BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 73 NUMBER: 2006/1 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2008

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Veri ißleme Bilgisayar bilimi BÜBLÜYOGRAFYA Bibliyografyalar Kißilerin Belirli yazar gruplarýnýn eserlerinin Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin Genel konu kataloglarý Yazara ve tarihe gšre kataloglar K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME Genel kÿtÿphaneler DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe sšzlÿkleri EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) Determinizm ve indeterminizm PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) EÛlence ve dinlence etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Kilise idaresi (Eklesioloji) HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar...48

11 320 SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler Yasalar, yasal dÿzenlemeler, davalar KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret Ületißim TelekomŸnikasyon...115

12 388 TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Ev yaßamýna ait adetler lÿm adetleri Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e'nin kškenbilimi (etimolojisi) TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca ile ilgili sšzlÿkler ÜTALÜK DÜLLER LATÜNCE Klasik Latince ile ilgili sšzlÿkler HELENÜK DÜLLER KLASÜK YUNANCA Klasik Yunanca ile ilgili sšzlÿkler DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK SšzlŸkler ve ansiklopediler SŸreli yayýnlar MATEMATÜK OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER)...141

13 603 SšzlŸkler ve ansiklopediler Ücatlar ve patentler TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER evre koruma mÿhendisliûi TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri YazÝlÝ iletißim ißlemleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI MatbaacÝlÝk ve ilgili etkinlikler Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram SšzlŸkler, ansiklopediler Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MÜMARLIK Kamu yapýlarý Konutlar ve ilgili binalar TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß...158

14 760 GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ BaskÝlar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram SšzlŸkler ve ansiklopediler SŸreli yayýnlar Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca ßiir Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca eßitli eserler Portekizce DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý...233

15 907 Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Eski aûda coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU Arap YarÝmadasÝ ve evresi GŸney Asya Hindistan OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan Cezayir...250

16 000 GENEL KONULAR 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2006 AD Bilißim terimleri sšzlÿûÿ / [hazýrlayan]: AydÝn Kšksal. Ñ Ankara : TŸrk Dili Kurumu, 1981 (Ankara niversitesi BasÝmevi) 126 s. ; 20 cm. Ñ (TŸrk Dil Kurumu yayýnlarý ; 476) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; B.N. 1992/ TL. I. Kšksal, AydÝn. II. Seri BÜBLÜYOGRAFYA 2006 AD zege, M. Seyfettin (Mehmet Seyfettin), Bir bibliyografýmýz Nurullah PertevoÛlu : ( ) / M. S... Ñ Üstanbul : [yayl.y.], s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M. YOK Bibliyografyalar 2006 AD yýllarý arasýnda TŸrkiye'de basýlmýß bibliyografyalarýn bibliyografyasý / haz. Filiz BaßbuÛoÛlu, L mia Acar, Necdet Ok. Ñ Ankara : Unesco TŸrkiye Milli Komisyonu, 1966 (AyyÝldÝz MatbaasÝ) 270 s. ; 23 cm. Dizin var. S.N.: ; B.N. YOK 6 TL. I. BaßbuÛoÛlu, Filiz. II. Acar, L mia. III. Ok, Necdet AD Ortazaman tarihi i in kýsa bir bibliyografya / tertip eden: Akdes Nimet. Ñ Üstanbul : [yayl.y.], 1934 (Burhaneddin MatbaasÝ) viii, 69 s. ; 24 cm. Ü indekiler: Umumi kýsým (Proseminer i in)- Ortazaman TŸrk tarihi (OsmanlÝ vakanÿvsleri ve mÿverrihleri) - Ortazaman garp-bizans, Umumi Slav ve Þarki Avrupa- KŸtŸphaneler. S.N.: ; B.N. 93/ Kr. I. Akdes Nimet AD Se me eserler bibliyografyasý : (radyoda kitap saati) / [hazýrlayan] Adnan tÿken. Ñ Üstanbul : Bir YayÝnevi, 1946 (RÝza Koßkun MatbaasÝ) c."1" ; 20 cm. Ñ (Bir YayÝnevi. Meslek kitaplarý serisi ; 2) S.N.: ; B.N. YOK 175 Kr. I. tÿken, Adnan. II. Seri AD Yeni gelen yayýnlar ve makaleler bibliyografyasý : Ocak-Þubat-Mart Ñ [Ankara] : BaßbakanlÝk Devlet Üstatistik EnstitŸsŸ, v, 43 s. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. YOK AD Cumhuriyet dšneminde bibliyografyalarýn bibliyografyasý / hazýrlayanlar: Filiz BaßbuÛoÛlu...[ve baßkalarý]. Ñ [Ankara] : BaßbakanlÝk KŸltŸr MŸsteßarlÝÛÝ, xiv, 416, [2] s. ; 25 cm. Ñ (BaßbakanlÝk KŸltŸr MŸsteßarlÝÛÝ Cumhuriyetin 50. yýldšnÿmÿ yayýnlarý ; 3. Mill KŸtŸphane Bibliyografya EnstitŸsŸ yayýnlarý ; 6) S.N.: ; B.N. YOK 20 TL. I. BaßbuÛoÛlu, Filiz. II. Seri

17 2006 AD TŸrkiye'de basýlmýß Fars a eserler eviriler ve Üran'la ilgili yayýnlar bibliyografyasý / haz. Milli KŸtŸphane Genel MŸdŸrlŸÛŸ. Ñ Ankara : Milli KŸtŸphane, s. ; 24 cm. Ñ (KŸltŸr BakanlÝÛÝ. Milli KŸtŸphane yayýnlarý ; 2) Üran ÞehinßahlÝÛÝ'nÝn kuruluß yýldšnÿmÿ i in hazýrlanmýßtýr. S.N.: ; B.N. YOK I. Milli KŸtŸphane Genel MŸdŸrlŸÛŸ. II. Seri AD Amerikan Haberler Merkezi Amerikan Haberler Merkezi [USIS] film kataloûu : 16 mm. ve 35 mm.. Ñ Ankara : Amerikan Haberler Merkezi, 1962 (Yeni Desen MatbaasÝ) xxxix, 98 s. : res. ; 23 cm. S.N.: ; B.N. YOK AD ocuk kitaplarý kataloûu. Ñ [Ankara] : M.E.V., 1953 (Üstanbul) 73 s. ; 24 cm. Ñ (T.C. Mill EÛitim Vek leti V. Mill EÛitim ÞžrasÝ DokŸmanlarÝ ; no: 24) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. YOK I. Seri BD YurdÝßÝnda TŸrk uyruklu šûrencilerce hazýrlanan tezler. Ñ [Y.y. : yayl.y., 1995?] [Yak. 410] s. ; 29 cm. S.N.: ; B.N. YOK Kißilerin 2006 AD ål bibliyografyasý / hazýrlayan: AtsÝz. Ñ [Ankara] Üstanbul : MEB ; SŸleymaniye KŸtŸphanesi, 1968 (Mill EÛitim BasÝmevi) s. ; 24 cm. Ñ (SŸleymaniye KŸtŸphanesi yayýnlarý ; 3) BibliyografyasÝ verilen tarih inin a Ýk adý Mustafa ål 'dir. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M. YOK 750 Krß. I. AtsÝz. II. Seri AD FÝndÝkoÛlu bibliyografyasý : Ñ Üstanbul : Üstanbul niversitesi, [1959?] 91 s. ; 23 cm. Ñ (Üstanbul niversitesi neßriyatý ; no Üktisat FakŸltesi yayýnlarý ; no Ü timaiyat EnstitŸsŸ yayýný ; no. 27) S.N.: ; B.N. YOK I. Seri AD Üstanbul kÿtÿphanelerine gšre Birgili Mehmed Efendi bibliyoûrafyasý : ( = ) / hazýrlayan: AtsÝz. Ñ [Ankara] Üstanbul : MEB ; SŸleymaniye KŸtŸphanesi, 1966 (Mill EÛitim BasÝmevi) 91 s. ; 24 cm. Ñ (SŸleymaniye KŸtŸphanesi yayýnlarý ; 1) S.N.: ; D.M. YOK 365 Kr. I. AtsÝz. II. Seri AD Üstanbul kÿtÿphanelerine gšre Ebussuud bibliyografyasý / hazýrlayan: AtsÝz. Ñ [Ankara] Üstanbul : MEB ; SŸleymaniye KŸtŸphanesi, 1967 (Mill EÛitim BasÝmevi) 61 s. ; 24 cm. Ñ (SŸleymaniye KŸtŸphanesi yayýnlarý ; 2) S.N.: ; D.M. YOK I. AtsÝz. II. Seri Belirli yazar gruplarýnýn eserlerinin 2006 AD TŸrk kadýn yazarlarýn eserleri : "bibliyografya" ( ) /

18 [hazýrlayan]: MŸjg n Cunbur. Ñ Ankara : KadÝnÝn Sosyal HayatÝnÝ Tetkik Kurumu, 1955 (Son Havadis MatbaasÝ) 255 s. ; 24 cm. Ñ (KadÝnÝn Sosyal HayatÝnÝ Tetkik Kurumu) yayýnlarý ; sayý 3) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. YOK 750 Kr. I. Cunbur, MŸjg n. II. Seri , AD 85 TŸrk kadýn yazarlarýn eserleri : "bibliyografya" ( ) / [hazýrlayan]: MŸjg n Cunbur. Ñ Ankara : KadÝnÝn Sosyal HayatÝnÝ Tetkik Kurumu, 1955 (Son Havadis MatbaasÝ) , Belirli yerlerden gelen eserlerin 2006 AD KÝsa Amme Üdaresi BibliyografyasÝ / [hazýrlayan] Metin Heper. Ñ Ankara : A.. Siyasal Bilgiler FakŸltesi, 1966 (Sevin MatbaasÝ) 111 s. ; 24 cm. Ñ (A.. Siyasal Bilgiler FakŸltesi yayýnlarý ; ) S.N.: ; D.M. YOK I. Heper, Metin. II. Seri AD Üsmail Tevfik Romanya matbuatý / yazan: Üsmail Tevfik. Ñ [Ankara?] : Hariciye Vek leti, s. ; 23 cm. Ñ (Hariciye Vek leti ; neßriyat no: 63. Haric Matbuat ve TercŸme Þubesi ; no. 3) S.N.: ; B.N. YOK II. Seri BD 48 Ürandaki yazma eserler / [hazýrlayan]: Übrahim Mutlu. Ñ [Y.y. : yayl.y., 1954?] , BD TŸrkiye yazmalarý toplu kataloûu, 34/IV : Üstanbul SŸleymaniye KŸtŸphanesi Mustafa Aßir Efendi Kolleksiyonu / hazýrlayanlar: Servet BayoÛlu...[ve baßkalarý]. Ñ Ankara : KŸltŸr BakanlÝÛÝ, viii, 694 s. ; 27 cm. Ñ (T.C. KŸltŸr BakanlÝÛÝ yayýnlarý ; Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ ; 17. Kataloglar dizisi ; 3) Üngilizce eseradý: The union catalogue of manuscripts in TŸrkiye. S.N.: ; B.N. YOK ISBN X : TL. I. BayoÛlu, Servet. I(b) III. Seri AD T.C. Asker Matbaalarda on yýllýk Cumhuriyet devrindeki neßriyatý gšsterir bibliyografi, 1339: Ñ Üstanbul : Asker Matbaa, [1933?] 71 s. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. YOK AD TŸrkiye Cumhuriyeti. BaßbakanlÝk. Devlet Üstatistik EnstitŸsŸ YayÝn kataloûu = Publications catalogue / T.C. BaßbakanlÝk Devlet Üstatistik EnstitŸsŸ. Ñ Ankara : DÜE, s. ; 24 cm. Ñ (Devlet Üstatistik EnstitŸsŸ ; yayýn no. 705 = State Institute of Statistics ; publication no. 705) Metin, TŸrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; B.N. YOK I(p). III. Seri AD TŸrkiye Cumhuriyeti. BaßbakanlÝk. Üstatistik Genel MŸdŸrlŸÛŸ Üstatistik Genel MŸdŸrlŸÛŸ yayýnlarý, Ñ [Ankara] : BaßbakanlÝk Üstatistik Genel MŸdŸrlŸÛŸ, [1953?] 45 s. ; 15x20 cm. S.N.: ; B.N. YOK

19 2006 AD 140 Bibliyografya, II / [hazýrlayan]: Avni Candar. Ñ Ankara : Halkevleri, 1941 (SŸmer MatbaasÝ) 028.1, AD Ege niversitesi (Üzmir) Ege niversitesi yayýmlarý. Ñ Bornova, Üzmir : Ege niv., s. ; 25 cm. S.N.: ; B.N. YOK AD Üstanbul matbaalarýnda yeni harflerle basýlmýß olan neßriyat kataloûu. Ñ Üstanbul : [yayl.y.], 1929 (Devlet MatbaasÝ) 30 s. ; 23 cm. S.N.: ; B.N. YOK AD TopkapÝ SarayÝ MŸzesi KŸtŸphanesi Fars a yazmalar kataloûu / hazýrlayan: Fehmi Edhem Karatay. Ñ Üstanbul : TopkapÝ SarayÝ MŸzesi, 1961 (KŸ ŸkaydÝn MatbaasÝ) 393 s. ; 24 cm. Ñ (TopkapÝ SarayÝ MŸzesi yayýnlarý ; no. 12) S.N.: ; B.N. YOK 30 TL. I. Karatay, Fehmi Edhem. II. Seri , AD Üstanbulda iki irfan evi : Alman ve FransÝz Arkeoloji EnstitŸleri ve bunlarýn neßriyatý / Halil Ethem. Ñ Üstanbul : Üstanbul MŸzeleri, s. ; 23 cm. Ñ (Üstanbul MŸzeleri neßriyatý ; XIV) S.N.: ; B.N. 1993/ Kr. I. Halil Ethem. II. Seri AD Üstanbul Teknik niversitesi Catalog / Üstanbul Technical University. Ñ Üstanbul : Üstanbul Teknik niversitesi KŸtŸphanesi, s. ; 24 cm. Ñ (Üstanbul Teknik niversitesi KŸtŸphanesi ; sayý : 1164) S.N.: ; B.N. YOK II. Seri AD Üstanbul Teknik niversitesi Üstanbul Teknik niversitesi yayýn katoloûu / hazýrlayan: A. Kemal YamantŸrk. Ñ Üstanbul : Üstanbul Teknik niversitesi KŸtŸphanesi, xxviii, 200 s. ; 23 cm. Ñ (Üstanbul Teknik niversitesi KŸtŸphanesi ; sayý: 283) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. YOK I. YamantŸrk, A. Kemal. I III. Seri AD Üstanbul Teknik niversitesi Üstanbul niversitesi yayýmlarý bibliyografyasý, / hazýrlayanlar: Adnan tÿken, TŸrker AcaroÛlu. Ñ Gnßlm. 2. bs. Ñ Ankara : Ankara niv. Dil ve Tarih CoÛrafya FakŸltesi, 1947 (Milli EÛitim BasÝmevi) 446 s. ; 24 cm. Ñ (Ankara niversitesi Dil ve Tarih-CoÛrafya FakŸltesi yayýmlarý ; no. 50. KŸtŸphanecilik kursu alýßmalarý ; no. 2) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. YOK I. tÿken, Adnan. II. AcaroÛlu, TŸrker. II IV. Seri AD Üstanbul niversitesi. Edebiyat FakŸltesi Üstanbul niversitesi Edebiyat FakŸltesi yayýnlarý kataloûu. Ñ Üstanbul : Üstanbul niv. Edebiyat Fak., 1952 (DoÛan Kardeß YayÝnlarÝ A.Þ. BasÝmevi) 153 s., ; 20 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. YOK

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

KATALOGLAMA VE SINIFLAMA. Prof. Dr. Doğan Atılgan Ankara Üniversitesi atilgan@ankara.edu.tr

KATALOGLAMA VE SINIFLAMA. Prof. Dr. Doğan Atılgan Ankara Üniversitesi atilgan@ankara.edu.tr KATALOGLAMA VE SINIFLAMA Prof. Dr. Doğan Atılgan Ankara Üniversitesi atilgan@ankara.edu.tr GİRİŞ Kataloglama Giriş Tarihçe Niteleme Başlık seçimi Sınıflama Dewey Onlu Sınıflama Sistemi Numara ekleme(standart

Detaylı