2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI"

Transkript

1 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý ve katlanmamalýdýr ÖSYS Tercih Formunda ÖSYM numaranýz, adýnýz ve soyadýnýz basýlý durumdadýr. Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir. TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI Optik okuyucularla okunacak olan Tercih Formunun bu alaný, merkezi yerleþtirme sistemi ile öðrenci alacak yükseköðretim programlarýndan hangilerine kaydolmak istediðinizi, tercih sýranýza göre belirtmeniz için ayrýlmýþtýr. Bu alanýn doldurulmasýnda iki ayrý iþlem bulunmaktadýr. Birinci iþlem, girmek istenilen yükseköðretim programlarýnýn kodlarýnýn, bu kýlavuzdaki Tablo-3 ve Tablo-4'ten bulunarak tercih sýrasýna konulmasý ve bu kodlarýn, sýrasýyla, her kareye bir rakam gelecek þekilde, tercih alanlarýnýn üst kýsmýndaki kutulara yazýlmasýdýr. Ýkinci iþlem ise, her kutuya yazýlan rakamýn bu kutunun altýndaki yuvarlaklar içinde bulunmasý ve bu yuvarlaklarýn Tercih Formunda gösterilen örneðe uygun olarak doldurulmasýdýr. Her sütunda sadece bir yuvarlaðýn karalanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Programýn kodu, yuvarlaklar doldurularak iþaretlenmezse tercih yapýlmamýþ sayýlýr. Yuvarlaklar doldurulurken yanlýþ yapýlýrsa ve doldurulan yuvarlaklarýn ifade ettiði kod baþka bir yükseköðretim programýna ait ise o program tercih edilmiþ sayýlýr. Bu kod hiçbir programa ait deðilse ilgili tercih iptal edilir. Yapacaðýnýz kodlama yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Bir adayýn ÖSS'de almýþ olduðu puana göre girmek istediði yükseköðretim programlarýný, bu kýlavuzdaki hangi tablolardan seçeceði ve toplam kaç tercih yapabileceði bu bilgi alanýnýn üzerinde belirtilmiþ olacaktýr. Tercihlerinizi 1 numaralý tercih alanýndan baþlayarak yazmayý ve kodlamayý unutmayýnýz ÖSS puanlarýndan en az biri 120,000 veya daha fazla olan adaylarýn Tercih Formunda tercih alanlarýnýn üst tarafýna "TABLO-3 VEYA TABLO-4'ÜN HERHANGÝ BÝRÝNDEN 18'Ý GEÇMEMEK ÜZERE, TOPLAM 24 TERCÝH YAPABÝLÝRSÝNÝZ" uyarýsý yazýlmýþtýr. Bu adaylar önlisans ve lisans yükseköðretim programlarýnýn bulunduðu Tablo-3 ve Tablo-4'ten, bu tablolarýn birinden 18'i geçmemek üzere toplam 24 tercih yapabilirler ÖSS'de 105, ,999 arasýnda ÖSS puaný alan adaylarýn Tercih Formunda tercih alanlarýnýn üst tarafýna "YALNIZ TABLO-3'TEN 18 TERCÝH YAPABÝLÝRSÝNÝZ" uyarýsý yazýlmýþtýr. Bu adaylar yalnýz önlisans yükseköðretim programlarý ile Açýköðretim programlarýnýn bulunduðu Tablo-3'ten en çok 18 tercih yapabilirler. Tablo-3 ve Tablo-4'te, her yükseköðretim programýnýn adýnýn önündeki altý rakamlý sayý o programý belirten özel koddur. 2 Yukarýdaki açýklamalara göre her aday, girmek istediði programlarýn kodlarýný, Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sýrasýna göre form üzerinde ayrýlan alanlara yazacak ve kodlayacaktýr. Tercih alanlarýnýn tamamýnýn doldurulmasý zorunlu deðildir. Örneðin, bir aday Tercih Formunda yalnýzca dört programý göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediði takdirde baþka bir yerde okumak niyetinde deðilse, sadece bu dört programýn kodlarýný yazýp kodlamakla yetinebilir. Ancak bu durumda da adayýn, girmek istediði bu dört programý (1.) sýra numaralý yerden baþlayarak tercih sýrasýna göre yazmasý ve kodlamasý gerekir. Sadece Özel Yetenek Sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna (Tablo-5) kaydolmak isteyen adaylar, Tercih Formunu doldurarak Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine teslim etmeyecekler veya Merkezimize göndermeyeceklerdir. Tablo-3'te ve Tablo-4'te 1998-ÖSYS sonuçlarýna göre, yükseköðretim programlarýnýn ilgili puan sýralamasýnda üstten yüzde kaç içinden öðrenci almýþ olduklarý gösterilmiþtir. Bu yüzdelik dilimler, ilgili yükseköðretim programlarýnýn ne kadar çok istendiðini gösterir. Tercihlerinizi yaparken bu yüzdelik dilimler ile kendi yüzdelik dilimlerinizi birlikte göz önünde tutmanýz yararýnýza olabilir. Yükseköðretim programlarýnýn yüzdelik dilimlerinden yararlanýrken, yüzdelik dilimlerin ortaöðretim baþarý puaný katýlarak hesaplanan 1998 Y-ÖSS ve ÖYS puanlarýna göre verildiðini dikkate almanýz gerekir ÖSYS'de Tablo-4'te yer alan yükseköðretim programlarýna yerleþtirme yapýlýrken kullanýlan puan türleri 1999-ÖSS'dekinden farklýdýr ÖSYS'de 1999-ÖSS'de kullanýlacak olan puan türlerine göre yerleþtirme yapýlsaydý yüzdelik dilimlerinde 1998'e göre ne gibi bir farklýlýk olacaðý henüz bilinmemektedir. Yüzdelik dilimler yorumlanýrken adaylarýn bu hususu göz önünde tutmalarý yararlý olacaktýr. Puan türleri farklý olmakla birlikte yükseköðretim programlarý için hesaplanacak olan yüzdelik dilimlerin bu iki yýlda birbirinden çok farklý olacaklarý beklenmez. Örneðin, bir yükseköðretim programý 1998 yýlýnda ÖYS puanýna göre %1 diliminden öðrenci alýyorsa bu programýn 1999 yýlýnda ÖSS puanýna göre %2 veya %3 dilimlerinden öðrenci almasý çok az bir olasýlýktýr. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýnýn tercih listenizdeki sýrasýný belirlerken çok dikkatli davranmanýz ve bu programlar hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Her þeyden önce adaylar hangi tablolardan tercih yapacaklarsa bu tablolarý dikkatle incelemelidirler. Bu tablolarda, her programýn adaylarda aradýðý koþullar da belirtilmiþtir. Okul türü, alan/kol/ bölüm, yaþ, saðlýk, cinsiyet vb. bütün koþullarýný tam olarak karþýlayamadýðýnýz programlarý tercih etmeyiniz. Bir programýn gerektirdiði koþullarý dikkate almadan yaptýðýnýz tercihlerin sorumluluðu size ait olacak, Merkezimiz koþullara uyup uymadýðýnýzý kontrol yükümlülüðünü taþýmayacaktýr. Koþullarýný karþýlayamadýðýnýz bir programa puanýnýz elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Alanlarýnda bir yükseköðretim programýna girmek isteyenler ile bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn, kendi alanlarýyla ilgili yükseköðretim programlarýný tercih ederlerken Tablo-6'yý çok iyi incelemeleri yararlarýna olacaktýr. Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýný isteðinize göre sýralayabilmeniz için merkezi yerleþtirme sisteminin nasýl iþlediðini bilmenizde yarar vardýr. Merkezi yerleþtirme, adaylarýn puanlarýna ve tercihlerine göre bilgisayarla yapýlacaktýr. Sistemin esaslarý þu þekilde özetlenebilir:

2 a) Her yükseköðretim programýna, Kýlavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koþullarý taþýyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiþ olan adaylar arasýndan kontenjan sayýsý kadar öðrenci seçilecektir. Bu seçim iþleminde ilgili Y- ÖSS puaný yüksek olan adaya öncelik verilecektir. b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn puanlarýyla girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz. c) Aday sayýsý merkezi yerleþtirme sistemiyle öðrenci alan programlarýn toplam kontenjan sayýsýndan fazla olduðu için adaylarýn bir kýsmý hiçbir programa kayýt hakký kazanamayacaktýr. d) Merkezi yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir. e) Bir adayýn kayýt hakký kazandýðý bir program varsa, kendisine gönderilecek ÖSYS Sonuç Belgesinde bu programýn açýk adý yazýlý olacaktýr. Ayrýca, o programýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumuna gönderilecek listede kayýt hakký kazanan bütün adaylarýn açýk kimlikleri, fotoðraflarý, puanlarý, yerleþtiði programýn alanýnda olup olmadýðý ve ek puandan yararlanýp yararlanmadýðý yer alacaktýr. f) Tercihlerinizi yaparken göz önünde tutmanýz gereken en önemli nokta, kendi alanýnýza uygun bir programý tercih ettiðinizde aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýzýn 0,5, kendi alanýnýz dýþýndaki bir programý tercih ettiðinizde 0,2 katsayý ile çarpýlacaðýdýr. Ayrýca bir diðer önemli nokta da, kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra en çok istediðiniz programý ikinci tercihinize yazmanýz ve bütün tercihlerinizi bu þekilde sýralamanýzdýr. Tercihlerinizi, Tablo- 3 ve Tablo-4'te verilen yüzdelik sýraya göre sýralamanýz þart deðildir. Ancak, ayný puan türüyle öðrenci alan iki programdan yüzdelik sýrasý diðerine göre çok yüksek olaný daha sonraki tercihinize yazarsanýz, önceki tercihinize yerleþememeniz halinde, sonraki tercihinize yerleþme olasýlýðýnýzýn daha az olacaðýný unutmayýnýz. Duruma göre yapabileceðiniz 18 veya 24 tercihin baþtan birkaç tanesini "puaným yeterli olmayabilir" endiþesine kapýlmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediðiniz programlarý yazabilirsiniz. Kazansanýz bile kaydolmayý düþünmediðiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz, böylece bu programlara kaydolmak isteyebilecek baþka adaylara engel olmazsýnýz. Ancak sizin için, ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak önemliyse, sonlardaki birkaç tercihinize, ilgili tablolardaki yüzdelikler ile kendi durumunuzu göz önünde tutarak, puanýnýz düþük de olsa girebileceðinizi tahmin ettiðiniz programlarý yazabilirsiniz. Merkezi yerleþtirme sisteminin yukarýda özetlenen esaslarýný daha açýk olarak belirtmek için aþaðýda iki örnek verilmiþtir. X ve Z, 1999-ÖSS'ye giren iki aday olsun: ÖRNEK l : Ayný okul ve ayný alan çýkýþlý olan iki adaydan aday- X birinci tercihine, aday-z ise sonuncu tercihine ayný programý yazýyor. Bu program Sayýsal Aðýrlýklý Y-ÖSS-SAY Puanýna göre öðrenci almaktadýr. Diyelim ki ÖSS sonucunda; Aday-X : 172,253 Aday-Z : 175,877 Y-ÖSS-SAY Puaný elde ediyorlar. Eðer aday-z daha önceki tercihlerine girememiþse, bilgisayar bu programa yerleþtirmek için puaný daha yüksek olduðundan aday-z'ye öncelik verecektir. 3 ÖRNEK 2 : Aday-Z ilk tercih olarak bir üniversitenin fenedebiyat fakültesi matematik programýný yazýyor ve diyelim ki en yüksek Sayýsal Aðýrlýklý Y-ÖSS Puaný alan aday oluyor. Bu durumda aday-z, o üniversitenin fen-edebiyat fakültesi matematik programýna kayýt hakký kazanacaktýr. Adý yalnýz bu programýn listesinde yer alacak ve baþka hiçbir yükseköðretim programýna kaydolma hakkýna sahip olmayacaktýr. Adayýn en çok girmek istediði yükseköðretim programý bu ise sorun yoktur, adayýn isteði gerçekleþmiþtir. Aday yüksek puan alamayacaðýný tahmin ederek bu programý birinci tercihine yazmýþsa ve en çok girmek istediði program baþka bir program ise bu durumda aday-z daha az istediði bir programa yerleþmiþ olacaktýr. Böyle bir duruma düþmemek için aday-z'nin en çok girmek istediði programý birinci tercihi olarak belirtmesi gerekirdi. Merkezi yerleþtirme sistemine iliþkin olarak buraya kadar yapýlan açýklamalarý ve verilen örnekleri inceledikten sonra, müsvedde kâðýdýna yaptýðýnýz tercih listenizi son olarak þu açýlardan bir kez daha kontrol ediniz. Hangi tablodan kaç tercih yapabileceðinizi göz önünde tuttunuz mu? Listenizdeki programlarýn giriþ için aradýklarý bütün koþullarý taþýyor musunuz? Listenizdeki programlarýn kodlarýný hatasýz yazdýnýz mý? Listenizdeki programlarýn sýrasý gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým" demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu böyle midir? Listenizdeki programlarla mezuniyet alanýnýz ayný mý? Farklý ise tercih sýralarý doðru mu? Bütün bu kontrollerden sonra kesin karara vardýysanýz tercih listenizdeki kodlarý, sýrasýný bozmadan ve yanlýþsýz olarak Tercih Formunda ayrýlan yerlere yazýp kodlayýnýz. Tercih Formuna kodlamýþ olduðunuz tercihlerinizde sonradan deðiþiklik yapmanýz mümkün deðildir. Merkezimize ulaþan Tercih Formunun iptali mümkün deðildir, formun aslýný görme istekleri karþýlanmaz. Merkezi yerleþtirme iþlemi Tercih Formuna kodlamýþ olduðunuz tercihlerinize göre yapýlacaktýr öðretim yýlýnda okul birincisi olanlar için ayrýlan kontenjanlar Tablo-3 ve Tablo-4'ün 6 numaralý sütununda gösterilmiþtir. Bir programýn öngördüðü okul türü, yaþ, cinsiyet, saðlýk gibi tüm koþullar okul birincileri için de aynen geçerlidir OKUL BÝRÝNCÝLERÝNÝN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR NELERDÝR? ÖSS'de baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezi yerleþtirme ile Y-ÖSS puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirileceklerdir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköðretim programlarý arasýndan yapan okul birincileri, puanlarýnýn yüksek olmamasý durumunda hiçbir programa kayýt hakký kazanamayabilirler. Tercihlerini dengeli yapan okul birincileri bir yükseköðretim programýna yerleþebilirler. Okul birincilerinin kendilerine saðlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarýný göz önünde tutarak, dengeli bir þekilde yapmalarý gerekir.

3 ÖZÜRLÜ ADAYLARIN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR NELERDÝR? Görme özürü bulunan adaylarýn, özürleri yüzünden baþarýlý olamayacaklarý yükseköðretim programlarýný tercih etmemeleri gerekir. Bu adaylarýn, baþarýlý olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya iþitme gerektiren sosyal, iktisadi ve beþeri bilim alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri beklenir. Bedensel özürü bulunan adaylarýn, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihlerini belirlerken özürlerini dikkate almalarý yararlarýna olacaktýr. Örneðin, ellerini kullanamayan adaylarýn, ellerin kullanýlmasýný gerektiren yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri öðrenimleri sýrasýnda aþýlmasý imkânsýz güçlüklerle karþýlaþmalarýna neden olabilir TERCÝH FORMUNUN ÝMZALANMASI Tercih Formu üzerindeki Tercih Sýranýza Göre Girmek Ýstediðiniz Yükseköðretim Programlarý alanýný yukarýdaki açýklamalara uygun olarak doldurduktan sonra formun arka yüzünde yer alan imza kýsmýndaki yazýyý dikkatle okuyunuz. Bu yazýnýn altýna formu doldurduðunuz tarihi yazýnýz ve yan taraftaki ilgili çerçeve içine dýþarý taþýrmadan tükenmezkalem veya dolmakalemle imzanýzý atýnýz. Tercih Formunuzun geçerli olabilmesi için bu formu kendi yazýnýzla doldurup imzalamýþ olmanýz gerekir. Tercih Formu ÖSYM'ye ulaþtýktan sonra üzerinde hiçbir deðiþiklik veya düzeltme yapýlmaz YÜKSEK ÖÐRENÝM KREDÝ VE YURTLAR KURUMUNA (YURTKUR) AÝT BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formunun arka yüzünde yer alan YURTKUR Baþvuru Formu, Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalmak isteyen veya bu kurumdan öðrenim kredisi veya katký kredisi almak isteyen adaylar tarafýndan doldurulacaktýr. Adayýn ailesinin ikamet ettiði yer, öðrenim göreceði yükseköðretim programýnýn bulunduðu þehrin belediye sýnýrlarý dýþýnda ise (þehir içi nakil araçlarýndan yardýmsýz faydalanamayan âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayan öðrenciler hariç) yurt baþvurusu dikkate alýnacaktýr. Ad ve soyadýnýzý ilgili alana büyük harflerle okunaklý olarak yazýnýz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorularda cevabýnýzý önce küçük karelerin içine yazýnýz, daha sonra bu karelere yazdýðýnýz harf veya rakamlarý her karenin altýnda bir sütun halinde sýralanmýþ olan yuvarlaklarda bularak, kurþunkalemle dýþarýya taþýrmadan karalayýnýz. 6. ve 8. sorularý cevaplarken haneleri saða dayalý olarak yazýnýz. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sorularda ise cevaplamayý düþündüðünüz seçeneðin sol tarafýnda ya da altýnda yer alan yuvarlaðý dýþarý taþýrmadan kurþunkalemle karalayýnýz (Durumunuza uygun olmayan soruya ait kutuyu boþ býrakýnýz.). 2. soruyu cevaplarken þu hususlara dikkat ediniz: Tercihlerinizden hangisine yerleþtirildiðiniz takdirde yurt olanaklarýndan yararlanmak istediðinizi bu tercihlerin altýndaki yuvarlaklarý karalamak suretiyle belirtiniz. Yurtta kalmak istemiyorsanýz ilgili tercihinizin altýndaki yuvarlaðý boþ býrakýnýz. (Kurum yurtlarýnýn bulunduðu il/ilçeler ile aylýk ücreti farklý olan yurt listeleri, bu kýlavuzun 101. sayfasýndadýr.) 4. soruyu cevaplarken aile reisinin ikamet ettiði ilin trafik kodunu ilgili kutulara yazarak, kodlayacaksýnýz. Ancak, ailesi yurt dýþýnda ikamet edenler 88, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde ikamet edenler 89 kodunu ilgili kutulara yazarak kodlayacaklardýr. Aile reisi babadýr. Baba ölmüþ, malul olmuþ ya da üvey ise aile reisi olarak anne, boþanmýþ ise kanunen size bakmakla yükümlü olan taraf aile reisi olarak kabul edilecektir. Anne-baba boþanmýþ veya birisi ölmüþ ise kanunen size bakmakla yükümlü olan tarafýn mesleði ve maaþý yazýlarak kodlanacaktýr. Evli iseniz eþinizi aile reisi olarak göstereceksiniz (erkek aday kendisini gösterecektir). 5. ve 7. sorularý cevaplarken, yan sayfada verilen Aile Reisi Meslek Kodlarý listesinden size uyan seçeneði bularak iþaretlemeniz gerekmektedir (tüm meslek kodlarýný okuduktan sonra karar veriniz). 6. ve 8. sorularla ilgili aile gelirinizi beyan ederken, maaþ veya ücret karþýlýðý çalýþanlarýn aylýk net maaþ tutarlarýna, her türlü tazminatlar, yan ödemeler, mahrumiyet zammý, ek ders ücreti, aile yardýmý, fazla mesai, çocuk zammý, ikraz, yemek, lojman, tüketim kooperatifi vb. özel kesintiler ve varsa taþýnýr-taþýnmaz mallar ile mesleki ticaret veya zirai kazançtan elde ettiði gelirler de dahil edilecektir. Anne ve baba emekli olmasýna raðmen çalýþýyorsa, taþýnýr-taþýnmaz mallarý ile mesleki ticari veya zirai bir kazançtan elde ettiði gelirler de bir aylýk emekli maaþýna eklenecektir. Bir aylýk mesleki, ticari veya zirai gelirlerine taþýnýr veya taþýnmaz mallardan elde edilen gelirler de eklenecektir. (1) Gerçek usulde vergiye tabi mükellefin aylýk gelirini hesaplarken beyan olunan matrahtan, tahakkuk eden vergiyi düþtükten sonra, kalan miktarý 12'ye bölerek aylýk gelir (Türk Lirasý olarak) bulunacaktýr. Örnek: (Beyan olunan matrah - Tahakkuk eden) = Yýllýk Gelir : Ay = Aylýk Gelir ( ) = : 12 = (2) Basit (Götürü) usulde ise beyan olunan matrahý 12'ye bölerek aylýk geliri bulunuz. Örnek: Beyan olunan matrah : Ay = Aylýk Gelir : 12 = Soruyu cevaplarken öðrenim gören kardeþlerinize ait bilgileri ilgili kutulara yazarak kodlayýnýz yüksekokul bölümüne master veya doktora yapan kardeþleriniz varsa dahil ediniz. Kendinizi kodlamayýnýz. 14. Soruyu 1005, 2177, 2330 ve 3713 sayýlý Kanunlar kapsamýna giren þehit ve gazilerin çocuklarý cevaplayacaktýr. Durumunuz hangisine uygun ise ilgili yuvarlaðý karalayýnýz. Durumunuz uygun deðilse boþ býrakýnýz. 15. soruyu, lise ve dengi öðrenimini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna veya Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý yurtlarda barýnarak tamamlayanlar (Vakýflar Genel Müdürlüðü dýþýndaki diðer her türlü vakýf ve derneklere ait pansiyon veya yurtlarda barýnarak lise ve dengi öðrenimini tamamlayanlarla, anne veya babasý Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý kuruluþlarda çalýþanlar ya da bu kuruluþlardan emekli olanlar cevaplandýrmayacaktýr.) ile lise veya dengi öðrenimlerini Darüþþafaka Lisesinde tamamlayanlar cevaplandýracaktýr. Öðrenim Kredisi: Memleket içinde yükseköðrenim gören öðrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacýyla verilen borç paradýr. Öðrenim kredisi borcu; normal öðrenim süresince verilen 4

4 AÝLE REÝSÝ MESLEK KODLARI 01. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri 02. Anayasa Mahkemesi, Yargýtay, Danýþtay, Sayýþtay, Bölge Ýdare Mahkemeleri, Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu Baþkan ve Üyeleri, 03. Hakim, Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Cumhuriyet Savcýlarý 04. Üniversite Personel Kanunu'na tabi Öðretim Elemanlarý 05. Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi Üstsubay, Subay, Astsubay ve Uzman Çavuþlar 06. Müsteþar, Müsteþar Yardýmcýsý, Büyükelçi, Daimi Elçi, Ataþe, Vali, Vali Yardýmcýsý, Kaymakam ve Genel Müdürler 07. Seçimle iþ baþýna gelen Mahalli Ýdare Yöneticileri (Mahalle Muhtarlarý hariç) 08. Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Müdür Yardýmcýlarý ve Þube Müdürleri 09. Ýlköðretim ile lise ve dengi Okul Müdürleri, Müdür Yardýmcýlarý ve Öðretmenler Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'na tabi personel 11. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda 1475 Sayýlý Ýþ Kanunu'na göre çalýþan iþçiler 12. Sözleþmeli çalýþanlar; a) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 4/b maddesine göre çalýþanlar b) 233 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnameyi deðiþtiren 399 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalýþanlar c) Yukarýdakiler dýþýnda sözleþmeli çalýþanlar (geçici iþçiler hariç) 13. Yüksek tahsil gerektiren serbest meslek erbabýndan serbest çalýþan: Doktor, Diþ Tabibi, Avukat, Mühendis, Mimar, Eczacý, Noter, Kimyager, Veteriner vb. (emekli olmasýna raðmen bu meslekleri halen icra ettirenler dahil) 14. Ticaret erbabýndan: Sanayici, Tüccar, Toptancý, Komisyoncu, Kuyumcu, Mücevherci, Büyük Nakliyeci, Turizmci, Acentacý, Bankerler ile Turistik Otel, Lokanta, Motel, Kulüp, Çay Bahçesi, Kafeterya, Gazino, Diskotek, Bar, Pavyon, Plaj, Kaplýca, Sinema, Tiyatro, Güzellik ve Kuaför Salonu, Akaryakýt Ýstasyonu Ýþleticileri ile Basýmevleri, Kitap ve Yayýn Evleri, Ýmalatçý, Ýthalatçý, Ýhracatçý, Serbest Muhasebeci, Mali Müþavirler, Yeminli Mali Müþavirler 15. Gerçek usulde vergiye tabi olan ve kendi iþyerinde kendisi için çalýþan Küçük Esnaf, Zanaatçý ve Hizmet Erbabý 16. Basit (götürü) usulde vergiye tabi olanlar 17. Yurt dýþýnda çalýþan iþçiler ve iþçi emeklileri 18. Yurt dýþýnda resmi görevlerde çalýþanlar 19. Her türlü emekli, dul, yetim, gazi, ihtiyarlýk maaþý vb. alanlar 20. Vergiden muaf esnaf (bir iþyeri açmaksýzýn gezici olarak ve doðrudan doðruya müstehlike iþ yapan Hallaç, Kalaycý, Lehimci, Musluk Tamircisi, Çilingir, Ayakkabý Tamircisi, Kundura Boyacýsý, Berber, Nalbant, Fotoðrafçý, Odun ve Kömür Kýrýcýsý, Çamaþýr Yýkayýcýsý, Hamal gibi Küçük Sanat Erbabý), evlerde el emeði ile havlu, örtü, çarþaf, nakýþ iþleri, hazýr sepet, süpürge, paspas, fýrça yapan, çiçek yapanlar, nehir, göl ve denizlerde 50 rüsun tomlataya kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasýtalarý iþletenler, hayvanla veya hayvan arabasýyla nakliyecilik yapanlar, motorlu nakil vasýtasý kullanmamak þartýyla gezici olarak parekende ticaret ile iþtigal edenler 21. Taþýnmaz mallardan geliri olanlar (bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul gelirler) 22. Kendi arazisi olan çiftçiler 23. Hayvancýlýkla uðraþanlar (Besicilik, Arýcýlýk, Ýpek Böcekçiliði, Kümes Hayvancýlýðý, Balýkçýlýk vb.) 24. Vasýfsýz iþçi, Amele, Irgat gibi bedenen mevsimlik hizmet görenler ile geçici olarak bir iþ yerinde çalýþanlar 25. Kendisine ait olmayan özel bir iþyerinde maaþ ya da ücretli olarak sürekli sigortalý çalýþanlar 26. Sosyal Güvenlik Kurumlarýndan (Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bað-Kur) emeklilik talebinde bulunup henüz emekli aylýðý baðlanmamýþ ve emeklilik iþlemleri devam edenler Sayýlý Ýþ Kanunu'na göre çalýþmakta iken, iþveren tarafýndan geçici olarak toplu þekilde ücretsiz izin verilenler 28. Ýsteðe baðlý sigortalý veya Bað-Kur'lu olanlar (Bað-Kur ve Sigorta primlerini kendileri ödeyenler) 29. Durumu yukarýdakilerden hiç birine uymayanlar (Baþkalarýnýn yardýmý ile geçinenler, sakatlýðý sebebiyle çalýþamaz durumda olanlar, ev hanýmlarý vb.) miktarlara Devlet Ýstatistik Enstitüsü Toptan Eþya Fiyat endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit edilir. Öðrenim kredisi almak istiyorsanýz 16. sorudaki yuvarlaðý karalayýnýz, almak istemiyorsanýz boþ býrakýnýz. Katký Kredisi: Yükseköðretim kurumlarýnda bir öðrenci için cari hizmet ödeneði karþýlýðý Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarýn devlet katkýsý dýþýnda kalan ve borçlanma karþýlýðý Kurumca öðrenci adýna Üniversitesi hesabýna ödenen paradýr. Katký kredisi borcu; normal öðrenim süresince öðrenci adýna üniversitesi hesaplarýna ödenen miktarlara Devlet Ýstatistik Enstitüsü Toptan Eþya Fiyat endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit edilir. Katký kredisi almak istiyorsanýz 16. sorudaki yuvarlaðý karalayýnýz, almak istemiyorsanýz boþ býrakýnýz GENEL YURTLARA VE YÜKSEK ÜCRETLÝ YURTLARA GÝRME ÝSTEÐÝNÝZ Sadece genel yurtlarda kalmak istiyorsanýz 21. sorudaki birinci seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý; sadece aylýk ücreti farklý yurtlarda kalmak istiyorsanýz (Aylýk ücreti farklý olan yurtlar 101. sayfada belirtilmiþtir.) ikinci seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý; o ildeki genel yurtlara yerleþemediðiniz takdirde varsa aylýk ücreti farklý yurtlarda kalmak istiyorsanýz üçüncü seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý, aylýk ücreti farklý yurtlara yerleþemediðiniz takdirde genel yurtlarda kalmak istediðiniz takdirde dördüncü seçeneðin yanýndaki yuvarlaðý karalayýnýz YURT VE KREDÝ BAÞVURULARI DEÐERLENDÝRÝLMEYECEKÖÐRENCÝLER Yurt Baþvurularý Ýçin: 1. Anadolu Üniversitesi Açýköðretim programlarý öðrencileri, 2. Adalet Yüksekokulu (B) (Ekstern) öðrencileri, 3. Daha önce kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yurttan süresiz çýkarma cezasý alan öðrenciler, 4. Öðretim kurumlarýndan derslere devam etme imkâný saðlandýðýna dair belge getiremeyen tüm ekstern öðrencileri. Kredi Baþvurularý Ýçin: 1. En az asgari ücret düzeyinde bir iþte çalýþanlar, 2. Daha önce öðrenim ve/veya katký kredisi alanlar, 3. Daha önce kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yurttan süresiz çýkarma cezasý alan öðrenciler, 4. Bir yükseköðretim kurumundan mezun olan öðrenciler, 5. Ek süre öðrenim gören öðrenciler, 6. Ýkinci öðretim ve yüksek lisans öðrencileri (katký kredisi için), 7. Kredi isteðinde bulunduðu tarihte kayýtlý olduðu öðretim kurumunda bir öðretim yýlýndan fazla baþarýsýz olan öðrenciler YURT HAKKI KAZANAN ÖÐRENCÝLERDEN BEYANLARI ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK ÝSTENECEK BELGELER 1. Maaþ-Ücret Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 25'ten birini kodlayanlar, maaþ-ücret durumunu, aile reisi ve/veya annesinin çalýþtýðý kuruluþtan alacaðý Haziran 1999 ayýna ait dökümlü maaþ ya da ücret bordrosunun tasdikli fotokopyasý veya tasdikli sureti ile (düz yazý ile alýnan ve sadece katsayý ile gösterge çarpýmý neticeli maaþ tutarý geçersiz sayýlýr) 5

5 belgelendireceklerdir. Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 19 kodlayanlar, (Emekli, Dul, Yetim, Gazi veya Ýhtiyarlýk maaþý vb. alanlar) bu durumlarýný Haziran 1999 ayýna ait bir aylýk maaþ tutarlarý ilgili sosyal güvenlik kuruluþlarýndan (Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bað-Kur) veya ilgili banka þubelerinden alacaklarý bir yazý ile belgelendireceklerdir. Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 26 kodlayanlar, bu durumlarýný, aile reisinin sosyal güvenlik kurumlarýndan (Emekli Sandýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bað-Kur) emeklilik talebinde bulunduðuna dair resmi belge ile çalýþtýðý kuruluþtan en son aldýðý aylýk net gelirini gösterir maaþ ya da ücret bordrosunun fotokopyasýný veya suretini tasdik ettirerek belgelendireceklerdir. Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 27 kodlayanlar, bu durumlarýný, aile reisinin toplu olarak iþveren tarafýndan ücretsiz izne ayrýldýðýna dair iþyerinden alacaklarý belge ile en son çalýþtýðý aya ait aldýklarý maaþ ya da ücret bordrosunun fotokopyasýný veya suretini tasdik ettirerek belgelendireceklerdir. 2. Vergi Levhasý Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 13, 14, 15 veya 16 kodlayanlar, bu durumlarýný aile reisinin ve/veya eþinin gerçek veya basit (götürü) usulde vergiye tabi olduklarýný gösteren 1998 yýlý vergi levhasýný vergi dairesince veya noterce tastiklenen fotokopyasý ile belgelendireceklerdir. 3. Muafiyet Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 20 olarak kodlayanlar, bu durumlarýný ilgili belediyeler, meslek odalarý veya vergiden muaf olduðuna dair vergi numarasý belirtilen kartýn ilgili kuruluþlarca tasdikli fotokopisi ile belgelendireceklerdir. 4. Meslek Belgesi: Aile reisinin ve/veya annesinin mesleðini 17, 21, 23, 24 veya 29 kodlayanlar, bu durumlarýný kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan matbu meslek belgesi veya fotokopyasýný kullanarak anne ve/veya babanýn iþ durumuna göre ilgili alternatifi iþaretlemek suretiyle ailesi il, ilçe veya bucak merkezinde oturuyorsa mahallin en büyük mülki amirliðinde, köyde oturuyorsa köy muhtarýna onaylattýrmak suretiyle belgelendireceklerdir. Aile reisinin mesleðini 22 olarak kodlayanlar, kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan meslek belgesinin veya fotokopyasýnýn (B) bölümünü Ziraat Odalarý (Genel Kurullarýný yapmýþ, yönetim ve denetim kurullarýný belirlemiþ olanlar), Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri, Tarým Kredi Kooperatiflerinden herhangi birisine onaylattýrarak kesin kayýt sýrasýnda getireceklerdir. 5. Öðrenim Gören Kardeþ Belgesi: Bu belge, kardeþlerin okuduðu ilköðretim, lise veya dengi okul ile yükseköðretim kurumlarýndan temin edilecektir. Kendinizi okuyan kardeþ olarak belirtmeyiniz. 6. Anne ve Baba Durum Belgesi: 12. soruda anne ve babanýn durumunu 2, 3, 4, 5 kodlayanlar, bu durumlarýný baðlý bulunduklarý Nüfus Müdürlüklerinden alacaklarý Vukuatlý Nüfus Kayýt Örneði veya 5 olarak kodlayanlar mahkeme ilamý ile, 6 olarak kodlayanlar ise ikamet ettikleri mahalli karakoldan alacaklarý belge ile belgelendireceklerdir. 7. YURTKUR Personeli Belgesi: Bu belge, Kurumun merkez veya taþra teþkilatýndan alýnacaktýr. 8. Þehit veya Gazi Çocuðu Belgesi: Þehit veya gazi çocuðu olduðunu belirtir belge, Emekli Sandýðý veya ilgili mercilerden alýnacaktýr. 9. Ýsteðe Baðlý Sigortalý veya Baðkur Belgesi: Aile reisinin mesleðini 28 kodlayanlar, bu belgeyi SSK veya Bað-Kur'dan temin edeceklerdir. 10.Yetiþtirme Yurdu, Vakýf Yurdu, Darüþþafaka Lisesi: Bu belge, lise veya dengi öðreniminizi tamamladýðýnýz ilgili okul veya yurt müdürlüklerinden temin edilecektir. 11.Amâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayanlar ile bunlar dýþýnda %40'ýn üzerinde sakatlýðý olanlar: 17. soruyu cevaplayanlar bu durumlarýný, tam teþekküllü devlet hastanesinden alýnacak heyet raporuyla belgelendireceklerdir. DÝKKAT: Þehit ve gazi çocuklarý, anne ve babasý YURTKUR'da çalýþanlar veya YURTKUR'dan emekli olanlar, âmâ, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayanlar, anne ve babasý ölmüþ olanlar, anne veya babasý (aile reisi) olaðanüstü hal bölgesine dahil illere dýþarýdan atanarak görev yapan kamu görevlilerinin çocuklarý, lise ve dengi öðrenimlerini yetiþtirme yurtlarýnda, Vakýflar Genel Müdürlüðüne baðlý yurtlarda, Darüþþafaka Lisesinde tamamlayanlar ile anne ve babasý boþanmýþ olanlar, yurtlarýmýzdan öncelikli olarak faydalandýrýlmakta, öðrenim ve katký kredisi tahsisi yapýlmaktadýr. Bu öðrencilerden öncelik durumlarý dikkate alýnarak yalnýz durumlarýna uygun belge istenecek; kesin kayýt için gerekli olan belgelerin dýþýnda beyanlarýyla ilgili diðer belgeler istenmeyecektir YURTLARDA KAYIT ÝÇÝN ÝSTENECEK DÝÐER GEREKLÝ BELGELER: Yurtlara kesin kayýt hakký kazanan her öðrenciden YURTKUR Baþvuru Formundaki beyanlarý ile ilgili özel belgelerin dýþýnda aþaðýdaki belgeler istenmektedir. a) Adayýn ÖSYS Sonuç Belgesi fotokopyasý (ÖSYM tarafýndan gönderilen sonuç belgesinin üniversiteye kayýttan önce bir fotokopyasýný alýnýz.), b) Adayýn kayýt yaptýrdýðý yükseköðretim kurumundan öðrenci olduðuna dair alacaðý belge, c) Nüfus cüzdanýnýn onaylý örneði, d) 12 adet cepheden çekilmiþ vesikalýk fotoðraf (Kýz öðrencilerin güneþ gözlüksüz ve düzgün kýyafetli, baþý açýk, erkek öðrencilerin ise güneþ gözlüksüz ve sakalsýz fotoðraflarý kabul edilecektir.), e) Savcýlýk belgesi veya adli sicil raporu, f) Ýkametgâh belgesi, g) Veli (Aile Reisi) izin belgesi (Kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan belge veya fotokopyasý kullanýlacaktýr). Yurtlara kayýt esnasýnda yukarýda belirtilen belgeler dýþýnda öðrencilerden beyanlarýný belgelendirmeleri istenmektedir (maaþ belgesi, kardeþ belgesi vb.) Ayrýca, öðrencilerden yurtlara kayýt esnasýnda kayýt ücreti, yurt ücreti ve depozito ücreti tahsil edilmektedir. Yurt ücreti: Genel yurtlarda 3'er aylýk dönemler halinde dönemin ilk ayýnýn son iþ günü saat 14.00'e kadar ödenmesi gerekmektedir.(örnek: Ocak-Þubat-Mart dönemine ait yurt ücreti Ocak ayýnýn son iþ gününe kadar ödenmek zorundadýr.) Aylýk ücreti farklý olan yurtlarda (Bakýnýz sayfa 101.) ise, yurt ücreti aylýk olarak tahsil edilmekte ve ayýn son iþgünü saat 14.00'e kadar ödenmesi gerekmektedir. 6

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı