ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Pınar Baklacı Dokuz Eylül Üniversitesi flletme Fakültesi Uluslararası liflkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı Ö retim Üyesi ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNDA EN ÇOK GÖZET LEN ULUS MUAMELES

2 Yay n No : 2216 Hukuk Dizisi : Bask Ekim 2009 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utcu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Emeklerini ve Desteklerini Hiç Esirgemeyen ve Hep Yan mda Olan Aileme...

4

5 ÖNSÖZ Uluslararas antlaflmalarda s kça geçen en çok gözetilen ulus kayd, bir antlaflmada taraflar n belirli bir konuda üçüncü devletlere ya da vatandafllar na tan d klar ya da tan yacaklar daha elveriflli muameleyi, birbirlerine ya da vatandafllar na karfl da uygulamay kabul ettiklerini aç klayan bir hükümdür. Bu eserde, günümüzde geliflme aflamas nda olmas na karfl n, önemi her geçen gün artan uluslararas yat r m hukukunun önemli ilkelerinden biri olan en çok gözetilen ulus kayd ilkesinin ve bu ilkeye dayan larak yap lan en çok gözetilen ulus muamelesi nin incelenmesi amaçlanmaktad r. Uluslararas yat r m hukukunun as l kayna uluslararas antlaflmalar oldu u için antlaflmalar n kapsam ve antlaflmadaki ifadeler daha fazla önem kazanmaktad r. En çok gözetilen ulus kayd, uluslararas antlaflmalarda farkl flekillerde ifade edildi i için bu konuda verilmifl birbirinden farkl uluslararas yat r m tahkimi bulunmaktad r. Çal flmada, tarihsel geliflim içerisinde uluslararas yat r m antlaflmalar nda en çok gözetilen ulus kayd ilkesi, bu ilkenin anlam, kapsam, nerede ve ne flekilde düzenlendi i konusu incelenecektir. Türkçe literatürde uluslararas yabanc yat r mlara iliflkin kapsaml ve yol gösterici nitelikte monografik çal flmalar bulunmakla birlikte, bu çal flma özellikle uluslararas yat r m ilkeleri ve en çok gözetilen ulus kayd ilkesini ayr bir çal flma konusu olarak incelemifl olmas sebebiyle önemlidir. Çal flma bu konuyu inceleyen ilk çal flma olmas ve bundan sonra yap lacak çal flmalara fl k tutmas aç s ndan katk s düflünülerek de erlendirilmelidir. Öte yandan çal flma, kapsaml literatür taramas ile bu konunun irdelenmesine ayr ca katk sa lamay amaçlamaktad r. Türkiye nin taraf oldu u çok tarafl ve iki tarafl yat r m antlaflmalar n n say s n n art fl ile birlikte, bu antlaflmalarda en çok gözetilen ulus kayd na yer verilmesi; ancak konunun Türkiye de detayl olarak henüz incelenmemesi bu konunun seçilmesinde etkili olmufltur. Ülkemizde uluslararas yat - r mlar n art fl n n teflvik edildi i göz önüne al nd nda, konunun anlafl lmas hem muhtemel uyuflmazl klarda Türkiye nin durumunun anlafl lmas hem de yeni yap lan veya gözden geçirilecek antlaflmalar n düzenlenmesine rehberlik etmesi aç s ndan önemlidir. Uluslararas yat r m antlaflmalar n n, özellikle iki tarafl yat r m antlaflmalar n n ve buna paralel olarak yat r m uyuflmazl klar n n artt günü-

6 VI müzde, bu konuda daha çok çal flma yap lmas ve yap lan çal flmalar n desteklenmesi gerekmektedir. Örne in, enerji uyuflmazl klar nda günümüze dek ortaya ç kan yirmüç uyuflmazl ktan dördünün Türkiye ye karfl olmas ve yine ayn flekilde ICSID kapsam nda tahkim uyuflmazl klar n n devam etmesi, konunun önemini ve güncelli ini ortaya koymaktad r. Çal flman n, Türkiye aleyhine aç lan davalarda ileri sürülen iddialar n anlafl lmas na katk yapaca da düflünülmektedir. Uluslararas antlaflma görüflmesi yap lmadan önce ya da yap lmas s ras nda hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, ve bu do rultuda antlaflmaya taraf olunmas na karar verilmesi konunun de erinin anlafl lmas bak m ndan önemlidir. E er antlaflma imzalanm fl ya da taraf olunmuflsa, antlaflmalar n yenilenmesi aflamas nda da en çok gözetilen ulus kayd ilkesinin anlafl lmas gerekmektedir. Ayr ca, bu alanda iç hukukta düzenlemeler yap l rken, antlaflmalardaki yükümlülüklerimizi ihlal etmeme çerçevesinde ilkenin de erlendirilmesi gerekir. Devletin yükümlülü ünü artt ran, özellikle antlaflmay imzalayan devlet aç s ndan bafllang çta öngörülmeyen bir yükümlülü ü daha sonra o antlaflma kapsam na dahil edebilecek olan, bir anlamda antlaflma kapsam na antlaflma d fl ndaki konular da dahil eden kapsam geniflletici bu hükmün, çok iyi anlafl larak yorumlanmas ve de erlendirilmesi gerekir. Çal flman n bu konularda ilgililere ve literatüre katk s hedeflenmektedir.

7 Ç NDEK LER KISALTMALAR...IX G R fi...1 B R NC BÖLÜM ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU I. YABANCI YATIRIM...7 A. KAVRAMLAR VE TANIMLAR...7 B. ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKU...14 C. ULUSLARARASI YATIRIMLARIN ULUSLARARASI HUKUKTA DÜZENLENMES ULUSLARARASI T CARET ANTLAfiMALARI VE YATIRIMA L fik N DÜZENLEMELER D ER ANTLAfiMALAR ANTLAfiMA DIfiINDA D ER ÇOK TARAFLI DÜZENLEMELER ULUSLARARASI YATIRIM ANTLAfiMALARI...21 II. ULUSLARARASI YATIRIMLARDA HAK M OLAN LKELER...25 A. GENEL OLARAK LKELER...25 B. ÇOK TARAFLI VE K TARAFLI ANTLAfiMALARDA YER ALAN ULUSLARARASI YATIRIM HUKUKUNU LG LEND REN LKELER..28 K NC BÖLÜM EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDININ AYRIM YAPMAMA LKES ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES I. AYRIM YAPMAMA LKES...35 II. EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDI LKES...35 A. TANIM TAR HSEL GEL fi M EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDININ TARAFLARI VE KAPSAMI EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDININ AVANTAJLARI EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDININ ÇEfi TLER...42

8 VIII B. ÖNEM...44 C. ANTLAfiMALARDA KULLANIMI DÜZENLEND YER FADE fiekl...49 D. EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDININ YORUMU D ER LKELER N UYGULANMASI USUL KURALLARININ UYGULANMASI...59 III. EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDININ ST SNALARI...65 A. OLUMLU, OLUMSUZ L STELER...65 B. KAMU DÜZEN, KAMU SA LI I VE GENEL AHLAK ST SNASI...68 C. ULUSAL GÜVENL K ST NASI...70 D. KONULARA L fik N ST SNALAR...72 E. DEVLETLERE L fik N ST SNALAR...74 F. EKONOM K B RL KLERE L fik N ST SNALAR...74 IV. EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDI LKES N N D ER BAZI LKELERLE L fik S...78 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YATIRIM UYUfiMAZLIKLARI I. YATIRIM UYUfiMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI...85 II. YATIRIM UYUfiMAZLIKLARI VE TAHK M...88 A. ICSID TAHK M...88 B. UNCITRAL TAHK M...89 C. SCC TAHK M...90 D. ICC TAHK M...90 III. ULUSLARARASI YATIRIM TAHK M NDE EN ÇOK GÖZET LEN ULUS KAYDI...91 SONUÇ...93 B BL YOGRAFYA...97

9 KISALTMALAR APC-EC : Africa, Pacific, Carrabian and European Community (Cotonou Antlaflmas ) Afrika, Pasifik, Karayip Ülkeleri ve Avrupa Toplulu u APEC : Asia Pacific Economic Cooperation - Asya Pasifik Ekonomik flbirli i ASEAN : Association of South East Asian Nations Area - Güney Do u Asya Ülkeleri Birli i BATIDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BITS : Bilateral investment treaties - ki tarafl yat r m antlaflmalar bkz., : Bak n z BM : Birleflmifl Milletler C. : Cilt CAFTA : Central America Free Trade Agreement - Orta Amerika Serbest Ticaret Antlaflmas CARICOM : Carribian Community and Common Market - Karayipler Toplulu u ve Ortak Pazar DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü ECT : Energy Charter Treaty - Enerji fiart Antlaflmas EFTA : European Free Trade Association - Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi FIBA : Foreign Investment Protection Agreement - Yabanc Yat r mlar n Korunmas Model Antlaflmas FTAA : Free Trade Area of Americas - Amerikalararas Serbest Ticaret Antlaflmas GATT : General Agreement on Tariffs and Trade - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaflmas GATS : General Agreement on Trade in Services Hizmet Ticareti Genel Antlaflmas ICC : International Chamber of Commerce - Milletlerararas Ticaret Odas

10 X ICSID : International Centre for Settlement of Investment Disputes- Uluslararas Yat r m Uyuflmazl klar n n Çözümü Merkezi MAI : Multilateral Agreement on Investment - Çok Tarafl Yat r m Antlaflmas MERCOSUR : Southern Common Market - Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazar MIGA : Multilateral Investment Guarantee Agency - Çok Tarafl Yat - r m Garanti Ajans MFN : Most Favored Nation-En Çok Gözetilen Ulus MTO : Milletleraras Ticaret Odas NAFTA : North American Free Trade Agreement - Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaflmas OECD : Organisation for Economic Cooperation and Development - Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü RG. : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Say SCC : Stockholm Chamber of Commerce - Stokholm Ticaret Odas Tahkim Enstitüsü TRIMS : Trade-Related Investment Measures - Ticaret ile lgili Yat r m Önlemleri Antlaflmas UN : United Nations Birleflmifl Milletler UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law - Birleflmifl Milletler Uluslararas Ticaret Hukuku Komisyonu UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development - Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Konferans UNCTC : United Nations Commission on Transnational Corporations - Birleflmifl Milletler Çok Uluslu fiirketler Merkezi UNILC : United Nations International Law Commission Birleflmifl Milletler Uluslararas Hukuk Komisyonu UNGA : United Nations General Assembly Birleflmifl Milletler Genel Kurulu WTO : World Trade Organization Dünya Ticaret Örgütü Vol. : Volume

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever Bankac l m zda ç Kontrol Gürdo an Yurtsever Yay n No : 2361 flletme-ekonomi Dizisi : 399 1. Bask Türkiye Bankalar Birli i Nisan 2008 Yayın No:256 2. Bask Beta Yay nlar, Haziran 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları i Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 5. Bası ii

Detaylı

Elektronik Bankacılık ve Riskler

Elektronik Bankacılık ve Riskler I Doç. Dr. Aslı Yüksel Mermod Finansal Küreselleşme Işığında Elektronik Bankacılık ve Riskler II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2402 İşletme-Ekonomi Dizisi : 461 1. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-425

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri

Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI. Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri Prof. Dr. A. Gültekin KARAfi N PARA P YASALARI Araçlar - Ürünler - fllemler ve Excel / VBA Modelleri STANBUL - 2009 Yay n No : 2249 flletme-ekonomi Dizisi : 355 1. Bask - Kas m 2009 - stanbul ISBN 978-605

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

ULUSLARARASI HUKUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Yrd.Doç.Dr. Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Kavram, İlkeler ve Yargısal Uygulama

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMANIN SA LANMASINA YÖNEL K VERG ÖZEND RME ÖNLEMLER N N TÜRK YE AÇISINDAN NCELENMES VE ETK NL N N ANAL Z

BÖLGESEL KALKINMANIN SA LANMASINA YÖNEL K VERG ÖZEND RME ÖNLEMLER N N TÜRK YE AÇISINDAN NCELENMES VE ETK NL N N ANAL Z T Ü R K Y E BÖLGESEL KALKINMANIN SA LANMASINA YÖNEL K VERG ÖZEND RME ÖNLEMLER N N TÜRK YE AÇISINDAN NCELENMES VE ETK NL N N ANAL Z Yrd. Doç. Dr. Mine Nur BOZDO AN Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı I Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Bilgisayar Programlar n n Fikrî Mülkiyet Hukukunda Korunmas II Yay n No : 1627 Hukuk Dizisi : 723 1. Bas -

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ

TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ T Ü R K Y E TÜRKİYE DE KAMU HİZMETİ ve İMTİYAZIN DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ Dr. Sedat ÇAL O D A L A R V E B O R S A L A R T O B B R L B TOBB Yay n S ra No: 58 ISBN 978-9944-60-252-5 Sayfa Düzeni ve Bask : Afflaro

Detaylı

Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : 98. 1. Bas - Eylül 2000 - STANBUL 2. Bas - A ustos 2002 - STANBUL

Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : 98. 1. Bas - Eylül 2000 - STANBUL 2. Bas - A ustos 2002 - STANBUL 1 P rof. Dr. Ahmet Hamdi SLAMO LU S YASET PAZARLAMASI (Toplam Kalite Yaklafl m ) 2 Yay n No : 1248 flletme Ekonomi Diz. : 98 1. Bas - Eylül 2000 - STANBUL 2. Bas - A ustos 2002 - STANBUL ISBN 975-295 -

Detaylı

Prof. Dr. TAMER KOÇEL

Prof. Dr. TAMER KOÇEL Prof. Dr. TAMER KOÇEL stanbul Kültür Üniversitesi filetme YÖNET C L Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davran fl Klasik, Modern, Ça dafl ve Güncel Yaklafl mlar GEN filet LM fi 12. BASKI Yay n No

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı