Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2"

Transkript

1 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009

2 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 13723) Taksim Cad. Yo urtcu Faik Sok. No: 3 Taksim/Beyo lu (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Annem Müzeyyen SÖNMEZ ve Babam M. Muslihittin SÖNMEZ e sevgi, minnet ve flükranlar mla...

4

5 ÖNSÖZ Anonim ortakl klarda önemli nitelikteki baz genel kurul kararlar na muhalif kalan pay sahiplerine paylar n âdil bir bedel üzerinden ortakl - a satma hakk fleklinde tan mlad m z ayr lma hakk n n incelenmesini konu alan bu çal flman n esas, Prof. Dr. smail KIRCA n n dan flmanl - nda, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dal bünyesinde haz rlanan doktora tezine dayanmaktad r. Anonim Ortakl klarda Pay Sahibinin Ortakl ktan Ayr lma Hakk isimli doktora tez çal flmas, 4/12/2007 tarihinde Prof. Dr. Sabih ARKAN baflkanl nda, Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ, Prof. Dr. Asuman TU- RANBOY, Prof. Dr. smail KIRCA ve Prof. Dr. Ahmet BATTAL dan oluflan jüri taraf ndan oybirli i ile baflar l bulunmufltur. Ortakl n yap s n etkileyen önemli nitelikteki baz genel kurul kararlar na muhalif kalan pay sahiplerine, paylar n âdil de eri üzerinden ortakl a satma hakk n ifade eden ayr lma hakk, ABD ve talya da 19 ncu yüzy lda ortaya ç km fl, daha sonra Alman ve sviçre hukuklar nda da benimsenerek, kanunî düzenlemelere kavuflturulmufltur. Ayr lma hakk, karfl laflt rmal hukukta, oldukça genifl bir biçimde incelemeye konu olmufl ve yarg kararlar uygulamay flekillendirmifltir. Bu konuda kanunî düzenlemeler de ilginç bir seyir izlemifl, bu hakk n daha etkin ve verimli bir flekilde kullan labilmesini temin etmek için yeni düzenlemeler yap lm flt r. Ayr lma hakk, Türk hukukunda, anonim ortakl klar n limited ortakl klara dönüflmesiyle ilgili TTK md. 554 hükmü bir tarafa b rak lacak olursa, düzenlenmemifltir. Buna karfl l k, TBMM Adalet Komisyonu nunda 3 May s 2007 tarih ve 123 no lu kararla kabul edilerek TBMM Baflkanl na sunulan TTK Tasar s nda ise, ayr lma hakk konusunda birleflme ve ba l iflletmeler alan nda olmak üzere iki yerde düzenleme yap lm flt r. Baflka bir deyiflle, ayr lma hakk, TTK Tasar s n n kanunlaflmas ile ülkemizde de uygulama alan bulacak bir konudur. Bu bak mdan Tasar n n getirdi i düzenlemelerin de erlendirilmesi, bu hususta karfl laflt rmal hukukta getirilen çözümlerin Türk hukuku bak m ndan de erlendirilmesi büyük önem tafl maktad r.

6 VI ÖNSÖZ Di er yandan, TTK Tasar s ile, ayr lma hakk n n mevzuat m za girecek olmas son derece önemli bir geliflme oldu u kanaatindeyiz. Bununla birlikte, TTK Tasar s n n özellikle halka aç k anonim ortakl klarda bu hakk n düzenlenmesi ihtiyac n tam olarak karfl lamad n düflünüyoruz. Zira, ayr lma hakk n n birleflme d fl ndaki bölünme, nev i de ifltirme gibi di er yap sal de ifliklikler ile baz önemli esas sözleflme de iflikliklerinde tan nmas imkân kalmam fl; ayr ca, ayr lma hakk n n iflleyifl süreciyle ilgili boflluklar n n doldurulmas gere i ortaya ç km flt r. Bu nedenle, halka aç k anonim ortakl klar bak m ndan SPKn. na konulacak bir yetki maddesiyle Sermaye Piyasas Kurulu na halka aç k anonim ortakl klarda ayr lma hakk yla ilgili düzenleme yapma yetkisinin tan nmas nda büyük bir yarar bulunmaktad r. Dolay s yla tez çal flmam zda vard - m z sonuçlar n TTK Tasar s kanunlaflmadan ilgililerin dikkatine sunulmas n n daha yararl olaca düflüncesiyle, tezin kitap olarak bu dönemde bas lmas na karar verdik. Bu karar n al nmas nda tez jürisinde de erli katk lar n esirgemeyen hocalar m n teflvikinin de rolü oldu unu belirtmem gerekir. Bu vesile ile, de erli elefltiri ve görüflleri ile katk da bulunan ve mültefit sözleriyle bundan sonraki çal flmalar mda beni teflvik eden tez jürisinin de erli baflkan ve üyelerine teflekkür ederim. Tezimizin savunulmas n takip eden süre zarf nda ayr lma hakk n n do rudan veya dolayl olarak kapsam na giren baz yerli ve yabanc yeni eserleri ise tezler savunuldu u flekilde yay mlan r ilkesi ve gelene ini bozmamak amac yla çal flmam z n bas m aflamas nda kullanmamay tercih ettik. Bununla birlikte, tezin savunulmas ndan sonra geçen süre zarf nda mevzuatta meydana gelen geliflmeler, bu kapsamda hem Alman Hukukunda hem de Frans z Hukukundaki kanun ve Yönetmelik de ifliklikleri ile Seri:XI, No:25 say l Tebli in yürürlükten kald r larak yerine Seri:XI, No:29 say l Tebli in getirilmesi teze ifllenmifl; tezler savunuldu u flekilde yay mlan r ilkesinin s n rlar içinde kalmak kayd yla tez jürisinin elefltiri ve katk lar ile baz de ifliklikler de yap lm flt r. Tezin tamamlanmas ile kitaplaflt r lmas sürecinde bana destek ve yard mlar n esirgemeyen o kadar çok meslektafl m ve arkadafl m oldu ki, bunlar ayr ca zikretmek benim için büyük bir mutluluk kayna d r. Ayr lma hakk, ilk defa Sermaye Piyasas Kurulu nda 2001 y l nda Halka Aç k Anonim Ortakl klar n Birleflmesinden Do an Sorunlar isimli yeterlilik etüdümün yaz lmas s ras nda yapt m araflt rmalarda karfl laflt - m bir konuydu. O s ralarda ABD de yüksek lisans e itimini sürdürmekte olan de erli dostum, kardeflim Onur Kerem GÜNEL e bu konu ile ilgili künyesini tespit etti im baz makaleleri bana göndermesini rica etmifltim. Sevgili Onur, bu makalelerin yan s ra daha pek çok makale ve mahkeme

7 ÖNSÖZ VII karar n gönderince, ayr lma hakk n n, ABD hukukunda, oldukça genifl bir biçimde incelemeye konu oldu unu gördüm. Bu ilk bilgiler, Kurumsal Yönetim lkeleri ile ilgili olarak yazmay planlad m doktora tez konumu de- ifltirmemi sa lad. Bu bak mdan kendisine teflekkürü bir borç biliyorum. Tez konusunun belirlenmesi aflamas nda gördü üm bu yard mlar n yan s ra tezin yaz lmas süresinde de karfl laflt m sorunlar n çözümünde, arad m kaynaklar n temin edilmesinde meslektafllar m ve arkadafllar m desteklerini benden esirgemediler. Örnek vermem gerekirse, talyan hukuku ile ilgili buldu um kaynaklar n s n rl olmas, ayr lma hakk n n talyan hukukunda nas l düzenlendi i ile ilgili bölümün son derece yetersiz kalmas na yol açm flt. Hattâ, ilgili bölümlerin tezden ç kar lmas n düflündü üm bir s rada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal n n araflt rma görevlisi, de erli meslektafl m Harun KESK N in, elinde talyan Hukukunda ayr lma hakk n inceleyen bir makale oldu unu söyleyerek, daha ben konuyu açmadan bana vermesi Sermaye Piyasas Kurulu uzmanlar ndan Ayflegül ASLAN n squeeze out right ile ilgili yazm fl oldu u yeterlilik etüdünde yararland baz kaynaklar bana hediye etmesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal araflt rma görevlisi Dr. Hülya ÇOfiTAN n Almanya da bulundu u s rada, kendisinden rica etti im baz kitap ve makalelerin çok ötesinde, konuyu kendi tez konusuymuflças na araflt rarak, daha pek çok makale ve kitap fotokopisini göndermesi Her üç de erli meslektafl ma da sonsuz teflekkürlerimi iletmekten büyük bir zevk duyuyorum. Ayr ca, Dr. Hülya ÇOfiTAN, teze kaynak sa laman n d fl nda, yo- un ifl yükünün aras nda bana vakit ay rma nezakatini göstererek, de erli fikirleri ile de çok önemli katk lar sa lad. Kendisinin ilgi ve yard mlar olmasayd, bu tezin tamamlanmas herhâlde mümkün olmazd. Ayr ca, gösterdi i sab r ve anlay flla; zaman zaman ümitsizli e düfltü üm anlarda verdi i moral ve destekle tez dan flmanl n n çok ötesinde katk larda bulunan, kendisine çok fley borçlu oldu um de erli hocam Prof. Dr. smail KIRCA ya ne kadar teflekkür etsem kifayetsiz kal r. Tezin bas lmas n üstlenen Beta Yay nc l k A.fi. nin de erli yönetim kurulu baflkan Say n Seyhan SATAR a ve çal flanlar na teflekkür etmek de benim için ayr bir mutluluk Say n Seyhan SATAR n ekonomik krizin yafland bugünlerde tezin bas lmas konusunda gösterdi i duyarl l k ve yard mlar her türlü takdirin ötesindedir. Say n SATAR ile tan flmama vesile olan de erli arkadafl m Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi BF nin ö retim üyelerinden Dr. lyas ÇEL KTAfi a da teflekkür etmeyi bir borç biliyorum. Nihayet, tezin tamamland s ralarda tan flt m hayat arkadafl m, sevgili eflim Zeynep e de s cak ilgisi, deste i ve tezin bas lmas s ras ndaki sabr için teflekkür ederim.

8

9 Ç NDEK LER ÖNSÖZ...V KISALTMALAR...XV KONUNUN TAKD M VE ELE ALINIfi B Ç M...XIX 1. Bölüm AYRILMA HAKKINA L fik N GENEL B LG LER 1. Ayr lma Hakk Kavram...1 I. Genel Olarak...1 II. III. Ayr lma Hakk n n Tarihsel Geliflimi...9 Amaç ve Fonksiyonlar...19 IV. Ayr lma Hakk n Aç klayan Teoriler...26 A. Pay Sahibinin Veto Hakk n n Tazmini Teorisi...26 B. Ortakl k Varl klar n n Ele Geçirilmesi Teorisi...29 C. Hisse Senedinin Piyasa De erinin Varsay msal De erinin Alt na Düflmesini Engellemek ve Yöneticilerin Denetimini Sa lamak Teorisi...31 D. Yönetimsel Teflvik Teorisi...34 E. Tercihlerin Uzlaflt r lmas Teorisi...36 F. Teorilerin De erlendirilmesi Ayr lma Hakk n n Benzer Kavramlarla liflkisi...40 I. Ça r da Bulunma Yükümlülü üyle...40 II. III. Teklif Sonras Az nl kta Kalanlar n Paylar n Kontrolü Ele Geçiren Kifli veya Gruba Satma Hakk yla...49 Teklif Sonras Ço unlu u Ele Geçiren Kifli veya Grubun Az nl Elinde Kalan Paylar Satmaya Zorlama Hakk yla...51 IV. Iskat le...56 V. Ba l Nama Yaz l Pay n Devrinde Pay Defterine Kay ttan mtina Edilemeyecek stisnaî Hâllerde Yönetim Kurulu Üyesi ile Pay Sahiplerine Tan nan Sat n Alma Hakk yla...58 VI. Anonim Ortakl n Limited Ortakl a Dönüflmesi Hâlinde Tan nan Ayr lma Hakk yla...60

10 X Ç NDEK LER 2. Bölüm AYRILMA HAKKININ ÖZELL KLER ve KULLANILMASI 3. Ayr lma Hakk n n Özellikleri...65 I. Pay Sahibi Taraf ndan Talep Edilebilmesi...65 A. Genel Olarak...65 B. Ayr lma Hakk n n Kullan m n n Oy Hakk na Sahip Olmaya Ba lanmas Sorunu...65 C. Pay Üzerinde ntifa Hakk Tan nmas Hâlinde Ayr lma Hakk n n Kimin Taraf ndan Kullan laca Sorunu...68 D. Ba l Nama Yaz l Pay n Devri Hâlinde Ayr lma Hakk n n Kimin Taraf ndan Kullan laca Sorunu...70 II. Vazgeçilemez Nitelikte Bireysel Bir Hak Olmas...74 III. Anonim Ortakl a Karfl Talep Edilmesi...77 IV. Talep Halinde Anonim Ortakl n Pay Sat n Alma Yükümlülü ünü Do urmas...78 V. Talep çin Önemli Baz Kararlara Muhalif Kalmay Gerektirmesi...82 A. Anonim Ortakl kta Önemli Karar Kavram Genel Olarak Ayr lma Hakk n Do uran Önemli Kararlar...84 a. Niteli i...84 b. Türleri...91 aa. Birleflme...91 bb. Bölünme...94 cc. Nev i De ifltirme...99 dd. Di erleri aaa. Hâkim Ortakl n Yavru Ortakl k le lgili Baz fllemleri bbb. Aktiflerin Tümünün veya Önemli Bir Bölümünün Sat lmas ccc. Borsa Kotundan Ç kma ddd. Önemli Baz Esas Sözleflme De ifliklikleri Ayr lma Hakk na Konu Olan Önemli Kararlar n Tahdidî Olup Olmad B. Önemli Kararlara Muhalif Olma VI. Talep çin lave Bir fiart n Öngörülmemesi VII. Pay n Âdil De eri Üzerinden Sat n Al nmas A. Âdil De er Kavram Genel Olarak Terminoloji Sorunu Pay n De erinin Çeflitli Anlamlar...121

11 Ç NDEK LER XI 4. Âdil De erin Unsurlar ve Di er De er Ölçüleri le liflkisi Paylar n De erinin Eflit Olmas Sorunu-Pay n Niteli inin De eri Üzerindeki Etkisi B. De er Tespit Yöntemleri Genel Olarak Âdil De erin Tespitinde Kullan labilecek Yöntem Çeflitleri Karfl laflt rmal Hukukta Kullan lan Yöntemler a. ABD Hukukunda b. Alman Hukukunda c. sviçre Hukukunda d. talyan Hukukunda VIII. Ayr lma Hakk n n Emredici fiekilde Düzenlenmesi A. Ayr lma Hakk n Düzenleyen Hükümlerin Emredici Nitelikte Olmas B. Ayr lma Hakk na liflkin Esas Sözleflmeye Konulabilecek Hükümler Ayr lma Hakk n n Kullan lmas ve flleyifl Süreci I. flleyifl Sürecinin Aflamalar A. Genel Olarak B. Karfl laflt rmal Hukukta flleyifl Süreci ABD Hukukunda Alman Hukukunda sviçre Hukukunda talyan Hukukunda Kanada Hukukunda II. Ayr lma Bedelinin Tespiti Davas A. Genel Olarak B. Davan n Usûl Hukukuna liflkin Özellikleri Davan n Niteli i Davan n Taraflar a. Davac b. Daval Davan n Aç lma Süresi Yarg lama Masraflar III. Ayr lma Hakk n n Paylar n Tamam çin Kullan lmas Sorunu IV. Ayr lma Hakk n n Di er Pay Sahipli i Haklar na Etkisi A. Ayr lma Hakk n Do uran Karara Karfl Di er Hukuki Yollara Gidilmesi Bak m ndan (Ayr lma Hakk n n Münhas rl ) B. Di er Pay Sahipli i Haklar na Etkisi Bak m ndan...168

12 XII Ç NDEK LER 3. Bölüm TÜRK HUKUKUNDA PAY SAH B N N ANON M ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI 5. Genel Olarak Türk Hukukunda Ayr lma Hakk Kavram Anonim Ortakl klarda Ayr lma Hakk n n Düzenlenmesi htiyac I. Genel Olarak II. Ayr lma Hakk na Konu Olacak fllemler Bak m ndan A. Birleflmede B. Bölünmede C. Nev i De ifltirmede D. Di er fllemlerde Aktiflerin Toptan Sat fl nda Borsa Kotundan Ç kmada Önemli Baz Esas Sözleflme De iflikliklerinde TTK Tasar s nda Ayr lma Hakk I. Genel Olarak II. Ayr lma Hakk n Do uran fllemler A. Birleflmede B. Ba l flletmelerde Genel Olarak Genel Kurul Karar na Ba l Olmayan Ayr lma Hakk Önemli Baz Kararlara Muhalif Kal nmas n Gerektiren Ayr lma Hakk III. Ayr lma Hakk n n flleyifl Süreci IV. A. Birleflmede B. Ba l flletmelerde Düzenlemenin Emredici Olup Olmad -Ayr lma Hakk yla lgili Esas Sözleflmeye Konulabilecek Kay tlar A. Genel Olarak B. Birleflmede C. Ba l flletmelerde V. De erlendirme ve Görüflümüz A. Genel Olarak B. Birleflmede C. Ba l flletmelerde Halka Aç k Anonim Ortakl klara liflkin Bir Düzenleme Önerisi I. Ayr lma Hakk na liflkin Düzenlemenin Önkoflulu: Anonim Ortakl n Kendi Pay n ktisap Yasa na stisna Tan nmas II. Düzenlemenin Yap laca Yer A. Genel Olarak...209

13 Ç NDEK LER XIII B. TTK Tasar s n n Çizdi i Çerçeve çinde Yap labilecek Düzenlemeler C. Ayr lma Hakk n n Halka Aç k Anonim Ortakl klar Bak m ndan TTK Tasar s ndan Farkl Bir fiekilde Düzenlenmesi htiyac III. Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar A. Ayr lma Hakk n Do uran fllemler Bak m ndan B. Ayr lma Hakk ndan Muafiyet Hâlleri Aç s ndan C. Ayr lma Hakk n n flleyifl Süreci tibariyle IV. Düzenlemenin Sonuçlar V. Öneri Metni SONUÇ KAYNAKÇA...233

14

15 KISALTMALAR AB ABD AG AktG ALI AMF Art. Avrupa Birli i Amerika Birleflik Devletleri Aktiengesellschaft Aktiengesetz American Law Institute Autorité Marchés Financiers Article/Artikel b. Bent B. Bask /Bas Batider BB BGH BK Boston C.L.Rev. BOTSCHAFT bkz. BörsG Bus Law Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Der Betriebs-Berater Bundesgerichtshof Borçlar Kanunu Boston Corporate Law Review Botschaft zum Bundesgesetz Über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung, vom 13.Juni 2000, BBI Bak n z Börsengesetz The Business Lawyer c. Cümle C CA Cal. L. Rev. Case W. Res. L. Rev. CBCA Cilt Company Act California Law Review Case Western Reserve Law Review Canada Business Corporation Act

16 XVI KISALTMALAR CC CMF COB Colum L. Rev. Del. Gen. Corp. L. Del. J. Corp. L. Duke L.J. Diss. dn. E EC EEC Ed. f FusG Geo L.J. Harv. J. On Legis HD Hrsg HUMK kt. ve Mal. Der. ÜHFM karfl. KVK md. Mük. N.C.L. Rev. N.Y.U.L. Rev. Ottawa L. Rev. OR REPRAX City Code on Takeovers and Mergers Conseil des Marchés Financiers Commission des Opérations de Bourse Columbia Law Review Delaware General Corporation Law Delaware Journal of Corporate Law Duke Law Journal Dissertation Dipnot Esas European Community European Economic Community Edition F kra Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung Georgia Law Journal Harvard Journal on Legislation Hukuk Dairesi Herausgeber Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ktisat ve Maliye Dergisi stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas Karfl laflt r n z Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Mükerrer North Carolina Law Review New York University Law Review Ottawa Law Review Obligationenrecht Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis im Gesellschatfs- und Handelsregisterrecht

17 KISALTMALAR XVII RG Rn. Resmi Gazete Randnummer s. Sayfa S Sec. SPKn. SpruchG SZW TC TMSK TTK UCLA L. Rev. UmwG University of Pennsylvania L. Rev. vd. Vol. VUK Wash UL Q. WBL WpüG Yale L.J. ZGR ZHR Say Section Sermaye Piyasas Kanunu Spruchverfahrensgesetz Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu Türk Ticaret Kanunu University of California Faculty of Law Review Umwandlungsgesetz University of Pennsylvania Law Review ve devam Volume Vergi Usul Kanunu Washington University Law Qarterly Wirtschaftsrechtliche Blaetter Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz The Yale Law Journal Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschatfsrec Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

18

19 KONUNUN TAKD M ve ELE ALINIfi B Ç M Anonim ortakl klar hukukunun temel sorunlar ndan biri de, az nl kla ço unluk aras ndaki menfaat ihtilâflar n n giderilmesidir. Hattâ, bunun da ötesinde, anonim ortakl kla iliflkili bütün menfaat sahipleri aras nda bir dengenin kurulmas, anonim ortakl klar hukukunun nihaî amaçlar ndan birisidir. Az nl kla ço unluk aras nda yaflanan menfaat ihtilâflar n n bir k sm, birleflme, bölünme, nev i de ifltirme, aktiflerin tümünün veya önemli bir bölümünün sat lmas gibi ortakl n temel yap s nda de ifliklik yapan ifllemlerde ortaya ç kmaktad r. Ortakl klar, büyümek, geliflmek, verimlili i sa lamak için küçülmek veya yeni faaliyet konular nda iktisadî hayat n sürdürmek gibi yap sal dönüflümler geçirmek zorunda kalabilirler. Ortakl klar n karfl laflt klar bu durumlar, ticarî hayat n ve özellikle geliflen rekabet ortam n n bir gere idir. Ortakl n yap sal dönüflümüne yol açan bu tür kararlar/ifllemler, ortakl k bak m ndan, mahiyeti gere i önemli, hattâ stratejik nitelik tafl rlar. Di er taraftan, bu nitelikte kararlar, pay sahiplerinin ortakl k içindeki hukukî konumlar n olumsuz yönde etkileyebilir ve pay n devredilememesi riskini de do urabilir. flte, ortakl n yap s n etkileyen önemli nitelikteki baz genel kurul kararlar na muhalif kalan pay sahiplerine, paylar n âdil de eri üzerinden ortakl a satma hakk n ifade eden ayr lma hakk, ABD ve talya da 19 ncu yüzy lda ortaya ç km fl, daha sonra Alman ve sviçre hukuklar nda da benimsenerek, kanunî düzenlemelere kavuflturulmufltur. Ayr lma hakk, karfl laflt rmal hukukta, oldukça genifl bir biçimde incelemeye konu olmufl ve yarg kararlar uygulamay flekillendirmifltir. Bu konuda kanunî düzenlemeler de ilginç bir seyir izlemifl, bu hakk n daha etkin ve verimli bir flekilde kullan labilmesini temin etmek için yeni düzenlemeler yap lm flt r. ABD hukukunda Model Business Corporation Act i buna örnek olarak gösterebiliriz. Ayr lma hakk, Türk hukukunda, anonim ortakl klar n limited ortakl klara dönüflmesiyle ilgili TTK md. 554 hükmü bir tarafa b rak lacak olursa, düzenlenmemifltir. Buna karfl l k, TBMM Adalet Komisyonu nunda 3 May s 2007 tarih ve 123 no lu kararla kabul edilerek TBMM Baflkanl na sunulan TTK Tasar s nda ise, ayr lma hakk konusunda birleflme ve ba l iflletmeler alan nda olmak üzere iki yerde düzenleme yap lm flt r.

20 XX KONUNUN TAKD M VE ELE ALINIfi B Ç M TTK Tasar s ile, ayr lma hakk n n mevzuat m za girecek olmas, son derece önemli bir geliflmedir. TTK Tasar s nda bu kurumun düzenlenmesi, Tasar n n pay sahiplerinin korunmas yla ilgili genel e ilimine uygun, hattâ bu e ilimi tamamlay c niteliktedir. Ekonomik ve hukukî geliflmeler sonucunda konunun Türk hukukunda düzenlenmesi ihtiyac n n ortaya ç kmas ve TTK Tasar s nda da konuyla ilgili hükümlere yer verilmesi, anonim ortakl klarda ayr lma hakk n tez konusu olarak seçmemize yol açm flt r. Tezimizde, ayr lma hakk, karfl laflt rmal hukuk ve Tasar aç s ndan bütün yönleriyle incelenmeye çal fl lm flt r. Bu çerçevede ayr lma hakk n n mahiyeti, düzenlenifl amac, özellikleri ve iflleyifl süreci, incelenen temel konulard r. Bu arada önemle belirtelim ki, ayr lma hakk, anonim ortakl klara özgü bir kurum de ildir. Almanya ve sviçre gibi pek çok ülkede, bu hak, tüm ticaret ortakl klar n kapsayacak flekilde düzenlenmifltir. Buna karfl l k ayr lma hakk n n, bu çal flmada anonim ortakl klarla s n rl olarak incelenmesi, konunun anonim ortakl klarda flah s ortakl klar na nazaran daha fazla özellik göstermesinden kaynaklanmaktad r. fiöyle ki, flah s ortal klar nda, orta n ortakl ktan ayr lmas sonucunu do uran ç kma ve ç kar lma kavramlar, bu ortakl k türlerine yabanc de ildir. Bununla beraber, anonim ortakl klarda pay sahibinin ortakl ktan ayr lmas - n n normal yolu, pay n devridir. Oysa, ayr lma hakk, anonim ortakl klarda, sermayenin iadesi yasa ve ortakl n kendi pay n iktisap etmesi ile ilgili s n rlamalar nedeniyle istisnaî nitelikte bir düzenleme olup, bu ortakl n yap s na yabanc bir kavramd r. Bu yönüyle an lan hakk n, anonim ortakl klar bak m ndan ayr ca ele al nmas nda fayda vard r. Çal flmam z n ilk bölümünde, ayr lma hakk kavram, bu hakk n tarihsel geliflimi ve düzenlenifl amac ile benzer kavramlarla iliflkisi ortaya konulmaya çal fl lm flt r. kinci bölümde, ayr lma hakk n n özellikleri ve kullan lmas ve iflleyifl süreci incelenmifltir. Bu kapsamda önemli karar kavram, hangi kararlarda bu hakk n tan nd, bu kararlar n tahdidî bir flekilde olup olmad konular ile ayr lma hakk n n önemli bir unsurunu oluflturan âdil de erin hangi esaslar dahilinde tespit edilece i konular üzerinde durulmufltur. Üçüncü bölüm ise, Türk hukukunda ayr lma hakk na ayr lm flt r. Bu bölümde, TTK Tasar s n n konuya iliflkin hükümleri incelenmifltir. Bu arada ilgili hükümlerin yerindeli i ve özellikle halka aç k anonim ortakl klar n ihtiyaçlar n karfl lay p karfl lamad sorunu üzerinde durulmufl, ayr ca bir kanun teklifi haz rlanm flt r. Nihayet, tezimiz, var lan sonuçlar kapsayan bir k s mla son bulmaktad r.

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Anonim fiirketlerde fiartl Sermaye. Dr. Levent BİÇER

Anonim fiirketlerde fiartl Sermaye. Dr. Levent BİÇER Anonim fiirketlerde fiartl Sermaye Dr. Levent BİÇER Yay n No : 2352 Hukuk Dizisi : 1109 1. Bas A ustos 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-273 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Arafl. Gör. C. Salih fiah N Z Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi TÜRK MEDEN HUKUKUNDA ZARUR MECRA RT FAKI Ya r g t a y n ç t i h a t l a r i l e B i

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

fiyer NDE MANEV TAC Z

fiyer NDE MANEV TAC Z I Fatma Burcu SAVAfi Bahçeflehir Üniversitesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dal fiyer NDE MANEV TAC Z II Yay n No : 1746 Hukuk Dizisi : 783 Nisan 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-644 - 5 Copyright

Detaylı

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008

B L fi M SUÇLARI. fiaban CANKAT TAfiKIN. Bursa, 2008 I B L fi M SUÇLARI TCK daki Suç Tipleri Karfl laflt rmal Hukuktaki Durum Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleflmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Elektronik mza Kanunu 5651 Say l Kanun ve Eriflimin Engellenmesi

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA VELAYET (ÇOCUKLA K fi SEL L fik KURULMASI) VE NAFAKA DAVALARI II Harun BULUT Yay n No : 1765 Hukuk Dizisi : 797 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 -

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler

Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Mevzuat Kanunlar Yönetmelikler Tebli ler II Yay n No : 2345 Hukuk

Detaylı

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Dr. Sibel GÖK Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal EKONOM K KR Z N ÇALIfiANLAR ÜZER NDEK

Detaylı

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA

GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Av. F.BETÜLAY KAÇIRA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Av. F.BETÜLAY KAÇIRA STANBUL-2009 Yay n No : 2115 Hukuk Dizisi : 993 1. Bas m - Nisan 2009 ISBN 978-605 - 377-033 - 6 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar

Doç. Dr. FAZIL SA LAM. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar I Doç. Dr. FAZIL SA LAM Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunlar II Yay n No : 904 Hukuk Dizisi : 362 1. Bas - Temmuz 1999 - STANBUL ISBN 975-486 - 804-3 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL I ANAYASA fi KAYET Cabir AL YEV II Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : 1121 1. Bask A ustos 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-298 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi

Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M

ADIM ADIM REKLAM ÜRET M Nesrin TAN AKBULUT - Elif Eda BALKAfi ADIM ADIM REKLAM ÜRET M (Reklam Filmi Prodüksiyonu) 1 Nesrin TAN AKBULUT, Lisans E itimini Anadolu Üniversitesi letiflim Fakültesi (AÖF) Sinema Televizyon Ana Bilim

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES

SEDA ÖKTEM ÇEV K. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi. MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES I SEDA ÖKTEM ÇEV K Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi MOB L TELEFON ABONEL K SÖZLEfiMES II Yay n No : 1973 Hukuk : 918 1. Bask - Nisan 2008- STANBUL

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL

Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665. 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül 2004 - STANBUL I Milletleraras Hukuk Aç s ndan TÜRK YE nin BAZI DIfi POL T KA SORUNLARI Geniflletilmifl 2. Bas P rof. Dr. Sevin TOLUNER II Yay n No : 1521 Hukuk Dizisi : 665 1. Bas - Kas m 2000 - STANBUL 2. Bas - Eylül

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA

Ekonom Sözlüğü. Erhan ARDA Ekonom Sözlüğü Erhan ARDA İSTANBUL-2008 Yay n No : 2043 Sözlük Dizisi : 11 II. Bas Ekim 2008 ISBN 978-975 - 295-940 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da-

Detaylı

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku E. Ö retim Üyesi Prof. Dr. Cemal fianli stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Ö retim Üyesi TÜRK

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU I Avukat OSMAN OY GENEL VE MADDE GEREKÇEL 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE KALAN MADDELER Yay n No : 1619 Hukuk Dizisi : 720 1. Bas - Aral k 2005 - STANBUL ISBN

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi

I stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Doç.Dr. Mehmet HELVACI stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi BORÇLAR VE T CARET KANUNU BAKIMINDAN PARA BORÇLARINDA FA Z KAVRAMI II Yay n No : 947 Hukuk Dizisi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı