BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 75 NUMBER: 2008/4 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar Fizyonomi PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya DÜN KUTSAL KÜTAP Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar SÜYASAL BÜLÜMLER Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi...34

11 332 Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kamu maliyesi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca ile ilgili sšzlÿkler...100

12 490 DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular MATEMATÜK Geometri ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Matematiksel coûrafya Kronoloji FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Ünorganik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk YararlÝ bšcek yetißtiriciliûi EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ PatlayÝcÝlar, yakýtlar teknolojisi Metalurji ÜMALAT...117

13 671 Maden ißleme ve maden ŸrŸnleri BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Mefrußat ve ev atšlyeleri BÜNALAR Ünßaat malzemeleri Detay ißlemler SANATLAR G ZEL SANATLAR EÛitim, araßtýrma ilgili konular KENT VE PEYZAJ SANATLARI Peyzaj mimarlýûý (Peyzaj tasarýmý) MÜMARLIK TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Seramik sanatlarý ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Teknikler, gere ler, bi imler Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Klavyeli algýlar ve diûer algýlar DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi...192

14 828 Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca ßiir FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Epik ßiir, roman ve hikayesi Klasik Yunan lirik ßiiri DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat Afrika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU Arap YarÝmadasÝ ve evresi OrtadoÛu (YakÝndoÛu)...215

15 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2008 AD Vatandaß, AydoÛan, Agharta : elektromanyetik savaß baßladý / AydoÛan Vatandaß. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 186 s. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 701. AktŸel siyaset perde arkasý ; 9) S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 YTL]. II. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi SŸreli YayÝnlar 2008 SB Logolife. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim-KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : Selim Tankut AkdaÛ, c. : rnk. res. ; 33 cm. Üki aylýk Ekim-KasÝm Bilißim kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 079 DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2008 SB AcÝbadem. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : Nalan Fidan, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk Þubat Kent ve yaßam kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi MayÝs Kent kÿltÿrÿ ve yaßam dergisi. S.N.: SB Akademi TŸrkiye. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AÛustos 2007) -. Ñ istanbul : Ýnar Televizyon ProgramcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 33 cm. Belirlenemedi AÛustos AktŸalite, kÿltÿr ve sanat dergisi. S.N.: ISSN SB Akasya. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2007) -. Ñ Üstanbul : Ühlas Gazetecilik, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Temmuz AktŸel, haber, kÿltÿr ve alýßveriß dergisi. S.N.: SB Ankara vizyon. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Þubat 2008) -. Ñ Ankara : Cemil AkÝn, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Þubat AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Beßiktaß. Ñ 3. yýl, 7. sayý, (KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : Beßiktaß Ül e Milli EÛitim MŸdŸrlŸÛŸ, c. : rnk. res. ; 29 cm. AltÝ aylýk KasÝm EÛitim ve kÿltÿr dergisi. S.N.: ISSN SB Adanalife. Ñ 10. sayý, (MayÝs 2008) -. Ñ Adana : Fatma amlýdaû, SB Can GŸmŸßhane. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan-MayÝs-Haziran 2007) -. Ñ Üstanbul : Tolga Polat,

16 c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Nisan-MayÝs-Haziran AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: SB City dergisi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2008) -. Ñ Üstanbul : GŸldane atýkkaß, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Ocak AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Deluxe magazine. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Mart 2008) -. Ñ Ankara : Üday Ületißim, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Mart AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Eliteline. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (1 Ocak 2006) -. Ñ Üzmir : Hakan Rullas, c. : rnk. res. ; 33 cm. Onbeß gÿnlÿk 1 Ocak AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Elleluxe. Ñ (KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Burda dergi YayÝncÝlÝk ve Pazarlama, c. : rnk. res. ; 33 cm. AylÝk KasÝm AktŸalite, moda ve magazin dergisi. S.N.: ISSN AylÝk Þubat ELTEK-TEK A.Þ.'nin aylýk yayýnýdýr. S.N.: SB Erbirder. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Ocak-Þubat 2008) -. Ñ Erzurum : Recai Acar, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Ocak-Þubat KŸltŸr, sanat ve haber dergisi. S.N.: SB Fashion city. Ñ [1. yýl, 1. sayý], (Mart 2008) -. Ñ Ankara : Onur Ekici, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Mart AktŸalite, magazin ve moda dergisi. S.N.: ISSN SB Fortune TŸrkiye. Ñ 1. yýl, 0. sayý, (EylŸl 2007) -. Ñ Üstanbul : Vatan Ümako, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk EylŸl TanÝtÝm sayýsý. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Isparta yaßam. Ñ 2. yýl, 6. sayý, (AralÝk 2006) -. Ñ Isparta : Isparta Belediyesi, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk AralÝk KŸltŸr ve yaßam dergsi. S.N.: SB ELTEM-TEK. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2008) -. Ñ Ankara : Yener Top uoûlu, c. : rnk. res. ; 30 cm SB Keyflife. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (EylŸl 2007) -. Ñ Üstanbul : Halil Gšnenli, c. : rnk. res. ; 30 cm.

17 AylÝk EylŸl KŸltŸr, sanat ve yaßam dergisi. S.N.: SB Kocaeli vip yaßam. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2008) -. Ñ Kocaeli : Etik Gazetecilik, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk Ocak AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Malatya. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Temmuz 2007) -. Ñ Üstanbul : Mustafa Ercan, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk Temmuz AylÝk haber ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB Mavi liman. Ñ 1. yýl, 10. sayý, (Temmuz 2007) -. Ñ Zonguldak : M. Salih Demir, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Temmuz Haber ve yorum dergisi. S.N.: SB Mavi yeßil. Ñ 1. yýl, 7. sayý, (KasÝm 2007) -. Ñ Bursa : ErtuÛrul AltÝn, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk KasÝm AktŸalite ve yaßam dergisi. S.N.: SB Maviology. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Bahar 2003) -. Ñ Üstanbul : Ersin AkarlÝlar, c. : rnk. res. ; 26 cm. aylýk Bahar Moda, mÿzik, aktÿalite dergisi. S.N.: SB Ok. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Ocak 2008) -. Ñ Üstanbul : GD Gazete Dergi Sanayi ve Tic., c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Ocak AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Portakal. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : Porta Grup, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk KasÝm Turizm, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: ISSN SB Posta salsa. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (27 Haziran 2007) -. Ñ istanbul : DoÛan Gazetecilik, c. : rnk. res. ; 30 cm. HaftalÝk 27 Haziran AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Property nc. com. Ñ [3. yýl], 31. sayý, (KasÝm 2007) -. Ñ Kuzey KÝbrÝs : Kozansoy BasÝm YayÝn, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi KasÝm AktŸalite, gezi, turizm dergisi. S.N.: SB Sizz. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (AÛustos 2007) -. Ñ Üstanbul : Harika SakallÝ, c. : rnk. res. ; 29 cm. Belirlenemedi AÛustos AktŸalite, magazin ve moda dergisi. S.N.:

18 2008 SB Startlife. Ñ 1. yýl, 6. sayý, (KasÝm 2007) -. Ñ istanbul : Adom Ajans San., c. : rnk. res. ; 32 cm. AylÝk KasÝm Konut, inßaat ve yaßam kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: SB Stylish brides. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AÛustos 2007) -. Ñ Üstanbul : Übrahim Artukarslan, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Sonbahar Metin TŸrk e-üngilizce paralel Evlilik ve dÿûÿn dergisi. S.N.: Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 YTL]. I. Meri, Mahmut Ali. I III. Seri AD Meri, Cemil, MaÛaradakiler / Cemil Meri ; yayýna hazýrlayan: Mahmut Ali Meri. Ñ 17. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, 287 s. ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; 407. Cemil Meri bÿtÿn eserleri ; 8) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 YTL]. I. Meri, Mahmut Ali. I III. Seri GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2008 BD ArzÝn Merkezinde Bulußmalar ArzÝn Merkezinde Bulußmalar = Meetings at the Center of the World / Üstanbul BŸyŸkßehir Belediyesi ; eviri/translation: Kemal KŸ Ÿkgedik, Nafer Ermiß, A. Said Aykut ; editšr/editor: Alper eker. Ñ 1st ed. Ñ Üstanbul : Üstanbul BŸyŸkßehir Belediyesi KŸltŸr A.Þ. YayÝnlarÝ, s. : res. ; 30 cm. Ñ (Bilim yayýnlarý serisi ; 1 = Science publication series ; 1) Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL]. I. Üstanbul BŸyŸkßehir Belediyesi. II. KŸ Ÿkgedik, Kemal. III. Ermiß, Nafer. IV. Aykut, A. Said. V. eker, Alper. V VI(p). VIII. Seri AD Meri, Cemil, MaÛaradakiler / Cemil Meri ; yayýna hazýrlayan: Mahmut Ali Meri. Ñ 16. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, 287 s. ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; 407. Cemil Meri bÿtÿn eserleri ; 8) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr AD Top u, Nurettin Var olmak / Nurettin Top u ; hazýrlayanlar: Ezel Erverdi, Üsmail Kara. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Derg h YayÝnlarÝ, 136 s. ; 20 cm. Ñ (Derg h YayÝnlarÝ ; 172. aûdaß TŸrk dÿßÿncesi ; 23. Nurettin Top u kÿlliyatý ; 5) S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Erverdi, Ezel. II. Kara, Üsmail. II IV. Seri AD YŸksel, Abdullah Umudu diri tutmak / Abdullah YŸksel. Ñ Ankara : Üvme YayÝnlarÝ, [2008?] 72 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M [3.00 YTL] FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2008 AD Politzer, Georges, Felsefenin temel ilkeleri / Georges Politzer ; Üngilizce'den eviren: Erol

19 Esen ay. Ñ 1. bsk. Ñ Üzmir : Ülya Üzmir YayÝnevi, 521 s. ; 20 cm. Ñ (Ülya ; yayýn no: 172. Felsefe dizisi ; 19) zgÿn eseradý: Elementary principles of philosophy. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [11.00 YTL]. I. Esen ay, Erol. I III. Seri AD Thompson, Mel, Kendi kendinize felsefe šûrenin / Mel Thompson ; Üngilizce'den eviren: Meliha Tekin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, 288 s. ; 20 cm. Ñ (Pegasus YayÝnlarÝ ; 129. Kißisel gelißim ; 41) zgÿn eseradý: Teach yourself philosophy. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Tekin, Meliha. I III. Seri Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2008 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe grubu : sorularý ve šzÿmleri. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Karekšk, 191 s. ; 27 cm. Ñ ( SYS sorularý serisi. Kitap: 9) Ü indekiler: Felsefe - Psikoloji - Sosyoloji - MantÝk. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. II. Seri BD niversiteye hazýrlýk SS anlatým kitaplarý : felsefepsikoloji. Ñ Üstanbul : Eksen YayÝncÝlÝk, 224 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] , BD niversiteye hazýrlýk SS felsefe ders grubu-1 : felsefepsikoloji. Ñ Üstanbul : Kavram YayÝnlarÝ, [2008?] 231 s. ; 28 cm. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; D.M ISBN : [11.00 YTL] , EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 128 ÜnsanlÝk 2008 AD Schopenhauer, Arthur, AßkÝn metafiziûi : felsefe / Arthur Schopenhauer ; TŸrk esi: Veysel Atayman. Ñ Üstanbul : Bordo Siyah Klasik YayÝnlar, 90 s. ; 21 cm. Ñ (Bordo Siyah dÿnya klasikleri-felsefe) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 3.00 YTL. I. Atayman, Veysel. I III. Seri , NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 131 EsenliÛe dšnÿk okkÿlt yšntemleri 2008 AD Bulut, Mehmet Ali, Ruhun deßifresi / Mehmet Ali Bulut. Ñ Üstanbul : PopŸler Kitaplar, 296 s. ; 21 cm. Ñ (PopŸler Kitaplar ; 40) S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. II. Seri

20 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2008 AD ÜloÛlu, Mustafa Üslam'da bur lar / Mustafa ÜloÛlu. Ñ Üstanbul : Ailem YayÝnlarÝ, 203 s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] RŸyalar ve esrarlar 2008 AD Gšk e, Nil Peri RŸya yorumlarý / Nil Peri Gšk e. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Sis YayÝncÝlÝk, s. ; 20 cm. Ñ (Sis YayÝncÝlÝk ; 36) S.N.: ; D.M ISBN : YTL. II. Seri AD YazÝcÝ, YŸksel, RŸya yorumlarý / YŸksel YazÝcÝ. Ñ Üstanbul : Anemon, 520 s. ; 20 cm. Ñ (Bizim kitaplar ; 40. Anemon ; 1) Kaynak a: 520. s. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 YTL]. II. Seri Fizyonomi 2008 AD Aleskerli, Alesker, YŸz okuma sanatý : -fizyognomi- / Alesker Aleskerli. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Selis Kitaplar, 126 s. : res. ; 21 cm. Ñ (Selis Kitaplar ; 10. Ünceleme-araßtÝrma ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : 6.00 YTL. II. Seri PSÜKOLOJÜ 2008 AD ztÿrk, M. Orhan, Psikanaliz ve psikoterapi / M. Orhan ztÿrk. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Nobel TÝp Kitapevleri, 293 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [11.00 YTL] BD 2481 niversiteye hazýrlýk SS anlatým kitaplarý : felsefepsikoloji. Ñ Üstanbul : Eksen YayÝncÝlÝk, 107.6, BD 2511 niversiteye hazýrlýk SS felsefe ders grubu-1 : felsefepsikoloji. Ñ Üstanbul : Kavram YayÝnlarÝ, [2008?] 107.6, AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2008 AD Tarhan, Nevzat, DuygularÝn dili : duygusal zek ya yeni bir yorum / Nevzat Tarhan ; yayýna hazýrlayan: Zehide lkÿ Bakiler. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 239 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 16) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Bakiler, Zehide lkÿ. I III. Seri

21 2008 AD Dškmen, stÿn, Ületißim atýßmalarý ve empati / stÿn Dškmen. Ñ 39. bsk. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 391 s. : res. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2008 AD 3820 CŸceloÛlu, DoÛan, Ületißim donanýmlarý : "keßke'siz bir yaßam i in" iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 30. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, AD Baltaß, Zuhal, Bedenin dili : iletißim becerilerinizin anahtarý, sessiz diliniz / Zuhal Baltaß, Acar Baltaß. Ñ 43. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 166 s. : rnk. res., grf., ßkl. ; 20 cm. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Baltaß, Acar. I AD Cialdini, Robert B. ÜknanÝn psikolojisi : teori ve pratik bir arada / Robert B. Cialdini ; eviri: Yasemin Fletcher. Ñ GŸncellenmiß ve gnßlm. y. kitap. Ñ Üstanbul : MediaCat KitaplarÝ, s. : res. ; 22 cm. zgÿn eseradý: Influence: science and practice. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 YTL]. I. Fletcher, Yasemin. I AD Hogan, Kevin ÜstediÛiniz kißiye 8 dakikada nasýl evet dedirtirsiniz? : [etkileme sanatý] / [Kevin Hogan] ; eviri: Taner Gezer. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝncÝlÝk, s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The science of influence : how to get anyone to say "yes" in 8 minutes or less. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Gezer, Taner. I AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2008 AD Lelord, Fran ois "Zor kißilikler"le yaßamak / Fran ois Lelord, Christophe AndrŽ ; eviren: RÝfat Madenci. Ñ 17. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, 336 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; 597. Baßvuru dizisi ; 8) zgÿn eseradý: Comment gžrer les personnalitžs difficiles. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. AndrŽ, Christophe. II. Madenci, RÝfat. II IV. Seri AD Murat, MŸrŸvvet EFT : duygusal šzgÿrlÿk tekniûi / MŸrŸvvet Murat. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 153 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 480. SaÛlÝklÝ yaßam dizisi) Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 YTL]. II. Seri

22 2008 AD 3439 Navaro, Leyl Ger ekten beni duyuyor musun? / Leyl Navaro. Ñ 17. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 649.1, AD Yavuzer, Halžk, ocuûunuzun ilk 6 yýlý / Haluk Yavuzer. Ñ 23. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 248 s. : res. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Yavuzer, Halžk, ocuk psikolojisi / Haluk Yavuzer. Ñ 31. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 344 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Yavuzer, Halžk, Resimleriyle ocuk : resimleriyle ocuûu tanýma / Haluk Yavuzer. Ñ 13. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : rnk. res. ; 22 cm. Kaynak a: 184. s. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Yavuzer, Haluk, Okul aûý ocuûu / Haluk Yavuzer. Ñ 13. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 256 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD LabbŽ, Brigitte OÛlanlar ve kýzlar / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, 39 s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 4) zgÿn eseradý: Les garcons et les filles. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. Eser, 8-12 yaß ocuklar i indir. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri AD LabbŽ, Brigitte OÛlanlar ve kýzlar / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, 39 s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 4) zgÿn eseradý: Les garcons et les filles. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. Eser, 8-12 yaß ocuklar i indir. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri AD CŸceloÛlu, DoÛan, Yetißkin ocuklar : aile ortamý ve ocuk yetißtirme Ÿzerine Yakup Bey'le sšyleßiler / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 27. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 263 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Tarhan, Nevzat, Evlilik psikolojisi : šncesi ve sonrasýyla evlilik / Nevzat Tarhan. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 8

23 160 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 13) Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 160. s. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. II. Seri AD 3474 zÿmcÿ, Ebru Tuay, Bir ilißki 50 gÿnde nasýl kurtulur? / Ebru Tuay zÿmcÿ. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD Baltaß, Acar, Stres ve baßa Ýkma yollarý / Acar Baltaß, Zuhal Baltaß. Ñ 25. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 330 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Baltaß, Zuhal. I AD 3825 Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluûa dšnÿßtÿrmek / Nevzat Tarhan. Ñ 13. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 158, UygulamalÝ psikoloji 2008 AD Mandino, Og BaßarÝ ve mutluluûun sýrlarý / Og Mandino ; eviri: Anita TatlÝer. Ñ Üstanbul : Epsilon, 304 s. ; 14 cm. zgÿn eseradý: Secrets for success & happiness. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 6.00 YTL. I. TatlÝer, Anita. I AD Tarhan, Nevzat, Mutluluk psikolojisi : stresi mutluluûa dšnÿßtÿrmek / Nevzat Tarhan. Ñ 13. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 184 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 724. Psikoloji dizisi ; 3) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN X : [11.00 YTL]. II. Seri. 158, AD Baltaß, Acar, Hayalini yorganýna gšre uzat / Acar Baltaß. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 151 s. : ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Carnegie, Dale, Üßten ve yaßamdan zevk almanýn yollarý / Dale Carnegie ; eviri: GŸlsen Þensoy. Ñ Üstanbul : Epsilon, 245 s. ; 14 cm. zgÿn eseradý: How to enjoy your life and your job. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 6.00 YTL. I. Þensoy, GŸlsen. I 158.1, AD Covey, Stephen R. Etkili insanlarýn 7 alýßkanlýûý : kißisel deûißim konusunda gÿ lÿ dersler / Stephen R. Covey ; TŸrk esi: Osman Deniztekin, Filiz NayÝr Deniztekin. Ñ 32. bsk. Ñ Üstanbul : VarlÝk, 422 s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý: 977) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: The 7 habits of highly effective people. 9

24 Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [13.00 YTL]. I. Deniztekin, Osman. II. Deniztekin, Filiz NayÝr. II IV. Seri AD DemirkÝran, Erdal Adam dediûin benim gibi olur / Erdal DemirkÝran. Ñ 19. bsk. Ñ Üstanbul : Kashna Kitap AÛacÝ, [2008?] 271 s. ; 20 cm. Ñ (Kitlesel deûißim serisi ; 2) S.N.: ; D.M ISBN : 9.50 YTL. II. Seri AD Erßahin, Cengiz, BaßarÝ šykÿleri / Cengiz Erßahin. Ñ 13. bs. Ñ Ankara : Tutku YayÝnevi, 207 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Gold, Stuart Avery Ping : yeni bir gšl arayan kurbaûa / Stuart Avery Gold ; TŸrk esi: Nazan Sabuncu. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 96 s. : res. ; 20 cm. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL. I. Sabuncu, Nazan. I AD Johnson, Spencer Kendim i in bir dakika / Spencer Johnson ; eviri: Melek Þen, RŸya Demir. Ñ Üstanbul : Epsilon, 171 s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 5.00 YTL. I. Þen, Melek. II. Demir, RŸya. II AD KavaklÝ, Ali Erkan, BaßarÝya gštÿren yol / Ali Erkan KavaklÝ. Ñ Gšzd. g rl. ve gnßlm. 18. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, 192 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 1.50 YTL AD McMahon, Susanna Terapistim yanýmda / Susanna McMahon ; TŸrk esi: NilŸfer KavalalÝ. Ñ Son bsk. Ñ Üstanbul : Ülhan YayÝnevi, s. ; 20 cm. Ñ (Astroloji/psikoloji ; 5) DÝß kapakta basým bildirimi 2. baský olarak verilmißtir. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. KavalalÝ, NilŸfer. I III. Seri AD Atabek, Erdal, DŸrŸstlŸk, sevgili ocuûum / Erdal Atabek. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Cumhuriyet KitaplarÝ, 216 s. ; 21 cm. Ñ (Cumhuriyet kitaplarý. Kißisel gelißim) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. II. Seri AD CŸceloÛlu, DoÛan, BaßarÝya gštÿren aile / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 143 s. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL

25 2008 AD CŸceloÛlu, DoÛan, Ületißim donanýmlarý : "keßke'siz bir yaßam i in" iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 30. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 200 s. : res. ; 20 cm. Kaynak a: 200. s. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , AD 3755 Dškmen, stÿn, Ületißim atýßmalarý ve empati / stÿn Dškmen. Ñ 39. bsk. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD Tarhan, Nevzat, Makul šzÿm : aile i i iletißim rehberi / Nevzat Tarhan. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 221 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 3) S.N.: ; D.M ISBN X : [8.00 YTL]. II. Seri AD AydÝn, Ünayet Pehlivan, Üß yaßamýnda stres / Ünayet AydÝn. Ñ 3. bsk. Ñ Ankara : Pegem A Akademi, xi, 169 s. : res., tbl. ; 21 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) 2008 AD LabbŽ, Brigitte Üyi ve kštÿ / Brigitte LabbŽ, Michel Puech ; resimleyen: Jacques Azam ; TŸrk esi: Azade Aslan. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : GŸnÝßÝÛÝ KitaplÝÛÝ, 37 s. : rnk. res. ; 18 cm. Ñ ( ÝtÝr ÝtÝr felsefe ; 1) zgÿn eseradý: Le bien et le mal. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. Eser, 8-12 yaß ocuklar i indir. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Puech, Michel. II. Azam, Jacques. III. Aslan, Azade. IV. E.a. V. Seri ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ 181 DoÛu felsefesi 2008 AD Corbin, Henry, Üsl m felsefesi tarihi / Henry Corbin ; eviren ve notlandýran: Ahmet Arslan. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, c. "2." (199 s.) ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; 665. Tarih dizisi ; 18) Dizin vardýr. Kaynak a: ss.. Ü indekiler: 2.c.: Übni RŸßd'Ÿn šlÿmÿnden gÿnÿmÿze. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. zgÿn eseradý: Histoire de la philosophie Islamique. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. Arslan, Ahmet. I III. Seri MODERN BATI FELSEFESÜ 193 Almanya ve Avusturya 2008 AD 3838 Schopenhauer, Arthur, AßkÝn metafiziûi : felsefe / Arthur Schopenhauer ; TŸrk esi: Veysel Atayman. Ñ Üstanbul : Bordo Siyah Klasik YayÝnlar, 128.4,

26 200 DÜN 220 KUTSAL KÜTAP 226 Ünciller ve Olaylar 2008 AD Üncil Üncil'in Yuhanna bšlÿmÿ. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Yeni Yaßam YayÝnlarÝ, 53, [4] s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 YTL] HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ 2008 BD Ünan a ÝklamalarÝ ÝßÝÛÝnda h[ý]ristiyan inancý / hazýrlayan: Rev. Ülhan Keskinšz. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Ger eûe DoÛru KitaplarÝ, 258 s. ; 27 cm. Ñ (GDK ; yayýn no: 58) S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. Keskinšz, Rev. Ülhan. II. Seri HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER 291 KarßÝlaßtÝrmalÝ din 2008 AD Musa, Kamil Kurban Ÿzerine bir sohbet / Kamil Musa. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Haberci, 16 s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [2.00 YTL] Yahudilik 2008 BD Blitz, Shmuel Bayramlar kitabým / Shmuel Blitz ; resimleyen: Tova Katz ; eviren: Moße Farsi. Ñ Üstanbul : Gšzlem Gazetecilik BasÝn ve YayÝn, 91 s. : rnk. res. ; 29 cm. zgÿn eseradý: My first book of jewish holidays. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [26.00 YTL]. I. Katz, Tova. II. Farsi, Moße. II Üslam 2008 AD Cihanalp, Mehmet, Dededen toruna šûÿtler / Mehmet Cihanalp. Ñ Üstanbul : Gonca YayÝnevi, 239 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL] AD Suwayd, Abdullah Documents of the right word / [Abdullah Suwayd ]. Ñ 18th ed. Ñ Üstanbul : Hakikat Kitabevi, 496 s. ; 20 cm. Ñ (Hakikat Kitabevi publications ; no: 15) S.N.: ; D.M YTL. II. Seri AD 3347 amdibi, Mahmut Þahsiyet terbiyesi ve din eûitimi / Mahmut amdibi. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : amlýca YayÝnlarÝ, 297.8,

27 2008 AD Selvi, Dilaver Dinimi šûreniyorum : iman-namaz-dua / Dilaver Selvi. Ñ Üstanbul : Hacegan, s. : rnk. res., tbl. ; 14 cm. Ñ (Hacegan ; 9) Arap a metin i erir. Ü indekiler: Üslam dininin esaslarý - Resimlerle abdest ve namaz - Namazda okunacak sureler - GŸnlŸk hayatýmýzda gerekli dualar. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. II. Seri BD Kara, Mustafa Bursa'nÝn gšnÿl sultanlarý = Bursa's sultans of heart / Mustafa Kara ; hat/calligraphy: Mahmut Þahin ; tezhip/illuminations: Sakine Tuncer Doruk, Þeyda nal ; tercÿme/translation: Mehmet Zaman. Ñ 1. bs. Ñ Bursa : Osmangazi Belediyesi, 2008 (Üstanbul : amlýbel MatbaacÝlÝk) 92 s. : res. ; 34 cm. Dizin vardýr. Arap a metin i erir. Kaynak a: 90. s. Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. Þahin, Mahmut. II. Doruk, Sakine Tuncer. III. nal, Þeyda. IV. Zaman, Mehmet. V. E.a. V(p) AD Kur'an Kur'an-Ý Kerim meali / ElmalÝlÝ M. Hamdi YazÝr ; sadeleßtiren: Mustafa zel. Ñ Gšzd. ge rl. 9. bsk. Ñ Üzmir : Akit YayÝn Pazarlama, 448 s. ; 14 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. YazÝr, ElmalÝlÝ M. Hamdi. II. zel, Mustafa. II BD 2402 Yasin-i ßerif, tebareke suresi, amme suresi, amenerresulÿ, hÿvallahÿllezi, ayetel'kÿrsi, namazda okunan dualar, Allah'ÝazÝmŸßanÝn -99- esma'ÿlhÿsnasý, tecvid (dil bilgisi), Kur'an dili (alfabe) / [hazýrlayan]: Selahattin Belli. Ñ [Ankara? : yayl.y.], 2007 (Ankara : YŸcel Ofset MatbaacÝlÝk) , , AD H run Yahya, Kuran'da vicdanýn šnemi / Harun Yahya. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : AraßtÝrma YayÝncÝlÝk, 176 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 YTL] AD 3377 Temel dua kitabý / [hazýrlayan]: Muhammed Ayhan. Ñ 12. bsk. Ñ Üstanbul : Semerkand, , BD Yasin-i ßerif, tebareke suresi, amme suresi, amenerresulÿ, hÿvallahÿllezi, ayetel'kÿrsi, namazda okunan dualar, Allah'ÝazÝmŸßanÝn -99- esma'ÿlhÿsnasý, tecvid (dil bilgisi), Kur'an dili (alfabe) / [hazýrlayan]: Selahattin Belli. Ñ [Ankara? : yayl.y.], 2007 (Ankara : YŸcel Ofset MatbaacÝlÝk) 223 s. ; 28 cm. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. Metin, Arap a-tÿrk e paralel. S.N.: ; D.M [10.00 YTL]. I. Belli, Selahattin , , AD Dikmen, Mehmet Peygamberimizden 400 altýn sšz / yazarý: Mehmet Dikmen. Ñ Üstanbul : Cihan YayÝnlarÝ, 172 s. ; 14 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 1.50 YTL

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Adres Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı