YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru luþ la rýn Mes cid-i Ak sa yý ku þat ma gi ri þim le ri ni hýz lan dýr dýk la rý ný bil dir di. Ak sa Mü es se se si, iþ gal güç le ri ne bað lý ku rum la rýn plan ve pro je le ri ne gö re, Mes cid-i Ak sa yý Tal mu di a dý ný ver dik le ri bah çe ler le çe vir mek is te dik le ri ne dik kat çek ti. AMAÇ, ÝSLÂM SEMBOLLERÝNÝ KALDIRMAK uýsrail 3 bin dö nüm a ra zi yi gasp e de rek, Müs lü man la rýn Mes cid-i Ak sa ya gir me si nin ö nü nü kes me yi a maç la yan bu pro je i le Ýs lâm sem bol le ri ni, me de ni ye ti ni, ta ri hi ni de ðiþ ti rip si lmeye ve ye ri ne söz de Ýb ra ni ta ri hi ni ve sem bol le ri ni Müs lü man la ra a it o lan bu kut sal me kân la ra yer leþ tir me ye ça lý þý yor. nha be ri say fa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Köprü trafiðinin yýllýk maliyeti 3.5 milyar lira n10 da YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr GÝZLÝ BELGELER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR Dersim de ilk imza ni as ya.com.tr M. Kemal e ait ALÝ GÝZLÝLÝK KARARI KALDIRILAN DEVLET ARÞÝVLERÝNDEKÝ BELGELER BU GERÇEÐÝ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR. BAYRAMOÐLU SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Demokratikleþme neden yavaþladý? uga ze te ci-ya zar A li Bay ra moð lu Ye ni As ya nýn so ru la rý ný ce vap lan dýr dý: As ker kýþ la da, ses çý ka ra mý yor. Ýs tih ba rat hü kü me tin e li ne geç ti. Po lis le it ti fak mü kem mel. A ka de mi de ses yok. Hü kü me te bi at e den ba sýn an la yý þý ha kim ol ma ya baþ la dý. Ý þa dam la rý hü kü me tin ö nün de gö nül lü e ði li yor. Si ya sî mu ha le fet yok. Bu du rum ik ti da rýn de mok ra tik leþ me ih ti ya cý ný bi tir di mi, a zalt tý mý? nh. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU: M. KEMAL'ÝN ROLÜ TARTIÞMALARI SÜRERKEN u ta rih le rin de ger çek leþ ti ri len Der sim ha re kâ týn da M. Ke mal'in ro lü nün o lup ol ma dý ðý tar týþ ma la rý de vam e der ken, giz li li ði kal dý rý lan ve dün kü Tür ki ye ga ze te si nin sür man þet ten ya yýn la dý ðý Baþ ba kan lýk Dev let Ar þiv le rin de ki Der sim kararname le rin de A ta türk'ün de im za la rý nýn bu lun du ðu gö rü lü yor. ÜSTTE M. KEMAL'ÝN, ALTTA ÝNÖNÜ'NÜN ÝMZASI uha re kâ ta i liþ kin ka rar na me ler de üst te Re i si cum hur sý fa týy la A ta türk ün im za sý, alt ta i se baþ ta Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü ol mak ü ze re ka bi ne ü ye le ri nin im za la rý yer a lý yor. Or ta ya çý kan bel ge ler den, ha re kâ ta ka tý la cak as ker le re ve ri le cek ta yýn la rýn bi le Re i si cum hur em ri ne tâ bi ol du ðu an la þý lý yor. nha be ri say fa 9 da EÞÝTLÝK ÝÇÝN GETÝRÝLEN SÝSTEM, DAHA ÇOK OKULDAKÝ BAÞARIYI DÜÞÜRÜYOR Kar ma e ði tim, i de o lo jik da yat ma 34 KONTEYNER KENT KURULDU VAN DA 29, ERCÝÞ TE 5 OLMAK ÜZERE TOPLAM 34 KONTEYNER KENT OLUÞTURULDU. 117 BÝN VATANDAÞ KOYTEYNER- LERDE BARINIYOR. nhaberý SAYFA 6 DA Anayasayý milet yazmalý u A na ya sa Plat for mu nun Tür ki ye Ko nu þu yor Top lan tý sý nýn a çý lý þýn da ko nu þan TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu: Uz man la rýn mu ta ba ka týy la ya pýl mýþ bir a na ya sa ye ri ne 74 mil yo nun mu ta ba ka tý nýn saðlandýðý bir anayasa yazýlsýn istiyoruz dedi. nha be ri say fa 8 de Ah met Ö zer u E ÐÝ TÝM-BÝR-SEN Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer, kar ma e ði tim kav ra mý na ge niþ a çý dan ba kýl dý ðýn da okullardaki kar ma e ði tim dü ze ni nin bi lim sel li ðe da yan ma dý ðý nýn ve ta ma men i de o lo jik ol du ðu nun gö rül eceðini vurguladý. uö zer, ABD de 2008'de bir ü ni ver si te nin yap tý ðý a raþ týr ma nýn so nuç la rý ný ak ta rýr ken, Kar ma o kul da o ku yan er kek le rin yüz de 55 i sý na vý ba þa rýy la ver di. Sa de ce er kek le rin o ku du ðu o kul da ise ba þa rý o ra ný yüzde 85 dedi. nha be ri 3 te Suriye deki kanlý fitne bitsin, þiddet sona ersin udi ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Su ri ye nin Hu mus þeh rin de ki o lay lar la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, kar deþ ve kom þu ül ke Su ri ye de mey da na ge len ve 300 ü aþ kýn ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan sal dý rý la rýn, tüm Müs lü man lar a ra sýn da de rin bir in fi a le yol aç tý ðý ný be lirt ti. nha be ri say fa 8 de Rusya: Muhalifler de silâhsýzlandýrýlmalý urusya nýn BM Daimî Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, BM Güvenlik Konseyinde karar tasarýsýný veto etmelerinin ardýndan yaptýðý açýklamada, Suriye de muhaliflerin de silâhsýzlanmasý gerektiðini ve onlarýn da eþit þekilde kýnanmasý gerektiðini söyledi. n7 de ISSN BOSNA DA KAR 2.5 METRE BOSNA-HERSEK TE ARALIK- SIZ DEVAM EDEN KAR YAÐIÞI SEBEBÝYLE BÝRÇOK KENTTE AFET ÝLAN EDÝLDÝ. KAR KALINLIÐI KIRSAL KESÝMLERDE 2.5 METRE. nhaberý SAYFA 7 DE

2 2 Y L HÝ KA H A D Ý S Münafýðýn alâmeti üçtür: Konuþtuðu zaman yalan söyler, söz verdiðinde sözünden döner. Kendisine emniyet edildiðinde hýyanet eder. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 17 / Ha di s-i Þe rif Me â li  Y E T Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de Allah'tan sakýnmanýzý tavsiye etmiþ bulunuyoruz. Nankörlük ederseniz, þurasý muhakkak ki, göklerde olan ve yerde olan herþey Allah'ýndýr. Nisa Sû re si: 131 /  ye t-i Ke ri me Me â li Asýl vazifemiz iman ve duâdýr Ýnsan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyâta mâruz ve hadsiz a dânýn hücumuna mübtelâ ve nihayetsiz fakrýyla beraber nihayetsiz hâcâta giriftar ve nihayetsiz metâlibe muhtaç olduðundan, vazife-i asliye-i fýtriyesi, imândan sonra duâdýr. mân, in sa ný in san e der; bel ki, in sa ný sul tan e - İder. Öy le i se, in sa nýn va zi fe-i as li ye si i mân ve du â dýr. Kü für, in sa ný ga yet â ciz bir ca na var hay van e der. Þu me se le nin bin ler de lil le rin den yal nýz hay van ve in sa nýn dün ya ya gel me le rin de ki fark la rý, o me se le ye vâ zýh bir de lil dir ve bir bür han-ý kâ ti dir. E vet, in sa ni yet i mân i le in sa ni yet ol du ðu nu, in san i le hay va nýn dün ya ya ge li þin de ki fark la rý gös te rir. Çün kü hay van, dün ya ya gel di ði va kit, â de tâ baþ ka bir â lem de te kem mül et miþ gi bi, is ti da dý na gö re mü - kem mel o la rak ge lir; ya ni gön de ri lir. Ya i ki sa at te, ya i ki gün de ve ya i ki ay da bü tün þe râ it-i ha ya ti ye si ni ve kâ i nat la o lan mü nâ se be ti ni ve ka vâ nîn-i ha ya tý ný öð - re nir, me le ke sa hi bi o lur. Ýn sa nýn yir mi se ne de ka - zan dý ðý ik ti dar-ý ha ya ti ye yi ve me le ke-i a me li ye yi, yir mi gün de ser çe ve a rý gi bi bir hay van tah sil e der; ya ni o na il ham o lu nur. De mek, hay va nýn va zi fe-i as - li ye si ta al lüm le te kem mül et mek de ðil dir; ve mâ ri fet kesb et mek le te rak kî et mek de ðil dir; ve ac zi ni gös ter - mek le me ded is te mek, du â et mek de ðil dir. Bel ki va - zi fe si, is ti da dý na gö re ta am mül dür, a mel et mek tir, u - bû di yet-i fi i li ye dir. Ýn san i se, dün ya ya ge li þin de, her þe yi öð ren me ye muh taç ve ha yat ka nun la rý na câ hil. Hat tâ yir mi se - ne de ta ma men þe râ it-i ha ya tý öð re ne mi yor. Bel ki, â - hir-i öm rü ne ka dar öð ren me ye muh taç. Hem ga yet â ciz ve za yýf bir sû ret te dün ya ya gön de ri lip, bir i ki se - ne de an cak a ya ða kal ka bi li yor. On beþ se ne de an cak za rar ve men fa a ti fark e der; ha yat-ý be þe ri ye nin mu â - ve ne tiy le an cak men fa at le ri ni celb ve za rar lar dan sa - ký na bi lir. De mek ki, in sa nýn va zi fe-i fýt ri ye si ta al lüm - le te kem mül dür, du â i le u bû di yet tir. Ya ni, Ki min mer ha me tiy le böy le ha kî mâ ne i da re o lu nu yo rum? Ki min ke re miy le böy le müþ fi kà ne ter bi ye o lu nu yo - rum? Na sýl bi ri si nin lû tuf la rýy la böy le nâ ze ni nâ ne bes le ni yo rum ve i da re e di li yo rum? bil mek tir. Ve bin den an cak bi ri si ne e li ye ti þe me di ði hâ câ tý na dâ ir, Kà di ü l-hâ câ ta li sân-ý acz ve fakr i le yal var mak týr; ve is te mek ve du â et mek tir. Ya ni, ac zin ve fak rýn ce nah - la rýy la ma kam-ý â lâ-i u bû di ye te uç mak týr. De mek, in san bu â le me i lim ve du â vâ sý ta sýy la te - kem mül et mek i çin gel miþ tir. Ma hi yet ve is ti dad i ti - bâ riy le her þey il me bað lý dýr. Ve bü tün u lûm-u ha ki - ki ye nin e sâ sý ve mâ de ni ve nu ru ve ru hu, mâ ri fe tul - lah týr. Ve o nun üs sü l-e sâ sý da i mân-ý bil lâh týr. Hem in san, ni ha yet siz ac ziy le ni ha yet siz be liy yâ ta mâ ruz ve had siz a dâ nýn hü cu mu na müb te lâ ve ni - ha yet siz fak rýy la be ra ber ni ha yet siz hâ câ ta gi rif tar ve ni ha yet siz me tâ li be muh taç ol du ðun dan, va zi fe-i as - li ye-i fýt ri ye si, i mân dan son ra du â dýr. Du â i se, e sâs-ý u bû di yet tir. Na sýl, bir ço cuk, e li ye tiþ me di ði bir me - râ mý ný, bir ar zu su nu el de et mek i çin ya að lar, ya is - ter; ya ni, ya fi i lî, ya kav lî li sân-ý ac ziy le, bir du â e der, mak su du na mu vaf fak o lur. Öy le de, in san, bü tün zî - ha yat â le mi i çin de nâ zik, nâ ze nin, naz dar bir ço cuk hük mün de dir. Rah mâ nir ra hî min der gâ hýn da, ya za af ve ac ziy le að la mak ve ya fakr ve ih ti ya cýy la du â et mek ge rek tir; tâ ki, ma kà sý dý o na mu sah har ol sun ve ya tes hî rin þük rü nü e dâ et sin. Yok sa, bir si nek ten vâ - vey lâ e den ah mak ve hay laz bir ço cuk gi bi, Ben kuv - ve tim le bu kà bil-i tes hîr ol ma yan ve bin de re ce on - dan kuv vet li o lan a cîb þey le ri tes hîr e di yo rum. Ve fi - kir ve ted bî rim le ken di me i ta at et ti ri yo rum de yip küf rân-ý ni me te sap mak, in sa ni ye tin fýt rat-ý as li ye si - ne zýd ol du ðu gi bi, þid det li bir a za ba ken di ni müs te - hak e der. Söz ler, 23. Söz, 4. Nok ta LÛ GAT ÇE: B u sa bah er ken den sa hil de ki ye ri ni al dý ih ti yar yi ne. Göz - le ri ni uf ka di kip dü þün ce le re dal dý. San ki an laþ mýþ lar gi bi o genç de dam la yý ver di. Se - lâm ve hal ha týr fas lýn dan son ra: Bu sa bah er ken ci si niz. de di. E vet, kan dil ge ce si nin sa ba hýn da bir de ði þik lik ol sun is te dim. Sa bah Na ma - zý ný Dol ma bah çe Ca mi i nde ký la yým de - dim. Ha, kan di li niz mü ba rek ol sun. Si zin de ev lâ dým de di. Yi ne hiç ko nuþ ma dan u zun müd det uf ka doð ru öy le ce bak tý lar. U fuk ta gö rü - le cek pek faz la bir þey de yok tu bu sa bah. Bo ðaz sis ler al týn da. Bi raz dan bel ki a çý la - cak. A ma in sa nýn ru hu nu sý kan bir þey di bu. A de ta gör mek is te di ði hal de gö re me - yen, zi fi ri bir ka ran lýk i çin de ki in sa nýn ha li gi biy di. Kar þý ta raf ta her da im gör dü - ðü bir man za ra yý bir tür lü gö re me mek de ge ri yor du in sa ný. Bu gün ha va sis li. Bel ki de gü zel o la - cak. Ýh ti yar bir þar ký sö zü mý rýl da nýr gi bi: Gay rý bek le me ye kal ma dý ta kat Gö rün sün kar þý dan Stan bul þeh ri Bö lük pör çük, o ra dan bu ra dan, ha týr la - ya bil di ði ka dar o ku du. Son ra ta ma mý ný düz gün ce... Gü zel miþ de di. Ki me a it bu nun söz - le ri? Nâ zým Hik met in de di. O o o, siz Nâ zým Hik met ten de þi ir ler bi li yor su nuz. Eh, ca ným, bu dün ya nýn in sa ný yýz. Yer al týn da ya þa mý yo ruz her hal de. Hem gü - zel lik le ri ne re de gör sek, a lý rýz. Ken di mi ze a it bi li riz. Kan dil ge ce si de di niz de, ha ya tým da hep bü yük de ði þik lik ler ol sun is ti yo rum. A ma bir tür lü ger çek leþ mi yor. Ge ce ler ge li yor, ge ce ler ge çi yor Ben yi ne ay ný, ben yi ne hep o in sa ným. Genç, bu so ruy la san ki bir soh be tin ka - pý sý ný a ra la yý ver di. O ka dar iç ten ve sa mi - mî söy le di ki, ih ti yar ce vap ver mek i çin pek a ce le et me di. San ki bu so ruy la ken di - si ni an la tý yor du genç. Ge ce ler ge li yor, ge ce ler ge çi yor Ba - zen bir iþ ya par ken ya da ab dest a lýr ken ba na da ay ný þey ler o lur. Ab dest bi ter, far kýn da de ði lim dir. Ba zen na maz bi ter, o da öy le. O to ma tik pi lo ta tak mý þýz san ki. U çak lar da da o lur ya. Pi lot o to ma ti ðe ta - kar, ge çer i þi ne ba kar. Son ra tek rar i da re - yi e li ne a lýr. Ön ha zýr lýk yok sa bir þey de öy le o lu yor her hal de. Ha yat da o to ma tik pi lot gi bi gi di yor. Gün le ri miz de, i ba det le ri miz de böy le. Genç: Gü zel i fa de et ti niz. A - ma bir ça re si ol ma lý. Bu nu aþ ma lý in san. A lýþ kan lýk iþ te, o nu kas te di yo rum za ten. A lýþ ma mak i çin ne yap mak la zým? Ýh ti yar ez be rin den bir cüm le o ku du: Ül fet ve â - det ve yek ne sak lýk per de - le ri al týn da çok ha ri ka ha ki - kat ler giz le ni yor. (E mir dað Lâ hi ka sý, 352) Hoþ gel din yâ Ra su lal lah! Ko nuþ ma lar - 2 SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Bi raz a çar mý sý nýz? Þöy le dü þü ne lim: Ýs tan bul a her gün bin ler ce, on bin ler ce tu rist ge li yor ta ri hî e ser le ri, ca mi le ri, kub be le ri gör me ye. Þim di, A ya sof ya yý ya da Sü ley ma ni ye yi ge zen o tu rist le re da ha bü yük ve çok da - ha muh te þem bir kub be den söz et sek Me se lâ? de di genç. Me se lâ baþ la rý ný kal dý rýp ü ze ri miz de ki gök kub be yi sey ret me le ri ni, o nun di rek - siz na sýl dur du rul du ðu nu söy le sek, on - dan bah set sek. O za man bu lun du ðu þe - hir den kal kýp da bu ra la ra ka dar gel mek zah me ti ne kim se kat lan maz dý. El li-alt mýþ met re ça pýn da ki bir kub be yi sey ret mek i çin in san lar bu ra la ra ka dar ge li yor lar. Hay ret e di yor lar. Gü zel, i yi A ma o kub be nin ör nek a lýn dý ðý ve ger - çek ten di rek siz du ran bu gök kub be da ha mý az sey re lâ yýk sen ce? Ha yýr de di. Ül fet iþ te bu. A lýþ kan lýk bu. U zat el le - ri ni. Bak, þu beþ par ma ðýn bir ta ne si ol ma - sa, bir çok i þi ya pa maz dýk. El le rin, beþ par mak la be ra ber el dir. E vet, has ta ne de kal dý ðým gün ler de bu nu da gör düm. Baþ - par ma ðý a me li yat la a lý nan bir has ta nýn bir þe yi tut ma ya ça lý þýr ken na sýl zor lan dý - ðý ný gö rün ce an la dým. O has ta nýn ye re bir þey al mak i çin e ði lip de baþ par ma ðý - nýn ol ma dý ðý o an fark et ti ði ni gö rün ce göz le rim do lu ver di. E lim de ki beþ par ma - ðýn kýy me ti ni o za man an la dým. Bak, a yak la rý mýz da öy le. Ta ba ný mýz vü cut a ðýr lý ðý mý zýn yüz de kýr ký ný ta þý yor. Yüz de o tu zu dört par ma ðý mýz, ge ri ka lan yüz de o tu zu da baþ par mak la rý mýz çe ki - yor muþ. Her han gi bir an sik lo pe dik bil gi i çin ne re yi aç san bun la rý bu lur, o kur sun. Pe ki, na sýl o lu yor bu? Ýn ce cik bir ba cak, sek sen dok san ki lo luk bir vü cu du na sýl ta þý yor? Ýn san bun la rý dü þün - mez mi hiç? Bu ko ca göv de yi in - ce cik ba cak lar na sýl ta þý yor di - ye Ta þý mak la kal sa i yi, bir de yü rü yor lar e fen dim de di genç. Doð ru, doð ru. Hem, na sýl yü rü mek Bir ö - mür bo yu Ri va yet e der ler, zi - ya re te ge len bir grup Ý mam-ý Rab ba nî Haz ret le ri nden bir ke - ra met bek le miþ. Haz ret du ru mu an la mýþ. Ý ki a - dým a týp þöy le bir et ra fýn da do la nýp ye ri - ne o tur muþ. Bun dan da ha bü yük ke ra - met mi o lur? On ca ha ta la rý mý za ve yan - lýþ la rý mý za rað men Al lah bi zi a yak ta tu tu - yor de miþ. Der si ni ver miþ. Ül fet bu iþ te ev lâ dým. Ya ni? Ya ni a yak la rý mý zýn üs tün de du ru yo - ruz zan ne di yo ruz. Hâl bu ki bi zi a yak ta tu - ta ný ve o va zi yet te yü rü te ni u nu tu yo ruz. Ýl ginç de di. Ya Sis ler ha fif ha fif da ðýl ma ya baþ lar ken yi ne ih ti yar o þi i rin söz le ri ni mý rýl dan dý: Mar tý lar ah e der, çýr par lar ka nat Der ya lar a çý lýr, a çý lýr kat kat Gay ri bek le me ye kal ma dý tâ kat Gö rün sün kar þý dan Stan bul þeh ri Sa ray bur nu bu ra dan çok gü zel gö rü - nü yor de di. Genç: Üs kü dar da öy le. E vet, Ýs tan bul un man za ra sý bu ra dan çok gü zel. Ý yi yer seç mi þiz, de ðil mi am ca cý ðým? Eh, sa yý lýr. Bi raz son ra or ta lýk ka la ba - lýk la þýn ca, ye ni ge len le re bi zim de yer ver me miz ge re ke cek. Dün ya da böy le ev - lât. Bir yer bu lur, o tu rur sun, bir müd det mi sa fir o lur sun, son ra da hay di ba ka lým, baþ ka bir ye re ta þý nýr sýn. O tur du ðun bir bank gi bi bil þu dün ya yý. O nun ü ze rin de ken di ni az son ra baþ ka bir me kâ na ta þý - na cak bir mi sa fir gi bi bil. Bu sa bah dök tü rü yor su nuz ma þal lah. Eh, sen den ge li yor ev lât. Bir kan dil sa - ba hý nýn be re ke ti her hal de. Siz den de yan sý yan te cel li ler var. Mev lâ nâ öy le de - miþ: Bir in san gü zel ko nu þu yor sa, din le - ye nin gü zel li ðin den dir. Siz de hep can ku la ðýy la din li yor su nuz. Din le mek de di niz de, bir þey gel di ak - lý ma. Kü çük ken kan dil ge ce le ri nin sa ba - hýn da ken di mi bir baþ ka his se der dim. Ge ce nin fey zi gün dü zün de de de vam e di yor. On dan ol sa ge rek. Haz re ti Pey - gam ber in (asm) a dý a ný lýr da, o na a it bir ge ce ya þa nýr da, gün düz de de o nun be re - ke ti de vam et mez mi ev lât? Bak, Haz re ti Pey gam ber e (asm) a it bir ha tý ra din le dim ak þam. Na sýl dý? Hiç ke sil me yen saç lar E nes bin Ma lik an la tý yor: U zun kâ kül le rim var dý. Be ni sev mek i - çin o nu tu tar, a cýt ma dan çe ker di. An nem kâ kü lü me do kun maz: On la rý kes me ye ce ðim, Al lah Re sû lü (asm) on la rý tu ta rak çe ker di der di. (Ta - be râ nî, el-mu ce mü l-ke bîr, 1/249.) Ne ka dar gü zel miþ. E vet, gü zel Haz re ti Pey gam ber in (asm) ha tý ra sý na sa da kat gös te ren an ne ye ve bü tün an ne - le re se lâm ve rah met du â sý ol sun. E vet e vet, bü tün sev dik le ri mi ze de in - þal lah. *** Ge çen ar ka daþ lar la ko nu þu yor duk. Ne o la cak bu ha yat? Bu ha ya týn so nun da bi zi ne gi bi sür priz ler bek li yor? Ya þa dý ðý mýz ha ya ta ba ka ca ðýz. Ya ni, ce vap bu mu? E vet, na sýl ya þý yor sak, so nu muz öy le o la cak ev lâ dým. Son ra? Ya ni öl dük ten son ra sý? O nun da ce va bý bu cüm le nin de va - mýn da: Na sýl ya þý yor sak öy le ö lü rüz, na sýl ö lür sek de öy le di ri li riz. Ký sa ce vap lar ver di niz, a ma mâ nâ sý ü - ze rin de çok u zun dü þün mem ge re ke cek. Ev lât, biz ö lü me, e be dî ha ya ta Al lah ýn rah me ti ca ni bin den bak ma dý ðý mýz sü re - ce, bu ya þa dý ðý mýz ha yat ta ye ni bir a çý lým ya pa ma yýz. Tý ka nýr ka lý rýz bir yer de. Bak, a dam lar kar þý dan kar þý ya geç mek i çin yýl lar yý lý tü nel ler kaz dý lar. Bü yük e - mek ler sarf et ti ler. Ni ye? Ý le ri ki yýl lar da ha ya tý mýz bi raz ol sun ra ha ta ka vuþ sun di ye. Þim di o tü nel de ça lý þan iþ çi le rin hâ li ni bir dü þün se ne. Ya rý nýn in san la rý na ne ka - dar bü yük ni met le rin ha zýr lan ma sý na se - bep o lu yor lar. On lar hep bir ü mit le or - day dý lar. Tü ne lin u cun da ki ý þý ðý ha yal e - de me se ler, her hal de o ra da ol maz lar dý. Ka ran lý ða gi ren, ay dýn lý ðý u mar, öy le gi rer. I þýk lar sön dü ðün de hep ay dýn lý ðý bek le riz, hep yan ma sý ný bek le riz ý þýk la rýn. Bir an ol sun ak si ni dü þün me yiz. E be diy - yen yok ol mak gi bi bir þey dir bu. Dü þün - ce si bi le pe ri þan e der in sa ný. Bir ke re ý þý ða a lýþ tý mý göz ler, hep o ý þý ða ka vuþ mak is - ter. Ha yat de nen ý þý ðý tat tý mý in san, ö lü - mü de ay dýn lýk bil mek is ter. Ý nanç sýz in san la rýn ha ya tý mý za kat tý ðý ka ra lar, ö lü mün de ü ze ri ne le ke ler dü þü - rü yor, ka rar tý yor ha ya tý mý zý. Oy sa ha yat gü zel se, ö lüm de gü zel dir. Ha yat gü zel se, ha ya týn ö te si de gü zel dir. Bak, Be di üz za man Haz ret le ri nin Ha þir Ri sâ le si ve Yir min ci Mek tup ad lý e ser le ri - ni in ter net ten gir, bir o ku he le. O za man gö re cek sin ay dýn lýk uf ku ve yo lu. So ru - nun ce va bý o ra da giz li. An lat mak la ol mu - yor. Ba zý þey le ri ya þa mak lâ zým. Ha ni ba - zen in san bir sý kýn tý ya dü þer, an cak bir müd det son ra o sý kýn tý nýn ge çe ce ði duy - gu su ol ma sa, mah vo lup gi der. Hep bir ü - mit var dýr i çi miz de. Ü mit, rah me ti son - suz o lan dan ge lir. Ay nen öy le de Dur du ih ti yar. E vet, ay nen öy le de? de di genç. Al lah i çi mi ze bir ü mit ý þý ðý koy ma sa ö lü mün ar ka pla ný da çok ka ran lýk gö zü - ke cek. Hiç yan ma ya cak ý þýk lar gi bi ü mi - di miz tü ke ni ve re cek. A zap i çin de a zap o - lur du bu. Ba yý lý rým þu i fa de ye Yi ne dur du ih ti yar. Han gi si ne? Yir min ci Mek tup tan o cüm le yi tek rar et ti: Öy ley se, ka bir ka pý sý na að - la ya rak de ðil, gü le rek gi ri - niz. (Mek tu bat, 223) Biz þim di lik ih ti yar la gen - ci baþ ba þa bý ra ka lým. Yi ne mü sa it bir va kit te mi sa fir le - ri ol mak ü ze re vâ zýh: A çýk, a þi kâr, bes bel li. te kâ mül: Ý ler le me, ol - gun laþ ma. þe râ it-i ha ya ti ye: Ha - yat þart la rý. ka vân-i ha yat: Ha yat ka nun la rý. a dâ: Düþ man. Kà di ü l-hâ cât: Ýh ti - yaç la rý gi de ren Ce nâb-ý Hak.

3 3 HABER Y Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hic rî: 14 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 24 K. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Kupon No: 25 ni as ya.com.tr Ba þoð lu ve Ye ni As ya Ge çen haf ta rah met-i Rah man a tev dî et ti ði miz Sað lýk-ýþ Sen di ka sý O nur sal Baþ ka ný Mus ta fa Ba - þoð lu, 28 Þu bat ýn en hýz lý dö nem le rin de ba þör - tü sü yasaðýna kar þý ce sur ve ka rar lý bir mü ca de le ve rir - ken, ay ný za man da Ye ni As ya ya ya zý lar da ya zý yor du. O ya zý lar dan bi ri ni ge çen sene ga ze tey le bir lik te ver di ði miz 21 Þu bat e kin de de koy muþ tuk ta ri hin de ya yýn la nan Ye ni As ya yo lu na de vam e - der baþ lýk lý bu ya zý sýn da Ba þoð lu, o dö nem de ga ze te mi ze yö ne len yo ðun bas ký la rý de ðer len di ri yor ve þöy le di yor du: A ra lýk lar la da ol sa yaz mak tan bü yük þe ref duy du - ðum Ye ni As ya ga ze te si, 30 yý lý aþ kýn bir sü re dir mil le - ti mi ze doð ru yu ve gü ze li bul ma da, ül ke yi se vip sa hip çýk ma da yol gös ter mek te, ý þýk tut mak ta dýr. Son za man lar da ön ce ga ze te nin im ti yaz sa hi bi sa - yýn Meh met Kut lu lar a bir de me cin den do la yý ce za ve - ril di; ar dýn dan, ga ze te ye ön ce bir ay, son ra bir haf ta sü rey le ka pa týl ma ka ra rý gel di; ya zar lar A li Fer þa doð lu, Ha lil Ý. Ak gün ler ve so rum lu Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü sa yýn Mus ta fa Dö kü ler mah kûm e dil di. (...) Ye ni As ya ga ze te si, top lu ma ya rar lý ol ma il ke si ni ger çek - leþ tir mek i çin el bet te yo lu na de vam e de cek tir. Ga ze te yö ne - ti ci le ri, geç miþ te de ba zý zor luk lar la kar þý laþ mýþ lar dýr; a ma bu zor luk lar on la rý yo lun dan a lý ko ya ma mýþ týr. Bu gün kü yö ne ti - ci le rin de fark lý bir dü þün ce ta þý ma dýk la rý ka na a tin de yim. Ba þoð lu na o ya zý yý yaz dý ran ve yu ka rý da ki ik ti bas ta ör - nek le ri ni ver di ði bas ký lar, da ha son ra da ar ta rak de vam et ti. Kut lu lar Dep rem Ý lâ hî i kaz dýr de di ði i çin ce za e vi ne ko nu lup 276 gün o ra da tu tul du. Ga ze te 10 Ey lül-9 E kim 2001 ta rih le ri a ra sýn da bir ay sü rey le ka pa týl dý. Ý þin il ginç ta ra fý, bu ka rar in faz e dil dik ten ay lar son ra, ay ný dâ vâ, ka nun da ya pý lan de ði þik lik se be biy le tek rar gö rül dü ve bu de fa be ra at ka ra rý ve ril di. A ma ic ra e di len ka pat ma ka ra rý se be biy le uð ra dý ðý mýz ma ne vî ve mad dî ka yýp la rýn taz mi ni hiç gün de me gel me di. Hak sýz lý ðý, son ra dan hük me di len be ra at le tes cil e di len yan lýþ bir ka - ra ra müs te ni den, bir ay ka pa týl dý ðý mýz la kal mýþ ol duk. Ve yi ne il ginç bir nok ta: Ka pat ma ka ra rý na ge rek çe gös te ri len ve 1999 da çý kan Ha lil Ý. Ak gün ler im za lý Si ya sî dep rem ka pý da ya zý sýn da ki ön gö rü ve u ya rý, si ya set te tam bir dep re min ya þan dý ðý 3 Ka sým 2002 se - çi min de fi i len ger çek leþ ti... O zor gün ler de hep ya ný mýz da o lan mer hum Ba þoð - lu nu rah met du â la rýy la a ný yo ruz. **** Denk taþ tan bir ha tý ra da ha Baþ ya za rý mýz Kâ zým Gü leç yüz ün, mer hum Rauf Denk taþ i çin ka le me al dý ðý ve 17 O cak ta ya yýn la nan ilk ya zý sýn da þöy le bir pa saj var dý: Genç le re Ö ðüt ler ki tap çý ðý nýn gör dü ðü il gi den çok mem - nun o lan Denk taþ, pe þin den Sa a det Sýr la rý ný yaz dý, a ka bin de Kur ân dan Ýl ham lar sür pri zi ni yap tý. An cak bu ki ta býn gi riþ bö lü mü o la rak yaz dý ðý tak dim ya zý sýn da M. Ke mal le Ý nö - nü nün din le il gi li müs bet yak la þým la rýn dan bah se den i fa de - ler var dý. Ken di si ne bun la rýn tar týþ ma lý ol du ðu nu ve ki ta bý bu i fa de le ri çý ka ra rak neþ re de bi le ce ði mi zi bil di ren bir mek - tup yaz dýk. O nay ve ren ce va býn dan son ra ki ta bý ya yýn la dýk. Bu haf ta ki kö þe miz de, bu i fa de ler de ö zet le nen ya zýþ - ma la rý ak tar mak is ti yo ruz. Denk taþ söz ko nu su ki ta bý Ye ni As ya Ya yýn la rý na gön der di ðin de, ya pý lan in ce le me so nu cu u la þý lan ka na - a ti Gü leç yüz, E di tör sý fa týy la yaz dý ðý ta rih li mek tu bun da KKTC Cum hur baþ ka ný na þöy le i let ti: Genç le re Ö ðüt ler ve Sa a det Sýr la rý i sim li gü zel e ser le ri niz - den son ra ye ni ki ta bý ný zýn da ya yýn la rý mýz a ra sýn da neþ ri, ya - yýn ku ru lu muz ta ra fýn dan mem nu ni yet le be nim sen miþ tir. An cak, ki ta býn Gi riþ bö lü mü hak kýn da ya yýn ku ru lu muz - da be li ren bir dü þün ce yi arz et mek is ti yo ruz. Bu bö lüm de ge çen Ý nö nü, A ta türk ve din ba his le ri, Tür ki ye de za man za - man tar týþ ma ko nu su o lan has sas bir ni te lik ta þý mak ta dýr. Ye ni As ya Ya yýn la rý, ge rek gör me dik çe, bu tür tar - týþ ma la ra gir mek ten ka çýn ma yý, bir ya yýn pren si bi o la - rak ka bul et miþ tir. Bu pren si bin a ma cý, in san la ra ver - mek is te di ði miz i nanç ve gü zel ah lâk me saj la rý nýn, bu tür tar týþ ma lar la göl ge len me me si dir. Bu dü þün ce i le, ya yýn ku ru lu muz, Gi riþ bö lü mü nün ek te gö rül dü ðü þe kil de dü zen len me si nin, ya yýn pren - sip le ri miz ve ki ta býn da ha ge niþ is ti fa de ye ve si le ol ma - sý ný te min a çý sýn dan da ha uy gun o la ca ðý ka na a ti ne va - ra rak, mu va fa ka ti ni ze baþ vur ma yý ka rar laþ týr dý. Du ru mu bil gi ni ze su nu yo rum. En de rin say gý la rým la. Denk taþ da ta rih li ce va bî mek tu bun da o na - yý ný þöy le bil dir di: Mek tu bu nu za ve ki ta býn ba sý mý i çin il gi ni ze iç ten - lik le te þek kür e de rim. Gi riþ bö lü mü nü, tak dim et ti ði niz ye ni þek liy le ya - yýn la ya bi lir si niz. Bu ve si le i le se lâm ve say gý la rý mý su nar, e sen lik ler ve ça lýþ ma la rý nýz da ba þa rý lar di le rim. Böy le ce ki tap ya yýn lan dý ve çok il gi gör dü, çok ses ge - tir di. La ik çi ce nah da son de re ce öf ke li tep ki ler ver di. Bu ve si ley le, mer hum Denk taþ ý da bir kez da ha rah - met le yad e di yo ruz. Kar da bo zu lan yol lar, sü rü cü le ri zor lu yor ÝSTANBUL DA yak la þýk bir haf ta lýk kar ya ðý þýy la mü ca de le as falt yol la rý a de ta kös te bek yu va sý na çe vir di. Yol da mey da na ge len çu kur la ra gir me - mek i çin sü rü cü le rin yo ðun ça ba sarf et ti. Geç - ti ði miz gün ler de et ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla ba zý yer ler de be yaz ör tü nün ka lýn lý ðý 50 san - ti met re ye yak laþ tý. Be le di ye e kip le ri kar ve buz - la kap la nan yol la rý tra fi ðe a çýk tu ta bil mek i çin 24 sa at tuz la ma ça lýþ ma sý yap tý. Bütün bu kö tü ha va þart la rý as falt yo lun bo zul ma sý na se bep ol - du. Tra fik te sü rü cü ler zor an lar ya þa dý. Çu kur - la ra gir mek is te me yen sü rü cü ler a ni ma nev ra - lar yap mak zo run da kal dý. An cak 2009 yý lýn da ya pý mý ta mam la nan E-5 Ka ra yo lu nda ki as falt - ta her han gi bir o lum suz luk ya þan ma dý. Yol la rý pa ta tes tar la sý na ben ze ten ba zý sü rü cü ler, tra fik te i ler le mek te zor lan dýk la rý ný söy le di. Sü rü cü ler, cad de ve so kak lar da ki ze mi nin çok kö tü ol du ðu - nu, tra fik te güç lük le i ler le dik le ri ni i fa de et ti. Bu a - ra da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si e kip le ri nin 20 den faz la e kip le bo zuk ve par ça lan mýþ yo la mü da ha le et ti ði öð re nil di. Ýs tan bul / ci han Has ta ne de kor ku tan yan gýn BURSA U lu dað Ü ni ver si te si (U Ü) Týp Fa kül te si Has ta ne si nin ar þiv o da sýn da çý kan yan gýn, it fa - i ye ta ra fýn dan sön dü rül dü. Has ta ne nin bod - rum ka týn da ar þiv o da sý o la rak kul la ný lan bö - lüm de ge ce geç sa at ler de yan gýn çýk tý. Yan gý na ilk o la rak has ta ne per so ne li mü da ha le et ti. Ký sa sü re - de o lay ye ri ne ge len 7 it fa i ye a ra cý, ar þiv o da sýn da - ki yan gý ný di ðer bö lüm le re sýç ra ma dan sön dür dü. Has ta ne ar þiv le ri nin bü yük ha sar gör dü ðü yan gýn - da, has ta tah li ye si ya pýl ma dý. Ted bir a maç lý o la rak böl ge ye çok sa yý da am bu lans gön de ri le rek ha zýr bek le til di. Yan gý nýn çý kýþ sebebi nin be lir len me si a - ma cýy la so ruþ tur ma baþ la týl dý. Bur sa / ci han Dep rem ze de sað lýk çý, ta yin is ti yor TÜRK Sað lýk-sen dep - rem böl ge sin de gö rev ya pan sað lýk ça lý þan la - rý nýn ta yin ta lep le ri nin ge cik mek si zin ger çek - leþ ti ril me si ve mü ra ca - at la rýn da ko lay lýk sað - lan ma sý i çin Sað lýk Ba - kan lý ðý na baþ vu ru yap tý. Türk Sað lýk-sen ta ra - fýn dan ya pý lan baþ vu ru - da, E kim a yýn da Van da ya þa nan dep rem son ra - sýn da sað lýk ça lý þan la rý - nýn üs tün bir ça ba i le gö rev le ri ni ye ri ne ge - tir di ði ha týr la týl dý. Dep - rem son ra sýn da yo ðun bir ça lýþ ma ne ti ce sin de ve böl ge nin du ru mu dolayýsýyla sað lýk ça lý - þan la rý nýn hem fi zik sel o la rak hem de ma nen yýp ran dý ðý na dik kat çe - kil di. A ta ma ve Na kil Yö net me li ðin de tabiî a fet ler dolayýsýyla ken - di le ri ve bak mak la yü - küm lü ol du ðu ya kýn la rý mad dî ve ma ne vî za ra - ra uð ra yan lar dan a fet böl ge sin de o lup baþ ka böl ge le re git mek is te - yen le rin a ta ma ta lep le - ri nin de ðer len di ril me - si ne yö ne lik dü zen le - me nin yer al dý ðý ha týr - la týl dý. Baþ vu ru da, böl - ge de gö rev ya pan sað - lýk ça lý þan la rý nýn yö net - me li ðin il gi li mad de si u ya rýn ca ya pa cak la rý a - ta ma ta lep le ri ne i liþ kin iþ lem le rin ge cik ti ril - mek si zin ger çek leþ ti ril - me si is ten di. Ya pý la cak mü ra ca at lar da per so - ne le ge re ken ko lay lý ðýn sað lan ma sý ta lep e dil di. An ka ra / ci han E ÐÝ TÝM-BÝR-SEN Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer, kar ma e ði tim kav ra mý - na ge niþ a çý dan ba kýl dý ðýn da kar ma e ði tim dü ze ni nin za ten bi lim sel li ðe da yan ma dý ðý, ta ma men i de o lo jik ol - du ðu gö rül dü ðü nü be lir te rek, Ýn - san la rý tek fab ri ka dan çýk mýþ, ay ný ye te nek ler le i mal e dil miþ a raç lar gi bi dü þün me nin bi lim sel ol du ðu nu id di - a e den; za ten bi lim den an la mý yor de mek tir de di. Ye ni As ya ya ko nuy la il gi li a çýk la - ma lar da bu lu nan Ah met Ö zer, Tür - ki ye de kar ma e ði ti min ta ri hi ne ba - kýl dý ðýn da, 1927 yý lýn da Or ta Öð re - tim Da i re si, kar ma e ði ti mi ön gö ren bir ta sa rý ha zýr la dý ðý ný ve Ta lim ve Ter bi ye Da i re si nin kar þý çýk ma sý na rað men Ma a rif Ve ki li Mus ta fa Ne - ca ti ta ra fýn dan kar ma e ði tim uy gu la - ma sý na baþ lan dý ðý ný, Mil lî E ði tim es - ki Ba kan la rýn dan Me tin Bos tan cý oð - lu i se dün ya da kar ma e ði tim sor gu - la nýr ken, ül ke miz de bü tün o kul ve hat ta ders ha ne ve kurs la ra, ba zý is tis - na la rý ol sa da, yý lýn dan i - ti ba ren bü tün e ði tim ku rum la rý na kar ma e ði tim uy gu la ma zo run lu lu ðu ge tir di ði ni an lat tý. Ö zer, þöy le ko - nuþ tu: Öð ret men ler her bir öð ren - ci nin ih ti yaç ve ka bi li yet le ri ne gö re me tot la rý ný a yar la mak zo run da dýr - lar. Kýz er kek ay rý o kul lar da öð ret - men ler öð ren ci le ri nin il gi sa ha la rý na gö re ma ter yal seç mek te öz gür ken, kar ma o kul lar da kýz lar sýk sýk er kek - le rin ka bi li yet ve il gi sa ha la rý na mah - kûm ol mak ta dýr de di. Kar ma e ði tim uy gu la ma sý na ge çi - lir ken kar ma e ði ti min ve rim li li ði tar - tý þýl ma dý ðý gi bi ve li le rin is tek ve bek - len ti le ri de göz ö nü ne a lýn ma dý ðý ný da söy le yen Ö zer, Bu nun da ö te sin - de de mok ra si nin ha kim ol du ðu bir ül ke de e ði tim ba þa rý sý, kýz er kek fark lý lýk la rý ya da di ðer bü tün ger çek - ler göz ar dý e dil se da hi de mok ra tik bir ül ke nin de mok rat yö ne ti min, e - be veyn le rin ken di öz ev lat la rý ný kar - ma e ði tim de o kut ma ma is te ði ne say gý du yul ma sý ve bu nu bir de mok - ra tik hak o la rak gö rül me si ge re kir. Bu nok ta dan ha re ket le va tan da þýn, de mok ra tik e ði tim hak ký ta le bi kar þý - lan ma lý, kar ma e ði tim da yat ma sý son bul ma lý dýr. Va tan da þýn is tek le ri ne ha - yýr di yen bir an la yýþ ye ri ne is te ðin bir hak o la rak gö rüp se çe nek su nan bir ol gun lu ða ih ti yaç var. De mok ra tik bir hak o la rak kar ma e ði ti min al ter na ti fi o kul lar a çýl ma lý, a çý la bil me li de mok ra - si a dý na kar ma e ði ti me da ir ge nel ge en ký sa za man da kal dý rýl ma lý dýr. KAR MA E ÐÝ TÝM E ÞÝT LÝK Ý ÇÝN GE TÝ RÝL DÝ FOS ÇIK TI Bu sis te mi ge ti ren le rin he de fi nin ka dýn er kek e þit li ði sað la ma ol du - ðu nu be lir ten Ö zer, Gü nü müz e ði - ti mi ne bak tý ðý mýz za man kar ma e ði - ti min fos çýk tý ðý ný ra hat lýk la söy le ye - bi li riz. Ge li nen nok ta da e þit lik sað la - na ma dý ðý gi bi, tam ter si, du rum ka - dýn la rýn a ley hi ne dö nüþ tü. Bu nok ta - da da gö rü len ba þa rý sýz lýk kar ma e ði - tim zo run lu lu ðun dan en ký sa sü re de dö nül me si nin za ru rî ol du ðu nu or ta - ya koy mak ta dýr de di. Mar din Va li si Ha san Du ru er, Gü ney do ðu da kar ma e ði tim se be - biy le, a i le ler 13 ya þýn dan son ra ço - cuk la rý ný o ku la gön der mi yor. Ay rý sý nýf lar o luþ tu rul ma sý ye rin de o lur de di ði ni bil di ren Ah met Ö zer, As - lýn da bu söz ler, Tür ki ye ger çek le ri - nin di le ge ti ril me sin den i ba ret ti. Fa kat, ta bu lar ve zi hin ler de ki komp leks li an la yýþ ne de niy le, kim se bu ko nu yu tar týþ ma mak ta dýr. E ði - tim-bir Sen, Di yar ba kýr, Van, Bit lis, Si irt, Mar din, Bat man baþ ta ol mak ü ze re o ku ma yaz ma o ra ný en dü - þük il ler de yüz yü ze gö rü þe rek yap - týr dý ðý an ket te bu lu nan Ne den kýz ço cuk la rý ný zý o ku la gön der mi yor - su nuz? so ru su na ve li le rin yüz de 60 ý Ah lâ kî de ðer le ri mi zi ko ru mak is ti - yo ruz, o kul lar da ki e ði ti me gü ven mi - yo ruz. ya ný tý ný ver miþ tir de di. Kar ma e ði tim da yat ma sý bit sin E ÐÝ TÝM-BÝR-SEN GENEL SEKRETERÝ AHMET ÖZER, BÝLÝMSEL BÝR TEMELE DAYANMAYAN, TAMAMEN ÝDEOLOJÝK KARMA EÐÝTÝM DAYATMASININ VELÝLERÝN ÝSTEKLERÝ DOGRULTUSUNDA KALDIRILMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. FATÝH KARAGÖZ AN KA RA KAR MA E ÐÝ TÝM O KUL DA, BA ÞA RI YI DÜ ÞÜ RÜ YOR ÖZER ABD de 2008 yý lýn - da Stet son Ü ni ver si te - si nin yü rüt tü ðü dört yýl lýk pi lot a raþ týr ma nýn so nuç - la rý son de re ce çar pý cý ol - du ðu nu i fa de e de rek, Kar ma o kul da o ku yan er kek le rin yüz de 55 i sý - na vý ba þa rýy la ver di. Bu na kar þý lýk sa de ce er kek le rin o ku du ðu o kul da, ay ný sý - nav da ki ba þa rý o ra ný yüz - de 85 ti. Üs te lik de mog - ra fik ya pý, sý nýf ta ki öð ren - ci sa yý sý ve müf re dat ba - ký mýn dan i ki o kul ta ma - men bir bi ri nin ay nýy dý! Ýl - ko kul i ki den li se so na ka - dar öð ren ci ü ze rin - de ya pý lan a raþ týr ma ya gö re kýz lar yüz de 39 o ra - nýn da her gün ta ci ze uð - ru yor. Yüz de 29 u en az haf ta da bir ta ciz gö rü yor. Yüz de 89 o ra nýn da kýz öð ren ci, lâf ve ya ge ri den ha re ket le o kul da ta ci ze uð ru yor yaþ gru bu a ra sýn da be kar kýz la rýn do ðum yüz de 16 ar týþ ol - muþ bil gi si ni ver di. Karma eðitim sistemini getirenlerin he de fi nin ka dýn er kek e þit li ði sað la ma ol du ðu nu be lir ten Ö zer, Gü nü müz e ði ti mi ne bak tý ðý mýz za man kar ma e ði ti min fos çýk tý ðý ný ra hat lýk la söy le ye bi - li riz. Ge li nen nok ta da e þit lik sað la na ma dý ðý gi bi, tam ter si, du rum ka dýn la rýn a ley hi ne dö nüþ tü. Bu nok ta da da gö rü len ba þa rý sýz lýk kar ma e ði tim zo run lu lu ðun dan en ký sa sü re de dö nül me si - nin za ru rî ol du ðu nu or ta ya koy mak ta dýr de di.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com A da na a dý na Yýl lar ön ce, A da na a dý na di ye bir ya zý ka le - me al mýþ tým. O gün den bu gü ne a ra dan çok za man geç ti. Biz de de ðiþ tik, in san lar da de - ðiþ ti, me kân da de ðiþ ti. Ya ni hiç bir þey ay ný kal - mý yor. Bu as lýn da i yi bir þey. Hiç bir þe yin ay ný kal ma ma sý, yü ce Al lah ýn bir kud ret gös ter ge si, sa nat gös ter ge si, i da re gös ter ge si ya ni, her bir a - lan da ki es ma gös ter ge si dir. O za man, A da na nýn fark lý bir yü zü i le kar þý laþ - mýþ tým. Ko ca man þeh rin or ta ye rin de kal mýþ, mu sý kî ve sa nat sal faaliyet ler le bir za man di li mi ge çir miþ tik. Ýs lâm ýn fark lý do ku la rý, mu sý kîde, hüsn-ü hat - ta, tez hip te, eb ru da ken di ni sa nat dal la rý o la rak gös te ri yor du. Þim di ne a cý ki þe hir de yin ce ak la, be ton yý ðýn - la rý, ka la ba lýk lar ve par lak vit rin ler ak la ge li yor. Oy sa þe hir de mek, sa nat de mek ti. Þe hir de mek, kim lik de mek ti. Þe hir de mek, ta ri hî e ser ler de mek ti. Þe hir de mek, es te tik de mek ti. Ve fark lý fark lý dü þün ce ler de mek ti. Fark lý fark lý mes lek ler de mek ti. ** A ra dan yýl lar geç tik ten son ra, ye ni den A da - na da bu lun mak, in sa na fark lý duy gu lar ya þa tý yor. Bir þeh re, bir in san fark lý fark lý za man lar da yüz - ler ce kez gi dip gel se de, hiçbi ri di ðer bi riy le ay ný ol mu yor. Tü yap Ki tap Fu a rý ve genç ler le Ken di niz le Kü - rü yü þe Çý kýn prog ra mý çer çe ve sin de bu lun du ðu - muz A da na, ye ni ye ni hiz met er le riy le bi ze çok fark lý duy gu lar ya þat tý lar. Ki tap fu a rýn da, ba zý ya zar dost la rý mýz la Ýs tan - bul ha tý ra la rý ný, bir baþ ka þe hir de ko nuþ mak da ha bir fark lý i di. De ðin mek is te di ðim bir þey var ki, A da na da ki o ku yu cu pro fi li ba na da ha fark lý gel di. A da na da ki o ku yu cu la rýn, dü þün ce ni ze ka týl - ma sa da, si zin dü þün ce ni zi sor gu la yan ve fark lý dü þün ce ler i çe ri sin de ol du ðu nuz a çýk ol du ðu hal - de, si zin dü þün ce niz den is ti fa de et mek i çin uð - raþ ma la rý ba na çok an lam lý gel di. O ku yu cu ha ný me fen di ler den bi ri si, Ba na, Po - zi tif Pen ce re ki ta bý ný zýn muhtevasýný ký sa ca bir ö - zet ler mi si niz? de di ve dik kat le din le me ye baþ la dý. Ve ger çek ten her cüm le niz de ki ke li me le ri i ti na i le din le di ði ni his se di yor su nuz. Bu çok an lam lý i di. Yi ne ü ni ver si te li bir öð ren ci ha ný me fen di, Ki - ta bý nýz ba na ne ka zan dý ra cak bi raz bah se de bi lir mi si niz? þek lin de ki so ru su, cid dî bir müþ te ri ol - du ðu nu gös te ri yor du. Yi ne bir o ku yu cu, Ki ta bý ný zý o ku dum. Doð ru - su be ni çok et ki le di. Çok i yi ce kes ti re me dim, a ma ki ta bý nýz be ni a pay rý bir dün ya ya ça ðý rý yor du. Bir yer le ri i þa ret e di yor ol du ðu a çýk tý. Ki ta bý ný zý bi raz za man geç sin bir kez da ha o ku ya ca ðým. þek lin - de ki ki þi sel yo rum la rý ný pay la þý yor du. Bu a çý lar dan bak tý ðý mýz da, ki tap fu ar la rý bi raz da ya zar la rýn bo yu nun öl çü sü nü gör dük le ri, o ku - yu cu-ya zar he sap laþ ma sý nýn ol du ðu or tam lar dýr. Ne gü zel, at tý ðý nýz a dý mýn he sa bý ný ve re ce ði niz or tam la rýn da ha dün ya da i ken ol ma sý. Tam bir he sap gü nü an tren ma ný gi bi. ** A da na da, fark lý þe hir ler den gel miþ genç le ri mi zin o ku ma prog ram la rý na da ka týl dýk. Genç ler le soh - bet ler et tik. Doð ru su her bir kar de þi miz ger çek ten o tu rup din len me si ge re ken ve ken di sin den is ti fa de e dil me si ge re ken bir zen gin li ðe sa hip ler. Bir ak þa mý mý zý da hem genç le ri miz den hem de a ða bey le ri miz den o lu þan top lu lu ða, Ken di niz - le Yü rü yü þe Çý kýn prog ra mý yap týk. Doð ru su, her yaþ ta a ða bey, dost ve kar deþ le ri - mi zin bu lun du ðu or tam da, her kes ken din ce þöy - le bir yü rü yüþ yap tý. ** Ta biî git ti ði miz þe hir ler de ki es ki dost la rý mý zý da a ra dýk. O es ki dost la rý mýz dan ca mi a mýz la ta nýþ ma yan - lar var sa, bu ta nýþ ma lar sað lan mýþ ol du. Ken di siy le yýl lar ön ce sin den ta nýþ tý ðý mýz u lus - lar a ra sý fut bol me na je ri Mu hit tin Ün lü Bey le, a - ða bey le ri mi zi ta nýþ týr dýk. Kýy met li me na je rin il - köð re tim öð ren ci si Ka an ýn ka yýt la rý çok tan def - te ri mi ze gir di. Oy sa Ka an da da ha bi zim le ta nýþ - ma ya gel me den ön ce, bi zim ki tap la rýn, bi yog ra fi - mi zin ka yýt la rý na ce bin de ki tek no lo jik ay gýt la u - laþ mýþ ve ba na o bil gi ler le gel di. Ta biî biz de o na, Po zi tif Pen ce re i sim li ki ta bý mýz dan, ba ba sý na i se, Mut lu A i le Mo de li ki ta bý mýz dan im za la dýk. An lý yo ruz ki, in san ne þart lar da ya þý yor o lur sa ol sun, ya an ne dir, ya ba ba dýr, ya da bir ev lât týr. Bu duy gu lar hiç yaþ lan ma yan duy gu lar dýr. Ve bu çok tat lý bir duy gu ha li dir. Ta biî ö zel lik le cid dî kah ra man lýk la ra im za a - tan, ba yan ab la ve kar deþ le ri mi zi u nut ma mak ge - re ki yor. Ki tap fu a rýn da ki, Ye ni As ya re yo nun da ki ha re ket li li ðin a sýl sebep le rin den bi ri si, genç ü ni - ver si te li ha ný me fen di kar deþ le ri mi zin ça ba sý i le or ta ya çýk tý ðý an la þý lan, ar ka daþ la rý ný re yo na ge - tir me ça lýþ ma la rý i di. Bü tün Nur kah ra ma ný bay ve ba yan va kýf ve vâ kýf kar deþ le ri mi zi teb rik e di yor, bü yük le ri de genç le re o lan ö zen le rin den do la yý al kýþ lý yo rum. Teb rik A da na. A dý ný za, ca mi a mýz la if ti har e - di yo rum. A da na a dý na bir ya zý da ha ka le me al mýþ ol - duk. Yu na nis tan da Bir Bal kan Ma sa lý BALKANLARDAKÝ 50 EÞSÝZ OSMANLI ESERÝNÝ KONU ALAN FOTOÐRAF SERGÝSÝ ATÝNA DA KAPILARINI AÇIYOR. BALKANLARDAKÝ eþ siz Os - man lý e ser le ri ni ko nu a lan Bir Bal kan Ma sa lý ad lý ge zi - ci fo toð raf ser gi si, A ti na da ki ta ri hî A e ri des ha ma mýn da Yu nan hal ký i le bu lu þa cak. AB ta ra fýn dan fi nan se e di - len ve Go et he Ens ti tü sü, Yu - na nis tan Halk Sa nat la rý Mü - ze si, A ne mon þir ke ti ve 10 dan faz la si vil top lum ku ru lu þu nun ko or di nas yo nuy la ger çek leþ ti - ri len ser gi, 10 Þu bat Cu ma gü - nün den i ti ba ren ge zi le bi le cek. Bal kan lar da ki 50 Os man lý e se ri nin A ti na, Ti ran, Üs küp, Priz ren ve Bel grad dan 5 fo - toð raf sa nat çý sý ta ra fýn dan fo - toð raf ka re le ri ne ak ta rýl dý ðý ser gi, Os man lý dö ne mi a nýt la - rý na çað daþ bir pers pek tif ten bak ma im kâ ný su nu lu yor. Ser gi de Bal kan lar da Os - man lý dö ne min de ya pý lan baþ lý ca ca mi ler, ki li se ler, ha - mam lar, su ke mer le ri, ev ler ve köp rü ler ta ri hi, mi ma rî ö - zel lik le ri ve mev cut du ru mu i le göz ler ö nü ne se ri li yor. Bal kan lar da ki Os man lý e - ser le ri nin yüz de 98 i nin tah rip e dil di ði be lir ti lir ken pro je i le böl ge de ki ta ri hî ve kül tü rel mi ra sýn ko run ma sý i çin bi linç u yan dý rýl ma sý a maç la ný yor. Prof. Chris ti na Ko u lo u ri nin ta rih da nýþ man lý ðýn da böl ge - nin en i yi ta rih çi le ri nin bil gi le ri reh ber li ðin de ki fo toð raf lar dan o lu þan ser gi, Os man lý mü zi ði ve Os man lý dö ne mi ne a it ya - se min, gül, def ne, sa kýz ko ku - la rý nýn eþ li ðin de ge zi le cek. U lu sal sý nýr la rýn ö te si ne bak ma ve Bal kan lar da ki or - tak ta ri hi in ce le me fýr sa tý ve ren ser gi A ti na, Bel grad, Priþ ti ne, Üs küp, Ti ran, Brük sel in ya ný sý ra Al man - ya da da ser gi le ne cek. Pro je kap sa mýn da ay rý ca Go et he Ens ti tü sü nde ser gi ye i liþ kin bir su num ger çek leþ ti - ri le cek ve Ses siz Bal kan lar i - sim li bel ge se lin gös te ri mi ya - pý la cak. 30 da ki ka lýk bel ge sel film Bal kan Sa vaþ la rý nýn 100. yýl dö nü mü ve si le siy le Yu nan SKAI TV ka na lý ta ra fýn dan da gös te ri le cek. Pro je kap sa mýn - da dü zen le ne cek 6 dil de e ði - tim prog ram la rýy la i se ço cuk - la rýn yüz yýl da Bal kan - lar da ki hayatý öð ren me le ri, ta - ri hî mi ra sýn ko run ma sý ko nu - sun da bi linç sa hi bi ol ma la rý a - maç la ný yor. Pro je i le il gi li ay - rýn tý lý bil gi le re kan ta - le.com in ter net si te sin den e ri - þi le bi le cek. A ti na / a a BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. A cý ma sýz, mer ha met siz, zor ba. - Her han gi bir sa yý da o lan þey, a det. 2. Er kek ki þi, ka dýn kar þý tý. - Gö rü - nüþ te, gö rü nü þe gö re. 3. Bir ka - le nin ve ya tah kim e dil miþ bir ye - rin tes li mi. - Sal ta nat mer ke zi, Os man lý dö ne min de Ýs tan bul. 4. Ham mad de yi iþ le yip mal ü - ret me. - Es ki me tin ler de su. - Di vit ya zý hok ka sý. 5. Bir i þin, bir du ru mun so na er di ði za man ve - ya yer, ka dar. - As ma yý, om ca yý tut mak i çin, ü züm bað la rý na di - ki len a ðaç. 6. Yar dým is te nil di ði - ni an la tan bir söz. - Ta ký'nýn i - kin ci he ce si. - U yar ma, u ya rý. 7. Han gi an la mýn da bir söz. - Yay - la a tý lan, u cun da siv ri bir de mir bu lu nan in ce ve ký sa tah ta çu - buk. - Fars ça da su. 8. Bel li ku ral - la ra gö re ya pý lan çi çek dü zen le - me si. - Top la ma, bir a ra ya ge tir me. 9. Bý çak bi le me ye ya ra yan çe lik ten, çu buk bi çi min de a raç. - Yay van, ge niþ çe se pet. 10. Ka tý ci sim sý vý i çi ne ka rý þa rak sý vý du ru mu na geç mek. - Saz, ka mýþ ve ya in ce dal lar dan ö rü le rek ya pý lan, yi ye cek ve eþ ya taþýmak için kullanýlan saplý kap. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ca vi dan bin Þab rah ta ra fýn dan 19. a sýr da ku ru lan ve maz de izm a ki de - le ri ni ta þý yan sa pýk mez hep. 2. Ya pa ma mak, yap - ma dan du ra ma mak. 3. Ku ru ü züm, no hut ve bo - yun e ti i le ya pý lan ye mek. - Bir tem bih sö zü. 4. Ger çek leþ ti ril me si za ma na bað lý is tek. - Da vu lun tok mak la vu ru lan kýs mý. 5. Cam, çi ni, top rak vb.nden ya pýl mýþ de rin ce ça nak. 6. U zun du ru ma gel mek, bo yu bü yü mek. - Sý cak su da haþ la ma. 7. Ol ma sý ve ya ya pýl ma sý is te nen bir þe yin zi hin de al dý ðý bi çim. - Sat ranç ta, her yön de si yah tan be - ya za ve be yaz dan si ya ha bir ha ne at la ya rak L bi çi - min de ha re ket e den taþ. 8. Ýn gi liz ce de me rha ba ke li me si nin ký sa ca ya zý lý þý. 9. Ýlk se ya ha tin de ba - tan þa ta fat lý meþ hur ge mi. - Se len yum e le men ti - nin sim ge si. 10. Bi ri ni ve ya bir þe yi bul ma ya ça lýþ - mak. - Ge nel lik le bir þey koy ma ya ya ra yan, giy si - nin bel li bir ye ri a çý la rak i çi ne yer leþ ti ri len as tar BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M E L Ý K Ü L A D Ý L T U L U F E Y A D A L E T G Ý T A R E B E L E M E A F A D A L Ý T A L Ý K L E B E T E R A M E K M A H A E A K E T A B U S T A A T T A N A N E V Ý A Z Ý M E K T B A T A M K A L E N Ý Y A R A N Ý E N E K A M A K A L A T dan ya pýl mýþ par ça. 11. Ni ne. - Gün de lik le ça lý þan iþ çi. 12. Ben lik. - Ça lým, ku rum, te keb bür. Ev ren sel bir te ma i yi lik KÝMSE Yok Mu Der ne ði ta ra fýn dan bu yýl bi - rin ci si ni or ga ni ze e di len Her Göz den Ý yi lik Dün ya Ü ni ver si te le ra ra sý Ký sa Film Fes ti va li, 15 Þu bat- 30 Mart ta rih le ri a ra sýn da dü zen - le ni yor. A na te ma sý i yi lik yap ma bi lin ci ni art tý ra rak top lum da kar deþ lik ve pay laþ ma duy gu su nu ço ðalt mak o lan ký sa film fes ti - va li; her ka te go ri de ya pý la cak i yi lik te ma lý ký sa met raj lý film ler a ra cý lý ðýy la top lum da pay laþ mak ve i yi lik yap ma nýn bi lin ci ni o - luþ tur ma yý ve bu nun kit le le re ya yýl ma sý ný he def li yor. Kim se Yok Mu Der ne ði nin 72 ül ke de bu lu nan gö nül lü le ri a ra cý lý ðýy la Tür ki ye ge ne lin den Dün ya Ü ni ver si te le ri ne de baþ vu ru hak ký su nan ký sa film fes ti va li, Dün ya nýn bir çok nok ta sýn da o ku yan ü ni - ver si te genç le ri ni ev ren sel bir te ma o lan i yi lik te ya rýþ ma ya dâ vet e di yor. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si, Kül tür A.Þ, Yük sek Öð re tim Ku ru mu ve Mi mar Si nan Ü ni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te - BÝR KÝTAP Ýs tik lâl Þa i ri miz Meh met  kif BAÐCILAR Be le di ye si bir kül tür hiz me ti o la rak, Ýs tik lâl Þa i ri miz Meh met  kif i sim li bir e ser ya yým la dý. Mus ta fa Ýs met U zu noð lu nun ha zýr la - dý ðý ki tap ye di bö lüm den o lu þu yor. Her bö lüm - de Ýs tik lâl þa i ri nin fark lý bir yö nü an la tý lýyor. Meh met  kif in Ha ya tý ve E ser le rin den, Ka - rak te ri, þahh si ye ti ve Þi ir an la yý þý na ka dar bir - çok ko nu fark lý bö lüm ler le fark lý ya zar la rýn di lin - den an la týl mýþ. Kültür Sanat Servisi Me sut U ça kan si nin de des te ðiy le ger çek le þen fes ti val kap sa mýn da ba þa rý lý o lan e ser le re çe þit li ö - dül ler ve ri le cek. Her ka te go ri de ký sa film le ya rýþ ma hak ký su nan ký sa film fes ti va li nin jü ri le ri; yö net men Me sut U ça kan, Ya pým cý Sa - mi Dün dar, Kül tür Ba kan lý ðý si ne ma kül tür hak la rý mü dü rü Ne vin Se kiz çe ker. Her Göz den Ý yi - lik Dün ya Ü ni ver si te le ra ra sý Ký sa Film Fes - ti va li i çin in ter net ü ze rin den baþ vu ru lar 15 Þu bat- 30 Mart ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Kentimi Okuyorum TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þu be si Ço cuk ve Mi mar lýk Ça lýþ - ma la rý Mer ke zi ta ra fýn dan dü zen - le nen ya rýþ ma lar da de re ce ye gi re - rek ya yým la nan ki tap la rýn ya zar la rý im za gü nün de ço cuk lar la bi ra ra ya gel di. Ým ge Ki ta be vi nde dü zen le - nen Ken ti mi O ku yo rum Ço cuk Ki tap la rý im za gü nü ne a i le le riy le ge len ço cuk lar, üc ret siz ve ri len ki tap la rý ya zar la ra im za lat tý lar. Ým za gü nün de yer a lan ya zar la rýn ki tap la rý, ço cuk lar da mi mar lýk ve þehir kül tü rü ne da ir far kýn da lýk o luþ tu rul ma sý ný he def le yen gör - sel ve ya zý lý e ser ler ü re til me si a - ma cýy la dü zen le nen Genç Se yir - ci i çin O yun Yaz ma, Ken ti mi O ku yo rum Ço cuk Ki tap la rý ya - rýþ ma la rý so nu cun da de re ce ye gi - re re rek Mi mar lar O da sý An ka ra Þu be si ta ra fýn dan ya yým la nan e ser - ler den o lu þu yor. An ka ra / a a Lit van ya lý res sam Ýs tan bul da ki ilk ser gi si ni aç tý LÝTVANYALI Res sam A si ja Ra da vi ci e ne nin Tür ki - ye de ki ilk re sim ser gi si, Ta rýk Za fer Tu na ya Kül tür Mer ke zin de a çýl dý. Ko nuy la il gi li ya pý lan a çýk la ma - ya gö re, Ka za kis tan boz kýr la rýn dan, bü yü le yi ci A lu- Ta u Da ðý nýn gü zel li ðin den, Lit van ya göl le ri i le or - man la rýn dan ve an tik Mý sýr kül tü rün den il ham a lan res sam A si ja Ra da vi ci e ne nýn e ser le ri, 17 Þu bat ta ri hi - ne ka dar Ýs tan bul lu sa nat se ver ler le bu lu þa cak. Ser gi - nin Ýs tan bul un ar dýn dan, Ýz mir, An ka ra ve An tal - ya da da a çýl ma sý plan la ný yor. Ýs tan bul / a a

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Bir kim se ve ya bir me se le söz ko nu su ol du ðun da, söy le nen le ri ay nen ka bul e dip, tak lit çi mi o lur su nuz, yok sa, a raþ tý rýr tah kik mi e der si niz? Ve ya þöy le so ra lým: Bir kim se ve ya bir me se le hak kýn da: Bir þey gör dük, bir þey duy duk, bir þey se zin le dik Ne ya pa ca ðýz, ne yap ma lý yýz? Bi ri göz le, göz lem le; di ðe ri ku lak la, du yum la; ö bü rü kalp le, sez gi i le il gi li. (0505) Si vil bü rok rat la rýn yap týk la rý as ke rî uy gu la ma lar... Ge çen ler de ö zel bir i þi min ta ki bi i çin yo lum dev le tin bir res mî ku ru mu na düþ tü. Yýl lar ca Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn çe þit li bi rim le rin de öð ret men ve ya i da re ci o la rak ça lý þan bi ri si o la rak dev let çar ký nýn ne de re ce bü rok ra tik bir þe kil de iþ le di ði ni bi li yo rum. Ve bu du ru mun va tan da þý na sýl da pe ri þan e dip bez dir di ði ni de bi len bir ki þi o la rak a ra dan ge çen u zun ca bir za ma na rað men, dev le tin res mî ku rum la rýn da ki uy gu la ma da hiç bir de ði þik lik ol ma dý ðý ný, ço ðu dev let me mur la rý nýn va tan da þý a þa ðý la yý cý yak la þý mý nýn, ge rek siz bü rok ra tik uy gu la ma la rýn, bu gün git, ya rýn gel zih ni ye ti nin ar ta rak de vam et ti ði ne þa hit ol dum. Ku ru mun dýþ ka pý sý nýn gi ri þin de te pe den týr na ða bir a ra ma dan son ra, da nýþ ma dan i þi ni zin gö rü le ce ði bi ri min ne re si ol du ðu nu so ru yor su nuz. A dam çok ký sa ve kes tir me bir i fa de i le ce vap ve ri yor. An la þý lan o ki i kin ci bir so ru yu sor ma nýz du ru mun da a za rýn ge le ce ði ni his se di yor su nuz. A za rý i þit me mek i çin i þi ni zin düþ tü ðü res mî bi ri mi zor da ol sa bu lu yor su nuz. E sas mo ral bo zu cu sü reç bun dan son ra baþ lý yor. Gi riþ te ki ilk mu ha ta bý nýz ha liy le hiz met li o lu yor. O na der di ni zi söy lü yor su nuz, hiz met li de o ra nýn ha va sýn dan et ki len miþ o la cak ki o da ol duk ça cid dî ve kes tir me i fa de ler le ya me mur be yin ye rin de ol ma dý ðý ný ve ya þim di lik gir me ye i zin ol ma dý ðý ný söy lü yor. Za ma ný ný zýn ký sýt lý ol du ðu nu, bu nun i çin müm kün se bir an ön ce gö rüþ me niz ge rek ti ði ni söy lü yor su nuz. Hiz met li de bel ki hak lý o la rak ken di si ne ve ri len em rin böy le ol du ðu nu, do la yý sýy la ken di si nin ya pa ca ðý bir þey ol ma dý ðý ný be yan e di yor. Bek le mek ten baþ ka ça re ni zin ol ma dý ðý ný an lý yor ve is ter is te mez bek li yor su nuz. Ve ni ha yet hiz met a mi rin den i zin al dýk tan son ra i çe ri ye gi ri yor su nuz. Me mur bey ö nün de ki bil gi sa ya ra o de re ce ken di ni kap týr mýþ ki bel ki de si zin i çe ri ye gir di ði ni zi da hi fark et me miþ ol ma lý ki ver di ði niz se la mýn se siy le ba þý ný kal dý rý yor, göz u cu i le si zi þöy le bir süz dük ten son ra, hý ý, söy le ba ka lým di yor. Di lek çe ni zi u za tý yor su nuz, me mur bey þöy le bir gö zu cu i le o ku duk tan son ra, ya nýn da ki boþ bir ma sa ya di lek çe ni zi a tý yor ve sen git i þi nin o lup ol ma ya ca ðý ný biz sa na ha ber ve ri riz di yor ve ö nün de ki bil gi sa yar i le meþ gul ol ma ya de vam e di yor. Siz müm kün i se i þi ni zin bir an ön ce so nuç lan dý rýl ma sý i çin ri ca da bu lu nu yor su nuz. Me mur bey hý þým la; Bu ra sý iþ le rin he men hal le di le ce ði bir yer de ðil.. De dik ya, i þi nin bi tip bit me di ði ni te le fon la öð ren me ye ça lýþ di ye rek ke sip a tý yor. Dev let da i re le rin de iþ ta ki bi nin az çok yo lu nu yor da mý ný bil di ðim hal de ya þa dýk la rým böy le ol du ðu na gö re, bu iþ le rin a ce mi si o lan, ba zý köy lü ga ri ban la ra re va gö rü len mu a me le le rin a cý ma sýz lý ðý ný her hal de tah min e der si niz. Gö re bil di ðim ka da rýy la bu nok ta da ne va tan daþ hak ký ný, hu ku ku nu bi li yor; ne de dev le tin me mu ru va tan da þa kar þý o lan va zi fe ve so rum lu luk la rý ný bi li yor. Va tan daþ ken di si ne te pe den ba kan, su rat a san, ken di si ni a zar la yan me mu run as lýn da ken di si nin ver di ði ver gi ler le bir üc ret kar þý lý ðýn da o ra da o tur du ðun; do la yý sýy la yap tý ðý hiz met le rin bir i yi lik, bir lü tuf ol ma nýn ö te sin de bir va zi fe ve bir zo run lu luk ol du ðu nu; hiç bir þe kil de mu ha tap ol du ðu va tan da þý kýr ma ya, ren ci de et me ye hak ký nýn bu lun ma dý ðý ný bil se ve bu nok ta da hak la rý ný uy gun bir dil i le sa vu na bil se bu gün ya þa mak ta ol du ðu muz bu çe þit prob lem ler as ga ri ye i ner. Bu me yan da bir çok dev let me mu ru da ko nu mu nu, va zi fe ve so rum lu luk la rý nýn far kýn da de ðil ki ken di si nin hal ka hiz met kâr o la rak de ðil; bir a ða, bir bey, e fen di o la rak gö rü yor. Bir ha de me den en üst ta ba ka da ki bü rok ra ta ka dar me mu ri ye tin yal nýz ve yal nýz hal ka bir hiz met i þi ol du ðu nu, bir ta hak küm ma ka mý ol ma dý ðý ný me mur la rý mýz bil se ve o çer çe ve de bir uy gu la ma nýn i çi ne gir se ya þa nan prob lem ler bit me se de as ga ri ye i ner. Bu nok ta da, ya þa nan prob lem le rin so na er di ril me sin de yet ki li le re ö nem li iþ ler dü þü yor. Dev le tin res mî ku rum la rýn da ya þa nan ve mil le ti ca nýn dan bez di ren her tür lü uy gu la ma la rýn so na er di ril me si þart. Bu me yan da as ker le rin si vil leþ ti ril me si ya pý lýr ken, si vil bü rok rat la rýn yap týk la rý as ke rî uy gu la ma la rýn de vam e di yor ol ma sý ka bul e di le mez. Mukallit miyiz, muhakkik mi? Ha ya tý mý zýn her saf ha sýn da, baþ ka la rý ný gö rü rüz, du ya rýz, se zin le riz. Me se lâ, i ti mat et ti ði miz bi ri si, yi ne say gý duy du ðu muz bi ri si hak kýn da o lum suz bir söz söy le di, men fî bir hü küm ver di. A ca ba na sýl dav ran ma lý yýz? O ha be ri ge ti re ne kö rü kö rü ne i na nýp, o nun pe þin de mi git me li yiz? Ýh bar et ti ði ki þi hak kýn da su i zan da mý bu lun ma lý yýz? Baþ ka la rý ný da u yar ma lý mý yýz? Ýþ te, þaþ maz, þa þýrt maz ve dos doð ru yo la i le ten Kur ân ýn ö lüm süz öl çü sü: Hak kýn da ke sin bil gi sa hi bi ol ma dý ðýn þe yin pe þi ne düþ me. Çün kü ku lak, göz ve kalp, bun la rýn hep si on dan so rum lu dur. (Ýs ra Sû re si, 36.) Göz ya ný lýr: Dün ya mýz dan bir mil yon dört yüz bin de fa da ha bü yük o lan gü ne þi, bir tep si gi bi gö rü yor. Su yun i çin de ki me ta li ký rýk gö rü rüz Ri sâ le-i Nur lar, bu a sýr da dû çar ol du ðu muz fer dî ve iç ti maî prob lem le ri mi ze ça re o la bi le cek ha ri ku lâ de e ser ler man zu me si dir. An cak bu e ser le rin o kun ma sý ve ya o ku tul ma sý es na sýn da, e ser le rin di li i le il gi li ba zý i ti raz la ra, ten kit le re, tek lif le re rast la mak ta yýz. Þöy le ki: "Ri sâ le-i Nur'un li sâ ný a ðýr ve að da lý dýr; bu yüz den an la þý la ma mak ta dýr. Bu e ser ler her ke sin da ha ra hat an la ya bil me si i çin sa de leþ ti ril me li dir..." Yu ka rý da da i fa de e dil di ði þek liy le, bu za ma nýn en bü yük teh li ke si, i ma ný teh li ke ye dü þü ren men hus ce re yan lar kar þý sýn da, Li sân-ý Nur'un tâ ri fiy le, ehl i i man o lan lar da hi, "Bu za man da, â hi re tin el mas gi bi ni met le ri ni, lez zet le ri ni bil di ði hal de, dün ye vî ký rý la cak þi þe par ça la rý ný o na ter cih e di yor" (3) du ru mu na dü þe bil mek te dir. Bi ze gö re a sýl me se le; di lin zor lu ðu, li sa nýn an la þýl ma ma sý fa lan de ðil dir. A sýl ya pýl mak is te nen, i man la rý sar san gaf let ta ba ka sý nýn ka lýn laþ ma sý, da lâ le tin yay gýn laþ tý rýl ma sý, ba si re tin kö rel me si, kalp ve ka fa mi de si nin bu lan dý rýl ma sý yo lun da bu teh li ke le ri ber ta raf e de cek o lan Ri sâ le i Nur la rýn di li ne mü da ha le e de rek o nun te si ri nin a zal týl ma sý ve ya or ta dan kal dý rýl ma sý dýr. Ya kýn ta ri hi miz de, mil le ti mi zin ta ri hi ve di ni bað la rýy la i liþ ki si ni ko part mak i çin dil ü ze rin de oy na nan o yun lar her ke sin gö zü ö nün de ce re yan et miþ tir. E sa sen dil, mil le tin ta ri hî, di nî, kül tü rel bað la rýy la i liþ ki si ni sað la yan ö nem li bir a raç týr. Di lin sa de leþ ti ril me si, bi lin me yen ke li me le rin bu dil den a yýk lan ma sý gi bi gi ri þim ler, bu sað lam ba ðý ko part mak an la mý na gel mek te dir. Ri sâ le-i Nur lar, bu köp rü yü ku ran, li sâ nýy la bu nu da ha da sað lam laþ tý ran e ser ler dir. Ýþ te, bu nun i çin de nur lâ zým dýr; nur lu, fe yiz li bir li sân ge rek mek te dir. Bu me yan da ih ti yaç du yu lan re çe te, Ri sâ le-i Nur'un o ri ji na li te sin de var dýr. Bu o ri ji na li te ye mü da ha le e dil di ði za man, o nur za yýf lar, o kuv vet, o fe yiz ve be re ket sön me ye yüz tu tar, o köp rü de bü yük sar sýn tý ge çi rir. Ri sâ le-i Nur'un, Kur'ân'ýn fey zi ne da ya nan sü nû hât ve il ha mât i le te lif e dil di ði ni muh te lif ba his ler de (Bi rin ci Þu â, 24. â ye tin te vi li) i fa de e den Be di üz za man, Bi rin ci Þu â' nýn son bah sin de de, Kur'ân'ýn ba zý â yet le ri ne is ti na den þu do ku nul maz ve cer he dil mez kud sî ha ki ka ti ser det mek te dir: "... yet, Ri sâ le-i Nur'un Türk çe ol ma sý ný tah sin e der....â yet, mâ nâ i rem zî ci he tin de, va zi fe i ir si ye ti ya pan Ri sâ le i Nur'u, ef râ dý i çin de hu su sî bir il ti fat la da hil e dip, li sân ý Kur'ân o lan Bi raz da ha mü þah has laþ tý rýr sak: Çok sev di ðim bir öð ret me ni mi, bir öð ren ci siy le þa ka la þa rak kah ve den çýk tý ðý ný gör düm! Fe na hal de bo zul muþ tum! Vay ca ný na, se nin kah ve ye git ti ðin yet me miþ gi bi, öð ren ci ni de a lýþ týr dýn! di ye dü þün düm. Se ne ler son ra öð ren dim ki, kah ve ye gi den öð ren ci si ni çý kar mak i çin git miþ ti! Se ne ler sü ren su i zan ný mý na sýl he lâl et ti re ce ðim ki! Ku lak ya ný lýr: Bek ta þi der ki, Ben duy dum, Kur ân der ki, na ma za yak laþ ma yýn! O nun i çin kýl mý yo rum! Ha bu ki, Sar hoþ ken! ke li me si ni duy ma dý ve ya duy mak is te me di, ek sik, yan lýþ du yur du. Kalp ya ný lýr: Bi ri si ne de li gi bi a þýk o lur su nuz. Son ra on dan öy le bir tep ki a lýr sý nýz ki, dün ya da en nef ret et ti ði niz in san o lu ve rir! Kalp ya ný lýr Sez gi le ri niz si zi ya nýl týr. Hak kýn da ke sin bil gi sa hi bi ol ma dý ðý mýz þey le rin ar dý na düþ me me li. Ya ni, baþ ka la rý ný kö rü kö - rü ne tak lit e de rek ka rar lar ver me me li yiz. Ehl-i tah kik ol ma lý. Ýl mel-ya kin (i lim le, a raþ týr may la ke sin bir bil gi ye), Ay nel-ya kin (göz le gör me de re ce sin de ke sin bil gi ye), Hak kal-ya kin (biz zat ya þa ya rak, an la ya rak, kav ra ya rak ke sin sez me de re ce sin de bir bil gi ye) sa hip ol ma dýk ça ka rar ver me me li, ah kâm kes me me li. Ve Hak kýn da ke sin bil gi sa hi bi ol ma dý ðý mýz þe yin pe þi ne düþ me me li Ka rar ver me li yiz: Ö mür bo yu mu kal lit mi kal ma lý yýz, yok sa ehl-i tah kik mi ol ma lý yýz? Baþ ka la rý nýn gör dük le ri ne, du yur duk la rý na, zan la rý na gö re mi ha re ket et me li; on la rýn o yun ca ðý, mas ka ra sý mý ol ma lý yýz? Yok sa hak kýn da ke sin bil gi sa hi bi ol ma dý ðý mýz þe yin pe þi ne düþ me me li mi yiz? Nurlarý sýradanlaþtýrma çabasý (2) A râ bî ol ma ya rak, Türk çe ol ma sý ný tak dir e di yor." (4) Ýþ te, Ri sâ le-i Nur'un nur lu li sâ ný ný Kur'ân tak dir ve tah sin et ti ði ne gö re, bu me se le baþ ka sý nýn kes bî mü da ha le si ne a çýk de ðil, ka pa lý dýr de mek tir. Böy le bir has sa si ye te, ya ni mü el li fin ken di gö rüþ le ri ne ve ta sar ruf la rý na her ke sin hür met gös ter me si ge rek mez mi? Be di üz za man, baþ ka ba his ler de de, te li fa tý o lan Ri sâ le-i Nur'un de ðil li sâ ný na i li þil me si ne, ta bi râ tý na da hi do ku nul ma sý na ke sin lik le mü sa a de et me mek te ve mü sa ma ha gös ter me mek te dir. Ri sâ le-i Nur'un nur lu li sâ ný, lâ fýz dan zi ya de mâ nâ ya ba kar, mâ nâ ya e hem mi yet ve rir. Bu i ti bar la da, Ri sâ le-i Nur'un li sâ ný ye te rin ce a rý dýr, du ru dur, sa de dir, ber rak týr, sa rih tir, fa sîh tir... Nur'un li sâ ný, "þerh, tan zim ve i zâh ruh sa tý"nýn (Mek tû bât, s. 413) ö te sin de, as li ye ti ne zer re ce do ku nul ma ya cak ka dar a çýk ve an la þý lýr bir sa de lik arz et mek te dir. Ay rý ca bu an la þýl ma me se le si de her ke sin ka bi li ye ti ne, gay re ti ne ve sa mi mi ye ti ne gö re ay rý ay rý de re ce len mek te dir. Kur'ân'ýn bu za man da bir "mu'ci ze-i mâ ne vi ye si" o lan, Kur'ân'ýn se mâ sýn dan nü zûl e den, Kur'ân-ý Ha kîm'in fey zin den ne be ân i le zi yâ sýn dan ik ti bas o lu nan Ri sâ le-i Nur'un (5) li sân ve üs lû bun da ki sa de li ði ni, ce zâ le ti ni, fe sâ ha ti ni, vu zû ha tý ný ve u san dýr ma yan ha lâ ve ti ni an la ma yan lar ol du ðu gi bi, an la mak is te me yen ler ya hut da an la dý ðý hal de ka bul len mek is te me yen ler de var dýr. Þu ka da rý ný ra hat lýk la söy le ye bi li riz ki: He men her fýr sat ta ve ba zen de hiç ge rek siz ye re Ri sâ le-i Nur'un li sâ ný na i li þen ler, as li ye ti ne mü da ha le e den ler, o ri ji na li te si ni boz mak is te yen ler, de ði þik ni yet ve e mel ler tah týn da ha re ket et mek te dir ler ve ya bu tarz da ha re ket e den le re bil me den yar dým cý ol mak ta dýr lar. Bun la rýn bir kýs mý ger çek ten de sa mi mî dir, kal bî dir, has bî dir. Me se le on la ra i zah e dil di ðin de, ay ný sa mi mi yet le Nur la rý o ku ma ya ve hiz me tin de bu lun ma ya de vam e der ler. Bir kýs mý art ni yet li dir. Ri sâ le-i Nur'un as li ye ti ni kas ten boz mak is ter ler. Tâ ki, me'ha zýn da ki kuv ve-i kud si ye za yýf la sýn, da ðýl sýn, kay bol sun. Ri sâ le-i Nur'u hiç ol maz sa "sý ra dan laþ týr mak" is te yen bu sû i ni yet sa hip le ri kar þý sýn da dur mak ve tah ri ba tý ný i zâ le et mek de, çok zor bir ha di se de ðil dir. Di ðer bir kýs mý i se, Ri sâ le-i Nur'a il men ol du ðu ka dar li sâ nen de "kýs kanç lý ðýn dan" do la yý mü da ha le et mek is ter. Kýs kanç lý ðý se be biy le, bun lar da Nur'un li sâ ný ný boz mak, (hâ þâ) a di leþ tir mek ve sý ra dan laþ týr mak is ter ler. Tâ ki, ken di il mî/fik rî dü zey le ri ne in sin. Ken di le ri o yük sek se vi ye ye çý ka ma dýk la rý, çýk ma la rý da müm kün ol ma dý ðý i çin, "Nur'un kýy me ti nin ten zî li ni ar zu e der"ler. (Mek tû bât, s. 413) "Kar deþ le rim!" ni dâ sýy la Nur Ta le be le - ri'ne ses le nen Be di üz za man, a dý ge çen e se rin ay ný say fa sýn da "Bir þey da ha kal dý, en teh li ke si de o dur ki" di ye baþ la yan pa rag raf ta, ür per ti ci bir ha ki ka ti þu cüm le ler le sür dü rür: "Ý çi niz de ve ah ba bý nýz da, bu fa kir kar de þi ni ze kar þý bir kýs kanç lýk da ma rý bu lun mak, en teh li ke li dir. Siz ler de mü him ehl i i lim de var. Ehl i il min bir kýs mýn da bir e nâ ni yet i il mi ye bu lu nur. Ken di mü te va zi de ol sa, o ci het te e nâ ni yet li dir; ça buk e nâ ni ye ti ni bý rak maz. Kal bi, ak lý ne ka dar ya pýþ sa da, nef si, o il mî e nâ ni ye ti ci he tin de im ti yaz is ter, ken di ni sat mak is ter, hat tâ ya zý lan Ri sâ le le re kar þý mu a ra za is ter. Kal bi Ri sâ le le ri sev di ði ve ak lý is tih san et ti ði ve yük sek bul du ðu hal de, nef si i se, e nâ ni yet i il mi ye den ge len kýs kanç lýk ci he tin de zým nî bir a dâ vet bes ler gi bi, Söz le rin kýy met le ri nin ten zi li ni ar zu e der tâ ki ken di mah su lât ý fik ri ye si on la ra ye tiþ sin, on lar gi bi sa týl sýn." (6) Ge rek Ý þâ râ tü'l-ý'câz ve ge rek se Mü nâ za rât i sim li e ser le ri nin baþ la rýn da, Ri sâ le i Nur'da kul lan dý ðý li sâ na i li þil me si ne ve tâ bi ra tý na do ku nu lup de ðiþ ti ril me si ne ke sin lik le râ zý ol ma dý ðý ný be lir ten Be di üz za man, bu nun bir ge rek çe si ni þöy le i zah e di yor: "...Baþ ka sý nýn tas hî hi ne ka ti yen râ zý o la mý yo rum. Zi râ, kü lâ hý ma püs kül tak mak gi bi, baþ ka sý nýn sö zü, söz le rim le hiç mü nâ se bet ve ül fet pey dâ et mi yor. Söz le rim den te vah huþ e der." (7) Be di üz za man'ýn Ri sâ le-i Nur'da ki söz ve tâ bir le ri, bir ne vi "pa tent" gi bi dir. O ri ji nal ha liy le ne re de gö rün se, ne re de o kun sa he men fark e di lir. "Ýþ te bu söz Ri sâ le-i Nur'dan dýr; Üs tad Be di üz za man'ýn sö zü dür" þek lin de ken di si ni fark et ti re cek tarz da o ri ji nal li ðe sa hip tir. Söz de sa de leþ tir mey le, bu pa tent el den gi der ve o ri ji na lin de ki kuv vet da ðý lýr, kud si yet za yi o lur. Da ha, tek râ ren o kun ma sý na da ih ti yaç kal maz. Oy sa Ri sâ le ler, hem fer den, hem de müç te mi an tek rar be-tek rar o ku nan, o kun ma sý ge re ken ve or tak bir dil o luþ tu ra rak ce ma at leþ me þu u ru nu yer leþ ti ren, ge liþ ti ren e ser ler dir. Sa de leþ tir me a dý al týn da sý ra dan laþ tý rýl dý ðýn da i se, tâ sek sen beþ yýl ev vel Bar la'da ma ya la nan o ul vî, kud sî, mâ ne vî "ce ma at leþ me þu u ru" da Ri sâ le-i Nur la rýn or ta ya koy du ðu sa ir ul vî ha ki kat ler le bir lik te za yi o lup gi der. Bel ki de, böy le bir ne ti ce yi hâ sýl et mek a dý na ya pý lý yor, bü tün bu iþ gü zâr lýk lar. Bu i se, Ri sâ le-i Nur'a kar þý bi le rek ya hut bil me ye rek ya pý lan bir sû i kast he sa bý na ge çer ki, dost, kar deþ ve ta le be o lan lar, böy le bir du rum kar þý sýn da dik kat li ve mü te yak kýz dav ran ma la rý ik ti za e di yor. Dip not lar 3) Nur sî, Hut be i Þa mi ye, YAN, Ýst., 2004, s ) Nur sî, Sa id, Þuâ lar, YAN, Ýst., 2004, s ) Nur sî, Þu â lar, YAN, Ýst., 2004, s. 6, ) Nur sî, Mek tu bat, YAN, Ýst., 2004, s ) Nur sî, Mü nâ za rât, YAN, Ýst., 2004, s. 17. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kor ku ne za man be lâ o lur? Ba yan o ku yu cu muz: Bir ki tap ta kor ku - nun kü für ol du ðu nu o ku dum. Kor ku kü - für o la bi lir mi? Ben de ba zen çok ti tiz lik ve ce sa ret siz lik hal le ri hâ kim o lu yor. Bun la - rýn kor ku i le bir bað lan tý sý var mý? Kor ku lü gat te teh li ke â nýn da du yu lan en di þe, kay gý, ta sa, ür kün tü ve deh þet al ma ha li o la rak a çýk lan mýþ týr. Kor ku i le küf rü öz deþ leþ tir mek doð ru de ðil dir. Kor ku çok yer siz ve ge rek siz ol sa bi le, kü für sa yýl maz. Çün kü kü für, Al lah ý ve Al lah a a it de ðer le ri in kâr dan baþ ka bir þey de ðil dir. Kor ku nun in san fýt ra tý na yer leþ ti ril miþ bir duy gu dan i ba ret ol du ðu nu be yan e den Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, kor ku yu yö nel di ði ma kam i ti ba riy le i ki gu rup ta in ce ler: Be dî üz za man a gö re kor ku ya hal ka, ya da Hâ lýk a dö nük o la rak ya þa nýr. Ya ni in san ya Al lah ýn ya rat týk la rýn dan kor kar, ya da Al lah tan. Ü çün cü bir ih ti mal yok tur. Kur ân in san la rý Al lah kor ku su na ça ðý rýr. Rabb in den kor kan kim se ye i ki Cen net va ad e den 1 Ce nâb-ý Hak baþ ka bir â yet te, Ben den kor kun! 2 bu yu rur. Bir baþ ka â yet te i se, Al lah Ken di sin den kork ma ný zý em re di yor. 3 bu yu ru lur. Pey gam ber E fen di miz de (asm) bi zi Al lah kor ku su na ça ðý rý yor: Bir mü mi nin kal bin de kor ku i le ü mit bir lik te bu lu nur sa, mu hak kak A ziz ve Ce lil o lan Al lah o na um du ðu nu ve rir, kork tu ðun dan da e min ký lar. 4 bu yu ran Al lah Re su lü (asm), bir ha dis-i kud sî de de, Al lah ýn þu sö zü nü nak le di yor: Ýz ze ti me ve ce lâ li me ye min e de rim ki, bir ku lu ma i ki em ni ye ti ve i ki kor ku yu bir den ver mem: Ku lum dün ya da a za bým dan e min o lur sa, kul la rý mý top la dý ðým Ký yâ met Gü nün de o na kor ku ve ri rim. Ku lum dün ya da Ben den kor kar sa, kul la rý mý top la dý ðým gün o nu a za bým dan e min ký la rým. 5 Al lah tan kork ma nýn, O nun rah me ti nin þef ka ti ne yol bu lup sý ðýn mak de mek ol du ðu nu kay de den Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri, kor ku nun bir kam çý ol du ðu nu ve ki þi yi Al lah ýn rah met ku ca ðý na at tý ðý ný be yan e der. Be dî üz za man a gö re, Al lah kor ku su i le Al lah ýn mer ha me ti ne, mað fi re ti ne, af fý na, sev gi si ne, þef ka tin, rah me ti ne ve re fe ti ne maz har o lu nur. Bir an ne yav ru su nu kor kut mak la, na sýl ki, o nu þef kat si ne si ne çek miþ o lur. Öy le ki, an ne kor ku su yav ru i çin ga yet lez zet li dir. Çün kü bu kor ku ken di si ni an ne si nin sý cak ku ca ðý na çe ki yor. Ýþ te, bü tün an ne le rin þef kat le ri ni top la sa nýz, Al lah ýn rah me ti nin sa de ce bir pý rýl tý sýn dan i ba ret ka lýr. Öy ley se son suz þef kat ve had siz mer ha met Sa hi bi o lan Al lah tan kork mak ta bü yük bir lez zet ol du ðu böy le ce or ta ya çýk mýþ o lu yor. Üs te lik Al lah tan kor kan, Al lah tan baþ ka sý nýn çir kin, ne ti ce siz, mu sî bet li ve be lâ lý kor ku la rýn dan da kur tu lur. Al lah kor ku su ol ma dý ðýn da, ki þi, kor ku duy gu su nu mut la ka kul la na cak týr ve bu de fa Al lah tan baþ ka þey ler den kork ma ya mec bur ve mah kûm o la cak týr. Hat ta öy le þey ler den kor ka cak týr ki, o kor ku so nuç ta hiç bir i þe ya ra ma ya ca ðý gi bi, kor ku lan þe yin ne mer ha me ti, ne a cý ma sý ve ne de þef ka ti söz ko nu su ol ma ya cak týr. Bi lâ kis böy le kor ku lar in san ru hu na e lem ve ri ci be lâ lar, ýz tý rap ve ri ci a cý lar ve yü rek ya ký cý hü zün ler dol du ra cak týr. Böy le ce in san, yü re ðin de Al lah tan baþ ka þey le rin kor ku su nu ta þý ma nýn ce za sý ný i ve di lik le gör müþ o la cak týr. 6 Ya ra týk la ra kar þý du yu lan kor ku nun a þý rý bo yu tu, ya ni kor kak lýk de re ce si i çin da lâ let ol du ðu söy len se de; küf rü ge rek tir di ði ni söy le mek öl çü süz lük o lur ve ak lî bir hü küm ol maz. Çün kü kor ku da ma rý za ten nor mal öl çü ler de ha ya tý ko ru mak i çin ve ril miþ tir. Beþ al tý ih ti mal den bir ih ti mal i le kork mak ih ti yat tan dýr, meþ rû dur, vü cu dun ken di si ni sa vun du ðu bir me ka niz ma dýr. O tuz, kýrk ih ti mal den bir ih ti mal i le kork mak i se en faz la ev ham dýr, kor kak lýk týr, ha yat i çin a zap týr. 7 A ma han gi de re ce si o lur sa ol sun, kor ku i le küf rü ve in kâ rý bü tün leþ tir me nin sað lýk lý bir i zah bi çi mi o la maz. Kor kak lý ðýn al týn da en faz la, psi ko lo jik bir ra hat sýz lýk a ra ya bi li riz. A þý rý ti tiz lik, a þý rý du yar lý lýk, a þý rý has sa si yet ve a þý rý ce sa ret siz lik hal le ri i se, ha ya týn ve im ti ha nýn bir cil ve si o la rak yer yer ken di mi zi kur ta ra ma dý ðý mýz bi rer gü nü bir lik ta výr lar dan i ba ret tir. Her za man ce sa ret siz de ði liz dir. Mut la ka ce sa ret li ol du ðu muz gün ler ve ko nu lar da var dýr. Öy ley se ken di mi zi bir yö nü müz le de ðil; her yö nü müz le e le a la lým ve ken di mi ze hak sýz lýk et me ye lim. Be ðen me di ði miz huy la rý mýz var dýr el bet, ol ma lý dýr da. U nut ma ya lým ki, be ðen me di ði miz huy la rý mý zý gör mek ve i ti raf et mek bir ke mal dir, bir ol gun luk tur, bir i yi huy dur. Is lâ hý i çin ilk a dý mý at tý ðý mý zýn i þa re ti dir. Hiç þüp he siz, ken di mi zi be ðen me me ye gay ret e de ce ðiz. Bi le lim ki, bu in ce te ces süs le ri miz, Kur ân ýn biz de gör mek is te di ði nef si levm et mek ten ve ký na mak tan 8 ö te bir þey de ðil dir. Kur ân ýn öv dü ðü ve teþ vik et ti ði þey i se, an cak ha yýr dýr, ha yýr ge ti rir. Dip not lar: 1- Rah mân Sû re si, 55/ Ba ka ra Sû re si, 2/ Âl-i Ým rân Sû re si, 3/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ a.g.e., 3/ Söz ler, s Mek tû bât, s Ký yâ met Sû re si, 75/2.

6 Y 6 YURT HABER Esas No : 2011/422 Da va cý Zey nep KA RA ARS LAN ta ra fýn dan da va lý Þe nel KA RA ARS LAN a ley hi ne ta ri hin de a çý lan boþan ma da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sýn da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Tüm a ra ma ve a raþ týr ma la ra rað men da va lý Þe nel KA RA ARS LAN'ýn teb li ga ta ya rar a çýk ad re si tes pit e di le me miþ o lup ken di si ne i lan yo luy la da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, da va dos ya sý nýn du ruþ ma sý gü nü sa at 10:00'a bý ra kýl mýþ o lup, be lir ti len gün ve sa at te da va lý nýn Or du A i le Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da ha zýr ol ma sý, ce vap ver me si ya da ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir - me si, ak si tak tir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam la ka rar ve ri le ce ði hu su su HMK. il - gi li mad de le ri u ya rýn ca i la nen teb lið o lu nur B: 6777 T. C. ORDU AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ SAYI : 2011/1173 TLMT. Bir borç tan do la yý re hin li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 23/02/2012 günü saat 15:20-15:30'da Kekliktepe Mahallesi Yýlmaz Sürücü Kursu Üzeri Sayderesi -Simav / Kütah ya ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 28/02/2012 gü nü ay ný yer ve sa at - te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak - dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý sa týþ i la ný il gi li le rin ad - res le ri ne gön de ril miþ o lup ad res le ri bi lin me yen ve ya bi li nen ad res le rin de ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan tüm il gi li le re de i la nen teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 20/01/2012 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) Adet 43 KZ 435 Plakalý, 2001 Model, VOLKSWAGEN Marka, LT Tipli, ATA Motor No'lu, WV1ZZZ2DZ1H Þasi No'lu, 16+1 Koltuklu, lastikleri orta seviyede, Sað ayna üst tarafý kýrýk, muhtelif yerlerinde hafif çizikleri mevcut, jameson marka cd çalar, ruhsat ve anahtarý bulunan minibüs. (ÝÝKm. 114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: 6653 T. C. SÝMAV / KÜTAHYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/879 Tal. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çaycuma ilçesi Þeyhoðlu Kö yü Ev ye ri Mev ki in de, A da 137, par sel 101 ka yýt lý m 2 bü yük lü ðün de 2 kat lý kar gir ev ve bah çe si (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Sa tý þa ko nu ta - þýn maz Þeyh ler Kö yün de bu lun mak ta dýr. Bi na 120 m 2 bü yük lük te bod rum ü ze ri i ki kat lý - dýr. Yýð ma kar gir bi na dýr. Ýn þa a tý 1970 yý lýn da ya pýl mýþ o lup bi na nýn yol cep he sin de bah - çe du va rý i le çev ri li dir. Bod rum ka tý a hýr o la rak kul la nýl mak ta üst kat lar i ki kat bir lik te mes ken o la rak kul la nýl mak ta dýr. E vin yo la gö re ar ka cep he si bah çe o la rak kul la nýl mak - tadýr. Es ki bir bi na o lup kýs men o na rýl mýþ ol sa da cid di o ran da ba kým ge rek mek te dir. Kýy met tak di ri ,00 TL o la rak ya pýl mýþ o lup borç lu nun his se si 1/4 ol du ðun dan his se si ne dü þen ,00 TL'dir. Be le di ye sý ný rý ve mü ca vir a lan dý þýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : ,00 TL : 10:50-11:00 Arasý 2- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çaycu ma il çe si Þey hoð lu Kö yü es ki ev ya ný Mev ki in de, A da 137, par sel 97 ka yýt lý m 2 bü yük lü ðün de bah çe (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz ü ze - rin de ha ra be du ru mun da i ki kat lý ev bu lun mak ta dýr. Ar sa he men yol ke na rýn da baþ la - mak ta ve ba tý yö nün de yo la dik ko num lan mak ta dýr. Es ki e vin ye ri ha ri cin de ta þýn maz tarým a maç lý kul la nýl mak tadýr. Ar sa ha fif e ðim li ko num da dýr. Kýy met tak di ri ,00 TL o la rak be lir len miþ tir. Borç lu nun his se si 1/4 ol du ðun dan 5.000,00 TL'dir. Be le di ye sý - ný rý ve mü ca vir a lan dý þýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : 5.000,00 TL : 11:10-11:20 Arasý 3- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çaycuma il çe si Þey hoð lu Kö yü es ki ev ya ný mev ki in de, A da 137, par sel 96 ka yýt lý m 2 bü yük lü ðün de tar la (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz do ðu ba tý yö nün de e ðim li bir ar sa o lup yo la Cep he si yok tur. Ta rým a maç lý kul la nýl mak ta dýr. Kýy met tak di ri 8.000,00 TL'dir. Borç lu nun his se si o ra ný 1/4 ol du ðun dan 2.000,00 TL'dir. Be le di ye sý ný rý ve mü ca vir a lan dý þýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : 2.000,00 TL : 11:30-11:40 Arasý 4- Taþýn ma zýn Ta pu Kay dý, Ha li Ha zýr Du ru mu, Ý mar Du ru mu : Çay cu ma il çe si Þey hoð lu Kö yü To pah lat lar Mev ki in de, A da 137, paf sel 93 ka yýtlý m 2 bü yük lü ðün de tar la (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz do ðu ba tý yö nün de e ðim li bir ar sa o lup yo la cep he si yok tur ta rým a maç lý kul la nýl mak ta dýr. Kýy me ti ,00 TL o lup borç lu nun his se si o ra ný 1/4 ol du ðun dan 4.000,00 TL'dir. Be - le di ye sý ný rý ve mü ca vir a lan dý þýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma - mak ta dýr. : 4.000,00 TL : 11:50-12:00 Arasý 5-Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çaycuma il çe si Þey hoð lu Kö yü To pah lat lar Mev ki in de, A da 137, par sel 85 ka yýtlý 642,34 m 2 bü yük lü ðün de tar la (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz do ðu ba tý yö nün de e ðim li bir ar sa o lup yo la cep he si yok tur ta rým a maç lý kul la nýl mak ta dýr. Kýy - me ti 8.000,00 TL o lup borç lu nun his se si o ra ný 1/4 ol du ðun dan 2.000,00 TL'dir. Be le di ye sý nýrý ve mü ca vir a lan dý þýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : 2.000,00 TL : 12:10-12:20 Arasý 6- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çay cu ma il çe si Þey hoð lu Kö yü To pah lat lar Mev ki in de, A da 137, par sel 54 ka yýt lý m 2 bü yük lü ðün de tar la (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz e ðim li bir ar sa o lup yo la cep he si yok tur. Ta rým a maç lý kul la nýl mak ta dýr. Kýy met tak di ri ,00 TL o la rak ya pýl mýþ o lup, borç lu nun his se si o ra ný 1/4 ol du ðun dan 5.000,00 TL'dir. Be le di ye sý ný rý mü ca vir a lan dý þýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya - rar lan ma mak ta dýr. : 5.000,00 TL : 12:30-12:40 Arasý 7- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çaycu ma il çe si Þey hoð lu Kö yü Þa hin ler te pe si mev ki in de, A da 137, par sel 53 ka yýt lý m 2 bü yük lü ðün de tar la (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz e ðim - li bir ar sa o lup yo la cep he si yok tur. Ta rým a maç lý kul la nýl mak ta dýr. Kýy met tak di ri ,00 TL ya pýl mýþ o lup borç lu nun his se si 1/4 ol du ðun dan 6.000,00 TL'dir. Be le di ye sý ný rý ve mü ca vir a lan dý þýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : 6.000,00 TL : 12:50-13:00 Arasý 8- Taþýnma zýn Ta pu Kay dý, Ha li Ha zýr Du ru mu, Ý mar Du ru mu : Çay cu ma il çe si Þey hoð lu Kö yü O luk ya ný Mev ki in de, A da 137, par sel 52 ka yýt lý 2712,57 m 2 bü yük lü ðün de tar la (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz e ðim li bir ar sa o lup yo la cep he si yok tur. Ta rým a maç lý kul la nýl mak ta dýr. Kýy met tak di ri TL'dir. Borç lu nun his se si 1/4 ol du ðun dan 5.000,00 TL'dir. Be le di ye sý ný rý ve mü ca vir a lan dý þýn - da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : 5.000,00 TL : 13:10-13:20 Arasý 9- Taþýnmazýn Tapu Kavdý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çaycuma ilçesi Þey hoð lu Kö yü To pah lat lar Mev ki in de, A da 126, par sel 2 ka yýt lý m 2 bü yük lü ðün de tar la (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz e - ðim li bir ar sa o lup yo la cep he si yok tur. Orma nýn ke narýn da bu lun mak ta dýr. Ü ze rin de a - ðaç lar bu lun mak ta dýr. Kýy met tak di ri ,00 TL o lup borç lu nun his se si 1/4 ol du ðun - dan ,00 TL'dir. Be le di ye sýnýrý ve mü ca vir a lan dýþýn da kal mak ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : ,00 TL : 13:30-13:40 Arasý 10- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Çaycuma ilçesi Þeyhoð lu Kö yü Es ki ev al tý Mev ki in de, A da 137, par sel ,58 m 2 bü yük lü ðün de i ki kat lý ev ve bah çe (borç lu nun his se si 1/4'dür.) Bah se ko nu ta þýn maz ü - ze rin de ze min ka tý 90 m 2 bü yük lük te bod rum ü ze ri i ki kat lý bi na var dýr. Bod rum a hýr o la - rak kul la nýl mak ta ve üst kat lar mes ken o la rak kul la nýl mak ta dýr. Bi na nýn dýþ sý va sý yok - tur. Pen ce re ler PVC'dir. Ça tý sý yok tur. Es ki bir bi na dýr. Kýy met tak di ri ,00 TL'dir. His se si 1/4 ol du ðun dan 7.500,00 TL'dir. Be le di ye sý ný rý ve mü ca vir a lan dý þýn da kal mak - ta o lup be le di ye hiz met le rin den ya rar lan ma mak ta dýr. : 7.500,00 TL : 13:50-14:00 Arasý Satýþ Þartlarý: 1- Birinci açýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da ÇAY CU MA AD LÝ YESÝ Ö NÜ ÇAY CU MA/ZON GUL DAK ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top - la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ÇAY CU - MA AD LÝ YESÝ Ö NÜ ÇAY CU MA/ZON GUL DAK ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra - sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç hanlý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc - re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ, gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir ce hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 103'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþbu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir (ÝÝKm. 126) B: 7001 T. C. ÇAYCUMA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) KÜL TÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý Müs - te þa rý Öz gür Ö zas lan, Ço rum Va li - li ðin ce ha ya ta ge çi ri len Mü ze de ya - tý lý e ði tim pro je si nin sa de ce Tür ki - ye de de ðil dün ya da da ör ne ði ne na - dir rast la nan bir pro je ol du ðu nu söy le di. Ö zas lan, Va li lik ta ra fýn dan uy gu la ma ya ko nu lan mü ze de ya tý lý e ði tim pro je si kap sa mýn da 2 gün bo yun ca Ço rum Mü ze si nde ko - nak la ya cak Van lý dep rem ze de öð - ren ci le ri zi ya ret et ti. Dep rem ze de öð ren ci ler, Müs te - þar Ö zas lan ý ser gi le dik le ri dra ma gös te ri siy le kar þý la dý. Ö zas lan, dep - rem ze de öð ren ci le rin mü zik a töl ye - sin de ses len dir dik le ri tür kü le re eþ lik et ti. Ö zas lan, Ço rum Va li li ði nin baþ lat tý ðý mü ze de ya tý lým e ði tim pro je si nin, ta rih ve kül tür bi lin ci ni genç ne sil le re ya þa ta rak öð ret mek a - dý na ör nek bir ça lýþ ma ol du ðu nu i - fa de et ti. Mü ze nin, pro je çer çe ve - sin de Van lý dep rem ze de öð ren ci le ri a ðýr la dý ðý ný be lir ten Ö zas lan, Bu ra - da ki genç le ri miz ta rih bi lin ci nin yer leþ ti ril me siy le bel ki i le ri de biz le re reh ber lik e de cek ler. Ço rum Va li li - ði nce ha ya ta ge çi ri len mü ze de ya tý lý e ði tim pro je si sa de ce Tür ki ye de de - ðil dün ya da da ör ne ði ne na dir rast - la nan bir pro je. Van dan ge len ko - nuk la rý mýz la eð len ce li bir ge ce ge - çir dik. Tür ki ye de ki bü tün mü ze ler - de ben zer uy gu la ma la rýn ya pýl ma sý - ný di li yo ruz di ye ko nuþ tu. Ço rum Va li si Nu rul lah Ça kýr i se Van lý öð ren ci le rin 2 gün bo yun ca Ço rum Mü ze si nde ko nak la ya cak la - rý ný ve pek çok sos yal faaliyete ka tý - la cak la rý ný kay det ti. Mü ze yi zi ya ret e den Av ru pa Kon se yi Ve ne dik O fi si Baþ ka ný Al ber to D a les son dro i se kül tür ve genç li ðin bu þe kil de bir a - ra ya ge ti ril me si nin il ginç ve dik kat çe ki ci ol du ðu nu söy le di. Ço rum / a a Müzede yatýlý eðitim ÇORUM VALÝLÝÐÝ, MÜZEDE YATILI EÐÝTÝM PROJESÝNÝ HAYATA GEÇÝRDÝ. SADECE TÜRKÝYE DE DEÐÝL DÜNYADA DA ÖRNEÐÝNE NADÝR RASTLANAN ÖRNEK BÝR ÇALIÞMA OLAN EÐÝTÝM PROJESÝ, TARÝH VE KÜLTÜR BÝLÝNCÝNÝ GENÇ NESÝLLERE YAÞATARAK ÖÐRETMEYÝ AMAÇLIYOR. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müþteþarý Özgür Özaslan (sol 2), Çorum Valiliði tarafýndan uygulamaya konulan müzede yatýlý eðitim projesi kapsamýnda 2 gün boyunca Çorum Müzesi nde konaklayacak Vanlý depremzede öðrencileri ziyaret etti. FO TOÐ RAF: A A BÝR süre önce Dayýoðlu Köyünde çýkan Þap hastalýðý dolayýsýyla Akhisar Hayvan Saðlýk Zabýtasý Komisyonunun 9 Aralýk 2011 tarihli ve 2011/ 8 sayýlý kararý ile faaliyete kapatýlarak hayvan giriþ ve çýkýþý yasaklanan Akhisar Belediyesi Hayvan Pazarý yeniden açýldý. Akhisar Hayvan Saðlýk Zabýtasý Komisyonu Dayýoðlu köyündeki Þap hastalýðýnýn sönmesi dolayýsýyla, tarihli ve 2012/2 sayýlý kararý ile, hayvan pazarýnýn yeniden faaliyete açýlmasýný ve koruma ve gözetim bölgesi içinde kalan ilçe merkezi ile köylerdeki karantina ve kordon tedbirlerinin kaldýrýlmasýný kararlaþtýrdý. Akhisar Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mehmet Akif Þenyürek hayvan yetiþtiricileri ve celepleri maðdur duruma düþmemek için belgesiz ve küpesiz hayvanlarý satýn almamalarý, hayvan pazarý ve mezbahalara belgesiz olarak hayvan getirmemeleri, iþletmeden alýnan, satýlan, kesilen veya ölen hayvanlarýný kanunî bildirim süresi içinde Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne bildirimde bulunmalarý hususunda uyararak, bulaþýcý hayvan hastalýklarý ile mücadele konusunda hayvan yetiþtiricilerinin ve celeplerin 5996 sayýlý Kanunla belirlenen sorumluluklarýný yerine getirmelerini istedi. Manisa / Erhan Çelik Yangýna karla müdahale AF YON KA RA HÝ SAR IN Sul tan da ðý il - çe sin de bir ev de çý kan yan gý ný, va tan - daþ lar kar a ta rak sön dür dü. A lý nan bil gi ye gö re, Do ðan cýk Kö yü Bað ba þý mev ki in de, Meh met Çe le bi ye a it ev - de ba ca nýn tu tuþ ma sý dolayýsýyla yan - gýn çýk tý. Yan gý na mü da ha le et mek i - çin böl ge ye Sul tan da ðý ve Ye þil çift lik be le di ye le ri ne a it it fa i ye e kip le ri sevk e dil di. E kip le rin, kar sebebiyle yan gýn ye ri ne u la þa ma ma sý dolayýsýyla va tan - daþ lar, e vin ya nan ça tý sý na kar at ma ya baþ la dý. Yan gýn, va tan daþ la rýn at tý ðý kar sa ye sin de sön dü rül dü. Mad dî ha - sa rýn mey da na gel di ði yan gýn da, ça - týn da ki kü mes te bu lu nan gü ver cin ler çev re de ki ev le rin ça tý la rý na kon du. Af yon ka ra hi sar / a a Hayvan pazarý 60 gün sonra açýldý BÝR sü re ön ce Van da mey da na ge len dep rem den et ki le nen va tan daþ lar zor þart lar al týn da ha yat la rý ný sür dü rür ken, on la rýn ya ra la rý sar mak i çin ül ke nin dört bir ya nýn dan Van a yar dým e li u - zan ma ya de vam e di yor. Bu kap sam da Kü çük çek me ce Be le di ye si Sos yal Yar - dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü nün gi ri þi mi i le Van ýn Er ciþ il çe si nin Köy cük Kö yü ne kýr ta si ye ve e ði ti ci o yun cak yar dý mý ya - pýl dý. Kü çük çek me ce Be le di ye si dep re - min ar dýn dan ge cik me li o la rak e ði tim öð re ti me baþ la yan Van a bu de fa kýr ta si - ye ve o yun cak yar dý mýn da bu lun du. Sos yal Yar dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü ta ra fýn - dan Van ýn Er ciþ il çe si nin Köy cük Kö - yü nde bu lu nan Sab ri Tunç Ýl köð re tim O ku lu na kýr ta si ye ge reç le ri ve e ði ti ci o - yun cak lar gön der di. Yar dým lar, o ku lun öð ret men le rin den Müj gan Öz türk ve Köy cük Kö yü muh ta rý Ab dul lah Tunç un ta le bi ü ze ri ne o kul da ki 200 il köð re tim, 50 o kul ön ce si öð ren ci si nin ek sik le ri ne gö re ha zýr lan dý. Yar dým la rý a la rak o ku la tes - lim e den Köy Muh ta rý Ab dul lah Tunç bu yar dým la rýn çok ö nem li ol du ðu nu söy le ye rek; Yav ru la rý mý zýn bir çok ek si ði var dý. On la rýn o ku yup bu ül ke ye fay da lý bi rer bi rey ol ma sý i çin e li miz den ge le ni ya pý yo ruz. E ði ti mi çok ö nem si yo ruz. Ül ke mi zin kal kýn ma sý ve çý ta sý ný her ge çen gün yük selt me si i çin e ði tim li in - san lar ye tiþ tir mek zo run da yýz di ye ko - nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Vanlý öðrencilere kýrtasiye desteði VAN Va li si Mü nir Ka ra loð lu, Þim di ye ka dar 117 bin va tan da þý mý zý kon tey - ner le re yer leþ tir dik. Kon tey ner kent le - rin þu an yüz de 85 i do lu de di. Va li Ka - ra loð lu, dep rem den son ra va tan daþ la - rýn ge çi ci ba rýn ma sý i çin Van ve Er çiþ te ku ru lan 34 kon tey ner ken ti, he li kop ter - le ha va dan in ce le di. Ka ra loð lu, in ce le - me nin ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a - çýk la ma da, a ðýr kýþ þart la rý na rað men kon tey ner kent kur ma ça lýþ ma la rý nýn a ra lýk sýz de vam et ti ði ni bil dir di. Ge çi ci ba rýn ma i çin Van a top lam 28 bin 500 kon tey ner ku ru la ca ðý ný i fa de e den Ka - ra loð lu, þim di ye ka dar 26 bin kon tey - ne rin ken te u laþ tý ðý ný söy le di. Va li Ka - ra loð lu, Van da 29, Er ciþ te 5 ol mak ü - ze re 34 kon tey ner kent o luþ tu rul du ðu - nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: Ha sar tes bit ra por la rý na gö re, ev le ri yý ký lan ve ya a ðýr ha sar lý o lan va tan daþ la rý kon - tey ner le re yer leþ ti ri yo ruz. Þim di ye ka - dar 117 bin va tan da þý mý zý kon tey ner le - re yer leþ tir dik. Kon tey ner kent le rin þim di lik yüz de 85 i do lu. Kur ma iþ le mi ve alt ya pý sý ta mam lan dýk ça va tan daþ la - rý yer leþ ti ri yo ruz. Bu sa yý her ge çen gün ar tý yor. Ça dýr lar da ka lan ev le ri yý kýk ve a ðýr ha sar lý o lan va tan daþ la rý mý zý, a ðýr kýþ þart la rýn dan kur ta ra rak kon tey ner - le re ta þý mak i çin ça lýþ ma la rý mýz a ra lýk - sýz de vam e di yor. Kon tey ner le rin ku - rul ma sýy la ça dýr kent le rin bo þal ma ya baþ la dý ðý ný an la tan Va li Ka ra loð lu, ha - len 6 ça dýr kent te 7 bin 500 va tan da þýn ba rýn dý ðý ný bil dir di. Ka ra loð lu, va tan - daþ la rýn kon tey ner le re yer leþ ti ril me siy - le 6 ça dýr kent ten 4 ü nün kal dý rý la ca ðý ný da söz le ri ne ek le di. Van / a a VAN VALÝSÝ MÜNÝR KARALOÐLU: 117 bin vatandaþýmýzý konteynerlere yerleþtirdik Kü çük çek me ce Be le di ye - si Sos yal Yar dým Ýþ le ri Mü dür lü ðü nün gi ri þi mi ile Van ýn Er ciþ il çe si nin Köy cük Kö yü nde bu lu - nan Sab ri Tunç Ýl köð re - tim O ku lu na kýr ta si ye ge reç le ri ve e ði ti ci o yun - cak lar gön der ildi.

7 Y DÜN YA 7 Bah reyn de bin ler ce ki þi o tur ma ey le mi baþ lat tý BAH REYN DE bin ler ce ki þi, baþ þehir Ma na ma nýn ya ký - nýn da ki bir Þiî ka sa ba sýn da o tur ma ey le mi baþ lat tý. Ül - ke nin en bü yük mu ha lif Þiî par ti si El Ve fak ü ye le rin den Ma tar Ma tar, ön ce ki gün öð le den son ra Ma na ma nýn ku ze yin de ki El Muk þa ka sa ba sýn da o tur ma ey le mi baþ la týl dý ðý ný be lirt ti. Ma tar, ak þam sa at le ri ne ka dar sü ren ey le me ka tý lan la rýn hü kü me te, 14 Þu bat 2011 de baþ la yan halk ha re ket le rin de ki ta lep le rin sür dü ðü me - sa jý ný ver di ði ni söy le di. El Ve fak li de ri Þeyh A li Sal man da sos yal pay la þým si te si Fa ce bo ok tan yan daþ la rý na, mu ha lif le rin top lan dý ðý mey da nýn a dý nýn Öz gür lük Mey da ný o la rak de ðiþ ti ril me si çað rý sýn da bu lun du. Par ti den ya pý lan a çýk la ma da, o tur ma ey le mi nin bir haf ta sü re ce ði be lir ti lir ken, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, ey le me sa de ce 2 gün i zin ve ril di ði ni a çýk la dý. Du bai /a a Ýh sa noð lu, BMGK nýn ka ra rý na ü zül dü ÝSLÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek - re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi nde Su ri ye ka rar ta sa rý sý nýn ka bul e dil me me sin - den duy du ðu ü zün tü yü di le ge tir di. Ýh - sa noð lu, Su ri ye de tüm ta raf la rý, ül ke yi sa va þa gö tü re cek ve bütün böl ge de ki gü ven li ði, is tik ra rý teh li ke ye a ta cak a - dým lar dan sa kýn ma ya ça ðýr dý. Ge nel Sek re ter de vam e den þid de ti ký nar ken, çok sa yý da ma sum in sa nýn öl dü ðü ne i - þa ret et ti. Ýh sa noð lu, Su ri ye hü kü me ti - ne yap tý ðý çað rý da, Su ri ye hal ký na re - form ve de ði þik lik ler i çin ve ri len söz le rin ye ri ne ge ti ril me si ni is te di. Cid de / a a SURÝYE DE DÜN 206 KÝÞÝ ÖLDÜ Su ri ye li mu ha lif ler, as ker le rin ö zel lik le baþ ta Hu mus þehrin de ol mak ü ze re sür dür dü ðü sal dý rý lar da dün 206 ki þi nin öl dü ðü nü a çýk la dý. Ye rel Ko or di nas yon Ko mi te si, as ker le rin sal dý rý la rý so nu cun da Hu mus ta 181, Þam ýn ban li yö le rin de 16, Ýd lib te 5, De ra da 3 ve Ha ma da 1 ki þi nin öl dü rül dü ðü nü du yur du. Am man / a a VETO, SURÝYE REJÝMÝNE CEZASIZ KALARAK ÖLDÜRME ÝZNÝ VERÝYOR Su ri ye U lu sal Kon se yi, BM Gü ven lik Kon se yi nde ki Su - ri ye ka rar ta sa rý sý nýn ve to e dil me si nin Su ri ye re ji mi ne ce za sýz ka la rak öl dür me iz ni ver di ði ni be lirt ti. Bün ye - sin de en bü yük mu ha lif grup la rý ba rýn dý ran Su ri ye U lu sal Kon se yi nden ya pý lan a çýk la ma da, ka rar ta sa rý sý nýn Rus - ya ve Çin ta ra fýn dan ve to e dil me si nin sert þe kil de ký - nan dý ðý i fa de e dil di. A çýk la ma da, bu so rum suz ka ra rýn Su ri ye re ji mi ne ce za sýz ka la rak öl dür me iz ni ve ril me si o - la rak gö rül dü ðü vur gu lan dý. Lef ko þa / a a Pla na gö re, Os man lý nýn yap tý ðý Ku düs Sur la rý na a it bir çok ka pý nýn etrafýný bahçelerle çevirmek suretiyle kontrolü kendi ellerine alacaklar. : FO TOÐ RAF: A A Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor ÝSRAÝL, MESCÝDÝ AKSA'YI 'TALMUDÝ' ADINI VERDÝKLERÝ BAHÇELERLE ÇEVÝREREK, MÜSLÜMANLARIN MESCÝD-Ý AKSA'YA GÝRMESÝNÝN ÖNÜNÜ KESMEYÝ VE ÝBRANÝ TARÝHÝ ÝLE SEMBOLLERÝNÝ BU KUTSAL MEKÂNLARA YERLEÞTÝRMEYE ÇALIÞIYOR. AK SA Kül tür ve Mi ras Mü es se si, iþ gal ci Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru luþ la rýn Mes cid-i Ak sa yý ku þat ma gi ri þim le ri ni hýz lan dýr dýk la rý ný bil dir di. Ak sa Mü es se se si, iþ gal güç le ri ne bað lý ku rum la rýn plan ve pro je le ri ne gö re, Mes cid-i Ak sa yý Tal mu di a dý ný ver dik le ri bah çe ler le çe vir mek is te dik le ri ne dik kat çek ti. Pla na gö re, Os man lý nýn yap tý ðý Ku düs Sur la rý na a it bir çok ka pý yý, Ak sa ya bi ti þik du rum da ki Sil van i le ku zey bö lü mün de bu lu nan Sa hi re ve A mud ka pý la rý nýn et ra fý ný bah çe ler le çe vir mek su re tiy le ken di kon tro lü al tý na a la cak lar. Müs lü man la rýn Mes cid-i Ak sa ya gir me si nin ö nü nü kes me yi a maç la yan bu pro je ye gö re, Ak sa ya gi den yol lar bö lü ne cek, Ar na vut Kal dý rý mý mo del li es kit me mer di ven ler ya pý la cak. Pro je nin en ha zin ta ra fý i se Ýþ gal gü cü Ýs ra il in ge le nek le ri ni boz ma ya rak Müs lü man la ra a it 3 bin dö nüm a ra zi nin gasp e di le rek ya pý la cak ol ma sý. Ýþ gal yö ne ti mi, Ya hu di yer le þim ci le ri a let e de rek uy gu la mak is te di ði pro je ger çek le þir se, Müs lü man la rýn ilk kýb le si Mes cid-i Ak sa yý çev re le ye cek o lan bah çe le re Tev rat Bah çe le ri is mi ni ve re cek ler. Ýþ gal yö ne ti mi bu yol la Ýs lam sem bol le ri ni, me de ni ye ti ni, ta ri hi ni de ðiþ ti re rek ve si le rek ye ri ne söz de Ýb ra ni ta ri hi ni ve sem bol le ri ni Müs lü man la ra a it o lan bu kut sal me kan la ra yer leþ tir me ye ça lý þý yor. Ýþ gal ci Bi rim le rin kon tro lü al týn da söz de Ar ke o lo jik ka zý ça lýþ ma la rý a dý ný ver dik le ri baþ ka bir pro je ye baþ la yan on lar ca ki þi, a ðýr ve ha fif iþ ma ki na la rýy la Ak sa nýn Gü ney do ðu sun da bu lu nan Sil van Hav za sý nda, ku zey de Me þa rif Da ðý e tek le ri ni de kös te bek yu va sý na çe vir di ler. Yi ne bu ça lýþ ma kap sa mýn da iþ gal yö ne ti mi tu ris tik o to büs le rin park e de bi le ce ði yer le ri de bir kaç gün ön ce bi tir di. Söz ko nu su park lar es ki Ku düs ka pý la rýn dan bi ri o lan A mud Ka pý sý ve Ke nan Mað ra sý nýn ö nün de in þa e dil dil di ði ni bil dir di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor SÝYONÝST Planlama ve Ýnþaat Komiteleri nin iþgal altýndaki Kudüs þehrinde Filistinlilere ait 650 dönüm araziye daha el koymak için iki yeni planý tartýþtýðý ve araziler üzerine iki ayrý çöplük kurulmasýnýn planlandýðý bildirildi. Ýþgal rejimi tarafýndan Filistinlilerin arazileri üzerinde kurulmak istenen çöplüklerden birinin 500 dönüm geniþliðinde olacaðý ve El-Ýseviye ile Anata beldeleri arasýna kurulacaðý, diðer çöplüðün ise 250 dönüm geniþliðinde olacaðý ve Agab ve Birnebala beldeleri arasýna kurulacaðý kaydedildi. Bu arada Birleþmiþ Milletler Ýnsanî Ýþler Koordinasyon Merkezi (OCHA) iþgal güçlerinin bir hafta içinde Batý Yaka da Filistinlilere ait 17 binayý yýktýðýný belirtti. Bugün (28 Ocak Cumartesi) yayýnlanan raporda iþgal güçlerinin Kudüs e baðlý Anata köyünde sekiz evi yýktýðý, yýkým dolayýsýyla 29 u çocuk 52 kiþinin evsiz kaldýðý ifade edildi. Raporda ayrýca yýkýlan bir binanýn sosyal iþler için kullanýldýðý ve beþinci kez yýkýldýðý belirtildi. OCHA yayýnladýðý raporda ayrýca geri kalan binalarýn ise Ðavr ul-ürdün bölgesindeki ticarî yerler olduðuna dikkat çekerek, iþgal güçlerinin bu süre içinde Doðu Kudüs, El-Halil ve Nablus þehirlerinde de 16 ev ve 5 binanýn daha yýkýlmasý için ihtarnameler verdiðini kaydetti. (filistinhaber.com.tr) BMGK'da karar tasarýsýný veto eden Rusya BM temsilcisi Çurkin, muhalefetinde silâhsýzlanmasý gerektiðni söyledi. Rus ya: Mu ha lif ler de si lâh sýz lan ma lý RUSYA'NIN BM Da i mî Tem sil ci si Bü yü kel çi Vi ta li Çur kin, Su ri ye de in san hak la rý ih lal le ri ni ký na yan ve þid de tin dur ma sý çað rý sýn da bu lu nan ka rar ta sa rý sý nýn, tek ta ra fý suç la dý ðý ný, den ge li ol ma dý ðý ný ve Su ri ye de ki ger çek le ri yan sýt ma dý ðý ný id di a et ti. Çur kin BM Gü ven lik Kon se yi nde Rus ya ve Çin in ka rar ta sa rý sý ný ve to et me le ri nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, ken di le ri nin de Su ri ye de þid de tin so na er me si ni is te dik le ri ni an cak ta sa rý nýn yan lý ol du ðu nu sa vun du. Su ri ye de mu ha lif le rin de si lah sýz lan ma sý ge rek ti ði ni ve on la rýn da e þit þe kil de ký nan ma sý ge rek ti ði ni ö ne sü ren Çur kin, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov un Sa lý gü nü Su ri ye ye gi de ce ði ni, Su ri ye de so ru nun si ya si o la rak ba rýþ çýl þe kil de çö zül me si ni is te dik le ri ni be lirt ti. Çin in BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Ba o dong Li de ka rar ta sa rý sý nýn den ge li ol ma dý ðý ný sa vun du. ÇÝN VE RUSYA'YA VETO TEPKÝSÝ RUSYA ve Çin in Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se - yi nde Su ri ye a ley hi ne ka ra rý ve to et me si ne tep ki ler gel - me ye de vam e di yor. Son o la rak Tu nus Baþ ba ka ný Ha - ma di Je ba li, ar tan þid det kar þý sýn da ya pa bi le cek le ri en kü çük þe yin Beþ þar E sed re ji mi i le bað lan tý la rý ný kes mek ol du ðu nu söy le di. Mü nih Gü ven lik Kon fe ran sý nda ko - nu þan Ha ma di Je ba li, Su ri ye hal ký nýn ey lem, so mut ted - bir ler bek le di ði ni be lir te rek A rap ül ke le ri ve di ðer ül ke - ler de ki Su ri ye bü yü kel çi le ri ni sý nýr dý þý et me li yiz. En a zýn - dan þim di lik ya pa bi le ce ði miz þey Su ri ye re ji mi i le bað - lan tý la rý kes mek di ye ko nuþ tu. Tu nus Baþ ba ka ný Rus ya ve Çin in ve to su nu i se Bu yan lýþ kul la nýl mýþ bir hak týr ve þüp he siz u lus lar a ra sý ka mu o yu ka rar me ka niz ma sý - ný ye ni den dü þün mek zo run da dýr de di. Rus ya ve Çin i - çin da ha sert i fa de ler kul la nan No bel Ba rýþ Ö dü lü sa hi bi Kar man i se Bu i ki ül ke kat li am la rýn in sa ni so rum lu lu - ðu nu ta þý mak ta dýr. Ba rýþ çýl gös te ri ci ler a dýn da si zi Su ri - ye nin bü yü kel çi le ri ni ül ke le ri niz den sý nýr dý þý et me ye ve Þam da ki el çi le ri ni zi ge ri çek me ye ça ðý rý yo rum. Re ji mi ce za lan dýr mak i çin ya pa bi le ce ði ni zin en as ga ri si bu. Ay - rý ca si zi Su ri ye hal ký ný ko ru mak i çin ge rek li ön lem le ri al - ma ya ça ðý rý yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. Mü nih / ci han Mýsýr da çatýþmalar sürüyor PORT SAÝD ÞEHRÝNDE FUTBOL MAÇINDAN SONRA ÇIKAN OLAYLAR DURMADI. ORDU ÝLE GÖSTERÝCÝLER ARASINDA ÇATIÞMALAR ÇEÞÝTLÝ ÞEHÝRLERDE SÜRÜYOR. MISIR'DA Çar þam ba gü nü Port Sa id þehrin de bir fut bol kar þý laþ ma sýn da çý kan ve 70 den faz la ki þi nin öl me si i le so nuç la nan o lay la rýn ar dýn dan, ül ke ge ne lin de gü ven lik kuv vet le riy le pro tes to cu lar a ra sýn da baþ la yan ça týþ ma lar de vam e di yor. Mý sýr ge ne lin de Port Sa id o lay la rý nýn a ka bin de baþ gös te ren þid det o lay la rýn da þu a na ka dar 12 ki þi öl dü, 3 bi ne ya kýn gös te ri ci i le po lis ya ra lan dý. Baþþehir Ka hi re nin ün lü Tah rir Mey da ný ya kýn la rýn da ki Mu ham med Mah mud, Fe laky ve Mec lis El Þa bi cad de le rin de ço ðun lu ðu nu Sol, Li be ral ve La ik ke sim le rin o luþ tur du ðu mu ha lif ler le fut bol ta kým la rý nýn ta raf tar la rý, po lis i le ça týþ ma ya de vam e di yor. Per þem be gü nü ak þam sa at le rin de baþ la yan ça týþ ma lar Ka hi re, Port Sa id, Sü veyþ ve Ýs ma i li ye de ha len sü rü yor. Ba zý ba sýn ya yýn or gan la rý, Port Sa id de çý kan o lay lar da Mü ba rek a i le si ne ya kýn bir is min par ma ðý ol du ðu nu i le ri sür dü. Ba ðým sýz Yovm El Se ba Ga ze te si i se Mü ba rek in ka pa tý lan par ti si NDP ye ü ye ve Mü ba rek in e þi Su zan Mü ba rek e ya kýn bir is min ya kýn bir za man i çe ri sin de Port Sa id Stad yu mu nun mü dü rü i le giz li bir gö rüþ me ger çek leþ tir di ði ni id di a et ti. Port Sa id o lay la rýy la il gi li Halk Mec li si nin kur du ðu Ger çek le ri A raþ týr ma Ko mis yo nu i se o lay la rýn ay dýn la týl ma sý i çin ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Öð ren ci ler den si vil i ta at siz lik çað rý sý MISIR'IN res mî a jan sý ME NA, o lay lar da Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Mer ke zi Gü ven lik Kuv vet le ri Ko mu - ta ný Po lis Ge ne ral Ah met Muh tar ýn, pro tes - to cu lar i le po lis a ra sýn da çý kan ça týþ ma da gö - zün den ya ra lan dý ðý ný ve sað lýk du ru mu nun kri tik ol du ðu nu du yur du. Ge ne ral Ah met Muh tar ýn na sýl ya ra lan dý ðý na da ir de ta ya yer ver me yen ME NA, Muh tar ýn po lis has ta ne sin - de te da vi gör dü ðü nü a çýk la dý. Mý sýr Ý çiþ le ri Ba - kan lý ðý i se ba kan lý ða a it res mî Fa ce bo ok he sa - býn da o lay lar sý ra sýn da a yak la rý na ve boy nu na av tü fe ði saç ma sý i sa bet e de rek ya ra la nan as - ker le rin gö rün tü le ri ni ya yýn la dý. Ý çiþ le ri Ba kan - lý ðý ya ra lý as ker le rin, pro tes to cu lar ta ra fýn dan vu rul du ðu nu i le ri sür dü. Ü ni ver si te öð ren ci le - riy le bir grup ak ti vi tist, sos yal pay la þým si te le ri a ra cý lý ðý i le 11 Þu bat gü nü, as ke rî yö ne ti me kar þý si vil i ta at siz lik baþ la týl ma sý çað rý sýn da bu lun du. 11 Þu bat 2011 de Hüs nü Mü ba rek, tüm gö rev le ri ni or du ya dev re de rek is ti fa et - miþ ti. Mü ba rek in is ti fa sý nýn yýl dö nü mün de, as ke ri yö ne ti me kar þý si vil i ta at siz lik is te yen ü ni ver si te öð ren ci le ri, Mü ba rek gi bi Tan ta vi yi de is ti fa ya zor la ya cak la rý na i na ný yor lar. A rap Bir li ði es ki Ge nel Sek re te ri ve cum hur baþ ka ný a da yý Amr Mu sa i se ül ke nin çý ka rý i çin cum - hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin plan la nan ta rih ten ön ce ye a lý na rak Ni san a yý bit me den ger çek - leþ ti ril me si çað rý sýn da bu lun du. Mu sa, as ke ri yö ne ti min güç dev ri ni ger çek leþ tir me si ge rek - ti ði ni i fa de e de rek, Mý sýr ýn gö rül me miþ ve zor bir dö nem den geç ti ði ni be lirt ti. Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ö ne çe ki le bi lir ÝKTÝDARDAKÝ Yük sek As ke rî Kon sey ta ra fýn dan ku ru lan si vil ler den o lu þan Da nýþ ma Ku ru - lu da, Cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin da ha ön ce plan la nan Ha zi ran dan ön ce ya pýl ma sý nýn ül ke i çin ya rar lý o la ca ðý ný a çýk la dý. Yük sek As ke rî Kon sey Da nýþ ma Ku ru lu na gö re, a day lýk baþ vu ru la rý ö ne a lý na rak se çim ler plan lan ta rih ten da ha ön ce ger çek le þe bi lir. Mý sýr da pro - tes to cu lar i le gü ven lik kuv vet le ri a ra sýn da ki ça týþ ma lar dý þýn da da þid det o lay la rýn da da Port Sa id de ya þa nan kat li â mýn he men ar dýn dan ge nel bir týr ma nýþ göz le ni yor. Ka hi re / a a Bos na Her sek te a fet i lân e dil di BOS NA HER SEK TE ön ce ki gün baþ la yan ve a ra lýk sýz de vam e den yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla baþ þehir Sa ray bos na baþ ta ol mak ü ze re bir çok þehirde tabiî a fet i lân e dil di. Bal kan la rý et ki si al tý na a lan yo ðun kar ya ðý þý, ö zel lik le Bos na Her sek te ha ya tý a de ta dur dur du. Ül ke ge ne lin de ki bir çok þe hir de kar ka lýn lý ðý bir met re yi a þar ken, kýr sal ke sim ler de i se kar ka lýn lý ðý 2,5 met re ye yak laþ tý. Yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla Sa ray bos na þehir mer ke zin de u la þým dur du, tram vay lar, o to büs ler i se yol la rýn ka pa lý ol ma sý dolayýsýyla gün bo yu ça lýþ ma dý. Sa ray bos na Kan to nu Hü kü me ti, þehirde ki du ru mu de ðer len dir mek a ma cýy la top lan tý yap tý. An cak kan ton yet ki li le ri nin u la þým so ru nu dolayýsýyla ka tý la ma dý ðý top lan tý, te - le fon la ger çek leþ ti ril di. Top lan tý da, kan ton ge ne lin de tabiî a fet i lân e dil di. Sa - ray bos na Kan to nu Baþ ba ka ný Fik ret Mu siç, ka rýn te miz len me si i çin Si vil Ko ru - ma Ser vi si ne ge re ken bütün yet ki le rin ve ril di ði ni, bu bi ri min bü tün mad dî kay - nak la rý kul la na bi le ce ði ni kay det ti. Mu siç, Sa ray bos na Kan to nu nda ki o kul lar da da bu haf ta bo yun ca ders le re a ra ve ri le ce ði ni bil dir di. Sa ray bos na / a a

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr San at ca mi a sýn da hak Bat sýn bu dün ya, bit sin bu rü ya gi bi söz ler le baþ la yan meþ hur þar ký la rýn mü zis ye ni Or han Gen ce bay, Tür ki ye de san at ve san at çý nýn da zor du rum da ol du ðu na dik kat çek miþ. San at ca mi a sý nýn in ter net ten dar be ye di ði ni i fa de e den Gen ce bay, her ke se kul hak ký ný ha týr la tý yor. Gen ce bay, ko nuy la il gi li ver di ði bir rö por ta jýn da þöy le de miþ: Ýn ter net ten in san la rý mýz ko lay ca her þe yi in di ri yor. Sek tö rün i çin de ne ka dar e mek ve ril miþ se e ser i çin, yo rum cu i çin, ya pým cý i çin, ya tý rým ya pýl mýþ sa mad dî ve ma ne vî, ma a le sef bu nu ke sin lik le en gel li yor lar. 300 mil yon ol ma sý ge re ken al büm sa tý þý 6 mil yo na düþ müþ tür. Ge çen yýl 1150 çe þit al büm ya pýl mýþ. Mü zi ka li te si tar tý þý lýr. Bu nun ta ne si nin mü zi ka li te si ni i yi o la rak ka bul e de bi li riz, 1000 ta ne si nin i yi ol du ðu nu söy le ye me yiz. Bu son de re ce dü þük bir se vi ye dir. Bu na mu ka bil, ken di mi zi bi raz da test et mek i çin baþ ka ül ke le rin ra kam la rý ný ver mek is ti yo ruz. Ýn gil te re de de kor san lýk var, a ma bu ra da al büm ya pýl mýþ, A me ri ka da ta ne ya pýl mýþ. Bu da [Tür ki ye de ki] ca mi a nýn çok kö tü du rum da ol du ðu nun bir de li li dir. A ra da ki far ka ba kar mý sý nýz? Kö tü o lan kor san, hýr sýz lýk. Siz bak ma yýn ta ne san at çý nýn göz ö nün de ol ma sý na yo rum cu san at çý nýn i yi ol ma sý, Tür ki ye nin san a tý nýn, san at çý sý nýn i yi ol du ðu an la mý na gel mi yor. (Ko nu þan: Ne dim Odabaþ, Milli Gazete, 13 Ocak 2012) Ýn ter net dün ya nýn baþ be lâ sý di yen Gen ce bay, Sa ný rým u zak ol ma yan za man lar da bü tün dün ya bu nu bir çö zü me so ka cak. Ýn san hak ký nýn çok bü yük gas pý var. E mek hak ký var. Bu nu dü zelt mek de hü kü met le re dü þü yor. Ge liþ miþ ül ke le rin ge liþ miþ li ðin de bi rin ci de re ce de bu [in san hak ký na, e me ðe say gý] ya tý yor. Ýn san hak ký na say gý lý ol ma yan bi ri si nin ge liþ miþ ol ma sý müm kün de ðil dir. Ýn san hak ký na say gý lý ol mak bi rin ci ge liþ miþ lik gös ter ge si dir. Ya ra dan ne di yor, Al lah di yor ki; Ba na kul hak kýy la gel me yin... Bu kul hak ký dýr iþ te, e mek hak ký dýr de miþ. Siz san a tý nýz da ki a ra yý þý ný zý han gi ka te go ri ye so ku yor su nuz? so ru su na kar þý lýk da Or han Gen ce bay þöy le ko nuþ muþ: Ben ser best ça lýþ ma lar de dim bu na, ba zý la rý a ra besk de di. (...) Ne re ye gi der se niz gi din, Kur ân, o na bað lý o la rak e zan bu coð raf ya lar da or tak de ðer dir, or tak pay da mýz dýr. Bu bi ze de mü zik te ay ný þe kil de yan sý mýþ týr. Bu kül tü rün Ýs lâm kül tü rü ne, bil gi si ne, duy gu su na en çok kim kat ký da bu lun muþ tur? Ý na ný yo rum ki, bi zim Os man lý dö ne min de, a ta la rý mýz çok ö nem li kat ký da bu lun muþ lar dýr. Türk Sa nat Mü zi ði nde 40 a ya kýn form var dýr, bu nun ta ne si ta sav vuf tur, di nî form dur. Ge ri ka la ný gün cel form lar dýr. Ýç i çe gir miþ tir. Biz ge le ne ði miz de, hem di nî e ser le ri çok i yi ic ra e de ni tak dir le kar þý la rýz. Bi zim ön ce lik le ken di de ðer le ri mi zi bil me miz lâ zým. Halk mü zi ði miz, san at mü zi ði mi zin çe þit li form la rý ve ta biî ki Ýs lâm kül tü rü biz de son de re ce et ki li, ta sav vu fun ö zü za ten bu. San a týn ve san at çý nýn ge liþ me si i çin de öz gür lü ðün þart ol du ðu na i þa ret e den Gen ce bay, bu nu þöy le i zah et miþ: Ben 6 ya þým dan be ri þu na i na ný yo rum, bi zim de ðer le ri mi zin da ha i le ri ye git me si lâ zým. Biz de ki mal ze me, dün ya da en üst dü ze ye çý ka ra bi le ce ði miz, eþ siz bir ku ma þa sa hip o lan mal ze me. Bu nu a na liz et me miz lâ zým. (...) Bu nu ya pa bil mek i çin öz gür ol mak lâ zým, öz gür bir ka fa ya, zih ne, duy gu ya sa hip ol mak lâ zým. Ve bun la rý yap mak i çin bil mek lâ zým. Din le di ði san at çý lar dan da bah se den Gen ce bay, bu hu sus ta da þöy le ko nuþ muþ: Türk Sa nat Mü zi ði nde It ri be ni son de re ce et ki ler, De de E fen di, Ha cý A rif Bey, Mü nir Nu ret tin, Se la hat tin Pý nar, Sa det tin Kay nak, (...). Biz de çok bü yük de ðer ler var. Ge çen de me se lâ, Pi ya le Pa þa Ca mi i ndey dik. Bir i mam Kur ân o ku du ki, ben ha ya tým da bu ka dar gü zel ses le re ba san, bu ka dar gü zel geç ki le re sa hip bu ka dar duy gu lu in san çok az gör düm. Mu az zam bir þey di. He ye can lan dým. Biz Ya ra dan a i na nan bi ri yiz. Ya ra dan ne ya rat týy sa en gü ze li ni ya rat mýþ týr, boz mak biz in san la ra mah sus tur. Biz le rin kur du ðu sis tem ler, i çin de bu lun du ðu muz dok trin bo zuk, bu nu da ha i yi ha le ge ti re bi li riz di yen Gen ce bay, um re ye git me yi dü þün dü ðü nü i fa de e dip þöy le bað la mýþ: (Um re ye) Git me dim, a ma git me yi dü þü nü yo rum. Çün kü o ra sý hem Ýs lâ mi ye tin mu kad des mer ke zi, hem de in san lý ðýn mer ke zi. O ra sý bin ler ce yýl dýr ge len bir in san lýk ha tý ra sý. O ra ya git me mek ol maz. Her ke sin o ra ya git me si lâ zým, o say gý yý gös ter me si lâ zým. Kâ be yi ku ran Hz. Ýb ra him dir (as). A ta la rý mýz o ra ya en gü zel say gý yý gös ter miþ ler. Sað lý ðý mýz mü sa a de e der se, in þa al lah git me yi dü þü nü yo rum. Hak tan, hu kuk tan, e zan dan ve um re den bah se den bu soh be tin ö ze ti ni siz ler le pay laþ mak is te dik. Ýn þal lah Ha cý Or han Gen ce bay la il gi li ha ber le ri de o ku ruz... Ye ni a na ya sa da her ke si min fik ri a lýn sýn TÜRKÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, Tüm si ya sî par ti le rin ilk de fa bir le þe rek, ye ni bir a na ya sa yap ma ça lýþ ma sý na gir dik le ri ni gö rü yo ruz de di. Pa lan dö ken, Çor lu Bak kal lar O da sý ný zi ya re tin de yap tý ðý ko nuþ ma da, ye ni A na ya sa da her ke sin, her ke si min fik ri nin a lýn ma sý ge rek ti ði ni söy le di. TÜRKÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Uz man la rýn mu ta ba ka týy la ya pýl mýþ bir a na ya sa ye ri ne 74 mil yo nun mu ta ba ka tý nýn sað lan dý ðý bir a na ya sa ya zýl sýn is ti yo ruz de di. Si vil top lum ku ru luþ la rý ta ra fýn dan o luþ tu ru lan A na ya sa Plat for mu ta ra fýn dan Ek mek çi za de Ah met Pa þa Ker van sa ra yý nda dü zen le nen Tür ki ye Ko nu þu yor Top lan tý sý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye nin ar týk ye ni bir a na ya sa ya ih ti ya cý ol du ðu nu ve bu ko nu nun yýl lar dýr ko nu þul du ðu nu söy le di. Bu çer çe ve de Tür ki ye nin ken di ne he def ler koy du ðu nu i fa de e den Hi sar cýk lý oð lu, bu he def ler a ra sýn da Tür ki ye nin 2023 te dün ya nýn en bü yük 10 e ko no mi si i çi ne yer al ma sý nýn da bu lun du ðu nu ve bu he de fe u laþ mak is te dik le ri ni be lirt ti. Þu an da ki el bi se nin ü zer - le ri ne dar gel di ði ni kay de den Hi sar cýk lý oð lu, þun la rý kay det ti: Bu ye ni el bi se nin de ter zi li ði ni mu hak kak mil le tin ken di si yap ma lý dýr. Bu çer çe ve de mev cut ku ral la ra gö re bu he def le re u laþ ma mýz zor. O nun i çin bu he def le re u laþ mak i çin ye ni bir a na ya sa dan baþ la ya rak bü tün þart la rý bu nun ü ze ri ne o tur tu yor ol ma mýz la zým. Bi na mý zýn te me li bo zuk. Bi na nýn mu hak kak ye ni ve sað lam te mel ler ü ze ri ne o tur ma sý la zým. Þim di ö zel lik le ge liþ miþ ül ke le re git ti ði miz za man o ül ke le rin in san la rý nýn dev let le i liþ ki si ney se, bi zim de i liþ ki mi zin ay ný ol ma sý ný is ti yo ruz. Bi zim hiç bir ek si ði miz yok, hat ta faz la mýz bi le var. Yurt dý þý na git ti ði miz za man gö rü yo ruz, o in san la rýn biz den ne faz la sý var ki biz den da ha faz la hak la rý var di ye dü þü nü yo ruz. Bu çer çe ve de ö zel lik le ö nü müz de ki dö nem de ay ný þart la rý Ya pý la cak o lan ye ni A na ya sa, her ke sin bek len ti si ne ve çað rý sý na ku lak ve ren bir þe kil de dü zen len me li. Ye ni A na ya sa, de mok ra si nin da ha sý nýr sýz ol du ðu, ül ke mi zin e ko no mik an lam da da ha i yi bir nok ta ya ge le ce ði ze mi ni ha zýr la ma lý di yen Pa lan dö ken, tüm si ya si par ti le rin bu gü ne ka dar ilk de fa bir le þe rek ye ni bir a na ya sa yap ma ça lýþ ma sý na gir dik le ri ni gör dük le ri ni be lirt ti. Çor lu / a a TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Anayasa Platformu'nun toplantýsýnda Türkiye'nin artýk yeni bir anayasaya ihtiyacý olduðunu söyledi. FO TOÐ RAF: AA Yeni A na ya sa yý MÝLLET YAZMALI ''ANAYASA PLATFORMU''NUN ''TÜRKÝYE KONUÞUYOR TOPLANTISI''NIN AÇILIÞINDA KONUÞAN TOBB BAÞKANI RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU:''UZMANLARIN MUTABAKATIYLA YAPILMIÞ BÝR ANAYASA YERÝNE 74 MÝLYONUN MUTA- BAKATININ SAÐLANDIÐI BÝR ANAYASA YAZILSIN ÝSTÝYORUZ'' DEDÝ. sað la ya cak ye ni a na ya sa is ti yo ruz. Bu çer çe ve de top lu mun ta ma mý bu nok ta da hem fi kir. Yýl lar ön ce sin de bü tün si ya si par ti le rin hal ka söz ver dik le ri ni ha týr la tan Hi sar cýk lý oð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Mil let ye ni bir a na ya sa is ti yor, mec lis ye ni bir a na ya sa is ti yor a ma ya pýl ma sý ge re ken ler ya da na sýl ya pý la ca ðý da çok ö nem li. Bu çer çe ve de bu ye ni a na ya sa mil le tin ken di a na ya sa sý ol ma sý la zým. Uz man la rýn mu ta ba ka týy la ya pýl mýþ bir a na ya sa ye ri ne 74 mil yo nun mu ta ba ka tý nýn sað lan dý ðý bir a na ya sa ya zýl sýn is ti yo ruz. O yüz den ye ni a na ya sa nýn ka tý lým cý mü za ke re sü re ciy le hep bir lik te ya pýl ma sý ge re ki yor. A na ya sa tar týþ ma sü re ci Tür ki ye nin so run la rý nýn tar tý þý la ca ðý bir plat for ma dö nüþ me si ge re ki yor. Bu yüz den siz ler le be ra be riz. E dir ne / a a Er me ni id di a la rý ný, ar þiv ler ya lan lý yor 1915 o lay la rý na i liþ kin id di a la rý, Rus ve Ýn gi liz ar þiv le ri nin ya ný sý ra Er me ni kay nak la rý ü ze rin den a raþ tý ran AKP An ka ra Mil let ve ki li Prof. Dr. Se yit Sert çe lik, Os man lý ya kar þý 300 bi ne ya kýn Er me ni nin sa vaþ tý ðý ný be lir te rek, yýl la rý a ra sýn da Er me ni le rin top lam ka yýp la rý id di a e dil di ði gi bi 1,5 mil yon de ðil 150 bin ci va rýn da. Rus ve Er me ni ar þiv bel ge le ri de Er me ni tez le ri ni ya lan lý yor de di. Er me ni ce ve Rus ca bi len Sert çe lik, Er me ni Bel le te ni der gi sin de 1916 da yer a lan baþ ya zý da, Þim di ya vaþ ya vaþ yok o lan la rýn bü yük bö lü mü or ta ya çý ký yor. An cak de va sa bo yut lar da ol du ðu söy le nen fe la ket, ne mut lu ki ger çek leþ me di i fa de le ri yer a lý yor. Er me ni ya yýn cý la rýn dan Ar þak Ço ban yan da Tür ki ye de Er me ni le rin yok e dil di ði ger çek de ðil dir di yor. Er me ni soy ký rý mý id di a sý ya lan bir pro je dir di ye ko nuþ tu o lay la rý nýn 100 ün cü yýl dö nü mün de Tür ki ye ye kar þý u lus la ra ra sý bo yut ta bü yük bir kam pan ya ha zýr lý ðý i çin de ki Er me ni lo bi si ne kar þý Tür ki ye de de ça lýþ ma lar yü rü tü lü yor. Ta rih çi mil let ve kil le ri Prof. Dr. Se yit Sert çe lik ve Prof. Dr. Yu suf Ha la çoð lu nun ya ný sý ra dip lo mat kö ken li mil let ve ki li Fa ruk Lo ðoð lu, TBMM Baþ kan ve ki li Meh met Sað lam baþ kan lý ðýn da o luþ tu ru lan ko mis yon da bi ri kim le ri ni bir leþ ti re rek, Er me ni tez le ri ne kar þý ar þiv bel ge le ri ü ze rin den ça lýþ ma yü rü tü yor. Ça lýþ ma la rý de ðer len di ren AK Par ti An ka ra Mil let ve ki li Se yit Sert çe lik, Er me ni id di a la rý ný yin Er me ni kay nak la rýy la çü rü te cek le ri ni söy le di. Er me ni ce ve Rus ça bi len Prof. Dr. Sert çe lik, 8 yýl sü rey le Rus ar þiv le rin de yap tý ðý a raþ týr ma la rý ka mu o yuy la pay laþ ma ya ha zýr la ný yor. An ka ra / a a Kom þu da ki Müs lü man a zýn lý ða sa hip çý kýl ma lý ÝSTANBUL Ba ro su Baþ ka ný Ü mit Ko ca sa kal, Yu na nis tan da ki Müs lü man Türk a - zýn lý ðýn çok bü yük so run la rý var, a ma on lar yay ga ra yý sev me yen in san lar dýr de di. Ýs tan bul Ba ro sun ca dü zen le nen Ta ri hi, Hu ku ki ve Top lum sal Bo yut la rýy la Mü ba - de le pa ne lin de Ko ca sa kal, ba ro nun 29 bin ü ye si bu lun du ðu nu be lir te rek, mü ba - de le gi bi bir ko nu nun e le a lýn ma sý nýn çok ö nem li ol du ðu nu kay det ti. Yu na nis - tan da ki Müs lü man Türk a zýn lý ðýn çok bü yük so run la rý var a ma on lar yay ga ra yý sev me yen in san lar dýr di yen Ko ca sa kal, o ra da ki ba ro lar la ir ti ba ta ge çil me si ve hal kýn mað dur e dil me me si ge rek ti ði ni söy le di. Ko ca sa kal, Gü mül ci ne ye git tik le - rin de o ra da ki müf tü le ri de zi ya ret et tik le ri ni an la ta rak, Tür ki ye de or ga nik ay dýn - dan çok ge ne ti ði de ðiþ ti ril miþ ay dýn var. Bu nu söy le yin ce ký zý yor lar a ma müf tü yü zi ya ret et me mi zi e leþ ti ri yor lar. O ra da ki müf tü le rin Yu na nis tan ta ra fýn dan ta nýn - ma sa da ne ka dar çað daþ in san lar ol duk la rý ný gör dük. Türk top lu mu nu bir a ra da tu tu yor lar di ye ko nuþ tu. Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lap la rý Ta - ri hi Ens ti tü sü Mü dü rü Doç. Dr. Ke mal A rý da yýl lar bo yun ca göç le rin ya þan dý ðý Tür ki - ye de bi lim sel an lam da ça lýþ ma la rýn ye ter siz ol du ðu nu be lir te rek, Ka fa mý zý göm - dü ðü müz top ra ðýn i çin den çý ka rýp ta ri hi mi zi in ce le me li yiz de di. Ýs tan bul / a a Kan lý fit ne ye lâ net ndýyanet Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Su ri ye nin Hu mus ken tin de ki o lay lar la il gi li, Ýn sa nî, di ni ve u lus la r a ra sý kri ter le ri hi çe sa yan bu ey le mi þid det le ký ný yo ruz dedi. Gör mez, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, kar deþ ve kom þu ül ke Su ri ye de mey da na ge len ve 300 ü aþ kýn ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan sal dý rý la rýn, bütün Müs lü man lar a ra sýn da ol duk ça de rin bir in fi a le yol aç tý ðý ný be lirt ti. A de ta bir kat li âm o la rak de ðer len di ri le cek bu o la yýn, gö nül dün ya la rý ný hüz ne gark et tir di ði ni i fa de e den Gör mez, Dün ya nýn he men her ye rin de ol du ðu gi bi Su ri ye de de a lem le re rah met o la rak gön de ri len Pey gam ber E fen di mi zin Ve la de ti ni du a ve ni yaz lar la id rak et mek i çin top la nan ce ma a te a teþ a çýl mýþ ve yüz ler ce in sa nýn ca ný na a cý ma sýz ca kas te dil miþ tir. Ce nâb-ý Al lah a ya kar mak i çin bir a ra ya ge lin miþ böy le mü ba rek bir gün de, he men her ha ne de Ýs lâm kar deþ li ði ni ya ra la ya cak a de ta ye ni bir fit ne ye ön cü lük e dil miþ tir. Ý nanç ve dü þün ce hür ri ye ti nin ko run ma sý baþ ta ol mak ü ze re i ba det ma hal ve me kan la rý nýn her tür lü teh dit ve ta ar ruz dan u zak ký lýn ma sý na yö ne lik in sa nî, di nî ve u lus la r a ra sý kri ter le ri hi çe sa yan bu ey le mi þid det le ký ný yo ruz ifadelerini kullandý. An ka ra / a a Kur tul muþ: Er do ðan, dip lo ma si tu ru na çýk sýn nhas Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Su ri ye de kat li am la rýn ya þan dý ðý ný di le ge tir di. Kur tul muþ, par ti si nin Ýs tan bul Ýl Baþ kan lý ðý nda dü zen le nen Ýl Genç lik Ör gü tü ta ný tým top lan tý sýn da, Tür ki ye ve dün ya si ya se ti nin hýz la de ðiþ ti ði ni ve bu ko nu da par ti le rin dik kat li ha re ket et me si ge rek ti ði ni söy le di. Kur tul muþ, Baþ ta Tür ki ye ve Ý ran ol mak ü ze re böl ge de ki bü yük kom þu dev let le rin çö züm i çin sü re cin i çe ri si ne gir me si ge re kir dedi. Geç miþ te, NA TO ve BM nin ka rýþ tý ðý hiç bir yer den ha yýr gel me di ði ni sa vu nan Kur tul muþ, Sa yýn Baþ ba kan bu so run la rýn çö zü mü i çin ba vu lu nu zu a lýn Rus ya, Su ri ye, I rak ve Çin e gi din. Ü ze ri ni ze dü þen so rum lu lu ðu ye ri ne ge ti rin de di. HAS Par ti Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Be ka roð lu da, Çok bel li ki bu þe kil de de vam e der se bu kat li a mýn bo yu tu ar ta cak. Su ri ye Mý sýr a, Lib ya ya, Tu nus a ben ze mi yor. Su ri ye de bü tün kü re sel güç le rin ka pýþ tý ðý bir a lan var. Bu ra da ki böl ge sel çe kiþ me ler de Ý ran, Ýs ra il, Rus ya ve Çin boy gös te ri yor. NA TO nun ve BM nin po li ti ka la rý na ka týl mak Tür ki ye ye ya kýþ maz. Ýþ iþ ten geç me di Tür ki ye ha len et ki li dir i fa de si ni kul lan dý. Ýs tan bul / a a Su ri ye de kat li âm lar a ci len dur du rul sun nýslâm Dün ya sý Si vil Top lum Ku ru luþ la rý Bir li ði (ÝDSB) Ge nel Sek re te ri Nec mi Sa dý koð lu, Su ri ye de ki o lay lar la il gi li, Dün (önceki gün) i ti ba riy le gay ri meþ ru E sad re ji mi nin ay lar dýr ma sum ve si vil hal ký he def a lan sal dý rý la rý tam bir kat li am ha li ni al mýþ týr i fa de si ni kul lan dý. 50 ül ke den 200 si vil top lum ku ru lu þu nu bün ye sin de ba rýn dý ran ÝDSB nin Ge nel Sek re te ri Sa dý koð lu, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Su ri ye de bo yut la rý git tik çe ge niþ le yen ve her gün git tik çe ar tan kat li am la rýn a ci len dur du rul ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: Hu mus ta be bek ler, ço cuk lar, ka dýn lar ve ma sum yüz ler ce Su ri ye li kar de þi miz vah þi ce kat le dil miþ tir. Mil yon lar ca Su ri ye hal ký nýn hak lý ta lep le ri nin ak si ne böl ge sel ve kü re sel ba zý o dak lar E sad re ji mi ni ha len des tek le me ye de vam et mek te dir. Sa dý koð lu, Su ri ye de ca mi le rin de he def a lýn dý ðý ný i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: He pi miz yü rek le ri kan að la ya rak gö zü mü zün ö nün de iþ le nen kat li am la rý sey re di yo ruz. E lin de hiç bir þe yi ol ma yan maz lûm ve mað dur bir halk tank lar la, u çak lar la, a ðýr si lâh lar la hat ta çe þit li ül ke ler ve ör güt le rin mi li tan la rý nýn a çýk ça kat li âm la ra des tek ver me siy le öl dü rü lü yor. Ýs tan bul / a a A na ya sa Mah ke me si ne git me re ko ru Se zer in ncumhurbaþkani Ab dul lah Gül ün gö rev sü re si ni dü zen le yen ya sa nýn A na ya sa Mah ke me si ne gi dip git me ye ce ði tar tý þý lý yor. CHP, ya sa yý Gül ün A na ya sa Mah ke me si ne gö tür me si ni is ti yor. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül i se Söy le ye cek le ri mi da ha ön ce söy le dim. A na ya sa ya ay ký rý lý ðý id di a e di li yor sa a na mu ha le fet par ti si A na ya sa Mah ke me si ne gi de bi lir. a çýk la ma sý ný yap mýþ tý. Gül, gö re ve gel di ði gün den bu gü ne ka dar hiç bir ya sa i çin Yük sek Mah ke me ye baþ vur ma dý yý lýn dan son ra Cum hur baþ ka ný Gül ta ra fýn dan A na ya sa Mah ke me si ne bir dâ vâ a çýl ma dý. Yük sek Mah ke me ye dâ vâ aç ma re ko ru nu i se 10. Cum hur baþ ka ný Ah met Nec det Se zer e lin de bu lun du ru yor. Se zer, hü kü me tin çý kar dý ðý ya sa lar i çin tam 26 de fa A na ya sa Mah ke me si ne git ti yýl la rý a ra sýn da Cum hur baþ kan la rý ta ra fýn dan A na ya sa Mah ke me si ne top lam 44 ip tal da va sý a çýl dý. Bu baþ vu ru la rýn 26 sý ný Se zer ya par ken; o nu 6 de fa i le Cum hur baþ kan la rý Fah ri S. Ko ru türk ve Ke nan Ev ren iz li yor. Sü ley man De mi rel 4 de fa A na ya sa Mah ke me si ne gi der ken; Tur gut Ö zal i se sa de ce 2 de fa baþ vu ru da bu lun du. A na ya sa Mah ke me si, Cum hur baþ kan la rý Fah ri S. Ko ru türk ve Ke nan Ev ren in baþ vu ru la rý ný ye rin de gö re rek ya sa la rýn ip ta li ne ka rar ver di. Ö zal ýn i ki baþ vu ru sun dan bi ri ni red de den mah ke me, bi rin de i se kýs mî red det me yo lu na git ti. De mi rel in baþ vu ru la rý nýn ço ðu nu red de den A na ya sa Mah ke me si, Se zer in baþ vu ru la rý nýn bü yük bö lü mü nü i se ye rin de gö re rek ya sa la rý ip tal et ti. An ka ra / ci han

9 Y HA BER 9 Bu nasýl ticaret? 2011 de dýþ ti ca ret a çý ðý 105,9 mil yar do la ra u laþ tý. Ta ri hî re kor kýr dý. Ge çen yý la gö re ar týþ yüz de 47 o ra nýn da. Ýh ra cat 134,9 mil yar do lar, it ha lat ta 240,8 mil yar dü ze yin de ger çek le þin ce bu bü yük a çýk or ta ya çýk tý. Ba sit þe kil de i zah e der sek yurt dý þý ti ca re tin den do ðan za ra rý mýz 105,9 mil yar do la rý bul du. Bu na sýl ti ca ret? Ýh ra cat art týk ça za ra rý mýz kat la ný yor. Ne re dey se ih ra ca tý ya ka la ya cak. Hü kü met her fýr sat ta devr-i ik ti dar la rýn da ih ra ca tý 36 mil yar do lar dan 105 mil yar do la ra yük selt tik le ri ni di le ge ti ri yor de 51 mil yar do lar o lan it ha la tý pat lat týk la rý ný gör mez den ge li yor. O yýl dýþ ti ca ret a çý ðý mýz 15 mil yar do lar dý. Ýh ti lâl ka nun la rý var lý ðý ný ko ru yor ncum HU RÝ YET Halk Par ti si (CHP) Kon ya Mil let ve ki li ve TBMM A na ya sa Ko mis yo nu ü ye si A til la Kart, Hep söy le ni yor. Ýh ti lâl ru hu ya þý yor a na ya sa mýz da. Ýh ti lâl ru hu 12 Ey lül 1980, 6 A ra lýk ta ne ih ti lâl ka nu nu var lý ðý ný ko ru yor de di. Kart, kti dar par ti si nin mu ha le fe tin se si ni kýs mak iç tü zük de ði þik li ði yap ma ya kalk tý ðý ný sa vun du. A na ya sa Plat for mu nun Tür ki ye Ko nu þu yor top lan tý sý i çin E dir ne ye ge len Kart, par ti si nin Ýl Baþ kan lý ðý nda bir ba sýn top lan tý sý dü zen le di. A na ya sa yaz mak la i þin bit me ye ce ði ne dik kat çe ken CHP li Kart, 12 ki þi lik A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu 30 gün de mü kem mel bir a na ya sa yý ya pa rýz. So run de ðil, a ma bu nu yaz mak la bir so nu ca u la þa mý yor su nuz. Hep söy le ni yor. Ýh ti lâl ru hu ya þý yor a na ya sa mýz da. Ýh ti lâl ru hu 12 Ey lül 1980, 6 A ra lýk ta ne ih ti lâl ka nu nu var lý ðý ný ko ru yor. Po lis Va zi fe Se lâ hi yet ler, Top lan tý, Gös te ri ve Yü rü yüþ ler, Sen di kal Ör güt le me le re Ý liþ kin ka nun lar. Si ya sî par ti ler, se çim ba ra jý ve mev zu a tý, yet mi yor bun la rýn üs tü ne bir de ö zel yet ki li mah ke me le ri ge ti ri yor su nuz. Ýh ti lal ru hu bu ra da ya tý yor. O za man a na ya sa de ði þik li ði ko nu sun da sa mi miy sek si ya se ten dü rüst sek ih ti lal ka nun la rý ný da i ve di o la rak de ðiþ tir me miz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Kart, Biz ger çek ten Tür ki ye nin a na ya sa i le bir lik te de mok ra tik leþ me ye ih ti ya cý ol du ðu na yü rek ten i na ný yo ruz de di. E dir ne / ci han Ta pu hiz met le ri hýz la na cak ntür KÝ YE Bü yük Mil let Mec li si nden ge çe cek Mül ki yet Bil gi Ban ka sý sa ye sin de gay ri men ku lün bu lun du ðu ye re gi dil mek si zin Tür ki ye nin her ye rin den ta pu iþ lem le ri ya pý la bi le cek. AKP Ýz mir Mil let ve ki li Çev re ve Þe hir ci lik Ko mis yo nu Kâ tip Ü ye si, Ba yýn dýr lýk Ý mar U laþ týr ma ve Tu rizm Ko mis yo nu Ü ye si Ay dýn Þen gül, Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nýn ye ni a dýy la bir lik te ye ni den ya pý lan dý ðý ný i fa de et ti. Þen gül, Mül ki yet Bil gi Ban ka sý hiz met ta le bin de bu lu nan la rýn bek len ti le ri ni her yö nüy le kar þý la ya bi le cek. Ay rý ca Gay ri men ku lün bu lun du ðu ye re gi dil mek si zin Tür ki ye nin her ye rin den tüm ta pu iþ lem le ri sis tem ü ze rin den ko lay ca ya pý la bi le cek. Tek lif çok ya kýn da Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) ne ge le cek. Ya sal dü zen le mey le Mül ki yet Bil gi Ban ka sý ku ru la cak de di. Yýl da yak la þýk 20 mil yon ki þi ye ta pu hiz me ti ve ril di ði ni a çýk la yan Þen gül, Mül ki yet Bil gi Ban ka sý sa ye sin de bir çok bü rok ra tik iþ lem le rin so na e re ce ði ni de vur gu la dý. Tür ki ye ge ne lin de ka das tro ça lýþ ma la rý nýn yüz de 99 luk bö lü mü nün ta mam lan dý ðý ný i fa de e den Þen gül, So run la rý o lan 337 yer dý þýn da Tür ki ye nin te sis ka das tro su ta mam lan dý. Tür ki ye ge lin de 2003 yý lý na ka dar ta mam la nan te sis ka das tro su 39 bin 317 i ken, yýl la rý a ra sýn da 12 bin 782 nin ta mam lan dý ve yüz de 99 luk o ra na u la þýl dý bil gi le ri ni ak tar dý. Ýz mir / ci han Ankara da Fü ze Kal ka ný pro tes to su re cep tas ni as ya.com.tr nki ZI LAY Yük sel Cad de si nde top la nan Kal dý raç ü ye si bir grup i se, Em per ya list sa va þýn kur ba ný de ðil öz gür A na do lu ya kal dý raç o la ca ðýz pan kar tý a çýp Fü ze Kal ka ný Sis te mi ni pro tes to et ti. Grup a dý na ko nu þan Kal dý raç söz cü sü Mus ta fa Boz kurt, Fü ze Kal kan Sis te mi nin 2012 yý lý ba þýn da fa a li ye te geç ti ði ni ve pro je nin böl ge de kun dak la nan ye ni sa vaþ la rýn ön ha zýr lý ðý ol du ðu nu sa vun du. Ül ke mi zin sa va þýn a çýk he de fi ha li ne gel di ði ni ö ne sü ren Boz kurt, fü ze kal ka ný nýn bütün böl ge hal ký i çin teh dit ol du ðu nu söy le di. Ya pý lan a çýk la ma nýn ar dýn dan grup ü ye le ri o lay sýz bir þe kil de da ðýl dý. An ka ra / ci han 100 do lar lýk it ha la ta kar þý 69 do lar lýk ih ra cat ya pý la bi li yor du de bu o ran yüz de 56 ya in di. Son 11 yý lýn en dü þük se vi ye si. E ko no mi i çin hay ra a lâ met de ðil. Kre di le rin sý nýr lan dý rýl ma sý ve kur ar tý þý it ha la tý fren le me ye yet me miþ gö rü nü yor. Ýt ha lat yüz de 29,8 o ra nýn da ar tar ken ih ra cat yüz de 18,5 ar týþ o ra nýy la nal top lu yor. Ýt ha lat fa tu ra sý ný ka bar tan en ö nem li ka lem 54 mil yar do lar la pet rol ü rün le ri ol du. Bun la rý 27 mil yar do lar la ka zan ve ma ki ne, 20 mil yar do lar la de mir çe lik, 17 mil yar do lar la mo tor lu ta þýt lar, 16 mil yar do lar la ma ki ne ve ci haz lar iz le di. Say dý ðý mýz bu ü rün le ri ay ný za man da ih raç da e di yo ruz. Ne var ki it ha lat ih ra cat tan faz la ol du ðun dan ti ca ret den ge si a ley hi mi ze dö nü yor. Da ha kö tü sü ü re ti mi miz it ha la ta ba ðým lý. Ü ret mek i çin ham mad de it hal et mek zo run da yýz. Ça re bel li: Ham mad de ve a ra ma lý ný iç pi ya sa da ü - ret mek. Hü kü met þim di ye ni teþ vik pa ket le riy le bu nu sað la ma yý he def li yor. A ma za man ge re ki yor. Dýþ ti ca ret a çý ðý i se bir an ön ce ka pa týl ma lý. Tu rizm ve hiz met ge lir le ri, a çý ðý en faz la 70 mil yar do lar ci va rý na çe ke bi lir. Mil lî ge lir le ký yas lan dý ðýn da risk teþ kil e de bi le cek hay li yük sek bir ra kam. E ko no mi yi dýþ þok la ra kar þý da ya nýk sýz ve ký rýl gan ha le ge ti ri yor. Ký sa va de de tek u mut e ko no mi nin ya vaþ la ma sý. Bü yü me hý zý ön gö rül dü ðü gi bi yüz de 4 le re i ner se a çýk da ra la bi lir. He le IMF nin yüz de 0,4 bü yü me tah mi ni tu tar sa, ca rî a çýk gün dem den dü þe bi lir! Bu se fer büt çe a çýk la rý ný ve is tih da mý ko nu þu ruz. Þöy le a lâ ka lý; E ko no mi nin so ðu ma sýy la bir lik te it ha lat ta a za la ca ðýn dan ver gi ge lir le ri ö nem li öl çü de ge ri le ye cek, do la yý sýy la büt çe den ge si bo zu la cak týr da bu nu ya þa dýk. E ko no mi yüz de 4,8 o ra nýn da kü çü lün ce büt çe a çý ðý ön gö rü le nin 5 ka tý na ya kýn art tý. Ýs tih da ma ge lin ce; Üst üs te i ki yýl bü yü me re kor la rý ký ran e ko no mi, iþ siz li ði tek ha ne ye in dir mek te zor la nýr ken, bü yü me yüz de bir le re düþ tü ðün de iþ siz lik le na sýl baþ e der, bi le mi yo ruz. An la ya ca ðý nýz bir a çýk ka pa nýr ken di ðer le ri a çý lý yor. Son o la rak O cak a yý enf las yo nu na ký sa ca de ði ne lim. 444 ü rün ve 1169 ü rün çe þi din de ki fi yat de ði þim le ri iz le ne rek he sap la nan enf las yon, TÜ FE de yýl lýk yüz de 10,61 ol du. Son yýl la rýn en yük sek ra ka mý. Hýz kes se de týr ma ný þý ný sür dü rü yor. Yý lýn i kin ci ya rý sýn da bü yü me nin ya vaþ la ma sý ve kur la rýn gev þe me siy le bir lik te in me si bek le ni yor. Mer kez Ban ka sý enf las yo nun yýl so nun da or ta nok ta sý yüz de 6,5 ol mak ü ze re yüz de 5,1 i le yüz de 7,9 a ra lý ðýn da ger çek leþ me si ni ön gö rü yor. Bi ze de a min de mek dü þü yor. Der sim de ilk im za M. Ke mal in BAÞBAKANLIK ARÞÝVLERÝNDEKÝ DERSÝM BELGELERÝYLE ÝLGÝLÝ GÝZLÝLÝK KARARININ KALDIRILMASIYLA KONU YENÝ BÝR BOYUT KAZANDI. DERSÝM BELGELERÝNDE BAÞTA REÝSÝCUMHUR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÝMZASI BULUNUYOR. BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn ö zür di le me siy le tek rar a lev le nen Der sim tar týþ ma la rý, Baþ ba kan lýk ar þiv le rin de ki Der sim bel ge le riy le il gi li giz li lik ka ra rý geç ti ði miz haf ta kal dý rýl ma sýy la ye ni bir bo yut ka zan dý. Bel ge ler le il gi li giz li lik ka ra rý kal dý rý lýn ca ta ri hî ger çek ler de bir bir gün yü zü ne çýk ma ya baþ la dý. Tür ki ye Ga ze te si den Me lik Du vak lý nýn a raþ týr ma sý na gö re Baþ ba kan lýk ar þiv le rin de ki bel ge ler den baþ ta re i si cum hur Mus ta fa Ke mal A ta türk ve Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü ol mak ü ze re ka bi ne ü ye le ri nin im za sý bu lu nu yor ta rih le rin de ger çek leþ ti ri len Der sim Ha re kâ týn da Mus ta fa Ke mal A ta türk ün ro lü nün o lup ol ma dý ðý yýl lar dýr tar týþ ma ko nu - suy du. An cak, giz li li ði kal dý rý lan Baþ ba kan lýk Dev let Ar þiv le rin de ki Der sim bel ge le rin de A ta türk im za la rý bu lu nu yor. Ha re kâ ta i liþ kin ka rar na me ler de üst te re i si cum hur sý fa týy la A ta türk ün im za sý, alt ta i se baþ ta Ýs met Pa þa ol mak ü ze re ka bi ne ü ye le ri nin im za la rý yer a lý yor. Ha re kâ ta ka tý la cak as ker le re ve ri le cek ta yýn la rýn bi le Re i si cum hur em ri ne ta bi ol du ðu an la þý lý yor. Bel ge ler de ki im za sý A ta türk ün Der sim Ha re kâ týn dan ha ber dar ol du ðu nun a çýk bir de li li ni te li ði de. Der sim Ha re kâ tý i le il gi li Der sim le il gi li 1938 e ka dar ge len bütün sü reç ler de A ta türk ve Ý nö nü nün rol al dý ðý an la þý lý yor yý lýn da pro va ni te li ðin de kü çük çap lý bir ha re kât ya pý lý yor. 6 Ey lül 1933 ta rih li ka rar na me de Baþ ta re i si cum hur Mus ta fa Ke mal A ta türk ve Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü ol mak ü ze re ka bi ne ü ye le ri nin im za sý bu lu nu yor. Söz ko nu su ka rar na me de Der sim Ha re kâ tý mü na se be tiy le ký t'a la rýn fev ka lâ de ih ti yaç la rý na kar þý lýk ol mak ü ze re Ma li ye Ve kâ le ti büt çe si nin ma sa ri fi gay ri mel hu za ter ti bin den 20 bin li ra nýn tah sis ve sar fý na i zin ve ril me si i fa de le ri ne yer ve ri li yor. Baþ ba kan Er do ðan, Der sim o la yý na i liþ kin yap tý ðý ko nuþ ma da ö zür le bir lik te ba zý ö nem li bel ge ler de a çýk la mýþ, dev let ar þiv le rin de ki giz li lik ka ra rý nýn da kal dý rý la ca ðý ný söy le miþ ti. Baþ ba kan lýk ar þiv le rin de ki Der sim bel ge le riy le il gi li giz li lik ka ra rý geç ti ði miz haf ta kal dý rýl dý. Ge ri ye Ge nel kur - may ve Türk Ha va Ku ru mu ar þiv le ri kal dý. Der sim o lay la rý i le il gi li a sýl ö nem li bel ge le rin Ge nel kur may ar þiv le rin de ka yýt lý ol du ðu be lir ti li yor. Giz li li ði kal dý rý lan Baþ ba kan lýk ar þiv le rin de i se as ke ri ha re kat ön ce si, 1920 li yýl lar dan i ti ba ren Der sim yö re sin de ya þa nan ge liþ me le re a it ka yýt lar, ra por lar, ka rar lar, za být lar yer a lý yor. Böl ge nin 1920 li yýl lar dan i ti ba ren ya kýn dan iz len di ði pek çok de fa mü da ha le le re uð ra dý ðý ka yýt lar da bu lu nu yor. A çýk la nan bel ge le re gö re ilk bel ge de, her an ha re kâ ta çýk mak i çin ha zýr o lun ma sý ge rek ti ði be lir ti li yor. Ý kin ci bel ge de, ha re kâ týn 1932 yý lýn da ya pýl ma ya ca ðý i fa de le ri yer a lý yor. Ü çün cü bel ge de, ha re kâ týn e ko no mik se bep ler den ya pýl ma dý ðý be lir ti li yor. RA POR LAR DA NE LER VAR? yýl la rýn da ya þa nan Der sim o lay la rý Cum hu ri yet ta ri hi nin en çok me rak e di len say fa la rýn dan bi ri. Der sim e yö ne lik ha re kât ha zýr lýk la rý ra por lar la baþ lý yor. Dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný Þük rü Ka ya ta ra fýn dan ha zýr la nan 18 Ka sým 1931 ta rih li ra por da Ar týk Der sim me se le si nin ka ti su ret le hal li nin dev let çe, mil let çe ve bil has sa hü kü met çe te hi ri ca iz ol ma yan mu zur, teh li ke li ve za man geç tik çe hal li müþ kül le þe cek ve za ra rý ar ta cak bir va zi yet al mýþ ol ma sý dýr i fa de le ri i le ha re ka týn bir an ön ce baþ la týl ma sý is te ni yor. Ra por da Der sim in ýs lâ hý nýn an cak as ke rî bir ha re kât la ya pý la bi le ce ði be lir ti lir ken ha re kât za ma ný o la rak 1932 yý lý nýn ilk mü sa it mev si mi gös te ri li yor. Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Fev zi Çak mak im za lý 1 Mart 1932 ta rih li bel ge de hü kü me tin der sim ha re kâ tý nýn ic ra sý na ka rar ve re ce ði dik ka te a lý na rak ha zýr lýk la rýn ya pýl ma sý, hü kü met ka ra rý i le bir lik te ha re kâ týn en geç A ðus tos a yýn da baþ la ya bi le ce ði be lir ti li yor. Ge nel kur may Baþ ka ný Fev zi Çak mak im za lý 6 Ni san 1932 ta rih li bel ge de hü kü me tin ha re kâ tý yýl i çin de yap ma ma ya ka rar ver di ði bir lik le re bil di ri li yor. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn Ni san 1932 ta rih li ya zý sýn da Der sim mýn tý ka sýn da lü zum gö rü len te dip ha re kâ tý na büt çe nin mü sa a de et me di ði be lir ti li yor. Ya zýþ ma lar dan Der sim ha re kâ tý nýn pa ra sýz lýk se be biy le i le ge cik ti ði an la þý lý yor. ÖN CE PRO VA YA PI LI YOR 1933 te ya pý lan ha re kât as lýn da plan la nan bü yük ha re kâ týn bir ne vi pro va sý, o yüz den de sý nýr lý. 13 Ey lül 1933 ta ri hin de ha re kâ ta i liþ kin ra por lar top la na rak bir a na liz ra por ha li ne ge ti ril miþ. Bir yýl son ra böl ge ye ni den de ðer len di ri li yor. 1 Ma yýs 1934 te Ý çiþ le ri Ba ka ný Þük rü Ka ya, Der sim ve Se yit Rý za nýn du ru mu i le il gi li Bi rin ci u mum Mü fet tiþ li ðin den ge len ra por la rý Cum hur baþ ka ný Mus ta fa Ke mal A ta türk ve Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü ye tak dim e di yor. Der sim Ha re kâ tý na yö ne lik ha zýr lýk lar 1935 yý lýn da Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü nün yap tý ðý Dob ru ge zi si son ra sýn da ka le me al dý ðý ra por i le net leþ me ye baþ lý yor. Ýs met Pa þa ra po ru na þu i fa de ler le baþ lý yor: Der sim ýs lâ hý na bir prog ram da hi lin de te ves sül e de ce ðiz. Prog ram; ha zýr lýk, si lâh tan tec rid ve i cap e der se is kân saf ha la rý ný ih ti va e de cek tir. Ha zýr lýk ve si lâh sýz lan ma 3 se ne de o la cak týr. Der sim vi la ye ti ni ye ni u sul de teþ kil e de ce ðiz. Ýs met Pa þa ra po run da, 1935 ve 1936 da yol la rý, ka ra kol la rý yap tý ra cak týr ilk ba ha rý na ka dar ha zýr o lur sa mü ret tep ve se fer ber 2 F. Kuv vet il bay lý ðýn (va li lik) em ri ne 1937 ik ba ha rýn da ve ri le cek tir. Sür at le bü tün Der sim si lâh tan tec rid o lu na cak, il bay lý ðýn o za ma na ka dar ted ki ki ne ti ce sin de kuv vet le ya pýl ma sý ný ta sav vur et ti ði, hü kü me te bil dir di ði ic ra at da ya pý la cak týr. Bun dan son ra Der sim e ve ri le cek þek lin saf ha sý baþ la ya cak týr. Bü tün bu ta sav vur lar giz li dir yýl la rýn da ger çek le þen Der sim o lay la rý Ýs met Pa þa nýn ra po run da ön gö rül dü ðü tak vim i çin de bi re bir ger çek le þi yor. Ön ce Tun ce li Ka nu nu çý ka rý lý yor, ar dýn dan ha re kâ tý yö ne te cek o la cak ge ne ral Ab dul lah Alp do ðan tüm yet ki ler le do na tý la rak böl ge ye a ta ný yor. Ve bü yük ha re kâ týn ha zýr lýk la rý böy le ce baþ lý yor yýl la rýn da ger çek leþ ti ri len Der sim O pe ras yo nu nda 13 bin den faz la ki þi öl müþ, bin ler ce ki þi de as ker ler ne za re tin de göç et ti ril mek zo run da bý ra kýl mýþ tý. Ýs tan bul / Ye ni As ya cev ni as ya.com.tr Ta be lâ ve di zi ler in ta hri ba tý Ýç ve dýþ gün de min yo ðun hen gâ me sin de son o tuz yý lýn en so ðuk ký þý nýn don du ru cu a ya zýn da bir çok sý cak o lay gün dem den kay mak ta. Za man za man twi ter ve fa ce bo ok ka na lýy la tâ kip çi le riy le soh bet e den Cum hur baþ ka ný Gül ün, bir e de bi yat öð ret me ni nin Tür ki ye de ta be lâ lar da ya ban cý i sim le rin yay gýn laþ ma sý so ru su na ver di ði çar pý cý ce vap bun lar dan bi ri Tür ki ye de iþ ye ri ta be lâ la rýn da ki ya ban cý i sim ler hak kýn da, Ben de gö rü yo rum, ba zý la rý ya ký þý yor, a ma ba zý la rý uy mu yor di yen Gül, pe þin den de ya sak la mak la ol maz de yip yi ne söz de kim se yi ra hat sýz et me ye cek bir üs lûp la ge çiþ tir miþ. Ya sak lan ma sýn dan ön ce el bet te bir çok ön le yi ci ted bir ler var. An cak Tür ki ye yi â de ta ya ban cý bir ül ke gi bi gös te ren, ö zel lik le bü yük þe hir le ri ve sa hil þehir le ri ni bir Las Ve gas a çe vi ren, ec ne bi kül tü rü nü tel kin e den ya ban cý kül tür is ti lâ sý na kar þý Cum hur baþ ka ný nýn, pe þi nen Ya sak la mak la ol maz de yip bu deh þet li kül tür e roz yo nu nu çö züm süz bý rak ma sý, dü þün dü rü cü. Hal bu ki söz ko nu su kü re sel kül tür em per ya liz me kar þý, her mil le tin mil lî kül tü rü nü ko ru ma hak ký var. Her mil let, kül tü rü ne ve kýy met le ri ne düþ kün her ül ke bu tür sap ma la ra kar þý sý nýr la yý cý, ön le yi ci, ken di kül tü rü ne yö nel ti ci ve ö zen di ri ci kök lü ted bir le re baþ vu ru yor. Tür ki ye nin, Türk çe yi bo zan, bul var la rý, so kak la rý cüm bü þe çe vi ren, ga rip caf caf lý ne on ta be lâ lar la baþ dön dü rü cü bir kar na va la dö nüþ tü ren bu ya ban cý kül tür kir li li ði ne â ci len cid dî tedbirler al ma sý ge re ki yor. Zi ra ko nu, öz gür lük ler le il gi si nin ö te sin de, va him kül tür tah ri ba tý na kar þý dev le tin top lu mun kül tü rü nü ko ru ma gö re vi nin ge re ði TÜR KÝ YE NÝN Ý MA JI NI BO ZU YOR Ka mu o yu nun gün de min den ka çan ko nu lar dan bi ri de, Cum hur baþ ka ný nýn de va sa bo yut ta ki fon la rýn dan Tür ki ye ye ka lý cý ya tý rým yap ma sý ný is te di ði Bir le þik A rap E mir lik le ri ni (BA E) son zi ya re tin de gün de me ge len Türk di zi film le ri hak kýn da söy le dik le ri. Te le viz yon lar da ki gün düz ku þak la rý ve di zi le ri sey re dip et me di ði ne da ir bir so ru ü ze ri ne Cum hur baþ ka ný bu hu sus ta da Ta biî bun la rýn ya sak lan ma sý ta raf ta rý de ði lim di yor. Du ba i de ki Tür ki ye Bü yü kel çi li ði gö rev li le ri nin bi le hak kýn da çok te le fon al mak tan þi kâ yet çi ol duk la rý ve Tür ki ye de ol du ðu gi bi A rap la rýn da Bu di zi ler Tür ki ye nin muh te þem ta ri hi ni yan sýt mý yor di ye tep ki le ri ni bil dir dik le ri di zi ler, Tür ki ye nin ol du ðu gi bi Müs lü man A rap top lu mu nun kül tü rü nü de de je ne re e di yor. An cak tah ri bat bu nun la kal mý yor, Tür ki ye nin dýþ ta ki i ma jý ný da fev ka lâ de kö tü gös te ri yor. A rap â le min de kar þý sýn da ki nin pes pâ ye li ði ni yü zü ne vur mak i çin Türk di zi le rin de ki gi bi ya kýþ týr ma sý nýn ve kýz dýk la rý na Türk di zi le ri gi bi o la sýn! bed duâ sý nýn an la mý bu. Ke za BA E E ko no mi Ba ka ný Man su ri nin, Gül e, Þu di zi le rin na sýl so nuç la na ca ðý ný söy le yin de an nem le e þi mi te le viz yon ba þýn dan kal dý ra bi le yim ið ne li es pri si bu nun i fâ de si. Ve ne ya zýk ki ba zý mah fil ler ve bir ký sým med ya, ah lâ kî ve mâ ne vî tah ri ba tý na za ra al ma dan, di zi le rin sa tý þýy la ö vü nü yor. TÜ SÝ AD Baþ ka ný nýn, bir kaç film þir ke ti nin zen gin leþ me sin den ha re ket le Türk di zi le ri nin ih râ cýy la ö vün me si, bu ba ký þýn bir gös ter ge si. Ger çek þu ki son yýl lar da kat la na rak ar tan te le viz yon ka nal la rýn da ki di zi ler, â i le yi, genç li ði de je ne re e di yor, ço cuk la rýn psi ko lo jik ge li þim le ri ni bo zu yor. Top lu mun ruh ve mâ ne vi yat dün ya sý ný bom ba lý yor, felç e di yor. Rey ting pe þin de ki ba þý boþ ve so rum suz te le viz yon di zi le ri, a çýk sa çýk lý ðý, þid de ti en jek te e den, mi le tin mâ ne vî kül tür ya pý sýy la, â i le mah re mi ye tiy le u yuþ ma yan müs teh cen gö rün tü ler le, çar pýk i liþ ki ler le kör pe zi hin le ri ze hir li yor MA NE VÎ KÜL TÜR TAK VÝ YE SÝ Bir di ðer ga râ bet, ya sal o la rak ya yýn la rý kon trol et mek le gö rev li RTÜK ün, i le ti þim mer ke zi ne ge len þi kâ yet le ri top la mak la kal ma sý, yý ký ma kar þý et ki li ted bir le ri al ma ma sý. Zi ra di zi tah ri ba tý na in ter net, rek lâm film le ri, fa ce bo ok, twit ter gi bi sos yal pay la þým si te le ri nin ze hir li að la rý, bir týk la u la þý lan sa nal ku mar ben ze ri ö lüm cül si lâh lar ek len di ðin de, top lu mu top ye kûn ah lâ kî de ðer le ri çü rü ten mo dern bir sos yal fe lâ ke te du çar e di yor. Cum hur baþ ka ný nýn, bir yan dan ya ký nýp di ðer yan dan ya sak la ma ta raf ta rý ol ma ma çe liþ ki si, tah ri ba ta kar þý dev le tin ba þa rý sýz lý ðý nýn bir ne vî i ti ra fý. Ýl gi li dev let ku rum la rý nýn, ah lâk dý þý lý ðý, þid de ti, yý ký cý ya yýn la rý ön le me de ye ter siz kal dý ðý nýn ör tü lü ik ra rý. Oy sa kül tü rel a þýn ma ya, ah lâ kî yoz laþ ma ya, sos yal pat la ma rad de si ne ge len mâ ne vî bu na lý ma kar þý, el bet te ön ce lik le e ði tim ve öð re ti min hiç bir komp lek se ka pýl ma dan i nanç de ðer le riy le ve mâ ne vî kül tür le tak vi ye si ted bir le ri â ci len dev re ye so kul ma lý. Di zi ler, top lu mun ah lâ kî de ðer le rin den da ha mý ö nem li?

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER Tür ki ye ye an laþ ma nýn ü ze rin de gaz ve ri yo ruz nrus YA Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin in, Tür ki ye ye do ðal gaz sev ki ya tý ný sor du ðu Gaz prom Ex port Baþ ka ný A lek san der Med ve dev, Tür ki ye sev ki ya tý nýn kon tra týn ü ze rin de ol du ðu nu kay det ti. Av ru pa sev ki ya týn da ya þa nan so run la rýn çö zü mün de ge rek li ted bir le rin a lýn ma sý ný is te yen Pu tin, Gü ney A kým ve Ku zey A kým do ðal gaz bo ru hat la rý nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nun bir kez da ha an la þýl dý ðý ný i fa de et ti. Tür ki ye sev ki ya tý i le il gi li du ru mu so ran Pu tin e, Med ve dev, Biz kon trat ka pa si te si ni a þa rak Türk part ner le ri mi ze da ha ön ce de yar dým cý ol duk. Biz ken di le ri ne müm kün ol du ðun ca yar dým cý o lu yo ruz de di. Pu tin in mev cut ar zýn kont ra týn al týn da mý üs tün de mi ol du ðu nu bir kez da ha sor ma sý ü ze ri ne Gaz prom Ex port Baþ ka ný Med ve dev, Þim di de ü ze rin de yiz kar þý lý ðý ný ver di. Faz la mý? so ru su na Med ve dev, hem ka ra dan hem de de niz den an laþ ma nýn ü ze rin de ye ri ne ge ti ril di ði ni söy le di. Pu tin in mik tar sor ma sý ü ze ri ne de Med ve dev, Gün lük 6-8 mil yon met re küp, bu da ol duk ça faz la de di. Pu tin de E vet, e vet, e vet an lý yo rum. Bir de, bütün sý kýn tý la ra rað men alt ya pý pro je le ri nin des tek len me si ge re ki yor. Bu el bet te ge le cek le il gi li... de ðer len dir me sin de bu lun du. Tür ki ye, Uk ray na ve Rus ya a ra sýn da ya þa nan do ðal gaz kri zi dolayýsýyla Ba tý hat týn dan a lým lar da so run ya þý yor. Mos ko va / ci han DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 3 ÞUBAT A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7537 ÖN CE KÝ GÜN 1,7541 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3 ÖN CE KÝ GÜN 2,309 p DÜN 97,45 ÖN CE KÝ GÜN 99,05 p DÜN 659 ÖN CE KÝ GÜN 669 Pa ra po li ti ka la rý i le e ko no mi i yi leþ mez MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYONU DÜÞÜRMEK ÝÇÝN GÜÇLÜ TÜRK LÝRASI'NI KULLANACAÐINA ÝÞARET EDEN BUSÝAD BAÞKANI YÖNEY, SADECE PARA POLÝTÝKALARI ÝLE EKONOMÝNÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLEMEYECEÐÝNÝ BELÝRTTÝ. BUR SA Sa na yi ci ler ve Ýþ A dam la rý Der ne ði (BU SÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný O ya Coþ ku nöz Yö ney, a çýk la nan O cak enf las yon ra kam la rý na i liþ kin Mer kez Ban ka sý nýn enf las yo nu dü þür me pla ný nýn bü yük öl çü de güç lü Türk Li ra sý na bað lý o la ca ðý gö zük mek te dir de ðer len dir me sin de bu lun du. Yö ney, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Türk Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ta ra fýn dan a çýk la nan O cak a yý enf las yon ve ri le ri ne gö re; yýl lýk enf las yo nun Tü ke ti ci Fi yat En dek si de (TÜ FE) yüz de 10.61, Ü re ti ci Fi yat En dek si nde i se (Ü FE) yüz de o la rak ger çek leþ ti ði ni, bu ve ri ler ý þý ðýn da ay lýk enf las yon o ra - nýn da TÜ FE de yüz de 0,56, Ü FE de de yüz de 0,38 ar týþ ger çek leþ ti ði ni kay det ti. Mer kez Ban ka sý nýn yýl lýk enf las yon la il gi li son yap tý ðý de ði þik lik le 2012 yý lý i çin enf las yon ris ki nin so run o luþ tur ma ya ca ðý ný ön gör dük le ri ni i fa de e den Yö ney, an cak çe kir dek enf las yon da ki ar týþ yük sek li ði nin ra kam lar da ki en dik kat çe ki ci nok ta ol du ðu nu be lirt ti. MER KEZ BAN KA SI GÜÇ LÜ TL Ý LE ENF LAS YO NU DÜ ÞÜ RE CEK Yö ney, mev cut þart lar da enf las yon la mü ca de le de sa de ce Mer kez Ban ka sý nýn ça ba la rý nýn ye ter li ol ma ya ca ðý ný id di a e de rek, þun la rý kay det ti: Mer kez Ban ka sý nýn enf las yo nu dü þür me pla ný nýn, bü yük öl çü de güç lü Türk Li ra sý na bað lý o la ca ðý gö zük mek te dir. Bu du rum, fa iz le rin yük sel me si i le bir lik te ya tý rým la rýn a zal ma sý ný gün de me ge ti re cek tir. Ya tý rým la rýn a zal ma sý i se is tih dam so ru nu nu be ra be rin de ta þý ya cak. Yük sek fa iz, bir son ra ki a þa ma da sý cak pa ra ya tek rar da ve ti ye çý ka ra cak, bu da ih ra cat ta ki re ka bet gü cü za fi ye ti i le ca ri a çý ðýn tek rar art ma sý na se bep o la bi lir. Türk e ko no mi si, ar tan ca rî a çýk la yo lu na da ha faz la de vam e de mez. E ko no mi mi zin bu fa sit da i re den kur tul ma sý i çin p geç miþ ten ge len po li ti ka la rýn göz den ge çi ril me si ge rek mek te dir. Hü kü me ti mi zin mak ro dü zey de gi ri þim ci le ri des tek ler ken, mik ro dü zey de de re form lar ya pa rak, Türk e ko no mi si nin i ki te mel so ru nu o lan, iç ta sar ruf ye ter siz li ði ne ve re ka bet gü cü ek sik li ði ne çö züm bu la ca ðý na i na ný yo ruz. Çün kü, sa de ce pa ra po li ti ka la rý i le e ko no mi mi zi i yi leþ tir me miz müm kün de ðil dir. Ya pýl ma sý ge re ken, ö zel lik le ih ra cat çý nýn re ka bet gü cü nün art tý rýl ma sý, ya tý rým ik li mi nin i yi leþ ti ri le rek, ya pý sal re form la ra hýz ve ril me si dir. Çý ka rý la cak o lan ye ni teþ vik ya sa sý ba zý so run la rýn çö zü mü ne yar dým cý o la bi lir. Bur sa / a a Ya zý cý, i þ a dam la rý na TTK yý an la ta cak n GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, Tüm ta raf lar dan, Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu na (TTK) ve de ði þik lik le re ön yar gý i le de ðil be nim i çin ne ge ti ri yor ve so nu cun da be nim i çin na sýl bir fay da sað la ya cak þek lin de bak ma la rý ný bek li yo rum de di. Ba kan Ya zý cý, Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn, Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu hak kýn da i þ a dam la rý ný ve si vil top lum tem sil ci le ri ni bil gi len dir mek i çin 14 bü yük il de top lan tý lar dü zen le ye ce ði ni be lirt ti. Ye ni Ka nu nun ti ca ret þir ket le ri ne i liþ kin hü küm le ri nin Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý ta ra fýn dan uy gu la na ca ðý ný be lir ten Ya zý cý, Ka nu nun yü rür lü ðü nün bir bu çuk yýl er te le me nin, hem ka nu nun ka mu o yun da ye te ri ka dar tar tý þýl ma sý hem de iþ let me le rin ve mes lek men sup la rý nýn ken di le ri ni bu na gö re ha zýr la ma la rý na fýr sat ta ný mak a ma cýy la ya pýl dý ðý ný vur gu la dý. Ya zý cý, þun la rý kay det ti: Ge tir di ði ye ni lik ler çer çe ve sin de Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu ül ke miz de, ya tý rým ve iþ yap ma or ta mý nýn i yi leþ ti ril me si, þir ket le ri miz de ku rum sal yö ne tim il ke le ri nin be nim sen me si, ka yýt dý þý lý ðýn ön len me si, þef faf lý ðýn ve he sap ve re bi lir li ðin sað lan ma sý, bil gi top lu mu na uy gun hiz met le rin ön pla na çýk ma sý gi bi a lan lar da ö nem li ge liþ me ler sað la ya cak. Ka nun, 20 yi aþ kýn i kin cil dü zen le me yap ma gö re vi ni de yi ne ba kan lý ðý mý za ve ri yor. Ankara / aa AB ül ke le rin den Ka za kis tan a 137 mil yar do lar ya tý rým nba ÐIM SIZ LI ÐI NI ka zan ma sý nýn ar dýn dan AB ül ke le rin den Ka za kis tan a ge len ya tý rým mik ta rý 137 mil yar do la rý bul du. Ka za kis tan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan a lý nan bil gi ye gö re, yýl la rý a ra sýn da Ka za kis tan e ko no mi si ne AB ül ke le rin den ge len doð ru dan ya tý rým mik ta rý 137 mil yar do lar ol du. Ka za kis tan i le AB ül ke le ri a ra sýn da ki ti ca ret hac mi de son yýl lar da hýz la ar tan bir sü re ce gir di. AB i le Ka za kis tan a ra sýn da 2010 yý lýn da 38 mil yar do lar o la rak ger çek le þen dýþ ti ca ret hac mi, 2011 yý lýn da 12 mil yar do lar ar týþ la 50 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. As ta na / a a Köp rü tra fi ði nin yýl lýk ma li ye ti 3,5 mil yar li ra nýs TAN BUL DA tra fi ðe gün de 600 a ra cýn gir di ði ni bil di ren U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, sa bah ve ak þam sa at le rin de köp rü de o lu þan tra fi ðin ma li ye ti nin yýl lýk yak la þýk 3,5 mil yar li ra ol du ðu nu söy le di. Ba kan Yýl dý rým, 24 Te le viz yo nu nda ka týl dý ðý bir prog ram da, so ru la rý ce vap la dý. 3. Köp rü kar þýt la rý nýn e leþ ti ri le ri nin boþ ol du ðu nu söy le yen Ba kan Yýl dý rým, Ye te rin ce top lu ta þý ma alt ya pý nýz yok sa, yol yap ma ya lým, köp rü yap ma ya lým lâ fý boþ lâf týr, fan te zi dir. Al ter na ti fi niz yok. Ýn san la ra e vi niz de o tu run mu di ye cek si niz? de di. Ýs tan bul da ki a raç sa yý sý nýn son 6-7 yýl da yak la þýk 2,5 kat ar ta rak 2,5 mil yo nu geç ti ði ni be lir ten Ba kan Yýl dý rým, gün de 600 ye ni a ra cýn da tra fi ðe çýk tý ðý na dik kat çek ti. 3. Köp rü nün bi ti ril me si ha lin de Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü nün de Bo ða zi çi Köp rü sü gi bi sa de ce þe hir i çi tra fi ðe ay rý la ca ðý ný ak ta ran Bi na li Yýl dý rým, bu nun da tra fik te his se di lir bir ra hat la ma yý sað la ya ca ðý ný ak tar dý. Ba kan Yýl dý rým a sýl ra hat la ma nýn i se Mar ma ray ýn da dev re ye gir me siy le ya þa na ca ðý ný be lirt ti. Ba kan lýk yet ki li le ri ne yap týr dý ðý bir he sa bý da a çýk la yan Yýl dý rým, Ýs tan bul da sa bah ve ak þam va kit le rin de köp rü den ge çiþ ler de ya þa nan tra fi ðin ma li ye ti ni or ta ya koy duk la rý ný be lirt ti. Yýl dý rým söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Þu an da Ýs tan bul da kar þý dan kar þý ya ge çiþ ler, sa bah ak þam yo ðun sa at ler de bek le me ler, za man ka yýp la rý, ar tý bu bek le me ler ve za man ka yýp la rýn dan ya ký lan faz la ya kýt la rýn ben zin ve za man kay bý ný da ek le di ði niz de yýl lýk be de li 3,5 mil yar TL ki; köp rü nün be de li bu ka dar de ðil. Ýs tan bul / ci han Ül ker çi ko la tada dün ya da ilk 10 da ÜL KER Gru bu nu ça tý sý al týn da bu lun du ran Yýl dýz Hol ding, 2 mil yar 96 mil yon do lar lýk þe ker le me ve çi ko la ta ci ro suy la Glo bal Top 100 lis te sin de 10 un cu sý ra da yer al dý. Çi ko la ta ve þe ker le me sek tö rü nün u lus la r a ra sý ya yý ný Candy In dustry nin Glo bal Top 100 lis te sin de Yýl dýz Hol ding, 10 un cu sý ra da yer al dý. Dün ya da çi ko la ta ve þe ker le me sek tö rün de fa a li yet gös te ren þir ket le rin ci ro, ça lý þan sa yý sý ve ü re tim te si si sa yý sý ba zýn da Candy In dustry nin ha zýr la dý ðý yýl lýk ra po ra gö re, 2009 yý lýn da 12 nci sý ra da i ken 2010 yý lýn da 9 un cu lu ða yük se len Yýl dýz Hol ding, bu yýl bir ba sa mak ge ri le se de ilk 10 da kal ma yý sür dür dü. Yýl dýz Hol ding, çi ko la taþe ker le me ka te go ri le rin den el de et ti ði 2 mil yar 96 mil yon do lar lýk ci ro suy la, dün ya da bu a lan da fa a li yet gös te ren 10 un cu bü yük þir ket ol du. E ko no mi Ser vi si T. C. AFYONKARAHÝSAR 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/84 Talimat. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KAYDI: Af yon ka ra hi sar i li, mer kez, I þýk lar kö yü, Þo se al tý mev ki i, 0 a da, 6447 par - sel, 5.010,60 m 2 yü zöl çüm lü, kar kas bir kat lý a kar ya kýt is tas yo nu bi na sý ve ar sa sý sa tý þa çý kar týl mýþ týr. ÝMAR DURUMU: Ýmar Pla nýn da A kar ya kýt ve LPG sa týþ ba kým is tas yo nu a la ný i çe ri sin de kal dý ðý, I þýk lar Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn ta rih ve 173 sa yý lý ya zý sýn da bil di ril miþ tir. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ: Satý þa ko nu ta þýn maz, Af yon ka ra hi sar i li, mer kez, I þýk lar Ka sa - ba sý, Þo se al tý mev ki i, Ýs tik lal Ma hal le si no: 2 ad re sin de bu lu nan, 5.010,60 m 2 yü zöl çü - mün de ki ar sa ü ze rin de ku ru lu bu lu nan, a kar ya kýt sa týþ is tas yo nu ve din len me te si si dir. A karyakýt sa týþ is tas yo nu ve din len me te si si nin bu lun du ðu ar sa ü ze rin de; Ý çe ri sin de sa týþ, mar ket ve i da re bö lü mü bu lu nan tek kat lý is tas yon bi na sý: A kar ya kýt pom pa la rý nýn ar ka sý na tek kat lý o la rak yýð ma kar gir sis tem de in þa e dil miþ, ah þap o turt - ma, ça tý lý ki re mit ör tü lü, dýþ cep he si düz sý va ü ze ri ak ri lik bo ya lý, i çe ri sin de ön cep he de sa týþ, mar ket, i da re bö lü mü, yan ve ar ka cep he den gi riþ li, i ki þer ka bin li ba ya n-er kek tu va - let ve la va bo la rý i le iþ çi ya tak ha ne si bu lu nan 16,00 x 8,00 met re e bat la rýn da 128,00 met - re ka re in þa at a lan lý is tas yon bi na sý mev cut tur. Sa týþ bö lü mü i ki ay rý ma hal den o luþ mak - ta dýr. Ön de, sa týþ ye ri, ar ka sýn da i se kü çük bir mut fa ðý ve de po su bu lu nan sa týþ bö lü - mün de, yer ler fa yans se ra mik kap la ma, du var ve ta van lar düz sý va ü ze ri plas tik bo ya lý dýr. Ca me kân la rý i se ý sý cam lý pvc plas tik doð ra ma o lan, or ta kýs mýn da ki mar ket bö lü mü nün or ta sýn dan du var ö rü le rek, ön ta raf mar ket, ar ka ta raf i se iþ çi ya tak ha ne si o la rak dü zen - len miþ tir. Ya tak ha ne bö lü mü ne ar ka cep he den gi ril mek te dir. Mar ket bö lü mün de yer ler se ra mik, ya tak ha ne bö lü mün de i se ah þap la mi nant kap la ma, di ðer du var ve ta van lar düz sý va ü ze ri plas tik bo ya lý, ca me kân lar i se ý sý cam lý pvc plas tik doð ra ma dýr. Sol ta raf tan yo - la cep he li ya zý ha ne bö lü mün de, yer ler ah þap la mi nat kap la ma, du var ve ta van lar al çý sý va ü ze ri sa ten bo ya ve kar ton pi yer kap la ma, ca me kân lar i se ý sý ya lý tým lý pvc plas tik doð ra - ma dýr. Yan cep he den gi riþ li, 2 ka bin li, yer ler ve du var la rý fa yans kap la ma, ta van la rý düz sý va ü ze ri plas tik bo ya lý, ka pý la rý pvc plas tik doð ra ma o lan ba yan tu va let ve la va bo ma - hal li i le, ar ka cep he den gi riþ li, yi ne 2 ka bin li yer ler ve du var la rý fa yans kap la ma, ta van la rý düz sý va ü ze ri plas tik bo ya lý, ka pý la rý pvc plas tik doð ra ma o lan, er kek tu va let ve la va bo ma - hal li bu lun mak ta dýr. Bi na nýn e lek trik ve su yu mev cut tur. Tek katlý jeneratör binasý: Satýþ, market ve idare binasýnýn arka tarafýna, yýðma yarý kargir sistemde, tek katlý, tuðla duvardan yapýlma, tek tarafa eðimli, ahþap çatýlý, kiremit örtülü iç ve dýþ duvarlarý sývalý, ahþap kapýlý, 4,40 x 3,70 m ebatlarýnda yaklaþýk 16,00 metrekare inþaat alanlý jeneratör binasý mevcuttur. Tek kat lý las tik ba kým ve ta mir bi na sý: Je ne ra tör bi na sý nýn sol ta ra fýn da, yýð ma ya rý kar gir sis tem de, tuð la du var dan ya pýl ma, tek ta ra fa e ðim li, ah þap ça tý lý, ki re mit ör tü lü, iç ve dýþ du var la rý ça mur sý va lý, ah þap ka pý lý 5,40 x 4,00 m e bat la rýn da yak la þýk 21,60 met - re ka re in þa at a lan lý las tik ta mir ve ba kým bi na sý mev cut tur. Çev re tan zi mi sa ha be ton la rý ve di ðer müþ te mi la tý: A kar ya kýt sa týþ is tas yo nu te si si ne a it bi na la rýn bu lun du ðu ar sa nýn, bi na dý þýn da ka lan bö lüm le ri, a kar ya kýt sa týþ is tas yo nu te si si o la rak çev re tan zi mi ya pýl mýþ týr. Çev re tan zi mi, mev cut mev zi i mar pla ný na gö re ya pýl mýþ týr. Af yon ka ra hi sar- Kon ya dev let ka ra yo lu na gi riþ -çý kýþ i çin a lý nan, ge çiþ yo lu i zin bel ge si ne uy gun o la rak, te si se gi riþ ve çý kýþ lar plan da hi lin de ya pýl mýþ týr. A kar ya kýt is tas - yo nu va zi yet pla ný na gö re, ge rek yol re fuj le ri, ge rek se a kar ya kýt pom pa la rý nýn ü ze ri ni ör - te cek þe kil de, a kar ya kýt pom pa la rý i le, sa týþ, mar ket ve i da re bi na sý nýn ö nün den baþ la yan, yak la þýk 5,00 m yük sek li ðin de, çe lik kons trük si yon dan ya pýl ma, 4 a yak ü ze ri ne ku ru lu, it - hal a lü min yum kap la ma lý, 17x16 m e bat la rýn da, 272,00 met re ka re a lan lý, ü ze ri ka pa lý, et - ra fý a çýk ka no pi mev cut tur. Ka no pi i le bi na a ra sýn da ka lan yak la þýk 5x16 m e bat la rýn da, 80 m 2 a lan lý boþ lu ðun ü ze ri nin i se, çe lik kons trük si yon dan ya pýl ma, ya rým to noz bað lan - tý lý o la rak, ü ze ri cam kap lý ça tý i le ka pa týl mýþ týr. Te sis a ra ba tra fi ði ne uy gun dur. A ra ba ve ta þýt yol la rý i le o to park yer le ri mev cut tur. Bu yer le rin ze min le ri yol ko tu na ka dar, yak la þýk, or ta la ma 0,80m ka dar sta bi li ze mal ze me i le dol du ru la rak, ge rek li i yi leþ tir me ve alt ya pý - nýn ya pýl ma sýn dan son ra, ki lit li be ton par ke i le kap lan mýþ týr. Bi na la rýn ve te si sin çe þit li yer le rin de ge rek li dre naj lar ya pýl mýþ týr. A kar ya kýt sa týþ is tas yo nu sa ha sýn da ya pý lan ki lit li be ton par ke kap la ma a la ný, yak la þýk m 2 ci va rýn da dýr. Te si sin bu lun du ðu ar sa nýn, ar ka ta ra fýn da ve sað yan sý ný rýn da taþ du var dan ya pýl ma, yak la þýk 80 m bo yun da, te me li i le bir lik te 1,20 m yük sek li ðin de, bah çe i ha ta du va rý mev cut tur. Yi ne, te si se gi riþ te, sað ta raf ta, a lü min yum dan ya pýl ma, alt ta ça pý 90 cm, üst kýs mýn da 40 cm ve yük sek li ði yak - la þýk 9 m ci va rýn da o lan, to tem a nýt rek lam pa no su mev cut tur. Yol ta ra fýn da ye þil a lan o - la rak ay rýl mýþ o lan yer le rin, et ra fý bor dur ta þý i le çev ril miþ tir. Ar sa ü ze rine in þa e dil miþ o - lan, a kar ya kýt sa týþ is tas yo nu te si si, Af yon ka ra hi sar- Kon ya dev let ka ra yo lu nun sað ta ra - fýn da, Ço ban lar yo lu kav þa ðýn da ve Þe ker fab ri ka sý nýn kar þý ta ra fýn da yer al mak ta dýr. TO KÝ den ta ri hî bi na sý o la na 105 bin li ra res to ras yon kre di si BAÞ BA KAN LIK Top lu Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý (TO KÝ), 2012 yý lýn da ta ri hî ya pý lar i çin ve re ce ði kre di üst li mi ti ni 105 bin li ra ya çý kar dý. TO KÝ, si vil mi ma rî ör ne ði, ö zel hu ku ka ta bi ger çek ve tü zel ki þi le rin mül ki ye tin de bu lu nan, ko run ma sý ge rek li tes cil li ta þýn maz kül tür var lýk la rý nýn ba ký mý, o na rý mý ve res to ras yo nu i çin re kor mik tar da kay nak sað la dý. Tes cil li ta þýn maz kül tür var lýk la rý nýn res to ras yo nu na kat ký a ma cýy la 2005 yý lýn da res to ras yon kre di si uy gu la ma sý baþ la tan TO KÝ, 2005 yý lýn dan bu ya na 371 kül tür var lý ðý na kre di des te ði ver di. Baþ la tý lan res to ras yon pro je le rin den 220 si ta mam la na rak kül tür de ðer le ri miz a ra sýn da ki ye ri ni per çin le di ve 2006 da yýl la rýn da kre di üst li mi ti 75 bin li ray ken 2010 yý lý na ka dar kre di üst li mi ti 80 bin li ra ya, 2011 de i se 90 bin li ra çý ka rýl dý yý lýy la bir lik te res to ras yon kre di le rin de mik tar art tý rý la rak 105 bin li ra ya çý ka rýl dý. TO KÝ, 2012 yý lý res to ras yon kre di si baþ vu ru la rý nýn 6 Þu bat- 2 Mart ta rih le ri a ra sýn da ka bul e di le ce ði ni a çýk la dý. Her bir pro je i çin, ke þif ö ze ti nin yüz de 70 i ne ka dar ve en faz la 105 bin li ra ol mak ü ze re kre di kul lan dý rý la bi le cek. Res to ras yon kre di si baþ vu ru sun da E se rin, Ta þýn maz Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Böl ge Ku ru lu nun o nay lan mýþ rö lö ve ve res to ras yon pro je le riy le res to ras yon ra po ru, o nay lý pro je ye gö re dü zen len miþ ke þif ra po ru, ar sa nýn ve bi na nýn du ru mu nu gös te ren ta pu ör ne ði gi bi bel ge ler is te ni yor. An ka ra / ci han I þýk lar ka sa ba sý, ka sa ba mer ke zi ne yak la þýk 1,5 km ci va rýn da, bir me sa fe de, i yi bir yer de ve ko num da bu lun mak ta o lup, her tür lü alt ya pý sý ta mam lan mýþ týr. a) Makine aksamý(tesisatý): Tesiste, makine aksamý olarak, 1 adet imal yýlý 2005, Seri no: olan Gaslin marka tek tabancalý Dispenser (LPG sayacý), 1 adet imal yýlý 2006, Model No: OR102002, Seri No: 6739, Unimmep marka iki tabancalý akaryakýt sayacý ve pompasý, 1 adet imal yýlý 2006, Model No: OR102002, Seri no: 6740, Unimmep marka iki tabancalý akaryakýt sayacý ve pompasý, 1 adet imal yýlý 2006, Model No: OR102002, Seri no: 6741, Unim mep mar ka i ki ta ban ca lý a kar ya kýt sa ya cý ve pom pa sý, 4 a det a yak lý tip pom pa ya ný pro fi lo mar ka ya zar ka sa, 1 a det Mep san mar ka kom pre sör, 1 a det dal gýç tip te miz su pom pa sý, 4 a det ye ral týn da gö mü lü a kar ya kýt tan ký, 1 a det LT'lik LPG tan - ký ve 1 a det ha va sa a ti mev cut tur. b) Elektrik aksamý: A kar ya kýt te si si ne a it e lek trik e ner ji si nin, te si se 55 m me sa fe de bu lu nan, TE DAÞ'a a it 34,5KV'luk E ner ji na kil hat týn dan branþ man a la rak, 1 a det de mir ka fes li sek si yo ner di re ði ve swal lov i let ken li hat i le 50KVA'lýk di rek ti pi tra fo ya ak ta rý la - rak, tra fo dan ha riç te bu lu nan AG pa no su na, bu ra dan da da hil de bu lu nan kom pan zas yon pa no su na ve tab lo la ra da ðý tý mý ya pý la rak ken di tra fo sun dan kar þý lan mak ta dýr. Te sis te bu lu nan tra fo ve müþ te mi lat lar e ner ji al týn da o lup, ça lýþ mak ta dýr. Te sis te ki e lek trik ak - sam la rý, ENH (1 a det de mir ka fes li sek si yo ner di re ði, tra fo di re ði, swal lov i let ken, pa ra - fudr, i zo la tör ler, tra vers ler da hil), 34,5/0,4 KV'lýk tra fo, AG ve Kom pan zas yon pa no su, kab lo lar, tab lo lar, þal ter ler, öl çüm a let le ri, sa yaç lar, kon tak tör ler v.s., Dýþ ay dýn lat ma, Je - ne ra tör (Pri mer 20 KVA)'den i ba ret tir. Arsasý düzgün bir to pog ra fik ya pý ya sa hip o lan te sis, Af yon ka ra hi sar il mer ke zi ne yak - la þýk 20 km me sa fe de o lup, e lek trik, su, te le fon ve di ðer alt ya pý hiz met le ri u laþ mýþ ve ta - mam lan mýþ o lan te sis, ha li ha zýr da fa al du rum da ve kul la ný la bi le cek va zi yet te dir. U la þým ve alt ya pý so ru nu yok tur. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca her yýl resmi gazetede yayýnlanan yapý yaklaþýk maliyetleri ve yýpranma paylarý nazara alýndýðýnda tesisin; Ýnþaat bedeli: ,00-TL, Arsa bedeli: ,00-TL, Makine aksamý (tesisatý) deðeri: 44,400,00-TL, Elektrik aksamý: ,00 TL olmak üzere; MUHAMMEN BEDELÝ: Taþýn ma zýn tam his se si sa tý þa çý kar týl mýþ o lup, in þa at be de li, ar sa be de li, ma ki ne ve e lek trik ak sa mý de ðe riy le bir lik te, top lam mu ham men be de li: ,00.TL 'dir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ Salý günü, saat: arasý, Karaman Mah. Karaman Ýþ Merkezi, Kat: 6, Daire A-25 adresinde bulunan AFYONKARAHÝSAR BELEDÝYESÝ MEZAT SALONUNDA açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartýyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla Cuma günü saat: arasýnda, ayný yerde 2. artýrmaya çýkartý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men - kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver - gi si, ta pu a lým harç mas raf la rý i le % 18 (on se kiz) o ra nýn da KDV ve tes lim gi der le ri a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas - ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/84 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: 6033

11 Y s.bu id nur si.de Dâ vâ a da mý o la rak Mus ta fa Ba þoð lu De mok ra si a dý na sen di ka cý lýk... Dev rim ci Av ru pa nýn iþ çi le ri tem si lin den ta ma men fark lý bir üs lûp. Bu fark lý üs lû bu nun far ký na va ran de mok rat lar, o nu 1977 se çim le rin de a ra la rý na al dý lar. Mec lis te e me ðin na sýl tem sil e di le ce ði nin der di ne düþ müþ tü. A ma Ke ma liz min mü na fýk 12 Ey lül dar be si ne ma ruz ka lan lar dan ol muþ tu. Mü ca de le ci, se bat kâr ve de mok ra si ye bað lý ki þi li ði o na o a ra dö nem ler de de hiz met et me im kâ ný ver miþ ti. De mok rat sen di ka cý kim li ði nin ü ze ri ne ört tü ðü dâ vâ a da mý vas fý ný 28 Þu bat fýr tý na sý or ta ya çý kar dý. Müs lü man mil le ti mi zi an a ne le rin den, di nin den, de ðer le rin den ve sem bol le rin den a rýn dýr mak is te yen yer li ve ya ban cý if sad þe be ke le ri nin it ti fak et ti ði bu mü na fý ka ne ha re ket, dev le ti da ha de rin ce iþ gal et miþ ti. Di ni, ge le ne ði ve in sa ni ye ti tem sil e den de ðer le re kar þý a çý lan sa va þa ilk mu ka be le e den le rin a ra sýn day dý Ba þoð lu. Zul mün, hu kuk suz lu ðun ve vah þe tin ka nun lar per de sin de mil le te da yat tý rýl ma sý na i ti raz e den le rin ba þýn da ge li yor du. Bel ki de o nu Ye ni As ya ca mi a sý na yak laþ tý ran, bu se bat kâ ra ne mü ca de le siy di. Yal nýz ca ya zý la rý ný gön der mi yor du; gön lü nü, gür se si ni ve ce su ra ne hay ký rý þý ný da kat mýþ tý Ye ni As ya ker va ný na... A na do lu nun muh te lif þe hir le rin de yüz bin le re ih ti lâl ci le rin zul mü nü an la tý yor du. Ya pý lan zu lüm le rin han gi ya lan ve hi le ler le ka nun i miþ! gi bi tak dim e dil di ði ni... Ça lýþ kan dý... Ki tap çýk lar ha zýr lý yor du, teb lið ler ya yýn lý yor du. Ve top lan tý lar da bro þür ler da ðý tý yor du. Bil has sa mil le tin bay ra ðý ni te li ðin de ki ka dý nýn te set tü rü ne u za nan kir li el le ri gös te ri yor du. Bu kap ka ra el le rin e mel le ri ni; mil le ti mi zin ah lâk, na mus, if fet, a i le ha ya tý ve e ko no mi si ni he def e di nen le rin sin si mak sat la rý ný gür se siy le sa lon lar da hay ký rý yor du. Ýs tis mar et me den, de mok ra tik çiz gi le rin dý þý na çýk ma dan ve me de nî in san la rýn man týk la rýy la an la ya bi le cek le ri bir üs lûp la... Ta viz siz, mü da he ne siz ve bek len ti siz ce... Tam bir ci had ru huy la... Be di üz za man ýn 1935 te Es ki þe hir de ki muh te þem mü da fa a sý na a týf ta bu lu na rak... Ka ra de niz in bu kah ra man ve din dar ev lâ dý, Sa id Nur sî nin hem Es ki þe hir de, hem De niz li de, hem Af yon da ve hem de 1952 de Ýs tan bul da Kur ân ýn te set tü rü em re den â yet le ri ni sa vun du ðu nun þu u run da o la rak dâ vâ sý ný bay ra ðý ka dar yük sek ler de tut tu... Tak va de re ce sin de din dar dý. O nu çok ya kýn dan ta ný ma yan ve iz le me yen ler bu yö nü nü fark et mez ler di. Av ru pa Nur Ce ma a ti nin dâ ve ti ne i ca bet e de rek Köln de ki pa ne le gel di ðin de, hu su sî soh bet ler de o nun kal bin de ta ri ka ta da yer aç tý ðý na çok ya kýn dost la rý mut ta lî ol muþ lar dý. Çok ki bar ve kü çük ta ne li dok san do kuz luk tes bi hi ni bir kar de þi mi ze ver di ðin de, mah rem ce ih sas et miþ ti. Din dar lý ðýn, mil let per ver li ðin ve hat ta va tan per ver li ðin si ya set te is tis ma rý na fev ka lâ de kar þýy dý... Bel ki de o nun bu ci he ti ni bi len ki mi ya zar lar ve ba zý di nî ce ma at ler o nun bay rak lar gi bi dal ga lan dýr dý ðý te set tür mü ca de le si ne rað men, o na kar þý va zi fe le ri ni yap ma dý lar. Fa kat Ye ni As ya her za man ki gi bi far ký ný or ta ya koy du. Pey gam be rî pra ti ði ce sur ca mü da fa a e den Ba þoð lu na öy le sa hip çýk tý ki... Baþ ya za rý mýz Kâ zým Gü leç yüz den Fa ruk Ça kýr kar de þi mi ze ve di ðer kö þe ya za rý ve mu ha bir le ri mi ze ka dar... Sa hip çýk ma sý Ye ni As ya nýn mis yo nu nun ge re ðiy di. De mok rat lýk, va tan per ver lik, din dar lýk ve te set tür me se le sin de se bat kâ ra ne mü ca de le.. Bu va sýf la rý ta þý ya rak, Ke ma lizm kar þý sýn da e ðil me ye rek ve ih ti lâl ci le rin yüz le ri ne a de ta tü kü re rek fýr tý na la ra kar þý yü rü mek... Ko lay ol ma sa ge rek. Ce nâb-ý Al lah tan mer hu ma rah met di ler ken, ke der li a i le si ne ve Sað lýk-ýþ ca mi a sý na ta zi yet le ri mi zi su nu yo ruz. Ça ðý mýz da bir var ol ma sý kýn tý sý ya þa dý ðý mý zý i fa de e di yor su nuz. Bu bað lam da Ýs lâm me de ni ye ti nin du ru mu ne dir? Ýs lam me de ni ye ti son bul du. Bu gün Ýs lam me de ni ye tin den söz et mek müm kün de ðil. Bü yük me de ni yet le rin so na er me si top ye kün or ta dan kalk ma sý an la mý na gel mi yor. Þu ra da bu ra da o me de ni ye te i liþ kin bir ya þa ma tar zý bö lük pör çük de vam e di yor. Son 20 yýl dýr, ga rip bir te zat, Tur gut Ö zal la bir lik te bu Ýs la mi ya þa yýþ bu har laþ tý Tür ki ye de. Mu az zam bir çað daþ laþ ma baþ gös ter di. Ö zal ýn din dar bir si ya set çi ol - du ðu bi li nir ak si ne! Ben de te zat de dim za ten. Ö zal ýn böy le bir ni ye ti var mý yok mu bi le me yiz. Za ten tu haf bir þey dir, in san la rýn ni yet le ri ne gö re þe kil len mi yor her za man. Ni yet et me di ði niz bir is ti ka me te de yön len di re bi li yor su nuz. Bu nun ta rih te çok ö nem li i ki ör ne ði var. Mar tin Lut her Hris ti yan lý ðý kur tar ma ya ça lý þýr ken ba týr dý. Gor ba çov Sov yet le ri kur tar mak is ter ken par ça la ný ver di. Ö zal la Ýs lâ mî ya þa yýþ na sýl bu har laþ tý? Tür ki ye yi Ýs lam sýz laþ týr mak gi bi bir der di yok. Bu on dan çok da ha ön ce ATATÜRK son ra dan an lam ka za na cak il ginç bir ta rih te Ýt ti hat Te rak ki ye ü ye ol du. 29 E kim 1907 Sý ra nu ma ra sý 322 i di. Ya kýn ar ka da þý A li Fet hi Bey in (Ok yar) ýs ra rýy la gir miþ ti. A ta türk ün Ýt ti hat Te rak ki ü ye li ði hep göz ar dý e dil miþ, yok sa yýl mýþ týr. Týp ký Ma son ü ye li ði gi bi. A ta türk ün yýl lar son ra Ma son lo ca la rý ný ka pat ma sý Ma son kar þý tý o la rak de ðer len di ri lir. (Oy sa A ta türk de Ri zor ta Lo ca sý na kay dol muþ bir Ma son du. Son ra dan ay rýl mýþ tý a - ma Ma son la ra ö zel bir düþ man lý ðý yok tu. En ya kýn ar ka daþ la rý hat ta ö zel dok tor la rý nýn ta ma mý Ma son lar dan o lu þu yor du.) A ta türk hem Ýt ti hat çý hem Ýt ti hat çý la ra kar þýy dý E ki min de Se la nik te ki giz li top lan tý da su bay la rýn si ya set ten u zak dur ma sý ge rek ti ði ni söy le di. A ma çok ta raf tar bu la ma dý. Baþ ta En ver Pa þa ol mak ü ze re Ýt ti hat çý la rýn bü yük ço ðun lu ðu bu na i ti raz et ti ler. Mus ta fa Ke mal, bu ör güt i çin de ken di ne çý kýþ bu la ma dý. SEVGÝLÝ o ku yu cu la rým, bu pa zar siz le re bir de mok ra si, ah lâk, fa zi let ve dü rüst lük â bi de sin den, ge çen sa lý gü nü Hakk a yü rü yen, mer hum Mus ta fa Ba þoð lu ndan bah se de ce ðim. Mus ta fa Ba þoð lu, ger çek bir halk ço cu ðuy du. Sað lýk iþ çi si o la rak ge çir di ði genç lik yýl la rýn dan son ra, Türk-Ýþ e bað lý Sað lýk-ýþ Sen di ka sý ný kur muþ, Ge nel Baþ kan lý ðý na se çil miþ ve u zun yýl lar bu gö re vi bî hak kýn i fa et miþ tir. An cak O, di ðer bir çok sen di ka cý dan fark lýy dý. Sen di ka nýn fon la rý ný, he lâ li ha ra mý gö ze te rek, is raf tan ka çý na rak Mus ta fa Ba þoð lu ab dest li, na maz lý bir de mok rat, bir gö nül a da mýy dý. dik kat le kul lan mýþ ve hiç bir za man o bil di ði miz sen di ka a ða la rýn dan ol ma mýþ týr. AP mil let ve ki li o la rak Mec lis te bu lun du ðu yýl lar da, bü tün dü rüst lü ðü, ce sa re ti ve az miy le, mil let i ra de si ni, de mok ra si yi ve iþ çi hak la rý ný sa vun muþ tur. *** Mus ta fa Ba þoð lu, o bil di ði niz ay dýn lar dan da de ðil di. Ha ni, bol bol de mok ra si ve in san hak la rý nu tuk la rý a tan a ma höt de yin ce ka ça cak yer a ra yan; ken di mil le ti nin, dev le ti nin, ta ri hi nin a ley hin de bu lun ma yý ma ri fet sa yan; mil le ti ni, hal ký ný, in sa ný ný kü çüm se yen; ya ban cý a ðýz la rýn ho par lör lü ðü nü ya pan söz de ay dýn lar dan ol ma ya te nez zül et me miþ ti. Lâ kin, Mus ta fa Ba þoð lu, ken di si nin da hi fark et me di ði ka dar sa de va tan da þýn his le ri ne ter cü man ol muþ ve hal kýn sev gi li si hâ li ne gel miþ ti. Mus ta fa Ba þoð lu nun bü tün ha ya tý, i nan dý ðý doð ru la rýn mü ca de le siy le geç ti. 28 Þu bat Dö ne mi nde, hak kým da ki mah kû mi yet ka ra rý ü ze ri ne ba na gön der di ði des tek mek tu bun da, Bir çok hak sýz lýk, an cak mü ca de le i le ye nil miþ, bir çok hak yi ne an cak mü ca de le i le a lýn mýþ, ko run muþ MEDYA POLÝTÝK 11 A ta türk hem Ýt ti hat çý, hem on la ra kar þýy dý M. Ke mal Ri zor ta Lo ca sý na kay dol muþ bir ma son du. Son - ra dan ay rýl mýþ tý, a ma en ya kýn ar ka daþ la rý ma son lar dan o lu - þu yor du baþ gös ter miþ bir o lay dýr. A ma çað daþ laþ týr ma ham le sin de Tür ki ye yi ge le nek le rin den i yi den i yi ye ko par mýþ týr. Bu çað daþ laþ týr ma ham le si, tek nik de yiþ le, ser ma ye ci dün ya ya i yi ce bað lan ma sý, ki lit len me si an la mý na ge li yor. 70 le rin so nu 80 le rin ba þýn da Av ru pa ve A me ri ka müt hiþ bir ser ma ye ci sü re ce bo ðul muþ tur. Bu nun i ki kah ra ma ný var. ABD de Ro nald Re a gan, Ýn gil te re de de Mar ga ret Thatc her. Bun lar 60 lar da tav sa ma ya yüz tu tan ser ma ye ci lik dü ze ni ni ye ni den a teþ le di ler. Tür ki ye de de 3. a ya ðý o luþ tu ran Ö zal dö ne miy di. Ser ma ye ci li ðe a yak uy dur du ðu nuz öl çü de çað daþ la þý yor su nuz. Çað daþ laþ tý ðý nýz öl - A ma on lar la ba ðý hiç bir za man kop ma dý. Ör ne ðin Dr. E mel A kal ha ri ka ça lýþ ma sýn da (Mus ta fa Ke mal Ýt ti hat Te rak ki ve Bol þe vizm- Tüs tav Ya yýn la rý) Mil li mü ca de le de ki Ýt ti hat çý ro lü nü san tim san tim an la týr. (Dr. A kal ýn da çý kýþ nok ta sý as lýn da E ric Jan Zürc her in he pi mi zi sar san ça lýþ ma sý dýr. The U no nist Fac tor/mil li Mü ca de le de Ýt ti hat çý lýk - Ým ge Yay.) A ta türk ken di li ðin den Sam sun a çýk ma dý. Bü tün or ga ni zas yo nu ya pan lar Ýt ti hat çý lar dý. Ýlk mil li di re niþ ör gü tü o lan Ka ra kol ce mi ye tiy di. KÝ TAP LA RIN DA YE NÝL MEK YOK TU Ba ký nýz... Ýt ti hat çý lar öy le tut ku lu sa vaþ çý lar dý ki... Ye nil me yi bir an ol sun a kýl la rýn dan ge çir me di ler. Bü yük bir fe la ket le so nuç la nan 1. Dün ya Sa va þý son ra sý li der ler yurt dý þý na ka çar ken bi le ar ka la rýn da bir di re niþ ör gü tü ku rup öy le git ti ler. On lar gi de cek a ma di re niþ de vam e de cek ti. Ýt ti hat çý la rýn Mus ta fa Ke mal in Sam sun a gi dip mil li mü ca de le yi baþ lat ma sý ka ra rý ný al ma la rý gün ler ce sür dü. O gün ler de di re ni þin li de ri ko nu mun da ki Ka ra Va sýf Be ki ra ða Bö lü ðü ne gi dip bir üs tü sa yý lan Ka ra Ke mal i le de fa lar ca gö rüþ tü. Mus ta fa Ke mal is mi ni o nay lat ma ya ça lýþ tý. Ya ni Mus ta fa Ke mal mü ca de le nin ba þý na geç mek i çin vi ze yi ön ce Ýt ti hat çý lar dan al dý. Son ra sýn da bü rok ra tik iþ lem ler yi ne Ýt ti hat çý lar ta ra fýn dan hal le dil di. Pa di þah Sul tan Va hi det tin in ma ka mýn dan ran de vu da bu na da hil dir. A ta türk ne on lar la ne de on lar sýz ya pa mý yor du. Gür kan Ha cýr / Ak þam, Ger çek bir de mok ra týn ar dýn dan ve ge liþ ti ril miþ tir. E ðer mü ca de le e di le me sey di, in sa noð lu nun bir çok ba kým dan ge li þe rek bu gün kü se vi ye ye u laþ ma sý ger çek le þe mez di di yor du. O, bu söz le ri ne uy gun bir ha yat ya þa dý. Çok sev di ði ve de ðer ver di ði or du nun si ya se te mü da ha le si ne da i ma kar þý çýk tý. 12 Ey lül Dö ne mi nde (...) Türk-Ýþ in A na ya sa re fe ran du mu na des tek bil di ri si ne kar þý çýk tý. 28 Þu bat Dö ne mi nde, Türk-Ýþ, DÝSK, TOBB ve Ýþ ve ren Kon fe de ras yon la rý nýn, hiç sý kýl ma dan dar be þak þak çý lý ðý yap tý ðý sý ra da, Ba þoð lu, tek ba þý na, sen di ka sý nýn ba þýn da, hiç kork ma dan ars lan lar gi bi de mok ra si mü ca de le si ve ri yor du. *** Mus ta fa Ba þoð lu nun de mok ra si ve in san hak la rý mü ca de le sin de, her ke se ör nek ol ma sý ný di le di ðim çok ö nem li bir fark lý lýk ve üs tün lük var dýr. Ne ya zýk ki, Tür ki ye de de mok rat ge çi nen ve in san hak la rýn dan ya na ol duk la rý ný söy le yen le rin bü yük ço ðun lu ðu, mil lî ve ma ne vî de ðer ler ko nu sun da du yar sýz dýr. Ýn san hak la rý de ni lin ce, dýþ kay nak lý bir çok söz de ay dý nýn ak lý na et nik ve di nî bö lü cü lük ge lir. Ýþ te, Mus ta fa Ba þoð lu, ken di i fa de siy le, ya sak sýz de mok ra si ve in san hak la rý i le ül ke nin bü tün lü ðü nün ko run ma sý ný, mil lî ve ma ne vî de ðer ler i çok gü zel mec zet miþ, va tan se ver, i man lý ger çek bir ka na at ön de riy di. (...) Ne re de bir maz lûm, bir mað dur var sa, ya nýn da mut la ka Ba þoð lu nu gö rür dü nüz. Ne re de bir e zan o ku nu yor sa, bay rak dal ga la ný yor sa, al týn da Ba þoð lu bek li yor du. *** O de ði þik bir de mok rat tý... O nun, pa ra sý, pu lu, ga ze te ler de, te le viz yon lar da kö þe si, ya ban cý des tek çi le ri yok tu. O, ab dest li, na maz lý bir de mok rat, bir gö nül a da mýy dý. Lâ kin bu mil let, ay dýn ge çi nen zýr ta poz la rýn ta ma mý ný O nun bir tü yü ne de ðiþ me miþ tir. Mus ta fa A ða bey e, Yü ce Al lah tan rah met di li yo rum. Ru hu þâd ol sun. Ha san Ce lal Gü zel / Sa bah, PROF. DR. ÞABAN TEOMAN DURALI: Ö zal la bir lik te Ýs lâ mî ya þa yýþ bu har laþ tý çü de Ýs lam me de ni ye ti ne u zak dü þü yor su nuz. Bu ne re dey se ma te ma tik bir ke sin lik þek lin de kar þý mý za çý ký yor. Kü re sel leþ me nin de et ki si var mý? Hep si ça ký þan þey ler. Ser ma ye ci li ðin ça ðý mýz da al dý ðý bi çim kü re sel leþ me dir. Kü re sel leþ me em per ya liz min ye ni a dý dýr. Ba zen ad lar pör sür, es kir kul lan mak is te mez ler. Em per ya lizm ad o la rak tat sýz bir hal a lýn ca o nun ye ri ne ta ze piþ miþ bir ek mek gi bi ta ze kü re sel leþ me var. Bu da týp ký ba sým dýr. Ko nu þan: E me ti Sa ru han Ye ni Þa fak, Ri sâ le-i Nûr un le tâ fet-i as lî ye si mu hâ fa za e dil me li ba ki ci ma il.com Ma ni dar bir na kil: mü ceh hez bir rad yo-yu Ri sâ le-i Nûr â hi ze ve nâ ki le i le Kur â ni ye dir ki, o nun tel ve lâm ba la rý, ay na, tel ve ba tar ya la rý hük mün de ki sa týr la rý, ke li me le ri, harf le ri öy le in ti zam kâ ra ne ve î caz dâ râ ne bast e dil miþ tir ki, ya rýn her i lim ve fen a dam la rý ve her meþ rep ve mes lek sa hip le ri, i lim ve ik ti dar la rý mik ta rýn da â lem-i gayb ve â lem-i þe ha det ten ve ru ha ni yat â le min den ve kâ i nat ta ki ce re yan e den her hâ di sat tan ha ber dar o la bi lir. (E mir dað Lâ hi ka sý-1, s: 97) Bu mâ nâ da ön ce lik le söz Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri ne a ittir. Kur ân ýn bir ne vî tef sî ri o lan Söz ler de ki hü ner ve za râ fet ve me zi yet kim se nin de ðil, bel ki mun ta zam, gü zel ha kâ ik-i Kur â ni ye nin mü bâ rek kâ met le ri ne ya ký þa cak mev zûn, mun ta zam üs lûp li bâs la rý, kim se nin ih ti yâr ve þu û ruy la bi çil mez ve ke sil mez. Bel ki on la rýn vü cû du dur ki öy le is ter; ve bir dest-i gay bî dir ki o kâ me te gö re ke ser, bi çer, giy di rir. Biz i se, i çin de bir ter cü man, bir hiz met kâ rýz." (Mek tu bat, s: 383) Ýþ te Be dî üz za mân Haz ret le ri nin has sa si ye ti ve net o la rak a çýk la dý ðý ha kî kat. Bu sebep le dir ki sa de leþ tir me ne vîn den ya pý lan ça lýþ ma la ra Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri nin ra zý ol ma dý ðý nýn hik me ti bu a çý dan ba kýl dý ðýn da ne ka dar i sâ bet li ol du ðu an la þý lý yor. An cak bi zim bü tün gâ ye miz Kur ân ýn ha kî kat le ri ni an la ma ya ça lýþ mak ve o ed vi ye-i Kur â ni ye den â lem-i as ga rý mý za Kur â nî mâ nâ la rýn düþ me si ne ça lýþ mak ve o ha kî kat le ri ya þa ma ya gay ret et mek tir. Bu nu ya par ken o gü zi de e ser le re za rar ver me den ve rûh-u as li si ni in cit me den is ti fâ de ve is ti fâ za et me miz ge re ki yor. Mü el lif-i muh te re min i zin ver me di ði nok ta la ra ham let mek mes u li yet li bir iþ tir bil me li yiz. Ri sâ le-i Nûr lar he pi mi zin ih ti ya cý ný kar þý la ya bi le cek se vi ye de ta rîh-i be þer nok ta sýn da em sâ li en der e ser ler dir. Çün kü E vet ta rîh-i be þer, Ri sâ le-i Nûr gi bi bir e ser gös ter mi yor. De mek an la þý lý yor ki: Ri sâ le-i Nûr, Kur ân ýn em sâl siz bir tef sî ri dir." (Kon fe rans, s: 56) tes bi ti mer hum Zü be yir Gün dü zalp A ða be ye a it tir. Ri sâ le-i Nûr la ra mu ha tap o lan biz ler ve nesl-i â ti el bet te ki bu as rý ve ge le cek is tik bâl as rý ný ken di si i le a lâ ka dar e de cek bu Kur ân ha kî kat le ri ni an la ma ya ve on lar la be þe ri ye tin hem i ki dün ya sa â de ti ni, hem de sulh-u u mû mî yi te mîn e de cek þe kil de il gi le ne cek ve be þer bun dan baþ ka bü tün yol la rý de ne dik ten son ra Kur ân a sa rý la cak ve Kur ân ýn ha kî kat le ri ni de an cak Ri sâ le-i Nûr lar i le an la ya cak ve öy le bir sa rý la cak ki be þe ri yet Asr-ý Sa â det dý þýn da bel ki de böy le bir in si câm ve sa lâ be ti ya þa ma mýþ o la cak. Bu nu rah met-i Ý lâ hi ye den ü mîd e di yor ve bek li yo ruz in þâ al lah. Ri sâ le-i Nûr lar ken di ken di si ni ön ce lik le þerh ve i zâh e den e ser ler dir. Çün kü Be dî üz za mân Haz ret le ri bu mâ nâ da biz le re ge rek li î zâh la rý ya pý yor ve þerh ve î zâ hýn da yol la rý ný i râ e e di yor. Mü ced dit ler tec dîd ya par ken Kur ân ýn rûh-u as lî si ni boz ma dan ve zer re ka dar Kur ân a göl ge ol ma dan tec dîd le ri ni ya par lar ki Ri sâ le-i Nûr lar da bu nok ta da en par lak bir tec dîd dir. Öy ley se biz ler de Ri sâ le-i Nûr la rý þerh ve î zâh e der ken Ri sâ le-i Nûr la rýn rûhu as lî si ne çok dik kat et me li yiz di ye i na ný yo rum. Bu nok ta da bü tün gay re ti miz le Ri sâ le-i Nûr la rý na za ra ver me ye ça lýþ ma lý yýz. Ma dem Ri sâ le-i Nûr me haz da ki ku si ye ti (kud si yet-i Kur ân i ye yi) bü tün þef fâ fi ye ti i le gös ter miþ ve par lak bir ay na ol muþ i se biz ler de Ri sâ le-i Nûr la ra öy le ce ay na ol ma ya ça lýþ ma lý yýz ka na â tin de yim. Çün kü Kur ân ýn bir ne vi tef sî ri o lan Söz ler de ki (Söz ler, Ri sâ le-i Nûr lar mâ nâ sýn da kul la nýl mýþ ol ma lý dýr) hü ner ve za râ fet ve me zi yet kim se nin de ðil, bel ki mun ta zam, gü zel ha kâ ik-i Kur â ni ye nin mü bâ rek kâ met le ri ne ya ký þa cak mev zûn, mun ta zam üs lûp li bâs la rý, kim se nin ih ti yâr ve þu û ruy la bi çil mez ve ke sil mez. ih tâ rý çok e hem mi yet li dir. Ri sâ le-i Nûr lar dan is ti fâ de ve is ti fâ za et mek i çin ön ce lik le a raþ tý rý lan ko nu la - rýn mü te fer rik ký sým la rý bir a ra ya ge ti ril me li ve böy le ce Ri sâ le-i Nûr la rý ön ce lik le ken di si ne þerh ve î zâh et tir me li yiz. Çün kü Ri sâ le-i Nûr, î mâ nî mes e le le ri lü zû mu de re ce sin de î zâh et miþ. Ri sâ le-i Nûr un ho ca sý, Ri sâ le-i Nûr dur. Ri sâ le-i Nûr, baþ ka la rýn dan ders al ma ða ih ti yaç bý rak mý yor. Her kes is ti da dý nis be tin de ken di ken di ne is ti fâ de e der. Ak lý nýz her bir mes e le yi tam an la ma sa da, rûh, kalb ve vic da ný nýz his se si ni a lýr. Ne ka dar is ti fâ de et se niz, bü yük bir ka zanç týr." (Söz ler, s: 772) de nil mek te dir. Ri sâ le-i Nûr la rýn o ri ji nal me tin le ri çok mü him dir. Çün kü o ri ji nal me tin le ri ak lý mýz an la ma sa da kalb, rûh, vic dan ve la tî fe le ri miz his se le ri ni a lýr lar. Bu nun i çin o me tin le re muh ta cýz. Ý zâh e di len nok ta lar i se bel ki bir neb ze ak lý mý za hi tap et ti ði i çin ö nem arz e di yor o la bi lir. An cak ha kî kî met nin ye ri ni tut ma ya ca ðý da bir ha kî kat tir. Bir nok ta ya çok dik kat et mek ge re ki yor! E ðer bi ri, da i re miz i çin de nef sin e nâ ni yet-i il mi ye den al dý ðý bir his le, þerh ve î zâh ha ri cin de bir þey yaz sa, so ðuk bir mu â ra za ve ya nâ kýs bir tak lit çi lik hük mü ne ge çer." (Mek tu bat, s: 426) î kaz ve ih tâ rý ný da Ri sâ le-i Nûr la ra mu ha tap o lan la rýn dik ka te al ma la rý el zem gö rü lü yor. Or tak nok ta la rý mý zý ve Ri sâ le-i Nûr lar ü ze ri ne ya pa ca ðý mýz ça lýþ ma la rý biz le re fark et ti ren as rýn î ma mý Üs tad Be dî üz za mân Sa id Nur sî de ve O nun ha ya tý nýn en mü kem mel mey ve si o lan Ri sâ le-i Nûr da a ra ma lý yýz. On la rý an la ma ya ve ya þa ma ya ça lýþ ma lý yýz. An la ma sak da za ra rý ol ma dý ðý ný bil me li yiz. Çün kü þahs-ý mâ ne vî düs tû ru çok mü him bir sýr dýr. Çün kü o þahs-ý mâ ne vî bu za ma nýn mü him bir â li mi dir. Ýþ ti rak-i â mal-i uh re vî ye ye sýrr-ý ih lâs i le dâ hil o lup u huv vet ve te sâ nüd sý fat la rý biz le ri de re ce mi ze gö re na sip len di re cek tir. Hem Ri sâ le-i Nûr â hi ze ve nâ ki le i le mü ceh hez bir rad yo-yu Kur â ni ye dir ki, o nun tel ve lâm ba la rý, ay na, tel ve ba tar ya la rý hük mün de ki sa týr la rý, ke li me le ri, harf le ri öy le in ti zam kâ ra ne ve î caz dâ râ ne bast e dil miþ tir ki, ya rýn her i lim ve fen a dam la rý ve her meþ rep ve mes lek sa hip le ri, i lim ve ik ti dar la rý mik ta rýn da â lem-i gayb ve â lem-i þe ha det ten ve ru ha ni yat â le min den ve kâ i nat ta ki ce re yan e den her hâ di sat tan ha ber dar o la bi lir." (E mir dað Lâ hi ka sý- 1, s: 97) Öy ley se in ti zam kâ ra ne ve î caz dâ râ ne bast e dil miþ o lan Ri sâ le-i Nûr un sa týr la rý, ke li me le ri, harf le ri ni sa de leþ tir mek ve rûh-u as lî sin den ko par mak ha ta dýr ve za rar dýr bil me li yiz. Ri sâ le-i Nûr Ta le be le rin den ge len bir mek tup ta ki i fa de le re do ku na ma dý ðý ný be yan e den Ab dül me cid A ða be yin has sa si ye tin den mu hak kak bir î kaz ve ders al ma lý yýz. Ab dül me cid A ða be yin has sa si ye ti þöy le: "Hem de siz den ge len mek tup lar saf, te miz, nûr lu bir fi kir den çýk tý ðýn dan, o ku yan la ra ý þýk ve ri yor. Zul met li fik rim den çý kan a rî za lar i se, si ze zul met ve re ce ði ih ti ma lin den kor ka rak, tit re ye tit re ye tak di me ce sa ret e de mi yo rum." (Bar la Lâ hi ka sý, s: 195) Hem bü tün müm ki nât la a lâ ka dar, o mu hît ve e hass-ý ha vas sýn bi le tam fâ ik de re ce sin de mas se de bil me si, ben ce ba îd di ye bi le ce ðim se râ ser nûr o lan e ser le re, fa kir gi bi, her hu sûs ta nýsf de ðil, hi çin hi çi o lan la rýn, bu hu sûs ta mü ta lâ a de ðil, e li me ka lem a lýp o mü bâ rek fikr-i â li nin i çi ne mü þev veþ fik ri mi ka rýþ týr mak tan kor ku yo rum ve ce sâ ret e de mi yo rum." (Bar la Lâ hi ka sý, s: 108) di yen Hâ fýz A li (ra) A ða be yin Ri sâ le-i Nûr lar i çin mü þev veþ fik ri mi ka rýþ týr mak tan kor ku yo rum ve ce sâ ret e de mi yo rum de di ði kor ku yu ya þa ma lý yýz. Ri sâ le-i Nûr lar ü ze ri ne ya pý lan ça lýþ ma lar da Üs tâd Be dî üz za mân Haz ret le ri nin On Ye din ci Lem a da ge len i fâ de le ri ni de dik ka te al ma mýz el zem gö rü nü yor. Þu no ta lar ve A ra bî ri sâ le ler, Ye ni Sa îd in en ev vel ha kî kat il min den bir de re ce þu hûd sû re tin de gör dü ðü i çin, tað yir e dil me den, me al le ri ya zýl dý. O nun i çin, ba zý cüm le ler, sa ir Söz ler de de zik re dil mek le be râ ber bu ra da da zik re di li yor. Ve bir kýs mý, gâ yet müc mel ol mak la be ra ber, î zâh e dil mi yor, tâ le tâ fet-i as lî ye si ni kay bet me sin." (Lem a lar, s: 113) Her da im Kur ân ýn bir ne vî tef sî ri Ri sâ le-i Nûr un o le tâ fet-i as lî ye si ni mu hâ fa za et mek va zî fe si Ri sâ le-i Nûr un has ta le be le ri nin o muz la rýn da dýr di ye i na ný yo ruz.

12 12 RÖPORTAJ Y hhke ni as ya.com.tr Tür ki ye de ði þi yor, dö nü þü yor es ki ye o ran la de mok ra tik le þi yor, öz gür le þi yor. De mok ra si yi sa vu nan in san lar hü kü me tin as ker kar þý sýn da ki güç süz lü ðü nü göz ö nü ne a la rak ba zý o lum suz du rum la ra göz yum du. Ya þim di AKP hü kü me - ti yar gý da, a ka de mi de, ba sýn da es ki Ke ma list mu ha le fet le ge rek siz ye re mü ca de le et mek zo - run da de ðil, çün kü ya pý de ðiþ ti. Pe ki de mok ra - tik leþ me a dým la rý ne du rum da? Biz de Tür ki - ye nin ha li ni A li Bay ra moð lu na sor duk AS KER LE ÝK TÝ DAR KAV GA SI HÂ LÂ SÜ RÜ YOR n 28 Þu bat tan son ra ki a ra dö ne mi say - maz sak Tür ki ye a ðýr ak sak ta ol sa bir de - mok ra tik leþ me sü re ci i çi ne gir di. Ge li nen nok ta da bir ge ri dö nüþ mü yok sa e ner ji kay bý mý var? Þ ah sen bir ge ri dö nüþ gö re mi yo rum, fa kat e ner ji kay bý ol du ðu nu söy le ye bi li riz. Bel ki da ha faz la sý; de ði þim sü re ci nin yö ne ti miy le il gi li cid dî ak sak lýk lar la kar þý kar þý ya yýz. Fa kat de mok ra si ve o to ri ter lik gi bi i ki ku tup a ra sýn da me se le ye ba kar sak ger çek çi yo rum lar ya pa ma ya bi li riz. Tür ki ye de ki de ði þim sü re ci u zun sü re de mok ra tik ve ri le rin ön de ol ma sýy la sey ret ti. Ge li nen nok ta da de mok ra tik leþ me tren di düþ tü, ki mi uy gu la ma lar da de mok ra si nin ak si ne so run lar çýk ma ya baþ la dý. Tür ki ye 2000 li yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren ik ti dar mü ca de le si ve de mok ra tik leþ me ol mak ü ze re i ki sü re ci bir den ya þa dý. Es ki dü ze nin ak tör le ri ne kar þý ye ni or ta ya çý kan ak tör le rin gi riþ tik le ri ik ti dar mü ca de le si nin bi za ti hi ken di si nin de mok ra tik ham le ol du ðu nu söy le ye bi li riz. Çün kü as ke rî ve da ha mer ke zi yet çi, ve sa yet çi dü zen kar þý sýn da top lum dan gü cü nü a lan, da ha mað dur ki þi le rin ken di le ri i çin de ol sa at týk la rý si vil a dým lar söz ko nu suy du. n 27 Ni san muh tý ra sý na da ha bu gün so - ruþ tur ma a çýl ma sý ný na sýl o ku yor su nuz? Ýþ te de min bah set ti ðim ik ti dar mü ca de le si ni çok i yi an la tý yor. 27 Ni san la il gi li da ha ye ni dâ vâ a çý la bi li yor sa kav ga sü rü yor de mek tir yý lýn da 28 Þu bat ol du. 28 Þu bat çý lar beþ se ne i çin de is te dik le ri ni a la ma dý lar yý lýn da nef ret et tik le ri si ya sî dü þün ce nin fark lý ka na dý nýn ik ti da ra gel di ði ni gör dü ler. O an dan i ti ba ren bu si ya sî gö rü þü de i tip kak ma ya, YAÞ ta ha ka ret et me ye, ken di ga ze te le ri ü ze rin den bas ký yap ma ya baþladýlar, hat ta dar be gi ri þim le rin de bu lun du lar. Bal yoz, Sa rý kýz, A yý þý ðý gi bi dar be gi ri þim le ri 2005 yý lý na gi den sü reç te ya þan dý. Or ta lýk di ner gi bi ol du, an cak bu se fer cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri çer çe ve sin de mü da ha le ha va sý doð du. Cum hu ri yet mi ting le ri ya pýl dý, ci na yet ler iþ len di, ka pat ma dâ vâ la rý a çýl dý. Ya ni 28 Þu bat tan 27 Ni san a ka dar or ta da bir sü rek li lik var. TÜR KÝ YE DE GER ÇEK EN TE LEK TÜ EL BÝR KAÇ KÝ ÞÝ YÝ GEÇ MEZ n Dar be gi ri þim le rin de ki sü rek li lik kar þý - sýn da si vil ler ne yap tý? Bu mey dan o ku ma kar þý sýn da hü kü met de baþ ka bir mey dan o ku ma ya geç ti. Ya sal de ði þik lik le ri nin ö te sin de po li tik yar gý sal ham le ler baþ la dý. Er ge ne kon Dâ vâ sý tü rev le ri çer çe ve sin de dar bey le il gi li kim var sa hu ku ka uy gun ya da de ðil bi zi ba zen te dir gin e der þe kil de top la nýl dý. Bu bir ik ti dar kav ga sý! Kav ga bit miþ de de ðil. Bu kav ga nýn alt ya pý sýn da de mok ra tik leþ me ham le le ri var dý. Ýk ti dar kav ga sý bir as ke rin ye ri ne baþ ka as ke rin geç me si þek lin de ol ma dý. Hak ve öz gür lük le rin a la ný ný ge niþ le ten ya sal, a na ya sal, ku rum sal de ði þik lik ler ol du yý lý na ge lin di ðin de ye ni so ru lar or ta ya çýk tý. n Ne dir bu ye ni so rular? As ker kýþ la da, ses çý ka ra mý yor. Ýs tih ba rat hü kü me tin e li ne geç ti. Po lis le it ti fak mü kem mel. A ka de mi de ses yok. Hü kü me te bi at e den ba sýn an la yý þý ha kim ol ma ya baþ la dý. Ýþ a dam la rý hü kü me tin ö nün de gö nül lü e ði li yor. Si ya sî mu ha le fet yok. En te lek tü el mu ha le fet za ten Tür ki ye de bir kaç ki þi yi hiç bir za man geç mez. Böy le ce her þe yi ik ti da rýn kon tro lün de o lan ka mu sal a lan kar þý mýz da de mek tir. Ýþ te bu du rum ik ti da rýn de mok ra tik leþ me ih ti ya cý ný bi tir di mi, a zalt tý mý gi bi so ru lar meþ rû so ru lar o la rak be lir me ye baþ la dý. Ak Par ti nin da ha az de mok ra si ye ih ti yaç duy du ðu, öz gü ve ni nin çok yük sel di ði bir dö nem HÜ KÜ MET, KÜRT SO RU NUN DA A SA YÝÞ GÜN LE RÝ NE GE RÝ DÖN DÜ n A ca ba ba zý ka tý ref leks ler so run la rýn çö - züm süz lü ðe gö mül me ye baþ la ma sýn dan mý yok sa si zin söy le di ði niz gi bi öz gü ven - den mi kay nak la ný yor? A li Bay ra moð lu: Ba sýn ne za man Ak Par ti nin ü çün cü dö nem de ik ti dar o la ca ðý ný gör dü, blok ha lin de bi at ve i ta at baþ la dý yý lý na ka dar ba sýn da ha ses liy di. Bu iþ bit ti. DEMOKRATÝKLEÞME NEDEN YAVAÞLADI? As ker kýþ la da, ses çý ka ra mý yor. Ýs tih ba rat hü kü me tin e li ne geç ti. Po lis le it ti fak mü kem mel. A ka de mi de ses yok. Hü kü me te bi at e den ba sýn an la yý þý ha kim ol ma ya baþ la dý. Ýþ a dam la rý hü kü me tin ö nün de gö nül lü e ði li yor. Si ya sî mu ha le fet yok. Bu du rum ik ti da rýn de mok ra tik leþ me ih ti ya cý ný bi tir di mi, a zalt tý mý? Bir en te lek tü el o la rak de ðil, ay ný za man da ga ze te ci o la rak ko nu þu yo rum. De ði þi mi sa de ce Tür ki ye de de ðil, Or ta do ðu yu, hat ta bü tün Ak de niz i et ki le ye cek dü zey de var sa yan bir ik ti dar an la yý þýy la kar þý kar þý ya yýz. Þah sen a þý rý öz gü ven ne de niy le mu ha le fe te ta ham mül süz lü ðün yük sek ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ýk ti dar mü ca de le sin de de mok ra tik leþ me ye ih ti yaç a zal dý ðý o ran da o to ri ter a raç la rýn or ta ya çýk tý ðý ný gö rü yo rum. Me selâ Kürt me se le sin de hü kü met e lin den ge le ni ken din ce yap tý, bir den son ra si ya se ti bý rak tý. A sa yiþ gün le ri ne ge ri dön dü. Si ya set le þid det a ra sýn da ay rým yap ma yan, te rö re des tek ver mek le uç fi kir ü ret mek a ra sýn da ay rým gö zet me yen, Kürt so ru nu ve Kürt ha re ke ti a ra sýn da ki bað la rý ko par mak i çin do ðal des tek ver di ði ni dü þün dü ðü en te lek tü el ve ba sýn a la ný ný tah rip et mek ten ge ri dur ma yan bir an la yý þa tes lim o l du. Kürt si ya sî a la nýn da ne a vu kat, ne si ya set çi, ne ba sýn, ne sen di ka cý bý ra kýl dý. Bü tün bu a lan la rýn KCK o pe ras yon la rý na uð ra ma sý si ya se tin ter ki an la mý na ge li yor. Bun la rýn ö te sin de bu in san lar la te mas ha lin de ki ga ze te ci ler tu tuk lan ma ya baþ lan dý. Baþ ba kan ba sýn la bu lu þup tel kin ler, bri fing ler ve ri yor. GA ZE TE CÝ LE RÝ SÝ GA YA ÇEK MEK O TO RÝ TER BÝR TA VIR n Ba sýn öz gür lü ðü a çý sýn dan bak tý ðý nýz da 28 Þu bat ta Ge nel kur ma yýn ga ze te ci le re ver di ði tel kin ler le baþ ba ka nýn ver di ði tel - kin ler a ra sýn da bas ký a çý sýn dan ne fark var? et miþ ler dir. Üç ya da beþ Fi kir a dam la rý her za man ik ti da rý ve hü kü met le ri ra hat sýz ki þi her za man he def a lýn mýþ týr. 12 Ey lül de, 12 Mart ta, 28 Þu bat ta da böy le ol muþ tur. Bu bir zih ni ye tin dý þa vu ru mu. Hiç bir fark yok. Sý fýr! Za ten so run bu ra da. O to ri ter e ði lim lâf la rý za ten bu ra dan çý ký yor. Ýs ter ü ni for ma lý, is ter ü ni for ma sýz ol, top lu ma da yak a tý yor san, da yak a tý yor sun dur. Ga ze te ci yi si ga ya çek me, ta li mat ver me, ba zý o to ri ter dav ra nýþ lar ser gi le me si ya set siz lik ten ü re di. KCK, Er ge ne kon, Bal yoz tü re vi dâ vâ lar da hu ku ka uy gun dav ra ný lýp dav ra nýl ma dý ðý so ru la rý ar tý yor. Bu nun ya ný na ba - zý in san la rýn tu tuk suz yar gý la nýp yar gý la na ma ya ca ðý, sa de ce Er ge ne kon sü re ci ni e leþ tir dik le ri i çin mi yar gý lan dýk la rý gi bi so ru lar da ek le ni yor. Hu kuk ku ral la rýn dan çok o to ri ter yön tem le rin ö ne çýk ma ya baþ la ma sý de ði þim sü re cin de faz la gö ze bat ma ya baþ la dý. n Dör dün cü güç o lan ba sý nýn bu tar týþ ma - lar da ki tu tu mu nu na sýl bu lu yor su nuz? Ba sýn ne za man Ak Par ti nin ü çün cü dö nem de ik ti dar o la ca ðý ný gör dü, blok ha lin de bi at ve i ta at baþ la dý yý lý na ka dar ba sýn da ha ses liy di. Bu iþ bit ti. Ö zel leþ tir me sü reç le rin de Ak Par ti ye ya kýn ku ru luþ lar med ya da ha kim ol ma ya baþ la dý. Bu son de re ce meþ rû dur. Fa kat tek blok med ya nýn or ta ya çýk ma sý ka bul e di le mez. Bi rey sel o la rak ko nuþ ma hak ký mýz var, an cak ne o la ca ðý bel li de ðil. Ya i þin den o lur sun ya da hiçbir þey ol maz. YE NÝ DÜ ZE NÝ KU RA MI YO RUZ n Bir kö þe ya za rý nýn ko ca dev le ti ra hat sýz et me si, dev le tin güç süz lü ðü nü gös ter mez mi? Fi kir a dam la rý her za man ik ti da rý ve hü kü met le ri ra hat sýz et miþ ler dir. Üç ya da beþ ki þi her za man he def a lýn mýþ týr. 12 Ey lül de, 12 Mart ta, 28 Þu bat ta da böy le ol muþ tur. Bu bir zih ni ye tin dý þa vu ru mu. Baþ ba ka nýn tek tek ya zar la ra ce vap ver me si nin bi raz ki þi li ðiy le il gi li ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Tür ki ye nin gel di ði nok ta, çok gü zel de ði þi yo ruz, es ki dü ze ni yýk týk, an cak ye ni dü ze ni ku ra mý yo ruz. n 12 Ey lül A na ya sa sý ku rum la rýy la ve i de - o lo ji siy le du rur ken es ki dü ze ni yýk týk de - mek doð ru mu? TSK nýn Tür ki ye si ya sî ha ya tý ü ze rin de ar týk et ki si yok. Bu dar be son ra sý li be ral Ö zal dö ne min de ki gi bi de ðil, si ga ya çe ki le rek yok e dil di. Gü nay dý þýn da di ðer ba kan la rý nýn eþ le ri nin ba þör tü lü ol ma sý, Tür ki ye de ki e lit ya pý sý nýn de ði þi yor ol ma sý bir mak yaj dan i ba ret de ðil, ba zý ta bu la rýn yý ký lý yor ol du ðu nu gös te rir. Hat ta as ker i çin de bi le de mok rat su bay fik ri nin doð ma ya baþ la dý ðý ný dü þü nü yo rum. De mok ra tik leþ me sü reç le ri nin çok u zun ve me þak kat li sü reç ler ol du ðu nu u nut ma mak ge re kir. Ar jan tin de de mok ra tik leþ me sü re ci o tuz yýl sür müþ tür, hâ lâ da tam o la rak geç miþ ler di ye me yiz. As ke rî zih ni yet a la ný nýn tek re fe ran sý o la rak TSK yý gös ter mek de doð ru ol maz. O nun dý þýn da kos ko ca ta ri hi miz var. Top lum sal o la rak da bak tý ðým da de ði þi mi gö rü yo rum; Er me ni me se le sin de, Der sim ko nu sun da, Kürt me se le sin de tar týþ ma la rýn çe þit len me si ni de ðer li bu lu yo rum. Tüm bun la rýn ne ti ce sin de dev le tin iç ya pý lan ma la rýn da Ke ma list di lin bir çýr pý da de ðiþ me si ni bek le ye me yiz. Es ki dü zen ta ma men yý kýl dý de mek faz la o la bi lir, an cak ye ni dü ze nin te sis e dil me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Ku ru cu de mok ra tik leþ me ih ti ya cý na ce vap ve re mi yo ruz. Bo zan, da ðý tan de mok ra tik leþ me sü re ci ya þa dýk, ar týk ku ran de mok ra tik leþ me sü re ci ne ih ti ya cý mýz var. SÝ VÝL VE SA YET DOÐ DU ÐU NA Ý NAN MI YO RUM n E ðer biz si vil ler de mok ra tik bir a na ya sa ve hu kuk ze mi ni ha zýr la ya maz sak as ker - le rin ge ri dön me ris ki var mý? As ker ler ta biî dö ne bi lir. As ker ler ge ri dön me den biz ler fa þist bir dev let de ku ra bi li riz. Bun la rýn hep si müm kün De mok ra tik leþ me sü re cin de çý kýþ ye ri miz, ya þa dýk la rý mýz i yiy di, bu gün ya vaþ la dýk. Bu nun ne de ni i se ik ti da rýn si ya set siz lik a te þi nin i çi ne düþ me si, Er ge ne kon cu la rýn ge ri dön me kor ku su nun bas ký yön tem le ri ni ta biî ha le ge tir me si gi bi ne den ler. De mok ra tik leþ me a dým la rý nýn dur ma sý uy gu la ma ak sak lý ðýn dan çok sis tem ak sak lý ðý so ru la rý ný gün de me ge ti ri yor. Bu nun la bir lik te si vil ve sa ye tin doð du ðu nu dü þün mü yo rum. Bun la rý söy le mek çok hak sýz lýk o lur. E vet, þu an ben de tu tuk la na bi li rim, tu tuk la nýr sam hiç þüp he siz fa þizm gel di di ye ce ðim. A ma ha yat ben den i ba ret de ðil! n Top lum sal di na mik ler o to ri ter leþ me ye mü sa a de et mez di ye bi li yor mu su nuz? Ben o ka dar li be ral de ði lim. Top lu mun de ðiþ ti ði ni dü þü nü yo rum, fa kat bu o to ri ter e ði lim le rin de ðiþ ti ði an la mý na gel mez. Bel li bir i de o lo ji ye hap se dil miþ, ken di ni çar pýk gös te ren a yna da gör me ye zor lan mýþ top lu mun ar týk baþ ka ay na la rý keþ fet mesi sü re ci ni ya þý yo ruz. Ta ri hi, Ke ma lizm dý þýn da bir ha ya tý keþ fe di yor lar. A ma bu bi re bir si ya se ti ü ret mez. Ba zen si ya sî ak tör ler o ka dar ö nem li dir ki, top lum su sar ka lýr. As ker e lin de si lâh la dön dü ðün de de ði þen top lum i çin ya pa cak bir þey yok tur. Ben si ya sî ak tör le rin ö ne mi ne i na ný yo rum. KE MA LÝST LE RÝN YAP TI ÐI ZU LÜM KEN DÝ LE RÝ NE YA PIL MI YOR n Ba zý ya zar lar, es ki den Ke ma list le rin yap týk la rý ný ar týk bi zim on la ra yap tý ðý mýzý yaz mýþ. Siz ce bu yo rum ye rin de mi? O ka dar da de ðil. Ku ral sýz bir kav ga var, hu kuk suz iþ ler ya pý lý yor, an cak Ke ma list le rin ba þý na ön ce den di ðer top lum ke sim le ri nin ba þý na ge len ler gel mi yor. Ke ma list ler es ki ye na za ran et kin yer ler de de ðil ler. Er ge ne kon ve ben ze ri dâ vâ lar da uy gu la nan lar o to ri ter lik yo rum la rý ný art tý rý yor. Po lis le rin sav cý la rý, yar gýç la rý yön len dir dik le ri ni gö rü yo ruz. Ýs tih ba rat da i re le rin de po li ti ka be lir len me ye baþ la dý ðý ný mü þa he de e di yo ruz. Hü kü me tin as ker kar þý sýn da po lis le so run lu a lan lar ü ret ti ði ne ta nýk o lu yo ruz. An cak bun lar Ke ma list le rin din dar la ra ve so lcu la ra dav ran dý ðý gi bi ken di le ri ne ge ri dön me di. YE NÝ E LÝT LE RÝN TAV RI ÇOK Ö NEM LÝ n Or du nun hü kü me te yak laþ ma sý ne de niy - le Ge nel kur may hak kýn da ki suç du yu ru su - nun hü kü me te ya kýn med ya da ye te rin ce yer al ma dý ðý yo rum la rý na ne der si niz? Doð ru dur, a ma ta yin e di ci de ðil. Bir ke re or du nun gü cü a zal dý. Ar týk Ge nel kur may be ya nat ve rin ce sis tem has ta ol mu yor. Ge nel kur may ýn a çýk la ma la rý ken di li ðin den sö nüm le ni yor. Hü kü me tin kav ga sý ný a çýk yü rüt me ve fark lý ke sim ler den des tek al ma ih ti ya cý a zal dý. Ben baþ ba ka nýn ya kýn la rýy la Ge nel kur ma y'a si ya sî ko nu la ra gir me me si ge rek ti ði ni be lir ten ha ber ler u çur du ðu nu bi li yo rum. Hü kü met a çýk tan kav ga et mek ye ri ne baþ ka i liþ ki ler ku ru yor. Za ten Ak Par ti nin an ti mi li ta rist bir ya pý sý yok. Ve sa yet çi re ji me kar þý dýr, an cak or du yu se ver. Ak Par ti güç len dik çe it ti fak ar tý yor. Tür ki ye de ar týk bun la rýn ö te sin de da ha be lir le yi ci o la nýn Ak Par ti nin ye ni e lit le ri dir. Yurt dý þýn da e ði tim al mýþ, dok to ra lý ye ni e li tin de net le di ði bü yük bir dev let a la ný var. Bu a lan la il gi li ge liþ me ler da ha ö nem li. Bu ar ka daþ la rýn de mok ra si ye ba kýþ la rý be ni da ha çok il gi len di ri yor As ker gün dem den düþ tü, fa kat ya rýn ge lir se yi ne ký ya met ko par! An cak es ki dü ze ne dö nü le mez.

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Büyük 500 Cenevre de olacak FÝAT'IN efsane modeli 500 ün hem minivan hem de SUV özellikleri taþýyan 500L adýný taþýyan yeni versiyonu, kapýlarýný 6 Mart ta ilk olarak dünyanýn dört bir yanýndan gelecek basýn mensuplarý için açacak 2012 Cenevre Otomobil Fuarý nda tanýtýlacak. Fiat 500 ün Abarth ve Cabrio model versiyonlarýný takip eden Fiat 500L, markanýn ürün yelpazesini geniþleterek müþteri taleplerini karþýlama stratejisinin önemli bir aþamasýný temsil etmesi bakýmýndan dikkat çekiyor. DOD pazarla büyüdü ÝKÝNCÝ el pazarýnda da DOD satýþlarýnda en yüksek seviyeye ulaþtý ikinci el otomotiv pazarýný deðerlendiren DOD Genel Müdürü Ýlhami Eksin hareketli bir sene yaþadýklarýný belirterek Özellikle yýlýn ilk çeyreðinde sýfýr araçlarda yaþanan talep artýþýna karþýn, araç arzýnýn düzenli bir þekilde saðlanmasýnda yaþanan zorluklar, ikinci elin önemli kaynaklarýndan birisi olan takas araçlarýn müþterilerin kendileri tarafýndan deðerlendirilmesine sebep oldu. Buna raðmen otomotive olan toplam talep sayesinde hareketli bir ilk yarýyýl geçirdik. Ýkinci yarýda ise rekorlarýn kýrýldýðý farklý bir Pazar oluþtu dedi. TO TAL, ta sar ru fu an lat tý TO TAL, ye ni yý la ta ma men ye ni bir tü ke ti ci ak ti vi te siy le gir di. 01 O cak 29 Þu bat 2012 ta rih le ri ni kap sa yan ve tü ke ti ci le ri ya - kýt ta sar ru fu ko nu sun da bil gi len dir me yi a maç la yan E co ser vi - ces Kam pan ya sý i le To tal is tas yon la rýn da ya kýt ta sar ru fu i le il - gi li bil gi len dir me ya pý la cak. Pi rel li, ye ni F1 las tik le ri ni ta nýt tý yýl la rý a ra sýn da For mu la 1 in tek res mî las tik te da rik çi si o lan Pi rel li, 2012 se zo nu ön ce sin de ta ma men ye ni le nen For mu la 1 las tik le ri ni A bu Dha bi de ki Yas Ma ri na Pis ti nde ta nýt tý. Ye ni se - zon la bir lik te ge çen se zon kul - la ný lan F1 PZe ro se ri si ne ýs lak ze min i çin ge liþ ti - ri len çev re dos tu F1 Cin tu ra to las tik le ri ek le nir ken, F1 las - tik ya nak la rýn da ki renk ler de de ðiþ ti - ril di. Pe u ge ot Bip per den ye ni ö zel se ri 2007 yý lý nýn Ka sým a yýn dan i ti ba ren Tür ki ye de ü re ti len Pe - u ge ot Bip per ü rün ga mýn da ye ni lik ler de vam e di yor. Bip per Te pe e ü rün ga mý þim di de Fa mily i le ön pla na çý ký yor. Bip - per Te pe e Com fort Plus ver si yo nu baz a lý na rak ha zýr la nan Bip per Te pe e Fa mily ge rek gö rü nü mü ge rek se sa hip ol du ðu do na ným lar i le da ha çe ki ci bir gö rü nüm ve kon for su nu yor. 1.4 HDi 70 hp mo to ra sa hip o lan Bip per Te pe e Fa mily di ðer bütün Pe u ge ot mo del le ri gi bi yük sek ya kýt e ko no mi si su - nar ken, 100 ki lo met re lik kar ma kul la ným da sa de ce 4,6 lt ya kýt tü ke te rek cim ri li ði ni göz ler ö nü ne se ri yor TOYOTA; Yeni Yaris ve GT-86 lý olacak TOYOTA 2012'DE YENÝ YARÝS'ÝN HÝBRÝD MODELÝ ÝLE BÝRLÝKTE SPOR OTOMOBÝL KAVRA- MINI FARKLI BOYUTA TAÞIYAN TOYOTA GT-86'YI TÜRKÝYE PAZARINA SUNACAK. T OYOTA Pa zar la ma ve Sa týþ A.Þ. CE O su A li Hay dar Boz kurt, To yo ta nýn 2011 i na sýl ge çir di ði ni ve 2012 yý lýn da To yo ta ve o to mo bil dün ya sý na da ir bek len ti le ri an lat tý. n To yo ta Tür ki ye o la rak 2011 yý lý he de fi niz 50 bin i di, an cak 38 bi ne yak laþ tý nýz. Bu ra ka mý na sýl de ðer len - di ri yor su nuz? 2011 yý lýn da Tür ki ye o to mo tiv pa za rý na bak tý ðý mýz da, dýþ pi ya sa lar da ki dal ga lan ma lar do lay lý o la rak bi zim e ko no mi mi zi ve el bet te ki pa zar sey ri ni et ki le miþ tir. U zun yýl lar dan son ra bü yük bir ba þa rýy la tek ha ne le re dü þür me yi ba þar dý ðý mýz enf las yo nun ye ni den yük se li þe geç me si ve yýl lýk baz da çift ha ne le re u laþ ma sý da pa za ra az da ol sa o lum suz yan sý mýþ týr. Bir baþ ka a çý dan bak tý ðý mýz da i se, ca rî a çýk e ko no mi miz de ki en ö nem li ko nu la rýn ba þýn da gel mek te dir. Ca rî a çýk teh li ke si nin kon trol al tý na a lýn ma sý i çin a lý nan ted bir le ri des tek li yo ruz, an cak bu ko nu da has sas ha re ket e dil me me si du ru mun da dur dur ma çiz gi si ne ge çil me si ris ki de bu lu nu yor. Yý lýn 2. ya rý sýn da ki pa zar da ki ya vaþ la ma da bu nun bir yan sý ma sý. Ar tan tü ke ti ci kre di si fa iz o ran la rý da pa za ra o lum suz yan sý mýþ týr. E kim a yýn da ki ÖTV ar tý þý nýn da sa týþ tren di ne bir mik tar et ki si ol du ðu nu be lirt me li yim. O cak 2011 so nuç la rý na gö re 1 mil yo na ra hat lýk la u la þa cak di ye dü þü nü len Pa zar bü yü me si gi de rek ya vaþ la dý ve yý lýn 2. Ya rý sýn da ki dur gun luk la bir lik te 864 bin 439 a det le ka pan dý yý lýn da To yo ta o la rak ta ri hî bir re kor kýr dýk. 25 bin a det lik sa týþ ban dýn da o lan mar ka yý 40 bin a det lik sa týþ ban dý na ta þý dýk. An cak Mart a yýn da Ja pon ya da ya þa nan dep rem fe lâ ke ti bi zi o lum suz et ki le di. Üs te lik Ja pon ya da ya þa nan bu dep rem pa za rýn en ha re ket li ol du ðu dö nem de ger çek leþ ti. Dep re min ya ra la rý ný 2011 yý lý nýn Ey lül- E kim ay la rýn da sar ma ya baþ lar ken bu kez de, Tay land da ki sel fe lâ ke ti ya þan dý. Bu fe lâ ket To yo ta nýn Tay land dý þýn da ki bir çok ü re tim te si si ni de o lum suz et ki le di. Bu nu da at lat ma ya ça lý þýr ken, bu kez de pa zar sey ri ya vaþ la ma ya baþ la dý. Bu o lum suz luk la rýn göl ge sin de yi ne de ba þa rý lý bir yýl ge çir di ði mi zi dü þü nü yo rum. n 2012 he def le ri niz ne ler? 2012 yý lý Tür ki ye o to mo tiv sek tö rü a çý sýn dan dü þün ce niz ne dir? 2012 yý lýn da pa za rýn da ra la rak 750 bin ban dý na ge r i l e y e c e ð i n i tah min e di yo rum. Bu nun sebeple ri a ra sýn da ge çen yý lýn 2. ya rý sýn dan i ti ba ren et ki le ri ar tan kur fark la rý nýn sa týþ fi yat la rý na yan sý ma sý, fa iz le rin art ma sý ve e ko no mik ted bir ler gös te ri le bi lir. Bu gün o to mo bil sa týþ la rý nýn yüz de 70 in den faz la sý kre di kul la ný mýy la ger çek le þi yor. Bu du rum da kre di kul la ný mýn da da a zal ma lar mey da na ge li yor ve bu da sa týþ la ra o lum suz yan sý yor. To yo ta sa týþ la rý 2011 yý lýn da Ja pon ya da mey da na ge len dep rem ve Tay land da ki sel fe lâ ke tiy le or ta ya çý kan ü re tim ka yýp la rý dolayýsýyla bir mik tar et ki len miþ ti de pa za rýn ge ri le ye ce ði ni dü þü ne rek ken di plan la rý mý zý bu na gö re re vi ze e di yo ruz. TOYOTA Pa zar la ma ve Sa týþ A.Þ. CE O su A li Hay dar Boz kurt GT-86 YAZIN GELÝYOR Bir baþka yeni modelimiz ise, Toyota nýn heyecanla beklenen ve tutkulu tasarýmý ile spor otomobil kavramýný farklý boyuta taþýyan Toyota GT-86. Araç 2012 yazýnda bütün Avrupa da satýþa sunuluyor. Tamamen sürücü odaklý bir tasarým ile klâsik spor otomobilin eðlenceli sürüþ hissini sunmayý hedefleyen GT-86, Toyota nýn 50 yýllýk önden motorlu, arkadan itiþli spor otomobil yaklaþýmýný tekrar gün yüzüne çýkarýyor. Dünyanýn en kompakt dört kiþilik spor otomobili ünvanýna sahip olan Toyota GT-86, F1 teknolojisini baz alarak tasarlandý. Bu otomobilimizin spor otomobillere bakýþý deðiþtireceðine inanýyorum. B SEGMENTÝNDE ÝDDÝALIYIZ; HÝBRÝD YARÝS GELÝYOR n 2012 yý lýn da To yo ta o la rak Tür ki - ye de han gi ye ni lik le ri ve ü rün le ri gö re - ce ðiz? To yo ta nýn de ði þen yü zü nün ilk tem sil ci si ni Ye ni Ya ris... Ye ni To yo ta... kon sep tiy le 2011 yý lý nýn so nun da pa za ra sun duk yý lýn da i se Ye ni Ya ris in þe hi ri çi kul la ným da i de al çö züm o lan hib rid mo de li ni de Av ru pa i le eþ za man lý o la rak Türk hal kýy la ta nýþ tý ra ca ðýz. B seg men tin de re ka be ti þe kil len di re cek ye ni stan dart lar su nan Ye ni Ya ris, To yo ta nýn da ha tut ku lu o to mo bil ler ü ret me he de fi nin ilk a dý mý o la rak dik kat çe ker ken, To yo ta o la rak bu seg ment te ki id di a mý zý da or ta ya koy mak ta dýr. Gi u li et ta 140 bi ne er di ÝTALYAN o to mo bil ü re ti ci si Al fa Ro me o nun kom pakt sý nýf ta yer Al fa Ro me o Gi u li et ta mo de li, E u ro NCAP test le rin de el de et ti ði 5 yýl dýz lý ba þa rý nýn ar dýn dan 2011 yý lýn da mar ka i çin çok ö nem li sa týþ ba þa rý la rý na da im za at tý. Geç ti ði miz yýl sa de ce Av ru pa pa za rýn da yak la þýk o la rak 80 bin a det sa tý lan Al fa Ro me o Gi u li et ta, ilk o la rak ta ný týl dý ðý gün den bu ya na i se dün ya ça pýn da 140 bin â de ti aþ kýn si pa riþ al dý. Al fa Ro me o Gi u li et ta sa týþ la rý i çin de en po pü ler mo tor se çe ne ði ni % 35 o - ra nýn da bir pay i le 105 HP lik 1.6 Mul ti jet mo tor tem sil e di yor. Hon da sa hi bi ol mak ar týk da ha ko lay HONDA, o luþ tur du ðu fi nan sal çö züm or tak lýk la rý na bir ye ni - si ni ek le di. Hon da ve Koç fi nans, en ca zip þart lar da fi nans im - kâ ný sað la mak i çin iþ bir li ði yap tý. Hon da, kur du ðu iþ or tak lýk - la rý i le müþ te ri le ri ne ye ni ve üretici al ter na tif ler ge liþ tir me ye de vam e di yor. Hon da i le tü ke ti ci fi nans man þir ket le ri a ra sýn - da ö ne çý kan Koç fi nans, Hon da o to mo bil ve mo to sik let al - mak is te yen ler i çin ö zel fi nans man çö züm le ri ge liþ tir di. Hon - da müþ te ri le ri ne ö zel fi nan sal çö züm le rin ü re ti le ce ði ye ni sis - tem le müþ te ri ler ba yi den çýk ma dan, kre di iþ lem le ri ni ta mam - la yýp, ha yal et tik le ri ye ni a raç la rý na sa hip o la bi le cek. Al man lar Fer ra ri yi çok sev di FER RA RÝ NÝN ye ni lik çi V8 mo tor ve üs tün ta sa rým ö zel lik le - riy le ön pla na çý kan 458 I ta li a mo de li ve ay ný mo de lin kat la - na bi lir me tal ta van lý ver si yo nu o la rak ön pla na çý kan Fer ra ri 458 Spi der, Al man ya nýn dün ya ça pýn da en ö nem li uz man o to mo tiv ya yýn la rýn dan A u to Mo tor&sport o ku yu cu la rý ta - ra fýn dan ö dü le lâ yýk gö rül dü. Geç ti ði miz yýl i çin de bir çok uz - man o to mo tiv ya yý ný ta ra fýn dan al dý ðý ö dül ler le ba þa rý sý ný taç lan dý ran Fer ra ri 458 I ta li a, En Ý yi Ýt hal Spor O to mo bil a la nýn da bi rin ci li ðe u laþ tý. En Ý yi Ýt hal Cab ri o a la nýn da i se Fer ra ri 458 Spi der, yi ne Al man A u to Mo tor&sport o ku yu cu - la rý ta ra fýn dan en i yi o la rak ö dül len di ril di. Ö dül av cý sý Sko da Su perb SKO DA Su perb, Al man ya da ya yýn la nan A u to mo - tor&sport Der gi si ta ra fýn dan 36'ncý sý dü zen le nen 2012 Yý lý O to mo bi li an ke tin de, yak la þýk 116 bin o ku - run 10 sý nýf ta yap tý ðý de ðer len dir me so nu cu oy la rýn yüz de 22 sin den faz la sý ný a lan Sko da Su perb yý lýn o to - mo bi li se çil di. Oc ta vi a Kom pakt, Ro oms ter Van ve Fa - bi a da Sub kom pakt ka te go ri ler de 2. sý ra da yer al dý lar. Chev ro let Kar tal da TEK-KAR, Ýs tan bul A na do lu ya ka sýn da Kar tal da ki pla - za sýn da Chev ro let yi o to mo bil se ver ler i le bu luþ tur ma ya baþ la dý. Tek no lo jik o la rak en son do na ný ma sa hip pla - za da, üs tün tek nik ser vis an la yý þý nýn ya ný sý ra, ko nuk la - ra a it ge niþ mi sa fir ka bul ve bek le me sa lo nu i le müþ te ri mem nu ni ye ti nin ön pla na çý ka rýl ma sý a maç la ný yor. Chev ro let TEK-KAR, me ka nik a töl ye, bo ya ve ka por ta a töl ye si, ye dek par ça de po su, show ro om, mi sa fir ka bul sa lo nu, mi sa fir ka fe ter ya sý, per so nel din len me ve gi yin - me sa lon la rýn dan o lu þan 3570 m² ka pa lý a lan, 1380 m² a çýk a lan i le top lam 4950 m² a lan da hiz met ve ri yor. Ay ný za man da ka por ta ve bo ya a töl ye sin de gün de 10, me ka nik te i se 60 a ra ca hiz met ve re bi le cek.

14 14 SPOR Y Terim: Kritik virajý atladýk G.AN TEP MA ÇI NIN G.SA RAY A ÇI SIN DAN ÇOK KRÝ TÝK BÝR VÝ RAJ OL DU ÐU NU SÖY LE YEN FA TÝH TE RÝM, "YE NÝL SEY DÝK MO RA LÝ - MÝZ DÜ ÞE BÝ LÝR DÝ. Ö NEM LÝ BÝR GA LÝ BÝ YET AL DIK" DE DÝ. GALATASARAY Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, Ga zi an teps por kar þý - sýn da ö nem li bir 3 pu an al dýk la rý ný söy le di. Te rim, Çok i yi bir lig mü - ca de le si ol du. Bu bi zim i çin kri tik bir vi raj dý. Mo ral ve pu an a çý sýn dan ö nem liy di. Kay bet sek yi ne li der de - vam e der dik a ma mo ral le ri miz dü - þe bi lir di. de di. Ga zi an teps por un kad ro su nun li gin en ö nem li kad ro - la rýn dan bi ri ol du ðu nu kay de den Te rim, Ga zi an tep ay ný za man da li gin en zor dep las man lar dan bi ri si. Za man za man bi zi de bir hay li zor - la dý lar. Da ha gol lü bir maç o la bi lir - di. Biz ka çýr dýk on lar ka çýr dý. Çok i - yi bir lig mü ca de le si ol du. Ý ki ta ký - mýn o yun cu la rý ný teb rik et mek la - zým. Çün kü sa ha nýn bir bö lü mü yok. Res men ba tak lýk. Bu na rað - men i yi mü ca de le et ti ler. Dar bir a - lan da oy na dý lar. Ký þýn ge tir di ði þart lar da oy na mak çok ko lay de ðil. Her i ki ta ký mý da teb rik e di yo rum. þek lin de ko nuþ tu. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yoðun kýþ þartlarýnda her iki takýmýn oyuncularýnýn çok iyi mücadele ortaya koydunu söyledi. Ga zi an teps por un tek nik di rek tö - rü Hik met Ka ra man ýn da ü zül me - me si ge rek ti ði ni be lir ten Te rim, As lan gi bi mü ca de le e di yor lar. A - ma ba zen ka za nýp, ba zen kay be di - yo ruz. Ý yi bir ta kým yap ma yo lun da ö nem li mü ca de le le ri var. Bu gün Ga zi an teps por un i le ri üç lü sü, or ta sa ha sý, de fans ta ki ba zý o yun cu la rý her ta kým da yok. O yüz den bu ra - dan a lý nan 3 pu a nýn ö ne mi çok bü - yük. de ðer len dir me sin de bu lun du. Ken di le ri i çin Ga zi an tep dep las ma - ný nýn ö nem li bir vi raj ol du ðu nu söy le yen Te rim, þun la rý kay det ti: Mo ral ve pu an a çý sýn dan ö nem liy - di. Kay bet sek yi ne li der de vam e - der dik a ma bi raz mo ral le ri miz dü - þe bi lir di. O yüz den tek rar gü ven al - ma a dý na çok gol po zis yo nu na gir - me miz ve mü ca de le gü cü mü zün tek rar ön plan da ol ma sý se vin di ri ci. A çýk ça sý her i ki ta ký ma da te þek kür et mek la zým. Hat ta 18 ta ký ma da. Kar da kýþ ta ký ya met te 3 gün de bir maç de ðil 3 gü ne bir maç. 48 sa at - te bir o yun cu - nun ken di ni ye - ni le ye ce ði ni dü - þü nür sek, di ðer ka lan 24 sa a ti de dep las ma na ve - re cek o lur sak an - cak. O yüz den Tür ki ye Fut bol F e d e r a s y o - nu nun, fut bo lu yö ne ten le rin, bü - tün o yun cu la ra öz ve ri sin den do - la yý te þek kür et - me si la zým. Ko - lay de ðil bu þart - lar da oy na mak. O yun cu la rý mý da kut lu yo rum. Ö - nem li bir vi ra jý, ö nem li bir ma çý ka zan dý lar. Necati: Golle baþlamam sevindirici oldu G.Saray'ýn ara transferde kadrosuna kattýðý Necati Ateþ Gaziantep deplasmanýnda takýmýnýn en iyileri arasýnda yer aldý.fotoðraf: A.A G.SA RAY'IN YE NÝ TRANS FE RÝ NE CA TÝ A TEÞ, G.AN TEPS POR DEP LAS MA - NIN DA AT TI ÐI GOL LE HA ZIR OL DU ÐU NU GÖS TER DÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TE REK, "HO - CA MIN BA NA VER DÝ ÐÝ FIR SA TI Ý YÝ KUL LAN DI ÐI MI DÜ ÞÜ NÜ YO RUM" DE DÝ. GA ZÝ AN TEPS POR dep las ma nýn - da ta ký mý nýn ilk go lü nü kay de den Ga la ta sa ray ýn ye ni trans fe ri Ne - ca ti A teþ de maç so nu yap tý ðý de - ðer len dir me de, gol le baþ lan gýç yap ma sý nýn se vin di ri ci ol du ðu nu i fa de et ti. A teþ, Her þey den ö - nem li si bu ra dan ga lip gel mek ti. Çok kö tü sa ha þart la rýn da oy na - dýk. Ger çek ten sa ha nýn ba zý bö - lüm le ri i na nýl maz kö tüy dü a ma ka zan ma sý ný bil dik. Ö nem li bir ga li bi yet di ye dü þü nü yo rum. Þim - di der bi yi da ha ke yif li bir þe kil de iz le ye ce ðiz. a çýk la ma sýn da bu - lun du. Bun dan son ra ta ký mý na fay da sað la mak i çin ça lý þa ca ðý ný ve es ki yi ar týk dü þün me di ði ni vur gu la yan A teþ, kad ro da yer al - ma sý nýn da sür priz ol ma dý ðý ný söy le di. Ha zýr o yun cu o la rak ta ký - ma gel di ði ni be lir ten A teþ, Ço ðu ar ka da þý ta ný yor dum. Mil li ta kým - da be ra ber oy na dý ðým ar ka daþ la - rým var dý. En ö nem li si de ho ca - mýn be ni ta ný ma sýy dý. On dan do - la yý da bu be nim i çin bü yük bir ar týy dý. Bu nu da i yi kul lan mam be nim i çin se vin di ri ci. de di. Sa rý kýr mý zý lý ta ký mýn i kin ci go lü nü kay de den Ýs veç li fut bol cu El man - der de Ga zi an teps por a kar þý zor bir maç oy na ya cak la rý ný bil dik le - ri ni an la ta rak, þöy le ko nuþ tu: Ýlk ya rý yý do mi ne e den ve bir çok po - zis yo na gi ren Ga la ta sa ray var dý. O po zis yon lar dan bir ve ya i ki ta - ne si gol ol ma lýy dý. Gol ol sa ma çýn sey ri de ði þe bi lir di. Ý kin ci ya rý da da þok bir gol gel di. A ma on dan son - ra çok i yi bir dö nüþ yap týk ve 2 gol le ga li bi yet al dýk. Öte yandan G.Saray'ýn orta sahadaki tecrübeli futbolcusu Selçuk Ýnan, saha zemininin çok kötü olmasýna karþýlýk her iki takýmýn çok iyi bir mücadele ortaya koyduðunu söyledi. Selçuk, ilk yarýda direktön dönen þutu için, "Gol olmasýný bekliyordum, direðe çarpýp dýþarý gitti" dedi. Necati Ateþ'in transferi isabetli oldu G.Sa ray çok ö nem li An tep vi ra jý ný ka yýp sýz dö - ne bil di. Çün kü Es ki þe hir, Bur sa ve An tal ya maç la rýn da sa de ce i ki pu an ka za nýl mýþ tý. Bu maç ta kay be di le cek pu an lar, þam pi yon luk i nan cýn - da za yýf la ma mey da na ge ti re ce ði i çin 3 pu a nýn ö - ne mi faz lay dý. Ay rý ca ra kip G.An tep ye ni an tre nö - rüy le di renç li oy na ya ca ðý bel liy di. Ni te kim G.An - tep or ta sa ha da G.Sa ray'a i na nýl maz pre si var dý. Her de fa sýn da, bir G.Sa ray ý o yun cu ya en az i ki An tep li o yun cu bas ký uy gu la dý. Ma çýn bel li nok ta - la rýn da so nu cun ken di leh le ri ne o la ca ðý za man lar ol du. An cak fut bo lun so nu cu nu be lir le yen "gol" ün ra kip ka le ye a tý la ma ma sý böy le bir so nu cu do ður - du. G.An teps por'un oy na dý ðý di renç li fut bo lu çok be ðen dim. Ö zel lik le i ki li mü ca de le ler de ka za nan ge nel lik le An tep li o yun cu lar dý. Po pov, Ýs ma il So sa, Be kir O zan'ý hay li ba þa rý lý ve et ki li bul dum. Po pov mo dern fut bol an la yý þý nýn tüm ö zel lik le ri ni ta þý yan tip te bir fut bol cu. Trans fer se zo nun da ta lip li le ri nin çok o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. A ra trans fer de Yi ðit'i a lan G.Sa ray, li gin be lir siz li - ði ne de niy le de ol sa ge rek ö nem li trans fer yap mak - tan u zak dur du. Sha ki ri trans fe rin de is tek li gö zük se de, is te di ði ne ti ce yi a la ma yan yö ne ti ci ler baþ ka ö - nem li trans fe re yö nel me di ler. Ne ti ce de, mev ki o la - rak a cil ih ti yaç o lan for ve te Ne ca ti A teþ a lýn dý. Sha - ki ri ve ya ben ze ri trans fer ya pýl say dý Ne ca ti a lý nýr mýy dý? Ta bi ki ha yýr. A ma mev ki ye "çak ma" o yun cu uy dur mak ye ri ne "a sýl" o yun cu koy mak her za man da ha i yi so nuç ge ti rir. Bu nu da Ne ca ti An tep ma çýn - da gös ter di. Ba ros'un gel di ði za man ki he ye can ve ve ri mi nin u za ðýn da kal ma sý, G.Sa ray'da bu gün en az Ne ca ti gi bi bir o yun cu yu ge rek li yap tý. Ký sa ca sý Ne - ca ti þu an i çin la zým dý ve ta rans fe ri i sa bet li ol du. Se mih üç ta ne ö nem li maç ta üç ta ne ha ta yap tý. Ý ki si ni da ha ön ce yaz mýþ tým. Bu maç ta da ye ni len gol de Po pov'u ka çýr dý. Sab ri'nin son de re ce form - suz ol ma sý Se mih'in ha ta la rý nýn or ta ya çýk ma sý nýn en bü yük se be bi. E bo e var ken Se mih'in böy le ha ta - la rý ný gör me miþ tik. Bu da o nun tec rü be ek sik li ði ni gös te ri yor. Sab ri son dön me de kö tü oy nu yor. Tek - nik o lan ek sik li ði ni, mü ca de ley le ka pa tan Sab ri gü - cün den hay li u zak. An tep ma çý nýn en i yi le ri Uj fa - lu si, En gin, El man der ve Ne ca ti'ydi. G.Sa ray Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal'ýn, ma yýs a - yýn da o la ðan üs tü ku rul yap ma zo run lu lu ðu her ge - çen gün ar tý yor. Yö ne tim i çin de ki çok baþ lý lýk, ye ni de di ko du lar ü re til me si ne se bep o lu yor. Ay sal' ýn sý - kýn tý ya se bep o lan yö ne ti ci le rin ye ri ne u yum i çin de ça lý þa cak ye ni yö ne ti ci ler le de vam et me si, dü þün dü - ðü "sü rek li ba þa rý "nýn þif re si dir. Ýþ ler ra yý na o tur ma ya baþ la mýþ ken, sen-ben ký sýr dön gü sü, dö nen te ke re ço mak sok mak tan baþ ka bir i þe ya ra ma ya cak týr. Te - rim'in ye ni den te sis et ti ði "sev gi or tam lý Flor ya" kur - gu su nu boz mak tan baþ ka bir þe ye ya ra ma ya cak týr. SÝVAS, MERSÝN'Ý EVÝNDE DAÐITTI: 5-1 YÝÐÝDOLAR, KIVANÇ (2), ERMAN (2) VE RAJNAOCH'UN GOLLERÝYLE DEPLASMANDA 3 PUAN ÇIKARDI. Stad: Tevfik Sýrrý Gür Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Baki Tuncay Akkýn xx, Ali Saygýn Ögel xxx Mersin Ýdmanyurdu: Sehiç x, Tisdell xx (Dk. 74 Zurita x), Boum xx, Çaðdaþ x, Moritz x (Dk. 74 Nurullah x), Barýþ x, Bueno x (Dk. 58 Nduka x), Mustafa x, Beto x, Erhan x, Hakan x Sivasspor: Nihat xxx, Ziya xxx, Kadir xxx, Grosicki xx (Dk. 46 Suarez xx), Erman xxx, Eneramo xxx, Cerny xxx, Faty xx (Dk. 65 Uður x), Navratil xxx, Rajnoch xxx, Kývanç xxx (Dk. 79 Mehmet x) Goller: Dk. 50 Tisdell (Mersin Ýdmanyurdu), Dk. 8 ve 56 Kývanç, Dk. 48 ve 63 Erman, 90 1 Rajnoch (Sivasspor) Sarý Kartlar: Dk. 12 Boum, Dk. 38 Bueno, Dk. 90 Zurita (Mersin ), Dk. 45 Ziya (Sivasspor) SÜPER Lig'de, Mer sin Ýd man - yur du sa ha sýn da Si vass por'a 5-1 ye nil di. 8. da ki ka da sað ka nat - tan ge li þen or ga ni ze Si vass por a ta ðýn da Er man to pu çiz gi den or ta la dý. Mer sin Ýd man yur du fut bol cu la rý i se to pun çýk tý ðý ný dü þü ne rek bir an da du rak la dý. Ce za sa ha sý i çin de bu lu nan Ký - vanç Er man ýn or ta sý na düz gün bir vu ruþ ya pa rak to pu að lar la bu luþ tur du: da ki ka da, Çað daþ'ýn bü yük ha ta sýn da to pa sa hip o lan E ne - ra mo'nun sað ka nat tan yap tý ðý or ta ya, ar ka di rek te ki Er man do kun du, top fi le ler le bu luþ tu: da ki ka da, Bu e no'nun sol ka nat tan yap tý ðý or ta ya ha ri - ka bir vo le vu ru þu ya pan Tis - 2 gol atan Erman takýmýn yýldýzý oldu. dell, far ký bi re in dir di: da ki ka da, Bu e no'dan kap - týr dý ðý top la Mer sin Ýd man yur - du ce za a la ný na ha re ket le nen Ký vanç, mü sa it po zis yon da ki Er man'ý gör dü. Bu o yun cu nun a þýrt ma vu ru þun da üst di rek ten dö nen to pu, a ký ný baþ la tan Ký - vanç ka fay la ta mam la dý: da ki ka da E ne ra mo'nun pa sý na ha re ket le nen Er man, Ba - rýþ'dan sýy rýl dýk tan son ra ka le ci Se hiç'in sa ðýn dan to pu fi le le re gön der di: da ki ka da, Si vass por sa - vun ma sýn da Faty'nin Mo ritz'i dü þür me siy le ka za ný lan pe nal tý a tý þý ný kul la nan Be to, to pu üst di re ðe ni þan la dý. E ne ra mo me - þin yu var la ðý u zak laþ týr dý. 76. da ki ka da, ka za ný lan ser - best vu ruþ ta Çað daþ'ýn sert þu - tun da top, üst di rek ten a u ta çýk - tý da ki ka da, Er man'ýn kul - lan dý ðý ser best a týþ tan ge len to - pa yük se len Raj noch, ka fay la to - pu fi le le re gön der di: 1-5. Süper Lig'de bugün Eskiþehir-Ýstanbul B. B. (Eskiþehir Atatürk) Ankaragücü-Manisa (Ankara 19 Mayýs) F.Bahçe'den yalanlama FENERBAHÇE Ku lü bü, Fe - ner bah çe Ül ker er kek bas - ket bol ta ký mý nýn ba þan tre - nö rü Ne ven Spa hi ja ve o - yun cu Ja mes Gist i le yol la - rý ný a yý ra cak la rý na yö ne lik ha ber le ri ya lan la dý.sa rý la ci - vert li ku lüp ten ya pý lan a - çýk la ma da, bu yön de ba zý med ya or gan la rýn da yer a - lan ha ber le rin ger çe ði yan - sýt ma dý ðý be lir til di.

15 Y SPOR 15 Laureus Dünya Spor Ödülleri daðýtýlýyor VODAFONEGrubu sponsorluðunda gerçekleþen ve dünya çapýnda en prestijli spor organizasyonlarýndan biri sayýlan Laureus Dünya Spor Ödülleri için heyecan zirvede. Dünya Spor Oscarlarý olarak kabul edilen ödüllerin Londra Central Hall Westminster da gerçekleþecek kýrmýzý halý töreninde, Vodafone Türkiye, aralarýnda Pascal Nouma gibi yýldýz isimlerin bulunduðu kalabalýk bir grupla yer alacak. Bugün Londra da gerçekleþecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak olan Laureus Dünya Spor Ödülleri nde, Vodafone Cup ýn Türkiye finallerinde þampiyon olan Ýzmirli Mosi Tekstil ülkemizi temsil edecek. Vodafone Bireysel Müþterilerden Sorumlu Ýcra Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Gökhan Öðüt,Vodafone Cup ýn büyük bir coþkuyla sona eren Türkiye elemelerinin ardýndan Dünya Kupasý na uzanan yolda týpký geçen sene olduðu gibi bu sene de oldukça iddialý olduklarýný söyleydi. Malezya'da þike cezalarý MALEZYA Futbol Federasyonu, adý þike skandalýna karýþan bir teknik direktöre, futbol adamlýðýndan hayat boyu men, 18 futbolcuya da çeþitli sürelerde uzaklaþtýrma cezalarý verdi. Federasyondan yapýlan açýklamada, geçen yýl düzenlenen 20 yaþ altý Devlet Baþkanlýðý Kupasý maçlarýnda þike yapmakla itham edilen 18 futbolcuya, 5 yýla kadar hak mahrumiyeti cezalarý verildiði belirtildi. Trabzonspor kalecisi Tolga ve arkadaþlarý Tita'nýn atamadýðý ilk penaltý vuruþunu tekrarlatan hakem Hüseyin Gökçek'e uzun süre itirazda bulundu. FOTOÐRAF: A.A Trabzon'da moraller bozuldu Teknik Direktör Þenol Güneþ, Antalyaspor yenilgisinin kendilerini sarstýðýný söyledi. TRABZONSPOR Tek nik Di rek tö rü Þe - nol Gü neþ, An tal yas por kar þý sýn da al - dýk la rý 2-1'lik mað lu bi ye tin ken di le ri ni ol duk ça sars tý ðý ný söy le di. Gü neþ, oy na - dýk la rý o yu nun ve al dýk la rý so nu cun çok kö tü ol du ðu nu be lirt ti. Ma çýn gün düz oy nan ma sý nýn ve ha va þart la rý nýn ken - di le ri ni et ki le di ði ni kay de den Gü neþ, Hiç bir o yu mu muz ol ma yan bir ta kým - dýk. Fi zik o la rak da tek nik o la rak da ta - ma men o lum suz duk. Maç kay be de bi li - riz. Hiç ke yif al ma yan bir o yun gör dük. Sa ha nýn ze mi ni ha ke min yö ne ti mi i le u - ÝTALYAN fut bo lun da ge çen yý lýn Ha zi - ran baþ la yan, A ra lýk 2011'de ki i kin ci dal gay la de vam e den þi ke so ruþ tur ma - sý nýn cumartesi baþ la yan 3. dal ga sýn da, Ý kin ci Fut bol Li gi (Se ri e B) ta kým la rýn - dan Pi a cen za'nýn ka le ci si Ma ri o Cas sa - no i le Ba ri ta ký mý nýn sað lýk gö rev li si An to ni o I a co vel li tu tuk lan dý. Cre mo - na Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn ge çen yýl Ha zi ran a yýn da baþ lat tý ðý ve ge çen A - yum lu ol ma yan ta kým dý. Ol duk ça bu mað lu bi yet bi zi sars tý de di. Sa ha nýn ze - mi nin den de þi ka yet çi o lan Þe nol Gü - neþ, hiç bir o yun cu yu a yýr ma dan bi rey - sel o la rak ve ta kým o la rak gö rün tü le ri - nin i yi ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Gü neþ, Trab zons por un en kö tü ha li nin bu maç tan da ha i yi oy na ya ca ðý ný söy le di. Ha ke min ka rar la rýy la il gi li de Gü neþ, Ha ke min yan lýþ la rý ný söy le mem doð ru de ðil. Ha ke min yan lýþ la rý ný de ðer len dir - me ye ce ðim di ye ko nuþ tu. Bor do - ma - vi li o yun cu A lan zin ho, o yu nun ba þýn da ra lýk a yýn da ge niþ let ti ði ''Last Bet (Son ba his)'' o pe ras yo nun da, dün ya pý lan 2 tu tuk la may la ü çün cü dal ga baþ la mýþ ol du.tu tuk la nan lar dan Pi a cen za ka le - ci si Cas sa no'nun, 4 mü sa ba ka da, maç a yar la ma fa a li yet le ri ne ka rýþ tý ðý id di a e dil di. Cas sa no'nun oy na dý ðý, so ruþ - tur ma kap sa mýn da za ten in ce le me al - týn da o lan A ta lan ta-pi a cen za ma çý baþ ta ol mak ü ze re, Al bi no lef fe-pi a cen - ye dik le ri gol den son ra i çin den çý kýl ma sý zor bir ha le gel dik le ri ni be lir te rek, Be - ra ber li ði ya ka la dýk tan son ra o yu nu sü - rük le ye me dik. An tal yas por ger çek ten i - yi oy na dý. Ý kin ci ya rý da bi ze a lan bý rak - ma dý. Hak et tik le ri i çin de ma çý ka zan - dý.bu ma çý te la fi et me miz ge re kir. þek - lin de ko nuþ tu. Trab zons por lu Ad ri an i - se, An tal yas por ma çý ný kay bet tik le ri i çin üz gün ol duk la rý ný, li gin i kin ci ya rý sý na i - yi bir baþ lan gýç yap týk la rý ný, bu kar þý laþ - ma yý kay bet me nin ken di le ri i çin i yi ol - ma dý ðý ný ak tar dý. Ýtalya'da þike soruþturmasýnda 3. dalga baþladý za, Si e na-pi a cen za ve se zo - nun da oy na nan Pi a cen za-man to va mü sa ba ka la rýn dan þüp he le ni li yor. Ü - çün cü dal ga da tu tuk la nan bir di ðer i - sim Ba ri ta ký mý nýn sað lýk gö rev li si An - to ni o I a co vel li'nin de ta kým da ki ba zý o yun cu lar a ra cý lý ðýy la AC Mi lan-ba ri, Samp do ri a-ba ri, Ba ri-as Ro ma ve Pa - ler mo-ba ri kar þý laþ ma la rý ný, ma nip le et mek is te di ði i le ri sü rül dü. Federasyon Baþkaný kim olacak? Her kes o nu ilk o la rak, geç miþ te Fe - ner bah çe Yö ne tim Ku ru lu'nda pa ra nýn ba þýn da ki mu ha sip ü ye sý fa týy la ta ný dý. Ca mi a sý na çok bü yük kat ký lar da bu lun du. Her za man spo run i çin dey di. Sað lýk sek tö rün de sa hi bi ol - du ðu has ta ney le is min den da ha çok bah set tir me ye baþ la dý. Ken di siy le ça lýþ - ma nýn çok zor ol du ðu ka mu o yu nun ma lu mu o lan A ziz Yýl dý rým yö ne ti min - de ki ka dýn vo ley bol þu be si nin spon sor - lu ðu nu üst le ne rek, a i di yet his set ti ði ku - lü bü ne çok pa ra lar a kýt tý. Çok ký sa sü - re de Tür ki ye þam pi yon luk - la rý nýn ya nýn - da Av ru pa i - kin ci li ði ve ü - çün cü lü ðü i le bir lik te Dün ya Þam pi yon lu ðu na im za at tý. Bu a ra da ön ce Ha san Do ðan ve son ra sýn da Mah mut Öz ge ner dö ne - min de Fut bol Fe de ras yo nu'nda yö ne - tim ku ru lu ü ye si o la rak gö rev al dý. O ar týk her an lam da Fe ner bah çe ta - raf ta rý nýn sev gi li si ol muþ tu. A ziz Yýl dý - rým bý rak tý ðýn da en güç lü baþ kan a da yýy - dý. Ken di si ne he def o la rak koy du ðu o ma ka mýn, sa hi bi ol ma ya a dým a dým yak - la þý yor du. An cak ne ol duy sa 2011 Ha zi - ran'ýn da ol du. Mah mut Öz ge ner bir da - ha a day ol ma ya ca ðý ný a çýk la dý ðýn da Baþ - ba kan'dan al dý ðý i ca zet le, A ziz Yýl dý rým'a rað men, Fut bol Fe de ras yo nu Baþ kan lý ðý kol tu ðu na o tur du. O la ða nüs tü Ge nel Ku rul'da i fa de et ti ði gi bi 90'ýn cý sa a tin de 3 Tem muz'da ki þi ke o pe ras yo nuy la kar þý kar þý ya kal dý. Ma zi sin de yap týk la rý ve dü - rüst lü ðü i le ta raf lý ta raf sýz bü tün Tür ki ye bu þi ke i þi nin üs te sin den ge le ce ði ne i na - ný yor du. A ma be ce re me di. As lýn da çö züm i çin at tý ðý ilk a dým çok doð ruy du. Dos ya da giz li lik ka ra rý ol du ðun dan do la yý ki me ne ce za ve rir se ver sin a da let ye ri ni bul ma ya cak tý. Yar gý ka ra rý ný bek le me nin en doð ru su ol du - ðu nu dü þü nü yor du. Bu sý ra da Ga la ta sa - ray ce na hýn dan ge len "A teþ üf le mek le sön mez" a çýk la ma sýn dan son ra ro ta sý ný þa þýr dý. Öy le zik zak lar çiz di ki, ge ri ye dö nüp bak tý ðýn da O bi le yap týk la rý na i - na na ma ya cak týr her hal de. Sü re ci ar týk Meh met A li Ay dýn lar yö net mi yor du. Dý þa rý da Ga la ta sa ray Ku lü bü, i çe ri de Ýl han Hel va cý ve Lüt fü A rý bo ðan, fe de - ras yo nu is te dik le ri gi bi yön len di ri yor - du. Bu se zon ne o lur sa ol sun þam pi yon o lup Av ru pa'ya a çýl ma yý ka fa la rý na ko - yan sa rý kýr mý zý lý lar sü re cin tek ha ki - miy di. Bi ri le ri nin kü me düþ me si ya da pu an la rý nýn si lin me si u mur la rýn da de - ðil di. Ý ki si de iþ le ri ne ge li yor du. Her ha - lü kar da ko lay ca ve zor lan ma dan i pi gö - ðüs le yip e mel le ri ne u la þa cak lar dý. On - lar i çin her þey gü zel gi di yor du. Ta ki o la - ða nüs tü kon - gre ye ka dar. Per þem be gü - nü kon gre ye a ðýr lý ðý ný ko - yan Fe ner - bah çe, ya ný na Yýl dý rým De - mi rö ren'i de a la rak rüz ga rý ter si ne çe vir - me yi ba þar dý. Hem sü re ci 7 ay ön ce si ne dön dür dü, hem de fe de ras yo nu de rin den sar sa rak is ti fa yo lu nu aç týr dý. Her fýr sat ta Meh met A li Ay dýn lar'ý e leþ ti rip, e tik ve ah la ki de ðer ler den bah se de rek ta ký mý na a van taj sað la ma ya ça lý þan Ü nal Ay sal, ge - nel ge nin ip ta li nin he men ar dýn dan, sý ca ðý sý ca ðý na ka me ra la rýn kar þý sý na geç ti ve "Ay dýn lar'ýn gö re vi bý rak ma ya hak ký yok" de di. Çün kü Fe de ras yo nun git me si de - mek ce za la rýn play-of ön ce si ne ye tiþ me - me si ve sü re cin ha ki mi ye ti nin kay be dil - me si de mek ti. Di ðer bir de yiþ le Met ris, Fe de ras yo nu ve Ga la ta sa ray'ý mat et miþ ti. Pe ki þim di ne o la cak? 3 Tem muz'dan bu gü ne ka dar ya þa - nan sü re ci A rý bo ðan ve Hel va cý'nýn et ki - sin de ka lýp e li ne yü zü ne bu laþ tý ran, kon - gre de is te di ði ni yap tý ra ma yýp bir an lam - da de le ge ler den gü ve no yu a la ma yan, ön ce de vam e de ce ðim de yip, er te si gün is ti fa e den Meh met A li Ay dýn lar bom - ba yý bý ra kýp git ti. 27 Þu bat'ta ki kon gre de bü tün ku rul lar de ði þe cek. Ya ni baþ la dý ðý - mýz ye re ge ri dön dük. Ö te yan dan alt tan al ta ku lis ça lýþ ma la rý da çok tan baþ la dý bi le. Þe nes Er zik tec rü be si ve U E FA'da ki gü cü ha se biy le al ter na tif siz ve en güç lü a day. O da is tek li ol du ðu nu dost çev re le - rin de dil len di ri yor. Ta bi si ya se tin ne di - ye ce ði de çok çok ö nem li. Ge len ha ber - ler Baþ ba kan'ýn da Þe nes Er zik is mi ne sý - cak bak tý ðý yö nün de

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Ar ka daþ ço cuk lara en i yi i laç En gel li ler dev let me mur lu ðu i çin ha zýr la ný yor BAÐCILAR Be le di ye si, ÖSYM ta ra fýn dan 29 Ni san da ya pý la cak, Ö zür lü ler Me mur luk Seç me Sý na vý (ÖMSS) i çin en gel li le re yö ne lik kurs baþ lat tý. Kur sa ka yýt yap - tý ran en gel li ler, ev le rin den ser vis le a lý na cak ve kur sun ar dýn dan yi ne ev le ri ne bý ra ký la cak. A i le ve Sos yal Po li - ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, geç ti ði miz gün ler de yap - tý ðý a çýk la ma da ÖSYM ta ra fýn dan ya pý la cak sý nav la 20 bin en gel li nin ka mu ku rum la rýn da is tih dam e di le - ce ði ni a çýk la mýþ tý. Ba kan Fat ma Þa hin in a çýk la ma sý - nýn ar dýn dan ha re ke te ge çen Bað cý lar Be le di ye si, Halk E ði tim Mer ke zi i le or tak la þa en gel li le re yö ne lik kurs aç tý. En gel li ler Sa ra yý nda ve ri le cek kurs la en gel li ler, ÖSYM nin 29 Ni san da ya pa ca ðý, ÖMSS ne ha zýr la na - cak. Üc ret siz o la rak dü zen le nen kur sa, or ta öð re tim, ön li sans ve li sans me zun la rý ka tý la bi le cek. 11 Þu bat ta baþ la ya cak e ði tim le bir lik te en gel li ler, ser vis le ev le - rin den a lý na cak ve e ði ti min ar dýn dan yi ne ay ný ser - vis le ev le ri ne bý ra ký la cak. En gel li le rin sos yal ha ya ta ka tý lý mý ný sað la mak i çin ö nem li ça lýþ ma lar yap týk la - rý ný i fa de e den Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, ÖMSS kur su nun da bu ça lýþ ma lar dan bi ri ol - du ðu nu i fa de et ti. Kur sa Bað cý lar da i ka met e den en gel li le rin ka tý la bi le ce ði ni be lir ten Ça ðý rý cý, Þart la rý u yan bü tün en gel li kar deþ le ri mi zin kur su mu za ka týl - ma sý ný is ti yo ruz de di. Ýs tan bul/ci han Mar ket ka pý ya gel di YOÐUN kar ya ðý þý ve so ðuk ha va ne de niy le so ka ða çýk mak ta zor la nan va tan daþ lar mut fak a lýþ ve ri þi ni sa - nal or ta ma ta þý dý. Tür ki ye ge ne lin den 40 a det mar ket zin ci ri nin bir a ra ya ge le rek kur du ðu mar ket - ler.com ad lý or tak a lýþ ve riþ por ta lý na ge len si pa riþ ler kar ya ðý þýy la bir lik te yüz de 150 o ra nýn da ar týþ gös ter - di. Pro je so rum lu su Se ba hat tin Gün doð du, kar ya ðý - þýy la bir lik te a þý rý bir yo ðun luk ya þa dýk la rý ný be lir te rek, Ö zel lik le Ýs tan bul da sa nal or tam dan ve ya call cen ter a ra cý lý ðýy la a þý rý bir ta lep al dýk. Kar yol la rý ka pa týn ca mar ke te git mek ten çe ki nen va tan daþ a lýþ ve ri þi ni ka - pý ya is te di. Nor mal za man lar da or ta la ma gün de 500 ta lep ge lir ken kar ya ðý þýy la bir lik te 1500 i le 2000 ci va - rýn da si pa riþ al ma ya baþ la dýk. Ö zel lik le e lek trik li ý sý tý cý, te mel gý da mad de le ri, te miz lik mal ze me le ri, kar zin ci ri ve el di ven kaþ kol gi bi ü rün le re yo ðun ta lep ya þan dý. Ta le bi kar þý la mak i çin ü ye mar ket ler ser vis per so ne li ve stok ar tý þý na git ti i fa de le ri ni kul lan dý. Pe ra ken de sek tö rün de ar tan re ka be te kar þý ye rel mar ket le rin sa - nal or tam da bir a ra ya gel di ði ni i fa de e den Se ba hat tin Gün doð du, Ýlk baþ ta 12 mar ket le yo la çý kan pro je miz bu gün 40 mar ke te u laþ tý. Pro je kap sa mýn da ku ru lan Call Cen ter ve mar ket ler.com ad lý sa nal pa - za ra ge len si pa riþ le ri tü ke ti ci nin ka pý sý na gö tü rü yo ruz. Mar ma ra böl ge si mer kez li baþ la yan pro je ya kýn za - man da A na do lu ya a çý la rak tüm ye rel mar ket le ri sa nal a lýþ ve riþ ça tý sý al týn da top la ma yý he def li yor. Zin cir ma - ða za lar la bir lik te þu an da 150 ma ða za sa yý sý na u laþ - týk di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul/ye ni As ya BÝLÝM ADAMLARININ YAPTIÐI ARAÞTIRMA, ÇOCUKLARIN ZOR ZAMANLA- RINI YAKIN ARKADAÞLARIYLA DAHA KOLAY ATLATABÝLDÝÐÝNÝ GÖSTERDÝ. ÇOCUKLARIN güç du rum la rý, yan la rýn da ya kýn ar ka daþ la rý var ken da ha ko lay at lat tý - ðý be lir len di. Ka na da da ki Con cor di a i le ABD de ki Cin cin na ti ve O ma ha ü ni ver si te - le rin den bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr - ma, ço cuk la rýn zor za man la rý ný ya kýn ar ka - daþ la rýy la da ha ko lay at la ta bil di ði ni gös ter - di. Bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr ma ya, Ka na da nýn Mon tre al ken tin de ya - þýn da ki yak la þýk yüz öð ren ci ka týl dý. Gün i - çin de öð ren ci ler den ne ler ya þa dýk la rý ný ve ne his set tik le ri ni an lat ma la rý ný is te yen a - raþ týr ma cý lar, stres du ru mun da ü re ti len kor ti zol hor mo nu se vi ye si ni ölç mek i çin ço cuk la rýn tü kü rük ör nek le ri ni al dý. O lum - suz de ne yim sý ra sýn da ya nýn da ya kýn ar ka - da þý bu lu nan ço cuk la rýn kor ti zol se vi ye si - nin da ha dü þük ol du ðu ve ken di le ri ne gü - ven le ri nin da ha az et ki len di ði gö rül dü. Bi - lim a dam la rý da ha ön ce ya pý lan a raþ týr ma - lar, ar ka daþ la rýn ço cuk la rýn u yum sü re ci ne yar dým et ti ði ni gös ter se de bu a raþ týr ma nýn ar ka daþ lý ðýn an lýk fay da la rý ný ilk kez bu ka dar a çýk þe kil de or ta ya koy du ðu nu vur - gu la dý. A me ri kan De ve lop men tal Psycho - logy der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya im za a tan lar dan Wil li am Bu kows ki, sý nýf ar ka da þýy la kav ga et ti ði ya da öð ret me nin - den a zar i þit ti ði sý ra da yal nýz o lan ço cu ðun kor ti zol se vi ye si nin ol duk ça yük sek ol du - ðu nun ve ken di ne gü ve ni nin a zal dý ðý nýn be lir len di ði ni i fa de et ti. Bu kows ki, kor ti zo - lün a þý rý sal gý lan ma sý nýn ba ðý þýk lýk sis te mi - nin bas ký lan ma sý na, ke mik o lu þu mu nun ya vaþ la ma sý gi bi ö nem li fiz yo lo jik de ði þik - lik le re yol a ça bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Ço cuk lar, a ðaç sev gi si ni an la ta cak BURSA Or man Böl - ge Mü dür lü ðü nün ge le nek sel ha le ge - tir di ði Or ma nýn Fay - da la rý ve A ðaç Sev - gi si ko nu lu re sim, þi ir ve kom po zis yon ya rýþ ma sý baþ la dý. Or man cý lýk Haf ta sý ve A ðaç Bay ra mý kap sa mýn da il köð re - tim o kul la rý a ra sýn da bi rin ci ka de me de re - sim, i kin ci ka de me - de 6, 7, 8 in ci sý nýf - lar da þi ir, or ta öð re - tim öð ren ci le ri a ra - sýn da kom po zis yon dal la rýn da Or ma nýn Fay da la rý ve A ðaç Sev gi si ko nu lu ya - rýþ ma dü zen len di. Ya rýþ ma ya gön de ri - le cek e ser ler ve ve ri - le cek de re ce ye gi - ren le re ve ri le cek he - di ye le rin bil di ril di ði þart na me Mil li E ði - tim Mü dür lü ðü ne gön de ril di. Þart na - me ye gö re öð ren ci - ler, 22 Þu bat ta ri hi - ne ka dar e ser le ri ni o kul mü dür lük le ri ne tes lim e de cek. Kom - po zis yon ya rýþ ma - sýn da de re ce ye gi re - cek öð ren ci le re, di - züs tü bil gi sa yar, cep te le fo nu, sa at, 4 GB flash bel lek, ki tap he di ye e di le cek. Þi ir ya rýþ ma sý bi rin ci le ri - ne di züs tü bil gi sa - yar, fo toð raf ma ki - ne si, sa at ve ki tap ve ri le cek. Ýl köð re tim bi rin ci sý nýf öð ren ci - le ri nin re sim ya rýþ - ma sýn da i se de re ce - ye gi re cek le re bi sik - let, fo toð raf ma ki - ne si, sa at ve ka lem - lik he di ye e di le cek. ÖÐ-DER ta ra fýn dan dü zen le nen U lus la ra ra sý 2. E ði tim Kon fe ran sý, Samsun Ca nik Kül tür Mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. Kan do la þý mý ný Müs lü man lar bul du ÞUURLU Öð ret men ler Der ne ði (ÖÐ-DER) ta ra fýn dan dü zen le nen U lus la ra ra sý 2. E ði tim Kon fe ran sý Samsun Ca nik Kül tür Mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. Dün ya nýn en seç kin ü ni ver si te le rin den ün lü a ka de mis yen le rin ka týl dý ðý Kon fe ran sa çok sa yý da si vil top lum ör gü tü baþ ka ný ve ü ye le ri, o kul mü dür le ri i le e ði tim ci ler den o - lu þan ka la ba lýk bir din le yi ci kit le si ka týl dý. Top lan tý, Sam sun Ýl Müf tü sü Hay ret tin Öz türk ün Kur an ti la ve - ti i le baþ lan dý. A çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan ÖÐ-DER Sam sun Þu be Baþ ka ný Ýs ma il O ku tan, Ül ke mi zin en bü yük me se le si e ði tim dir, e ði ti min de en ö nem li me se - le si Ýs lam dan u zak ha zýr lan mýþ müf re dat týr. E ði ti min çö zül me si ge re ken a cil me se le si muh te va dýr di ye ko - nuþ tu. Müs lü man la rýn fen ve tek no lo jik i ler le me le - re kat ký la rý ný an la tan Prof. Dr. Mu ham med Ha zým Shah, Þu an da ba tý lý la rýn ge liþ tir me ye ça lýþ tý ðý bir - çok yön te min bu lu cu su Müs lü man lar dýr. Kan do la - þý mý gi bi ö nem li ge liþ me ler Ýbn-i Si na gi bi bi lim a - dam la rý ta ra fýn dan bu lun muþ tur. Yi ne Ýbn-i Si - na nýn El-ka nun fi t týp e se ri Av ru pa nýn hâ lâ a raþ - týr dý ðý ve in ce le di ði e ser dir. Bu nun ya ný sý ra ilk ka - ta rak a me li ya tý ný da Os man lý Dev le ti yap mýþ týr. Bun la rýn pa ten ti Müs lü man la ra a it tir, Müs lü man ö - nem li bi lim a dam la rý bu gün kü tek no lo ji nin te mel le - ri ni at mýþ týr. As tro no mi a la nýn da, ma te ma tik ve fen a la nýn da, bu gün bir Fa ra bi nin, A li Kuþ çu nun ö ne - mi çok bü yük tür. Bu gün ya pý lan a raþ týr ma lar bun - la rýn bul gu la rý na da ya na rak ya pýl mak ta dýr. Fa kat bi - lim sel a lan da en bü yük kay nak lar dan bir ta ne si Al - lah ýn ki ta bý Kur an dýr de di. Sam sun/ Ye ni As ya

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı