YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA 12 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF gazetemizin sayfalarýnda AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr ANAYASANIN DEÐÝÞMEZ MADDESÝ: ni as ya.com.tr ÖNCE ÝNSAN YENÝ ANAYASA ÇALIÞMALARI DEVAM EDERKEN, SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ VE HALK, ÝNSAN HAK VE ONURUNU MERKEZE ALAN BÝR ANAYASA TALEP EDÝYOR. DARBECÝ ANLAYIÞ BÝTSÝN, ÝNSAN ÖNE ÇIKSIN u DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Mev cut a na ya sa bas ký cý, dar be ci bir dev let an la yý þýy la o luþ tu rul du. Ye ni a na ya sa, dev le ti hal ký na hiz met i çin ta ným la yan, va tan daþ la rý ný dev le tin þer rin den ko ru yan bir yak la þým la ha zýr lan ma lý dýr. Yeni anayasa; de mok rat, si vil ve i de o lo ji siz bir a na ya sa ol sun, yüz yý lýn þart la rý na uy gun ol sun, ge li þen tek no lo ji ve bi li mi sa hip len sin, ça lýþ ma þart la rý ný in sa nî leþ tir sin de di. AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ: Baþörtülünün eðitim hakký engellenemez uak de niz Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he, Tür ki ye de hâ lâ ký lýk ký ya fe tin tar tý þýl dý ðý ný be lir te rek, A na ya sa mý zýn 10. mad de si ne (Her ne se bep le o lur sa ol sun ki þi nin e ði ti mi nin en gel le ne me ye ce ði) i ba re si ni koy mu þuz, a ma son ra ya sak lar koy mu þuz. A na ya sa nýn bu hük mü nü yok sa yýp ya sak lar ge ti ri yo ruz de di. Ha be ri say fa 3 te RESMÎ ÝDEOLOJÝSÝZ, YASAKSIZ BÝR ANAYASA ubu arada, Bil ge A dam lar Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi, "Ye ni A na ya sa dan Top lum sal Bek len ti ler" i sim li bir ça lýþ ma ra po ru ha zýr la dý. Ra por da, 2007 ve 2010 yýl la rý a ra sý çe þit li za man da ha zýr lan mýþ di ðer ça lýþ ma lar kar þý laþ týr ma lý o la rak yer al dý. Ra por da ö ne çý kan ta lep ler 'i de o lo ji siz a na ya sa, fark lý a na dil ler de e ði tim im kâ ný, as ke rî mah ke me le rin kal dý rýl ma sý ve ba þör tü sü öz gür lü ðü' ol du. Fatih Karagöz ün haberi sayfa 4 te GÜL DEN MO RAL ZÝ YA RE TÝ-Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Van Jan - dar ma A sa yiþ Ko mu tan lý ðý i le Hak kâ ri de ki sý nýr bir lik le ri ni zi ya ret e de rek, as ke rî per so - ne lin fe da kâr lýk la rý ný öv dü ve on la ra mo ral ver di. Ge ce yi Hak kâ ri Dað Ko man do Tu ga - yý nda ge çi ren Gül ün zi ya ret le ri ne Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or ge ne ral Hay ri Kýv rý koð lu, Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Or ge ne ral Be kir Kal yon cu ve 2. Or du Ko mu ta ný Or ge ne ral Ser vet Yö rük de eþ lik et ti. Yine mayýn, yine þehit uhak kâ ri nin Çu kur ca il çe sin de, ma yýn pat la ma sý so nu cu, 1 as ke r þe hit ol du, 2 as ker de ya ra lan dý. Hak kâ ri Va li si Mu am mer Tür ker, ola yýn il çe nin sý nýr hat týn da, 49 no lu sý nýr ta þý ya kýn la rýn da mey da na gel di ði ni a çýk la dý. Ha be ri sayfa 5 te CHP'LÝ UMUT ORAN MECLÝSE TAÞIDI AB süreci niye ilerlemiyor? utbmm AB U yum Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li U mut O ran, son a çýk la nan AB Ý ler le me Ra po ru nda Tür ki ye ye yö ne lik e leþ ti ri le rin ya ný sý ra AB i le yü rü tü len tam ü ye lik mü za ke re le rin de 6 yýl bo yun ca 33 fa sýl dan sa de ce bi ri si nin a çý lýp ka pa tý la bil me si ni so ru ö ner ge siy le TBMM gün de mi ne ta þý ya rak, mü za ke re le rin ni ye a ðýr i ler le di ði ni sor du. Ha be ri sayfa 5 te TÜKETÝCÝ DERNEKLERÝNDEN VERGÝ TEPKÝSÝ Böyle yüksek vergi hiçbir yerde yok utü ke ti ci Der nek le ri Fe de ras yo nu Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý A li Çe tin, büt çe ver gi ge lir le ri nin yüz de 76 sý nýn tü ke tim ver gi le ri ol du ðu nu, bu ka dar yük sek ver gi nin baþ ka hiç bir ül ke de ol ma dý ðý ný söy le di. Ha be ri 9 da Yeni anayasa milletin eseri olacak Partisinin istiþare toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, anayasa için söz verdi. ERDOÐAN: BÜROKRATÝK ÝDEOLOJÝLER OLMAYACAK u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, AKP nin Ký zýl ca ha mam da dü zen le nen 18. Ýs ti þa re ve De ðer len dir me Top lan tý sý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýy la il gi li, Ye ni a na ya sa mýz bü rok ra tik i de o lo ji le rin de ðil mil le ti mi zin e se ri o la cak týr de di. ANAYASALAR TOPLUMSAL MUTABAKAT METNÝ u Er do ðan, ay rý ca, a na ya sa i çin, kon trat, mu ka ve le, söz leþ me gi bi kav ram la rýn ye ter siz ol duk la rý ný dü þü nü yo ruz. Bu a na ya sa, ki ra cý i le ev sa hi bi a ra sýn da bir mu ka ve le de ðil, her va tan da þý mý zýn hu ku ku nu gü ven ce ye a lan bir top lum sal mu ta ba kat met ni ol ma lý dýr i fa de le ri ni kul lan dý.ha be ri sayfa 4 te ALMAN ANAYASASINDA ÝNSAN ÖNE ÇIKIYOR / 4 TE Rauf Denktaþ'ýn tedavisi Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. DOKTORU SAÐLIK DURUMUNU AÇIKLADI Denktaþ ince çizgide ISSN uya kýn Do ðu Ü ni ver si te si Has ta ne si yo ðun ba kým bö lü mün de te da vi si sü ren KKTC nin 1. Cum hur baþ ka ný Ra uf Denk taþ i le il gi li a çýk la ma ya pan Baþ he kim Se vim Erk men, Denk taþ ýn sað lýk du ru mu nun çok in ce bir çiz gi de sey ret ti ði ni kay det ti. Ha be ri 5 te

2 2 16 EKÝM 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Ada let-i mah zâ i le a da let-i i za fi ye nin i za hý þu dur ki: Kim bir ca na kýy ma mýþ ve ya yer yü zün de fe sat çý kar ma mýþ bi ri si ni öl dü rür se, bü tün in san la rý öl - dür müþ gi bi dir. (Mâ i de Sû re si: 5:32.) â ye tin mâ - Hak haktýr, küçüðüne büyüðüne bakýlmaz nâ-ý i þa rî siy le, bir mâ su mun hak ký, bü tün halk i çin da hi ip tal e dil mez. Bir fert da hi, u mu mun se lâ me ti i çin fe da e dil mez. Ce nâb-ý Hak kýn na zar-ý mer ha - me tin de hak hak týr, kü çü ðü ne bü yü ðü ne ba kýl - maz. Kü çük, bü yük i çin ip tal e dil mez. Bir ce ma a - tin se lâ me ti i çin, bir fer din rý za sý bu lun ma dan, ha - ya tý ve hak ký fe da e dil mez. Ha mi yet na mý na, rý za - sýy la ol sa, o baþ ka me se le dir. A da let-i i za fi ye i se, kül lün se lâ me ti i çin cüz ü fe da e der. Ce ma at i çin, fer din hak ký ný na za ra al maz. Eh - ve nüþ þer di ye bir ne vi a da let-i i za fi ye yi yap ma ya ça - lý þýr. Fa kat a da let-i mah zâ ka bil-i tat bik i se, a da let-i i za fi ye ye gi dil mez. Gi dil se zu lüm dür. Mek tu bat, On Be þin ci Mek tub, s. 57 El bet te ze min yü zün de bu deh þet li dü el lo da se - ma va tý að la ta cak zu lüm ler ve tah ri bat o lu yor. Çok ma sum ve maz lûm la rýn hu kuk la rý kay bo lu yor, mah vo lu yor. Mim siz, gad dar me de ni ye tin za li mâ ne düs tu ru o lan, Ce ma at i çin fert fe da e di lir; mil le tin se lâ me ti i çin cüz î hu kuk la ra ba kýl maz di ye, öy le deh þet li bir zu lüm mey da ný aç mýþ ki, ku rûn-u û lâ vah þet le rin de de em sa li vu ku bul ma mýþ. Kur ân-ý Mu' ci zü l-be yâ nýn a da let-i ha ki ki ye si, bir fer din hak ký ný ce ma a te fe da et mez; Hak hak týr; kü çü ðe, bü yü ðe, a za, ço ða ba kýl maz di ye ka nun-u se ma vi... Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 112 *** Hiç bir gü nah kâr baþ ka sý nýn gü na hý ný yük len - mez. (En âm Sû re si: 6:164) nass-ý kat î siy le, Kur ân ýn bir ka nun-u e sa sî si mu hab bet ve u - huv vet-i ha ki ki ye yi te min e den ve bu mil let-i Ýs lâ mi ye yi ve mem le ke ti bü yük teh li ke den kur - ta ran bu ka nun-u e sa sî ki, Bi ri si nin ha ta sýy la baþ ka sý me sul o la maz. Kar de þi de ol sa, a þi re ti ve ta i fe si de ol sa, par ti si de ol sa, o ci na ye te þe - rik sa yýl maz. Ol sa ol sa, o ci na ye te bir ne vi ta - raf gir lik le yal nýz mâ ne vî gü nah kâr o lup â hi ret - te me sul o lur; dün ya da de ðil. E ðer bu ka nun-u e sa sî ça buk düs tur-u e sa sî ya pýl maz sa, ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye i ki Harb-i U mu mî nin gös - ter di ði tah ri ba týn em sa liy le, es fel-i sâ fi lîn o lan o vah þî ir ti ca a dü þe cek. Ýþ te, Kur ân ýn bu gi bi kud sî ka nun-u e sa sî si ne ir ti ca na mý ný ve ren bed baht lar, vah þet ve be de - vî li ðin deh þet li bir ka nun-u e sa sî si o la rak ka bul et tik le ri þim di ki öy le le ri nin si ya se ti nin bir nok - ta-i is ti na dý þu dur ki: Ce ma a tin se lâ me ti i çin fert fe da e di lir. Va ta nýn se lâ me ti i çin eþ ha sýn hu - ku ku na za ra a lýn maz. Dev le tin si ya se ti nin se lâ - me ti i çin cüz î zu lüm ler na za ra a lýn maz di ye, bir tek câ ni yü zün den bir kö yü mah vet mek le bin mâ su mun hak ký ný na za ra al maz. Bir tek câ ni nin yü zün den bin a da mýn ký lýç tan geç me si ni ca iz gö rür. Bir a da mýn ya ra lan ma sýy la bin ler mâ su - mu sý kýn tý ya ver di rir. Ve i ki yüz a da mý kur þu na di zil me si ni o ba ha ney le na za ra al maz. Bi rin ci Harb-i U mu mî de üç bin a da mýn câ ni yâ ne si ya - set ha tâ la rýy la o tuz mil yon bi ça re nev-i be þer ay - ný harp te mah ve dil di ði gi bi, bin ler mi sal ler var. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 319 Hayata hastane penceresinden bakmak SE LÝM GÜN DÜ ZALP O pen ce re o nun her þe yi. Dün ya ya o ra dan ba ký yor. Kýv rým kýv rým bir yol var kar þý sýn da. Az ö te de yol i ki - ye ay rý lý yor. Ar dýn dan düm düz bir yol baþ lý yor. A ðaç - lar, e ki li tar la lar, yem ye þil bir a lan... Ge ri de þeh ri çev - re le yen te pe ler, dað lar... Her yer yem ye þil. Bu lut lar e li - ni do kun du ra cak ka dar ya kýn. Ge çip gi di yor lar a kýn a - kýn. Þeh rin ü ze ri ne doð ru... Ha ya tý nýn en zor lu gü - nün de en gü zel bir man za ra yý sey ret ti ði nin far kýn da. Has ta, yat tý ðý o da da u nu tul muþ gi bi. Zi ya re ti ne ge - le cek dost la rý ný bek li yor. A ma kim se gel mi yor. Bir kaç has ta ba ký cý ve dok tor dan baþ ka ken di siy le il gi le nen yok. O da a lýþ mýþ gi bi bu na. Ýlk gün ler de Bir kaç sa at da hi ka la mam di yor du bu ra da. Þim di i se sa at ler gün le ri a þý yor, gün ler gün le ri ko va lý yor. Has ta, o da ya a lý þý yor. Bek li yor ken di si ni zi - ya re te ge le cek dost la rý ný. Dost la rý yal nýz ol ma ya cak, me lek ler le ge le cek, bir ge le bil se ler... Kim bi lir ne ler ka za na cak lar hem ken di si, hem on lar... A ra da me sa - fe ler var. Ýþ ler var, güç ler var. Ge le mi yor dost lar... Ü - mit ler ba zen ký rý lý yor. Bir baþ ka gü ne sar ký yor. Oy sa bir ge le bil se ler dost la rý, bu me kân da ne ler bu la cak lar ne ler... Has ta nýn ta kat siz e lin de dok san do kuz - luk bir tes bih var. Sa bah ak þam en gü zel du â la rý, Süb ha nal lah, El ham dü lil lah, Al la - hu ek ber, Yâ Þa fî, yâ Al lah tes bi ha tý ný i ti - nay la ya pý yor. Her tes bih çe ki þin de ru hu a - rý ný yor. Kü çük bir ki tap baþ u cun da: Has ta - lar Ri sâ le si. Vird e dil miþ a de ta. Â þi na sý ol - du ðu sa týr la rý o ku mu yor, a de ta ya þý yor þim di. Bu lut lar o va ya doð ru de ðil, i çi ne doð ru a - ký yor san ki. Rah met, i çi ne ya ðý yor san ki. Bu ra da rah met hiç ek sik de ðil. Al lah tan bu bel de ye nur, bu yer le re yað mur, rah met o - lup ya ðý yor. Has ta bek li yor ge le cek dost la rý ný. Dost la rý da o nu öz lü yor dur her hal de. Gel mek is ti yor - lar dýr. A ma bir tür lü ge le mi yor lar ne den se. Þe hir ya ka la mýþ, tut muþ hep si ni. Tut sak, e - vin de, i þin de, a lýþ kan lýk la rýn da tut sak in san lar. Çý kýp da ge le mi yor lar, can dost la rý ný bir tür lü zi ya ret e de mi yor lar. Oy sa bir çý ka bil se ler, va ra - bil se ler þu ra ya, kim bi lir, ne ler bu la cak lar... Þe - hir de bu la ma dýk la rý ný, bu has ta nýn ya nýn da, bu dos tun ya ký nýn da bu la cak lar... Ba zen öy le o lur. A ra ný lan çok ya kýn da dýr, a ma u zak lar da a ra nýr. A ra dý ðý mýz u zak lar da de ðil dir as - lýn da. Vic da ný mýz da bu nu söy lü yor, kal bi miz de... Ki me gi de mi yor sak, ki mi zi ya ret e de mi yor sak, ki - me kar þý gö re vi miz var da o nu ya pa mý yor sak, a ra - dý ðý mýz o ra da dýr. Has ta cam dan ba ký yor. Can dan ba ký yor. So ðu yan ça yýn dan bir yu dum da ha a lý yor. Son ra bar da ðý e lin de e vi rip çe vi ri yor. Ka þýk bar da ða gö re. Bar dak e le gö re, çay di le, mi de - ye gö re. Her þe yi bi len bi ri var. O nu bil di ði ni her da im bil di ri yor iþ te in sa na. Bir yu dum çay, bir yu dum ha yat de mek ti. Her þe ye son gün, her þe ye son yu dum, her þe ye son bir an na za rýy la ba ka rak ya þý yor du ar týk. Ge len de ge - le me yen de bir di ar týk o nun i çin. Çok faz la ü zül - mü yor, dert et mi yor du. Ge le me yen ler a dý na bir ka - yýp o la rak gör se de. Bu ra da bu la cak la rý çok þey var dý in san la rýn. Me - lek ler le be ra ber çý kýp gel se ler, a ra dýk la rý ný bu ra da bu la cak lar dý. Her þey is te di ði niz gi bi ol mu yor. Yap mak is te di ði - niz o ka dar çok þey var ken, ya pa bil dik le ri niz sý nýr lý. Ar zu lar ha yal ler, o ka dar çok ki... Bin den bi ri si ne an - cak ye ti þe bi li yor su nuz. Bu ko þuþ tur ma lar, gi diþ ge liþ - ler, hep si a ma hep si, ba zen bir hiç o lu ve ri yor. Ha ya týn ga ye si ni ve ma na sý ný i çi miz de yi tir di ði miz an, za man çok sý ký cý bir hâ le ge ti ri yor. Has ta lýk, hýz la a kýp gi den ha ya ta dur di yor. A de ta a ðýr çe ki me gi ri li yor. Ký sa bir za man da u zun bir ha yat ya þý yor in san. Ha ya týn ko za sýn dan çýk mak i çin, ke le bek o lup uç - mak i çin, a lýþ kan lýk la rýn dý þý na çýk mak ge re ki yor. Has ta, þeh rin ko za sýn da hap so lan ve ken di el le riy le ör dük le ri bu að dan kur tu la ma yan la ra bir im kân sun - du ðu nu bi li yor bu me kân la rýn. Çün kü bu ra ya gel me - den ön ce ken di si de ay ný du rum day dý. Faz la vak ti nin kal ma dý ðý ný da his se di yor. Ýþ te ha yat tam bu ra da, sa - hi ci bir þek le bü rü nüp u zu yor. An lar, yýl lar o lu yor. O ha ya tý ta þý mý yor, ha yat o nu ta þý yor a de ta. Ne ka dar na sip, o ka dar ha yat. Has ta lýk öm rü tör pü lü yor, in cel - ti yor. Bar dak ta ki ça yýn son dam la sý ný i çer ken, ye di ði ye - me ðin son lok ma sý ný yu tar ken, o ka dar son la rý bir a - ra da ya þý yor du ki, da ha ön ce ni ye bun la rý dü þün me di - ði ne þa þý rý yor du. Dost la rý ge le bil sey di ya ný na, on la ra bir bir an la ta - cak tý bun la rý. Þe hir tut sak al mýþ tý on la rý. San ki a yak la - rýn da pran ga lar var dý, ü zer le rin de a ðýr bir bas ký var dý. Sim si yah bir bu lut ta ba ka sý na sýl kap lar sa her ye ri, öy - le kap lýy dý san ki in san la rýn i çi. Gö rün me yen zin cir ler, gö rün me yen hal ka lar la bir bi ri ne bað lýy dý ka la ba lýk lar. Ýs te me dik le ri hal de ay ný yö ne çe ki lip gö tü rü lü yor lar san ki. Bu me kân da dost lar yok, ol ma sý ge re ken ler yok... Ge le mi yor lar... Ba ri bir kaç ki þi çý kýp gel sey di, þe hir a - dý na, in san lýk a dý na, gel me yen bütün dost lar a dý na bu zi ya ret ka bul gö re cek ti. Þim di has ta di di þip çe ki þe rek geç mi þin he sa bý ný ya - pa cak hal de de ðil di. Ken di geç mi þiy le uð ra þý yor, ö mür say fa la rý ný bir bir in ce li yor du. Kaç yýl ya þa mýþ i se, ha - týr la ya bil di ði ka dar, ge ri ye doð ru gi dip gün gün ya þa - dýk la rý ný dü þü nü yor, is tið far e di yor, hamd e di yor, ö - mür def te ri ni te miz le me ye ça lý þý yor du. Ha fý za sý, ha - ya li sa at gi bi. Þim di der man ol say dý el le rin de, say fa lar do lu su ha - tý ra la rý ný bir çýr pý da ya za bi lir di. Ý çin de bu ar zu yu ve kuv ve ti his se di yor du. Al lah o na böy le bir iç kuv ve ti ver - miþ ti. Has - ta lýk a nýn da, yal nýz - lýk a nýn da, a ciz lik za man la - rýn da in san ni ye güç lü dür? Ýþ te bu - nun sýr rý, bu ra da giz li dir. Has ta lar bi zim on la - ra gö tü re cek le ri miz le de ðil, on la rýn bi ze ve re cek le ri i le güç lü dür ler. Ha zi ne bi zim ya ný mýz da de ðil, on la rýn ya nýn da dýr. Ço cuk, an ne yi bü yü tür. A ciz lik, za yýf la rý bü yü tür. Zu lüm maz lû mu, has ta lýk in sa ný Al lah a yak laþ tý rýr. Al lah a yak laþ tý mý in san, O'n dan u zak la þan la ra þa þar da þa þar. Ý man ve þu ur gir di mi ha ya ta, in san ha ya tý ha yat gi bi ya þar. Ken di ni, na sýl bü yü dü ðü nü, zen gin - leþ ti ði ni has ta lýk la an lar, a ciz lik le an lar, yal nýz lýk la an - lar in san. An lar ki, sýr tý ný da ya dý ðý ka la ba lýk lar, ha pis - ha ne nin ka lýn du var la rý gi bi dir. Ký mýl da mak, dý þa rý ya çýk mak is te di ði niz de, bu nun ne ka dar im kân sýz ol du - ðu nu o za man an lar sý nýz. Has ta cam dan ba kar ken, öz gür lü ðü ne ka vuþ muþ bir kuþ gi bi göz le rin den yað mur o lup a kar göz yaþ la rý. Ni ye að lý yor du? Ken di ha ya tý na mý yok sa þe hir de tut - sak in san la ra mý? Ta kat siz el le rin de, za yýf vü cu dun da ha ya týn en gü zel an la rý ný ya þý yor du. Bu öy le bir an dý ki, bir â na ve bir öm re ye te cek ka dar bir he ye can, ü - mit ve þevk var dý. Ha ya týn her â nýn dan is ti fa de et mek, her hal de has ta la ra mah sus bir hal di. Ne o lu yor böy le? Son da ki ka la ra mý sak la ný yor her þey? Bir ö mür bit mek ü ze re i ken kü çük kü çük an lar - dan yep ye ni bir ö mür mü ya ra tý lý yor a ca ba? Ha yat ye - ni den mi ya þa tý lý yor, ye ni den mi baþ la tý lý yor? Has ta bu in ce ma na la rý an la ma ya ça lý þý yor du. Da ha da ö te si, ya þý yor du. Ö lü mün ne ka dar ya kýn ol du ðu nu an la mak i çin il le de bu ra ya gel mek ge rek mi yor du. Þeh rin i çe ri sin de ya - þa yan in san la ra bu nu an lat mak is ti yor du. Dört ya ný nýz ay na lar la çev ri li. Ha ki kat, ha ya le ka rýþ mýþ. Ay na la rý ký rýn, ger çek le ta ný þýn. de mek is ti yor du. Zi ya re ti ne ge le cek o lan la ra bu nu an lat - mak is ti yor du. Tam da bu ra dan, bu yük sek te pe den, has ta ne nin kü çük pen ce re sin den, ö nü ne bir mik ro fon ko yup, bü tün bir þeh re ve in san la ra bu ra dan ses len mek is - ti yor du. Siz le re müj de! Mevt i dam de ðil, hiç lik de ðil, fe nâ de ðil, in ký raz de ðil, sön mek de ðil, fi rak-ý e be dî de ðil, a dem de ðil, te sa düf de ðil, fâ il siz bir in i dam de ðil. Bel - ki, bir Fâ il-i Ha kîm-i Ra hîm ta ra fýn dan bir ter his tir, bir teb dil-i me kân dýr. Sa a det-i e be di ye ta ra fý na, va - tan-ý as lî le ri ne bir sev ki yat týr. Yüz de dok san do kuz ah ba býn mec maý o lan â lem-i ber za ha bir vi sal ka pý sý - dýr. (Mek tu bat, 221) Yir min ci Mek tub un o en seç kin i fa de le riy le, a de ta kalp le re na kýþ gi bi iþ le mek is ti yor du. Öy ley se, ka bir ka pý sý na að la ya rak de ðil, gü le rek gi - ri niz. (Mek tu bat, 223) He le bu i fa de can e vin den vu rur du o nu her de fa - sýn da o ku sa ya da dü þün se. Al lah ým, bu cam dan gör dü ðüm þeh rin i çin de ki can la ra se lâ mý mý, du â la rý mý ve i yi lik di lek le ri mi u laþ - tý rý ver. di yor du. Þeh re doð ru ba kýp Hey in san lar! Al lah, si zi dün ya boþ kal ma sýn di ye ya rat ma mýþ. di ye söy le ni yor du. Þe hir in san la rý tes lim al mýþ tý. Þeh rin dý þý na çý kýp has ta ne nin pen ce re sin den ba ka bi len ler kur tu lu yor - du. Has ta, öz gür lü ðün þar ký sý ný tat tý ðý her ni met te, her lok ma da bes me ley le be ra ber söy lü yor du. Za man za man de ðil, her za man Al lah i le ol du ðu nun þu u - run day dý. O nun la o la na baþ ka þey lâ zým de ðil di. Kay bet ti ði ni ne re de bu la bi lir di ki in - san? An cak bu ra da bu la bi lir di. A ra dýk - la rý þe hir de de ðil di in san la rýn, bu ra - day dý. Hat ta az ö te de ki kab ris tan day dý. E vet, ha ya týn ö lü me yak laþ tý ðý yer ler, ha ya týn ye ni den baþ la dý ðý yer ler dir. Ha - ya ta ye ni bir göz le bak ma nýn, ha ya tý ye - ni den ya þa ma nýn yo lu nun bu ra dan geç - ti ði ni çok i yi bi li yor du has ta. Bu ra da gün ler, yýl lar la he sap e di lir. Bu ra da an lar, ay lar la çar pý lýr. Bu ra da za - man, þe hir de ki gi bi geç mez. Bu ra da ha - yat çok u zun dur. O u zun ha ya týn i çin de bir ö mür ka za na ma ya ca ðý ka dar, o nu en gü zel yer le re ta þý ya cak o lan, sa fî ve hâ lis bir ni yet le Rab bi nin rý za sý na u laþ tý ra cak o lan a mel ler var dýr. Has ta lýk sa bun gi bi yý kar in sa ný, kir ler den a rýn dý rýr. Has ta, ya þa dý ðý i çin bun la rý bir bir bi - li yor du. Da ha ön ce o ku duk la rý ný, zih - nin de yer e den söz le ri, kal bi ne nak þe di - len cüm le le ri þim di bu ra da hüvesi hüvesine ya þý yor du. E li nin ter siy le is te me di ði þe yi i ter ya in - san, o da ge ri de bý rak tý ðý dün ya ya san ki el - ve da di yor du. E li nin ter siy le i ti yor du san ki. A lý na cak bir ne fes ten baþ ka bu dün ya da ne kal dý ki? Her þe yi se nin ol sa da, o bir ne fes var ya o bir ne fes, her yer de ve her za man her þey den ö nem li de - ðil mi? Has ta bir ne fe sin ne ye mal ol du ðu nu, ne ka dar de ðer li ol du ðu nu, bu ra da çok da ha i yi an lý yor du. Bi li yor du. Bil mek le kal sa i yi... Ya þý yor du. Bu nu an - lat mak is ti yor du dost la rý na. Bir çý kýp gel se ler, sýh hat ney miþ, a fi yet ney miþ, e be dî ha ya týn bu pen ce re den na sýl gö zük tü ðü nü ve his set tik le ri ni, o tý pýr tý pýr kü - çük a yak ses le ri ni, ba zen et ra fýn da per va ne ler gi bi do - la þan la rý, ne ler o lup bit ti ði ni an cak has dost la rý na a - çýk la ya bi le cek i ken, þim di hiç bir þey söy le ye me me nin de rin sü kû tu i çin dey di, sa de ce Rab biy le be ra ber di. O da da, ba þu cun da i ki me lek, her ha li ni kay de di - yor du. Yal nýz de ðil di. Hiç kim se yal nýz de ðil di. Þe - hir de ki in san lar da. A ma ba zý la rý far kýn da de ðil ler - di, o ka dar Ýn san, ne yi ne re de kay bet tiy se, or da a ra ma lý. Fa kir - le rin ve has ta la rýn bi ze u zat týk la rý el ler ve hal ler, bi zim i çin ha zi ne ler le do lu dur. Gi de bi lir sek, va ra bi lir sek yan la rý na, bu ha zi ne ye de sa hip o la bi li riz in þal lah. U zak ta de ðil, ya kýn da Bir gü nü da ha nok ta lar ken has ta, ö mür def te ri ne þu cüm le le ri ya zý yor du: Al lah ým, be nim bu þe hir de bir dos tum bi le yok muy du zi ya re ti me ge le cek? Al lah ým, ge le me yen le ri de af fet. Biz de ke sa fet, sen de le ta fet Al lah ým bun la - rý u nut tum, Se ni bul dum. Dost a rar ken Se ni bul dum. Sen ba na ye ter sin.

3 Y HABER 16 EKÝM 2011 PAZAR 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Zilkade 1432 Ru mî: 3 T. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hâlâ yasaklar koyuyoruz PROF. DR. KURT CEP HE, A NA YA SA YA 'HER NE SE BEP LE O LUR SA OL SUN KÝ ÞÝ NÝN E ÐÝ TÝ MÝ NÝN EN GEL - LE NE ME YE CE ÐÝ' Ý BA RE SÝ NÝN GÝRMESÝNE RAÐ MEN HÂ LÂ YA SAK LAR KO NUL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. AK DE NÝZ Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Kurt cep he, Tür ki ye de hâ lâ ký lýk ký ya fe tin tar tý þýl dý ðý ný be lir te rek, A na ya sa mý zýn 10. mad de si ne (Her ne se bep le o lur sa ol sun ki þi nin e ði ti mi nin en gel le ne me ye ce ði) i ba re si ni koy mu þuz a ma son ra ya sak lar koy mu þuz. A na ya sa nýn bu hük mü nü yok sa yýp ya sak lar ko yu yo ruz de di. Yük se köð re tim Ku rum la rý U lu sal Öð ren ci Kon se yi Baþ kan lý ðý Ge nel Ku rul Top lan tý sý, Ak de niz Ü ni ver si te si A ta türk Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti ril di. Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he, ge nel ku ru lun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, de mok ra si nin te me lin de hoþ gö rü nün yer al dý ðý ný, mer ke ze in san o da ðý ný ko ya rak de ðer ler ü re ten bir sis tem ol du ðu nu söy le di. Fark lý ter cih le re ve dü þün ce le re say gý du yul ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Kurt cep he, in san la rýn e ner ji si ni bir bi ri ni kýr mak i çin de ðil, top lu mun ge le ce ði ni kur mak i çin kul lan ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ü ni ver si te le rin top lu mun ö nü nü aç mak, ay dýn lat mak, bil gi len dir mek a ma cýy la ça lýþ ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Prof. Dr. Kurt cep he, ge le ce ðin ku rum la rý ný yö ne te cek öð ren ci le rin so rum lu lu ðu nun bü yük lü ðü ne de i þa ret et ti. Hâ lâ fark lý dü þün me nin zen gin lik ol du ðu nu ka bul et me yen ar ka daþ la rý mýz o la bi lir di yen Kurt cep he, bin ler ce yýl dýr hiç bir fik rin si lâh zo ruy la de ðiþ me di ði ne dik ka ti çek ti. Kurt cep he, Fik ri de ðiþ tir mek i çin zo ra baþ vu ru yor sa nýz sa de ce düþ man ka za nýr sý nýz de di. Antalya / a a Zorunlu hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin baþvurularý baþlýyor nü NÝ VER SÝ TE LE RÝN zo run lu ya ban cý dil ha zýr lýk sý nýf la rýn da ba þa rý sýz o lan öð ren ci le rin Türk çe öð re tim ya pan yük se köð re tim prog ram la rý na yer leþ ti ril me baþ vu ru la rý E kim 2011 ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. ÖSYM den ya pý lan a çýk la ma da, Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS), Di key Ge çiþ Sý na vý (DGS) ve ya Yurt dý þýn da Ça lý þan la rýn Ço cuk la rý Ý çin Yük se köð re ti me Gi riþ Sý na vý (YÇS) so nuç la rý na gö re mer ke zi yer leþ tir me i le yer leþ ti ril dik le ri yük se köð re tim prog ra mý nýn zo run lu ha zýr lýk sý ný fýn da ba þa rý sýz o lan öð ren ci le rin, ha zýr lýk sý ný fýn da ba þa rý sýz ol duk la rý prog ra ma eþ de ðer Türk çe öð re tim ya pý lan prog ra ma, Türk çe öð re tim ya pý lan eþ de ðer prog ram yok sa, ba þa rý sýz ol duk la rý prog ra ma ya kýn prog ram la rýn bi rin ci sý nýf la rý na yer leþ ti ril me iþ lem le ri nin ya pý la ca ðý du yu rul du. A çýk la ma ya gö re, baþ vu ru lar, E kim 2011 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. An ka ra / a a Ý DO bugünkü ba zý se fer le ri ni ip tal et ti n ÝS TAN BUL De niz O to büs le ri (Ý DO) A.Þ nin ba zý dýþ hat se fer le ri ha va mu ha le fe ti ve Av ras ya Ma ra to nu dolayýsýyla ip tal e dil di. Ý DO nun in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma ya gö re, dün sa at da ki Ban dýr ma/ye ni ka pý-bos tan cý i le bu gün da ki Av þa-mar ma ra/ye ni ka pý-bos tan cý de niz o to bü sü se fer le ri ha va mu ha le fe ti dolayýsýyla ip tal ol du. Dü zen le ne cek Av ras ya Ma ra to nu dolayýsýyla, bu gün da ki Ye ni ka pý/ya lo va ve Ya lo va/ye ni ka pý, da ki Ye ni ka pý/ya lo va i le da ki Ya lo va/ye ni ka pý hýz lý fe ri bot se fer le ri ip tal e dil di. Ýs tan bul / a a 21 % Seven, " Baþý açýk öðrencilere saygý duyduðumuz kadar, baþý örtülü öðrencilere de saygý duyuyoruz" dedi. BA ÞÖR TÜ SÜ SER BEST OL MA LI AK DE NÝZ Ü ni ver si te si Öð ren ci Kon se yi Baþ ka ný Þük rü Sev ren de, ko nuþ ma sýn da ba þör tü sü ve kat sa - yý so ru nu na de ðin di. Þük rü Sev ren, Kon sey baþ ka ný o la rak ba þý a çýk öð ren ci le re say gý duy du ðu muz ka dar, ba þý ör tü lü öð ren ci le re de say gý du yu yor, on la rýn da e ði tim al ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Bu ko nu da bi ze des tek a lan Rek tö rü müz Ýs ra fil Kurt cep he ye te þek kür e di yo rum. Tür ki ye Cum hu ri ye - ti va tan da þý her kes bu ül ke de e ði tim al ma hak ký na sa hip tir di ye ko nuþ tu. Ü ni ver si te si sý nav sis te - min de kat sa yý uy gu la ma sý nýn da kalk ma sý ge rek ti ði ni söy le yen Sev ren, öð ren ci le rin e þit þart lar da sý - na va gir me si nin o lum lu ve ye rin de bir dav ra nýþ o la ca ðý ný dü þün dü ðü nü di le ge tir di. BU AN LA YIÞ TA RÝ HE GÖ MÜL ME LÝ Ü NÝVER SITE LE RÝN hoþ gö rü kül tü rü nü top - lu ma ör nek o la cak þe kil de ser gi le mek du ru - mun da ol du ðu nu i fa de e den Kurt cep he, ü - ni ver si te ler de hâ lâ ký lýk ký ya fe tin tar tý þý lý yor ol ma sý ný e leþ tir di. Kurt cep he, þun la rý söy le di: Tür ki ye, ü ni ver si te ler de ký lýk ký ya fe ti tar tý þý - yor. Bu ra sý bir e ði tim ku ru mu. A na ya sa mý - zýn 10. mad de si ne (Her ne se bep le o lur sa ol - sun ki þi nin e ði ti mi nin en gel le ne me ye ce ði) i - ba re si ni koy mu þuz a ma son ra ya sak lar koy - mu þuz. A na ya sa nýn bu hük mü nü yok sa yýp ya sak lar ko yu yo ruz. Bu ya sak lar geç miþ te be nim de öð ren ci ol du ðu mu, hat ta a sis tan - lý ðý mýn ilk ay la rýn da kar þý kar þý ya kal dý ðým ya sak lar dý. Sel çuk Ü ni ver si te si E de bi yat Fa - kül te si De ka ný bir gün biz le ri top la yýp bir ge - nel ge gel di ði ni söy le ye rek, (Bu ge nel ge yi uy - gu la ya ca ðýz ar ka daþ lar) de di. Ge nel ge ya - sak lar la do luy du. Her þey ya sak tý. Lað ve dil - miþ bir A na ya sa var dý A na ya sa sý nda i - se ya sak çý zih ni yet so na er me di. Ya sak lar la ta rih te hiç bir a ma ca ya da so nu ca u la þý la - ma mýþ týr. Ya sak lar sa de ce il gi u yan dý rýr, ya - sak sa de ce in sa ný cez be der. Ya sak çý an la yýþ do la yý sýy la o gün den bu gü ne bel ki bin ler ce ar ka da þý mý zý e ði tim hak kýn dan mah rum et - ti ler. Oy sa bu ku rum lar Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý o lan her ke sin o ku ma sý i çin a çýl - mýþ týr. 21. yüz yýl da bu an la yý þýn ta ri he gö - mül me si ge rek ti ði ne i na ný yo rum. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý''nýn bu ay çocuklara ayrýlan Diyanet Aylýk Dergi'sinde yayýnlanan makalede çocuklara vaaz verilmesi teklif edildi. FO TOÐ RAF: AA Ço cuk va az la rý ve ril sin teklifi DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn ca bu ay ço cuk la ra ay rý lan Di ya net Ay lýk Der gi de ya yým la nan ma ka le de, Ýs lâm ý doð ru, an la þý lýr ve ca zip hal de an lat mak i çin ço cuk la ra yö ne lik va az ve ril me si ö ne ri li yor. Mev la na Ýd ris Zen gin ta ra fýn dan ka le me a lý nan ma ka le de, ca mi ler de hep bü yük le re i liþ kin va az la rýn ol du ðu na i þa ret et ti. Zen gin, ma ka le sin de Ço cuk va a zý a dýy la bir va az tü rü uy gu la ma ya ko yul sa ve bu va az es na sýn da ço cuk la ra bir ik ram da bu lu nul sa, ca miy le ço cuk a ra sýn da ki bu luþ ma da ha yu mu þak baþ la yýp, ço cu ða da ha uy gun bir i le ti þi min ka pý la rý a çýl maz mý so ru su nu sor du. Ço cuk va a zý nýn Ýs lâm ý ço cuk la ra doð ru, an la þý lýr ve ca zip bir hal de an lat ma nýn ye ni yo lu o la bi le ce ði ni vur gu la yan Zen gin, bu ra da ki ço cuk ce ma a ti nin bir bi riy le, ca mi nin bek le di ði bir kay naþ ma yý gös te re ce ði ne de i nan dý ðý ný di le ge tir di. Zen gin, ca mi le ri miz de baþ la ya cak bir ço cuk va a zý uy gu la ma sý nýn ön ce lik le bü yük le rin ca mi de ki ço cuk al gý sý ný o lum lu yön de de ðiþ ti re ce ði ni, bir zih ni yet de ði þik li ði o luþ tu ra ca ðý ný ve bu nun bi le baþ lý ba þý na bir ka za ným ol du ðu nu bil dir di. Va az la rýn i çe ri ði, üs lû bu, yaþ gru bu gi bi ko nu la rýn i þin uz man la rýn ca plan lan ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e den Zen gin, an cak bun la rýn ne ti ce i ti ba rýy la ge nel pren sip ler o la bi le ce ði ni, her ca mi de ki ço cu ðun sos yal ve zi hin sel ya pý sý ay ný ol ma ya ca ðý i çin i þin bi raz da va i zin ço cuk lar la gi re ce ði i le ti þi min so nuç la rýn dan yo la çý ka rak be lir gin le þe ce ði ni kay det ti. An ka ra / a a BA ÞAK ÞE HÝR, Ý MAM-HA TÝP LÝSE SÝNE KA VUÞ TU BA ÞAK ÞE HÝR LÝ LER ta ra fýn dan her fýr sat ta ih ti yaç o la rak di le ge ti ri len ve il çe de cid - dî an lam da ek sik li ði his se di len Ý mam-ha tip Li se si i le il gi li so run çö zü me ka vuþ tu. Ýlk a þa ma da Ka ya þe hir Mer kez Çar þý nýn he men kar þý sýn da bu lu nan Ti ca ret Li se - si nin bir bö lü mün de e ði ti me baþ la yan Ý mam-ha tip Li se si, e ði tim-öð re - tim yý lý i çin fi i len öð ren ci a lý mý na baþ la dý. Ý mam-ha tip Li se sin de, ilk e tap ta 1 i mü dür ol mak ü ze re top lam 18 öð ret men le e ði tim ler sür dü rü le cek. Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür - lü ðü, ih ti yaç du yul ma sý du ru mun da per so nel sa yý sýn da ar tý þa gi di le ce ði ni di le ge ti ri - yor. Ba þak þe hir Ý mam Ha tip Li se si nin ku ru cu mü dü rü o la rak ta yin e di len Ha san Hü - se yin Yýl dý rým, öð ret men sa yý sý nýn za man la ar ta bi le ce ði ni, ö nü müz de ki yýl lar da ken - di le ri ne a it bir bi na da e ði ti min de vam e de ce ði ni, bu nun i çin de bütün ku rum lar nez - din de ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði ni söy le di. Ey lül 2011 so nu i ti ba riy le 500 e ya kýn öð ren ci nin ka yýt yap týr dý ðý ný be lir ten Yýl dý rým, ka yýt la rýn de vam et ti ði ni, ço cu ðu nu Ý mam-ha tip Li se sin de o kut mak is te yen ve li le rin te vec cü hü nün yo ðun ol ma sýn - dan do la yý, ka yýt sü re si ni u zat týk la rý ný i fa de et ti. Bu ge liþ me nin ya nýn da Ba þak - þe hir Be le di ye si, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve si vil top lum ör güt le ri baþ ta ol - mak ü ze re il çe de ki bütün ku rum lar, li se nin en ký sa sü re de ken di ne a it bir bi na da e ði tim-öð re ti me baþ la ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný de vam et ti ri yor. Baþ kan Mev lüt Uy sal, al ter na tif le ri de ðer len di re cek le ri ni ve her a çý dan en uy gun yer de Ba þak þe hir e ya ra - þýr bir Ý mam-ha tip Li se si ka zan dý ra cak la rý ný be lirt ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya ir ti ni as ya.com.tr Arap baharý ve Risale-i Nur Zü be yir Gün dü zalp in 1950 de An ka ra da ver di ði ve Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nýn te mel e ser le rin den Söz ler in so nu na ko nu lan Kon fe rans ta, son dö nem de A rap ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan ge liþ me le re, Tür ki ye yi de i çi ne a lan ge niþ bir pers pek tif ten ý þýk tu tup is ti ka met ve re cek çok ö nem li tes bit ler yer a lý yor. Ön ce ge nel bir du rum tes biti ve tas vi ri: Ec ne bi par ma ðýy la i da re e di len zýn dý ka ko mi te le ri, Ýs lâ mi ye ti im ha i çin, Ýs lâm mem le ket le rin de, bil has sa Tür ki ye de öy le de si se ler le en tri ka lar çe vir miþ ler, ha in ce do lap lar dön dür müþ ler, hun ha ra ne ve þey ta nî ve men fur plan lar tat bik et miþ ler ve ið fa lât ta bu lun muþ lar; ib li sa ne, sin si me tod lar ta kip et miþ ler ve kar de þi kar deþ le çar pýþ týr mýþ lar ve öy le al da tý cý ya lan ve pro pa gan da lar ve yay ga ra lar yap mýþ lar, fit ne ve fe sat ve tef ri ka (ay rý lýk) to hum la rý saç mýþ lar dýr ki, bun lar Ýs lâ mýn bün ye sin de de rin rah ne ler aç mýþ ve bü yük tah ri bat lar yap mýþ týr. (Söz ler, s. 1251) Bu tas vi rin ver di ði ge çi ci ka ram sar lýk, he men ar dýn dan ge len fe rah la tý cý i fa de ler le da ðý tý lý yor: Fa kat o mu sibet ler, Ce nab-ý Hak kýn im da dý i le tah rik ve is tih dam o lu nan Be di üz za man Sa id Nur sî gi bi ih lâs-ý tâm mý ka zan mýþ o lan bir zat va sý ta sýy la, rah met-i Ý lâ hî i le me det res (im da da ye ti þen) ve þi fa re san (þi fa da ðý tan) ve ci han pe send (dün ya nýn tak dir et ti ði) ve ci han þü mûl (dün ya ça pýn da) bir ma hi ye ti ha iz Ri sa le-i Nur e ser le ri nin mey da na gel me si ne se bep ol muþ tur. Sa id Nur sî nin, mey da na ge ti ri len tah ri ba tý na sýl ta mir et ti ði de þu i fa de ler de an la týl mak ta: Ri sa le-i Nur mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî öy le bir mü ca hi d-i Ýs lâm dýr ki, ve te li fa tý Ri sa le-i Nur öy le u yan dý rý cý ve öy le ha lâs kâr (kur ta rý cý) ve öy le fev ka lâ de ve ci han gir (ci ha ný fet he den) bir e ser dir ki, din a ley hin de ki bü tün o ko mi te le rin bel le ri ni kýr mýþ, mez kûr mu zýr (za rar lý) ve ha bis fa a li yet le ri ni a ka me te dû çar ve din siz lik e sas la rý nýn te mel taþ la rý ný pa rampar ça et miþ ve kö küy le kes miþ tir. Ve Ýs lâ mî ve i ma nî fü tu ha tý per de al týn da kalp ten kal be in ki þaf et tir miþ ve Kur ân-ý A zî müþ þa nýn ha ki mi yet-i mut la ka sý na ze min ih zar et miþ tir (ha zýr la mýþ týr). E vet, Ri sa le-i Nur o tah ri ba tý Kur ân ýn el mas ha ki kat le riy le ve Kur â n-ý Ke rim de ki en ký sa ve en müs ta kim (doð ru, is ti ka met li) bir ta rik le (yol la) ta mir ve o ya ra la rý Kur ân-ý Ha kî min ec za ha ne-i küb ra sýn da ki (bü yük ec za ne sin de ki) ed vi ye ler le (i lâç lar la) te da vi e di yor ve e de cek tir. Hem ma sum Müs lü man la rýn kan la rý ný sö mü ren ve ser vet le ri ta hac cür et miþ (taþ laþ mýþ) mil let ka ný o lan pa ra zit, tu fey lî (a sa lak) ve aç göz lü ca na var ve bar bar em per ya list le ri, müs tem le ke ci le ri (sö mür ge ci le ri) ve on la rýn i çi miz de ki, sa de ce þah sî men fa at ze bu nu, za lim, hun har ve müs te bit u þak la rý ný hak i le yek san (yer le bir) e dip iz mih lâl ve in hi dam-ý mut lak la (mut lak çö küþ ve yý ký lýþ la) mað lûp e den ve e de cek ye gâ ne ça re nin, Kur ân-ý Mu ci zül be ya nýn bu a sýr da bir mu' ci ze-i ma ne vî si o lan Ri sa le-i Nur e ser le ri ol du ðun da, ba si ret li Ýs lâm mü ca hit le ri ve â lim le ri, ic ra at ve mü þa he da ta müs te nit ya ki nî bir ka na at-i kat i ye i le müt te fik tir ler. (s ) Gö rül dü ðü gi bi, bu pa saj lar, Gün dü zalp in vu ru cu ve kuv vet li üs lû buy la, me se le yi ga yet net bir þe kil de göz ler ö nü ne se ri yor. Ýs lâ mi yet a ley hin de ki deh þet li plan ve fit ne le ri bo þa çý ka rýp di ni tah kim et me nin de, em per ya list sö mü rü çar ký ný kýr ma nýn da en sað lam ve kök lü ça re si ve yo lu Ri sa le-i Nur ve Be di üz za man mo de lin de. O nun i çin dir ki, söz ko nu su tah ri bat plan la rý ön ce lik le, en deh þet li ve des sas me tod lar la Tür ki ye de tat bi ka ta ko nul du ðu hal de, Ri sa le-i Nur bu tez gâh la rýn hep si ni boz du, i man lý ve þu ur lu bir top lum ya pý sý mey da na ge tir di ve hiç kim se nin bur nu nu ka nat ma dan ül ke yi dü ze çý kar dý. Bu hiz met ve me to da A rap dün ya sý nýn da þid det le ih ti ya cý var. E ðer o ra lar da Be di üz za man mo de li örnek a lýn say dý, A rap ba ha rý a dý al týn da Lib ya, Su ri ye, Mý sýr, Ye men gi bi ül ke ler de on bin ler ce ca na mal o lan ça týþ ma lar ya þan ýr mýydý?

4 4 16 EKÝM 2011 PAZAR HABER Y ÖNCE ÝNSAN ONURU ca ni as ya.com.tr Al lah kim se nin ba þý na ver me sin! KKTC, yay gýn kul la ný mý i le Yav ru Va tan Kýb rýs son gün ler de gün de mi meþ gul e di yor. Yýl lar dan be ri de vam e den ta raf lar a ra sý gö rüþ me ve tar - týþ ma la ra, Rum ta ra fý nýn de niz de gaz/ pet rol a - ra ma ça lýþ ma la rý da ek le nin ce ha ra ret yük sel di. KKTC, iþ ken ce so nu cu öl dü ðü id di a e di len bir as ker dolayýsýyla da gün dem de. Ýl gi li ha ber - ler de þu bil gi ler var: KKTC de ki 28. Tü men de as ker li ði ni ya par ken bir ar ka da þýy la ya þa dý ðý tar - týþ ma yü zün den dis ko o la rak bi li nen di sip lin ko ðu þu na gön de ri len ve bu ra da gör dü ðü iþ ken - ce so nu cu 2.5 ay bo yun ca yo ðun ba kým da te - da vi gö ren bir as ker ve fat et miþ ve Cu ma gü nü Ýs tan bul da def ne dil miþ ti. A cý lý a i le, hiç bir as ke rî yet ki li nin tö re ne ka týl ma ma sý na is yan et miþ. Ö len as ke rin ba ba sý, ya þa dýk la rý a cý yý þu söz - ler le an lat mýþ: Bir çok kez oð lu mu zu a ra dýk, bi ze Oð lu nuz kam pa git ti de di ler. GA TA ya gön der - dik le rin de i se ço cuk ö lüy dü. (...) Dü ne ka dar bir ta ne as ke rî yet ki li da hi be ni a ra ma dý. Dün bir al - bay a ra dý, Þim di ye ka dar ne re dey di niz? de dim. (...) Oð lum dan ha ber al mak i çin gar ni zo na e þim - le git tik, ba þör tü lü di ye al ma dý lar. O za man bi - zim ço cuk la rý mý zý ne den as ke re a lý yor lar? (Va - tan, 15 E kim 2011) Ga ze te ler de yer a lan id di a la ra gö re ö len as ker, bir ar ka da þýy la tar týþ tý ðý i çin di sip lin ko ðu þu na ko nul muþ ve çe þit li iþ ken ce ler le bir lik te 3 gün su ve ril me miþ. As ker de iþ ken ce so nu cu ö lüm le il gi li o la rak so ruþ tur ma de vam e di yor muþ. Ta biî ki ha di se nin na sýl ce re yan et ti ði ni bi le mi yo ruz. Muh te me len a - raþ týr ma ve so ruþ tur ma ne ti ce sin de ha ki kat or ta ya çý ka cak ve hak e de ne ce za sý ve ri le cek. Muh te me len Ýd di a lar a bar týl mýþ di yen ler çý kar. An cak, el bom ba sý nýn pi mi ni çe kip as - ke rin e li ne ve ren ve bu se bep le pat la yan bom ba so nu cu ö len as ker le rin var lý ðýn dan her hal de ha ber da rýz. Baþ ka hiç bir ha di se ol - ma mýþ ol sa bi le, pim çek me ha di se sin den son ra yet ki li le rin baþ lan gýç ta or ta ya koy du - ðu ta výr dolayýsýyla þüp he ci ol mak ta fay da var. El le rin den gel se pim çek me ha di se si ni ör te cek ler di. Do la yý sý i le as ker de kö tü mu a - me le id di a la rý nýn çok cid dî ve ti tiz lik le a raþ - tý rýl ma sý ge re kir. Ni te kim, ge çen gün ler de TBMM nin de bu ko nu yu e le a lan bir ko mis - yon ku rul du ðu a çýk lan mýþ tý. A cý lý ba ba nýn, Oð lum dan ha ber al mak i çin gar ni zo na e þim le git tik, ba þör tü lü di ye al ma dý - lar a çýk la ma sý da çok ya ra la yý cý, çok sar sý cý. Tür - ki ye yi i da re e den ler ya bu a çýk la ma la rý in kâr et - sin, Böy le bir ha di se ya þan ma mýþ týr de sin ya da lüt fen bu yan lýþ la ra im za a tan lar hak et ti ði ce za yý al sýn! (Bu nok ta da he men, As ker o lan oð lu nun ye min tö re ni ne gi den an ne le ri i çe ri al ma yan yet - ki li ler i ha týr la dýk. De mek ki oð lu nu zi ya re te gi - den an ne le ri de i çe ri al ma mýþ lar.) Bir ba ba o la rak bu ha ber ler cid den bi zi ü zü - yor. Ya rýn bir gün bi zim ço cuk la rý mýz da as ke re git ti ðin de ben zer mu a me le ler le kar þý la þýr sa ne ya pa rýz? Baþ ka sý nýn oð lu nun gör dü ðü e zi yet e ku lak tý ka yan i da re ci le ri miz, ben zer sý kýn tý nýn ken di ço cuk la rý nýn baþ la rý na da ge le bi le ce ði ni he sap la ya rak a dým at ma lý dýr lar. Bu gün den te zi yok, ev lât la rý mý zýn gö rev yap - tý ðý böy le yer le rin da ha sý ký kon trol e dil me si ni ve þi kâ yet le rin cid di yet le e le a lýn ma sý ný ta lep e de riz. Yan lý þa, hak sýz lý ða ve iþ ken ce ye sý fýr to le rans ol - ma lý ve böy le fe lâ ket le re yol aç ma mak i çin ne ge re ki yor sa ya pýl ma lý. Al lah ým böy le mu sî bet ler den he pi mi zi ko ru. Â min. Halk i d e o lo jik a na ya sa is te mi yor BÝLGE A dam lar Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi (BÝL GE SAM), Ye ni A na ya sa dan Top lum sal Bek - len ti ler i sim li bir ça lýþ ma ra po ru ha zýr la dý. Ra por - da 2007 ve 2010 yýl la rý a ra sý çe þit li za man da ha zýr - lan mýþ di ðer ça lýþ ma lar kar þý laþ týr ma lý o la rak yer al - dý. Ra por da ö ne çý kan ta lep ler i de o lo ji siz a na ya sa, fark lý a na dil ler de e ði tim im kâ ný, as ke rî mah ke me - le rin kal dý rýl ma sý ve ba þör tü sü öz gür lü ðü ol du. A - raþ týr ma, kül tür ve mez hep fark lý lýk la rý dik ka te a lý - na rak fark lý 16 il de 6810 ki þi ye uy gu lan dý. A raþ týr - ma ya gö re hal kýn yüz de 74 ü a na ya sa da i de o lo ji ve kut sal lýk at fe den i fa de ler yer al ma sý ný is te mi yor. Türk çe dý þýn da ki dil le rin ka mu sal a lan da kul la ný - mý nýn ko lay laþ tý rýl ma sý ve o kul lar da o ku tul ma sý na de nek le rin yüz de 53 ü des tek ver di. Ba þör tü sü nün ü ni ver si te ler de ser best bý ra kýl ma sý na yüz de 82, ka - mu sal a lan lar da gi yi le bil me si ne i se yüz de 60 o ra - nýn da des tek çýk tý. Ra por da si vil-as ker i liþ ki si de ay - rýn tý lý o la rak a na liz e dil di. Ge nel kur may Baþ kan lý - ðý nýn Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý, as - ke ri mah ke me le rin kal dý rýl ma sý ve as ke rî har ca ma - la rýn de ne tim al tý na a lýn ma sý ný is te yen de nek le rin o ra ný yüz de a ra sýn da de ði þi yor. ALMAN PROF. DR. HANS PETER SCHNEÝDER VE MÝCHAEL MEÝER, ALMAN ANAYASASI'NIN BÝRÝNCÝ MADDESÝNDE ''ÝNSAN ONURU DOKUNULMAZDIR'' ÝFADESÝNÝN YAZILI OLDUÐUNU HATIRLATTI. ALMAN dü þün ce ku ru lu þu Fri ed rich E bert Stif - tung (FES) Der ne ði Tür ki ye Tem sil ci si Mic ha el Me i er, Al man A na ya sa sý nýn bi rin ci mad de sin - de Ýn san o nu ru do ku nul maz dýr i fa de si nin ya - zý lý ol du ðu nu be lir ten Me i er, Ýn san hak la rý nýn kor kunç þe kil de ih lal e dil di ði 2. Dün ya Sa va - þý nýn kö tü de ne yim le rin den son ra, bi re yin o - nu ru ye ni Al man A na ya sa sý nýn ko ru ma ya ça - lýþ tý ðý en de ðer li un sur du. Bu se bep le Al man A - na ya sa sý nýn ilk 19 mad de si, in san la rýn te mel hak la rýy la il gi li dir di ye ko nuþ tu. Mic ha el Me i er, Tür ki ye nin ye ni a na ya sa sý nýn müm kün o lan en yük sek uz la þýy la, top lu mun bütün kat man la rý ný ve bütün si ya sî ak tör le ri sü - re ce da hil e de rek o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni be - lir te rek, Böy le bir a na ya sa, de mok ra tik, þef faf ve ka tý lým cý bir sü re cin so nu cu o la rak or ta ya çý - kar ve Tür ki ye de ye ni bir bir lik te ya þa ma kül tü - rü nün baþ lan gý cý ný o luþ tu rur de di. Mer ke zi Al - man ya da bu lu nan an cak dün ya ça pýn da 100 den faz la ül ke de fa a li yet gös te ren ba ðým sýz bir dü þün ce ku ru lu þu o lan Fri ed rich-e bert-stif - tung (FES) Der ne ði Tür ki ye Tem sil ci li ði, Sos yal De mok ra si Vak fý (SO DEV), Kü re sel ve Ye rel Dü þün ce Der ne ði (KÜ YE REL), Tür ki ye Sos yal E ko no mik Si ya sal A raþ týr ma lar Vak fý (TÜ SES) i le Ýs tan bul Bil gi Ü ni ver si te si Ýn san Hak la rý Hu - ku ku Uy gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi nin dü - zen le di ði Ye ni A na ya sa Yo lun da ko nu lu kon - fe rans ger çek leþ ti ril di. Bil gi Ü ni ver si te si Do lap de re Yer leþ ke si nde ya - pý lan kon fe ran sýn a çý lý þýn da ko nu þan Mic ha el Me - i er, Al man A na ya sa sý nýn bi rin ci mad de sin de Ýn - san o nu ru do ku nul maz dýr i fa de si nin ya zý lý ol du - ðu nu ha týr lat tý. Me i er, Ýn san hak la rý nýn kor kunç þe kil de ih lâl e dil di ði 2. Dün ya Sa va þý nýn kö tü de - ne yim le rin den son ra, bi re yin o nu ru ye ni Al man A na ya sa sý nýn ko ru ma ya ça lýþ tý ðý en de ðer li un sur - du. Bu se bep le Al man A na ya sa sý nýn ilk 19 mad - de si, in san la rýn te mel hak la rýy la il gi li dir. Öð re ni len bir di ðer ders i se güç da ðý lý mý ný böl ge sel se vi ye de tut mak ve bütün gü cün bir kaç ki þi nin e lin de ol du - ðu mer ke zi bir dev le te ar týk as la i zin ver me mek ti. Ta sa rý dö ne mi nis pe ten ký say dý ve si vil top lu mun faz la bir kat ký sý ol ma dan, ço ðun luk la uz man lar ta - ra fýn dan ger çek leþ ti ril di di ye ko nuþ tu. Partisinin Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, yeni anayasaya iliþkin görüþlerini anlattý. FO TOÐ RAF: A A Erdoðan: Yeni anayasamýz milletimizin eseri olacak ÝKTÝDAR PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLLERÝ, KIZILCAHAMAM'DA ÝSTÝÞARE ÝÇÝN TOPLANDI. BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rýy la il gi li Ye ni a na ya sa mýz bü rok ra tik i de o lo ji le rin de ðil mil le ti mi zin e - se ri o la cak týr de di. Baþ ba kan Er do ðan, AKP nin Ký zýl ca ha mam da dü zen le nen 18. Ýs ti þa re ve De ðer len dir me Top lan tý sý nýn a - çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, 12 Ha zi ran se - çim le rin de ye ni bir a na ya sa i çin ken di le ri ne ha ya ti bir gö rev ve ril di ði ni söy le di. AKP hü kü me ti nin ö nün de ki en ön ce - lik li me se le nin ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ol du ðu nu vur gu la yan Er do ðan, Ko nu TBMM nin ve si ya set ku ru mu nun en ö - nem li gün dem mad de si dir de di. Ýs ti yo ruz ki mil let çe ge lin bu ü zü mü yi - ye lim, bað cýy la uð raþ ma ya lým, bu i þi bi ti re - lim. Çün kü biz söz ver dik, bu sö zü ye ri ne ge ti re ce ðiz di yen Baþ ba kan Er do ðan, mil - le tin e liy le ya pý la cak ye ni a na ya sa i çin si ya - set ku ru mu baþ ta ol mak ü ze re bü tün top - lum sal ke sim ler le bir lik te son de re ce po zi - tif bir ik li min mev cut ol du ðu nu be lirt ti. Baþ ba kan Er do ðan, Ý yi bir baþ lan gýç ya pýl - mýþ týr, in þal lah bir i ra de za a fý na uð ra ma - dan, po li tik re ka be te fe da et me den Tür ki - ye ye ya ra þýr bir va kar ve ol gun luk la bu i þi ta mam la ya ca ðýz di ye ko nuþ tu. Er do ðan, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýy la il gi li Meclis, dünya ülkelerinin anayasalarýný inceledi MEC LÝS, 60 ül ke nin a na ya sa sý ný in ce le di A - na ya sa nýn en çok tar tý þý lan de ðiþ ti ril me ye cek hü - küm ler in ben ze ri, dün ya da sa de ce 5 ül ke nin a na - ya sa sýn da yer a lý yor. TBMM, ye ni a na ya sa ça lýþ - ma la rý i çin o luþ tu ru lan ni a - na ya sa ad lý web si te sin de; 1982 A na ya sa sýn da ki ba zý ö nem li mad de ler, dün ya a na ya sa la rýy la kar þý - laþ tý rýl dý. A na ya sa nýn baþ lan gýç bö lü mü, 37 ül ke - de var. A ra la rýn da; ABD, Ar jan tin, A vus tral ya, Be - nin, En do nez ya, Fran sa, Ga na, Gu ya na, Gü ney Af ri ka, Hin dis tan, Ýr lan da, Ýs pan ya, in gil te re (Mag na Car ta ve Bill of Rights), Ýs viç re, Ja pon ya, Ma li, Mo ðo lis tan, Pe ru, Þi li, Ye ni Ze lan da nýn da ol du ðu 37 ül ke de baþ lan gýç bö lü mü yer a lýr ken, Yu na nis tan A na ya sa sýn da tek cüm ley le gi riþ ya - pýl mýþ. Dev le tin þek li, 51 ül ke a na ya sa sýn da yer a lý yor. Bun lar a ra sýn da; Al man ya, ABD, Ar jan tin, A vus tral ya, Fran sa, Ý tal ya, Ka na da, Ka ra dað, Kos ta Ri ka, Yu na nis tan bu lu nu yor. Cum hu ri ye tin ni te - lik le ri a ra la rýn da; Al man ya, Bel çi ka, Be nin, Bre zil - ya, Çek Cum hu ri ye ti, Es ton ya, Fin lan di ya, Fran sa, Hin dis tan, Ýs pan ya, Ý tal ya, Kos ta Ri ka, Ma li, Mal ta, Po lon ya, Por te kiz, Ro man ya, Þi li, Tay land ve Yu - na nis tan ýn bu lun du ðu 31 ül ke a na ya sa sýn da dü - zen len di. Dev le tin bü tün lü ðü, res mî di li, bay ra ðý, mil lî mar þý ve baþ ken ti 45 ül ke a na ya sa sýn da yer a lýr ken, 1982 A na ya sa sý nýn en çok tar tý þý lan de - ðiþ ti ril me ye cek hü küm le ri ne ben zer hü küm ler i - se sa de ce 5 ül ke de var. Bun lar; ABD, Bre zil ya, Ga - na, Ý tal ya ve Por te kiz.. An ka ra / a a ÝLK DE MOK RA TÝK A NA YA SA ALMAN Fe de ra lizm A raþ týr ma Ens ti tü sü Ü ye si Ay ný za man da Al man ya A þa ðý Sak - son ya E ya le ti A na ya sa Mah ke me si es ki ü ye si o lan Prof. Dr. Hans Pe ter Schne i der, Bu ye ni a na ya sa, Tür ki ye nin de mok ra tik þart lar al týn da ha zýr la nan ve tar tý þý lan ilk a na ya sa sý o la cak de di. Schne i der, Tür ki ye de a na ya sa yap ma sü re ci nin baþ la dý ðý ný ha týr la ta rak þöy le ko nuþ tu: Bu ye ni a na ya sa,tür ki ye a çý sýn dan de ðil a ma bütün Av ru pa i çin de ö nem li o lan bir sü reç bu. Çün kü ben Tür ki ye nin AB ye gi ri þi nin le hin - de o lan bir in sa ným. Tür ki ye nin tam ü ye li ði ni des tek li yo rum ve en ký sa za man da ü - ye ol ma sý ný di li yo rum. Bu a çý dan ye ni, de mok ra tik bir a na ya sa nýn ol ma sý, te mel hak ve öz gür lük le rin gü ven ce al tý na a lýn ma sý çok ö nem li. Çün kü bu gün ler de bütün dün - ya da de mok ra tik bir a na ya sa ön þart o la rak gö rül mek te dir. A NA YA SA BÝR LEÞ TÝ RÝ CÝ OL MA LI ANAYASALARIN en ö nem li, en ha ya tî gö re vi nin i se en teg ras yon ol du ðu nu di le ge ti - ren Schne i der, þun la rý kay det ti: A na ya sa bir leþ ti ri ci ol ma lý dýr. U lu su bir leþ tir me li dir. A na ya sa si ya sî mü ca de le de a ra cý de ðil dir. Bir leþ ti ri ci ol ma lý dýr ve a na ya sa bu iþ le vi ne ka dar et kin bir þe kil de uy gu la ya bi lir se, bu hem a na ya sa nýn ge le ce ði hem de o ül ke de - ki de mok ra si nin ge le ce ði a çý sýn dan çok bü yük ö nem ta þý ya cak týr. Bu nun i çin de bir uz la þý ya ih ti yaç var dýr. Ya ni a na ya sa ü ze rin de ki uz la þý nýn, o la bi le cek en kap sam lý uz - la þý ol ma sý ge re kir. Bu tek bir par ti nin ya pa ca ðý bir þey de ðil dir. Bu za ten bir par ti ko - nu su de ðil dir. Dün so na e ren kon fe rans ta, a na ya sa sý ný o la ða nüs tü ve so run lu dö - nem ler son ra sýn da yap mýþ o lan Gü ney Af ri ka, Ýs pan ya, Po lon ya ve Al man ya dan ün lü a na ya sa hu kuk çu la rý, ken di a na ya sa yap ma de ne yim le ri ni ak tar dý. Ýs tan bul / a a Bu gün kü ih ti ya cý mý za is ter ye ni bir kont - rat di ye lim, is ter ye ni bir mu ka ve le di ye lim, is ter a dý na ye ni bir top lum sal söz leþ me di - ye lim, de mok ra si mi zi ge liþ ti ren, öz gür lük a - lan la rý ný ge niþ le ten ye ni bir a na ya sa þart ol - du ðun da her kes hem fi kir dir. Biz, kon trat gi bi, mu ka ve le gi bi, söz leþ me gi bi kav ram - la rýn hep si nin sý nýr la yý cý ve ye ter siz ol duk la - rý ný dü þü nü yo ruz. Zi ra, mil let e liy le ya pý la - cak o lan bu a na ya sa, Tür ki ye Cum hu ri ye - ti nin bü tün va tan daþ la rý na ken di ül ke le rin - de ev sa hi bi ol duk la rý ný his set ti ren, va tan - daþ lýk a i di yet le ri ni per çin le yen bir a na ya sa o la cak týr de di. Ký zýl ca ha mam / a a Ye ni a na ya sa va tan da þý ný dev le tin þer rin den ko ru sun DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, yýl lar dýr sü re ge len e ði tim sis te mi nin so run la rý dâ hil, ör güt len me ve de - mok ra tik hak lar bað la mýn da ya þa nan ek sik lik le rin kö ke ni nin a na ya sa kay - nak lý ol du ðu nu söy le di. Gür kan Av cý, ye ni a na ya sa nýn top lu mun ta rih sel de - rin li ðin den bes le nen ve top lum sal A - na ya sal kül tü rü dik ka te a lan bir yak la - þým la sað lam kök lü ol ma sý ge rek ti ði - ni ve top lu mun i çin de bu lun du ðu ye - ni len me ve de ði þim dö ne mi ni sü rek li - lik i çin de dö nüþ tü re bi le cek, bü tün ye ni de ðer le ri nin ve an la yýþ la rý nýn ih ti yaç la rý - ný kar þý la ya bi le - cek bir kav ra yýþ ta ol ma sý ge rek ti ði - ni söy le di. Ye ni a na ya sa tar týþ ma - la rýy la il gi li de - ðer len dir me ler de bu lu nan Gür kan Av cý, Ye ni A na - ya sa, ön ce dev let de ðil, ön ce in san di yen bir an la yýþ la, top lum sal ba rý þý ve DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý bi re yin öz gür lük le ri ni gü ven ce ye a - lan, u lu sal ve u lus la r a ra sý ge liþ me ler kar þý sýn da, hýz lý ve et kin ka rar a la bi - len bir dev let ya pý lan ma sý ný a maç la - ma lý dýr. Biz, e þit lik çi, öz gür lük çü, ço - ðul cu, de mok ra tik ve si vil bir a na ya sa is ti yo ruz. An cak bu nun ilk þar tý öz - gür bir tar týþ ma or ta mý dýr. Mev cut a - na ya sa bas ký cý, dar be ci bir dev let an - la yý þýy la o luþ tu rul du. Ye ni a na ya sa, dev le ti hal ký na hiz met i çin ta ným la - yan, va tan daþ la rý ný dev le tin þer rin - den ko ru yan bir yak la þým la ha zýr lan - ma lý dýr. Fark lý din, dil, mez hep ve kül tür le re da ha çok öz gür lük ve hak ve re cek, Tür ki ye yi öz gür lük le rin ve de mok ra si nin mer ke zi, in san hak la rý - nýn en mu a sýr ül ke si ha li ne ge ti re cek bir an la yýþ la ha zýr lan ma lý dýr de di. An ka ra / Fa tih Ka ra göz

5 5 Y HA BER 16 EKÝM 2011 PAZAR Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný yü rü te cek o lan ve her par ti den ü çer mil let ve ki lin den o - lu þan uz laþ ma ko mis yo nu ilk top lan tý - sý ný er te le mek du ru mun da kal dý. Hem de Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da ilk top lan tý nýn Per þem be gü nü ya pý la ca ðý a çýk lan ma sý na rað men Oy sa Çi çek, Uz laþ ma Ko mis yo - nu i le bu haf ta i çe ri sin de, ye ni a na ya sa i çin ilk top lan tý yý yap mak ü ze re ilk vu ru þu ya pa - ca ðýz di ye de bir a çýk la ma yap mýþ tý. Þim di i - se er te le nen top lan tý nýn ö nü müz de ki Çar - þam ba gü nü ya pýl ma sý plan la ný yor. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn baþ la ma sý nýn ön ce sin de par ti ler dik kat li bir dil kul lan ma ya ö zen gös te rir ken, Sü re ci tý ka yan biz ol ma ya - lým en di þe si ta þý dýk la rý an la þý lý yor. Hal böy le ol ma sý na rað men ba zý fark lý ses ler de çýk mý yor de ðil. Top lan tý ya baþ lar ken Ön þart ol ma ya cak de nil me si ne rað men ön þart - lar ö ne sü rül me ye baþ lan dý bi le. A na ya sa Ko - mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu i se öy le bir söz sarf et ti ki, bu söz ler sert u ya rý di ye yo rum - lan dý. Ku zu, sü re ci tý ka ma yýn u ya rý sýn dan son ra, Bu sü re ci ke se ni san dýk çar par. San dýk çarp maz sa, Al lah çar par de di. Bu sü re ci tý ka ya ný mil let ilk se çim de çar - par çarp ma sý na da, Al lah ýn çarp ma sý ný biz bi le me yiz * * * KA DÝR AM CA NIN TA ZÝ YE SÝ! Baþ ba kan Er do ðan ýn an ne si nin ve fa týn dan son ra ta zi ye i lâ ný ve ril me me si is ten me si ne rað - men bu na pek ku lak a san ol ma dý. Ga ze te ler de say fa lar ca ta zi ye i la ný ya yýn lan dý. Bu ta zi ye i lân - la rýn dan bi ri si i se te bes süm et tir di. Ta zi ye i lâ ný nýn na sýl te bes süm et tir di ði ni i se a çýk la ya lým. Er do ðan ýn göm lek de ðiþ tir me den ön ce ki par ti si ne ya kýn ya yýn po li ti ka sý iz le yen Mil lî Ga ze te de ya yýn la nan i lân da, Ba lý ke sir Hav ran lý o lan Ka dir Öz yurt i sim li va tan daþ, 30 se ne lik yol ar ka daþ lý ðý yap tý ðým di ye baþ la - dý ðý ta zi ye i lâ ný nýn so nu na 1969 Mo del Mil lî Gö rüþ çü Ka dir Am ca (Öz yurt) di ye im za a ta - rak Er do ðan a a çýk þe kil de me saj ver miþ ol du. Göm lek de ðiþ ti ril se de e lem de ve ke der de yol ar ka daþ lý ðý u nu tul mu yor de mek ki * * * CAN LI CAN LI Mec lis in a çýl ma sýy la bir lik te de ði þik tar týþ - ma lar ya þa nýr ken bun lar dan bi ri si de TRT nin geç ti ði miz yýl lar da can lý o la rak ya - yýn la dý ðý par ti grup top lan tý la rý nýn hep si ni ya yýn la ma ma sý ko nu sun da ya þa ný yor. Bu haf ta Sa lý gü nü dört par ti nin grup top - lan tý sý var dý. A lý nan ka rar ge re ði, Mec lis TV, haf ta da 3 gün ve bel li sa at ler de nak len ya yýn ya pa cak. Ça lýþ ma lar bant tan ve ö zet o la rak ya yým la na cak. Bu haf ta da böy le ol - du. Ge nel Baþ kan la rýn ko nuþ ma la rý nýn ö - nem li bir bö lü mü can lý ya yýn la nýr ken il - ginç bir o lay ger çek leþ ti. BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, grup ta ko nu þur ken TRT nin bu uy gu la ma sý - ný san sür o la rak de ðer len di rir di. TRT, grup top lan tý la rý ný ar týk can lý ya yýn la mý yor. Par la - men to ça lýþ ma la rý nýn ö nem li bir kýs mý san - sür len miþ du rum da de di ði sý ra da TRT can - lý o la rak De mir taþ ýn grup top lan tý sýn da ki ko nuþ ma sý ný ya yýn lý yor du. Mec lis han gi ge rek çe ler le böy le bir uy gu la - ma baþ lat tý bi le mi yo ruz. Bu du rum da þöy le bir so ru ka fa la ra ta ký lý yor. TRT nin bir ka na lýn da mil le tin, ken di ve kil le ri nin ne yap tý ðý ný te le viz - yon dan iz le me si nin ki me ne za ra rý var? * * * TAK TÝK! Mec lis e ye ni gi ren mil let ve kil le ri Mec - lis in iþ le yi þi ni bil me dik le rin den ký dem li ve kil ler den tak tik ve des tek a lý yor lar. Bu nun se be bi i se ba zý mil let ve kil le ri nin so ru ö ner - ge le rin de mad dî ha ta lar yap ma sý Ký dem li mil let ve kil le ri nin ye ni ve kil le re il - ginç tak tik le ri de o lu yor. Bun lar dan bi ri si de de ne yim li mil let ve ki li CHP nin Grup Baþ kan - ve ki li Mu har rem Ýn ce den gel miþ. CHP mil let - ve kil le ri nin TBMM Ge nel Ku ru lu nda na sýl ko nu þa cak la rý ve na sýl söz a la cak la rý na da ir bil gi len dir me top lan tý sýn da mil let ve kil le ri - ne il ginç bir tav si ye de bu lun muþ. Çok so - ru ö ner ge si ver mek ça lýþ mak de mek de ðil - dir. Ö nem li ko nu lar da so ru ö ner ge si ve rin u ya rý la rý ya pan Ýn ce nin, Ko nu þa nýn a çý ðý - ný gör dü ðü nüz yer de sa taþ mak tan kork ma - yýn. A çýk ya ka la dý nýz mý dur ma yýn, sa ta þýn de di ði id di a e dil miþ. An la þý lan geç ti ði miz yýl lar da sa taþ ma lar yü zün den hay li sert tar týþ ma la rýn ya þan dý ðý Mec lis te bu tak tik ten son ra bu dö nem de de sa taþ ma lar dan do la yý e pey renk li gö rün - tü ler or ta ya çý ka cak. * * * SA TAÞ MA BA KA NI! Sa taþ ma de miþ ken, ge nel ku rul da ya þa nan bir sa taþ ma tar týþ ma sý ný ak ta ra lým. Geç ti ði miz Haf ta Sa lý gü nü Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker, ken di si - ne yö nel ti len söz lü so ru lar ý ce vap lan dýr dý. Bu ce vap la ma lar sý ra sýn da ö zel lik le so ru yö - nel ten mil let ve kil le ri tat min e di ci ce vap lar a - lý na ma yýn ca yer le rin den ba ka na sa taþ ma ge - re ði duy du lar. Bu da il ginç di ya log la rýn ge liþ - me si ne sebep ol du. Ba ka nýn ce vap la rý nýn ar dýn dan mil let ve kil le - ri nin ba ka na so ru-ce vap kýs mý na ge çil di ðin de bu kez de E ker in mil let ve kil le ri nin söz le ri ne sýk sýk ce vap ver me si ü ze ri ne þu il ginç di ya log ger çek leþ ti. Tu ta nak lar dan ak ta ra lým: Re þat Doð ru (MHP- To kat) - Ö nü müz - de ki za man i çe ri sin de, þim di kur ban mev - si mi ge li yor Ok tay Vu ral (MHP-Ýz mir) - E fen dim, Sa yýn Ba kan ye rin den laf a ta ca ðý na Re þat Doð ru - Sa yýn Ba ka ným, biz si ze ce - vap ver me dik, bu ra da ce vap ve re cek si niz. Ok tay Vu ral - Sa yýn Ba kan sa taþ ma ba ka ný gi bi ol du! Ne di ye lim ka bi ne de bir bu ba kan lý ðý mýz ek - sik ti. Þim di tam ol du! Ha yýr lý u ður lu ol sun mka ni as ya.com.tr Kim çarpar? AB sü re ci ni çin i ler le me di? CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li, TBMM AB U - yum Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li U mut O - ran, son a çýk la nan AB Ý ler le me Ra po - ru nda Tür ki ye ye yö ne lik e leþ ti ri le rin ya - ný sý ra AB i le yü rü tü len tam ü ye lik mü - za ke re le rin de 6 yýl bo yun ca 33 fa sýl dan sa de ce bi ri si nin a çý lýp ka pa tý la bil me si ni so ru ö ner ge siy le TBMM gün de mi ne ta - þý dý. O ran, ö ner ge sin de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a, Gü ney Kýb rýs ýn bi - zim ü ye li ði mi ze kar þý oy kul la na ca ðý or - ta da i ken bu nu ön le mek a ma cýy la ne tür ça lýþ ma lar yap tý nýz? Gü ney Kýb rýs ýn 8 ay son ra Tem muz 2012 de AB Dö nem Baþ - ka ný o la ca ðý bel li i ken þim di ne den AB i - le i liþ ki ler do nar di yor su nuz? Bun dan son ra ki sü reç te Gü ney Kýb rýs ýn dö nem baþ kan lý ðý i le il gi li o la rak hü kü me ti ni zin yol ha ri ta sý ne dir? di ye sor du. AB Ba ka - ný E ge men Ba ðýþ a da bir so ru ö ner ge si yö nel ten U mut O ran ýn þu so ru la rý yö - nelt ti: 3 E kim 2005 ta ri hin den 13 E kim 2011 ta ri hi ne ka dar ge çen sü re de, hü kü - met han gi se bep le 33 fa sýl dan an cak bir ta ne si nin ka pa týl ma sý gi bi bir so nuç la kar þý laþ mýþ, ya pýl ma sý ge re kip de ger çek - leþ ti ril me yen ko nu la rýn ay rýn tý lý lis te si ne dir? 3 E kim 2005 ta ri hin de ön gö rü le - me yen, an cak son ra dan or ta ya çý kan han gi ko þul lar tam ü ye lik mü za ke re le ri - nin bu þe kil de a ðýr i ler le me si ne ne den ol - muþ tur? Recep Gören / Ankara Te rör mað dur la rý na 2.5 mil yar li ra lýk des tek TERÖR o lay la rý dolayýsýyla mad dî za ra ra uð ra yan va tan daþ la ra, dev let ta ra fýn dan þim di ye ka dar sað la nan mad dî des tek, 2 mil yar 573 mil yon 499 bin 811 li ra ya u - laþ tý. Ýl ler Ý da re si Ge nel Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, te rör ve te rör le mü - ca de le dolayýsýyla mey da na ge len ya ra - lan ma ve sa kat lan ma dan kay nak la nan, ta þý nýr ve ta þýn maz la rýn da o lu þan za rar - lar ve ta rým ve hay van cý lýk la il gi li za rar lar i le göç et mek zo run da ka lan la rýn mal var lýk la rý na u la þa ma ma la rý dolayýsýyla uð ra dýk la rý mad dî ka yýp lar, 2004 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren 5233 sa yý lý Te rör ve Te - rör le Mü ca de le den Do ðan Za rar la rýn Kar þý lan ma sý Hak kýn da Ka nun kap sa - mýn da dev let ta ra fýn dan kar þý la ný yor. Bü - yük bir ço ðun lu ðu, Bat man, Bin göl, Bit - lis, Di yar ba kýr, Hak kâ ri, Mar din, Si irt, Þýr nak ve Tun ce li den ol mak ü ze re 81 il - den 358 bin 657 ki þi, te rör o lay la rý ne de - niy le za rar la rý nýn kar þý lan ma sý i çin dev - let ten yar dým ta le bin de bu lun du. Baþ vu - ru la rýn de ðer len di ril me si i çin il ler de Va li Yar dým cý la rý baþ kan lý ðýn da ku ru lan Za - rar Tes pit Ko mis yon la rý, baþ vu ru lar la il - gi li in ce le me le ri ni sür dü rür ken, 43 ko - mis yon ça lýþ ma la rý ný ta mam la dý. Ka nu - nun yü rür lü ðe gir di ði ta rih ten þim di ye ka dar Za rar Tes pit Ko mis yon la rý na top - lam 358 bin 957 baþ vu ru ya pý lýr ken, bu baþ vu ru lar dan 291 bin 750 a de ti so nuç - lan dý rýl dý. So nuç lan dý rý lan dos ya lar dan 163 bin 670 baþ vu ru i çin taz mi nat ö den - me si ne ka rar ve ril di. An ka ra / a a BAÞÖRTÜSÜNE Öz gür lük Plat for mu Ba sýn A çýk la - ma la rý 339. Haf ta sý na gi rer ken bu haf ta ger çek leþ ti ri - len ey lem de Ýþ yer le rin de key fi na maz ya sa ðý ný pro - tes to e dil di. Ba zý iþ yer le rin de Na maz Kar ton la rý ný Top la ma O la yý ný pro tes to e den Plat form ü ye le ri, Na maz Kar to nu nu zu, Na maz Tah ta ný zý A lýp Mey - da na Ge lin pa ro la sýy la gel dik le ri Ýz mit Sab ri Ya lým Ýn san Hak la rý Par ký nda iþ yer le rin de uy gu la nan key fi na maz ya sa ðý ný pro tes to et ti. Plat form a dý na ko nu - þan Ko ca e li (KAR TE PE) Ýn san Hak la rý ve Da ya nýþ - ma Der ne ði den Or han ga zi Er gin, Bu gü ne ka dar ne ya zýk ki, sen di ka la rýn di le ge tir me di ði bir in san hak la rý ih lâ li ni ve iþ çi hak la rý ih lâ li ni gün de me ta þý - ya ca ðýz. Söz de iþ çi hak la rý sa vu nu cu la rý ný ve sus kun ka lan sen di ka la rý, bu a yýp la rýn dan do la yý ký ný yo ruz. Ýþ çi hak la rý ný sa vun mak gö rev le ri i ken, on lar bu gö - rev le ri ni ye ri ne ge tir me dik le ri i çin bu ko nu yu biz gün de me ge ti ri yo ruz. Hal ký Müs lü man o lan ül ke - miz de, ü ret ti ði ma lý ný baþ ta Müs lü man hal ka sa tan bir ta kým ku ru luþ ve iþ let me ler de, key fi uy gu la ma - lar la na maz ký lýn ma sý ya sak lan mak ta dýr. Na maz ký - lan iþ çi le rin, na ma zý na en gel ol mak i çin, na maz kar ton la rý top la týl mýþ ve iþ let me de bu lun duk la rý sü - re i çin de hiç bir þe kil de na maz ký la ma ya cak la rý, Cu - ma na ma zý na gi de me ye cek le ri bil di ril miþ tir. Ýþ siz li - ðin ha kim ol du ðu bir ül ke de, iþ çi le re iþ ten at ma teh di diy le, göz da ðý ve ri le rek, ya pý lan psi ko lo jik bas - kýy la na maz ký lýn ma sý na en gel o lun mak ta, ýs rar e - den ler se iþ ten a tý la rak, ek me ðin den e dil mek te dir. Ý BA DET ÖZ GÜR LÜ ÐÜ EN TE MEL BÝR HAK TIR Or han ga zi Er gin, ya sa ðýn na maz yü zün den i þin ak sa tý la ca ðý þek lin de gü lünç bir ge rek çe ye da yan dý - rýl dý ðý ný be lir te rek þöy le de vam et ti: Her kes i yi bi lir ki, o to mo tiv, a ra ba las ti ði ve ben ze ri se ri ü re - tim le rin ol du ðu iþ let me ler de de ðil na maz kýl mak, tu va le te git mek i çin da hi ay rý la cak za man ký sýt lý - dýr ve kon trol al týn da dýr. Bu tür iþ let me ler de, öð - len ta ti lin de ve ya çay mo la sýn da na maz ký lan iþ çi - le rin, ü re ti me ne za ra rý var dýr ki? iþ ve ren ta ra fýn - dan na maz kýl ma sý ya sak lan mak ta ve na maz kýl - dý ðý kar ton lar top la týl mak ta dýr. Ý ba det öz gür lü ðü en do ðal in san hak ký dýr. HABERLER Denk taþ in ce çiz gi de nyakin Do ðu Ü ni ver si te si (YDÜ) Has ta ne si yo ðun ba - kým bö lü mün de te da vi si sü ren KKTC nin 1. Cum hur baþ - ka ný Ra uf Denk taþ ýn bi lin ci nin a çýk ol du ðu, ký sa cüm le - ler le i le ti þim ku ra bil di ði a çýk lan dý. Baþ he kim Erk men, bu gün Denk taþ ýn YDÜ Has ta ne sin de ki 44. gü nü ol du - ðu nu be lir te rek, haf ta i çe ri sin de en fek si yon du ru mu ol - du ðu nu, an cak þu an i yi ol du ðu nu söy le di. Erk men, Denk taþ ýn dok tor lar ta ra fýn dan sý ký bir þe kil de ta kip e dil - di ði ni, Denk taþ ýn sað lýk du ru mu nun çok in ce bir çiz gi de sey ret ti ði ni kay det ti. Lef ko þa / a a Yi ne ma yýn yi ne þe hit nhakkârý NÝN Çu kur ca il çe sin de, ma yýn pat la ma sý so - nu cu, 1 as ke rin þe hit ol du ðu, 2 as ke rin de ya ra lan dý ðý bil di - ril di. Hak kâ ri Va li si Mu am mer Tür ker, yap tý ðý a çýk la ma - da, il çe nin sý nýr hat týn da, 49 no lu sý nýr ta þý ya kýn la rýn da, te rör ör gü tü PKK ü ye le ri ta ra fýn dan ön ce den a ra zi ye dö - þe nen ma yý nýn pat la ma sý so nu cu, 1 as ke rin þe hit ol du ðu nu, 2 as ke rin de ha fif ya ra lan dý ðý ný söy le di. Va li Tür ker, ya ra lý as ker le rin te da vi al tý na a lýn dý ðý ný kay det ti. Hak kâ ri / a a Sað lam: Mec lis kav ga ye ri de ðil ntbmm Baþ kan ve ki li Meh met Sað lam, Mec lis kav ga ye ri de ðil de di. Sað lam par ti si nin 18. Ýs ti þa re ve De ðer len dir me Top lan tý sý i çin gel di ði Ký zýl ca ha mam da sa bah spo ru yap tý. Sað lam bu ra da ga ze te ci le rin çe þit li ko nu lar da ki so ru la rý ný ce vap la dý. TBMM Baþ kan ve ki li Sað lam, TBMM Ge nel Ku ru lu nda ya þa nan tar týþ ma la ra de ði ne rek, þöy le ko nuþ tu: Ö ner ge ler, sý ra sý gel di ðin de, ye ri ni a lýr ken tek rar o ku nu - yor, bir sa at. Þim di bu þe kil de bu ge çi yor ar ka sýn dan da Da - nýþ ma Ku ru lu ö ner ge le ri bir i ki sa at da bu sü rü yor, tar týþ - ma lar ve sa i re. Gün de min sa de ce bir ar ka da þý mý zýn ye mi ni, ya ni ü re tim o la rak söy lü yo rum... Ar ka sýn dan da bir ar ka da - þý mý zýn bir ko mis yon dan is ti fa et me si nin il gi ye su nul ma sý dý þýn da hiç bir þey yap ma dan 4 sa a ti ta mam la mýþ o lu yo ruz. Ar ka daþ lar ge lin bu nu tü zü ðe gö re ya pa lým de di ði niz za - man Mu ha le fe tin se si ký sý lý yor de ni yor. Ne mu ha le fet ne ik ti dar du rum or ta da, Mec lis 4 sa at ça lýþ mýþ o lu yor hiç bir þey yap ma dan da ðý lý yor, bu nu ka mu vic da ný ka bul e di yor - sa, be nim söy le ye ce ðim bir þey yok. Be nim yap ma ya ça lý þa - ca ðým; Mec lis i ger çek ten ü ret mek ü ze re ça lýþ týr ma ya ça lýþ - mak. Mec lis kav ga ye ri de ðil. Ký zýl ca ha mam / a a Baþ ba kan lýk Tef tiþ Ku ru lu na yet ki týr pa ný nanayasa Mah ke me si, Baþ ba kan lýk Tef tiþ Ku ru lu na iþ - çi sen di ka la rý ü ze rin de in ce le me, a raþ týr ma, so ruþ tur ma ve tef tiþ yap mak ve yap týr mak yet ki si ve ren ya sa hük mü - nü, a na ya sa ya ay ký rý bu la rak ip tal et ti. Baþ ba kan lýk ma ka - mý, bir iþ çi sen di ka sýn da ki yol suz luk id di a la rý ü ze ri ne, Baþ - ba kan lýk mü fet tiþ le ri nin ko or di na tör lü ðün de bir he ye tin in ce le me, ge re kir se so ruþ tur ma, sen di ka nýn beþ yýl lýk iþ ve iþ lem le ri nin tef tiþ e dil me si ne o lur ver di. Ýþ çi sen di ka sý da An ka ra 9. Ý da re Mah ke me sin de Baþ ba kan lý ðýn o lur iþ le - mi nin ip ta li is te miy le dâ vâ aç tý ve Baþ ba kan lýk iþ le mi ne da - ya nak gös te ri len 18 Ma yýs 1987 gün lü, 281 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me nin 12. mad de siy le de ðiþ ti ri len 20. mad de si nin bi rin ci fýk ra sý nýn (b) ben di nin (2) nu ma ra lý alt ben din de yer a lan her se vi ye de ki iþ çi... te þek kül le rin de... i - ba re le ri nin a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu id di a sýy la bu i ba re le rin ip ta li i çin A na ya sa Mah ke me si ne baþ vu rul ma sý ný ta lep et - ti. Sen di ka nýn baþ vu ru su nu de ðer len di ren An ka ra 9. Ý da re Mah ke me si, söz ko nu su i ba re le rin ip ta li ve yü rür lü ðü nün dur du rul ma sý is te miy le A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. An ka ra 9. Ý da re Mah ke me si nin baþ vu ru su nu e sas tan in ce - le yen A na ya sa Mah ke me si, ka ra rýn da, Baþ ba kan lýk Tef tiþ Ku ru lu na iþ çi sen di ka la rý ü ze rin de in ce le me, a raþ týr ma, so - ruþ tur ma ve tef ti þi yap mak ve yap týr mak yet ki si ve ren i ti raz ko nu su ku ral a na ya sa ya ay ký rý dýr de nil di. An ka ra / a a Su çu bil dir me me hük mü ip tal e dil di nanayasa Mah ke me si, iþ len miþ ve ya iþ len mek te o lan su çu yet ki li le re bil dir me yen ler hak kýn da ha pis ce za sý ný ön - gö ren Türk Ce za Ka nu nu nun (TCK) 278. mad de si nin oy bir li ðiy le ip tal et ti. Genç As li ye Ce za Mah ke me si, kü - çük kar deþ le ri ne cin sel is tis mar da bu lun duk la rý id di a sýy la kar deþ sa nýk lar hak kýn da a çý lan ka mu dâ vâ sýn da, sa nýk lar la bir lik te mað dur ço cu ðun an ne si hak kýn da su çu bil dir me - me id di a sýy la dâ vâ a çýl dý ðý ný be lir te rek, an ne nin ü ze ri ne a - tý lý Türk Ce za Ka nu nu nun (TCK) su çu bil dir me me baþ - lýk lý 278. mad de si nin A na ya sa ya ay ký rý ol du ðu id di a sýy la ip - ta li ve yü rür lü ðü nün dur dur ma sý is te miy le A na ya sa Mah - ke me si ne baþ vur du. Mah ke me baþ vu ru ge rek çe sin de, A - na ya sa nýn 38/5. mad de sin de Hiç kim se ken di si ni ve ka - nun da gös te ri len ya kýn la rý ný suç la yan bir be yan da bu lun - ma ya ve ya bu yol da de lil gös ter me ye zor la na maz hük mü - nün yer al dý ðý ha týr la tý la rak, TCK 278. mad de sin de i se iþ - len mek te o lan bir su çu yet ki li ma kam la ra bil dir me yen ki - þi... þek lin de bir dü zen le me bu lun du ðu ha týr la týl dý. Baþ vu - ru da, TCK nýn 278. mad de si nin A na ya sa nýn 38/5. mad - de si ne ay ký rý ol du ðu ve bu ne den le so mut norm de ne ti mi a çý sýn dan A na ya sa Mah ke me si ne mü ra ca at e dil me si ge - rek ti ði ka na a ti ne va rýl mýþ týr de nil di. An ka ra / a a VAN Jan dar ma A sa yiþ Ko mu tan lý ðý i le Hak kâ ri de ki sý nýr bir lik le ri ni zi ya ret e den Gül, fe da kâr lýk la rý ný öv dü ðü as ke rî per so ne le çe þit li he di - ye ler ver di ve gö rev le rin de ba þa rý lar di le di. Gül, ge ce yi Hak kâ ri Dað Ko man do Tu ga yý nda ge çir di. Cum hur baþ ka ný Gül ün, böl ge de ki as - ker le re mo ral ver mek a ma cýy la ger çek leþ tir di ði zi ya re te i liþ kin bil gi, fo toð raf ve gö rün tü le re Cum hur baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer ve ril di. Gül ün zi ya ret le ri ne Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or ge ne ral Hay ri Kýv rý koð lu, Jan dar - ma Ge nel Ko mu ta ný Or ge ne ral Be kir Kal yon cu ve 2. Or du Ko mu ta ný Or ge ne ral Ser vet Yö rük de eþ lik et ti. Ýlk o la rak, Van Jan dar ma A sa yiþ Ko lor du Ko mu tan lý ðý ný zi ya ret e den Gül e, bu ra da böl ge nin gü ven lik ko nu la rý na i liþ kin de tay lý bri fing ve ril di. Ka to Da ðý böl ge sin de ge çen haf ta ger çek leþ ti ri len o pe ras yon la il gi li bil gi a lan Gül, ba þa rý la rýn dan do la yý o pe ras yo na ka tý lan ko mu tan ve as ker le ri teb rik et ti. Bu ra dan ay rýl ma dan ön ce, as ker le rin fe da kâr lýk la rý ný ö ven Gül, as ke rî per so ne - le çe þit li he di ye ler ver di. Cum hur baþ ka ný Gül, Yük se ko va da ki as ke rî bir lik ler de in ce le me ve te mas la rý ný ta mam la dýk tan son ra Hak kâ ri Dað Ko man do Tu ga yý na geç ti. Ak þam ye me ði ni de her rüt be den as ker le bir lik te tu gay da yi yen Cum hur baþ ka ný Gül, ge ce yi de Hak kâ ri Dað Ko man do Tu ga yý nda ge çir di. An ka ra / a a Cum hur baþ ka ný Gül, Yük se ko va da ki as ke rî bir lik ler de in ce le me ve te mas la rý ný ta mam la dýk tan son ra Hak kâ ri Dað Ko man do Tu ga yý nda askerlerle yemek yedi. FO TOÐ RAF: A A Na maz ya sa ðý na tep ki ÝZ MÝT TE KÝ BA ZI ÝÞ YER LE RÝN DE NA MAZ KAR TON LA RI NI TOP LA MA O LA YI, NA MAZ KAR TO NU NU ZU, NA MAZ TAH TA NI ZI A LIP MEY DA NA GE LÝN PA RO LA SIY LA PRO TES TO E DÝL DÝ. Ý NAN CI A ÇIK LA MA YA ZOR LA MAK SUÇ TUR NAMAZ ya sak çý sý bir ta - kým ku ru luþ la rýn, iþ çi a lý - mý sý ra sýn da sor duk la rý na maz ký lý yor mu sun?, so ru su nun, bir ta ciz ve di nî ay rým cý lýk ol du ðu na dik kat çe ken Or han ga zi Er gin, þun la rý söy le di: Ýþ gö rüþ me si sý ra sýn da bu þe kil de di nî ay rým cý lýk ya - pan ku ru luþ lar hak kýn da bun dan son ra cum hu ri - yet sav cý lýk la rý na suç du - yu ru sun da bu lu nu la cak - týr. Ki þi le rin i nan cý ný a çýk - la ma ya zor lan ma sý ve bu yüz den ay rým cý lý ða ta bi tu tul ma la rý, a na ya sa ya gö re ya sak, Türk Ce za Ka nu nun 122. mad de si - ne gö re 6 ay dan 1 yý la ka - dar ha pis ce za sý ný ge rek - ti ren bir suç tur. Ge rek i li - miz de, ge rek baþ ka þe - hir ler de na maz ya sak çý sý bu iþ let me le rin hep si bi - lin mek te dir. Bu ya sak çý ta výr la rýn da ýs rar et me le ri ha lin de, Ýs ra il le bað lan tý - sý o lan fir ma la rýn mal la rý - na ya pý lan boy kot uy gu - la ma sý nýn bir ben ze ri de bu fir ma lar i çin ger çek le - þe cek tir. Ko ca e li / Ye ni As ya Ra uf Denk taþ ýn bi lin ci nin a çýk ol du ðu, ký sa cüm le ler le i le ti þim ku ra - bil di ði a çýk lan dý. FO TOÐ RAF: AA Gül, ge ce yi Ko man do Tu ga yý nda ge çir di

6 6 16 MEDYA POLÝTÝK EKÝM 2011 PAZAR Y AB VE DE MOK RA SÝ... veh bi ka ma il.com Ka pi ta lizm son ra sý dö nem Dün ya nýn en bü yük þir ket le rin den bi ri si o lan App le ýn ku ru cu su Ste ve Jobs öl dü. Ken di si i le il gi li çok þey söy len di. Ö zel lik le þir ket yö ne ti min de, ve rim li lik ve tek no lo ji nin ti ca rî ha yat ta ki et ki le ri ü ze ri ne çok þey söy len di. Fa kat göz ar dý e di len ö nem li bir hu su su ço ðu in san es geç ti. Ser ma ye ve ka pi ta lin ö ne mi ni yi tir di ði ni hâ lâ an la ya ma dý in san lar. Be di üz za man Be þer e sir ol mak is te me di ði gi bi e cir ol mak da is te mez di ye rek ka pi ta list sis te min de bir gün çö ke ce ði ni ve ye ni bir dö ne min Ma li ki yet ve ser bes ti yet dev ri o la ca ðý ný di le ge tir miþ ti. Te kel ci bir ya pý sý o lan ve kü çük ya tý rým cý nýn pa laz la nýp bü yü me si ne fýr sat ver me yen e cir ya ni üc ret li sis tem yý kýl ma ya yüz tut muþ tur. Mül ki ye tin ta ba na doð ru ya yý la ca ðý, ser best lik ve re ka be tin ser ma ye den da ha faz la ö nem li o la ca ðý te zi bu gün da ha i yi an la þýl ma ya baþ la mýþ týr, zi ra Ste ve Jobs gi bi hiç bir pa ra sý ol ma yan in san lar ka pi ta liz min bü tün te mel da ya nak la rý ný yýk mýþ týr. Ger çi, Karl Marks da ka pi ta liz min yý ký la ca ðý ný ön gör müþ, bu nun ye ri ne sý nýf sýz top lu mun ya ni ko mü niz min ge le ce ði ni id di a et miþ ti. Fa kat ko mü niz min bir ü top ya (ha yal) ol du ðu çok geç me den an la þýl dý. Sov yet ler Bir li ði ve Çin, 15 mil yon in sa nýn öl dü rül dü ðü kan lý E kim Dev ri mi ve 50 mil yon in sa nýn kat le dil di ði Kül tür dev ri min den baþ ka in san lý ða hiç bir þey ve re me di. Kan ve göz ya þý nýn bol ol du ðu, ah lâ kî ve di nî de ðer le rin yoz laþ tý rýl dý ðý, in san la rýn a cý ma sýz ca sö mü rül dü ðü üc ret li sis te min i kin ci bir ver si yo nu o lan ko mü nizm, ta ri hin ka ran lýk la rý na gö mül dü ve bir da ha ge ri gel me ye cek þe kil de nef ret le a ný lýr ol du. Bun dan 90 yýl ön ce Da rü l-hik me ti l-ýs lâ mi ye a za sý o lan Be di üz za man, Le ma ât i sim li e se ri ni neþ re der. Bu e se rin de þöy le di yor: Dev let ler, mil let le rin ha fif mu ha re be si, ta ba kat-ý be þe rin (in san la rýn sos yal ta ba ka la rý nýn) þe dit o lan har bi ne terk-i mev ki e di yor. Zi ra be þer, ed var da (es ki de vir ler de) e sir lik is te me di, ka nýy la par ça la dý. Þim di e cir ol muþ tur; o nun yü kü nü çe ker, o nu da par ça lý yor. Be þe rin ba þý ih ti yar; ed var-ý ham se si (beþ dev ri) var. Vah þet ve be de vi yet, mem lû ki yet, e sa ret, þim di da hi e cir dir, baþ la mýþ týr ge çi yor. Le ma at i sim li e se rin de gö rül dü ðü gi bi beþ dev ri zik ret ti ði hal de be þin ci si o lan ma li ki yet ve ser best lik dev ri ni di le ge tir mi yor. Bu nu Bar la da i ken yaz mýþ ol du ðu Mek tu bat i sim li e se rin de ilk de fa ya zýp neþ re di yor. Üc ret li dö ne mi ni kas te de rek baþ la mýþ týr ge çi yor de di ði ta rih 1921 ta ri hi dir. Ma li ki yet ve Ser bes ti yet dev rin den i se 1930 lu yýl lar da bah se di yor. Ýn san lý ðýn sos yo lo jik de vir le ri ni bu de re ce an lam bü tün lü ðü ve kap sa yý cý bir þe kil de i fa de e den Be di üz za man ý, Ste ve Jobs gi bi gi ri þim ci in san lar te yit e di yor. Go og le gi bi dün ya nýn en bü yük þir ket le rin den bi ri si ni de Stan ford Ü ni ver si te si nde dok to ra a da yý i ken Larry Pa ge ve Ser gey Brin i sim li öð ren ci ler kur muþ tu. Go og le Guys o la rak ni te len di ri len bu i ki li ve Ste ve Jobs un en ö nem li ö zel lik le ri beþ pa ra sýz ol ma la rýy dý. Fa kat güç lü gi ri þim ci lik ve dev rin di na mik le ri ni çö zen ye ni lik çi ö zel lik le ri ni ta þý yor lar dý. Jobs, þir ke ti ni kur mak i çin ka rar ver di ðin de ge rek li o lan 1000 do la rý bul mak i çin a ra ba sý ný sat mýþ tý. Go og le un ku ru cu la rý i se bu gün kul lan dý ðý a lan a dý ný 15 Ey lül 1997 de et kin leþ tir miþ ve þir ket le ri ni res men 4 Ey lül 1998 de kur muþ lar dý. Þir ke tin mer ke zi i çin ar ka daþ la rý Su san Woj cic ki nin Ka li for ni ya da bu lu nan ga ra jý ný gös ter miþ ler di. Ya ni her ke sin ko lay ca e di ne bi le ce ði bir ser ma ye ve yer i le dün ya nýn en bü yük þir ket le ri ni kur muþ lar, ma li ki yet ve ser bes ti yet dev ri nin baþ la dý ðý ný fi i len is pat et miþ ler di. Ar týk dün ya ça pýn da bir þir ket kur mak i çin bü yük a ra zi le re ve ser ma ye ye ih ti yaç du yul ma ya ca ðý ný ak lý ba þýn da her kes bi li yor du. Kim se nin ha ya li ne bi le gel me yen, hat ta im kân sýz gi bi gö rü nen bu dev ri Be di üz za man 90 yýl ön ce ön gör müþ tü. Üc ret li li ðin ye ri ni ser best gi ri þim ci li ðin a la ca ðý ný, ser ma ye nin i le ti þim, bil gi ve tek no lo ji sa ye sin de ö ne mi ni yi ti re ce ði ni tah min et miþ ti. Os man lý Dev le ti nin yý kýl mak tan kur tu la bil me si i çin Mü nâ za rât i sim li e se rin de dev let ka pý sýn da iþ a ra ma nýn ye ri ne, ti ca ret, sa n'at ve zi ra a týn ö nem ka za na ca ðý ný di le ge tir miþ ti. Ýþ te Ste ve Jobs ve Go og le ço cuk la rý Be di üz za man ýn hak lý ol du ðu nu ne re dey se o ser ma ye i le kur duk la rý þir ket le ri i le bütün â le me gös ter di ler. Son e ko no mik kriz ön ce lik le pa ra dan pa ra ka za nan re el sek tör ye ri ne fa iz ci lik i le ka za nan la rý e zip geç ti. ABD ve Ba tý ül ke le ri ön ce bu te fe ci le ri ko ru ma ya kalk tý lâ kin fa tu ra çok a ðýr dý. Tril yon lar ca do lar bu fa iz ci le ri kur tar ma ya yet mi yor du. Ar týk, Av ru pa da ki halk ha re ket le ri pa ra nýn baþ þehri o lan New York a ka dar gel miþ ti. Biz in san la rýn % 99 u nu tem sil e di yo ruz di yen öð ren ci ler den tu tun da köy lü, iþ çi ve me mur la ra ka dar hal kýn çok bü yük bir ke si mi so kak la ra çýk mýþ, ABD hü kü me ti ni a sa lak ban ka la rý kur tar ma ya ça lýþ tý ðý i çin pro tes to e di yor du. New York ta baþ la yan halk ha re ket le ri dal ga dal ga bütün A me ri ka ya ya yýl ma ya baþ la mýþ týr ar týk. Pa ra ba ba la rý nýn kur tu luþ ü mi di yok tur. Ser ma ye, ya ni ka pi tal dev ri son dem le ri ni ya þa mak ta dýr. Mül ki ye tin hal ka ge çe ce ði, de mok ra si nin ya ni ser best li ðin hâ kim o la ca ðý bu ye ni çað da top lum ha ya tý nýn en ö nem li di na mik le ri de ðiþ me ye baþ la mýþ týr. Ge ri ye dö nüþ ya ni ser ma ye nin mut lu kü çük a zýn lý ðýn el le rin de top lan dý ðý te kel ci sis tem, so na er mek te dir. Be di üz za man ý din le yen ler, ma li ki yet ve ser best lik dev ri nin i cap la rý ný ye ri ne ge ti ren ler ya rýn la ra hük me de cek tir, ves se lâm TÜR KÝ YE-AB i liþ ki le ri nin hep i ki ay rý pis ti o la gel di. Ýlk pist Tür ki ye ye yö ne lik AB den ya da i le ri ge len AB ül ke le rin den ne ga tif ve dýþ la yý cý e ner ji ol du. AB den ge len so ðuk dal ga ö zel lik le Kýb rýs ü ze rin den ol du. An nan Pla ný na, Tür ki ye nin so ru nu çöz me ar zu su na, Kýb rýs lý Rum la rýn ça týþ ma nýn de va mý ný AB ü ze rin den yü rüt me po li ti ka la rý na AB nin ver di ði des tek ilk cid di so run du. AB ül ke le rin den ge len ne ga tif e ner ji ye ge lin ce, a çýk týr ki, ön ce Chi rac son ra Sar kozy Fran sa sý, Mer kel in Al man ya sý her a þa ma ve her an lam da Tür ki ye nin tam ü ye li ði ne kar þý çýk tý lar ve bu yol da i ler le me si nin ö nü ne en gel ler koy du lar. Tür ki ye bu ne ga tif e ner ji ye rað men bü yük gay ret sarf et ti, AB yo lun dan sap ma dý, da ha ö te AB yi u lu sal çý kar yo lu o la rak gör dü, u lu sal çý kar fik ri ne de mok ra si kav ra mý ný ser piþ tir me ye baþ la dý. Bu gün han gi nok ta da yýz? Tür ki ye a çý sýn dan a na is ti ka met de ðiþ me se de, yol da ki hýz ve he de fe doð ru he ve sin ol duk ça a zal dý ðý ný söy le mek müm kün. Bu nun pek çok ne de ni var. Ýl ki þüp he yok ki yu ka rý da be lirt ti ði miz Kýb rýs me se le si dir. Bu me se le yü zün den pek çok mü za ke re dos ya sý as ký ya a lýn mýþ týr. Tür ki ye-ab i liþ ki le ri nin bu gün Kýb rýs so ru nu nu ü ret ti ði ya da ki mi le ri nin Kýb rýs so ru nu nu ken di çý kar la rý na ve si le kýl dýk la rý dar, so run lu ve ger gin a lan da sey ret ti ði a çýk týr... Di ðer ne den ler a ra sýn da en ö nem li le ri, Tür ki ye nin son dö nem ler de ge rek e ko no mi de ge rek dýþ po li ti ka da ya ka la dý ðý çý kýþ, de mok ra si ve is tik ra rý bir a ra ya ge ti re bil me ka bi li ye ti, AB nin so lu du ðu baþ ta e ko no mik zor luk lar ve ge le cek be lir siz li ði dir... Ge le lim Tür ki ye-ab i liþ ki le ri nin i kin ci pist i ne... Ha ya ti bir pist tir bu, zi ra bu pist te i niþ çý kýþ lar yok tur, fay da cý tu tum lar yok tur, kon jonk tü rel se yir ha ri ta la rý da yok tur... Ýl ke ler ve si ya si de ðer le ri ö ne çý ka ran bu pist, Tür ki ye de de ði þim, de mok ra tik leþ me ve si vil leþ me sü re cin de AB nin bir i ti ci güç ol ma sý na i þa ret e der. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da AB nin Tür ki ye ye i liþ kin du rum tes pit le ri ve u yum ta lep le ri, ör ne ðin Ý ler le me Ra por la rý za man za man hü kü met le rin tep ki siy le kar þý laþ sa da hem bi rer yol ha ri ta sý ol ma, hem meþ ru i yet kay na ðý iþ le vi ni ye ri ne ge tir miþ ler dir. babalanmalarý bir kenara Paresh Nath, The Khaleej Times / BAE AB den gelen son Ýlerleme Raporunu da, Türk usulü býrakarak, Türkiye deki demokrasinin eksik ayaklarý açýsýndan deðerlendirmek gerekir. Ge tir miþ ler dir, çün kü as ker me se le sin den, a zýn lýk hak la rý na, a na dil de ya yý na ve te mel hak ve öz gür lük ler a la ný nýn ge niþ le me si ne ka dar Ý ler le me Ra por la rýn da be lir ti len hu sus lar i le Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me sü re ci nin kri tik ham le le ri a ra sýn da bir doð ru o ran tý var dýr. AB den ge len son Ý ler le me Ra po ru nu da, Türk u su lü ba ba lan ma la rý bir ke na ra bý ra ka rak, bu a çý dan, Tür ki ye de ki de mok ra si nin ek sik a yak la rý a çý sýn dan de ðer len dir mek ge re kir. Bun lar a ra sýn da as ker me se le si nin as ke ri yar gý, Ge nel kur may Baþ ka ný nýn sta tü sü, jan dar ma gi bi he nüz çö zül me miþ bo yut la rý yer a lý yor. Bun lar a ra sýn da ba sýn öz gür lü ðü me se le si yer a lý yor. Bun lar a ra sýn da Kürt si ya se tiy le il gi li ki mi bas ký yön tem le ri dik ka ti çe ki yor. Bu tür ek sik lik le rin sa de ce ya sa lar de ðil, ay ný za man da uy gu la ma lar da ol du ðu be lir ti li yor. Ül ke nin par la men ter le ri bö lü cü lük suç la ma sýy la yüz ler ce yýl lýk ce za ta lep le riy le yar gý la ný yor sa, bu ra da bir ak sak lýk ol du ðu a çýk týr. Ah met Þýk ve Ne dim Þe ner gi bi ga ze te ci ler, yaz dýk la rý ki tap lar dan, bu ki tap la rý yaz mak i çin kur duk la rý mes le ki i liþ ki ler den ö tü rü yar gý la ný yor lar sa, o ül ke de kaç ga ze te ci nin, ne den tu tuk lu ol du ðu nun ö te sin de, cid di bir ba sýn öz gür lü ðü so ru nu var de mek tir... Bu so run la rýn bir kýs mý ye ni a na ya say la, bir kýs mý si ya si gi ri þim ler le çö zül me dik çe, de mok ra si nin ka li te sin de yük sel me söz ko nu ol ma ya cak týr. A li Bay ra moð lu Ye ni Þa fak, AB i le i ler le me na sýl o lur? AB Ko mis yo nu nun Ý ler le me Ra po ru, Tür ki ye nin ü ye lik pers pek ti fi ne þu sý ra da na sýl bak tý ðý nýn da ha net or ta ya çýk ma sý i çin bir ve si le ol du. Ö zet le, Tür ki ye bu u zun ve býk tý rý cý sü reç te ar týk ol sa da o lur, ol ma sa da nok ta sý na gel miþ bu lu nu yor. AB ü ye li ði es ki si gi bi ne ka mu o yu nun ne de hü kü me tin gün de min de. Ar týk geç miþ te ki AB he ye ca ný ve he ve si yok. O ka dar yok ki, bu yýl ki Ý ler le me Ra po ru na da hi faz la il gi gös te ril me di. Oy sa es ki den bu ra por lar gün ler ce tar tý þý lýr dý. Bu kez Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Ra por un i ler le me den zi ya de bek len ti ler ve ek sik lik ler ü ze rin de yo ðun laþ ma sýn dan ya kýn dý. As lýn da bu Ra por, bun dan ön ce ki le re gö re, Tür ki ye a çý sýn dan çok da ha o lum lu. U nut ma ya lým ki bu tür ra por lar, AB priz ma sýn dan o lup bi ten le rin bir fo toð ra fý ný çe ki yor. De mok ra tik leþ me yo lun da ki i ler le me ler, (ör ne ðin or du ü ze rin de si vil de ne tim ku rul ma sý, ye ni A na ya sa i çin ça lýþ ma la rýn baþ la ma sý) bu res min bir par ça sý. Di ðer ya ný i se, ba sýn ve i fa de öz gür lü ðün de ki ký sýt la ma lar, tu tuk la ma lar, yar gý sis te min de ki ak sak lýk lar la il gi li. Bun lar Tür ki ye de bi li nen ve tar tý þý lan hu sus lar. Bu nun i çin de kay de di len i ler le me ler de var, ger çek leþ me yen bek len ti ler de... RA POR NE YA ZAR? A ma biz ce a sýl ö nem li o lan, bu tes pit le rin kýy me ti har bi ye si, ya ni pra tik de ðe ri dir. A çýk ça sý Ý ler le me Ra po ru her ya ný i le mü kem mel o lur sa, AB Tür ki ye nin ü ye li ði ni he men ka bul e de cek mi? Ha len Sar kozy nin, Mer kel in ve ya di ðer mu ha lif le rin Tür ki ye nin ü ye li ði ne i ti raz et me le ri ne ne den o lan, Ý ler le me Ra po ru nda yer a lan ek sik lik ler ve ya ye ter siz lik ler mi, yok sa baþ ka duy gu ve dü þün ce ler mi? Ýlerleme kaydedilmesi için, iki tarafýn da ayný derecede istek ve iradesini -sadece sözle deðil, eylemle de- göstermesi gerek... E sas se bep le ri bil me yen yok. So nuç ta AB i le ka tý lým mü za ke re le ri sü re ci nin hiç bir i ler le me kay det me me si ve ta ma men tý kan ma sý, bu ül ke le rin o lum suz tu tu mun dan kay nak la ný yor. Tür ki ye nin AB he ve si ni ve he ye ca ný ný sar san, ka mu o yun da ve res mi çev re ler de býk kýn lýk ya ra tan da bu dur. Tür ki ye de AB ko nu sun da ki is tek siz li ði kö rük le yen di ðer bir fak tör de ül ke de gi de rek güç le nen öz gü ven dir. Tür ki ye nin e ko no mi de ki yük se li þi, böl ge sel bir güç o la rak dýþ po li ti ka da ki per for man sý, Tür ki ye nin AB ye o lan ih ti ya cý nýn, AB nin Tür ki ye ye o lan ih ti ya cý nýn al týn da kal dý ðý ka ný sý ný güç len di ri yor. Bu a ra da AB nin ge rek e ko no mik, ge rek se si ya sal a lan da ge çir di ði kriz, ba zý çev re ler de AB nin ge le ce ði ve o na ü ye li ðin ya ra rý hak kýn da þüp he ler ya ra tý yor. Hat ta ki mi le ri, AB nin e ko no mik çö kün tü a þa ma sý na gir di ði ni ve da ðýl ma nok ta sý na ge le bil di ði ni dü þü nü yor ve bu Bir lik ten bi ze ha yýr gel mez so nu cu nu çý ka rý yor. Kuþ ku suz AB nin þim di kar þý laþ tý ðý sý kýn tý la ra ba kýp bir li ðin çö ke ce ði ni dü þün mek yan lýþ. Av ru pa bu kon jonk tü rel sar sýn tý la rý a þa cak po tan si yel ve ye te ne ðe sa hip tir. Bi raz za man a la bi lir, a ma AB to par la ma yý ba þa ra cak týr. VÝZ YON SÜ RÜ YOR MU? Tür ki ye i çin ö nem li o lan, dýþ po li ti ka sýn da AB yi ne re ye yer leþ tir di ði dir. AB i le bü tün leþ me An ka ra nýn ön ce lik li he de fi o la rak du ru yor mu? Bu yön de ki viz yo nu de vam e di yor mu? Son za man lar da Türk dip lo ma si si bü tün a ðýr lý ðý ný Or ta do ðu da ak tif bir rol oy na ma ya, Af ri ka ve As ya ya a çýl ma ya ver miþ tir. Bu da, Av ru pa i le i liþ ki le rin i kin ci pla na düþ tü ðü iz le ni mi ni ya rat mýþ týr. An ka ra da res mi a ðýz lar her þe ye rað men Tür ki ye nin ye ni çok bo yut lu dýþ po li ti ka sýn da AB nin ge ne ön ce lik li ye ri ni ko ru du ðu nu vur gu lu yor lar. Bu nun öy le ol ma sý i çin pek çok ne den var. An cak bu yön de i ler le me kay de dil me si i çin, i ki ta ra fýn da ay ný de re ce de is tek ve i ra de si ni -sa de ce söz le de ðil, ey lem le de- gös ter me si ge rek... Sa mi Ko hen, Mil li yet,

7 Y DÜN YA 16 E KÝM 2011 PAZAR 7 BM Genel Sekreteri, Doðu Kudüs'te ve Batý Þeria'da Yahudi yerleþim faaliyetlerinin, uluslar arasý hukuka aykýrý olduðunu belirtti. FO TOÐ RAF: A A BM: DOÐU KUDÜS ÜN ÝÞGALÝ DURDURULSUN BM GENEL SEKRETERÝ BAN, YENÝ YAHUDÝ YERLEÞÝM BÝRÝMLERÝ PLANLAMASINDAN DERÝN ENDÝÞE DUYDUÐUNU BELÝRTEREK, BU FAALÝYETLERÝN DURMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. BM Söz cü lü ðün den ya pý lan a çýk la ma da, Ge nel Sek re ter BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, son dö nem de Do ðu Ku düs te ye ni Ya hu di yer le þim bi rim le ri nin plan la ma sý na yö ne lik ge liþ me le rin, ö zel lik le de Fi lis tin ve Ýs ra il a ra sýn da doð ru dan mü za ke re le ri ye ni den baþ lat ma yö nün de ça ba lar sü rer ken ka bul e di le mez ol du ðu nu i fa de et ti ði ve bu ge liþ me nin Or ta do ðu Dört lü sü nün (ABD, BM, Rus ya ve AB) ta raf la ra tah rik e di ci dav ra nýþ lar dan ka çýn ma la rý yö nün de yap tý ðý çað rý ya da ay ký rý ol du ðu nu bil dir di ði be lir til di. Ge nel Sek re te rin, Do ðu Ku düs te ve Ba tý Þe - ri a da Ya hu di yer le þim fa a li yet le ri nin, u lus lar a ra sý hu ku ka ve Ýs ra il in Yol Ha ri ta sý kap sa mýn da ki so rum lu luk la rý na ay ký rý ol du ðu nu da be lir te rek bu fa a li yet le rin dur ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý ðý da bil di ril di. Ban ýn, u lus lar a ra sý top lu mun bu tür tek ta raf lý fa a li yet le ri ta ný ma ya ca ðý ve Ku düs ün sta tü sü nün an cak mü za ke re ler yo luy la çö zü le bi le ce ði ni söy le di ði de kay de dil di. BM / a a TAZÝYE Risâle-i Nur'un fedakâr hizmetkârlarýndan deðerli kardeþimiz Erdinç Yaþar'ýn babasý, Enes Erdi ve Ayþe Zeynep'in dedesi Eþref Yaþar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyelerimizi sunarýz. Pursaklar Yeni Asya Okuyucularý Ankara BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun TAZÝYE Tarsus okuyucularýmýzdan Ahmet Ceylan'ýn babasý Cemal Ceylan'ýn TEBRÝK Muhterem kardeþimiz, Ahmed Paþalýoðlu ile Þeymanur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Emek Üniversiteli Öðrenciler Ankara ZEYTÝN AÐAÇLARINI ATEÞE VERDÝLER FÝLÝSTÝN'ÝN ilk yardým ekipleri, Siyonist gaspçýlarýn Batý Yaka nýn Nablus þehrine baðlý Avrata Köyünün zeytinliklerinde çýkardýðý yangýný söndürmeyi baþardýklarýný duyurdu. Sivil savunma idaresinden yapýlan açýklamada, Siyonistlerin zeytin bahçelerinden oluþan yaklaþýk yirmi dönümlük araziyi ateþe verdikleri belirtilerek, yangýný haber alan ilk yardým ve itfaiye ekiplerinin hemen bölgeye intikal ederek zorlu bir mücadelenin ardýndan yangýný kontrol altýna aldýðý ifade edildi. Açýklamada ayrýca bölgeye giden gazetecilerden birinin aracýnýn da saldýrý sonucu yandýðý kaydedildi. Batý Yaka nýn kuzeyindeki yerleþim birimlerinden sorumlu Filistinli yetkili Ðassan Daðlas yaptýðý açýklamada, bölgedeki gerginlik yüzünden zeytin hasadýnýn bu yýl iki hafta ertelendiðini belirtti. Diðer yandan Nablus un Azmut Köyünde zeytin toplamaya giden Filistinli çiftçilerin Siyonist gaspçýlarýn saldýrýsýna uðradýklarý bildirildi. Görgü þahitleri, arazilere baskýn yapan gaspçýlarýn Filistinli ailelere saldýrdýklarýný ifade ettiler. filistinhaber.com TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Mevlüd ve Resul Yorulmaz'ýn babasý Ýsmail Yorulmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Tarsus okuyucularýmýzdan Ahmet Ceylan'ýn babasý Cemal Ceylan'ýn Bav ye ra da ki as ker sa yý sý a zal tý lý yor OR DU re for mu çer çe - ve sin de Bav ye ra e ya le - tin de gö rev ya pan Al - man or du su na men - sup as ker le rin sa yý sý nýn 12 bin a zal tý la bi le ce ði be lir til di. Bav ye ra Baþ - ba kan lý ðý yet ki li si Mar - cel Hu ber, or du da ya pý - lan re form kap sa mýn - da Bav ye ra da 10 bin i - la 12 bin a ra sýn da as ke - ri per so ne lin i þi ne son ve ri le bi le ce ði ni söy le di. Bav ye ra da 68 fark lý nok ta da 49 bin fe de ral or du men su bu gö rev ya pý yor. Fe de ral Sa - vun ma Ba ka ný Tho - mas de Ma i zi e re nin or du re for mu çer çe ve - sin de han gi böl ge ler de ne ka dar as ke rî per so - ne lin iþ ten çý ka rý la ca ðý - ný ve han gi kýþ la la rýn ka pa tý la ca ðý ný ay so nu - na ka dar a çýk la ma sý bek le ni yor. Fe de ral Sa - vun ma Ba kan lý ðý, 220 bin per so ne li bu lu nan Al man Or du su nun per so nel sa yý sý ný 185 bi ne dü þür me yi he def - li yor. Mü nih / ci han Li am Fox, görevinden istifa ettiðini açýkladý. Ýn gil te re Sa vun ma Ba ka ný is ti fa et ti ÝN GÝL TE RE Sa vun ma Ba ka ný Li am Fox, res - mî bir gö re vi ol ma yan ya kýn ar ka da þý ný a sis - ta ný gi bi kul lan ma sý do la yý sýy la de vam e - den tar týþ ma lar dan son ra gö re vin den is ti - fa et ti ði ni a çýk la dý. Fox, Baþ ba kan Da vid Ca me ron a sun du ðu is ti fa mek tu bun da, Ha ta lý bir þe kil de, ki - þi sel iþ le rim le hü kü - met i çin de ki gö rev le - rim a ra sýn da ki çiz gi - nin bu la nýk ha le gel - me si ne i zin ver dim söz le riy le gö rev den ay rýl ma sý nýn se be bi ni a çýk la dý. Bu þe kil de dav ran ma sý nýn so - nuç la rý nýn ö zel lik le son gün ler de da ha a - çýk bir þe kil de or ta ya çýk tý ðý ný be lir ten Fox, bun dan do la yý bü yük ü zün tü duy du ðu nu söy le di. Mu ha fa za kâr Par ti li Ýn gi liz po li ti ka - cý nýn gö re vi ni bý rak - ma sý, Ma yýs 2010 yý - lýn da ku ru lan ko a lis - yon hü kü me tin de ki ka bi ne de ilk ba kan is - ti fa sý o la rak kay da geç miþ ol du. Li am Fox un, o da ar ka da þý ve dü ðün de sað dý cý o - lan A dam Wer ritty yi res mî bir un va ný ol - ma ma sý na rað men 18 res mî ül ke zi ya re ti ne ya nýn da gö tür dü ðü ve gir me si nin ya sak ol du ðu top lan tý la ra Wer ritty nin de gir - me si nin or ta ya çýk - ma sý sün gün ler de Ýn gil te re nin bir nu - ma ra lý tar týþ ma ko - nu su ha li ne gel miþ ti. Lon dra / ci han Muhalifler yaralýlarýný hemen tedâvi ediyor. FO TOÐ RAF: A A Sir te de so na doð ru ça týþ ma þid det len di SÝRTE'DE Kad da fi ye bað lý bir lik ler i le mu ha lif le rin so kak ça týþ ma sýn da 10 dan faz la mu ha lif as ker öl dü. Ka yýp la rýn art ma sý ü ze ri ne, so kak ça týþ ma sý na a ra ve ren is yan cý lar, Kad da fi ye bað lý as ker le rin bu lun du ðu bi na la ra bom ba yað dýr dý. Kad da fi nin do ðum ye ri Sir te de mu ha lif as ker ler, sa de ce çok kü çük bir böl ge nin kon tro lü nü e le ge çi re me di. Çok dar bir a lan da Sir te de tu tun ma ya ça lý þan Kad da fi nin as ker le ri i le is yan cý lar a ra sýn da þid det li so kak ça týþ ma la rý ya þan dý. So kak ça týþ ma sýn da Kad da fi nin kes kin ni þan cý la rý na he def o lan is yan cý lar, am bu lans lar la cep he ge ri sin de ki sað lýk nok ta la rý na ta þýn dý. Kes kin ni þan cý la rýn ko lun dan, ba ca ðýn dan, boy nun dan vur du ðu is yan cý genç le re ilk mü da ha le bu ra da ya pýl dý. Du ru mu a ðýr o lan lar he men en ya kýn has ta ne ye kal dý rýl dý. Vefat e den ler i se he men o ra da ce na ze tor ba la rý na ko nul du. Mu ha lif as ker le rin cep he so rum lu la rý so kak ça týþ ma sýn da can ka yýp la rý nýn art ma sý ü ze ri ne ön cü as ker le ri ni ge ri çek ti. Ýs yan cý lar Kad da fi nin bu lun du ðu bi na la ra tank lar, fü ze ler, top lar la sal dýr dý. Mu ha lif as ker le rin cep he so rum lu la rý, Sir te de bir so ka ða sý ký þan Kad da fi ye bað lý bir lik le rin yo ðun top a týþ la rý na faz la da ya na ma ya ca ðý ný be lirt ti ler. Sirte / aa Çin ya pý mý e-kur ân a Ez her ya saðý geldi ÞAR KU LEV SAT ga ze te sin de yer a lan ha be re gö re, Ez her e bað lý Ýs lâ mî A raþ týr ma lar Ku ru mu (Mecm a Bu hus el-ýs lâ miy ye), Çin ya pý mý e lek tro nik Kur'ân lar da çok ça ba sým ha ta sý ol du ðu nu ve bu yüz den bu ci haz la rýn sa týl ma sý nýn câ iz ol ma dý ðý na da ir fet va ver di. Ez her Te lîf ve Ter cü me Mü dü rü ve Kur ân-ý Ke rim Mat ba a sý So rum lu su Zi ya ed din Mu ham med, Ge rek li þart lar ye ri ne ge ti ril dik ten son ra Ýs lâ mî ül ke le rin dý þýn da ki ül ke ler de Kur ân-ý Ke rim ba sa bi lir ler ve Ez her bu Kur ân la rý in ce le dik ten son ra ruh sat ve re bi lir. An cak, dev let o la rak Çin, Kur ân ba sý mý i çin her han gi bir res mî ta lep te bu lun ma mýþ týr. Bu na rað men, ti ca rî ka zanç pe þin de o lan Çin li tüc car lar Kur ân-ý Ke rim in mu kad des li ði ni ve Müs lü man la rýn di nî has sa si yet le ri ni göz ar dý e de rek ha ta lar la do lu o lan e lek tro nik Kur ân lar (Ha fýz ka lem) i cat et miþ ler dir. Mý sýr lý ba zý tüc car lar i se, me se le nin mâ ne vî teh li ke si ne ku lak as ma dan hýz lý ka zanç sað la ma uð ru na bu Kur ân la rý Mý sýr pi ya sa la rý na sun muþ lar dýr. Ha ta lý Kur ân ba sý mý nýn dur du rul ma sý ko nu sun da Ýs lâm ül ke le ri nin Çin e kar þý or tak ta výr al ma sý lâ zým. Ak si hal de ya rýn Ýs ra il de ha ta lý Kur ân ba sýp Müs lü man la ra be da va da ðý ta cak týr di ye ko nuþ tu. Ö te yan dan, Ez her Ýs lâ mî A raþ týr ma lar Ku ru mu, Su ud lu â lim Mu ham med bin Sa lih el- Mun cid in Ta hir ler den baþ ka la rý do ku maz â ye tin den yo la çý ka rak, te le fon ve bil gi sa yar gi bi e lek tro nik ci haz lar ü ze rin de ka yýt lý o lan Kur ân â yet le ri ne do kun mak i çin gu sül ab dest li ol mak ge rek ti ði yö nün de ver di ði fet va yý doð ru bul duk la rý ný da a çýk la dý. Ku veyt / Su na Dur maz GEÇMÝÞ OLSUN Körfez ilçemizdeki Risâle-i Nur hizmetkârlarýndan, PETKÝM emeklisi Ýlhami Yeðin aðýr bir beyin kanamasý geçirmiþ olup, Darýca FARABÝ Hastanesi yoðun bakýmda yatmaktadýr. Kendisine Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar diler. Geçmiþ olsun der, kardeþlerimizin duâlarýný bekleriz. Ýzmit, Bahçecik, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Arkadaþýmýza, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ahmet Düzenli ve Ailesi vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Arkadaþýmýza, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Öz Düzenli Ýnþ. Ltd. Þti. Ali Düzenli TAZÝYE Muzaffer, Ýbrahim, Ýsmail, Ahmet, Hayriye, Zekiye, Kýsmet, Sevgi ve Hacer Hanýmýn babasý; deðerli arkadaþýmýz Cafer Yücel Beyin kayýnbabasý Ahmet Adýgüzel'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Arkadaþýmýza, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kayseri Yeni Asya Okuyucularý

8 8 16 EKÝM 2011 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT Be di üz za man Ser gi si Is par ta'da BAR LA Plat for mu ve Is par ta E ði tim Kül tür Vak fý ta ra fýn dan ter tip le nen Be di üz za man Ser gi si; 10 E - kim 2011 gü nü Sü ley man De mi rel Kon gre Mer ke zin de a çýl dý. Ser gi de; Be di üz za man Haz ret le ri nin ilk ha - ya tý, Bar la ha ya tý ve Ri sâ le-i Nur un neþ rin de bü yük kat ký la rý o lan Bar la Sýd dýk la rý nýn da ký sa ký sa ha yat hi - kâ ye le ri yer a lý yor. Ser gi de Be di üz za man Haz ret le - ri nin Es ki þe hir, Kas ta mo nu, De - niz li, E mir dað ve Af yon ha ya tý ný da gör mek ve hiz met i çin her þe yi ni ve hat ta ca ný ný fe da e den a ða bey le rin ha yat hi kâ ye le ri ni bul mak da müm - kün. Ta biî ki þef kat kah ra ma ný ha - ným la rýn hiz me te kat ký la rý ný da o ku - mak in sa na þevk ve ri yor. Be di üz za - man Haz ret le ri nin; ve fa tý ve kab ri - nin Is par ta ya ge ti ri li þi ni gös te ren bel ge ler le ser gi ta mam la ný yor. Ser - gi de o yýl la ra a it el yaz ma sý ri sâ le le ri res mî bel ge le ri ve gün lük ga ze te le ri de gör mek müm kün. Be di üz za man Haz ret le ri nin ve ta le be le ri nin çek ti ði sý - kýn tý la rý ve i man kur tar ma dâ vâ sýn da ki ce sa ret ve me ta net le ri bu ser gi de a çýk ça gö rü lü yor. Ser - gi, 20 E kim 2011 ta ri hi ne ka dar sa at le ri a - ra sýn da zi ya ret e di le bi lir. Is par ta / Ni ya zi Bu dak Söz lü kül tür ge le ne ði Pen dik te de vam e di yor PENDÝK Be le di ye si nin kül tür hiz me ti o lan, kül tü re ve sa na ta da ir soh bet ve söy le þi ler her haf ta Pen dik - li ler le bu luþ tu ru yor. Ha yat tan sa na ta, geç miþ ten ge - le ce ðe u za nan bil gi bi ri ki miy le ko nuþ ma cý lar zi hin - le ri ay dýn la tý yor. Geç ti ði miz yýl kal dý ðý yer den de - vam e den soh bet ve söy le þi le re bu yýl ye ni le ri de ek - len di Mev lâ nâ Yý lý do la yý sýy la dü zen le nen Fa tih Çýt lak la Mes ne vî O ku ma la rý Söy le þi si nin bu yýl da de vam e de ce ði bil di ri lir ken, Dr. Se nai De mir - ci i le ha ya ta da ir de rin le me si ne çö züm le me ler, ak lýn ve kal bin gün de mi ne gön der me ler ya pý lý yor. A na - do lu Ma ya sý i le, Sa dýk Yal sý zu çan lar ýn di lin den A - na do lu ma ya sý ný o luþ tu ran ki þi le rin, e ser le rin hi kâ - ye le ri ak ta rý lý yor. Ya zý ve Þi ir A töl ye si i le þa ir ve ya - zar A li U ral ka tý lým cý lar la bir lik te ya zý a töl ye si ça lýþ - ma la rý ya pý yor lar. Kül tür ta rih çi le ri miz den Dur sun Gür lek i se ta ri he, kül tü re ve me de ni ye te da ir bil gi ler ak ta rýr ken, kay na ðý ný Muh yid din i Ýbn-i A ra bi den a lýp bir kan dil ya kan A raþ týr ma cý-ya zar Ek rem De - mir li, hüs nü ben zet me ler le in san ru hu nun in ce lik - le ri ni ve ke ma le u laþ ma ça ba sý ný göz ler ö nü ne se re - cek. Bu yýl ye ni soh bet ve söy le þi ler a ra sýn da, Fat ma Bar ba ro soð lu i le Sos yo lo ji O ku ma la rý, Mus ta fa Öz da mar i le Kýrk Kan dil Soh bet le ri, Ek rem De mir li i le Ýn san Ru hu nun Se rü ve ni ve Dr. Mus ta fa Tat çý i - le Ni yaz-i Mýs ri yer a lý yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A sým Gü zel bey Bursa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Recep Altepe Osmanlý nýn kaleleri ve geleneksel çarþýlarýný ele alan sempozyumlarýn üçüncüsü Osmanlý Coðrafyasýnda Mahalle Kültürü Sempozyumu Bursa da baþladý. FOTOÐRAF: AA Mahallede hayat var TKB DÖNEM BAÞKANI ASIM GÜZELBEY, "MAHALLEDE HAYAT VAR. HAYATA VE MAHALLE KÜLTÜRÜNE SAHÝP ÇIKMALIYIZ" DEDÝ. TA RÝ HÎ Kent ler Bir li ði (TKB) Dö nem Baþ ka - ný ve Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A sým Gü zel bey, Os man lý dö ne min de bir çok prob lem ma hal le i çin de çok ko lay çö züm le - nir di. Her kes her ke si ta nýr dý. A de ta bir ki þi lik bir a i le var dý or ta da ve ka pý lar ka pan maz dý de di. Keþ ke bu gün be ton laþ ma say dýk di yen Gü zel bey, Ma hal le de ha yat var. Ha ya ta sa - hip çýk ma lý yýz, ma hal le kül tü rün den kent ru - hu na, bu ra dan da kent kül tü rü ne u laþ mak gö re vi miz dir i fa de si ni kul lan dý. Os man lý nýn ka le le ri ve ge le nek sel çar þý la rý ný e le a lan sem - poz yum la rýn ü çün cü a ya ðý o lan Os man lý Coð raf ya sýn da Ma hal le Kül tü rü Sem poz yu - mu, Bur sa da ki A ta türk Kon gre Kül tür Mer - ke zi nde (AKKM) baþ la dý. Gü zel bey, sem - poz yu mun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, 1,5 yýl ön ce ki Çar þý Sem poz yu mu nun et ki si nin ha la sür dü ðü nü kay de de rek, Os man lý dö ne - min de ma hal le den di ðin de mek te bi, mes ci di, ký ra at ha ne siy le bir çok kul la ný ma a çýk me kân - lar la ma hal le li a ra sýn da sý cak te mas la rýn ol du - ðu, kom þu luk hu ku ku nun ön pla na çýk tý ðý bir bü tü nü ha týr lý yo ruz. Þim di þu so ru yu sor mak ge re ki yor. A ca ba bu top lum da ki yoz laþ ma Os man lý da ki ma hal le an la yý þýn da da ol say dý, bu gün böy le o lur muy duk? de di. Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði tarafýndan düzenlenen Bâbýâli Sohbetleri'nde "Basýnda Kültür Sanata Gerek var mý?" konusu konuþuldu. Kültür sanat sayfasý editörleri Bâbýâli de dertleþti HER Perþembe Timaþ Kitap Kahve de Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER) tarafýndan düzenlenen Bâbýâli Sohbetleri nde bu hafta, Basýnda Kültür-San ata Gerek var mý? sorusuna cevabý arandý. Beþir Ayvazoðlu, Abdurrahman Þen, Sefa Koyuncu, Ahmet Yabuloðlu, Mehmet Nuri Yardým, Hüseyin Sarýkoç, Ahmet Can, Murat Baþaran, Bünyamin Yýlmaz ve Gülcan Tezcan ýn konuþmacý olarak katýldýðý toplantýda, basýndaki kültür sanat sayfalarýnýn niteliði, okunma potansiyeli ve gazetelerin bu sayfalarý ne kadar destekleyebildiði konuþulurken meselelere dair çözüm önerilerinde de bulunuldu. Ýlk sözü alan Türkiye Gazetesi Kültür Sanat Sayfasý Yönetmeni Sefa Koyuncu, Köklü bir tarih kültür ve sanatý olan bir milletiz. 80 lerden sonra kültür sanata dair bir azalma meydana geldi. Þimdilerde ise bu kültür sanat sayfalarý geri geliyor. Bu da bir ihtiyaç olduðunu gösteriyor dedi. KÜLTÜR SANAT SAYFALARI SADECE AJANDA MI? Uzun yýllar gazetelerde kültür sanat editörlüðü yapan ve bir sinemacý olan Abdurrahman Þen, konuyu deneyimleriyle deðerlendirirken kültür sanat muhabir ve editörlerinin önemli kayýplarda ilk vazgeçilenler olduðunu anlattý. Bu konuda gazete yönetimlerini sorumlu tutan Þen, kültür sanat alanýnda çalýþan gazetecilerin bugün dahi o zor þartlarla sayfa oluþturmaya çalýþtýklarý gerçeðini vurgulayarak, bu tutumun gazete yöneticileri tarafýndan çoðu zaman istismar edilmeye açýk olduðunu ve sanatýn duyurulmasý ve okuyucusu ile buluþmasý konularýnýn ziyadesiyle hafife alýndýðýný belirtti. Tercüman ve Türkiye gazetelerinde uzun yýllar kültür sanat sayfalarýný yönetmiþ olan araþtýrmacý yazar Beþir Ayvazoðlu da, Kültür kadim zamanlardan beri olan bir gerçektir. Ama bu kültür gereðince gazeteler tarafýndan yansýtýlýyor mu, yansýtýlamýyor mu? Bu meselenin bir de yüksek kültür tarafý var. Ciddî kültürel travmalar yaþamýþ bir ülkede elbette ki her gazetede kültür sanat haberleri de farklý yer buluyor ve bir düzen yok. Kültür sanat sayfalarý çoðu kere basýn bültenlerini yansýtmakla yetiniyor diye konuþtu. Toplantýnýn sonunda daha önce gerçekleþen bir çok toplantýda olduðu gibi vefa duygusunun insanlarda, kurumlarda ve kurum yöneticilerinde yeterince barýnamamasýnýn, kültür sanat alanýnda da önemli boþluklar oluþmasýna yol açtýðý kanaatine varýldý. Kültür Sanat Servisi Yerelde buluþma, Türkiye'nin geleceðini etkiler BUR SA Bü yük þe hir Be le di ye si nin, Ta ri hi Kent ler Bir li ði (TKB) ve Çev re ve Kül tür De ðer le ri ni Ko ru - ma ve Ta nýt ma Vak fý (ÇE KÜL) i le or tak la þa dü - zen le di ði sem poz yu ma be le di ye baþ kan la rý i le çok sa yý da yer li ve ya ban cý a ka de mis yen ka týl dý. Bur sa nýn es ki ma hal le le rin den ve ma hal le ha ya - týn dan fo toð raf lar dan der le nen bar ko viz yon gös te ri si i le baþ la yan sem poz yu mun a çý lýþ ko - nuþ ma sý ný ya pan Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe i se Ma hal le de Ha yat Var slo ga nýn dan ha re ket le ger çek leþ ti ri len sem poz yum la Os man lý coð raf ya sýn da ge le nek - sel ma hal le le re ve ma hal le ler de ki ha yat kül tü rü - ne ý þýk tu tu la ca ðý ný söy le di. Çe kül Baþ ka ný ve TKB Da nýþ ma Ku ru lu Baþ ka ný Prof. Dr. Me tin Sö zen de söz le ri ne Çok mut lu yum, çün kü ye rel bil giy le do na ným ka za nan lar dýr. Ye rel de ge liþ me, bu luþ ma, bir lik te lik Tür ki ye nin ge le ce ði ni et ki le - mek te dir söz le riy le baþ la dý. Gü cü nü ye rel den, halk tan al ma yan hiç bir u lus, ku ra ca ðý bü tün yö - ne tim bi rim le rin de or tak bü yük lük sað la ya maz di yen Sö zen, þöy le de vam et ti: Ye rel de de mok - ra tik le þip hal kýn ken di si ol ma yan bir yö ne tim bü tü nü sað la ya maz. Bu se ne çok mut lu yum. Or tak bir di lin ar týk Tür ki ye de söy le me dö nüþ tü - ðü nü gö rü yo rum. Be le di ye baþ kan la rý ken di il le - ri ni çok i yi sa vu nu yor. Bu top lum gör gü lü bir top lum dur. Bur sa bir bü yük kent tir, Bur sa da bir im pa ra tor lu ðun ku ru luþ he ye ca ný ya þan mýþ týr. Bu gün kü top lan tý nýn bir dö nüm nok ta sý ol du - ðu nu i fa de e den Sö zen, Biz kim le el sý kýþ mýþ - sak ya þa mý mýz bo yun ca be ra ber ol ma yý gös ter - mek is ti yo ruz. Çün kü u nut tu ðu nuz þey si zin bi ri - ki mi niz, ve fa sýz lý ðý ný zýn ka ný tý o la rak ö ne çý ký yor. Ma hal le kül tü rü nün ku þak lar a ra sý ba ðý nýn ko pa - rýl ma sý ný is te mi yo ruz de di. Bur sa / a a Res sam Ah met Ya ku poð lu a dý na sem poz yum KÜ TAH YA Dum lu pý nar Ü ni ver si te - si Dün ya ca Ün lü Res sam ve Ney - zen Ah met Ya ku poð lu a dý na E kim ta rih le rin de Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Sa lon la rýn da Ah met Ya - ku poð lu Sem poz yu mu dü zen le ye - cek. Sem poz yum, 27 E kim sa at 9.30 da Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Kýr mý zý Sa lon da dü zen le ne cek a çý - lýþ prog ra mý baþ la ya cak. Ý ki gün bo - yun ca sü re cek sem poz yum da ka tý - lým cý lar Ah met Ya ku poð lu nun ha - ya tý ný, res sam lýk, mu sý kî ve ta sav vu - fi yön le ri ni, ney ve re bab sa nat çý lý - ðý mý, min ya tür sit li ði ni, Türk gü zel sa nat la rý i le ge le nek sel sa nat lar da ki ye ri ni, sa nat fel se fe si ni çe þit li yön le - riy le ta ný ta cak lar. Sem poz yum da Gü zel Sa nat lar Fa kül te si A raþ týr ma Gö rev li si Ser can Keh ri bar ta ra fýn - dan ha zýr la nan Ah met Ya ku poð lu bel ge se li de ka tý lým cý lar ta ra fýn dan iz le ne bi le cek. Üç o tu rum ha lin de de vam e de cek o lan sem poz yum ka pa nýþ pa ne liy le ta mam la na cak. Sem poz yu mun ay rýn tý lý prog ra mý - na du.tr ve ya dpu.e du.tr/web-semp-ykp/prog - ram.html ad re sin den u la þý la bi lir. Kü tah ya / Ye ni As ya Eðitim konulu kýsa film senaryo yarýþmasý ÖÐ-DER Þu ur lu Öð ret men ler Der ne ði Ge nel Mer - ke zi e ði tim ko nu lu Ký sa Film Se nar yo Ya rýþ ma - sý dü zen li yor. T.C. Kül tür Ba kan lý ðý nýn des tek le - riy le ger çek le þen ya rýþ ma, ül ke miz de Türk Si ne - ma sý nýn, ký sa film in ve mil lî þu ur un ge liþ me si - ne kat ký da bu lun ma yý, si ne ma mý za e ði tim i le il - gi li se nar yo lar ka zan dýr ma yý ve se nar yo ya zar la rý ný des tek le me yi a maç lý yor. Ya rýþ ma nýn baþ vu ru þek li ve þart la rý, ya rýþ ma tak vi mi, jü ri ve ö dül le rin yer al dý ðý þart na me, der nek ge nel mer ke zin den ve ya der ne ðin der.org in ter net ad re sin den te - min e di le bi li yor. Son baþ vu ru ta ri hi nin 03 A ra lýk 2011 ol du ðu ya rýþ ma nýn jü ri sin de A li Mu rat GÜ - VEN, Mu rat Tol ga ÞEN, Ýh san KA BÝL, Bün ya min YIL MAZ gi bi si ne ma e leþ tir me ni ve se na rist ler de bu lu nu yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Resulü Kibriya Efendimizin mübarek sözleri. 2. Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taþýtý. - Eðik yazý. 3. Bir duygu, tasarý, güzellik vb.nin anlatýmýnda kullanýlan yöntemlerin tamamý. - Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. 4. Birdenbire. - Soyluluk. 5. Havada bulunan su buharý. - Bir sevinç nidasý. 6. Dizi, sýra. - Kýn kanatlýlardan, ergin dönemde yapraklarý, kurtçuk döneminde kökleri kemirerek tarým bitkilerine ve orman aðaçlarýna büyük zarar veren bir böcek. 7. Erkek kardeþ. - (Tersi) Bir erkek adý. 8. Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen, son karþýtý. - Cemaate namaz kýldýran kimse. - Farsça da yýlan. 9. Bir kelimeden, bir sözden, bir davranýþ veya olgudan anlaþýlan þey, bunlarýn hatýrlattýðý düþünce veya nesne, mana, fehva, valör. - Silâh olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak. 10. Birdenbire duyulan acý, aðrý, þaþýrma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz. - Ey, hey, yahu anlamlarýnda bir seslenme sözü. - Bir iþte baþta gelen. - Yaðmur, yaz yaðmuru. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Re su lü Kib ri ya E fen di mi zin bir to ru nu. - Ya pý. 2. Tan zi mat son ra sý e de bi ya tý mýz da bir ne - sil a dý. 3. Av ru pa da bir dev let. 4. A rap ça'da ha zýr lýk. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. - Ni yob yum e le - men ti nin sim ge si. 5. Sat mak ta o lan. - Di le mek ten e mir. 6. Her - han gi bir ha re ke ti dü zen li a ra lýk lar la par ça la ra bö le rek bun la rýn re - sim le ri ni be lir le me ve son ra bun la rý gös te ri ci yar dý mýy la ka ran lýk bir yer de, bir ek ran ve ya per de ü ze rin de yan sý ta rak ha re ke ti ye ni - den o luþ tur ma i þi. 7. Gü müþ ha ne i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - A dem köp rü sü. 8. Bir be sin mad de si. - A rap al fa be si nin yir mi ü çün cü har fi nin a dý. 9. Rad yum e le men ti nin sim ge si. - Ya ra týl mýþ bü tün can lý lar. 10. Ül ke nin va li yö ne ti min de ki bö lü mü, vi la yet. - Da ha ön ce gö rü len, bi li nen bir kim se ve ya þey le kar þý la þýl dý ðýn da bu nun kim ve ya ne ol du ðu nu ha týr la mak. 11. Af ri ka ve As ya'nýn sý cak böl ge le rin de ya þa yan, çok i ri, ka lýn de ri li hay van. - Ya sa koy ma, ya - sa yap ma, teþ ri. 12. Per de a yak lý lar dan, u zun, be yaz ve ya gri bo - yun lu, su da ve ka ra da ya þa yan, u çan, ya ba nî ve ya ev cil kuþ. - Hü - küm dar la rýn ve ya dev let baþ kan la rý nýn o tur du ðu bü yük ya pý BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI F A R Ý S A N K F A K A Ý L E L E B E D Ý S A K L A Z A F A M Ý Y A N E A C E M Ý K A D A L A R N A L A N P N A Z A D E D E H A Y A A R E K A T Ý K A M E T Ý V T R I M R A L A T Ý K V A K Ý T E R Ý Y Ý K A A K Ý K A P A T A M A K A A Z Ý M

9 HABERLER EKONOMÝ Y 16 EKÝM 2011 PAZAR 9 Pa ta tes te ha sat za ma ný ntürkýye'nýn ö nem li pa ta tes ü re tim mer kez le rin - den o lan Nev þe hir de ha sa dýn baþ la ma sý nýn ar dýn dan tar la da ku ruþ tan sa tý lan pa ta tes, ka li te si ne gö re pa zar da 1 li ra ya ka dar a lý cý bu lu yor. Nev þe hir de pa ta - tes e kim a la ný ge çen yýl 14 bin hek tar i ken, bu yýl 9 bin 500 hek ta ra düþ tü. Ge çen yýl 675 bin ton o lan ü re ti - min de yak la þýk yüz de 30 o ra nýn da ge ri le ye rek 425 bin ton ci va rýn da ol ma sý bek le ni yor. Ü re ti min a zal ma sý - nýn mü na ve be e kim sis te mi ve e kim a lan la rýn da gü - ven lik ku þa ðý uy gu la ma sýn dan kay nak lan dý ðý, ay rý ca çift çi nin pa ta tes ye ri ne ka bak, ay çe kir de ði i le mey ve ve seb ze ye a ðýr lýk ver me si nin pa ta tes ü re ti mi nin a zal - ma sý na sebep ol du ðu be lir til di yý lý na ka dar Tür - ki ye de top lam ü re ti len 4,5 mil yon ton pa ta te sin yak la - þýk 4 te bi ri ne ha kim o lan, an cak pa ta tes si ði li has ta lý ðý dolayýsýyla her yýl ü re ti mi dü þen Nev þe hir in þu an da Tür ki ye ge ne lin de ki pa yý da yüz de 10 ka dar ge ri le di. Tar la da ku ruþ tan sa tý lan sof ra la rýn vaz ge çil mez ü rü nü pa ta tes, pa zar da i se ka li te si ne ve cin si ne gö re 1 li ra ya ka dar a lý cý bu lu yor. Nev þe hir / a a Hu bu bat ta he def ka li te li ü re tim daha faz la ka zanç nhububatta 2011/2012 ü re tim se zo nu i çin e kim dö ne mi de vam e der ken, Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, ye ni se zon da he def le ri ni ka li te o la rak be lir le dik le ri ni bil dir di. Bay - rak tar, Ül ke miz ta rým sal ge li ri ne kat ký sý en yük sek ü - rün gru bu o lan hu bu bat ta ye ni se zon i çin he de fi miz ve slo ga ný mýz þu: Da ha ka li te li ü re tim, da ha faz la ka zanç de di.yük sek ve rim ve ka li te li ü rün i çin çift çi nin doð ru yön len di ril me ye ih ti ya cý bu lun du ðu nu be lir ten Bay - rak tar, bu nun i çin e ði tim ça lýþ ma la rý na bü yük a ðýr lýk ver dik le ri ni bil dir di. Buð day da ka li te li to hum lu ðun ya - ný sý ra ka li te li ü re ti mi et ki le yen bir çok fak tör bu lun du - ðu nun al tý ný çi zen Bay rak tar, en bü yük prob lem ler den bi ri o la rak, iþ let me öl çek le ri nin kü çük ve iþ let me le rin par ça lý o lu þu nu gös ter di. Bu du ru mun, tek no lo ji ve gir di le rin e ko no mik kul la ný mý ný en gel le di ði ni ve ü re - tim ma li yet le ri ni yük selt ti ði ni vur gu la yan Bay rak tar þöy le de vam et ti; Ser ti fi ka lý to hum luk kul la ný mý nýn yay gýn laþ ma sý, za ma nýn da ve ye ter li güb rey le ü re tim ra ka mý mý zý % 10 da ha ar ttýr ma þan sý mýz var dýr. Tür ki - ye nin mev cut po tan si ye li ni kul lan ma sý ha lin de yak la - þýk 25 mil yon ton buð day ü re ti mi ni ger çek leþ ti re bi lir. Bu ü re tim ra ka mý ken di ne ye ter li li ðin dý þýn da a na va ta - ný A na do lu o la rak ka bul e di len buð day da ih ra cat çý bir ül ke ko nu mu na gel me mi zi sað la ya cak týr. Böy le lik le dün ya da git tik çe sýk la þan em ti a pi ya sa la rýn da ki kriz le ri fýr sa ta dö nüþ tü re bi lir. An ka ra / Re cep Gö ren Yu nan güm rük çü le rin gre vi E dir ne es na fý ný da et ki le di nyunanýstan'da güm rük gö rev li le ri nin ey le mi E dir - ne li es na fý da o lum suz et ki le di. Yu na nis tan da hü kü me - tin e ko no mi po li ti ka sý na i ti raz e den bir çok sek tör de sü ren grev le re, dün sa bah Yu nan güm rük gö rev li le ri nin gre vi de ek len di. Sa bah baþ la yan Yu nan güm rük çü le ri - nin grev le ri dolayýsýyla Pa zar ku le ve Ýp sa la sý nýr ka pý la - rýn dan a raç ge çiþ le ri ne a cil du rum lar ha ri cin de i zin ve - ril me di. Yu na nis tan da ki güm rük çü le rin ey le mi dolayýsýyla, a lýþ ve riþ i çin E dir ne yi se çen pek çok Yu na - nis tan lý bu haf ta a lýþ ve ri þe ge le me di. Sý ný ra ya kýn pek çok il den ö zel lik le u cuz lu ðu dolayýsýyla Cu ma gün le ri ku ru lan U lus Pa za rý ný ter cih e den Yu nan lý la rýn bu haf ta pa za ra ge le me yi þi E dir ne de ki pek çok es na fý da o lum suz et ki le di. U lus Pa za rý es naf la rýn dan Yu suf Þim þek, Yu na - nis tan da ki güm rük gre vi dolayýsýyla, Yu nan lý lar ýn pa za - ra a lýþ ve ri þe ge le me di ði ni ve bu nun sa týþ la rý na yüz de 30 o ra nýn da o lum suz et ki le di ði ni söy le di. Ö zel lik le gý da ve gi yim sek tö rün de ki pek çok es naf Yu na nis tan da ki gre - vin bir an ön ce son lan ma sý ný bek li yor. E dir ne / a a S&P BNP Pa ri bas ýn kre di no tu nu dü þür dü nuluslararasi kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s (S&P), Fran sýz ban ka sý BNP Pa ri - bas ýn u zun va de li kre di no tu nu dü þür dü. S&P yap tý ðý a çýk la ma da, Fran sa ban ka cý lýk sek tö rün de li ki di te ve fon la ma so run la rý na dik kat çe ke rek BNP Pa ri bas ýn u - zun va de li kre di no tu nu A A dan A A- ye in dir di ve kre di no tu gö rü nü mü nün du ra ðan ol du ðu nu bil dir - di. A çýk la ma da, ku ru lu þun beþ bü yük Fran sýz ban ka sý - ný göz den ge çir di ði ve bu ban ka la rýn fon la ma ve li ki - di te pro fil le ri nin dü þü nü len den da ha faz la ký rýl gan ol - du ðu nu be lir le di ði i fa de e dil di. Bu a ra da kre di de re ce - len dir me ku ru lu þu Fitch in de A me ri ka lý ban ka lar Bank of A me ri ca (Bo fa), Mor gan Stan ley, Gold man Sachs i le beþ Av ru pa lý ban ka nýn kre di not la rý ný göz - den ge çir di ði, ban ka la rýn ta ma mý nýn kre di not la rý ný dü þü re bi le ce ði bil di ril di. Fitch, pi ya sa da ve e ko no mik ko þul lar da ar tan be lir siz li ðin ABD nin en bü yük ban - ka sý Bo fa yý et ki le ye ce ðin den en di þe et ti ði ni, ban ka - nýn, ABD ko nut pi ya sa sýn da ki risk le re yük sek o ran da ma ruz kal ma ya de vam et ti ði ni a çýk la dý. Pa ris / a a Dosya No: 2010/1545 Talimat. Bir borçtan dolayý ÝPOTEKLÝ olup satýlmasýna karar verilen aþaðýda tapu kaydý, imar durumu, hali hazýr durumu ve evsafý ile kýymeti belirtilen taþýnmaz, aþaðýdaki koþullarla ve açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. TAPU KAYDI: Aydýn Ýli, Kuþadasý Ýlçesi, Türkmen Mah. Bayraklýdede mevkii 444 ada 135 parselde 1/82 arsa paylý 1. blok 1 baðýmsýz bölüm noda kain dubleks mesken vasfýnda taþýnmaz. ÝMAR DURUMU: Ta þýn maz la rýn i çe ri sin de bu lun du ðu 444 a da 135 par sel Ku þa da sý 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar plan la rý na gö re AY RIK NÝ ZAM 2 KAT KO NUT ko nut i mar lý dýr. HALÝ HAZIR DURUMU VE NÝTELÝÐÝ: Sa tý þa ko nu ta þýn maz Ku þa da sý Ýl çe si A da lý lar Si te si i çe ri sin de dir. Mes ken ve i çe ri sin de bu lun du ðu si te il çe nin en dü zen li ve ta lep gö - rür si te le rin den dir. Ýs kan e di lir hal de o lup tüm alt ya pý hiz met le rin den fay da la nýr. U la þý - mý ko lay dýr. Si te çev re si gü ven lik li dir, gi riþ- çý kýþ lar kon trol al týn da tu tul mak ta dýr. De ni - ze yak la þýk 2000 mt. me sa fe de o lan ta þýn maz be le di ye bi na sý na da 3500 mt. Me sa fe - de dir. Si te i çin den ge çen yol dan þe hir i çi ne u la þý mý sað la ya cak top lu ta þý ma a raç la rý geç mek te dir. Mes ken ça tý a ra sý kul la ný mý o lan dub leks tir. De niz man za ra sý var dýr. Bah - çe nin et ra fý de mir kor ku luk lar la çev ri li dir. Gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. Ze min kat ta te ras var dýr. Te ra sýn ze mi ni mer mer kap lý dýr. Te ras ta üs tü ki re mit kap lý ah þap per go le var dýr. Bal kon ka pý la rý ve pen ce re ler PVC doð ra ma dýr. Ýç ka pý lar ah þap doð ra ma o lup ka lo ri fer te si sa tý ve pe tek le ri dö þe li dir. Ze min kat ze min kap la ma la rý mer mer dir. Ze min kat ta ki sa lon da þö mi ne var dýr. Ça tý ka týn da ki bal kon da üs tü ki re mit kap lý ah þap per go le var dýr. Ze min kat ta a çýk mut fak lý sa lon ve 1 a det WC, üst kat ta 2 o da 1 ban yo ve te ras var dýr. 165 m 2 kul la ným a lan lý dýr. Ýç ka pý larý a me ri kan pres ka pý dýr. Si te de ha vuz bu lun mak ta o lup mes ken mev cut ha li i le kul la ný lýr du rum da dýr. Her za man a lým -sa tým ve ki ra la ma o la sý lý ðý i le pa zar la ma ka bi li ye ti yük sek o lan böl ge dir. MUHAMMEN DEÐERÝ: Kuþadasý 2. Ýcra Müdürlüðü'nün 26.12,2010 tarihli kýymet takdir tutanaðý ve tarihli bilirkiþi raporu ile kesinleþen Muhammen Deðeri; ,00 (Beþyüzbin)TL.dir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Yukarýda açýk tapu kaydý, imar durumu, halihazýr durumu, niteliði ve kýymeti belirtilen taþýnmazlardan 1 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn; Birinci Satýþý: günü Saat: ile arasýnda Kuþadasý Adliyesi 202 no - lu me zat Sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da ta þýn maz lar tah - min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, Ý kin ci Sa tý þý: gü nü ay ný yer ve sa at - ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay - ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re, ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn "þartsýz, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatýn belirlediði % 1 oranda KDV, ihale damga pulu, alýcý adýna tahakkuk edecek tapu harcý satýn alana ait olacaktýr. Tellaliye resmi ve birikmiþ emlak vergi borcu ile satýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah - sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb - li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/1545 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Sa týþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön - de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur * (Ýc.Ýf.K. 126) * (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. KUÞADASI 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2010/6085 TALÝMAT. "Ýstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, Taþdelen Mah. Ýnönü Cad. üzerinde kain 353 ada, 14 parsel sayýlý 5.836,83 m 2 miktarlý kat irtifaklý arsa üzerinde inþa edilmiþ olan 22 sokak kapý no'lu betonarme karkas apartmanda D Blok 3. katta (18) no'lu 55/8119 arsa paylý dairenin tamamý" þeklinde olacaktýr B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (DÜZELTME METNÝ) TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Resul Yorulmaz'ýn babasý Ýsmail Yorulmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Emek Üniversiteli Öðrenciler Ankara GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Yaþar Kaya'nýn dizinden baþarýlý bir ameliyat olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar vermesini dileriz. Fatih, Eyüp Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Hasan Þen ilemoon Kyung (Rümeysa) ve Münir Þahin Aðaryýlmaz ile Emine Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Fatih, Eyüp Yeni Asya Okuyucularý TÜ KE TÝ CÝ Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DEF) Ge - nel Baþ kan Yar dým cý sý A li Çe tin, büt çe ver gi ge lir - le ri nin yüz de 76 sý nýn tü ke tim ver gi le ri ol du ðu nu, bu ka dar yük sek ver gi nin baþ ka hiç bir ül ke de ol - ma dý ðý ný sa vun du. Çe tin yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ba zý mal la ra i liþ kin ÖTV nin, geç ti ði miz gün ler de ar tý rýl dý ðý ný ha týr lat tý. Ko - nu ya i liþ kin 13 E kim de yü rür lü ðe gi ren ka ra ra gö re, bir çok ma lýn ÖTV sin de yük sek o ran lar da ar týþ ya pýl dý ðý na dik ka ti çe ken Çe tin, hü kü me tin her za man ol du ðu gi bi kri zin yü kü nü tü ke ti ci le rin sýr tý na yük le me a lýþ kan lý ðý ný sür dür dü ðü nü i le ri sür dü. ÖTV de ki ar týþ lar a çýk la nýr - ken, ö zel lik le Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek in tav rý nýn tü ke ti ci le ri üz dü ðü nü di le ge ti ren Çe tin, þun la rý kay det - ti: Ba kan, tü ke ti ci le rin ha ya tý ný ka rar ta cak zam mý a çýk - lar ken zam ye ri ne ver gi le ri gün cel le dik le ri i fa de e de rek a de ta dal ga geç miþ tir. Tü ke ti ci ler, do lay lý ver gi le rin sü - rek li art tý rýl ma sý yo lu i le so yul muþ tur ve so yul mak ta dýr. Ö zel lik le al kol lü i çe cek ler, tü tün ma mul le ri, a kar ya kýt, o to mo bil ler, ha ber leþ me ve ban ka iþ lem le rin de a lý nan ver gi ler, her kriz de o ra ný ve tu ta rý ar ttý rý la cak ilk mal ve hiz met ler ol mak ta dýr. Çün kü bun lar, en yay gýn tü ke ti - len mal ve hiz met ler dir. Ay ný za man da en ko lay ve en çok pa ra top la nan ka lem ler dir. Bi lin di ði gi bi büt çe ver gi ge lir le ri nin yüz de 76 sý tü ke tim ver gi le ri dir. Bu ka dar yük sek ver gi baþ ka hiç bir ül ke de yok tur. Biz ler den ke si - len ver gi ler, ser ma ye ke si mi ne ver gi af fý, SGK prim af fý, teþ vik, des tek, can su yu gi bi ad lar al týn da da ðý týl mak ta - dýr... Do ðal ga za ve e lek tri ðe ge len zam la rýn a cý sý geç me - den ver gi ler de ki bu yük sek o ran lý ar týþ tü ke ti ci le ri ka ra ký þa gi rer ken ha zýr lýk sýz ya ka la mýþ týr. Çe tin, TÜ DEF o - la rak zam la ra ve ver gi ar týþ la rý na kar þý aç týk la rý ve ka - zan dýk la rý dâ vâ lar da ve ri len ka rar la rýn da hi hü kü met çe uy gu lan ma dý ðý ný ö ne sür dü. An ka ra / a a Bu kadar yüksek vergi hiçbir ülkede yok TÜDEF GENEL BAÞKAN YARDIMCISI ÇETÝN: ''BÜTÇE VERGÝ GELÝRLERÝNÝN YÜZDE 76'SI TÜKETÝM VERGÝLERÝDÝR. BU KADAR YÜKSEK VERGÝ BAÞKA HÝÇBÝR ÜLKEDE YOKTUR'' DEDÝ. Tü ke ti ci ler Bir li ði nden kre di u ya rý sý TÜ KE TÝ CÝ LER Bir li ði Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Dinç, her bay ram ol du ðu gi bi yak la þan Kur ban Bay ra - mý ön ce si de ban ka la rýn kre di ver me ya rý þý na gir di ði ni söy le di. Ban ka la rýn dü þük fa iz li kre di va at le ri ne kan ma - mak ge rek ti ði ni i fa de e den Dinç, ra - kam la rýn al da tý cý o la bi le ce ði ni id di a et ti. Dinç, ço ðu ban ka nýn bay ram da kre di niz biz den, sý fýr fa iz li kre di ve ri - yo ruz de di ði ni be lir te rek, þun la rý kay det ti: Sý fýr fa iz li kre di di yor lar a - ma 5 bin li ra kre di a lan bir ki þi nin ca rî he sa bý na 4 bin 500 li ra yan sý yor. Dos ya mas ra fý, ko mis yon gi bi çe þit li ad lar al týn da ke sin ti ya pý yor lar. Yi ne müþ te ri ye sor ma dan ha yat si gor ta sý, fer di ka za si gor ta sý gi bi çe þit li si gor - ta lar ya pý yor lar. Bu nun mec bu ri ol du - ðu nu söy lü yor lar. Bu se bep le va tan daþ la rýn bu gi bi kam pan ya lar da ya nýl tý cý i ba re le re kar þý dik kat li ol ma sý ge re ki yor. Fa iz o ran la rý ya nýl tý cý o la bi lir, kre di a lýr ken mut la ka top lam ma li yet dik ka te a lýn ma lý. Kre di kul la na cak lar, ban ka ça lý þa ný na top - lam ma li ye ti sor ma dan ke sin lik le im - za at ma ma lý. Sa de ce bir bay ra mý so - run suz ge çir mek i çin 60 ay va de ye ka - dar kre di kul lan ma nýn çok man týk lý ol - ma dý ðý ný da i fa de e den Dinç, Bir bay - ram ra hat ge çi ri li yor, a ma di ðer le ri sý - kýn tý lý o lu yor. 60 ay da 10 di ni bay ram var. Bu ne den le tü ke ti ci le re kre di kul - la nýr ken çok i yi dü þün me le ri ni þid det le tav si ye e di yo rum de di. Kon ya / a a BALIKESÝR Yumurta Üreticileri Birliði Baþkaný Faruk Kula, yumurta fiyatýnýn arttýðýný söylemek yerine normal seviyelerine geldiðini belirtmenin daha doðru olacaðýný söyledi. Kula, Balýkesir genelinde 40 civarýnda üreticinin günde 4,5 milyon yumurta ürettiðini söyledi. Yaklaþýk 1,5 yýldýr zarar eden üreticilerin son aylarda kâr etmeye baþladýðýný ifade eden Kula, toptan fiyatýnýn 25, perakendesinin ise 35 kuruþa kadar yükselmesiyle üreticilerin rahat nefes aldýðýný anlattý. Önceki fiyatlarýn devam etmesi durumunda yumurta üreten çiftlik kalmayacaðýný ileri süren Kula, þöyle konuþtu: Yumurta fiyatýnýn arttýðý söylemek yerine normal seviyelerine geldiðini belirtmek daha doðru. Yumurta fiyatlarýnýn maliyetlerin altýnda olmasý nedeniyle birçok çiftlik kapandý. Sadece Balýkesir de 7 üretici, çiftlik, kapýsýna kilit vurdu. Yýllýk yumurta üretimi düþünce fiyatlar olmasý gereken seviyelere geldi. Bir üretici ve tüketici gözüyle söylüyorum, kuruþ çok fazla bir fiyat deðil. Balýkesir / aa E mek li sa yý sý 131 ül ke nin nü fu su nu geç ti TÜR KÝ YE'DE e mek li ay lý ðý a lan la ra her ge çen gün bir ye ni si ek le ni yor. Nü fus ta 131 ül ke yi ge ri de bý ra kan Tür ki ye de ki e - mek li le rin sa yý sý da 10 mil yo na da yan dý. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) nun son üç ay lýk ve ri le ri ne gö re 9 mil yon 850 bin e - mek li var. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba - ka ný Fa ruk Çe lik in e mek li ay lýk la rý a ra sýn - da ki a da let siz li ðin in ti bak ya sa sýy la gi de - ri le ce ði ni a çýk la ma sýy la gün de me ge len e mek li nü fu su, art ma ya de vam e di yor. SGK nýn son 2 ay lýk is ta tis tik le rin de or ta - la ma 120 bin ki þi ar tan e mek li le rin sa yý sý - nýn 2012 de 10 mil yo nu bul ma sý bek le ni - yor. Tür ki ye nin e mek li nü fu su bu ha liy le a ra la rýn da Ýs ra il, Bul ga ris tan, Da ni mar ka, Ar na vut luk, A vus tur ya, Ye ni Ze lan da, Nor veç, A zer bay can, Fin lan di ya, Kýr gý zis - tan, So ma li, Gür cis tan, Lib ya nýn da bu - lun du ðu 131 ül ke nin nü fu su nu geç ti. Dün - ya da 213 dev let bu lu nu yor. EN ÇOK ÝÞ ÇÝ E MEK LÝ SÝ VAR Tür ki ye de ki e mek li ler i çin de en çok SSK dan ma aþ a lan lar bu lu nu yor. Ýþ çi e - mek li le ri nin sa yý sý 5 mil yon 637 bin 585. Me mur e mek li le ri nin sa yý sý i se 1 mil yon 842 bin ler de sey re di yor. Ken di he sa bý na ça lý þýp prim ya tý ra rak ba sa mak sis te miy le e mek li o lan Bað-Kur lu sa yý sý 2 mil yon 227 bin 890 ki þi o la rak ka yýt la ra geç ti. Ça lý þa - na gö re en çok e mek li nin bu lun du ðu þe - hir i se iþ çi þeh ri o la rak bi li nen Zon gul dak, Ka ra bük ve Bar týn. Zon gul dak tan 142 bin e mek li ye kar þý 143 bin ça lý þan bu lu nu yor. Ka ra bük te 44 bin ça lý þan ya þar ken, 47 bin ki þi e mek li ay lý ðý a lý yor. An ka ra / a a Tarlada kuruþ olan patates pazarda 1 lira. FO TOÐ RAF: A A Yumurta üreticileri fiyattan memnun OTOMOTÝV Sanayii Derneði (OSD), ÖTV artýþlarýnýn sanayii olumsuz etkileyeceði görüþünü savundu. OSD den yapýlan yazýlý açýklamada, Aþýrý ÖTV artýþý sonrasý iç talep azalarak, otomotiv sanayimizde üretimi olumsuz etkileyeceði deðerlendirilmektedir nin ise bu etkilenmenin daha fazla hissedileceði yýl olmasý beklenmektedir. denildi. Ýstanbul / aa OSD: ÖTV zammý sanayii olumsuz etkileyecek

10 10 16 EKÝM 2011 PAZAR SPOR Y BURAK YILMAZ'IN lige en iyi baþlangýcý GE ÇEN SE ZON 19 GOL LE A LEX'ÝN AR KA SIN DAN LÝG DE GOL KRAL LI ÐI NI Ý KÝN - CÝ SI RA DA TA MAM LA YAN TRAB ZONS POR'UN MÝL LÝ GOL CÜ SÜ BU RAK YIL - MAZ BU SE ZON LÝ GE FORM DA GÝR DÝ VE 6 HAF TA SO NUN DA 8 GOL KAY DET TÝ. Gü ven lik sebebiyle halk yü rü yü þün de Bo ða zi çi Köp rü sü nden en çok bin ki þi lik grup lar ha lin de ge çi þe i zin ve ri le cek. FOTOÐRAF: A.A AVRASYA'DA BUGÜN 100 BÝN KÝÞÝ KOÞACAK TÜR KÝ YE'NÝN u lus la ra ra sý ni te lik te ki en ö - nem li ma ra ton ya rý þý Ký ta la ra ra sý Av ras ya Ma ra to nu, bu gün 33. kez ko þu la cak. Ýl ki 1 Ni san 1979 ta ri hin de, git tik le ri ül ke ler de ma ra ton ko þan Al man tu rist ler i le e lit Türk at let le rin o luþ tur du ðu 74 ki þi lik grup ta ra - fýn dan ko þu lan ma ra to na bu yýl, 20 bi ni çip li ya rýþ çý lar ol mak ü ze re top lam 100 bin ki þi - nin ka týl ma sý bek le ni yor. Bu yýl 3. kez "Gü - müþ" ka te go ri de ya pý la cak ya rýþ, 42 ki lo met - re 950 met re ma ra ton ve 15 ki lo met re ya rý þý ko þu la cak. Ya rýþ ta ay rý ca 8 ki lo met re halk ko þu su ve yü rü yü þü de yer a la cak. BÝ TÝÞ YE RÝ SUL TA NAH MET Bo ða zi çi Köp rü sü gi þe le ri nin 300 met re ge ri sin den baþ la ya cak ma ra ton, Be þik taþ, E - yüp ve Ba kýr köy gü zer gah la rý ný ta kip e de rek Sul ta nah met At Mey da ný nda son bu la cak. Ma ra ton i le ay ný yer den start a la cak 15 ki lo - met re lik ko þu i se Be þik taþ ve Un ka pa ný nýn ar dýn dan yi ne At Mey da ný nda so na e re cek. 8 ki lo met re lik halk ko þu su i se ma ra ton star - Bugün koþulacak Kýtalararasý Avrasya Maratonu bu yýl 33'üncü kez düzenleniyor. Ma ra to na 20 bi ni çip li ya rýþ çý - lar ol mak ü ze re 100 bin ki þi - nin ka týl ma sý bek le ni yor. Göðüs numarasý almayanlar maratona katýlamayacak. tý nýn 300 met re ge ri sin den baþ la ya cak. Ko - þu, Fýn dýk lý da son bu la cak. Te ker lek li san - dal ye ya rý þý star tý sa at te, di ðer çip li ko þu la rýn star tý sa at da ve ri le cek. KÖP RÜ 06.00'DA TRA FÝ ÐE KA PA LI Al tu ni za de Köp rü sü nün 400 met re ge ri - sin den baþ la ya cak halk yü rü yü þü i se sa at da baþ la ya cak. Ya rýþ lar sý ra sýn da Bo - ðaz Köp rü sü ve bað lan tý yol la rý sa at da tra fi ðe ka pa tý la cak. Ya rýþ gü zer ga hý i le a ra sýn da tra fi ðe ka pa lý o la - cak.spor cu lar gö ðüs nu ma ra la rý ný gös te rip ya rýþ gü nü Ý ETT, met ro, ve þe hir hat la rý a - raç la rýn dan üc ret siz ya rar la na cak. Tak sim Mey da ný ndan, Me ci di ye köy den ve A ya sof - ya dan kal kan Ý ETT o to büs le ri baþ lan gýç nok ta la rý na ser vis ya pa cak. Gö ðüs nu ma ra - sý al ma yan ko þa ma ya cak Ma ra to na, bu yýl, ka yýt nok ta la rýn dan gö ðüs nu ma ra sý al ma - yan lar ka tý la ma ya cak. Yü rü yü þe ka tý la cak lar de tay lý þe kil de a ra na rak start nok ta sý na a lý - na cak. Gü ven lik ne de niy le halk yü rü yü þün - de Bo ða zi çi Köp rü sü nden en çok bin ki þi lik grup lar ha lin de ge çi þe i zin ve ri le cek. Ma ra to nun ve halk yü rü yü þü nün da ha gü - ven li ya pýl ma sý ve da ha hýz lý i ler le ye bil me si i çin köp rü ü ze rin de her i ki ta raf ta da de niz ta ra fýn da ki bi rer þe rit ko þu ya ka pa tý la rak ya - ya tra fi ði 4 þe rit ü ze rin den ya pý la cak. KÖPRÜDE MANGAL YASAK SÜ PER Lig'de at tý ðý gol ler le Trab zons por'u a de ta sýrt la yan gol cü o yun cu Bu rak Yýl maz, li ge en i yi baþ lan gý cý ný yap tý. Ge çen se zon 19 gol le lig de gol kral lý ðý ný i kin ci sý ra da ta mam la ya rak, pro fes yo nel fut bol ya þan tý sýn da ki en gol cü se zo nu nu ge çi ren Bu rak Yýl maz, bu se zon da lig de ba þa rý lý bir dö nem ya þý yor. Ge çen se zon ilk 6 haf ta da sa de ce 1 gol a - tan Bu rak, bu se zon i se 6 haf ta so nun da bor doma vi li ta ký mýn ra kip fi le le re gön der di ði 10 go lün 8'i ni at ma yý ba þa ra rak, ta ký mý na ö nem li bir kat ký sað la dý. Bu rak, ge çen se zon ilk 6 haf ta i çe ri sin de sa de ce li gin 4. haf ta sýn da Hü se yin Av ni A ker Sta - dý'nda oy na nan ve bor do-ma vi li ta ký mýn 6-1 üs - tün lü ðü i le so na e ren Si vass por kar þý laþ ma nýn 89. da ki ka sýn da ta ký mý nýn son go lü nü kay det miþ ti. OY NA DI ÐI 5 MAÇ TA DA GOL AT TI Bor do-ma vi li fut bol cu, bu se zon i se li gin ilk 6 haf ta sýn da for ma giy di ði 5 kar þý laþ ma da da gol at tý. Bu rak, li gin ilk haf ta sýn da ki Ma ni sas por ma çýn da 1, li gin 3. haf ta sýn da ki Sam suns por ma çýn da 1, li - gin 4. haf ta sýn da ki Kar de mir Ka ra büks por ma çýn - da 3, li gin 5. haf ta sýn da ki Es ki þe hirs por ma çýn da 2 ve li gin 6. haf ta sýn da ki An ka ra gü cü ma çýn da 1 gol at ma yý ba þar dý. Trab zons por, Bu rak Yýl maz'ýn gol at tý ðý 5 lig ma çýn da 11 pu an top la ma yý ba þar dý. Sa - de ce ce za sý ne de niy le bor do-ma vi li ta ký mýn 1-0 ye - nil di ði Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da for ma gi ye me yen Bu rak, di ðer for ma giy di ði 5 maç ta at tý ðý 8 gol le ta ký mý nýn zir ve ya rý þýn da ge ri ye düþ me me si ni sað la dý. Bu rak Yýl maz'ýn gol at tý ðý maç lar da Ma ni sas por ve Sam suns por i le be ra be re ka lan bor do-ma vi li ler, Kar de mir Ka ra büks por, Es - ki þe hir ve An ka ra gü cü'nü mað lup et ti. Burak Yýlmaz, Trabzonspor'da en golcü sezonunu yaþýyor. Trabzon'da gözler CSKA Moskova'ya çevrildi SÜ PER Lig'de An ka ra gü cü'nü 3-2 ye ne rek lig de art ar da 3'ün cü ga li bi ye ti ni el de e den Trab zons - por'da göz ler, U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li - gi'nde, 18 E kim Sa lý gü nü CSKA Mos ko va i le dep las man da ya pý la cak ma ça çev ril di. U E FA Av - ru pa Þam pi yon lar Li gi'nde ilk maç ta In ter'i 1-0 mað lup e den, i kin ci maç ta i se sa ha sýn da Fran - sa'nýn Lil le ta ký mý i le 1-1 be ra be re ka la rak grup li der li ði ni sür dü ren bor do-ma vi li ta kým, ek sik o - yun cu la rý na rað men CSKA Mos ko va dep las ma - nýn dan da i yi bir so nuç la dön me ye ça lý þa cak. Ka - ra de niz e ki bi, sa kat lýk la rý bu lu nan Vit tek, Hen ri - qu e, Pi otr Bro zek, Ba rýþ Öz bek, Se zer Ba dur ve O nur'un ya ný sý ra ce za sý ne de niy le for ma gi ye - me ye cek o lan Bu rak i le Av ru pa Ku pa sý maç la rýn - da oy na ya ma yan Vol kan Þen'in yok lu ðun da ki ek sik kad roy la ya rýn Rus ya'ya gi de cek. Tek nik di rek tör Þe nol Gü neþ, ku lü bün in ter net si te sin - de yer a lan a çýk la ma sýn da, An ka ra gü cü ma çý nýn ar týk ge ri de kal dý ðý ný be lir te rek, ''Þam pi yon lar Li gi'nde sa lý gü nü CSKA Mos ko va i le ö nem li bir ma çý mýz var. Grup ta þu a na ka dar i ki maç oy na - dýk. CSKA i le hiç oy na ma dýk. Çok i yi bir ta kým la rý var ve i yi fut bol oy nu yor lar'' de di. SPOR A.Þ Ge nel Mü dü rü Al pas lan Ba ki Er te kin in Bo ða zi çi Köp rü sü nde ki tap o ku - mak, çay dem le mek, man gal yak mak gi bi sos yal me saj ver me a ma cýy la ya pý lan ey - lem le re bu yýl mü sa ma ha gös te ril me ye ce - ði ni a çýk la ma sý na kar þýn, fut bol da þi ke id di - a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma ne de niy le sý kýn - tý lý gün ler ge çi ren Fe ner bah çe li ta raf tar lar, halk yü rü yü þü ne kit le sel o la rak ka týl ma yý plan lý yor. Par kur bo yun ca 30 am bu lan sýn gö rev ya pa ca ðý ve va rýþ a la nýn da ça dýr has - ta ne ku ru la ca ðý be lir ti lir ken, or ga ni zas yo - nun res mi in ter net si te si tan bul ma - rat hon.org da ma ra ton ko þa cak la ra þu ö ne - ri ler de bu lu nul du: "Ya rýþ ön ce si mu a ye ne o lu nuz. So lu num yol la rý ve kalp has ta lýk la rý o lan lar, ma ra to na ka týl ma ma lý dýr. Ya rý þa uy ku nu zu al mýþ ve din len miþ bir þe kil de ka týl ma lý sý nýz. Ya rýþ sa ba hý kah val tý ný zý er - ken ya pa rak, a sit li i çe cek ler den ka çý ný nýz. Spor a yak ka bý ný zý mut la ka ço rap la gi yi niz. A yak par mak la rý ný za sü re ce ði niz krem, ya - rýþ son ra sýn da o lu þa bi le cek ya ra la rý ön le ye - cek tir. Ya rýþ es na sýn da o lu þan bir sað lýk so - ru nu i çin ya rý þý terk e de rek, sað lýk gö rev li - le rin den yar dým is te yi niz." 42 ki lo met re 195 met re u zun lu ðun da ki ma ra ton ko þu sun da er kek ler de ve ba yan - lar da bi rin ci le re 50 þer bin, i kin ci le re 25 er bin, ü çün cü le re 15 er bin, dör dün cü le re 10 ar bin, be þin ci le re i se 8 er bin do lar pa ra ö dü lü ve ri le cek. Ya rý þý i le a - ra sýn da ko þan er kek at let ler, i le a ra sýn da ko þan ba yan at let ler, ay rý - ca 150 bin i le 5 bin do lar a ra sýn da de ði þen "za man bo nu su" ö dü lü de ka za na cak. Türk at let ler sý ra la ma sýn da er kek ler de ve ba yan - lar da bi rin ci le re 20 þer bin, i kin ci le re 10 ar bin, ü çün cü le re 5 er bin do lar pa ra ö dü lü da ðý tý la cak. Ya rý þý ge nel klas man da ilk üç sý ra da bi tir me ba þa rý sý gös te ren Türk at let, ge nel klas man dan ka za na ca ðý pa ra ö dü lü - nün i ki ka tý ný a la cak.ma ra to na te ker lek li san dal ye i le ka tý lan er kek ve ba yan at let ler - den bi rin ci le re 5 er bin, i kin ci le re 3 er bin, ü çün cü le re 2 þer bin do lar pa ra ö dü lü ve ri - le cek.15 ki lo met re ya rý þýn da i se er kek ler de ve ba yan lar da bi rin ci ler 4 bin, i kin ci ler 2 bin 500, ü çün cü ler bin 500, dör dün cü ler bi ner do lar pa ra ö dü lü ka za na cak. Türk spor cu sý ra la ma sýn da i se bi rin ci ler bin 500, i kin ci ler bin, ü çün cü ler 500 er do lar a la cak. Boðaziçi Köprüsünde mangala kesinlikle izin yok. G.Saray Bursa önünde TÜRK TELEKOM ARENA'DA OYNANACAK MAÇI HÜSEYÝN GÖÇEK YÖNETECEK. GALATASARAY, Sü per Lig'de bu gün Bur sas por i le ya pa ca ðý kar þý laþ ma dan ga li bi yet le ay rýl ma nýn he - sap la rý ný ya pý yor. Lig de yap tý ðý son i ki kar þý laþ ma da Es ki þe hirs por ve An ka ra gü cü'nü mað lup e den ''Cim Bom'', Bur sas por'u da ye ne rek üst üs te 3'ün cü ga li - bi ye ti ni el de et mek is ti yor. Ga la ta sa ray'da sa kat lýk la - rý ge çen fut bol cu lar Fe li pe Me lo i le En gin Bay tar, dün ya pý lan an tren man da ta kým da ki yer le ri ni al - mýþ lar dý. Türk Te le kom A re na'da, sa at 19.00'da baþ - la ya cak kar þý laþ ma yý ha kem Hü se yin Gö çek yö ne te - cek. Ga la ta sa ray, se zo nun da Bi rin ci Lig'e yük se len Bur sas por i le yap tý ðý kar þý laþ ma lar dan 43'ü nü ga li bi yet le ka pa týr ken, ra ki bi ne 20 kez ye nil - di. Ý ki ta kým a ra sýn da ki 21 kar þý laþ ma da be ra ber lik - le so nuç lan dý. Sa rý-kýr mý zý lý lar, 84 maç ta ra kip fi le le - re top lam 138 gol a tar ken, Bur sa e ki bi 70 gol le kar - þý lýk ve re bil di. Ý ki ta kým a ra sýn da ge çen se zon ya pý - lan her i ki lig ma çý ný da Bur sas por 2-0 ka zan dý. Avea'nýn spor projesi ilk 4'te navea'nin Ýs pan yol fut bol ku lü bü Bar ce lo na i le 2013 se zo nu na ka dar Tür ki ye'de ki res mi te le ko mü ni kas yon iþ or tak lý ðý kap sa mýn da ha ya ta ge çir di ði Tür ki ye nin Mi - nik le ri, Dün ya nýn Yýl dýz la rý pro je si, dün ya nýn en i yi u lus - la ra ra sý 4 spor et kin li ðin den bi ri se çil di. A ve a nýn Tür ki ye O kul Spor la rý Fe de ras yo nu (TOSF) iþ bir li ðiy le ger çek leþ - tir di ði Tür ki ye nin Mi nik le ri, Dün ya nýn Yýl dýz la rý pro je - si kap sa mýn da Að rý dan Di yar ba kýr a, Ýz mir den Bur sa ya 18 öð ren ci Bar ce lo na alt ya pý ho ca la rýn dan 4 gün bo yun ca ders a la rak alt ya pý ta ký mý i le bir lik te ma ça çýk mýþ tý. F. Bahçeli Dia kaza geçirdi nfenerbahçe'nýn Senegalli yýldýzý Dia dün sabah saatlerinde kavacýk yolunda trafik kazasý geçirdi. Dia'nýn kazayý yara almadan atlattýðý öðrenilirken, oyuncunun sabah antrenmaný için yoluna devam ederek, Samandýra'daki Can Bartu Tesisleri'ne gittiði belirtildi. Dia'nýn arabasýnda aðýr hasar meydana geldiði bildirildi. EFES RAHAT KAZANDI: Beko Basketbol Ligi nde sezonun açýlýþ maçýnda, Anadolu Efes, deplasmanda karþýlaþtýðý Erdemir i luk skorla yendi. SÜPER LÝG'DE BUGÜN Gençlerbirliði-Antalyaspor: Barýþ Þimþek Ýstanbul B.B_Balbuhbqon: Suat Arslanboða Manisapor-Karabükspor: Mete Kalkavan Galatasaray-Bursaspor: Hüseyin Göçek BANK ASYA 1. LÝG'DE BUGÜN Tavþanlý Linyit-Karþýyaka: Aytekin Durmaz Konyaspor-Kartalspor: Koray Gençerler Elazýðspor-Giresunspor: Çaðatay Þahan Kasýmpaþa-Güngörenspor: Süleyman Abay Göztepe-Boluspor: Mustafa Ýlker Coþkun

11 Y AÝLE - SAÐLIK 16 EKÝM 2011 PAZAR 11 Mevsim hastalýklarýnda antibiyotiðe dikkat! YRD. DOÇ. DR. E RAY MAN: DOK TOR KON TRO LÜ DI ÞIN DA TÜ KE TÝ LEN AN TÝ BÝ YO TÝK LE RÝN BAK TE RÝ LER DE DÝ RENÇ O LUÞ - TUR DU ÐU NU, DÝ RENÇ LÝ MÝK RO OR GA NÝZ MA LA RIN Ý SE TOP LUM Ý ÇÝN DE YA YI LA RAK TEH LÝ KE O LUÞ TUR DU ÐU NU BE LÝRT TÝ. MEV SÝM de ði þik lik le ri nin ya þan dý ðý bu gün ler de uz man lar, so ðuk al gýn lý ðý, grip gi bi mev sim sel has ta lýk lar da ge li þi gü zel kul la ný lan an ti bi yo tik le rin ye ni en fek si yon la rý te tik le di ði u ya rý sýn da bu lu nu yor. Sel çuk Ü ni ver si te si (SÜ) Me ram Týp Fa kül te si En fek si yon Has ta lýk la rý A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ýb ra him E ray man, ha va la rýn ý sý sý nýn düþ me si, nem de ði þik li ði gi bi et ken ler den do la yý mev sim de ði þik lik le rin de en sýk gö rü len has ta lýk la rýn so ðuk al gýn lý ðý ve grip ol du ðu nu söy le di. Bu run a kýn tý sý, nez le þek lin de ken di si ni gös te ren so ðuk al gýn lý ðý be lir ti si nin grip te ök sü rük, bal gam, a teþ, kus ma gi bi be lir ti ler baþ gös ter di ði ni an la tan E ray man, mev sim de ði þik lik le ri nin ya þan dý ðý bu gün ler de so ðuk al gýn lý ðý, grip gi bi mev sim sel has ta lýk lar da ge li þi gü zel an ti bi yo tik le rin ye ni en fek si yon la rý te tik le di ði ne dik ka ti çek ti. E ray man, þun la rý kay det ti: Mev sim sel has ta lýk lar da bi linç siz tü ke ti len an ti bi yo tik ler, çok cid dî en fek si yon la ra yol aç mak ta dýr. Dok tor kon tro lü dý þýn da tü ke ti len an ti bi yo tik ler, bak te ri ler de di renç o luþ tu rur. Di renç li mik ro or ga niz ma lar top lum i çin de ya yý la rak teh li ke arz e der. An ti bi yo tik kul la ný mý ný, hem ki þi nin Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Erayman, havalarýn ýsýsýnýn düþmesi, nem deðiþikliði gibi etkenlerden dolayý mevsim deðiþikliklerinde en sýk görülen hastalýklarýn soðuk algýnlýðý ve grip olduðunu söyledi. bak te ri le re kar þý vü cut di ren ci ni dü þür me si a çý sýn dan hem de ye ni has ta lýk la ra dâ ve ti ye çý kar ma sý a çý sýn dan dok to run bil gi si dý þýn da kul la nýl ma sý ný tav si ye et mi yo ruz. Risk gru bun da bu lu nan has ta lar bu tür has ta lýk la ra çok dik kat et me li ler Risk gru bun da bu lu nan has ta la rýn, bu tür has ta lýk la ra kar þý dik kat li ol ma la rý u ya rý sýn da bu lu nan E ray man, þöy le de vam et ti: Kan ser, as tým, þe ker, böb rek yet mez li ði gi bi risk gru bun da bu lu nan has ta lar la 60 yaþ üs tü yaþ lý lar ve ço cuk lar da gö rü le bi le cek mev sim sel has ta lýk lar, cid dî ra hat sýz lýk la ra yol a ça bi lir. Risk gru bun da ki has ta lar da so ðuk al gýn lý ðý, grip gi bi has ta lýk lar cid di ye a lýn ma lý. Zi ra, me nen jit, za tür re, ku lak il ti ha bý gi bi da ha i le ri en fek si yon la ra se bep o la bi lir. Bu tür has ta lar, zor da kal ma dýk ça dý þa rý ya çýk ma ma lý. Mev sim sel has ta lýk la rý na tedbir o la rak grip a þý sý ný ö ne ren E ray man, bu nun dý þýn da mas ke kul lan ma nýn, vi ta min des tek li mey ve seb ze tü ke ti mi nin, el yý ka ma gi bi hij yen ku ral la rý na uy ma nýn ve is ti ra hat et me nin al ter na tif ted bir ler ol du ðu nu di le ge tir di. E ray man, her has ta lýk ta ol du ðu gi bi so ðuk al gýn lý ðý ve grip te de er ken teþhisin çok ö nem li ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Konya / a a ÇO CUK LAR DA KÝ SÜ REK LÝ ÖK SÜ RÜ ÐÜ YA BA NA AT MA YIN UZ MAN LAR, i ki yaþ al týn da ki ço cuk lar da gö rü len sü rek li ök sü rük, ne fes al ma da zor lan ma ve yük sek a te þin cid di ye a lýn ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Bur sa Dört çe lik Ço cuk Has ta ne si Baþ he ki mi, Ço cuk Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ýs ma il Öz can, ha va la - rýn so ðu ma ya baþ la dý ðý mev sim ge çiþ dö nem le rin de üst ve alt so lu num yo lu en - fek si yon la rý nýn art tý ðý ný söy le di. Bu dö nem de, ço cuk la rýn sað lý ðý na çok dik kat e dil - me si ge rek ti ði ni di le ge ti ren Dr. Öz can, üst ve alt so lu num yo lu en fek si yon la rý nýn bu la þý cý ol du ðu nu, in san la rýn bu en fek si yon la ra se bep o lan vi rüs le ri çe þit li yol lar la bir bir le ri ne bu laþ týr dý ðý ný kay det ti. Öz can, þöy le de vam et ti: Sý cak ge çen ya zýn ar - dýn dan ha va lar so ðu ma ya baþ la dý. Mev sim ge çiþ dö nem le rin de en dik kat e dil - me si ge re ken grup yaþ lý lar ve ço cuk lar dýr. Ö zel lik le i ki yaþ al týn da ki ço cuk lar so lu - num yo lu has ta lýk la rýn dan da ha çok za rar gö re bi lir. Ý ki yaþ al týn da ki ço cuk lar da gö rü len sü rek li ök sü rük, ne fes al ma da zor lan ma ve yük sek a teþ cid di ye a lýn ma lý. Ök sü rü ðün þek li ve sýk lý ðý da çok ö nem li. Ha fif ve ku ru bir ök sü rük a ðýr ol ma yan bir üst so lu num yo lu has ta lý ðý nýn ha ber ci siy ken, ço cu ðun gün de üç ya da beþ kez ar ka ar ka ya ve bu þe kil de 10 kez ve da ha faz la ök sür me si, ök sü rü ðün bal gam lý ol - ma sý, a teþ ve ne fes al ma da zor lan ma, en fek si yo nun cid di leþ ti ði ni ve za tür re e ye dö nüþ me a þa ma sýn da ol du ðu nu ha ber ve rir. Yük sek a teþ ve ök sü rü ðün i ki gün - den faz la sür me si ha lin de ço cu ðun der hal dok to ra gö tü rül me si, be lir ti le rin ne de - ni nin a raþ tý rýl ma sý ge re ki yor. En fek si yo nun ak ci ðer le re doð ru in me si ha lin de be - lir ti le rin da ha da a ðýr la þa ca ðý u nu tul ma ma lý dýr. Bursa / ci han Da yak tan ko run ma ký la vu zu Ka dý na yö ne lik þid det o lay la rý nýn art ma sý ü ze ri ne Ýz mir Be le di ye si il ginç bir ký la vuz ha zýr la mýþ. * Dar be ler den en az et ki len mek i çin da yak â nýn da ce nin po zis yo nu al mak. * Dep rem çan ta sý gi bi bir de da yak çan ta sý ha zýr la mak. * Çý ký þý ol ma yan tu va let, ban yo gi bi a lan lar dan ve ke si ci â let le rin ol du ðu mut fak tan u zak dur mak. * Kom þu la rý ön ce den ör güt le ye rek, da yak a nýn da yar dým ça ðýr ma la rý ný is te mek, gi bi mad de ler ký la vuz da ki tav si ye le rin den ba zý la rý AR KA DAN VUR MAK Da yak o la yý ný en gel le ye bil mek i çin sa de ce dev let de ðil, si vil top lum ku ru luþ la rý da el le rin den ge len her þe yi ya pý yor lar. A ma ne ti ce ler or ta da. Bel li ki, ne dev le tin aç tý ðý ka dýn sý ðýn ma ev le ri, ne de si vil ku ru luþ la rý nýn aç tý ðý kam pan ya lar, ha zýr la dýk la rý ký la vuz lar ka lý cý çö züm o la bi li yor. Da yak do la yý sýy la ö len ka dýn la rýn sa yý sýn da ki ar týþ bu nu gös te ri yor. He le de can düþ ma ný ný bi le ar ka dan vur mak kül tü rü müz de a yýp la nýr ken; ka rý sý ný, sýr týn dan bý çak la mak, sýr týn dan vu ra rak öl dür mek de da yak çý er kek ler de ki se vi ye nin de li li! HAS TA LIK LI HÂL VE TE DA VÝ SÝ Bu gün mo dern dün ya nýn öf ke â nýn da uy gu la nan þid de te kar þý ge liþ tir di ði yön tem öf ke kon trol te ra pi si o la rak ni te len di ri len bir di zi psi ko lo jik tak vi ye. Hat ta mah ke me ler ba zen bu te ra pi se ans la rý ný al ma yý suç lu ya ce za o la rak bi le ve ri yor lar! Ký sa ca bu gün kü me de ni yet öf ke li in san la rý te da vi e dil me le ri ge re ken bi rey ler o la rak de ðer len di ri yor! de sek ha ta lý ol maz. ÖF KE KON TROL TE RA PÝ SÝ Di ni miz dey se öf ke kon tro lü i le il gi li Pey gam be ri mi zin (asm) tav si ye et ti ði bir çok ha dis var. Öf ke yi kon trol e de bil me nin cin si ye ti, ka dý ný er ke ði yok! Kul luk þu u ru i çin de ki her kes bu sý nýr ta ný maz öf ke se li ni kon trol al tý na a la bil mek le so rum lu. Pey gam be ri mi zin (asm) ö ðüt le ri, on dört a sýr bo yun ca bü tün i na nan la rýn ký la vu zu du ru mun da. HZ. Ö MER (ra) ÖR NE ÐÝ Öf ke li bir in san ol du ðu nun far kýn da o lan Hz. Ö mer in (ra) ha li fe ol du ðu ilk gün den i ti ba ren yap tý ðý du â bu a çý dan ib ret li: Ya Rab bi! Ben öf ke li bir in sa ným. Öf key le ha re ket e dip de in san la ra hak sýz lýk yap mak tan Sa na sý ðý ný rým! Be ni bun dan ko ru! A ra dan ge çen on dört as ra rað men Hz. Ö mer in (ra) a da let le ha re ke ti, hak ve hu kuk ko nu sun da ki ti tiz li ði ma lû mu nuz. De mek ki, ki þi nin za af la rý nýn far kýn da lý ðý, bu za yýf nok ta la rý ný a þa bil me gay re ti i çin de ol ma sý çok ö nem li ve et ki li He le de Al lah a da ha i yi bir kul ol ma a ma cýy la ya pý yor sa bu gay re ti i ba det hük mün de! Haz ret-i Ö mer in (ra) her gün yap tý ðý du â bu na ör nek de ðil mi? Tedavi için ilk teþhisi ken di niz ko yun KA DIN LAR DA en faz la gö rü len kan ser tür le rin den bi ri o lan me me kan se ri nin gö rül me o ran la rý her ge çen yýl art mak la bir lik te ö lüm o ran la rýn da dü þüþ gö rü lü yor. Bun da, son yýl lar da ge liþ ti ri len ye ni te da vi yön tem le ri ve i le ri tek no lo jik uy gu la ma la rýn bü yük pa yý bu lu nu yor. An cak i le ri tek no lo jiy le uy gu la nan te da vi yön tem le ri te da vi de ki ba þa rý o ran la rý ný ar ttýr sa da uz man lar, me me kan se rin de ha yat kur ta ran en ö nem li fak tö rün er ken teþhis ol du ðu nu i fa de e di yor. A cý ba dem Bur sa Has ta ne si Me me Kli ni ði So rum lu He ki mi Prof. Dr. Ab dul lah Zor lu oð lu, ka dýn la rýn bel li a ra lýk lar la me me - le ri ni kon trol et me le ri, me me kan se ri ni, i le ri a þa ma la ra u laþ ma dan fark et me nin ve te da vi ye er ken baþ lan gý cýn ilk a dý mý ný o luþ tur du ðu nu söy le di. Son yýl lar da me me kan se ri bi lin ci nin art ma sý sa ye sin de has ta la ra da ha er ken teþhis ko nu la bil di ði ni vur gu la yan Prof. Zor lu oð lu, þu bil gi le ri ver di: Er ken ta ný i çin do ður gan yaþ gru bun da ki her ka dý nýn her ay dü zen li o la rak me me si ni mu a ye ne et me si ve so run fark et ti ðin de ge nel cer ra hi uz ma ný na baþ vur ma sý te mel un sur. Risk gru bun da ol ma yan ka dýn la rýn, hiç bir ya kýn ma sý ol ma sa bi le 40 ya þýn dan son ra se ne de bir kez kli nik me me mu a ye ne si ol ma la rý ve ma mog ra fi çek tir me le ri son de re ce ö nem li. Bursa / ci han ZOR LU OÐ LU, ME ME KAN SE RÝNÝN BE LÝR TÝ LE RÝ NÝ ÞÖY LE SI RA LA DI: Me me de el le his se di len bir sert lik ve ya kit le, Ý ki me me a ra sýn da son dö nem de or ta ya çý kan a si - met ri, Me me ba þýn da ve ya me me cil din de i çe doð ru çe - kin ti, Me me de ký za rýk lýk, ya ra, eg za ma, ka buk lan ma, çat la ma, Me me cil din de por ta kal ka bu ðu na ben zer gö rü - nüm, Me me ba þýn da þe kil ve ya yön de ði þik li ði, Me me de o la ðandý þý þiþ lik ve ya bo yut ar tý þý, A det dö nem le rin de me me de rast la na bi len den fark lý ka rak ter de að rý, Me me ba þýn dan a kýn tý; ö zel lik le pem be, kýr mý zý renk te, Kol tuk al týn da sert lik, þiþ lik ve ya kit le. A yak ka bý a lýr ken... YA VUZ LAR A yak ka bý cý lýk sa týþ uz man la rý a yak ka bý a lýr ken yor gun a yak lar la a yak ka bý ter ci hi nin ya pýl ma ma sý na dik kat e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti ler. A yak ka bý la rýn tabiî de ri den ü re til miþ ol ma sý nýn çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan sa týþ uz man la rý, A yak la rý ra hat sýz et me yen, to puk öl çü le ri i de al o lan a yak ka bý lar ol ma lý. Týr nak bat ma sý yap ma ma lý, or to pe dik ol ma lý di ye ko nuþ tu lar. Ýs tan bul / Bü lent Tok mak

12 Si ga ra yý bý rak mak is te yen ler ar týþ ta KA RA DE NÝZ Tek nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Týp Fa kül te si Gö ðüs Has ta lýk la rý A na bi lim Da lý Si - ga ra Bý rak ma Po lik li ni ði ne geç ti ði miz yýl 80 ki þi baþ vu rur ken bu ra ka mýn Ey lül a yý so nu i ti ba riy - le bu yýl 180 e çýk tý ðý, ka pa lý yer ler de tü tün ve tü tün ma mul le ri ni ya sak la yan ka nu nun yü rür - lü ðe gir me siy le si ga ra yý bý rak ma yö nün de ki ta - le bin art tý ðý bil di ril di. Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Fun da Öz tu na, si ga ra yý bý rak mak i çin ken di le ri - ne baþ vu ran ki þi ler i le ilk gö rüþ me le ri nin yak la - þýk ya rým sa at sür dü ðü nü be lirt ti. Haf ta da i ki gün ran de vu sis te mi i le ça lýþ týk la rý ný i fa de e den Öz tu na, Si ga ra yý bý rak mak is te yen le re yö ne lik e ði tim ça lýþ ma la rý da ya pý yo ruz. Sa de ce i lâç ver - mi yo ruz. Çün kü tü tü nü kul lan mak kro nik bir has ta lýk. Has ta nýn dav ra nýþ la rý ný dü zelt me den sa de ce i lâç la ya pý lan te da vi ba þa rý lý ol mu yor. O ne den le ilk gel dik le rin de ni ko tin ba ðým lý lýk la rý ný sap tý yo ruz, öz geç miþ le ri ni sor gu lu yo ruz de di. Öz tu na, ye ni ne si lin çok sor gu la yý cý ol du ðu nu, an ne ba ba ya si ga ra iç me me ko nu sun da çok bas - ký yap týk la rý ný vur gu la dý. Trabzon / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y16 EKÝM 2011 PAZAR Bir kök, 100 a ða ca dö nüþ tü TAY VAN IN Peng hu a da sýn da ki bir a ðaç, gö ren le ri hay re te dü - þü rü yor. 367 ya þýn da ol du ðu belirtilen a ða cýn tek bir fi dan dan ye tiþ ti ði ve dal la rý nýn top ra ða gi re rek kök sal ma sý so nu cu 100 den faz la a ða ca dö nüþ tü ðü i fa de e di li yor. Tay van Hü kü met En for mas yon O fi si nin (GI O) ver di ði bil gi ye gö re, a ða cýn u za yan dal la rý top ra ða gi re rek kök sal mýþ. Bu kök ler den u za yan dal lar tek rar kök sa lý yor. Böylece tek bir a ðaç yüz den faz la a ða ca dö - nüþ müþ ve bin met re ka re lik a la na ya yýl mýþ. Taipei / cihan Rusya, alkolü tamamen yasaklamayý tartýþýyor ÇEÇENÝSTAN LÝDERÝ KADÝROV'UN TEKLÝFÝNE, RUSYA HALK SAÐLIÐI DAÝRE BAÞKANI'NDAN DESTEK GELDÝ. ÇE ÇE NÝS TAN Baþ ka ný Ra ma zan Ka di rov, bü tün ül ke - de iç ki ya sa ðý nýn uy gu lan ma sý ný tek lif et ti. Tek li fe en bü yük des tek Rus ya Halk Sað lý ðý Da i re si Baþ ka ný Gen - na di O ni þen ko dan gel di. Ba sý na a çýk la ma da bu lu nan Çe çen li de ri Ka di rov, al kol yü zün den her yýl on bin - ler ce va tan da þýn öl dü ðü nü be lirt ti. Ka di rov, Al kol ba - ðým lý lý ðý ve te rö rizm a ra sýn da hiçbir fark yok. Al kol ba ðým lý sý bir in sa nýn ne a i le si, ne va ta ný, ne de ül ke si var. Ý çen a dam e ve sar hoþ ge lir, a i le si ni dö ver. Ve ya iç ki li þe kil de di rek si yo nun ba þý na ge çe rek ken dini öldürü yor, baþ ka la rý ný da öl dü rü yor de di. Ka di rov, ül ke de güç lü al kol lo bi si nin bu lun du ðun dan ya ký na - rak, E ðer ar ka sýn da en gel çý kar tan güç lü a dam lar ol - ma say dý, Du ma çok tan al kol ya sa ðý çý ka rýr dý. Ben ol - say dým vot ka yý ya sak lar dým. Bu tam bir re za let di ye ko nuþ tu. Ka di rov un tek li fi ne Halk Sað lý ðý Da i re si Baþ ka ný O ni þen ko da des tek ve re rek, Þah sen ya sak - tan ya na yým. Bu nun çö züm o la ca ðý ný san mý yo rum. Vot ka nýn þi þe si ni 100 do la ra çý kar ta lým. Bu gün en faz - la bir þi þe vot ka 98 rub le (3 do lar). Fi yat a çý sýn dan genç le rin ve fa kir a i le le rin u la þa bi le ce ði bir fi yat de di. MED VE DEV VE PU TÝN DE ÇA LIÞ MA LAR YAP MIÞ TI Rus ya da 2009 yý lýn da Dev let Baþ ka ný Dimit ri Med ve dev in i ni si ya ti fiy le al kol kar þý tý kam pan ya baþ la týl mýþ tý. Baþ ba kan Vla di mir Pu tin de al kol tü - ke ti mi nin 2020 ye ka dar ya rý ya rý ya a zal týl ma sý i çin ça lýþ ma lar ya pýl ma sý ný is ter ken, par la men to da ge - ce sa at le rin de al kol sa týþ la rý ný ya sak la mýþ tý. Res mî is ta tis tik ra kam la rý na gö re, ül ke de yýl da 23 bin ki þi al kol ze hir len me sin den, 75 bin ki þi de al ko le ba - ðým lý has ta lýk lar dan ölü yor. Al ko lün se bep ol du ðu tra fik ka za sý, kav ga ve di ðer þid det o lay la rý dolayýsýyla ölen le rin sa yý sý i se 500 bi ni ge çi yor. Rus ya da 2 mil yon ki þi al ko lik ol ma la rý dolayýsýyla te dâ vi gö rü yor. Moskova / cihan Ev li ya Çe le bi Va ti kan da a ný la cak BU yýl do ðu mu nun 400. yýl dö nü mü kut la nan dün ya ca ün lü gez gin Ev li ya Çe le bi, Türk Dil Ku ru mu (TDK) ve Tür ki ye nin Va ti kan Bü yü kel çi li ði nin Va ti kan da or tak - la þa dü zen le ne ce ði, i çe ri ði zen gin bir prog ram la a ný la - cak yý lý nýn, do ðu mu nun 400. yýl dö nü mü ol ma sý se be biy le Bir leþ miþ Mil let ler E ði tim, Bi lim, Kül tür Ör - gü tü U NES CO ta ra fýn dan Ev li ya Çe le bi yý lý o la rak ka bul e dil me si, dün ya ca ün lü gez gi nin yurt i çin de ve yurt dý - þýn da dü zen le nen fa a li yet ler le a nýl ma sý na se bep o lu yor. Fa a li yet ler kap sa mýn da ün lü gez gi nin yurt dý þýn da a ný la - ca ðý nok ta la ra Va ti kan da ek len di. Türk Dil Ku ru mu (TDK) ve Tür ki ye nin Va ti kan Bü yü kel çi li ði nin or tak la - þa, Va ti kan a bað lý Kan çý lar ya Sa ra yý nda 17 E kim Pa zar - te si gü nü dü zen le ne ce ði fa a li ye tin ilk kýs mýn da, Ev li ya Çe le bi nin Ý zin de a çýk o tu ru mu ya pý la cak. O tu ru ma, a - ra la rýn da TDK Baþ ka ný Prof. Dr. Þük rü Ha luk A ka lýn ýn da bu lun du ðu Doç. Dr. Ha luk Dur sun, Prof. Dr. Ne vin Öz kan, Prof. Ro ber to Re a li ve Se yit A li Kah ra man gi bi uz man la rýn ka tý la ca ðý bil di ril di. A çýk o tu rum da, bu gü - nün gez gin le ri nin, ge zi ya zar la rý nýn gö zün den, Ev li ya Çe le bi nin çe þit li yön le riy le ko nu e di le ce ði ve gez gi nin a - dým at tý ðý coð raf ya la rýn ye ni den can lan dý rý la ca ðý i fa de e - dil di. Fa a li yet ler çer çe ve sin de, da ha ön ce Top ka pý Sa ra - yý nda, 25 Mart ta gös te ri me a çý lan Ev li ya Çe le bi Ý zin de De re Te pe Düz ser gi si nin ger çek leþ ti ri le ce ði ve Ýs tan - bul Dev let Türk Mü zi ði A raþ týr ma ve Uy gu la ma Top lu - lu ðu ta ra fýn dan ko nuk la ra Ev li ya Çe le bi nin ya þa dý ðý dö - ne me a it mu si ki din le ti si de su nu la ca ðý kay de dil di. Ev li - ya Çe le bi prog ra mý nýn ar dýn dan Tür ki ye nin Va ti kan Bü yü kel çi si Prof. Dr. Ke nan Gür soy un ko nuk la ra bir re sep si yon ve re ce ði be lir til di. Vatikan / aa

13 H a ný me fen di, e þi do la yý sýy la ak ra ba mýz. Yak la þýk beþ al tý yýl ö zel bir ban ka da ça lýþ tý. A ma a i le o tu rum la rý mýz da za man za man ça lýþ tý ðý ku rum gün dem ko nu su ol du ve ko nu þul du. Þu nu ra hat lýk la söy le ye bi li riz ki, ça lýþ tý ðý ku rum dan, ta þý dý ðý i man ve si le siy le, her za man i çin ra hat sýz lýk i çin de ol du. Bu nu ço ðu kez biz de o tu rum la rý mýz da mü þa he de e di yor duk. Hat ta kýl dý ðý na maz lar dan son ra, ken di si nin ik ra rýy la hep böy le bir ku rum dan kur tul mak i çin du â lar et miþ tir. Ni te kim biz ne za man on la ra git sek ve ne za man on lar bi ze gel se, ö zel lik le ha ný me fen di nin i ka zýy la bu lu nu lan me kân da mut la ka Nur soh bet le ri ya pýl mýþ týr. Gü zel o lan, ha ný me fen di sað lam bir i ma na sa hip ve sü rek li o ku yan bi ri si. Hat ta be ye fen di yi bu yö nüy le o lum lu et ki le yen bir tu tum i çe ri sin de. Ya ni ev de na maz la rýn ký lýn ma sý ve o ku ma la rýn ya pýl ma sý gi bi a dým lar hep ha ný me fen di nin il gi siy le, ta ki biy le ge liþ miþ tir. Ya ni eþ ler bir bir le ri nin ha yýr lý iþ le rin de bir bir le ri ni tak lit e di yor lar. *** Bu gün dem bu þe kil de sü rer ken, bir gün iþ ye rin den bir ha ber ge li yor ve ö zel ban ka, ha ný me fen di nin bir yan lýþ im za sýn dan do la yý, gö re vi ne son ve ri yor. Za hi ren ba kýl dý ðýn da, iþ le yen dü zen bo zu lu yor gi bi. A ma ha ki kat te ya pý lan du â lar ka bul e di li yor ve e be - dî bir ha ya týn in þa sý na dö nük ta mir a dým la rý baþ lý yor. Ha ný me fen di, be þe rin zul mü, a ma ka de rin a da le ti çer çe ve sin de beþ al tý yýl dýr ça lýþ tý ðý ku rum dan ay rýl dý. Ça lý þýr ken çok ta kip e de me di ði Nur soh bet le ri ne fýr sat bu fýr sat de yip, de vam e di yor. Hat ta bu di nen ra hat sýz e di ci ve ru hen de i ti ci gö rev bi tin ce soh bet ler da ha bir de rin le þi yor. Ev de, ya pý lan ders le rin ko nu la rý ça lý þýl ma ya baþ la ný yor. Ö dev ler ya pý lý yor. Bir ü ni ver si te ye ha zýr lýk der si gi bi Nur ders le ri ne ça lý þý lý yor. Ya ni o nun ki ta bý ný, tut tu ðu not la rý ve ko nu yu, uy gu la ma la rý na sýl cid di ye al dý ðý ný gör se niz ger çek ten teb rik ler e der si niz. Ta biî bu Al lah i çin o lan a dým la rý ne ti ce siz kal ma dý. Ken di si i çin a tý lan her a dý ma kar þý lýk, Ce nâb-ý Hak da o na dö nük rah met ler, mer ha met ler, þef kat ler i çe ren çok a - dým lar at tý. Bu ha liy le o hep Al lah ý ya nýn da his set ti. Der ken þu ur lan ma art tý. Ý man güç ka zan dý. Na maz lar da ha ön ce kýs men i ken, iþ ten ay rýl dýk tan son ra da ha bir dü zen li ha le gel di. Du â lar art tý. A sýl ge liþ me ge çen ler de ya þan dý. Bir baþ ka ö zel ban ka, da ha ön ce ki ta ný þýk lýk la rýn da so nu cu o la rak, ha ný me fen di nin ken di si ne cid dî bir iþ tek li fin de bu lu nu yor. Ý yi bir ma aþ ve o pe ras yon so rum lu lu ðu. Ha ný me fen di nin dü þün dü ðü ilk þey beþ va kit kýl dý ðý na ma zý ve a lý þý lan soh bet ler o lu yor. Ya pý lan iþ tek li fi ni ve du ru mu e þim le is ti þa re e di yor lar. Du rum o nu gös te ri yor ki, ha ný me fen di ta ma men ban ka da ça lýþ ma yý zih nin den çý ka ra bil miþ de ðil. A ca ba na sýl o lur dü þün ce si ha kim, bir ka rar sýz lýk ha li. A ma ga lip ge len his, na maz la rý mý bý ra ka mam, soh bet ler den u zak la þa mam o lu yor. O nun i çin bir is ti a re ye ya týl ma sý is te ði ni i le ti yor. E þim, bu nun is ti a re si bi le ol maz di yor, a ma yi ne ka bul e di yor. Ýs ti a re ger çek ten çok dik kat çe ki ci þe kil de o lum suz dur. Ha ný me fen di, is ti a re den de bir ha yýr gö zük me yin ce, he men hiç de ge cik me den Ha yýr, ça lýþ mak is te mi yo rum me sa jý ný i le tir. Ken di si nin i fa de siy le, a sýl, Ha yýr, ça lýþ mak is te mi yo rum de dik ten son ra, San ki sýr tým dan a ðýr bir yük kalk mýþ gi bi ol du di yor. Ýn san la rýn zi hin le ri nin mad dî leþ ti ði ma ter ya list dün ya da, bin ler ce, yüz bin ler ce in sa nýn he men ka bul e de ce ði bir ban ka i þi ni ve dol gun bir ma a þý ve so rum lu luk ta þý yan bir i þi e li nin ter siy le it mek ha ki ka ten cid dî bir i man yan sý ma sý dýr. He nüz genç yaþ ta o lan bu ha ný me fen di ve e þi, Ri sâ le-i Nur soh bet le ri nin in san dün ya sýn da na sýl cid dî bir de ði þim mey da na ge tir di ði nin a pa çýk bir gös ter ge si dir. Ga ze te mi ze a bo ne de o lan ha ný me fen di ve e þi nin bu gü zel ve an lam lý ter cih le ri ger çek ten çok ö nem li. Þim di ler de ya vaþ ya vaþ ba þör tü sü de kul la nan ha ný me fen di, ken di le ri ne a it bir soh bet gru bu o luþ tu ra rak Nur ders le ri ni haf ta lýk dü zen li ha le ge tir miþ ler. Þahs-ý mâ ne vî-i da lâ le te kar þý, þahs-ý ma ne vî-i hi da ye ti ter cih et mek, tam bir ci had dýr. Din i çin, Al lah i çin, i man i çin ha ram bir or tam da ça lýþ ma yý terk et mek ve dol gun bir ma a þa ha yýr de mek, çok gü zel bir ah lâ kýn da yan sý ma sý dýr. Bel ki de an ne ba ba la rýn, E me ðin bo þa git me sin, ça lýþ ba ri e mek li ol de nil me si ne kar þýn, Bü tün ka pý la rýn ken di sin de top lan dý ðý Al lah, is ter se ve hik me ti de ik ti za e der se, bir de ðil bin ler ka pý a çar. Ben O na te vek kül e di yo rum. Bu tek lif bi le o nun bir im ti ha ný dýr. Ben O nun ra zý ol du ðu nu ter cih e di yo rum. de nil me si, tam bir im ti han ha li dir. O nun yo lun da az, be re ket le nir ve çok þey le re ye ter. Bel ki bir ma aþ gi ri yor e ve, a ma il ginç o lan i ki ma a þý o lan la ra borç ve re cek ka dar be re ket ken di ni net gös te ri yor. O nun rý za sý i çin a dým a tan, rý za ya ka vu þu yor. Teb rik ler ha ný me fen di! Ka ra rý ný bü tün ehl-i i man al kýþ lý yor. 16 EKÝM 2011 PAZAR l SAYI: 30 ABDÝL YILDIRIM Ýn san ka fa sý i le dü þü nür, kal bi i le du yar (ya ni his se der), að zý i le de ko nu þur. Ýn san að zý i le ko nu þur, a ma a ðýz dan çý kan söz le rin kay na ðý kalp tir. Dil, kalp ten çý ka ný di le ge ti rir. Dîl ke li me si, Fars ça kalp an la mý na gel di ði i çin, duy gu ve dü þün ce ler i çin Dîl den di le ak ta rý lýr di ye bi li riz. Ne var ki, dil den çý kan lar her za man kalp ten çýk tý ðý gi bi saf ve ber rak ol mu yor. Hat ta git gi de dil kal be ya ban cý la þý yor. Kalp, di lin di lin den an la maz ha le ge li yor. Duy gu lar da kalp ten saf ve çýp lak o la rak çý kar. Son ra, di le ka dar ge lip ke lâm li ba sý ný gi yer. Ýþ te bu sü reç te bir ta kým de ði þik lik le re uð rar, ba zen de a sýl ma na sý ný kay be der. Týp ký, ku lak tan ku la ða o yu nun da ol du ðu gi bi. Ha ni bir o yun var dýr, bi ri si nin ku la ðý na bir ke li me söy le nir. O ya nýn da ki ne fý sýl dar, o da ken di ya nýn da ki ne. Böy le ce ay ný ke li me o ra da bu lu nan la rýn hep si nin ku la ðý na fý sýl dan mýþ o lur. A ma son ki þi ye va rýn ca ya ka dar o ke li me bam baþ ka bir þe kil a lýr. Ýlk söy le nen ke li me i le bir il gi si kal maz. Kalp i le dil a ra sýn da ki i le ti þim de ço ðu kez böy le bir hal a lýr. Dil den dö kü len ler kal bin mu ra dý ný pek yan sýt maz. O yüz den in san her za man kal bin den ge çen le ri ve his set tik le ri ni i fa de et me im kâ ný bu la maz. Bu du rum dan Meh med  kif de ya kýn mak ta dýr: Að la rým að la ta mam; his se de rim, söy le ye mem, Di li yok kal bi min, on dan ne ka dar bî za rým. Meh med  kif in de di ði gi bi, e ðer kal bin ken di di li ol sa da dü þün dük le ri ni di lin ter cü me et me si ne ge rek kal ma dan doð ru dan i fa de e de bil sey di, ge rek e de bi yat ta, ge rek se in san lar a ra sýn da ki i liþ ki ler de çok da ha fark lý ge liþ me ler ve gü zel lik ler or ta ya çý kar dý. Be di üz za man Haz ret le ri: Mâ den-i ke lâm o lan kalp i se, li san dan u zak ve ec ne bî dir. Ve çok de fa li san kal bin di li ni ta ma men an la mý yor. Lâ si yem ma kalp, ba zen me se le nin de rin yer le ri ne (ku yu di bi gi bi) týn týn e der se, li sa na iþ le mez. Na sýl ter cü man lýk e der? di yor. Kalp i le dil a ra sýn da ki yol ne ka dar ký sa, ne ka dar düz gün ve te miz o lur sa, ma na lar da o ka dar az de ði þik li ðe uð rar. O nun i çin sa de ce kalp te miz li ði yet mez, in sa nýn ta þý dý ðý di ðer duy gu ve lâ ti fe le rin de te miz ol ma sý ge re kir. Bu da an - cak i man-ý tah ki kî nin bü tün lâ ti fe le re nü fuz et me si i le müm kün o lur. Yi ne Üs tâd Haz ret le ri, i man-ý tah ki kî nin ö ne mi ni i zah e der ken, þöy le der: Ý man-ý tah ki kî yal nýz a kýl da dur maz, bel ki hem kal be, hem sýr ra, hem öy le le tâ i fe öy le si ra yet e di yor ve kök le þi yor ki, þey ta nýn e li o yer le re ye ti þe mez. Dem ve da mar la ra, a kýl, fi kir, ha yal ve a dý ný ko ya ma dý ðý mýz di ðer lâ ti fe le re ka dar iþ le yen i man nur la rý, kalp ten çý kan ma na la rý da nur lan dý rýr, on la rý kir len mek ten ve bo zul mak tan ko rur. Duy gu lar bir de ði þik li ðe uð ra ma dan di le ka dar u la þýr. Dil de o duy gu ve dü þün ce le ri doð ru bir þe kil de ter cü me e der. O nun i çin di lin din den ders al ma sý ge re kir. Din den ders al ma yan dil, her an yan lý þa ve ya la na ka ya bi lir. Zi ra Di lin ke mi ði yok tur. Di li doð ru is ti ka met te tu tan, din den al dý ðý tah ki kî i man ders le ri dir. Yok sa, din den u zak la þan dil, ha ki kat ler den de u zak la þýr. YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLAVESÝDÝR Dem ve da mar la ra, a kýl, fi kir, ha yal ve a dý ný ko ya ma dý ðý - mýz di ðer lâ ti fe le re ka dar iþ le yen i man nur la rý, kalp ten çý kan ma na la rý da nur lan dý rýr, on la rý kir len mek ten ve bo zul mak tan ko rur. Duy gu lar bir de ði þik li ðe uð ra ma dan di le ka dar u la þýr. POZÝTÝF PENCERE GÖNÜL PINARI 8 16 EKÝM 2011 PAZAR SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com Bu Ýmanýn tercihlere dokunuþu karar alkýþlanýr! Dîl den dil e

14 2 16 EKÝM 2011 PAZAR 16 EKÝM 2011 PAZAR 7 Ekim ayýnda vefat eden Nur Talebeleri AHMET ÖZDEMÝR ah me doz de mir.com AH MED FEY ZÝ KUL ( ) Is par ta nýn U lu bor lu il çe sin de 1898 yý lýn da dün ya ya ge len Ah med Fey zi Kul, üç Fey zi den bi ri dir. Ri sâ le-i Nur a hiz me ti ni da ha çok Ay dýn i li Or tak lar il çe si Çam lýk Kö yün de sür dür müþ tür. Be di üz za man la ta nýþ ma sý 1930 lu yýl la rýn baþ la rý na rast lar. Üs ta da yaz dý ðý mek tu ba Müf tü Ah med Fey zi (Bar la Lâ hi ka sý, s. 73) di ye im za a týn ca Es ki þe hir hap sin den kur tul muþ, a ma da ha son ra ki De niz li ve Af yon ha pis le rin de yat mýþ týr. Af yon Mah ke me si nde, Ri sâ le-i Nur a ve mü el li fi ne i þa ret e den, â yet ve ha dis ler den is tih raç ya pa rak yaz dý ðý Ma i de tü l- Kur ân ad lý e se ri nin çok ko nu e dil di ði ni ve yi ne Af yon Mah ke me sin de ki þa þa a lý mü da fa a sý mah ke me nin sey ri ni de ðiþ tir di ði ni gö rü yo ruz. Ma i de tü l-kur ân Be di üz za man ta ra fýn dan Týl sým lar Mec mu â sý na zeyl o la rak ek len miþ tir. Üs tad o nu, Ri sâ le-i Nur un ma ne vî a vu ka tý ve Ay dýn ha va li si nin Ha san Fey zi si o la rak ka - bul et miþ tir. (E mir dað Lâ hi ka sý, s ) Nur Ta le be le ri Ah med Fey zi nin hi ta bet ka bi li ye ti ni ve ilm-i cifr e vu ku fi ye ti ni i yi bi lir ler. 16 E kim 1972 de An tal ya da ve fat e den Ah med Fey zi A ða be yin kab ri Çam lýk ta dýr. Bu ra da 1980 li yýl la rýn baþ la rýn dan i ti ba ren yaz ay la rýn da, Üs ta dýn ha yat ta ka lan ta le be le ri nin de ka tý lý mýy la mev lid ler dü zen len mek te dir. Ýþ te Af yon Mü da fa a sý ndan bir bö lüm: Bir din â li mi i le gö rüþ mek, o nun din ha ki kat le ri ne a it ki tap la rý ný o ku mak ve yaz mak ve din ar ka daþ la rý nýn im da dý na koþ mak ü ze re di ni ne ve Kur ân ý na ve Pey gam be ri ne (asm) hiz met et mek bir mü mi nin va zi fe si ve hak ký de ðil mi dir? Bi zi bu hiz met-i di ni ye den men e den bir ka nun mad de si var mý dýr? Ba zý ci het le rin za ma ný mýz da ki küf rî ve gayr-i ah lâ kî ce re yan la rý ten kit et me si bir suç mu teþ kil e di yor? Biz ne si ya set le, ne i da re i le as la a lâ ka sý ol ma yan, yal nýz din dar, saf halk kit le si - MÜ BA REK SÜ LEY MAN ( ) Be di üz za man Sa id Nur sî, ta le be le ri ne ge nel lik le ya lýn is miy le hi tap et mez di. On la ra yaz dý ðý mek tup lar da a ziz, sýd dýk, ce fa kâr, fe da kâr, kah ra man gi bi ba zý ün van la rý kul la nýr dý. Ba zý ta le be le ri nin un van la rý da ha ö zel di. Ýþ te on lar dan bi ri si de mü ba rek un van lý Sü ley man dýr. Mü ba rek Sü ley man (Kö se), 1898 yý lýn da Bar la da dün ya ya gel miþ ve 20 E kim 1963 ta ri hin de a hi re te in ti kal et miþ tir. Bar la da ya þa dý ðý sür gün yýl la rýn da Be di üz za man ýn ma hal le kom þu su o lan Sü ley man, fa kir bir a i le nin en bü yük oð lu dur. Ken di si ne ye te cek a ra zi si ol ma dý ðýn dan baþ ka la rý nýn iþ le rin de üc ret le ça lý þa rak ge çi mi ni sað lar dý. Çok dü rüst ve gü ve ni lir bi ri ol du ðun dan Bar la lý lar hep o nu ter cih e der di. Çam Da ðýn da, in san lar dan u zak ta, u zun te fek kür ge ce le rin den bi rin de Be di üz za man a mi sa fir ol mak ar zu su düþ müþ tü, Sü ley man ýn gön lü ne. Bir te pe de ki a ða cýn dal la rý a ra sýn da bul duk la rý bir ek - Bediüzzaman Said Nursî nin ilk dönem talebelerinden Ahmed Feyzi Kul ve Mübarek Süleyman Ekim ayýnda vefat ederek Üstadlarýna kavuþtular. Onlarý vefat yýldönümlerinde bir kere daha rahmetle anýyoruz. mek i çin Bu ek mek bi ze he lâl o lur mu? di ye sor ma sý ü ze ri ne Üs tad Vay mü ba rek vay! de miþ, on dan son ra da a dý Mü ba rek Sü ley man o la rak kal mýþ tý. Bu ko nu Ri sâ le-i Nur da þöy le geç mek te dir: Dað da, üç ay, ba na ve mi sa fir le ri me bir kýy ye te re ya ðý, her gün ek mek le be ra ber ye mek þar týy la, kâ fi gel di. Hat tâ Sü ley man is min de mü ba rek bir mi sa fi rim var dý. Be nim ek me ðim de ve o nun ek me ði de bi ti yor du. Çar þam ba gü nüy dü, de dim o na: Git, ek mek ge tir. Ý ki sa at, her ta ra fý mýz da kim se yok ki o ra dan ek mek a lýn sýn. Cu ma ge ce si se nin ya nýn da bu dað da be ra ber du â et mek ar zu e di yo rum de di. Ben de de dim: Te vek kel nâ a lâl lah, kal. Son ra, hiç mü na se be ti ol ma dý ðý hal de ve bir ba ha ne yok ken, i ki miz yü rü ye yü rü ye bir da ðýn te pe si ne çýk týk. Ýb rik te bir par ça su var dý. Bir par ça þe ker le ça yý mýz var dý. De dim: Kar de þim, bir par ça çay yap. O o na baþ la dý. Ben de de rin bir de re ye ba kar bir kat ran a ða cý al týn da o tur dum. Mü te es si fâ ne þöy le dü þün düm ki: yiz. Bir in sa na hüsn-ü zan et mek ve kýy met ver mek her ke sin þah sî bir ka na a ti dir. Biz Be di üz za man ý za ma ný mý zýn en yük sek din â li mi bi li yo ruz. Din ha ki kat le ri ni as la dal ka vuk luk yap ma dan be yan ve i fa de e den bir ha ki kat a da mý bi li yo ruz. Mü ca - Küf len miþ bir par ça ek me ði miz var; bu ak þam an cak i ki mi ze ye ter. Ý ki gün na sýl ya pa ca ðýz ve bu sâ fi-kalb a da ma ne di ye ce ðim di ye dü þün me dey ken, bir den bi re ba þým çev ri lir gi bi ba þý mý çe vir dim. Gör düm ki, ko ca bir ek mek, kat ran a ða cý nýn üs tün de, dal la rý i çin de bi ze ba ký yor. De dim: Sü ley man, müj de! Ce nâb-ý Hak bi ze rý zýk ver di. hid a dý ný ver mek li ði miz, mem le ke ti mi zi teh dit e den ah lâk sýz lýk ve i man sýz lýk ce re yan la rý na kar þý Kur ân ýn sar sýl maz ha ki kat le ri ne da ya na rak gi riþ ti ði mü da fa a ve hiz met-i di ni ye sin den do la yý dýr. Din ve vic dan hür ri ye ti nin hü küm ran ol du ðu bir mem le ket te vic da nî ka na at le ri miz den mes ul o la ma yýz. Bun dan do la yý da kim se ye he sap ver me ye mec bur de ði liz.(...) Sa yýn Sav cý, bi ze kü tüp ha ne le ri dol du ran bin ler ce A rap ça ve bu gü nün ru hu na ter cü man o la ma yan ki tap la rý tav si ye e di yor. Sa yýn Sav cý ve o nun gi bi dü þü nen ler, Ri sâ le-i Nur na mý al týn da ki kül li yat-ý il mi ye yi ve ha zi ne-i hür ri ye ti ve ha ki kat-ý â li ye yi be ðen me ye bi lir ler, ten kit de e de bi lir ler. Bu ken di le ri nin bi le ce ði bir iþ tir. Bi zim þu ve ya bu e se re rað bet et me mi ze ve o na kýy met ver me mi ze ka rý þa maz lar. Biz Ri sâ le-i Nur u se vi yo ruz. Ve o nu ha ki kî ve ri yâ sýz bir din ki ta bý ve Kur ân tef si ri bi li yo ruz. Kýy met öl çü le ri ve hü küm le ri vic da nî bir tak dir me se le si dir. Bu na kim se mü da ha le e de mez. E vet, biz Ri sâ le-i Nur Mü el li fi nin da i ma ayn-ý ha ki kat der si ver di ði ne ka i liz. (Þu â lar, s ) O ek me ði al dýk; ba ký yo ruz ki, kuþ lar ve hay vâ nât-ý vah þi ye, hiç bi ri i liþ me miþ. Yir mi o tuz gün dür hiç bir in san o te pe ye çýk ma mýþ tý. O ek mek i ki mi ze i ki gün kâ fi gel di. Biz yer ken, bit mek ü ze rey ken, dört se ne sa dýk bir sýd dî kým o lan müs ta kim Sü ley man, ek mek le a þa ðý dan çý ka gel di. (Mek tu bat, s. 111) Mü ba rek Sü ley man ýn ha yat ta o lan o ðul la rý da ba ba la rý gi bi ge çim le ri ni a me le lik ya pa rak sað lý yor ve ba ba la rý nýn me za rý nýn ne re de ol du ðu nu tam bil mi yor lar. Ken di le ri ne Na sýl o lur, hiç in san ba ba sý nýn me za rý ný bil mez mi? di ye so rul du ðun da on lar, Biz fa kir dik, pa ra bu lup ba ba mý zýn ce na ze si ne gi de me dik. Is par ta da ki ba ba mý zý ta ný yan dost la rý ce na ze si ni kal dýr mýþ lar di yor lar dý. An la tý lan la ra ba ký lýr sa Bar la da Mü ba rek Sü ley man has ta la nýn ca dost la rý, o nu Is par ta Dev let Has ta ne si ne gö tü rür ler. Dört-beþ gün son ra ve fat e der. Ce na ze si ni dost la rý a lýp Do ðan cý Me zar lý ðý na def ne der ler. Bu gün kab ri nin ne re de ol du ðu ke sin o la rak bi lin me mek te dir. Al lah, Ah med Fey zi ve Mü ba rek Sü ley man A ða bey le re rah met ey le sin. Ýhlâstan bir ölçü YILDIZ FIRTINA Ora zý ol sa bü tün dün ya küs se e hem mi ye ti yok. O ra zý ol ma dýk tan son ra halk la rýn be ðen me si nin bir kýy me ti yok. Zi ra ka bir ka pý sý na ka dar gi der, son ra sö ner. Ýþ te bu ha ki ka ti dü þü nü yo rum bu gün ler de. A ca ba ya ný ba þý mýz da du ran bu ha ki kat na sýl an la þýl ma lý? di ye. Yap tý ðý mýz iþ ler de, e ðer O nu dü þü ne rek yap maz sak, so nun da çok yo ru lu yo ruz ve kim se yi de mem nun e de mi yo ruz. Bi ri ni mem nun et sen, di ðe ri kü sü yor. O nu mem nun et sen, bu kez bir di ðe ri ve bu böy le sü rüp gi di yor. Hal bu ki Al lah ra zý ol sa, baþ ka sý be ðen me se de, in san i çe ri sin de bir hu zur his se de bi li yor. Ký zan ba kýþ la ra rað men vic da nen, ru hen ve kal ben mut lu o la bi li yor. Son ra za ten za man geç tik çe in san lar da be ðen me ye baþ lý yor ve i yi ki yap mý þým, i yi ki yap mýþ sýn de dir ti yor. E vet biz Nur Ta le be le ri i çin her yap tý ðý mýz da a ma cý mýz rý za-ý Ý lâ hî o lu yor ve ol ma lý. Zi ra bi zim e li miz de Ýh lâs Ri sâ le si gi bi bir reh ber var ve bu reh be rin ilk düs tu ru: A me li niz de rý za-ý Ý lâ hî ol ma lý dýr. Ýþ te o se bep le her hiz me ti miz o nun bu nun ha tý rý i çin ya da ýs ra rý i çin de ðil Al lah i çin dir. Bu ders ler de de böy le dir, der sa ne hiz met le rin de de ve ha ke za.. Ýþ te bu nok ta da or ta ya çý kan so run lar ge nel de an la þýl ma mak tan ve ya yan lýþ an la mak tan ve ya bil me mek ten kay nak la ný yor ki bi zim i çin mes lek meþ rep ol duk ça e hem mi yet li dir. Mes le ði mi ze sa da kat ten do ðan ba zý dav ra nýþ lar ba zen yan lýþ an la þý la bi li yor ve ya yan lýþ yo rum la na bi li yor ma a le sef. Kavl-i ley yin i le an lat mak, üs lû ba dik kat e de rek Üs ta dýn mes le ði ni i zah et mek ye rin de o la cak týr. Son ra sý za ten ih lâ sa bi na en Al lah a kal mýþ týr ve ka bul et tir mek ya da et tir me mek O nun va zi fe si dir. Ni yet ha lis o lur sa a ma ca er geç u la þý lýr. Ni yet ha lis ol maz sa da ba zen da ma ra do ku nu yor ve ak sü l-a mel ya pa bi li yor. Za man za man tec rü be i le ya þý yo ruz ki, ký rý lýp da rý lan lar o lu yor. Fa kat (ni yes ha lis o lur sa) za man la dü þü nün ce on lar da an lý yor ve he lâl le þi le bi li yor. Biz va zi fe mi zi en doð ru þe kil de ya pýp he sa ba kal ma ya ca ðýz ký rý lan o lur mu, ký zan kü sen o lur mu di ye. El bet te bi zim her ke si mem nun et me miz müm kün ol mu yor ba zen ac ze bi nâ en. Ni ce pey gam ber ler hak dâ vâ la rýn da bir ki þi, i ki ki þiy le yýl lar ca hiz met et miþ ler ve a hi re te göç müþ ler. De mek ki sa de ce Al lah i çin hiz met et mek ye rin de o la cak týr. O be ðen se ve ra zý ol sa, baþ ka la rý nýn be ðen me si çok ö nem li de ðil. O ra zý ol sa bü tün dün ya küs se e hem mi ye ti yok. O ra zý ol duk tan ve hik me ti ik ti za et tik ten son ra di ler se halk la rý da ra zý e der. Ýþ te Üs tad dan al dý ðý mýz bu düs tur ö mür bo yu bi ze ye te cek ni te lik ve ö zel lik te dir. Al lah bir kez da ha on dan ve u mum Nur Ta le be le rin den e be den da i ma ra zý ol sun. Â min Ri sâ le-i Nur ve ö zel lik le Hiz met Reh be ri i le Ýh lâs Ri sâ le si bi zim reh be ri miz ol sun. An cak öy le mak bul ve doð ru hiz met e de riz. Baþ ka tür lü yan lý þa düþ mek ve bid a la ra sap mak ih ti ma li çok kuv vet li ol du ðu i çin teh li ke ih ti ma li ka vî. A ma cý mýz rý za-ý Ý lâ hî, il ti fat-ý Rab bâ nî ve ka bulü Rah mâ nî ol sun. Ýn þâ al lah bu bi ze ye ter ves se lâm Biz Nur Ta le be le ri i çin her yap tý ðý mýz da a ma - cý mýz rý za-ý Ý lâ hî o lu yor ve ol ma lý. Zi ra bi zim e li - miz de Ýh lâs Ri sâ le si gi bi bir reh ber var ve bu reh - be rin ilk düs tu ru: A me - li niz de rý za-ý Ý lâ hî ol ma - lý dýr. Ýþ te o se bep le her hiz me ti miz o nun bu nun ha tý rý i çin ya da ýs ra rý i çin de ðil Al lah i çin dir. RUHUMDA BULDUÐUM SEVDA Bir dargýnlýk var içimde, Bir halsizlik kapladý bedenimi, Yüreðim bir arayýþ içinde, Ruhum buhranlar geçiriyor. Sanki biraz sýkýldým, Biraz deðil de çok sýkýldým. Hayattan, okuldan, her þeyden Bir arayýþ var içimde. Ama ne arayacak bir derman, Ne de bir ümit var bende. Galiba beklemeliyim. Ama neyi, kimi, nasýl? Her þey gelip geçmedi mi? Daha kimi, neyi bekliyordum ki? Kýyamet miydi beklediðim? Ben neyi istiyordum ki? Ruhumun en derinlerine kadar indim. Konuþmasýný bekliyordum ruhumun Konuþmuyor, ama sanki bir yeri gösteriyordu. Gösterdiði yer gözlerimdi. Gözlerim nereye bakacaðýný biliyordu, Bir nokta arýyordu. Her yer karanlýktý. Bir ýþýk, bir nur gördü. Sadece o vardý gözlerimde. Karþýmda duruyordu. Elime aldým, Nuruyla her yeri aydýnlatan bu kitabý, Okumaya baþladým. Gözlerim okuyordu, Fakat aklýma ve kalbime hitap ediyordu, Onlara sesleniyordu, yardým etmek istiyordu, Okudukça okudum, okudukça kurtuldum, kurtuldukça rahatladým. Çölde susamýþ bir bedeviydim. Ben suyumu bulmuþtum. Artýk yaþayacaktým. Aradýðýmý bulmuþtum. Okuyor, sadece okuyordum AHMET FARUK KAYA Gelemem deme Giderken gelemem deme, Gittiðin yeri bilmezken. Özlemlerin kalýr sonra üstüme. Gelemem deme sen yine giderken Utanýr bütün maviye çalan renkler Ýçimden göðe yükselirken gözlerin Bulutlar ince ince saðýlýr Hüzünler serpiþir saçlarýma Bir yalnýzlýk baþlar büyük ve derin Çöl yangýnýna döner yüreðim Gelemem deme sen yine giderken Daha gittiðin yeri bile bilmezken... ALÝ ÖZKAYA SERENCAM

15 6 16 EKÝM 2011 PAZAR 16 EKÝM 2011 PAZAR 3 Te þek kür, ni met le ri Sen den bil mek tir! SELÝM GÜNDÜZALP Han gi ni me ti ni dü þün me ye kalk sam, mah cu bi yet ten ba þým ö ne dü þü yor. Se bep le re bel bað la mýþ ol mak tan hi - cap e di yo rum. Ey Mü seb bib ül-es bâb! En ka vî se be bin e li da hi, Se nin ya rat tý ðýn de - ðil bir çi çe ði, bir di ke ni bi le yap ma ya yet mez. Kim, ne ve rir se ver sin; ve ren, gön de ren Sen sin. Ha ya tý ve ren Sen sin. Ha ya tý mý za lâ zým o - lan her þe yi de ve ren, gön de ren Sen sin. Yi ne de u nu tu yo ruz, af fet Al lah ým! Bu ni met le ri Sen den baþ ka kim ve re bi lir? Ýþ te, bir ne fes ha va ni me ti Bur nu mu zun ö nün de du ru yor. En, bol ve en u cuz ni met. Bir ne fes i çi mi ze a la ma sak, bit tik, git tik En ha ya tî ni met le ri en ko lay yol dan, en u cu zun - dan ve ri yor sun. Þü kür den baþ ka bir þey de bek le mi yor sun. Sen son suz rah met sa hi bi sin. Sev gin ve þef - ka tin, bir an ol sun, ü ze ri miz den hiç ek sil mi yor. Ha ya tý ve ren Sen sin, ha ya tý mý za lâ zým o lan her þe yi ve ren, gön de ren de Sen sin. Kal bi min ha ya tý, ha ya tý mýn ha ya tý o lan i ma - ný ve ren de Sen sin. O i man ki, iþ te bun la rý dü þün dü rü yor, te fek - kür et ti ri yor. Te fek kür ki, te þek kür dür Sa na, ni met le ri Sen den bil mek tir. OKUDUKÇA BÜLENT ERTEKÝN Her in sa nýn de ðer le ri, hat ta de ðer le ri - nin ü ze rin de de ðer le ri o lan lar var dýr. Sev dik le ri-se vil dik le ri e þi, ço cuk la rý, an ne si ve ba ba sý ya da hep si. Siz bu nun ne - re sin de si niz hiç ken di ni ze sor du nuz ya da ken di ni zi sor gu la dý nýz mý? Bu so ru ya ba zen e vet, ba zen de ha yýr o la rak ce vap ver di ði ni zi du yar gi bi yim. Ko ca ka las lar la ya da da ya nak lar la muh - kem ol du ðu na i nan dý ðý nýz dü þün ce, ya þan tý ya da ak lý ný za ne ge lir se de ðer le rin ta ru mar ol du ðu nu ya þa dý nýz mý? Ya þa dý i se niz ruh dün ya nýz a ca ba ne â lem de i di, ne ler his set ti - niz? Ben his set tim, bü tün de ðer le ri min ta ru - mar ol du ðu nu ya þa dým. Da ya na cak tek nok ta, en güç lü kay nak Al lah a yas la nýp hamd et tik, du â et tik ve ya kar dýk. Ba ba mýz ak ci ðer kan se ri ve 3. saf ha da. (Doð ru su nu Al lah bi lir, a ma dok tor la ra gö - re 6-12 ay lýk öm rü var.) Ko ca ö mür bir cüm le ye sýð mýþ tý. Ko ca a dam ne ol du sa na? O an sa na sa rýl mak, ku cak la mak Ba ba cý - ðýmmm de mek ne ka dar da is te miþ tim. Her hal de se nin gen le ri ni ta þý dý ðý mýz i çin Koca yürekli adam týp ký se nin gi bi ne se vin di ði mi zi, ne de ü zül - dü ðü mü zü söy le ye bil dik. Þim di, a ma þim di söy le mek ve sa na sa rý la rak yü re ðim den ge - len çað la yan lar gi bi Se ni çok se vi yo rum ba - ba cý ðým di yo rum. Lâ kin sen du ya bi le cek mi sin? Ý þi te cek mi sin sa na yü re ðim den ge - len hay ký rýþ la rý? Bu gün fa ce bo ok a ge len me sa ja bak tý - ðým da ba ba lar i çin ya zýl mýþ o lan þi i ri o ku - dum, að la dým. Yü re ðim de ki ve göz yaþ la - rým da ki göz dam la la rý bi te si ye ka dar að la - dým. Kan að lar ken yü re ði, gö zün de nem gör - me di ðim. Beþ pa ra sýz gün le rin sa ba hýn da, Kýs met tel lâl la rý na min ne ti ni duy ma dý - ðým. Dün ya nýn kal leþ þö val ye le ri ne res ti ni çe - ken, Ko ca yü rek li a dam, ba bam. Nok ta ka dar men fa at kar þý sýn da, vir gül ka dar e ðil me ey o ðul! di yen ba bam. Ý nan hiç bir za man se nin gö zün de yaþ gör me dim, e mi nim ki se nin de að la mak hem de hýç ký ra hýç ký ra að la mak is te di ðin za man lar ol ma sý - na rað men hep i çi ne at týn. Biz le re Ba ba lar að la maz me sa jý ver mek i çin mi i di? Ni çin ba ba, ni çin bi ze að la ma yý öð ret me din? Ni - çin Að la yýn, að la yýn, pey gam ber ler, ev li ya - lar, as fi ya lar bi le að la mýþ i ken siz ler ni çin að - la ma ya sý nýz? Að la ev lât, að la de me din ba - ba. Bu gün ben að lý yo rum hem de yü re ðim - de ki göz yaþ la rý ný bi ti re si ye ka dar. Lâ kin sa - de ce a ra ba da yal nýz ba þý ma i ken að lý yo rum. Týp ký þa i rin de di ði gi bi: Da ha dün ya þa dým de di ði, Yet miþ yýl lýk ö mür. Küs müþ ha ya týn fil di þi ku le le ri ne, Týr nak la rý ný ge çir miþ ken di yü re ði ne, Ka nat týk ça yü zü gü lü yor, di li söy lü yor. Ko nuþ, ko nuþ, sa kýn ha sus ma, Ko ca yü rek li a dam Se ni çok se vi yo rum ba ba cý ðým. Hiç bir za - man biz le re der di ni söy le me din, hep ken di dün yan da, ken di vic da nýn da çöz dün o gi rift iç i çe gir miþ dert le ri. Hep biz den u zak tut - tun, keþ ke dert le ri ne der man o la bil sek... Keþ ke has ta lý ðý na þi fa ol sa i dik ne mut lu o - lur duk. Bu gün has ta ya ta ðýn da að rý la rý nýn faz la laþ ma sý na, sý kýn tý la rýn ço ðal ma sý na rað - men hep Ý yi yim ev lât, i yi yim ev lât de din. Ni çin Ca ným a cý yor ev lât de me din? Her - ke sin dert le ri ne der man o lur ken Ev lâ dým de di ðin biz ler de se nin dert le ri ne der man ol sa i dik. Þa ir ne gü zel söy le miþ. Ha ya tý, a cý - la rý, sev gi yi, ö lü mü, a cý yý, has re ti bu luþ ma - yý... Kal bin de ki gü zel lik le ri söy le ye me yen ben, söy le ye cek ne bir ke li me, ne de bir cüm le bu la bi li yo rum. Sa de ce ve sa de ce þa i - rin söy le di ði o gü zel di ze le ri að la yan kal bim a kan göz yaþ la rým i le sa de ce tek rar e di yo - rum: Der di ni söy le me yen, Kim se ye ey val lah et me yen, min net siz a - dam, Yü rü dü ðün de ye ri tit re ten, Kýy met bi len, Kýy me ti ni bil me di ðim, der di mi söy le ye - me di ðim, Ko ca yü rek li a dam, ca ným ba bam Bu gün gü zel bir gün ve hü zün lü bir gün. Sað lý ðý na du â cý yým. Ve sa na, yýl lar dýr söy le - ye me di ðim o gü zel cüm le le ri söy lü yo rum: Se ni çok, a ma çok se vi yo rum, be nim ko - ca yü rek li ba ba cý ðým! Â YET-Ý KE RÝ ME ARALARINDA hü küm ver me si i çin Al lah a ve Re sû lü ne dâ vet e - dil dik le rin de, mü min le rin sö zü an cak: Ý þit tik ve i ta at et tik de - me le ri dir. Ýþ te, a sýl kur tu lu þa e ren ler bun lar dýr! (Nur Sû re si: 51) «««HA DÝS-Ý ÞE RÝF ALLAH A ve a hi ret gü nü ne i man e den kim se, ya ha yýr ko nuþ sun, ya da sus sun. Bu ha ri, E deb, 31, 85. «««ÝDARECÝLERÝN en üs tü nü, a da let li o lan ve bu a da le ti ni bü tün in san la ra ya ya bi len ki þi dir. Hz. A li (ra) «««Na maz ra hat la týr! NAMAZDA ru hun ve kal bin ve ak lýn bü yük bir ra ha tý var dýr. Hem, cis me de o ka dar a ðýr bir iþ de ðil dir. Hem, na maz ký la nýn di ðer mü bah dün - ye vî a mel le ri, gü zel bir ni yet i le i - bâ det hük mü nü a lýr. Bu sû ret te bü tün ser mâ ye-i öm rü nü â hi re te mal e de bi lir. Fâ nî öm rü nü bir ci - het te ib kâ e der. Be di üz za man, Söz ler, 4. Söz Yol cu BELÝ bü kül müþ ih ti yar lar, on la ra kar þý duy du ðum de rin sev gi nin bir mey ve si o - la rak, ha ya tý mýn en gü zel ha tý ra la rýn da yer al dý. Fa kat 1976 yý lýn da A da pa za - rý nda ya þa dý ðým bir o lay, ilk ba kýþ ta hiç hoþ gö rün mü yor du. Cu ma na ma zý i çin, mer kez de ki Or han Ca mi i ne gel miþ, a ra ba mý ilk bul du ðum boþ lu ða park et miþ tim. Tek rar yo la çýk mak i çin ge ri ge ri gel mek zo run da i dim. Na maz so na er di ðin de öy le yap ma ya ça lýþ tým. Ve o ga rip ih ti ya ra da o za man çarp tým. Ca mi den da ðý lan lar be ni çýð lýk çýð lý ða i kaz et me se ler, e sa sýn da bu i þin far ký na var maz dým. Çün kü ar ka ma ba kar ken hiç bir þey gör me miþ tim. Bü yük bir te lâþ i çin de a ra ba dan fýr la dým. Bir çok ki þi, o nu yer den kal dýr mak la meþ - gul dü. Da ha son ra ih ti ya rý þa dýr va na gö tü - rüp, yü zü nü gö zü nü te miz le di ler. Ve o ra - da ki bir ta bu re ye o turt tu lar. He men ya ný na ko þa rak el le ri ne sa rýl - dým ve: Hak ký ný he lâl et de de cim! de dim. Sa na çar pýp ye re dü þü ren ben dim. A ma Al lah bi li yor ki, ge ri ye bak tý ðým hal de se ni fark e de me dim. Yaþ lý a dam, o du ru ma rað men gü lüm sü - yor du. Fa kat be ni en çok þa þýr tan hu sus, bel ki bir a sýr lýk ha yat yü küy le, o gü ne ka dar hiç bir ih ti yar da rast la ma dý ðým þe kil de bü - kü lüp ye re pa ra lel hâ le ge len vü cu duy du. Bu yüz den ol sa ge rek ki, ar ka cam dan ba - kýl sa da gö rün mü yor du. Üs tü nü te miz le me si ne yar dým e der ken: Bir þe yim yok yav rum, de di. Biz es ki top ra ðýz, ko lay pes et me yiz. O nu zor la ik na e dip i le ri de ki ec za ne ye gö - tür düm ve ka na yan sýy rýk la rý ný te miz let tik ten son ra, ce bi ne bir mik tar pa ra koy mak is te - dim. Ya þýn dan bek len me yen bir çe vik lik le ya - ka la dý ðý e li mi tit rek a vuç la rý na hap se der ken: Al lah sen den ra zý ol sun ev lâ dým! de di. Bu ka dar pa ra yý a la mam sen den. Bu ka dar de me sin den, bi raz pa ra sý kýn - tý sý çek ti ði ni an la mýþ tým. Is rar e din ce, ver - dik le rim a ra sýn dan kü çük bir mik ta rý ný çe - kip al dý ve mah cup bir i fa dey le: Bu pa ra þim di be nim mi? di ye te bes - süm et ti. El bet te! de dim. E ðer ka bul e der se niz çok se vi ni rim. Öy ley se ba na bu nun la bir bi let a lýr mý sýn? Yaþ lý a dam, bu tek li fi kar þý sýn da þa þýr dý ðý - mý gö rün ce, ken di si ni bel ki bir kaç yaþ da ha ih ti yar la tan ma ce ra sý ný an lat ma ya baþ la dý. Has ta to ru nu nu zi ya ret et mek i çin Ýs tan - bul a git miþ ve bir ge ce kal dýk tan son ra, þim di Bo lu ve ya ci va rýn da ki bir yer þek lin - de ha týr la dý ðým e vi ne dön mek ü ze re yo la çýk mýþ tý. Nor mal þart lar da, Cu ma na ma zý - ný Bo lu da ký la cak tý. Fa kat o to büs le ri a rý za ya pýn ca, na ma zý kaç ma sýn di ye bi zim o ra - la ra ka dar gel miþ ti. Söz le ri ni, bü yük bir ü zün tüy le ta - mam lar ken: Az bir pa ram var dý, o nu da ab dest a lýr - ken çal dý lar, de di. Bü tün na maz bo yun ca: E ve na sýl dö ne rim ve ki me el a ça rým? di ye að la yýp dur dum. Bu ha tý ra mý, yýl lar yý lý bü tün sev dik le ri - me an lat tý ðým hal de bir tür lü ka le me a la - ma mýþ tým. Kýs met bu gü ne i miþ O o lay - dan son ra, ne za man ve da et mek i çin sal la - nan bir el ya da bir men dil gör sem, o to bü se bin di rip bir hac yol cu su bu ruk lu ðuy la u - ður la dý ðým o a ziz ih ti ya rýn göz yaþ la rý i çin de et ti ði du â la rý ha týr lý yor ve Rab bim ney ler se gü zel ey ler di yo rum. Za ten yü ce ler yü ce si mer ha met li Rab bi - miz, ken di si i çin me þak kat çe ken han gi ku - lu nu ya rý yol da bý rak mýþ ki? Cüneyd Suavi, Hayatýn Ýçinden Not: Hi kâ ye le ri ni ö zel o la rak bu sayfamýzda bizlerle pay laþ tý ðý i çin Cü neyd Su a vi ye te - þek kür e di yo ruz. (S. Gün dü zalp) Doð ru luk eð ri li ði yu tar Doð ru ol ma yan þey ler yap tým. de me, doð ru lu ðu tut. O za man hiç bir eð ri lik kal maz. Doð ru luk Mu sa nýn (as) a sa sý gi bi dir. Eð ri lik i se si hir ba zýn sih ri ne ben zer. Doð ru luk or ta ya çý kýn ca on la rýn hep si ni yu tar. Mev lâ nâ

16 4 16 EKÝM 2011 PAZAR 16 EKÝM 2011 PAZAR 5 H. MUHARREM OKUR Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri Ab dur rah man A ða be yin (Üs ta dýn ye ðe - ni) yaz dý ðý Üs ta dýn kü çük ta rih çe si ni, Eþ ref E dip in yaz dý ðý ta rih çe ta kip e - der. Da ha son ra Üs tad ken di si ta le be le ri ne Ta rih çe-i Ha yat ý yaz dý rýr. Bu ve bu na ben zer e ser le rin or tak he de fi Ri sâ le-i Nur u ve Üs ta dý ta nýt mak, na zar la rý Nur la ra çe vir mek ti mu hak kak. Bu ge le nek 1970 li yýl lar da da de vam e der. Yet mez; bu e - ser le rin ba zý la rý nýn te le viz yon lar da rek lâ mý ya pý lýr. Bu yýl lar dan i ti ba ren ya yýn la nan e ser - ler den çok is ti fa de et tik ve i na ný yo ruz ki bir çok in sa nýn da Ri sâ le-i Nur u ta ný ma sý bu ya - yýn la rýn ve si le siy le ol muþ tur li yýl la ra ka dar ya yýn la nan bu tür e ser ler e hil kim se ler ta ra fýn dan in ce le ni yor, var sa yan lýþ lýk lar ve ya ek sik lik ler gi de ri li yor du. An cak bu tür e ser - le rin çok faz la art ma sý ve ar týk kon tro lün ne - re dey se im kân sýz hâ le gel me si i le bir lik te i yi ve ya kö tü ni yet le ba zý yan lýþ bil gi ler, hu ra fe - vâ rî ha di se ler, Ri sâ le-i Nur un ru hu na uy gun ol ma yan fi kir ler bu ya yýn la ra ka rý þý yor ve ya ka rýþ tý rý lý yor. Bu se bep le is ti fa de e de ce ði miz ki tap la rý a raþ tý rýp o na gö re o ku ma mýz ge rek - mek te dir. U zun yýl lar dýr ki tap la meþ gu lüz; is ter is te mez o ku mak, sat mak, is ti fa de et mek i çin bu ki tap la rý in ce li yo ruz ve i na ný yo ruz ki bu ko nu da en gü ve ni lir ki tap lar Ye ni As ya Neþ ri yat ýn im za sý ný ta þý yan lar. Hu su san son yýl lar da bu neþ ri yat a ra sýn da ya yýn la nan Nur Ta le be le ri nin ha yat ve ha tý rat la rýy la il gi li ki - tap lar, bu ko nu da gü zel bir ör nek teþ kil et - mek te dir. Bu e ser ler de, Üs ta dýn mes lek ve meþ re bi ne uy gun; na zar la rý Ri sâ le-i Nur a çe vi ren, a ða bey le rin hiz met tar zý na da ir ký sa, öz ve en ye ni bil gi ler var. Bu ya zý mýz da Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri ki ta býn dan ký sa ve öz o la rak bah set - mek is te dik. Bah set me yi gö rev bil dik bel ki de. Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri ki ta bý ný e li me al dý ðým ilk an dan i ti ba ren bý ra ka ma - dým de sem çok harc-ý â lem bir cüm le mi o - la cak, bi le mi yo rum. Bý rak týr ma dý de mek bel - ki de da ha doð ru bir yük lem o lur du cüm le - nin so nun da. O ku duk ça he ye ca ným art tý; he - ye ca ným art týk ça da ha çok o ku dum, da ha çok ta ný dým a ða bey le ri mi. Oy sa ta ný dý ðým in san lar dý ha yat la rýn dan, hiz met le rin den, ki - þi le rin den, u huv vet le rin den, ih lâs la rýn dan ke sit ler su nu lan ya da ben ye te rin ce ta ný dý ðý - mý zan ne di yor dum o za ma na ka dar. Bas ký ta ri hi Ka sým 2010 du bu na di de e se rin. Ýs lâm Ya þar ý te le fon la teb rik et tim; ön ce he ye ca ný - mý, þev ki mi, coþ ku mu pay laþ tým bir kaç de fa. Bir ký sým a ða bey ve kar deþ le ri me, te le fon la ve ya yüz yü ze yap tý ðý mýz has bi hal ler de tek - rar tek rar tav si ye et tim. Bu he ye can la bi tir - Siz bir ki ta bý do kuz ay da üç de fa o ku du nuz mu hiç? dim 423 say fa lýk ki ta bý, her sa tý rý nýn al tý ný çi - ze rek ve e li fi e li fi ne hat me de rek. Bi tir dik ten ký sa bir sü re son ra tek rar o ku dum; da ha çok sev dim. Böy le bir e se ri bu ka dar iþ tah la ve iþ - ti yak la bek le ye nin sa de ce ken dim ol ma dý ðý ný an la dým. Yüz den faz la ki ta bý a ða bey ve kar - deþ le ri min des te ðiy le ký sa sü re de sat mam bu nun a pa çýk de li liy di. Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri O ku - yan her kes ten keþ ke ler i þit tim, ne den da ha ön ce o ku ma dýk la rý na da ir. Ra ma zan ýn son haf ta sý Bar la ya gi de cek tim; ha zýr lýk ol sun di - ye çok bü yük bir kýs mý ný tek rar o ku dum. On la rýn di ya rý na gi di yor duk ne de ol sa. E li boþ gi di le me ye ce ðin den bel ki. Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri ki ta bý - Bir kýsmýnýn ismi silik mezar taþýnda Bir kýsmýnýn kalmamýþ nam ve niþanlarý Yüzleri tevazu ile yerde baþlarý semada Medhü senaya mazhar Isparta kahramanlarý Gümüþten yol açtýlar Nurlu ufuklara doðru Nur kervanýnýn en öndeki en seçkin saflarý Yardan serden geçen, yeni bir tarih yazan Bir bayrak bir alemdir Isparta kahramanlarý Bahr-i Ahmer de Musa, tufanda Nuh gibi Felâket ve helâket asrýnýn Nur mimarlarý Bir bir yükseldiler semaya mesut ruh gibi Kalemleri kýlýç olan Isparta kahramanlarý Rýzadan baþka beklemezken hiçbir mükâfat Levh-i Mahfuz da Nur harflerle yazýlmýþ adlarý Hizmet burcunda görülmüþ ihlâs ve sadakat Fenafinnur olmuþ Isparta kahramanlarý Vatanýn kervan geçmez kuytu köþelerinde Dillere destan olmuþ sadakat ve imanlarý Misafir etmiþler asrýn Mehdi-i Âzamýný Nur hizmetinde öncü Isparta kahramanlarý Taþýyla topraðýyla mübarek olan beldenin Has Nur Talebesi olmuþ daðdaki çobanlarý Her türlü deðeri madde olunca dünyanýn Doðmuþ mânâ burcunda Isparta kahramanlarý Dahilden ve hariçten kundaklanýrken millet Yanan bir vatanýn tütmekte iken dumanlarý Evlâdým yanýyor imaným yanýyor deyince Üstad Koþmuþ ma-i zemzemle Isparta kahramanlarý Dünya ve ahireti kaybolan bir gençliðin Tâ Arþa çýkarken çýðlýk ve feryatlarý Temelleri sarsýlmak istenirken son dinin Nurdan saraylar yaptý Isparta kahramanlarý Barla da misafir olan garip bir seyyahýn Yýkýlmýþ önünde son asrýn son putlarý Peygamber mesleði yüce bir dâvânýn Hizmetkârý olmuþ Isparta kahramanlarý Ulvî bir musýkînin kapýlýnca cezbesine Þahlanmýþ genç ihtiyar erkek ve kýzlarý Koþmuþlar Üstadýn hak söyleyen sesine Hakikat aþýðý Isparta kahramanlarý Felâket Asrýnda kahraman bir erkân-ý harp Nurun parlak yýldýzý Zübeyir Gündüzalp Aksetmiþ sanki Asr-ý Saadetten bir Nur Zamanýn þefkat deryasý Mustafa Sungur Ýhlâs ve sadakatle ta arþa kadar yüksel Tevazu, mahviyet kutbu Bayram Yüksel Hiçbir zaman baþ eðmemiþ cefasýna feleðin Vakur ve müdebbir Abdullah Yeðin Seyyid dedesinden almýþ gibi ders-i ihlâsý Nur âleminde bir kutub Ýbrahim Hulusi MUSTAFA SUNGUR TÂHÝRÎ MUTLU ný o ku yun - ca ne an la dýn ki bu ka - dar çýr pý ný yor sun? de di ði niz çýn lý - yor ku lak la rým da? Bu ki tap tan; - Dâ vâ mýn ne ka dar bü yük ol du ðu nu ve ba na na sýl bir e ma net bý ra kýl dý ðý ný an la dým. - Is par ta yý, hu su san Bar la yý da ha çok sev - dim. - Nur Ta le be le ri ki ta býn da ki kah ra man a - ða bey le ri mi da ha çok sev dim. On la rý ta ný ya - rak bir lik te ol ma nýn be de li ni ö de mek is te - dim bir neb ze de ol sa ve hiz met te ki ye ri mi be lir le dim. - On la rýn ye ri ne ken di mi ko ya rak, ne fis mu ha se be mi ya pa rak, so rum lu lu ðu mun ver - di ði ýz tý rap la za man za man göz ya þý dök tüm. - Lâ hi ka lar a ba kýþ a çým de ðiþ ti. Nur Ta le - be le ri / Gü ne þin Renk le ri nden al dý ðým þevk - le tek rar o ku dum. Ý sim ler fark lýy dý bel ki, a ma her bir lâ hi ka ba na mý ya zýl mýþ tý ne? Bun dan son ra Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri ki ta bý her ke se tav si ye e de ce ðim ör - nek ki tap lar dan o la cak týr. Na ci za ne tav si ye lis tem de, mes lek ve meþ re bi mi ze yön ve ren Hiz met Reh be ri, U huv vet Ri sâ le si, Ýh lâs Ri - sâ le si ve yi ne bi zim ya yýn la rý mýz i çe ri sin de ki Nur Ta le be le ri nin ha yat ve ha tý ra la rý ný an lat - týk la rý ki tap lar da var el bet te. So ma li de, dün ya nýn muh te lif yer le rin de din kar deþ le ri miz, ma sum in san lar aç lýk ve zu lüm ler al týn da in le mek te dir. Bu kar deþ le ri - mi ze yar dým cý ol mak he pi mi zin bo yun bor - cu el bet te, an cak bir hu su su da na za ra ver mek is ti yo rum: Ýn san la rý mý zýn, si vil top - lum ku ru luþ la rý mý zýn ça - lýþ ma la rý tak di re þa yan mu hak kak, an cak bu ko - nu da ya pý lan ça lýþ ma la rýn he men he men ta ma mý o kar deþ le ri mi zi mad dî mu - sî bet ler den kur tar mak i çin ya pýl mak ta dýr. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) Ya ra - la na rak, ve ba has ta lý ðýn - dan, yý kýk al týn da ka la rak, yýr tý cý hay van la rýn ye me - siy le, bo ðu la rak, ya na rak ö len ler þe hit tir. Her din - den ö len ço cuk lar di rekt cen ne te gi der. ha dis me â lin den de an la þýl dý ðý ü ze re mad dî mu sî bet ler - den ge len ö lüm le rin i se, ma ne vî yok sun luk i çin de ge len ö lüm ler ka dar â de - mo ðul la rý ný ha sa re te sü - rük le me di ði a þi kâr dýr. Ce mi ye ti mi zin, si vil top lum ku ru luþ la rý mý zýn ve Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý mý zýn mad dî ya ra la rý sar - mak ta gös ter di ði gay re tin da - ha faz la sý ný ma ne vî ya ra la rý sar - ma da gös ter me si ni ne çok ar zu e der - dik. Üs ta dý mýz Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn bir - çok ye rin de dar da i re de ki hiz met le rin da ha e hem mi yet li ol du ðu nun ýs rar la ü ze rin de dur mak ta dýr. Kuþ ku suz o da i re le rin il ki de ma ne vi ya týn ma hal li o lan kalp da i re si dir. Yi ne Üs tad, in san la rýn i ma ný ný kur tar ma hiz me tiy le il gi len me yi, 2. Dün ya Sa va þý gi - bi bir o lay la il gi len me ye ter cih et mek te dir. Ta le be le ri ni bu ko nu da ýs rar la teþ vik et - mek te dir. Bu hu sus ta bi ze ver di ði va zi fe: Nur la rý o ku mak, ya þa mak, yay mak, ken di ve Müs lü man kar deþ le ri nin i ma ný nýn kur - tul ma sý i çin ça lýþ mak týr. El ham dül li lah bun ca bas ký ve ni fak ha re - ket le ri ne rað men Al lah (cc) en gü zel hiz met - le ri bi ze lüt fet ti. Bu lü tuf la rýn ve ril me sin de Nur a ða bey ve kar deþ le ri mi zin ih lâs la ça lýþ - ma la rý nýn çok bü yük pa yý var el bet te, an cak bu ka dar im kân la bu ka dar sa yý mýz la bu gün ya pa bi le ce ði miz çok da ha faz la hiz met ler var. Mes u li ye ti miz çok faz la, zi ra im kân la rý - mýz çok faz la. O nun i çin Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri ki ta bý ný o ku yup, ne fis mu ha se be mi zi ya pa bi li riz. Öy le ya on lar han gi þart lar al týn da (aç lýk çok, e zi yet çok, sür gün çok, zin dan çok.. Bu da yet mi yor muþ gi bi, kâ ðýt yok, mat ba a yok, ki tap yok, rad yo yok, te le viz yon yok, in ter net yok, te le fon yok, doð ru düz gün u la þým va sý ta sý yok) o muz la - mýþ lar dý bu hiz me ti Ne ti ce de bi zim e li - miz de o lan lar on la rýn e lin de ya hiç yok tu ya da yok de ne cek ka dar ye ter siz di. Bu na rað - men yap týk la rý hiz met or ta da. Mem le ke ti miz de ve dün ya da bi zim ve din kar deþ le ri mi zin i ma ný çok bü yük bir teh li ke al týn da can çe ki þi yor. Ý man lar çok çe þit li tu - zak lar la tah rip e dil mek is te ni yor; ma a le sef e - di li yor da. Ý mâ nî teh li ke yö nün den bel ki de So ma li den da ha va him bir hal de yiz. Al lah ko ru sun bir kim se nin i man sýz öl me si, So ma - li de ki ço cu ðun aç, a ma ma sum öl me sin den da ha va him. Öy le ya öl dü ðün de o ço cuk la rýn sor gu suz su al siz son suz sa a det di ya rý na a lý - na ca ðý ný müj de li yor Fahr-ý Kâ i nat ve Se beb-i Halk-ý Küll-i Mev cu dat (a.s.m). Ya i man sýz ö len ler! On la rýn hâ li ni ce o la cak Ya Rab. Bu i man lar bel ki de bi zim gay re ti miz le ko ru na - cak ve O nun (c.c) i na ye tiy le kur tu la cak týr. Pey gam ber E fen di miz in (a.s.m) Si zin va sý - ta nýz la bir kim se nin i ma na gel me si, si zin i çin sah ra lar do lu su kýr mý zý ko yu nu sa da ka ver - mek ten da ha ha yýr lý dýr de di ði ha dis ten ne yi an la mak ge rek a ca ba? Ya Üs tad ý mý zýn Ri sâ - le-i Nur la ra ek mek ten, su dan zi ya de ih ti yaç var de me sin den? Ek mek ten, su dan zi ya de ih ti ya cý o lan lar kim ler pe ki? Be nim, si zin, Müs lü ma nýn, Müs - lü man ol ma ya nýn her ke sin ve hat ta her þe yin... Bi lin me yen Ta raf la rýy la Be di üz za man Sa id Nur sî, Son Þa hit ler ve bun lar gi bi Nur lar dan sü zü len bir çok ya zý nýn Ye ni As ya Ga ze te si nde ya yýn lan dý ðý ta rih ler de ce ma a ti miz de ki þevk ve he ye ca ný ha týr lý yo rum; bir son ra ki gü nü dört göz le bek le di ði mi bi li yo rum... Sarf-ý ke lâm zi yan-ý ka lem et me den, ya zý mý o ku yun ca, da ha ön ce o ku ma dýy sa nýz Nur Ta le be le ri / Gü ne þin Renk le ri ni o ku yu nuz, o - ku tu nuz. Bu ki ta bý an lat mak i çin ne den bu ka - dar çýr pýn dý ðý ma hak ve re cek si niz. Du â ri ca sý i le... Be nim le he ye ca ný ný pay laþ mak is te yen a - ða bey ve kar deþ le ri me: (0532) NOT: O ku mak is ti yo rum, a ma im kâ ným yok di yen ler i çin bu ki tap he di ye o la rak gön de ri lir. Üstada hizmetinde görmedi hiç zahmet Ýþte kahraman Muhacir Hafýz Ahmet Her an makamý yükselerek etmede teâli Ýslamköy ün Nur þehidi büyük Hafýz Ali Dillere destan hattýyla sanki bir dev Rahlesi dividiyle fedakâr Hüsrev ABDULLAH YEGÐÝN Nur evliyasý ihlâsta zirvede biri Dünya ve ahirette Mutlu Tâhiri Sadâkatte Hz. Ebubekir i örnek alan Nur kervanýnda âlem Sýddýk Süleyman Kâtiplerin kâtibi hem usta hem ilk Elmas kalemiyle Þamlý Hafýz Tevfik Nur iskelesinde bilinir onun sabrý Hulusi-i sâni Sýddýk Santral Sabri BAYRAM YÜKSEL HÜSREV ALTINBAÞAK MUHACÝR HAFIZ AHMED ÝBRAHÝM HULUSÝ HAFIZ ALÝ SIDDIK SÜLEYMAN SABRÝ ARSEVEN ABDULLAH ÇAVUÞ Isparta kahramanlarý HASAN ÞEN / ÝZMÝR ZÜBEYÝR GÜNDÜZALP I S P A R T A Gönüllere Nur serpti bu birliðimiz Muhteþem oldu Isparta Mevlidimiz Daim hürmetle saygýyla ederiz yâd Uzun yýllar geçirmiþti burada Üstad Ayný yýl vefatýyla Üstadýna kavuþtu O has hizmetkâr Abdullah Çavuþ tu Erek Daðý ndan Barla ya akseden Nur Koca bir Külliyat oldu iþte Risâle-i Nur Nur menzilleriyle dolu bir yer Isparta dýr Her yerde büyük Üstadýn sesi yankýlanýr Yanan Nurdan meþ ale elden ele dolaþtý Bugün artýk ülkemizin hudutlarýný aþtý Üstad ömür boyu küfür ve zulümle boðuþtu Bu Asrýn yangýnýna Nur eserleriyle koþtu Bir muhteþem belde ki anlatýlmaz kelâmla Sen de Isparta da Nur menzillerini selâmla M E V L Ý D Ý

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı