK Selçuk Ünverte Güzel Sanatlar Fakülte ÖZ lam dare merkeznden oldukça uzakta ve dama Hırtyan kmlğn muhafaza eden

Detaylı

ENDÜLÜS'TE COGRAFYA VE COGRAFYACILAR

ENDÜLÜS'TE COGRAFYA VE COGRAFYACILAR tem Yıl:7 Sayı:14 2009.61-77 NDÜLÜS' COGRAFYA V COGRAFYACILAR Doç.Dr..Bahaüddn VAROL Selçuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Coğrafya, lam Dünyaı'na lk olarak Yunan ve Hnt kültüründen yapılan tercümelerle grmştr.

Detaylı

EvcİLLEŞTİRME T ARİHİNE KISA BİR BAKıŞ

EvcİLLEŞTİRME T ARİHİNE KISA BİR BAKıŞ EvcİLLEŞTİRME T ARİHİNE KISA BİR BAKıŞ M. Murat BASKıcı. Bu yazıda hem tanrnın ortaya çıkışı le lgl olarak yakın zamana kadar yaygın olan görüşler hem de bunlann br dereceye kadar daha 4a d0wulanmasını

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

AKSAN JEOTEKNİK MÜHENDİsLİK Kocasınan Malı. Acıçeşme Sok. Susar Han No: 6 Kat:3 LüleburgazJK1RKLARELİ Tel: (530) 349 39 04.

AKSAN JEOTEKNİK MÜHENDİsLİK Kocasınan Malı. Acıçeşme Sok. Susar Han No: 6 Kat:3 LüleburgazJK1RKLARELİ Tel: (530) 349 39 04. r, EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE ÇOKALCA MAHALLESİ 131 PAFTA 727 ADA 9 PARSELDE KıRKPıNAR YAPI HAFRİYAT İNŞAATTAŞıMA TURİZM GIDA _=l~~~?!:$~~5cok OTOMOTİV KUYUMCULUK ADıNA KAYıTLı TEKSTİL TEMİZLİK TAŞıNMAZıN

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

ENDÜLÜS'TE MÜZiK HAYATI ÜZERİNE BİR

ENDÜLÜS'TE MÜZiK HAYATI ÜZERİNE BİR tem Yıl:8 Sayı:15 2010. 29 42 NDÜLÜS' ÜZK HAYAI ÜZRİN BİR İNCL Yrd.Doç.Dr. Barış KARALA Gaz Ünverte Gaz gtm Fakülte ÖZ Orta Çağ'da ekz aır panya'da hakmyet ağlayan ülümanlar günümüze blm, kültür ve anat

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi

TÜRK KASiDESiNiN MENŞEi OLARAK MUALLAKALAR ÖZELiNDE ARAP CAHiLiYE DÖNEMi KASiDE ÖZELLiKLERi tem Yt/:9 Sayt:17 2011. 209-240 ÜRK KASDSNN NŞ OLARAK UALLAKALAR ÖZLND ARAP CAHLY DÖN KASD ÖZLLKLR Dr. Ayhan RDOGAN Selçuk Ünverte lahyat Fakülte ÖZ Br nazım bçm olan kade ürk debyatından çok önce Arap

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ APTULLAH KURAN DANİŞMENDLÎ MEDRESELERİ : Anadolu* nun doğusunda, Anadolu Selçuklularına tâb olarak XII. yüzyılda hüküm süren ve Anadolu Selçuklularmm batıda, Haçlı

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

ABBASi BAŞŞEHRi SAMERRA VE ABBASi TARiHiNDE SAMERRA DÖNEMi

ABBASi BAŞŞEHRi SAMERRA VE ABBASi TARiHiNDE SAMERRA DÖNEMi tem Y11:9 Say/:18 2011. 83-112 ABBAS BAŞŞHR SARRA V ABBAS ARHND SARRA DÖN Hatce Kübra OPUZ N..Ü.Soyal Blmler nttüü /am arh Doktora Ögrenc ÖZ Samerra dönem, Abba tarhnde pek öok öneml gelşmenn meydana geldğ

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE TÜRÜ YAPILARDA HASAR DÜZEYİ TAHMİN GÖSTERGELERİ. Engin YILMAZKUDAY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 enginyk@hotmail.com, kamuranoz@yahoo.

BETONARME ÇERÇEVE TÜRÜ YAPILARDA HASAR DÜZEYİ TAHMİN GÖSTERGELERİ. Engin YILMAZKUDAY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 enginyk@hotmail.com, kamuranoz@yahoo. BETONRME ÇERÇEVE TÜRÜ YPILRD HSR DÜZEYİ THMİN GÖSTERGELERİ Engn YILMZKUDY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 engnyk@hotmal.com, kamuranoz@yahoo.com ÖZ: Bu çalışmada herhang olaı br deprem önce mevcut yapıda oluşablecek

Detaylı

CUMHURiYET DÖNEMiNDE ( ) EMEVfLER HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

CUMHURiYET DÖNEMiNDE ( ) EMEVfLER HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR tem Yt/:9 Sayt:17 2011. 49-97 CUHURY DÖNND (1923-2010) VfLR HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞALAR Prof. Dr. Adnan DRCAN Harran Ünverte lahyat Fakülte ÖZ lam edenyetnn şekllenmende öneml br etkye ahp olan mevler dönem

Detaylı

HEDiYE! OTO LASTiK YELEK 35 TL KIŞIN ARACINIZA HER BİNDİĞİNİZDE Kasım dan. verebilirsiniz! ÜCRETSiZ SÖKME-TAKMA

HEDiYE! OTO LASTiK YELEK 35 TL KIŞIN ARACINIZA HER BİNDİĞİNİZDE Kasım dan. verebilirsiniz! ÜCRETSiZ SÖKME-TAKMA KIŞIN ARACINIZA HER BİNDİĞİNİZDE 1-30 Kasım 2017 ÜCRETSZ SÖKME-TAKMA HZMET www.carrefoursa.com dan vereblrsnz! 4 ADET OTO LASTK ALIŞ ERŞN E 35 TL UAN A ONE YELEK + + HEDYE! OTO LASTK U A A A OŞE ³Ayrıntılı

Detaylı

GEZi NOTLARI. "ispanya (ENDÜLÜS) ARAŞTIRMA VE inceleme GEZisi (07-11 ARALIK 2011)

GEZi NOTLARI. ispanya (ENDÜLÜS) ARAŞTIRMA VE inceleme GEZisi (07-11 ARALIK 2011) tem Yl/:9 Say1:18 2011. 313-323 GZ NOLARI "SPANYA (NDÜLÜS) ARAŞIRA V NCL GZ (07-11 ARALIK 2011) Arş. Gör. ade KA N.. Ünverte lahyat Fakülte lam arhçler Derneğ; (SAD) tarafından 07-11 Aralık 2011 tarhler

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA Say Konu T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI Emlak ve Istmlak Dares Baskanhg : 43826297-754/ X± I : nolu 394/8 madde uygulamas parselasyon planlarmn askya alnmas. t^/02/205 BASKANLIK MAKAMINA Mugla

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

TÜRKKİZILAYE. i * TÜRK KİZII.AYÎ GENFX MÜDÜRLÜĞÜNDEN 38.470 A D E I1 E K KİŞİLİK SÜNGER YATAK SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKİZILAYE. i * TÜRK KİZII.AYÎ GENFX MÜDÜRLÜĞÜNDEN 38.470 A D E I1 E K KİŞİLİK SÜNGER YATAK SATIN ALINACAKTIR * TÜRKKİZILAYE TÜRK KİZII.AYÎ GENFX MÜDÜRLÜĞÜNDEN 38.470 A D E I E K KİŞİLİK SÜNGER YATAK SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılayı tarafından 38,470 Adet ek Kşlk Sünger Yatak dar ve teknk şartname hükümlerne

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ DENEY TASARIMI VE ANALİZİ Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde edlen verlere dayanılarak populasyonu anıma ve paramere ahmnlerne yönelk yönemlerden söz edld. Burada se sözü edlecek olan,

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS Ffth E CHPTER MECHNICS OF MTERILS Ferdnand P. eer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Davd F. Mazurek Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech Unversty. Eksenel Yüklemede Toplam uzama-hperstatk problemler-termal

Detaylı

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler...

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler... İçndekler Grş Tarf edlen kullanım şekl... Sayfa 85 Gönder kapsamı... Sayfa 85 Parça tarf... Sayfa 85 Teknk blgler... Sayfa 85 Güvenlk uyarıları... Sayfa 85 Kullanım Elektrkl chazları bağlayınız... Sayfa

Detaylı

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç Testlerinin Çözümleri

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç Testlerinin Çözümleri Elektrk Enerjs ve Elektrksel Güç Testlernn Çözümler Test 1 n Çözümü 1. Her brnn gerlm 1,5 volt olan 4 tane pl brbrne ser bağlı olduğundan devrenn toplam gerlm 6 volt olur. est S, uzunluğu / olan demr çubuğun

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM

TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM TRAFİK İŞARETLERİNİN HOUGH DÖNÜŞÜMÜ VE DVM KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI TRAFFIC SIGN CLASSIFICATION USING HOUGH TRANSFORM AND SVM Emrah ONAT SDT - Space & Defence Technologes A.Ş. emrahonat@yahoo.com

Detaylı

* Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Böltimü ERZURUM-Cumhur SUR, Öğretmen, MUŞ

* Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Böltimü ERZURUM-Cumhur SUR, Öğretmen, MUŞ MUŞ-KEPENEK URARTU KALESİ Nurettn KOÇHAN* CumhurSUR 2002 Ağustos'unda nceledğmz yerleşme, Muş I merkeznn 3.5 km. güneydoğusunda, Kepenek le Soğucak köyler arasında, ovaya br dl şeklnde uzanan br tepe üzernde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı