ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 76 NUMBER: 2009/10 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2011

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BÜBLÜYOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin Yazara ve tarihe gšre kataloglar K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefenin tarihi ele alýnýßý EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Sokrat šncesi Yunan felsefeleri Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya Üskandinavya DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Misyonlar HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ TARÜHÜ Kilise tarihinde mezhepler Kilise tarihinde dalaletler HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din...27

11 294 Hint kškenli dinler Yahudilik Üslam DiÛer dinler TOPLUM BÜLÜMLERÜ Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler...80

12 370 EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Posta iletißimi Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý Su, hava, uzay taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Rumence ve Reto-Rumen dilleri DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular MATEMATÜK OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK IsÝ KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Analitik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Asya yerbilimleri YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Mikrobiyoloji...103

13 580 BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) zel konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Konutlar ve konut donanýmý Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Metalurji ÜMALAT Maden ißleme ve maden ŸrŸnleri Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR Belirli tip malzemeler SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß...123

14 710 KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Mimari yapý Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular Oyma ve oymacýlýk NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Teknikler, gere ler, bi imler Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda denemeler Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler...223

15 830 CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca mektuplar DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca ßiir FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Ütalyanca eßitli eserler Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan dramatik ßiir ve tiyatrosu Epik ßiir, roman ve hikayesi Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar MÝsÝr 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Fransa ve Monako DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya...272

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2009 AD Din er, Deniz Bi'ßey sorabilir miyim? / Deniz Din er. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Bilgin kitaplar ; 3) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL AD BŸyŸkke eci, Serhan, Bilmemek ayýp deûil / Serhan BŸyŸkke eci ; resimleyen: Cem KÝzÝltuÛ. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, , AD Ayßan, Erhan Ünternet desteûinde bilimsel makale ve tez yazýmý / Erhan Ayßan. Ñ Yenilenmiß 5. bsk. Ñ Üstanbul : Nobel TÝp Kitabevleri, xvi, 152 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [27.00 TL] , AD TŸrkdoÛan, Orhan, Bilimsel araßtýrma metodolojisi / Orhan TŸrkdoÛan. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 400 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 627. Sosyoloji dizisi ; 6) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Churchward, James KayÝp kýta Mu / James Churchward ; eviren: Rengin Ekiz. Ñ 7. bsk. Ñ Üzmir : DšnŸßŸm BasÝm YayÝn, 2009 (Üstanbul : Boraks MatbaacÝlÝk) 573.3, AD KayÝp medeniyetler ve ge mißin sýrlarý / hazýrlayanlar: Elif KÝral, Merve BŸyŸkbayrak. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, 175 s. : res. ; 21 cm. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. I. KÝral, Elif. II. BŸyŸkbayrak, Merve AD Meydan, Sinan, AtatŸrk ve kayýp kýta Mu / Sinan Meydan. Ñ 11. bs. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, , Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2009 AD Uzun, Tuncay Mikroißlemci sistemleri / Tuncay Uzun. Ñ Revize edilmiß 2. bsk. Ñ Üstanbul : Tuncay Uzun, xii, 320 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL] , AD Ayßan, Erhan Ünternet desteûinde bilimsel makale ve tez yazýmý / Erhan Ayßan. Ñ Yenilenmiß 5. bsk. Ñ Üstanbul : Nobel TÝp Kitabevleri, ,

17 005 Bilgisayar programlama, programlar 2009 AD Taßdelen, Aykut Üleri ve kurumsal dÿzey net uygulamalarý / Aykut Taßdelen. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, xi, 436 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 127) Kaynak a: 406. s. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL] BD zsever, Nuri Temel seviyede fortran IV / Nuri zsever. Ñ [Ankara] : Devlet Üstatistik EnstitŸsŸ, y. : tbl. ; 29 cm. S.N.: ; B.N. 2000/ [2.00 TL] AD Uzun, Tuncay Mikroißlemci sistemleri / Tuncay Uzun. Ñ Revize edilmiß 2. bsk. Ñ Üstanbul : Tuncay Uzun, , BÜBLÜYOGRAFYA 011 Bibliyografyalar 2009 BD FÝrat niversitesi. Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ Tez katalogu, : 25. yýl anýsýna / yayýna hazýrlayanlar: Erdal A Ýkses, Harun Tuncel, Mukadder Boydak Ozan. Ñ ElazÝÛ : FÝrat niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ, 80 s. ; 28 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ [7.00 TL]. I. A Ýkses, Erdal. II. Tuncel, Harun. III. Ozan, Mukadder Boydak. IV. E.a , Belirli yerlerden gelen eserlerin 2009 BD Kitap kataloûu 89 : genel kitap kataloûu / [hazýrlayan]: Sanat Kitabevi. Ñ Ankara : Sanat Kitabevi, [1989?] c."5." (483 s.) : res. ; 27 cm. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. The Publishers' Association ve Books in Print kaynaklarýndan yararlanýlmýßtýr. Ü indekiler: SatÝßtaki kitaplar - Yeni Ýkan kitaplar. S.N.: ; B.N. 1998/ [4.00 TL]. I. Sanat Kitabevi BD GŸneß, Ali Bilgisayar ve basic programlama / Ali GŸneß ; editšr: nder zkazan. Ñ 5. bsk. Ñ Ankara : Anadolu niversitesi, c. "1." (158 s.) : res., ßkl. ; 28 cm. Ñ (Anadolu niversitesi yayýnlarý ; no: 121. A ÝkšÛretim FakŸltesi yayýnlarý no: 45. Ders kitaplarý ; yayýn no: 429) Ü indekiler: nite: 1-9. S.N.: ; B.N. 1997/4-181 ISBN (Tk.) : [4.00 TL]. I. zkazan, nder. I III. Seri , Belirli konulardaki eserlerin 2009 BD zen, Mine Esiner, Dr. Emel Esin KŸtŸphanesi kataloûu : (yazma eserler) / Mine Esiner zen. Ñ Üstanbul : Tek-Esin TŸrk KŸltŸrŸnŸ AraßtÝrma ve Gelißtirme VakfÝ, , [8] s. ; 27 cm. Ñ (Tek-Esin TŸrk KŸltŸrŸnŸ AraßtÝrma ve Gelißtirme VakfÝ. Katalog ve bibliyografya dizisi no ; 3) Dizin vardýr. Arap a týpký basým i erir. OsmanlÝca metin i erir. Biyografik bilgi i erir. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [10.00 TL]

18 2009 AD Sigara bibliyografyasý : / [hazýrlayan]: Cahit Uluer. Ñ Y.y. : yayl.y., 2009?] (Üstanbul : Orhan Copy) 366 s. ; 21 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M [15.00 TL]. I. Uluer, Cahit BD 4389 FÝrat niversitesi. Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ Tez katalogu, : 25. yýl anýsýna / yayýna hazýrlayanlar: Erdal A Ýkses, Harun Tuncel, Mukadder Boydak Ozan. Ñ ElazÝÛ : FÝrat niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ, , Yazara ve tarihe gšre kataloglar 2009 BD TBMM KŸtŸphane DškŸmantasyon ve TercŸme MŸdŸrlŸÛŸ TBMM kÿtÿphanesi fihristi. Ñ Ankara : T.B.M.M., (T.B.M.M. MatbaasÝ) c."1." (198 s.) ; 27 cm. Ü indekiler : Þark eserleri - Þarkiye kýsmý il vesi (1) - Þarkiye kýsmý il vesi (2). S.N.: ; B.N. 1999/4-191 [3.00 TL] BD Dr. Emel Esin KŸtŸphanesi kataloûu : (ayrýbasýmlar - makaleler) / hazýrlayanlar: Mihin Lugal...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : Tek-Esin TŸrk KŸltŸrŸnŸ AraßtÝrma ve Gelißtirme VakfÝ, s. ; 27 cm. Ñ (Tek-Esin TŸrk KŸltŸrŸnŸ AraßtÝrma ve Gelißtirme VakfÝ. Katalog ve bibliyografya dizisi no ; 2) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [10.00 TL]. I. Lugal, Mihin. II. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 2009 BD DeÛißen DŸnyada Bilgi Yšnetimi Sempozyumu (2007 : Ankara) DeÛißen DŸnyada Bilgi Yšnetimi Sempozyumu, Ekim 2007, Ankara : bildiriler / yayýna hazýrlayanlar: Serap KurbanoÛlu, Yaßar Tonta, Umut Al. Ñ Ankara : Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Yšnetimi BšlŸmŸ, xix, 314 s. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Üngilizce metin i erir. Sempozyum Hacettepe niversitesinin kurulußunun 40., Bilgi ve Belge Yšnetimi BšlŸmŸnŸn kurulußunun 35. yýlý nedeniyle dÿzenlenmißtir. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [15.00 TL]. I. KurbanoÛlu, Serap. II. Tonta, Yaßar. III. Al, Umut. IV. E.a KŸtŸphanelerin ißleyißi 2009 BD 4470 Koltuk, M. Taner OsmanlÝ arßiv belgelerinde Ardahan / M. Taner Koltuk, S. Talha SaÛlam. Ñ 1. bsk. Ñ Ardahan : Ardahan ValiliÛi, , BD Eldem, Edhem 135 yýllýk bir hazine OsmanlÝ BankasÝ arßivinde tarihten izler / Edhem Eldem. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : OsmanlÝ BankasÝ, s. : res. ; 34 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 300. s. S.N.: ; B.N. 2009/ [30.00 TL] DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2009 AD OkumayÝ seviyorum = I love reading / editšr: Yusuf opur ; translated from 3

19 Turkish by: Baßak YŸce ; fotoûraflar/photographs: Serkan Kara, Turgut Engin, Mehmet Ali Poyraz. Ñ Üstanbul : BaÛcÝlar AtatŸrk ÜlkšÛretim Okulu, 155, [30], 167 s. : fotoû. ; 21 cm. Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. opur, Yusuf. II. YŸce, Baßak. III. Kara, Serkan. IV. Engin, Turgut. V. Poyraz, Mehmet Ali. V(p) GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Gšrsel Üßitsel Materyaller FL CD 2009 DK Persia bridge of light [video kaydý] : the first encyclopedic multimedia on Iran. Ñ Kanada : Shygun System, video disc (VCD) : Dijital ; 12 cm ap. Pentium processor 8mb ram 8x cd-rom drive sound card MS Windows 95 (or) MS Windows NT. Pentium 133 (or faster) processor 32mb ram 24x cd-rom drive sound card high color capable video card MS Windows 95 (or) MS Windows NT. S.N.: ; B.N. 2003/ [5.00 TL] Amerikan Üngilizcesi 2009 AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mitchinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven. Ñ 17. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, 278 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: The book of general ignorance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Mitchinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. E.a DiÛer dillerde 2009 AD BŸyŸkke eci, Serhan, Bilmemek ayýp deûil / Serhan BŸyŸkke eci ; resimleyen: Cem KÝzÝltuÛ. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 125 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli bilgi dÿnyasý/bilim ; 87) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL. I. KÝzÝltuÛ, Cem. I III. Seri , BD NebioÛlu ocuk ansiklopedisi / editšr: Osman NebioÛlu ; ressamlar: Cevdet Rifat Ak iz, Sacit Volga, Mustafa Eremektar. Ñ [Üstanbul] : NebioÛlu YayÝnevi, [1994?] c. "1." (695, [30] s.) : hrt., res. ; 28 cm. S.N.: ; S.N. 1994/ [5.00 TL]. I. NebioÛlu, Osman. II. Ak iz, Cevdet Rifat. III. Volga, Sacit. IV. Eremektar, Mustafa BD NebioÛlu ocuk ansiklopedisi / editšr: Osman NebioÛlu ; ressamlar: Ayhan Erer, Mustafa Eremektar, Kemal Bilensoy. Ñ [Üstanbul] : NebioÛlu YayÝnevi, [1994?] c. "2." ( ss.) : hrt., res. ; 28 cm. S.N.: ; S.N. 1994/ [5.00 TL]. I. NebioÛlu, Osman. II. Erer, Ayhan. III. Eremektar, Mustafa. IV. Bilensoy, Kemal BD NebioÛlu ocuk ansiklopedisi / editšr: Osman NebioÛlu ; ressamlar: Ayhan Erer, Mustafa Eremektar, Kemal Bilensoy. Ñ [Üstanbul] : NebioÛlu YayÝnevi, [1994?] c. "3." ( ss.) : hrt., res. ; 28 cm. S.N.: ; S.N. 1994/ [5.00 TL]. I. NebioÛlu, Osman. II. Erer, Ayhan. III. Eremektar, Mustafa. IV. Bilensoy, Kemal

20 060 GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2009 BD TŸrkiye Cumhuriyeti. KŸltŸr BakanlÝÛÝ. AnÝtlar ve MŸzeler Genel MŸdŸrlŸÛŸ Brifing raporu / TŸrkiye Cumhuriyeti KŸltŸr BakanlÝÛÝ AnÝtlar ve MŸzeler Genel MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ AnÝtlar ve MŸzeler Genel MŸdŸrlŸÛŸ, [2004?] 101 s. : rnk. res., tbl. ; 30 cm. S.N.: ; B.N. 2009/ [12.00 TL]. 069, HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2009 BD 4413 Acil durumlarda basýn ve halkla ilißkilerin ilkeleri / yayýna hazýrlayan: Mikdat KadÝoÛlu. Ñ Üstanbul : ÜT, , BD yýlýndan 1990'a 20. yÿzyýl ansiklopedisi / hazýrlayanlar: HŸseyin GŸndoÛdu...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : TercŸman, c."2." ( ss.) : res. ; 26 cm. S.N.: ; B.N. 1998/ [5.00 TL]. I. GŸndoÛdu, HŸseyin BD yýlýndan 1990'a 20. yÿzyýl ansiklopedisi / hazýrlayanlar: HŸseyin GŸndoÛdu...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : TercŸman, c."3." ( ss.) : res. ; 26 cm. S.N.: ; B.N. 1998/ [5.00 TL]. I. GŸndoÛdu, HŸseyin BD yýlýndan 1990'a 20. yÿzyýl ansiklopedisi / hazýrlayanlar: HŸseyin GŸndoÛdu...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : TercŸman, c."4." ( ss.) : res. ; 26 cm. S.N.: ; B.N. 1998/ [5.00 TL]. I. GŸndoÛdu, HŸseyin BD 4363 Basiret i Ali Efendi, Bir zamanlar Üstanbul : ßehir mektuplarý / Basiret i Ali Efendi ; hazýrlayan: Nuri SaÛlam. Ñ Üstanbul : Üstanbul Ticaret OdasÝ, , AD Yavuz, Kadir, Hasat : kšße yazýlarým / Kadir Yavuz. Ñ Isparta : [yayl.y.], 256 s. ; 20 cm. Eser, Katre Unlu MamŸllerinin bir kÿltÿr hizmetidir. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD BarbarosoÛlu, Fatma KarabÝyÝk, Ümaj ve takva / Fatma KarabÝyÝk BarbarosoÛlu. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 224 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 713. Sosyoloji dizisi ; 8) S.N.: ; D.M ISBN : YTL BD Ekonomi basýn tarihi / [hazýrlayan]: Üstanbul Ticaret OdasÝ. Ñ Üstanbul : Üstanbul Ticaret OdasÝ,

21 218 s. : rnk. res. ; 27 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 218. s. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [20.00 TL]. I. Üstanbul Ticaret OdasÝ , Gšrsel Üßitsel Materyaller FL CD 2009 DK Brezilya golÿ [video kaydý]. Ñ [Üstanbul?] : AktŸel, [2000?] 1 video disc (VCD) : Dijital ; 12 cm ap. Üngilizce adý: 110 Brazilian goals. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] , FL CD 2009 DK 3 The 1970s [video kaydý]. Ñ Washington : National Geographic, , FL CD 2009 DK 2 The 1990s [video kaydý]. Ñ Washington : National Geographic, , FL CD 2009 DK yÿzyýlda insanlýk dramý [video kaydý] = Tragedie humaine du xx siecie / yapýmcý: HŸsamettin YÝldÝrÝm ; yšnetmen: Ühsan ÝkrÝk Ý. Ñ Ankara : AtatŸrk AraßtÝrma Merkezi, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Ermeni olaylarý ile ilgili bilgi i erir. Seslendirenler: Erkut Bal Ýn, Steven Riva. S.N.: ; B.N. 2001/4-692 [5.00 TL]. I. YÝldÝrÝm, HŸsamettin. II. ÝkrÝk Ý, Ühsan. II(p) , FL CD 2009 DK AÛrÝ medeniyetler ge idi [video kaydý] / hazýrlayan: AÛrÝ ValiliÛi KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ [AÛrÝ?] : AÛrÝ ValiliÛi, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2006/4-170 [5.00 TL]. I. AÛrÝ ValiliÛi KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ , FL CD 2009 DK Amasya'da yaßanan tarih [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Lemi Bilgin, Bozkurt Kuru, Toygun Ateß, YÝlmaz Cesur, Cenap KŸ Ÿksu, Celal Gonca. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Gšre, Ertem. II. Dal, O. BehlŸl , FL CD 2009 DK Anadolu'nun belgesel tarihi [video kaydý]. Ñ Üstanbul : Promete, [2000?] 5 video disc (VCD) (350 dk.) : dijital ; 12 cm ap. i indekiler: 1. cd: Anadolu tanrý alarý / yšnetmen ve metin: Handan ztÿrk cd: Antikten bugÿne Efes, Bergama, Sardis / yšnetmen: NilgŸn Maktav ; Metin: Hasan Malay, NilgŸn Maktav cd: BatÝ'nÝn bittiûi yer Sultanahmet meydaný / yšnetmen: Zeynel El ioûlu cd: OsmanlÝ izgileri / yšnetmen: Engin Atatimur ; metin: GŸl ÜrepoÛlu. - 5.cd: OsmanlÝ'da harem / yšnetmen: zlem Okul ; metin: lkÿ KareosmanoÛlu. S.N.: ; S.N. 2002/2-752 [18.00 TL] , 939.2, 939.3, 939.4, FL CD 2009 DK 77 Adana [video kaydý] : a story of four thousand years. Ñ Adana : Adana ValiliÛi Ül KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ, [2000?] , FL CD 2009 DK 78 Adana [video kaydý] : dšrt bin yýllýk šykÿ. Ñ Adana : Adana ValiliÛi Ül KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ, [2000?] , FL CD 2009 DK Ankara turizm alýßveriß ve eûlence [video kaydý]. Ñ Ankara : Ankara ValiliÛi Ül KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: Ankara tourism shopping and recreation directory. Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2003/ [5.00 TL]

22 FL CD 2009 DK Ankara yollarýnda [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Lemi Bilgin, Aydan Þener, Bozkurt Kuru, Mesut Taner, Orhan AydÝn, Kenan Bal, Üsmail HakkÝ Þen, SŸhan Baydar. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Gšre, Ertem. II. Dal, O. BehlŸl , FL CD 2009 DK 7 Antakya ezan, an, hazzan [video kaydý]. Ñ Ankara : TRT, [2000?] , FL CD 2009 DK Antik DŸnya'nÝn kavßak noktasý Ü el [video kaydý]. Ñ Ankara : Republic of Turkey Ministry of Culture, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Minimum system requirements: Pentium ii or higher processor Windows 98 Software 16 bit color display 800x600 screen solubility. S.N.: ; B.N. 2003/ [5.00 TL] FL CD 2009 DK AtatŸrk bizimle [video kaydý] : Cumhuriyet'in yaßam šykÿsÿ / [hazýrlayanlar]: TŸrk Demokrasi VakfÝ, FORSNET Bilgi Teknolojileri. Ñ [Üstanbul?] : TŸrk Demokrasi VakfÝ, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. TŸrk Demokrasi VakfÝ. II. FORSNET Bilgi Teknolojileri , FL CD 2009 DK 80 AtatŸrk ve cumhuriyet [video kaydý]. Ñ [Y.y.] : Tempo, [2000?] , FL CD 2009 DK AtatŸrk ve TŸrkiye Cumhuriyeti [video kaydý]. Ñ Ankara : TŸrk Demokrasi VakfÝ, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Minimum konfigÿrasyon: Win 95, 16 mb ram, pentium ißlemci, 16 bit ses kartý, 2 mb ekran kartý, avi player, video for windows ve windows media player. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 TL] , FL CD 2009 DK AydÝn [video kaydý]. Ñ AydÝn : AydÝn ValiliÛi, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL] FL CD 2009 DK BalÝkesir kongreleri [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Yusuf Sezgin, Murat Soydan, KazÝm Kartal, Kenan Bal, Salih KÝrmÝzÝ, Can KolukÝsa, etin Baßaran, Ali YaylÝ. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Gšre, Ertem. II. Dal, O. BehlŸl , FL CD 2009 DK Beyond the ancient Turkey [video kaydý]. Ñ [Ankara] : Republic of Turkey Ministry of Culture, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2003/ [5.00 TL] FL CD 2009 DK BŸyŸk yalan [video kaydý] : SaklÝ tutulan Ermeni arßivleri / senaryo ve yšnetmen: Serkan Ko. Ñ Üstanbul : Yeditepe Ületißim, [2000?] 7

23 6 video disc (VCD) (720 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Ermeni olaylarý ile ilgili bilgi i erir. Seslendirme: Levent Dšnmez. S.N.: ; B.N. 2008/4-627 [15.00 TL]. I. Ko, Serkan , FL CD 2009 DK anakkale [video kaydý]. Ñ Ankara : TŸrk Tarih Kurumu, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Minumum konfigÿrasyon: Pentium ißlemci, Win 95, 98, 64 mb ram, 24xcd sÿrÿcÿ, 8mb ekran kartý 16 bit ses kartý, media player, 800x600 ekran šzÿnÿrlÿûÿ. S.N.: ; B.N. 2001/ [5.00 TL] , FL CD 2009 DK DŸnya kupalarýndan sÿper goller [video kaydý]. Ñ [Üstanbul?] : AktŸel, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: The ultimate collection of classic international goals. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] , FL CD 2009 DK DŸzce [video kaydý] : kÿltÿr, turizm ve doûanýn saklý kenti 2003 / hazýrlayan: DŸzce ValiliÛi Ül KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ DŸzce : DŸzce ValiliÛi, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. DŸzce ValiliÛi Ül KŸltŸr ve Turizm MŸdŸrlŸÛŸ , FL CD 2009 DK Erzurum'dan gelen ses [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Lemi Bilgin, Bozkurt Kuru, Muharrem zabat, Naci Girgin, Orhan GŸler, Cem YalÝn. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Gšre, Ertem. II. Dal, O. BehlŸl , FL CD 2009 DK 28 Festivals of Thailand [video kaydý] : royal ceremonies. Ñ Thailand : Office of the National Culture Commission, [2000?] , FL CD 2009 DK Futbol cehennemi [video kaydý]. Ñ [Üstanbul?] : AktŸel, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] , FL CD 2009 DK Gizlenen AtatŸrk [video kaydý] : hakimiyet-i milliye yazýlarý. Ñ [Üstanbul?] : BaÛdat ProdŸksiyon, [2000?] 11 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. HazÝrlayan: Serkan Ko ; MŸzik: Tuluyhan UÛurlu. S.N.: ; B.N. 2008/4-628 [30.00 TL] , FL CD 2009 DK 79 Haberci bÿyÿ dÿnyasý [video kaydý] / gene yšnetmen: Coßkun Aral. Ñ [Üstanbul?] : Multimor, [2000?] , FL CD 2009 DK Hakideki al yÿrek [video kaydý]. Ñ [Ankara?] : Kara Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ, [2000?] 1 video disc (VCD) (7 dk.) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] , 355 FL CD 2009 DK Hakideki al yÿrek [video kaydý]. Ñ [Ankara?] : Kara Kuvvetleri KomutanlÝÛÝ, [2000?] Ñ Eser, TŸrk Kara Kuvvetlerini tanýtan 7 dakikalýk kýsa filmlerden olußmaktadýr. 1 video disc (VCD) (20 dk.) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2003/ [10.00 TL]. I. Seri , 355 8

24 FL CD 2009 DK Hazar'dan Tuna'ya TŸrk izleri [video kaydý]. Ñ [Ankara?] : KŸltŸr BakanlÝÛÝ, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: The Turkish footprints from Casbian to Danube. HazÝrlayanlar: Nihat KaßÝkcÝ, Hasan YÝlmaz. Sistem gereksinimleri:pentium ißlemci win 98/2000, 64mb ram, 20x cd sÿrÿcÿ, 8mb ekran kartý, 16 bit ses kartý, media player, 800x600 ekran šzÿnÿrlÿûÿ. S.N.: ; B.N. 2003/ [5.00 TL] FL CD 2009 DK Homenaje acional a debora arango [video kaydý]. Ñ Colombia : Republica de Colombia - Ministerio de Cultura, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] FL CD 2009 DK Ülk ÝßÝk [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Lemi Bilgin, Sšnmez Atasoy, Agah n, RŸßtŸ AsyalÝ, Tansu Aytar, Mesut Taner, Cem YalÝn. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Gšre, Ertem. II. Dal, O. BehlŸl , FL CD 2009 DK Üstanbul BŸyŸk Melen Projesi [video kaydý] : Suya dšnÿßen emek / [hazýrlayanlar]: TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Devlet Su Üßleri Genel MŸdŸrlŸÛŸ ; yšnetmen: Korkmaz Gš men. Ñ [Ankara?] : TRT, video disc (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL]. I. TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu. II. Devlet Su Üßleri Genel MŸdŸrlŸÛŸ. III. Gš men, Korkmaz , FL CD 2009 DK Üstanbul Great Melen Project [video kaydý] : water... source of life / [hazýrlayanlar]: TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Devlet Su Üßleri Genel MŸdŸrlŸÛŸ ; yšnetmen: Korkmaz Gš men. Ñ [Ankara?] : TRT, video disc (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL]. I. TŸrkiye Radyo-Televizyon Kurumu. II. Devlet Su Üßleri Genel MŸdŸrlŸÛŸ. III. Gš men, Korkmaz , FL CD 2009 DK Karaman 2002 [video kaydý]. Ñ Karaman : Karaman ValiliÛi Karaman Belediyesi, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2008/ [5.00 TL] , FL CD 2009 DK Keyifli alýßverißin 50 yýlý [video kaydý] / Yšnetmen: Enis RÝza ; yapým yšnetmeni: Nal n SakÝzlÝ ; šzgÿn mÿzik: Sinan SakÝzlÝ. Ñ [Üstanbul?] : VTR, video disc (VCD) (64 dk.) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL]. I. RÝza, Enis. II. SakÝzlÝ, Nal n. III. SakÝzlÝ, Sinan FL CD 2009 DK "KÝrÝkkale belgeseli" [video kaydý]. Ñ [KÝrÝkkale?] : KÝrÝkkale ValiliÛi, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2001/4-240 [5.00 TL] , FL CD 2009 DK 81 Lozan gšrÿntÿleri [video kaydý]. Ñ [Y.y. : yayl.y., 2000?] ,

25 FL CD 2009 DK Manisa [video kaydý]. Ñ Manisa : Manisa ValiliÛi, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL] , FL CD 2009 DK Milli mÿcadele kahramanlarý [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Lemi Bilgin, Bozkurt Kuru, Toygun Ateß, Üsmail Daß, Mustafa Ertarak Ý, Hasan Sara, Cenap KŸ Ÿksu. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Gšre, Ertem. II. Dal, O. BehlŸl , FL CD 2009 DK Milli mÿcadelede TŸrk telgraf ÝlarÝ [video kaydý] / yšnetmen: YÝlmaz Atadeniz. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Mehmet zekit, Nejat zbek, Ender YiÛit, Nevzat KÝÛÝ, Übrahim Karamehmet, Orhan Baßaran, Erdin Bora. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Atadeniz, YÝlmaz , FL CD 2009 DK The mountain of gods Nemrud [video kaydý] / Film director: Ahmet MolvalÝ ; animation: Burak aûýran ; author: Zeynep Tekin ; translator: Feryal Halat Ý. Ñ Ankara : Ministry of Culture, video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Minimum system requirements: Pentium ii or higher processor Windows 98 Software 16 bit color display 800x600 screen solubility. S.N.: ; B.N. 2003/ [5.00 TL]. I. MolvalÝ, Ahmet. II. aûýran, Burak. III. Tekin, Zeynep. IV. Halat Ý, Feryal , FL CD 2009 DK Mozaikler ßehri Urfa [video kaydý] / yšnetmen: Fethi Rahat ; senaryo metni: Selami YÝldÝz, Se il okoûullu. Ñ Urfa : Urfa ValiliÛi, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Seslendirme: Emir etin. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. Rahat, Fethi. II. YÝldÝz, Selami. III. okoûullu, Se il , FL CD 2009 DK O gece [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 1 video disk (VCD) (26 dk.) : dijital ; 12 cm ap. Oyuncular: Lemi Bilgin, Sšzmez Atasoy, Bozkurt Kuru, GŸven BesimoÛlu, RŸßtŸ AsyalÝ, Savaß Dšnmez, Tansu Aytar. S.N.: ; B.N. 2009/ [10.00 TL]. I. Gšre, Ertem. II. Dal, O. BehlŸl , FL CD 2009 DK OsmanlÝ [video kaydý]. Ñ [Ankara] : TŸrk Tarih Kurumu, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. Minumum konfigÿrasyon: Pentium ißlemci, Win 95, 98, 2000, 64 mb ram, 24xcd sÿrÿcÿ, 8 mb ekran kartý, 16 bit ses kart, media player, 640x480 ekran šzÿnÿrlÿûÿ. S.N.: ; B.N. 2001/ [5.00 TL] , FL CD 2009 DK Pictures & music from Bulgaria [video kaydý] / [hazrýlayan]: Georgy Velichkov. Ñ [Bulgaria?] : Billboard, [2000?] 1 video disc (VCD) : dijital ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2008/ [5.00 TL]. I. Velichkov, Georgy FL CD 2009 DK Samsun'a uzanan yol [video kaydý] / yšnetmen: Ertem Gšre ; senaryo: O. BehlŸl Dal. Ñ [Ankara?] : AnÝtkabir DerneÛi, [2000?] 10

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

T H O M S O N S C I E N T I F I C MİKRO BİLGİ A.Ş. Web of Science 7.0. UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM. 10 Mayıs, 2006

T H O M S O N S C I E N T I F I C MİKRO BİLGİ A.Ş. Web of Science 7.0. UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM. 10 Mayıs, 2006 Web of Science 7.0 UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 Köken: The Web of T H O Science M S O N S C I E ve N T I Atıf F I C MİKRO Dizinlemesi BİLGİ A.Ş. Dr. Eugene Garfield: Bilgi bilimi

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mbayter@ybu.edu.tr Giriş 1908 yılında ilk kataloglama kuralları (Catalogoouing Rules:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Bu Sayıda Aralık 2004 Ocak Mart 200 Veritabanları 1 Veritabanları 2 Blackwell - Synergy Full Collection Veritabanı 2003 yılında abone olunan Blackwell Synergy

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı