Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2"

Transkript

1 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009

2 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 13723) Taksim Cad. Yo urtcu Faik Sok. No: 3 Taksim/Beyo lu (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Annem Müzeyyen SÖNMEZ ve Babam M. Muslihittin SÖNMEZ e sevgi, minnet ve flükranlar mla...

4

5 ÖNSÖZ Anonim ortakl klarda önemli nitelikteki baz genel kurul kararlar na muhalif kalan pay sahiplerine paylar n âdil bir bedel üzerinden ortakl - a satma hakk fleklinde tan mlad m z ayr lma hakk n n incelenmesini konu alan bu çal flman n esas, Prof. Dr. smail KIRCA n n dan flmanl - nda, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dal bünyesinde haz rlanan doktora tezine dayanmaktad r. Anonim Ortakl klarda Pay Sahibinin Ortakl ktan Ayr lma Hakk isimli doktora tez çal flmas, 4/12/2007 tarihinde Prof. Dr. Sabih ARKAN baflkanl nda, Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ, Prof. Dr. Asuman TU- RANBOY, Prof. Dr. smail KIRCA ve Prof. Dr. Ahmet BATTAL dan oluflan jüri taraf ndan oybirli i ile baflar l bulunmufltur. Ortakl n yap s n etkileyen önemli nitelikteki baz genel kurul kararlar na muhalif kalan pay sahiplerine, paylar n âdil de eri üzerinden ortakl a satma hakk n ifade eden ayr lma hakk, ABD ve talya da 19 ncu yüzy lda ortaya ç km fl, daha sonra Alman ve sviçre hukuklar nda da benimsenerek, kanunî düzenlemelere kavuflturulmufltur. Ayr lma hakk, karfl laflt rmal hukukta, oldukça genifl bir biçimde incelemeye konu olmufl ve yarg kararlar uygulamay flekillendirmifltir. Bu konuda kanunî düzenlemeler de ilginç bir seyir izlemifl, bu hakk n daha etkin ve verimli bir flekilde kullan labilmesini temin etmek için yeni düzenlemeler yap lm flt r. Ayr lma hakk, Türk hukukunda, anonim ortakl klar n limited ortakl klara dönüflmesiyle ilgili TTK md. 554 hükmü bir tarafa b rak lacak olursa, düzenlenmemifltir. Buna karfl l k, TBMM Adalet Komisyonu nunda 3 May s 2007 tarih ve 123 no lu kararla kabul edilerek TBMM Baflkanl na sunulan TTK Tasar s nda ise, ayr lma hakk konusunda birleflme ve ba l iflletmeler alan nda olmak üzere iki yerde düzenleme yap lm flt r. Baflka bir deyiflle, ayr lma hakk, TTK Tasar s n n kanunlaflmas ile ülkemizde de uygulama alan bulacak bir konudur. Bu bak mdan Tasar n n getirdi i düzenlemelerin de erlendirilmesi, bu hususta karfl laflt rmal hukukta getirilen çözümlerin Türk hukuku bak m ndan de erlendirilmesi büyük önem tafl maktad r.

6 VI ÖNSÖZ Di er yandan, TTK Tasar s ile, ayr lma hakk n n mevzuat m za girecek olmas son derece önemli bir geliflme oldu u kanaatindeyiz. Bununla birlikte, TTK Tasar s n n özellikle halka aç k anonim ortakl klarda bu hakk n düzenlenmesi ihtiyac n tam olarak karfl lamad n düflünüyoruz. Zira, ayr lma hakk n n birleflme d fl ndaki bölünme, nev i de ifltirme gibi di er yap sal de ifliklikler ile baz önemli esas sözleflme de iflikliklerinde tan nmas imkân kalmam fl; ayr ca, ayr lma hakk n n iflleyifl süreciyle ilgili boflluklar n n doldurulmas gere i ortaya ç km flt r. Bu nedenle, halka aç k anonim ortakl klar bak m ndan SPKn. na konulacak bir yetki maddesiyle Sermaye Piyasas Kurulu na halka aç k anonim ortakl klarda ayr lma hakk yla ilgili düzenleme yapma yetkisinin tan nmas nda büyük bir yarar bulunmaktad r. Dolay s yla tez çal flmam zda vard - m z sonuçlar n TTK Tasar s kanunlaflmadan ilgililerin dikkatine sunulmas n n daha yararl olaca düflüncesiyle, tezin kitap olarak bu dönemde bas lmas na karar verdik. Bu karar n al nmas nda tez jürisinde de erli katk lar n esirgemeyen hocalar m n teflvikinin de rolü oldu unu belirtmem gerekir. Bu vesile ile, de erli elefltiri ve görüflleri ile katk da bulunan ve mültefit sözleriyle bundan sonraki çal flmalar mda beni teflvik eden tez jürisinin de erli baflkan ve üyelerine teflekkür ederim. Tezimizin savunulmas n takip eden süre zarf nda ayr lma hakk n n do rudan veya dolayl olarak kapsam na giren baz yerli ve yabanc yeni eserleri ise tezler savunuldu u flekilde yay mlan r ilkesi ve gelene ini bozmamak amac yla çal flmam z n bas m aflamas nda kullanmamay tercih ettik. Bununla birlikte, tezin savunulmas ndan sonra geçen süre zarf nda mevzuatta meydana gelen geliflmeler, bu kapsamda hem Alman Hukukunda hem de Frans z Hukukundaki kanun ve Yönetmelik de ifliklikleri ile Seri:XI, No:25 say l Tebli in yürürlükten kald r larak yerine Seri:XI, No:29 say l Tebli in getirilmesi teze ifllenmifl; tezler savunuldu u flekilde yay mlan r ilkesinin s n rlar içinde kalmak kayd yla tez jürisinin elefltiri ve katk lar ile baz de ifliklikler de yap lm flt r. Tezin tamamlanmas ile kitaplaflt r lmas sürecinde bana destek ve yard mlar n esirgemeyen o kadar çok meslektafl m ve arkadafl m oldu ki, bunlar ayr ca zikretmek benim için büyük bir mutluluk kayna d r. Ayr lma hakk, ilk defa Sermaye Piyasas Kurulu nda 2001 y l nda Halka Aç k Anonim Ortakl klar n Birleflmesinden Do an Sorunlar isimli yeterlilik etüdümün yaz lmas s ras nda yapt m araflt rmalarda karfl laflt - m bir konuydu. O s ralarda ABD de yüksek lisans e itimini sürdürmekte olan de erli dostum, kardeflim Onur Kerem GÜNEL e bu konu ile ilgili künyesini tespit etti im baz makaleleri bana göndermesini rica etmifltim. Sevgili Onur, bu makalelerin yan s ra daha pek çok makale ve mahkeme

7 ÖNSÖZ VII karar n gönderince, ayr lma hakk n n, ABD hukukunda, oldukça genifl bir biçimde incelemeye konu oldu unu gördüm. Bu ilk bilgiler, Kurumsal Yönetim lkeleri ile ilgili olarak yazmay planlad m doktora tez konumu de- ifltirmemi sa lad. Bu bak mdan kendisine teflekkürü bir borç biliyorum. Tez konusunun belirlenmesi aflamas nda gördü üm bu yard mlar n yan s ra tezin yaz lmas süresinde de karfl laflt m sorunlar n çözümünde, arad m kaynaklar n temin edilmesinde meslektafllar m ve arkadafllar m desteklerini benden esirgemediler. Örnek vermem gerekirse, talyan hukuku ile ilgili buldu um kaynaklar n s n rl olmas, ayr lma hakk n n talyan hukukunda nas l düzenlendi i ile ilgili bölümün son derece yetersiz kalmas na yol açm flt. Hattâ, ilgili bölümlerin tezden ç kar lmas n düflündü üm bir s rada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal n n araflt rma görevlisi, de erli meslektafl m Harun KESK N in, elinde talyan Hukukunda ayr lma hakk n inceleyen bir makale oldu unu söyleyerek, daha ben konuyu açmadan bana vermesi Sermaye Piyasas Kurulu uzmanlar ndan Ayflegül ASLAN n squeeze out right ile ilgili yazm fl oldu u yeterlilik etüdünde yararland baz kaynaklar bana hediye etmesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal araflt rma görevlisi Dr. Hülya ÇOfiTAN n Almanya da bulundu u s rada, kendisinden rica etti im baz kitap ve makalelerin çok ötesinde, konuyu kendi tez konusuymuflças na araflt rarak, daha pek çok makale ve kitap fotokopisini göndermesi Her üç de erli meslektafl ma da sonsuz teflekkürlerimi iletmekten büyük bir zevk duyuyorum. Ayr ca, Dr. Hülya ÇOfiTAN, teze kaynak sa laman n d fl nda, yo- un ifl yükünün aras nda bana vakit ay rma nezakatini göstererek, de erli fikirleri ile de çok önemli katk lar sa lad. Kendisinin ilgi ve yard mlar olmasayd, bu tezin tamamlanmas herhâlde mümkün olmazd. Ayr ca, gösterdi i sab r ve anlay flla; zaman zaman ümitsizli e düfltü üm anlarda verdi i moral ve destekle tez dan flmanl n n çok ötesinde katk larda bulunan, kendisine çok fley borçlu oldu um de erli hocam Prof. Dr. smail KIRCA ya ne kadar teflekkür etsem kifayetsiz kal r. Tezin bas lmas n üstlenen Beta Yay nc l k A.fi. nin de erli yönetim kurulu baflkan Say n Seyhan SATAR a ve çal flanlar na teflekkür etmek de benim için ayr bir mutluluk Say n Seyhan SATAR n ekonomik krizin yafland bugünlerde tezin bas lmas konusunda gösterdi i duyarl l k ve yard mlar her türlü takdirin ötesindedir. Say n SATAR ile tan flmama vesile olan de erli arkadafl m Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi BF nin ö retim üyelerinden Dr. lyas ÇEL KTAfi a da teflekkür etmeyi bir borç biliyorum. Nihayet, tezin tamamland s ralarda tan flt m hayat arkadafl m, sevgili eflim Zeynep e de s cak ilgisi, deste i ve tezin bas lmas s ras ndaki sabr için teflekkür ederim.

8

9 Ç NDEK LER ÖNSÖZ...V KISALTMALAR...XV KONUNUN TAKD M VE ELE ALINIfi B Ç M...XIX 1. Bölüm AYRILMA HAKKINA L fik N GENEL B LG LER 1. Ayr lma Hakk Kavram...1 I. Genel Olarak...1 II. III. Ayr lma Hakk n n Tarihsel Geliflimi...9 Amaç ve Fonksiyonlar...19 IV. Ayr lma Hakk n Aç klayan Teoriler...26 A. Pay Sahibinin Veto Hakk n n Tazmini Teorisi...26 B. Ortakl k Varl klar n n Ele Geçirilmesi Teorisi...29 C. Hisse Senedinin Piyasa De erinin Varsay msal De erinin Alt na Düflmesini Engellemek ve Yöneticilerin Denetimini Sa lamak Teorisi...31 D. Yönetimsel Teflvik Teorisi...34 E. Tercihlerin Uzlaflt r lmas Teorisi...36 F. Teorilerin De erlendirilmesi Ayr lma Hakk n n Benzer Kavramlarla liflkisi...40 I. Ça r da Bulunma Yükümlülü üyle...40 II. III. Teklif Sonras Az nl kta Kalanlar n Paylar n Kontrolü Ele Geçiren Kifli veya Gruba Satma Hakk yla...49 Teklif Sonras Ço unlu u Ele Geçiren Kifli veya Grubun Az nl Elinde Kalan Paylar Satmaya Zorlama Hakk yla...51 IV. Iskat le...56 V. Ba l Nama Yaz l Pay n Devrinde Pay Defterine Kay ttan mtina Edilemeyecek stisnaî Hâllerde Yönetim Kurulu Üyesi ile Pay Sahiplerine Tan nan Sat n Alma Hakk yla...58 VI. Anonim Ortakl n Limited Ortakl a Dönüflmesi Hâlinde Tan nan Ayr lma Hakk yla...60

10 X Ç NDEK LER 2. Bölüm AYRILMA HAKKININ ÖZELL KLER ve KULLANILMASI 3. Ayr lma Hakk n n Özellikleri...65 I. Pay Sahibi Taraf ndan Talep Edilebilmesi...65 A. Genel Olarak...65 B. Ayr lma Hakk n n Kullan m n n Oy Hakk na Sahip Olmaya Ba lanmas Sorunu...65 C. Pay Üzerinde ntifa Hakk Tan nmas Hâlinde Ayr lma Hakk n n Kimin Taraf ndan Kullan laca Sorunu...68 D. Ba l Nama Yaz l Pay n Devri Hâlinde Ayr lma Hakk n n Kimin Taraf ndan Kullan laca Sorunu...70 II. Vazgeçilemez Nitelikte Bireysel Bir Hak Olmas...74 III. Anonim Ortakl a Karfl Talep Edilmesi...77 IV. Talep Halinde Anonim Ortakl n Pay Sat n Alma Yükümlülü ünü Do urmas...78 V. Talep çin Önemli Baz Kararlara Muhalif Kalmay Gerektirmesi...82 A. Anonim Ortakl kta Önemli Karar Kavram Genel Olarak Ayr lma Hakk n Do uran Önemli Kararlar...84 a. Niteli i...84 b. Türleri...91 aa. Birleflme...91 bb. Bölünme...94 cc. Nev i De ifltirme...99 dd. Di erleri aaa. Hâkim Ortakl n Yavru Ortakl k le lgili Baz fllemleri bbb. Aktiflerin Tümünün veya Önemli Bir Bölümünün Sat lmas ccc. Borsa Kotundan Ç kma ddd. Önemli Baz Esas Sözleflme De ifliklikleri Ayr lma Hakk na Konu Olan Önemli Kararlar n Tahdidî Olup Olmad B. Önemli Kararlara Muhalif Olma VI. Talep çin lave Bir fiart n Öngörülmemesi VII. Pay n Âdil De eri Üzerinden Sat n Al nmas A. Âdil De er Kavram Genel Olarak Terminoloji Sorunu Pay n De erinin Çeflitli Anlamlar...121

11 Ç NDEK LER XI 4. Âdil De erin Unsurlar ve Di er De er Ölçüleri le liflkisi Paylar n De erinin Eflit Olmas Sorunu-Pay n Niteli inin De eri Üzerindeki Etkisi B. De er Tespit Yöntemleri Genel Olarak Âdil De erin Tespitinde Kullan labilecek Yöntem Çeflitleri Karfl laflt rmal Hukukta Kullan lan Yöntemler a. ABD Hukukunda b. Alman Hukukunda c. sviçre Hukukunda d. talyan Hukukunda VIII. Ayr lma Hakk n n Emredici fiekilde Düzenlenmesi A. Ayr lma Hakk n Düzenleyen Hükümlerin Emredici Nitelikte Olmas B. Ayr lma Hakk na liflkin Esas Sözleflmeye Konulabilecek Hükümler Ayr lma Hakk n n Kullan lmas ve flleyifl Süreci I. flleyifl Sürecinin Aflamalar A. Genel Olarak B. Karfl laflt rmal Hukukta flleyifl Süreci ABD Hukukunda Alman Hukukunda sviçre Hukukunda talyan Hukukunda Kanada Hukukunda II. Ayr lma Bedelinin Tespiti Davas A. Genel Olarak B. Davan n Usûl Hukukuna liflkin Özellikleri Davan n Niteli i Davan n Taraflar a. Davac b. Daval Davan n Aç lma Süresi Yarg lama Masraflar III. Ayr lma Hakk n n Paylar n Tamam çin Kullan lmas Sorunu IV. Ayr lma Hakk n n Di er Pay Sahipli i Haklar na Etkisi A. Ayr lma Hakk n Do uran Karara Karfl Di er Hukuki Yollara Gidilmesi Bak m ndan (Ayr lma Hakk n n Münhas rl ) B. Di er Pay Sahipli i Haklar na Etkisi Bak m ndan...168

12 XII Ç NDEK LER 3. Bölüm TÜRK HUKUKUNDA PAY SAH B N N ANON M ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI 5. Genel Olarak Türk Hukukunda Ayr lma Hakk Kavram Anonim Ortakl klarda Ayr lma Hakk n n Düzenlenmesi htiyac I. Genel Olarak II. Ayr lma Hakk na Konu Olacak fllemler Bak m ndan A. Birleflmede B. Bölünmede C. Nev i De ifltirmede D. Di er fllemlerde Aktiflerin Toptan Sat fl nda Borsa Kotundan Ç kmada Önemli Baz Esas Sözleflme De iflikliklerinde TTK Tasar s nda Ayr lma Hakk I. Genel Olarak II. Ayr lma Hakk n Do uran fllemler A. Birleflmede B. Ba l flletmelerde Genel Olarak Genel Kurul Karar na Ba l Olmayan Ayr lma Hakk Önemli Baz Kararlara Muhalif Kal nmas n Gerektiren Ayr lma Hakk III. Ayr lma Hakk n n flleyifl Süreci IV. A. Birleflmede B. Ba l flletmelerde Düzenlemenin Emredici Olup Olmad -Ayr lma Hakk yla lgili Esas Sözleflmeye Konulabilecek Kay tlar A. Genel Olarak B. Birleflmede C. Ba l flletmelerde V. De erlendirme ve Görüflümüz A. Genel Olarak B. Birleflmede C. Ba l flletmelerde Halka Aç k Anonim Ortakl klara liflkin Bir Düzenleme Önerisi I. Ayr lma Hakk na liflkin Düzenlemenin Önkoflulu: Anonim Ortakl n Kendi Pay n ktisap Yasa na stisna Tan nmas II. Düzenlemenin Yap laca Yer A. Genel Olarak...209

13 Ç NDEK LER XIII B. TTK Tasar s n n Çizdi i Çerçeve çinde Yap labilecek Düzenlemeler C. Ayr lma Hakk n n Halka Aç k Anonim Ortakl klar Bak m ndan TTK Tasar s ndan Farkl Bir fiekilde Düzenlenmesi htiyac III. Düzenlemede Dikkat Edilecek Hususlar A. Ayr lma Hakk n Do uran fllemler Bak m ndan B. Ayr lma Hakk ndan Muafiyet Hâlleri Aç s ndan C. Ayr lma Hakk n n flleyifl Süreci tibariyle IV. Düzenlemenin Sonuçlar V. Öneri Metni SONUÇ KAYNAKÇA...233

14

15 KISALTMALAR AB ABD AG AktG ALI AMF Art. Avrupa Birli i Amerika Birleflik Devletleri Aktiengesellschaft Aktiengesetz American Law Institute Autorité Marchés Financiers Article/Artikel b. Bent B. Bask /Bas Batider BB BGH BK Boston C.L.Rev. BOTSCHAFT bkz. BörsG Bus Law Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Der Betriebs-Berater Bundesgerichtshof Borçlar Kanunu Boston Corporate Law Review Botschaft zum Bundesgesetz Über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung, vom 13.Juni 2000, BBI Bak n z Börsengesetz The Business Lawyer c. Cümle C CA Cal. L. Rev. Case W. Res. L. Rev. CBCA Cilt Company Act California Law Review Case Western Reserve Law Review Canada Business Corporation Act

16 XVI KISALTMALAR CC CMF COB Colum L. Rev. Del. Gen. Corp. L. Del. J. Corp. L. Duke L.J. Diss. dn. E EC EEC Ed. f FusG Geo L.J. Harv. J. On Legis HD Hrsg HUMK kt. ve Mal. Der. ÜHFM karfl. KVK md. Mük. N.C.L. Rev. N.Y.U.L. Rev. Ottawa L. Rev. OR REPRAX City Code on Takeovers and Mergers Conseil des Marchés Financiers Commission des Opérations de Bourse Columbia Law Review Delaware General Corporation Law Delaware Journal of Corporate Law Duke Law Journal Dissertation Dipnot Esas European Community European Economic Community Edition F kra Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung Georgia Law Journal Harvard Journal on Legislation Hukuk Dairesi Herausgeber Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu ktisat ve Maliye Dergisi stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas Karfl laflt r n z Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Mükerrer North Carolina Law Review New York University Law Review Ottawa Law Review Obligationenrecht Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis im Gesellschatfs- und Handelsregisterrecht

17 KISALTMALAR XVII RG Rn. Resmi Gazete Randnummer s. Sayfa S Sec. SPKn. SpruchG SZW TC TMSK TTK UCLA L. Rev. UmwG University of Pennsylvania L. Rev. vd. Vol. VUK Wash UL Q. WBL WpüG Yale L.J. ZGR ZHR Say Section Sermaye Piyasas Kanunu Spruchverfahrensgesetz Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu Türk Ticaret Kanunu University of California Faculty of Law Review Umwandlungsgesetz University of Pennsylvania Law Review ve devam Volume Vergi Usul Kanunu Washington University Law Qarterly Wirtschaftsrechtliche Blaetter Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz The Yale Law Journal Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschatfsrec Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

18

19 KONUNUN TAKD M ve ELE ALINIfi B Ç M Anonim ortakl klar hukukunun temel sorunlar ndan biri de, az nl kla ço unluk aras ndaki menfaat ihtilâflar n n giderilmesidir. Hattâ, bunun da ötesinde, anonim ortakl kla iliflkili bütün menfaat sahipleri aras nda bir dengenin kurulmas, anonim ortakl klar hukukunun nihaî amaçlar ndan birisidir. Az nl kla ço unluk aras nda yaflanan menfaat ihtilâflar n n bir k sm, birleflme, bölünme, nev i de ifltirme, aktiflerin tümünün veya önemli bir bölümünün sat lmas gibi ortakl n temel yap s nda de ifliklik yapan ifllemlerde ortaya ç kmaktad r. Ortakl klar, büyümek, geliflmek, verimlili i sa lamak için küçülmek veya yeni faaliyet konular nda iktisadî hayat n sürdürmek gibi yap sal dönüflümler geçirmek zorunda kalabilirler. Ortakl klar n karfl laflt klar bu durumlar, ticarî hayat n ve özellikle geliflen rekabet ortam n n bir gere idir. Ortakl n yap sal dönüflümüne yol açan bu tür kararlar/ifllemler, ortakl k bak m ndan, mahiyeti gere i önemli, hattâ stratejik nitelik tafl rlar. Di er taraftan, bu nitelikte kararlar, pay sahiplerinin ortakl k içindeki hukukî konumlar n olumsuz yönde etkileyebilir ve pay n devredilememesi riskini de do urabilir. flte, ortakl n yap s n etkileyen önemli nitelikteki baz genel kurul kararlar na muhalif kalan pay sahiplerine, paylar n âdil de eri üzerinden ortakl a satma hakk n ifade eden ayr lma hakk, ABD ve talya da 19 ncu yüzy lda ortaya ç km fl, daha sonra Alman ve sviçre hukuklar nda da benimsenerek, kanunî düzenlemelere kavuflturulmufltur. Ayr lma hakk, karfl laflt rmal hukukta, oldukça genifl bir biçimde incelemeye konu olmufl ve yarg kararlar uygulamay flekillendirmifltir. Bu konuda kanunî düzenlemeler de ilginç bir seyir izlemifl, bu hakk n daha etkin ve verimli bir flekilde kullan labilmesini temin etmek için yeni düzenlemeler yap lm flt r. ABD hukukunda Model Business Corporation Act i buna örnek olarak gösterebiliriz. Ayr lma hakk, Türk hukukunda, anonim ortakl klar n limited ortakl klara dönüflmesiyle ilgili TTK md. 554 hükmü bir tarafa b rak lacak olursa, düzenlenmemifltir. Buna karfl l k, TBMM Adalet Komisyonu nunda 3 May s 2007 tarih ve 123 no lu kararla kabul edilerek TBMM Baflkanl na sunulan TTK Tasar s nda ise, ayr lma hakk konusunda birleflme ve ba l iflletmeler alan nda olmak üzere iki yerde düzenleme yap lm flt r.

20 XX KONUNUN TAKD M VE ELE ALINIfi B Ç M TTK Tasar s ile, ayr lma hakk n n mevzuat m za girecek olmas, son derece önemli bir geliflmedir. TTK Tasar s nda bu kurumun düzenlenmesi, Tasar n n pay sahiplerinin korunmas yla ilgili genel e ilimine uygun, hattâ bu e ilimi tamamlay c niteliktedir. Ekonomik ve hukukî geliflmeler sonucunda konunun Türk hukukunda düzenlenmesi ihtiyac n n ortaya ç kmas ve TTK Tasar s nda da konuyla ilgili hükümlere yer verilmesi, anonim ortakl klarda ayr lma hakk n tez konusu olarak seçmemize yol açm flt r. Tezimizde, ayr lma hakk, karfl laflt rmal hukuk ve Tasar aç s ndan bütün yönleriyle incelenmeye çal fl lm flt r. Bu çerçevede ayr lma hakk n n mahiyeti, düzenlenifl amac, özellikleri ve iflleyifl süreci, incelenen temel konulard r. Bu arada önemle belirtelim ki, ayr lma hakk, anonim ortakl klara özgü bir kurum de ildir. Almanya ve sviçre gibi pek çok ülkede, bu hak, tüm ticaret ortakl klar n kapsayacak flekilde düzenlenmifltir. Buna karfl l k ayr lma hakk n n, bu çal flmada anonim ortakl klarla s n rl olarak incelenmesi, konunun anonim ortakl klarda flah s ortakl klar na nazaran daha fazla özellik göstermesinden kaynaklanmaktad r. fiöyle ki, flah s ortal klar nda, orta n ortakl ktan ayr lmas sonucunu do uran ç kma ve ç kar lma kavramlar, bu ortakl k türlerine yabanc de ildir. Bununla beraber, anonim ortakl klarda pay sahibinin ortakl ktan ayr lmas - n n normal yolu, pay n devridir. Oysa, ayr lma hakk, anonim ortakl klarda, sermayenin iadesi yasa ve ortakl n kendi pay n iktisap etmesi ile ilgili s n rlamalar nedeniyle istisnaî nitelikte bir düzenleme olup, bu ortakl n yap s na yabanc bir kavramd r. Bu yönüyle an lan hakk n, anonim ortakl klar bak m ndan ayr ca ele al nmas nda fayda vard r. Çal flmam z n ilk bölümünde, ayr lma hakk kavram, bu hakk n tarihsel geliflimi ve düzenlenifl amac ile benzer kavramlarla iliflkisi ortaya konulmaya çal fl lm flt r. kinci bölümde, ayr lma hakk n n özellikleri ve kullan lmas ve iflleyifl süreci incelenmifltir. Bu kapsamda önemli karar kavram, hangi kararlarda bu hakk n tan nd, bu kararlar n tahdidî bir flekilde olup olmad konular ile ayr lma hakk n n önemli bir unsurunu oluflturan âdil de erin hangi esaslar dahilinde tespit edilece i konular üzerinde durulmufltur. Üçüncü bölüm ise, Türk hukukunda ayr lma hakk na ayr lm flt r. Bu bölümde, TTK Tasar s n n konuya iliflkin hükümleri incelenmifltir. Bu arada ilgili hükümlerin yerindeli i ve özellikle halka aç k anonim ortakl klar n ihtiyaçlar n karfl lay p karfl lamad sorunu üzerinde durulmufl, ayr ca bir kanun teklifi haz rlanm flt r. Nihayet, tezimiz, var lan sonuçlar kapsayan bir k s mla son bulmaktad r.

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, Say 12, ss 55-65, 2007 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Hakan TAfiDEM R * - P nar G RG N ** Özet

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı