Anlaşma ihtimalleri Kuvvetli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anlaşma ihtimalleri Kuvvetli"

Transkript

1 \ * M S 1 v u zu h la bil. ile c e k yolu g s ;ld a, devletim ;. -ıa s e b e t le r i bit. unur. tam des. ıktadır. Umu. n id ir k i, silân. {«m e tle rin in, siy a s e tin in s a. nerika n Resm d istiyor den Kalan) Doğu arasında bir nazlık paktı papıi. i W S o v y e tle r Bir m ı K u ru çef, dün a a ç ıla n Hindistan Sergisini g e z m i ve izm in k a p ita liz m i, top ereyağı ile m ağlup e i y o lu n d a k i tezini Ja h a tekrarlam ıtır Yıl :1 Sayı 89 SAHİBİ: HİKMET A FİF MAPOLAR FİA T : 15 MU İDARE MECİDİYE SOKAK T E L : 2824 BASMEVİ GİRNE YOLU LEFKOŞE T E L : Temmuz 1963 Çaramba HERGiiN MERİKA DŞİŞLERİ BAKAN MOSKOVAYA GİDİYOR Nükleer Silâhlanma Konusunda Zencilerin öznürüik Savası Anlama ihtimalleri Kuvvetli Moskova, 23 N ükleer si - fchsızlanma konusunda Mos kova'da Batılılarla yapılm akta olan müzakerelerin, tam bir anlayı havası içinde ceryan ilm ekte olduğu, birlıassa Batı! delegeler tarafından açıklar, maktadır. Bugün yapılan m üzakerele - rin iki buçuk saat devam et - nr.i ve görümelerden sonra Amerikan delegasyonu adına konuan bir sözcü, bu akam, veya yarın çok önem li bir teb liğin yayınlanacağını belirtm i ve görüm elerde tam bir fikir bitliğinin hasıl olduğunu kay - güneten korunmak S-dedrek, kısmı bir anlamaya varılm ak üzere olduğunu te - barrüz ettirm itir. T A S S N V ERD İĞ İ HABER D iğer taraftan T ass H aber - lerde, nükleer silâhların durdu rulm ası konusu dıında, üç m em leketi ilgilendiren çeitli m eselelerin de m üzakere edildiğini, bu konuda da bir anla i m aya varılm ak üzere olduğu - nu belirtm ekte ve g erek nükle er silâhsızlanm a konusunda, gerekse üç m em leketi ilgilendi ıe n çeitli m eselelerde, taralia rın iyim ser olduğunu kaydet - m ektedir. Ö yle sanıyoruz ki, M oskova konferansında iyi neticeler alı nacak, bu iyi neticeler ise, c.ünya barıı için hayırlı ola - i çaktır. MAC M İLLAN N GÖRÜŞÜ Diğer taraftan Britanya Ba bakanı Harold M cm illan bu - gün parlâm entoda yaptığı bir konumada, M oskova K onfe - ransında iyi neticeler alınm akta olduğunu tebarrüz ettirm i vt iieriye doğru m üsbet bir a - dimin atılm akta olduğunu söy İçm itir. M oskova konferansında u - mutlu olan B atılılar, Kom ünist Çin ile Sovyet Rusya arasın - daki anlam azlığın bir sonucu olarak, bu uzlamayı göster - l i m ektedirler. R U SK M OSKOVA YA G İD İYO R M oskova konferansında bir [anlam aya varıldığı takdirde, lanlam aları imza etm ek üzert. İBirleik Amerika D ıileri Ba kanı Dean R usk ın M oskova.ya gideceği haber verilm ekte - dir. Böyle bir durum karısında Britanya D ıileri Bakanı Lord Home un da M oskova ya gideceğinden bahsedilm ekte ve dünya barıı için, varılan an t lam anın baarılı olacağı te barrüz ettirilm ektedir. Hatayın Kurtuluu Kutlandı Şam da Yediyiiz Kii Tevkif Edildi Şam, 23 Şam sokakların da bugün tanklarla, silâhlı növ betçilerin devriye gezm elerine rağmen, durumun çok sakin olduğu haber verilm ektedir. Silâhlı kuvvetler devam lı bir 'ekild e üpheli evleri çok s.kı bikontrölden geçirm ektedirler Şim diye kadar ih ti'.v 'i ıl li olduğu hamlan kenarlı b ir apka A nkara : M edeni Türkiye rar verm itir B ab ak an, S vyet Bugün Türk içi nin kurucusu Kemal A l V Böylelikle, Pakistan Hukü - i k ap italist ülkeler T Ü R K ün 25. yıldönümünde çı m eti kuruluundan bu yana ilk stan a tek nik yardın: karılm ak üzere, Pakistan B abakanlık Kabinesi bugün h atıtıra pulları çıkarm ı olacaktır. d ef a yabancı bir lider için ha anında rekabete giri; 0 yılında Hindistan ayramıkutlanıvor ra pulları yayınlanm asına ka yardım ıyla ina ev Ü niversiteye g ire b ild i: A m erika b eyazlarla siyahlar a- fabrikasının bu reka rasındaki mücadelenin hızlan m asına, yer yer kanlı savalara sebebolm asına rağm en, g ene de zenciler m ücadeleyi e l delili olduğunu, a>r, A ntalya : H atay ın kurtulu -,1er B irliğin in, Hindis unun 24. yıldönümü dün tö - Trabzon Limanı Modern rl(ânkara: Türk İçi Bayram ı dan olan ve dem okratik pren - da önemli rol oynam ıtır. den bırakm am akta, bir yanda n kültür akıyle, diğer yandan tallu ri fabrikası lenle kutlanm ıtır. teren d e Bugün Türkiye nin her y erin sipleri kabul etm i ulusların nasında, İngiltere vt Anayasam ızın 46. maddesiy İGümrük ve Tekel Bakanı O r iman Haline getirildi da özgürlük m ücadelesi yapm aktadırlar. Resim de b ir zenci de kutlanacaktır. Saat 9.00 da i hayatlarıyla ilgili m evzuat - le tem inat altına alınan Hür J Bayanın bütün tehd itlere kar ı, Ü niversitelerden birine g: m ya yı geride bırak han Ö ztrak, Çalım a Bakanı balayacak olan törende Tü-k larının baında gelen g rev hak Eski devirlerden beri en i - bir liste, 25 tonluğa kadar de - Ve Bağım sız Send ik acılık la ı sürm ü ve demitii Bülent E cevit, A dalet PaUisi diini tesbit etm ektedir. içileri, dem okratik reim e ve kı, içilerine ancak 27 M ayıs lek lim anlardan biri olan Tra- ğien hacilerde m üteharrik ve Send ik aların hayat kaynağı o Genel Bakanı Rağıp Gümü Anayasa ya bağlılığını göstere Devrim oini m üteakip hazırla - zon Lim anı, zam banım ızın de - sabit m odem vinçleri, traktör ma plânı cüm lesinden ol nak telerinin sadeletinim esidı.-- lan otplu İ Sözlem esi ve e geç baladık pala, bazı senatör ve m illetvekilleri ile büyük bir halk toplu fak* cek vm illi andı iç e c e k ti- Bu nan yeni Anayasam ızın 47 innizcilik ihtiyaçlarını karılayacak iyi teçhizattı ve modern trasform er ve aviç tertibatını, (Trabzon arasındaki yolun islu- yük im kânlar va deden ziraate ve traylerleri, asansörleri, üzere, İran ın T ebriz ehri ile Türkiye ve İran arasında ba (Grev hakkını düzenliyen ka - tnda en öne g e çtik t konu ile ilgili olarak Türi; İ ci m addesiyle tanınm ıtır. r,unlar yarından itibaren yürür bizim için luğu hazır bulunmutpr. memnum; Genel Sekreteri T ürkiye Rad - bir liman olarak dün geni atelye teçhizatını ihtivü hane dair bir de p ro e m evcut elverili arazi ve m sdde ficz le bir d u ru ı.ıd u r" 27 M ayıs, birçok memlekoc lüğe girerek çalım a hayatım ı Bugün ayrıca, A ntalya C.i H yolarına verdiği bir dem eçte d resmen hizmete açılm ıtır. H t- etm ektedir bin laralık m akine ri bulunm aktadır. B ı.n lar, modavaları yanında iktisadı ve zın ve gerekse D em okratik re huriyet Meydanında A l A /etle unları söylem itir. nüz baarı ile tamam lanan cir 183,000 tahmin edilen kıy- den ibaret cıer ulatırm a im kânlarının sosyal hayatım ızın düzenlen - im in büyük bir boluğunu dnî TÜ R K ün yeni yapılan büyük m ette Britanya tarafından te- bir İngiliz yardım ından istifa Tarit b o y u n ca hür ve ba m esi yönünde de önem li bir durmu olacaktır. yokluğu yüzünden im diye kf. bir anıtı da açılm ıtır. m odernletirm e proesi, Türki m i n e d i l e n de eden bu proe s.ıvesinde iki ğımsız yaamı bir M illetin, in dar yüzüstü bırakılm ıtır. balangıç tarihi olm utur. Bu ye ile Britanya arasında yapı - i teçhizatın kurulması imdi ta- m emleket arasında gayet yükimamlanmı olup, Turk makam sek vasıfta bir yol elde eaile - -an haklarına, dem okrasi ve tarihten sonra hazırlanan Aıvı lan sıkı bir ibirliği sayesinue Bu m ahsuller için bir d e» '* den K alan) sosyal adalet ilkelerine, A TA Beethoven Festivali nde 23 yasam ız insan hak ve hürriyet CENTO çerçevesi dahilinde tat m ahreçi tem in edilm ek sureti y llarma teslim edilm itir. T ek - çektir. arka kısım ları zararı TÜRK ideallerine, sefaletin fe rin e, sosyal adalet ilkelerine bik sahasına konmu bulun - le, O rta Doğu bir zam anlar bil mil proe, Trabzon Lim anının Trabzona giden eski ticaret sosyal barı ve ilerlem enin dayanır. Konser maktadır. yük bir ticaret m erkt; -i olan çalım a kapasitesini yılda bir güzergâhı boyunca, T ürkiye i - îtal gazinosundan balıca engeli olduğuna ina - Bonn Bonn da muntazaman tertiplenen Beet prömiyeri temsil edilecek ilgili olarak Türk ve İn g in i kere daha önemli bir rol oyna ser verilecek ve iki opera Liman inkiaf ihtiyaçları ile Trabzon, dünya ticaretin d e bir ç araba birbirini rıan evlâtları, biz Türk İçileri, D em okratik resim in temel m ilyon tonu aan bir m ikdara le İran arasındaki ticareti teortada ezilen t kayasa reim im izi nereden m üesseselerinden olan endi yüklenm itir. vik am acıyle diğer bir te 'b ir hoven festivalinin 24 üncüsü imdiye kadarkilerin solistleri ile orkestraları tir. Dünyanın en öhretü Hüküm etince hazırlanan geni katarım ız, bu yolda m es uliyet Yeni CENTO genel ula :r - i ise, sınırdaki gümrük fom ıali - yacaktır. ara uğram ıı / gelirse gelsin her türlü kötü lerini müdrik olarak vazifeleri hareketlere Karı k o ru iıa k u,s, en büyüğü olacaktır. 16 üç hafta müddetle Beethoven in eserlerini icra e- ni yapm aktadır. Yeni Anaya - runda hiçbir fedakârlıktan çe- Eyülü den 6 Ekime kadar sa düzeninin getirdiği temel kinmiyeceğimize and içeriz devam edecek olan bu fes deceklerdir. Türk içisinin A nayasaya sa hak ve hü rriyetler çerçev esi.- tival müddetince 23 koıı,ur an dakat ve bağlılığını ve demok çinde tem sil ettiği toplumun ayfa l den Kalan) ratik reimi koru m ak için içti hak ve m enfaatlerin i korum ak.ıin bir ç o k b:;kım laı i andın derin bir m anası v ardır. Batı ülkelerinde çalıan çalım alarım ız ve neticed e A- yolunda olumlu m ücadele ve /eceğini d e b İd i rmi: Amerika nın Liderlik Bursu reti O sm a n 'ın Kur an. içilerin senelerce ö n ce kullan nayasam ıza 46. ve 47. maddelerinin ıtokopileri b iz z a t ünive( dıklan en tabii in san hakları:.- tetbik mevkii bulması n Kahire, 23 Kral Faruk un ıensupları tarafın d an tahttan uzaklatırıldığının onzetacilere istır.aı i olarak birinci yıl dönümü bugün Ka i edilm itir. Y in e bu K«' Fakirler Parasız Tedavi Edilecek hirede yapılan enliklerle kutlanmaktadır. İhtilâlin onbirirıbirlik te H azreti Osm an 1 Hükümet Tıp M üesseseleri zanırlar. ci yıldönümü resmi geçitleri anından kalm a bir Kur (Haraçlar ve ücretler) Hizam- M eccani tedaviye hak kazabir buçuk saat devam etmi, iri de b u lu n m u tu r. Her nanamesi tahdında Mali du - Jr.an kim seler. bu resmi geçitlere bata M ıs.r sal kitab ın k a p a ğ ın d a, rumları aağıda izah edilen ka 1. Refah Dairesinden yaı - [Cumhurbakanı Cemal Abdül Lirmızı ve m avi süsleme' legoriyde olan kim seler Mulı- dım gören kim seler ; ve nasır olmak üzere, nü tün dıplo anki yeni çizilm i 8ibl ** talar tarafından verilen fakir - 2. Günde 500 milden fazla m atlar ve ileri gelen Mıs>r.ı )irıl d u rm akta, boya>ar lık ahadetnam elerine hak ka- kazancı olm ayan ve takdiri bir çok ahsiyetler katılm ıtı:. klerini hâlâ m uhafaza e Katagori A kıym eti 50 lirayı m ütecaviz Bu enlikler esnasında çeitli roketler resmi geçide itirak gayrim akulü bulunmıyan (eğer itedir. varsa oturduğu evi hariç) her etm itir. Bu roketlerin arab - Ü ZELLİK KRALİÇE81 Devrim in hangi bir ahsa ve çalıam ıyan lar tarafından imal edildiği ve yakınlarına verilir. tamamen Arap buluu olduğu Katagori B (S a y fa l den Kala" g ileri sürülm ektedir, Açıklaması Tenzilatlı tıp ücreti ödeye - ik k raliçesi seçl1 sn»' Dünkü sayım ızın ba habe - rek tedaviye hak kazanan kiın Diğer taraftan M ısır Silâhlı kocasını kaybedece, rinde yanlı bir balık çıkm ıtır. seler : kuvvetleri Bakom utanı ve sa ne eklem itirvunma Bu balıkta Türk Silâhlı Günlük geliri 500 milimden Bakanı Yardım cısı Ablilece öğretm en lal1 Kuvvetlerinin tehdit edildiği aağı ve 1250 milimden yukaat dülhâkim Amar yaptığı bir ko n kızı teda öğretmen >1 de yalan(, r" denilm ekteyse n olm ayan ve takdiri kıym et numada tamamen A raplar ıa usunda olduğunu söv e m etin zaman, okunduğu ha 500 lirayı m ütecaviz gayrim e i rafından imal edilen bir dî.ıiz- kaderin onu dun>.. 6 ı T berin Türk Silâhlı iukuvvsmeriy ı, c;iaki. l külü (eğer varsa oturduğu evi YENİ BİR BURS : A m erikalılar doğrusu çok garip İnsanlardırlar. Yeniliği severler. (Devamı Sayfa ü da) le, hiçbir iliiği olmadığı mey hariç) bulunmayan herhangi Bu defa da bir Liderlik B u ı.su ihdas etm iler. Dünya gençliğine liderlik bursları dağı- yeni k yeni ' n düün T n c e l e r i 014 dana çıkm aktadır. bir ahsa veya çalıam ıyan ya tıp duruyorlar. Yukarıda ki resim de Türk Talebe Federasyonu Bakanını, A m erikalı diplu ıu, fa k a t bu düüt c Yazının bu kısmındaki b a 1kınlarına verilir, m atlardan birisiyle karı karıya görüyorsunuz. Talebe Bakanına, Amerikalı diplomat ıdiki halde a ç ık l» J lık öyleydi. "T ürk subaylar'- M uhtarlar tarafından verilen Liderlik Bursu İçin, Amerikanın davetiyesini takdim etm ektedir. "GÜVEM,, nın tehdit edildiği de yalandır" fakirlik ahadetnam elerini daıi beyan etm i1' 1 Güveneceğiniz Sigortadır. Bilindiği gibi Rum ca gazeteler ha iyi bir ekilde keym ak için için Muhtarlara talim at verilm itir. ;>ün M uhtarına m üracaat et - düzeltilen listede ismi kayıdlı te olduğu m ahallenin v ey ı kö İtirazları yapıldıktan sonra, Dakikanın getirdiğini yıl getirmezmi. Neden siz de Jandarma ve Polise mens'.:p ibazırlanm akta olan sistem O malınızı, canınızı ve çocuklarınızın istikbalini Türk subaylarının tehdit edil - cak 1964 de tatbik edileceğin Binaenaleyh, tarif edilen lis mesi icap ede.'. M üracaat ed:p 'olm ayan hiç kimse 1 Ocak difiinden bahsediyorlardı. den, m ahallelerinde veyahut telerden her hangi birisine ken tı> ismi listelerden birine kayıd! GÜVEN *Türk Anonim Sigorta Şirketinde uriyede OJ? Bir mürettip hatası ve mi - köylerinde ikam et etm ekte o - di veyahut ailesinin ism ın'n olmayan herhangi bir kimse 1964 tarihinden itibaren 12 ay garanti altına almalısınız. *H'. «npa hatası olarak y a y ın la - an kim selerin, Temmu-î avın- kayıd edilm eri icap ettiği kn - 'listelerin asıldığı tarihten itiba zarfında, m eccani veyahut ten Umumî Acentlik: nan bu balığı yukarıda oldu - dan geç olm amak üzeıe, yuka naatm da olan kim selerin, 31 ren 30 gün zarfında yazılı o u - zilâtlı tedaviye veya ilâça hak Lefkoa Türk Bankası Ltd., Lefkoa. runa d iz ild i# a iia Şekilde düzeltir, okurlar* - rıda tarif edilen k atagon'ere Tem m uz 1963 tarihinden geç tak Kaza Am irliğine itirazda > azanm ıyacaktır. Tel : ı hesaba göre, ı mızdan özür dileriz. Göre listelerini hazırlatm aları -olmamak üzere, ikamet ecn.ek 'bulunabilir. kuruna d ik len rmi yediye ç. k t,r y ej'y ü z kii tevkif edilm itir. TÜ RK İY EN İN AÇKLAM AS Diğer taraftan T ürk ye D ıileri Bakanlığına mensup bir ; sözcü tarafından bugiin açık landığına göre, Su riye de sun ihtilâl teebbüsü esnasında ı- len ve yaralanan ; yoktur. Pakistan Atatürk Pulları Yayınlıyor hiçbir Türk SAYFA Mısır ihtilâlin Onbiıinci Yılını Kutluyor ı. 1 öğ- be- du. eni ay: }flo d e ve :i«* a

2 t Sayfa 2 t 9 t W < < V V W V V V V > W < V V W» V V A A A f t A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A *.... v v % n m ) V W B ir T ürk oförü u veya bu sebepten k açırılm ı, u veya bu sebepten dö gülm ü, sonra salıverilm i.. Bukadar mı önem lidir bu olay? Bukadar mı ilgilendiriyor Rum m eslektalarım ızı? G azetelerin i açarsın ız, bundan b a. ka konu yokm u gibi, bir oförün kaçırılm ası olayına geni ölçüde yer verildiğini görürsünüz. A m a bununla da y etin m iyorlar, b ir takım yorum larda bulunuyorlar. Bununla da i bitm iyor. D aha da ile ri gidiyorlar bir toplum u kötülem ek için ak la ne geliyorsa, ne gelm iyorsa on ları y azarak, genel efkâr karısında, dünya efk â rı karısında, T ü rk Topium una b asit bir olay la, un ağ ır d arbeyi indirm ek için, çırpınıp du ru yorlar. G ayeleri aikârd ır. Güya bu olayla T ü rk Toplum u atasın d a teth i havası varm ı, bir d ehet v e korku havası e- siyorm u intibaını uyandırarak, kendilerin iledikleri cin ay etleri, yap tıkları teth i faaliyetlerini, nam uslu insanlara saldırılarını örtbast etm eğe çalııyorlar. G erçek ler, her e y i ile a rtık günıı- ğına çıkm ıtır. Bunu kapam ağa, kapatm ağa im kân ve ihtim al yoktur. Ne ekilde d idinirlerse, ne ekilde çırp ın ırlarsa çırp ınsın lar, hangi ta ra fın b a rıçı, hangi ta ra fın iyi n iy et sahibi olduğunu artık dünya anlam ı ve bu konuda da Türkü n ta k ib ettiğ i politikanın dürüstlüğüne kesin bir kanaat g e tirm itir. B ir o fö r olayı ile T ü rk Toplum u a- rasında d ehet ve korku havasının e s tiğini iddia edenler, acab a kendi a ra larında cereyan etm ekte olan cin ay etle re, fa cialara ne isim vereceklerd ir? Siy asetlerin in k aray a vurduğundan en küçük b ir üphem iz yoktur. Bunu an- lam ıyan, nasıl b ir karak tere sahip olduklarını bilm iyen k alm am ıtır artık. B öyle b a sit o lay larla, T ü rk Toplum u- nu k ötü ley ecek lerini san anlar hayal i- çind ed irler ve g e rçe k le rle bağdaam ı- yan b ir açıdan dünyayı seyretm ek has talığına tutulm ulardır. Hesap verm eğe çağrıldıkları gün, bu SABAH PROGRAM 6.29 A çılı ve Program Sabah M elodileri H aber Bülteni 7.15 Behiye Aksoy dan Ş a rk ı lar V iy ana dan M üzik İsm ail P o la t tan Türküler 8.32 K apanı. Ö Ğ L E Y A Y N A çılı ve Program Karm a Türk Müziği M ehur Şarkıcılar K orom an Şarkılar A ra Müziği H aber Bülteni K apanı. AKŞAM YAYN A çılı ve Program Ü nlü O rkestralar M efharet Yıldırım dan Şarkılar M üzikli M agazin Em el Gülsel ve İsm et N edim den Şarkılar Koka K ola Programı K adın Saati Saz ve O rkestra ile Türk M üziği A ra M üziği H aber Bülteni L ânitis Program ı Enstrum ental M üzik K arıık Şarkılar Tem sil Saati : A tele Oy nanm az Mediha Dem irkıran dan Şarkılar Valsler ve Tangolar S a z eserleri H aber Bülteni K üm e fasıl h eyetin d e! K ürdili H icazkâr faslı 7ZA5 H afif Orkestra K apanı. TELEVİZYON A çılı B ir K arik atü r film i Expedition isim li rum ca sözlü doküm anter serisinin yeni b ir film i A ralık ve C um a Programı Burbon Street Onley T h e V alian t i - sim li tam boyda film. Barol lerde : G regory Peck. Şimanlıyacağım Diye Endie Etmeyiniz Bukadar mı önemli? hesabin altından k alk acakların ı hiç de sanm ıyoruz. A rtık ellerind eki k ara fır. çay ı te rk e tsin le r v e eğer bu k ara fır- çayı kullanm ak hastalığından kendilerini ku rtaram azlarsa, onu kendi yüzle rine çevirsin ler. T ü rk Topium una bu ekilde sald ırı lar a rtık kabak tadı verm itir. Hergün aynı ey, hergün aynı sald ırı, aynı kö tülem ek. Bunun da bir ölçüsü ve d erecesi vardır. F a k a t ne yazık ki, bizim ortaklarım ız bundan da yoksun, gerçeklerd en de ço k uzaktırlar. G ayelerini anlam ak hiç de guç olm a sa gerek. O nlar bu ekilde h areket etm ekle, kendi hegem onyalarının anıtını dikm ek sevdasındadırlar. F ak at toplum olarak, basm olarak buna hiçb ir zam an fırsa t verm iyeceğim lzi de iyi bilm elerini istiyoruz. Bu m em leketin İnsanları tahrik değil, huzur ve sükûn istem ekted ir. İster Türk olsun, isterse Rum, bütün halklar huzura su sam ıtır. M em lekette bir huzursuzluk y aratm ak tan fayda um an lar gene yanlı yold adırlar ve bunu her zam an, her yazım ızda söylem ek le, yaz m akla en doğru ve en sam im i ikazda bulunduğum uza inanıyoruz. N e kad ar acıd ır ki, bizim sam im î davranılarım ız, iyi niyetlerim iz daim a âczim ize ham ledilm i ve toplum olarak, basm olarak kötülenm iizdir. H ayır, durum hiç de bu m erkezde değildir. G e re k toplum olarak, gerekse basın olarak en iyiyi, en güzeli yap. m ak am acındayız. Bunun dıında herhangi bir düüncem iz yoktur. Bunu bile anlam ıy acak kadar zavallı olanlara ne diyebiliriz? A L # # T # # Sizi on sene daha gençletirir ve vücudunuzu en ideal bir ekle sokar. Fransız 1 F A miiessesesinin itina ile hazırladığı, hayret v e rici: A L i Sayesinde perhiz yapmaksızın anormal 1 imanlıktan sür atle kurtulabilirsiniz. " T A L «Hayatınızda size zevk verecek, vücudu- zu intizama koyacak, en tesirli ilâçtır. % ECZAHANELERDEN SRARLA İSTEYİNİZ İlâcın kullanıı hakkındaki bilgiyi bütün t eczacılardan alabilirsiniz. F a k a t tahriki, teh tii terketm ed ikle- rin e bak ılacak olu rsa, bu zavallılar, bu m em lekete huzur yerine, dehet g etireceklerin den en küçü k b ir üphem iz dahi kalm am aktadır. F ak at bu davranıların hiçbir zam an lehlerine olacağını dün olduğu gibi, bugün de kabul etm iyoruz, yarın kabul etm iyeceğiz. B izim p olitikam ıza hâkim, dürüstlük ve sam im iyettir. V arsın onlar diledikleri ekilde h areket edip dursunlar. Siz lisan bilir m isiniz?' Ben de biraz A lm anca bilirdim am a imdi unuttum. K azancı n asıld ır?... Çok iyid ir... Siz lisanı nerede öğrendiniz? Beyim le beraber A l m anya da öğrenm itim. kaldığım ız sırada Hüsam eddin bey ne i yapard ı?... H ariciy eci idi... Genç Amerikalı Piyanist Andre Watts Philharm onic H all de top lanan d in ley iciler, baarılı K a n ad al piyanist G lenn Gould- un hastalığı sebebiyle Nt vv York Philarm oni O rkestrasının solisti olarak k o n se re k a tılam ayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Onun > erine sahneye çık a n y a la rın d a, zayıf uzun boylu genç bir d e lik a n lı alkılan d ı. n e z a k e te n F a k at konserin sonunda, ou nezaket alkıları yerini takdir alkıların a ve bravo seslerine terk etm iti. M üzikseverler, bu g enç adamın baarılı bir sa natkâr olm ak üzere y a ra tılmı olduğunu hem en h issetm ilerdi. A lkılara m aestro Le onard B ernstein üyeleri de katılm ıtı. ve orkestra B ir gecede m ehur olan diğer san atk ârlar gibi, Andre W atts da eline geçen ilk fırsatı lâyıkıyle d eğerlendirebilm ek için yıllardır azim le çalııyordu. B abası A lm anya da görevlendirilm i bir A m erikan askeri ve annesi M acar olan Andre, 1946 da N ürnberg de doğmu ve sekiz yam a kadar Avrupada kalm ıtı. A ltı yaında piyano dersleri alm aya ba ladı. A m erikaya geldikten son ra da d erslerine Müzik A kadem isinde Filladelfiva devam etti ve bir yıl kadar sonra Ro- bin Hood Dell O rkestrası ile 1962 de ise, tanınm ı Philadel- phia O rkestrası eliğinde kon ser verdi. Ö ğretm eni A ndre nin yeni ham lelere hazır olduğuna inanıyordu ve Leonard B ernstei- ne bir m ektup yazarak genç lerin kon serlerinde A ndre ye de b ir y er verilm esini tavsiye etti, ndre, bir fik ir edinmen bir kere görm ek isterim. K adın tek ra r b irbiri ardına Peki bey oğlum buyur geğirti koyverm eğe baladı. çık alım. A rada b ir hızını alam ayınca da, H aaayyy! diye b ir fe r G eğiren kadın önde, be.ı yat koparırdı. İçim den gülm arkada, yukarı k ata çıktık. ek geldi am a, kendim i tu t B ah çe üzerinde geni b ir oda tum ; ya soktu beni... Buranın te f Z evciniz nerede v efat etti?... s s B ey oğlum, ahret sua- riatı zengin olm am akla be - raber, çok zevkli ve rah attı. Şu herifin iine bir türlü ak'!i soruyorsun. B unları niçin sır erdirem em itim vesselârn öğrenm ek istiyorsunuz?... Odada y atak, gardrop, ve ay V azifem bu benim.. nadan baka bir de küçük Onun için tek er tek er cevap verin lü tfen! B aın ı önüne eğip, ses çıçalım a m asası vardı. Y usuf burada pardı ki?... ne ya karm adan tebihini çekm eye baladı, s o n r a : "B ilm em, m ektuplarını filân yazar sonra da okurdu _ P olisler niçin Y u su f umu Y atağın baucu kısm ına ge arıy o rlar bey oğlum, ba- len yerde iki taraflı iki e ta na da an latır m ısın?... erin üstü A lm anca kitapla; "G azetelerde yazılanları la doluydu. Bunların bir kıs okum uyor m usun? mı eski A lm an airlerin e ve Okudum. Okudum filozoflarına aitti. H erif o am a, bunlarla oğium arasında för değil, op eretlerde o för bir m ünasebet kuram a rolüne çıkm ı aktörler gibiy dım... di. Ç alıtığı yerde cin ay et Y azıhanenin gözlerini kur ler ilendi; onun da ifadesine m ü racaat için a rıy o rlar... "V ah yavrum!... Vah evlâdım benim... Babacığ. sağ olsaydı im di yüreğine inerdi. Oğlunuzun odasını görm ek isterdim hanım tey z e..." Kadın, beni artık iyiden iyiye polis zannetm iti. Buna rağm en hiç yerinden k ı m ıldam adı : Ne yapacaksın? E vrakına filân mı bak acak sın? E v et... "H içbir ey ciğ i kalm a dı. Dün g ece sivil polisler geldiler, nesi var nesi yoksa götürdüler. B ir iki k at elbı sesinden baka bir eyi k almadı yukarda../ O lsun, yine de odasını caladım. ey bulam adım. İim e > arar hiçbir Ç aresizlik içinde doğrulurken, k a d ın : Söyledim size efendi oğlum, dedi. Polisler dün akam, yazılı ne k ad ar kâğıt varsa, hepsini alıp götürdüle r. Peki hanım teyze, sa na rah atsızlık verdim, k u su -( üzere kendisini özel olarak din ıliyen o rk estra efi - piyanist Leonard B ernstein üzerinde fevkalâde iyi b ir intiba bırak- ı.t Kendisi de öhret olm a yolunda ilk adım ını, O rkestra e fi Bruno W a lte r in hastalanm a sı üzerine onun yerine ork estrayı idare ederek, atm ı bulu- ra n Leonard Bernstein, konserden sonra d inleyicilere, böy te b ir ihtiyaç anında norm al olarak bir okul çocuğunu d a vet etm eyi düünm eyeceğini, fakat A ndre nin büyük öh- ıe t olm aya nam zet genç piyanistlerden biri değil, balı ba- Sına bir dev san atk âr olduğu nu ve bir gün dünyanın en i- yi on piyanistinden biri olarak enılacağım söylem itir. Kendisi de öhretli bir piyanist olan Leonard Bernsteinin bu tahm inine değer verm ek ge rek. G enç A ndre nin Philarm o nic le çalan ilk zenci solist o l duğu da nazarı itibara a lın ırsa bu tahm in özellikle değer 1 azanır. Bu ilk büyük konserinden sonra g enç A ndre, ertesi günü konseri Philarm onic üyeleri i çin tekrarladı ve kon ser plâğa almdı. F a k a t hem hocası hem de kendisi, devam lı kon serler ver m ak için vaktin henüz çok e r ken olduğunu biliyorlar. H o cası Madam Robinor, Fevk a lâde elleri var. R om antik eser lere tam am en hâkim. Buna rağm en henüz bir öğrencidir, ve öğrenm eye devam etm elidir, diyor. Andre de devam lı konserler verm enin im dilik akıllıca bir hareket olm a yacağına ve daha ço k eyler ı öğrenm esi lâzım geldiğine ina TEFR İK A No : 87 ra bakm a. N eyi?... Y alnız bana beyi Neyi o lacak? Yusufu- mun, benim üvey oğlum o l duğunu... Ama öz oğlum kadar sevdiğim i, bırakm alarını... onu rahat Tam am! Tahm inlerim y a va yava gerçeklem eye ba lıvordu galiba! Şim di nerede Y u su f?. Bilm iyorum. K aç a k am dır ortalard a yor. gözükmü Bunu polisler de sordular. O nlara da söyledim Günde k aç posta uğradılar Yusufum un ii belli olm az ki bazan h aftalarca uğram adığı olu r. Peki, size o bakm az m ı?... H ayır, benim beyim den m aaım var. y eter de a rta r bile... O da bana Bu ev sizin m i?.. Evet. A llah bağılarsa benim... İhtiyar bir hayli kirli çık ı ya benziyordu. "Y u su f ne i yap ar?... O tom obil üzerine i yapar. Bana da doğru dürüst bir eyini anlatm az ki..." DEVRİM, 24 Temmuz Diinya Çapında Bir SL Münakaa Konusu Oluyor Riclıard Wagner nıyor. Bu tevazu,. m uhakkak 22 M ayıs 1963 tarihinde, do larında Almanya nın 1*1, - ı, ı ia ' 1 ğumunun 150. yıldönümü kutkı çok ilerlem esine imkân veya dıında hiehi- * 9 d m<.oır müzik ı recektir. 1lanan Rıchard W agner, dünya tısı olm amıtır ki \y M üsabakalarda, küçük konserlerde, ca tanınm ı bir bestecid ir. S a - ilehinde veya aleyhte ve - Andre W atts g i ı:atk âr daha ilk d rirnının tem k aalar cereyan bi - m utlu bir tesadüf sonucunda Sİlindsn s o n n büyük bir mü- sun. O günlerde, bu yeni yeni kabiliyetli nakaa konu;,u olm u, bu m ü- alar yüzünden ' gençler ortay a çıkm aktadır. ııakaa devam ed egelm itir. bozulduğu bile anl*tı İsim yapan veya henüz tan ın m ayan bu g en ç kabiliyetlere M ü îik âlem ini W ag n er ka- dar ilgilendirm i bir ikinci bes Bütün bu durum ' tarihinde önemli t bakınca insan B irleik A m erika da teci daha gösterm ek zordur. *5gal ettiğini piyano san atkârlığının Bazısı onu hayranlıkla tasv ib S anatkftr, konularını istikbalinin p arlak olacağını etıni, bazısı iddetle reddet- M itoloisinden alması düünebilir. mi, fakat herkes onunla ilgi- sıy*a >Rom antik < lenm itir. Geçen yüzyılın son- tur- Fakat gerek Kesim, A nd ıe W a t ts ı yor. "K a ç yaında iken yanı niza geld i?" On yaında iken... A nnesine ne olvnu?.. İsv içre de iken gölde boğulm u. Siz beyinizle n e rece evlendiniz? Burada, İstan bu l'd a ev lendik O ne zam an v e fa t etti. Sîzlere Omur. Kadın yine sü rekli olarak geğirm eğe b a la m ı tı: K usura bakm ayın, m eraklandığım bö yle olurum. d oktor çare bulam adı. zam an hep Buna hiçbir n H H k R R W afiler de İsm ini sey red erken gösteri- A yıp birey, biliyorum am a, ne ya payım ki elim de değil... T e k ra r b ir m üddet daha ge girdikten sonra, sükûnet bu l duğunu görü nce, su allerim i pepee sıralam aya b a la dım : Yusu fu n okum ası y a z m ası v ar m ıdır? L isenin son sın ıfın a ka dar okudu. Sonra bir g en ç lik derdidir. B ir kıza tutulup tahsilini yarıda b ırak tı. Lisan b ilir m i??... A lm ancayla F ran sızca b ilir. öğrencilere MATEMATİK ve FlZİK Dersleri Verilir. Garanti öğretim ve baarı Müracaat : Hergün ve arası Girne Caddesi No (K. Uysal ve Oğlu Ticaretevi) (D evam ı var) Dacbau da Tövbe Manastırı Münih, Nazi devrinde 30 bin mahpusun ve bu arada 1034 din adamının Öldüğü Dachau te - merküz kampında imdi bir tövbe manastın kurul mu bulunmaktadır. Uzun müddet bu temerküz kam pında yaamı olan Pisko pos Dr. Johannes Neuhausler in teebbüsü ile kurulan ve açılı merasimi de bizzat kendisi tarafından yapılan bu manastıra Mukaddes Kan ismi verilmitir. Manastırın mer kez noktasını Kilise ve o- nun etrafındaki hücreler tekil etmektedir. Rahibe ler burada dua ederek, harpte aynı yerde ilenen cinayetler için tövbe edeceklerdir. se orkestralama i bu sanat cereyanın çıkm ıtır. Wagner. rast" uzun bir mu âlem ine hâkim olr dan aynı prensip ni inkiaflar W agner yeni orke natıyla çağdala yük hayranlık iırıroto Kullandığı motiflerle operan, inkiafında m ıtır. W agner e itecisi demek, saı tıcılığm a karı Onun ortaya "sa n a t eserinin Bu sebepledir ki, Wagner ralarının metnini,mı ve bu operaların ne hususi bir atmosfer m ak için, Bavyeı de küçük bir festiv al binası yaptırmıtır, günden beri de bu küçü hir W agner i sevenlerin kezi olmutur. Burda nen W agner Festivali nız Almanyanın içinden dünyanın her tarafından lerce ziyaretçi gelmekti W agner, son müzik dramı sifa l ın sadece Beyreüth da sahneye konulmasını karar tırm ıtı. Fakat sanatkârın n ünden 30 yıl sonra, yani yılından itibaren eser dün r.ın bütün büyük dolam ağa baladı. W agner geleneği, operalara: önceler eğlu Siegfried tarafından d» vam ettirildi. Fakat zaman de ğ itik çe, temsil tarzı da değ iyordu VVagner in eserleri bu tesirinden uzak kalamazdı. Sı r-.atkârııı torunu VVİeland Wag ner bu vazifeyi üzerine aldı kard ei Wolfgang ile beral \Vagner in eserlerine bir çehre verdi. Wagner derin in rom antik dekoru sahne rieıı kaldırılmı, yerine geni bo sahneler konmu, i* 1,1 birlerine büyük yer verilmi Bu gibi yenilikler de dünya mn her tarafında ra yol açtı. Münakaalarda ı taya çıkan fikir aynlıklan tadın müziği bakımından «i'.ayıp, eserlerin sahneye kon1*1 u dolayısıyladır. Bu da W re r 'in eserlerinin halâ dinle) çilerini heyecanlandırıp,sm * lediğini gösterir. t İ T ı l M ı k. f a l > - '. İ KOÇ HURCU : (21 Mart - 20 Nisan! - Hâlini/dcn ikâyet etm iye lıiy hakkını/ yok. Bu yetmiyormu pil1111,1 sevenlere karı da garip davranıyorsunuz. HOC.A B U R C U : (21 Nisan - 20 Mayıs) - Kaıdi»'11 k» ıııntıı ve endielerden kurtarmalısınız. İK İZ İ L R B U R C U : (21 M ayıs - 20 Hazirar) - Her*v düündüğünüzden de mükemmel olarak yoluna gir.m»y baladığına güre istikbal sizin Y E N G E Ç B U R C U : (21 Haziran - 20 Temmuı) - 1 /i dolduran sebepsiz, sıkıntıdan dolayı artık hiç *, metisini/. Böyle eylerin üsümlct durulmaz. A S AN B U R C U : (21 Tem m uz - 20 Ağu m zdakilerin hakikî m aksatlarını merak edip duruy iniz. F ak at önce kendi maksadınızı açıklayın»** BAŞAK BU RCU : (21 A ğ u s t o s - 20 Eylöl) - s,î,n rtlflk İstfU*F* pek ço k kim senin olduğu gibi hayatta ulama nız. hır gayeniz var. T E R A Z İ H U RCU : (21 Eylül - 20 Ekim) - >» * vermeden im ce m uhtemel hâdiseleri akla gelil ey olup bitlikten sonra üzülmenin faydası A KK l> HURCU : (21 Ekim - 20 Kıoun) - se karınızda apaçık olan hakikatleri bir tfirî istem iyorsunuz. Mğe Y A Y B U R C U : (21 Kasım - 20 Aralık) - KH««mn kısm etine mâni olam az. Bu sebeple bof asmayarak kendinize itim ıd edin. OÖ AK HURCU (21 Aralık - 20 Ocak) -,» ki hiçbir emeğiniz bosa gitmiyecek. YalMİ t) dikkat lâzım. K O V A B U R C U : (21 Ocak - 20 iuhsl) ~ 1,.«yort»' niz gihı gitm eyince bo yere etrafın ızd aki nuz. H albuki kusur sizde. ; >ı\t snnt i t - Hiç dik bir sürpriz sizi bekliyor. Bundan ba$l>r <ltl ilksiniz ama sonra çok sevineceksiniz. "" W - '

3 9«s Sanatçı yor y a mn içinde Ve >ir m üzik topian t ki, Wagner'in ıleyhinde muna. an etm em i 0. de, bu münaka. n dostlukların î an latılır, urum W agner'in le önem li bir yer gösterm ektedir.»ularını Cermen alm ası dolayı, k d evre mensup ek tem a, geren, na bakımından»yanının fevkina agner - O rkest. r m üddet müzik ı olm u, sonra- sip üzerinde ye. hazırlanm ıtır, orkestralam a sa. ila n arasında bil k uyandırmıtır, tifle rle operana ipyeni yollar asid e c e opera bes san atk ârın yar;ıı haksızlık olur. in koyduğu eser, tam am ıdır ki, W ag n er ope nini kendi yaz- era la rın tem sili- a tm o sfe r yarat- y eran m kuzeyin- ta ra ehrinde ı y ap tırm ıtır. U de bu k ü çü k e- sev enlerin mer-. B u rd a tertiple- F estiv allerin e yalıdii un içinden değil * tarafın d an bin- ;i gelm ektedir müzik dram ı Paı e B eyreu th da ılmasını k a ra rla ıl sanatkârın ölü ıl sonra, yani 912 iren e se r dünya- lyük ısladı. ileneği, operalarını önceleri d tarafın d an de F a k a t zam an deil tarzı da d eğ - n e r'in eserleri bu ak k alam azdı. Sa nu VVieland Wag yi ü zerin e aldı ve gang ile berabe/»erlerine yepyeni di. W a g n e r dev- ik d ekoru sahne- ıı, yerin e geni konm u, ıık te- ük y er verilmi-5-»ilikler de dünyam da m ünakasala Münakaalarda or k ir ay rılık ları us- bakım ından ol- rin sah neye konu id ır. Bu da Wag- inin halâ dinleyı- :anlandırıp, sürük ;rir. p >1» _ H»liniıden i1 Hyorınus 8 'hl sui ) _Kendin' ku /i rar ) - Herscv yoluna g im ıiy ' rernnıuı) k ınl rtık hiç üzülme- liaz- Ju s 'o s) KorS'- etlip duruyor»11' tlaym ı? U) Si*in dc ula>nıak iüledıû1' U, karar rtı) - ta getirmektir- Her ilası yokm) - " k t,ir liirlü «örm e* ö - Kin-se kim«- * b o» «* l e r e olun >k) - Emin sabır * «İm/ l'ira/ İsler Jakılere k ı '» l rsl rt, _ Hiç un.ulmab«lan*";li sas'f*' i*. 4 A * * DEVRİM, 24 Temmuz y ü k s e l m e y o l u n d a OLAN GENÇLER Christine Montgomery HEVRiM in Hikâyesi: Yazan : MJlle McYVhiıter Terkedilmi Kalb ite o gece de bana gelm iti. B irlikte yiyecek bir eyler Bazı kim seler âık olup, kalblerini çaldırm akta tereddüt etm ezler. Bazılarıysa, ı hazırlıyorduk. Birden onun sırf kulak kesildiğini ve baını rıl sıklam âık olsalar dahi, kapıya çevirdiğini gördüm. hislerini öylesine saklarlar ki, Merdivendeki ayak seslerini hem kendilerini hem de karıben de duymutum ama, bu de kilerini m ahvederler. rece heyecanlanm ağa ne lüzum vardı. Kapı açıldığında i- İte Tom Jord an la M ary M iller in akı böyleydi... İkisi çeri genç güzel bir kızcağız de hislerini devlet sırrı gibi girdi. Gözleri ürkmü, ceylâsaklam akta öyle m ahirdiler nınkileri andırıyordu: Utana ki, akları dudaklarında yeer meden önce göçüp gidecekti.. Tom 'u küçüklüğünden beıi tanırdım. M ağrur ağır balı ço cuktu. Büyüyünce, yakııklı ve kuvvetli bir genç olm utu.. Rüzgârın yap raklan sürüklediği Sonbahar gününde ba- lıyan akım da tanım ıtım... Tom eskeri gecelerini bende Çeviren : Esen AYDAN MARLON BRANDO AKTÖRLÜCE VEDA EDÎYOR Sanatçı ve Toplum Ayhan Mente Hollyvvood Bir sürü a* yialar, bir takım söylentiler Geçen gün Fikret Dedolaıyordu ortalıkta. Yok M arlon Brando sinem adan çekiliyorm u, yok efendim aktörlüğe vedâ ediyorm u filân.. mirağ dostum Devrim de yayınladığı bir yazısında sanatçının toplumdan bek lediği etki ve tepkiyi görmediğinden Barolünde oynadığı Çirkin dert yanıyor A m erikair nın pröm iyerlerinde du. Haklıydı, ancak aca bulunmak üzere dünya ça ba suç toplumda mıydı. pında çıktığı turneden döndük Hayır suç ne toplumda ne ten sonra dedikodu alm ı yürümütü. de sanatçıdadır. Biliyo Bu iin aslını öğren- rum bazılarınız gülecek m ek lâzımdı. H akikaten ak tör öyleyse kimde birader? lüğe vedâ mı edecekti, yoksa diyeceksiniz. arada bir uçurulan balonlardan Bu sanatın gerçekten yeni biri miydi bu da? özünde olan bir düzendir. Brando geçenlerde, Univer- San at topluma uymağı gaye edinmez. Bilâkis toplum kiilerini zamanla etkiler değitirir, kendi g i tirdiği yeniliği benimsetir. Sanatın güçlü yönü de bu zaten, öyleyse sanatın topluma faydası var mı diyeceksiniz? Elbette var* dır. Ama sanat evrenseldir. Bütün insanlığın bü geçirirdi. Anesi onu 12 yaında Usa» Makinesi MUCiDi: öksüz bıraktığı için kendi tün çağların malıdır. Bu kendine yetim iti.. Bende kal gayeye vardığı ölçüde yücelir. Ancak bütün yüce dığı geceler, iyi açılık bildiğinden, nefis yem ekler yerdik. liklere giden yollar yalınız Bu tecrübeli hali genç yaıyla katedilir. tezat tekil ederdi. Bazıları Okul sıralarında sanat m elankolik de derdi Tom a. la ilgilenen birçok gençlerin Ama, ben onun hayatını bildiğim toplumun ilgisizliği için, yadırgam az, derdini karısında birer birer söndüklerini unutturm ağa çalıırdım. görmek iç burku Deniz kenarında m ütevazi sal Film Şirketinin stüdyosunda King of the M ountaiıı rı kabiliyetliydi güçlüydü cudur. Halbuki birçokla bir evceğizi vardı. Ekseri gec e le r deniz kudurmu gibi u- utana konutu: Bayan Eva? (Dağın Kralı) film ini çevirirken, set arasında kendisiyle Hayata atıldılar ve söndü veya öyle görünüyorlardı. Christine Montgomery. larıdır ve genç kız bu fark lrduğu için, bende kalmağı Buyurun dedim. hazırlıyacağı bir lisan ma lan da ortadan kaldırma- tercih ederdi. Devamı Sayfa 4 de görüen bir gazeteciye verdiği m ülâkatta, dedikoduları doğ Böyle birisi körler ler. kinesiyle bir gün talebele ya çalımaktadır. Meselâ rin, hariciyecilerin ve dı İngilizce den Ruscaya ya- ruladı. diyarında ayna satmıyamemleketlerde çalıanla- pılacak bir tercümede Pro Dünyada Neler Oluyor? E vet, öyle," dedi. Tamam cağım demiti. Çünkü ar rın daha kolaylıkla istedik fesör Suroruv bu mektu- İtm am gereken altı filmim daha var. Onları da bitirdim mi, okayan eli yoktu. Haya lerini sağlıyacağını ümid nin tercümesi sonunda, no ya, Elea despotuna karı gi bu iimin de sonu gelmi o la tın verdiği ikinci not ikin- tık hocalarının arkasını *)ri yabancı dili öğrenme bu yazdı cümlesi makine Yunan filozofu Elea lı Ze- çeyi bir daha görmedi. etmektedir. Christine, Bu mektup Profesör Su- ritiği suikastta suç ortakları 14 üncü Asırda lngilterede cak. Hepsi bu kadarm ı. ci dönem kanaat notları Birçok lisan mütehassısı böyle bir lisan makine ekline gelmektedir. si emredilmiti. Filofoz, dilini nın banyo havlularına sarın yapm aktan artık zevk alm ıyor Sanat hayatı mücadeleler vorov u yazdı ekline mn kimler olduğunu söyleme yalnız kral ailesi mensupları Aman, nasıl olur? Aktörlük kadar erken gelmiyordu. sini masal olarak kabul e- dileriyle koparıp despotun su mağa hakları vardı. Halk, hamama giderken havlusunu kat le," diye ceva? verdi. A ktör idealizim yolu, bir yaratı n uydu acaba? ' Belki de öy le geçmesi mukadder bir diyorlarsa da, bir gün bunu baaracağım, demekbileceği takdirde Christi kabele etti. (M.ö. 490) lı olarak kolunda taımak mee lükten bir dereceye kadar cı düünce yoludur. Bu güçlüğü de hallede ratına tükürmek suretiyle mu tedir. Los Angeles, Calı- ne Montgomery nin lisan buriyetlndeydi. halâ zevk duyuyorum ama.u Sanat hayatı toplumun fornia yakınlarında Cano- makinesi fevkalâde muvaffak olmu bir bulu ha mu yum urtalardan civciv çık B elçika Kongosundaki Aru- büyük zevk alıyorum ve bazı yeni sanatın çizdiği bir Geni uçlan üzerine oturtul var ki, baka eylerden daha çizdiği yolun dıında yep ga Park ta bir hesap mamery 28 yaında ve son ne ayni zamanda antropo ağırlığı bunu bozar. ve misyoner David Livingsto- ilâve edeyim ki imdi çevir- kines fabrikasında çalı- line gelecektir. Bir lisan maz. H ava hücresi bu uçta o- wimi Nehrine adı, burasını gö mevzular ilgimi daha fazla e yoldur. Bu yol yalnız an Christine Montgo- mütehassısı olan Christi- lup yumurtanın muhtevasının ren İlk beyaz adam olan kâif,kiyor imdi. Şunu da hemen katedilir. Gerçek sanatçılar bütün akaklar ortasınd ı derece cazip bir genç kız loi ve hesap makineleri ne tarafından takılmıtır. Bir m ekte olduğum film, hakikaten beğendiğim ve çevirm en bile yalnızdırlar. dır. Kendi düündüğü ekilde hazırlıyacağı bir li Üniversite diploması bu bir çocuk dersten kaçtığı za diye sormutu. Aldığı cevap, için sete gelm eğe can attığım Cenap Takdiri dıar mütehassısıdır. Elinde iki Hindistan ın Bhuyla lannda yerliye, Bu nehrin adı ne? san makinesinin halen lunan Christine, Caîifor- man, kaybolan vakti telâfi etmek için ailesinden birinin o- diyor? olmutu. Livlngstone Aruwiml yani Bu adam ne ilk film dir." dan bekleme içinden bir karılamakta olduğu yedine zorluk, değiik mern ra tahsiline devam eder- r.un yerine okula gelmesi mec bu sözleri yanlı anlamı ve nia Üniversitesinde dokto Devam ediyor anlatm ağa ses evet desin yeter Brando: Neden diye mi soruyorsunuz? Çünkü buraya ge- (Devam ı Sayfa 6 da) demiti. ıekıetlerin, değiik gramer ken hesap makineleri fab huridir. nehre Aruwimi adım takmıtı. sistemlerine göre hazırla rikasında da hayatını kanan cümlelerin tercüme zanmakta ve ayni zaman- Eski Yunau ın en mehur a milkarclik orm an da Aruwlmi Nehrin içinden geçtiği 25 bin ip David Niven ile akalaıyo um. Çok tatlı bir insan u Da esnasında asıl cümle ile da istikbalin mucidi ol- irlerinden Keos lu Simonides Ormanı adını taım aktadır. /id Niven. Çünkü acayip bir tercümesi arasında mey- mak yolunda ilerlemekte- (M.O ) yazılarına mu ;eh re takınıp aptalca roller /a ılana gelecek kurulu fark dir. _ kabil ücret isteyen ve alan ilk Filipin Adalarının en büyüğü oıyorum. Daha dün, Niven'in olan 40 bin mil karelik Luoıyorum. yazardır. Edebiyatı paralı bir Okur kardei rolünü oynadım..." is haline sokması dolayısıyle zon da adını bir yanlılığa Peki, aktörlük yapm azsa ne İlk modem yazar o sayılır. Ay borçludur. İspanyol kâifleri, yapacak? "R eisörlü k te beni m zamanda memleketinin en bir sandalın içindeki yerliye lir hayli ilgilendiriyor," diyen t büyük airi olması münasebe. adanın adını sormulardı. Y er Mektupları.irando, bazı bazı bir eyler tiyle 53 yıl üstüste defne da- li, kendisine, ne yaptığının sotenizde ie karaladığım, yazıhanesinin lından tacı giymitir. rulduğunu zannederek Lubir sürü yazılarla dolu olduğu zon (kürek çekiyoruz) demi nu ve bunlarla bir eyler yapması gerektiğini söylüyor. F a 1180 de ina edilen ve 3 m. ti. ayrı bir köe ayır dolarlık teberruda bulunmu den kalın duvarları olan Fran DEVRİM Gazetesi- boıa değil, her türlü spora kat ünlü aktör esas itibariyle sanın Bonaguil Şatosu bir a- Günein enerisinin ancak nin sürekli okurlarında yer verirseniz gazeteniz kendisini cezbeden eyin sinema ii değil, etrafındaki dün vuç fıstık karılığında satılmı sayılır de Jean - An- m aktadır. Bu miktarda yüzde 3/10, ü arza ula mm. Gazetenizin her sa- çn daha iyi olacak. yısını büyük bir ilgi iie 4 - En çok edebi roman ya olduğunu ileri sürüyor. loine adında bir bakkal, 41 çu 5 nisbetinde bir fazlalık, arzdaki bütün canlıları öldürme lakip ediyorum. lardan holanırım. "M eselâ medeni haklar mev val fıstık mukabilinde atonun sahibi oldu. ğe yeter. Gazetenizin nasıl hazırlanacağı hususunda pon uslü ile verirseniz o- de Burt Loncaster'in evinde 5 - İlâve romanları ku iu u, diyor. Brando geçenler okurlara sunduğunuz sorular pek önemli bir ko Fran sanın Lyonn ehri yer- King erefin î verilen resmi ka kurlar daha çok memnun zenci lideri M artin Luther Hindistan da en küçük zaman ölçüsü kainodi yani illerinden Hughes Jacqueston kalacaklar. nudur. 6 - Gazetenizde edebiyata yer verirseniz çok ı yaptığı konumanın tesirine <bulde hazır nulunnıu. Kingin bir parmak aklatmasının aldığı zamandır. 60 kere parnin franktan (20 bin adında bir milyoner, serveti Ben de her okur gibi, bu sorulan cevaplandırır- y olacaktır sanırım. Yal- öyle kapılm ı ki, adamın g a mak aklatmak bir naligai ce kahrından ölmütü. Varisi kenkendimi daha bahtı- nız edebiyat kısmına gaze yesin in tahakkuku için 5 biıı tekil eder. (24 dakika). olan yeğeni bütün ömrü müdyar hissediyorum. Yazı detince yoksulluk içinde yaamın gazetenizde yer alma manızı rica ederim. Çünkü okur gazeteyi açtığı san yardıma haz:r olduğunu ve istendiği zaman derhal ah Hollanda Kralı 3 üncü VVil- dolar) İbaret kaldığını öğrenin sim rica eder ve gazetenizin uzun ömürlü olmasını söylem i. liam, aynı zamanda İrlanda nutı frank m irasa vakit, hiçbir zorluğa katlanmadan aradığı kısmı Bra'.tdo nun "Ç irkin Ameri- Kralı 1 inci YVİlliam.skoçya konduğunu haber alınca, sedilerim. Kralı 'l nel W illlam, İngiltere vincinden yüreğine indi. 1 - DEVRİM in siyasi rahatlıkla bulabilir.. kalı nm pröm iyerleri dolayıtutumunu iyi bulmuyo - Kralı 3 üncü W llliam ve N or. X 7 - Kıbrıs tarihini kitap siyle yaptığı dünya turu, mesmandiyn Dükü 4 üncü Willl ile 1888 yıllan arasında Endcavour adını taıyan rum. Aynı zamanda nek halinde verirseniz okurlar lek hayatında im diye kadar»m dı. de beğenmiyorum. Çünkü gazeteniz birçok sayı Sorularınız dıında beğünü sağlam ı. Bu m ünasebet daha çok memnun kalır. gördüğü reklâm ların en büyü otuz gemi, Torres Boğazındaki aynı kayalığa çarparak bat Tarihte, hükümranlığı M sa larında siyasî sahifeye ö nim de bazı arzularım var le ünlü aktör. A m erikanın bü ati geçmeyen yalnız bir tek mıtır. Bu hesaba göre, her se nemsiz resimler koyar. Bunlardan biri de udur. tun televizyon ebekelerinde kraliçe vaıdır. Juana de Cast- ne bir adat Endeavuor aynı Meselâ : Çıplak kadın resimlerikatür resimlerine yer ve dan beri kendisine açık olan Meselâ gazetenizde kari göründü. F akat Brando, 20 yıl ro adındaki bu kraliçe, 1354 yerde denizin dibini boylamı yılı Mayısında Kastilya K ralı 1 inci Pedroyla evlenmiti, vustralya He Yeni Gine yi blr- tır. 128 km. enindeki boğaz A. 2 - Filim yıldızlarımızla yapılan röportalar o faydalı olacaktır. Bunun tin kendisinde olduğunu ve rirseniz gazeteniz için sahayı ihmal ettiğini, kabaha Düğün İspanyada Cuellar'da birinden ayırm aktadır. Su satdadar yeter değil. Bu rö- yanında bir de resimli ro bundan böyle bakn türlü hare yapılmı, nikâh iki piskopos hinin altında o kadar çok kaportalara her gün yer ve- manlara gazetenizde yer ket edip, içindekilerin! istedi tarafından kıyılmıtı. Bundan ya vardır ki boğazın pek ensiz «frmafas, gazeteniz daha vermenizi rica ederim. ği gibi açıklayacağını söyledi sonra olanları kimse bilmiyor, bir kısmı gemilerin geçmesine iiri görecek. Fakat ne derse desin, Bran Ertesi sabah kral nikâhı feshet m üsaittir. Bundan dolayı bo- 3 Spor sayfasını geni Öner ÖNSEL do sinem a âleminden çekilm ek tirdl ve bu tarihten sonra 15 ğaz uzun zaman gemilerin me tetirseniz daha iyi olacak. Yıldız sokak 11 A niyetinde olduğu intibaını bı Punıın yanında yalnız fut Limasol yıl daha yaadığı halde, krall- zarı adıyla anılmıtır. rakm ıyor. SA YFA ; 3 i«ıııaııaııaıııııaııııııııiiiıiiaııihiıııi(iıiıııaııihi«ıııııiıiııııııı<ıııııi iitıııııiı>»ııamiııaııııııııııııııihi'ir Köemden _ /ilw ru u t Hizaya Gel Bir TUrk oför kaçırılm ı ve dövülmü ya! İ tam am Gözündeki merteği görem eyip bakasının gözünde çöp ara- H k sevdasında olan bizim m ehur Rum basını için gün R g d u dem ektir. Oturdukları yerden hayal kurm ak için bu- tün güçlerini harcayıp duruyorlar günlerdir. Türk toplumu İçinde büyük bir tethi havası varm ı. Herkes korkusun- dan ne yapacağını bilmiyorm u. Tethi tekilâtı bütün ag.z la n kapatıyorm u... H att* polis ve andarm anın Türk me- sulleri dahi korkutuluyorm u, ilh Sözün kısası ne kadar uydurmak mümkünse o kadar uyduruyorlar ve veriüriyorlar. Nedir ki, onların bu akın halin, kendi acılarını unutmak için baka birtakım eyleric ugramıya çalıan kiilerin hallerini andırıyor. Bu hal, hu açlarını unutulm asına ne kadar yardım eder, bilinm ez. A-? ma insan bu kadar kör, ama insan bu kadar sağır olm az. ; Sanlü geçenlerde M agosada bir Eokacı öldürülm em i, ka-. til ortadan sır olm amı. Sanki B afta bir baka Rum öldü- rülmemi ve sanık m esulleri Rum olan bir karakolda bogu larak öldürülmemi. Sanki m uhalefet liderlerinden Dr. Der- vis'e kom plolar hazırlandığı iddia edilm em i. Sanki K ıbrıs Cumhuriyetinin kuruluundan bu yana ortaklarım ızın cep- hesinde hiçbir ey olm am ı. ; Bütün bunları unutabilm ek ve bir olay üzerinde gün- - lorce durabilm ek için kiinin ne durumda olm ası gerektiği ni düünün. Hizaya gelin beyler, hizaya! Gözündeki mertefii gör- mek gücünden yoksun k iilerin bakasının gözünde çöp a ram aları tek kelim eyle gülünçtür, ö n c e ortaklarım ız kendi toplumlarındaki tethi havasının bir çaresine baksınlar da, bakalarına sonra akıl versinler. DÜNYAMZ Geçenlerde Cumhuriyet gazetesinde Kennedy ve Kru- çef e ithaf edilmi bir karikatür çıktı. Y ıllar sonra sem alar- da dolaan Sezara Bir zam anlar burada Rom a m paratoı- lugu vardı... H itlere Bir zam anlar burada Nazi Alm anya- sı vardı... dedirtiliyor. N ihayet Kennedy ye de Bir zaman lar burada dünyamız vardı. dedirtiliyor. Ve dünyamızdan birtakım dumanlar yükseliyor. Yani bizim dünyayı kodun- sa bul. G erçekten de Moskova görüm elerindeki bütün ü- m itlere rağmen Doğu ile Batı arasındaki tüm buzların eri- yeceğine dair belirtiler az. N ükleer denem eler yasaklansa dahi roket denem eleri yasaklanm ıyacagına göre gelecek ne kadar Ümitli olacak? G erçekten yorum cular da N ükleer denem elerin yasak- lanm ası halinde veya, bu konuda ngiltere - Am erika * Rus ya arasında bir anlam aya varılm ası halinde, en önemli - noktanın Dogu ile Batı arasında meydana gelecek yakınla? madır. Bu yakınlam anın m eydana getireceği hava ile dün- ya barıını tehdit eden birtakım pürüzlerin halledilebilece- ğine inanılm aktadır. = Dileyelim ki Kennedy ile K ruçef i yanan dünyamızı sey? retirecek durumlar ortadan kalksın. M ll ll t l llll lll llli a illl lll llll lli a illl lll llll lll llir. m /Va z /h. fa c Ça m a ig l a r ih iz /c/m 6 u \s a/l e X<JL L AN/N/Z.. temiz t TEMİZ M e f? ŞE'r'/ Te r t e m /z Y ik a r m a a d «i f t l b W l'âv[ Lcö,RtÂ<liWlS sâ KYA*Ptl10ın t i r g > ı l ö g. bed u. eni ay: 311- o de o -.fcırvc İB s * 1

4 Sayfa 4 DEVRİM, 24 Temim» lte) Amerikada Zengin Bir Folklor Var *4» * *»»» Mü...i R esim de, New M exico da a han e kostü m lerle A ztec dan sını yapan bir kızılderili ekibi Nevyork, Seneler bo yunca Amerikaya göç etmi birçok millete mensup insanların her yıl atalarını hatırlamak için tertip ettikleri halk oyunları dolayısıyle Birleik A - merikanın fevkalade zeı> gin bir folkloru vardır. 1- çinde bulunduğumu? \az ayları zarfında tertiplen - mekte olan folklor festivallerine katılmak veya eğlencelerde hazır bulunmak için memleketin her görülm ektedir. köesinde hummalı bir fa aliyet ve seyahat merakı göze çarpar. de eski ile yeni bir arada görülür, yenir, içilir, ho vakit geçirilir ve dinlenilir. Meselâ Haziranda Nevyork ta İrlan dallar kendi millî günlerini kutlarlar. Bu festivale bu sene 40 binden fazla Amerikalıla mı rlandalı katılm ıtır. Kentucky, müzikal ta rihi bakımından çok ilgi çekici baka bir memleler. Bu festivallerde en en teresan dansların biri, A- ı-izona yakınlarındaki Hopi kabilesi mensuplarının yaptıkları yılan d a n sa dır. Canlı çıngıraklı yılanlarla yapılan bu dansı yabancıların seyretmesi ser besttir, fakat resim çekmelerine müsaade edilmez. Yılan dansı aslında yağmur duasıdır. Turistleri cezbeden ba ket köesidir. Popüler ar Va bir festival, Nevv Mexi kıları dinlemek için binler co nun Gallup ehrinde Kı ce insan yine Haziran a- zılderili kabilelerin Ağus yında Kentucky ye akın tosun ortalarına doğru eder. tertip ettikleri halk oyunlarıdır. Pennsylvania da, Hollandalların Navaho ların ey folklor festivaline tan dansı ve ate dankarı her sene aağı yusı bilhassa ilgi çekicidir insan katılır. Muhteem kostümlerle Amerikada festivaller yapılan Aztec dansı mn çok bol ve çeitli olduğun büyüleyici bir etkisi vardır. dan, hemen her yerde değiik ve yeni bir eyle kar ılaırsmız. Meselâ, Tem Yılın en renkli halk o- muzda Kutztown daki fes yunlarından biri Eylülde tivali mi kaçırdınız? Zara llinois te temsil edilir. rı yok. Ağustos ayının Şarap ile Peynirin Evlen Bu festivallerde zengin sonlarına doğru Hersheymilli kostümleri içinde dekine veya güz mevsikıvrak hatlı güzel kızlar minde Lancaster de yapıve kadınlar, yakııklı de- lan festivale yetiebilirsılikanlılar ekipler tekil e- derek ecdatlarının an ane vî danslarını, oyunlarını ve efsanelerini temsil e- derler. Bu festivallerde binlerce çeit yemekler hazırlanır, büyük ziyafetler verilir. Bu festivallerniz. Güneybatı Am erikanın hemen her köesinde Ağustos ayında Kızılderililer, beyaz adamın kendi BİZANSL BEYAZ GÜVERCİN Ragıp Şevki YEŞİM İte o anda İren derin b ir halsizlik içinde kendini Zoi- nin birbirinden iri m em elerle genilem i göğsünün üzerine attı, hıçkırm ağa baladı: Oh Zoi! Zoi!.. Panaiya bize acıdı. Onu bulduk Z oi1. ZA FER TACNN RENGİ G enç padiah Blâkerna sa rayının önünde beyaz atın dan yere atlark en güne de artık inm eğe balam ıtı. H aziranın bu ilk günü, ha va da sıcak tı. Şehrin so k ak larından bir buğu yükseliyor du. G ece belki de sis b astıra çaktı. A m a o rtalığa ho bir koku yayılıyordu. Fatih Su ltan M ehm et sara yın yanm ı p en cerelerine ba karak kaların ı çattı: Kim yaktı bu güzel sa rayı? diye hom urdandı. Hemen arkada, R üstem beyle b e raber durm akta olan Ham za bey iki adımda padiaha yaklatı: Padiahım, bu sarayı yakan bizzat B iz a n slıla rd 'rl dedi. Sonra bir b ir hâzinenin h i ' kâyesini, hem de sarayı kun daklıyan H iyorakesin m acerasını anlattı. Padiah bütün bunları öğrenince tek rar b a ını sarayın p enceresine kaldırdı: H âzineyi alsın lar bala rina çalsınlar. F ak at bu güzel saray a nasıl kıydılar? Ü zerinde bin bir renkle islenm i m oiayiklerin süslediği geni ve güzel avludan sa rayın içine girdiler. M erdivenleri ağ ır ağır çıkm ağa baladılar. H er ta rafta yangının izleri, perianlık ve bin bir yara vardı. M erm er m erdivenlerde ipek perdeler, renkli cam la, yaldızlı küçük tabu reler, ren k renk kadın elbiseleri bürünüyordu. S a ray batan baa b ir h arabeye dönmütü. Ü st kata ç ık tıkları zam an ise, alevlerin yaktığı, kavurduğu tavanları abanoz kapıları yaldızla par latılm ı parm aklıkları, gümü sedirleri gördüler. Padi ah tavanda bile harikulade m ozayıklar ilenm i olan bu saraya bakarak ve etrafına acı bir tarzda göz gezdire rek bir İran iirini yava y a va m ırıldandı: Bovm nöbet m izine der ta. rım E frasyab, Perde dari m ikined der K asrı K ayser ankebut. A rkasındaki kurm ay heye ti de, Ak Şem eddin ve M olla G ürani olduğu halde âlim ler de, beyler de, hepsi padi ahın bu teessürünü buğulanan gözlerinde okudular. H am za bey, bu 22 yaındaki hüküm darın yalnız büyük bir kum andan değil, yalnız büyük b ir siy aset adam ı değil, aynı zam anda san ata ve güzelliğe karı da hayran bir insan olduğunu anlıyordu. Fa tih teessürünü bu iir ile ifa, de ile yetinm edi, kısık bir sesle: Böyle bir sarayı bu h a le koym ağa nasıl m üsaade ettik? Bu kadar gaflet için de nasıl bulunabildik? dedi. Sonra teessüründen kendini kurtarm ak için silkindi ve dönüp arkasınd akilere baktı. İte saltan atlar böyle yıkılır! Bu saray y ıllarca pek çok im paratorun aaasını ve azam etini canlandırdı, durdu. E ğer biz de böyle hır sarayda devletin kudret ve kuvvetini unutarak yaam a ğa kalkarsak ayni ak ibete uğ rarız. Sara y la r sadece dinlen mek için kullanılm alıdır. S a mesi oyunu rokfor peyni tinin kefi ile ilgilidir. W isconsin de William Teli efsanesinin temsili çok ilgi çekicidir. Amerikanın bu festival mevsiminde eski kabile o- yun ve danslarından gü topraklarına daha ayak basmadığı günlerin âdet zellik kraliçesi seçimine ve an anelerini temsil e- varıncaya kadar herev den festivaller tertipler- yapılır. raylar yorgunlukların kısaca g iderileceği yerler olm alıdır. Burada türlü sefah atla yorulan insanlar davetin ilerin de dinlenm eğe k alkarlar ki, ite felâk etler o zam an ba gösterir. Ak Şem eddin kalın bir sesle: Şevketlû padiah, sen m illetine lâyık b ir padiahsın diye m ırıldandı. G enç padiah ileriye doğ. ru bir k aç adım attı. Bu sarayın bu salonu hem en tem izlensin, bir kaç gün devlet bu saraya y erlesin. B iz dahi bu sarayda dev leti idare edelim. Baka ça vular, ferm anım yerini bulsun! Padiah daha ileriye yürüyüp boydan boya yaldızlı ve cam lı bir kapıyla örtülmü T E F R İK A No : 88 geni terasa girdi ve oradan koca ehire uzun uzun baktı. K ilise kuleleriyle, ta bin.ı larıyla, taze yeillikleri ve ni hayet mavi denizi ile Bizans ehri, önünde serilip gidiyor du. Sanki eh ir genç padiahın ayakları dibinde yerlere kapanm ıtı. Dalgın dalgın bu akam güneinde yıkanm akta olan ehre bakarken kendi kendine öyle düünüyordu: Burası H ıristiyanlık â leminin bir yıldızı idi. Sönm ez bir yıldızı sayılıyordu. Ben bu yıldızı söndürdüm. A rtık burası bir İslâm ehri olacak İslâm î bol, ehir.. Ona artık B izan s d iyem iyecekler, Kons tantinin ehri diyem iyecekler, İslâm î bol bir ehir diyecekler. K i T A BEVİ! T ER K E D İLM İŞ KA LP (3 den kalan) Ben M ary M iller im. Ho geldiniz" diyerek, neden geldiğini düünmeğe b aladım. Şey... dedi. Babam size tah setm iti benden.. babası? Kimdi Evvelki geceyi hatırladım. Y alı bir adam dükkânım a gel mi çocuklarından behsediyor- du. Birden lâfı küçük kızm a [getirdi. Okuma yazm a bildiğini ve iim e yarıyacağını söylü y o rd u. K afa sallıyarak iimin baına geçtim. Ona üm it falan aa verm em itim am a, kızını nedense yollam ıtı. Adama ihtiyacım yoktu. H akikati sö ylem ek üzere açılan ağzım, To- mun vaziyetini görünce kapan dı. O caktaki alevlerin daha sert bir ifade verdiği yüzü, ta m amen kıza dönmü ve üstlı ne yüıüyecekm i gibi bir hal alm ıtı. B ereket çabuk kendi, r.e geldi. Bana dönerek: Sıkıcı kı günlerinde y a l nız kalm am ak için iyi bir a r kada dedi. E vet am a, havaya para M e yem em Tom. Şey... Benim bu günlerde ufak bir iim olacak, am a epey ce kazançlı bir i, bir sürü m alzem e de geliyor... T om un söylem ek istediğini anlam ıtım. M alları bana vererek, ihtiyacım olm ayan bir lacaktı herhalde... G ünler geçm eğe baladı. Tom hergün az m iktarda dahi olsa, b ir para tedarik ederek getiriyor, ve M ary ye sığıntı gözüyle bakm am am ı istiyordu. Bu ufak tefek paraları ne ıeden bulduğunu m erak ediyordum. Belki tavuklarını satı yordu. Belki de... bakasının em rinde çalııyordu.. Tom getirdiği paradan bir kısm ını biriktirm em i istem iti. Ama, M ary nin babası bir k aç gün sonra gelip kızının ay ıklarını istiyecekti. Daha top lanm am ıtı parası. Hem baba- sı öyle bir insandı ki, kızı ç e kinm eden daha kazançlı! bir m esleğe dahi atabilirdi.. Ona, Tom un parasını verseydi m, Tom m ükül vaziyette k alacaktı. Durum nazikçeydi... A ma üzülm ek bounuydı. M ary, her eye rağm en bana çok yardım edivordu. Dükkânda adeta sağ kol olm utu. Am a bir alıkanlığı tuhafım a gidiyordu. iini bitirdiği zam an eline geçirdiği kâğıda, oturur, isim ve soyadının ba harflerini ya zardı. Ama, bu öyle histi ki, her genç kız, evvelâ kendi harflerini yazdıktan sonra, sevgilisininkileri de yazar ve birlikte olacakları günü tahay yüi ederdi. Ben, M ary nin bu hislerle hareket ettiğini anlar, sevgilisinin adını yazm ayıını, yardım cının ağırlığını h issettir utangaçlığına verirdim. m iyecekti. Böylece M ary nin parası ödenm i olacaktı. Yap acak yegâne ey kızcağıza yatak hazırlayıp, çam aır lsrını koym ası için yer gösterm ekti... Ben de onu yaptım. Yem eği birlikte yedik. Onları, sezdirm eden süzüyordum. Ç a bucak anlam ılardı. Uzun lâf lara ihtiyaç görm em ilerdi. Yıldırım akı dedikleri bu o- Ç avular ve solaklarla berab er bir kısım Bizanslı e sirler B la k e rn ı sarayının tem iz liğine hemen bağlam ılardı. B ir solukta koca saray döküntülerden sü ratle ku rtarıldı. Sonra hemen uzun barka lıkla yaldızlı Bizans koltu k ları, halılar, sedirler, ipek ör tüler tedarik edildi. Salonun her tarafı batan baa halılarla kaplandı. Sedirlerle dol duruldu. Padiahın otu racağı koltuk, diğer bütün k o l tuklardan çok daha m uhteem, altın ve gümü kakm a larla süslü, siyah abanoz bir koltuktu. F atih bu koltuğa oturunca derin bir nefes a l dı. V» sonra eliyle âlim lere ve kurm ay etti: Mccldiyc Sokağı 15/A. T e l: LEFK O ŞA heyetine iaret Bütün hepiniz yorgun- (Devam ı V ar) B ir zam an sonra, Tom da e- line geçirdiği kâğıda ayni ey leri yapm ağa baladı. A lev ba cayı sarm ı diye düünüyordum. Nitekim, Tom, iinin erken bittiği her gün, bahçed e ki yalı ağaca dayanarak, U- zun uzun çak ısıy la elii yapar dı. M erak saikasiyle ağaca tak tığ ım d a sadece T. J. harfle rini gördüm. A klarından em in olm utum. Am a, onları bu ekilde görm ek asabım ı bozuyordu. M uazzam utangaçtılar.. Bazen bahçede, Tom, gülen gözlerle kıza bakar, yanına çağırarak, ku ve ağaçlar hakkında konu urlardı. T abiî eylerdi bunlar am a, âık bir insanın tarifleri bam baka olurdu... M ary nin kendinden geçercesine onu din lem esini buna yorardım. Bu hallerinin kıın tamam en bastırm asına kadar devam edeceğini düünürdüm. Daha a lıırlardı birbirlerine. Onları yaklatırm ak için e- lımden geleni yapıyordum. Bir g ece babaa otu rarak, p atates ayıklam alarını rica ettim. M esuttular.. Şakalaıyorlard ı. Birden elleri birbirini buldu. N ı ıt a ii ıı ı ı ı ı i i i i ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ı i i i ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı i H H tıııiiiıtim iu ıııih fitttu U tih ttıtiııu iııi V A R - 3E N E B HAKKİ HAKERİ Kaplumbağa ve Tavan Hikâyeyi biliyorsunuz. Gene de anlataylm Neden mi? Ben seviyorum bildiğim bir hikâye i nin yenibatan anlatılmasını. İnsan dinledik daha iyi anlıyor kulaklarının değerini. Anlam nin bilincine daha iyi varıyor. Hikâye yarıla ilgilidir. Yava yürüyen 11 dört ayaklı kaplumbağayı koabilen dört a yaklı tüylü tavan yarıa dâvet etmi. Belki d, aksidir. Belki de tavan yavalılığma bakm 1 i dan kaplumbağayı yarıa çağırmı, tkisl de 1 labilir. Eğer tavan kaplumbağa meydan okunı sa doğrusu saygısızlık etmi. Yok kaplumba ğa tavanı çağırmısa yarıa düüncesizlik), bulunmu. l l Her neyse. İster biri, isterse öteki dâvet 1 te bulunsun. Bu önemli değil, önemli olan iki i sinden birinin yanı kabullenmesi. Yarı balamı. Y an yolda tavan bir ags cin altına uzanmı: Nasıl olsa kaplumbağa karde çokgj rilerde. O buraya gelinceye kadar ben uyur u-1 l yanırım. Geri kalan yolu yanlaa bile uykum. dan yararlanarak, kendisini gene geçerim, l Yatmı uyumu tavan. Güzel bir de rü ya görmü. Yarıı kazanarak bütün o ülkede! yaayan ve yarı eden hayvanları geçtifeini mii rüyasında. Rüya bu. Gerçeğe uymaz çok kere. Yok sa tav an ceylânı geçebilir mi hiç? Gelelim kaplumbağaya. Zavallıcık uğraıyorum tavanı yetieceğim diye düüne-1 rek. Buna da inanıyormu ha! Geldi zaman, gitti zaman. Yürüdü kaplumbağa, uyudu tavan. Sonunda... Mademki biliyorsunuz ne olduğunu sonun da; ne diye söyletiyorsunuz beni? Yoksa siz ( de benim gibi dinlediğiniz bir hikâyeyi bir da ha dinlemek, kulaklarınızın değerini mi anla mak istiyorsunuz? Anlamanın bilincine var mak mı istiyorsunuz? Vazgeçiniz bu sevdadan. En iyisi bir filo zofun dediğini dinleyiniz: İki kulağımız ve bir ağzımız vardır. Dt mekki konumaktan çok dinlemeliyiz. Şimdi o filozofun dediğini dinliyorum, i ğer siz de dinliyorsanız, öyleyse... anlatık d mektir. Bu da bir sanat değilse nedir? S ll'll:! Kitap Sarayı ı ri'm İkisinin de gözlerinde im diye kadar gördüğüm en tem iz ak parlıyordu.. Aradan günler geçm iti. B ir gece onları birletirm ek için ADANN EN BÜYÜK TÜRK KİTAPLĞ Mecidiye Sokak Lefkoa U/.un yıllardan beri Türk kültürüne hizmet d ne yapm ayı düünürken bahçeye mekte olan KİTAP SARAY beğeneceğiniz telif çıktım. Plânım ın iyi bir tercüme romanlar deposudur. O n b in le rce cilt ara n etice verdiği takdirde, Tom u dan siz de beğeneceğiniz kitapları seçebilirsiniz, gelecek kı evli görecektim.. KlTAP SARAY aynı zamanda Türkiye'nin t E rtesi sabah günüm pencere balı gazete ve dergilerini günü gününe ithaıed de T om u beklem ekle geçti. Ni tevzi eden en büyük bayiilik tekilâtlarından biri hayet uzaktan kendine has yü sahiptir. rüyüüyle, geldiğini gördüm. Mary örgü örüyordu. A ağıya yollam ayı düündüm. "M ary, hadi canım. A ğacın yanında süt iesini bıraktım. Mary m em nuniyetle yerinden kalkarak, aağıya indi. Ş i eyi alıp gelecekken, m utadı veçhile ağaçtak i h arflere bak tı. A llah A llah, ağaçtak i harf, ler çiftlem iti. T. J. ve M M. harfleri göz süzüyordu. Tom kızın yanına gitti. E liyle ağaç tâki harfleri okıyarak, M ary. ye baktı. M ary nin gözleri sulanm ıtı.. Birden kendini To mun kuvvetli kolları arasında buldu. T om un terkedilm i kal bine giren yep yeni ıık onu tam am en canlandırm ıtı. Niha yet ben de m uradım a erm itim. Ho, belki geçen günler, ağaçtaki h arflerin sırların ı çö zecekti, am a benim bu m asum kabahatim i affed eceklerd i mu akkak. D izgi, B ask ı, K lie D E V R İM B A S M E V İ L EFK O ŞA = 5 KlTAP SARAY her zaman için emrinizdetl iler istediğinizi, her aradığınızı yalnız KlTAP Yl'nda bulabilirsiniz. OKUYACAĞNZ KİTAPLAR KALİTELİ StC BİLMEK tçln KlTAP SARAYNA BAŞVUR KltaP! Tel.: CEMAAT MECLİSİ PİYANGO BİLETLERİ KAPŞLYOR 30 Ağustos da talih kuu baınıza lir. Yalnız 100 mils vererek bir piyango D alınız ve talih kapınızı açık b u l u n d u r u n u z. rinci ikramiye olan iki bin lira size sa e? bilir ve bütün rüyalarınız hakikat ola r' L sat kaçırmadan derhal bir bilet alınız ve ııızı deneyiniz. Toptan satı için RÜSTEM KİTA ne müracaat ediniz.

5 Temmuz ı ;, * llltıııı:ı î anlatayım. ı bir hikâyeı» dinledik rinl. Anlama yürüyen ev-»ilen dört a- ni. Belki de ına bakma-». tklsl de o- dan okumu t kaplumbafüncesizlik'e Öteki dâvetîmll olan ikivan bir ağa- DEVRİM. İ* TemmU' 1963 " ~ ~ Oynucularına tam bir İtira V.at vererek bütün se mt m aç - lamu yasak eden G alatasaray önümüzdeki futbol mevsimini 1 Ağustosta açacaktır. 5 Ağustosta Beikta ile ananevi Şeref - Yen kupası için k a r a c a k olan Sar»-K ırım /,iar 10 Ağustosta Bursa veya Yalovada kampa gireceklerdir Galatasarayllar Bu Yıl B üyük Transfer Yapmamalarına Rağmen özarı: Galatasarayı Bu Yılda G alatasaray'ı bu yıl da am piyonluklar beklem ektedir. Bu arada Fenerbahçenın kurmu olduğu atom forvetin e de bir sorum uz ü zerine tem as etlen ö z a rı bu konuda unları söyle m istir : F enerbah çe takım ı çok kuvvetli bir forv et hatı kurdu ğu aikâr. A ncak bunun M illi Spor yazarları Birliği için yanı T a k ım forveti olduğunu söyle, lacak Fenerbahçe ve B eikta m ek ise falcılığa ait bir ey ü- maçları için kam pa girecek, lur. Ö yleki, geçen yıl son maç olan G alatasarayllar Liglerin halamasından b ir iki gün ev- vel stanbula döneceklerdir. larda T ü rkiy e nin en form da iki forv et oyuncusu Uğur ve T arık idi. Bu iki oyuncunun Cokun ö z a rı bu konuda yanına bir de Gol kralı olan Şunları söylemitir : Geçirdiğimiz futbol m evsi mini iki ampiyonlukla kap a - yarak bu arada Avrupa am p i yon Kulüpler üçüncü tu ra ka dar yükselen Galatasaray bu yıl da atlatılması güç ve önam li vazifeler beklemektedir. T a kımımız yapmı olduğu tra n s ferlerle gerek Liglerde, gerek - Türkiye Kupasında ve A v ru p a rde çok g e - ; Şampiyon Kulüpler K u p asın - ben uyur u- da geçen yılki kadar id d ialıd ır bile uykum- ' Bununla beraber ra k ip le rim iz geçerim. el bir de rii ; de kuvvet bakımından geçen ; seneden çok farklı. Ö yle zanne tün o ü lk e d e İ diyorumwbu y" İÇerdeVed, geçtiğini gör allıcık habire diye düünetavan. >arda giritiğimiz m ücade'cler ok çetin geçecektir. Her za - iman olduğu gibi takım ıır zı tekil edecek elemanlara güve ;nim sonsuzdur. luğunu sonun! Antrenör Sp ayiç in Y ugos - i? Yoksa siz lavya ya dönmesi üzerine, ant- './. i l M etin ilâve edilirse M illi ta -!kım forvetinde sad ece iki k iilik bo y er kalır. Bu iki kii - k kere. Yoknin de Fenerbahçeli mi G alata saraylı mı yoksa B eikta'tı mı olacağı düünülecek b ir ko nudur. Gönül ister ki bütün futbolculiar önüm üzdeki k arılam alarda form gostersim er Avrupa Şem piyon Kulüpleri Kupasında Fernçvnro ile is - tanbul d aoynıyacakları ilk ma ça da tem as eden ö z a rı karı - lam a hakkında İlk m açın bu iada ve Türk futbolunu yakından tanıyan bir ekiple oyna - mas> bizim için b ir dezavanta K anaatim ce Avrupada söz sa - hibi olan M acarlar geçen yıl elediğim iz Polonya ve Rom en futbolünden kat kat üstündür ler. Beiktaı Avusturalyalı > Melchior Çalıtıracak tâyeyi bir d a - ıenörsüz kalan Beikta takı erini mi anla- lım, yeni bir antrenör bulrmıbiiineine var i tur.? Avrupa'daki bazı memlekeciyisi b i r f ilo - P cre müracaat eden B eikta KulUbüne, Avusturya'dan biı ız vardır. De- eliyiz. inliyorum. E- ;.. anlatık d e- { itlim t V s [İTAPLG cevap gelm i ve antrenör ismi olarak E m est M elchior veril m itir. B eik ta Kulübü ile M elchior arasında antrenörlük mevzuunda bir prensip anlam asına varıldığı için, yeni ant renörün ay baında ehrim ize gelm esi beklenm ektedir. Şampiyonluk Bekliyor,, Dedi HakkıYetenGençiki Elemana Güveniyor Beiktalılar YosofıVe Sanlı yla Şenol Ve Birol un Yerini Doluracak Şenol ve B irol u Fenerbahçe ye kaptıran B eikta, imdi bu iki futbolcunun yerine Yusuf ve Sanlı adında iki genç fut : bolcu k oy acak tır. B eikta G enç Takım ından yetien bu iki futbolcuya, geçen sezon Bi rol un cezalı olduğu sırada ıans verilm i v nüsbet bir netice alm ıtır. Şenol ve B irol un gitm esin - Men sonra, bu iki futbolcuya, imkânı verilecektir. N itekim bu sene daha fazla oynama bu iki futbolcu hakkında ; S allı ve Y usu f, bizim için bü - yük bir kazanç olm utur. Ş e - not ve Birol gitti, ama bizim imdi yeni Şenol ve B iroi u Lmuz var. Bu sezon Yusuf vetadır. Y ugoslavya ya döıien Sanlı üzerinde duracağız. Gö - leceksiniz, bu am atör iki futbolcum uz çok yakın zamanda Şenol ve B irol u aratm ıyacak- tır dem itir. Forvet hattında ve muhte - m elen san trfo r ve soliçte yer alacak olan bu iki genç futbol cu, ayni zamanda A m atör Mil li Takım kadrosun'da da bulun maktadır. Hakkı Yeten genç takım la - ında daha birçok kaliteli fu t bolcunun yer aldığını ifade e- derek : Şenol ve Birol gitti Zannettiler ki, B eikta yıkıla cak, bir daha belini doğrult ı- m ıyacak. Ve hattâ, Millî Lig - de aağı sıralarda yer alacak e m Bunun ne kadar yanlı bir düünce olduğunu, sezon balasın, anlıyacaklar. B eikta ta kımı, hiçbir zaman iki futbol cunun gitm esi ile yıkılm az. Şe nol ve B irol u m ehur eden, bugünkü duruma sokan B eikta tır Şenal ve B irollar he zaman B eikta tan çıkar. Be ikta, baka bir takıma beıı zemez. Bizde futbolcu tarlası var... dem itir. Hakkı Y eten den baka me- nacer İbrahim Tusder de Sanlı ve Yusuf'un büyük istikbal ve dettiğini ve Şenol ile B irol un yerini dolduracağını inanmak antrenör Spayiç de, Sanlı ve Yusuf a değer verilm esir' lem itir soy M E V S İ M İ N İ L K G O L Ü!. Liston iki Dakika 10 Saniyede Patterson u Nock Out Etti Bin lerce seyirci önünde yapılan yılın boks maçında Pat - terson Liston a ancak iki dakika on saniye dayanabilm itir.! m açı seyreden m eraklılar m açın pek erken sona ermesi üzerine sükûtu hayale u ra * m ılardı. S A Y F A : 5 ATLETLERİN DURUMU VİYA N A A vusturyanın ileıı Patterson bu m aça daha faz gelen spor doktorlarından biri la önem verm esine ve daha ciddî çalım asına rağm en bir baarı elde edemedi. Ferhatoviç Fenerbatıçeyi Yugoslavyaya Davet Etti Sezon sonunda büyük ümit lerle Y ugoslavya dan Fenerbah çe ye transfer edilen müslü man asıllı Yugoslav futbolcu Ferh atoviç in yurduna dönmütür. m ukaveh sini Bu son derecede sportmen ve efendi futbolcu m em leketine döndükten sonra, burada edindiği dostlarını unutmamı ve kendilerine m ektup gönder m itir. Bu arada Fenerbahcc kulübüne gönderdiği bir m-:k- tupta Fehatoviç, kendisin gös kür etm ekte ve kısa zam an - da edindiğim arkadalarım ın sam im iyeti, Fenerbahçeli taraf tarların yakınlıkları hayatım ın en m esut hatıraları olarak dai- Beiktaın bu yılki Uç artıı: Yusuf Sanlı ve Güven birara da görülüyorlar. terilen alâka ve anlayıa teek.nektedir. Beikta üç Futbolcuyla Mukavele imzaladı kıbrıslı Hüseyin Jieiktata Şenol, Birol, Ogün, Aydın î Ali lhsan ın Fenerbahçe ye, Su atın da Beikta a geçm esin - den sonra heyecanını tamamen kaybetmi olan transferin so nuncu haftası, nisbeten heye :anh baladı. Cundan evvel Beykozla m u rüne hizmet et- kavele imzalayan, fakı*. tu-.di ceğiniz telif ve si için Karıyaka kulübü ıarailerce cilt arasın fında Bölgeye para v a tırla n ;ebilirsiniz. Hüseyin'in, adı genç kulüple Türkiye'nin belli yaptığı mukavele hükümsüz üne ithaı eden, sayılmı ve bu futbolcu dün Harından birine de Beikta la kontrat im zalamasına itiraz eden Beyko/lu lar, bu futbolcu hakkında kat- f kararı T ran sfer ihtilâf Komi in emrinizdedir. tesinin vereceğni iddia etm ek ı KtTAP C-ARA- tedirler Bilindiği gibi yürürlük te olan yeni talim atnam eye H ÜSELİN B E ŞİK T A Ş TA Feriköy satıa çıkardığı Hüseyin, dün B eikta la m ukavele im zalayarak kulüp değitirdi., u İH TİLA F H ALLEDİLDİ B eikta tı idareciler dün sü - reyya ile konuup ihtilâfı hail ederek genç futbolcuya m ukaveleyi im zalattılar. na kalbimde taıyacağım dem ektedir. Ferhatoviç ayrıca, arzu edi- Jiğ i takdirde F enerbah çe nin m uhtelif karılam alar için Yu goslavya ya davet edilm esini temin edeceğini de sözlerine ilâve etm ektedir. T eklifi F. Bahçe idare heyeti tetkik et SU A T B fc ik T A Ş'U sene G alatasaray kasasından para alan Su at M am at, artık İtan isteyecek. Dün m ukavele imzalarken. futbolün karılığını B eikta Galatasaray ve Fenerbahçe Kupadaki Rakiplerinden Memnun göre, bir mevsim içinde iki ay LlTELl SEÇE- R mukavele im zalayan futbol b a v u r u n u z cu, boykot cezasına çarp tırıl - Kitap SaraJ1 maktadır. Tel SÜREYYA N İH A YET Avrupa Şam piyon kulüpler tindeyim. Bu itibarla Ferençva İSM ET ULUG TUR ATLA Turnuasında M acar Şam piyo - ro'un G alatasaray için çok! BEŞİKTAŞ LA ru Feren çv aro un, G alatasa - tehlikeli bir rakip olduğunu YA C A G lz D İYO R... ray karısına düm esi, Sarı söyliyebilirim. Fakat bu demek MUKAVELE YA PT Avrupa Kupa Şam p iyon lar Kırm ızılı cam iada değiik reak ıdeğildir ki, üm itsiziz. Geçen Turnasının fıkistü rleri çekil - siyonla karılam ıtır. B ir kı - sene olduğu gibi bu sene de i- D iğer taraftan m ukavelesii mi ve bilindiği üzere Fener - sim yetkililer rakipten kork - yi neticeler elde etm ek için nin tamdidi için istediği bahçeye henüz ismi belli olma tuklarını söylerlerken, bazıları çok çalıacağız. Ferençvaro İl e t l e r İ lirayı nakit olarak almadığı yan bir Rumen ta k ın ı dünri da ikinci tura atlayabilecekleri un Fenerbahçe ile yaptığı m aç takdirde, bir sene futbol oyna- tür. Bu konuda Fenerbahçe Re ni ifade etm ektedirler...tt mayıp B eik ta la m ukave e isi ism et Uluğ unları söyi : G alatasaray için kıstas olmaz.. lş,nıza ın a Ku - imzalayacağını, iddia eden Sü m itir : FREN Ç V A RO Ş HAKKNDA Zira o zaman sezon geçm i ve i y a n g o b i l e t '» reyya. ı nihayet dün kuıuba nal,rakip takım ın bazı öhretleri Çekilen kurada bir Rume.ı ıdurunuz. Bl L m i ve lira pein, 20 - sakat bulunuyordu. K ısaca ili: takımına dümü olmamız b i M anecer Gündüz K ılıç uıiıe isabet ede liralık da senet altım ı a lır turda zorlu bir m aç yapacağız zi memnun etm itir. insalu tı, lan söylem itir : M acar futbo t olabilir. Fir-î diktan sonra esk i k ilü b ü ile c herhangi bir aksilik olmaz, bu hn mukavelesini tem dit etırıi lunun teknik ve kuvvet duru - lımz ve san** D iğer taraftan İkinci Reis seneki takım larım ızla ilk turu tir.lfp, - munu biliyoruz. Dünyanın en Rüçhan Adlı, karılarına Feren atlıyacağım ızı zannediyorum. iyi futbol oynayan takım larına dün G alatasaray i - çvaro un dümesinden mem- İkinci turda daha iyi bir raki,; sahip M acaristan ın bizim kar transfer ett'ğ i su nun olduğunu ve ikinci tura a t( le, tatm inkâr hasılat elde ede - talim atnam eye ım ıza düm esi pek sevinile - (ayacaklarım söylem itir. bilm eyi ümit ediyoruz." G alatasaraym rakibi Frençva io ç. t im zalanıtır. cek bir husus değildir kanaa geçenlerde yaptığı bir konu - mada bugün sporun hemen her sahasında uyuturucu mad deler kullanm anın bir adet halini aldığını söylem itir. A vusturya Eğitim Bakanlığının em ri üzerine yapılan bir etüd n e ticesinde, uyuturucu maddele "in zannedildiğinden de fazia niktarlard a kullanıldığı anla - silm itir. P refesör Ludwig doping idi verilen uyuturucu madde kullanılıını sporda hareket kabiliyeti seviyesini yükselt - mek için kullanılan sun i vasıta olarak tarif etm itir. Pro - kop, dopingin bilhassa bisiklet ağır atletizm, futbol ve uzun m esafe kouları gibi spor kol - larında gayet yaygın olduğunu 'söylem itir. D oktor, bugünkü ( portmenlerin, norm al eğitim m etodlarıyla elde edem iyecek- leri veya ancak çok büyük gay le t sarfıyla baaracakları du - rum ları kolayca tem in için dop ing e bavurduklarına iaretle, bir sporcuyu herhangi bir re kor kıracak sev iy ey e ulatı - manın norm al yollarında fev kalâde zor olduğunu söylem i tir. Prokop "İte bundan dola yı a tletler veya sportm enler, bütün psiik ve fizikî ku rv; lerini tu n i vasıtalarla harekete g eçirm ekted irler dem itu ı D oktor, sportm enlerin bil - hassa nebatî zehirler, hormoıı- lar ve vitam inleri fazla dozlarda aldıklarını belirtm i ve a hılar ilk zam anlar herne ka - 'dar daha tatm inkâr bir netice i ederlerse de, bunu takiben k ı sa zamanda büyük bir bitk in lik ve fizikî zafiyet içinde ka- lırlar, dem itir. Doping in ayini zam anda sıhhate çok menfi :bir ekilde tesir ettiği de bili - nen hakikatlerdendv Prokop, a tletlerin hareket kabiliyetlerini a rtt.m ak için ip n o tizm a veya telk'n yduyla denem elerde bulunulduğunu ve bundan da kayda değer ne ticeler alındığını söylem itir Bu konuda seferlerimde 100 A- vusturyalı a tlet süt, talk ve e kerden yapılm ı tabletler veril imi ve bunları yutanların spı r kollarında büyük b aarılar eld e ed ecekleri söylenm itir. Hapların neden yapıldıkların - dan haberdar olm ayan atletler kendilerini bunların iyi tesirine inandırdıklarından, hakikaten norm alin fevkinde neticeler alm ılardır. Doping in yaygın bir hal a l ması neticesinde, bu tehlikeli durumla Sth asbu rg daki K ont, yi m egul olm ağa balam ı vt bütün Avrupa m em leketlerini, atletleri doping den korum ağa ve kurtarm ağa davet etm itir. Prokop, yalnız m em leketle - rin değil fakat aynı zamanda spor tekilâtlarının da doplina i ortadan kaldırm ak için doping kullanan atletleri cezalan dırma yetkisine sahip olm ası gerektiğini söylem itir. î l ö ğ - bedu. eni a y ; 3(1- o de- ö - İ 'r - v - lir

6 D EV R İM, 24 Tem m uz 1963 A M U M a s r h UB A S 1 A ntonis Z ahariya, Dr. D er v is e M ektup G önderdi. E TN İK İ g azetesi, yukarıdaki balık altında u yazıyı y ay ın lam aktadır : Lond ra dan alm ı bulundu gum uz b ir m ektubu, halkın d ikkat nazarına sunm ak için aynen aağıya d ercediyoruz ; Londra, 16 Tem m uz, 1963 Sayın Bay D ervi, Büyük b ir esefle g azeteler - ü e okuduğum a göre, hayatınıza k arı b ir su ikast tertip ed i liyordu. Size k arı düzenlenen bu su ikast ilk su ikast değildir; g eçm ite de K ıbrıs Cumhuriyti tinin yüksek ah siy etlerin in i tirak ıy le hayatınıza suikast tertip ed ilecekti. karı bir G azeteci F arm ak id is in kaçı rılm asm dan hm en sonra si/.e su ikast tertip ed eceklerdi. Ha- k ik a tta gerek Farm akid is in ka çırılm asında gerekse sizin k a sında iki siyasi parti kurulm a - çırılm anızda faal bir rol oyna sı konusundaki görüünü alır - m am bana tek lif ed ilm i, fa - kat bunu reddetm itim. Sizi kaçırm ak için bana bay... (burada isim aynen v er.' m ekted ir) em ir verm i, k a çırılm anızın B a y... (burada da - ki yüksek ah siyetin isim leri v erilm ekted ir) arzu ları olduğu r.u belirtm itir. Bundan sonra husule i- elen durum lar ve ortaya çıkan ihtilâflar, aleyhinizdeki k o m p 'o - ı.un suya düm esine sebep ol - m utur. Saygılarım la, A nt Za - GÜNEŞ îh arias. Siyasi Parti Kurulm ası. F İL E L E F T H E R O S gezetesi. mutad ekilde K ıbrıs Rum sağ Cilan arasında siyasi p arti k u rulm asına tem as eden y oıu ın- lar yayınlam ağa devam etm ek tedir. Bu yorum larda ga/.*;te, kurulm ası tasarlan an m esleki partilerin gayesinin, kendi m enfaatlerini sağlam ak değil, iktidarı ele geçirm ek olduğu nu iddia etm ek te, b atak i İkti ca rın bugün sağlam olduğunu ve halkın refah ve saadetini i'.e ri götürm ek için çalıtığın ı ile ri sü rm ekte, s,öyle dem ektedir: A caba bugün m evcut güçlükler, ille d e iki siyasi parti kurulm asını mı g erek tiriyor? bu konuda fik ir danım ak için bizi C um hurbakanı M akari - o s a gönderenler, kendiler- gi- oerek, A da da m illiyetçiler ara lersa, daha iyi yap arlar. M aka rio s un v ereceğ i cevab ı da ya- lym lam aktan g e ri k alm asınlar C Y P R U S M A İL gazetesi de ayni konuuyu ileyen y o ru n larda öyle dem ektedir : " T akriben 12 aya kadar T em silciler M eclisi için yeni seçim ler yap ılacaktır. A ırı so 1 cu lar, C um huriyetin kuruldu - ğu ta rih te n beri, tek ilâtlan - m a ve sair bakım dan faaliy et gösterm ekten hiç geri kalm a - m ılardır. Bunlar ikinci genel Sigorta Ltd. Şti. MAL VE CANNZN KORUYUCUSUDUR GÜNEŞ Sigorta EMNİYETTİR. GARANTİDİR SÜRATTİR Kıbrıs Mümessili : CAN KARDEŞLER LTD. ŞTİ. 50, A tatü rk M eydanı, Lefkoa. T EL 5668 P. K. 885 Şübeler : MACU3A : Otello Seyahat Bürosu. G LARNAKA : JET Seyahat Bürosu. TEL 2831, 3101, BAF : TEL Türk öğretmen Kolei için mülakat seçim için hazırlık yapm aktadırlar. K ıbrıs ta seçim lerin ç o ğunu tekil eden kom ünist a - leyhtarı gru plar bu sahada hiç Lir fa a liy e t g österm em ilerd ir ivakarios H üküm etini destek - lıyecek bir p rrti kurulacaksa c.aha fazla v akit kaybetm e - m ek lâzım dır. M akarios belediyeler konu11 nu hukuki bir ek i:d e hm let. m ek için azim li olarak h -rs k e. te g e çirecek tir. Belediyeler k c nusu, pek tabiî olarak, M eclis ten bir kanun g e ç im e ır e K lf halledilecektir. Bu ekilde, b e lediyelerin ancak pek ehomrn' yetsiz y etkileri kendilerine bırak G azete V atan C ephesinin ar acak tır. F ak at bunlar, ge tık kurulduğu m aksatlara hikm et ettiğini ile ri sürm ekte, bu r.un siyasi bir tek ilât olarak gayri m üessir olduğunu, gay - yet tek ilâtlı bir siyasî parti kurulm ası gerektiğini destek - lem ektedir. M akarios, T ürkler U zlam az Tutum larında İsrar E ttik nel olarak beledvv ve genel ser vislerin ifasına engel tekil etm iyecektir. Bu arada belirtild iğin e göre Türklerin belediyeler konusun daki tutum u u n o k ta la n da y a n a c a k t ır :!. K ıbrıs hükûrı e t. tarafından ileride alınacak kanunî tedbirler konusundaki leri Takdirde, B eled iy eler Ko - azim ve bu tedbirlerin te s ir i; nusunu Hukukî B ir Şekilde H alletm ek Y oluna G id ecek, 2. A nkara H üküm etinin tut-,r U. A nkara nın, K ıbrıs liderle K ıbrıs taki Durum, Bütün rin e kendi gayri m akbul arzu - G üçlükleri Soğukkanlılıkla E - lannı ne d ereceye kadar empo le A lan K ıb rıs R um larının ze ederek K ıbrıs C um huriyeti K ontrolü A ltında, E k stre - nin iç konularına m üdahaleye m istler A leyhine M üessir T edbirler ıdevam edeceği bildirilm ekte A lınacak dir. [ F İL E L E F T H E R O S gazetesi, yukarıdaki büyük puntolu ba ' lıklar altında A tina özel muha biri Evripidis A k rita s m u ya zısını yayınlam aktadır : İn alılır kaynaklardan öğre nidiğim e göre, K ıb rıs taki polı tik durum, tehlikeli kargaalık lar olm adan norm al bir geli - me seyri takip ed ecek tir ; tabiî a y e t, T ürk liderlerinin düün c e ve hareketlerin i m urakabe eden T ürk ek strem istler zürr resi, kendi taksim niyetlerini, Cum hurbakanı M.-,karios u zecri tedbirler alm ak m ecburiyetinde bırak acak bir ekilde ta tb ik a t sahasına koym aya balam azsa. G erek K ıb rıs ta, g erekse A tin a daki p olitik çev reler, bu - gün K ıb rıstak i durumun tam a m en K ıbrıs Rum liderlerinin m urakabesinde bulunduğuna [inanm aktadırlar. Rum liderleri bütün güçlükleri tam bir milli sorum luluk ve soğukkanlılıkla ele alm aktadır. İnanılır çevre - le re göre, Türk tarafı beledi - 'yelerin taksim i konusundaki uzlam az görüm elerini terket mediği takdirde, Bapi.-kopos SANATÇ VE TOPLUM ( 3 den kalan) Yıldız Kenter bir mülakatta sanat Tanrıya giden dikenli çetin yoldur demiti. Bu çetin yolda çabamız dirençli önünüz aydınlık olsun sanatçı dostlarım. nu. öğrencilere Ö ğretm en adayları K om i6>o nu, Lise ve O rta Okul talebele rine yardım m aksadıyle Bütün lem e ve L ise ye giri im tihan - la n için cüzî bir m iktar para karılığında d ersler v erilecek tir. K urslar 29 Tem m uz, 1963 ta rihinde H aydarpaa T ica ret Lı sesinde b alıy acak tır. stekliio rin 27 Tem m uz, 1963 tarihine kadar M illî ö.e. 9-12, ö.s. B irlik Salonunda 4-6 arasında kayıd yaptırm ak için m üraca - at etm eleri Dildirilir. K ıbrıs Türk K ültür Derneği. Öğretm en Adayları Kom isyo - l >l$l lifr l l ifr l$l lifr ifr ifr»l l >ifl İ DEVRİM" Klie Atelyesi Her boyda klie ileriniz için derhal Devrim Klie Atelyesine m üracaat ediniz. En küçük resmi büyülten, en büyük resmi küçülten tesislerimiz emrinizdedir. İhtiyaçlarınıza tam mânasiyle cevap v e rebilecek bir durumda olan klie atelyemiz Av rupanın en modern makineleriyle teçhiz edilmitir. Müracaat : Devrim Klie Atelyesi, Girne Yolu Veya Kitap Sarayı, Mecidiye Sokak. DEVRİM Basımevi İllin ugiuuııui. w J T * Bütün baskı ileriniz için Devrim Basımevi Türk Ö ğretm en K olei 1963.'24. Pem be A hm et emrinizdedir. Her türlü baskı iini en kısa bir 1964 ders yılı g iri im tihanla- 25 Sevilay H anefi zamanda ve en temiz bir ekilde hazırlayıp tes r neticesi m ülâkata çağ rılaca k n am zetler listesidir: 27. Ö ner İbrahim İ26. Şü krü A hm et lim eder. Y ard ım cı Ö ğretm enler: 28. A li R iza MAKBUZ FATURA 1. T u rgu t M u stafa 29. Hüseyin Kâm il KİTAP DERGİ 30. Ç ağatay Haan. AFİŞ EL İLAN 2. Salih A. V aroğlu 3. M ustafa E. H aan DÜĞÜN DAVETİYESİ CETVEL İŞLERİ Y ardım cı Ö ğretm enlerden 4. ism et Cem al G ayrileri: 5 Selim R ifat M ü racaat: Devrim Basımevi, Girne Yolu 1 Sam i Behaddin 6 E rb il E nver Veya Kitap Sarayı, Mecidiye Sokak. ' H aan M ehm et 2. H alit İbrahim *: & R ahm e Ali D ede 3. İsm ail A hm et 0 O ğuz E n v er K ara ta 4 Adnan Sad ık 5. Salih Ö zkan 10. D ervi D avut '6. N agihan Sadık 11. Y ü k sel A. A karsu SAYAR Turizm Acentesi 7. Sevim Ali,2. D ervi A li C em al Salih M ehm et 13. A hm et A. M u stafa İp R e fe t M u stafa AĞUSTOS BAŞNDAN İTİBAREN AN Ş e rife H üseyin 10. Erden V asıf TA LYA YA TURLAR TERTİPLEYECEKTİR 13. Sad iye K em al 11. M ehm et A hm et 16. G üzide R em zi Antalya ile Alanya ve civarındaki tarihi ve 12. A ye C e n a l :7. K enan M ehm et Turistik yerleri, gezmek, otel, yiyecek (Birinci 13. Em el Hüseyin 16. C anbulat Bayram Ali sınıf) ve uçakla gidi - dönü masrafları dahil 14. Em ine Y ılsen M ehm et. 19. M ahm u t Z. G ökalp ücret Mildir. M ülâkat 26 Tem m uz, C elâl M ehm et Cum a günü sa a t Daha fazla tafsilât Acentemizden. 21. O sm an D. Salih arasında Tqrk VVğretmen K o T e l: ve 3893 den elede edilebilir. 2i. ö z d in ç Salih lein de y ap ılacak tır. 23. O sm an A hm et H aan Onbeinde Usta Yiizücii Y ü zm e m evsim ininde inpi itere yeni yüzücüler y etitirir. Stella Mitchell bunlardan biri dir. O nbeindeki bu yüzücü ilk olarak B atı * tiplenen m ü,a b,k,d, tn g lh.re». «. H «m.,lir. 200 ««>» * * * d«bu sürat üçüncülüktür,....!h u ip ste l Öyle görülüyor ki Zanita Loıı gsbrough adlı İngiliz yüzücü sünun re orun la M itchell kıracaktır... PEK YAKNDA Açar Yörüngeler Çiçeği Ozaın : FİKRET DEMİRAG Şiiri sever misiniz? *.> * * < >* :* < < * * * * İLAN 1 * AVRUPA KONSEYİ ETÜT BURSLAR 1964 Avrupa Konseyi tarafından verilen ve halihazır önemlerinin ıığında tezekkür edilen a- ağıdaki meseleler üzerinde etüt yapılmasını tevik etmek gayesi ile bir kaç burs için amme mensuplarından dilekçe davet edilir. (a) Avrupanın birlemesiyle ilgili siyasî, hukukî, İktisadî, ziraî sosyal, eğitim ve genç lik problemleri; (b) Avrupa medeniyeti (felsefe, tarih, edebiyat, ve güzel sanatlar). Yukarıda bahsi geçen burslar için tafsilât resmi gazetenin 18 Temmuz, 1963 tarihli sayısında neredilmi olup istid alar 10 Ağustos, 1963 den geç olmamak üzere adresi Adalet Ba kanlığı olan Burs Seçme Encümeni Sekreterine gönderilmelidir svv MSR HTİLAU ı YLN KUTl (Sayfa l dcn altının yakın bir t,, nize indirileceğini!tır. Batılı müahitler ise ı rin V angar tipi sovy«roketlerinin aynı old ileri sürmektedirler. Birleik Kırallıkta ki öğrenciler içi Tanıtma Kg Britanya Konseyi'ninyJ cı Ö ğrenciler Dairesi elan, bu yıl Ağustos v aylarında Düyük 1 vssu olacak ler için 21 Ağus lül'e kadar sür hi ve kültürel l leri ziyaret de ı kursları duzenty Kurslar ve kay konusunda daha D ıileri Bak Cumhuriyetin, ter Chambers, 16 reet, London, ' bulunan Yük resinden te Mısır ve İsrail Uçakları K ahire, 23 M ısır ve İs ra il u çakların ın, bugün b irbiri - nin sem aların ı ihlâl ettik leri bir sırada ça rp ıtık la rı haber v erilm ekted ir. M ısır H üküm et sözcüsüne göre, M ısırda ihti - lâlin o n birin ci yıl en likleri y ap ılırk en, İsrail u çaklarından dördü M ısır sem aların ı ihlâl et m iler, biına k arılık veren M- sır u çaklarıy le İsrail u çaklar: arasında çarp ım alar olm utur B ir İsrail sözcüsü ise, Nık 19 tipi M ısır a v cı u çaklarının Batı N ecef bölgeleriy le İsrail hav alarını ihlâl ettik lerin i ile n sü rm ek te ve bu yüzden srad uçaklarının M ısır u çaklarına a le açtıkların ı açıklam aktad ır SİN A B Ö L G E SİN D E G ene b ir M ısır sözcü sü ne gci re, d ört İsrail uçağının Sina Bölgesini a çtığ ın ı ve M ısır u - çak ları tarafınd an püskürtül - düklerini, bu esnada da b ir ıs- rail uçağına isabet k ayd ettiğini iddia etm ektedir. Uzun zam andanberi M ısır ile İsrail arasında herhangi b r Buzlu «Güne» limonutusı içiniz AJANS TÜRK Dergisi, Temmuz Sayısı Çıktı iç Ve Dı Olaylar Sanat, Edebiyat, Turizm Devlet Tiyatrosunda Revii Ankara Aans-Tiirk P K 109 Kıbrıs Çardak Yayınevi Lefkoa olay cereyan ı eden tarafsız muah rin onbirinci ihtilâl yımto rnünde böyle bir olaınce ediini çok nıânidar Bat ta Kalkıı ileri Baf Kazası Koon tarafından, Baf kazasında» köy bölgelerinde bazı 1 ma ilerinin yapılması k liralık bir ödenek a m ıtır. Yapılacak iler ı da unlar da vardır : 14 köyde sokakların rilmesi (hükümetin i hisse 1.650mil) 10 köyde yeni çiftlik) açılm ası (hükümetin ği hisse mildir) 9 köyde salhane, et rı ve âmme apteshanelöi 9 sı (hükümetin ödeyeceği» mildir.) Can Barts Roma, 20 1 Ağustos 64 futbol mevsimini İ J lan İtalya Llne «ensupi» lüpler, daha imdiden mel tertiplerini basına maktadırlar. Buna ıagıwl güne kadar bir sentrform cıısu transfer etmemi oto ventüs le, kadrosunda 1 bancı bulunan FlorentinS ne yapacaklaıını herke* la beklemektedir. Fiorentina nın eiır,(1 ran yabancı tutbolsulıf dır : Can Bartu, HüiM nario ve Pentrelli, Bilil bi, İtalyan Federasyonun zam larına güre kulüple1-- rolarında en frz*a ya, bulundurabilir, fakat n» cak iki oyuncuya takın 1 verilebilir. Bu b a k " *» " J rentina 31 Temmuza, W J vam ed ecek olan ya yuncu transfe müddet kadar elindeki oyu ı(- birini satm ak mecburi/ Fiorentina nm bu nr l<1 veva Penterlli yi satrc ' J d iğ er kulüplere kirah -' lenmektedir. İtalya d*. _ 1 futbolcuların transferi milzda bitmitir.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir?

B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? B ilg i G Э ven liпi N asщl Гg Э d Э Haline Getirilir? Murat Lostar 1 B ilgi G Э ven liпi ve A n a ж Пeleri Teknoloji Anti-virЭs, gэvenlik duvarщ, biyom etrik sistem ler, akщllщ kartlar, elektron ik im

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı