Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok yo Ü ni ver si te si Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sün de mi sa fir öð - re tim gö rev li si o la rak bu lu nan Yrd. Doç. Dr. Ser dar Kü yük, Ja pon ya nýn dep rem ve tsu na mi fe lâke tiy le bir lik te son ve ri le re gö re ok ya nu sa 2 met re kay dý ðý ný ve 70 san ti met re ye re doð ru göç tü ðü nü söy le di. Ha be ri say fa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y PAZAR EKÝMÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝN YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ R DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr 12 MART 1921 TARÝHÝNDE KABUL EDÝLMÝÞTÝ Ýs tik lâl Mar þý 90 ya þýn da umil lî þa i ri miz Meh met  kif Er soy ta ra fýn dan ka le me a lý - nan Ýs tik lâl Mar þý nýn ka bu lü nün 90. yýl dö nü mü kut la ný yor. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si 12 Mart 1921 ta ri hin de top la - na rak, ya pý lan ko nuþ ma lar ve ve ri len ö ner ge le rin ar dýn dan Meh met  kif in yaz dý ðý þi i rin Ýs tik lâl Mar þý o la rak ka bu lü - ne ka rar ver miþti.  kif, Mec lisin aç tý ðý ya rýþ ma ya ö dül kon du ðu i çin ilk baþ ta ka týl ma mýþ, ýs rar lar ü ze ri ne yaz dý ðý ve mil lî marþ o la rak ka bul e di len þi i ri ni Sa fa hat ý na da al - ma ya rak mil le te ar ma ðan et miþ ti. Ha be ri say fa 10 da Japonya da meydana gelen deprem ve tsunami felâketinin ardýndan bölgedeki birçok nükleer santral âcil duruma geçerken, felâket bölgesine þu anda ulaþýmýn mümkün olmadýðý belirtiliyor. Rafinerilerde çýkan yangýnlar söndürülmeye çalýþýrken, hükümet 50 bin asker destekli bir kurtarma operasyonu baþlattý. Deprem bölgesine 190 askerî uçak ve 25 gemi gönderildi. Depremde resmî kayýtlara göre ölenlerin sayýsý 413, yaralýlar ise Nükleer korku JA PON YA YI VU RAN DEP REM DE PAT LA MA MEY DA NA GE LEN NÜK - LE ER SAN TRAL DE KÝ RAD YO AK TÝF SI ZIN TI, ÜL KE YÝ A LAR MA GE ÇÝR DÝ. ÇIKAN BUHARDA RADYOAKTÝF SIZINTI u Ja pon Nük le er Gü ven lik Ku ru mu, ül ke nin ku zey - do ðu su nu vu ran dep rem den son ra, çý kar dýk la rý bu - har da rad yo ak tif sý zýn tý be lir le nen i ki san tral le birlikte 5 nük le er san tra lin ka pa týl dý ðý ný a çýk la dý. BÝR SAATTE BÝR YILLIK SEVÝYEYE ULAÞTI u Fu ku þi ma-1 san tra lin de ki rad yo ak ti vi te o ra ný bir sa at te bir yýl lýk se vi ye nin e þi ði ne ge lir ken, te le viz - yon da, sý zýn tý ya kar þý pen ce re ve ka pý lar da ko ru yu cu ön lem ler a lýn ma sý yönünde çað rý lar ya pýl ýyor. ZARARIN BOYUTLARI HENÜZ BÝLÝNMÝYOR u Ja pon hü kü met söz cü sü, Fu kus hi ma nük le er san - tra lin de mey da na ge len pat la ma so nu cu te si sin bir bö lü mü nün za rar gör dü ðü nü, za ra rýn bo yut la rý nýn he nüz bi lin me di ði ni i fa de et ti. Ha be ri say fa 7 de ISSN GELÝRÝ, ÝHTÝYAÇLARINI KARÞILAMAYA YETMÝYOR Halkýn yarýsý geçinemiyor utür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, hal kýn yüz de 46,2 si ge li riy le ih ti ya cý ný kar þý la mak ta zor la - ný yor. TÜ ÝK in Ya þam Mem nu ni ye ti A raþ týr ma sý nýn 2010 yý - lý so nuç la rý baz a lýn dý ðýn da, ül ke ge ne lin de ha ne halk la rý - nýn yüz de 13,1 i ge li riy le ha ne hal ký ih ti yaç la rý ný çok zor, yüz de 33,1 i de zor kar þý laya bi li yor. Ha be ri say fa 6 da 24 bin me mur daha uka mu ku rum ve ku ru luþ la rý, 23 bin 968 ye ni me mur a la - cak. Ye ni me mur la rýn 18 bin 395 i ge nel büt çe li ku ru luþ lar da, 11 i Yük sek Öð re tim Ku ru lu ve ÖSYM de, 4 bi ni yük sek öð re - tim ku rum la rýn da, 1162 si ö zel büt çe li i da re ler de, 400 ü de Sos yal Gü ven lik Ku ru munda is tih da m e di le cek. Ha be ri 6 da Tek güç, milletin iradesidir utbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, De mok ra - si, hal kýn tem sil ci le ri ka na lý i le ül ke yi yö net me si - dir. Tek ha kim güç, de mok ra si de halk ve hal kýn i - ra de si dir. Ýk ti dar lar hal kýn o yu i le ge lir, hal kýn o yu i le gi der ler. Her han gi bir güç, ben se ni is te mi yo - rum, is ti fa et, çek git di ye mez de di. Ha be ri 5 te Baþoðlu dan gözü yaþlý veda usaðlýk-ýþ Sendikasý Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ba þoð lu, 50 yýl dýr yü rüt tü ðü ge nel baþ kan lýk gö - re vi ne göz yaþ la rýy la ve da et ti. As lýn da ken di si nin mü ca de le et me ye, ge re kir se ye nil me ye ra zý ol du - ðu nu be lir ten Ba þoð lu, tel kin ler ü ze ri ne a day ol - ma ma ka ra rý al dý ðý ný söy le di. Ha be ri say fa 5 te A yak lan ma lar re form fýr sa tý uabd Baþ ka ný Ba rack O ba ma, A rap a yak lan - ma la rý nýn re form lar i çin bir fýr sat ol du ðu nu söy le - di. O ba ma, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da ki li der le - rin de ði þim sü re ci ne yö nel me le ri ge rek ti ði be - lirt ti ve böl ge de re form lar i çin bu nun bü yük bir fýr sat ol du ðu nu i fa de et ti. Ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý l týn cý Su âl: Zel ze le, kü re-i ar zýn i çin - de in ký lâ bât-ý mâ de ni ye nin ne ti ce si ol du ðu nu ehl-i gaf let i þâ a e dip, â de tâ te sa dü fî ve ta bii ve mak sad sýz bir hâ - di se na za rýy la ba kar lar. Bu hâ di se nin mâ ne vî es bâ bý ný ve ne ti ce le ri ni gör - mü yor lar; tâ ki in ti bâ ha gel sin ler. Bun la rýn is ti nad et ti ði mad de nin bir ha ki ka ti var mý dýr? El ce vap: Da lâ let ten baþ ka hiç bir ha ki ka ti yok - tur. Çün kü, her se ne el li mil yon dan zi yâ de mü - nak kaþ, mun ta zam göm lek le ri gi yen ve de ðiþ ti - ren kü re-i ar zýn üs tün de bin ler en vâ ýn bir tek ne - vi o lan, me se lâ, si nek tâ i fe sin den had siz ef râ dýn - dan bir tek fer din yü zer â zâ sýn dan bir tek uz vu o - lan ka na dý nýn kasd ve i râ de ve me þî et ve hik met cil ve si ne maz ha ri ye ti ve o na lâ kayd kal ma ma sý ve ba þý boþ bý rak ma ma sý gös te ri yor ki, de ðil had - siz zî þu u run be þi ði ve a na sý ve mer cîi ve hâ mi si o lan ko ca kü re-i ar zýn e hem mi yet li ef âl ve ah vâ - li, bel ki hiç bir þe yi, cüz î ol sun kül lî ol sun, i râ de ve ih ti yâr ve kasd-ý Ý lâ hî ha ri cin de ol maz. Fa kat, Ka dîr-i Mut lak, hik me ti nin muk te zâ sýy la, zâ hir es bâ bý ta sar ru fâ tý na per de e di yor. Zel ze le yi i râ de et ti ði va kit, bâ zan da bir mâ de ni ha re ke te em re - dip, a teþ len di ri yor. Hay di mâ de nî in ký lâ bât da hi ol sa, yi ne e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le o lur; baþ ka o - la maz. Me se lâ, bir a dam, bir tü fek i le bi ri si ni vur - du. Vu ran a da ma hiç ba kýl ma sa, yal nýz fi þek te ki ba ru tun a teþ al ma sý nok ta sý na hasr-ý na zar e dip, bî ça re mak tû lün büs bü tün hu ku ku nu zâ yi et - mek, ne de re ce be lâ het ve di vâ ne lik tir; ay nen öy - le de, Ka dîr-i Zül ce lâ lin mu sah har bir me mu ru, bel ki bir ge mi si, bir tay yâ re si o lan kü re-i ar zýn i - çin de bu lu nan ve hik met ve i râ de i le id di har e di len bir bom ba yý, ehl-i gaf let ve tuð yâ ný u yan dýr mak i - çin, A teþ len dir! di ye o lan emr-i Rab bâ nî yi u nut - mak ve ta bi a ta sap mak, ha ma kà týn en eþ ne i dir. Al týn cý Su â lin Te tim me si ve Hâ þi ye si: Ehl-i da - lâ let ve il had, mes lek le ri ni mu hâ fa za ve ehl-i i mâ - nýn in ti bah la rý na mu ka be le ve mü mâ na at et mek i çin, o de re ce ga rip bir te mer rüd ve a cîb bir ha - ma kat gös te ri yor lar ki, in sa ný in sa ni yet ten piþ man e der. Me se lâ, bu â hir de, be þe rin bir de re ce u mu - mi yet þek li ni a lan zu lüm lü, zu lü mât lý is ya nýn dan, kâ i nat ve a nâ sýr-ý kül li ye kýz dýk la rýn dan ve Hà lýk-ý Arz ve Se mâ vât da hi, de ðil hu su si bir Ru bû bi yet, bel ki bü tün kâ i na týn, bü tün â lem le rin Rab bi ve Hâ ki mi hay si ye tiy le, kül lî ve ge niþ bir te cel lî i le kâ i na týn he yet-i mec mû a sýn da ve Ru bû bi ye tin da i re-i kül li ye sin de nev-i in sa ný u yan dýr mak ve deh þet li tuð yâ nýn dan vaz ge çir mek ve ta ný mak is - te me dik le ri Kâ i nat Sul ta ný ný ta nýt týr mak i çin em - sâl siz, ke sil me yen bir su, ha va ve e lek trik ten; zel - ze le yi, fýr tý na yý ve Harb-i U mu mi gi bi u mu mi ve deh þet li â fâ tý, nev-i in sa nýn yü zü ne çar pa rak o - nun la Hik me ti ni, Kud re ti ni, A dâ le ti ni, Kay yû mi - ye ti ni, Ý râ de si ni ve Hâ ki mi ye ti ni pek zâ hir bir sû - ret te gös ter di ði hal de; in san sû re tin de bir ký sým ah mak þey tan lar i se, o kül lî i þâ rât-ý Rab bâ ni ye ye ve ter bi ye-i Ý lâ hi ye ye kar þý eb le hâ ne bir te mer rüd i le mu ka be le e dip di yor lar ki, Ta bi at týr, bir mâ - de nin pat la ma sý dýr, te sa dü fî dir. (...) di ye mâ nâ sýz he ze yan lar e di yor lar. Da lâ let ten ge len had siz bir ce hâ let ve zýn dý ka dan neþ et e den çir kin bir te - mer rüd se be biy le bil mi yor lar ki, es bâb yal nýz bi - rer ba ha ne dir ler, bi rer per de dir ler. Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li, s. 281 Kadîr-i Mutlak, zelzeleyi irâde ettiði vakit, bâzan da bir mâdeni harekete emredip, ateþlendiriyor. Haydi mâdenî inkýlâbât dahi olsa, yine emir ve hikmeti Ýlâhî ile olur; baþka olamaz. Dep rem, e mir ve hik met-i Ý lâ hî i le o lur 2 LÂHÝKA alp dü zel me den dil ler dü zel mi yor. Ni yet ler de öy le, a mel ler de öy le, dil ler de. Ve o dil ler den bir dil de, þu cüm - le son gün ler de: Kar ya ðý þý se be - biy le di ye baþ la yan bir cüm le. Ar dýn dan fe lâ ket ha ber le ri ge li yor peþ pe þe. Ka nal lar bir - bir le riy le ya rýþ ha lin de. Ak la ge le bi le cek en kö tü se nar yo lar ya zý lý yor he men. Oy sa da - ha dü ne ka dar kar ya ðý þý ný has ret le bek le - yen biz ler de ðil miy dik? Ne ol du da, bir den söy lem ler de ði þi ver di? Sa hi, ne dir bu in san - la rýn tat min siz li ði? Ne so ðuk la baþ la rý hoþ, ne de sý cak la Oy sa, gü lün ya nýn da di ke ni de yok mu? El bet te bu nu a yý ra bi le cek fe ra set in san da yok sa kim de var dýr? Her ni met gi bi kar da þü kür is ter, te fek - kür is ter. Te fek kür de za ten bir ne vi te þek - kür dür, þü kür dür. Rab bi mi ze bir hamd dir. Bin ler ce met re yük sek me sa fe ler den düþ - me si ne rað men i ni þin de ki ve in di ri li þin de - ki za ra fe te bir ba kar mý sý nýz? Kar ta ne le ri nin bir bi ri ne bi tiþ me den, üst üs te bin me den, bal ya bal ya pa ket le nip gön de - ril me den, dün ya mýz i çin ger çek bir fe lâke te dö nüþ me den, tek tek ve ta ne ta ne, ku sur suz ca in di ri li þi ni hay ret le sey ret me si ge re kir ken, ne o lu yor bu in san la ra, ne dir bu ga rip lik ler, ne dir bu hay ret ten u zak göz ler ve söz ler? Ha di biz a lýþ týk, u nut tuk di ye lim bu gü - zel li ði. Oy sa ço cuk lar i çin her dem ye ni, yep ye ni. Bir de on la rýn göz le riy le bak ma lý - yýz. O tat lý se vinç çýð lýk la rý ný duy ma lý yýz. On lar dan yük se len her ses, bir þü kür nað - me si dir as lýn da. Rab bi mi zin ni me ti ne, kýþ or ta sýn da ki bu he di ye si ne þü kür do lu, hamd do lu ses ler dir bun lar. Gö re me di ði miz, a ma gö rür gi bi i nan dý ðý - mýz bir ger çek var dýr. Bir bi ri ne hiç ben ze me - yen bu be yaz zer re le rin ve kris tal ta ne le rin in di ri li þi ne þa hit lik e den me lek ler var dýr. Bu ha ri ka man za ra yý ka çýr ma yan gö rev li ler var - dýr. Me lek ler den bir kýs mý nýn gö re vi de, Ce - nâb-ý Hakk ýn sa na tý ný te fek kür dür. Ýn sa nýn ül fet et ti ði ya da gö re me di ði e ser ler de ki in ce - lik le ri, ha ri ka lýk la rý sey re dip mü þa he de et - mek tir. O sý nýr sýz sa yý da ki e ser le ri sey re de cek had siz ve he sap sýz gö rev li me lek ler var dýr. Ýþ te, me lek ler den bir kýs mý da bun lar dýr. Her kar yað dý rýl dý ðýn da, se ma dan yer yü zü - ne ke le bek ler gi bi u çu þa gön de ril di ðin de, ak lý ba þýn da ve kal bi ye rin de o lan i man sa - hip le ri bu nu dü þün me den e de mez ler. Rab - le ri ni zik ret me den du ra maz lar. Te fek kür va zi fe si ni ya pan bir in san da, me lek ler le o - muz o mu za ge lir a de ta. Bu ne gü zel bir i - man dýr... Bu ne gü zel bir man za ra dýr Ý ma ný mý zýn ge re ði o la rak bu ha ri ka ve in ce iþ le ri dü þün me den du ra ma yýz. Na sýl o lu yor, na sýl ya pý lý yor, na sýl gön de ri li yor di ye sor ma - dan e de me yiz. Bir bi ri ne hiç a ma hiç ben ze - me yen ta ne le rin her bi ri ni bi le rek gön de ren ve üs tün de ki þe kil le re fark lý fark lý im za lar, mü hür ler ba san Rab bi miz, bi ze gök ler do lu su en gin bir te fek kür im kâ ný su nar. Ve ta ne ler sa yý sýn ca da te þek kür ve hamd fýr sa tý ha zýr lar. Bu ha ri ka fa a li ye tin ar dýn dan he men a ce ley - le o lum suz luk lar ü ret me me li yiz. Bir neb ze cik ol sun dü þün me li yiz. So ðuk yü zün ar ka sýn da ki sý cak ve þe ker gi bi tat lý mey ve le ri de dü þün me - li yiz. Öy le de ðil mi? Hem kar lar þu nun þu ra - sýn da dün ya mýz da kaç gün lük mi sa fi ri miz di ki? Biz den ra zý o la rak git sin ler di hiç ol maz sa. Kul la rýn ben de ki in ce sa na tý o ku du lar. Tel tel dö kü lü þüm de ki ve gön de ri li þim de ki hik me ti gör dü ler. Bu nu Sen den bi lip hamd et ti ler. Þa hi di yim yâ Rab! de me liy di kar lar. Bi zim i çin yer den gö ðe ka dar yük se len du a lar ol ma lýy dý kar lar. Ma dal yo nun bir de bu yü zü de var. Ya ka za ný yo ruz, ya kay be di yo ruz bu sý - na vý her mev sim de. Bý ra kýn Al lah (cc) hak - kýn da, bir bi ri miz i çin bi le su i zan ü ret me ye hak ký mýz yok. Su i zan da bu lu na cak sak, bu - nu nef si miz i çin ya pa bi li riz an cak. Çün kü nefs-i em mâ re miz, her kö tü lü ðü is ter, Al - lah tan ge len her ni me tin ü ze ri ni ör ter, þü - kür den ka çýp nan kör lük e der. Þöy le bir dü þü ne lim: Gö ren mi çok; gör - me yen mi? Ý þi ten mi çok; i þit me yen mi? Has ta lýk la ge çen gün le ri miz mi çok; a fi yet - le ge çen gün le ri miz mi? Has ta lýk lý in san mý çok dün ya mýz da; sýh hat li o lan lar mý? Fýr tý na lý, bo ra lý, zel ze le li, sel li, tsu na mi li ge çen gün le ri miz mi çok; dert siz, fe lâ ket - siz, sý kýn tý sýz ge çen gün le ri miz mi? U nu tu yo ruz. Ni ce ni met ler le per ver de ol - du ðu mu zu ve en gü zel þe kil de a ðýr lan dý ðý - mý zý u nu tu yo ruz. Biz, Al lah ý mý zýn (cc) mi - sa fi ri yiz. Biz da ha ya ra týl ma dan ön ce sof ra - lar se ril miþ, ni met ler di zil miþ. Bir ba kýn þu in ce li ðe. Ma þal lah ba re kâl lah Bir de ken di e vi miz de a ðýr la dý ðý mýz mi sa - fir le re ba ka lým. Sof ra lar, mi sa fir gel dik ten son ra ku ru lu yor çok de fa. Bir sür priz le mi - sa fir sa yý sý ço ðal sa, ev sa hi bi dar da ka lý yor. Bir bi zim mi sa fir e di þi mi ze ba ka lým, bir de Rab bi mi zin bi zi bu dün ya da a ðýr la yýp mi sa fir e di þi ne Son suz þü kür ler, son suz hamd ler ya ra þýr en kü çü ðün den en bü yü ðü ne ka dar, biz le ri se vin dir di ðin i çin her ni me ti ne, her he di ye - ne. Ço ðal ta bi lir si niz o lum lu ör nek le ri O lum suz ya da þer gi bi gö rü nen le rin i se, ha ya tý mýz da ne ka dar az ol du ðu nu, hem de mi ni min na cýk bir yer bi le kap la ma dý ðý - ný o za man gö rür sü nüz, an lar sý nýz. Hem mer ha met li ve þef kat li Rab bi miz hak - kýn da hüs nü zan da bir i ba det de ðil mi dir? E vet, Rah man ve Ra him o lan Rab bi mi zin rah met ve þef ka ti, ga za bý ný geç miþ tir. Ba zý tef - sir ler de bu na þöy le bir yo rum da ya pý lý yor: Ya ni yok luk tan var lý ða ter cih e dil mi þiz, ya - ra týl mý þýz, ga zap ta bý ra kýl ma mý þýz. Bu dün ya ya ge lip gön de ri lip rah me ti tat mý þýz. Yok luk ta bý - ra ký lýp u nu tul ma mý þýz. Öy le de ðil mi? Dün ya - ya gel mek ten ve bun ca sa yý sýz ni me ti tat mak - tan kim mem nun de ðil ki? Ey kal bim! Tut e lim den. Bir du â o lup yük sel, yük sel di lim den Kâ i na týn ve in sa nýn ya ra tý lýþ lýn dan a sýl mak sat, ha yýr lar ve gü zel lik ler de ðil mi? Rab bi miz bi zi sý ra dan bir dün ya ya de ðil, ö - zel lik le seç ti ði, hik met le yay dý ðý ve dö þe di - ði, dest-i kud re tiy le en gü zel þe kil de ha zýr - la dý ðý ö zel bir dün ya ya gön der di. * E vet, e li miz de ki bir lok ma yý bi le çið ne me - den yu ta ma yýz. Zah met siz rah met yok. Zýt lar bir a ra da, þer ler de ha yýr lar la be ra ber dir bu dün ya da. Ni ce gü zel sah ne le rin bu lun du ðu u - pu zun bir þe ri din i çin den sa de ce bir tek þer ka - re si ni se çip o nu bü yüt mek ve pe þi sý ra ge len gü zel lik le ri u nut mak, ka de ri ten kit et me ye kal - kýþ mak ya kýþ mý yor in sa na. Ka de ri ten kit e den, ba þý ný ör se vu rup ký rý yor. Ey in san! Sen, Al lah ýn (cc) ni ce bin hik met le ya rat tý ðý bir mah lû ku de ðil mi sin? En de ðer li bir e se ri ol du ðu nu u nut tun mu? Kur ân da Ýn - san Sû re si ne bir bak, Rab bin se ni en gü zel bir su ret ü ze re ya rat tý ðý ný ha týr la. Hik met le bak sa in san, ne ler gö re cek tir, ne - ler... Gö ren göz ler, ku sur gör mez ler. Hak ký - mýz þi kâ yet de ðil, þü kür dür. Hik me ti ni bil mek ve öð ren mek tir. Tâ ki, þü kür den u zak dü þen ga fil ler def te ri ne a dý mýz ya zýl ma sýn di ye Al lah ýn (cc) öy le gü zel, þük re den ve sab re - den kul la rý var ki Bun lar dan bi ri de rah met li Meh med Se la had din Þim þek kar de þi miz di. O - nun kar lý bir ge ce de ya þa dýk la rý ný siz ler le pay - laþ mak is te rim. Ci hat Za fer kar de þi mi zin o en - fes üs lû buy la ka le me al dý ðý bu öy kü yü zevk le ve ib ret le be ra ber o ku ya lým. Ba ka lým, öy kü nün so nun da o can a lý cý so ru - yu ken di mi ze so ra bi le cek mi yiz? Böy le bir ge - ce de biz o ra da ol say dýk ne ya par dýk? O fe da - kâr lý ðý gö ze a la bi lir miy dik a ca ba? *** Ge ce yi I sý tan A dam Bu öy kü yü, ger çek ha yat öy kü sü ne borç lu ol du ðum, us tam M. Se la hat tin Þim þek e A ce ley le in di ri len ke penk le rin se si bi le, her za man kin den da ha so ðuk tu. Ça tý la rýn ko vuk la rýn dan ser çe ler dü þü yor du. Her þey ü þü müþ, don muþ tu. Gö rül me miþ bir a - yaz, san ki so ðuk el le riy le ço cuk la rý, ka dýn - la rý, iþ ten çý kan la rý it ti ri yor, ev le rin ka pý la - rý na ka dar buz dan ne fe si ni en se le rin den a - yýr mý yor du. Ýþ te bu so ðuk, en so nun da fý - rýn cý yý da dük kâ ný ný ka pa ma ya zor la dý ve bir kaç mec zup la genç ya za rý da Ye ni Ca - mi i nin ya nýn da ki o u fak as ma al tý kah ve ha - ne si ne gir me ye mec bur et ti. Genç ya zar her ak þam ol du ðu gi bi, bu ak - þam da, us ta sý ný bek li yor du. Us ta sý da bir ya zar dý fa kat hiç u zun yaz mý yor du. Öz de - yiþ ler yaz mak ve on la ra uy gun re sim ler bu - lup, pos ter ler ha li ne ge tir mek le meþ hur du. Ký sa ya zý yor du, fa kat yaz dýk la rý nýn et ki si ne de u zun sü rü yor du Bü yük bir ka fay dý o, her kes bu ko nu da ay ný fi kir dey di. O nu din - le mek, tav si ye et ti ði ya zar la rý o ku mak, o lay - la rý ve fi kir le ri kav ra mak ta de ði þik ba kýþ a çý - la rý bul ma nýn yol la rý ný öð ren mek, çev re sin - de yu mak ol muþ genç o kur-ya zar la rýn da her ak þam ki de ðiþ mez tö ren le riy di Bu tö - re nin a dý, ya þa ma nýn an la mý ný keþ fet mek - ti Bu tö re nin a dý, sev gi nin de ðe ri ni bil - mek ti Bu tö re nin a dý, cö mert lik ti, mert lik - ti, fe da kâr lýk tý. Bu tö re nin a dý, in san ol mak tý. Genç ya zar, bun la rý dü þü nür ken, san ki hiç za man geç me miþ ti. Kah ve ha ne de mec zup - lar dan baþ ka kim se de yok tu. De mek her kes e vin dey di ve pen ce re le rin den ba ký yor lar dý so kak la ra, þeh re A ðaç la rýn dal la rý kar la yük lüy dü. Kar, so kak lar da diz bo yu nu çok - tan geç miþ, hâ lâ bi ri ki yor du. Bu kü çük þe hir - de, o ge ce a ðýr a ðýr bi ri ki yor du o kar ve so - ðuk ve ýs sýz lýk... Bir çay da ha söy le di genç ya - zar, o cak çý u mur sa ma dý, a ðýr dan al dý: Ne re de? Gel mez bel ki bu ak þam! Ol sun de di genç ya zar. Ma sa sýn da a çýk du ran ki tap ta ya zý lan la rý de ðil, ge çen ak þam us ta sýy la ko nuþ tuk la rý - ný dü þü nü yor du: Sev di ði niz þey ler den ver me dik çe ger çe ðe er miþ o la maz sý nýz de miþ ti. Bu, Kur ân dan bir â yet ti Son ra ta rih bo yun ca bü yük fe da kâr lýk - lar dan ör nek ler ver miþ ve in san lý ðýn yü ce gö - nül lü in san lar la ö vünç duy du ðu nu an lat mýþ tý. Ýn san lar, böy le le ri ne er miþ di yor lar dý Ça yý so ðu muþ tu. Ye ni si ni söy le di. Kü çük cam lar dan dý þa rý sý ar týk gö rün mü yor du. Hem kar, hem bu ðu var dý pen ce re ler de. Ne - re de kal mýþ tý us ta ya zar? Sa at ler dir geç mek bil me yen za man, ça tý da bi rik miþ bir kar par - ça sý gi bi bir den dü þü ver di Va kit a ni den ge - ce ya rý sý ný geç ti Ý yi ce me rak lan dý genç ya - zar. Bel ki de gel me ye cek di ye dü þün dü. Bi - raz da ha bek le ye lim de di. Bi raz dan kal ka - rým. Ba þý na bir þey gel miþ ol ma sýn. De ðil dir u ma rým. Bu va kit te gel mez ar týk Bu iç ko - nuþ ma lar, sa at tam 01 i gös te rir ken ka pý nýn a çýl ma sýy la ke sil di. Gel miþ ti. Fa kat bu sa at te? Se nin son o to bü sün git me di mi? Ni ye bek - le din? de di genç ya za ra. Se lâm la þýp ku cak laþ tý lar. Genç ya zar me rak et mek te hak lýy dý Us ta sý nýn el le ri buz gi biy di. Kaþ la rý, saç la rý, sa kal la rý ký týr ký týr dý, ne re dey se don muþ gi bi Yü zü bem be yaz, bur nu kýp kýr - mý zýy dý Kar dan bir a dam ol muþ tu san ki. Ge lir ken yo lun bir ye rin de a ya ðým kay - dý. Be li mi in cit tim. Bir kaç a dým son ra dü - þün düm ki, bi raz dan ay ný yer den bel ki bir ka dýn ge çe cek. Bel ki ku ca ðýn da ço cu ðu var Has ta sý na i lâç ye tiþ ti ren bi ri de o la - bi lir Yaþ lý bir a dam da ge çe bi lir. Ya dü - þer ler se? Ya bir yer le ri ký rý lýr sa? Genç ya zar þaþ kýn þaþ kýn ba ký yor du. Ne pe ki? Ne yap mýþ tý us ta sý? O ra da bek le dim de di. Ýn san la rý u yar mak i çin Ar týk kim se nin ge lip geç me ye ce ðin den e min o lun ca da, yü rü düm gel dim iþ te. Az ön ce, kar dan a da ma dön müþ di ye dü þün - dü ðü öz de yiþ ya za rý, genç ya za rýn kar þý sýn da þim di dün ya nýn en sý cak kal bi gi bi du ru yor du. (Sev gi Öy kü le ri -2, S. Gün dü zalp, Za fer Yay.) *** E vet, u zun ca bir öz de yi þi nin i çin den bir cüm le si de þöy ley di rah met li Se la had din Þim þek kar de þi min: Kar la kap lý yol lar ba ha ra gi der. Son cüm le miz Nur lar dan ol sun. Kar lar Al - lah ka týn da te fek kür i ba de ti ni yap tý ðý mý zýn þa - hi di ve duâ cý mýz ol sun Ýn þâal lah. Kar'ý pek bâ ri dâ ne ve tat sýz te lâk kî e - der ler. Hâl bu ki o bâ rid, tat sýz per de si al - týn da o ka dar ha ra ret li gâ ye ler ve öy le þe - ker gi bi tat lý ne ti ce ler var dýr ki, ta rif e dil - mez. (Söz ler, 211) * On be þin ci Söz de Be di üz za man Haz ret le ri bu ko nu yu o ka dar gü zel, dan tel dan tel iþ le miþ ki, tek rar bak mak ta fay da var. SE LÝM GÜN DÜ ZALP Kar la kap lý yol lar, ba ha ra çý kar Allah gönüllerinizdekini imtihan etmek ve kalbinizdeki iman ve ihlâsý þüphe ve günahlardan temizlemek için size bu musibeti verdi. Allah gönüllerde saklý olaný hakkýyla bilir. Âl-i Ýmran Sûresi: 154 / Âyet-i Kerime Meâli

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 R. Ahir 1432 Ru mî: 28 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ya ban hay vanlarýna yem ve su des te ði BÝ LE CÝK Çev re ve Or man Mü dür lü ðü e kip le ri, ya ban hay van la rý i çin ta bi a ta yem bý rak tý, su ih ti yaç la rý ný kar þý la mak a ma cýy la da gö let le rin ve de re le rin buz tu tan ba zý böl ge le ri ni kýr dý. Ýl Çev re ve Or man Mü dür Ve ki li Ne zir Ay han, a ðýr kýþ þart la rý dolayýsýyla yi ye cek bu la ma yan ya ban hay van la rý nýn ya þa dý ðý böl ge le re yem bý rak týk la rý ný söy le di. Ay han, so ðuk ve kar lý ha va lar da yi ye cek ve su sý kýn tý sý çe ken ya ban hay van la rý nýn te lef ol ma ma la rý i çin bu ça lýþ ma la rý yap týk la rý ný an lat tý. Ka ra man da, ya ban ko yun la rý ve yýl ký at la rý i çin Ka ra dað ýn be lir li yer le ri ne yem bý ra kýl dý. Bi le cik / a a Sel ve taþ kýn u ya rý sý AN KA RA Va li li ði, kar la rýn e ri me siy le o lu þa bi le cek taþ kýn la ra kar þý ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn ge rek li ted bir le ri al ma sý ný is te di. An ka ra Va li li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Me te o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü ha va tah min ra por la rýn dan, ya rýn dan i ti ba ren sý cak lýk la rýn ar ta rak mev sim nor mal le ri nin ü ze ri ne çý ka ca ðý nýn an la þýl dý ðý be lir ti le rek, il gi li ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na ko nuy la il gi li u ya rý ya zý sý gön de ril di ði kay de dil di.u ya rý da, kar la rýn e ri me siy le o lu þa cak su taþ kýn la rý nýn ge nel ha ya tý o lum suz et ki le me me si ba ký mýn dan, ha zýr lýk la rýn i ve di lik le göz den ge çi ril me si nin is ten di ði bil di ril di. An ka ra / a a Göç küçük þehirleri bitiriyor TESK GENEL BAÞKANI PALANDÖKEN, GÖÇ, KÜÇÜK ÞEHÝRLERÝ BÝTÝRÝYOR, BÜYÜK ÞEHÝRLERDE SORUNLARI ARTTIRIYOR DEDÝ. Ka ya par ça la rý nýn ka ra yo lu na düþ me si so nu cu yol u la þý ma ka pan dý, çok sa yý da a raç yol da kal dý. FOTOÐRAF: AA He ye lan, yo lu u la þý ma ka pat tý GÜ MÜÞ HA NE-Ti re bo lu ka ra yo lu he ye lan dolayýsýyla u la þý ma ka pan dý. Gü müþ ha ne-ti re bo lu ka ra yo lu nun 43. ki lo met re si Yurt Kö yü mev ki in de he ye lan mey da na gel di. Ka ya par ça la rý nýn ka ra yo lu na düþ me si so nu cu yol u la þý ma ka pan dý, çok sa yý da a raç yol da kal dý. Gü müþ ha ne Ka ra yol la rý 101. Þu be Þe fi Er kan Nas, yap tý ðý a çýk la ma da, sa bah sa at le rin de mey da na ge len he ye lan da, ka ra yo lu na ton lar ca ka ya par ça sý düþ tü ðü nü söy le di. Nas, He ye lan böl ge si ne a raç la rý mýz ha re ket et ti. Ýlk e tap ta tek þe rit ten yo lu u la þý ma aç týk tan son ra, ký rý cý lar la ka ya la rý ký ra rak yo lu sað lýk lý þe kil de u la þý ma a ça ca ðýz de di. Gü müþ ha ne / a a TÜR KÝ YE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, gö çün kü çük þe hir le ri bi tir di ði ni, bü yük þe hir ler de so run la rý art týr dý ðý ný be lir te rek, en faz la gö çü Ka ra de niz Böl ge si nin ver di ði ni, Ýs tan bul, An ka ra, An tal ya, Bur sa ve Ko ca e li il le ri nin en faz la göç al dý ðý ný bil dir di. Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, gö çün sebeple ri nin ba þýn da is tih dam so ru nu, yö re sel ge çim kay nak la rý nýn a zal ma sý ve te rör so ru nu nun gel di ði ni i fa de et ti. Do ðu ve Gü ney do ðu il le rin de ya þa nan te rör dolayýsýyla ta rým ve hay van cý lý ðýn yok ol ma sý nýn son dö nem de gö çün ö nem li sebep le ri a ra sýn da yer al dý ðý ný be lir ten Pa lan dö ken, e ði tim ve sað lýk hiz met le ri nin ye ter siz li ði nin de in san la rý bü yük þe hir le re gö çe zor la dý ðý ný kay det ti yýl la rýn da 2 mil yon 360 bin ki þi nin ya þa dý ðý yer den göç et ti ði ni be lir ten Pa lan dö ken, Bay burt, Kas ta mo nu, Yoz gat, Si vas, Si nop, Gi re sun, Ri ze, Tun ce li gi bi þe hir le - rin dý þa rý da ki nü fu su nun, þehrin nü fu su nun ne re dey se 10 ka tý na u laþ tý ðý na dik ka ti çek ti. Þe hir le rin ver di ði göç le, za yýf o lan e ko no mi le ri nin da ha da zor lan dý ðý ný, es na fýn müþ te ri kay bet ti ðin den mal al ma ya çe kin di ði ni i fa de e den Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: "Göç e den ler sa de ce ken di þe hir le rin de de ðil, git tik le ri þe hir ler de de so run la rýn bü yü me si ne ne den o lu yor. Gi di len yer de iþ bu lu na ma ma sý, ba rýn ma so ru nu baþ gös te ri yor. Dü zen siz kent leþ me, çev re so run la rý, iþ siz lik ve kül tür ça týþ ma sýy la be ra ber suç o ra nýn da da ar týþ gö rü lü yor. Pa lan dö ken, Tür ki ye nin iç göç so ru nu nu çöz me si i çin a ci len a lýn ma sý ge re ken ted bir le ri þöy le sý ra la dý: böl ge sel baz da ve il le rin ö zel lik le ri ne gö re teþ vik sis te mi ge liþ ti ril me li, ta rým ve hay van cý lýk mo dern ü re tim tek nik le ri kul la ný la rak tek rar a ya ða kal dý rýl ma lý, ta rým sal sa na yi kýr sal böl ge le re kur du rul ma lý, es naf ve sa nat ka ra yö ne lik teþ vik ler ge ti ril me li. An ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Aðaçtaki poþet Gün lük ha ya týn ru tin a ký þý i çerisin de ba zan sý ra dan gi bi gö rü nen, a ma ger çek te sý ra dý þý ö zel lik ler ta þý yan öy le kü çük o lay lar ya þa ný yor ki, ül fet per de si ni yýr ta rak dik kat le ve ib ret na za rýy la ba kýl dý ðýn da in sa nýn dü þün ce dün ya sý na çok fark lý u fuk lar a ça bi li yor. Geç ti ði miz gün ler de þa hit o lup gün gün ta kip et ti ði miz bir ha di se, bu nun ti pik ör nek le rin den. Bi zim a part ma nýn ö nün de mey ve a ðaç la rýy la do lu bir bah çe var. Haf ta lar ön ce, o bah çe de ki a ðaç lar dan bi ri nin da lý na, üst kat lar dan a tý lan bir po þet ta kýl dý. Dal öy le bir yer de ki, ne a þa ðý dan, ne pen ce re ler den u za nýp da o po þe ti al mak müm kün de ðil. Böy le o lun ca, za val lý a ðaç haf ta lar ca o mü na se bet siz mi sa fi rin sý kýn tý sý ný çek ti. Po þet da la öy le sað lam bir yer den tu tun muþ ki, rüz gâr es tik çe, di ðer dal la ra da ta ký lýp da ha da do la ný yor. E ðer a ða cýn i ra de si ve di ðer dal la rý ný el gi bi kul la na bil me ka bi li ye ti ol say dý, o po þe ti bir an bi le o ra da tut maz, hiç bek le me den a lýr, rüz gâ ra doð ru fýr la týp a tar dý. A ma hey hat... Sa bah ak þam bah çe ye bak tý ðým da po þe tin o ra da sal la nýp dur du ðu nu gör dük çe, be nim de i çim da ra lý yor; ken di le ri ne has duy gu la rý ol du ðu bi lim ta ra fýn dan da tes bit e dil miþ o lan a ða cýn, her rüz gâr e si þin de ar týp kat mer le nen kas vet ve sý kýn tý sý ný pay la þý yor; o po þe ti a ða ca mu sal lat e den dü þün ce siz in sa na ha yýr du a lar e di yor dum. Þü kür ki, haf ta lar ca de vam e den bu iþ ken ce, Ýs tan bul da kýþ ay la rý bo yun ca bek le nen, a ma bir tür lü gel me yip, geç ti ði miz gün ler de kýs men de ol sa ni ha yet teþ rif e den kar dal ga sý nýn be ra be rin de ki þid det li rüz gâr lar sa ye sin de son bul du. Fýr tý na nýn sa at ler ce þeh ri döv dü ðü ilk ge ce nin sa ba hý na u ya nýp bah çe ye bak tý ðým da gör düm ki, a ðaç po þet ten ni ha yet kur tul muþ ve ra hat la mýþ. O man za ra yý gö rün ce ben de fe rah la dým. Cem re le rin düþ tü ðü ve bü tün ku zey ya rým kü re i le bir lik te bah çe mi zin de u yan ma ya ha zýr lan dý ðý ye ni bir ba har haþ ri nin ön ce sin de, o a ðaç da bu di ri liþ bay ra mýn da ki çok ö zel ye ri ni a la cak. Kýþ ay la rý bo yun ca ku ru muþ dal la rý na çok tan yü rü me ye baþ la yan can su yu, ren gâ renk çi çek ler le ký výr ký výr ve tap ta ze yap rak la rý bes le ye cek. E ðer po þet hâ lâ o dal da ta ký lý kal ma ya de vam et sey di, a ça cak çi çek ve yap rak lar da o kâ bus tan et ki le ne cek ve za rar gö re cek ler di. A ma a ða cý ku ru muþ ha liy le bu im ti ha na mu ha tap ký lan Ya ra tý cý, son suz rah me tiy le on la rý bun dan kur tar dý. Za ten mu kad des ki ta bý mý zýn, Ça ðýn Mü ced di di ne Ha þir Ri sa le si ni yaz dý ran â ye tin de, ba har da ki di ri liþ man za ra la rý na Al lah ýn rah met e ser le ri ne bak! di ye dik ka ti miz çe kil mi yor mu? Ay ný Ya ra tý cý nýn, sý nýr lý id ra ki miz le ço ðu na a kýl er di re me di ði miz son suz hik me ti, a ða cý mý za o çi le li im ti ha ný ya þat tý. A ðaç bu im ti ha ný sa býr la geç ti, fe ra ha ka vuþ tu ve þim di bay ram e de cek. O na haf ta lar bo yun ca bu sý kýn tý yý ya þa tan po þe tin i se ye rin de yel ler e si yor. Bir rüz gâr la ge lip mu sal lat ol du ðu a ðaç tan, da ha þid det li bir fýr tý nay la kop tu ve meç hul bir ye re sav ru lup git ti. Þim di muh te me len kuy tu bir du var di bin de, iz be bir yer de, çöp ve mez be le ler le ka rýþ mýþ va zi yet te, hiç bir i þe ya ra ma dan bek le yip du ru yor... O po þe ti a ða cýn da lý na be lâ e den dü þün ce siz in sa na ge lin ce: Di le rim, o da yap tý ðý ha ta yý fark et miþ ve ge re ken der si çý ka rýp bir da ha tek rar lama ma ka ra rý ver miþ tir. Ak si hal de o a ða cýn da, bah çe de ki di ðer ar ka daþ la rý nýn da ba þý na her an ye ni po þet ler düþ me teh li ke si sü rü yor de mek tir. Ki, dün ya her kes i çin bir im ti han mey da ný. Ha ya tý mýz bo yun ca, i ra de ve dah li mi zin dý þýn da ni ce ta ciz ler le kar þý la þýp, ne sý kýn tý lar çe ki yo ruz. Bi ri bi tip bi ri baþ la yan, hat tâ ba zan ay ný an da bir den ço ðu ü ze ri mi ze çul la nan sý kýn tý la ra kar þý bi ze dü þen, a ða cýn yap tý ðý gi bi sa býr la bek le mek. A ma ye rin de dim dik du rup se bat e de rek. Ne ti ce i ti ba rýy la ka lý cý o lan, ni ce kýþ lar da ö lüp son ra ki ba har lar da di ri le rek bu gün le re e ri þen a ðaç. Ta ciz ci po þet i se er geç u çup gi di yor. Ve her þe yin tak dir e dil miþ bir vak ti sa a ti var: Zor lu ðun da, fe rah lý ðýn da, ký þýn da, ba ha rýn da... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Ýttifakta çatý arayýþý ca ni as ya.com.tr Hap se gir mek þart mý dýr? Ko nuþ ma nýn ve yaz ma nýn in sa nýn ba þý na iþ aç tý ðý ül ke ler den bi ri de Tür ki ye dir. Ýk ra/o ku em ri ne mu ha tap o lan in sa noð lu nun; o ku ma yý, yaz ma yý ve dü þün ce yi i fa de et me yi suç ka bul et me si el bet te sa de ce gü nü mü zün prob le mi de ðil dir. Ge ri ye doð ru bak týk ça ya zan la rýn, o ku yan la rýn ve dü þün ce si ni i fa de e den le rin pek çok de fa suç lan dý ðý na þa hit o lu ruz. Bah si ni et ti ði miz, ha ka ret i çer me yen ya zý ve i fa de le rin suç lan ma sý dýr. Tek par ti dev rin de ya þa nan lar bir ya na, 12 Ey lül 1980 dar be si son ra sýn da ya pý lan lar u nu tu la bi lir mi? Ya kýn za ma na ka dar si lâh lar la bir lik te ki tap lar da suç â le ti o la rak teþ hir e dil mi yor muy du? Tür ki ye yi i da re e den le rin ser gi le di ði bu ta výr, ce mi yet te o ku ma ya kar þý bir tep ki nin o luþ ma sý ný da be ra berin de ge ti ri yor. He le he le, res mî gö rüþ e zýt dü þün ce le ri i fa de e den; ki tap, der gi ya da ga ze te le ri o ku mak teh li ke li ha le ge li yor. Res mî ze va týn yay dý ðý bu ha va o nok ta ya va rý yor ki, in san lar hac ve um re zi ya ret le ri ne gi der ken bi le ö zel fir ma lar ý ter cih et mek te þüp he ye dü þü yor lar. A ca ba, za rar e der mi yim? dü þün ce si hâ kim o lu yor. Med ya, bi raz da mu ha le fet et mek ü ze ri ne ku ru lur. Bu se bep le ik ti dar lar ço ðun luk la med ya i le a ra yý i yi tut ma ya ça lý þýr, ol maz sa da kav ga e der. Son gün ler de de med ya nýn öz gür ol ma dý ðý, bas ký al týn da ol du ðu yö nün de cid dî tar týþ ma lar ya þa ný yor. Za man za man i fa de et me ye ça lýþ tý ðý mýz gi bi; bu ko nu çok su gö tü rür. Bir pen ce re den ba ký lýn ca med ya ya çok öz gür, baþ ka bir pen ce re den ba ký lýn ca da med ya bas ký al týn da de mek müm kün. Me se la, med ya her tür lü müs teh cen ya yýn la rý, al kol lü iç ki rek lam la rý ný ya par ken so nu na ka dar hür. Ka nun lar ak si ni em ret se de, böy le ya yýn la ra dur di yen hiç bir yet ki li yok. Ö te yan dan med ya nýn hu ku kî bas ký al týn da ol du ðu söy le ne bi lir. Ka mu o yu nun ya kýn dan ta kip et ti ði meþ hur dâ vâ lar la il gi li o la rak yüz ler ce, hat ta bin ler ce dâ vâ a çýl mýþ du rum da. Ba zý ga ze te ci ler i çin top lam da 500 yýl ha pis ce sa sý is te ni yor. Bu tab lo ya ba kýn ca prob le mi in kâr et mek müm kün mü? Bu ra da þu nok ta ya dik kat çek mek lâ zým: Bas ký dan a sýl þi kâ yet çi ol ma sý ge re ken ler ye te ri ka dar þi kâ yet çi o lup ses le ri ni du yu ra maz ken, þi kâ yet et me ye hak la rý ol ma yan lar gü rül tü ko par tý yor. El bet te ki min ne den þi kâ yet e de ce ði ne ka rar ve re cek de ði liz, a ma geç miþ te bun ca ga ze te ci o lur ol maz id di a lar la yar gý la nýr ken su san la ra ne de me li? Tür ki ye yi i da re e den le rin düþ tü ðü bir yan lýþ var: Ba sý na bas ký nýn var lý ðý ný ka bul i çin çok sa yý da ga ze te ci nin hap se gir miþ ol ma sý ný bek li yor lar. Ger çek ten bu þart mý dýr? Ga ze te ci le rin, yap týk la rý ha ber ler ve yaz dýk la rý ya zý lar dan do la yý ta ki ba ta uð ra ma sý, yar gý lan ma sý da bir tür bas ký de ðil mi? He le 28 Þu bat sü re cin de ya þa nan lar... Dü þü nün, Ba þör tü lü kýz la rý o ku la al ma yan lar suç lu dur an la mýn da ki bir i fa de, gö re vi ni ya pan me mu ra ha ka ret ya da suç iþ le me ye teþ vik gi bi ge rek çe ler le dâ vâ ko nu su ol muþ tur. Ay ný þe kil de, TSK, ir ti ca sen dro mun dan kur tul ma lý dýr þek lin de ki bir tes bit, Sen drom týp ta has ta lýk baþ lan gý cý an la mý na ge lir. O hal de TSK ya ha ka ret e dil di yol lu de ðer len dir me ler le DGM ler de yar gý lan dý... Sýrf ya zý la rýn dan do la yý ha pis ya tan yok tur tes bi ti (doð ru o lup ol ma dý ðý ný bi le mi yo ruz) doð ru ol sa bi le, sýrf ya zý la rýn dan, ha ber le rin den do la yý yar gý la ma la rý de vam e den ga ze te ci le rin cid dî mað du ri yet ler le kar þý kar þý ya ol du ðu nu gör mez den ge le me yiz... TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ali Eren ile Tuba hanýmefendinin Zehra adýný verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Genç çifti tebrik eder, iki cihan saadeti niyaz ederiz. Gaziantep Yeni Asya Okuyucularý DP LÝ DE RÝ ZEY BEK, ÝT TÝ FAK TA ÇA TI NÝN DE MOK RAT PAR TÝ OL DU ÐU NU VUR GU - LAR KEN, TP GE NEL BAÞ KA NI ÞE NER Ý SE SA A DET PAR TÝ SÝ NÝ AD RES GÖS TER DÝ. DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Ýt ti fak ta lep le ri ol du, de ðer len di ri yo ruz, gö rüþ me ler de vam e di yor. A ma ça tý De mok rat Par ti dir. Baþ ka ça tý söz ko nu su de ðil dir de di. Se çim ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Ýz mir e ge len Zey bek, Ad nan Men de res Ha va li ma ný nda ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Zey bek, Ýz mir in kur tu luþ mü ca de le sin de ilk kur þun ve son kur þu nun a týl dý ðý, e fe ler di ya rý bir þe hir ol du ðu nu vur gu la dý. DP nin halk, mil let ta ra fýn dan çok i yi bi li nen bir par ti ol du ðu nu be lir ten Zey bek, Biz, o bil dik le ri par ti yiz, biz o bil dik le ri De mok rat Par ti yiz de di. Na mýk Ke mal Zey bek, si ya se tin son dö nem de sýð laþ tý ðý ný, bu üç den ge ye ri ne dü zey siz lik den ge si ne o tur du ðu nu sa vun du. Ga ze te ci le rin se çim it ti fa ký na i liþ kin so ru su ü ze ri ne Zey bek, it ti fak a ra yý þý pe þin de ol ma dýk la rý ný söy le di. Zey bek, Biz mil le ti miz le it ti fak yap mak ü ze re yo la çýk týk. Ye ni de ðil, ye ni den De mok rat Par ti o la rak hal ký mý zýn hu zu ru na çýk týk de di. BÝRÝNCÝ Er ge ne kon da va sýn da Cum hu ri yet Sav cý sý Meh met A li Pek gü zel, Baþ ba kan lýk ve MÝT e ya zý ya zý la rak, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a su i kast id di a sý ko nu lu ya zý da ge çen yurt dý þý ir ti bat la rý ko nu sun da a raþ týr ma ya pý lýp ya pýl ma dý ðý nýn so rul ma sý ný, ya pýl mýþ sa so nu cu nun bil di ril me si ni is te di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma da sav cý Pek gü zel, sa nýk ve a vu kat la rýn ta lep le ri ne i liþ kin gö rü þü nü a çýk la dý. Bir ký sým sa nýk la rýn ta lep le rin de be lirt tik le ri ce za e vin de ki ko ðuþ la rý nýn de ðiþ ti ril me si ne i liþ kin ba rýn ma ko nu la rý nýn Ce za CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, i fa de ve rip ver me ye ce ði ko nu sun da, Ha yýr. A vu ka tý mý gön de re ce ðim. Ne is ti yor sa a vu ka tým o na ya ný tý ný ve re cek tir de di. Ký lýç da roð lu, Sa man yo lu Ha ber te le viz yo nun da gün de me i liþ kin so ru la rý ce vap la dý. Er ge ne kon so ruþ tur ma sý ný yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý Ze ke ri ya Öz ün, ken di si, es ki CHP Ge nel Baþ ka ný De niz Bay kal ve CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin i i fa de ye ça ðýr dý ðý be lir ti le rek, Gi de cek mi si niz? so ru su nun yö nel til me si ü - Han gi par ti nin ça tý sý al týn da it ti fak ya pa bi le cek le ri yö nün de ki so ru ya Zey bek, þu kar þý lý ðý ver di: He de fi miz bu se çim de hü kü me ti kur mak, ge le cek se çim de de tek ba þý mý za ik ti da ra gel mek. Ýt ti fak ta lep le ri ol du, de ðer len di ri yo ruz, gö rüþ me ler de vam e di yor. A ma ça tý De mok rat Par ti dir. Baþ ka ça tý söz ko nu su de ðil dir. Ko a lis yo nu o luþ tu ra cak it ti fa ka ha yýr de me yiz. Þu an da gö rüþ me ler te mel ve du var ü ze rin de de vam e di yor. Ça tý ya sý ra gel me di a ma ça tý De mok rat Par ti dir. Zey bek, es ki Sa a det Par ti si Ge nel Baþ ka ný mer hum Nec met tin Er ba kan i le se çim it ti fa ký na i liþ kin gö rü þüp gö rüþ me di ði ne da ir so ru ü ze ri ne; Er ba kan ý has ta ne de te da vi gör dü ðü sý ra da zi ya ret et ti ði ni a ma dok tor la rýn u ya rý sý ü ze ri ne an cak 5 da ki ka gö rü þe bil di ði ni, Er ba kan ýn ken di si ne Va tan ve mem le ket teh li ke de. Va tan ve mem le ke ti kur ta rýn de di ði ni ak tar dý. Na mýk Ke mal Zey bek, da ha son ra kon voy eþ li ðin de Sü va ri ad lý se çim o to bü süy le þe hir tu ru at tý, hal ký se lam la dý. Ýz mir / a a 3 büyük dengeyi ve Gü ven lik Ted bir le ri nin Ýn fa zý Hak kýn da ki Ka nu na gö re ya pýl dý ðý ný i fa de e den Pek gü zel, bu ko nu nun mah ke me nin gö rev a la ný na gir me di ði ni kay det ti. A vu kat Vu ral Er gül ün ta le bi ü ze ri ne, Al pars lan Ars lan ýn ev ve a vu kat lýk bü ro su a ra ma la rýn da var sa ka me ra kay dý gö rün tü le ri nin Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðün den is ten me si ni ta lep e den Pek gü zel, sa nýk Meh met Ze ke ri ya Öz türk ün ta lep le ri ü ze ri ne de Baþ ba kan lýk ve MÝT e ya zý ya zý la rak, Baþ ba kan Er do ðan a su i kast id di a sý ko nu lu ya zý da ge çen yurt dý þý ir ti bat la rý ko nu sun da a raþ týr ma ya pý lýp ya - DP o la rak 3 bü yük den ge yi o turt ma yý he def le dik le ri ni i fa de e den Zey bek, þun la rý söy le di: Bir, cum hu ri ye tin ka za ným la rýn dan sap ma dan, en çað daþ de mok ra si he de fi mi zi ha ya ta oturtacaðýz ge çi re ce ðiz. Bu he def, sa mi mi bir he def tir. Ý kin ci si kal kýn ma yý ta ban dan baþ la ta ca ðýz. Ül ke - mi zi ne o li be ral da yat ma lar dan kur ta ra ca ðýz. Ü çün cü o la rak da mil li ba ðým sýz lý ðý mýz dan as la ö dün ver me den, baþ ka la rý nýn dün ya yý sö mü ren plan la rý nýn ta þe ro nu ol ma dan dün ya da þe ref li bir yer ka zan mak i çin ge li yo ruz. Þe ner: Ýt ti fa kýn ça tý sý Sa a det o la bi lir TÜRKÝYE Par ti si (TP) Ge nel Baþ ka ný Ab dül la tif Þe ner, va tan da þýn ö nü ne güç lü bir al ter na tif koy mak a ma cýy la di ðer si ya si par ti ler le gö rüþ me le ri sür dür dük le ri ni be lir te rek, Bu bað lam da ö zel lik le Sa a det Par ti si ve De mok rat Par ti i le gö rüþ me ler ya pý yo ruz. Bu ko nu da Sa a det Par ti si nin it ti fa kýn ça tý sý o la bi le ce ði ka na a tin de yiz de di. Þe ner, Kon ya da ki Sel çuk O tel de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, 12 Ha zi ran se çim le rin de ik ti da ra güç lü bir al ter na tif ge rek ti ði ni, bu nun i çin it ti fak ça lýþ ma la rý yap týk la rý ný söy le di. Ýt ti fak kur ma nýn Türk si ya se ti nin ge nel ka rak te ri ni te li ðin de ol du ðu nu di le ge ti ren Þe ner, Baþ ba kan a su i kast id di a sý so ru la cak DP den Ýzmir Ye ni As ya ya zi ya ret ze ri ne, Ký lýç da roð lu, Ha yýr. A vu ka tý mý gön de re ce ðim kar þý lý ðý ný ver di. CHP Li de ri Ký lýç da roð lu, Ya ni biz zat git me niz ge re ki yor mu böy le bir du rum da? so ru su nu da Ha yýr. A vu ka tý mý gön de re ce ðim. Ne is ti yor sa a vu ka tým o na ya ný tý ný ve re cek tir di ye ce vap la dý. BAY KAL: BÝ ZE TEB LÝ GAT GEL ME DÝ CHP nin es ki Ge nel Baþ ka ný De niz Bay - kal i se CHP Ýl Baþ kan la rý i çin ve ri len re sep si yon da, ba sýn men sup la rýn ca Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, i fa de ye çað rý lýp çað rýl ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, Bi ze her han gi bir teb li gat gel me di. Bi ze yan sý yan bir þey yok di ye ce vap ver di. pýl ma dý ðý nýn so rul ma sý ný, ya pýl mýþ sa so nu cu nun bil di ril me si ni is te di. Pek gü zel, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü, MÝT ve Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na ya zý ya zý la rak, Baþ ba kan Er do ðan a su i kast ko nu lu ay ný ya zý da ge çen Bul ga ris tan da ya þa yan al bay ko nu sun da bir bil gi bu lu nup bu lun ma dý ðý nýn so rul ma sý ný ta lep et ti. Mah ke me he ye ti, sa nýk ve a vu kat la rýn ta lep le ri nin cel se a ra sý de ðer len di ril me si ne ka rar ver di. Tu tuk lu sa nýk la rýn tah li ye ta lep le ri ni red de den mah ke me he ye ti, du ruþ ma yý 12 Ni san a er te le di. Ýs tan bul / a a DE MOK RAT Par ti (DP) Ko nak Ýl çe Baþ ka ný Gam ze Þa ný var, be ra be rin de ki A vu kat Mu rat Eð ri ce ve A li Þe nol i le Ye ni As ya Ýz mir Tem sil ci li ði ni zi ya ret et ti. Ýz mir Tem sil ci miz Ha san Þen i le gö rüþ ten Þa ný var, bun dan son ra par ti ye gö nül ve ren, hiz met e den her ke si ayý rým yap ma dan ku cak la ya cak la rý ný be lirt ti. Ken di le ri nin de bu par ti nin hiz met ne fer le - rin den ol duk la rý ný kay de den Þa ný var, ge le ce ðin en i yi þe kil de yön len di ril me si i çin ül ke men fa at le ri doð rul tu sun da si - ya set ya pa rak ça lý þa cak la rý ný söy le di. Ýz mir Tem sil ci miz Ha san Þen de zi ya ret le ri do la yý sýy la Þa ný var a te þek kür e de - rek, De mok ra si nin ol maz sa ol ma zý o lan si ya si par ti ler i çe ri sin de bu zor ve sý kýn tý lý dö nem de gö rev a la rak ül ke ye hiz met et mek a dý na çý ký lan bu yol da De mok rat Par ti nin il çe teþ ki la tý ný kut lu yo rum de di. Be di üz za man Sa id Nur - sî nin siyasete ba kýþ a çý sý ný an la tan Þen, yýl lar bo yu hal ka en faz la hiz me ti su nan, hak ve hür ri yet le ri a çý sýn da en de mok ra tik par ti nin DP ol du ðu nu i fa de et ti. Bu nun ü ze ri ne Þa ný var, Ger çek ten zor bir sü reç, ben ve e ki bim il çe miz ve ül ke mi ze hiz met et me a dý na yo la çýk týk, Tür ki ye nin hak et ti ði gi bi yö ne til - me si hal kýn her ke si mi nin men fa at le ri doð rul tu sun da si ya set ya pýl ma sý ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Ýz mir / Ab dul ba sir Þe ker Ýfa de ver me ye ce ðim a vu ka tý mý gön de re ce ðim CHP Li de ri Ký lýç da roð lu, Ge niþ le til miþ Ýl Baþ kan la rý top lan tý sýn da es ki Ge nel Baþ ka n Bay kal i le to ka laþ tý. TP Ge nel Baþ ka ný Ab dül la tif Þe ner TE KÝN: RES MÝ ÇAÐ RI O LUR SA Ý FA DE VE RÝ RÝZ CHP Ge nel Baþ kan Yar dým - cý sý Gür sel Te kin de ay ný so - ru ya i liþ kin o la rak, Bi ze her - han gi bir çað rý söz ko nu su de ðil. Res mi bir çað rý yok. Res mi çað rý o lur sa i fa de ve - ri riz. Bu ha ber le rin ö ne mi nin tar tý þýl ma sý ge rek. Ne o lu yor bu Tür ki ye de? Hu kuk böy le mi iþ li yor? Bir as pa ra gas ha - ber e ðer yar gý gün de mi ne ge le bi le cek du rum day sa Tür ki ye bit miþ tir. Ha yýr lý iþ - ler de di. An ka ra / a a þun la rý kay det ti: Tür ki ye Par ti si o la rak ö nü müz de ki se çim ler de va tan da þýn ö nü ne güç lü bir al ter na tif koy mak a ma cýy la di ðer si ya si par ti ler le gö rüþ me le ri sür dü rü yo ruz. Bu bað lam da ö zel lik le Sa a det Par ti si ve De mok rat Par ti i le gö rüþ me le ri miz sü rü yor. Güç lü bir al ter na ti fin çýk ma sý i çin ça ba la rý mýz de vam e di yor. Bu ko nu da Tür ki ye Par ti si o la rak Sa a det Par ti si nin it ti fa kýn ça tý sý o la bi le ce ði ka na a tin de yiz. Güç lü bir se çim kam pan ya sý yü rü tül me si ge rek ti ði ka na a tin de yiz. Sü rek li seç men le rin ö nün de o la ca ðýz. Bu it ti fa kýn bir ik ti dar al ter na ti fi ol ma sý i çin ça ba la rý mýz de vam e de cek. Kon ya / a a AB sü re ci topye kûn ka tý lým ge rek ti ri yor nyozgat Va li si Ne ca ti Þen türk, Av ru pa Bir li ði (AB) ka tý lým sü re ci nin sa de ce mer ke zi hü kü me ti de ðil, ma hal li i da re ler ve si vil top lum ör güt le ri ni de il gi len di ren top ye kûn ka tý lým ge rek ti ren ö nem li bir sü reç ol du ðu nu söy le di. Va li lik Top lan tý Sa lo nu nda AB U yum Da nýþ ma ve Yön len dir me Ku ru lu top lan tý sý Va li Ne ca ti Þen türk baþ kan lý ðýn da ya pýl dý. Va li Þen türk, ko nuþ ma sýn da Tür ki ye nin böl ge sin de da ha güç lü ve dün ya da söz sa hi bi o lan bir ül ke ko nu mu na gel di ði ni söy le di. Þen türk, þun la rý kay det ti: AB ka tý lým sü re ci sa de ce mer ke zi hü kü me ti il gi len di ren bir ko nu de ðil. Ma hal li i da re ler ve si vil top lum ör güt le ri nin de il gi len di ren top ye kûn ka tý lým ge rek ti ren ö nem li bir sü reç tir. Ül ke mi zin da ha de mok ra tik, böl ge sin de da ha güç lü, gü ve ni lir ve say gýn bir ül ke ha li ne gel me si ar zu lan mýþ ve bu yol da da ö nem li me sa fe ler kat e dil miþ tir. AB ye ka tý lým sü re ci 1960 lý yýl lar dan bu ya na sü re ge len u zun ca bir sü reç tir. Ya pý lan re form la rýn bir ço ðu bu sü reç i çin gö rün se de Türk hal ký nýn hak et ti ði mut lu lu ðu ve re fa hý i çin dir. AB ka tý lým sü re ci sa de ce mer ke zi hü kü me ti il gi len di ren bir ko nu de ðil ma hal li i da re ler ve si vil top lum ör güt le ri ni de il gi len di ren, top ye kûn ka tý lým ge rek ti ren ö nem li bir sü reç tir. Yoz gat / ci han Ha be ral Sil ivri Ce za e vi nde nýkýncý Er ge ne kon da va sý nýn tu tuk lu sa ný ðý es ki Baþ kent Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Meh met Ha be ral, te da vi gör dü ðü has ta ne den Si liv ri Ce za e vi ne ge ti ril di. A lý nan bil gi ye gö re, bir sü re dir Meh met A kif Er soy Gö ðüs Kalp ve Da mar Cer ra hi si E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de te da vi gö ren Ha be ral, Ad li Týp Ku ru mu nun ha zýr la dý ðý ra por u ya rýn ca, ön ce ki ak þam Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si ne gön de ril di. Am bu lans la Si liv ri Ce za e vi ne ge ti ri len Ha be ral a i ki jan dar ma es kort a ra cý eþ lik et ti. Ha be ral ýn ge ce yi 4 No lu ce za e vin de ge çir di ði öð re nil di. So ruþ tur ma kap sa mýn da tu tuk lan ma sý nýn ar dýn dan sað lýk so run la rý se be biy le Ýs tan bul Ü ni ver si te si (Ý Ü) Kar di yo lo ji Ens ti tü sün de te da vi al tý na a lý nan Ha be ral, bir sü re ön ce Ad li Týp Ku ru mu nun ra po ru ü ze ri ne Meh met A kif Er soy Gö ðüs Kalp ve Da mar Cer ra hi si E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne nak le dil miþ ti. Ýs tan bul / a a

5 Y HABER 5 Þahin: Tek hakim güç millet iradesi TBMM Ba ka ný Meh met A li Þa hin, Mil let e ge men lik hak ký ný, yet ki or gan la rý o lan ya sa ma, yü rüt me ve yar gý or ga ný i le kul la nýr. Bu or gan lar te þek kül et tik ten son ra mil le tin dý þýn da her han gi bir güç bu or gan la ra ta li mat ve re mez, al a þa ðý e de mez de di. Þa hin, Ka ra bük ün Ye ni ce Ýl çe si Kay ma ka mý Tar kan Kes kin i ma ka mýn da zi ya ret et ti, ya pý lan ça lýþ ma lar hak kýn da bri fing al dý. Bir HABERLER Meh met A kif Er soy Mü ze Kü tüp ha ne si a çýl dý n KÜL TÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðýn ca ye di böl ge de o luþ tu rul ma sý plan la nan e de bi yat mü ze kü tüp ha ne le ri nin il ki Meh met A kif Er soy Mü ze Kü tüp ha ne si a dýy la An ka ra da a çýl dý. Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Ha ma mö nü nde ki kü tüp ha ne nin a çý lý þýn da, kü tüp ha ne nin Al týn dað Be le di ye si iþ bir li ðiy le ya pýl dý ðý ný, be le di ye nin kýþ ay la rý ol ma sý na ve ka ra rað men bi na yý üç ay dol ma dan bi tir di ði ni söy le di. Bi na da ki mü ze kon sep ti nin he nüz ye ni ol du ðu nu i fa de e den Gü nay, O ra yý mü ze gö züy le gör me yin, he nüz bir baþ lan gýç ya pý lý yor. Da ha raf lar boþ. Be nim þah sen gör mek is te di ðim çok sa yý da ki tap he nüz raf lar da yok, a ma bir baþ lan gýç ya pý yo ruz. Bir e de bi yat mü ze kü tüp ha ne le ri kon sep ti bu, ye ni bir kav ram ve Tür ki ye de ilk de fa o la cak de di. Ýs tan bul da Ah met Ham di Tan pý nar, Di yar ba kýr da Ah met A rif, A da na da Ka ra ca oð lan, Er zu rum da Er zu rum lu Em rah, Ýz mir de A til la Ýl han ve Trab zon da Bed ri Rah mi E yü boð lu is miy le 7 böl ge de e de bi yat mü ze kü tüp ha ne le ri a ça rak baþ lan gýç ya pa cak la rý ný i fa de e den Ba kan Gü nay, bun la rýn il ki nin Meh met A kif Er soy E de bi yat Mü ze Kü tüp ha ne si ol du ðu nu be lirt ti. Ankara / aa Bir san dýk ta 300 seç men o la cak n YÜK SEK Se çim Ku ru lu (YSK), 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak o lan 24. Dö nem Mil let ve ki li Ge nel Se çi mi nde, bir san dýk böl ge sin de ki seç men sa yý sý nýn 300 o la rak be lir len me si ne ka rar ver di. YSK nýn, dün kü Res mi Ga ze te de ya yým la nan ka ra rýn da, mez ra gi bi top lu yer le þim bi rim le ri i çin de me sa fe du ru mu ve u la þým güç lük le ri kap sa mýn da o luþ tu ru lan san dýk böl ge le rin de san dýk seç men sa yý sý nýn 300 o la rak tes pit e dil me si ne ka rar ve ril di ði kay de dil di. Ka rar ör ne ði, il ve il çe se çim ku ru lu baþ kan lýk la rý na ve Yük sek Se çim Ku ru lun ca tes pit e di len si ya si par ti le rin ge nel baþ kan lýk la rý na gön de ri le cek. Ankara / aa Ga zi o lay la rý 16. yýl dö nü mün de n GA ZÝ Ma hal le si o lay la rý nýn 16. yýl dö nü mün de an ma et kin li ði dü zen len di. 12 Mart 1995 ta ri hin de 18 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o lay la rýn yýl dö nü mün de es ki ka ra kol mev ki in den baþ la yan yü rü yüþ, Ga zi Ce me vi ö nün de ka ran fil bý ra kýl ma sýy la de vam et ti. Çe þit li grup la rýn ka tý lý mýy la ya pý lan gös te ri ye CHP Mil let ve ki li Meh met Se vi gen de ka týl dý. Se vi gen, o luþ tu ru lan kor tej i le bir lik te yü rü dü. Ga zi þe hit le ri ö lüm süz dür slo gan la rý a tý lan yü rü yüþ te 16 yýl ön ce ki o lay lar da ha yat la rý ný kay be den le rin fo toð raf la rý ta þýn dý. Ha yat la rý ný kay be den le rin i sim le ri ni tek tek o ku ya rak yü rü yen grup, Ga zi Ce me vi ve sal dý rý o la yý nýn ger çek leþ ti ði iþ yer le rin den bi ri nin ö nü ne ka ran fil bý rak tý. Yü rü yüþ, Ga zi Me zar lý ðý na doð ru de vam et ti. Ýstanbul / cihan Mah ke me den 7 HES e dur ka ra rý n GÝRE SUN UN Bu lan cak ve Pa zar su yu il çe le ri sý ný rýn da yer a lan Pa zar su yu Hav za sýn da ki 7 Hid ro e lek trik San tra li (HES) in þa a tý ný, Or du Böl ge Ý da re Mah ke me si dur dur ma ka ra rý al dý ðý be lir til di. Ýs tan bul Ba ro su Çev re ve Kent Hu ku ku Ko mis yo nu a vu kat la rýn dan Alp Te kin O cak, Bu lan cak Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Top lan tý Sa lo nu nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, HES Ça lýþ ma Gru bu ve Pa zar su yu Hav za sý da va cý la rý o la rak, Bu lan cak ve Pi ra ziz il çe le ri sý nýr la rýn da yer a lan Pa zar su yu Hav za sý nda bu lu nan, 7 HES pro je si ne i liþ kin Çev re sel Et ki De ðer len dir me (ÇED) ka rar la rý nýn ip ta li i çin aç týk la rý da va lar da, Or du Ý da re Böl ge Mah ke me si nce yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý ve ril di ði ni söy le di. O cak, ay ný pro je le re i liþ kin, E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lu (EPDK) ta ra fýn dan ve ri len ü re tim li sans la rý nýn ip ta li ta le biy le Da nýþ tay da a ça cak la rý dâvâ lar i çin de ha zýr lýk sü re ci ni baþ lat týk la rý ný a çýk la dý. Gi re sun / a a ga ze te ci nin, 12 Mart 1971 de as ker ler dar be ya par ken, þim di Er ge ne kon kap sa mýn da as ker ler tu tuk la ný yor. Bu ko nu da ne dü þü nü yor su nuz? so ru su nu Þa hin, þöy le ce vap la dý: Tür ki ye de mok ra si si ni güç len di ri yor, da ha da güç lü ha le ge li yor ki böy le de ol ma lý dýr. De mok ra si, hal kýn tem sil ci le ri ka na lý i le ül ke yi yö net me si dir. Tek ha kim güç, de mok ra si de halk ve hal kýn i ra de si dir. E ge men lik ka yýt sýz þart sýz U NES CO Ý yi Ni yet El çi si Zül fü Li va ne li, din öz gür lü ðü nün ve di nin, ö zel lik le Ýs lâmýn de mok ra siy le çe liþ me di ði gö rü þü ne ka týl dý ðý ný söy le di. Li va ne li, U NES CO ta ra fýn dan ge çen yýl ku ru lan Kül tür ler A ra sýn da Ba rýþ ve Di ya log Yük sek Pa ne li nin bu yýl BM ge nel mer ke zin de dü zen le nen Ba rý þýn Ýn þa sý: E ði tim, Bi lim, Kül tür ve Ý le ti þim Yo luy la Uz la þý ko nu lu top lan tý sý na Yük sek Pa nel tem sil ci si o la rak ka tý la rak, bir ko nuþ ma yap tý. Top lan tý nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Li va ne li, BM mer ke zin de ki bu top - mil le tin dir. Mil let e ge men lik hak ký ný yet ki or gan la rý o lan ya sa ma, yü rüt me ve yar gý or ga ný i le kul la nýr. Bu or gan lar te þek kül et tik ten son ra mil le tin dý þýn da her han gi bir güç, bu or gan la ra ta li mat ve re mez, al a þa ðý e de mez. Ýk ti dar lar hal kýn o yu i le ge lir, hal kýn o yu i le gi der ler. Her han gi bir güç, ben se ni is te mi yo rum, is ti fa et, çek git, bu par la men to yu ka pa tý yo rum, bir sü re son ra ye ni a na ya sa ya pa ca ðým ve de mok ra tik lan tý dan ön ce ba sý na ka pa lý bir top lan tý da 3 sa at bo yun ca ben zer ko nu la rý tar týþ týk la rý ný an la tan Li va ne li, o top lan tý da ken di si nin Tür ki ye mo de li ni an lat tý ðý ný, ko nu nun her ke sin il gi si ni çek ti ði ni, ve bu se fer New York a gel di ðin de her ke sin Tür ki ye ve Ýs tan bul a me rak e dip gel mek is te dik le ri ne ta nýk ol du ðu nu i fa de et ti. Li va ne li, Her ke sin hay ran lýk la bah set ti ði bir ül ke ha li ne gel mi þiz bu çok se vin di ri ci. Bu gün Or ta do ðu da o lan ka rý þýk lýk la ra ba ka rak en i yi mo de lin Tür ki ye ol du ðu nu, Tür ki ye nin de bu nu e mok ra si si ne ve la ik li ðe borç lu ol du ðu nu an lat - dü ze ne ge çe ce ðiz di ye mez. Bun lar nor mal de mok ra si de ol maz. Tür ki ye bun la rý çok ya þa dý. Bu se beb le mil let ler a ra sý ya rýþ ta çok ge ri de kal dýk. A ma ar týk hal ký mý zýn de mok ra tik bi lin ci yük sel miþ tir. Par la men to da bu doð rul tu da gö re vi ni yap mak ta dýr. Bu par la men to dan çý kan güç lü hü kü met ler, mil let i ra de si ne sa hip çýk mak ta dýr. 12 Mart 1971 i a nar ken bu dü þün ce le ri mi si zin le pay laþ mak is te dim. Ye ni ce / a a UNESCO Ýyi Niyet Elçisi olan Sanatçý Zülfü Livaneli, New York'ta BM merkezinde UNESCO tarafýndan düzenlenen toplantýya katýldý. Sanatçý, ünlü sinema yönetmeni Çinli chen Kaige (ortada) ve Nobel Ödüllü Gunter Blobel (saðda) gazetecilere görüntü verdi. FOTOÐRAF: AA Ýs lâm de mok ra si i le çe liþ mi yor U NES CO Ý YÝ NÝ YET EL ÇÝ SÝ LÝ VA NE LÝ: DÝN ÖZ GÜR LÜ ÐÜ VE DÝ N, Ö ZEL LÝK - LE ÝS LÂM DE MOK RA SÝY LE ÇE LÝÞ MÝ YOR. DÝN ÖZ GÜR LÜ ÐÜ GE REK LÝ DÝR. TÜR KÝYE Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý (Sað lýk-ýþ) Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ba þoð lu, ik na e dil me si ü ze ri ne, 50 yýl dýr yü rüt tü ðü ge nel baþ kan lýk gö re vi ne göz yaþ la rýy la ve da et ti. Sað lýk-ýþ in 18. O la ðan Ge nel Ku ru lu, Ýç ka le O tel de top lan dý. Ba þoð lu ve Türk- Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, sa lo na gi rer ken de le ge ler ce a yak ta al kýþ lan dý. De le ge le re hi tap e der ken za man za man göz yaþ la rý ný tu ta ma yan Ba þoð lu, sen di ka ge nel baþ kan lý ðý na 25 ya þýn da se çil di ði ni ve 75 ya þýn da da bu gö re vi yü rüt tü ðü nü söy le di. Ba zý la rý it ti fak ya pa rak ar týk Ba þoð lu nu çö pe a ta lým de di. Bu nu ya par ken de yaþ lý lý ðý mý ba ha ne et ti ler di yen Ba þoð lu, gün ler dir a day ol ma ma sý i çin bas ký al týn da ol du ðu nu kay det ti. Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu nun da a day ol ma ma sý i çin ken di si ne tel kin ve tav si ye de bu lun du ðu nu an la tan Ba þoð lu, 50 yýl al ný nýn a kýy la sen di ka yý i da re et ti ði ni, gü zel iþ ler yap týk la rý ný, iþ çi nin a i da tý ný i yi þe kil de de ðer len dir dik le ri ni söy le di. Ken di si nin gi de cek se mü ca de le e de rek git mek is te di ði ni be lir ten Ba þoð lu, Si ze 50 yýl hiz met ve ren bir in sa ný san dý ða gö me cek se niz gö mün. Ba na 6 ay dýr sen di ka da iþ yap týr ma dý lar de di. Tel kin ler ü ze ri ne a day ol ma ma ya ka rar ver di ði ni a çýk la yan Ba þoð lu, as lýn da ken di si nin mü ca de le et me ye, ge re kir se ye nil me ye ra zý ol du ðu nu söy le di. tým de di. Su u di Pren si Tur ki El Fay sal ýn din öz gür lü ðü nün ve di nin, ö zel lik le Ýs lâ mýn de mok ra siy le çe liþ me di ði ni söy le di ði ni, ken di si nin de bu na ka týl dý ðý ný an la tan Li va ne li, Ben de ce va ben ta bii ki çe liþ mi yor, din öz gür lü ðü ge rek li dir, fa kat din bir i de o lo ji o la rak va tan daþ la rýn bir kýs mý ta ra fýn dan di ðer le ri ne kar þý kul la nýl ma ma lý de dim, bu nun çok a cý tec rü be le ri ya þan dý ta rih te, o ba kým dan Tür ki ye nin la ik bir de mok ra si ye sa hip ol ma sý bü yük bir a van taj dýr, bu ba kým dan biz böy le par la yan bir ül ke ha li ne gel dik de di. Bir liþ miþ Mil let ler / a a 50 yýl son ra göz yaþ la rýy la ve da et ti Saðlýk-Ýþ'in 50 yýllýk Genel Baþkaný Baþoðlu, 18. Olaðan Genel Kurulun yapýldýðý salona alkýþlar arasýnda girdi. FOTOÐRAF: AA KÝK EÞ-BAÞKANLIÐINA MUSTAFA KUMLU SEÇÝLDÝ TÜR KÝYE-AB Kar ma Ýs ti þa re Ko mi te si (KÝK) Tür ki ye Ka na dý Eþ-Baþ kan lý ðý na, Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu se çil di. Tür ki ye AB Ýs ti þa re Ko mi te sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ge nel se çim - ler de mil let ve ki li a da yý ol mak ü ze re Hak- Ýþ Ge nel Baþ kan lý ðý gö re vin den is ti fa e - den Sa lim Us lu nun, ay ný za man da, 1 Mart 2011 ta ri hin de se çil di ði Tür ki ye-ab Kar ma Ýs ti þa re Ko mi te si Baþ kan lý ðý gö re - vin den de is ti fa et ti ði be lir til di. A çýk la - ma da, ön ce ki gün TOBB da ger çek leþ ti ri - len top lan tý da, Ko mi te nin Tür - ki ye Ka na dý Eþ-Baþ kan lý ðý na Türk-Ýþ Ge - nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu nun oy bir li - ðiy le se çil di ði bil di ril di. An ka ra / a a Ba þoð lu, Se zar ýn bir, be nim Brü tüs üm var dý. Ba þoð lu, has ta, yaþ lý de di ler. Her kes yaþ la na bi lir, has ta la na bi lir. Ba ka lým, gö re lim ne ya pa cak lar. Al lah, bu sen di ka nýn bay ra ðý ný dik tut sun di ye ko nuþ tu. Ba þoð lu nun ko nuþ ma sý sý ra sýn da Mus ta fa Kum lu ve ba zý de le ge le rin de göz yaþ la rý ný tu ta ma dýk la rý göz len di. Kum lu da ko nuþ ma sýn da, böy le ge nel ku rul lar yap ma ya a lý þýk ol ma dýk la rý ný söy le di. Yýl lar dýr sen di ka cý lý ða hiz met ve ren Ba þoð lu nun, gö re vi bý rak ma ko nu sun da ken di le ri ni kýr ma dý ðý ný di le ge ti ren Kum lu, Her i þin bir so nu var. Kýr ma dan dök me den bu nu ta mam la mak ö nem li. Ken di si bi ze a bi li ðe de vam e de cek de di.an ka ra / a a mka ni as ya.com.tr Ýstifa ederken, ince alay mý? CHP bir hay li ka rý þýk Es ki ve ye ni ge nel baþ kan lar hak kýn da bir ga ze te ci nin söy le di ði söz ler CHP de bü yük sý kýn tý ya se bep ol ma ya de vam e di yor. Bu sý kýn tý nýn üs tü ne bir o lay da ha CHP yi se çi me gi der ken zor du ru ma dü þür dü. Ýs tan bul il baþ kan lý ðýn dan is ti fa e den ve i ki ay ön ce bü yük u mut lar la bu gö re ve ge ti ri len Ne bil Ýl se ven in gi der ken söy le di ði söz CHP nin hal-i pür me la li ni or ta ya koy du. Top lam 53 gün gö rev yap týk tan son ra is ti fa e den Ýl se ven þöy le de miþ ti. Bi li yor su nuz ge çen 20 yýl i çin de CHP nin en u zun ik ti dar dö ne mi 57 gün dür. Do la yý sýy la 53 gün az bir dö nem de ðil Bu sö zün ü ze rin den çok fark lý yo rum lar ya pýl dý. Bir ger çe ðin i fa de si o lan bu söz ler den Ýl se ven in tam o la rak ne yi kast et ti ði i se me rak ko nu su ol du! * * * CHP BÝR PRO PO GAN DA MAL ZE ME SÝN DEN OL DU Bü tün bun lar la uð ra þan Ký lýç da roð lu na kö tü bir ha ber da ha gel di. Ge nel Baþ kan lý ða se çil di ði gün ler de Baþ ba kan Er do ðan i çin Re cep Bey i fa de si ni kul lan ma sý AKP ta ra fýn dan sert söz ler le e leþ ti ril miþ ti. Ký lýç da roð lu nun Er do ðan ý e leþ ti rir ken mi ting mey dan la rýn da sýk ça kul lan dý ðý At ma Re cep din kar de þi yiz ve Re cep Bey söz le ri nin pro pa gan da mal ze me si o la rak kul la nýl ma sý na am bar go gel miþ. Bir rek lam cý lýk ve da nýþ man lýk þir ke ti u ya nýk dav ra nýp, Türk Pa tent Ens ti tü sü ne yap tý ðý baþ vu ru i le se çim ön ce sin de bu söz le rin bütün kul la ným hak la rý ný al mýþ. Bu söz le rin pa ten ti ni a lan da nýþ man lýk þir ke ti nin Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný, Öy le si ne al dýk di ye lim de miþ Ký lýç da roð lu nun, CHP Grup Baþ kan ve ki li ol du ðu dö nem de ver di ði bir so ru ö ner ge sin de þir ke tin þa i be li iþ ler yap tý ðý ný id di a et ti ði an la þýl ma sý da en te re san gel di! Bu þir ke tin yö ne ti ci le ri nin mil let ve ki li ol mak i çin a day o lup ol ma ya ca ðý ný bi le me yiz, a ma AKP den e pey teb rik ve tak dir a la cak la rý ný söy le mek hiç de zor de ðil. * * * BÝZ DE KÝ CON CO UGH LÝN LER Ýs tih ba rat ör güt le rin den ma aþ a lan ga ze te ci le rin ol du ðu yýl lar dýr söy le nir du rur. A ma þim di ye ka dar da bu i sim le rin pek a çýk lan dý ðý na þa hit ol ma dýk. A ma biz ce bu nu öð ren mek de mil le tin hak ký. Ýn gil te re nin Da ily Te leg raph ga ze te sin de AKP i le il gi li bir ha ber çýk mýþ, bu ha ber ü ze ri ne hem ga ze te ö zür di le miþ, hem de taz mi nat ö de me ye mah kûm ol muþ tu. Baþ ba kan Er do ðan, bu o la yý par ti si nin grup top lan tý sýn da an la týr ken, ga ze te de bu ha be ri ya zan mu ha bi rin is tih ba rat ör güt le ri i le i liþ ki si nin ol du ðu nu ba zý ga ze te le re da yan dý ra rak an lat tý. Pe þin den de þu cüm le yi sarf et ti: Biz de de Con Co ugh lin ler var kar de þim. Bir ta ne de ðil da ha çok var. Bun lar bü yük ga ze te ci ler di ye de tak dim e di lir ler, böy le an la tý lýr lar, böy le ta ný nýr lar de di de me si ne de i sim ver me di. E ðer ül ke miz de is tih ba rat ör güt le ri nin yön len dir me siy le ya zý ya zan ga ze te ci ler var sa a çýk lar sa mil le ti me rak tan kur tar mýþ o lur. * * * ER DO ÐAN IN BA ÞI KE MAL LER LE DERT TE! Baþ ba kan Er do ðan la Ke mal Ký lýç da roð lu a ra sýn da po le mik ler bi te cek gi bi de ðil. An cak an la ta ca ðý mýz o lay Ký lýç da roð lu i le il gi li de ðil. Av ru pa Sa lon At le tizm Þam pi yo na sý nda Tür ki ye Re ko ru nu da ký ra rak Av ru pa i kin ci si o lan Ke mal Ko yun cu yý teb rik et mek is te yen Er do ðan, yan lýþ Ke mal le gö rüþ tü ðü nü ni ce son ra an la dý. Ke mal, ben Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan. Na sýl sýn? di ye rek baþ la dý ðý te le fon ko nuþ ma sýn da kar þý da ki Ke mal, Ý ne göl de ol du ðu söy le miþ. Ne i þin var o ra da? so ru su na i se, E fen dim cam baz lýk (A na do lu da bü yük baþ hay van a lým sa tý mý ya pan ki þi le re de ni yor) ya pý yo rum ce va bý ný a lýn ca da, Sen þu an da Van da öð ret men de ðil mi sin Ke mal? di ye sor muþ. E fen dim. Ben Ke mal in ba ba sý yým. Be nim a dým da Ke mal de yin ce de Er do ðan o ðul Ke mal e ba þa rý lar di le ye rek te le fo nu ka pat mýþ. Ne dir Er do ðan ýn þu Ke mal ler den çek ti ði * * * SÝ YAH ÇE LENK TAR TIÞ MA SI CHP Ýz mir Mil let ve ki li Ca nan A rýt man, ka dýn lar gü nü do la yý sýy la Mec lis Ge nel Ku ru lun da yap tý ðý ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Baþ ba kan ýn kol tu ðu na Ya þam hak ký is ti yo ruz ya zý lý si yah çe lenk bý rak ma sý sert tar týþ ma la rýn ya þan ma sý na yol aç tý. Bek le ne ce ði gi bi AKP li ve kil ler bu du ru ma sert tep ki gös ter di ler. O tu ru mu yö ne ten Baþ kan ve ki li Sa dýk Ya kut, gö rev li le re çe len gi al ma ta li ma tý ve rir ken, AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ i se, Bu ra sý þov ye ri de ðil, þo vu dý þa rý da yap sýn! Bu ra da böy le saç ma bir þey ol maz! Sa yýn Baþ kan, ha ný me fen di ha ný me fen di lik yap sýn, ha ný me fen di li ði ni bil sin, ha ným gi bi dav ran sýn! Tor na dan çýk ma gi bi ol ma sýn! Ta li mat lar la iþ yap ma sýn! A yýp! di ye tep ki gös te rir ken, AKP Sam sun Mil let ve ki li Fa tih Öz türk A lýn bu nu gö tü rün di ye rek çe len gi A rýt man a u zat tý. A rýt man al ma yýn ca da çe len gi CHP sý ra la rý na doð ru at tý. Bu se fer de CHP li ler mil let ve ki li ne Ni ye a tý yor sun di ye tep ki gös ter di. CHP li ve AKP li mil let ve kil le ri nin bir bir le ri ü ze ri ne yü rü me le ri ve kar þý lýk lý laf at ma la rýn so nu gel me yin ce Ya kut o tu ru ma a ra ver di. A ra dan son ra da çe lenk me se le si gün de me gel me di, a ma Mec lis ge nel ku ru lun da ya þa nan bu si yah çe lenk bý rak ma pro tes to su ta ri he geç miþ ol du.

6 6 EKONOMÝ MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 11 MART 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5850 ÖN CE KÝ GÜN 1,5870 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2010 ÖN CE KÝ GÜN 2,1850 DÜN 72,50 ÖN CE KÝ GÜN 72,25 DÜN 486,23 ÖN CE KÝ GÜN 484,57 p p p Abdullah Çelik, Cemil Özdemir'in yerine getirildi. Bank As ya nýn ye ni ge nel mü dü rü Çe lik BANK As ya Ge nel Mü dü rü ve Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ce mil Öz de mir in ye ri ne Ab dul lah Çe lik in ge ti ril di ði a çýk lan dý. Bank As ya dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da Ce mil Öz de mir in, ge nel mü dür lük ve Yö ne tim Ku ru lu ü ye li ði gö rev le rin den ken di is te ðiy le ay rýl dý ðý, bu nun ü ze ri ne, ge nel mü dür lük gö re vi ne Tür ki ye Kal kýn ma Ban ka sý AÞ Yö ne tim Ku ru lu baþ kan lý ðý ve ge nel mü dür lü ðü gö rev le ri ni i fa et miþ o lan Ab dul lah Çe lik in a tan ma sý na i liþ kin Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu na (BDDK) baþ vu ru da bu lu nul ma sý na Bank As ya Yö ne tim Ku ru lu nca ka rar ve ril di ði bil di ril di. E ko no mi Ser vi si Kar, zi raî mü ca de lede çiftçiye yardýmcý oldu YURT ge ne lin de et ki li o lan kar ya ðý þý sebebiyle, top ra ðýn al týn dan çý ka ma yan fa re le rin bir ço ðu nun te lef ol du ðu bil di ril di. Kon ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðü Bit ki Ko ru ma Þu be Mü dü rü Ce lal Yýl dýz, çift çi le rin baþ düþ ma ný o la rak bi li nen tar la za rar lý la rýn dan fa re le rin ö zel lik le 1-2 yýl dýr hýz lý þe kil de ço ðal dý ðý ný ha týr lat tý. Son gün ler de ül ke ge ne lin de et ki li o lan kar ya ðý þý nýn fa re le rin ço ðal ma sý ný en gel le di ði ni i fa de e den Yýl dýz, Ya ðan kar lar, yü zey de ki de lik le ri dol dur du, top ra ðýn al týn da ka lan fa re ler yü ze ye çý ka ma dý. Do la yý sýy la yi ye cek bu la ma dýk la rý i çin bir ço ðu te lef ol du. Da ha son ra kar lar e ri ye rek de lik le rin i çi suy la dol du. De lik le rin suy la dol ma sý da fa re le rin za yi at la rý ný ar týr dý de di. Yýl dýz, Kar ya ðý þý nýn ü rün le rin be re ket li ol ma sý nýn ya ný sý ra zi rai mü ca de le de de o lum lu et ki si ol du. Bu an lam da kar ya ðý þý ve so ðuk ha va lar çift çi yi se vin dir di di ye ko nuþ tu. Kon ya / a a Dev plat form, Ýs tan bul Bo ða zý ndan geç ti KA RA DE NÝZ DE pet rol ve do ðal gaz a ra mak i çin ge tir ti len Le iv E i riks son ad lý son daj plat for mu, Nor veç e dön mek ü ze re Ýs tan bul Bo ða zý ndan ge çiþ yap tý. TPA O ve Pet rob ra si çin ta ra fýn dan Nor veç ten ge tir ti len dev plat form, dün sa bah sa at le rin de Ka ra de niz den Ýs tan bul Bo ða zý na gi riþ ya pa rak, ön ce Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü, ar dýn dan da 1. Bo ða zi çi Köp rü sü nün al týn dan ge çe rek Mar ma ra De ni zi ne u laþ tý. Rö mor kör ler eþ li ðin de yak la þýk 2 sa at te ge çi þi ni ta mam la yan plat form, köp rü le rin al týn dan ge çi þi sý ra sýn da ba týr ma sis te mi uy gu la na rak yük sek li ði a zal týl dý. Le iv E i riks son un ge çi þi, Ýs tan bul lu lar ta ra fýn dan il giy le iz len di. Ýstanbul / a a Ý TÝ CÜ nden Öz türk a çýk la ma sý ÝS TAN BUL Ti ca ret Ü ni ver si te si (Ý TÝ CÜ) Ba sýn Mü þa vir li ði, geç miþ te ya þa nan ve mah ke me ye in ti kal et miþ bir ha di se nin ye niy miþ gi bi ha ber mer kez le ri ne ser vis e dil me si nin dü þün dü rü cü bir ge liþ me ol du ðu nu be lirt ti. ÝTÝCÜ Ba sýn Mü þa vi ri Meh met Ca ný tat lý, 11 Mart 2011 ta ri hin de ba zý ha ber si te le rin de, Ýs tan bul Ti ca ret Ü ni ver si te si nde U lus la ra ra sý E ko no mik Ku ru luþ lar ad lý der sin ho ca sý o lay ya ra ta cak bir o la ya im za at tý baþ lýk lý ha ber le re yer ve ril di ði ni bil dir di. Ha be re ko nu o lan o la yýn 2 yýl ön ce mey da na gel di ði ni ve ye ni bir ge liþ me ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Ca ný tat lý, söz ko nu su o la yý mey da na gel di ði gün ler de mah ke me ye in ti kal et ti ði ni vur gu la dý. Ha ber de a dý ge çen Doç. Dr. Ýb ra him Öz türk ün ü ni ver si te nin a ka de mik kad ro sun da yer al ma dý ðý nýn da al tý ný çi zen Ca ný tat lý, þun la rý kay det ti: O la yýn geç miþ te ya þan dý ðý na da ir ger çek lik, ha ber i çe ri sin de yer a lan, 18 Mart Sa lý ve dö ne min rek tö rü nün is mi nin a nýl dý ðý bö lüm le de a pa çýk or ta da dýr. Ka mu o yu nun bil gi si ne say gýy la su na rýz. Ýs tan bul / Ye ni As ya TEÞEKKÜR Rahmet-i Rahman'a tevdi ettiðimiz annemizin cenazesine katýlan, telefonla veya ziyaretle taziyede bulunan dostlarýmýza teþekkür eder. Allah razý olsun der, duâlarýnýzý bekleriz. Sazak Ailesi adýna Zafer Sazak ANKARA ÝSTANBUL ALTIN BORSASI Üyelik Belgesi Ýstanbul Altýn Borsasý Yönetim Kurulu Kararý ile MISIRKANLI DÖVÝZ VE KIYMETLÝ MADENLER TÝCARETÝ A.Þ.'NE Ýstanbul Altýn Borsasý'nda Üye olarak faaliyette bulunma izni 20 Ocak 2011 tarihinde verilmiþtir. OSMAN SARAÇ BAÞKAN (V.) Üye No: B: Hal kýn ya rý sý ge çin me der din de TÜ ÝK ÝN VE RÝ LE RÝ NE GÖ RE, HAL KIN YÜZ DE 46,2 SÝ GE LÝ RÝY LE ÝH TÝ YA CI NI KAR ÞI LA YA MI YOR. AS GA RÝ ÜC RET LÝ LE RÝN YÜZ DE 73,1 Ý ZOR GE ÇÝN DÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TÝR KEN, KA LA BA LIK A Ý LE LER DA HA DA ZOR LA NI YOR. TÜR KÝYE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, hal kýn yüz de 46,2 si ge li riy le ih ti ya cý ný kar þý la mak ta zor la ný yor. TÜ - ÝK in Ya þam Mem nu ni ye ti A raþ týr ma sý nýn 2010 yý lý so nuç la rýn dan yap tý ðý he sap la ma ya gö re, ül ke ge ne lin de ha ne halk la rý nýn yüz de 13,1 i ge li riy le ha ne hal ký ih ti yaç la rý ný çok zor, yüz de 33,1 i de zor kar þý la dý ðý ný be lirt ti. Ge çim zor lu ðu ya þa ma dý ðý ný be lir ten le rin o ra ný yüz de 39,6, ge çi mi ni ko lay sað la dý ðý ný be lir ten le rin o ra ný yüz de 12,3, çok ko lay ge çin di ði ni be lir ten le rin o ra ný da yüz de 1,9 ol du. Ge lir grup la rý i ti ba riy le ha ne halk la rý nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ma dü ze yi ne ba kýl dý ðýn day sa, as ga ri üc ret li le rin du ru mu dik ka ti çek ti. Ge li ri 630 li ra ya ka dar o lan bu gru bun yüz de 30,7 si çok zor, yüz de 42,4 ü de zor ge çin di ði ni bil dir di. Bu grup ta ki ler den yüz de 22,4 ü ge çi mi ni or ta dü zey de sað la dý ðý ný i fa de e der ken, yüz de 4,3 ü ko lay, yüz de 0,3 ü de çok ko lay ge çi ne bil di ði ni söy le di. Bu o ran lar ay lýk ge li ri 3 bin 851 li ra ve ü ze ri o lan grup ta i se tam ter si yön de sý ra lan dý. Bu ke sim i çin de ge çin mek te çok zor la nan bu lun maz ken, zor lan dý ðý ný be lir ten le rin o ra ný yüz de 4,6 da kal dý. Söz ko nu su gru bun yüz de 29,7 si or ta, yüz de 47,2 si ko lay, yüz de 18,5 i de çok ko lay ay so nu nu ge ti re bil di ði ni kay det ti. KA MU ku rum ve ku ru luþ la rý, 23 bin 968 ye ni me mur a la cak. Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý ndan (DPB) a lý nan bil gi ye gö re, Baþ kan lýk ka mu ya bu yýl a çýk tan a ta ma yo luy la a lý na cak dev let me mur la rý nýn ku ru luþ lar i ti ba riy le da ðý lý mý ný be lir le di. Ye ni me mur la rýn 18 bin 395 i ge nel büt çe li ku ru luþ lar da, 11 i Yük sek Öð re tim Ku ru lu ve ÖSYM de, 4 bi ni yük sek öð re tim ku rum la rýn da, bin 162 si ö zel büt çe li i da re ler de, 400 ü de Sos yal Gü ven lik Ku ru - A Ý LE LER GE ÇÝ M SIKINTISI ÇEKÝYOR Ha ne hal ký ný o luþ tu ran ki þi sa yý sý na gö re ge çin me dü ze yi ne ba kýl dý ðýn da i se 7 ki þi ve ü ze rin de ki gru - bun a ðýr lý ðý dik ka ti çek ti. 7 ki þi ve ü ze rin de ki ha ne halk la rýn da ko lay ve çok ko lay ge çi ne bil di ði ni be lir - ten kim se ol ma dý. Bu gru bun yüz de 39,8 i çok zor, yüz de 7,4 ü zor, yüz de 52,9 u or ta dü zey de ge çi mi ni sað la ya bil di ði ni kay det ti. 4 ki þi ye ka dar ha ne ler de zor ge çin di ði ni be lir ten le rin o ra ný yak la - þýk yüz de 50 dü ze yin de ol du. Bu grup lar da or ta dü zey de ge çi mi ni sað la dý ðý ný be lir ten le rin o ra ný da yüz de ci va rýn da ol du. Ko lay ve çok ko lay ge çi nen ler yüz de se vi ye sin de kal dý. An ka ra/a a Ka mu ya, 24 bin me mur a lý na cak mu nda (SGK) is tih dam e di le cek de en faz la me mur a la cak ku ru luþ, 10 bin 500 me mur la Mil li E ði tim Ba kan lý ðý o la cak. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ný 800 me mur la Sað lýk Ba kan lý ðý ve Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý iz le ye cek. A da let Ba kan lý ðý i le Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk E sir ge me Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ðü 700, Ma li ye Ba kan lý ðý 650, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý 600, Güm rük Müs te þar lý ðý 500, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý i le Ta pu ve Ka das tro Ge nel Mü dür lü ðü 400, Ka ra yol - En gü ve ni lir mar ka ö dü lü Bey pa za rý Ma den Su yu na MA DEN su yun da en gü ve ni lir mar ka ö dü lü Bey pa za rý Ma den Su yu na ve ril di. Ta rým ve Köy iþ le ri Ba ka ný M. Meh di E ker hi ma ye sin de An ka ra da ger çek leþ ti ri len tö ren le, I I.U lu sal Gü ve ni lir Gý da Zir ve si Ö dül le ri sa hip le ri ne ve ril di. Ta rým ve Köy iþ le ri Ba kan lý ðý i le e ko no mi iþ dün ya sý der gi si ta ra fýn dan i kin ci si dü zen le nen ve ge le nek sel ha le ge ti ri len zir ve ve ö dül tö re ni ne mil let ve kil le ri, bü rok rat lar, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri ve gý da sek tö rü tem sil ci le ri i le çok sa yý da da vet li nin ka týl dý. Ge ce de gý da sek tö rün de fa a li yet gös te ren 30 ci va rýn da fir ma ya, de ði þik ka te go ri ler de ö dül ve ril di. Ma den su yu ka te go ri sin de, 2011 yý lý en gü ve ni lir mar ka ö dü lü nü Bey pa za rý Ma den Su yu Ýþ let me si Yö ne tim ku ru lu Baþ ka ný Ni ya zi Er can a, Ta rým ve Köy Ýþ le ri Ba ka ný Meh di E ker ver di yý lýn da al dý ðý 4 ö dül le ka li te si ni is pat la yan fir ma her se ne ken di ni ge liþ ti re rek in san sað lý ðý na hiz met et me ye gay ret gös te ri yor. 54 se ne dir ü ret ti ði ü rün ler de ka li te yi su nan Bey pa za rý Ma den Su yu 2011 yý lý na hýz lý bir gi riþ ya pa rak li mon, el ma, çi lek, ve viþ ne a ro ma lý ma den su yu çe þit le ri ne se ne ba þýn da pi ya sa ya sun muþ ol du ðu yüz de 100 do ðal mey ve a ro ma lý nar lý ve c vi ta min li li mon lu ma den su la rý ný da ek le ye rek tü ke ti ci be ðe ni si ni ka za ný yor. Bey pa za rý, 17 ül ke ye yap tý ðý ih ra cat la rýy la 2010 AB ka li te ö dü lü a lan tek ma den su yu mar ka sý ol ma yý da ba þar dý. E ko no mi Ser vi si BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2011/35 E SAS. 2011/22 KA RAR. Da va cý Pý nar Os man ta ra fýn dan da va lý nü fus müd. A ley hi ne a çý lan so yi sim tas hi hi da va sýn da, Mah ke me mi zin 14/02/2011 gün ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce: Da va nýn ka bü lü i le, Ri ze i li, Ý yi de re il çe si, Ya lý köy kö yü C. 151, H. 77'de nü fu sa ka yýt lý Ze ki ký zý Gü lay'dan ol ma 15/03/1985 d.lu Pý nar Os man'ýn Os man o lan SO YA DI NIN OS - MAN LI O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: la rý Ge nel Mü dür lü ðü 225 me mur a lý mý ya pa cak. U laþ týr ma Ba kan lý ðý, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý i le Dev let Su Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü 200, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nda da 180 me mur i þe a lý na cak. Ge nel Büt çe li Ý da re ler de en az me mur a lý mý ya pa cak ku ru luþ i se 2 me mur i le Pet rol Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü o la cak. A i le ve Sos yal A raþ týr ma lar Ge nel Mü dür lü ðü ne 3, Ba sýn Ya yýn ve En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðü ne i se 5 me mur a lý na cak. Gür cis tan ya tý rým cý la ra fýr sat su nu yor TÜR KÝ YE i çin Kaf kas ya ve Türk Cum hu ri yet le ri ne a çý lan ka pý ko nu mun da o lan Gür cis tan, bu ül ke ye ya tý rým yap ma yý dü þü nen i þa dam la rý i çin ye ni fýr sat lar su nu yor. Çe þit li kay nak lar dan der le nen bil gi le re gö re, Gür cis tan e ko no mi sin de te mel den ge ler ye ri ne o tur ma ya baþ la dý. Pa ra pi ya sa la rý ek sik lik le re rað men is tik rar lý bir hal al dý. Ti ca ri a çý dan do ðu blo ku ül ke le ri ne gö re da ha can lý o lan Gür cis tan, hal kýy la bir lik te ser best e ko no mi ye da ha hýz lý u yum sað la dý. Baþ ta A zer bay can ve Er me nis tan ol mak ü ze re Rus ya Fe de ras yo nu ve bü tün böl ge ül ke le ri nin ti ca ret i çin bu luþ tuk la rý bir kav þak ül ke o lan Gür cis tan, e ði til miþ ve ça lýþ ma di sip li ni o lan bir nü fus a van ta jý na sa hip. Ser best pi ya sa e ko no mi si ne geç me ça ba sý i çe ri sin de o lan bu ül ke nin ge rek li ü re tim te sis le ri ne sa hip o la bil me si i çin ser ma ye ve ya tý rým ya pa cak gi ri þim ci le re ih ti yaç du yu lu yor. Tür ki ye i le kom þu ol ma sý ve i yi i liþ ki ler i çe ri sin de bu lun ma sý a çý sýn dan Gür cis tan'ýn, Türk i þa dam la rý i çin ye ni fýr sat lar ta þý dý ðý ve ken di ne has a van taj la rý o lud ðu kay de di li yor. Trab zon / a a TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) Ýl Dü ze yin de Te mel Ýþ gü cü gös ter ge le ri ne gö re, Tür ki ye ge ne lin de iþ siz lik o ra ný nýn yüz de 14 ol du ðu 2009 yý lýn da, yüz de 26.5 i le iþ siz lik o ra ný nýn en yük sek ol du ðu il o la rak a çýk la nan A da na da, iþ siz le rin ö nem li bir bö lü mü nün be lim að rý yor ge rek çe siy le ma sa ba þý dý þýn da baþ ka iþ is te me dik le ri bil di ril di. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan 81 il a ra sýn da ya pý lan de ðer len dir me so nu cun da ge çen yýl ki ça lýþ ma la rýn dan do la yý per for mans ö dü lü a lan ÝÞ KUR A da na Ýl Mü dü rü Ha þim Mey dan, A da na nýn her ne ka dar iþ siz lik te re kor kýr sa da iþ siz le rin pro fi li in ce len di ðin de ö nem li bir bö lü mü nün va sýf sýz ve ne iþ o lur sa ya pa rým di yen ler den an cak, iþ bu lun du ðun da da TEK KÝÞÝNÝN YOKSULLUK SINIRI LÝRA TÜR KÝYE Ka mu Ça lý þan la rý Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (Tür ki ye Ka mu-sen), Þu bat a yýn da tek ki þi nin yok sul luk sý ný rý ný bin 510 li ra 47 ku ruþ o la rak a çýk la dý. Tür ki ye Ka mu-sen den ya pý lan a çýk la ma da, Þu bat a yý na a it as ga ri ge çim en dek si he sap la ma la rý na gö re, dört ki þi lik bir a i le nin as ga ri ge çim sý ný rý nýn i se 3 bin 24 li ra 84 ku ru þa yük sel di ði be lir til di. So nuç la rýn, dört ki þi lik bir a i le nin as ga ri ge çim sý ný rý nýn bir ön ce ki a ya gö re yüz de 0,47 o ra nýn da art tý ðý ný or ta ya koy du ðu be lir ti len a çýk la ma da, ça lý þan tek ki þi nin aç lýk sý ný rý nýn i se O cak a yý na gö re yüz de 0,09 ar týþ la bin 152 li ra 90 ku ruþ ol du ðu kay de dil di. A çýk la ma da, 4 ki þi lik bir a i le nin sað lýk ku ru luþ la rý nýn be lir le di ði gi bi sað lýk lý bir bi çim de bes le ne bil me si i çin ge rek li har ca ma nýn Þu bat 2011 ve ri le ri ne gö re, gün lük 23 li ra 91 ku ruþ ol du ðu be lir len miþ tir. A i le nin ay lýk gý da har ca ma sý top la mý i se 717 li ra 21 ku ruþ ol muþ tur. Þu bat 2011 i ti ba rýy la or ta la ma bin 545 li ra 4 ku ruþ üc ret a lan bir me mu run a i le si i çin yap tý ðý gý da har ca ma sý, ma a þý nýn yüz de 46,4 ü nü o luþ tur muþ tur. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu ve ri le rin de bu lu nan ko nut gi de ri i se Þu bat a yý or ta la ma ma a þý nýn yüz de 31,9 u na denk gel miþ tir de nil di. Ö zel Büt çe li Ý da re ler i çin de Yük se köð re tim Ku ru lu ve ÖSYM 11 me mur a la cak. Yük se köð re tim ku rum la rý i çin de en faz la me mu ru Ak de niz Ü ni ver si te si, Düz ce Ü ni ver si te si ve Ri ze Ü ni ver si te si a la cak. Söz ko nu su ü ni ver si te ler de 60 me mur i þe baþ la ya cak. Ö zel Büt çe li Di ðer Ý da re ler de i se en faz la me mur a lý mý ný Yük sek Öð re nim Kre di ve Yurt lar Ku ru mu Ge nel Mü dür lü ðü ya pa cak. Söz ko nu su ku rum da 600 ye ni me mur ça lý þa cak. Ankara / a a A ra ma yý da bil mi yor lar, iþ de be ðen mi yor lar be ðen me yen ler den o luþ tu ðu nu be lirt ti. Mey dan, iþ siz le rin ö nem li bir bö lü mü nün be lim að rý yor gi bi kla sik ge rek çe ler le ma sa ba þý dý þýn da i þi ka bul et me dik le ri ni i fa de e de rek, Oy sa ki uz man la rýn da be lirt ti ði gi bi sü rek li ma sa ba þýn da o tur mak bel að rý sý ný te tik ler. Bu se beb le bu gibi ma ze ret le ri i nan dý rý cý bul mu yo ruz de di. Ýþ siz le ri aç týk la rý kurs lar la ka li fi ye e le man ha li ne ge tir dik le ri ni vur gu la yan Mey dan, Yap tý ðý mýz tes pit le re gö re, iþ siz le rin iþ a ra ma be ce ri le ri de yok, ken di le ri ni i fa de e de mi yor lar. Bu se beb le 2006 da 5 bin 188 ki þi ye iþ a ra ma be ce ri le ri e ði ti mi ve ri lir ken bu sa yý ge çen yýl 6 bin 442 ye yük sel di di ye ko nuþ tu. Mey dan, 11 ki þi lik e kip le ri nin iþ siz le re iþ a ra dýk la rý na da dik ka ti çe kti. Adana / a a

7 Y DÜNYA 7 Tah li ye em ri n JA PON YA Baþ ba ka ný Na o to Kan ýn, nor ma lin 8 kat ü ze rin de ki rad yo ak ti vi te o ra ný ne de niy le bir san tra lin 10 ki lo met re ya rý ça pý ci va rýn da ki le rin tah li ye si i çin e - mir ver di ði bil di ril di. Ja pon Ji ji a jan sýn da Sa na yi Ba kan lý ðý na da yan dý rý lan ha ber de, ül ke nin ku zey do ðu sun da ki san tral de sý - zýn tý ris ki bu lun du ðu da be lir til di. Kyo do a jan sýn da ki ha ber de i se, rad yo ak ti vi te nin nor ma lin bin kat ü ze rin de ol du ðu be lir til - di. Ha ber de, kay nak o la rak bir gü ven lik ko mi te si gös te ril di. Tok yo/a a Ka pý la rý pen ce re le ri ka pa týn çað rý la rý n JA PON YA'DA KÝ Fu ku þi ma 1 no lu nük le - er e lek trik san tra lin de ki pat la ma da bir çok san tral ça lý þa ný nýn ya ra lan dý ðý bil di ril di. Dev let te le viz yo nu NHK de ki ha ber de, san tral de ki re ak tö rün ça tý sý nýn ve du var la - rý nýn çök tü ðü be lir ti lir ken, te le viz yon da, sý zýn tý ya kar þý pen ce re ve ka pý lar da ko ru - yu cu ön lem ler a lýn ma sý yö nün de çað rý lar ya pýl ma ya baþ lan dý. Tok yo/a a ABD so ðu tu cu gön der me miþ n ABD or du su nun, dep rem den ha sar gö - ren Ja pon nük le er san tra li ne so ðu tu cu gön der me di ði bil di ril di. ABD li bir yet ki li Ja pon ya nýn bu yön de bir ta lep te bu lun - du ðu nu, an cak son ra tek ba þý na ko nu nun üs te sin den gel di ði ni söy le di. ABD Dý þiþ le - ri Ba ka ný Hil lary Clin ton i se da ha ön ce yap tý ðý a çýk la ma da, bir nük le er san tra le so ðu tu cu mal ze me gön der dik le ri ni i fa de et miþ ti. Was hing ton/a a Sü per it fa i ye ci ler Fu ku þi ma yo lun da n JA PON hü kü me ti, Fu ku þi ma 1 no lu nük - le er e lek trik san tra lin de mey da na ge len pat - la ma nýn ar dýn dan san tra le sü per it fa i ye ci le - rin gön de ril di ði ni du yur du. Kyo do a jan - sýn da ki ha ber de i se, san tral de ki rad yo ak ti vi - te o ra ný nýn bir sa at te bir yýl lýk se vi ye nin e þi - ði ne gel di ði bil di ril di. Tok yo/a a Ka os ye ri ne dü zen ha kim n TOK YO'DA ha ya týn nor ma le dön dü ðü göz le nir ken, met ro ve ba zý hat lar dý þýn - da tren se fer le ri nin baþ la dý ðý gö rü lü yor. Dip lo ma tik kay nak lar, Türk ba sý nýn da bah se di le nin ak si ne, baþ þehirde ön ce ki ge ce ki keþ me ke þe gö re ka os ye ri ne bir dü zen ha va sý nýn ha kim ol du ðu nu ak ta - rý yor. Ay rý ca baþ kent te ki Na ri ta ve Ha - ne da ha va a lan la rýn dan iç ve dýþ hat u - çuþ la rý ya pý lý yor. Tok yo/a a BM den sý nýr lý yar dým ta le bi n BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM), 8,9 luk dep - re min vur du ðu Ja pon ya nýn sa de ce sý nýr lý bir sa yý da a ra ma-kur tar ma e ki bi ta le bin de bu lun du ðu nu bil dir di. BM Ýn sa ni Ý liþ ki ler Ko or di nas yon Da i re si (OC HA) söz cü sü E - li sa beth Byrs, Ce nev re de Re u ters a yap tý ðý a çýk la ma da, Ja pon ya, sa de ce bir a vuç do lu - su u lus la ra ra sý a ra ma kur tar ma e ki bi ta le - bin de bu lun du de di. BM den da ha ön ce ya pý lan a çýk la ma da, 45 ül ke den 68 a ra ma kur tar ma e ki bi nin ha zýr da bek le til di ði bil - dir miþ ti. Ce nev re/a a 4 tren le i le ti þi m ke sil di n JA PON YA'DA dep re min ar dýn dan o lu - þan, yük sek li ði 10 met re ye ka dar u la þan dev dal - ga lar ev le ri ve a - raç la rý ö nü ne ka týp sü rük - ler ken, e ki - le bi lir a lan - la rý da su al týn da bý - rak tý. Kyo - do ha ber a jan sý, ül ke - nin ku zey do - ðu sun da ki ký yý þe ri din de yol a - lan 4 tren le i le ti þi - min ke sil di ði ni du yur du. Kyo do, da ha ön ce i se bir tre nin ray dan çýk - tý ðý ný, bir tre nin i se ka yýp ol du ðu nu bil dir - miþ ti. Ye rel ba sýn da yer a lan ha ber ler de 100 ki þi yi ta þý yan bir ge mi nin de dev dal ga lar ta - ra fýn dan sü rük len di ði kay de dil di. Tok yo/a a Ka yýp ge mi bu lun du n JA PON YA'DA önceki gün meydana gelen þid det li dep re min ar dýn dan o lu þan tsu na mi nin dev dal ga la rý na ka pý lýp kay - bo lan ge mi nin bu lun du ðu, yol cu la rý nýn sað sa lim ol du ðu bil di ril di. Ji ji a jan sý nýn ha be ri ne gö re, ge mi de ki 81 yol cu or du ve sa hil gü ven lik he li kop ter le ri ta ra fýn - dan kur ta rýl dý. Ge mi nin Mi ya gi böl ge - sin de bu lun du ðu kay de dil di. Tok yo/a a Nükleer korku JAPONYA DA FUKUÞÝMA NÜKLEER SANTRALLERÝNDE RADYOAKTÝF SIZINTI TESPÝT EDÝLDÝ. SOÐUTMA SÝSTEMÝ ÇÖKTÜ. OHAL ÝLÂN EDÝLDÝ. HALK TAHLÝYE EDÝLÝRKEN, DÜNYANIN GÖZÜ JAPONYA NIN ÜZERÝNDE. JAPONYA'DA 8,9 bü yük lü ðün de ki dep - rem ve tsu na mi a fe tin den son ra i ki nük - le er e ner ji san tra li so ðut ma sis tem le ri ça - lýþ ma dý ðý i çin ta ma men ka pa týl dý, top lam 5 nük le er e ner ji san tra li nin ça lýþ ma sý dur - du rul du. Ja pon Nük le er Gü ven lik Ku ru - mu, Ja pon ya nýn ku zey do ðu su nu vu ran 140 yýl dýr kay de dil miþ en bü yük dep - rem de, Fu ku þi ma 1 ve Fu ku þi ma 2 san - tral le rin den çý kan bu har da rad yo ak tif sý - zýn tý sap tan dý ðý ný, bu san tral le rin ya ný sý - ra üç nük le er san tra lin da ha ka pa týl dý ðý ný a çýk la dý. Fu ku þi ma nýn i ki bi ri min de e lek - trik ke sin ti si yü zün den so ðut ma sis te mi çök tü ve o la ða nüs tü hal i lan e dil di. Dep - rem de ö lü ve ka yýp sa yý sý bi ni aþ tý. NÜK LE ER E LEK TRÝK SAN TRA LÝN DE PAT LA MA NÜK LE ER E RÝ ME Ji ji ha ber a jan sý, po li se da ya na rak, Ja pon ya da, Fu ku - þi ma 1 no lu nük le er e lek trik san tra lin den ge len pat la - ma se si nin ar dýn dan du man la rýn yük sel di ði bil di ril di. Da ha ön ce ki sa at ler de nük le er re ak tör de e ri me ol du - ðu u ya rý sýn da bu lu nu lan Tok yo E lek trik þir ke ti nin (TEP KO) Fu ku þi ma nük le er san tra lin den pat la ma se - si du yul du ðu nu ve te sis ten du man la rýn yük sel di ði ni be lirt ti. Ja pon ya da ön ce ki gün þid det li dep re min ar - dýn dan ku zey do ðu ký yý la rý ný tsu na mi nin vur ma sýn - dan son ra nük le er re ak tör de ha sar mey da na gel miþ - ti. Nük le er san tral de rad yas yon sý zýn tý sý ris ki nin i se az ol du ðu kay de dil miþ ti. Tok yo/a a Ja pon ya da ön ce ki gün mey da na ge len 8,9 bü yük lü ðün de ki dep rem den son ra bir nük le er san tral de e ri me nin muh te mel ol du ðu bil di ril di. Ja pon ya nük le er gü ven lik ko mis yo nun dan Ryo hei Þi o mi, yet ki li le rin dep rem den et - ki le nen Fu ku þi ma Da i-ic hi nük le er san tra lin de e ri me o lup ol ma dý ðý ný kon trol et ti ði ni söy le di. Þi o mi, nük le er san tral de e ri me ol sa bi le, bu nun 10 ki lo met re ya rý ça pý i çin de ki in san la rý et ki le me ye ce ði - ni, böl ge de ya þa yan 51 bin ki þi nin ço ðu nun tah li ye e dil di ði - ni i fa de et ti. Fu ku þi ma Da i-ic hi nük le er san tra li nin so ðut - ma sis te mi çok þid det li dep rem den son ra bo zul muþ tu. Sen da i/a a Ö lü ve ka yýp sa yý sý ar tý yor 140 yýl dýr ül ke de öl çü len en bü yük dep rem le sar sý lan Ja pon ya da ö lü sa - yý sý git gi de ar tý yor. Ja pon ba sý ný, tsu - na mi dal ga la rýn da bo ðu lan lar la bir - lik te ö lü sa yý sý nýn bi ni ge çe ce ði ni bil - di ril di. Ja pon ya da dün mey da na ge - len 8,9 bü yük lü ðün de ki çok þid det li dep rem de ö len le rin sa yý sý res mi ra - kam la ra gö re 413. Ja pon yet ki li le ri, dep rem den son ra þim di ye ka dar 784 ki þi nin ka yýp ol du ðu nun tes pit e dil di ði ni, ya ra lý sa yý sý - nýn i se bin 128 ol du ðu nu söy le di. Bu na ek o la rak po - lis, dep re min mer kez üs sü - ne en ya kýn kent o lan Sen - dai sa hil le rin de 200 i la 300 ki þi nin ce se di nin bu lun du - ðu nu kay det ti. Bu a ra da bi lin - me yen sa yý da ce se din de en kaz ve mo loz la rýn al týn da ol du ðu sa - ný lý yor. Kur tar ma gö rev li le ri nin i se dep re min en kö tü vur du ðu böl ge le re he nüz u la þa ma dý ðý bil di ri li yor. Ja pon ya bu gün bü yük ve as ker des - tek li bir kur tar ma o pe ras yo nu baþ lat - tý. Ja pon ya Baþ ba ka ný Na o to Kan, dep re min ar dýn dan kur tar ma ve ya - ra la rý sar ma ça lýþ ma la rý i çin 50 bin as ker gö rev len dir dik le ri ni a çýk la dý. Na o to Kan, top lam 190 as ke ri u çak la 25 ge mi nin dep rem den et ki le nen böl ge ye gön de ril di ði ni i fa de et ti. Ja - pon ya nýn beþ böl ge sin de 215 bin ki - þi nin bin 350 ge çi ci ba rý nak ta ya þa dý - ðý be lir ti lir ken, dep rem den bu ya na ço ðu ül ke nin ku zey do ðu sun da ol mak ü ze re bir mil yon dan faz la e ve su ve ri - le me di ði bil di ril di. Sen dai /a a Fe lâ ke tin ça pý tam o la rak bi lin mi yor JA PON YA DA mey da na ge len dep rem ve tsu na mi fe lâ ke ti nin ar dýn dan böl ge de ki bir çok nük le er san - tral a cil du ru ma ge çer ken, fe lâ ket böl ge si ne þu an - da u la þý mýn müm kün ol ma dý ðý be lir ti li yor. Dip lo - ma tik kay nak lar dan a lý nan bil gi ye gö re, ö zel lik le Mi ya gi vi lâye tin de ve Fu ki þi ma böl ge sin de mey da - na ge len fe lâ ke tin ça pý tam o la rak bi lin mi yor. Kay - nak lar, Fu ki þi ma da bu lu nan nük le er san tra lin 1 nu - ma ra lý re ak tö rün de so ðut ma so ru nu bu lun du ðu nu ve ye dek je ne ra tör ler de de sý kýn tý çe kil di ði ni kay - det ti. Ay rý ca Ja pon ya da san tral le rin fa a li ye ti ni dur - dur ma sý se be biy le hü kü met, e lek trik ta sar ru fu na dik kat e dil me si u ya rý sý yap tý. Ben zi ne ge ti ri len ký - sýt la ma çer çe ve sin de de va tan daþ lar, a raç la rý na en faz la 15 lit re ben zin a la bi le cek. Böl ge de ki kur tar ma ça lýþ ma la rý nýn Ja pon ya Öz Sa vun ma Kuv vet le ri (Ja - pon ya or du su) ön cü lü ðün de ya pýl dý ðý ný be lir ten ay - ný kay nak lar, böl ge ye 20 bin as ker, 190 u çak ve 25 ge mi nin gön de ril di ði ni ve kur tar ma ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü nü an lat tý. Baþ ba kan Na o to Kan, yap tý ðý a - çýk la ma da böl ge ye sevk e di le cek as ker sa yý sý nýn 50 bi ni bu la ca ðý ný kay det ti. Tok yo/a a Japonya, 2 metre kaydý, 70 cm battý Ja pon ya nýn Tok yo Ü ni ver si te si Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sün de mi sa fir öð re tim gö rev li si o la rak bu lu nan Yrd. Doç. Dr. Ser dar Kü yük, Ja pon ya nýn dep rem ve tsu na mi fe lâ ke tiy le bir lik te son ve ri le re gö re ok ya nu sa 2 met re kay dý ðý ný ve 70 san ti met re ye re doð ru göç tü ðü nü söy le di. Dep rem ve tsu na mi hak kýn da ki gün cel ve ri le re i liþ - kin o la rak a çýk la ma ya pan Kü yük, dep re mi öl çen sis mik að la rýn dur du ðu nu ve a let sel o la rak el le rin de bü yük - lük öl çü sü bu lun ma dý ðý ný kay det ti. Kü yük, Tok yo nun ku ze yin de ki Tsu ku ba þeh rin de sis mik ve ri le rin öl çül dü - ðü ve iþ len di ði bir mer kez ol du ðu nu, an cak e lek trik ke sin ti si ve su bas ma sý se be biy le sis te min ak ti ve e di le me - di ði ni ve ve ri a lý na ma dý ðý ný kay det ti. Kü yük, GPS i le al dýk la rý ve ri le re gö re Sen dai böl ge si nin 2 met re de ni ze kay dý ðý ný ve 70 san ti met re ye re göç tü ðü nü be lirt ti. Kü yük, risk li böl ge ler de ki in san la rýn gü ven li böl ge le re ak - ta rýl dý ðý ný be lir te rek, þehir mer ke zi ne e lek trik ve su ve ril me ye baþ la dý ðý ný bil dir di. Tok yo/a a HABERLER O ba ma: A yak lan ma lar re form lar i çin fýr sat n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, A rap a yak lan ma - la rý nýn re form lar i çin bir fýr sat ol du ðu nu söy le di. O ba ma, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da ki li der le rin de ði þim sü re - ci ne yö nel me le ri ge rek ti ði be lirt ti ve böl ge de re - form lar i çin bu nun bü yük bir fýr sat ol du ðu nu i - fa de et ti. O ba ma, bu re form la rýn bü tün böl ge nin ya ra rý na ol du ðu nu da be lir tti.was hing ton/a a Kad da fi, Bin ga zi ye i ler li yor n KAD DA FÝ or du su nun, mu ha lif güç le ri nin ö - nem li di re niþ nok ta la rýn dan Ras la nuf i le Bre ga yý e le ge çir di ði be lir til di. A lý nan bil gi le re gö re, Kad - da fi or du su nun, a ðýr si lâh lar do nan mýþ yak la þýk 5 bin ki þi lik as ke ri güç le, ge ce bo yun ca sü ren ça týþ - ma la rýn ar dýn dan, Ras la nuf ve Bre ga yý e le ge çir - di ði bil di ril di. Kad da fi güç le ri ne, Ras la nuf ve Bre - ga da ki o pe ras yon sý ra sýn da u çak lar ve ge mi le rin de des tek ver di ði öð re nil di. Kad da fi bir lik le ri nin, Bin ga zi ye i ler le yiþ le ri nin de vam et ti ði kay de dil di. Bin ga zi/a a Silâhý býrakana af sözü n LÝB YA yö ne ti mi nin, si lâh la rý ný bý ra kan di re niþ - çi le re ge nel af tek li fin de bu lun du ðu bil di ril di. Dev le te a it el Þe ba bi ye te le viz yo nun da ya yým la - nan bir alt ya zý da, Si lâh la rý ný bý ra kan lar ce za lan - dý rýl ma ya cak. Ön ce ki ey lem le ri i çin Allah on la rý af fet sin i fa de le ri ne yer ve ril di. Ra bat/a a Af ri ka Bir li ði he yet o luþ tu ra cak n AF RÝ KA Bir li ði ül ke le rin den Gü ney Af ri ka, U - gan da, Mo ri tan ya, Kon go ve Ma li nin li der le ri nin, Lib ya da ki þid de tin so na er me si ne yar dým cý ol - mak i çin bir he yet o luþ tu ra ca ðý bil di ril di. Af ri ka Bir li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, o luþ tu rul duk tan he men son ra Lib ya ya gi de cek o lan he ye tin so ru - nun a ci len çö zül me si i çin bütün ta raf lar la bir a ra - ya ge le rek, ta raf lar a ra sýn da kap sam lý di ya log i çin uð ra þa ca ðý be lir til di. Ad dis A ba ba/a a Ash ton, Ka hi re de Lib ya yý gö rü þe cek n AV RU PA Bir li ði (AB) Dýþ Po li ti ka Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton, Lib ya da ki du ru mu A rap Bir li ði li der le riy le gö rüþ mek ü ze re Ka hi re ye gi de ce ði ni bil dir di. Cat he ri ne Ash ton, A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Amr Mu sa i le Lib ya ve böl ge nin di ðer ke sim le rin de ki du rum la il gi li iþ bir li ði ne da - ya lý yak la þý mý e le a la ca ðý ný söy le di. A rap Bir li ði li - der le ri nin Ka hi re de ya pa cak la rý top lan tý nýn gün - de min de, Lib ya ü ze rin de u çu þa ya sak böl ge i la ný - nýn tar tý þýl ma sý da bu lu nu yor. Go dol lo/a a Özel Temsilci gidiyor n BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Lib ya ya ö zel tem sil cisini gön der me ye ka rar ver di ði ni söy le di. Ge nel Sek re ter Ban, Lib ya da çý kan kri zin ar dýn - dan Ür dün ün es ki dý þiþ le ri ba ka ný Ab de li lâh El Ha tip'i Lib ya ya ö zel tem sil ci o la rak a ta mýþtý. Lib ya ö zel tem sil ci si El Ha tip de Lib ya da ki kri zin ba rýþ çýl o la rak çö zül me si yo lun da ki BM ça ba la rý - na kat ký da bu lun ma yý he def le di ði ni söy le di. Ban, ken di si nin de ge le cek haf ta Tu nus ve Mý sýr a gi - de ce ði ni bil dir di. Bir leþ miþ Mil let ler/a a Libya, Fransa ile iliþkilerini kesti n LÝB YA, Fran sa i le i liþ ki le ri ni kes ti. Lib ya Dý þiþ le - ri Ba kan Yar dým cý Ha lid Ka a im, Trab lus ta dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Fran sa i le dip lo ma - tik i liþ ki le ri as ký ya al ma ya ka rar ver dik. Fran sa hü - kü me ti nin Lib ya yý böl me ye yo ðun laþ tý ðý a çýk týr de di. Ka a im, ay rý ca ül ke nin in sa nî ih ti yaç la rý ný tespit etmek i çin BM nin bir in sa nî mis yo nu nun bu gün Lib ya da o la ca ðý ný da du yur du. Trab lus/a a Ber lus co ni: Kad da fi ik ti da rý as la bý rak maz n Ý TAL YA Baþ ba ka ný Sil vi o Ber lus co ni, Lib ya li - de ri Al bay Mu am mer Kad da fi nin Ý tal ya nýn mu - ha ta bý ol ma dý ðý ný an cak Kad da fi nin u lus la ra ra sý a da le te tes lim e dil mek ten en di þe et ti ði i çin ik ti - da rý as la bý rak ma ya ca ðý ný söy le di. Ber lus co ni, Brük sel de ki zir ve son ra sýn da dü zen le di ði ký sa ba sýn top lan tý sýn da Kad da fi u lus la ra ra sý top lu - mun ve Ý tal ya nýn mu ha ta bý de ðil dir. U lus la ra ra - sý Ce za Mah ke me si ne gön de ril me si ge rek ti ði söy len di ði an dan i ti ba ren Kad da fi as la ik ti da rý bý rak maz. Ay ný se beb ten do la yý sür gün de im - kân sýz de di. Kad da fi ye ya kýn lý ðýy la bi li nen Ber - lus co ni, Sa ný rým kim se o na fik ri ni de ðiþ tir te - mez i fa de si ni de kul lan dý. Brük sel/a a Sarkozy, Müslüman danýþmanýný kovdu n FRAN SA Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy, ik ti - dar par ti si nin, se çim ler ön ce si Ýs lâm ve La ik lik ko - nu su nu tar týþ ma ya aç ma ö ne ri si ne sert bir þe kil de kar þý çý kan Müs lü man da nýþ ma ný Ab dur rah man Dah ma ne ý kov du. Sar kozy nin, çe þit li lik ten so - rum lu da nýþ ma ný Dah ma ne, ba sý na yap tý ðý a çýk la - ma da, iþ ten çý kar týl ma sýy la, tek rar öz gür lü ðü ne ka - vuþ tu ðu nu be lir te rek, Müs lü man la rýn bu ül ke de o nur lu bir þe kil de ya þa ma sý i çin yap tý ðým mü ca de le - ye öz gür bir þe kil de de vam e de ce ðim de di. Pa ris/a a

8 8 MEDYA-POLÝTÝK Y YABANCI a ka de mis yen ve ga ze te ci ta ný dýk la rýn Tür ki ye de ne o lu yor? so ru su na sýk mu ha tap o lu yo rum. Ö - zet le þöy le di yo rum: AB ye ka tý lým sü re cin de Tür ki ye, as ke rin si ya si ro - lü ne son ver mek; in san hak la rý, hu - kuk dev le ti ve a zýn lýk hak la rý ný gü ven al tý na a lan nor mal bir de mok ra si kur mak mü ca de le si ne gir di. Mü ca de le ko lay yü rü mü yor. Zi - ra e lit le rin ve top lu mun, a zýn lýk ta da ol sa ö nem li bir bö lü mü, dev le - tin Ke ma list i de o lo ji si nin ko run - ma sý ný, as ke rin si ya si ro lü nün de - va mý ný, o to ri ter la ik lik uy gu la ma la - rý nýn ve tek kül tür cü kim lik po li ti - ka la rý nýn ye rin de kal ma sý ný is ti yor. Ak si tak dir de Tür ki ye nin Ý ran ya da Rus ya ya ben ze ye ce ði ne, Kürt le - rin ül ke yi bö le ce ði ne i na ný yor. Nor mal leþ me nin ba þa rýl ma sý i çin gi di le cek çok yol var. En ö nem li si, si - vil ve de mok ra tik ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý. Yi ne de az yol a lýn ma dý. Kürt le ri in kâr po li ti ka la rý son bul du, ül ke her me se le si ni tar tý þa bi lir ha le gel di. Dün ya kri zi ne rað men e ko no - mi nin bü yü me si, is tik ra ra kat ký yap - mak ta. Nor mal leþ me sü re ci ni dur - dur mak i çin, (ge le ne ðe uy gun o la - rak) ki mi cun ta lar as ke ri dar be gi ri - þim le ri tez gâh la dý. Ýk ti dar par ti si ni (AKP) ka pat ma da va la rý a çýl dý. Ül ke - de gi de rek kes kin le þen bir ku tup laþ - ma ya þan mak ta. Ýk ti dar par ti si he def, Ý le ri de mok ra si di yor; mu a rýz la rý Ý le ri fa þiz me gi di yo ruz di yor. Baþ lý - ca mu ha le fet par ti le ri (CHP, MHP ve BDP) ku tup laþ ma dan ken di le ri ne 12 Ha zi ran da ki ge nel se çim de da ha çok oy çý kar ma uð ra þýn da. Nor mal - leþ me kar þýt la rý nýn ik ti dar par ti si mec lis gru bu na hat ta hü kü me tin i çi - ne ka dar u zan dý ðý gö rü lü yor. Ý ki ta - ra fýn da de ni za þý rý des tek çi le ri var. Ku tup laþ ma yý te tik le yen un sur lar - dan bi ri, nor mal leþ me yi dur dur ma a ma cý na yö ne lik i ki dar be gi ri þi mi - nin so rum lu la rý hak kýn da a çýl mýþ o - lan da va lar. E sas o la rak Ge nel kur - may ta ra fýn dan ön len di ði an la þý lan gi ri þim ler den Er ge ne kon da va sýn da, e mek li as ker ve si vil ler; Bal yoz da va - sýn da bir kýs mý mu vaz zaf as ker ler yar gý lan mak ta. Ve sa yet yan lý la rý, dar - be gi ri þim le riy le il gi li ko vuþ tur ma nýn ta ma men düz me ce id di a la ra da yan - dý ðý ný ö ne sü rü yor; da va la rý su lan dýr - ma ya ça lý þý yor. Bu a ra da id di a na me - ler de gö rü len tu tar sýz lýk lar ya da po - li sin dav ra nýþ la rýn da ve yar gý la ma sü - re cin de hu kuk dev le tiy le çe li þen un - sur lar gör dük le ri za man, hak lý o la - rak, tep ki gös te ri yor lar. Ta bii da va lar kül tü rün ka çý nýl - maz bir par ça sý o lan komp lo te o - ri le ri ü re ti mi ne de mü kem mel ve - si le ler sað lý yor. Re ji min si vil leþ me - sin den ya na o lan la rýn ba zý la rý, da - va lar la il gi li e leþ ti ri le ri ve kuþ ku la - rý o lan he men her ke si Er ge ne - kon cu-bal yoz cu ol mak la it ham e di yor. Ve sa yet çi cep he den ki mi - le ri i se, dar be id di a la rý nýn Fet hul - lah çý lar (ya ni gü ya din bil gi ni Fet hul lah Gü len i din le yen po lis, sav cý ve yar gýç lar) ta ra fýn dan uy - du rul du ðu na da ir komp lo te o ri si - ne sa rý lý yor lar. (Es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Hil mi Öz kök ü, CHP nin ye ni ge nel baþ kan yar dým cý sý Gür - sel Te kin i da hi Fet hul lah çý i lan e den ler var.) Bun lar dan bi ri (Bal - yoz da va sý nýn bir nu ma ra lý sa ný ðý - nýn da ma dý o lan Har vard pro fe sö - rü) AKP hü kü me ti ni Fet hul lah çý - lar dan u zak dur di ye u ya rý yor. Ve sa yet çi le rin kay gý sý, Er ge ne kon ve Bal yoz da va la rý nýn mah kû mi - yet le so nuç lan ma sý. Ve sa ye tin son bul ma sýn dan ya na o lan la rýn kay - gý sý i se, da va la rýn su lan dý rýl ma sý ve so nun da Er ge ne kon un Su sur - luk a dö nüþ me si. Ha týr lat mak ge re kir se: 1996 yý lýn - da Su sur luk ta mey da na ge len bir tra fik ka za sý, de rin (ya ni il le gal) dev - let in bir ta kým ka til ler le ve maf ya un sur la rýy la iþ bir li ði ya pa rak, ö zel lik - le Kürt le re yö ne lik yar gý sýz in faz lar ic ra et ti ði ni or ta ya çý kar mýþ tý. Top - lum da bü yük bir tep ki doð muþ; ay - dýn lýk i çin bir da ki ka ka ran lýk kam - pan ya sý baþ la týl mýþ tý. Skan da lýn ay - dýn la týl ma sý na des tek ve re ce ði ne, pro tes to la ra fa sa fi so... gu lu gu lu dan sý... di yen za ma nýn Baþ ba ka ný Er ba kan ýn tu tu mu nun da yar dý mýy - la sü reç ter si ne dön müþ ve as ker ler med ya i le iþ bir li ði ya pa rak Er ba - kan ýn ba þýn da ol du ðu se çil miþ hü - kü me ti is ti fa ya zor la mýþ, ar dýn dan A na ya sa Mah ke me si Er ba kan ýn par ti si ni (RP) de ka pat mýþ tý. Þa hin Al pay/ Za man, CHP DEN a day o lan i ki Yar gý tay ü - ye si var: YAR SAV Baþ ka ný E mi ne Ül ker Tar han ve HSYK es ki Baþ - kan ve ki li Ka dir Öz bek... Ü çün cü a day, Sav cý Ýl han Ci ha - ner... Yar gý gö re vin dey ken de ta výr la - rýy la ta nýn mýþ i sim ler dir bun lar. (...) Sa yýn (Ke mal) A na dol, es ki Yar gý tay 8. Da i re Baþ ka ný Sa yýn Na ci Ün ver i ha týr lý yor mu? Ün ver, 312. mad de den ver di ði ka rar lar la ve Tay yip Er do ðan hak kýn da ki mah kû mi ye ti o nay la - ma sýy la ta ný nan bir yar gýç týr. CHP ye gi riþ tö re nin de cum hu ri - yet le CHP yi e þit le yen bir ko nuþ - ma da yap mýþ tý. Sin can Bi rin ci A ðýr Ce za Baþ ka - ný Os man Kaç maz da MHP den a day o la cak mýþ! Ma lum, Os man Kaç maz, ü ni ver - si te de tür ban lý kýz la rýn sý nýf tan a týl - ma yýp sa de ce hak la rýn da iþ lem ya - pýl ma sý ný is te yen YÖK Baþ ka ný Yu - suf Zi ya Öz can hak kýn da ki ta kip - siz lik ka ra rý ný kal dý ran hâ kim dir! Da i ma tür ban ya sa ðýy la mü ca - de le et miþ o lan MHP, Os man Kaç maz ý ken di ta ba ný na na sýl an - la ta cak?! Be nim yar gý cým i yi dir! Yar gý gö rev li le ri nin be nim par tim den a day ol ma sý i yi, se - nin par tin den a day ol ma sý kö tü di ye bir il ke siz lik o la bi lir mi?! Be nim il ke sel ba ký þým þöy le - dir: - Yar gý gö rev li le ri de po li ti ka - ya gi re bi lir, de ði þik par ti le ri se çe bi - lir ler. Ö nem li o lan yar gý gö re vi ni ya par ken po li tik ta raf ha li ne gel - me me le ri dir. - Dün ya nýn her ta ra fýn da mu ha - fa za kâr, li be ral ve sol cu hâ kim le rin iç ti hat la rý a ra sýn da öl çü lü fark lý lýk - lar o lur; bu nor mal dir. Bu fark lar hu kuk sý ný rý ný a þýp po li tik ta raf gir - li ðe dö nüþ tü ðün de fa ci a baþ lar! - Yar gý er ki ni kul lan mak gi bi bü - yük bir gü ce sa hip o lan la rýn, po li ti - ka ya gir me den ön ce, o kol tuk ta o tu - rur ken þu ve ya bu yön de po li ti ze ol - ma la rý, yar gý ya ve ri le cek en bü yük za rar dýr. Ta ha Ak yol/ Mil li yet, MART 1971 ak þam sa at le ri... An ka ra da A da ka le So kak ta ki Ay dýn lýk der gi si nin bü - ro sun da yýz. Tam ka pý kar þý mýz, Do ðan Av cý oð lu nun Dev rim ga ze te si (Ha san Ce - mal ve U luç Gür kan ya zý iþ le ri mü dür le ri)... Dev rim ga ze te sin de baþ ka gün ler de kin den fark lý bir ha re ket li lik söz ko nu su... Ka pý la rý bir a çý lýp bir ka pa ný yor, si vil ký ya fet li le rin ya nýn da ü ni for ma lý lar da dik kat çe ki yor. O gün ne ol du ðu nu tam an la ya ma dýk. Son ra dan, dar be ci lik ta ri hi ne 9 Mart Ha - re ke ti o la rak ge çen sü re ce ta nýk lýk et miþ ol du ðu mu zu fark et tik. 27 Ma yýs ýn ek sik kal dý ðý ný dü þü nen, ken di le ri ni Ke ma list o - la rak ta ným la yan as ker-si vil bir grup, hü - kü me ti bir dar be i le dü þür mek i çin ha re ke - te geç miþ ve ba þa rý sýz ol muþ tu. Ba þa rý ya u - laþ ma la rý du ru mun da, Ba as ti pi bir tek par - ti re ji mi ku ra cak ve A ta türk dev rim le ri ni de rin leþ tir me söy le mi et ra fýn da bir si ya set iz le ye cek ler di. 12 Mart 1971 de, TSK ko mu ta ka de me - si, 9 Mart ýn ö nü nü kes mek i çin bir muh tý - ra ya yým la dý. Hü kü me tin çe kil me si ve A - ta türk çü re form la rýn de vam et ti ril me si is - te ni yor du. Muh tý ra yý ve ren i ki ko mu tan (Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Fa ruk Gür ler ve Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Muh sin Ba - tur) 9 Mart çý la rý son an da terk e de rek dö - ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Mem duh Tað maç ýn sa fý na geç miþ ler di. Sol cu la rýn þaþ kýn lý ðý 27 Ma yýs ýn ya rým kal dý ðý ný dü þü nen bir - çok sol cu, 12 Mart gü nü ya yým la nan ve A - ta türk in ký lap la rý, re form lar gi bi kav ram la - ra da vur gu ya pan bil di ri nin a ma cý ný sað lýk - lý de ðer len di re me di. Ýlk gün bir çok sos ya list ör güt, mü da ha le ye o lum lu bak týk la rý ný i fa - de e den or tak bir bil di ri ya yým la dý. Dar be - nin ger çek ni te li ði nin an la þýl ma sý u zun sür - me di. Mü da ha le Ba as tü rü de ðil, ABD tü - rü bir mü da ha ley di. A sýl bü yük ký rýl ma i se Ýs ra il Baþ kon so lo su Ef ra im El rom ka çý rý lýn - ca ya þan dý. 26 Ni san 1971 de sý ký yö ne tim i - lan e dil di ve sol cu ay dýn a vý baþ la dý. Yüz ler - ce ay dýn gö zal tý na a lýn dý, tu tuk lan dý. TÝP ve Er ba kan ýn Mil li Ni zam Par ti si ka pa týl dý. Çok sa yý da dev rim ci genç, pu su - lar da, so kak lar da öl dü rül dü A na ya - sa sý nýn öz gür lü ðe a çýk hü küm le ri kal dý rýl - dý. De niz Gez miþ, Hü se yin Ý nan ve Yu suf As lan i dam e dil di. 12 Mart ýn, i de o lo jik ba kým dan, 27 Ma - yýs la fark lý lýk la rý var dý. An cak as ke rin si ya si a ðýr lý ðý nýn art ma sý ve mi li ta rist kül tü rün pe kiþ ti ril me si bað la mýn da, 27 Ma yýs ýn kur du ðu te mel ler ü ze rin de i ler len di. 27 Ma yýs, se çil miþ hü kü me tin baþ ba ka - ný ný ve i ki ba ka ný ný i dam et ti; 12 Mart, üç sos ya list gen ci i dam et ti. (...) 12 Mart, as ke rin si ya set ü ze rin de ki ta - hak kü mü nü sis tem leþ tir me yi he def le - yen bir an la yýþ ü ze ri ne in þa e dil diy se de, ko þul lar Mec lis in or ta dan kal dý rýl ma sý - na uy gun ol ma dý ðý i çin 1973 E ki mi nde ge nel se çi me gi dil di. Muh tý ra ya kar þý çý - kan ve bu tu tu muy la Ýs met Ý nö nü yü CHP de ki tah týn dan in di ren Bü lent E ce - vit in CHP si bi rin ci par ti ha li ne gel di. E ce vit-de mi rel it ti fa ký, cun ta nýn a da yý Ge nel kur may Baþ ka ný Fa ruk Gür ler in cum hur baþ ka ný ol ma sý ný en gel le di. Par - la men ter re jim, dar be ci le re kar þý ö nem li bir ba þa rý ka zan mýþ tý. As ke rin i çin de ki dar be öz le mi bir sü re li ði ne ya rým kal dý. Da ha son ra, ABD nin de des te ðiy le ha - zýr la nan 12 Ey lül 1980 dar be si, ya rým ka - lan öz lem le rin ve tut ku la rýn ger çek leþ ti - ril me si ni sað la dý. 12 Mart 1971 mü da ha le si, da ha son ra ba þý mý za ge le cek le rin i kin ci pro va sýy dý. 12 Mart dö ne mi nin so nu nu ge ti ren 1974 Af Ka nu nu yla Ma mak As ke ri Ce - za e vi nden çý kar ken, bi zi ka pý dan yol cu e den gar di yan lar, Bu ra ya öy le bir ce za - e vi ya pý lý yor ki bir da ha ki ge li þi niz de bu - gün le ri çok a ra ya cak sý nýz de di ler. Ma mak ýn meþ hur 1 No lu ce za e vi, 12 Mart ta in þa e dil me ye baþ lan mýþ, 12 Ey - lül ön ce si ha zýr ha le gel miþ ti. 12 Ey lül dar be si nin ar dýn dan Ma mak a git ti ði - miz de he pi mi zi kor kunç bir bas ký me - ka niz ma sý bek li yor du. Dar be nin ta dý na va ran as ker ler, Tür - ki ye yi ya rým ka lan yer den dev ral dý lar ve et ki si ni son ra ki 30 yýl bo yun ca çok yo ðun þe kil de his set ti re cek o lan dar be ci re ji mi in þa et me ye ko yul du lar. 12 Mart 1971 i i yi in ce le me den 12 Ey lül 1980 ve son ra sý ný an la mak ko lay de ðil dir. O ral Ça lýþ lar/ Ra di kal, Ýka met et ti ðim Te kir dað ýn þi rin bir il çe si o lan Þar köy de, 1974 yý lý nýn son ay la rýn - da kýþ mev si min de bir kah ve de gar son - luk ya pý yor dum. Ta ný ma dý ðým bir be ye fen di, her gün bi - zim kah ve ye bir ga ze te bý ra ký yor du. Bu ga - ze te, o gü ne ka dar hiç is mi ni da hi duy ma - dý ðým, þim di 36 yýl lýk o ku yu cu su ve tem sil - ci si ol du ðum YE NÝ AS YA i miþ. O za man lar, bir çok la rý gi bi fi kir ga ze te le - rin den çok, bol re sim li ga ze te le re ba ký yor - dum, ya ni o ku mu yor ba ký yor duk. Din i le, di ya net le faz la bir il gim yok tu. O za man lar çok yay gýn o lan Tom miks-tek sas gi bi çiz gi ro man lar o ku yor duk. Bir gün kah ve mi zin mü da vim le rin den o lan yaþ lý bir a bi, Kim bu ga ze te yi ge ti ri yor bu ra - ya de di yük sek bir ses le ve öf ke li o la rak. Ben de hiç ses çý kar ma yýp bil mi yor muþ gi bi yap - tým ve mu ha tap ol ma dým. O bir müd det ken - di ken di ne söy len di ve sus tu. Ý çim den o nun tep ki si ne ben de tep ki gös ter mek gel di ne ge rek var dý bu ka dar öf ke len me ye di ye a ma ben da ha ço cuk yaþ ta ol du ðum i çin ve hu zur - suz luk çýk ma ma sý i çin vaz geç tim. Bu o lay dan son ra me rak et tim ve o a da mýn tep ki gös ter di ði ga ze te yi, ya ni YE NÝ AS - YA yý in ce le dim, bak tým ki re sim le ri az, ya zý - la rý çok o lan bir fi kir ga ze te si ve ya zý la rýn dan an la þýl dý ðý ü ze re di ni bir ga ze tey di. A ra dan yak la þýk 4-5 ay geç miþ ti, 1975 Mart a yýn da beþ va kit na ma za baþ la mýþ tým. Na ma - za baþ la mam ü vey ba ba mýn teþ vi ki sa ye sin de ol muþ tu. Kah ve de ça lýþ ma yý bý rak mýþ, ken di bað-bah çe iþ le ri miz le meþ gul ol ma ya baþ la - mýþ tým. Vak tim mü sa it ol du ðun ca na maz la - rý mý ca mi de ce ma at le kýl ma ya gay ret e di yor - dum, di ðer ta raf tan da Di ya ne tin aç mýþ ol du - ðu, Çar þý Ca mi in de Kur ân kur su na gi di yor, Kur ân-ý Ke rim öð ren me ye ça lý þý yor dum. Ca mi ye gi dip ge lir ken ca mi ce ma a tin den po lis me mu ru Te mel Mus lu i le ta nýþ týk. Ýþ te bu a ða bey Ye ni As ya yý ta nýt ma ya ça lý þan ki - þiy di. Çar þý ca mi in de ba zen mü ez zin ol ma dý - ðý za man lar mü ez zin lik ya pý yor, ca mi ö nün de ve ya gi dip ge lir ken biz le re ký sa da ol sa bir þey - ler an la tý yor, çok is ti fa de e di yor duk. O sý ra lar da bir de Er do ðan Or han, ar dýn - dan Þar köy e ye ni ge len bir ho ca var dý. Ýl çe - miz de ki Ke bir Ca mi in den i mam-ha tip gö rev - li siy di. Genç, he ye can lý, ye rin de du ra ma yan bi riy di. O nun va az ve hut be le rin den çok et ki - le ni yor dum. Bir de çar þý ya ký nýn da a ra so kak - ta kü çük bir ki tap çý dük kâ ný var dý, o ra da Ri - sâ le-i Nur ve Ye ni As ya ya yýn la rý ný sa tý yor du. Ben o ra ya da sýk sýk uð ru yor ki tap la ra ba ký - yor, ki tap a lý yor dum. Te mel A ða bey ve ba zý genç ler den de uð ra yan lar o lu yor ve gü zel bir soh bet or ta mý o lu þu yor du. Bir gün na maz dan son ra Er do ðan Ho ca ba na; Mus ta fa kar de þim, biz ak þam la rý çay soh bet le ri ya pý yo ruz, is ter sen sen de ge le bi - lir sin de di ve e vi ni ta rif et ti. Ben de o ak þam yat sý na ma zýn dan son ra he ye can la ta rif e di - len e ve git tim ve ilk Ri sâ le-i Nur der si ne ka - týl mýþ ol dum. Der si Te mel A ða bey yap mýþ tý. Çok gü zel bir ders ol muþ tu, çok et ki len miþ - tim. Za ma nýn na sýl geç ti ði ni hiç an la ya ma - mýþ tým. Bu a ra da be nim gi bi der se ge len 5-6 genç var dý, on lar la da ta nýþ mýþ ol dum. Ben böy le bir þey a rý yor mu þum da far kýn da de - ðil mi þim. Se vin ci me di ye cek yok tu. Al lah a ne ka dar þük ret sem yi ne az dýr. Ben na ma za baþ la dý ðým dan bu gü ne ka dar ta le be yur du na gi di yor dum, o ra da ho ca lar la soh bet e di yor duk, a ma tam tat min o la mý yor - dum. Ri sâ le-i Nur soh bet le ri bam baþ kay dý, bu far ký gör dük ten son ra ken di ken di me söz ver dim ve Bun dan son ra Ri sâ le-i Nur ders le - ri ni hiç ter k et me ye ce ðim de dim. Der se gi der ken ce ke ti min ce bin de a ra sý ra al dý ðým Gü nay dýn ga ze te si var dý. Tam dý þa - rý çý kar ken bu nu far k e den Te mel A ða bey, be nim e li me o gün kü Ye ni As ya ga ze te si ni tu tuþ tur du ve o ku ma mý tav si ye et ti. Ben de te þek kür et tim ve ev de Ye ni As ya yý bir a lý cý göz le in ce le dim ve çok be ðen dim. A ra dý ðým ga ze te buy muþ de dim. O gün den son ra Ye - ni As ya ya a bo ne ol muþ tum ve bu ya þý ma ka dar (36 yýl dýr) as la ter k et me dim. Al lah a son suz þü kür ler ol sun ki ben ay ný ge ce de hem Ri sâ le-i Nur la rý, hem nur la rýn nâ þir-i ef kâ rý o lan Ye ni As ya ga ze te si ni ta ný mýþ ol - dum. Al lah (c.c) Er do ðan Ho ca dan ve Te - mel A ða bey den ra zý ol sun. Te mel A ða be yin o ya zýn Ýs tan bul a ta yi ni çýk ma sý ve ar ka sýn dan Er do ðan Ho ca nýn Ýs - tan bul Yük sek Ýs lâm Ens ti tü sü nü ka zan ma - sý ü ze ri ne on la rýn baþ lat mýþ ol du ðu Þar - köy de ki hiz met le ri ben ve Ýs ma il Su ba þý, da ha son ra hiz met hal ka sý na ka tý lan Mu zaf - fer Bo ru can kar deþ ler le bir lik te de vam et tir - dik. Ve da ha son ra la rý baþ ka hiz met er le ri bu ker va na da hil ol du lar. Ben de Þar köy de 1978 yý lýn dan be ri ( a ra sý as ker lik yap tým) Ye ni As ya ga ze te si nin (fah ri) tem - sil ci li ði ni üst len dim. Ön ce le ri sey yar, son ra bak ka li ye, li se de kan tin ci lik ve 1991 yý lýn dan be ri de il çe miz de Ye ni As ya Kýr ta si ye dük - kâ ný ný iþ le ti yo rum. Ga ze te miz Ye ni As ya yý ta ný dý ðým da 19 ya - þýn da bir genç tim, Ye ni As ya i se 5 ya þýn day dý. Þim di i se ben 55, Ye ni As ya i se 42 ya þýn da. Be ra ber li ði miz tam 36 yýl dýr de vam e di yor. Al lah bu be ra ber li ði mi zi a yýr ma sýn. Bu ge çen yýl lar da Ye ni As ya nýn ba þý na az þey gel me di, çok çi le ler çek ti, de fa lar ca ka pa - týl dý, is mi ni de ðiþ tir di, Ye ni Ne sil ol du, Tas vir ol du, Hür yurt ol du, da hi li ve ha ri ci mü da ha - le le re ma ruz kal dý, e ko no mik kriz le re uð ra dý, ký sa ca sý her tür lü ba di re ler den geç ti, a ma o dâ vâ sýn dan zer re ka dar as la ta viz ver me di. Ye ni As ya bay ra ðý burç la rýn dan in me di, se si ni kýs tý ra ma dý lar. Ta bi ri ca iz se Ye ni As - ya me þak kat li kýþ mev si mi ni ge ri de bý rak tý, so nun da Üs ta dýn müj de le di ði Cen ne tâ sâ ba ha ra e riþ ti El ham dü lil lah. Ye ni As ya nýn yý kýl ma yýp a yak ta kal ma sý nýn sýr rý, hiç þüp he miz yok tur ki ön ce Al lah ýn yar dý mý, son ra da Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri nin him me ti ve son ra da o nun sa - dýk o ku yu cu la rý nýn des te ði dir... Ve þahs-ý ma - ne vi yi tem sil et ti ði i çin dir. Bu ve si ley le Ye ni As ya mý zýn 42. yý lý ný teb - rik e der, hiz met le ri nin ký ya me te ka dar de vam et me si ni di ler, Ye ni As ya, i da re ci, ya zar ve ça - lý þan la rý na ve Ye ni As ya tem sil ci si, da ðý týcýsý ve o ku yu cu la rý na Ce nâb-ý Hak tan mu vaf fa ki - yet ler di le rim. Ye ni As ya yý na sýl ta ný dým? Kýrk yýl ön ce ki dar be ci ler 12 Mart 1971 i i yi in ce le me - den 12 Ey lül 1980 ve son ra - sý ný an la mak ko lay de ðil dir. Er ge ne kon Su sur luk a dö nü þür mü? Ve sa ye tin son bul ma sýn - dan ya na o lan la rýn kay gý sý, dâ vâ la rýn su lan - dý rýl ma sý ve so nun da Er ge ne kon un Su sur luk a dö nüþ me si. Yar gý er ki ni kul lan mak gi bi bü yük bir gü ce sa hip o lan la rýn, o kol tuk ta o - tu rur ken þu ve ya bu yön - de po li ti ze ol ma la rý, yar - gý ya ve ri le cek en bü yük za rar dýr. Yar gý da si ya set! MUSTAFA BALIKÇI TEKÝRDAÐ/ ÞARKÖY Ar-Ge ler: A raþ týr ma ve ge liþ tir me ku - rum la rý. Bir ül ke nin kal kýn ma sý ve de i le ri git me si an cak ye ni le ri a raþ týr ma ve es ki le ri ge liþ tir me i le müm kün dür. Bu ko - nu da ya tý rým yap ma yan mü es se se ve dev let - ler a yak ta ka la maz, ge liþ miþ dev let le rin tek - no lo jik çöp lü ðü o lur, ye rin de sa yar. Bir ül ke nin ve ya fir ma nýn ge liþ me si Ar-Ge a la nýn da ki ya tý rý mý i le ve ya bu ko nu da a yý ra - ca ðý fi nans ma ný, pa ra sý o ra nýn da müm kün - dür. Ül ke miz de bu ko nu da ki a raþ týr ma la rýn yüz de 50 si nin ö zel sek tör ce ger çek leþ ti ril - me si i se tak di re þa yan. Bu a lan da ya tý rým ya - pan fir ma sa yý sý nýn art ma sý da gü zel. Üç yýl i - çin de a raþ týr ma mer kez le ri ne baþ vu ran fir - ma sa yý sý 106. Ar-Ge ler de ça lý þan per so nel sa yý sý, Bu ko nu da ya pý lan har ca ma la - rýn 3,74 mil yar TL ye u laþ ma sý da se vin di ri ci. Ö te den be ri Tür ki ye de ki nü fus faz la lý ðý ve top rak bü yük lü ðü ön pla na çý ka rýl mýþ týr. Fa - kat Kon ya i li miz top ra ðý ka dar a ra zi ye sa hip Hol lan da nýn (Ne der land), ta rým ül ke si o lan biz le re, süt ve süt ma mül le ri sat ma sý ný i zah e de me mi þiz. Yi ne el ka dar Er me nis tan ýn iz le di ði si ya set le biz le ri kö þe ye sý kýþ týr ma sý na ne de me li? Bu gün Çin i dün ya dev le ri a ra sý na ka tan nü fu su de ðil, tek no lo jik ve ya Ar-Ge a la nýn - da ki ya tý rým la rý dýr. De mek ki Ar-Ge a la nýn - da ya tý rým þart. Tek ba þý na ça lýþ mak da ye - ter li de ðil. Dev let, ü ni ver si te ler ve ö zel sek tör bir lik te ha re ket et me li dir. A ra la rýn da yar - dým laþ ma lý dýr. Bu sa ye de G-20 ler, G-7 le rin e lin den e ko no mik bü yü me pay la rý ný dev ral - mýþ lar dýr. G-7 ler dün ya pas ta sýn da ki pay la rý % 66 dan % 55 e ge ri ler ken, G-20 le rin dün - ya da ki pa yý % 88 le re yük sel miþ tir. Ar týk dün ya dev le ri di gi tal sa na yi ye yö nel - miþ tir. Gün dem i le ti þim tek no lo ji si dir. As rý - mýz te le ko mi kas yon, bil gi top lu mu gi bi iç i çe a lan lar dan mey da na ge len gün de me doð ru kay mak ta dýr. Ar-Ge ler üç a þa ma lý bir ça lýþ - ma dýr. 1- A raþ týr ma, 2- Uy gu la na bi lir bir bu - luþ, 3- De ney le ü ret mek. Ay rý ca Ar-Ge ça lýþ - ma la rýn da ölç me, ta kip et me-göz le me ve de - ðer len dir me saf ha la rý da var dýr. Ar-Ge in sa nýn ha yat ka li te si ni yük selt me yi he def ler. Top lu - mun re fah dü ze yi ni yük sel tir. Zen gin ve ya ge liþ miþ ül ke ler le, fa kir ve ya ge - liþ mek te o lan ül ke ler a ra sýn da ki fark her ge çen gün art mak ta dýr. Bu a çý ðý ka pa ta cak o lan fak - tör, Ar-Ge a la nýn da ki a raþ týr ma lar ve ye ni bu - luþ lar o la cak týr. Ar-Ge ler il mi ve tek nik bil gi bi ri ki mi mi zi ar ttý ra rak, ü re ti ci fi kir ler le ye ni ü - rün ler ü ret mek, es ki den ü re ti len le ri de da ha kul la ný la bi lir ha le ge tir mek te dir. Bu du rum da ül ke ge le ce ðin de ye ni u fuk lar a ça cak týr. Ye ni ye ni is tih dam a lan la rý or ta ya ko ya cak týr. 2010/7767 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat a ra sýn da Alt kay nar ca Mah. Ki raz lý Sok. N. 6/A PEN DÝK ad - re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü - ze rin den a lý na cak % 1 KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas - ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) TL 1 34 VS 1669 PLA KA LI KÝ A PREG RO MAR KA 1999 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN, AYNA SÝNYALLER KIRIK, ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. B: T.C. PENDÝK 2.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) AR-GE LER ci ha ter ho o.com

9 9 GSM: MAKALE Y GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Bir ba yan o ku yu cu muz: Ka yýn pe de rim ö - lür ken en bü yük oð lu o lan e þi me, Ço cuk - la rým sa na e ma net! de miþ. E þim kar deþ le - ri ne o lur ol maz yar dým e di yor. Hiç ih ti - yaç la rý ol ma dý ðý hal de onlara para veriyor. Son ra da bu pa ra lar ge ri gel mi yor. Ben bu ko nu la rý tar týþ tý ðým da, e þim ba na kar þý a - çýk dav ran mý yor. Ver me di ði ni söy lü yor. Fa kat da ha son ra ver di ði ni an lý yo rum. Bu yüz den el tim le de tar tý þý yo ruz. El tim ba - na, Ka yý ným de ðil mi, ve rir! di yor. Þer an ver mek zo run da mý dýr? Bi zim de ço cuk la - rý mýz var. On la rýn da ih ti yaç la rý var. Ay rý - ca e þim, be nim sev me di ðim ak ra ba la rý na gi di yor. Bu doð ru mu? Sos yal ha yat ta, â i le ha ya týn da ve eþ ler a ra sý i le - ti þim ler de bir bi ri mi zi an la ma ya, bir bi ri mi zi din - le me ye, bir bi ri mi ze hak ver me ye, bir bi ri mi ze e - hem mi yet ver me ye, bir bi ri mi zi ka bul et me ye, bir bi ri mi ze say gý duy ma ya o ka dar muh ta cýz ki! E min o lun, mut lu bir ha yat i çin baþ ka þe ye ih ti - ya cý mýz yok.as lýn da her þey dü ze lir ve za - man la yo lu na gi rer. Ba zý þey le ri ýs rar la ve ti - tiz ce çöz me ye ça lýþ mak, psi ko lo jik o la rak ge - rek siz ye re bi zi yýp ra týr. O lan bi ze o lur. Bu - nun ye ri ne, ted bi ri sev giy le a rar sak, bir çok prob le mi da ha kay na ðýn da ku ru ta bi li riz. Ön ce bir bi ri mi zi se ve lim. (Sev mi yo ruz de - mi yo rum. A ma ha ta lý yan la rý mý zý da se ve - lim.) Bir bi ri mi zi ha ta la rý mýz la ka bul e de lim. Bir bi ri mi zi sev giy le u ya ra lým, a ma dü zelt me - ye ça lýþ ma ya lým. Mu ha ta bý mýz u ya rý mý zý dik - ka te al ma dý ðýn da, o nu yi ne se ve lim. As la yük sek ses le tar týþ ma ya lým. Ö zel lik le eþ ler a - ra sý i le ti þim ler de yük sek ses le tar týþ ma lar çok þe yi mi zi a lýr, gö tü rür. Bi zim bir bi ri mi ze, Be - di üz za man ýn i fa de siy le Rah me tin ve dî a la - rý/e ma net le ri ol du ðu mu zu u nut ma ya lým. Hü lâ sa, ak ra ba la rý mý zý da, e þi mi zin ak ra ba la rý - ný da se ve lim, sa ya lým. On lar bi zim dün ya da ve a hi ret te a i le miz. Baþ ka a i le seç me þan sý mýz yok. Kur ân ýn þu e mir le ri hem u mu mi dir, hem he pi mi zi bað la mak ta dýr: Al lah tan kor kun ve a ra ný zý dü zel tin. 1 Sa da ka ver me yi, i yi lik yap - ma yý ve in san la rýn a ra sý ný dü zelt me yi gö ze ten - le rin dý þýn da, on la rýn fý sýl daþ ma la rý nýn ço ðun - da ha yýr yok tur. 2 Mü min ler an cak kar deþ tir - ler. Kar deþ le rin a ra sý ný dü zel tin. 3 Kö tü lü ðe kar þý i yi li ðin en i yi siy le kar þý lýk ve rin. Bir de ba - kar sýn, a ra nýz da düþ man lýk bu lu nan kim se can bir dost o lu ver miþ tir. 4 Rabb i ni zin mað fi re ti - ne ve ge niþ li ði gök ler ve yer ler ka dar o lan ve Al lah tan kor kan lar i çin ha zýr la nan Cen ne te ko þun! On lar ki bol luk ta ve dar lýk ta sarf e der - ler, öf ke le ri ni yu tar lar, in san la rýn ku sur la rý ný af fe der ler. Al lah i yi lik ya pan la rý se ver. 5 Dik kat e der sek bu â yet ler de, in san la rý yar gý la - mak ve ku sur bul mak, ya da in san lar la tar týþ - mak ve sür tüþ mek gi bi ne ga tif di ya log lar bu lun - ma mak ta dýr. Sâ fî bir sev gi den bah se der Kur ân sü rek li. Ýn san la rý ha ta sýz i lân et mez. A ma ha ta - la rýn af fe dil me si ni is ter hep. Öf ke nin yu tul ma sý - ný ve kýz gýn lý ðýn mu hak kak si ne ye çe kil me si ni ö ne rir. Do la yý sýy la öf ke yi kö rük le yen, kýz gýn lý ðý a teþ le yen, ba rýþ ma yý di na mit le yen, i yi lik ten ve i - yi duy gu lar dan a lý ko yan ve ha ta la ra ha ta ek le - yen yük sek ses li tar týþ ma la ra di ni miz de ce vaz yok tur. Di ni miz de dar gýn lý ða da ce vaz yok tur. E þi mi zin ha ta la rý o la bi lir. Ak ra ba la rý mý zýn ha ta la rý o la bi lir. Dost la rý mý zýn ha ta la rý o la bi lir. Müm kün dür. A ma biz tat lý di li miz le, yu mu þak hu yu muz la, on la rýn ha ta la rý ný gör me ye rek ve i - yi yan la rýy la ye ti ne rek be del siz ve i vaz sýz bir sev gi me le ði ke si le bi li riz. Ha ta la rý dü zelt mek i - çin gös te re ce ði miz dav ra nýþ ta sev gi den ay rýl - ma mý za yi ne ce vaz yok tur. Me se lâ e þi mi ze e vin ve ço cuk la rýn, ih ti yaç la rý ný dik ka te al ma dan ha - re ket et ti ði it ha mýy la mu ka be le et me miz ye ri - ne, baþ ka sý na yar dým yap ma nýn i yi ol du ðu nu, an cak bu nu bir lik te ya pa ca ðý mýz bir plân la ma çer çe ve sin de yap ma mý zýn da ha i sa bet li o la ca ðý - ný dü þün dü ðü mü zü ký rý cý ol ma dan ve sev giy le söy le di ði miz tak dir de söz din let me miz müm - kün o la bi lir. Söz din le me di ðin de a ra mýz da ki i - le ti þim ka nal la rý ný ko pa rýp at ma ya lým. E sa sen a ra mýz da var o lan sul hu, sev gi yi, þef ka ti ve mer - ha me ti yok say ma mýz as la doð ru de ðil dir. Ak ra ba la rý mýz la a ra mý zýn a çýk ol ma sý nýn i se, za ten hiç bir hak lý ve meþ rû ge rek çe si o la maz. Ak ra ba la rý mý za gi de lim. Ý yi i liþ ki le ri mi zi sür dü - re lim. Di ya log la rý mý zý ko par ma ya lým. Ý le ti þim hat la rý mý zý kes me ye lim. Bu, Al lah ýn em ri dir. 6 NOT: Bu gün sa at ten i ti ba ren Bur sa Ki tap Fu a rýn da ki Ye ni As ya Stan dýn da yým. Siz de ðer li o ku yu cu la rý mý bek li yo rum. DU A Ey Rabb-i Ra hîm! Bi ze bi zi sev dir! Bi ze bi zi yer dir me! Bi zi mu hab bet fe da i si kýl; hu su met ne fe ri kýl ma! Bi zim ge çim kay na ðý mý zý he lâ - lin den ver! Bi ze dün ya a zý ðý ver di ðin gi bi, a - hi ret a zý ðý da ver! Ver di ðin dün ya a zý ðý ný a hi - ret a zý ðý na teb dil ey le me miz de bi ze nef si mi - ze kar þý yar dým ey le!  min! Dip not lar: 1- En fal Sû re si: Ni sâ Sû re si: Hu cu rât Sû re si: Fus si let Sû re si: Âl-i Ým rân Sû re si: 133, Nur Sû re si: 22. Si ya set a la ný her za man i çin din dar lar a dý na risk li ve teh li ke li dir. Ý da re ye ta lip o lan, ya ni ak tif si ya se te gir me ye ni yet le nen din dar lar i - çin bu risk ve teh li ke nin bo yu tu da ha da bü yür. Çün kü ya pý sý i ti ba riy le ya lan ve al dat ma nýn kol gez di ði gü nü müz si ya se tiy le, di ni mi zin e sas al dý ðý sýdk ve doð ru lu ðun bir a ra da bu lun ma sý müm kün de ðil dir. He le bi zim ül ke miz gi bi dar be le rin ya - þan dý ðý, mil le ti al dat mak i çin ol ma dýk o yun ve tez gâh la rýn oy nan dý ðý yer ler de i da re ye ta lip o lan din dar lar i çin si ya set ger çek ten risk li dir. Be di üz za man ýn; biz de ki si ya se tin u cu nun dý þa - rý da ol du ðu na i þa ret e den Av ru pa üf lü yor, biz bu ra da oy nu yo ruz tes bi ti ne bak tý ðý mýz da, si ya - set te ki teh li ke yi da ha i yi gö rü yo ruz. Yi ne Be di üz - za man ýn, ül ke mi zin si ya set a la nýn da ki þi le rin ken - di hür i ra de le riy le ha re ket e de me di ði ne i þa ret e - den; Biz mü te har rik-i biz zat de ði liz; bil va sý ta mü - te har ri kiz tes bi ti ni o ku yun ca bu i þin teh li ke si ni ve cid di ye ti ni da ha i yi an lý yo ruz. Bu me yan da di ne hiz me ti e sas a lan hâ dim ler, si ya set a la ný nýn ba rýn dýr dý ðý teh li ke le ri ve risk le ri göz ö nün de bu lun du ra rak çok da ha dik kat li ol - ma la rý ge re kir. As lî va zi fe le ri di ne ve din dar la ra hiz met o lan hâ dim le rin, bu va zi fe le ri ne per de o la - cak, za rar ve re cek, na kî se ge ti re cek si ya set ler den u zak dur ma la rý ö nem li bir za rû ret ol sa ge rek. Üs tad di nî de ðer le rin mâl-ý u mu mî ol du ðu nu, mu vâ fýk ta ve mu ha lif te müþ te ri le ri nin bu lu na ca - ðý ný, ak tif si ya se te gi ren le rin bir ta raf ta ol ma la rý ha - se biy le bu du ru mun is te me ye rek de ol sa mu ha lif ta raf ta ki Müs lü man la rý dýþ la mak an la mý na ge le ce - ði ni, bu nun da di ne za rar ve re ce ði ni be yan e der. Si ya set yo lu i le i da re ye ta lip o lan din dar lar a çý - sýn dan Be di üz za man ýn bir baþ ka tes bi ti de þöy le: Si ya set çi, ek ser ce tam müt ta kî din dar o la maz. Tam ve ha ki kî din dar, müt ta ki o lan lar, si ya set çi ol maz lar. Si ya set çi le rin çok na di rat tan din dar o - la bi le ce ði ne i þa re ten de Ý mam-ý er ba a (dört ha li - fe), Meh di-yi Ab bâ sî ve Ö mer bin Ab dü la ziz i ör - nek ve re rek, din dar la rýn si ya set a la nýn da ki risk le - ri ni ö nü mü ze ko yu yor. Bu nok ta da Hz. A li (ra) gi - bi bir kah ra man-ý Ýs lâm za ma nýn da ya þa nan çal - kan tý ve dað da ða lar da si ya set yo lu i le di ne hiz me - tin ne de re ce zor bir iþ ol du ðu nu gös te ri yor. Ay rý ca is te me ye rek de ol sa bil fi il si ya se tin i - çin de o lan la rýn ta raf gir li ðe sa pa bi le ce ði ne i þa - re ten bir mü him â lim-i sâ li hin ken di si ya sî fik ri ne mu ha lif bir sâ lih â li mi tek fir de re ce si - ne tez yif et ti ði ni; ken di si ya sî fik ri ne mu vâ fýk bir zýn dýk mü na fý ðý da met het ti ði ni gör dü ðü - nü ve bu nun i çin Þey tan dan ve si ya set ten Al - lah a sý ðýn dý ðý ný be yan e di yor Be di üz za man. Yi ne Be di üz za man, bir e lin de si ya set to pu zu nu tu ta rak, di ðer e lin de de Nur la rý gös te re rek di ne hiz met e di le me ye ce ði ni; çün kü bu du ru mu gö - ren le rin A ca ba Nur lar la bi zi cel be dip to puz la döv mek mi is ti yor? di ye rek te red düt te ka la ca ðý - na, ay rý ca bir þe kil de si ya set to pu zu nun ký rýl ma - sýy la Nur la rýn da sö ne bi le ce ði ne dik kat le ri çe ki yor ve bu se bep le ken di si nin i ki e liy le Nur la ra sa rýl dý - ðý ný söy lü yor. Yi ne bu nok ta da Üs ta dýn þu i ka zý ný da dik ka te al mak ta fay da var: Sa kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu su san si ya set ce re yan la rý ve bil has - sa ha ri ce ba kan ce re yan lar si zi tef ri ka ya at ma sýn. Gö rül dü ðü gi bi bi zim ül ke miz de si ya se te he - ves le nen din dar in san lar i çin si ya set a re na sý a de ta bir ma yýn tar la sý dýr. Bu ra da ki ma yýn la ra bas ma - dan yol al mak da çok zor. Bu ra dan ba ka rak Be di - üz za man ýn ni çin si ya se te gir me di ði ni, za man za - man dö nüp bak ma dý ðý ný bi le da ha i yi an lý yo ruz. Bi lin di ði gi bi ba þýn dan be ri Üs tad, si ya se ti di ne dost ve hiz met kâr et mek i çin si ya sî le ri i - kaz et miþ, on la ra yol gös ter miþ. Çün kü o, ül - ke miz de si ya se ti din siz li ðe â let e den le rin kar - þý sýn da di ni si ya set le ri ne â let e den le ri gör müþ. Bu du rum da her i ki gru bun da di ne za rar ve - re ce ði ni gö re rek, i kaz lar da bu lun muþ tur. Ül ke mi zin se çim sath-ý ma i li ne gir di ði þu gün - ler de, yan lýþ bas ma mak i çin Be di üz za man ýn yol gös te ri ci tav si ye le ri ne ku lak ver mek ten baþ ka ça - re miz yok. Zü be yir A ða be yin Kül li yat tan der le ye - rek bir a ra ya ge tir di ði Be yâ nât ve Ten vir le ri bol bol o ku ma lý, bi len dost lar la mü ta lâ a et me li. Hak ve hür ri yet le rin ya nýn da in san lý ðýn u laþ tý - ðý ö nem li bir di ðer mer ha le de þu dur: Or tak de ðer ler et ra fýn da top lan mak! Bu ger çe ði, bir za man lar, Al man ve Pro tes tan Ki li se le ri Ru hâ nî Mec lis Baþ ka ný Man fred Kock, Tek Al lah i nan cý mýz ay ný, or tak de ðer ler et ra fýn da bir le þe lim... (Ye ni As ya, ) þek lin de i fa de et miþ ti. Ö te yan dan, ABD nin es ki Baþ ka ný Bill Clin ton, O cak 2000 de, Müs lü man top lu luk la rýn li - der le riy le yap tý ðý bay ram kut la ma sý top lan tý sýn da, ay ný dü þün ce le ri, baþ ka bir üs lûp la ses len di ri yor du: Dün ya da dört ki þi den bi ri si Müs lü man dýr. Kur ân ýn be ni en et ki le yen yö nü, Si zi ta i fe ta i fe, mil let mil let, ka bi le ka bi le ya rat mý þým; tâ bir bi ri ni zi ta ný ma lý sý nýz ve bir bi ri niz de ki top lum ha ya týn da ki mü na se bet le ri ni zi bi le si niz, bir bi ri ni ze yar dým la þa - sý nýz. Yok sa, si zi, bir bi ri ne ya ba nî ba kýp, düþ man lýk bes le ye si niz di ye ka bi le ka bi le yap ma dým (Hu cu - rât, 13.) â ye ti dir. Bir lik nok ta la rý mýz var. Bun lar as la ya ba na a tý la cak bir ge liþ me ler de ðil dir. Hiç þüp he siz, bu söz le ri on la ra söy - let ti ren, ö nem li hâ di se ler ya þan mýþ týr. AB nin ge niþ le me po li ti ka sý i le 1993 yý lýn dan bu ya na ö zel lik le Do ðu ve Or ta Av ru pa ül ke le ri ne al dýr dý ðý me sa fe i le bü tün mâ lî yü kü ve han di kap - la rý na rað men is tik rar ve re fa hý ar ttýr ma he de fi ni de güt tü ðü nü gö rüp ka bul et mek ge re kir. Ö te yan - dan AB, Tür ki ye ye gi bi bir Ýs lâm ül ke si nin mâ ne vî de ðer le ri ne; Tür ki ye ve Ýs lâm â le mi de, AB nin, yâ - ni ba tý nýn tek nik, tek no lo jik des te ði ne muh taç. U nut ma ya lým: Hý ris ti yan lýk i le Müs lü man lý ðýn bir çok de ðer le ri or tak týr. Bu or tak lýk ta bu luþ ma - nýn ad res le rin den bi ri si dir iþ te AB.Kim bi lir, bel ki de, yüz de 99 u Müs lü man o lan Tür ki ye nin AB a - day lý ðý ka ra rý,  hir za man da gü ne þin ba tý dan do - ðu þu nun mâ ne vî yo ru mu nun a yak ses le ri dir. Kur â nî ve Pey gam be rî ih bar ve i þâ ret le re da - ya nan Be di üz za man ýn, Ha ki kî din dar Hý ris ti - yan lar la dost o lu na bi lir; it ti fak ya pý la bi lir..., Hý - ris ti yan lýk hu râ fât ve tah ri fat tan sýy rý la rak Ýs lâ mi - ye te in ký lâp e de cek..., Be þe ri dün ye vî ve uh re vî sa a de te sevk e de cek yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi - ye te in ký lâp et miþ ve hu ra fat tan ve tah ri fat tan sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der tar zýn da ki en te re san tes pit le ri - nin baþ lan gýç nok ta sý say ma ya ne en gel var? AB ü ye li ði nin ül ke miz a çý sýn dan bir baþ ka ö ne - mi de var: Tür ki ye de ki de mok ra si yi ke mâ liy le iþ - let mek; dâ hi lî di na mik ler le müm kün gö rül mü - yor. Do la yý sýy la, Tür ki ye nin AB ye da hil ol ma sý, ka çý nýl maz gö rün mek te dir. Bu gün ge li nen nok - ta da, I. ve I I. Av ru pa a yý rý mý ný yap ma dan, Hý ris - ti yan â le mi nin ta rih bo yun ca ge çir miþ ol du ðu mer ha le le ri ve tev hî de doð ru al mýþ ol du ðu yo lu he sa ba kat ma dan Ba tý ya kar þý gel me nin ge çer li bir yol ol ma dý ðý da an la þýl mýþ bu lun mak ta dýr. Ý çi miz den çý kan dün ya ça pýn da ki ir fan ve te fek - kür de ha sý Be di üz za man ýn, Kur ân ve Sün net ý þý - ðýn da, hak, hür ri yet, de mok ra si, cum hu ri yet, Av - ru pa, Al lah ýn in dir di ðiy le hük met mek..., Ya hû - di ve Hý ris ti yan lar la dost ol mak ve ben ze ri bü tün bu has sas me se le le re ge tir miþ ol du ðu o ri ji nal yak - la þým, i zâh ve ba kýþ a çý la rý da, her hal de, bu nu id - rak te ö nem li bir rol oy na dý ðý in kâr e di le mez. fer sa dog ni as ya.com.tr Ýn san lýk or tak de ðer ler et ra fýn da top la ný yor! Ý liþ ki le ri miz ve ak ra ba la rý mýz Si ya set a la ný nýn risk ve teh li ke le ri TE VA FUK MU? En bü yük va zi fe le rin den bi ri e ði tim o lan ma lûm med ya or du su, ya yýn po li - ti ka sý ný, fel se fe si ni da ha çok sa bun kö - pü ðü nev în den eð len ce prog ram la rýn - dan ya na kul lan mak ta. Ko me di, mü zik, di zi, ma ga zin, ev li lik, ya rýþ ma prog ram - la rý al mýþ ba þý ný gi di yor. Ro ma yý ya kan ve gö ðe yük se len a lev le - ri, hal kýn ko þuþ tur ma la rý ný bü yük bir ke - yif le sa ra yýn dan sey re den Ým pa ra tor Ne - ron u ge lin de ha týr la ma yýn Yan gý na kö rük le git mek di ye bir tâ bir var dýr ya, ka dýn prob - lem le ri de da hil ol mak ü ze re sos yal prob lem le re med ya nýn yak la þý mý çö züm den zi ya de prob - le mi az gýn laþ týr mak tan ya na. Üs te lik er kek ler bir ya na, mal ze me o la - nýn da mal ze me ya pa nýn da ço ðu kez ka dýn ol ma sý il ginç bir te va fuk! Sa de ce ül ke miz de de ðil, bütün dün ya da med ya or du su nun ya yýn po li ti ka sý nýn bü - yük öl çü de Ya hu di lo bi le ri nin et ki si al týn da ol du ðu da baþ ka bir te va fuk! DEC CA LIN KA DIN KUV VET LE RÝ Be di üz za man Haz ret le ri nin 5. Þu â da yer a lan ka dýn lar la il gi li bir tes bi ti ec dâ dýn ta bi riy le mim ko nu la cak cins ten. Bi li - yor su nuz 5. Þu â da a hir za man da ge le - ce ði be lir ti len Dec cal i le il gi li ha dis-i þe rif le rin a çý lý mý ya pýl mak ta. O ra da Ýs lâm ve Hris ti yan lar a ley hin de þid det li in ti kam bes le yen giz li Ya hu di ko mi te si nin ve ka dýn hür ri yet le ri per de si al týn da deh þet li di ðer bir ko mi te - nin Dec ca lýn tah ri bat - la rý na yar dým et ti ði i fa - de e di lir ki son de re ce il - ginç bir tes bit tir! (Be di üz za man Sa id Nur sî, Þuâ lar, 5. Þu â, Üç kü çük me se le) Ma lûm med ya nýn ka dýn prob lem le ri - ne (da yak, tö re-na mus ci na yet le ri ) ne den o la rak hep Ýs lâm di ni ni he def gös ter me si baþ ka bir te va fuk! Oy sa ki Ýs lâ mi yet ha ki kat le ri üf len - mek le sön me yen gü neþ gi bi dir. Ce ha le tin a ða lýk yap tý ðý a i le ler de ki o - lay la rý Ýs lâ ma mal et mek (en i yi ni yet li i fa dey le söy le mek ge re kir se) ce ha le tin baþ ka bir çe þi di dir! KA DIN LA RIN HU KU KU! Pey gam be ri miz (asm) kýz la rý ný di ri di ri top ra ða gö men vah þî bir top lu mu, ka rýn ca ya bi le rek za rar ver me ye cek ha - le dö nüþ tü rür! Ha ya týn da hiç ka dýn döv mez. Ken di kýz la rý na, ha ným la rý na, kýz ço - cuk la rý na kar þý her za man þef kat li ve hoþ gö rü lü dür. Me di ne ye o nu (asm) dâ vet e den ler ve düþ man la rý na kar þý ko ru ya ca ðý na söz ve ren ler a ra sýn da ka dýn lar da var dýr. Kan da va la rý ný ya sak lar. Ýlk ya sa ðý da ken di am ca sý na uy gu - lar. O nun (asm) nes li, kýz ço cuk la rý ve si le - siy le de vam e der. En bü yük mu' ci ze si o lan Kur ân-ý Ke - rim kýz ço cuk la rý nýn, ka dýn la rýn hu ku ku - nu ko ru yan hü küm ler le do lu dur. Söz ge - li mi, Ca hi li ye â det le riy le öl dü rü len kýz ço cuk la rý nýn mah þer de ka til le ri ne he sap so ra cak la rý ný â yet þöy le i fa de e der: Di ri di ri gö mü len kýz ço cu ðu na han - gi su çu yü zün den öl dü rül dü ðü so rul du - ðun da (Tek vir Sû re si, 8-9)  LÝM ÝS LÂM KA DIN LA RI Pey gam be ri miz (asm) ka dýn sa ha be le rin is te ði ü ze ri ne on la ra bel li za man lar da ders ve rir. Zi ra, Pey gam be ri miz (asm) sa ha be le - ri ni her za man il me teþ vik e der. Son ra ki yüz yýl lar da bi li nen bü tün bü yük ca mi ler de ka dýn la ra yö ne lik ders ler ve ri - lir. Müs lü man lar a i le le ri ni bu nok ta - da teþ vik e dip, ev le ri ni de a de ta bi - rer o kul o la rak kul la nýr lar. Ox ford Ü ni ver si te si Öð re - tim Gö rev li si, Ha dis Ra vi le ri ve Ri cal Ýl mi uz ma ný, Ýs - lam da Ka dýn  lim ler i sim li 40 cilt lik e se ri ka le me a lan Dr. Mu ham med Ak ram Ned vi geç ti ði miz yýl ül ke - miz de bir kon fe rans ver - miþ ti. A raþ týr ma la rý na gö re o dö nem de ço ðu â lim ba ba - nýn, kýz la rý i le ev len mek is te - yen da mad a day la rýn da a ra - dýk la rý va sýf þu dur: En az ký - zým ka dar i lim sa hi bi mi sin? Müs lü man â lim ler ba zen â lim o - lan ha ným la rýn dan ders a lýr lar ve bu du ru - mu e ser le rin de i fa de e der ler. Bü yük â lim le rin de bir þe kil de ba yan â lim ler den ders din le dik le ri Ýs lâ mî kay - nak lar da yer a lýr. Yu nan Fel se fe e ser le ri nin ter cü me e - di lip Ýs lâm top lum la rýn da o ku tul ma ya baþ lan ma sýy la ya vaþ ya vaþ ka dýn â lim le - rin sa yý sýn da a zal ma lar baþ lar. Ka dýn la - rýn zih ni nin za yýf ol du ðu dü þü nü lür. Yu nan Fel se fe si ve man týk top lum da güç len dik çe ka dýn de ðer siz le þir. Sa de ce mad dî an lam da de ðil, ma ne vî an - lam da da top ra ða di ri di ri gö mü le cek ka dar ö nem siz o lur ka dýn. O nun ye ni den lâ yýk ol du ðu ye re çýk ma sý - nýn tek þar tý ken di öz kay nak la rý na, Kur ân ve ha dis ler de ki mâ nâ la ra ge ri dön mek tir. Doð ru Ýs lâ mi yet ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð - ru luk an cak bu þe kil de ger çek le þe bi lir. Ak si tak dir de ka dýn ya se fih me de ni - ye tin ka dý ný hap set ti ði çað daþ-mo dern ka dýn ka fe sin de ya da ce ha let a ða nýn tö re-na mus ci na yet le ri pen çe si al týn - da can çe ki þir du rur! Þu ö lüm lü dün ya da i ma nýn cen net mi sâl ha ki kat le rin den baþ ka sý ðý ný la cak yer yok ki! Ce ha let a ða nýn ka dýn ci na yet le ri ya se ni as ya.com.tr Kadýnýn yeniden lâyýk olduðu yere çýkmasýnýn tek þartý kendi öz kaynaklarýna, Kur ân ve hadislerdeki mânâlara geri dönmektir. Aksi takdirde kadýn ya sefih medeniyetin kendisini hapsettiði çaðdaþ-modern kadýn kafesinde ya da cehalet aðanýn törenamus cinayetleri pençesi altýnda can çekiþir durur!

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ýs tik lâl Mar þý 90 ya þýn da Kars Evliya Camiinde düzenlenen mevlid programýna halk yo - ðun il gi gös ter di. FO TOÐ RAF:CÝHAN Ýs tik lâl Þa i ri i çin mev lit o ku tul du nkars Ýl Müf tü lü ðü, Ýs tik lâl Þa ir Meh met  kif Er soy i çin Ev li ya Ca mi i nde mev lit o kut tu. Dü zen le nen mev - lit prog ra mý na halk yo ðun il gi gös ter di. Ýl va i zi E yüp Ka ra kel le yap tý ðý ko nuþ ma da, Er soy un sö zü nün e ri bir i - man ve fi kir a da mý ol du ðu nu, ne söy le diy se so nu na ka dar ar ka sýn da dur du ðu nu i fa de et ti. Ka ra kel li, Türk top lu mu - nun  kif ten a la ca ðý bü yük ders ler ol du ðu nu kay det ti. Prog ram da, Kars Ha cý Ha lil Ca mi Ý mam Ha ti bi Ka dir Taþ, Bül bül Ca mi Ý mam Ha ti bi Ki ya sed din Er ta no ve Þe - hit ler Ca mi Mü ez zi ni Ke ma let tin Bay sal Ha tim duâ sý, a - þýr lar ve mev lit o ku du. Kars / ci han E yüp Be le di ye si nden Ça nak ka le Des ta ný Ser gi si neyüp Be le di ye si nin 96. Yý lýn da Ça nak ka le Þe hit le ri - mi zi An ma Et kin lik le ri çer çe ve sin de aç tý ðý ser gi de Ça - nak ka le des ta ný ný an la tan 100 a det fo toð raf i le o ri ji nal sa - vaþ mal ze me le ri bu lu nu yor. E yüp Be le di ye si, 96. Yý lýn da Ça nak ka le Þe hit le ri mi zi An ma Et kin lik le ri çer çe ve sin de ö zel bir prog ra ma im za at tý. Ser gi de Ça nak ka le des ta ný - ný an la tan 100 a det fo toð raf i le o ri ji nal sa vaþ mal ze me le - ri bu lu nu yor. Ay rý ca Ça nak ka le Za fe ri yle il gi li ký sa bir bel ge sel film gös te ri mi yer a lý yor. E yüp Be le di ye si Ek Hiz met Bi na sý Ser gi Sa lo nu nda dü zen le nen et kin lik, Mart 2011 ta rih le ri a ra sýn da ge zi le bi le cek. A çý lýþ tö - re ni son ra sýn da gü nün an lam ve ö ne mi ne de ði nen bir ko nuþ ma ya pan E yüp Be le di ye Baþ ka ný Ýs ma il Ka vun cu, þun la rý söy le di: Yap tý ðý mýz et kin lik ler le Ça nak ka le Des - ta ný mý zý, kah ra man Meh met çik le ri mi zin za fe ri ni ya det - me ye ça lý þý yo ruz. Ge le cek ne sil ler i çin can la rý ný se ve se - ve fe da et miþ ler. Biz le re dü þen gö rev on la rýn bu fe da - kar lý ðý ný u nut ma mak de di. Ýs tan bul / ci han Hi sar Ca mi i du â lar la a çýl dý RESTORASYON ça lýþ ma la rý dolayýsýyla i ki yýl dýr ka pa lý bu lu nan Ýz mir in 419 yýl lýk Hi sar Ca mi si, Baþ ba ba kan Yar dým cý sý ve va kýf lar dan so rum lu Dev let Ba ka ný Bü - lent A rýnç ýn iþ ti ra kiy le Cu ma na ma zýn da du â lar la i ba - de te a çýl dý. Tö ren de ko nu þan A rýnç, Ýz mir E ge nin in - ci si, Hi sar Ca mii de Ýz mir in çok ö nem li bir e se ri dir. Res to ras yon da ki ge cik me mü te ah hit ler den de ðil, in ce iþ çi lik ve da ha te miz bir ça lýþ ma i çin da ha faz la za ma na ih ti yaç du yul ma sýn dan kay nak lan dý de di. Hi sar Ca mi - i nin res ro ras yo nu nun be ðe ne ni le ce ði ni söy le yen A - rýnç, Ýz mi rin bir sim ge si o la rak 100 yýl da ha a yak ta dur - ma sý nýn sað lan dý ðý ný kay det ti. Ýz mir / ci han Ev li ya Çe le bi nin Ýs tan bul u ÝSTANBUL Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü ta ra fýn dan dü zen le nen 2011 Ev li ya Çe le bi yi An ma Et kin lik le ri kap sa mýn da, Ev li ya Çe le bi nin Ka rýþ Ka rýþ Ýs tan bul u i sim li yü rü yüþ pro je si ha ya ta ge çi ril di. Ev li ya Çe le bi nin yap tý ðý se ya hat le rin ilk ha re ket nok ta sý ka bul e dil di ði Ya - vu zer Si nan Ca mi si ö nün de top la nan gru bun fa a li ye ti, E - yüp hal ka sý nýn ik ram e dil me siy le baþ la dý. Ca mi ö nün de et kin lik hak kýn da a çýk la ma ya pan es ki Ýs tan bul Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Ah met Em re Bil gi li, 2011 yý lý nýn Ev li ya Çe le bi yý lý ka bul e dil di ði ni, Tür ki ye ve dün ya da çe þit li et - kin lik ler le a ný la ca ðý ný kay det ti. Bil gi li, ken di le ri nin de Ýs - tan bul da bu ko nu da pro je ha zýr la dýk la rý ný i fa de e de rek, Ev li ya Çe le bi, ö zün de bir sey yah tý. Ay rý ca, gör dü ðü ve gez di ði yer le ri ka le me a lan bir ka tip ti. Ha zýr la dý ðý mýz pro - je de, Ev li ya Çe le bi nin Ýs tan bul u na sýl gez di ði ni, ge zer ken ne re le re git ti ði ni, ne ler ye di ði ni ve kay det ti ði ni o nun gö - züy le an la ta ca ðýz de di. Ýs tan bul / a a M.  KÝF ER SOY UN, PA RA Ö DÜ LÜ NÜN KAL DI RIL MA SI NIN AR DIN DAN YAZ DI ÐI E SER, 12 MART 1921 TA RÝ HÝN DE TBMM TA RA FIN DAN MÝL LÎ MAR ÞI O LA RAK KA BUL E DÝL DÝ. Mehmet Âkif Ersoy, vefatýnýn 75. yýl dönümünde yurt genelinde çeþitli faaliyetlerle anýlýyor. Edirnekapý Þehitliði nde bulunan Ersoy un kabri en hareketli günlerinden birisini yaþýyor. Millî þairin mezarý adeta ziyaretçi akýnýna uðradý. 7'den 70'e herkes Ersoy'un kabrine gelerek duâlar okudu. Özellikle öðrenciler, Ersoy un kabri baþýna akýn etti. Minik dillerde duâlar ve millî þairin þiirleri eksik olmadý. FO TOÐ RAF:CÝHAN EÐÝTÝMCÝ-YAZAR VAKKASOÐLU: Ah lâk ve ka rak ter a bi de siy di EÐÝTÝMCÝ- Ya zar Veh bi Vak ka soð lu, Ýs tik lâl Mar þý þa i ri Meh - met  kif Er soy un ah lâk ve ka rak ter a bi de si ol du ðu nu söy le - di. Nev þe hir mer ke ze bað lý Uç hi sar Bel de Be le di ye si ta ra fýn - dan or ga ni ze e di len Meh met  kif ko nu lu kon fe rans ta ko nu - þan Vak ka soð lu, ah lâk ve ka rak ter a bi de si Meh met  kif Er - soy un ha ya týn da ki ö nem li a lýþ kan lýk la rý, ha yat tar zý, ta þý dý ðý in san sev gi si, sa hip ol du ðu i man gü cü ve et ra fý na ve a i le si ne gös ter di ði has sa si ye tiy le ör nek in san ol ma ö zel li ði nin ör nek a - lýn ma sý ge rek ti ði ni an lat tý. Nev þe hir / ci han  kif, ce sa ret ve sa býr a þý la dý AK Par ti A da na Mil let ve ki li ve Ko mis yon Baþ ka ný Prof. Dr. Va hit Ki riþ ci, Ýs tik lâl Mar þý ya za rý Meh met  kif Er soy un Türk mil le - ti ne ce sa ret ve sa býr a þý la dý ðý ný i fa de et ti. Ýs tik lâl Mar þý nýn ka - bu lü ve Meh met  kif Er soy u an ma gü nü do la yý sýy la bir me saj ya yýn la yan Ki riþ ci, Mil lî þa i ri miz Meh met  kif Er soy un ka le - me al dý ðý ve mýs ra la rý na Kork ma sö züy le baþ la ya rak bü yük fe da kâr lýk lar la ka za ný lan is tik lal mü ca de le sin de Türk mil le ti ne ce sa ret ve sa býr a þý la dý ðý, his le ri ne ter cü man ol du ðu, mil le ti mi - zin ba ðým sýz lý ðýn dan as la vaz geç me ye ce ði ni â de ta hay kýr dý ðý, eþ siz þa he ser Ýs tik lâl Mar þý mý zýn ka bul e di li þi nin yýl dö nü mün de, mer hum Er soy i le bü tün kah ra man la rý bir kez da ha rah met ve min net le yâd e di yo ruz i fa de si ni kul lan dý. A da na / ci han Veh bi Vak ka soð lu, Meh met  kif ko nu lu kon fe rans ta ko nuþ tu FO TOÐ RAF:CÝ HAN ANTALYA NIN Ke pez il çe si Be le di ye Baþ ka ný Ha kan Tü - tün cü, mil lî þa ir Meh met  kif Er soy ve o nun e se ri o lan Sa - fa hat ý, bu gü ne ve ya rý na an lat mak mec bu ri ye tin de ol duk - la rý ný söy le di Meh met  kif Yý lý ný dü zen le ye cek le ri fa a li yet ler le de ðer len di re cek le ri ni bil di ren Tü tün cü, Ýs tik - lâl Mar þý nýn Ka bu lü ve Meh met  kif Er soy u an ma gü nü do la yý sýy la bir me saj ya yým la dý. Tü tün cü, me sa jýn da Kur - tu luþ Sa va þý mý zýn ka za nýl ma sýn da bü yük kat ký la rý o lan; yok ÇATMA kur ban o la yým çeh re ni ey naz lý hi lâl/kah ra - man ýr ký ma bir gül! Ne bu þid det, bu ce lâl/sa na ol maz dö kü len kan la rý mýz son ra he lâl/hak ký dýr hak ka ta pan mil le ti min is tik lâl... Uð ru na kan dö kü len, can ve ri len Türk bay ra ðý na böy le ses le nen Meh met  kif Er soy, mil le ti ne Ýs tik lâl Mar þý ný ar ma ðan et ti. U cun da pa ra ö dü lü ol du ðu i çin ya rýþ ma ya gir me yi red de den mil lî þa ir, an cak bu ö dü lün kal dý rýl dý ðý du yu ru la rak ya rýþ - ma ya ka týl ma ya ik na ol du. Kur tu luþ Sa va þý nýn baþ la dý - ðý yýl lar da, cep he de ki as ker le rin mo ral le ri ni yük sel tip mil lî duy gu la rý ný güç len di re cek bir mil lî mar þýn ha zýr - lan ma sý dü þün ce si ü ze ri ne dö ne min Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý ö dül lü bir ya rýþ ma aç tý ve du ru mu bü tün yur da du yur du. Ya rýþ ma ya 724 þi ir ka týl dý. De ðer len dir me ko mis yo nu, þi ir le rin ta ma mý ný in ce le dik ten son ra 6 þi i - ri seç ti. An cak ya pý lan de ðer len dir me de bu þi ir le rin de mil lî marþ ol ma ni te li ði ta þý ma dý ðý gö rül dü. KORK MA, SÖN MEZ BU ÞA FAK LAR DA... Dö ne min Mil lî E ði tim Ba ka ný Ham dul lah Sup hi (Tan rý ö ver), mil lî mar þý Meh met  kif in (Er soy) yaz - ma sý ný is ti yor du. Oy sa Meh met  kif, u cun da pa ra ö - dü lü ol du ðu i çin ya rýþ ma ya ka týl ma mýþ tý. Mil lî marþ ni te li ði ta þý yan bir þi i rin bu lu na ma ma sý ü ze ri ne dost - la rý dev re ye so ku la rak Meh met  kif ik na e dil me ye ça lý þýl dý. Pa ra ö dü lü nün kal dý rýl dý ðý du yu ru lun ca Meh met  kif, ya rýþ ma ya ka týl ma yý ka bul et ti. Da ha ön ce ön e le me de se çi len 6 þi ir le Meh met  kif in yaz dý ðý þi ir a ra sýn da ya pý lan de ðer len dir me de  - kif in þi i ri bi rin ci ol du. 1 Mart 1921 gü nü Mec lis in yap tý ðý o tu rum da Ham dul lah Sup hi (Tan rý ö ver), kür sü de þi i ri o ku du. Se çim i çin son sö zün Mec lis e a it ol du ðu nu be lirt ti. Tak vim ler 12 Mart 1921 i gös te rir ken Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ye ni den top lan dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan, ve ri len ö ner ge ler ka bul e dil di ve Meh met  kif in yaz dý ðý þi ir, Türk mil - le ti nin Ýs tik lâl Mar þý ol du. U ZUN SÜ RE BES TE LE NE ME DÝ Mec lis ta ra fýn dan ka bul e di len mar þýn ar týk bes te len - me si ge re ki yor du. A çý lan ya rýþ ma ya 22 bes te ka týl dý. An cak Mec lis in, za ma nýn çe tin þart la rý yü zün den bu bes te le ri de ðer len di rip bi ri ni se çe cek vak ti yok tu. Bu se bep le u zun bir sü re u lu sal marþ bes te le ne me di yý lýn da or kes tra þe fi Os man Ze ki Ün gör ün bes te si uy - gun gö rü lüp ka bul e dil di. Böy le ce Türk mil le ti, dün ya - nýn en an lam lý mar þý na ka vuþ tu. An ka ra / a a KEPEZ BELEDÝYE BAÞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ: SAFAHAT I HERKESE ANLATMAK ZORUNDAYIZ e dil mek is te nen bir mil le ti yaz dý ðý Ýs tik lâl Mar þý i le þah lan - dý ran Meh met  kif Er soy u, bu gün rah met ve þük ran la yâd e di yo ruz de di. Tü tün cü þun la rý söy le di: Mil lî Mü ca - de le de ya þa nan zor luk la rý, çe ki len sý kýn tý la rý coþ ku lu bir þe - kil de, en zor þart lar da ka le me a lan  kif, geç mi þi ge le ce ðe ta þý mak ta bü yük gay ret ler gös ter miþ tir. Meh met  kif Er - soy u ve e se ri Sa fa hat ý bu gü nü mü ze ve ya rý ný mý za an lat - mak ve ak tar mak mec bu ri ye tin de yiz. An tal ya / ci han SOL DAN SA ÐA 1. Bir þe yin özellikleri ni be lirt mek. - Baþ lý ca i çe ce ði miz. 2. Bir el bi se nin ký rý þýk la rý ný dü zelt mek. - Han gi ki þi an - la m ýn da so ru. 3. A hi re te ir ti hal e den bir kim se den ço cuk la rý na ka - lan mal. - Kýz ev lât. 4. Kay se ri yö re sin de ha la. - Rus ça da e vet. - Þe - hir pla ný. 5. Ce sur, kuv vet li, ma ha ret li. - A sur lu la rýn baþ þehri. 6. Ý - te le mek ten e mir. - Ne den ve so nuç be lir ten bir söz. 7. Þe ker ka mý - þý, þe ker pan ca rý, pa ta tes, ha vuç, mý sýr, buð day vb. bit ki le rin sap ve kök le ri nin öz su yun dan ve ya ni þas ta sýn dan çý ka rý lan, bir le þi min de kar bon, ok si jen ve hid ro jen bu lu nan, be yaz, su da e ri yen, ma ya la - na bi len ve ço ðu tat lý o lan mad de le rin ge nel a dý. - Kar bo nil gru bu - na i ki al kil kö kü nün bað lan ma sýy la tü re yen bir le þik. 8. Ha va da bu - lu nan su bu ha rý. - Yýlýn onikide biri sü re. 9. E lek trik te i let ke nin di - renç bi ri mi. - Ter le mek ten ve ya sý cak tan vü cut ta mey da na ge len kü çük pem be ka BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI T E V Ý Þ A L E V A L A V E D E K Ý T U V M K A K E N A T E A F U K H K O M A R A T Ü L Ý C A Z A L A N A R A G A B F R E F A K A T A Y Ý F H L A Z S N Ý T E L A V Ý V R K A F A M E N A R A Y I L A N A S A R O R A K Ü M E Þ E N A V O S Ý T bar tý lar. - Gü ney Af ri ka'nýn mil let - ler a ra sý tra fik i þa - re ti. 10. De ri nin gö ze nek le rin den sý zan, ken di ne öz gü bir ko ku su o lan, ya pýþ kan, renk siz, tuz lu sý vý. - Ý ti kad i le i lgi li, i - nanç la a lâ ka lý, i - ma na a it. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ya lan dan gös te riþ, göz bo ya - ma. - Top rak üs tün de ki bö - lüm le ri o dun laþ ma yýp yu mu - þak ka lan, ilk ba har da bi tip bir i ki mev sim son ra ku ru yan kü - çük bit ki ler. 2. Gü ven duy ma, gü ven me. 3. O luþ mak, or ta ya çýk mak, mey da na çýk mak. 4. Yay gýn bir göz ren gi. - A þi kâr, a çýk tan a çý ða, giz li li ði ol ma yan. 5. Li san süs tü E ði tim Sý na vý nýn ký sa sý. - Han gi yö nü, ne re de, han gi yer de. 6. Bal mu mun dan ya pýl mýþ yu mu þa tý cý krem. - Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý mý zýn ký saltma sý. 7. Kuv vet le rin mad de ler ve ha re ket ler ü ze ri ne et ki si ni in ce le yen fi zik da lý. - Lit yu mun sim ge si. 8. Tec rü be sa hi bi o lan, ye tiþ kin. - Muh te - va. 9. Bu run il ti ha bý. - A sit i - yon laþ ma sa bi te si. 10. Ja pon la - rýn ön den çap raz o la rak ka vu - þan u zun ve ge niþ kol lu u lu sal giy si si. 11. Ýs par ta nýn bir il çe - si. - Al man Irk çý sý. 12. Bin ba þý - dan pa þa ya ka dar üst rüt be li su bay lar. - Bir ses len me ni da sý.

11 Y PAZAROLA 11 Saldýrýnnnn! Ta ný dý ðým bir çok in san (ke ndim de da hil) e leþ ti ril mek ten nef ret e der ve hiç hoþ lan maz. Fa kat ken di le ri ne suç bul mu yo rum. Sa de ce e leþ ti ri ne dir bil me yen yön le ri ne suç bu lu yo rum bu ki þi le rin. Zi ra e leþ ti ri sa nýl dý ðý nýn ak si ne da ha ya rar lý ve ba sit bir ko nu dur. E leþ ti ri; bir ki þi nin, e se rin ve ya her han gi bir þe yin doð ru ve yan lýþ la rý ný or ta ya ser mek tir. Bu ka dar ba sit bir ko nu ol ma sý na rað men in san lar bu nu þöy le bi li yor: E leþ ti ri; sal dý rý dýr sa vun ma ya ha zýr o lun. Yok e fen dim öy le bir þey. E leþ ti ri; sal dý rý de ðil dir, ge li þi min te mel ta þý dýr. Hat ta a bar ta rak söy le mi yo rum e leþ ti ri be ni ben ya pan et ken ler den bir ta ne si dir. (Çok mu a bar tým?) As lýn da e leþ ti ri e de bi yat la a lâ ka lý bir ko nu dur fa kat biz in san la rý e leþ tir mek ten bah se de lim. E de bi yat he nüz i þi miz de ðil. (Bu a ra da ben e de bi yat o ku yo rum.) U zun za man dýr in san la rý e leþ ti ri yo rum, fa kat bir ço ðu bu nu an la mý yor. An la yan da i çin den bir þey ler çý kar tý yor. Za ten e leþ tir me nin a ma cý da kö tü le mek de ðil yan lýþ la rý ve doð ru la rý gös ter me ye ça lýþ mak týr ki ben de böy le ya pa rak ki þi ye da ha ge niþ ba kýþ a çý sý ka zan dýr ma yý he def li yo rum. Son ra se va ba gi ri yo rum o da ay rý bir un sur, fa kat de min de bah set ti ðim gi bi in san la rý e leþ ti ri den kor ku tan þey e leþ ti ri a dý al týn da e go la rý tat min et me duy gu su dur. Bir ör nek le a çýk la ya lým. Ar ka da þý mýz sa çý ný kes tir miþ ve kar þý mý za çýk mýþ. Sa çý kö tü ke sil miþ a ma. - "A ga-ba ba-am ca çok gü zel ol muþ sa çýn! tar zý söy lem ler ya la ka lýk ve ya for ma li te ye gi rer. - "Lan bu saç ne. Bi na ne ye ben ze me miþ! tar zý söy lem ler ke sin lik le e leþ ti ri de ðil, dal ga dýr. - "Her ne ka dar yü zü nü aç mýþ sa da bi raz þe kil siz gi bi du ru yor tar zý bir söy lem e leþ ti ri o la bi lir an cak. Ýþ te in san lar bu üç cüm le yi de e leþ ti ri o la rak Sýnavlý öðüt Ye ðen bu na sýl bir ço cuk ye tiþ tir me ye ðen Be nim ba þým dön dü bu ço cu ðun ba þý dön mü yor mu ye ðen Ý þin var di ye ço cu ðu ba na e ma net et miþ tin ya ye ðen. Ön ce o ku la git ti ço cuk ye ðen. O kul dan ge lin ce e li ne gi ta rý al - ka bul et tik le rin den as lýn da ger çek e leþ ti ri o lan ü çün cü cüm le nin ö ne mi ve i yi li ði kav ra ya ma mýþ du rum da lar. Bi ri si ne kal sa ki þi nin ken di ya la ka lý ðý na kur ban gi de rek bü tün ö mür ber bat bir týraþ la ge ze cek, ö te ki si ne kal sa dep res yo na gir di gi re cek. Ýþ te bun la rýn ay rý mý çok i yi ya pýl dý ðýn da as lýn da e leþ ti ri nin bir sal dý rý ol ma dý ðý ný da çok i yi an la ya bi li yo ruz. Ben ne za man bir mi zah ya zý sý ka ra la sam he men yan ma sa da o tu ran va toz a o ku tur, o nun kýt fi kir le rin den is ti fa de e de rim! Ol muþ ve ya ol ma mýþ, þöy le ol sa da ha i yi o lur du tar zýn da. Va toz bo ru ya ürf le ye rek ten sý ra la ma ya ko yar is tek ve ö ne ri le ri ni. Ben tek tek is te ni len þe yi yap mý yo rum, or tak bir ka ra ra var ma ya ça lý þý yo rum. Ni ha ye tin de on lar bi rer teklif ve e leþ ti ri. Ben i se fark lý de ði þik ba kýþ a çý la rýn dan, fark lý tat lar a la rak en lez zet li si ni or ta ya koy ma ça ba sýn da ol ma lý yým. E leþ ti re nin de gö re vi bu dur. E leþ ti ri le ri din le ye rek þöy le bir bak mak ken di ne. Kar þýn da ki sa çý ný be ðen me di di ye kes tir mek zo run da da de ðil sin ha ni. Ra hat san prob lem yok tur faz la. Ya ni baþ ka in san la rýn öz gür lü ðü nü ký sýt la ma dýk ça öz gür sün dür. E ðer sa çýn o to bü se bin di ðin de yan da ki kol tuk ta bu lu nan la rý ze hir le ye cek se kes ti re cek sin mec bu ren, fa kat et me ye cek se so run yok. Da ha faz la sýk ma dan bu ya zý mý be ni her is te di ðim de ve ya is te me di ðim de e leþ ti ri den mah rum bý rak ma yan, ge re kir se ga ze te yi a ra yan, þef kat to kat la rýn dan be ni mah rum et me yen ba zý kar deþ le ri me it haf e di yo rum.. dý ar ka sýn dan gi tar ho ca sý gel di ye ðen Gi tar der si al dý ye ðen Gi tar ho ca sý git ti ye ðen bak tým ha zýr lan mýþ ye ðen.. Bas ket bol kur su var mýþ ye ðen o ra ya gö tür düm ye ðen.. Po ta ya to pu at tý, at tý, at tý ye ðen Ar ka sýn dan spor bit ti ye ðen bu se fer de ye ðen Ýn gi liz ce kur su na gö tür düm ye ðen Sor dum ço cu ða ye ðen haf ta bo yu böy ley miþ ye ðen. Haf ta so nun da i se ye ðen ders ha ne var mýþ ye ðen. Lgs mi, tgs mi, hlm mi ne de di an la ma dým ye ðen. A na do lu li se si ni ka zan sýn di ye ye ðen ders ha ne ye gön de ri yor muþ su nuz ye ðen. Ço cuk si zin ço cu ðu nuz ye ðen. Bý ra kýn bi raz ço cuk lu ðu nu ya þa sýn ye ðen Koþ tur koþ tur ne re ye ka dar ye ðen. Bu ço cuk da ha 4. sý ný fa gi di yor ye ðen. Bu yaþ ta bu zu lüm de ðil mi ye ðen Ye ðen ci ðin... PKK ya Kürt ay dýn la rýn tep ki si Kürt ay dýn lar PKK nýn teh dit le ri ne, kit le sel o la rak tep ki gös ter di. 41 Kürt ay dý ný ya yým la dýk la rý bil di ri de u ya rý la rý dü þün ce öz gür lü ðü ne sal dý rý o la rak gör dük le ri ni a çýk la dý lar. (Sa bah, ) Ý yi de de miþ ler. Da ha ön ce Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le rin de bir sü rü in san öl dü rül dü: Ki mi ne PKK lý, ki mi ne Hiz bul lah çý, ki mi ne MÝT çi, ki mi ne iþ bir lik çi den di. A ma öl dü rü len le rin hep si Kürt tü. Ve üs te lik bu lun duk la rý çev re ye fay da lý o lan in san lar dý. ma il.com On lar öl dü rü lün ce çev re sin de ki in san lar da ha çok sa hip siz kal dý ve böl ge da ha çok ce ha le te yön len di. Þim di ay dýn lar PKK ya tep ki gös te ri yor lar. Ka za nan hem on lar o la cak, hem böl ge ve hem de ül ke o la cak Dün ya mil yar der le rinin 38 i Tür ki ye den For bes der gi si nin her yýl dü zen le di ði dün ya mil yar der ler lis te sin de bu se ne 38 Türk i þ a da mý yer al dý. Zen gin le ri mi zin dün ya zen gin le ri i çin de yer al ma sý na se vin dik Ka yýt dý þý i le ba þý çok sý kýn tý da o lan ül ke miz de, dün ya ça pýn da zen gin çý ký yor sa, i yi dir. Da rý sý ka yýt dý þý zen gin le re ol sun! Ke mal Bey in a kýl ho ca sý Tek nik ta ki be ta ký lan Yal çýn Kü çük ün Ben Ke mal Bey e a kýl ve ri yo rum de di ði id di a e dil miþ. (Star, ) Ke mal Bey den bir a çýk la ma gel di mi bil mem. A ma de mek bir a kýl ho ca sý var mýþ. A kýl ho ca sý nýn PKK ve Er ge ne kon la iç li dýþ lý ol ma sý ga rip. A ma hiç yok tan i yi dir: En a zýn dan bir a kýl ho ca sý (!) var mýþ. Ke mal Bey, ho ca sýz kal ma mýþ Kad da fi nin hal ký Lib ya nýn çey rek as rý ge çen dik ta tö rü Kad da fi: Hal kým be nim i çin ö lür! de miþ. De di ði gi bi de yap ma ya ça lý þý yor: Mu ha le fe tin e lin de ki þehir le ri bom ba la ya rak, ken di si i çin ö le cek le ri öl dür me ye baþ la mýþ bi le Cum hu ri yet in i ti ra fý Cum hu ri yet Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Ýb ra him Yýl dýz, Da nýþ tay sal dý rý sý son ra sý yap týk la rý ha ber ler de yan lýþ yön len di ril miþ o la bi le cek le ri ni söy le miþ. Geç de ol sa ger çe ði gör müþ. Böy le hak ký tes lim et me ler i yi dir. Da rý sý di ðer yön len di ril me le ri ka bu le ol sun, e fen dim! Fa i zin so nu 1980 yýl la rý nýn hýz lý ban ke ri var dý: Ban ker Kas tel li. Çok pa ra al dý ve çok pa ra da ðýt tý. So nun da ha pis yat tý, fakr-u za ru re te düþ tü. A hi rin de i se da ya na ma dý, in ti har et ti. Em lak Ban ka sý nýn Ge nel Mü dü rü bak kal ol du (Sa bah, ) ha be ri ni o ku yun ca bir kez da ha dü þün düm: Fa i zin na sýl zen gin le ri de yi yip bi tir di ði ni! Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN nözel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur Antakya/Hatay nbeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nde niz li de Ak ko nak ma - hal le sin de ye ni bi na 3+1 da i - re 3.kat 125m 2 Tel: n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m 2 tamamý yarý peþin yarýsý vadeli arsa VA SI TA n2003 Mo del Pe u got Part ner te miz a ra ba Tel: De niz li n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nateþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ Nüfüs cüzdanýmý kaybettim Hükümsüzdür. Bilal Cingöz/Ankara Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel:

12 12 Y Ý LAN ERDEMLÝ KADASTRO MAHKEMESÝ 2003/14 ESAS. 2007/575 KARAR. Davacý Maliye Hazinesi tarafýndan davalýlar Emine Yýlmaz Mirasçýlarý ve diðer davalýlar aleyhine açmýþ olduklarý iþ bu Kadastro Tespitine Ýtiraz davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda karara çýkmýþ olup dava neticesinde; Davalý Emine Yýlmaz Mirasçýsý Emel Yýlmaz'ýn tüm aramalara raðmen tebliðe yarar açýk adresleri tespit edilemediðinden, Mahkememizce verilen ve aþaðýda belirtilen karar ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþ olup hüküm özeti aþaðýda çýkartýlmýþtýr: I- Kadastro parsel numarasý 259, 260, 261, 262, 263, 264 ve 265 olan parsellerin ilk tespit anýndaki miktarlý sýrasýyla 8420 m 2, m 2, 4520 m 2, 2820 m 2, 4580 m 2, 2120 m 2 ve 9380 m 2 iken yapýlan keþifte koordinatla yapýlan alan hesabý sonucunda sýrasýyla 8411,36 m 2, 12001,46 m 2, 4550,92 m 2, 2821,08 m 2, 4580,23 m 2, 2103,66 m 2 ve 9455,21 m 2 olduklarýnýn tespiti ile; A)l-a)Kadastro parsel numarasý 259 olan tamamý 8411,36 m 2 'lik parselin tespit tutanaðýnýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen parselin imar uygulamasý sonucunda imar uygulamasý kapsamýna girmeyen fen bilirkiþi Erhan Karabýyýk'ýn tarihli rapor ve krokisine göre 259 ile gösterilen 0404,57 m 2 'lik kýsma iliþkin Hazine'nin davasýnýn KABULÜ ile taþlýk, çalýlýk, kayalýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, b) Ayný rapor ve krokide 1989 yýlýnda kesinleþen imar planýnda 108/1-a olarak gösterilen 304,28 m 2, 108/2-a olarak gösterilen 602,96 m 2, 108/3-a olarak gösterilen 2143,25 m 2, 109/1-a olarak gösterilen 886,95 m 2, 109/2-a olarak gösterilen 2391,14 m 2, 109/3-a olarak gösterilen 151,23 m 2, 111/2-a olarak gösterilen 10,72 m 2 'lik kýsýmlarýn taþlýk, çalýlýk ve kayalýk vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, c) Ayný rapor ve krokide Yol-1 olarak gösterilen 1495,14 m 2 ve Yol-2 olarak gösterilen 21,12 m 2 'lik kýsýmlarýn yola terk olarak býrakýlýp haritasýnda iþlenmesine, II-A) Kadastro tespitinde 260 numaralý parsel olarak gösterilen ve tamamý 12001,46 m 2 gelen parselin tespit tutanaðýnýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 109 ada 1-b olarak gösterilen 430,28 m 2 'lik kýsmýn 110 ada 2-a olarak gösterilen 1215,40 m 2 'lik, 110 ada 3-a olarak gösterilen 2835,02 m 2 olarak gösterilen kýsýmlarýn taþlýk, çalýlýk vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 2648,11 m 2 'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 260 nolu parselin 1989 tarihinde kesinleþen imar planýna göre 109 ada 1-c olarak gösterilen 282,92 m 2, 110 ada 2-c olarak gösterilen 173,23 m 2, 110 ada 3- b olarak gösterilen 767,30 m 2, 111 ada 1-a olarak gösterilen 36,45 m 2, 111 ada 2-b olarak gösterilen 1510,98 m 2, 112 ada 1-a olarak gösterilen 554,86 m 2 'lik, 112 ada 2 olarak gösterilen 1546,91 m 2 'lik kýsýmlarýn tarla vasfý ile Mehmet Nuri Okur'un mirasý 384 pay kabul edilerek; 96 payýnýn Ahmet kýzý 1933 doðumlu Mehmet Nuri eþi Esme Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1947 doðumlu Abdurrahman Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1955 doðumlu Mehmet Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1957 doðumlu Emine Temel (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1959 doðumlu Abdurrahman Býyýk (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1962 doðumlu Zeynep Çevik (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1965 doðumlu Ayþe Uysal (Okur) adýna, 24payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1967 doðumlu Medine Uðuz (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1969 doðumlu Ahmet Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1971 doðumlu Hürü Yýlmaz (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1975 doðumlu Kemal Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1979 doðumlu Ýbrahim Okur adýna, 6 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah eþi Ali kýzý 1947 doðumlu Elife Okur adýna, 9 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1975 doðumlu Ayþe Okur adýna, 9 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1979 doðumlu Ayla Uysal adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, II-A)Kadastro tespitinde 261 parsel olarak görülen ve tamamý 4550,92 m 2 'lik tespit tutanaðýnýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 110 ada 1-a olarak gösterilen 835,24 m 2, 110 ada 2-b olarak gösterilen 505,82 m 2 'lik kýsýmlarýn taþlýk, çalýlýk, kayalýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 815,51 m 2 'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 110 ada 1-b olarak gösterilen 483,68 m 2, 110 ada 2-d olarak gösterilen 46,23 m 2, 113 ada 1-a olarak gösterilen 414,10 m 2, 113 ada 2-a olarak gösterilen 1359,32 m 2, 113 ada 3-a olarak gösterilen 91,02 m 2 'lik kýsýmlarýn limon bahçesi vasfý ile Osman Uysal'ýn mirasý 40 pay kabul edilerek; 10 payýnýn Osman Uysal eþi Mahmut kýzý 1926 doðumlu Cennet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1953 doðumlu Mehmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet oðlu doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1957 doðumlu Musa Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü oðlu doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü kýzý doðumlu Fatma Ak (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet kýzý doðumlu Fatma Baþ (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1964 doðumlu Abdullah Uysal adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1961 doðumlu Ümmühan Aslan (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1963 doðumlu Ayþe Þenol (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1965 doðumlu Aysel Kasap (Uysal) adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, IV-A) Kadastro tespitinde 262 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 2821 m 2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 110 ada 1- c olarak gösterilen 311,53 m 2, 115 ada 3-a olarak gösterilen 127,50 m 2 'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 1311,58 m 2 'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 110 ada 1-d olarak gösterilen 69,80 m 2 'lik, 115 ada 3-b olarak gösterilen 358,80 m 2 'lik, 113 ada 2-b olarak gösterilen 27,55 m 2 'lik, 113 ada 1-b olarak gösterilen 9,29 m 2 'lik, 113 ada 3-b olarak gösterilen 578,28 m 2 'lik, 114 ada 1-a olarak gösterilen 23,38 m 2 'lik, 114 ada 2-a olarak gösterilen 3,37 m 2 'lik kýsýmlarýn limon bahçesi vasfý ile Abdullah oðlu 1934 doðumlu Ali Uysal adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, V-A) Kadastro tespitinde 263 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 4580,23 m 2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 115 ada 2-a olarak gösterilen 822,05 m 2, 115 ada 3-c olarak gösterilen 524,03 m 2, 114 ada 1-b olarak gösterilen 71,27 m 2 ve 114 ada 2-c olarak gösterilen 864,73 m 2 'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol-1 olarak gösterilen 587,57 m 2 ve yol-2 olarak gösterilen 36,83 m 2 'lik kýsýmlarýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 114 ada 2-b olarak gösterilen 211,21 m 2 'lik, 115 ada 1-a olarak gösterilen 282,30 m 2 'lik, 115 ada 2-b olarak gösterilen 935,64 m 2 'lik, 115 ada 3-d olarak gösterilen 244,61 m 2 'lik kýsýmlarýn limon bahçesi vasfý ile Osman Uysal mirasý 40 pay MARDÝN ÝL NÜFUS ve VATANDAÞLIK MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN DUYURULUR Aþaðýda adý geçen þahýslarýn adresi tespit edilemediðinden veya tebligat yapýlamadýðýndan; gerçeðe aykýrý adres beyanýnda bulunduklarýna iliþkin savunmalarý alýnamamýþ veya 2009 yýlýnda beyan verenler için 646,00 TL, 2010 yýlýnda beyan verenler için 660,00 TL idari para cezasý teblið edilememiþ olup, a) Varsa bilgi ve belgeleriyle yedi (7) gün içinde adres beyanýnda bulunduðu Nüfus Müdürlüðüne müracaat etmeleri gerektiði. b) Bu cezaya karþý 5326 Sayýlý kabahatler kanununun 27. maddesi uyarýnca teblið tarihinden itibaren onbeþ (15) gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine baþvurabilecekleri. c) 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 17/6. maddesi uyarýnca kanun yoluna baþvurmadan önce (Teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde) ödeme yapýlmasý halinde peþin ödeme indiriminden yararlanabilecekleri. d) Kiþinin ekonomik durumunun müsait olmamasý halinde, idari para cezasýnýn ilk taksidinin peþin ödenmesi koþuluyla bir (1) yýl içinde ve dört eþit taksit halinde ödenmesine karar verilebileceði. Taksitlerin zamanýnda ve tsm olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasýnýn kalan kýsmýnýn tamamen tahsil edileceði hususunun iþbu gazetenin ilanýndan itibaren yedi (7) gün sonra kendilerine teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur..../.../ B: MENDERES ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2010/583 Es. 2010/628 Kr. Ýz mir i li Ga zi e mir il çe si Sa kar ya kö yün de nü fu sa ka yýt lý TC kim lik no lu Se ba hat TÜ LÜ'nün is mi ne CEY DA ek len mek su re tiy le is mi SE BA HAT CEY DA o la rak 10/12/2010 ta rih li ka rar la tas hih e dil miþ tir. Ý lan o lu nur. B: kabul edilerek; 10 payýnýn Osman Uysal eþi Mahmut kýzý 1926 doðumlu Cennet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1953 doðumlu Mehmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet oðlu doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1957 doðumlu Musa Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü oðlu doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü kýzý doðumlu Fatma Ak (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet kýzý doðumlu Fatma Baþ (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1964 doðumlu Abdullah Uysal adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1961 doðumlu Ümmühan Aslan (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1963 doðumlu Ayþe Þenol (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1965 doðumlu Aysel Kasap (Uysal) adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, VI-A) Kadastro tespitinde 264 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 2103,66 m 2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 114 ada 2-d olarak gösterilen 145,17 m 2 ve 115 ada 2-c olarak gösterilen 42,49 m 2 'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 750,13 m 2 'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 115 ada 1-b olarak gösterilen 1165,87 m 2 'lik kýsmýn limon bahçesi vasfý ile Abdullah oðlu 1934 doðumlu Ali Uysal adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, VII-A) Kadastro tespitinde 265 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 9455,21 m 2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 116 ada 1 olarak gösterilen 4751,90 m 2, 117 ada 2-a olarak gösterilen 1931,78 m 2 'lik, 118 ada 2-a olarak gösterilen 6,96 m 2 'lik, 118 ada 3-a olarak gösterilen 121,28 m 2 'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide imar yolu olarak yazýlan 2366,88 m 2 'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 118 ada 4-a olarak gösterilen 276,41 m 2 'lik kýsmýn limon bahçesi vasfý ile bu parsel yönünden paylarýn tamamý kabulü ile ve davalýlarýn mutabakatý dikkate alýnarak, 3840 payýnýn Abdullah oðlu 1934 doðumlu Ali Uysal adýna, 2880 payýnýn Ahmet kýzý 1933 doðumlu Mehmet Nuri eþi Esme Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1947 doðumlu Abdurrahman Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1955 doðumlu Mehmet Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1957 doðumlu Emine Temel (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1959 doðumlu Abdurrahman Býyýk (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1962 doðumlu Zeynep Çevik (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1965 doðumlu Ayþe Uysal (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1967 doðumlu Medine Uðuz (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1969 doðumlu Ahmet Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1971 doðumlu Hürü Yýlmaz (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1975 doðumlu Kemal Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1979 doðumlu Ýbrahim Okur adýna, 180 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah eþi Ali kýzý 1947 doðumlu Elife Okur adýna, 270 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1975 doðumlu Ayþe Okur adýna, 270 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1979 doðumlu Ayla Uysal adýna, 1920 payýnýn Osman Uysal eþi Mahmut kýzý 1926 doðumlu Cennet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman oðlu 1953 doðumlu Mehmet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman ve Cennet oðlu doðumlu Ahmet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman oðlu 1957 doðumlu Musa Uysal adýna, 576 payýnýn Osman ve Ümmü oðlu doðumlu Ahmet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman ve Ümmü kýzý doðumlu Fatma Ak (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman ve Cennet kýzý doðumlu Fatma Baþ (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman oðlu 1964 doðumlu Abdullah Uysal adýna, 576 payýnýn Osman kýzý 1961 doðumlu Ümmühan Aslan (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman kýzý 1963 doðumlu Ayþe Þenol (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman kýzý 1965 doðumlu Aysel Kasap (Uysal) adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, VIII- Davacý Hazine'nin kabul edilen kýsýmlarý haricindeki davasýnýn REDDÝNE, IX- Müdahil davacý Kumkuyu Belediyesinin dava konusu ettiði taþýnmazlardan 265 nolu kadastro parseli içerisinde bulunan ve bilahare yapýlan 1989 yýlýnda yapýlan kesinleþen imar uygulamasý içerisinde 117 ada 2 numarasýný alan kýsýmda 2-a olarak gösterilen 1931,78 m 2 'lik kýsmýn taþlýk, kayalýk niteliðinde bulunmasý, müdahil davacý yönünden zilyedlik þartlarý oluþmamasý nedeniyle bu kýsýmlara iliþkin davasýnýn REDDÝNE, X- Müdahil Kumkuyu Belediyesinin bu kýsma iliþkin red edilen dava konusu ettiði kýsmýn taþlýk, çalýlýk olmasý, ancak Belediye tarafýndan oluþturulan projede o kýsmýn otel projesi içerisinde kalmasý ve davalýlar yönünden taþlýk, çalýlýk ve kayalýk hususunun sabit olmasý, yapýlacak olan yatýrým ve belde belediyesi halkýnýn menfaati düþünülerek ileride Hazine ile belediye arasýnda satýn alma veya devir vs. iþlemlere konu olabileceði hususu da dikkate alýnarak, 265 nolu parsel içerisinde kalan ve bilahare 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý neticesinde 117 ada 2 nolu parsel numarasýný alan kýsýmdaki TEDBÝRÝN KALDIRILMASINA, XI- Ýlhan Þýhman, Ömer Faruk Þýhman'ýn davalarýnýn REDDÝNE, XII - Müdahil Mahmut Özdemir ve Erol Kurt yönünden Mahkememizin GÖREVSÝZLÝÐÝNE, görevli Mahkemenin Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesine olmasýna, kararýn kesinleþmesi halinde dosyanýn görevli ve yetkili Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, XIII- Davacý Ahmet Yýlmaz'ýn davasýnýn REDDÝNE, XIV-Bir kýsým davalý vekili Av. Davut Arýkan'ýn harcamýþ olduðu emek ve mesaisi dikkate alýnarak takdiren 350 YTL vekâlet ücretinin davacýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak, Av. Davut Arýkan müvekkillerine verilmesine, XV- Davacý Hazine vekilinin harcamýþ olduðu emek ve mesaisi dikkate alýnarak takdiren 450 YTL vekâlet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak, davacý hazineye verilmesine, XVI- Davacý Hazine tarafýndan yapýlan toplam 1.859,45 YTL yargýlama giderlerinin davanýn kabul ve red oranlarý göz önüne alýnarak takdiren YTL'sinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacý Hazineye verilmesine, kalan yargýlama giderlerinin Hazine üzerinde býrakýlmasýna, XVII- Bir kýsým Av. Davut Arýkan'ýn müvekkilleri tarafýndan yapýlan toplam 21,80 YTL yargýlama giderlerinin davanýn kabul ve red oranlarý göz önüne alýnarak takdiren 12 YTL'sinin davacýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak bu davalýlara verilmesine, kalan yargýlama giderlerinin üzerlerinde býrakýlmasýna, XVIII- Suçüstünden yapýldýðý anlaþýlan 1,30 YTL yargýlama giderlerinin davalýlardan alýnarak hazineye gelir kaydýna, XIX -Karar kesinleþtiðinde dosyanýn Tapu Sicil Müdürlüðüne devrine, Ýliþkin karar hükmü davacý Maliye Hazinesi ile müdahil davacý Kumkuyu Belediyesi vekili Av. Hülya Yavuz ve bir kýsým davalýlar vekili Av. Davut Arýkan tarafýndan temyiz edilmiþ olup yukarýda adý geçen ilanýn adý geçen davalýya, ölü iseler mirasçýlarý olduklarýný iddia edenlere karar hükmü ve temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. B: KARAMAN ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2006/95 Esas. KARAR NO: 2009/199 Davacý Hilmi Ýpek tarafýndan davalýlar SGK ve Burhanettin Göðen aleyhine açýlan Hizmet Tespiti davasýnýn mahkememizde yapýlan yargýlamasý sonunda tarihli ilam ile davanýn konusuz kaldýðý anlaþýldýðýndan esas hakkýnda karar verilmesine yer olmadýðýna dair verilen karar davalý SGK vekili tarafýndan temyiz edilmekle Yargýtay 10. Hukuk Dairesinin tarih 2010/ esas ve karar sayýlý ilamý ile onanarak gelmekle onama ilamý davalý Burhanettin GÖÐEN'e ilanen teblið yolu ile yapýlmasýna, yargýtay ilamýnýn ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teblið edilmiþ sayýlacaðýna karar verilip ilan olunur. 10/01/ B: 8876 T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No: 2010/2425 Tal. Müdürlüðümüz dosyasýndan satýþa çýkarýlan ipotekli gayrimenkul ile ilgili olarak Yeni Asya Gazetesinin 18/02/2011 tarihli nüshasýnýn 12. sayfasýnda yayýnlanan satýþ ilanýnýn 21. satýrýndaki kelimeler yanlýþ yazýlmýþ olup yanlýþ yazýlan kelimelerin doðru yazýlýþý aþaðýda çýkartýlmýþtýr. Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 21. Satýr: Bir adet 34 AP 9143 Plaka no.lu Transit Connect (Bir adet 34 AP 9143 Plaka no.lu Ford, Transit Connect) B: Basýn Tashih T. C. MARMARAEREÐLÝSÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2011/18 KA RAR NO : 2011/10 Da va cý O LE SE A AN DRE E VA Ve ki li ta ra fýn dan Da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah - ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar - gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: Da va nýn KA BU LÜ NE, To kat Ý li Re þa di ye Ýl çe si Ku yu cak Kö yü CN: 77 HN: 75 BSN: 1'de nfs kyt Tu dor ve E le na dan ol ma Chi þi na u Þeh ri Mol do va Cum 07/02/1977 D.lu TC kim lik no lu O - LE SE A AN DRE E VA'nýn i sim ve so yis mi nin "ÖZ LEM YIL MAZ" o la rak TAS HÝ HÝ NE, Tas hih e dil miþ þek li i le nü fu sa ka yýt ve tes ci li ne, i lan ta ri hin den i ti ba ren bir yýl i çin de bu i sim de ði þik li ðin den za rar gö ren le rin bu ka ra ra kar þý i ti raz e de bi le cek le ri teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 03/03/ B: T. C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2008/718 E sas. 2010/2 Ka rar. Cey han Sulh Hu kuk Mahl ke me si nin 05/01/2010 Ta rih ve 2008/718 E sas, 2010/2 Ka - rar sa yý lý i la mý i le Da va cý Ma li ye Ha zi ne nin Cey han il çe si Ci van ta yak Ma hal le si 682 A da 19 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn bu lun du ðu yer den ký yý ke nar çiz gi si nin geç ti ði ve ke sin leþ ti ði - ni mah ke me ka na lý i le ya pýl an öl çüm de 37 m 2 lik ye rin ký yý ke nar çiz gi si i çin de kal dý ðý ný ve bu ne den le ta pu kay dý nýn ip ta li i le ký yý ke nar çiz gi si i çin de ka lan bö lü mün tes cil ha ri cin - de bý ra kýl ma sý ný ta lep ve da va et ti ði mah ke me miz ce ya pý lan yar gý la ma so nu cun da ta - þýn ma zýn ký yý ke nar çiz gi sin de kal ma dý ðý an la þýl dý ðýn dan da va cý Ma li ye Ha zi ne si nin da - va sý nýn RED DÝ NE KA RAR VE RÝL MÝÞ TÝR. Ýþ bu hü küm ö ze ti tüm a ra ma la ra rað men ad res le ri tes pit e di le me yen da va lý lar Or han Ko þar, Þýh mýz Ko þar, A ri fe Ko þar, Lüt fi ye Ko þar, Men duh Ko þar, Rey han Ko þar, Hül ya Bu lut ve Gü lü zar Çök mez'e Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ NE A dý ge çen da va lý la rýn Ga ze te Ý lan ta ri hin den i ti ba ren ya sal sü resi i çe ri sin de mah ke - me miz ce ve ri len ka ra rý tem yiz et me le ri ya sal sü re si i çe ri sin de ka ra rý tem yiz et meme le ri ha lin de ka ra rýn ken di yön le rin den ke sin le þe ce ði hu su su 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nun 21 mad de si u ya rýn ca Ý LA NEN teb lið o lu nur. 25/02/ B: SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/988 Esas. Davacý Ata Aþýlýoðlu tarafýndan davalýlar Gülhaným Bulat ve Muzaffer Akman aleyhine mahkememize açýlan; Samsun ili Atakum ilçesi Alanlý köyü ada: 3773, parsel: 11'de kayýtlý 502,93 m 2 lik taþýnmazdaki ortaklýðýn aynen taksimi ile taksimi mümkün olmadýðý takdirde satýlarak ortaklýðýn giderilmesi davasýnda verilen karar gereðince; 1- Gülhaným Bulat yönünden davanýn SIFAT YOKLUÐUNDAN REDDÝNE, 2- Gülhaným Bulat mirasçýlarý yönünden bu kiþilerin hisseleri davacýya devredilmiþ olmakla ESAS HAKKINDA KARAR VERÝLMESÝNE YER OLMADIÐINA, 3- Davalý Muzaffer Akman yönünden davanýn KABULÜ ile, Samsun ili, Atakum, Alanlý Köyü, 3773 ada, 11 parsel nolu taþýnmazýn aynen taksimi mümkün olmadýðýndan ortaklýðýn satýþ yoluyla paydaþlýðýn giderilmesine, satýþ bedelinin hisseleri oranýnda taraflara ödenmesine, satýþ bedelinin üzerinden %09 harç alýnmasýna, dair 30/12/2010 tarih ve 2010/1684 sayýlý karar verilmiþtir. Yargýtay yolu açýk olmak üzere verilen kararýn tüm aramalara raðmen açýk adresi tespit edilemeyen davalý MUZAFFER AKMAN'a gazetenin yayýnlandýðý günden itibaren 15 gün teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. 22/02/ B: T. C. SÝVAS AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sa yý: 2009/155 E sas. 14/02/2011 DOS YA NO: 2009/ /48 Da va cý, MÝ NE KI LIÇ i le Da va lý, YU SUF KI LIÇ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan bo þan ma da va sýn da ve ri len 20/01/2011 ta rih ve 2009/155 e sas ka rar i le Si vas i li Mer kez ba ba ha ne si o lan An ka ra Ý li Po lat lý Ýl çe si Za fer Ma hal le si Cilt: 11, Ha ne: 148'de nü fu sa ka - yýt lý i ken ev le ne rek da va lý ha ne si o lan Si vas i li Mer kez il çe si Meh met pa þa Ma hal le si Cilt: 26, Ha ne: 192'ye ge len ve bu ra da nü fu sa ka yýt lý, Hü se yin ve Bir sen ký zý, 30/09/1972 Po - lat lý do ðum lu, T.C kim lik no lu, da va cý MÝ NE KI LIÇ (KIZ LIK SO YA DI TEZ - CAN) i le ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý, Ni met ve Ni met oð lu, 25/06/1968 Si vas do ðum lu, T.C kim lik no lu, da va lý YU SUF KI LIÇ'ýn bo þan ma la rý na ta raf la rýn müþ te - rek ço cuk la rý nýn ve la ye ti nin da va cý an ne ye ve ril me si ne ka rar ve ril miþ o lup, da va lý Yu suf Ký lýç'ýn tüm a ra ma la ra rað men teb li ga ta ya rar ad re si te min e di le me di ðin den bu hü küm ö ze ti nin da va lý Yu suf Ký lýç'a ka rar teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið e dil miþ o lup, bu i la nýn ya yý mýn dan i ti ba ren 7 gün son ra da va lý ya ka rar teb lið ya pýl mýþ sa yý la ca ðý teb li - gat ka nu nun 28 ve 31. mad de le ri u ya rýn ca i lan o lu nur. B: T. C. ÇANAKKALE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) E SAS NO: Ý LÝ: MA HAL LE SÝ A DA NO PAR SEL NO: 2011/74 Ça nak ka le Bar ba ros /75 Ça nak ka le Bar ba ros /76 Ça nak ka le Bar ba ros /77 Ça nak ka le Bar ba ros /78 Ça nak ka le Bar ba ros /79 Ça nak ka le Bar ba ros /80 Ça nak ka le Bar ba ros /81 Ça nak ka le Bar ba ros /82 Ça nak ka le Bar ba ros /83 Ça nak ka le Bar ba ros /84 Ça nak ka le Bar ba ros /85 Ça nak ka le Bar ba ros /86 Ça nak ka le Bar ba ros /87 Ça nak ka le Bar ba ros /88 Ça nak ka le Bar ba ros /89 Ça nak ka le Bar ba ros /90 Ça nak ka le Bar ba ros /91 Ça nak ka le Bar ba ros /92 Ça nak ka le Bar ba ros /93 Ça nak ka le Bar ba ros /94 Ça nak ka le Bar ba ros /95 Ça nak ka le Bar ba ros /96 Ça nak ka le Bar ba ros /97 Ça nak ka le Bar ba ros Ça nak ka le i li Mer kez il çe Bar ba ros Ma hal le si 118 a da, par sel; 110 a da, 6 par - sel; 118 a da, 28 par sel; 118 a da, 32 par sel; 118 a da, 35 ve 36 par sel; 118 a da, 39 par sel; 110 a da, 30 par sel; 110 a da, 31 par sel; 110 a da, 32 par sel; 118 a da, 42 par sel; 118 a da, 43 par - sel; 110 a da, 38 par sel; 110 a da, 42 par sel; 110 a da, 43 par sel; 110 a da, 49 par sel; 748 a da, 3 ve 5 no lu par sel; 110 a da, 50 par sel; 748 a da, 7 par sel; 110 a da, 57 par sel; 118 a da, 59 par sel 747 a da, 1 par sel; 748 a da, 10 par sel; 747 a da, 2 par sel; 747 a da, 4 par sel; 747 a da, 5 par sel sa yý lý ta þýn maz lar Dev let Ha va Mey dan la rý Ýþ let me si ta ra fýn dan ka mu laþ tý rýl mýþ o lup, ka mu laþ týr ma be de li nin tes bi ti ne i liþ kin o la rak mah ke me mi ze da va a çýl mýþ o lup, ilk du ruþ ma sý 01/04/2011 gü nü dür sa yý lý Ka nun la de ði þik 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 15/02/ B: ÝZMÝR 2. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas No: 2009/813 Karar No: 2011/150 Davacý ÝSMÝ MERCAN tarafýndan Davalý FAHRÝ MERCAN aleyhine açýlan BOÞANMA davasýnda verilen karar gereðince; Mahkememize açýlan BOÞANMA davasýnda; tüm aramalara raðmen tebligat adresi temin edilemeyen edilemediðinden, Manavkuyu Mahallesi 280 Sokak N: 8/3 Bayraklý/ÝZMÝR adresinde ikamet ederken bu adresten ayrýlan Davalý KÜTAHYA ili, GEDÝZ Ýlçesi, AKÇAALAH /BAHÇELER Mah. C: 10 HN: 5, BSN: 23 Nüfusa kayýtlý Ali ve Umahan oðlu 30/04/1965 Gediz doðumlu FAHRÝ MERCAN Mahkememizce 24/02/2011 tarih ve 2009/813 Esas, 2011/150 sayýlý BOÞANMA ya dair gerekçeli kararýn ilan tarihinden itibaren 7. günde teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 10/03/ B: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/721 ELDEN TAKÝPLÝDÝR KARAR NO : 2011/21 Mahkememize açýlan isim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Malatya Ýli, Battalgazi Ýlçesi, Yarýmcahan Mahallesi Cilt No:22 Hane No: 21 Bsn: 50'de nüfusa kayýtlý Bayram ve Aynur kýzý, 02/04/1982 doðumlu TC nolu SÜNDÜZ DEMÝR'in kayden SÜNDÜZ olan isminin SÜNDÜS DÝLEK olarak tashihine karar verilmiþir. Düzeltilerek ilan olunur. 10/03/ B: ÞÝÞLÝ 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E sas No: 2010/149 Þiþ li 3. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin ta rih, 2010/149 E sas ve 2011/105 Sa yý lý ka ra rý i le Ýs tan bul Ý li, Þiþ li Ýl çe si, Me ci di ye köy Mah., CN: 22, HN: 2391'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Ce mil ve Sar gi ya'dan ol ma 06/08/1976 do ðum lu, T.C. kim lik no lu Ay nur Mam mad lý'nýn an ne a dý nýn "TA MAM" o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, a dý nýn so ya dý nýn "AY NU RA MAM MA DO VA" o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, a dý nýn so ya dý nýn "AY NU RA MAM - MA DO VA" o la rak, an ne a dý nýn "TA MAM" o la rak nü fu sa KAY DE DÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril - miþ tir. Ý lan o lu nur. 10/03/ B: 17370

13 Ý LAN 13 Y E SAS NO : 2010/635 EL DEN TA KÝP LÝ DÝR KA RAR NO : 2011/38 Mah ke me mi ze a çý lan i sim tas hi hi da va sý ge re ðin ce; Mah ke me mi zin yu ka rý da e sas ve ka rar sa yý lý i la mý i le To kat Ý li, Re þa di ye Ýl çe si, Gül lü ce Kö yü, Cilt No: 55 Ha ne No: 14 Bsn:93'de nü fu sa ka yýt lý Ay han ve Nev ruz ký zý, 12/03/2003 do ðum lu TC no lu DÖ NE GÖ VENÇ'in kay den DÖ NE o lan is mi - nin DUY GU DÖ NE o la rak tas hi hi ne ka rar ve ril miþ tir. Dü zel ti le rek i lan o lu nur. 11/03/ B: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO: 2009/353 KA RAR NO: 2010/1460 SAM SUN i li, HAV ZA il çe si, BEK DÝ ÐÝN mah./kö yü, Cilt: 17, Ha ne: 63'te nü fu sa ka yýt lý T.C kim lik no lu FAT MA SOY HAN'ýn do ðum ta ri hi nin 19/11/1976 ve is mi nin NES LÝ HAN o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE ka rar ve ril miþ ol du ðu i la nen teb lið o lu nur. 22/02/ B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ 2009/4516 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at 12.40/12.50 a ra sýn da ÇAK MAK LI MAH. KI RAÇ MEV KÝ Ý 188. SOK. N. 3 TEM O TO PAR KI ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak %...KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 28/02/2011 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) , LJ 047 PLA KA LI 2007 MO DEL FI AT MAR KA SÝ YAH RENK LÝ SAÐ VE SOL ÖN VE OR TA KA PI LAR DA BOM BE - LÝ LER VAR, MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER MEV CUT. B: 5635 BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) E SAS NO: 2010/129 Da va cý Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si Mü dür lü ðü ve ki li ta ra fýn dan a çý lan Ka mu laþ týr ma Be - de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va la rýn da; Bur dur Ý li, Mer kez, Kýþ la Ma hal le si 401 par sel no lu 1040 m 2 'lik Ha lil Öz soy a dý na ka yýt - lý, 2942 SY. Ka nun ge re ðin ce ka mu laþ týr ma ka rarý ve ri len ta þýn maz la il gi li o la rak mah ke - me ce ya pý lan teb li gat gü nün den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i - da ri yar gý da ip tal ve ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý da va lý la rýn dü zel tim da va sý aç ma sý (ka mu laþ týr ma ka nu nu nun 14. mad de si), a çý la cak o lan da va da hu su me tin Bur dur Ýl Ö zel i da re si yö nel til me si, 30 gün lük sü re i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip - tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me yi dur dur ma ka rarý al dýk la rý ný bel ge len - dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe rek mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin T.C. Va kýf lar Ban ka sý Bur - dur Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin da va di lek çe si nin teb li ðin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil dir me si ak si tak dir de yok lu ðun da yar gý la ma ya de vam o lu na rak ka rar ve ri le ce ði ka mu - laþ týr ma ka nu nu nun 1O. mad de si ge re ðin ce Ý LAN o lu nur. 28/12/ B: 952 T. C. BURDUR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Sa yý : 2009/239 E sas 26/01/2011 Da va cý Rem zi ye Kork maz ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Hay yam Ga ri poð lu ip lik Fab ri ka sý vs a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan tes pit da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me miz ce ve ri len ta rih ve 2009/ /418 e sas ka rar sa yý lý i lam i le "Da va nýn ka bu lü ne, da va cý nýn si gor ta lý lýk baþ lan gýç ta ri hi nin o la rak tes pi - ti ne ve da va cý nýn ça lýþ ma sý nýn en az 1 (bir) gün sür dü ðü nün tes pi ti ne, ba ki ye ka lan 1,55 TL har cýn da va lý Ga ri poð lu Paz. A.Þ.' den a lý na rak ha zi ne ye i rad kay dý na, da va cý ta ra fýn - dan har ca ma sý ya pý lan top lam 249,20 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý Ga ri poð lu Paz. A.Þ.' den a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, da va cý nýn ken di si ni ve kil le tem sil et tir me si ne de niy le ka rar ta ri hin de yü rür lük te o lan ta ri fe ye gö re 1.000,00 TL ve ka let üc re ti nin da va lý Ga ri - poð lu Paz. A.Þ.' den a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne ka rar ve ril miþ ve hü küm da va lý SGK ve ki li ta ra fýn dan tem yiz e dil miþ o lup da va lý Hay yam Ga ri poð lu Ýp lik Fab ri ka sý'nýn ad re si ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men tes pit e di le me di ðin den da va lý Hay yam Ga ri poð lu ip - lik Fab ri ka sý'na ka rar ve tem yiz di lek çe si ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. CEYHAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (ÝÞ MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Dos ya No: 2009/4318 TA LÝ MAT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar, sa tý þa çý ka - rýl mýþ týr. Bi rin ci Ar týr ma nýn gü nü 09:30-09:35 Sa at le ri a ra sýn da Ta lat pa þa mah. Su - yo lu cad sk. (i ti mat O to par ký) E sen yurt/ýst. ad re sin de ya pý la cak ve o gü nün kýy - me ti nin yüz de at mý þý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de, gü nü ay ný yer ve sa at - te i kin ci ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, Þu Ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de kýr ký ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den Yüz de 1 o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 28/02/2011 Mu ham men Kýy me ti : Tu ta rý TL A de di Cin si -Ma hi ye ti -Ö nem li ni te lik le ri ,00 TL 1 34 ZD 7694 Pla ka lý 2006 mo del Fi at Pa li o van 1 3 M jet H O TO (Muh te lif çi zik var, teyp yok. a nah tar var, ruh sat yok. be yaz renk) B: BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO : 2011/11 KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : ZON GUL DAK Ý LÝ TE RAK KÝ MAH. MEV KÝ Ý : MER KEZ TE RAK KÝ MAH. OS MAN ÇA YI RI A DA NO : 341 PAR SEL NO : 165 VAS FI : AR SA MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : MEH MET AYKIN VS. KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : ZON GUL DAK ÝL Ö ZEL Ý DA RE SÝ Yu ka rý da dos ya nu ma ra sý, ta þýn ma zýn bu lun du ðu yer, par sel nu ma ra sý, mev ki i, vas fý vas fý ve ma lik le ri ya zý lan ta þýn ma zýn 2942 sa yý lý ya sa hü küm le ri u ya rýn ca ka mu laþ tý rýl - ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, a) Ýl gi li le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de i da ri Yar gý da ka mu laþ týr ma yý ya - pý lan i da re a ley hi ne ip tal ve ya Ad li Yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi - le cek le ri, da va aç ma dý ðý tak tir de iþ le min ke sin le þe ce ði, b) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin Zon gul dak Zi ra at Ban ka sý þu - be si ne ya tý rý la ca ðý, c) Ko nu ya ve ta þýn ma zýn de ðe ri ne i liþ kin var sa sa vun ma la rý ný i lan dan i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me ye bil dir me le ri, 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca il gi li le re i lan o lu nur. B: T. C. ZONGULDAK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) 2010/7771 E. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 16/03/2011 sa at a ra sýn da Alt kay nar ca Mah. Ki raz lý Sok. N. 6/A PEN DÝK ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü - ze rin den a lý na cak % 1 KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le - bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma larý i lan o lu nur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik leri) TL 1 34 PKU 07 PLA KA LI KÝ A CA PÝ TAL MA RKA 1993 MO DEL A RAÇ, MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER O LAN ÖN PA NEL VE ÇI TA - LAR YOK, AY NA LAR KlRIK A NAH TAR VE RUH SA TI OL - MA YAN VA SI TA. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/7762 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat a ra sýn da Alt kay nar ca Mah. Ki raz lý Sok. N. 6/A PEN DÝK ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü - ze rin den a lý na cak % 1 KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le - bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) TL 1 06 TZS 67 PLA KA LI HYUN DA Ý H100 MAR KA 1996 MO DEL A RAÇ, MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER O LAN, AY NA LAR KI RIK, E ZÝK LER MEV CUT, A NAH TAR VE RUH SA TI OL MA YAN VA SI TA. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2009/12217 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat a ra sýn da Alt kay nar ca Mah. Ki raz lý Sok. N. 6/A PEN DÝK ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü - ze rin den a lý na cak % 1 KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le - bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) TL 1 34 BC 282 PLAKALI RENAULT BRODWAY MARKA, 1996 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN, SAÐ ÖN SÝNYAL, AYNALAR VE ARKA STOP KIRIK, ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) SA YI: 2011/931 tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup. Bi rin ci ar týr ma nýn 01/04/2011 gü nü sa at 09:30-09:40'da RA MÝ KIÞ LA CD. NUR SAN. SÝT. 69/21 BAY RAM PA ÞA / ÝST.'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 06/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de, þart na me nin bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur KO NU LAN DE ÐE RÝ A DE DÝ CÝN SÝ VE Ö ZEL LÝK LE RÝ ,00 YTL 1 SO UNT GRAFT SM KA NAL SES MA SA SI KA PA LI KU TU SU Ý ÇÝN DE. B: T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SA YI: 2011/932 tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup. Bi rin ci ar týr ma nýn 01/04/2011 gü nü sa at 09:45-09:55'de RA MÝ KIÞ LA CD. NUR SAN. SÝT. 69/21 BAY RAM PA ÞA / ÝST.'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 06/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de, þart na me nin bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 01/03/2011 KO NU LAN DE ÐE RÝ A DE DÝ CÝN SÝ VE Ö ZEL LÝK LE RÝ ,00 YTL 1 SO UNT GRAFT SM12 40 KA NAL SES MA SA SI KA PA LI KU TU SU Ý ÇÝN DE. B: T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/3954 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da SA BÝ HA GÖK ÇEN HA VA A LA NI ÇÖ - ZÜM O TO PAR KI PEN DÝK/ ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý - na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týrma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þ ýrt na me nin bir ör ne ði nin is - te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra - siy le Mü dür lü ðü mü ze baþvurmalarý ilan olunur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) , UB 3589 PLA KA LI 2007 MO DEL HYU NDA Ý MAR KA GETZ TÝ PÝ SÝ YAH RENK LÝ A RAÇ ÖN VE AR KA TAM PON DA E ZÝK VE SÜRT ME LER MEV CUT ÖN SOL TAM PON DA KIR MI ZI BO YA LAR VE ÇÝ ZÝK MEV CUT AR KA TAM PON SOL TA RAF TA ÇÝ ZÝK MEV CUT, ÖN KA PUT TA E ZÝL ME MEV CUT, SAÐ ÖN KA PI BÝ TÝ MÝN DE E ZÝK MEV CUT VE MUH TE LÝF YER LER DE ÇÝ ZÝK LER MEV CUT, A NAH TA RI VAR. RUH SA TI OL MA YAN A RAÇ. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) Esas Karar. Davacý Selman Demirel tarafýndan davalýlar Muammer Daðdelen ve SGK aleyhine açýlan tesbit davasý sonunda; Mahkememizin 2004/242 esas, 2009/615 karar sayýlý ve tarihli ilamý ile; davanýn kabulüne, davacýnýn tarihinde maruz kaldýðý müessir fiil nedeniyle gerçekleþen olayýn 506 sayýlý yasanýn 11/A-a maddesi gereðince iþ kazasý olduðunun tesbitine, 575 TL Vekalet ücreti ile davacý tarafýndan sarf edilen TL yargýlama giderlerinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya ödenmesine, davacý tarafýndan peþin ödenen TL harcýn davalý iþverenden alýnarak davacýya ödenmesine, bakiye 5.50 TL.harcýn davalý iþverenden alýnarak hazineye gelir kaydýna, temyizi kabil olmak üzere karar verilmiþ olup, iþ bu karar davalý Muammer Daðdelen'e ilanen tebliði gerektiðinden iþ bu ilanýn yayýn tarihinden itibaren 8 gün sonra teblið yapýlmýþ sayýlmak kaydýyle karar tebligatý yerine geçerli olmak üzere adý geçen davalýya ilanen teblið olunur. B: ÝSTANBUL 2. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2010/3097 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat a ra sýn da GEB ZE Ko ca e li Ba rýþ mah. Be le di - ye mez ba ha ne si ar ka sý Tal naz o to par ký bi la no GEB ZE/KO CA E LÝ ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la - rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o - la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan olunur YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , UC 013 PLAKA SAYILI 2007 MODEL MÝTSUBÝSHÝ MARKA SÝYAH RENKLÝ RUHSATI YOK. ANAHTARI YOK. HASARSIZ FAAL KAMYONET. B: T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) Esas No: 2009/833 Esas. Karar no: 2010/806 Davacý NEÞE GÜRLER tarafýndan davalý AYTEKÝN GÜRLER aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn açýk yargýlamasý sonunda verilen karar, adresi tespit edilemeyen davalý AYTEKÝN GÜRLER'e teblið edilememiþ olup, DAVANIN KABULÜ ile; Kýrklareli ili, Babaeski ilçesi, Dindoðru Mah, cilt no: 1, Hane no: 187'de nüfusa kayýtlý T.C kimlik numaralý Yusuf ve Emine kýzý, doðumlu, NEÞE GÜRLER ile ayný yerde nüfusa kayýtlý, T.C kimlik numaralý Þükrü ve Gülþade oðlu, doðumlu, AYTEKÝN GÜRLER'in TMK.nun 166/1 Maddesi gereðince BOÞANMALARINA, Davacý maddi manevi ve nafaka taleplerinden vazgeçtiðinden bu konularda karar verilmesine yer olmadýðýna, Peþin yatýrýlan TL. harcýn mahsubu ile eksik 1.55 TL. harcýn davalýdan alýnmasýna, Davacýnýn kendisini vekil ile temsil ettirdiði anlaþýldýðýndan karar tarihi itibariyle yürürlülükte bulunan avukatlýk asgari ücret tarifesi üzerinden belirlenen 1.100,00-TL. maktu vekalet ücretinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Davacý tarafýndan yargýlama nedeni ile yapýldýðý anlaþýlan 53,70-TL. baþvuru ve harç gideri, 392,32-TL. ilanen tebligat ve müzekkere gideri toplamý 446,02-TL. giderin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Mahkememiz kararý daha önce davalý AYTEKÝN GÜRLER'e gazete ilaný ile yapýldýðýndan tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalýya kararýn ilanen yapýlmasýna ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna, bu tarihten itibaren 15 günlük yasal temyiz hakkýnýn bulunmasýna karar tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 07/02/ B: T. C. ÇORLU AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2010/7765 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat a ra sýn da Alt kay nar ca Mah. Ki raz lý Sok. N. 6/A PEN DÝK ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü - ze rin den a lý na cak % 1 KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le - bi le ce ði, bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) TL 1 34 VF 6411 PLA KA LI FÝ AT TÝ PO MAR KA, 1998 MO DEL A RAÇ, MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER O LAN, TA VAN E ZÝK, SAÐ SOL TAM PON KI RIK, MO TOR DA EK SÝK VAR, SO FÖR KOL- TU ÐU YOK, A NAH TAR VE RUH SA TI OLMAYAN VASITA. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/7768 E. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 16/03/2011 sa at a ra sýn da Alt kay nar ca Mah. Ki raz lý Sok. N. 6/A PEN DÝK ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü - ze rin den a lý na cak % 1 KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le - bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) TL 1 34 UT 2521 PLA KA LI HÝ NO KAM YON, 1991 MO DEL A RAÇ, MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER O LAN, MO TOR DA EK SÝK VAR, A NAH TAR VE RUH SA TI OL MA YAN VA SI TA. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) DOSYA NO : 2007/ ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Dursun Güneþ/ Cami sk. Yüksek ap. no. 53/1 Kozyataðý/ Kadýköy ALACAK MÝKTARI : 5.530,84 TL'nýn 4.900,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md. nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ: vad ,00 TL'lýk 1 adet, vad ,00 TL.lýk 1 adet, vad ,00 TL'lýk 1 adet bono DOSYA NO : 2007/14619 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Barýþ Gürcan / Esenkent mah. Deniz sk. no. 58/1 Cevizli/Kartal ALACAK MÝKTARI : 3.828,21 TL'nýn 3.500,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ: vad ,00 TL'lýk 1 adet bono DOSYA NO : 2007/ ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Adem Saday / Feyzullah mah. Reþitpaþa cad. no. 4/1 Maltepe/Kartal ALACAK MÝKTARI : 3.113,12 TL'nýn 2.750,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ : vad ,00 TL'lýk 1 adet, bono DOSYA NO : 2007/14622 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Mesut Özgüç / Baðlar mah. Soðukkuyu sk. no. 24/2 Kartal / ÝST ALACAK MÝKTARI : 2.317,21 TL'nýn 2.000,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ : vad ,00 TL'lýk 1 adet bono DOSYA NO : 2007/14624 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Suat Uyar/ Kumcular sk. 2. cad no. 190 Ataþehir/ ÝST. ALACAK MÝKTARI : 2.818,61 TL'nýn 2.500,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ : vad ,00 TL'lýk 1 adet bono Yukarýda yazýlý olan borç için adýnýza gönderilen ödeme emri bila teblið iade edilmiþ, yapýlan zabýta tahkikatý da semeresiz kaldýðýndan iþbu ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borç ve masraflarýný (yasal sürelere 15 gün eklenerek) 25 gün içinde ödemeniz takip konusu senet kambiyo niteliðinde deðilse 20 gün içinde açýkça bir dilekçe ile Hakimliðine bildirmeniz, haksýz olarak imzanýzý inkâr ederseniz alacaðýn % 40 miktarý kadar inkâr tazminatý ile para cezasýna mahkûm edileceðiniz, borca karþý yapýlacak itirazlarda 20 gün içinde Ýcra Hakimliðine bildirmeniz, 25 gün içinde ÝÝK. 74. madde gereði mal beyanýnda bulunmanýz, mal beyanýnda bulunmazsanýz hapis cezasý ile tecziye edileceðiniz tarafýnýza ilanen teblið olunur B: ÝSTANBUL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN KAMBÝYO TAKÝPLERDE ÝLANEN ÖDEME EMRÝ TEBLÝÐÝ

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR Kalp ameliyatý olan iyileþti, Arda iyileþmedi ESKÝ AVRUPA GOL KRALI MÝLLÝ FUTBOLCU TANJU ÇOLAK, ''GALATASARAY'IN ÝYÝ BÝR KADROSU, YILDI- ZLARI, MAÇIN SKORUNU DEÐÝÞTÝRECEK FUTBOLCULARI YOK. ARDA TURAN BANA GÖRE BÝR YILDIZ DEÐÝL'' DEDÝ. ''ALTIN A yak ka bý'' ö dül lü es ki Av ru - pa gol kra lý ve mil li fut bol cu Tan ju Ço lak, ta ri hi nin en kö tü se zo nu nu ge çi ren Ga la ta sa ray'ýn, i yi bir kad ro - su nun bu lun ma ma sý ve ma çýn sko - ru nu de ðiþ ti re bi le cek yýl dýz o yun cu - lar dan yok sun ol ma sý ne de niy le bu - gün kü du rum da ol du ðu nu sa vun du. Ço lak, Ay dýn'ýn Di dim il çe sin de Gar - den Of Sun Spor Te sis le ri'nde ga ze - te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ga la ta sa - ray'ýn son du ru mu nu de ðer len dir di. Ga la ta sa ray'ýn lig de bu se ne çok kö tü du rum da ol du ðu nu i fa de e den Ço - lak, bu du ru mu, ''kad ro su nun ye ter - siz li ði ne ve tek nik di rek tör Frank Rij - ka ard'a'' bað la dý. Ço lak, Ga la ta sa - ray'ýn i yi bir kad ro ya sa hip ol ma - dý ðý ný sa vu na rak, ''Ga la ta sa - ray'ýn i yi bir kad ro su, yýl dýz la rý, ma çýn sko ru nu de ðiþ ti re cek fut bol cu la rý yok. Ga la ta sa - ray'ýn bu se ne se zo na Frank Rij ka ard i le baþ la ma sý da za ten ha tay dý. Ga la ta sa ray'ýn tek nik di rek tö - rü ne den A b d u l l a h Ho ca ol - m a s ý n, n e d e n E r t u ð - Tanju Çolak, Arda Turan'ý eleþtirdi. rul Sað lam ve ya To lu nay Kaf kas ol - ma sýn'' de di. ''Türk fut bol cu lar a ra - sýn da, bu gün 'yýl dýz o yun cu' o la rak ni te len dir di ði bir fut bol cu bu lu nup bu lun ma dý ðý'' yö nün de ki bir so ru yu da cevaplayan Ço lak, þun la rý söy le di: ''Gü nü müz de ki Türk fut bol cu la rýn da yýl dýz yok. Ben bun dan 3 se ne ön ce 'Ar da yýl dýz de ðil' de miþ tim, þim di ye ni an lý yor lar Ar da'nýn yýl dýz ol ma - dý ðý ný. Be nim i çin yýl dýz, skor ta be la - sý ný de ðiþ ti re cek, maç ta 2-0 mað lup - ken gol a ta cak, at tý ra cak, ma çýn ka - de ri ni de ðiþ ti re cek ki þi dir. Fe ner bah - çe li A lex ve Be þik taþ lý Gu ti yýl dýz a - ma Ga la ta sa ray lý Ar da yýl dýz de ðil'' Ço lak, Ar da'nýn sa kat lý ðý na da de ði - ne rek, ''Her kes Ar da'yý me rak e di yor. Kalp a - me li ya tý o lan spor cu i yi le þip spo ra ya vaþ ya vaþ baþ la dý, be yin a me li ya tý o lan in san da yü rü me ye baþ la dý. An cak Ar da, fý týk a - me li ya tý ol - m a s ý n a r a ð m e n yü rü ye - mi yor'' de di. GÖZLER LYON'DA TÜR KÝ YE VE A VUS TRAL YA'NIN A DAY OL DU ÐU 2014 FI BA BA YAN LAR BASKET- BOL DÜN YA ÞAM PÝ YO NA SI'NI DÜ ZEN LE YE CEK ÜL KE BU GÜN A ÇIK LA NA CAK. ULUSLARARASI Bas ket bol Fe de ras - yon la rý Bir li ði (FI BA) Yö ne tim Ku ru lu, 2014 yý lýn da dü zen le ne cek Ba yan lar Dün ya Þam pi yo na sý'na ev sa hip li ði ya - pa cak ül ke yi ya rýn a çýk la ya cak. Tür ki ye i le bir lik te A vus tral ya'nýn dü zen le mek i çin a day ol du ðu or ga ni zas yo nun ev sa hi bi, FI BA Yö ne tim Ku ru lu'nun Fran sa'nýn Lyon ken tin de bu gün kü oy - la ma sý so nu cun da bel li o la cak. Genç lik ve Spor Ge nel Mü dü rü Yu nus Ak gül i le Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nu (TBF) Baþ ka ný Tur gay De mi rel, TBF Ge nel Sek re te ri A li Öz soy ve TBF Dýþ Ý liþ ki ler Di rek tö rü E mir Tu ram'dan o - lu þan TBF he ye ti, FI BA Ba yan lar Dün - ya Þam pi yo na sý ev sa hip li ði oy la ma sý na ka týl mak ü ze re dün Lyon'a git miþ ti. Ka pa lý oy la ma so nu cun da organizasyonu alacak ülke belli olacak. Süper Lig'in ikinci yarýsýna güçlü kadrosuyla büyük beklentiler içinde giren siyah-beyazlý ekip 8 haf ta lýk sü reç te 8 pu an top ladý. Ayný Be þik taþ, 'de ay ný dö nem de 7 pu an a la bil miþ ti. FOTOÐRAF: A.A BEÞÝKTAÞ 2. YARIDA 16 PUAN KAYBETTÝ Kara Kartal, ligin 18 takýmla oynandýðý sezonundan bu yana 25. hafta itibarýyla en kötü sezonunu yaþýyor. Beþiktaþ, ligin ikinci yarýsýnda 8 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. SÜ PER Lig'de dep las man da Ma ni sas por i le gol süz be ra be re ka lan Be þik taþ, i kin ci dev re - de 8 maç ta 16 pu an kay bet ti. Li gin i kin ci dev re si nin ilk 8 haf ta sýn da Bu cas por ve Me - di cal Park An tal yas por'u mað lup e den, Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por, An ka ra gü cü, Fe ner bah çe ve Trab zons por'a ye ni len, Kar - de mir Ka ra büks por'la be ra be re ka lan Be þik - taþ, 25. haf ta da da Ma ni sas por'la be ra be re kal dý. Bu be ra ber lik le li gin i kin ci dev re sin de 16. pu a ný ný kay be den Be þik taþ, bu maç lar da 2 ga li bi yet, 2 be ra ber lik ve 4 ye nil gi al dý. Ma - ni sas por be ra ber li ðiy le 25. haf ta yý 36 pu an la ta mam la yan Be þik taþ, Sü per Lig'in 18 ta kým - la oy nan ma ya baþ la dý ðý 'ten be ri 25. haf ta i ti ba rýy la en az pu an top la dý ðý se zo - nu ya þý yor. Si yah be yaz lý e kip, 'de 25. haf ta yý 37 pu an la geç miþ ti. 8 haf ta lýk sü - reç te 8 pu an top la yan Be þik taþ, 'de ay ný dö nem de 7 pu an a la bil miþ ti. F.Bahçe masa tenisinde Avrupa sýnavýna çýkýyor nfe NER BAH ÇE Ku lü bü Ma sa Te ni si Ba yan Ta ký mý, sa rý -la - ci vert li ku lü be Av ru pa þam pi - yon lu ðu nu ge tir mek is ti yor. Sa rý- la ci vert li ler, bu he def le ri doð rul tu sun da bugün Hol lan - da'nýn Li Nin gin fi nity He er len ta ký mý i le ya pa cak la rý ET TU (Av ru pa Ma sa Te ni si Bir li ði) Ku pa sý çey rek fi nal rö vanþ ma - çýn da ra kip le ri ni e le ye rek, ya rý fi na le çýk ma yý he def li yor. Fe - ner bah çe Ku lü bü Ma sa Te ni si Þu be Kap ta ný Gür han Yal dýz, ge çen yýl da çey rek fi nal oy na - dýk la rý ný, bu yýl þam pi yon lu ðu he def le dik le ri ni i fa de e de rek, ''Da ha ön ce er kek ler de Av ru pa fi na li oy na mýþ týk. Þim di ba yan - lar da da fi nal oy na yýp, þam pi - yon luk ku pa sý ný ge tir me yi he - def li yo ruz'' de di. Bir dakika geç gelen yandý nalmanya Bi rin ci Fut bol Li gi (Bun des li ga) ta kým la rýn - dan es ki Fe ner bah çe li Tun - cay Þan lý'nýn da for ma giy di - ði Wolf sburg'ta a ðýr pa ra ce - za sý dö ne mi baþ la dý. Bild Ga - ze te si, Wolf sburg tek nik di - rek tö rü Pi er re Litt bars ki ve spor tif di rek tör Di e ter Ho e - ness'in ye mek ve an tren ma 1 da ki ka geç ge len fut bol cu ya þim di den 10 bin av ro (yak la - þýk 21 bin TL) pa ra ce za sý ve - re cek le ri ni yaz dý. Hidayet'li Magic, Warriors'a maðlup oldu. HÝDAYET'ÝN 24 SAYISI YETMEDÝ NBA'DE Oackland'daki Oracle Arena'da oynanan maçta Orlando Magic'i aðýrlayan Golden State Warriors, bir ara 21 sayý geriye düþmesine raðmen rakibini uzatma periyodunun sonunda yenmeyi baþardý. Magic'in yýldýz oyuncusu Dwight Howard 13 sayý 21 ribaundla ''double double'' yaparken, takým arkadaþý Hidayet Türkoðlu 24 sayýyla oynadý. Konuk ekibin en skorer ismi ise 30 sayýyla oynayan Jason Richardson oldu. Evsahibi ekipte ise Monte Ellis 39 sayý 11 asistle gecenin ''double double'' yapan bir diðer ismi oldu. 3 sayý çizgisinin dýþýndan yaptýðý 11 denemenin 8'inde baþarýlý olan Dorell Wright 32 sayýyla oynadý. SÜPER LÝG'DE 25. HAFTA HEYECANI 13 Mart Pazar 13:30 MPAntalyaspor - Gençlerbirliði: Hüseyin Göçek 15:00 Ankaragücü - Galatasaray: Halis Özkahya 15:30 Bucaspor - Gaziantepspor: Yunus Yýldýrým 17:30 Sivasspor - Kayserispor: Abdullah Yýlmaz 19:00 Fenerbahçe - Konyaspor: Bülent Yýldýrým BANK ASYA 1. LÝG'DE 25. HAFTA 13 Mart Pazar. 13:30 Güngören Belediyespor - Altay: Fýrat Aydýnus 13:30 Orduspor - Mersin Ýdman.- Mustafa Kamil Abitoðlu 13:30 Giresunspor - Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp 13:30 Diyarbakýrspor - Adanaspor: Tayfur Özkan 13:30 Kayseri Erciyesspor - Kartalspor: Hakan Özkan 19:00 Denizlispor - Boluspor: Mete Kalkavan 14 Mart Pazartesi 20:00 Gaziantep B.B - Akhisar Belediye : Taner Gizlenci SPOR TOTO 2. LÝG 2. KIRMIZI GRUP 13 Mart Pazar: Tarsus Ýdmanyurdu-Adana Demirspor (Tarsus) Trabzon-Balýkesirspor (Ahmet Suat Özyazýcý) Kocaelispor-Fethiyespor (Ýsmetpaþa) Sakaryaspor-Pursaklarspor (Sakarya Atatürk) Þanlýurfaspor-Eyüpspor (Þanlýurfa GAP) Türk Telekomspor-Ofspor (Türk Telekom) Elazýðspor-Konya Torku Þekerspor (Elazýð Atatürk) Tokatspor-Pendikspor (Tokat Gaziosmanpaþa) Dardanelspor-Belediye Vanspor (18 Mart) SPOR TOTO 3. LÝG 2. GRUP 13 Mart Pazar: Kahramanmaraþspor-Altýnordu (12 Þubat) Darýca Gençlerbirliði-Beykoz 1908 (Darýca Ýlçe) Anadolu Üsküdar 1908-OYAK Renaultspor (Vefa) Gümüþhanespor-Yalýspor (Gümüþhane Yeniþehir) Keçiören Sportif-Ispartaspor (Hasan Doðan) Yimpaþ Yozgatspor-Orhangazispor (Yozgat Bozok) SPOR TOTO 3. LÝG 3. GRUP 13 Mart Pazar: Siirtspor-Diyarbakýr BB. (Siirt Atatürk) Karsspor-Yalovaspor (Kars Þehir) Kýrýkkalespor-Zeytinburnuspor (Baþpýnar) Gaziosmanpaþa-Denizli Belediye (Gaziosmanpaþa) Pazarspor-Beylerbeyi (Pazar Ýlçe) Araklýspor-Kepez Belediyespor (Araklý Ýlçe) Kýrýkhan-Keçiörengücü (Ýskenderun 5 Temmuz) Sancaktepe Belediye-Gölcükspor (Hakan Þükür) 13.30Kastamonuspor-Torbalýspor (Kastamonu Gazi) BEKO BASKETBOL LÝGÝ 13 Mart Pazar: Banvit Pýnar Karþýyaka (Kara Ali Acar) Bornova Belediyesi Antalya BB(Ege Üniversitesi) Aliaða Petkim Erdemir (Enka) SPOR EKRANINDA BUGÜN 13:30 Giresunspor - Çaykur Rizespor (TRT 1) Milan-Bari (TV8) 15:00 Ankaragücü - Galatasaray (Lig TV) Roma-Lazio (TV8) Stoke City-West Ham (NTV Spor) Manchester City-Reading (NTV Spor) 19:00 Fenerbahçe - Konyaspor (Lig TV) 19:00 Denizlispor - Boluspor (TRT 1) Parma-Napoli (TV8) Sevilla-Barcelona (NTV Spor) SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Sorumlu olan sorunlu olmaz Ço cuk la rý mý za so rum lu luk duy gu su nu na sýl ver me li yiz? Ý le ri de ken di ha yat la rý nýn ge rek tir - di ði dav ra nýþ la rý on la ra na sýl ka zan dýr ma lý yýz? Geç kal ma mak, son ra dan söy len me mek, þi kâ - yet et me mek i çin ne ler yap ma lý yýz? Bir çok an ne ba ba ço cuk la rý nýn en te mel so rum lu - luk la rý ný bi le yap ma dýk la rýn dan þi kâ yet çi O da sý ný top la mý yor, eþ ya la rý ný her ye re ge li þi gü zel a tý yor ve bu da ðý nýk lýk tan da ra hat sýz ol mu yor. Sü rek li o na ha týr - lat mak tan yo rul dum, a ma hep söy le ye rek ne re ye ka - dar Ben söy le me yin ce bar da ðý ný bi le a lýp mut fa ða gö tür mü yor Bu tip sý kýn tý lar he pi miz i çin ol duk ça ta ný dýk Ken - di hi kâ ye mi zi an la tý yor gi bi a de ta Ço cuk la rý mýz la ya þa dý ðý mýz so run lar dan bel ki de en te mel o la ný, on la - ra so rum lu luk duy gu su nu za ma nýn da ka zan dý ra ma - mýþ ol ma mýz dan kay nak lan mak ta dýr. Ö zel lik le er gen yaþ la ra gel dik le rin de yap ma la rý ný is te di ði miz, gör mek is te di ði miz dav ra nýþ la rý gö re me yin ce ký zý yor ve söy - len me ye baþ lý yo ruz. Bu o la yý ge ri ye doð ru sar dý ðý mýz da kar þý mý za çý kan ilk þey hor mon lu þef ka ti miz o lu yor. Ký ya ma dý ðý mýz i - çin, a þý rý ko ru du ðu muz ve kol la dý ðý mýz za man di lim - le ri Da ha kü çük ya pa maz, be ce re mez, yo ru lur di ye yap ma sý na i zin ver me di ði miz so rum lu luk la rý ný, bü yü - dük le ri za man hiç zor lan ma dan yap ma la rý ný bek li yo - ruz. Ko lay öð ren dik le ri za man la rý ka çýr dý ðý mýz i çin, zor öð ren me za man la rý na ka lý yor söy len me le ri miz. Kü çük yaþ lar da da ha ça buk ka za na bi le cek le ri so rum - lu luk la rý ný, bir çok þe yi sor gu la dýk la rý ve yap mak is te - me dik le ri er gen lik çað la rý na ka dar er te li yo ruz. Doð ru kul la na ma dý ðý mýz þef ka ti miz ço cuk la rý mýz la i le ri ki yýl - lar da so run lar ya þa ma mý za se bep o lu yor. O ka dar e - mek ver di ði mi zi, o nun ya pa bi le ce ði iþ le ri bi le ken di - mi zin yap tý ðý ný dü þü ne rek söy len me ye baþ lý yo ruz. Bu du rum i se i liþ ki yi ger mek ten baþ ka bir i þe ya ra mý yor. Oy sa o kul ön ce si yaþ lar da ço cuk lar an ne ba ba la rý ný mem nun et me yi se ver ler. On la rýn gö zü ne gi re bil mek i çin yap týk la rý o lum lu dav ra nýþ la rý gö rül sün, be ðe nil sin is ter ler. An ne ba ba ço cu ðun ha ya týn da ilk kah ra man ol du ðu i çin, on la rýn söy le dik le ri ve yap týk la rý ka nun gi - bi dir. O kul dö ne min den son ra öð ret men bu ro lü ü ze - ri ne a lýr ve bun dan son ra o nun söy le dik le ri ve yap týk - la rý ço cuk i çin ön ce lik ta þýr. On la rýn sev di ði ve hoþ lan - dý ðý bir þey ler yap mak ve tak dir al mak çok ö nem li dir. Bu se bep le bu yaþ lar so rum lu luk duy gu su nun ve ril me - si i çin ka çý rýl ma ma sý ge re ken yaþ lar dýr Ý ki yaþ tan i ti ba ren dö ke sa ça da ol sa ye me ði ni ken di ye me si ne i zin ve ril me li, doy ma dý ðý dü þü nü le rek sü - rek li an ne ta ra fýn dan bes len me me li dir. Böy le a lý þan bir çok ço cuk a na o ku lu na baþ la dýk tan son ra, ye mek sa a tin de ye me ði ö nün de öð ret me nin o na ye dir me si i - çin o tu rup bek le mek te dir. A i le cek ye nen ye mek ler de o na da ta bak ko nul ma sý, o nun da ma sa da bir ye ri nin ol ma sý ye mek ye me a lýþ - kan lý ðý ve so rum lu lu ðu nu ka zan ma sýn da yar dým cý o - lur. Ken di yi ye mez, ye te rin ce do ya maz di ye ye mek sa - a tin den ön ce tý ka ba ka do yu ru lan ço cuk, bu a lýþ kan lý ðý ka zan mak ta zor luk çe ker. Bir çok te mel be ce ri nin yer - le þe me me sin de o kul ön ce sin de bu dav ra nýþ la rýn an ne ta ra fýn dan ya pý lý yor ol ma sý en ö nem li et ken dir. Te - miz lik a lýþ kan lý ðý, ye mek ye me ve gi yin me be ce ri le ri - nin ka za nýl ma sý da ha kü çük yaþ lar da ço cu ðun bun la rý yap ma ya baþ la ma sý ve tak dir e dil me siy le ka za ný lýr ve yer le þir. Sü rek li ko ru nan, kol la nan, düþ me den, kalk ma dan bü yü sün de nen ço cuk lar yü rür ken kor ka rak a dým a - tar lar. Par ka git tik le ri za man kork tuk la rý i çin kay dý rak - tan ka ya maz lar. Týr ma nýr ken a yak la rý tit rer. Mer di - ven den i ner ken te dir gin o lu lar. Tek ba þý na ol mak kor - ku tur on la rý Çün kü her za man yan la rýn da bi ri nin ol ma sý na ve iþ le ri nin o nun ye ri ne yap ma sý na a lýþ mýþ - lar dýr. Ken di ba þý na ka lýn ca en di þe le nir, ya pa ma ya ca - ðýn dan kor kar. Kü çük yaþ lar da so rum lu luk la rý ný ü ze ri mi ze a la rak, ay ný za man da on la rýn za fer duy gu la rý ný da el le rin den al mýþ o lu yo ruz. Týr man ma ya ça lý þan bir ço cu ðu zor - lan ma sýn di ye tu tup ken di miz koy du ðu muz da ken di ça ba sýy la el de e de ce ði mut lu lu ðu da e lin den al mýþ o lu - yo ruz. Ço ðu za man ký ya ma mak, a þý rý ko ru yu cu ve kol - la yý cý ol mak uð ra þa rak, ça ba la ya rak ba þa ra bi le cek le ri ni bi le bi zim yap ma mýz la so nuç la ný yor. Ti þör tü nü ve ço ra bý ný ters de ol sa ken di giy me ye ça - lý þan ço cuk, ba þa rý duy gu su nu da ta dar. Ben ye te rin ce ça ba la dý ðým da ya pa bi li yo rum, uð raþ tým ve bu nu ba - þar dým duy gu su nu ka za nýr. Bu i se öz gü ve nin ilk te - mel le ri ni o luþ tu rur. Ça ba la yan, her þe yi kar þý sýn da kin - den bek le me yen, en u fak bir ba þa rý sýz lýk ta he men sý ðý - na cak bir e be veyn a ra ma yan ço cuk lar ye tiþ tir mek is ti - yor sak, on la rý kü çük yaþ tan i ti ba ren ba zý iþ le ri ni yap - ma la rý na teþ vik et me li yiz. Ba zen ço cuk lar ken di le rin den is te nen þe yi na sýl ya - pa cak la rý ný bi le mez ler ya da tam an la ma mýþ o la bi lir ler. O da ný top la den di ðin de bu nu na sýl ya pa cak la rý ný ve ne re den baþ la ya cak la rý ný bi le me ye bi lir ler. Eþ ya la rý bir ye re sý kýþ týr mak ya da do la ba de po la mak on lar i çin top la mak o la rak da al gý la na bi lir. Ýþ te bu yüz den ilk za - man lar da gel bir lik te top la ya lým þek lin de yak laþ mak ve o nun i þi öð ren me si ni sað la mak ge re ke bi lir. Top la - nan o da ya u zak tan ba kýp i yi iþ çý kar dýk, böy le top lu ol - du ðun da o dan çok gü zel gö rü nü yor þek lin de söy le - mek dav ra ný þý ö dül len di rir, dü zen li ol mak ko nu sun da ço cu ðun es te tik al gý la rý ný da pe kiþ tir miþ o lur. Gay re ti tak dir e di len ço cuk so rum lu luk la rý ný yap - ma ya de vam e der. An ne si iþ ya par ken, o nun ya nýn da toz a l ma ya ça lý þan bir ço cu ða, söy le nen gü zel ve o - nay la yý cý söz ler dav ra ný þý pe kiþ ti rir. Sa ný rým ký zým ger çek ten bü yü me ye baþ la mýþ, çün kü ba na yar dým e - di yor de mek bu dav ra ný þýn sü rek li tek rar lan ma sý i çin se bep o luþ tu rur. Ba zen ço cuk la rýn yap tý ðý iþ ye te rin ce te miz ol maz kay gý sýy la her i þi ü ze ri mi ze al mak ve ken di mi zin da ha ko lay ve ça buk yap tý ðý mý zý dü þün - mek, on la rýn er gen lik çað la rý na ka dar bu dav ra nýþ la rý ka za na ma ma la rý an la mý na ge lir. Glutensiz ürünler bakkalda da satýlacak SOSYAL Güvenlik Kurumu, 5,5 milyon Çölyak hastasýna (ince baðýrsak alerjisi), özel formüllü (glutensiz) ürünleri istedikleri yerden alma imkâný tanýdý. SGK, hastalara 0-5 yaþ için 52,50 lira, 5-15 yaþ için 80 lira, 15 yaþ üstü için 72,50 TL ödeme yapacak. Hastalar bu paralarla eczaneler dahil her yerden kendileri için üretilen özel makarna, þehriye, bisküvi, çikolata ve gofret alabilecek. SGK, mevzuatýndaki Doðuþtan Metabolik Hastalýklar ve Çölyak Hastalýðý ile ilgili maddeyi yeniden düzenledi. Buna göre daha önce hastalarýn, kýsýtlý diyetleri sebebi ile hayatî öneme haiz özel formüllü (glutensiz) un ve özel formül içeren mamul ürünleri (makarna, þehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) Medula Reçete Provizyon sisteminden giriþ yapýlarak sadece eczanelerden temin edilmesine son verildi. 11 Mart 2011 itibariyle reçetesiz ve tebliðde belirtilen tutarlar yaþ gruplarýna göre aylýk olarak otomatik ödeme sistemiyle doðrudan hak sahiplerine ödenecek. Hak sahipleri de bu ürünleri istedikleri yerden temin edebilecek. Yeni düzenlemeye göre SGK, Çölyak hastalarýna, aylýk 52,5 lira ile 80 TL arasý ödeme yapacak. Ankara / cihan Özellikle yaþlýlara sokaða çýkmama tavsiyesi yapýlýrken, iki elin birden cepte olmasý da düþme riskini arttýrýyor. Buz lu ze min de na sýl yü rü me li? KAR YAÐIÞI VE BUZLU ZEMÝN DOLAYISIYLA DÜÞMELERE BAÐLI KIRIK VAK'ALARI ARTTI. SOÐUK ve ya ðýþ lý ha va nýn et ki li ol du ðu bu gün ler de va tan daþ la rýn kar lý ve buz lu ze min - de yü rü me de her za man kin den da ha faz la dik kat li ol ma la rý, ö zel lik le yaþ lý la rýn tek ba þý na so ka ða çýk ma ma la rý ge rek ti ði bil di ril di. Sel - çuk Ü ni ver si te si (SÜ) Me ram Týp Fa kül te si Has ta ne si Or to pe di ve Trav ma to lo ji A na Bi - lim Da lý Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ser dar To ker, kar lý ve buz lu ze min de yü rü me nin da - ha da zor laþ tý ðý ný be lir ten To ker, Kal dý rým - lar da o lu þan buz lu ze min ne de niy le ba sit düþ me le re bað lý ký rýk lar ço ðal dý de di. Buz lu kal dý rým lar da ve yol lar da yü rü me de en çok yaþ lý la rýn zor lan dý ðý na i þa ret e den To ker, Ö - zel lik le yaþ lý la ra, zo run lu ih ti yaç la rý dý þýn da tek ba þý na so ka ða çýk ma ma la rý ný tav si ye e di - yo ruz diye konuþtu. EL LER CEP TE OL MA SIN BUZDA kay ma mak i çin a yak ka bý se çi - min de de dik kat li dav ra nýl ma sý ge rek - ti ði ni vur gu la yan To ker, bu dö nem ler - de ta ba ný kay ma yan a yak ka bý lar giy - me nin ö nem li ol du ðu nu söyledi. To ker, buz tu tan ze min de yü rü me de, den ge li ha re ket et me nin de kay ma ris ki ni a zal - ta bi le ce ði ni di le ge ti re rek, Yü rür ken den ge mi zi i ki ko lu mu zu yan lar dan sar - ký ta rak, kol la rý mý zý ö ne ve ar ka ya doð ru ha re ket et ti re rek sað la rýz. So ðuk ha va - lar da ü þü me mek i çin el le ri mi zi ce bi mi - ze sok ma mýz, kay gan bu zun ü ze rin de bo zu lan den ge mi zi da ha da kon trol süz du ru ma ge ti rir. Bu ne den le bir e li mi zin mut la ka ce bi mi zin dý þýn da dur ma sý ge - re kir dedi. Kon ya / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Türkiye'de her gün 250, dünyada ise her yýl 4,9 milyon kiþi sigaraya baðlý hastalýklardan dolayý hayatýný kaybediyor. Tir ya ki ler, sa de ce si ga ra yý yakmýyor NÝKOTÝNÝN ZARARLARINA DÝKKATÝ ÇEKEN UZMANLAR, SÝGARANIN ANÝDEN BIRAKABÝLECEÐÝNÝN ALTINI ÇÝZÝYOR. A TA TÜRK Ü ni ver si te si (A.Ü) Týp Fa kül - te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. A til la E roð lu, Biz si ga ra i çer ken vü cu du mu zun bir ta - ra fý nýn yan dý ðýn dan ha be ri miz yok de di. E roð lu, A.Ü Kâ zým Ka ra be kir E ði tim Fa - kül te sin de A.Ü Ka ri yer Top lu lu ðu ve Ya - ku ti ye Be le di ye si Kent Kon se yi ta ra fýn dan or tak la þa dü zen le nen Si ga ra ve Sað lýk kon fe ran sýn da si ga ra nýn za rar la rý ný an lat - tý. Ni ko ti nin ze hir de ðe ri ba ký mýn dan ak - rep ve yý la nýn zeh rin den da ha güç lü ol du - ðu nu be lir ten E roð lu, ni ko ti nin al kol den 15 ko ka in den i se 5 kat da ha et ki li bir ba - ðým lý lýk ö zel li ði ta þý dý ðý ný i fa de et ti. E roð - lu, si ga ra nýn eg zoz ga zýy la a ra sýn da bir fark bu lun ma dý ðý na dik kat çe ke rek, þun - la rý kay det ti: Si ga ra i çen bir ki þi de a na ko ro ner da mar da yüz de 100 e ya kýn bir tý ka nýk lýk o lu yor. 20 yýl si ga ra i çen bir ki - þi nin vü cu dun da 7 ki lo kat ran bi ri kir. Si - ga ra ve has ta lýk la ra ge lin ce, ör ne ðin kel li - ðin en ö nem li se be bi si ga ra dýr. Ku lak, diþ, ke mik, da mar ve ak ci ðe ri et ki ler. Ký sa ca, si ga ra vü cu dun tüm sis te mi ni o lum suz et ki ler. Ay rý ca, si ga ra en sýk baþ ve bo yun böl ge le rin de kan se re se bep ol mak ta dýr. Dün ya sað lýk ör gü tü ne gö re si ga ra iç mek bir has ta lýk týr ve te da vi ge rek ti rir. A NÝ DEN BI RA KI LA BÝ LÝR Dün ya da her yýl 4.9 mil yon ki þi nin si - ga ra ya bað lý has ta lýk lar dan do la yý öl dü - ðü nü bil di ren E roð lu, söz le ri ni þöy le sür - dür dü: Tür ki ye de de her gün 250 ki þi si ga ra ya bað lý has ta lýk lar dan do la yý ha ya - tý ný kay be di yor. Si ga ra en ko lay u la þý la - bi len i çe cek ler den dir. En ö nem li si de si - ga ra yý de ne yen 4 ki þi den 3 ü tir ya ki o lu - yor. Biz si ga ra i çer ken vü cu du mu zun bir ta ra fý nýn yan dý ðýn dan ha be ri miz yok. Ay rý ca si ga ra i çen an ne le rin ço cuk la rýn - da has ta lýk ris ki çok da ha faz la dýr. Ya pý - lan a raþ týr ma la ra gö re si ga ra yüz de 80 o - ra nýn da a ni den bý ra ký lý yor. Za ma na ya - ya rak si ga ra bý ra kýl ma sý nýn ba þa rý o ra ný da ha dü þük tür. Er zu rum / a a TAY LAND DAN TÜR KÝ YE YE HE YET SAÐLIK Ba kan lý ðý ndan ya pý - lan ya zý lý a çýk la ma da; 1980 li yýl lar dan bu ya na Gü ney Do ðu As ya böl ge sin de ve dün ya da - ki tü tün le mü ca de le ça lýþ ma - la rý na ö nem li kat ký lar da bu lu - nan Dr. Ha tai Chi ta nondh baþ kan lý ðýn da ki 12 ki þi lik Tay - land he ye ti nin Mart ta - rih le ri a ra sýn da An ka ra ya ge - le ce ði be lir til di. Tay land Hü - kü me ti nin, Tür ki ye nin tü tün kon tro lü ko nu sun da yap tý ðý ça lýþ ma la rý ye rin de gör mek ve Tür ki ye nin tec rü be le rin den is ti fa de et mek ü ze re üst dü - zey ka mu gö rev li le rin den o lu - þan bir he yet gö rev len dir di ði kay de di len a çýk la ma da, He - yet, Sað lýk Ba ka ný mýz Prof.Dr. Re cep Ak dað ý zi ya ret e de cek - ler dir de nil di. An ka ra / ci han Þe hit le re 410 ha tim ner ZU RUM Pa lan dö ken Müf tü lü ðü, Er zu rum un kur tu lu þu sý - ra sýn da þe hit e di len as ker ler ve Er me ni ler ta ra fýn dan kat le di len si vil va tan daþ lar i çin ha tim o kut tu. Er zu rum un düþ man iþ ga lin - den kur ta rý lý þý nýn 93. yýl dö nü mü çe þit li et kin lik ler le kut la ný yor. Mer kez Pa lan dö ken Ýl çe Kay ma kam lý ðý, Er zu rum un kur tu lu þu, Þe hit ler Haf ta sý ve Ýs tik lâl Mar þý nýn ka bul yýl dö nü mü do la yý sýy - la, müf tü lü ðe bað lý ca mi ler de 410 ha tim o kut tu. Ha tim le rin du - a sý i se Ba ba de re li Ah met E fen di Ca mi i nde Cu ma na ma zý ön ce - sin de ya pýl dý. Pa lan dö ken Müf tü sü Mus ta fa Bay dar, Þe hit le ri - mi ze çok þey borç lu yuz. Ha tim le ri mi zi, þe hit le ri mi zin gü zel ruh - la rý na it haf e di yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Er zu rum / ci han Bah çe ler de Ho bi nkon YA DA Me ram Be le di ye si ta ra fýn dan Ka ra hü yük Ma hal le - si nde yap tý rý lan Ho bi Bah çe le ri ne mü ra ca at lar 14 Mart Pa zar te si gü nü baþ lý yor. Þim di den va tan daþ lar dan bü yük il gi gö ren Ho bi Bah çe le ri nde en gel li ler i çin de yüz de 10 luk kon ten jan bu lu nu yor. Me ram Be le di ye si Park ve Bah çe ler Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý - mý ta mam la nan Ho bi Bah çe le ri nde in ce le me ler de bu lu nan Me - ram Be le di ye Baþ ka ný Ser dar Ka lay cý, ya pý lan ça lýþ ma lar la bir ek - sik li ðin da ha gi de ril di ði ni söy le di. Be le di ye ta ra fýn dan yak la þýk 91 bin met re ka re lik bir a lan da ya pý lan bah çe de, 300 ci va rýn da ka - mel ya yap tý rýl dý ðý ný be lir ten Ka lay cý, bay ve ba yan lar i çin ge rek li ih ti yaç la rýn dü þü nül dü ðü nü i fa de et ti. Bah çe de bay ve ba yan lar i çin mes cit ve ço cuk o yun gru bu nun bu lun du ðu nu bil di ren Ka lay - cý, ay rý ca her bir va tan da þýn e kip dik me si i çin de 200 er met re ka - re lik a la nýn ha zýr lan dý ðý ný i fa de et ti. Kon ya / ci han Bo þa a kan su dan e lek trik ü ret ti ler nçor LU De ri Sa na yi ci le ri Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si 10. sý nýf öð ren ci le rin den Nu ret tin Tak çý ve Fa tih O ðuz Yýl dýz, ha zýr - la dýk la rý bir pro je i le la va bo dan bo þa gi den su dan e lek trik e ner - ji si ü ret me yi ba þar dý. Öð ren ci ler, a maç la rý nýn hem su yun bo þa git me si ni ön le mek hem de e lek trik ta sar ru fu sað la mak ol du - ðu nu be lirt ti. Pro je i le la va bo da el yý kar ken bo þa a kýp gi den su - la rýn sýh hi te si sat tan ge çer ken o luþ tur du ðu su ba sýn cý i le bir tri bün el de e di li yor. Bu ha re ket e ner ji si bir di na mo i le e lek trik e ner ji si ne çev ri li yor. Doð rult ma dev re si i le el de e di len e lek trik e ner ji si de led ay dýn lat ma da kul la ný la bi li yor. Bo þa a kan su dan e lek trik ü re ti le rek kul la ný la bi li yor. Te kir dað / ci han 5-15 yaþ arasý yayalar, daha çok kazalara karýþýyor. Ço cuk la ra tra fik ku ral la rý ný öð re tin TÜR KÝ YE'NÝN en ö nem li so run la rýn dan o lan tra fik ka za la rý, ge ri de bin ler ce ö lü on bin ler ce ya ra lý ve ö zür lü in san bý ra ký yor. Mil yon lar ca li ra lýk mad dî ka yýp la ra se bep o lan ka za lar da, 5-15 yaþ a ra sý ya ya la rýn ye tiþ kin ya ya la ra o - ran la da ha faz la ka za la ra ka rýþ tý ðý bil di ril di. Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü, ço cuk la ra, kü çük yaþ lar da tra fik ku ral la rý nýn öð re til me si nin ya - rar lý o la ca ðý ný a çýk la dý. Bur sa Em ni yet Mü - dür lü ðü ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Tür - ki ye de ka za a de di ve ö lü sa yý sý nýn ge liþ miþ ba tý ül ke le rin den da ha faz la ol du ðu be lir til di. Tür ki ye de yol ve tra fik gü ven li ði ko nu sun da - ki e ði ti min ye ter siz ol du ðu nun vur gu lan dý ðý a çýk la ma da, dü zen li ve gü ven li bir tra fik i çin kü çük yaþ tan i ti ba ren her ke sin e ði til me si ge - rek ti ði kay de dil di. Bur sa / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı