BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 73 NUMBER: 2006/3 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2008

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde ELYAZMALARI VE NADÜR ESERLER FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe konusundaki sÿreli yayýnlar Felsefe eûitimi, araßtýrmasý EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR Liberalizm, se mecilik, gelenekselcilik PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe Septik ve Neoplatonik felsefeler MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN HÝristiyanlÝÛÝn tarihi, coûrafi ele alýnýßý DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM Bilim ve din HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Eskatoloji ( lÿmden sonraki yaßam) HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Hint kškenli dinler...12

11 296 Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin TŸrkiye'de Askerlik bilimi Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi...64

12 372 ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý Su, hava, uzay taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Leh ebilim ve artzamanlý dilbilim T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kškenbilimi (etimolojisi) Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) Almanca'nÝn kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca'nÝn kullanýmý HELENÜK DÜLLER KLASÜK YUNANCA DiÛer Helenik diller DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK šzÿmleme Geometri ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Asya yerbilimleri YAÞAM BÜLÜMLERÜ...119

13 573 Fiziksel antropoloji Biyoloji Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk AvcÝlÝk, balýk ÝlÝk, koruma EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Sanayi yaûlarý, gaz teknolojisi BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Mefrußat ve ev atšlyeleri BÜNALAR YardÝmcÝ inßaat uygulamalarý SANATLAR G ZEL SANATLAR zel konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK...137

14 728 Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram SŸreli yayýnlar EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler...214

15 848 FransÝzca eßitli eserler ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca ßiir Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan sšylevleri Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý Afrika edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarihin eßitli konularý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat Afrika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) GENEL AFRÜKA TARÜHÜ Cezayir...229

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2006 AD Sagan, Carl, KaranlÝk bir dÿnyada bilimin mum ÝßÝÛÝ / Carl Sagan ; eviri: Miyase Gšktepeli. Ñ 18. bs. Ñ Ankara : T BÜTAK, [18], v, 472 s. ; 20 cm. Ñ (T BÜTAK popÿler bilim kitaplarý ; 85) zgÿn eseradý: The demon-haunted world -Science as a candle in the dark. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 8.50 YTL. I. Gšktepeli, Miyase. I III. Seri AD Sitchin, Zecharia Zaman baßlarken / Zecharia Sitchin ; eviren: Yasemin TokatlÝ. Ñ Üstanbul : Ruh ve Madde YayÝncÝlÝk, 419, [5] s. : ßkl. ; 20 cm. Dizin vardýr. zgÿn eseradý: When time began. DŸnya tarih esi dizisinin beßinci kitabýdýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X I. TokatlÝ, Yasemin. I AD 2501 Churchward, James BatÝk kýta Mu'nun ocuklarý / James Churchward ; eviren: Ercan ArÝsoy. Ñ Üzmir : Ege Meta YayÝnlarÝ, 573.3, AD Churchward, James Mu'nun kutsal sembolleri / James Churchward ; eviren: Rengin Ekiz. Ñ Üzmir : Ege Meta YayÝnlarÝ, 266 s. : res., ßkl. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The sacred symbols of mu. KayÝp uygarlýklar serisinin Ÿ ŸncŸ kitabýdýr. S.N.: ; D.M ISBN X I. Ekiz, Rengin. I Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2006 AD Bilgisayar šûreniyorum, 2006 / yayýna hazýrlayan: BarÝß YŸcel Turan. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, vi, 691 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (Pusula ; 141) S.N.: ; D.M ISBN I. Turan, BarÝß YŸcel. II. Seri AD Vise, David A. Google hik yesi / David A. Vise, Mark Malseed ; eviren: Gšk e Kšse. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Koridor YayÝncÝlÝk, 408 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Koridor YayÝncÝlÝk ; 21) zgÿn eseradý: The Google story. S.N.: ; D.M ISBN I. Malseed, Mark. II. Kšse, Gšk e. III. E.a. IV. Seri SŸreli YayÝnlar 2006 SB Bilißim market. Ñ 1. sayý (Ekim-KasÝm 2005)-. Ñ Üstanbul : MY YazÝlÝm, c. : res. ; 33 cm. 2 aylýk, Ekim-KasÝm Bilißim sektšrÿnÿn dergisi. S.N.: ISSN , Bilgisayar programlama, programlar 2006 AD Demirli, Nihat Full microsoft access 2003 / Nihat Demirli, YŸksel Ünan. Ñ Ankara : Palme YayÝncÝlÝk, 1

17 xxii, 520 s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Palme yayýnlarý ; 377. Palme zirvedeki beyinler ; 11) S.N.: ; D.M ISBN I. Ünan, YŸksel. I III. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2006 AD Cesur, Hatice CorelDRAW Graphics Suite 12 / Hatice Cesur. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, viii, 152 s. : res., ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (Pusula ; 143) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2006 AD ArmaÛanlar / dÿzenleyen: Esen Acat. Ñ Bursa : Bursa Barosu YayÝnlarÝ, [2006] 292 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M I. Acat, Esen GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 031 Amerikan Üngilizcesi 2006 AD Feldman, David Kediler neden yÿzmeyi sevmez? : aklýnýza takýlanlar / David Feldman ; Üngilizce'den eviren: Fatma rmen, Abbas rmen. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Defne YayÝnevi, 205 s. : res. ; 20 cm. Ñ ( Maymun ; 005. RenkliMaymun ; 003) zgÿn eser adý: Why don't cats like to swim?. S.N.: ; D.M ISBN : 11 YTL. I. rmen, Fatma. II. rmen, Abbas. III. E.a. IV. Seri GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 059 DiÛer dillerde SŸreli YayÝnlar 2006 SB Future. Ñ 9. sayý (Haziran 2005)-. Ñ Üstanbul : Bil YayÝn BasÝm, c. : res. ; 32 cm. AylÝk, Haziran Our future AylÝk gen lik ve magazin dergisi. S.N.: SB Kapriss plus. Ñ 6. sayý (Temmuz 2005)-. Ñ Antalya : Volkan SargÝn, c. : res. ; 34 cm. AylÝk, Temmuz S.N.: SB On Air North Cyprus magazine. Ñ 2. sayý (Temmuz 2005)-. Ñ Lefkoßa : GŸven Taß Ý, c. : res. ; 28 cm. AylÝk, Temmuz Metin TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.:

18 070 HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2006 AD Ayta, GŸrsel, Edebiyat ve medya : (kitaptan ekrana edebiyat) / GŸrsel Ayta. Ñ 1. bs. Ñ Ankara : Hece YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Hece YayÝnlarÝ ; 138. Ünceleme ; 44) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2006 AD Ge mißten geleceûe Radyo Cumhuriyet'te aûdaß insan sšyleßileri / TŸrkan Saylan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Cumhuriyet KitaplarÝ, 310 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Saylan, TŸrkan , AD AdabaÛ, Necdet, Cumhuriyet yazýlarý / Necdet AdabaÛ. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Phoenix YayÝnevi, xi, 196 s. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD 2450 Karaveli, Orhan, Bir Ankara ailesinin šykÿsÿ : yaßantý/belgesel / Orhan Karaveli. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Pergamon, 929.2, AD 3566 DaÛtaß, Erdal TŸrkiye'de magazin basýný : magazin eklerinin sektšr ve metin analizi / Erdal DaÛtaß. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : topya YayÝnevi, , ELYAZMALARI VE NADÜR ESERLER 2006 AD Simurg MŸzayedeleri (62. : 2006 : Üstanbul) Simurg MŸzayedeleri 6 : 1001 kitap 2005, 23 EylŸl 2006 / YayÝncÝlÝk ve DaÛÝtÝm Ltd. Þti. ; [dÿzenleyen]: Simurg Kitap ÝlÝk. Ñ Üstanbul : Simurg, 336 s. ; 22 cm. S.N.: ; D.M I. YayÝncÝlÝk ve DaÛÝtÝm Ltd. Þti. II. Simurg Kitap ÝlÝk. II , FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2006 AD Deleuze, Gilles Felsefe nedir? / Gilles Deleuze, FŽlix GuattarÝ ; eviren: Turhan Ilgaz. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, 186 s. ; 21 cm. Ñ (YapÝ Kredi yayýnlarý ; 243. Cogito ; 1) zgÿn eseradý: Qu'est-ce que la philosophie. Eserde, yazarlarýn ve evirenin kýsa biyografileri vardýr.

19 Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 10 YTL. I. GuattarÝ, FŽlix. II. Ilgaz, Turhan. III. E.a. IV. Seri Felsefe konusundaki sÿreli yayýnlar SŸreli YayÝnlar 2006 SB zne : felsefe sanat se kisi. Ñ 1. sayý (Bahar 2005)-. Ñ Adana : ukurova niversitesi EÛitim FakŸltesi, c. : res. ; 27 cm. 3 aylýk, Bahar Kaynak a makale sonlarýnda. S.N.: Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2006 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe / [hazýrlayan]: Fen Bilimleri Merkezi Dersaneleri. Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 28 cm. Ñ (VenŸs serisi) S.N.: ; D.M ISBN I. Fen Bilimleri Merkezi Dersaneleri. II. E.a. III. Seri BD niversiteye hazýrlýk Felsefe : SS soru bankasý / [hazýrlayan: Erol Altaca Dershanesi]. Ñ Üstanbul : Erol Altaca Dershanesi, [2006?] 224 s. ; 27 cm. EseradÝ dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M I. Erol Altaca Dershanesi. I EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 128 ÜnsanlÝk 2006 AD Bataille, Georges, Ü deney / Georges Bataille ; eviren: Mehmet Mukadder YakupoÛlu. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, 197 s. ; 21 cm. Ñ (YapÝ Kredi yayýnlarý ; 544. K zým Taßkent klasik yapýtlar dizisi ; 14) zgÿn eseradý: L'expŽrience intžrieure. S.N.: ; D.M ISBN : 13 YTL. I. YakupoÛlu, Mehmet Mukadder. I III. Seri BD amlýbel, Þule Platon ve Aristo'nun insan anlayýßý / Þule amlýbel. Ñ vi, 215 y. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , 184, 185, AD Searle, John R., Zihin dil ve toplum : ger ek dÿnyada felsefe / John R. Searle ; eviri: Alaattin Tural. Ñ Üstanbul : Litera YayÝncÝlÝk, 192 s. ; 21 cm. Ñ (Litera ; 29. aûdaß felsefe ; 04) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Mind, language and society, philosophy in the real world. Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Tural, Alaattin. I III. Seri ,

20 2006 AD lÿm ve felsefe / editšrler: Jeff Malpas, Robert C. Solomon ; eviren: Nur KŸ Ÿk. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Üthaki, 360 s. ; 21 cm. Ñ (Üthaki yayýnlarý ; 425. Tarih toplum kuram ; 71) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Death and philosophy. Eserde, editšrlerin kýsa biyografileri vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Malpas, Jeff. II. Solomon, Robert C. III. KŸ Ÿk, Nur. IV. Seri NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2006 AD AsÝmgil, Sevim Bur lar nedir/ Sevim AsÝmgil. Ñ 13. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 184 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Ünan dÿnyasý ; 26) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Bur lar / hazýrlayan: HŸseyin TŸrkoÛlu. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝnlarÝ, 160 s. : res. ; 14 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. TŸrkoÛlu, HŸseyin AD Cunningham, Janet Kabile geri dšndÿ / Janet Cunningham ; eviren: Oya zdilek. Ñ Üzmir : Ege Meta YayÝnlarÝ, 2006 (Üstanbul : Kurtiß MatbaacÝlÝk) s. : rnk. res., ßkl. ; 22 cm. zgÿn eseradý: A tribe returned. Arka kapakta yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN I. zdilek, Oya. I RŸyalar ve esrarlar 2006 AD En gÿzel rÿya tabirleri / [hazýrlayan]: Fatih GŸl. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝnlarÝ, 192 s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. GŸl, Fatih BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR 148 Liberalizm, se mecilik, gelenekselcilik 2006 BD Ünal, TŸlin Liberalist devlet anlayýßý er evesinde kuvvetler ayrýlýûý ilkesinin gelißimi / TŸlin Ünal. Ñ x, 114 y. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , , PSÜKOLOJÜ 2006 AD CŸceloÛlu, DoÛan, Ünsan ve davranýßý : [psikolojinin temel kavramlarý] / DoÛan CŸceloÛlu.

21 Ñ 15. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 591 s. : res., ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (BŸyŸk fikir kitaplarý dizisi ; 96) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 29 YTL. II. Seri AD Dškmen, stÿn, Evrenle uyumlaßma sÿrecinde varolmak gelißmek uzlaßmak : yarýna kim kalacak? / stÿn Dškmen. Ñ 15. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, viii, 402 s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 242. Kißisel gelißim dizisi) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD Ersevim, Üsmail, Freud ve psikanalizin temel ilkeleri / Üsmail Ersevim. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Assos YayÝnlarÝ, s. ; 19 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2006 AD Macnab, Francis Sev beni! : i imizdeki sevgi a lýûý ve ilißkilerimiz / Francis Macnab ; TŸrk esi: Üstem Erdener. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dekolte YayÝncÝlÝk, 155 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Hungry for love. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Erdener, Üstem. I , Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2006 AD Alder, Harry En Ÿst dÿzey performans i in 21 gÿnde beyin eûitimi / Harry Alder ; TŸrk esi: Yasemin TokatlÝ. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, 191 s. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý: 894) zgÿn eseradý: Train your brain the ultimate 21 day mental skill programme for peak perfonmance. Kaynak a: 191. s. S.N.: ; D.M ISBN I. TokatlÝ, Yasemin. I III. Seri AD Gelißim ve šûrenme psikolojisi / BetŸl AydÝn... [ve baßkalarý] ; editšr: Binnur Yeßilyaprak. Ñ 10. bsk. Ñ Ankara : Pegem A YayÝncÝlÝk, xx, 312 s. : res., ßkl., tbl. ; 20 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN I. AydÝn, BetŸl. II. Yeßilyaprak, Binnur AD 2547 CŸceloÛlu, DoÛan, 'Keßke'siz bir yaßam i in iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 23. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2006 AD Burger, Jerry M. Kißilik : [psikoloji biliminin insan doûasýna dair sšyledikleri] / Jerry M. Burger ; TŸrk esi: Ünan Deniz Erguvan 6

22 SarÝoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : KaknŸs YayÝnlarÝ, 796 s. : res., grf., ßkl., tbl. ; 22 cm. Ñ (KaknŸs YayÝnlarÝ ; 269. Psikoloji serisi ; 10) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Personality. Eserde, yazarýn ve evirenin kýsa biyografileri vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. SarÝoÛlu, Ünan Deniz Erguvan. I III. Seri AD Breinholst, Willy Annem dÿnyada bir tanedir : [ ocuk diliyle ocuk psikolojisi] / Willy Breinholst ; TŸrk esi: Meral Taßtan. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 191 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 774. Aile kitaplýûý dizisi ; 21) S.N.: ; D.M ISBN I. Taßtan, Meral. I III. Seri AD Durmuß, Adem, ocukta šz gÿven gelißimi ve karakter eûitimi / Adem Durmuß. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, 172 s. ; 20 cm. Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD 2695 Stekel, Wilhelm, Bir anneye mektuplar / Wilhelm Stekel ; TŸrk esi: Refik Durlu. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝnlarÝ, 649.1, AD AbalÝ, Osman, Ergenlik dšnemi ve sorunlarý / Osman AbalÝ. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Epsilon, 215 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN , AD Durmuß, Adem ocuûumu gen liûe ve hayata hazýrlýyorum / Adem Durmuß. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 254 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 911. Aile kitaplýûý dizisi ; 27) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD SaygÝlÝ, Sefa, Ergenlik sorunlarý : anne-babalar gen lere nasýl davranmalýdýr? / Sefa SaygÝlÝ. Ñ zel bsk. Ñ Üstanbul : Elit KŸltŸr YayÝnlarÝ, 192 s. : res. ; 21 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 3.90 YTL , AD 2668 Dškmen, stÿn, Evrenle uyumlaßma sÿrecinde varolmak gelißmek uzlaßmak : yarýna kim kalacak? / stÿn Dškmen. Ñ 15. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, , AD Kšknel, zcan, Depresyon : ruhsal škÿntÿ / zcan Kšknel. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar, s. ; 20 cm. Ñ (Bilimsel sorunlar dizisi) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri ,

23 158 UygulamalÝ psikoloji 2006 AD Arat, Melih SÝra dýßý yaßam becerileri : sýnýrlarýnýzýn štesine yolculuk / Melih Arat. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, 303 s. : res., ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý: 890) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Carlson, Richard Huzurlu olmak istiyorsanýz ufak ßeyleri dert etmeyin hepsi de ufak ßeylerdir / Richard Carlson ; Üngilizce aslýndan eviren: Esat ren. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : AlkÝm, 155 s. ; 20 cm. Ñ (AlkÝm ; 142. Kißisel gelißim ; 1) zgÿn eseradý: Don't sweat the small stuff... and it's all small stuff. S.N.: ; D.M ISBN I. ren, Esat. I III. Seri AD DemirkÝran, Erdal Adam dediûin benim gibi olur / Erdal DemirkÝran. Ñ 16. bsk. Ñ Üstanbul : Kashna Kitap AÛacÝ, [2006?] 271 s. ; 20 cm. Ñ (Kitlesel deûißim serisi ; II) S.N.: ; D.M ISBN : 9.50 YTL. II. Seri AD DemirkÝran, Erdal Ben dÿnyanýn en akýllý insanýyým / Erdal DemirkÝran. Ñ Ülk bsk. Ñ Üstanbul : Kashna Kitap AÛacÝ, s. ; 20 cm. Ñ (Kitlesel deûißim serisi ; 1) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Elcircevi, Ala, ÝÛlÝÛÝn gÿcÿ / Ala Ercircevi. Ñ 11. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, 160 s. : res., ßkl. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 8) Üngilizce eseradý: Scream force. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Minibaß-Poussard, Jale Üß yaßamýnda gÿvenli davranýß / Jale Minibaß Poussard. Ñ Üstanbul : Morpa KŸltŸr YayÝnlarÝ, 167 s. : res., ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (Psikoloji dizisi) Dizin vardýr. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD Schwart, David Joseph BŸyŸk dÿßÿnmenin bÿyÿsÿ / David Joseph Schwart ; Üngilizce'den eviren: Tanol TŸrkoÛlu. Ñ zel bsk. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, xiv, 280 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 066. Kißisel baßarý dizisi) zgÿn eseradý: The magic of thinking big. S.N.: ; D.M ISBN I. TŸrkoÛlu, Tanol. I III. Seri

24 2006 AD Telman, Nursel Pozitif dÿßÿncenin sihirli gÿcÿ / Nursel Telman. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Epsilon, 157 s. : ßkl. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD GŸner, M. Reßat Zihinsel ve bedensel gevßeme teknikleri / M. Reßat GŸner. Ñ Üzmir : Ege Meta YayÝnlarÝ, 158 s. : tbl. ; 20 cm. Kaynak a: 158. s. Ü indekiler: Meditasyon - Konsantrasyon - Ümgeleme - Nefes egzersizleri. S.N.: ; D.M ISBN AD Üzgšren, Ahmet Þerif Þu hortumlu dÿnyada fil yalnýz bir hayvandýr : "iletißim, baßarý ve hayat Ÿzerine" / Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 20. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, 230 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 3) Kaynak a: 224. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD CŸceloÛlu, DoÛan, 'Keßke'siz bir yaßam i in iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 23. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 200 s. : res. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 200. s. S.N.: ; D.M ISBN : 11 YTL , MANTIK 2006 AD zlem, DoÛan, MantÝk / DoÛan zlem. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 150 s. : ßema, tbl. ; 24 cm. Kaynak a: 148. s. S.N.: ; D.M ISBN ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) 2006 BD Gšk e, Sibel S ren Kierkegaard'Ýn ahlak anlayýßý / Sibel Gšk e. Ñ vii, 87 y. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , , DiÛer ahlaki kurallar 2006 AD Terminal dšnemde ocuk: etik sorunlar / yayýnlayanlar: ArÝn Namal, ztan ncel. Ñ Üstanbul : Nobel TÝp Kitabevi, v, 195 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN I. Namal, ArÝn. II. ncel, ztan ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ 181 DoÛu felsefesi 2006 AD Goodman, Lenn E. Üsl m hÿmanizmi / Lenn E. Goodman ; eviren: Ahmet Arslan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim,

25 462 s. ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; AraßtÝrma-inceleme dizisi ; 197) zgÿn eseradý: Islamic humanism. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Arslan, Ahmet. I III. Seri , AD Ükbal'in dÿßÿnce dÿnyasý / derleyen: Ahmet Albayrak. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Ünsan YayÝnlarÝ, 352 s. ; 22 cm. Ñ (Ünsan YayÝnlarÝ ; 409. Felsefe ve hikmet dizisi ; 38) Dizin vardýr. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN I. Albayrak, Ahmet. II. Seri AD Strano, Anthony, BatÝlÝ zihin i in doûulu dÿßÿnceler / Anthony Strano ; TŸrk esi: Aynur Sungur Tuncer, Ülknur Bulut. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Kitaplar, 158 s. : res. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Eastern thought for the western mind. S.N.: ; D.M ISBN I. Tuncer, Aynur Sungur. II. Bulut, Ülknur. II Septik ve Neoplatonik felsefeler 2006 BD TŸrker, Elvin Umberto Eco'nun kendi eserleri er evesinde skolastik felsefe'ye eleßtirel bakýßý / Elvin TŸrker. Ñ iv, 72 y. ; 29 cm. Tez (Master) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. Metin TŸrk e; Üngilizce šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2006/ , MODERN BATI FELSEFESÜ 192 Britanya AdalarÝ 2006 AD ErdoÛan, Þenol, Mimar Wittgenstein / Þenol ErdoÛan ; Almanca metin evirileri: Maksut Dursun ; Üngilizce metin evirileri: mer ztÿrk. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AltÝkÝrkbeß YayÝn, 149 s. : res., pl. ; 22 cm. Ñ (AltÝkÝrkbeß YayÝn sanat dizisi ; 08) Almanca ve Üngilizce metin i erir. S.N.: ; D.M ISBN I. Dursun, Maksut. II. ztÿrk, mer. III. E.a. IV. Seri. 192, Platoncu felsefe 2006 BD 1081 amlýbel, Þule Platon ve Aristo'nun insan anlayýßý / Þule amlýbel. Ñ 128, 184, 185, AD 2810 Platon, M Devlet / Platon. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : MŸjde YayÝnevi, , Almanya ve Avusturya 2006 AD Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Tarih felsefesi / G. W. F. Hegel ; eviren: Aziz YardÝmlÝ. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Üdea YayÝnevi, 375 s. ; 22 cm. Ñ (Üdea ; 72. Bilim ve felsefe metinleri) 10

26 zgÿn eseradý: Vorlesungen Ÿber die philosophie der geschichte. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN I. YardÝmlÝ, Aziz. I III. Seri. 193, AD Neitzsche, Friedrich Wilhelm, Richard Wagner Bayreuth'da : ( aûa aykýrý dÿßÿnceler-iv) / [Friedrich Nietzsche] ; Almanca aslýndan eviren: Mehmet Osman Toklu. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Say YayÝnlarÝ, 77, [3] s. ; 21 cm. Ñ (Say YayÝnlarÝ. Friedrich Nietzsche/bŸtŸn yapýtlarý ; 13) zgÿn eseradý: Richard Wagner in Bayreuth (Unzeitgemesse betrachtungen IV). Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 5 YTL. I. Toklu, Mehmet Osman. I III. Seri AD Nietzsche, Friedrich Wilhelm, Bšyle buyurdu ZerdŸßt : herkes ve hi kimse i in bir kitap / [Friedrich Nietzsche] ; Almanca aslýndan eviren: Murat Batmankaya. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Say YayÝnlarÝ, 368 s. ; 21 cm. Ñ (Friedricn Nietzsche/bŸtŸn yapýtlarý ; 19) zgÿn eseradý: Also sprach Zarathustra. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 15 YTL. I. Batmankaya, Murat. I III. Seri DiÛer coûrafi bšlgeler 2006 BD 1080 Gšk e, Sibel S ren Kierkegaard'Ýn ahlak anlayýßý / Sibel Gšk e. Ñ 170, , DÜN 209 HÝristiyanlÝÛÝn tarihi, coûrafi ele alýnýßý 2006 AD SakioÛlu, Mehmet "Antik ve aûdaß belgeler ÝßÝÛÝnda" Da Vinci fenomeni : Pavlos HÝristiyanlÝÛÝnÝn tartýßmalý tarihi / Mehmet SakioÛlu. Ñ Üstanbul : Ozan YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 20 cm. Ñ (Ozan YayÝncÝlÝk ; yayýn no: ; 86) Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN x II. Seri. 209, DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM 215 Bilim ve din 2006 AD Barbour, Ian G., Bilim ve din : atýßma-ayrýßmauzlaßma / Ian G. Barbour ; eviren: Nebi Mehdi, MŸbariz Cemal. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Ünsan YayÝnlarÝ, s. ; 22 cm. Ñ (Ünsan YayÝnlarÝ ; 420. Alternatif dÿßÿnce dizisi ; 57) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: When science meets religion. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN I. Mehdi, Nebi. II. Cemal, MŸbariz. III. E.a. IV. Seri HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ 236 Eskatoloji ( lÿmden sonraki yaßam) 2006 AD Þiraceddin, Ebubekir, Onbirinci saat : (modern dÿnyanýn manevi bunalýmý) / Martin Lings ; 11

27 eviren: Ufuk Uyan. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Ünsan YayÝnlarÝ, 104 s. ; 22 cm. Ñ (Ünsan YayÝnlarÝ ; 53. Alternatif dÿßÿnce dizisi ; 5. Ünsan YayÝnlarÝ ; 53. Alternatif dÿßÿnce ; 5) zgÿn eseradý : The eleventh hour the spiritural crisis of the modern world in the light of tradition an prophecy quintia essentia. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Uyan, Ufuk. I III. Seri HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER 291 KarßÝlaßtÝrmalÝ din 2006 AD DanÝk, ErtuÛrul, teki tanrýlar : Alevi ve Bektaßi mitolojisi / ErtuÛrul DanÝk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Ümge Kitabevi, 197 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev- Goswami Maharaj, Sri Guru ve lÿtfu / kutsal lÿtuflarý Swami B.R. Sridhar. Ñ Ülk bsk. Ñ [Y.y.] : Saraswata YayÝnlarÝ, 2006 (Ankara : Pelin Ofset) 188 s. : res. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Sri guru and his grace. S.N.: ; D.M ISBN I. Sridhar, Swami B.R. I Yahudilik 2006 AD Sidur Kol Yaakov : TŸrk e tercÿme ve transliterasyonu ile / eviren: Liliane Zerbib (Kazes) ; yayýn yšnetmeni: Ester Asa. Ñ Üstanbul : Gšzlem Gazetecilik BasÝn ve YayÝn, [28], 1066 s. ; 20 cm. Metin, Übranice-TŸrk e paralel. S.N.: ; D.M ISBN I. Zerbib (Kazes), Liliane. II. Asa, Ester , Üslam 294 Hint kškenli dinler 2006 AD Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev- Goswami Maharaj, Ülah aßkýn altýn volkaný : Sri Chaitanya Mahaprabhu'nun yaßamý ve šûretisi / kutsal lÿtuflarý Swami B. R. Sridhar. Ñ Ülk bsk. Ñ [Y.y.] : Saraswata YayÝnlarÝ, 2006 (Ankara : Pelin Ofset) 189 s. : res. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The golden volcano of divine love. S.N.: ; D.M ISBN I. Sridhar, Swami B. R. I AD BaÛd d, Mewl n Halid-i, Glaube und Islam / von Mewl n Halid-i BaÛd d. Ñ 10. aufl. Ñ Üstanbul : Hak kat Kit bevi, 2006 (Ühl s Gazetecilik) 128 s. ; 19 cm. Ñ (Hakikat Verlag ; band-2) S.N.: ; D.M Ykr II. Seri AD Religiya Üslam / podgotovil Osman KarabÝyÝk. Ñ 4. izd. Ñ Üstanbul : Hak kat Kitabevi, 2006 (Ühl s MatbaacÝlÝk) 320 s. ; 20 cm. Ñ (Üzdatelstvo Hakikat Kitabevi ; no: 5) Metin TŸrk e ; Kiril alfabesi.

28 S.N.: ; D.M Ykr. I. KarabÝyÝk, Osman. II. Seri AD nal, Ali Islam addresses contemporary issues / Ali nal. Ñ New Jersey : The Light, 2005 (Üstanbul : Sistem MatbaacÝlÝk) viii, 184 s. ; 23 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN X : US $ AD KarabaßoÛlu, Metin, Asl-Ý saadet : [asr-ý saadet Ÿzerine okumalar] / Metin KarabaßoÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Karakalem, 170 s. ; 20 cm. Ñ (Karakalem ; 42) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD AydÝn, ErdoÛan NasÝl mÿslÿman olduk? : TŸrklerin mÿslÿmanlaßtýrýlmasýnýn resmi olmayan tarihi / ErdoÛan AydÝn. Ñ 21. bsk. Ñ Üstanbul : Cumhuriyet, 379 s. : hrt. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD AydÝn, ErdoÛan NasÝl mÿslÿman olduk? / ErdoÛan AydÝn. Ñ 20. bsk. Ñ Üstanbul : Cumhuriyet KitaplarÝ, 329 s. : hrt. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Kußdemir, Kemal Þu...!... insanlarýn kader dedikleri / Kemal Kußdemir. Ñ Ankara : Sevdam YayÝnevi, [2006?] 59 s. ; 20 cm. Ñ (Ünsan ve yaßamý bilinmezleri, sýrlarý, h k ve hakikatleri dizisi ; ) S.N.: ; D.M ISBN : 5 YTL. II. Seri BD cal, Mustafa Kurulußundan gÿnÿmÿze UludaÛ niversitesi Ül hiyat FakŸltesi : (28 KasÝm KasÝm 2005) / Mustafa cal. Ñ [Bursa] : U.. Ül hiyat FakŸltesi, 188 s. : rnk. fotoû., tbl. ; 28 cm. S.N.: ; D.M AD zdemir, Þuayip Seyyit Ahmet Arvasi'nin hayatý, eserleri ve eûitim Ÿzerine gšrÿßleri / Þuayip zdemir. Ñ Gnßlm. 2. bsk. Ñ Malatya : [MengŸceli], 2005 (Huzur MatbaasÝ) 188 s. ; 18 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Kutub, Muhammed d. Ali, Kur' n-ý nasýl okuyalým / Muhammed Kutub ; eviren: Bekir KarlÝÛa. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : Üßaret YayÝnlarÝ, 102 s. ; 21 cm. Ñ (Üßaret YayÝnlarÝ ; 37. Kur'an ilimleri ; 1) zgÿn eseradý: Keyfe Naqreu'l-Kur' n. 13

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı