BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 74 NUMBER: 2007/4 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME DiÛer bilgilendirme kaynaklarý HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR PSÜKOLOJÜ Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) EÛlence ve dinlence etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Orta aû BatÝ felsefesi MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya Üskandinavya DÜN HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Misyonlar HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre...46

11 327 UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler...134

12 415 TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý DÜÚER DÜLLER DoÛu ve GŸneydoÛu Asya dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular MATEMATÜK Genel ilkeler Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK IßÝk ve parafotik olaylar KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Kaya bilim (Petroloji) YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek...161

13 642 Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Temizleme ve ilgili teknolojiler BÜNALAR Belirli tip malzemeler SANATLAR G ZEL SANATLAR Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Dini ve benzeri ama lý binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular Oyma ve oymacýlýk NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye...217

14 814 TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca roman ve hikaye ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT YeryŸzeyinin grafik sunumu Asya'da coûrafya ve seyahat Kuzey Amerika'da coûrafya ve seyahat 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU Üran OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya...254

15 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2007 AD Janssen, Ulrich, ocuk niversitesi : birinci yarýyýl / Ulrich Janssen, Ulla Steuernagel ; illÿstrasyonlar: Klaus Ensikat ; eviren: KÝzÝlca YŸrŸr. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Optimist, s. : rnk. res. ; 25 cm. Ñ (Optimist ; yayýn no: 57) zgÿn eseradý: Die Kinder-Uni. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 24 YTL. I. Steuernagel, Ulla. II. Ensikat, Klaus. III. YŸrŸr, KÝzÝlca. IV. E.a. V. Seri AD ErdoÛan, Ürfan, Pozitivist metodoloji : bilimsel araßtýrma tasarýmý istatistiksel yšntemler analiz ve yorum / Ürfan ErdoÛan. Ñ Gelißt. 2. bsk. Ñ Ankara : ERK YayÝnlarÝ, 428 s. : ßkl., tbl. ; 21 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL] AD Üsl m, YŸcel AraßtÝrma-yazma ve sunu teknikleri : yšnlendirilmiß alýßma, I-II / YŸcel Üsl m. Ñ Gelißt. ve gšzd. g rl. 2. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 272 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (AraßtÝrma yšntemleri dizisi ; 4) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri , , Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2007 AD zen, stÿn Temel bilgi teknolojileri / stÿn zen, Abdullah Naralan, Sinan Baßar. Ñ Ankara : stÿn zen Abdullah Naralan Sinan Baßar, 2006 (Bizim BŸro BasÝmevi) viii, 302 s. : ßkl. ; 24 cm. Kaynak a: ss. Ü indekiler: Bilgi teknolojileri gelißimi - DonanÝm - YazÝlÝm - Mobil teknoloji - Ünternet - Windows XP - Word XP. S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. I. Naralan, Abdullah. II. Baßar, Sinan. III. E.a AD TarÝmer, Ülhan Mikroißlemciler / Ülhan TarÝmer. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Nobel YayÝn DaÛÝtÝm, vi, 177 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Nobel ; yayýn no: MESTEK serisi ; 59) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [7 YTL]. II. Seri BD Karaca, Mehmet AtÝf, Linux tabanlý alýßan veri derleme ve sunucu šzellikli gšmÿlÿ sistem uygulamasý / Mehmer AtÝf Karaca. Ñ xiii, 61 y. : izelge, ßkl. ; 29 cm. Üngilizce eseradý: An embedded linux based data acquisition and server application. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/4-902 [30 YTL] ,

16 005 Bilgisayar programlama, programlar 2007 AD zay, Ayta.Net ve mobil teknolojiler / Ayta zay. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, 207, [2] s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi 108. Kaynak a: [2]. s. S.N.: ; D.M ISBN : [13.90 YTL]. II. Seri BD YŸcel, Ercan Gšrsel šgeler a ÝsÝndan web siteleri / Ercan YŸcel. Ñ v, 98 y. : rnk. res., ßkl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ [20 YTL] , AD Demirli, Nihat C#.Net 2.0 ile internet & intranet programlama / Nihat Demirli, YŸksel Ünan. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, xvii, 294 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 427. Palme zirvedeki beyinler ; 41) S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. I. Ünan, YŸksel. I III. Seri AD Ünan, Aslan MATLAB kýlavuzu : grafik, programlama, matematik ve mÿhendislik uygulamalarý / Aslan Ünan. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk EÛitim, 703 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Bilimsel ve teknik kitaplar) Dizin vardýr. 2 Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [27 YTL]. II. Seri AD Murray, Katherine Microsoft Office 2007'ye ilk bakýß / Katherine Murray ; eviri: Neslihan Altunel Varol, mer Murat TŸfek. Ñ Ankara : Arkadaß YayÝnevi, xviii, 199 s. : ßkl. ; 24 cm. zgÿn eseradý: First look 2007 Microsoft Office system. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. I. Varol, Neslihan Altunel. II. TŸfek, mer Murat. II AD KšseoÛlu, Kerem, VeritabanÝ mantýûý / Kerem KšseoÛlu. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, viii, 208 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 137) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL]. II. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2007 AD Gšk, Kadir, AutoCAD 2007 / Kadir Gšk, Arif Gšk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 379 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Bilgisayar kitaplarý dizisi ; 105) Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : 22 YTL. I. Gšk, Arif. I III. Seri AD GŸrkan, Osman Adobe photoshop CS2 / Osman GŸrkan. Ñ 4. bsk. Ñ Ankara : Nirvana YayÝnlarÝ,

17 xiv, 328 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Ñ (Nirvana YayÝnlarÝ ; 18. Bilgi teknolojileri ; 9) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [11 YTL]. II. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 028 DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2007 BD Kitap kurdu'nun notlarý / hazýrlayan: Erdin GŸndoÛan. Ñ Ankara : Ata YayÝncÝlÝk, [2007?] 96 s. : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. GŸndoÛan, Erdin HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2007 AD B kiler, Yavuz BŸlent, SšzŸn doûrusu / Yavuz BŸlent B kiler. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ, c. "1." (300 s.) ; 22 cm. Ñ (TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ yayýnlarý ; 70) Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [15 YTL]. II. Seri , BD AtÝlÝr, Esra Yasama gÿndeminin medya gÿndemine yansýmasý ( ) / Esra AtÝlÝr. Ñ vi, 149 y. : grf., ßkl. ; 29 cm. Tez (Master) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2007/ [30 YTL] , DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2007 SB Tenis dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 2. sayý (Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : Sportif YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 30 cm. S.N.: ISSN SB Ñ 1. yýl, 7. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : Elginkan TopluluÛu, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi 8Nisan 2007) -. ArtÝ bir. Elginkan TopluluÛu'nun yayýnýdýr. S.N.: SB 381 Aile hekimliûi. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (KasÝm- AralÝk 2007) -. Ñ Ankara : RNA YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (2007) -. AktŸel, bilimsel týp dergisi. S.N.: ISSN SB 391 Alize. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2006) -. Ñ Üstanbul : YŸnteks Tekstil San. ve Tic., c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Moda ve šrgÿ dergisi. S.N.: ISSN SB 357 Anadolu EÛitimcileri. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (2007) -. Ñ Ankara : Anadolu EÛitim, Ûretim ve Bilim Hizmetleri SendikasÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (2007) -. Sendika yayýn organý. S.N.:

18 2007 SB 358 Anadolu izlenimleri. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2007) -. Ñ Ankara : Muhammet Oluklu, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (2007) -. Yorum, araßtýrma ve sýra dýßý aktÿalite dergi. S.N.: ISSN SB 398 Anadolu parametre. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nis-May 2006) -. Ñ Üstanbul : MÜB-DER, c. : rnk. res. ; 29 cm. Belirlenemedi (Nis-May 2006) -. AktŸel siyaset ve ekonomi dergisi. S.N.: ISSN SB 356 Anadolum. Ñ 3.yÝl, 19.sayÝ, (Mart 2006) -. Ñ AdÝyaman : Mustafa Alpay, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk (Mart 2006) -. AylÝk kÿltÿr ve sanat dergisi. S.N.: SB 411 Ankara vip life. Ñ 2. yýl, 1. sayý (Mart 2007). Ñ Ankara : Alfa Medya Grup, c. : res. ; 30 cm. S.N.: ISSN SB 395 Ankaraspor dergisi. Ñ 1. yýl, 10. sayý, (KasÝm 2006) -. Ñ Ankara : Ankaraspor, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk (KasÝm 2006) -. AylÝk futbol dergisi. S.N.: ISSN SB 359 Anne. Ñ 2.yÝl, 25.sayÝ, (Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : Bronz TanÝtÝm Ületißim, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk (Þubat 2007) -. Anne ve ocuk saûlýûý dergisi. S.N.: ISSN SB 521 Antibiyotik. Ñ [4]. yýl, 13.sayÝ, (MayÝs 2007) -. Ñ Ankara : zel Lokman hekim Hastanesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (MayÝs 2007) -. Lokman Hekim Hastanesi eßitli hastalýklar hakkýnda bilgi veren ve hastaneyi tanýtan dergi. S.N.: SB 373 Arena. Ñ 1. yýl, 3. sayý, MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : GD Gazete Dergi Sanayive Ticaret anonim Þirketi, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (MayÝs 2007) -. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB 377 Asansšrhaber. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : BEG Ajans Ületißim Reklam San., c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (Nisan 2007) -. Asansšr haber Asansšr sektšrÿ dergisi. S.N.: ISSN SB 366 At dÿnyasý. Ñ 6. yýl, 26. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : HŸseyin Kaplan, c. : rnk. res. ; 30 cm. HaftalÝk (2007) -. At sevgisi ve binicilik sevgisi. S.N.:

19 2007 SB 397 AtatŸrk niversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi : AtatŸrk UnÝversity Journal Of Veterinary Science. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (2006) -. Ñ Erzurum : AtatŸrk niversitesi Veteriner FakŸltesi, c. : tbl. ; 30 cm. Dšrt ayda bir (2006) -. Veterinerlik konusundaki gelißmeleri i eren dergi. S.N.: ISSN SB 479 Auto express TŸrkiye. Ñ 1.yÝl, 9.sayÝ, (Nisan 2006) -. Ñ Üstanbul : Merkez Medya Grubu, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk (Nisan 2006) -. Auto express. Otomobil teknolojisini i eren dergi. S.N.: SB 519 Auto showmoto katalog. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haziran 2006) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Burda Dergi YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 29 cm. YÝllÝk (Haziran 2006) -. Motorsiklet kataloûu. S.N.: ISSN SB 452 BakÝrkšy MartÝ'sÝ. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs 2006) -. Ñ Üstanbul : MartÝ Kitabevi KÝrtasiye YayÝncÝlÝk San. ve Tic., c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk (MayÝs 2006) -. AylÝk sanat, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SB 512 Barnat. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Turgay AltÝnbilek, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (Mart 2007) -. Nšralterapi dergisi. Bilimsel tamamlayýcý týp, regÿlasyon ve nšralterapi dergisi. S.N.: SB 511 BasÝn yayýn dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : BasÝn YayÝn BirliÛi BŸlteni, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (Mart 2007) -. BasÝn YayÝn BirliÛi bÿlteni. Sektšrel kÿltÿr ve medeniyet dergisi. S.N.: ISSN SB 517 Baßakhayat. Ñ 1. yýl, 5. sayý, (KasÝm 2006) -. Ñ Üstanbul : Medyabir Ajans ReklamcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk (KasÝm 2006) -. Baßak hayat. Genel kÿltÿr ve magazin dergisi. S.N.: SB 514 Bayhaber. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ülkbahar 2007) -. Ñ Üstanbul : Bayer TŸrk, c. : rnk. res. ; 28 cm. ayda bir (Ülkbahar 2007) -. Bay haber. Bayer firmasýnýn alýßmalarýný konu alan dergi. S.N.: SB 515 Baykara. Ñ 1.yÝl, 4.sayÝ, (Bahar 2007) -. Ñ orum : AyßegŸl zaslan, c. ; 28 cm. ayda bir (Bahar 2007) - Dil, kÿltÿr ve edebiyat dergisi. S.N.: ISSN SB 458 Bayrampaßa ikbal. Ñ 4.yÝl, 16.sayÝ, (Yaz 2006) -. Ñ Üstanbul : Bayrampaßa Belediyesi,

20 c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (Yaz 2006) -. Ükbal. EÛitim bÿlteni. S.N.: SB 455 Beklenen mußtu dergisi. Ñ 1. yýl, 11. sayý, (MayÝs 2006) -. Ñ Üstanbul : Harun ksÿz, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk (MayÝs 2006) -. Mußtu AylÝk ilim, kÿltÿr ve fikir dergisi. S.N.: SB 500 Bi ence. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : Bi en, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Mart 2007) -. AylÝk yaßam kÿltÿrÿ ve alýßveriß dergisi. S.N.: izgi resimlerle ocuklara din šûretimi. S.N.: ISSN X 2007 SB 365 Birikim. Ñ 1. yýl, 24. sayý, (2006) -. Ñ Üstanbul : Birikim YayÝnlarÝ, c. ; 27 cm. HaftalÝk (2006) -. SS hazýrlýk dergisi. S.N.: ISSN SB 352 Bizim AhÝska. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim- AralÝk 2004) -. Ñ Ankara : UluslararasÝ AhÝska TŸrk Dernekleri Federasyonu, c. : res. ; 27 cm. ayda bir (Ekim-AralÝk 2004) -. Tarih, kÿltÿr ve edebiyat dergisi. S.N.: ISSN SB 448 Bilgi aûý. Ñ 3. yýl, 7. sayý (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Bilißim VakfÝ, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Nisna S.N.: SB 501 Bilißim atlasý. Ñ 3. yýl, 3. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : Bilißim Atlas YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Nisan 2007) -. Bilißim dÿnyasýnýn dergi-kataloûu. S.N.: ISSN SB 376 BKF life. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2007) -. Ñ Ankara : TŸrkiye Berberler ve Kuafšrler Federasyonu, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (Þubat 2007) -. Sa ve estetik dergisi. S.N.: ISSN X 2007 SB 432 Bolu'da yeni hayat. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2006) -. Ñ Bolu : Yeni Hayat Gazetesi, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Ocak S.N.: SB 502 Birdirbir. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : Edam EÛitim DanÝßmanlÝÛÝ ve AraßtÝrmalarÝ Ületißim Hizmetleri, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk (AralÝk 2006) SB 389 Bone. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : CSA EÛitim Ületißim BasÝm Org. ve Dan., c. ; 27 cm.

21 Belirlenemedi (Ocak 2007) -. Derginin Üngilizce adý: OffÝcÝal Journal Of The InternatÝonal Bone and Mineral SocÝety. Kaynak a makale sonlarýnda. Kemik hastalýklarýný konu alan dergi. S.N.: ISSN SB 436 Bšlge vizyon. Ñ 2. yýl, 9. sayý (Nisan 2007) -. Ñ Eskißehir : Sakarya Gazetecilik, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Nisan AylÝk iß ve yaßam dergisi. (Eskißehir- Afyonkarahisar-Ußak-KŸtahya-Bilecik). S.N.: ISSN SB 387 Breeze. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2006) -. Ñ Üzmir : Üzmir HavayollarÝ, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (2006) -. Gezi dergisi. S.N.: ISSN X 2007 SB 351 By diyalog. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AÛustos-EylŸl 2006) -. Ñ Konya : Yusuf Durmaz, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki ayda bir (AÛustos-EylŸl 2006) -. Konya'nÝn Ulusal Sesi. AylÝk haber, eûitim, kÿltÿr, sanat, aktÿel dergi. S.N.: SB 380 Cad - cam dizayn. Ñ 2. yýl, 8. sayý, (Oca- Þub-Mar 2007) -. Ñ Üstanbul : Prestij YayÝncÝlÝk BasÝm Hizmetleri San. ve Tic., c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (Oca-Þub-Mar 2007) -. Dekorasyon dergisi. S.N.: ISSN SB 370 Cep test. Ñ 2. yýl, 16. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : Maya TasarÝm ve Ületißim Hiz. Tic., c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk (Ocak 2007) -. Ületißim teknolojisi dergisi. S.N.: ISSN SB 390 MO bÿlten. Ñ 1. yýl, 10. sayý, (2003) -. Ñ Samsun : TMMOB evre MŸhendisleri OdasÝ Karadeniz Bšlge TemsilciliÛi, c. ; 28 cm. Belirlenemedi (2003) -. evre sorunlarýný i eren bÿlten. S.N.: SB 394 DeÛißen Kocaeli. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2006) -. Ñ Kocaeli : GŸzel Sanatlar Kocaeli Reklam AjansÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki ayda bir (Temmuz 2006) -. Kocaeli. AktŸel haber dergisi. S.N.: SB 422 DÝß dÿnya. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Temmuz- AÛustos 2006) -. Ñ Üstanbul : ABT Bilgisayar Programlama ve Tic., c. : res. ; 30 cm. S.N.: ISSN SB 367 Dream. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : doûan Egmont YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (2007) -. AktŸalite, mÿzik ve magazin dergisi. S.N.: ISSN

22 2007 SB 374 Ekonomist yeni iß fikirleri. Ñ 1.yÝl, 3.sayÝ, (Sonbahar 2006) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Burda Dergi YayÝncÝlÝk ve Pazarlama, (Sonbahar 2006) -. c. : rnk. res. ; 28 cm. HaftalÝk (Sonbahar 2006) -. Ekonomi dergisi. S.N.: ISBN SB 468 Empire TŸrkiye. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : Merkez Gazete Dergi BasÝm YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi (AralÝk 2006) -. EmpÝre. DŸnyanÝn en iyi sinema dergisi. S.N.: ISSN SB 463 Etiketr. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Haziran 2005) -. Ñ Üstanbul : CMYK YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 27 cm. Üki ayda bir (Haziran 2005) -. Etiket ve ambalaj dergisi. S.N.: SB 350 Food hý-tech. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2005) -. Ñ Üstanbul : Ülke Medya YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk (Nisan 2005) -. Sektšrel dergi. S.N.: ISSN SB 393 Fuuayee. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : Paf Grup Pazarlama Ületißim, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (AralÝk 2006) -. Yaßama dair her konunun bulunduûu aktÿalite, magazin ve moda dergisi. S.N.: SB 439 Galata life. Ñ 1. yýl, 2. sayý (Ekim-KasÝm- AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : Üstanbul Galata Sanayici ve Üß AdamlarÝ DerneÛi, c. : res. ; 30 cm. aylýk, Ekim-KasÝm-AralÝk S.N.: SB 508 Gelißim. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (2006) -. Ñ Üstanbul : Üstanbul Gen ÜßadamlarÝ DerneÛi, c. : rnk. res. ; 29 cm. Belirlenemedi (2006) -. Siyaset, ekonomi dergisi. S.N.: SB 407 Gen kalemler. Ñ Mustafakemalpaßa : Ühsan YÝldÝz, c. : res. ; 30 cm. Mustafakemalpaßa Ümam Hatip Lisesi ve Anadolu Ümam Hatip Lisesi okul dergisi. S.N.: SB 513 Gen kariyer. Ñ 1.yÝl, 3.sayÝ, (2006) -. Ñ Üstanbul : Fatih nversitesi Kariyer Planlama Merkezi Dergi Grubu, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (2006) -. niversite gen liûinin sorunlarý ve iß bulma konularýyla ilgili dergi. S.N.: SB 378 Gen M SÜAD akademi. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : M SÜAD, c. : rnk. res. ; 29 cm. Belirlenemedi. Dernek bÿlteni. S.N.:

23 2007 SB 361 Gen šûrenci. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : Übrahim zbay, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Ocak 2007) -. Gen šûrenci. AylÝk eûitim ve šûrenci dergisi. S.N.: ISSN X 2007 SB 362 Gen paylaßým. Ñ 4.yÝl, 41. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : Final EÛitim DanÝßmanlÝk, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (Ocak 2007) - Gen lik dergisi. S.N.: SB 399 Gezgin kÿltÿr. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : Übrahim zbay, c. : rnk. res. ; 31 cm. AylÝk (Þubat 2007) - AylÝk gezi kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: ISSN SB 363 GÝda vitrini. Ñ 1. yýl, 1. ve 2. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : Selami TŸrkoÛlu, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (Ocak-Þubat 2007) -. AlÝßveriß kÿltÿrÿ, gýda ve saûlýklý yaßam dergisi. S.N.: ISSN SB 364 Global ekonomi. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : MN Grup Reklam BasÝn YayÝn, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (AralÝk 2006) -. Global. Ekonomi ve haber dergisi. S.N.: ISSN SB 408 GšzardÝ. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Þubat 2006). Ñ Konya : Mustafa KÝra, c. : res. ; 27 cm. S.N.: SB 379 Havuz schwimmbad & sauna by interteks. Ñ 1. yýl, 5. sayý, (KasÝm-AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : Ünterteks UluslararasÝ FuarcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki ayda bir (KasÝm-AralÝk 2006) -. Havuz ve sauna modelleri hakkýnda bilgi veren dergi. S.N.: ISSN SB 520 HayatÝm spor. Ñ 1.yÝl, 11.sayÝ, (10-16 Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : Abdullah PolatcÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. HaftalÝk (10-16 Ekim 2006) - Spor dergisi. S.N.: ISSN SB 392 Hit life. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Ocak-Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : etin Aslantaß, c. : rnk. res. ; 31 cm. AylÝk (Ocak -Þubat 2007) -. AylÝk restaurant ve magazin dergisi. S.N.: SB 484 Home&technology. Ñ 5.yÝl, 70.sayÝ, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : M. Yurttekin KaragŸl, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Mart 2007) -. Ev elektroniûi-yaßam tarzý-tasarým. S.N.: ISSN

24 2007 SB 493 Isparta bÿlten. Ñ 2.yÝl, 3.sayÝ, (MayÝs 2006) -. Ñ Isparta : Isparta Belediye BaßkanlÝÛÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (MayÝs 2006) -. Isparta. Isparta'nÝn gÿndemi hakkýnda bilgi veren dergi. S.N.: SB 368 Istanbul. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : 2007 sb 499, c. : rnk. res. ; 25 cm. AylÝk (Þubat 2007) -. Üstanbul. Þehir ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB 487 Ühsander. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Oca-Þub_Mar 2007) -. Ñ Üstanbul : Ühracat Ý ve Sanayici ÜßadamlarÝ DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (Oca-Þub-Mar 2007) -. Ühracat Ý ve Sanayici ÜßadamlarÝ DerneÛi bÿlteni Dernek bÿlteni. S.N.: SB 498 ÜkidŸnya. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (KasÝm-AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : Übrahim zbay, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (KasÝm-AralÝk 2006) - Üki dÿnya Ünan ve manevi yaßam kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: ISSN SB 486 ÜlkšÛretmen eûitimci dergisi. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (2006) -. Ñ Ankara : K K YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res ; 29 cm. Belirlenemedi (2006) -. GŸncel - sosyal bilgiler šûretimi dergisi. S.N.: ISSN SB 503 Ün center life. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Ünanlar Ünßaat, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi (Mart 2007) -. MimarlÝk ve i dekorasyon konulu dergi. S.N.: SB 485 Ünsan-der. Ñ 1.yÝl, 4. sayý, (2006) -. Ñ Ünsan-der EÛitimKŸltŸr ve YardÝmlaßma DerneÛi, c. : res. ; 30 cm. Belirlenemedi (2006) - Dernek bÿlteni. S.N.: SB 467 Ünßaat haber. Ñ 2.yÝl, 10.sayÝ, (Eyl-Eki 2006) -. Ñ Antalya : StatÝkgrup, c. : rnk. res. ; 33 cm. Üki ayda bir (Eyl-Eki 2006) - Ünßaathaber Sektšrel dergi. S.N.: SB 506 Üsto hayat. Ñ 1.yÝl, 7.sayÝ, (KasÝm-AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : ÜSTO Ticaret Merkezi, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi (KasÝm-AralÝk 2006) - ÜSTO Ticaret Merkezi yayýn organý. S.N.: SB 499 Üß gÿvenliûi. Ñ 2. yýl, 8. sayý, (Eki-Kas- Ara 2006) -. Ñ Üstanbul : Üß AdamlarÝ DerneÛi, c. : rnk. res. ; 27 cm. aylýk (Eki-Kas-Ara 2006) -. Üß yerindeki gÿvenlik sistemlerini konu alan dergi. S.N.:

25 2007 SB 504 Ütfaiye dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2006) -. Ñ Üstanbul : Ütfaiye alýßanlarý ve Emeklileri Sosyal YardÝmlaßma KŸltŸr DerneÛi, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (Temmuz 2006) -. Meslek dergisi. S.N.: SB 477 Kardeß kalemler. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ Ankara : Avrasya Yazarlar BirliÛi, c. ; 28 cm. AylÝk (Ocak 2007) -. Edebiyat dergisi. S.N.: ISSN SB 495 Key food magazine. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (Mart-Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : Reklamaj TanÝtÝm YayÝncÝlÝk Organizasyon, c. : rnk. res. ; 31 cm. Üki ayda bir (Mart-Nisan 2007) -. Keyfood magazine. Yemek kÿltÿrÿnÿ konu alan dergi. S.N.: SB 490 Kobi sektšr. Ñ 2. yýl, 14. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Mim Ajans YayÝncÝlÝk, c. : tbl. ; 30 cm. AylÝk (Mart 2007) -. Sanayi, ekonomi, haber dergisi. S.N.: SB 518 Kriter. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : Eurohorizons Avrupa UfuklarÝ, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk (Ekim 2006) -. TŸrkiye - AB Ülißkileri haber yorum dergisi. TŸrkiye - AB ilißkilerine yer veren dergi. S.N.: SB 360 KŸ Ÿk AyßegŸl. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (2007) -. Ñ Tanay Burcu Oral, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk (2007) -. AylÝk ocuk dergisi. S.N.: ISBN SB 388 LÝttera. Ñ 1. yýl, 15. c., (2006) -. Ñ Ankara : Cengiz Ertem, c. ; 24 cm. Belirlenemedi (2006) -. Edebiyat yazýlarý. DŸnya edebiyatlarý araßtýrma ve Ünceleme ortak kitabý. S.N.: ISSN SB 469 Markiz. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2006) -. Ñ Üstanbul : Cahide Yeni Markiz KŸltŸr Sanat Dergisi, c. : rnk. res. ; 26 cm. AylÝk (2006) -. KŸltŸr, sanat, kitap tanýtým dergisi. S.N.: ISBN SB 489 Medeniyet.irfan.hayÝr.ref. Ñ 14. yýl, 172. sayý, (AÛustos 2006) -. Ñ Ankara : Üskender EvrenesoÛlu, c. ; 30 cm. AylÝk (AÛustos 2006) -. MÜHR. Din ve ahlak konulu dergi. S.N.: SB 496 Media think. Ñ 1.yÝl, 4.sayÝ, (Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : Rakip YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (Ocak 2007) -. Pazarlama // reklam // pr// medya. S.N.: ISSN X 11

26 2007 SB 480 Meßale. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Tem-AÛu 2006) -. Ñ Üstanbul : Þelale BasÝm YayÝn Ületißim, c. : rnk. res. ; 30 cm. Ükiayda bir (Tem-AÛu 2006) -. Ü ecek kÿltÿrÿ ve yaßam dergisi. S.N.: SB 470 MN Dahili TÝp Bilimleri : Journal of Ýnternal medicine. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (2006) -. Ñ Ankara : Mebas, c. : res. ; 30 cm. Üki ayda bir (2006) -. AylÝk bilimsel dergiler grubu. S.N.: ISSN X 2007 SB 478 ModÝfy. Ñ 1.yÝl, 6.sayÝ, (Haziran 2006) -. Ñ Üstanbul : Ahmet Sayit zen, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Haziran 2006) -. Ükinci el oto dergisi. S.N.: ISSN SB 481 Mutfak&banyo dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : Bileßim YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Ocak 2007) -. Mutfak ve banyo dÿnyasý Bu dergi, inßaat dÿnyasý aylýk yapý/dekorasyon/inßaat malzemeleri ve teknolojileri dergisi Ÿcretsiz ekidir. Dekorasyon ve mobilya dergisi. S.N.: ISSN SB 497 Mutlu yaßam. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : TŸrk Bšbrek VakfÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki ayda bir (2007) -. Bšbrek hastalýklarýný ve organ naklini konu alan dergi. S.N.: SB 482 Network marketing tr. Ñ 1.yÝl, 5.sayÝ, (MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : NPU Reklam Turizm San. Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (MayÝs 2007) -. Pazarlama dergisi. S.N.: ISSN X 2007 SB 509 Notos šykÿ. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Ara-Oca 2007) -. Ñ Üstanbul : Semih GŸmŸß, c. : rnk. res. ; 27 cm. Üki aylýk (Ara-Oca 2007) -. Edebiyat dergisi. S.N.: ISSN SB 507 Ofis dÿnyasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan- Haziran 2007) -. Ñ Üstanbul : Funda Þeker Sšlemez, c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (Nisan-Haziran 2007) -. Mobilya & tasarým & bilißim & kýrtasiye dergisi. S.N.: ISSN SB 505 Okul. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Nisan 2006) -. Ñ Üstanbul : BahadÝr Bi el, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (Nisan 2006) -. Magazin - eûitim dergisi. S.N.: SB 491 Ophthalmology life. Ñ 1. yýl, 7. sayý, (Þubat-Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Ercan VarlÝbaß, c. : rnk. res. ; 33 cm. 12

27 Üki ayda bir (Þubat-Mart 2007) -. Gšz hastalýklarýný i eren dergi. S.N.: SB 453 Pembe Panter. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (2006) -. Ñ Üstanbul : MarsÝk YayÝncÝlÝkn Tic., c. : rnk. res. ; 29 cm. HaftalÝk (2006) -. Pembe Panter Milliyet'in haftalýk ocuk dergisi. S.N.: ISSN SB 349 PeribacasÝ Kapadokya KŸltŸr ve TanÝtÝm Dergisi = PeribacasÝ Cappadocia Culture and Publicity Magazine. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ (Nisan 2007) -. Ñ Ankara : Kare Tekstil Sanayi, c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (Nisan 2007) - KŸltŸr ve turizm dergisi. S.N.: (p) SB 494 Qplus magazine : Qplus magazine. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs-Haziran 2007) -. Ñ Üstanbul : Leyra ReklamcÝlÝk&Filmcilik, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (MayÝs-Haziran 2007) -. Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB 492 Quates. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : CPM YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (Nisan 2007) -. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB 522 Regnum. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (KÝß 2007) -. Ñ istanbul : ztÿrk Þirketler Grubu, c. : rnk. res. ; 31 cm. ayda bir (KÝß 2007) -. Ev ve yaßam kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: SB 461 RÝxos magazine. Ñ 2. yýl, KÝß, (KÝß ) -. Ñ Üstanbul : Rixos Magazine KŸltŸr TanÝtÝm Org., c. : rnk. res. ; 31 cm. Dšrt ayda bir ( KÝß) -. Magazin dergisi. S.N.: SB 466 SaÛlÝklÝ dergi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Bahar 2006) -. Ñ Üstanbul : Argos Ületißim Hizmetleri ReklamcÝlÝk ve Ticaret, c. : rnk. res. ; 33 cm. ayda bir (Bahar 2006) -. Fikir, sanat ve kÿltÿr dergisi. S.N.: ISSN SB 483 Savunma Sanayii MŸsteßarlÝÛÝ. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs 2007) -. Ñ Ankara : Savunma Sanayii MŸsteßarlÝÛÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (MayÝs 2007) -. Savunma Sanayii GŸndemi Savunma sanayindeki teknolojiyi ve gelißmeleri konu alan dergi. S.N.: SB 462 Seninle šzel zinde&gÿzel. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Haz-AÛu 2006) -. Ñ Üstanbul : Vogel Burda Medya YayÝmcÝlÝk ve Tic., c. : rnk. res. ; 27 cm. AltÝ ayda bir (Haz-AÛu 2006) -. 13

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Ege Üniversitesi Taban Puanları

Ege Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Adı Programın Adı

Detaylı