BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 73 NUMBER: 2006/5 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2008

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR Üdealizm ve ilgili sistemler Eleßtirel felsefe DoÛalcÝlÝk ve ilgili sistemler PSÜKOLOJÜ Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya Fransa DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN HÝristiyanlÝÛÝn tarihi, coûrafi ele alýnýßý KUTSAL KÜTAP Mektuplar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Eskatoloji ( lÿmden sonraki yaßam) HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ...14

11 241 Ahlak dinbilimi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Kilise idaresi (Eklesioloji) HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Klasik (Yunan ve Roma) din Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler Yasalar, yasal dÿzenlemeler, davalar KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler...60

12 370 EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e'nin kškenbilimi (etimolojisi) ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn kullanýmý DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Genel ilkeler šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK AkÝßkanlar mekaniûi SÝvÝ mekaniûi IßÝk ve parafotik olaylar KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Teknikler, gere ler, malzemeler Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Avrupa yerbilimleri YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim...120

13 590 ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler ÜMALAT Maden ißleme ve maden ŸrŸnleri Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR Ünßaat malzemeleri SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram SŸreli yayýnlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK...140

14 740 ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Teknikler, gere ler, bi imler Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR Teknikler, gere ler, bi imler FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Tek ses i in mÿzik Ses Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca roman ve hikaye DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT...217

15 853 Ütalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca ßiir Üspanyolca roman ve hikaye KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coûrafya ve seyahat GŸney Amerika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ya kadar Ütalya 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu)...226

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2006 AD Þencan, HŸner, Sosyal ve davranýßsal bilimlerde bilimsel araßtýrma sÿrecinin temel šgeleri / HŸner Þencan. Ñ Üstanbul : HŸner Þencan, x, 163 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Tekin, Vasfi Nadir SPSS uygulamalý istatistik teknikleri / Vasfi Nadir Tekin. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 274 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Ekonomi kitaplarý dizisi ; 24) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2006 AD British school : ders notlarý ve sorularý kitabý / hazýrlayan: Mahmut Karaca. Ñ Ankara : MEB zel Avrasya EÛitim KurumlarÝ, 341 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ü indekiler: MS windows XP - MS word XP - MS excel XP - Corel draw - Photoshop - Autocad - Flash - Dreamweaver - Bose (donaným). S.N.: ; D.M I. Karaca, Mahmut AD 4868 ankaya, Mehmet Nuri, CIO el kitabý : [Chief Information Officer] / Mehmet Nuri ankaya. Ñ Gnßlm. 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin, , BD Durukan, Tolga UygulamalÝ bilgisayar kullanma kýlavuzu: Word, Excel, PowerPoint / Tolga Durukan, Elif Erbil. Ñ Ankara : YargÝ YayÝnevi, [2006?] xi, 103 s. : res., ßkl. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Erbil, Elif. I BD Er elik, Abdullah Bilgisayar / yazarlar: Abdullah Er elik, GŸlcan BŸdŸß. Ñ Ankara : Polis Akademisi BaßkanlÝÛÝ, vii, 96 s. ; 28 cm. Ñ (T.C. Ü ißleri BakanlÝÛÝ Emniyet Genel MŸdŸrlŸÛŸ Polis Akademisi BaßkanlÝÛÝ ; 37) S.N.: ; D.M ISBN I. BŸdŸß, GŸlcan. I III. Seri AD GŸlcŸ, Aslan Bilgisayara giriß : (ders notlarý) / Aslan GŸlcŸ, Osman SamancÝ. Ñ Ankara : [yayl.y.], s. : ßkl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M I. SamancÝ, Osman. I BD Baytemir, Kemal ÜlkšÛretim ikinci kademe šûrencilerinin bazý demografik šzelliklerine ve algýladýklarý sosyal destek dÿzeylerine gšre interneti kullanma ama larýnýn incelenmesi / Kemal Baytemir. Ñ vii, 88, [5] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ ,

17 2006 AD AdÝm adým Microsoft Windows SharePoint Services / eviri: Neslihan Altunel Varol. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnlarÝ, xliii, 273 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm + 1 CD. Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Microsoft windows SharePoint Services step by step. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Varol, Neslihan Altunel Bilgisayar programlama, programlar 2006 AD zýßýk, Þerafettin, Programlama : temel ders kitabý / yazan: Þerafettin zýßýk. Ñ 2. bsk. Ñ [Ankara] : MEB, 2006 (Üstanbul : Milsan BasÝn San.) [16], 479 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Mill EÛitim BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; Ders kitaplarý dizisi ; 750) Dizin vardýr. Kaynak a: 479. s. S.N.: ; D.M ISBN AD Ünan, YŸksel, Visual Basic.NET ve Visual C#.NET ile ASP.net & XML / YŸksel Ünan, Nihat Demirli. Ñ 3. bsk. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, xxi, 768 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 378. Palme zirvedeki beyinler ; 3) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN X I. Demirli, Nihat. I III. Seri AD Sharp, John AdÝm adým Microsoft Visual C#.Net : sÿrÿm 2003 / John Sharp, Jon Jagger ; eviri: Mert Derman. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, xxvi, 636 s. : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Microsoft Visual C#.net step by step: version Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Jagger, Jon. II. Derman, Mert. II AD Viescas, John L Enine boyuna microsoft office access 2003 / John L. Viescas ; eviri: Burcu Duman... [ve baßkalarý]. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, xxxix, 1299 s. : tbl. ; 24 cm + 1 CD. zgÿn eseradý: Microsoft Office Access 2003 inside out. S.N.: ; D.M ISBN I. Duman, Burcu. I AD GŸngšren, Bora Java programlama teknikleri / Bora GŸngšren. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 410 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 36) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Ünan, YŸksel, Windows mobil Pocket PC 2003 & 5.0 / YŸksel Ünan, Nihat Demirli. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, 781 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 397. Palme zirvedeki beyinler ; 33) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN I. Demirli, Nihat. I III. Seri AD AdÝm adým Microsoft Windows XP / [hazýrlayan]: Online Training Solutions, Inc. ; 2

18 editšr: mit TŸrkoÛullarÝ ; eviri: Neslihan Varol. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, xv, 332 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Microsoft Windows XP step by step. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Online Training Solutions, Inc. II. TŸrkoÛullarÝ, mit. III. Varol, Neslihan zel bilgisayar yšntemleri 2006 AD ztemel, Ercan Yapay sinir aûlarý / Ercan ztemel. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk EÛitim, 232 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD AutoCAD ile izim ve modelleme, Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Asil YayÝn DaÛÝtÝm, [10], 395 s. : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 395. s. S.N.: ; D.M ISBN AD Gšk, Arif AutoCAD 2006 / Arif Gšk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 363 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 91) Dizin vardýr. Kaynak a: 359. s. Ü indekiler: AutoCAD genel bilgiler - Temel izim komutlarý - DŸzenleme komutlarý - Katmanlar - l Ÿlendirme - Üzometrik izim - Koordinat sistemleri - KatÝ modelleme ve dÿzenleme komutlarý - YŸzey modelleme - Render. S.N.: ; D.M ISBN X : YTL BD Kelby, Scott Photoshop CS2 : dijital fotoûraf Ýlar i in / Scott Kelby ; eviren: Bihter Olcay. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Medyasoft Bilgi Sistemleri San. ve Tic. Ltd., xvii, 458 s. : ßkl. ; 26 cm. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Olcay, Bihter. I K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 028 DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2006 AD Defne / fotoûraflar: Hasan Deniz, GŸlcem Bayer. Ñ Üstanbul : Defne, 57, [7] s. : fotoû. ; 21 cm. Eserde, yazarlarýn kýsa biyografileri vardýr. S.N.: ; D.M I. Deniz, Hasan. II. Bayer, GŸlcem AD 5170 Demirel, Kem l, Bir kitaptan bin kitaba / Kemal Demirel. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Epsilon, 809, AD EÛlenceli bilgi dÿnyasý : 2007 kataloûu. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, [58] s. : res. ; 19 cm. S.N.: ; D.M

19 050 GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 059 DiÛer dillerde SŸreli YayÝnlar 2006 SB Aßiyan. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2005)-. Ñ Konya : Üdealist Hukuk ular TopluluÛu, c. : res. ; 28 cm. AylÝk, AylÝk bilgi kÿltÿr mecmuasý. S.N.: SB Karadeniz yaßam. Ñ 5. sayý (2005)-. Ñ Samsun : nder Kurt, c. : res. ; 29 cm. AylÝk, S.N.: SB Yeniden Misak-Ý Milli. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AÛustos/EylŸl 2004)-. Ñ Konya : Ahmet DalgÝ, c. : res. ; 28 cm. 2 aylýk, Kaynak a makale sonlarýnda. S.N.: SB Sincan Belediyesi Sincan / Sincan Belediyesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ekim 2005)-. Ñ Ankara : Sincan Belediyesi, c. : res. ; 27 cm. AylÝk, Ekim S.N.: SB Air life style. Ñ 1. yýl, 1. sayý (KasÝm 2005)-. Ñ Üstanbul : Arte Ajans ReklamcÝlÝk, Ticaret ve Sanayi Ltd. Þti., c. : res. ; 30 cm. AylÝk, KasÝm S.N.: SB Gen gelißim. Ñ 1. yýl, 3. sayý (Nisan 2005)-. Ñ Üstanbul : zbay YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Nisan Kißisel gelißim ve yaßama sanatý dergisi. S.N.: ISSN SB Seda magazin. Ñ 1. yýl, 1. sayý (19 AralÝk 2005)-. Ñ Üstanbul : DoÛan Burda Dergi YayÝncÝlÝk ve Pazarlama, c. : res. ; 30 cm. HaftalÝk, S.N.: ISSN HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2006 AD Tokgšz, Oya, Temel gazetecilik / Oya Tokgšz. Ñ 6. bsk. Ñ Ankara : Ümge Kitabevi, 442 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 8 YTL AD K muran, Solmaz, Üpek bšceûi cinayeti : fotoûraflarla etin Altan'Ýn yaßam šykÿsÿ / Solmaz K muran. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 151 s. : fotoû. ; 25 cm. S.N.: ; D.M ISBN

20 2006 AD Eyvah! MŸmtaz Hoca / derleyen: Akhan Hilmi amurdan. Ñ 1. bsk. Ñ [Y.y.] : Anadolu GŸneßi Kooperatifi YayÝnlarÝ, 206 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN X : 10 YTL. I. amurdan, Akhan Hilmi AD 4913 Karaveli, Orhan, Bir Ankara ailesinin šykÿsÿ : yaßantý/belgesel / Orhan Karaveli. Ñ Gnßlm. 6. bsk. Ñ Üstanbul : Pergamon, 929.2, AD ymen, Altan, DeÛißim yýllarý / Altan ymen. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Kitap ÝlÝk, 670 s. : res. (bazýsý rnk.) ; 23 cm. Dizin vardýr. Arka kapakta yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN X : YTL AD BasÝnda Akfen, 2003 / [hazýrlayan: Akfen Holding]. Ñ Ankara : Akfen Holding, [2006?] 245 s. : res. (bazýsý rnk.) ; 24 cm. S.N.: ; D.M I. Akfen Holding DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2006 SB KabataßlÝlar DerneÛi Kabataß bÿlteni. Ñ 1. sayý (MayÝs-Haziran 2005)-. Ñ Üstanbul : KabataßlÝlar DerneÛi, c. : res. ; 30 cm. 2 aylýk, MayÝs-Haziran KabataßlÝlar DerneÛi yayýn organýdýr. S.N.: SB Yenimahalle Sanayici Esnaf ve ÜßadamlarÝ DerneÛi Yenimahalle'nin sesi. Ñ 1. yýl, 2. sayý (Ekim 2005)-. Ñ Ankara : Yenimahalle Sanayici Esnaf ve ÜßadamlarÝ DerneÛi, c. : res. ; 35 cm. AylÝk, Ekim Yenimahalle Sanayici Esnaf ve ÜßadamlarÝ DerneÛi'nin yayýn organýdýr. S.N.: GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2006 AD Sevindi, Nevval Daha fazla šzgÿrlÿk : TŸrkiye'de toplumsal uzlaßmanýn son on yýlý / Nevval Sevindi. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Alfa, xi, 291 s. ; 20 cm. Ñ (Alfa yayýnlarý ; GŸncel ; 57) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2006 BD Erdem, Selman Felsefe : liseler i in ders kitabý / Selman Erdem. Ñ Üstanbul : Fil YayÝn Evi, 151 s. : rnk. res. ; 28 cm. 5

21 Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2006 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe - psikoloji / Mehmet N. Dal i ek... [ve baßkalarý] ; [hazýrlayan: Felsefeciler DerneÛi Kitap Komisyonu]. Ñ Ankara : YaklaßÝm Kariyer YayÝnlarÝ, 203 s. : ßema ; 28 cm. S.N.: ; D.M I. Dal i ek, Mehmet N. II. Felsefeciler DerneÛi Kitap Komisyonu. II 107.6, BD niversiteye hazýrlýk SS felsefe grubu-1 soru bankasý. Ñ [Ankara] : Seviye YayÝncÝlÝk, 176 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M , BD niversiteye hazýrlýk SS felsefe grubu : konu anlatýmlý / A. Turan ztÿrk. Ñ Ankara : Esen YayÝnlarÝ, 216 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. ztÿrk, A. Turan. I BD niversiteye hazýrlýk SS felsefe grubu : konu anlatýmlý / A. Turan ztÿrk. Ñ Ankara : Esen YayÝnlarÝ, 440 s. ; 28 cm. Ñ (Esen YayÝnlarÝ. SS seti) S.N.: ; D.M ISBN I. ztÿrk, A. Turan. I III. Seri METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 111 Ontoloji (VarlÝkbilim) 2006 AD 5415 Tillich, Paul, Ahl k ve štesi / Paul Tillich ; eviri ve derleme: Aliye Ýnar. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Elis YayÝnlarÝ, 241, AD Estetik ve politika / Ernst Bloch...[ve baßkalarý] ; eviren: nsal Oskay. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AlkÝm, 455 s. ; 20 cm. Ñ (AlkÝm ; 145. Felsefe ; 1) zgÿn eseradý: Aesthetics and politics. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Bloch, Ernst. II. Oskay, nsal. III. Seri , EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 121 Epistemoloji (Bilgi kuramý) 2006 AD A Ýkgšz, HacÝ Mustafa, Skeptikus, ߟphe ve bilgi / HacÝ Mustafa A Ýkgšz. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Elis YayÝnlarÝ, 312 s. ; 21 cm. Ñ (Elis YayÝnlarÝ ; 34. Homo skeptikus ve akýl hamaliyeliûi tarihi ; 1) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN

22 128 ÜnsanlÝk 2006 AD Ulusoy, Mustafa, Nietzsche ve babaannem / Mustafa Ulusoy. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Karakalem, 173 s. ; 20 cm. Ñ (Karakalem ; 10) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2006 AD Þirin, AslÝ Kahve falýna nasýl bakýlýr? / AslÝ Þirin, GŸl Duran. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : D&D Kitap, 167 s. : ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Duran, GŸl. I NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR SŸreli YayÝnlar 2006 SB Bioenergy & vitamins. Ñ 1.yÝl, 1. sayý (EylŸl 2005)-. Ñ Üstanbul : zer iller, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, EylŸl SPA, naturopathy, feng-shui, reiki, anti-aging, homeopathy,acupuncture,chiropratic,reflexology. S.N.: ISSN , EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri 2006 AD BŸyŸkßalvarcÝ, Serap Reiki : "evrenin hediyesi : pratik kullanma kýlavuzu / Serap BŸyŸkßalvarcÝ. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Ashua & Turkuaz YayÝnevi, 204 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Dšßer, ner 2007'de burcunuz ve siz / ner Dšßer. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Taksim & Taksim, 388 s. : tbl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Eldem, Nil 2007 astrolojik takviminiz / Nil Eldem. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 552 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN RŸyalar ve esrarlar 2006 AD RŸya tabirleri : gizemli dÿnyamýzýn rehberi / hazýrlayan: Alev Aksakal. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝncÝlÝk, 382 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 5 YTL. I. Aksakal, Alev

23 140 BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR 141 Üdealizm ve ilgili sistemler 2006 AD 5567 Fichte / hazýrlayanlar: EyŸp Ali KÝlÝ aslan, GŸ lÿ AteßoÛlu. Ñ Ankara : DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ, 193, Eleßtirel felsefe 2006 AD Colette, Jacques Varoluß uluk / Jacques Colette ; TŸrk esi: IßÝk ErgŸden. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Dost Kitabevi, 157 s. ; 17 cm. Ñ (KŸltŸr kitaplýûý ; 38. Felsefe ; 7) zgÿn eseradý: L'existentialisme. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. ErgŸden, IßÝk. I III. Seri DoÛalcÝlÝk ve ilgili sistemler 2006 AD 5194 Estetik ve politika / Ernst Bloch...[ve baßkalarý] ; eviren: nsal Oskay. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AlkÝm, , PSÜKOLOJÜ 2006 BD 1958 niversiteye hazýrlýk Felsefe - psikoloji / Mehmet N. Dal i ek... [ve baßkalarý] ; [hazýrlayan: Felsefeciler DerneÛi Kitap Komisyonu]. Ñ Ankara : YaklaßÝm Kariyer YayÝnlarÝ, 107.6, BD 1985 niversiteye hazýrlýk SS felsefe grubu-1 soru bankasý. Ñ [Ankara] : Seviye YayÝncÝlÝk, 107.6, Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2006 AD AydÝn, Ayhan Gelißim ve šûrenme psikolojisi / Ayhan AydÝn. Ñ 7. bsk. Ñ Ankara : TekaÛa EylŸl YayÝncÝlÝk, 310 s. : ßkl., tbl. ; 21 cm. Ñ (TekaÛa EylŸl yayýnlarý ; 48. Dizi no ; 9) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD 5753 YÝlmazer, PÝnar Sen, ben ve šp atan : iletißim Ÿzerine bir deneme / PÝnar YÝlmazer. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Epsilon, , AD Üzgšren, Ahmet Þerif, Dikkat vÿcudunuz konußuyor : [TŸrkiye'de beden dili, iß yaßamý ve renkler] / Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 34. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, 170 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Üß ve yšnetim serisi ; 2) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 168. s. S.N.: ; D.M ISBN AD zkan, ZŸlfik r, KazandÝran beden dili / yazan: ZŸlfikar zkan. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝnlarÝ, 8

24 277 s. : res., tbl. ; 22 cm. Ñ (Hayat YayÝnlarÝ ; 234. Pazarlama dizisi ; 05) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X AD 4922 Ana-baba okulu / [K. AydoÛmuß...ve baßkalarý]. Ñ 12. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 649.1, 155.4, AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2006 AD CŸceloÛlu, DoÛan, Ü imizdeki ocuk : yaßamýmýza yšn veren gÿ lÿ varlýk / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 37. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 254 s. : res., ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 15 YTL , AD Sayar, Kemal, Kalbin direnißi / Kemal Sayar. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Karakalem, 176 s. ; 20 cm. Ñ (Karakalem ; 39) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN AD Zel, UÛur Kißilik ve liderlik : evrensel boyutlarýyla yšnetsel a Ýdan araßtýrmalar, teoriler ve yorumlar / UÛur Zel. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Nobel YayÝn DaÛÝtÝm, xiv, 305 s. : ßkl., tbl. ; 22 cm. Ñ (Nobel ; yayýn no: 922. GŸncel yayýnlar dizisi ; 60) Dizin vardýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN , AD Yavuzer, Haluk, Okul aûý ocuûu / Haluk Yavuzer. Ñ 12. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 256 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL UygulamalÝ psikoloji 2006 AD Hay, Louise DŸßŸnce gÿcÿyle tedavi / Louise Hay ; TŸrk esi: Nil GŸn. Ñ 11. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar, 208 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: You can heal your life. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. GŸn, Nil. I AD Albion, Mark HayatÝnÝ kur, hayatýný yaßa : iß ve šzel hayatýnýzda tutkunuzu ve amacýnýzý yeniden kazanýn / Mark Albion ; eviren: zden DoÛan. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Boyner YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Making a life, making a living: reclaiming your purpose and passion in business and in life. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. DoÛan, zden. I

25 2006 AD ArÝkdal, ErgŸn, YarÝnlar i in pozitif yaßam / ErgŸn ArÝkdal. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Ruh ve Madde YayÝncÝlÝk, 423 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN X AD Erßahin, Cengiz, Kafesin i erisindeki hayat : 'baßarýya, mutluluûa ve šzgÿrlÿûe yolculuk' / Cengiz Erßahin. Ñ 10. bs. Ñ Ankara : Tutku YayÝnevi, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Hill, Napoleon DŸßŸn ve zengin ol : [yaßam boyu baßarý rehberi] / Napoleon Hill ; TŸrk esi: Zeliha ÜyidoÛan BabayiÛit. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar, 299 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Think and grow rich. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. BabayiÛit, Zeliha ÜyidoÛan. I AD Peale, Norman Vincent BaßarÝrÝm dersen baßarýrsýn / Norman Vincent Peale ; eviri: Azize AkÝn. Ñ 1. bsk.. Ñ Üstanbul : Epsilon, s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: You can if you think you can. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 13 YTL. I. AkÝn, Azize. I AD Peale, Norman Vincent Olumlu dÿßÿnmenin gÿcÿ / Norman Vincent Peale ; Üngilizceden eviren: Þahin CŸceloÛlu. Ñ 16. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 232 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 108. Kißisel gelißim dizisi) zgÿn eseradý: The power of positive thinking. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. CŸceloÛlu, Þahin. I III. Seri AD 5161 Posada, Joachim de Lokumu hemen yeme! : deûißimi sonsuza dek yaßamanýn sýrrý / Joachim de Posada, Ellen Singer ; eviri: Ceyda Eda BabaoÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kaizen, 650.1, AD CŸceloÛlu, DoÛan, Ü imizdeki biz : dayanýßma bilincinin temeli / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 40. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 270 s. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 15 YTL AD 5998 CŸceloÛlu, DoÛan, Ü imizdeki ocuk : yaßamýmýza yšn veren gÿ lÿ varlýk / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 37. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 155.2, AD Goodier, Steve Bir dakika hayatýnýzý deûißtirebilir : 60 saniyelik umut ve yÿreklendirme šykÿleri / Steve Goodier ; TŸrk esi: Oya GŸrbah e, Meltem Kutay Üzgšren. Ñ 4. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, 10

26 184 s. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : 6 YTL. I. GŸrbah e, Oya. II. Üzgšren, Meltem Kutay. II IV. Seri AD 5768 Sayar, Kemal, Olmak cesareti / Kemal Sayar. Ñ Gšzd. g rl. 2. bsk. Ñ Üstanbul : Karakalem, , AD YÝlmazer, PÝnar Sen, ben ve šp atan : iletißim Ÿzerine bir deneme / PÝnar YÝlmazer. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Epsilon, s. : res. ; 20 cm. Ñ (Epsilon gen lik kulÿbÿ) Kaynak a: 275. s. S.N.: ; D.M ISBN , AD Tarhan, Nevzat, Makul šzÿm : aile i i iletißim rehberi / Nevzat Tarhan. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 221 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 5) S.N.: ; D.M ISBN X AD EndŸstri ve šrgÿt psikolojisi / editšr: Suna TevrŸz. Ñ Ankara : TŸrk Psikologlar Dernegi Kalite DerneÛi, [6], 139 s. : tbl. ; 23 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN I. TevrŸz, Suna MANTIK 2006 AD zlem, DoÛan, MantÝk : klasik/sembolik mantýk, mantýk felsefesi / DoÛan zlem. Ñ Yeniden gšzd. g rlm. 8. bsk. Ñ Üstanbul ; : ÜnkÝl p, 398 s. ; 20 cm. Ñ (BŸtŸn eserlerine doûru ; 5) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) 2006 AD Margolis, Joseph, EylŸl sonrasý ahl k felsefesi / Joseph Margolis ; eviren: Celal TŸrer. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Elis YayÝnlarÝ, 200 s. ; 21 cm. Ñ (Elis YayÝnlarÝ ; 36) zgÿn eseradý: Moral philosophy after 9/11. Dizin vardýr. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. TŸrer, Celal. I III. Seri DiÛer ahlaki kurallar 2006 AD Sayar, Kemal, Olmak cesareti / Kemal Sayar. Ñ Gšzd. g rl. 2. bsk. Ñ Üstanbul : Karakalem, s. ; 19 cm. Ñ (Karakalem ; 32) S.N.: ; D.M ISBN ,

27 2006 AD Schopenhauer, Arthur, Yaßam bilgeliûi Ÿzerine aforizmalar / Arthur Schopenhauer ; Almanca aslýndan eviren: Mustafa TŸzel. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, 222 s. ; 20 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn: 863. Hasan Ali YŸcel klasikler dizisi ; 22) zgÿn eser adý: Aphorismen zur lebensweisheit. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 10 YTL. I. TŸzel, Mustafa. I III. Seri , ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ 2006 AD Cevizci, Ahmet, Ülk aû felsefesi tarihi / Ahmet Cevizci. Ñ Bursa : Asa Kitabevi, 528 s. ; 21 cm. Ñ (Asa Kitabevi ; 9) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN MODERN BATI FELSEFESÜ 193 Almanya ve Avusturya 2006 AD Fichte / hazýrlayanlar: EyŸp Ali KÝlÝ aslan, GŸ lÿ AteßoÛlu. Ñ Ankara : DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ, 548 s. ; 23 cm. Ñ (DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ ; 16. Felsefe ; 3) Eser "Alman idealizmi" Ÿ lemesinin 1. kitabýdýr. Eserde, hazýrlayanlarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN I. KÝlÝ aslan, EyŸp Ali. II. AteßoÛlu, GŸ lÿ. III. Seri. 193, AD 5949 Schopenhauer, Arthur, Yaßam bilgeliûi Ÿzerine aforizmalar / Arthur Schopenhauer ; Almanca aslýndan eviren: Mustafa TŸzel. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, 179.9, DoÛu felsefesi 2006 AD Übn Tufeyl el-kaysi, Ebu Bekr Muhammed b. AbdŸl-Melik, Hayy Übn Yakzan : [ruhun uyanýßý] / Übn Tufeyl ; evirenler: Yusuf zkan zburun... [ve baßkalarý]. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Ünsan YayÝnlarÝ, 351 s. ; 22 cm. Ñ (Ünsan YayÝnlarÝ ; 303. Felsefe ve hikmet ; 25) S.N.: ; D.M ISBN I. zburun, Yusuf zkan. I III. Seri Fransa 2006 AD Top u, Nurettin Bergson / Nurettin Top u ; yayýna hazýrlayanlar: Ezel Erverdi, Üsmail Kara. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Derg h YayÝnlarÝ, 136 s. ; 20 cm. Ñ (Derg h YayÝnlarÝ ; 165. aûdaß TŸrk dÿßÿncesi ; 26. Nurettin Top u kÿlliyatý ; 8) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X I. Erverdi, Ezel. II. Kara, Üsmail. II IV. Seri

28 199 DiÛer coûrafi bšlgeler 2006 AD Kay, Sarah Zizek : eleßtirel bir giriß / Sarah Kay ; eviren: Zeynep Kuyumcu. Ñ Üstanbul : Encore YayÝnlarÝ, 263 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Kuyumcu, Zeynep. I AD GŸnay, Mustafa, Cumhuriyet dšneminde felsefe tarih ilûi / Mustafa GŸnay. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ, s. ; 24 cm. Ñ (T.C. KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ ; KŸtŸphaneler ve YayÝmlar Genel MŸdŸrlŸÛŸ kÿltÿr eserleri dizisi ; 396) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Kšksal, Bilgin Felsence / Bilgin Kšksal. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Mevsimsiz YayÝnlarÝ, 206 s. ; 21 cm. Ñ (Mevsimsiz YayÝnlarÝ. AnlatÝ ; 01) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X DÜN 2006 BD Din bilimleri, I / yazarlar: Recai DoÛan...[ve baßkalarý] ; editšr: Cemal Tosun. Ñ Gelißt. 2. bsk. Ñ Ankara : Ankuzem, xiv, 237 s. : ßkl., tbl. ; 28 cm. Ñ (Ankara niversitesi Uzaktan EÛitim yayýnlarý ; no: 02) Ankara niversitesi Ülahiyat Lisans Tamamlama ProgramÝ (ÜLÜTAM) kapsamýnda ders kitabý olarak hazýrlanmýßtýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN I. DoÛan, Recai. II. Tosun, Cemal. III. Seri AD Canbulan, Mehmet Ve insan : yaratýß ve yaradýlýß ger eûi : re ete / Mehmet Canbulan. Ñ Ankara : Mehmet Canbulan, 444 s. : tbl. ; 22 cm. Ñ (ArayÝß ve inceleme dizisi ; 4) S.N.: ; D.M ISBN , , HÝristiyanlÝÛÝn tarihi, coûrafi ele alýnýßý 2006 AD 5670 Pavlus'u dÿßÿnmek : Pavlus'un teolojik dÿnyasý / editšr: Cengiz Batuk. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Ankara Okulu YayÝnlarÝ, 227, KUTSAL KÜTAP 227 Mektuplar 2006 AD Pavlus'u dÿßÿnmek : Pavlus'un teolojik dÿnyasý / editšr: Cengiz Batuk. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Ankara Okulu YayÝnlarÝ, 488 s. ; 21 cm. Ñ (Ankara Okulu YayÝnlarÝ ; 98) Dizin vardýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. 13

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR 1. SINAV 12 EKİM 2014 PAZAR 1. TARAMA 25-26 EKİM 2014 TARİHLERİNDE DAĞITILIR 2. DENEMEYE AİT. 2. SINAV 2 KASIM 2014 PAZAR 3. SINAV 7 ARALIK 2014 PAZAR 2. TARAMA 20-21

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/9 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar. Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Üniversite Kütüphanelerinde RDA ya Geçiş Aşamasında Sorunlar Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYTER Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mbayter@ybu.edu.tr Giriş 1908 yılında ilk kataloglama kuralları (Catalogoouing Rules:

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/7 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı