2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI"

Transkript

1 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý ve katlanmamalýdýr ÖSYS Tercih Formunda ÖSYM numaranýz, adýnýz ve soyadýnýz basýlý durumdadýr. Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir. TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Optik okuyucularla okunacak olan Tercih Formunun bu alaný, merkezi yerleþtirme sistemi ile öðrenci alacak yükseköðretim programlarýndan hangilerine kaydolmak istediðinizi, tercih sýranýza göre belirtmeniz için ayrýlmýþtýr. Bu alanýn doldurulmasýnda iki ayrý iþlem bulunmaktadýr. Birinci iþlem, girmek istenilen yükseköðretim programlarýnýn kodlarýnýn, bu kýlavuzdaki Tablo-3 ve Tablo-4'ten bulunarak tercih sýrasýna konulmasý ve bu kodlarýn, sýrasýyla, her kareye bir rakam gelecek þekilde, tercih alanlarýnýn üst kýsmýndaki kutulara yazýlmasýdýr. Ýkinci iþlem ise, her kutuya yazýlan rakamýn bu kutunun altýndaki yuvarlaklar içinde bulunmasý ve bu yuvarlaklarýn Tercih Formunda gösterilen örneðe uygun olarak doldurulmasýdýr. Her sütunda sadece bir yuvarlaðýn karalanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Programýn kodu, yuvarlaklar doldurularak iþaretlenmezse tercih yapýlmamýþ sayýlýr. Yuvarlaklar doldurulurken yanlýþ yapýlýrsa ve doldurulan yuvarlaklarýn ifade ettiði kod baþka bir yükseköðretim programýna ait ise o program tercih edilmiþ sayýlýr. Bu kod hiçbir programa ait deðilse ilgili tercih iptal edilir. Yapacaðýnýz kodlama yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Bir adayýn ÖSS'de almýþ olduðu puana göre girmek istediði yükseköðretim programlarýný, bu kýlavuzdaki hangi tablolardan seçeceði ve toplam kaç tercih yapabileceði bu bilgi alanýnýn üzerinde belirtilmiþ olacaktýr. Tercihlerinizi 1 numaralý tercih alanýndan baþlayarak yazmayý ve kodlamayý unutmayýnýz ÖSS puanlarýndan en az biri 120,000 veya daha fazla olan adaylarýn Tercih Formunda tercih alanlarýnýn üst tarafýna "TABLO-3 VEYA TABLO-4'ÜN HERHANGÝ BÝRÝNDEN 18'Ý GEÇMEMEK ÜZERE, TOPLAM 24 TERCÝH YAPABÝLÝRSÝNÝZ" uyarýsý yazýlmýþtýr. Bu adaylar önlisans ve lisans yükseköðretim programlarýnýn bulunduðu Tablo-3 ve Tablo-4'ten, bu tablolarýn birinden 18'i geçmemek üzere toplam 24 tercih yapabilirler ÖSS'de 105, ,999 arasýnda ÖSS puaný alan adaylarýn Tercih Formunda tercih alanlarýnýn üst tarafýna "YALNIZ TABLO-3'TEN 18 TERCÝH YAPABÝLÝRSÝNÝZ" uyarýsý yazýlmýþtýr. Bu adaylar yalnýz önlisans yükseköðretim programlarý ile Açýköðretim programlarýnýn bulunduðu Tablo-3'ten en çok 18 tercih yapabilirler. Tablo-3 ve Tablo-4'te, her yükseköðretim programýnýn adýnýn önündeki altý rakamlý sayý o programý belirten özel koddur. 2 Yukarýdaki açýklamalara göre her aday, girmek istediði programlarýn kodlarýný, Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sýrasýna göre form üzerinde ayrýlan alanlara yazacak ve kodlayacaktýr. Tercih alanlarýnýn tamamýnýn doldurulmasý zorunlu deðildir. Örneðin, bir aday Tercih Formunda yalnýzca dört programý göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediði takdirde baþka bir yerde okumak niyetinde deðilse, sadece bu dört programýn kodlarýný yazýp kodlamakla yetinebilir. Ancak bu durumda da adayýn, girmek istediði bu dört programý (1.) sýra numaralý yerden baþlayarak tercih sýrasýna göre yazmasý ve kodlamasý gerekir. Sadece Özel Yetenek Sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) kaydolmak isteyen adaylar, Tercih Formunu doldurarak Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine teslim etmeyecekler veya Merkezimize göndermeyeceklerdir. Tablo-3'te ve Tablo-4'te 1998-ÖSYS sonuçlarýna göre, yükseköðretim programlarýnýn ilgili puan sýralamasýnda üstten yüzde kaç içinden öðrenci almýþ olduklarý gösterilmiþtir. Bu yüzdelik dilimler, ilgili yükseköðretim programlarýnýn ne kadar çok istendiðini gösterir. Tercihlerinizi yaparken bu yüzdelik dilimler ile kendi yüzdelik dilimlerinizi birlikte göz önünde tutmanýz yararýnýza olabilir. Yükseköðretim programlarýnýn yüzdelik dilimlerinden yararlanýrken, yüzdelik dilimlerin ortaöðretim baþarý puaný katýlarak hesaplanan 1998 Y-ÖSS ve ÖYS puanlarýna göre verildiðini dikkate almanýz gerekir ÖSYS'de Tablo-4'te yer alan yükseköðretim programlarýna yerleþtirme yapýlýrken kullanýlan puan türleri 1999-ÖSS'dekinden farklýdýr ÖSYS'de 1999-ÖSS'de kullanýlacak olan puan türlerine göre yerleþtirme yapýlsaydý yüzdelik dilimlerinde 1998'e göre ne gibi bir farklýlýk olacaðý henüz bilinmemektedir. Yüzdelik dilimler yorumlanýrken adaylarýn bu hususu göz önünde tutmalarý yararlý olacaktýr. Puan türleri farklý olmakla birlikte yükseköðretim programlarý için hesaplanacak olan yüzdelik dilimlerin bu iki yýlda birbirinden çok farklý olacaklarý beklenmez. Örneðin, bir yükseköðretim programý 1998 yýlýnda ÖYS puanýna göre %1 diliminden öðrenci alýyorsa bu programýn 1999 yýlýnda ÖSS puanýna göre %2 veya %3 dilimlerinden öðrenci almasý çok az bir olasýlýktýr. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýnýn tercih listenizdeki sýrasýný belirlerken çok dikkatli davranmanýz ve bu programlar hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Her þeyden önce adaylar hangi tablolardan tercih yapacaklarsa bu tablolarý dikkatle incelemelidirler. Bu tablolarda, her programýn adaylarda aradýðý koþullar da belirtilmiþtir. Okul türü, alan/kol/ bölüm, yaþ, saðlýk, cinsiyet vb. bütün koþullarýný tam olarak karþýlayamadýðýnýz programlarý tercih etmeyiniz. Bir programýn gerektirdiði koþullarý dikkate almadan yaptýðýnýz tercihlerin sorumluluðu size ait olacak, Merkezimiz koþullara uyup uymadýðýnýzý kontrol yükümlülüðünü taþýmayacaktýr. Koþullarýný karþýlayamadýðýnýz bir programa puanýnýz elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Alanlarýnda bir yükseköðretim programýna girmek isteyenler ile bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn, kendi alanlarýyla ilgili yükseköðretim programlarýný tercih ederlerken Tablo-6'yý çok iyi incelemeleri yararlarýna olacaktýr. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýný isteðinize göre sýralayabilmeniz için merkezi yerleþtirme sisteminin nasýl iþlediðini bilmenizde yarar vardýr. Merkezi yerleþtirme, adaylarýn puanlarýna ve tercihlerine göre bilgisayarla yapýlacaktýr. Sistemin esaslarý þu þekilde özetlenebilir:

2 a) Her yükseköðretim programýna, Kýlavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koþullarý taþýyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiþ olan adaylar arasýndan kontenjan sayýsý kadar öðrenci seçilecektir. Bu seçim iþleminde ilgili Y- ÖSS puaný yüksek olan adaya öncelik verilecektir. b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn puanlarýyla girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz. c) Aday sayýsý merkezi yerleþtirme sistemiyle öðrenci alan programlarýn toplam kontenjan sayýsýndan fazla olduðu için adaylarýn bir kýsmý hiçbir programa kayýt hakký kazanamayacaktýr. d) Merkezi yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir. e) Bir adayýn kayýt hakký kazandýðý bir program varsa, kendisine gönderilecek ÖSYS Sonuç Belgesinde bu programýn açýk adý yazýlý olacaktýr. Ayrýca, o programýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumuna gönderilecek listede kayýt hakký kazanan bütün adaylarýn açýk kimlikleri, fotoðraflarý, puanlarý, yerleþtiði programýn alanýnda olup olmadýðý ve ek puandan yararlanýp yararlanmadýðý yer alacaktýr. f) Tercihlerinizi yaparken göz önünde tutmanýz gereken en önemli nokta, kendi alanýnýza uygun bir programý tercih ettiðinizde aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýzýn 0,5, kendi alanýnýz dýþýndaki bir programý tercih ettiðinizde 0,2 katsayý ile çarpýlacaðýdýr. Ayrýca bir diðer önemli nokta da, kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra en çok istediðiniz programý ikinci tercihinize yazmanýz ve bütün tercihlerinizi bu þekilde sýralamanýzdýr. Tercihlerinizi, Tablo- 3 ve Tablo-4'te verilen yüzdelik sýraya göre sýralamanýz þart deðildir. Ancak, ayný puan türüyle öðrenci alan iki programdan yüzdelik sýrasý diðerine göre çok yüksek olaný daha sonraki tercihinize yazarsanýz, önceki tercihinize yerleþememeniz halinde, sonraki tercihinize yerleþme olasýlýðýnýzýn daha az olacaðýný unutmayýnýz. Duruma göre yapabileceðiniz 18 veya 24 tercihin baþtan birkaç tanesini "puaným yeterli olmayabilir" endiþesine kapýlmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediðiniz programlarý yazabilirsiniz. Kazansanýz bile kaydolmayý düþünmediðiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz, böylece bu programlara kaydolmak isteyebilecek baþka adaylara engel olmazsýnýz. Ancak sizin için, ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak önemliyse, sonlardaki birkaç tercihinize, ilgili tablolardaki yüzdelikler ile kendi durumunuzu göz önünde tutarak, puanýnýz düþük de olsa girebileceðinizi tahmin ettiðiniz programlarý yazabilirsiniz. Merkezi yerleþtirme sisteminin yukarýda özetlenen esaslarýný daha açýk olarak belirtmek için aþaðýda iki örnek verilmiþtir. X ve Z, 1999-ÖSS'ye giren iki aday olsun: ÖRNEK l : Ayný okul ve ayný alan çýkýþlý olan iki adaydan aday- X birinci tercihine, aday-z ise sonuncu tercihine ayný programý yazýyor. Bu program Sayýsal Aðýrlýklý Y-ÖSS-SAY Puanýna göre öðrenci almaktadýr. Diyelim ki ÖSS sonucunda; Aday-X : 172,253 Aday-Z : 175,877 Y-ÖSS-SAY Puaný elde ediyorlar. Eðer aday-z daha önceki tercihlerine girememiþse, bilgisayar bu programa yerleþtirmek için puaný daha yüksek olduðundan aday-z'ye öncelik verecektir. 3 ÖRNEK 2 : Aday-Z ilk tercih olarak bir üniversitenin fenedebiyat fakültesi matematik programýný yazýyor ve diyelim ki en yüksek Sayýsal Aðýrlýklý Y-ÖSS Puaný alan aday oluyor. Bu durumda aday-z, o üniversitenin fen-edebiyat fakültesi matematik programýna kayýt hakký kazanacaktýr. Adý yalnýz bu programýn listesinde yer alacak ve baþka hiçbir yükseköðretim programýna kaydolma hakkýna sahip olmayacaktýr. Adayýn en çok girmek istediði yükseköðretim programý bu ise sorun yoktur, adayýn isteði gerçekleþmiþtir. Aday yüksek puan alamayacaðýný tahmin ederek bu programý birinci tercihine yazmýþsa ve en çok girmek istediði program baþka bir program ise bu durumda aday-z daha az istediði bir programa yerleþmiþ olacaktýr. Böyle bir duruma düþmemek için aday-z'nin en çok girmek istediði programý birinci tercihi olarak belirtmesi gerekirdi. Merkezi yerleþtirme sistemine iliþkin olarak buraya kadar yapýlan açýklamalarý ve verilen örnekleri inceledikten sonra, müsvedde kâðýdýna yaptýðýnýz tercih listenizi son olarak þu açýlardan bir kez daha kontrol ediniz. Hangi tablodan kaç tercih yapabileceðinizi göz önünde tuttunuz mu? Listenizdeki programlarýn giriþ için aradýklarý bütün koþullarý taþýyor musunuz? Listenizdeki programlarýn kodlarýný hatasýz yazdýnýz mý? Listenizdeki programlarýn sýrasý gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým" demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu böyle midir? Listenizdeki programlarla mezuniyet alanýnýz ayný mý? Farklý ise tercih sýralarý doðru mu? Bütün bu kontrollerden sonra kesin karara vardýysanýz tercih listenizdeki kodlarý, sýrasýný bozmadan ve yanlýþsýz olarak Tercih Formunda ayrýlan yerlere yazýp kodlayýnýz. Tercih Formuna kodlamýþ olduðunuz tercihlerinizde sonradan deðiþiklik yapmanýz mümkün deðildir. Merkezimize ulaþan Tercih Formunun iptali mümkün deðildir, formun aslýný görme istekleri karþýlanmaz. Merkezi yerleþtirme iþlemi Tercih Formuna kodlamýþ olduðunuz tercihlerinize göre yapýlacaktýr öðretim yýlýnda okul birincisi olanlar için ayrýlan kontenjanlar Tablo-3 ve Tablo-4'ün 6 numaralý sütununda gösterilmiþtir. Bir programýn öngördüðü okul türü, yaþ, cinsiyet, saðlýk gibi tüm koþullar okul birincileri için de aynen geçerlidir OKUL BÝRÝNCÝLERÝNÝN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR NELERDÝR? ÖSS'de baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezi yerleþtirme ile Y-ÖSS puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirileceklerdir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköðretim programlarý arasýndan yapan okul birincileri, puanlarýnýn yüksek olmamasý durumunda hiçbir programa kayýt hakký kazanamayabilirler. Tercihlerini dengeli yapan okul birincileri bir yükseköðretim programýna yerleþebilirler. Okul birincilerinin kendilerine saðlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarýný göz önünde tutarak, dengeli bir þekilde yapmalarý gerekir.

3 ÖZÜRLÜ ADAYLARIN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR NELERDÝR? Görme özürü bulunan adaylarýn, özürleri yüzünden baþarýlý olamayacaklarý yükseköðretim programlarýný tercih etmemeleri gerekir. Bu adaylarýn, baþarýlý olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya iþitme gerektiren sosyal, iktisadi ve beþeri bilim alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri beklenir. Bedensel özürü bulunan adaylarýn, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihlerini belirlerken özürlerini dikkate almalarý yararlarýna olacaktýr. Örneðin, ellerini kullanamayan adaylarýn, ellerin kullanýlmasýný gerektiren yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri öðrenimleri sýrasýnda aþýlmasý imkânsýz güçlüklerle karþýlaþmalarýna neden olabilir TERCÝH FORMUNUN ÝMZALANMASI Tercih Formu üzerindeki Tercih Sýranýza Göre Girmek Ýstediðiniz Yükseköðretim Programlarý alanýný yukarýdaki açýklamalara uygun olarak doldurduktan sonra formun arka yüzünde yer alan imza kýsmýndaki yazýyý dikkatle okuyunuz. Bu yazýnýn altýna formu doldurduðunuz tarihi yazýnýz ve yan taraftaki ilgili çerçeve içine dýþarý taþýrmadan tükenmezkalem veya dolmakalemle imzanýzý atýnýz. Tercih Formunuzun geçerli olabilmesi için bu formu kendi yazýnýzla doldurup imzalamýþ olmanýz gerekir. Tercih Formu ÖSYM'ye ulaþtýktan sonra üzerinde hiçbir deðiþiklik veya düzeltme yapýlmaz YÜKSEK ÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMUNA (YURTKUR) AÝT BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formunun arka yüzünde yer alan YURTKUR Baþvuru Formu, Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalmak isteyen veya bu kurumdan öðrenim kredisi veya katký kredisi almak isteyen adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Adayýn ailesinin ikamet ettiði yer, öðrenim göreceði yükseköðretim programýnýn bulunduðu þehrin belediye sýnýrlarý dýþýnda ise (þehir içi nakil araçlarýndan yardýmsýz faydalanamayan âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayan öðrenciler hariç) yurt baþvurusu dikkate alýnacaktýr. Ad ve soyadýnýzý ilgili alana büyük harflerle okunaklý olarak yazýnýz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorularda cevabýnýzý önce küçük karelerin içine yazýnýz, daha sonra bu karelere yazdýðýnýz harf veya rakamlarý her karenin altýnda bir sütun halinde sýralanmýþ olan yuvarlaklarda bularak, kurþunkalemle dýþarýya taþýrmadan karalayýnýz. 6. ve 8. sorularý cevaplarken haneleri saða dayalý olarak yazýnýz. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sorularda ise cevaplamayý düþündüðünüz seçeneðin sol tarafýnda ya da altýnda yer alan yuvarlaðý dýþarý taþýrmadan kurþunkalemle karalayýnýz (Durumunuza uygun olmayan soruya ait kutuyu boþ býrakýnýz.). 2. soruyu cevaplarken þu hususlara dikkat ediniz: Tercihlerinizden hangisine yerleþtirildiðiniz takdirde yurt olanaklarýndan yararlanmak istediðinizi bu tercihlerin altýndaki yuvarlaklarý karalamak suretiyle belirtiniz. Yurtta kalmak istemiyorsanýz ilgili tercihinizin altýndaki yuvarlaðý boþ býrakýnýz. (Kurum yurtlarýnýn bulunduðu il/ilçeler ile aylýk ücreti farklý olan yurt listeleri, bu kýlavuzun 101. sayfasýndadýr.) 4. soruyu cevaplarken aile reisinin ikamet ettiði ilin trafik kodunu ilgili kutulara yazarak, kodlayacaksýnýz. Ancak, ailesi yurt dýþýnda ikamet edenler 88, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde ikamet edenler 89 kodunu ilgili kutulara yazarak kodlayacaklardýr. Aile reisi babadýr. Baba ölmüþ, malul olmuþ ya da üvey ise aile reisi olarak anne, boþanmýþ ise kanunen size bakmakla yükümlü olan taraf aile reisi olarak kabul edilecektir. Anne-baba boþanmýþ veya birisi ölmüþ ise kanunen size bakmakla yükümlü olan tarafýn mesleði ve maaþý yazýlarak kodlanacaktýr. Evli iseniz eþinizi aile reisi olarak göstereceksiniz (erkek aday kendisini gösterecektir). 5. ve 7. sorularý cevaplarken, yan sayfada verilen Aile Reisi Meslek Kodlarý listesinden size uyan seçeneði bularak iþaretlemeniz gerekmektedir (tüm meslek kodlarýný okuduktan sonra karar veriniz). 6. ve 8. sorularla ilgili aile gelirinizi beyan ederken, maaþ veya ücret karþýlýðý çalýþanlarýn aylýk net maaþ tutarlarýna, her türlü tazminatlar, yan ödemeler, mahrumiyet zammý, ek ders ücreti, aile yardýmý, fazla mesai, çocuk zammý, ikraz, yemek, lojman, tüketim kooperatifi vb. özel kesintiler ve varsa taþýnýr-taþýnmaz mallar ile mesleki ticaret veya zirai kazançtan elde ettiði gelirler de dahil edilecektir. Anne ve baba emekli olmasýna raðmen çalýþýyorsa, taþýnýr-taþýnmaz mallarý ile mesleki ticari veya zirai bir kazançtan elde ettiði gelirler de bir aylýk emekli maaþýna eklenecektir. Bir aylýk mesleki, ticari veya zirai gelirlerine taþýnýr veya taþýnmaz mallardan elde edilen gelirler de eklenecektir. (1) Gerçek usulde vergiye tabi mükellefin aylýk gelirini hesaplarken beyan olunan matrahtan, tahakkuk eden vergiyi düþtükten sonra, kalan miktarý 12'ye bölerek aylýk gelir (Türk Lirasý olarak) bulunacaktýr. Örnek: (Beyan olunan matrah - Tahakkuk eden) = Yýllýk Gelir : Ay = Aylýk Gelir ( ) = : 12 = (2) Basit (Götürü) usulde ise beyan olunan matrahý 12'ye bölerek aylýk geliri bulunuz. Örnek: Beyan olunan matrah : Ay = Aylýk Gelir : 12 = Soruyu cevaplarken öðrenim gören kardeþlerinize ait bilgileri ilgili kutulara yazarak kodlayýnýz yüksekokul bölümüne master veya doktora yapan kardeþleriniz varsa dahil ediniz. Kendinizi kodlamayýnýz. 14. Soruyu 1005, 2177, 2330 ve 3713 sayýlý Kanunlar kapsamýna giren þehit ve gazilerin çocuklarý cevaplayacaktýr. Durumunuz hangisine uygun ise ilgili yuvarlaðý karalayýnýz. Durumunuz uygun deðilse boþ býrakýnýz. 15. soruyu, lise ve dengi öðrenimini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna veya Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý yurtlarda barýnarak tamamlayanlar (Vakýflar Genel Müdürlüðü dýþýndaki diðer her türlü vakýf ve derneklere ait pansiyon veya yurtlarda barýnarak lise ve dengi öðrenimini tamamlayanlarla, anne veya babasý Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý kuruluþlarda çalýþanlar ya da bu kuruluþlardan emekli olanlar cevaplandýrmayacaktýr.) ile lise veya dengi öðrenimlerini Darüþþafaka Lisesinde tamamlayanlar cevaplandýracaktýr. Öðrenim Kredisi: Memleket içinde yükseköðrenim gören öðrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacýyla verilen borç paradýr. Öðrenim kredisi borcu; normal öðrenim süresince verilen 4

4 AÝLE REÝSÝ MESLEK KODLARI 01. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri 02. Anayasa Mahkemesi, Yargýtay, Danýþtay, Sayýþtay, Bölge Ýdare Mahkemeleri, Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu Baþkan ve Üyeleri, 03. Hakim, Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Cumhuriyet Savcýlarý 04. Üniversite Personel Kanunu'na tabi Öðretim Elemanlarý 05. Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi Üstsubay, Subay, Astsubay ve Uzman Çavuþlar 06. Müsteþar, Müsteþar Yardýmcýsý, Büyükelçi, Daimi Elçi, Ataþe, Vali, Vali Yardýmcýsý, Kaymakam ve Genel Müdürler 07. Seçimle iþ baþýna gelen Mahalli Ýdare Yöneticileri (Mahalle Muhtarlarý hariç) 08. Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Müdür Yardýmcýlarý ve Þube Müdürleri 09. Ýlköðretim ile lise ve dengi Okul Müdürleri, Müdür Yardýmcýlarý ve Öðretmenler Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi personel 11. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda 1475 Sayýlý Ýþ Kanunu'na göre çalýþan iþçiler 12. Sözleþmeli çalýþanlar; a) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 4/b maddesine göre çalýþanlar b) 233 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnameyi deðiþtiren 399 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalýþanlar c) Yukarýdakiler dýþýnda sözleþmeli çalýþanlar (geçici iþçiler hariç) 13. Yüksek tahsil gerektiren serbest meslek erbabýndan serbest çalýþan: Doktor, Diþ Tabibi, Avukat, Mühendis, Mimar, Eczacý, Noter, Kimyager, Veteriner vb. (emekli olmasýna raðmen bu meslekleri halen icra ettirenler dahil) 14. Ticaret erbabýndan: Sanayici, Tüccar, Toptancý, Komisyoncu, Kuyumcu, Mücevherci, Büyük Nakliyeci, Turizmci, Acentacý, Bankerler ile Turistik Otel, Lokanta, Motel, Kulüp, Çay Bahçesi, Kafeterya, Gazino, Diskotek, Bar, Pavyon, Plaj, Kaplýca, Sinema, Tiyatro, Güzellik ve Kuaför Salonu, Akaryakýt Ýstasyonu Ýþleticileri ile Basýmevleri, Kitap ve Yayýn Evleri, Ýmalatçý, Ýthalatçý, Ýhracatçý, Serbest Muhasebeci, Mali Müþavirler, Yeminli Mali Müþavirler 15. Gerçek usulde vergiye tabi olan ve kendi iþyerinde kendisi için çalýþan Küçük Esnaf, Zanaatçý ve Hizmet Erbabý 16. Basit (götürü) usulde vergiye tabi olanlar 17. Yurt dýþýnda çalýþan iþçiler ve iþçi emeklileri 18. Yurt dýþýnda resmi görevlerde çalýþanlar 19. Her türlü emekli, dul, yetim, gazi, ihtiyarlýk maaþý vb. alanlar 20. Vergiden muaf esnaf (bir iþyeri açmaksýzýn gezici olarak ve doðrudan doðruya müstehlike iþ yapan Hallaç, Kalaycý, Lehimci, Musluk Tamircisi, Çilingir, Ayakkabý Tamircisi, Kundura Boyacýsý, Berber, Nalbant, Fotoðrafçý, Odun ve Kömür Kýrýcýsý, Çamaþýr Yýkayýcýsý, Hamal gibi Küçük Sanat Erbabý), evlerde el emeði ile havlu, örtü, çarþaf, nakýþ iþleri, hazýr sepet, süpürge, paspas, fýrça yapan, çiçek yapanlar, nehir, göl ve denizlerde 50 rüsun tomlataya kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasýtalarý iþletenler, hayvanla veya hayvan arabasýyla nakliyecilik yapanlar, motorlu nakil vasýtasý kullanmamak þartýyla gezici olarak parekende ticaret ile iþtigal edenler 21. Taþýnmaz mallardan geliri olanlar (bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul gelirler) 22. Kendi arazisi olan çiftçiler 23. Hayvancýlýkla uðraþanlar (Besicilik, Arýcýlýk, Ýpek Böcekçiliði, Kümes Hayvancýlýðý, Balýkçýlýk vb.) 24. Vasýfsýz iþçi, Amele, Irgat gibi bedenen mevsimlik hizmet görenler ile geçici olarak bir iþ yerinde çalýþanlar 25. Kendisine ait olmayan özel bir iþyerinde maaþ ya da ücretli olarak sürekli sigortalý çalýþanlar 26. Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan (Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bað-Kur) emeklilik talebinde bulunup henüz emekli aylýðý baðlanmamýþ ve emeklilik iþlemleri devam edenler Sayýlý Ýþ Kanunu'na göre çalýþmakta iken, iþveren tarafýndan geçici olarak toplu þekilde ücretsiz izin verilenler 28. Ýsteðe baðlý sigortalý veya Bað-Kur'lu olanlar (Bað-Kur ve Sigorta primlerini kendileri ödeyenler) 29. Durumu yukarýdakilerden hiç birine uymayanlar (Baþkalarýnýn yardýmý ile geçinenler, sakatlýðý sebebiyle çalýþamaz durumda olanlar, ev hanýmlarý vb.) miktarlara Devlet Ýstatistik Enstitüsü Toptan Eþya Fiyat endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit edilir. Öðrenim kredisi almak istiyorsanýz 16. sorudaki yuvarlaðý karalayýnýz, almak istemiyorsanýz boþ býrakýnýz. Katký Kredisi: Yükseköðretim kurumlarýnda bir öðrenci için cari hizmet ödeneði karþýlýðý Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarýn devlet katkýsý dýþýnda kalan ve borçlanma karþýlýðý Kurumca öðrenci adýna Üniversitesi hesabýna ödenen paradýr. Katký kredisi borcu; normal öðrenim süresince öðrenci adýna üniversitesi hesaplarýna ödenen miktarlara Devlet Ýstatistik Enstitüsü Toptan Eþya Fiyat endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit edilir. Katký kredisi almak istiyorsanýz 16. sorudaki yuvarlaðý karalayýnýz, almak istemiyorsanýz boþ býrakýnýz GENEL YURTLARA VE YÜKSEK ÜCRETLÝ YURTLARA GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ Sadece genel yurtlarda kalmak istiyorsanýz 21. sorudaki birinci seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý; sadece aylýk ücreti farklý yurtlarda kalmak istiyorsanýz (Aylýk ücreti farklý olan yurtlar 101. sayfada belirtilmiþtir.) ikinci seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý; o ildeki genel yurtlara yerleþemediðiniz takdirde varsa aylýk ücreti farklý yurtlarda kalmak istiyorsanýz üçüncü seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý, aylýk ücreti farklý yurtlara yerleþemediðiniz takdirde genel yurtlarda kalmak istediðiniz takdirde dördüncü seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý karalayýnýz YURT VE KREDÝ BAÞVURULARI DEÐERLENDÝRÝLMEYECEKÖÐRENCÝLER Yurt Baþvurularý Ýçin: 1. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim programlarý öðrencileri, 2. Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern) öðrencileri, 3. Daha önce kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yurttan süresiz çýkarma cezasý alan öðrenciler, 4. Öðretim kurumlarýndan derslere devam etme imkâný saðlandýðýna dair belge getiremeyen tüm ekstern öðrencileri. Kredi Baþvurularý Ýçin: 1. En az asgari ücret düzeyinde bir iþte çalýþanlar, 2. Daha önce öðrenim ve/veya katký kredisi alanlar, 3. Daha önce kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yurttan süresiz çýkarma cezasý alan öðrenciler, 4. Bir yükseköðretim kurumundan mezun olan öðrenciler, 5. Ek süre öðrenim gören öðrenciler, 6. Ýkinci öðretim ve yüksek lisans öðrencileri (katký kredisi için), 7. Kredi isteðinde bulunduðu tarihte kayýtlý olduðu öðretim kurumunda bir öðretim yýlýndan fazla baþarýsýz olan öðrenciler YURT HAKKI KAZANAN ÖÐRENCÝLERDEN BEYANLARI ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK ÝSTENECEK BELGELER 1. Maaþ-Ücret Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 25'ten birini kodlayanlar, maaþ-ücret durumunu, aile reisi ve/veya annesinin çalýþtýðý kuruluþtan alacaðý Haziran 1999 ayýna ait dökümlü maaþ ya da ücret bordrosunun tasdikli fotokopyasý veya tasdikli sureti ile (düz yazý ile alýnan ve sadece katsayý ile gösterge çarpýmý neticeli maaþ tutarý geçersiz sayýlýr) 5

5 belgelendireceklerdir. Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 19 kodlayanlar, (Emekli, Dul, Yetim, Gazi veya Ýhtiyarlýk maaþý vb. alanlar) bu durumlarýný Haziran 1999 ayýna ait bir aylýk maaþ tutarlarý ilgili sosyal güvenlik kuruluþlarýndan (Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bað-Kur) veya ilgili banka þubelerinden alacaklarý bir yazý ile belgelendireceklerdir. Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 26 kodlayanlar, bu durumlarýný, aile reisinin sosyal güvenlik kurumlarýndan (Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bað-Kur) emeklilik talebinde bulunduðuna dair resmi belge ile çalýþtýðý kuruluþtan en son aldýðý aylýk net gelirini gösterir maaþ ya da ücret bordrosunun fotokopyasýný veya suretini tasdik ettirerek belgelendireceklerdir. Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 27 kodlayanlar, bu durumlarýný, aile reisinin toplu olarak iþveren tarafýndan ücretsiz izne ayrýldýðýna dair iþyerinden alacaklarý belge ile en son çalýþtýðý aya ait aldýklarý maaþ ya da ücret bordrosunun fotokopyasýný veya suretini tasdik ettirerek belgelendireceklerdir. 2. Vergi Levhasý Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 13, 14, 15 veya 16 kodlayanlar, bu durumlarýný aile reisinin ve/veya eþinin gerçek veya basit (götürü) usulde vergiye tabi olduklarýný gösteren 1998 yýlý vergi levhasýný vergi dairesince veya noterce tastiklenen fotokopyasý ile belgelendireceklerdir. 3. Muafiyet Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 20 olarak kodlayanlar, bu durumlarýný ilgili belediyeler, meslek odalarý veya vergiden muaf olduðuna dair vergi numarasý belirtilen kartýn ilgili kuruluþlarca tasdikli fotokopisi ile belgelendireceklerdir. 4. Meslek Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 17, 21, 23, 24 veya 29 kodlayanlar, bu durumlarýný kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan matbu meslek belgesi veya fotokopyasýný kullanarak anne ve/veya babanýn iþ durumuna göre ilgili alternatifi iþaretlemek suretiyle ailesi il, ilçe veya bucak merkezinde oturuyorsa mahallin en büyük mülki amirliðinde, köyde oturuyorsa köy muhtarýna onaylattýrmak suretiyle belgelendireceklerdir. Aile reisinin mesleðini 22 olarak kodlayanlar, kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan meslek belgesinin veya fotokopyasýnýn (B) bölümünü Ziraat Odalarý (Genel Kurullarýný yapmýþ, yönetim ve denetim kurullarýný belirlemiþ olanlar), Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri, Tarým Kredi Kooperatiflerinden herhangi birisine onaylattýrarak kesin kayýt sýrasýnda getireceklerdir. 5. Öðrenim Gören Kardeþ Belgesi: Bu belge, kardeþlerin okuduðu ilköðretim, lise veya dengi okul ile yükseköðretim kurumlarýndan temin edilecektir. Kendinizi okuyan kardeþ olarak belirtmeyiniz. 6. Anne ve Baba Durum Belgesi: 12. soruda anne ve babanýn durumunu 2, 3, 4, 5 kodlayanlar, bu durumlarýný baðlý bulunduklarý Nüfus Müdürlüklerinden alacaklarý Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði veya 5 olarak kodlayanlar mahkeme ilamý ile, 6 olarak kodlayanlar ise ikamet ettikleri mahalli karakoldan alacaklarý belge ile belgelendireceklerdir. 7. YURTKUR Personeli Belgesi: Bu belge, Kurumun merkez veya taþra teþkilatýndan alýnacaktýr. 8. Þehit veya Gazi Çocuðu Belgesi: Þehit veya gazi çocuðu olduðunu belirtir belge, Emekli Sandýðý veya ilgili mercilerden alýnacaktýr. 9. Ýsteðe Baðlý Sigortalý veya Baðkur Belgesi: Aile reisinin mesleðini 28 kodlayanlar, bu belgeyi SSK veya Bað-Kur'dan temin edeceklerdir. 10.Yetiþtirme Yurdu, Vakýf Yurdu, Darüþþafaka Lisesi: Bu belge, lise veya dengi öðreniminizi tamamladýðýnýz ilgili okul veya yurt müdürlüklerinden temin edilecektir. 11.Amâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayanlar ile bunlar dýþýnda %40'ýn üzerinde sakatlýðý olanlar: 17. soruyu cevaplayanlar bu durumlarýný, tam teþekküllü devlet hastanesinden alýnacak heyet raporuyla belgelendireceklerdir. DÝKKAT: Þehit ve gazi çocuklarý, anne ve babasý YURTKUR'da çalýþanlar veya YURTKUR'dan emekli olanlar, âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayanlar, anne ve babasý ölmüþ olanlar, anne veya babasý (aile reisi) olaðanüstü hal bölgesine dahil illere dýþarýdan atanarak görev yapan kamu görevlilerinin çocuklarý, lise ve dengi öðrenimlerini yetiþtirme yurtlarýnda, Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý yurtlarda, Darüþþafaka Lisesinde tamamlayanlar ile anne ve babasý boþanmýþ olanlar, yurtlarýmýzdan öncelikli olarak faydalandýrýlmakta, öðrenim ve katký kredisi tahsisi yapýlmaktadýr. Bu öðrencilerden öncelik durumlarý dikkate alýnarak yalnýz durumlarýna uygun belge istenecek; kesin kayýt için gerekli olan belgelerin dýþýnda beyanlarýyla ilgili diðer belgeler istenmeyecektir YURTLARDA KAYIT ÝÇÝN ÝSTENECEK DÝÐER GEREKLÝ BELGELER: Yurtlara kesin kayýt hakký kazanan her öðrenciden YURTKUR Baþvuru Formundaki beyanlarý ile ilgili özel belgelerin dýþýnda aþaðýdaki belgeler istenmektedir. a) Adayýn ÖSYS Sonuç Belgesi fotokopyasý (ÖSYM tarafýndan gönderilen sonuç belgesinin üniversiteye kayýttan önce bir fotokopyasýný alýnýz.), b) Adayýn kayýt yaptýrdýðý yükseköðretim kurumundan öðrenci olduðuna dair alacaðý belge, c) Nüfus cüzdanýnýn onaylý örneði, d) 12 adet cepheden çekilmiþ vesikalýk fotoðraf (Kýz öðrencilerin güneþ gözlüksüz ve düzgün kýyafetli, baþý açýk, erkek öðrencilerin ise güneþ gözlüksüz ve sakalsýz fotoðraflarý kabul edilecektir.), e) Savcýlýk belgesi veya adli sicil raporu, f) Ýkametgâh belgesi, g) Veli (Aile Reisi) izin belgesi (Kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge veya fotokopyasý kullanýlacaktýr). Yurtlara kayýt esnasýnda yukarýda belirtilen belgeler dýþýnda öðrencilerden beyanlarýný belgelendirmeleri istenmektedir (maaþ belgesi, kardeþ belgesi vb.) Ayrýca, öðrencilerden yurtlara kayýt esnasýnda kayýt ücreti, yurt ücreti ve depozito ücreti tahsil edilmektedir. Yurt ücreti: Genel yurtlarda 3'er aylýk dönemler halinde dönemin ilk ayýnýn son iþ günü saat 14.00'e kadar ödenmesi gerekmektedir.(örnek: Ocak-Þubat-Mart dönemine ait yurt ücreti Ocak ayýnýn son iþ gününe kadar ödenmek zorundadýr.) Aylýk ücreti farklý olan yurtlarda (Bakýnýz sayfa 101.) ise, yurt ücreti aylýk olarak tahsil edilmekte ve ayýn son iþgünü saat 14.00'e kadar ödenmesi gerekmektedir. 6

6 Belirtilen süreler içerisinde yurt ücretini yatýrmayan öðrencilerin yurtla iliþikleri kesilir ve depozitolarý irat kaydedilir. Depozito: Öðrencinin yurt ücretini zamanýnda yatýrmamasý veya yurtta yapacaðý zarara karþýlýk tutulan paradýr.öðrencinin kendi isteði ile yurttan ayrýlmasý halinde depozitolarý iade edilir. 2.3.TERCÝH FORMU NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN TESLÝM EDÝLECEKTÝR? Tercih Formunu 2.1. maddede açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurunuz, teslim edinceye kadar katlamadan temiz bir þekilde saklayýnýz. Adaylar, Tercih Formunu teslim etmeden önce, Kýlavuz, Tercih Formu ve yerleþtirme ücreti olan (üçmilyon) TL'yi Akbank, Yapý ve Kredi Bankasý, T. Emlak Bankasý, T. Vakýflar Bankasý ve T. Ýþ Bankasý þubelerinden birine yatýrarak iki nüsha banka dekontunu alacaklardýr. Yerleþtirme ücretini bankaya yatýrmak için adaylarýn ÖSYM numaralarýný banka görevlilerine söylemeleri yeterli olacaktýr. Adaylar bankadan aldýklarý dekontlarýn bir nüshasýný ve Tercih Formunu 19 Temmuz Aðustos 1999 tarihleri arasýnda Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine TL ödeyerek teslim edeceklerdir. Adaylar Okul Müdürlükleri veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinden Tercih Formu Alýndý Belgesi ile ödedikleri TL nin karþýlýðý olarak bir makbuz alacaklardýr. Adaylarýn bu belgeleri saklamalarý gerekir. Yukarýda açýklanan iþlemleri tamamlamayan adaylarýn tercihleri iþleme konulmayacaktýr. Tercih Formunuzun Merkezimize gönderilip gönderilmediðini, formunuzu teslim ettiðiniz Lise veya Dengi Okul Müdürlüðünde ya da ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliðinde 5-9 Aðustos 1999 tarihleri arasýnda asýlacak olan 1999-ÖSYS Tercih Formlarý Kayýt Formundan kontrol edebilirsiniz. DÝKKAT: Adaylarýn Tercih Formlarýný en geç 2 Aðustos 1999 Saat a kadar teslim etmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra teslim edilen Tercih Formlarý iþleme konmayacaktýr. Yurtiçinden posta ile gönderilen veya birden fazla teslim edilen Tercih Formlarýnýn iþleme konmasý mümkün deðildir. Tercih Formundaki bilgilerin kendilerinde de bulunmasýný isteyen adaylar, bu formu teslim etmeden önce fotokopyasýný alýp saklayabilirler. Merkezimize ulaþan Tercih Formunun aslýný veya fotokopyasýný herhangi bir sebeple geri alma istekleri karþýlanmaz. 7

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?

PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR? 1999-2000 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yükseköðretim programýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, 2000 ÖSS'de yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem görecektir. 1.6. AÐIRLIKLI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Sadece Özel Yetenek Sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) kaydolmak isteyen adaylar, Tercih

Sadece Özel Yetenek Sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) kaydolmak isteyen adaylar, Tercih 2005-ÖSS'ye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, 2005- ÖSS'ye girsinler veya girmesinler, kendi alanlarýnda olmak koþuluyla Tablo-3A'da yer alan programlarý tercihleri arasýnda gösterebilecekler ve bu programlara

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BURS BAŞVURU FORMU

BURS BAŞVURU FORMU BURS BAŞVURU FORMU 2017-2018 Açıklama: Burs başvurusu yapan adayların bu formu doğru ve eksiksiz doldurduktan sonra, ekleriyle birlikte, Biruni Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ne 31.07.2017

Detaylı

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi

Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 18 Ocak - 12 Þubat 2010 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2009 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Yönetmeliði'nin

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU

ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU SON BAŞVURU TARİHİ : 9 EKİM 2017 PAZARTESİ BAŞVURU KOŞULLARI 1-BAŞKA YERDEN BURS ALMIYOR OLMAK 2-YENİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN 2016 LYS YERLEŞTİRME PUANI SIRALAMASINDA ÖNDE

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2010 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2017-E.241465 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü *BE5NB9FDF* Sayı : 42100850-304.01 Konu : Elginkan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E.243934 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6EBYEU 9* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU 2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu Kýlavuz "Kamu Görevlerine Ýlk defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI

2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI 2008 YAN DAL UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 13 Aralýk 1983 tarihli 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat Görevleri Hakkýnda Kanun

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı