Anlaşma ihtimalleri Kuvvetli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anlaşma ihtimalleri Kuvvetli"

Transkript

1 \ * M S 1 v u zu h la bil. ile c e k yolu g s ;ld a, devletim ;. -ıa s e b e t le r i bit. unur. tam des. ıktadır. Umu. n id ir k i, silân. {«m e tle rin in, siy a s e tin in s a. nerika n Resm d istiyor den Kalan) Doğu arasında bir nazlık paktı papıi. i W S o v y e tle r Bir m ı K u ru çef, dün a a ç ıla n Hindistan Sergisini g e z m i ve izm in k a p ita liz m i, top ereyağı ile m ağlup e i y o lu n d a k i tezini Ja h a tekrarlam ıtır Yıl :1 Sayı 89 SAHİBİ: HİKMET A FİF MAPOLAR FİA T : 15 MU İDARE MECİDİYE SOKAK T E L : 2824 BASMEVİ GİRNE YOLU LEFKOŞE T E L : Temmuz 1963 Çaramba HERGiiN MERİKA DŞİŞLERİ BAKAN MOSKOVAYA GİDİYOR Nükleer Silâhlanma Konusunda Zencilerin öznürüik Savası Anlama ihtimalleri Kuvvetli Moskova, 23 N ükleer si - fchsızlanma konusunda Mos kova'da Batılılarla yapılm akta olan müzakerelerin, tam bir anlayı havası içinde ceryan ilm ekte olduğu, birlıassa Batı! delegeler tarafından açıklar, maktadır. Bugün yapılan m üzakerele - rin iki buçuk saat devam et - nr.i ve görümelerden sonra Amerikan delegasyonu adına konuan bir sözcü, bu akam, veya yarın çok önem li bir teb liğin yayınlanacağını belirtm i ve görüm elerde tam bir fikir bitliğinin hasıl olduğunu kay - güneten korunmak S-dedrek, kısmı bir anlamaya varılm ak üzere olduğunu te - barrüz ettirm itir. T A S S N V ERD İĞ İ HABER D iğer taraftan T ass H aber - lerde, nükleer silâhların durdu rulm ası konusu dıında, üç m em leketi ilgilendiren çeitli m eselelerin de m üzakere edildiğini, bu konuda da bir anla i m aya varılm ak üzere olduğu - nu belirtm ekte ve g erek nükle er silâhsızlanm a konusunda, gerekse üç m em leketi ilgilendi ıe n çeitli m eselelerde, taralia rın iyim ser olduğunu kaydet - m ektedir. Ö yle sanıyoruz ki, M oskova konferansında iyi neticeler alı nacak, bu iyi neticeler ise, c.ünya barıı için hayırlı ola - i çaktır. MAC M İLLAN N GÖRÜŞÜ Diğer taraftan Britanya Ba bakanı Harold M cm illan bu - gün parlâm entoda yaptığı bir konumada, M oskova K onfe - ransında iyi neticeler alınm akta olduğunu tebarrüz ettirm i vt iieriye doğru m üsbet bir a - dimin atılm akta olduğunu söy İçm itir. M oskova konferansında u - mutlu olan B atılılar, Kom ünist Çin ile Sovyet Rusya arasın - daki anlam azlığın bir sonucu olarak, bu uzlamayı göster - l i m ektedirler. R U SK M OSKOVA YA G İD İYO R M oskova konferansında bir [anlam aya varıldığı takdirde, lanlam aları imza etm ek üzert. İBirleik Amerika D ıileri Ba kanı Dean R usk ın M oskova.ya gideceği haber verilm ekte - dir. Böyle bir durum karısında Britanya D ıileri Bakanı Lord Home un da M oskova ya gideceğinden bahsedilm ekte ve dünya barıı için, varılan an t lam anın baarılı olacağı te barrüz ettirilm ektedir. Hatayın Kurtuluu Kutlandı Şam da Yediyiiz Kii Tevkif Edildi Şam, 23 Şam sokakların da bugün tanklarla, silâhlı növ betçilerin devriye gezm elerine rağmen, durumun çok sakin olduğu haber verilm ektedir. Silâhlı kuvvetler devam lı bir 'ekild e üpheli evleri çok s.kı bikontrölden geçirm ektedirler Şim diye kadar ih ti'.v 'i ıl li olduğu hamlan kenarlı b ir apka A nkara : M edeni Türkiye rar verm itir B ab ak an, S vyet Bugün Türk içi nin kurucusu Kemal A l V Böylelikle, Pakistan Hukü - i k ap italist ülkeler T Ü R K ün 25. yıldönümünde çı m eti kuruluundan bu yana ilk stan a tek nik yardın: karılm ak üzere, Pakistan B abakanlık Kabinesi bugün h atıtıra pulları çıkarm ı olacaktır. d ef a yabancı bir lider için ha anında rekabete giri; 0 yılında Hindistan ayramıkutlanıvor ra pulları yayınlanm asına ka yardım ıyla ina ev Ü niversiteye g ire b ild i: A m erika b eyazlarla siyahlar a- fabrikasının bu reka rasındaki mücadelenin hızlan m asına, yer yer kanlı savalara sebebolm asına rağm en, g ene de zenciler m ücadeleyi e l delili olduğunu, a>r, A ntalya : H atay ın kurtulu -,1er B irliğin in, Hindis unun 24. yıldönümü dün tö - Trabzon Limanı Modern rl(ânkara: Türk İçi Bayram ı dan olan ve dem okratik pren - da önemli rol oynam ıtır. den bırakm am akta, bir yanda n kültür akıyle, diğer yandan tallu ri fabrikası lenle kutlanm ıtır. teren d e Bugün Türkiye nin her y erin sipleri kabul etm i ulusların nasında, İngiltere vt Anayasam ızın 46. maddesiy İGümrük ve Tekel Bakanı O r iman Haline getirildi da özgürlük m ücadelesi yapm aktadırlar. Resim de b ir zenci de kutlanacaktır. Saat 9.00 da i hayatlarıyla ilgili m evzuat - le tem inat altına alınan Hür J Bayanın bütün tehd itlere kar ı, Ü niversitelerden birine g: m ya yı geride bırak han Ö ztrak, Çalım a Bakanı balayacak olan törende Tü-k larının baında gelen g rev hak Eski devirlerden beri en i - bir liste, 25 tonluğa kadar de - Ve Bağım sız Send ik acılık la ı sürm ü ve demitii Bülent E cevit, A dalet PaUisi diini tesbit etm ektedir. içileri, dem okratik reim e ve kı, içilerine ancak 27 M ayıs lek lim anlardan biri olan Tra- ğien hacilerde m üteharrik ve Send ik aların hayat kaynağı o Genel Bakanı Rağıp Gümü Anayasa ya bağlılığını göstere Devrim oini m üteakip hazırla - zon Lim anı, zam banım ızın de - sabit m odem vinçleri, traktör ma plânı cüm lesinden ol nak telerinin sadeletinim esidı.-- lan otplu İ Sözlem esi ve e geç baladık pala, bazı senatör ve m illetvekilleri ile büyük bir halk toplu fak* cek vm illi andı iç e c e k ti- Bu nan yeni Anayasam ızın 47 innizcilik ihtiyaçlarını karılayacak iyi teçhizattı ve modern trasform er ve aviç tertibatını, (Trabzon arasındaki yolun islu- yük im kânlar va deden ziraate ve traylerleri, asansörleri, üzere, İran ın T ebriz ehri ile Türkiye ve İran arasında ba (Grev hakkını düzenliyen ka - tnda en öne g e çtik t konu ile ilgili olarak Türi; İ ci m addesiyle tanınm ıtır. r,unlar yarından itibaren yürür bizim için luğu hazır bulunmutpr. memnum; Genel Sekreteri T ürkiye Rad - bir liman olarak dün geni atelye teçhizatını ihtivü hane dair bir de p ro e m evcut elverili arazi ve m sdde ficz le bir d u ru ı.ıd u r" 27 M ayıs, birçok memlekoc lüğe girerek çalım a hayatım ı Bugün ayrıca, A ntalya C.i H yolarına verdiği bir dem eçte d resmen hizmete açılm ıtır. H t- etm ektedir bin laralık m akine ri bulunm aktadır. B ı.n lar, modavaları yanında iktisadı ve zın ve gerekse D em okratik re huriyet Meydanında A l A /etle unları söylem itir. nüz baarı ile tamam lanan cir 183,000 tahmin edilen kıy- den ibaret cıer ulatırm a im kânlarının sosyal hayatım ızın düzenlen - im in büyük bir boluğunu dnî TÜ R K ün yeni yapılan büyük m ette Britanya tarafından te- bir İngiliz yardım ından istifa Tarit b o y u n ca hür ve ba m esi yönünde de önem li bir durmu olacaktır. yokluğu yüzünden im diye kf. bir anıtı da açılm ıtır. m odernletirm e proesi, Türki m i n e d i l e n de eden bu proe s.ıvesinde iki ğımsız yaamı bir M illetin, in dar yüzüstü bırakılm ıtır. balangıç tarihi olm utur. Bu ye ile Britanya arasında yapı - i teçhizatın kurulması imdi ta- m emleket arasında gayet yükimamlanmı olup, Turk makam sek vasıfta bir yol elde eaile - -an haklarına, dem okrasi ve tarihten sonra hazırlanan Aıvı lan sıkı bir ibirliği sayesinue Bu m ahsuller için bir d e» '* den K alan) sosyal adalet ilkelerine, A TA Beethoven Festivali nde 23 yasam ız insan hak ve hürriyet CENTO çerçevesi dahilinde tat m ahreçi tem in edilm ek sureti y llarma teslim edilm itir. T ek - çektir. arka kısım ları zararı TÜRK ideallerine, sefaletin fe rin e, sosyal adalet ilkelerine bik sahasına konmu bulun - le, O rta Doğu bir zam anlar bil mil proe, Trabzon Lim anının Trabzona giden eski ticaret sosyal barı ve ilerlem enin dayanır. Konser maktadır. yük bir ticaret m erkt; -i olan çalım a kapasitesini yılda bir güzergâhı boyunca, T ürkiye i - îtal gazinosundan balıca engeli olduğuna ina - Bonn Bonn da muntazaman tertiplenen Beet prömiyeri temsil edilecek ilgili olarak Türk ve İn g in i kere daha önemli bir rol oyna ser verilecek ve iki opera Liman inkiaf ihtiyaçları ile Trabzon, dünya ticaretin d e bir ç araba birbirini rıan evlâtları, biz Türk İçileri, D em okratik resim in temel m ilyon tonu aan bir m ikdara le İran arasındaki ticareti teortada ezilen t kayasa reim im izi nereden m üesseselerinden olan endi yüklenm itir. vik am acıyle diğer bir te 'b ir hoven festivalinin 24 üncüsü imdiye kadarkilerin solistleri ile orkestraları tir. Dünyanın en öhretü Hüküm etince hazırlanan geni katarım ız, bu yolda m es uliyet Yeni CENTO genel ula :r - i ise, sınırdaki gümrük fom ıali - yacaktır. ara uğram ıı / gelirse gelsin her türlü kötü lerini müdrik olarak vazifeleri hareketlere Karı k o ru iıa k u,s, en büyüğü olacaktır. 16 üç hafta müddetle Beethoven in eserlerini icra e- ni yapm aktadır. Yeni Anaya - runda hiçbir fedakârlıktan çe- Eyülü den 6 Ekime kadar sa düzeninin getirdiği temel kinmiyeceğimize and içeriz devam edecek olan bu fes deceklerdir. Türk içisinin A nayasaya sa hak ve hü rriyetler çerçev esi.- tival müddetince 23 koıı,ur an dakat ve bağlılığını ve demok çinde tem sil ettiği toplumun ayfa l den Kalan) ratik reimi koru m ak için içti hak ve m enfaatlerin i korum ak.ıin bir ç o k b:;kım laı i andın derin bir m anası v ardır. Batı ülkelerinde çalıan çalım alarım ız ve neticed e A- yolunda olumlu m ücadele ve /eceğini d e b İd i rmi: Amerika nın Liderlik Bursu reti O sm a n 'ın Kur an. içilerin senelerce ö n ce kullan nayasam ıza 46. ve 47. maddelerinin ıtokopileri b iz z a t ünive( dıklan en tabii in san hakları:.- tetbik mevkii bulması n Kahire, 23 Kral Faruk un ıensupları tarafın d an tahttan uzaklatırıldığının onzetacilere istır.aı i olarak birinci yıl dönümü bugün Ka i edilm itir. Y in e bu K«' Fakirler Parasız Tedavi Edilecek hirede yapılan enliklerle kutlanmaktadır. İhtilâlin onbirirıbirlik te H azreti Osm an 1 Hükümet Tıp M üesseseleri zanırlar. ci yıldönümü resmi geçitleri anından kalm a bir Kur (Haraçlar ve ücretler) Hizam- M eccani tedaviye hak kazabir buçuk saat devam etmi, iri de b u lu n m u tu r. Her nanamesi tahdında Mali du - Jr.an kim seler. bu resmi geçitlere bata M ıs.r sal kitab ın k a p a ğ ın d a, rumları aağıda izah edilen ka 1. Refah Dairesinden yaı - [Cumhurbakanı Cemal Abdül Lirmızı ve m avi süsleme' legoriyde olan kim seler Mulı- dım gören kim seler ; ve nasır olmak üzere, nü tün dıplo anki yeni çizilm i 8ibl ** talar tarafından verilen fakir - 2. Günde 500 milden fazla m atlar ve ileri gelen Mıs>r.ı )irıl d u rm akta, boya>ar lık ahadetnam elerine hak ka- kazancı olm ayan ve takdiri bir çok ahsiyetler katılm ıtı:. klerini hâlâ m uhafaza e Katagori A kıym eti 50 lirayı m ütecaviz Bu enlikler esnasında çeitli roketler resmi geçide itirak gayrim akulü bulunmıyan (eğer itedir. varsa oturduğu evi hariç) her etm itir. Bu roketlerin arab - Ü ZELLİK KRALİÇE81 Devrim in hangi bir ahsa ve çalıam ıyan lar tarafından imal edildiği ve yakınlarına verilir. tamamen Arap buluu olduğu Katagori B (S a y fa l den Kala" g ileri sürülm ektedir, Açıklaması Tenzilatlı tıp ücreti ödeye - ik k raliçesi seçl1 sn»' Dünkü sayım ızın ba habe - rek tedaviye hak kazanan kiın Diğer taraftan M ısır Silâhlı kocasını kaybedece, rinde yanlı bir balık çıkm ıtır. seler : kuvvetleri Bakom utanı ve sa ne eklem itirvunma Bu balıkta Türk Silâhlı Günlük geliri 500 milimden Bakanı Yardım cısı Ablilece öğretm en lal1 Kuvvetlerinin tehdit edildiği aağı ve 1250 milimden yukaat dülhâkim Amar yaptığı bir ko n kızı teda öğretmen >1 de yalan(, r" denilm ekteyse n olm ayan ve takdiri kıym et numada tamamen A raplar ıa usunda olduğunu söv e m etin zaman, okunduğu ha 500 lirayı m ütecaviz gayrim e i rafından imal edilen bir dî.ıiz- kaderin onu dun>.. 6 ı T berin Türk Silâhlı iukuvvsmeriy ı, c;iaki. l külü (eğer varsa oturduğu evi YENİ BİR BURS : A m erikalılar doğrusu çok garip İnsanlardırlar. Yeniliği severler. (Devamı Sayfa ü da) le, hiçbir iliiği olmadığı mey hariç) bulunmayan herhangi Bu defa da bir Liderlik B u ı.su ihdas etm iler. Dünya gençliğine liderlik bursları dağı- yeni k yeni ' n düün T n c e l e r i 014 dana çıkm aktadır. bir ahsa veya çalıam ıyan ya tıp duruyorlar. Yukarıda ki resim de Türk Talebe Federasyonu Bakanını, A m erikalı diplu ıu, fa k a t bu düüt c Yazının bu kısmındaki b a 1kınlarına verilir, m atlardan birisiyle karı karıya görüyorsunuz. Talebe Bakanına, Amerikalı diplomat ıdiki halde a ç ık l» J lık öyleydi. "T ürk subaylar'- M uhtarlar tarafından verilen Liderlik Bursu İçin, Amerikanın davetiyesini takdim etm ektedir. "GÜVEM,, nın tehdit edildiği de yalandır" fakirlik ahadetnam elerini daıi beyan etm i1' 1 Güveneceğiniz Sigortadır. Bilindiği gibi Rum ca gazeteler ha iyi bir ekilde keym ak için için Muhtarlara talim at verilm itir. ;>ün M uhtarına m üracaat et - düzeltilen listede ismi kayıdlı te olduğu m ahallenin v ey ı kö İtirazları yapıldıktan sonra, Dakikanın getirdiğini yıl getirmezmi. Neden siz de Jandarma ve Polise mens'.:p ibazırlanm akta olan sistem O malınızı, canınızı ve çocuklarınızın istikbalini Türk subaylarının tehdit edil - cak 1964 de tatbik edileceğin Binaenaleyh, tarif edilen lis mesi icap ede.'. M üracaat ed:p 'olm ayan hiç kimse 1 Ocak difiinden bahsediyorlardı. den, m ahallelerinde veyahut telerden her hangi birisine ken tı> ismi listelerden birine kayıd! GÜVEN *Türk Anonim Sigorta Şirketinde uriyede OJ? Bir mürettip hatası ve mi - köylerinde ikam et etm ekte o - di veyahut ailesinin ism ın'n olmayan herhangi bir kimse 1964 tarihinden itibaren 12 ay garanti altına almalısınız. *H'. «npa hatası olarak y a y ın la - an kim selerin, Temmu-î avın- kayıd edilm eri icap ettiği kn - 'listelerin asıldığı tarihten itiba zarfında, m eccani veyahut ten Umumî Acentlik: nan bu balığı yukarıda oldu - dan geç olm amak üzeıe, yuka naatm da olan kim selerin, 31 ren 30 gün zarfında yazılı o u - zilâtlı tedaviye veya ilâça hak Lefkoa Türk Bankası Ltd., Lefkoa. runa d iz ild i# a iia Şekilde düzeltir, okurlar* - rıda tarif edilen k atagon'ere Tem m uz 1963 tarihinden geç tak Kaza Am irliğine itirazda > azanm ıyacaktır. Tel : ı hesaba göre, ı mızdan özür dileriz. Göre listelerini hazırlatm aları -olmamak üzere, ikamet ecn.ek 'bulunabilir. kuruna d ik len rmi yediye ç. k t,r y ej'y ü z kii tevkif edilm itir. TÜ RK İY EN İN AÇKLAM AS Diğer taraftan T ürk ye D ıileri Bakanlığına mensup bir ; sözcü tarafından bugiin açık landığına göre, Su riye de sun ihtilâl teebbüsü esnasında ı- len ve yaralanan ; yoktur. Pakistan Atatürk Pulları Yayınlıyor hiçbir Türk SAYFA Mısır ihtilâlin Onbiıinci Yılını Kutluyor ı. 1 öğ- be- du. eni ay: }flo d e ve :i«* a

2 t Sayfa 2 t 9 t W < < V V W V V V V > W < V V W» V V A A A f t A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A *.... v v % n m ) V W B ir T ürk oförü u veya bu sebepten k açırılm ı, u veya bu sebepten dö gülm ü, sonra salıverilm i.. Bukadar mı önem lidir bu olay? Bukadar mı ilgilendiriyor Rum m eslektalarım ızı? G azetelerin i açarsın ız, bundan b a. ka konu yokm u gibi, bir oförün kaçırılm ası olayına geni ölçüde yer verildiğini görürsünüz. A m a bununla da y etin m iyorlar, b ir takım yorum larda bulunuyorlar. Bununla da i bitm iyor. D aha da ile ri gidiyorlar bir toplum u kötülem ek için ak la ne geliyorsa, ne gelm iyorsa on ları y azarak, genel efkâr karısında, dünya efk â rı karısında, T ü rk Topium una b asit bir olay la, un ağ ır d arbeyi indirm ek için, çırpınıp du ru yorlar. G ayeleri aikârd ır. Güya bu olayla T ü rk Toplum u atasın d a teth i havası varm ı, bir d ehet v e korku havası e- siyorm u intibaını uyandırarak, kendilerin iledikleri cin ay etleri, yap tıkları teth i faaliyetlerini, nam uslu insanlara saldırılarını örtbast etm eğe çalııyorlar. G erçek ler, her e y i ile a rtık günıı- ğına çıkm ıtır. Bunu kapam ağa, kapatm ağa im kân ve ihtim al yoktur. Ne ekilde d idinirlerse, ne ekilde çırp ın ırlarsa çırp ınsın lar, hangi ta ra fın b a rıçı, hangi ta ra fın iyi n iy et sahibi olduğunu artık dünya anlam ı ve bu konuda da Türkü n ta k ib ettiğ i politikanın dürüstlüğüne kesin bir kanaat g e tirm itir. B ir o fö r olayı ile T ü rk Toplum u a- rasında d ehet ve korku havasının e s tiğini iddia edenler, acab a kendi a ra larında cereyan etm ekte olan cin ay etle re, fa cialara ne isim vereceklerd ir? Siy asetlerin in k aray a vurduğundan en küçük b ir üphem iz yoktur. Bunu an- lam ıyan, nasıl b ir karak tere sahip olduklarını bilm iyen k alm am ıtır artık. B öyle b a sit o lay larla, T ü rk Toplum u- nu k ötü ley ecek lerini san anlar hayal i- çind ed irler ve g e rçe k le rle bağdaam ı- yan b ir açıdan dünyayı seyretm ek has talığına tutulm ulardır. Hesap verm eğe çağrıldıkları gün, bu SABAH PROGRAM 6.29 A çılı ve Program Sabah M elodileri H aber Bülteni 7.15 Behiye Aksoy dan Ş a rk ı lar V iy ana dan M üzik İsm ail P o la t tan Türküler 8.32 K apanı. Ö Ğ L E Y A Y N A çılı ve Program Karm a Türk Müziği M ehur Şarkıcılar K orom an Şarkılar A ra Müziği H aber Bülteni K apanı. AKŞAM YAYN A çılı ve Program Ü nlü O rkestralar M efharet Yıldırım dan Şarkılar M üzikli M agazin Em el Gülsel ve İsm et N edim den Şarkılar Koka K ola Programı K adın Saati Saz ve O rkestra ile Türk M üziği A ra M üziği H aber Bülteni L ânitis Program ı Enstrum ental M üzik K arıık Şarkılar Tem sil Saati : A tele Oy nanm az Mediha Dem irkıran dan Şarkılar Valsler ve Tangolar S a z eserleri H aber Bülteni K üm e fasıl h eyetin d e! K ürdili H icazkâr faslı 7ZA5 H afif Orkestra K apanı. TELEVİZYON A çılı B ir K arik atü r film i Expedition isim li rum ca sözlü doküm anter serisinin yeni b ir film i A ralık ve C um a Programı Burbon Street Onley T h e V alian t i - sim li tam boyda film. Barol lerde : G regory Peck. Şimanlıyacağım Diye Endie Etmeyiniz Bukadar mı önemli? hesabin altından k alk acakların ı hiç de sanm ıyoruz. A rtık ellerind eki k ara fır. çay ı te rk e tsin le r v e eğer bu k ara fır- çayı kullanm ak hastalığından kendilerini ku rtaram azlarsa, onu kendi yüzle rine çevirsin ler. T ü rk Topium una bu ekilde sald ırı lar a rtık kabak tadı verm itir. Hergün aynı ey, hergün aynı sald ırı, aynı kö tülem ek. Bunun da bir ölçüsü ve d erecesi vardır. F a k a t ne yazık ki, bizim ortaklarım ız bundan da yoksun, gerçeklerd en de ço k uzaktırlar. G ayelerini anlam ak hiç de guç olm a sa gerek. O nlar bu ekilde h areket etm ekle, kendi hegem onyalarının anıtını dikm ek sevdasındadırlar. F ak at toplum olarak, basm olarak buna hiçb ir zam an fırsa t verm iyeceğim lzi de iyi bilm elerini istiyoruz. Bu m em leketin İnsanları tahrik değil, huzur ve sükûn istem ekted ir. İster Türk olsun, isterse Rum, bütün halklar huzura su sam ıtır. M em lekette bir huzursuzluk y aratm ak tan fayda um an lar gene yanlı yold adırlar ve bunu her zam an, her yazım ızda söylem ek le, yaz m akla en doğru ve en sam im i ikazda bulunduğum uza inanıyoruz. N e kad ar acıd ır ki, bizim sam im î davranılarım ız, iyi niyetlerim iz daim a âczim ize ham ledilm i ve toplum olarak, basm olarak kötülenm iizdir. H ayır, durum hiç de bu m erkezde değildir. G e re k toplum olarak, gerekse basın olarak en iyiyi, en güzeli yap. m ak am acındayız. Bunun dıında herhangi bir düüncem iz yoktur. Bunu bile anlam ıy acak kadar zavallı olanlara ne diyebiliriz? A L # # T # # Sizi on sene daha gençletirir ve vücudunuzu en ideal bir ekle sokar. Fransız 1 F A miiessesesinin itina ile hazırladığı, hayret v e rici: A L i Sayesinde perhiz yapmaksızın anormal 1 imanlıktan sür atle kurtulabilirsiniz. " T A L «Hayatınızda size zevk verecek, vücudu- zu intizama koyacak, en tesirli ilâçtır. % ECZAHANELERDEN SRARLA İSTEYİNİZ İlâcın kullanıı hakkındaki bilgiyi bütün t eczacılardan alabilirsiniz. F a k a t tahriki, teh tii terketm ed ikle- rin e bak ılacak olu rsa, bu zavallılar, bu m em lekete huzur yerine, dehet g etireceklerin den en küçü k b ir üphem iz dahi kalm am aktadır. F ak at bu davranıların hiçbir zam an lehlerine olacağını dün olduğu gibi, bugün de kabul etm iyoruz, yarın kabul etm iyeceğiz. B izim p olitikam ıza hâkim, dürüstlük ve sam im iyettir. V arsın onlar diledikleri ekilde h areket edip dursunlar. Siz lisan bilir m isiniz?' Ben de biraz A lm anca bilirdim am a imdi unuttum. K azancı n asıld ır?... Çok iyid ir... Siz lisanı nerede öğrendiniz? Beyim le beraber A l m anya da öğrenm itim. kaldığım ız sırada Hüsam eddin bey ne i yapard ı?... H ariciy eci idi... Genç Amerikalı Piyanist Andre Watts Philharm onic H all de top lanan d in ley iciler, baarılı K a n ad al piyanist G lenn Gould- un hastalığı sebebiyle Nt vv York Philarm oni O rkestrasının solisti olarak k o n se re k a tılam ayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Onun > erine sahneye çık a n y a la rın d a, zayıf uzun boylu genç bir d e lik a n lı alkılan d ı. n e z a k e te n F a k at konserin sonunda, ou nezaket alkıları yerini takdir alkıların a ve bravo seslerine terk etm iti. M üzikseverler, bu g enç adamın baarılı bir sa natkâr olm ak üzere y a ra tılmı olduğunu hem en h issetm ilerdi. A lkılara m aestro Le onard B ernstein üyeleri de katılm ıtı. ve orkestra B ir gecede m ehur olan diğer san atk ârlar gibi, Andre W atts da eline geçen ilk fırsatı lâyıkıyle d eğerlendirebilm ek için yıllardır azim le çalııyordu. B abası A lm anya da görevlendirilm i bir A m erikan askeri ve annesi M acar olan Andre, 1946 da N ürnberg de doğmu ve sekiz yam a kadar Avrupada kalm ıtı. A ltı yaında piyano dersleri alm aya ba ladı. A m erikaya geldikten son ra da d erslerine Müzik A kadem isinde Filladelfiva devam etti ve bir yıl kadar sonra Ro- bin Hood Dell O rkestrası ile 1962 de ise, tanınm ı Philadel- phia O rkestrası eliğinde kon ser verdi. Ö ğretm eni A ndre nin yeni ham lelere hazır olduğuna inanıyordu ve Leonard B ernstei- ne bir m ektup yazarak genç lerin kon serlerinde A ndre ye de b ir y er verilm esini tavsiye etti, ndre, bir fik ir edinmen bir kere görm ek isterim. K adın tek ra r b irbiri ardına Peki bey oğlum buyur geğirti koyverm eğe baladı. çık alım. A rada b ir hızını alam ayınca da, H aaayyy! diye b ir fe r G eğiren kadın önde, be.ı yat koparırdı. İçim den gülm arkada, yukarı k ata çıktık. ek geldi am a, kendim i tu t B ah çe üzerinde geni b ir oda tum ; ya soktu beni... Buranın te f Z evciniz nerede v efat etti?... s s B ey oğlum, ahret sua- riatı zengin olm am akla be - raber, çok zevkli ve rah attı. Şu herifin iine bir türlü ak'!i soruyorsun. B unları niçin sır erdirem em itim vesselârn öğrenm ek istiyorsunuz?... Odada y atak, gardrop, ve ay V azifem bu benim.. nadan baka bir de küçük Onun için tek er tek er cevap verin lü tfen! B aın ı önüne eğip, ses çıçalım a m asası vardı. Y usuf burada pardı ki?... ne ya karm adan tebihini çekm eye baladı, s o n r a : "B ilm em, m ektuplarını filân yazar sonra da okurdu _ P olisler niçin Y u su f umu Y atağın baucu kısm ına ge arıy o rlar bey oğlum, ba- len yerde iki taraflı iki e ta na da an latır m ısın?... erin üstü A lm anca kitapla; "G azetelerde yazılanları la doluydu. Bunların bir kıs okum uyor m usun? mı eski A lm an airlerin e ve Okudum. Okudum filozoflarına aitti. H erif o am a, bunlarla oğium arasında för değil, op eretlerde o för bir m ünasebet kuram a rolüne çıkm ı aktörler gibiy dım... di. Ç alıtığı yerde cin ay et Y azıhanenin gözlerini kur ler ilendi; onun da ifadesine m ü racaat için a rıy o rlar... "V ah yavrum!... Vah evlâdım benim... Babacığ. sağ olsaydı im di yüreğine inerdi. Oğlunuzun odasını görm ek isterdim hanım tey z e..." Kadın, beni artık iyiden iyiye polis zannetm iti. Buna rağm en hiç yerinden k ı m ıldam adı : Ne yapacaksın? E vrakına filân mı bak acak sın? E v et... "H içbir ey ciğ i kalm a dı. Dün g ece sivil polisler geldiler, nesi var nesi yoksa götürdüler. B ir iki k at elbı sesinden baka bir eyi k almadı yukarda../ O lsun, yine de odasını caladım. ey bulam adım. İim e > arar hiçbir Ç aresizlik içinde doğrulurken, k a d ın : Söyledim size efendi oğlum, dedi. Polisler dün akam, yazılı ne k ad ar kâğıt varsa, hepsini alıp götürdüle r. Peki hanım teyze, sa na rah atsızlık verdim, k u su -( üzere kendisini özel olarak din ıliyen o rk estra efi - piyanist Leonard B ernstein üzerinde fevkalâde iyi b ir intiba bırak- ı.t Kendisi de öhret olm a yolunda ilk adım ını, O rkestra e fi Bruno W a lte r in hastalanm a sı üzerine onun yerine ork estrayı idare ederek, atm ı bulu- ra n Leonard Bernstein, konserden sonra d inleyicilere, böy te b ir ihtiyaç anında norm al olarak bir okul çocuğunu d a vet etm eyi düünm eyeceğini, fakat A ndre nin büyük öh- ıe t olm aya nam zet genç piyanistlerden biri değil, balı ba- Sına bir dev san atk âr olduğu nu ve bir gün dünyanın en i- yi on piyanistinden biri olarak enılacağım söylem itir. Kendisi de öhretli bir piyanist olan Leonard Bernsteinin bu tahm inine değer verm ek ge rek. G enç A ndre nin Philarm o nic le çalan ilk zenci solist o l duğu da nazarı itibara a lın ırsa bu tahm in özellikle değer 1 azanır. Bu ilk büyük konserinden sonra g enç A ndre, ertesi günü konseri Philarm onic üyeleri i çin tekrarladı ve kon ser plâğa almdı. F a k a t hem hocası hem de kendisi, devam lı kon serler ver m ak için vaktin henüz çok e r ken olduğunu biliyorlar. H o cası Madam Robinor, Fevk a lâde elleri var. R om antik eser lere tam am en hâkim. Buna rağm en henüz bir öğrencidir, ve öğrenm eye devam etm elidir, diyor. Andre de devam lı konserler verm enin im dilik akıllıca bir hareket olm a yacağına ve daha ço k eyler ı öğrenm esi lâzım geldiğine ina TEFR İK A No : 87 ra bakm a. N eyi?... Y alnız bana beyi Neyi o lacak? Yusufu- mun, benim üvey oğlum o l duğunu... Ama öz oğlum kadar sevdiğim i, bırakm alarını... onu rahat Tam am! Tahm inlerim y a va yava gerçeklem eye ba lıvordu galiba! Şim di nerede Y u su f?. Bilm iyorum. K aç a k am dır ortalard a yor. gözükmü Bunu polisler de sordular. O nlara da söyledim Günde k aç posta uğradılar Yusufum un ii belli olm az ki bazan h aftalarca uğram adığı olu r. Peki, size o bakm az m ı?... H ayır, benim beyim den m aaım var. y eter de a rta r bile... O da bana Bu ev sizin m i?.. Evet. A llah bağılarsa benim... İhtiyar bir hayli kirli çık ı ya benziyordu. "Y u su f ne i yap ar?... O tom obil üzerine i yapar. Bana da doğru dürüst bir eyini anlatm az ki..." DEVRİM, 24 Temmuz Diinya Çapında Bir SL Münakaa Konusu Oluyor Riclıard Wagner nıyor. Bu tevazu,. m uhakkak 22 M ayıs 1963 tarihinde, do larında Almanya nın 1*1, - ı, ı ia ' 1 ğumunun 150. yıldönümü kutkı çok ilerlem esine imkân veya dıında hiehi- * 9 d m<.oır müzik ı recektir. 1lanan Rıchard W agner, dünya tısı olm amıtır ki \y M üsabakalarda, küçük konserlerde, ca tanınm ı bir bestecid ir. S a - ilehinde veya aleyhte ve - Andre W atts g i ı:atk âr daha ilk d rirnının tem k aalar cereyan bi - m utlu bir tesadüf sonucunda Sİlindsn s o n n büyük bir mü- sun. O günlerde, bu yeni yeni kabiliyetli nakaa konu;,u olm u, bu m ü- alar yüzünden ' gençler ortay a çıkm aktadır. ııakaa devam ed egelm itir. bozulduğu bile anl*tı İsim yapan veya henüz tan ın m ayan bu g en ç kabiliyetlere M ü îik âlem ini W ag n er ka- dar ilgilendirm i bir ikinci bes Bütün bu durum ' tarihinde önemli t bakınca insan B irleik A m erika da teci daha gösterm ek zordur. *5gal ettiğini piyano san atkârlığının Bazısı onu hayranlıkla tasv ib S anatkftr, konularını istikbalinin p arlak olacağını etıni, bazısı iddetle reddet- M itoloisinden alması düünebilir. mi, fakat herkes onunla ilgi- sıy*a >Rom antik < lenm itir. Geçen yüzyılın son- tur- Fakat gerek Kesim, A nd ıe W a t ts ı yor. "K a ç yaında iken yanı niza geld i?" On yaında iken... A nnesine ne olvnu?.. İsv içre de iken gölde boğulm u. Siz beyinizle n e rece evlendiniz? Burada, İstan bu l'd a ev lendik O ne zam an v e fa t etti. Sîzlere Omur. Kadın yine sü rekli olarak geğirm eğe b a la m ı tı: K usura bakm ayın, m eraklandığım bö yle olurum. d oktor çare bulam adı. zam an hep Buna hiçbir n H H k R R W afiler de İsm ini sey red erken gösteri- A yıp birey, biliyorum am a, ne ya payım ki elim de değil... T e k ra r b ir m üddet daha ge girdikten sonra, sükûnet bu l duğunu görü nce, su allerim i pepee sıralam aya b a la dım : Yusu fu n okum ası y a z m ası v ar m ıdır? L isenin son sın ıfın a ka dar okudu. Sonra bir g en ç lik derdidir. B ir kıza tutulup tahsilini yarıda b ırak tı. Lisan b ilir m i??... A lm ancayla F ran sızca b ilir. öğrencilere MATEMATİK ve FlZİK Dersleri Verilir. Garanti öğretim ve baarı Müracaat : Hergün ve arası Girne Caddesi No (K. Uysal ve Oğlu Ticaretevi) (D evam ı var) Dacbau da Tövbe Manastırı Münih, Nazi devrinde 30 bin mahpusun ve bu arada 1034 din adamının Öldüğü Dachau te - merküz kampında imdi bir tövbe manastın kurul mu bulunmaktadır. Uzun müddet bu temerküz kam pında yaamı olan Pisko pos Dr. Johannes Neuhausler in teebbüsü ile kurulan ve açılı merasimi de bizzat kendisi tarafından yapılan bu manastıra Mukaddes Kan ismi verilmitir. Manastırın mer kez noktasını Kilise ve o- nun etrafındaki hücreler tekil etmektedir. Rahibe ler burada dua ederek, harpte aynı yerde ilenen cinayetler için tövbe edeceklerdir. se orkestralama i bu sanat cereyanın çıkm ıtır. Wagner. rast" uzun bir mu âlem ine hâkim olr dan aynı prensip ni inkiaflar W agner yeni orke natıyla çağdala yük hayranlık iırıroto Kullandığı motiflerle operan, inkiafında m ıtır. W agner e itecisi demek, saı tıcılığm a karı Onun ortaya "sa n a t eserinin Bu sebepledir ki, Wagner ralarının metnini,mı ve bu operaların ne hususi bir atmosfer m ak için, Bavyeı de küçük bir festiv al binası yaptırmıtır, günden beri de bu küçü hir W agner i sevenlerin kezi olmutur. Burda nen W agner Festivali nız Almanyanın içinden dünyanın her tarafından lerce ziyaretçi gelmekti W agner, son müzik dramı sifa l ın sadece Beyreüth da sahneye konulmasını karar tırm ıtı. Fakat sanatkârın n ünden 30 yıl sonra, yani yılından itibaren eser dün r.ın bütün büyük dolam ağa baladı. W agner geleneği, operalara: önceler eğlu Siegfried tarafından d» vam ettirildi. Fakat zaman de ğ itik çe, temsil tarzı da değ iyordu VVagner in eserleri bu tesirinden uzak kalamazdı. Sı r-.atkârııı torunu VVİeland Wag ner bu vazifeyi üzerine aldı kard ei Wolfgang ile beral \Vagner in eserlerine bir çehre verdi. Wagner derin in rom antik dekoru sahne rieıı kaldırılmı, yerine geni bo sahneler konmu, i* 1,1 birlerine büyük yer verilmi Bu gibi yenilikler de dünya mn her tarafında ra yol açtı. Münakaalarda ı taya çıkan fikir aynlıklan tadın müziği bakımından «i'.ayıp, eserlerin sahneye kon1*1 u dolayısıyladır. Bu da W re r 'in eserlerinin halâ dinle) çilerini heyecanlandırıp,sm * lediğini gösterir. t İ T ı l M ı k. f a l > - '. İ KOÇ HURCU : (21 Mart - 20 Nisan! - Hâlini/dcn ikâyet etm iye lıiy hakkını/ yok. Bu yetmiyormu pil1111,1 sevenlere karı da garip davranıyorsunuz. HOC.A B U R C U : (21 Nisan - 20 Mayıs) - Kaıdi»'11 k» ıııntıı ve endielerden kurtarmalısınız. İK İZ İ L R B U R C U : (21 M ayıs - 20 Hazirar) - Her*v düündüğünüzden de mükemmel olarak yoluna gir.m»y baladığına güre istikbal sizin Y E N G E Ç B U R C U : (21 Haziran - 20 Temmuı) - 1 /i dolduran sebepsiz, sıkıntıdan dolayı artık hiç *, metisini/. Böyle eylerin üsümlct durulmaz. A S AN B U R C U : (21 Tem m uz - 20 Ağu m zdakilerin hakikî m aksatlarını merak edip duruy iniz. F ak at önce kendi maksadınızı açıklayın»** BAŞAK BU RCU : (21 A ğ u s t o s - 20 Eylöl) - s,î,n rtlflk İstfU*F* pek ço k kim senin olduğu gibi hayatta ulama nız. hır gayeniz var. T E R A Z İ H U RCU : (21 Eylül - 20 Ekim) - >» * vermeden im ce m uhtemel hâdiseleri akla gelil ey olup bitlikten sonra üzülmenin faydası A KK l> HURCU : (21 Ekim - 20 Kıoun) - se karınızda apaçık olan hakikatleri bir tfirî istem iyorsunuz. Mğe Y A Y B U R C U : (21 Kasım - 20 Aralık) - KH««mn kısm etine mâni olam az. Bu sebeple bof asmayarak kendinize itim ıd edin. OÖ AK HURCU (21 Aralık - 20 Ocak) -,» ki hiçbir emeğiniz bosa gitmiyecek. YalMİ t) dikkat lâzım. K O V A B U R C U : (21 Ocak - 20 iuhsl) ~ 1,.«yort»' niz gihı gitm eyince bo yere etrafın ızd aki nuz. H albuki kusur sizde. ; >ı\t snnt i t - Hiç dik bir sürpriz sizi bekliyor. Bundan ba$l>r <ltl ilksiniz ama sonra çok sevineceksiniz. "" W - '

3 9«s Sanatçı yor y a mn içinde Ve >ir m üzik topian t ki, Wagner'in ıleyhinde muna. an etm em i 0. de, bu münaka. n dostlukların î an latılır, urum W agner'in le önem li bir yer gösterm ektedir.»ularını Cermen alm ası dolayı, k d evre mensup ek tem a, geren, na bakımından»yanının fevkina agner - O rkest. r m üddet müzik ı olm u, sonra- sip üzerinde ye. hazırlanm ıtır, orkestralam a sa. ila n arasında bil k uyandırmıtır, tifle rle operana ipyeni yollar asid e c e opera bes san atk ârın yar;ıı haksızlık olur. in koyduğu eser, tam am ıdır ki, W ag n er ope nini kendi yaz- era la rın tem sili- a tm o sfe r yarat- y eran m kuzeyin- ta ra ehrinde ı y ap tırm ıtır. U de bu k ü çü k e- sev enlerin mer-. B u rd a tertiple- F estiv allerin e yalıdii un içinden değil * tarafın d an bin- ;i gelm ektedir müzik dram ı Paı e B eyreu th da ılmasını k a ra rla ıl sanatkârın ölü ıl sonra, yani 912 iren e se r dünya- lyük ısladı. ileneği, operalarını önceleri d tarafın d an de F a k a t zam an deil tarzı da d eğ - n e r'in eserleri bu ak k alam azdı. Sa nu VVieland Wag yi ü zerin e aldı ve gang ile berabe/»erlerine yepyeni di. W a g n e r dev- ik d ekoru sahne- ıı, yerin e geni konm u, ıık te- ük y er verilmi-5-»ilikler de dünyam da m ünakasala Münakaalarda or k ir ay rılık ları us- bakım ından ol- rin sah neye konu id ır. Bu da Wag- inin halâ dinleyı- :anlandırıp, sürük ;rir. p >1» _ H»liniıden i1 Hyorınus 8 'hl sui ) _Kendin' ku /i rar ) - Herscv yoluna g im ıiy ' rernnıuı) k ınl rtık hiç üzülme- liaz- Ju s 'o s) KorS'- etlip duruyor»11' tlaym ı? U) Si*in dc ula>nıak iüledıû1' U, karar rtı) - ta getirmektir- Her ilası yokm) - " k t,ir liirlü «örm e* ö - Kin-se kim«- * b o» «* l e r e olun >k) - Emin sabır * «İm/ l'ira/ İsler Jakılere k ı '» l rsl rt, _ Hiç un.ulmab«lan*";li sas'f*' i*. 4 A * * DEVRİM, 24 Temmuz y ü k s e l m e y o l u n d a OLAN GENÇLER Christine Montgomery HEVRiM in Hikâyesi: Yazan : MJlle McYVhiıter Terkedilmi Kalb ite o gece de bana gelm iti. B irlikte yiyecek bir eyler Bazı kim seler âık olup, kalblerini çaldırm akta tereddüt etm ezler. Bazılarıysa, ı hazırlıyorduk. Birden onun sırf kulak kesildiğini ve baını rıl sıklam âık olsalar dahi, kapıya çevirdiğini gördüm. hislerini öylesine saklarlar ki, Merdivendeki ayak seslerini hem kendilerini hem de karıben de duymutum ama, bu de kilerini m ahvederler. rece heyecanlanm ağa ne lüzum vardı. Kapı açıldığında i- İte Tom Jord an la M ary M iller in akı böyleydi... İkisi çeri genç güzel bir kızcağız de hislerini devlet sırrı gibi girdi. Gözleri ürkmü, ceylâsaklam akta öyle m ahirdiler nınkileri andırıyordu: Utana ki, akları dudaklarında yeer meden önce göçüp gidecekti.. Tom 'u küçüklüğünden beıi tanırdım. M ağrur ağır balı ço cuktu. Büyüyünce, yakııklı ve kuvvetli bir genç olm utu.. Rüzgârın yap raklan sürüklediği Sonbahar gününde ba- lıyan akım da tanım ıtım... Tom eskeri gecelerini bende Çeviren : Esen AYDAN MARLON BRANDO AKTÖRLÜCE VEDA EDÎYOR Sanatçı ve Toplum Ayhan Mente Hollyvvood Bir sürü a* yialar, bir takım söylentiler Geçen gün Fikret Dedolaıyordu ortalıkta. Yok M arlon Brando sinem adan çekiliyorm u, yok efendim aktörlüğe vedâ ediyorm u filân.. mirağ dostum Devrim de yayınladığı bir yazısında sanatçının toplumdan bek lediği etki ve tepkiyi görmediğinden Barolünde oynadığı Çirkin dert yanıyor A m erikair nın pröm iyerlerinde du. Haklıydı, ancak aca bulunmak üzere dünya ça ba suç toplumda mıydı. pında çıktığı turneden döndük Hayır suç ne toplumda ne ten sonra dedikodu alm ı yürümütü. de sanatçıdadır. Biliyo Bu iin aslını öğren- rum bazılarınız gülecek m ek lâzımdı. H akikaten ak tör öyleyse kimde birader? lüğe vedâ mı edecekti, yoksa diyeceksiniz. arada bir uçurulan balonlardan Bu sanatın gerçekten yeni biri miydi bu da? özünde olan bir düzendir. Brando geçenlerde, Univer- San at topluma uymağı gaye edinmez. Bilâkis toplum kiilerini zamanla etkiler değitirir, kendi g i tirdiği yeniliği benimsetir. Sanatın güçlü yönü de bu zaten, öyleyse sanatın topluma faydası var mı diyeceksiniz? Elbette var* dır. Ama sanat evrenseldir. Bütün insanlığın bü geçirirdi. Anesi onu 12 yaında Usa» Makinesi MUCiDi: öksüz bıraktığı için kendi tün çağların malıdır. Bu kendine yetim iti.. Bende kal gayeye vardığı ölçüde yücelir. Ancak bütün yüce dığı geceler, iyi açılık bildiğinden, nefis yem ekler yerdik. liklere giden yollar yalınız Bu tecrübeli hali genç yaıyla katedilir. tezat tekil ederdi. Bazıları Okul sıralarında sanat m elankolik de derdi Tom a. la ilgilenen birçok gençlerin Ama, ben onun hayatını bildiğim toplumun ilgisizliği için, yadırgam az, derdini karısında birer birer söndüklerini unutturm ağa çalıırdım. görmek iç burku Deniz kenarında m ütevazi sal Film Şirketinin stüdyosunda King of the M ountaiıı rı kabiliyetliydi güçlüydü cudur. Halbuki birçokla bir evceğizi vardı. Ekseri gec e le r deniz kudurmu gibi u- utana konutu: Bayan Eva? (Dağın Kralı) film ini çevirirken, set arasında kendisiyle Hayata atıldılar ve söndü veya öyle görünüyorlardı. Christine Montgomery. larıdır ve genç kız bu fark lrduğu için, bende kalmağı Buyurun dedim. hazırlıyacağı bir lisan ma lan da ortadan kaldırma- tercih ederdi. Devamı Sayfa 4 de görüen bir gazeteciye verdiği m ülâkatta, dedikoduları doğ Böyle birisi körler ler. kinesiyle bir gün talebele ya çalımaktadır. Meselâ rin, hariciyecilerin ve dı İngilizce den Ruscaya ya- ruladı. diyarında ayna satmıyamemleketlerde çalıanla- pılacak bir tercümede Pro Dünyada Neler Oluyor? E vet, öyle," dedi. Tamam cağım demiti. Çünkü ar rın daha kolaylıkla istedik fesör Suroruv bu mektu- İtm am gereken altı filmim daha var. Onları da bitirdim mi, okayan eli yoktu. Haya lerini sağlıyacağını ümid nin tercümesi sonunda, no ya, Elea despotuna karı gi bu iimin de sonu gelmi o la tın verdiği ikinci not ikin- tık hocalarının arkasını *)ri yabancı dili öğrenme bu yazdı cümlesi makine Yunan filozofu Elea lı Ze- çeyi bir daha görmedi. etmektedir. Christine, Bu mektup Profesör Su- ritiği suikastta suç ortakları 14 üncü Asırda lngilterede cak. Hepsi bu kadarm ı. ci dönem kanaat notları Birçok lisan mütehassısı böyle bir lisan makine ekline gelmektedir. si emredilmiti. Filofoz, dilini nın banyo havlularına sarın yapm aktan artık zevk alm ıyor Sanat hayatı mücadeleler vorov u yazdı ekline mn kimler olduğunu söyleme yalnız kral ailesi mensupları Aman, nasıl olur? Aktörlük kadar erken gelmiyordu. sini masal olarak kabul e- dileriyle koparıp despotun su mağa hakları vardı. Halk, hamama giderken havlusunu kat le," diye ceva? verdi. A ktör idealizim yolu, bir yaratı n uydu acaba? ' Belki de öy le geçmesi mukadder bir diyorlarsa da, bir gün bunu baaracağım, demekbileceği takdirde Christi kabele etti. (M.ö. 490) lı olarak kolunda taımak mee lükten bir dereceye kadar cı düünce yoludur. Bu güçlüğü de hallede ratına tükürmek suretiyle mu tedir. Los Angeles, Calı- ne Montgomery nin lisan buriyetlndeydi. halâ zevk duyuyorum ama.u Sanat hayatı toplumun fornia yakınlarında Cano- makinesi fevkalâde muvaffak olmu bir bulu ha mu yum urtalardan civciv çık B elçika Kongosundaki Aru- büyük zevk alıyorum ve bazı yeni sanatın çizdiği bir Geni uçlan üzerine oturtul var ki, baka eylerden daha çizdiği yolun dıında yep ga Park ta bir hesap mamery 28 yaında ve son ne ayni zamanda antropo ağırlığı bunu bozar. ve misyoner David Livingsto- ilâve edeyim ki imdi çevir- kines fabrikasında çalı- line gelecektir. Bir lisan maz. H ava hücresi bu uçta o- wimi Nehrine adı, burasını gö mevzular ilgimi daha fazla e yoldur. Bu yol yalnız an Christine Montgo- mütehassısı olan Christi- lup yumurtanın muhtevasının ren İlk beyaz adam olan kâif,kiyor imdi. Şunu da hemen katedilir. Gerçek sanatçılar bütün akaklar ortasınd ı derece cazip bir genç kız loi ve hesap makineleri ne tarafından takılmıtır. Bir m ekte olduğum film, hakikaten beğendiğim ve çevirm en bile yalnızdırlar. dır. Kendi düündüğü ekilde hazırlıyacağı bir li Üniversite diploması bu bir çocuk dersten kaçtığı za diye sormutu. Aldığı cevap, için sete gelm eğe can attığım Cenap Takdiri dıar mütehassısıdır. Elinde iki Hindistan ın Bhuyla lannda yerliye, Bu nehrin adı ne? san makinesinin halen lunan Christine, Caîifor- man, kaybolan vakti telâfi etmek için ailesinden birinin o- diyor? olmutu. Livlngstone Aruwiml yani Bu adam ne ilk film dir." dan bekleme içinden bir karılamakta olduğu yedine zorluk, değiik mern ra tahsiline devam eder- r.un yerine okula gelmesi mec bu sözleri yanlı anlamı ve nia Üniversitesinde dokto Devam ediyor anlatm ağa ses evet desin yeter Brando: Neden diye mi soruyorsunuz? Çünkü buraya ge- (Devam ı Sayfa 6 da) demiti. ıekıetlerin, değiik gramer ken hesap makineleri fab huridir. nehre Aruwimi adım takmıtı. sistemlerine göre hazırla rikasında da hayatını kanan cümlelerin tercüme zanmakta ve ayni zaman- Eski Yunau ın en mehur a milkarclik orm an da Aruwlmi Nehrin içinden geçtiği 25 bin ip David Niven ile akalaıyo um. Çok tatlı bir insan u Da esnasında asıl cümle ile da istikbalin mucidi ol- irlerinden Keos lu Simonides Ormanı adını taım aktadır. /id Niven. Çünkü acayip bir tercümesi arasında mey- mak yolunda ilerlemekte- (M.O ) yazılarına mu ;eh re takınıp aptalca roller /a ılana gelecek kurulu fark dir. _ kabil ücret isteyen ve alan ilk Filipin Adalarının en büyüğü oıyorum. Daha dün, Niven'in olan 40 bin mil karelik Luoıyorum. yazardır. Edebiyatı paralı bir Okur kardei rolünü oynadım..." is haline sokması dolayısıyle zon da adını bir yanlılığa Peki, aktörlük yapm azsa ne İlk modem yazar o sayılır. Ay borçludur. İspanyol kâifleri, yapacak? "R eisörlü k te beni m zamanda memleketinin en bir sandalın içindeki yerliye lir hayli ilgilendiriyor," diyen t büyük airi olması münasebe. adanın adını sormulardı. Y er Mektupları.irando, bazı bazı bir eyler tiyle 53 yıl üstüste defne da- li, kendisine, ne yaptığının sotenizde ie karaladığım, yazıhanesinin lından tacı giymitir. rulduğunu zannederek Lubir sürü yazılarla dolu olduğu zon (kürek çekiyoruz) demi nu ve bunlarla bir eyler yapması gerektiğini söylüyor. F a 1180 de ina edilen ve 3 m. ti. ayrı bir köe ayır dolarlık teberruda bulunmu den kalın duvarları olan Fran DEVRİM Gazetesi- boıa değil, her türlü spora kat ünlü aktör esas itibariyle sanın Bonaguil Şatosu bir a- Günein enerisinin ancak nin sürekli okurlarında yer verirseniz gazeteniz kendisini cezbeden eyin sinema ii değil, etrafındaki dün vuç fıstık karılığında satılmı sayılır de Jean - An- m aktadır. Bu miktarda yüzde 3/10, ü arza ula mm. Gazetenizin her sa- çn daha iyi olacak. yısını büyük bir ilgi iie 4 - En çok edebi roman ya olduğunu ileri sürüyor. loine adında bir bakkal, 41 çu 5 nisbetinde bir fazlalık, arzdaki bütün canlıları öldürme lakip ediyorum. lardan holanırım. "M eselâ medeni haklar mev val fıstık mukabilinde atonun sahibi oldu. ğe yeter. Gazetenizin nasıl hazırlanacağı hususunda pon uslü ile verirseniz o- de Burt Loncaster'in evinde 5 - İlâve romanları ku iu u, diyor. Brando geçenler okurlara sunduğunuz sorular pek önemli bir ko Fran sanın Lyonn ehri yer- King erefin î verilen resmi ka kurlar daha çok memnun zenci lideri M artin Luther Hindistan da en küçük zaman ölçüsü kainodi yani illerinden Hughes Jacqueston kalacaklar. nudur. 6 - Gazetenizde edebiyata yer verirseniz çok ı yaptığı konumanın tesirine <bulde hazır nulunnıu. Kingin bir parmak aklatmasının aldığı zamandır. 60 kere parnin franktan (20 bin adında bir milyoner, serveti Ben de her okur gibi, bu sorulan cevaplandırır- y olacaktır sanırım. Yal- öyle kapılm ı ki, adamın g a mak aklatmak bir naligai ce kahrından ölmütü. Varisi kenkendimi daha bahtı- nız edebiyat kısmına gaze yesin in tahakkuku için 5 biıı tekil eder. (24 dakika). olan yeğeni bütün ömrü müdyar hissediyorum. Yazı detince yoksulluk içinde yaamın gazetenizde yer alma manızı rica ederim. Çünkü okur gazeteyi açtığı san yardıma haz:r olduğunu ve istendiği zaman derhal ah Hollanda Kralı 3 üncü VVil- dolar) İbaret kaldığını öğrenin sim rica eder ve gazetenizin uzun ömürlü olmasını söylem i. liam, aynı zamanda İrlanda nutı frank m irasa vakit, hiçbir zorluğa katlanmadan aradığı kısmı Bra'.tdo nun "Ç irkin Ameri- Kralı 1 inci YVİlliam.skoçya konduğunu haber alınca, sedilerim. Kralı 'l nel W illlam, İngiltere vincinden yüreğine indi. 1 - DEVRİM in siyasi rahatlıkla bulabilir.. kalı nm pröm iyerleri dolayıtutumunu iyi bulmuyo - Kralı 3 üncü W llliam ve N or. X 7 - Kıbrıs tarihini kitap siyle yaptığı dünya turu, mesmandiyn Dükü 4 üncü Willl ile 1888 yıllan arasında Endcavour adını taıyan rum. Aynı zamanda nek halinde verirseniz okurlar lek hayatında im diye kadar»m dı. de beğenmiyorum. Çünkü gazeteniz birçok sayı Sorularınız dıında beğünü sağlam ı. Bu m ünasebet daha çok memnun kalır. gördüğü reklâm ların en büyü otuz gemi, Torres Boğazındaki aynı kayalığa çarparak bat Tarihte, hükümranlığı M sa larında siyasî sahifeye ö nim de bazı arzularım var le ünlü aktör. A m erikanın bü ati geçmeyen yalnız bir tek mıtır. Bu hesaba göre, her se nemsiz resimler koyar. Bunlardan biri de udur. tun televizyon ebekelerinde kraliçe vaıdır. Juana de Cast- ne bir adat Endeavuor aynı Meselâ : Çıplak kadın resimlerikatür resimlerine yer ve dan beri kendisine açık olan Meselâ gazetenizde kari göründü. F akat Brando, 20 yıl ro adındaki bu kraliçe, 1354 yerde denizin dibini boylamı yılı Mayısında Kastilya K ralı 1 inci Pedroyla evlenmiti, vustralya He Yeni Gine yi blr- tır. 128 km. enindeki boğaz A. 2 - Filim yıldızlarımızla yapılan röportalar o faydalı olacaktır. Bunun tin kendisinde olduğunu ve rirseniz gazeteniz için sahayı ihmal ettiğini, kabaha Düğün İspanyada Cuellar'da birinden ayırm aktadır. Su satdadar yeter değil. Bu rö- yanında bir de resimli ro bundan böyle bakn türlü hare yapılmı, nikâh iki piskopos hinin altında o kadar çok kaportalara her gün yer ve- manlara gazetenizde yer ket edip, içindekilerin! istedi tarafından kıyılmıtı. Bundan ya vardır ki boğazın pek ensiz «frmafas, gazeteniz daha vermenizi rica ederim. ği gibi açıklayacağını söyledi sonra olanları kimse bilmiyor, bir kısmı gemilerin geçmesine iiri görecek. Fakat ne derse desin, Bran Ertesi sabah kral nikâhı feshet m üsaittir. Bundan dolayı bo- 3 Spor sayfasını geni Öner ÖNSEL do sinem a âleminden çekilm ek tirdl ve bu tarihten sonra 15 ğaz uzun zaman gemilerin me tetirseniz daha iyi olacak. Yıldız sokak 11 A niyetinde olduğu intibaını bı Punıın yanında yalnız fut Limasol yıl daha yaadığı halde, krall- zarı adıyla anılmıtır. rakm ıyor. SA YFA ; 3 i«ıııaııaııaıııııaııııııııiiiıiiaııihiıııi(iıiıııaııihi«ıııııiıiııııııı<ıııııi iitıııııiı>»ııamiııaııııııııııııııihi'ir Köemden _ /ilw ru u t Hizaya Gel Bir TUrk oför kaçırılm ı ve dövülmü ya! İ tam am Gözündeki merteği görem eyip bakasının gözünde çöp ara- H k sevdasında olan bizim m ehur Rum basını için gün R g d u dem ektir. Oturdukları yerden hayal kurm ak için bu- tün güçlerini harcayıp duruyorlar günlerdir. Türk toplumu İçinde büyük bir tethi havası varm ı. Herkes korkusun- dan ne yapacağını bilmiyorm u. Tethi tekilâtı bütün ag.z la n kapatıyorm u... H att* polis ve andarm anın Türk me- sulleri dahi korkutuluyorm u, ilh Sözün kısası ne kadar uydurmak mümkünse o kadar uyduruyorlar ve veriüriyorlar. Nedir ki, onların bu akın halin, kendi acılarını unutmak için baka birtakım eyleric ugramıya çalıan kiilerin hallerini andırıyor. Bu hal, hu açlarını unutulm asına ne kadar yardım eder, bilinm ez. A-? ma insan bu kadar kör, ama insan bu kadar sağır olm az. ; Sanlü geçenlerde M agosada bir Eokacı öldürülm em i, ka-. til ortadan sır olm amı. Sanki B afta bir baka Rum öldü- rülmemi ve sanık m esulleri Rum olan bir karakolda bogu larak öldürülmemi. Sanki m uhalefet liderlerinden Dr. Der- vis'e kom plolar hazırlandığı iddia edilm em i. Sanki K ıbrıs Cumhuriyetinin kuruluundan bu yana ortaklarım ızın cep- hesinde hiçbir ey olm am ı. ; Bütün bunları unutabilm ek ve bir olay üzerinde gün- - lorce durabilm ek için kiinin ne durumda olm ası gerektiği ni düünün. Hizaya gelin beyler, hizaya! Gözündeki mertefii gör- mek gücünden yoksun k iilerin bakasının gözünde çöp a ram aları tek kelim eyle gülünçtür, ö n c e ortaklarım ız kendi toplumlarındaki tethi havasının bir çaresine baksınlar da, bakalarına sonra akıl versinler. DÜNYAMZ Geçenlerde Cumhuriyet gazetesinde Kennedy ve Kru- çef e ithaf edilmi bir karikatür çıktı. Y ıllar sonra sem alar- da dolaan Sezara Bir zam anlar burada Rom a m paratoı- lugu vardı... H itlere Bir zam anlar burada Nazi Alm anya- sı vardı... dedirtiliyor. N ihayet Kennedy ye de Bir zaman lar burada dünyamız vardı. dedirtiliyor. Ve dünyamızdan birtakım dumanlar yükseliyor. Yani bizim dünyayı kodun- sa bul. G erçekten de Moskova görüm elerindeki bütün ü- m itlere rağmen Doğu ile Batı arasındaki tüm buzların eri- yeceğine dair belirtiler az. N ükleer denem eler yasaklansa dahi roket denem eleri yasaklanm ıyacagına göre gelecek ne kadar Ümitli olacak? G erçekten yorum cular da N ükleer denem elerin yasak- lanm ası halinde veya, bu konuda ngiltere - Am erika * Rus ya arasında bir anlam aya varılm ası halinde, en önemli - noktanın Dogu ile Batı arasında meydana gelecek yakınla? madır. Bu yakınlam anın m eydana getireceği hava ile dün- ya barıını tehdit eden birtakım pürüzlerin halledilebilece- ğine inanılm aktadır. = Dileyelim ki Kennedy ile K ruçef i yanan dünyamızı sey? retirecek durumlar ortadan kalksın. M ll ll t l llll lll llli a illl lll llll lli a illl lll llll lll llir. m /Va z /h. fa c Ça m a ig l a r ih iz /c/m 6 u \s a/l e X<JL L AN/N/Z.. temiz t TEMİZ M e f? ŞE'r'/ Te r t e m /z Y ik a r m a a d «i f t l b W l'âv[ Lcö,RtÂ<liWlS sâ KYA*Ptl10ın t i r g > ı l ö g. bed u. eni ay: 311- o de o -.fcırvc İB s * 1

4 Sayfa 4 DEVRİM, 24 Temim» lte) Amerikada Zengin Bir Folklor Var *4» * *»»» Mü...i R esim de, New M exico da a han e kostü m lerle A ztec dan sını yapan bir kızılderili ekibi Nevyork, Seneler bo yunca Amerikaya göç etmi birçok millete mensup insanların her yıl atalarını hatırlamak için tertip ettikleri halk oyunları dolayısıyle Birleik A - merikanın fevkalade zeı> gin bir folkloru vardır. 1- çinde bulunduğumu? \az ayları zarfında tertiplen - mekte olan folklor festivallerine katılmak veya eğlencelerde hazır bulunmak için memleketin her görülm ektedir. köesinde hummalı bir fa aliyet ve seyahat merakı göze çarpar. de eski ile yeni bir arada görülür, yenir, içilir, ho vakit geçirilir ve dinlenilir. Meselâ Haziranda Nevyork ta İrlan dallar kendi millî günlerini kutlarlar. Bu festivale bu sene 40 binden fazla Amerikalıla mı rlandalı katılm ıtır. Kentucky, müzikal ta rihi bakımından çok ilgi çekici baka bir memleler. Bu festivallerde en en teresan dansların biri, A- ı-izona yakınlarındaki Hopi kabilesi mensuplarının yaptıkları yılan d a n sa dır. Canlı çıngıraklı yılanlarla yapılan bu dansı yabancıların seyretmesi ser besttir, fakat resim çekmelerine müsaade edilmez. Yılan dansı aslında yağmur duasıdır. Turistleri cezbeden ba ket köesidir. Popüler ar Va bir festival, Nevv Mexi kıları dinlemek için binler co nun Gallup ehrinde Kı ce insan yine Haziran a- zılderili kabilelerin Ağus yında Kentucky ye akın tosun ortalarına doğru eder. tertip ettikleri halk oyunlarıdır. Pennsylvania da, Hollandalların Navaho ların ey folklor festivaline tan dansı ve ate dankarı her sene aağı yusı bilhassa ilgi çekicidir insan katılır. Muhteem kostümlerle Amerikada festivaller yapılan Aztec dansı mn çok bol ve çeitli olduğun büyüleyici bir etkisi vardır. dan, hemen her yerde değiik ve yeni bir eyle kar ılaırsmız. Meselâ, Tem Yılın en renkli halk o- muzda Kutztown daki fes yunlarından biri Eylülde tivali mi kaçırdınız? Zara llinois te temsil edilir. rı yok. Ağustos ayının Şarap ile Peynirin Evlen Bu festivallerde zengin sonlarına doğru Hersheymilli kostümleri içinde dekine veya güz mevsikıvrak hatlı güzel kızlar minde Lancaster de yapıve kadınlar, yakııklı de- lan festivale yetiebilirsılikanlılar ekipler tekil e- derek ecdatlarının an ane vî danslarını, oyunlarını ve efsanelerini temsil e- derler. Bu festivallerde binlerce çeit yemekler hazırlanır, büyük ziyafetler verilir. Bu festivallerniz. Güneybatı Am erikanın hemen her köesinde Ağustos ayında Kızılderililer, beyaz adamın kendi BİZANSL BEYAZ GÜVERCİN Ragıp Şevki YEŞİM İte o anda İren derin b ir halsizlik içinde kendini Zoi- nin birbirinden iri m em elerle genilem i göğsünün üzerine attı, hıçkırm ağa baladı: Oh Zoi! Zoi!.. Panaiya bize acıdı. Onu bulduk Z oi1. ZA FER TACNN RENGİ G enç padiah Blâkerna sa rayının önünde beyaz atın dan yere atlark en güne de artık inm eğe balam ıtı. H aziranın bu ilk günü, ha va da sıcak tı. Şehrin so k ak larından bir buğu yükseliyor du. G ece belki de sis b astıra çaktı. A m a o rtalığa ho bir koku yayılıyordu. Fatih Su ltan M ehm et sara yın yanm ı p en cerelerine ba karak kaların ı çattı: Kim yaktı bu güzel sa rayı? diye hom urdandı. Hemen arkada, R üstem beyle b e raber durm akta olan Ham za bey iki adımda padiaha yaklatı: Padiahım, bu sarayı yakan bizzat B iz a n slıla rd 'rl dedi. Sonra bir b ir hâzinenin h i ' kâyesini, hem de sarayı kun daklıyan H iyorakesin m acerasını anlattı. Padiah bütün bunları öğrenince tek rar b a ını sarayın p enceresine kaldırdı: H âzineyi alsın lar bala rina çalsınlar. F ak at bu güzel saray a nasıl kıydılar? Ü zerinde bin bir renkle islenm i m oiayiklerin süslediği geni ve güzel avludan sa rayın içine girdiler. M erdivenleri ağ ır ağır çıkm ağa baladılar. H er ta rafta yangının izleri, perianlık ve bin bir yara vardı. M erm er m erdivenlerde ipek perdeler, renkli cam la, yaldızlı küçük tabu reler, ren k renk kadın elbiseleri bürünüyordu. S a ray batan baa b ir h arabeye dönmütü. Ü st kata ç ık tıkları zam an ise, alevlerin yaktığı, kavurduğu tavanları abanoz kapıları yaldızla par latılm ı parm aklıkları, gümü sedirleri gördüler. Padi ah tavanda bile harikulade m ozayıklar ilenm i olan bu saraya bakarak ve etrafına acı bir tarzda göz gezdire rek bir İran iirini yava y a va m ırıldandı: Bovm nöbet m izine der ta. rım E frasyab, Perde dari m ikined der K asrı K ayser ankebut. A rkasındaki kurm ay heye ti de, Ak Şem eddin ve M olla G ürani olduğu halde âlim ler de, beyler de, hepsi padi ahın bu teessürünü buğulanan gözlerinde okudular. H am za bey, bu 22 yaındaki hüküm darın yalnız büyük bir kum andan değil, yalnız büyük b ir siy aset adam ı değil, aynı zam anda san ata ve güzelliğe karı da hayran bir insan olduğunu anlıyordu. Fa tih teessürünü bu iir ile ifa, de ile yetinm edi, kısık bir sesle: Böyle bir sarayı bu h a le koym ağa nasıl m üsaade ettik? Bu kadar gaflet için de nasıl bulunabildik? dedi. Sonra teessüründen kendini kurtarm ak için silkindi ve dönüp arkasınd akilere baktı. İte saltan atlar böyle yıkılır! Bu saray y ıllarca pek çok im paratorun aaasını ve azam etini canlandırdı, durdu. E ğer biz de böyle hır sarayda devletin kudret ve kuvvetini unutarak yaam a ğa kalkarsak ayni ak ibete uğ rarız. Sara y la r sadece dinlen mek için kullanılm alıdır. S a mesi oyunu rokfor peyni tinin kefi ile ilgilidir. W isconsin de William Teli efsanesinin temsili çok ilgi çekicidir. Amerikanın bu festival mevsiminde eski kabile o- yun ve danslarından gü topraklarına daha ayak basmadığı günlerin âdet zellik kraliçesi seçimine ve an anelerini temsil e- varıncaya kadar herev den festivaller tertipler- yapılır. raylar yorgunlukların kısaca g iderileceği yerler olm alıdır. Burada türlü sefah atla yorulan insanlar davetin ilerin de dinlenm eğe k alkarlar ki, ite felâk etler o zam an ba gösterir. Ak Şem eddin kalın bir sesle: Şevketlû padiah, sen m illetine lâyık b ir padiahsın diye m ırıldandı. G enç padiah ileriye doğ. ru bir k aç adım attı. Bu sarayın bu salonu hem en tem izlensin, bir kaç gün devlet bu saraya y erlesin. B iz dahi bu sarayda dev leti idare edelim. Baka ça vular, ferm anım yerini bulsun! Padiah daha ileriye yürüyüp boydan boya yaldızlı ve cam lı bir kapıyla örtülmü T E F R İK A No : 88 geni terasa girdi ve oradan koca ehire uzun uzun baktı. K ilise kuleleriyle, ta bin.ı larıyla, taze yeillikleri ve ni hayet mavi denizi ile Bizans ehri, önünde serilip gidiyor du. Sanki eh ir genç padiahın ayakları dibinde yerlere kapanm ıtı. Dalgın dalgın bu akam güneinde yıkanm akta olan ehre bakarken kendi kendine öyle düünüyordu: Burası H ıristiyanlık â leminin bir yıldızı idi. Sönm ez bir yıldızı sayılıyordu. Ben bu yıldızı söndürdüm. A rtık burası bir İslâm ehri olacak İslâm î bol, ehir.. Ona artık B izan s d iyem iyecekler, Kons tantinin ehri diyem iyecekler, İslâm î bol bir ehir diyecekler. K i T A BEVİ! T ER K E D İLM İŞ KA LP (3 den kalan) Ben M ary M iller im. Ho geldiniz" diyerek, neden geldiğini düünmeğe b aladım. Şey... dedi. Babam size tah setm iti benden.. babası? Kimdi Evvelki geceyi hatırladım. Y alı bir adam dükkânım a gel mi çocuklarından behsediyor- du. Birden lâfı küçük kızm a [getirdi. Okuma yazm a bildiğini ve iim e yarıyacağını söylü y o rd u. K afa sallıyarak iimin baına geçtim. Ona üm it falan aa verm em itim am a, kızını nedense yollam ıtı. Adama ihtiyacım yoktu. H akikati sö ylem ek üzere açılan ağzım, To- mun vaziyetini görünce kapan dı. O caktaki alevlerin daha sert bir ifade verdiği yüzü, ta m amen kıza dönmü ve üstlı ne yüıüyecekm i gibi bir hal alm ıtı. B ereket çabuk kendi, r.e geldi. Bana dönerek: Sıkıcı kı günlerinde y a l nız kalm am ak için iyi bir a r kada dedi. E vet am a, havaya para M e yem em Tom. Şey... Benim bu günlerde ufak bir iim olacak, am a epey ce kazançlı bir i, bir sürü m alzem e de geliyor... T om un söylem ek istediğini anlam ıtım. M alları bana vererek, ihtiyacım olm ayan bir lacaktı herhalde... G ünler geçm eğe baladı. Tom hergün az m iktarda dahi olsa, b ir para tedarik ederek getiriyor, ve M ary ye sığıntı gözüyle bakm am am ı istiyordu. Bu ufak tefek paraları ne ıeden bulduğunu m erak ediyordum. Belki tavuklarını satı yordu. Belki de... bakasının em rinde çalııyordu.. Tom getirdiği paradan bir kısm ını biriktirm em i istem iti. Ama, M ary nin babası bir k aç gün sonra gelip kızının ay ıklarını istiyecekti. Daha top lanm am ıtı parası. Hem baba- sı öyle bir insandı ki, kızı ç e kinm eden daha kazançlı! bir m esleğe dahi atabilirdi.. Ona, Tom un parasını verseydi m, Tom m ükül vaziyette k alacaktı. Durum nazikçeydi... A ma üzülm ek bounuydı. M ary, her eye rağm en bana çok yardım edivordu. Dükkânda adeta sağ kol olm utu. Am a bir alıkanlığı tuhafım a gidiyordu. iini bitirdiği zam an eline geçirdiği kâğıda, oturur, isim ve soyadının ba harflerini ya zardı. Ama, bu öyle histi ki, her genç kız, evvelâ kendi harflerini yazdıktan sonra, sevgilisininkileri de yazar ve birlikte olacakları günü tahay yüi ederdi. Ben, M ary nin bu hislerle hareket ettiğini anlar, sevgilisinin adını yazm ayıını, yardım cının ağırlığını h issettir utangaçlığına verirdim. m iyecekti. Böylece M ary nin parası ödenm i olacaktı. Yap acak yegâne ey kızcağıza yatak hazırlayıp, çam aır lsrını koym ası için yer gösterm ekti... Ben de onu yaptım. Yem eği birlikte yedik. Onları, sezdirm eden süzüyordum. Ç a bucak anlam ılardı. Uzun lâf lara ihtiyaç görm em ilerdi. Yıldırım akı dedikleri bu o- Ç avular ve solaklarla berab er bir kısım Bizanslı e sirler B la k e rn ı sarayının tem iz liğine hemen bağlam ılardı. B ir solukta koca saray döküntülerden sü ratle ku rtarıldı. Sonra hemen uzun barka lıkla yaldızlı Bizans koltu k ları, halılar, sedirler, ipek ör tüler tedarik edildi. Salonun her tarafı batan baa halılarla kaplandı. Sedirlerle dol duruldu. Padiahın otu racağı koltuk, diğer bütün k o l tuklardan çok daha m uhteem, altın ve gümü kakm a larla süslü, siyah abanoz bir koltuktu. F atih bu koltuğa oturunca derin bir nefes a l dı. V» sonra eliyle âlim lere ve kurm ay etti: Mccldiyc Sokağı 15/A. T e l: LEFK O ŞA heyetine iaret Bütün hepiniz yorgun- (Devam ı V ar) B ir zam an sonra, Tom da e- line geçirdiği kâğıda ayni ey leri yapm ağa baladı. A lev ba cayı sarm ı diye düünüyordum. Nitekim, Tom, iinin erken bittiği her gün, bahçed e ki yalı ağaca dayanarak, U- zun uzun çak ısıy la elii yapar dı. M erak saikasiyle ağaca tak tığ ım d a sadece T. J. harfle rini gördüm. A klarından em in olm utum. Am a, onları bu ekilde görm ek asabım ı bozuyordu. M uazzam utangaçtılar.. Bazen bahçede, Tom, gülen gözlerle kıza bakar, yanına çağırarak, ku ve ağaçlar hakkında konu urlardı. T abiî eylerdi bunlar am a, âık bir insanın tarifleri bam baka olurdu... M ary nin kendinden geçercesine onu din lem esini buna yorardım. Bu hallerinin kıın tamam en bastırm asına kadar devam edeceğini düünürdüm. Daha a lıırlardı birbirlerine. Onları yaklatırm ak için e- lımden geleni yapıyordum. Bir g ece babaa otu rarak, p atates ayıklam alarını rica ettim. M esuttular.. Şakalaıyorlard ı. Birden elleri birbirini buldu. N ı ıt a ii ıı ı ı ı ı i i i i ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ı i i i ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı i H H tıııiiiıtim iu ıııih fitttu U tih ttıtiııu iııi V A R - 3E N E B HAKKİ HAKERİ Kaplumbağa ve Tavan Hikâyeyi biliyorsunuz. Gene de anlataylm Neden mi? Ben seviyorum bildiğim bir hikâye i nin yenibatan anlatılmasını. İnsan dinledik daha iyi anlıyor kulaklarının değerini. Anlam nin bilincine daha iyi varıyor. Hikâye yarıla ilgilidir. Yava yürüyen 11 dört ayaklı kaplumbağayı koabilen dört a yaklı tüylü tavan yarıa dâvet etmi. Belki d, aksidir. Belki de tavan yavalılığma bakm 1 i dan kaplumbağayı yarıa çağırmı, tkisl de 1 labilir. Eğer tavan kaplumbağa meydan okunı sa doğrusu saygısızlık etmi. Yok kaplumba ğa tavanı çağırmısa yarıa düüncesizlik), bulunmu. l l Her neyse. İster biri, isterse öteki dâvet 1 te bulunsun. Bu önemli değil, önemli olan iki i sinden birinin yanı kabullenmesi. Yarı balamı. Y an yolda tavan bir ags cin altına uzanmı: Nasıl olsa kaplumbağa karde çokgj rilerde. O buraya gelinceye kadar ben uyur u-1 l yanırım. Geri kalan yolu yanlaa bile uykum. dan yararlanarak, kendisini gene geçerim, l Yatmı uyumu tavan. Güzel bir de rü ya görmü. Yarıı kazanarak bütün o ülkede! yaayan ve yarı eden hayvanları geçtifeini mii rüyasında. Rüya bu. Gerçeğe uymaz çok kere. Yok sa tav an ceylânı geçebilir mi hiç? Gelelim kaplumbağaya. Zavallıcık uğraıyorum tavanı yetieceğim diye düüne-1 rek. Buna da inanıyormu ha! Geldi zaman, gitti zaman. Yürüdü kaplumbağa, uyudu tavan. Sonunda... Mademki biliyorsunuz ne olduğunu sonun da; ne diye söyletiyorsunuz beni? Yoksa siz ( de benim gibi dinlediğiniz bir hikâyeyi bir da ha dinlemek, kulaklarınızın değerini mi anla mak istiyorsunuz? Anlamanın bilincine var mak mı istiyorsunuz? Vazgeçiniz bu sevdadan. En iyisi bir filo zofun dediğini dinleyiniz: İki kulağımız ve bir ağzımız vardır. Dt mekki konumaktan çok dinlemeliyiz. Şimdi o filozofun dediğini dinliyorum, i ğer siz de dinliyorsanız, öyleyse... anlatık d mektir. Bu da bir sanat değilse nedir? S ll'll:! Kitap Sarayı ı ri'm İkisinin de gözlerinde im diye kadar gördüğüm en tem iz ak parlıyordu.. Aradan günler geçm iti. B ir gece onları birletirm ek için ADANN EN BÜYÜK TÜRK KİTAPLĞ Mecidiye Sokak Lefkoa U/.un yıllardan beri Türk kültürüne hizmet d ne yapm ayı düünürken bahçeye mekte olan KİTAP SARAY beğeneceğiniz telif çıktım. Plânım ın iyi bir tercüme romanlar deposudur. O n b in le rce cilt ara n etice verdiği takdirde, Tom u dan siz de beğeneceğiniz kitapları seçebilirsiniz, gelecek kı evli görecektim.. KlTAP SARAY aynı zamanda Türkiye'nin t E rtesi sabah günüm pencere balı gazete ve dergilerini günü gününe ithaıed de T om u beklem ekle geçti. Ni tevzi eden en büyük bayiilik tekilâtlarından biri hayet uzaktan kendine has yü sahiptir. rüyüüyle, geldiğini gördüm. Mary örgü örüyordu. A ağıya yollam ayı düündüm. "M ary, hadi canım. A ğacın yanında süt iesini bıraktım. Mary m em nuniyetle yerinden kalkarak, aağıya indi. Ş i eyi alıp gelecekken, m utadı veçhile ağaçtak i h arflere bak tı. A llah A llah, ağaçtak i harf, ler çiftlem iti. T. J. ve M M. harfleri göz süzüyordu. Tom kızın yanına gitti. E liyle ağaç tâki harfleri okıyarak, M ary. ye baktı. M ary nin gözleri sulanm ıtı.. Birden kendini To mun kuvvetli kolları arasında buldu. T om un terkedilm i kal bine giren yep yeni ıık onu tam am en canlandırm ıtı. Niha yet ben de m uradım a erm itim. Ho, belki geçen günler, ağaçtaki h arflerin sırların ı çö zecekti, am a benim bu m asum kabahatim i affed eceklerd i mu akkak. D izgi, B ask ı, K lie D E V R İM B A S M E V İ L EFK O ŞA = 5 KlTAP SARAY her zaman için emrinizdetl iler istediğinizi, her aradığınızı yalnız KlTAP Yl'nda bulabilirsiniz. OKUYACAĞNZ KİTAPLAR KALİTELİ StC BİLMEK tçln KlTAP SARAYNA BAŞVUR KltaP! Tel.: CEMAAT MECLİSİ PİYANGO BİLETLERİ KAPŞLYOR 30 Ağustos da talih kuu baınıza lir. Yalnız 100 mils vererek bir piyango D alınız ve talih kapınızı açık b u l u n d u r u n u z. rinci ikramiye olan iki bin lira size sa e? bilir ve bütün rüyalarınız hakikat ola r' L sat kaçırmadan derhal bir bilet alınız ve ııızı deneyiniz. Toptan satı için RÜSTEM KİTA ne müracaat ediniz.

Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l

Adamıza. Lefkoşaya dikilmek üzere A navatandan gönderilen A ziz A tatürk üh heykeli 19(i3 günü, Denizcilik Bankası na ait İs ta n b u l Devrim Y IL 2 : 1 S A Y I : 185 S A H İB İ: H İK M E T A F İF M A P O L A R Fİ A T I : 18 M İD A R E M E C İ D İ Y E S O K A K 11-13 T E L : 2 8 2 4 BASIM E Vİ g i r n e y o l u BıfjEL -1 3 1 L E F K O

Detaylı

anık Sahabettin Altınok

anık Sahabettin Altınok E O cu m u zd a ye n kabiliyetli atlet ulumuzun şöhret P ettireceklerine m» v e o n la ra ba- M em e k iste d iğ in * k is te r d im. Ayn. S e r g a z e te s in e de - EKLİFNAME 20 a t kuvvetinde bir ö

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler

Sayı-17 S A H İB İ: H İKM ET A F İF M A PO LA R F İA T I: 15 Mil. Türk Liderler Bildirilerinde Rum iddialarım IjÇürüttü Ayrı Belediyeler Devrim Y IL : Sayı-7 S A H İB İ: H İK ET A F İF A PO LA R F İA T I: 5 il İD ARE ECİDİYE SO K AK -3 T E L : 2824 BASI EVİ GİRNE YO LU T E L : 73838 LEFKOŞE 2 ayıs 963 Pazar HERGÜN S A Y F A H ı! *» S *

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J

Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J Bu kız,tam da bizden biri! Okurken bitmesini asla istemeyeceksiniz! K» J k i t a p l a r küçük aptalın büyük dünyası Pucca Günlük Pucca Sana a şkolsun sevgilim, b an a aşkın e n o ro s p u h a lin i yaşattın

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu

Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu D ide, Atı Devri YIL ; 1 SA Y I: 98 SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU İDARE MECİDİYE * SOKAK 11-13 : TEL: 2824 BASIMEVİ ; GİRNE YOLU LEFKOŞE TEL: 73838 2 Ağustos 1963 Cua HERGÜN S A Y F A ara»ar.dı

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

BİR INGİLİZ PİSKOPOSU KUR AN HAKKINDA GAYET İLGİ ÇEKİCİ BİR KONFERANS VERDİ

BİR INGİLİZ PİSKOPOSU KUR AN HAKKINDA GAYET İLGİ ÇEKİCİ BİR KONFERANS VERDİ BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM HER nşey ıh v E zher YERDE amilli nve DİNİ KIBRIS TÜRK İSLÂM CEMİYETİNİN RESMİ ORGANI P.K. 424 Lefkoşa ONBEŞTE BİR CUMA GÜNLERİ ÇIKAR Sayı: 8 14 Mayıs, 1971 20 nıils İçinizden

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

KUR AN ve İNCİL. Ahmet Tomor

KUR AN ve İNCİL. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 KUR AN ve İNCİL k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-5-3 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi

Detaylı

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti

Krusçof U Thanf'ın Teklifini KabulEtti KİBRİSİN EN YÜKSEK TİRAJLI TURK GAZETESİ mm FJATI: 18 MİL Telefon: 2951 P.K. 524 KI RULUŞ: 1951 YIL: 12 SAYI: 2338 Sahibi ve Umumi Neşriyat MUdUrtl: CEMAL TOCAN Mesul Yazı işleri Müdürü: SAPI C. TOGAN

Detaylı

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E

li seçilm iştir. O ta İh ten sonra M illet vek illiği görevin i deruh. te etm ektedir. M erhum e vli vc üç çocuk babasıydı. B A F M A T E M İP İN D E a s» Y L : 1 S \Y155 S A H İB İ: HİKM ET A F İF M APOLAR FAT! : 15 Mil İDARE M E C İD İYE S O K A K 11-13 TE L : 2824 BASM EVİ LEFKOŞE T E L : 738 8 O tr N E Y O LU 25 Eylül 1963 Çarşaba HERGü SAYFA llüyük

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor

Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor ulm\n. DmuR rwt\))3!!lt TUMAN KAB)NES!NtN tstenmiyen ADAM İLÂN EÎÎİGİ PAPANDREU, GARUFALYAS, KOSTOPULOS (Acaba hangisi sabık olacak) Caruta!yas'm MiMi Radika! BiHik Patisine Kaü!ma& BcMeniyor KRALIN, GARUfALYAS-IN

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI

A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI A K İ S A.FTALİK AKTÜAIITE MECMUASI Kendi Aramızda AKİS Haftalık Aktiialite Mecmuası Y ıl: 6, CUt: X V I, Sa.vı : 268 Y azı tşleri : Rnıroftrlt Snknk O i'fhan Kat S Daire 7 Tel : lt>992 P K. 582 - Ankara

Detaylı

SO.YILDÖNÜMÜNDE ANKARA ANTLAŞMASI

SO.YILDÖNÜMÜNDE ANKARA ANTLAŞMASI k Telgraf ve mektup adresi: Telefonlar: 22 42 90 Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 20 Ekim Çarşamba 1971 i YENİ YAZI DİZİM İZ \ SO.YILDÖNÜMÜNDE ANKARA

Detaylı

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM

Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20 Aralık 2010 ta rih ve 316 sa yı lı ka ra rıy la 2011-2012 öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı