TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirir. hükmü gereğince hazırlanmaktadır. TASARRUF MEVDUATI SĠGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESĠ NO:143 ESENTEPE/ĠSTANBUL-TÜRKĠYE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: FĠNANSMAN DAĠRE BAġKANLIĞI TEL: (212) , FAKS: (212) KASIM 2010 ISSN

3 ĠÇĠNDEKĠLER TMSF STRATEJĠK PLANI VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETĠM SĠSTEMĠ MEVDUAT SĠGORTACILIĞI FAALĠYETLERĠ Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının GeliĢimi Sigorta Primi Gelirleri Mevduat Sigortacılığına ĠliĢkin Diğer Gelirler Fonun Bütçe Harcamaları Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi ÇÖZÜMLEME FAALĠYETLERĠ Faaliyet Ġzni Kaldırılan Bankalar Fona Devredilen Bankalar Geri Kazanım Faaliyetleri Fonun Taraf Olduğu Davalar Hazine MüsteĢarlığı na Yapılan Ödemeler Kurum ve KuruluĢlara Yapılan Ödemeler DĠĞER FAALĠYETLER Uluslararası Faaliyetler Diğer Kurumlar ile ĠliĢkiler Diğer Faaliyetler...23 Üç Aylık Faaliyet Raporu 1

4 TABLOLAR Tablo 1: Tablo 2: Tablo 3: Tablo 4: Tablo 5: Tablo 6: Tablo 7: Tablo 8: Tablo 9: Tablo 10: Tablo 11: Tablo 12: Tablo 13: Tablo 14: Tablo 15: Tablo 16: Tablo 17: Tablo 18: Tablo 19: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2010 yılı mali hedefleri ve gerçekleģmeleri Haziran 2010 dönemine iliģkin sigorta prim gelirleri 2010 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Çözümleme faaliyetleri 2010 yılı mali hedefleri ve gerçekleģmeleri Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Ġflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar, Fon tarafından ödenen tutarlar ve kalan Fon alacakları Ġmar Bankası DĠBS ödemeleri Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı Fonun takipli alacaklarından Temmuz-Eylül döneminde yapılan tahsilatlar Protokol imzalanan banka hakim ortakları Diğer banka hakim ortakları SatıĢa sunulan ticari ve iktisadi bütünlüklerin tarihi itibarıyla durumu Fona devredilen iģtiraklerin tarihi itibarıyla durumu Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Uluslararası dava ve takipler Kredi dıģı davalar Kredi dıģı icra takipleri 2010 yılı Temmuz-Eylül döneminde Fon tarafından Hazine MüsteĢarlığı na yapılan ödemeler GRAFĠKLER Grafik 1: Grafik 2: Grafik 3: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Dönemler itibarıyla sigorta primleri Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı ġekġller ġekil 1: TMSF Strateji Haritası Üç Aylık Faaliyet Raporu 2

5 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Egebank A.ġ. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.ġ. Türkiye Tütüncüler Bankası YaĢarbank A.ġ. Bank Kapital T.A.ġ. Ulusalbank T.A.ġ. Ġnterbank A.ġ. EskiĢehir Bankası T.A.ġ. Ġktisat Bankası T.A.ġ. Kentbank A.ġ. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.ġ. Etibank A.ġ. Toprakbank A.ġ. Bank Ekspres A.ġ. Demirbank T.A.ġ. Sümerbank A.ġ. Sitebank A.ġ. Milli Aydın Bankası T.A.ġ. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.ġ. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye Ġmar Bankası T.A.ġ. Bayındırbank A.ġ. Pamukbank T.A.ġ. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. Müflis Marmara Bankası A.ġ. Müflis Türkiye Ġthalat ve Ġhracat Bankası A.ġ. BirleĢik Fon Bankası A.ġ. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu Devlet Ġç Borçlanma Senedi Geri Ödeme SözleĢmesi Finansal Yeniden Yapılandırma SözleĢmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu Ticari ve Ġktisadi Bütünlük TMSF - Fon BDDK TCMB T.C. Egebank Yurtbank YaĢarbank Bank Kapital Ulusalbank Ġnterbank Esbank Ġktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank TariĢbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası Ġmar Bankası Bayındırbank Pamukbank TYT Bank Marmara Bank Impexbank BirleĢik Fon Bankası IADI EFDI DĠBS Protokol FYYS ABK TĠB Üç Aylık Faaliyet Raporu 3

6 TMSF STRATEJĠK PLANI VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETĠM SĠSTEMĠ TMSF Stratejik Plan döneminde, dinamik olarak izleme, değerlendirme, aksiyon alma ve raporlama imkanlarını sunan ve uluslararası alanda genel kabul görmüģ bir sistem olan Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) yaklaģımını bir yönetim sistemi olarak uygulamaktadır. TMSF nin misyon ve vizyonu bu kapsamda belirlenmiģtir dönemi stratejik hedefleri; güven ve istikrar, etkin risk yönetimi, hazırlıklı olma, verimlilik ve iģbirlikleri stratejik öncelikleri çerçevesinde belirlenmiģ ve TMSF Strateji Haritası hazırlanmıģtır. VİZYONUMUZ Strateji Odaklı Dinamik Yönetim AnlayıĢı ile Uluslararası Finansal Ġstikrarın OluĢmasında Aktif ve Öncü Bir Kurum Olmak Güven ve Ġstikrar Etkin Risk Yönetimi Hazırlıklı Olma Verimlilik ĠĢbirlikleri 1. PaydaĢlar Mevduat Sahibinin Güvenini ve Farkındalığını Artırmak Finansal Sistemin Ġstikrarına Katkıda Bulunmak Çözümleme Süreçlerinin Etkinliğini Artırmak Finansal Mevduat Sigortacılığı Gelirlerini Optimize Etmek Mali Yapıyı Güçlendirmek Çözümleme Faaliyet Gelirlerini Maksimize Etmek Risk Minimizasyonunu Sağlamak 3. Operasyonel Mükemmellik Teknoloji Kullanımını Artırmak Operasyonel Süreçlerin Verimliliğini Artırmak Muhtemel Çözümlemelere Hazırlıklı Olmak Risk Yönetim Uygulamalarını GeliĢtirmek 4. ÇalıĢan ve GeliĢim ÇalıĢan Yetkinliklerini GeliĢtirmek Bilgi Güvenliği Sistemini GeliĢtirmek Strateji ve Performans Odaklı Yönetimi YaygınlaĢtırmak Şekil 1: TMSF Strateji Haritası Temmuz-Eylül döneminde planlama çalıģmaları kapsamında; dönemi için hazırlanan yeni Kurumsal Performans Yönetim Modeli gözden geçirilmiģ ve 2010 yılının son çeyreğinde gerçekleģtirilmesi planlanan IV. Strateji Zirvesi için hazırlıklar yürütülmüģtür. Üç Aylık Faaliyet Raporu 4

7 2. MEVDUAT SĠGORTACILIĞI FAALĠYETLERĠ 2009 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan mevduat sigortacılığı rezerv tutarının 2010 yılı sonunda milyon USD ye ulaģacağı öngörülmektedir. Eylül ayı sonu itibarıyla rezervin USD karģılığı milyon USD olarak gerçekleģmiģtir. Performans Hedefi Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2010 Yılı Mali Hedefleri ve leri (milyon USD) 1 Temmuz-Eylül 2010 Yılı Oranı Ocak-Eylül Oranı Ġtibarıyla Kümülatif 2 Rezerv (Dönem BaĢı) % 106, % Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri % 24, % 77, Finansal Gelirler (Faiz vb.) % 14, % 78, Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı % 26,67-26 % 86, Faaliyet Giderleri Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı % 273, % 85, Rezerv (Dönem Sonu) % 100, % 100, Tablo 1: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2010 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan rakamlar Fonun nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Kümülatif gerçekleşme tutarlarının hesaplanmasında; TMSF nin kuruluş yılı olan 1983 ten itibaren gerçekleştirilen işlemler dikkate alınmıştır. 3 Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır. 4 Mevduat sigortacılığı rezervinin DİBS lerde değerlendirilen kısmı milyon USD olup DİBS lere ilişkin faiz ve değerleme farkı 220 milyon USD dir. Bu tutar dahil edildiğinde dönem sonu rezervi milyon USD ye (7.729 milyon TL) ulaşmaktadır. Faiz ve değerleme farkının 2010 yılına ilişkin kısmı 128 milyon USD olup bu tutar dikkate alındığında, döneme ilişkin finansal gelirler 445 milyon USD ye ulaşmaktadır tarihi itibarıyla sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarı 148 milyar TL olup mevduat sigortacılığı rezervinin bu tutara oranı % 5,22 dir. Fon, 2010 yılının üçüncü üç aylık döneminde 129 milyon USD tutarında faaliyet geliri ve 60 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiģtir. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı faaliyet giderleri ise üçüncü üç aylık dönemde 8 milyon USD olarak gerçekleģmiģtir Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının GeliĢimi Eylül 2010 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 32 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplamı 573 milyar TL ye ulaģmıģ olup bu tutarın % 25,85 i sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Haziran 2010 dönemine göre % 2 oranında artarak 148 milyar TL seviyesine ulaģmıģtır. Bankalar nezdinde bulunan toplam ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonuna iliģkin tutarlar Grafik 1 de gösterilmektedir. Üç Aylık Faaliyet Raporu 5

8 milyar TL Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Not: Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının TL karşılıklarının hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Sigorta Primi Gelirleri Mevduat bankaları ve katılım bankalarından 2010 yılı üçüncü üç aylık dönemi içerisinde tahsil edilen Haziran 2010 dönemi prim gelirleri, Haziran 2009 dönemine göre % 3 oranında artıģ göstererek 189,5 milyon TL olmuģtur. Bu tutarın % 8,76 lık kısmı (16,6 milyon TL) katılım bankalarından tahsil edilmiģtir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam TL ve USD karģılıkları Grafik 2 de yer almaktadır. milyon TL Dönemler Ġtibarıyla Sigorta Primleri Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Toplam TL KarĢılığı Toplam USD KarĢılığı milyon USD Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri Not: USD karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır yılı üçüncü üç aylık döneminde Haziran 2010 dönemine iliģkin olarak sigorta kapsamında bulunan 144,7 milyar TL tutarındaki mevduat ve katılım fonları üzerinden toplam 189,5 milyon TL tutarında sigorta primi tahsil edilmiģtir. Söz konusu primlere iliģkin detaylı bilgi Tablo 2 de yer almaktadır. Üç Aylık Faaliyet Raporu 6

9 Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı 1 Sigorta Primi Tutarı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Toplam Genel Toplam (TL KarĢılığı) 2 TL USD EUR TL USD EUR TL USD EUR TL Tablo 2: Haziran 2010 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri 1 Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarlarından oluşmaktadır. 2 TL karşılıkların hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. * döneminde geçmiş dönemlere ilişkin olarak ilgili bankalardan TL tutarında prim farkı tahsil edilmiştir Mevduat Sigortacılığına ĠliĢkin Diğer Gelirler Fonun sigorta primlerine ilave olarak, Bankacılık Kanununun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaģımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriģ payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır Para Cezaları Bankacılık Kanununun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının % 50 si ile verilecek idari para cezalarının % 90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. Temmuz-Eylül döneminde bu hüküm çerçevesinde Fon tarafından toplam 1,26 milyon TL tutarında idari para cezası tahsil edilmiģtir Hisse Devir Payları Bankacılık Kanununun 18 inci maddesi gereğince BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin % 1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde Fon tarafından 4 bin TL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiģtir ZamanaĢımına Uğrayan Kıymetler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve ZamanaĢımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara iliģkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaģımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara iliģkin listeler ġubat ayının baģından itibaren ilgili bankaların ve Fonun internet sitesinde 3 ay müddetle ilan edilmiģtir. Ġlan edilen zamanaģımına uğramıģ mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının onbeģinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar bankalar tarafından Mayıs ayı sonuna kadar Fona devredilmiģ olup söz konusu tutarlar gelir olarak kaydedilmiģtir. Bu kapsamda, Fon tarafından 2010 yılının üçüncü üç aylık döneminde 11 bin TL tutarında zamanaģımı geliri tahsil edilmiģtir. Üç Aylık Faaliyet Raporu 7

10 2.4. Fonun Bütçe Harcamaları TMSF TeĢkilat Yönetmeliği ile Fon Kurulu na verilen yetkiler çerçevesinde, Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 2010 yılı Gider Bütçesi, Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuģtur yılı Gider Bütçesinde toplam 52,15 milyon TL ödenek öngörülmüģ ve üçüncü üç aylık dönemde 13,49 milyon TL tutarında harcama gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu tutar toplam bütçe ödeneğinin % 25,87 sine tekabül etmektedir. Harcamaların 9,86 milyon TL sini personel giderleri, 2,76 milyon TL sini mal ve hizmet alımları oluģturmaktadır yılı bütçe ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 3 te yer almaktadır Ödeneği Temmuz-Eylül Oranı Ocak-Eylül Oranı Personel Giderleri % 30, % 76,69 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet % 24,51 1, % 70,78 Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 20, % 55,99 Cari Transferler % 0, % 9,05 Sermaye Giderleri % 18, % 33,36 Toplam % 25, % 66,54 Tablo 3: 2010 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı 2.5. Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi Fon, mevduat ve katılım fonlarını sigortalamasından dolayı bulundurduğu rezervini mevduat, katılım fonu ve DĠBS olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, itibarıyla milyon TL (DĠBS lere iliģkin faiz gelir reeskont tutarı dahil olup açıklamalar Tablo 1 de yer almaktadır.) tutarındaki mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin; milyon TL lik kısmı DĠBS olarak (% 55), milyon TL lik kısmı ise vadeli hesaplarda (% 45) değerlendirilmektedir. Mevduat sigortacılığı rezervinin TL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla % 73, % 15 ve % 12 dir. 3. ÇÖZÜMLEME FAALĠYETLERĠ Bankacılık sisteminde 1994 yılından itibaren faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen 5 banka ve temettü hariç ortaklık hakları Fona devredilen 20 banka ile ilgili olarak Fon tarafından halen tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalıģmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler sonucunda 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde Fon 435 milyon USD tutarında çözümleme geliri, çözümleme faaliyetlerine iliģkin rezervin değerlemesinden ise 11 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiģtir. Aynı dönem içerisinde Hazine MüsteĢarlığı na yapılan ödeme tutarı 23 milyon USD olarak gerçekleģmiģtir. Çözümleme faaliyetlerinin 2010 yılı mali hedefleri ve gerçekleģmelerine iliģkin mevcut durum Tablo 4 te gösterilmektedir. Üç Aylık Faaliyet Raporu 8

11 Performans Hedefi Çözümleme Faaliyetleri 2010 Yılı Mali Hedefleri ve leri (milyon USD) 1 Temmuz-Eylül 2010 Yılı Oranı Ocak-Eylül Oranı Ġtibarıyla Kümülatif 2 Çözümleme Rezervi (Dönem BaĢı) % 105, % Çözümleme Gelirleri % 33, % 63, Borçlanma Mevduat Sigortacılığı Gelirlerinden Aktarılan Finansal Gelirler (Faiz vb.) % 28,95 25 % 65, Çözümleme Giderleri % 75, % 142, Hazine Borç Ödemesi % 5, % 70, TCMB Avans Ödemesi Diğer Kurum/KuruluĢ % 0,78-4 % 3, Ödemeleri Evalüasyon ve % % Değerleme Farkı Çözümleme Rezervi % 81, % 81, (Dönem Sonu) 4 Tablo 4: Çözümleme faaliyetleri 2010 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan rakamlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Kümülatif gerçekleşme tutarlarının hesaplanmasında; TMSF nin kuruluş yılı olan 1983 ten itibaren gerçekleştirilen işlemler dikkate alınmıştır. 3 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 4 Söz konusu tutarın 935 milyon USD lik kısmı sıra cetvelleri oluşturulması çalışmaları süren tahsilatlar ile yasal işlemleri devam eden tahsilatların izlendiği bloke hesaplardan oluşmaktadır. Bakiye tutar ise TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine ye Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereği Fonda tutulan 100 milyon USD den ve Ekim ayı sonunda Hazine hesaplarına aktarılacak olan 34 milyon USD den oluşmaktadır. Fon, kendisine devredilen bankalar ile faaliyet izni kaldırılarak iflasına karar verilen bankalarla ilgili olarak tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalıģmalarının yanı sıra banka çözümleme süreçlerini iyileģtirmeye yönelik faaliyetlerine devam etmektedir Faaliyet Ġzni Kaldırılan Bankalar Bankacılık iģlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılarak iflasına karar verilen bankalara iliģkin mevcut durum Tablo 5 te yer almaktadır. Banka Adı Marmara Bank Faaliyet Ġzninin Kaldırıldığı Tarih Faaliyet Ġzni Kaldırılarak Haklarında Ġflas Kararı Verilen Bankalar Ġflas Karar Tarihi TYT Bank Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası Ġmar Bankası Mevcut Durumu Ġflas masasına yapılan adet ve 16,4 milyon TL tutarındaki alacak kaydının 16 milyon TL'si ile yasal faizin 38,5 milyon TL lik kısmı ödenmiģtir. Ġflas masasına yapılan 942 adet ve 23 milyon TL tutarındaki alacak kaydının 13 milyon TL'lik kısmı ödenmiģtir. Ġflas masasına yapılan adet ve 40,3 milyon TL tutarındaki alacak kaydının 40,1 milyon TL si ile yasal faizin 20,3 milyon TL lik kısmı ödenmiģtir. Ġflas masasına yapılan 13 adet ve 404 bin TL tutarındaki alacak kaydının 11 adedi kabul edilmiģ olup Fona 238 bin TL ödeme yapılmıģtır. Birinci ve ikinci sıra cetvelinde yasal faiz dahil toplam Fon alacağı 1 12,9 milyar TL, vergi dairelerinin alacağı 5,5 milyar TL ve Hazine MüsteĢarlığı nın alacağı 928,1 milyon TL dir. Temmuz-Eylül döneminde pay cetveli kapsamında ödeme yapılmamıģtır. Tablo 5: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar 1 Fon alacağı; Fon tarafından ödenen toplam mevduat, zamanaşımına uğrayan mevduat ve sigorta prim farkları ile iflas tarihine kadar olan yasal faizler toplamından oluşmaktadır. Üç Aylık Faaliyet Raporu 9

12 Fon Tarafından Yapılan Mevduat Ödemeleri Ġmar Bankası nezdindeki tasarruf mevduatının sigorta kapsamında ödenmesine yönelik olarak 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde 7 adet mudiye gelir vergisi dahil 38 bin TL tutarında ödeme yapılmıģtır. Ayrıca, bu dönemde 4389 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında ödeme yapılmamıģtır Ġflas Masaları Tarafından Fona Yapılan Ödemeler Faaliyet izni kaldırılan bankalar ile ilgili olarak Fon tarafından yapılan ödemeler ile söz konusu banka iflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacağı tutarları Tablo 6 da gösterilmektedir. Banka Adı Ġflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Tutarlar, Fon Tarafından Ödenen Tutarlar ve Kalan Fon Alacakları ( Tarihi Ġtibarıyla) (TL) Fon Tarafından Ödenen Tutar Ġflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Tutar Ġflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Faiz Kalan Fon Alacağı Marmara Bank TYT Bank Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası Ġmar Bankası Toplam Tablo 6: İflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar, Fon tarafından ödenen tutarlar ve kalan Fon alacakları 1 Fon ile TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu arasında protokol imzalanmıştır. 2 Ödenen gelir vergisi ve ticari mevduat ödemeleri dahil edilmiş olup Fondan yapılan toplam kaynak çıkışını ifade etmektedir. Fon alacağına tahakkuk etmiş olan faiz tutarları ve diğer alacaklar (zamanaşımı, prim alacakları vb.) dahil edilmemiştir. 3 İpotek ve ticari işletme rehni bedellerinin Fon alacağına mahsup edilen kısmıdır. 4 Birleşik Fon Bankası, İktisat Bankası nın külli halefi sıfatıyla Impexbank sıra cetvelinde kayıtlı alacağını tarihinde alacağın temliki sözleşmesi ile TMSF ye devretmiştir. Impexbank İflas İdaresi, söz konusu alacak tutarını tarihinde ,99 TL anapara ve ,74 TL yasal faiz olmak üzere Fona ödemiştir Ġmar Bankası DĠBS Ödemeleri Ġmar Bankası bünyesinde karģılığında DĠBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DĠBS satıģı adı altında toplanan tutarların ödenmesine iliģkin 5667 sayılı Kanun ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiģtir. Banka nezdinde toplam yatırımcının hesapta adet iģlemi bulunmakta olup iģlem tutarları toplamı ise 728 milyon TL dir. Hak sahiplerinin tamamının baģvurması halinde 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 6 numaralı fıkrasına konu olabilecek iģlem tutarı (anapara+faiz) maksimum 970 milyon TL olacaktır. TMSF tarafından bu kapsamda yürütülen çalıģmalar sonucunda hak sahiplerinin baģvuruları değerlendirilmiģ ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak Ġmar Bankası tarafından DĠBS satıģı adı altında toplanan tutarların ödenmesine tarihinde baģlanmıģtır. Daha önce yapılan 28 etap ödemeye ilave olarak 2010 yılının üçüncü üç aylık döneminde 2 etap ödeme daha yapılmıģtır tarihi itibarıyla yapılan ödemelere iliģkin bilgiler Tablo 7 de yer almaktadır tarihi itibarıyla Ġmar Bankası DĠBS Ödemeleri ( Tarihi Ġtibarıyla) (TL) ĠĢlem Tutarı Net Faiz Gelir Vergisi Toplam Kaynak ÇıkıĢı etap ( ) etap ( ) Toplam Tablo 7: İmar Bankası DİBS ödemeleri Üç Aylık Faaliyet Raporu 10

13 2000 Öncesi /I 2010/II 2010/III Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı 3.2. Fona Devredilen Bankalar Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan BirleĢik Fon Bankası A.ġ. ve Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.ġ. ile ilgili çözümleme faaliyetlerine halen devam etmektedir. Birleşik Fon Bankası (eski unvanı Bayındırbank) Fon Yönetim Kurulu nun tarihli Kararı gereğince faaliyetlerini Fon bünyesinde küçülerek sürdürmektedir. Bankanın tarihi itibarıyla 771 milyon TL olan toplam aktifleri tarihi itibarıyla 766 milyon TL ye, likit değerleri ise 661 milyon TL den 658 milyon TL ye gerilemiģ, özkaynak tutarı ise 604 milyon TL den 613 milyon TL ye yükselmiģtir. Türkbank Bankacılık iģlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni BDDK tarafından kaldırılan bankanın fiilen 2003 yılında baģlanan fiziki tasfiyesi, hukuki problemi olan hesaplar dıģında tamamlanmıģtır. Fon Kurulu nun tarihli Kararı gereğince bankaya tarihinde kullandırılan 353,8 milyon TL tutarındaki sermaye benzeri kredi, blokeli hesaplarda tutulmak üzere Fon hesaplarına iade edilmiģtir. Bankanın tarihi itibarıyla 478 milyon TL olan toplam aktifleri itibarıyla 477 milyon TL ye, 460 milyon TL olan likit değerleri 108 milyon TL ye gerilemiģ, 214 milyon TL olan özkaynakları ise 238 milyon TL ye yükselmiģtir Geri Kazanım Faaliyetleri Bankacılık Kanununun ve 6183 sayılı Kanunun Fona tanımıģ olduğu yetkiler çerçevesinde yapılan takipler sonucunda özellikle 2005 yılından itibaren kamu alacağının etkin bir Ģekilde tahsilinde çok önemli mesafeler kaydedilmiģtir. Fonun bankalara aktarmıģ olduğu kaynakların geri kazanımını sağlamak üzere çözümleme faaliyetlerinden elde edilen nakit tahsilatlar yıllar itibarıyla Grafik 3 te gösterilmektedir. Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (milyon USD) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,305 6,975 1,821 2, ,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Fonun tarihi itibarıyla çözümleme gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı 19,50 milyar USD ye ulaģmıģtır yılının üçüncü üç aylık döneminde finansal gelirler dahil olmak üzere 446 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleģtirilmiģtir. Söz konusu tahsilata iliģkin bilgiler Tablo 8 de yer almaktadır. Üç Aylık Faaliyet Raporu 11

14 Çözümleme Faaliyet Gelirleri (Brüt) 3 Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar 4 İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Tasfiyedeki Banka ve İştiraklerden Yapılan Tahsilat Performans Hedefi Çözümleme Gelirlerinin Dağılımı (milyon USD) 1 Temmuz-Eylül Oranı Ocak-Eylül Oranı Ġtibarıyla Kümülatif % 33, % 63, % 20, % 54, % 0 6 % % 12,50 7 % 87, % 85, % 98, Finansal Gelirler % 28,95 25 % 65, Toplam % 33, % 63, Tablo 8: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı 1 Tabloda yer alan rakamlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Toplam tutarlarının hesaplanmasında; TMSF nin kuruluş yılı olan 1983 ten itibaren gerçekleştirilen işlemler dikkate alınmıştır. 3 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 4 döneminde takipli alacaklardan yapılan brüt tahsilat tutarlarından iade, ödeme vb. işlemler düşüldükten sonra kalan net nakit tahsilat tutarı 202,07 milyon USD dir Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline ĠliĢkin Faaliyetler Fon, Bankacılık Kanununun kendisine vermiģ olduğu yetkiler çerçevesinde; faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları kendisine devredilen bankaların kaynaklarının istismar edilmesinden ve sigortaya tabi mevduatın eksik beyan edilmesinden doğan alacaklar ile temlik almıģ olduğu alacaklar ve diğer alacaklar sebebiyle takip ve tahsil iģlemleri yürütmektedir. Fon alacaklarının takip ve tahsiline iliģkin usul ve esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiģtir. Fon, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında tarihi itibarıyla toplam adet ve 8,8 milyar TL tutarında alacak dosyası devir ve temlik almıģtır. Söz konusu alacak dosyalarının toplam 36 bin TL tutarlı 2 adedi 2010 yılının üçüncü üç aylık döneminde devir ve temlik alınmıģtır. Takipli alacaklar ile ilgili olarak Temmuz-Eylül dönemi içerisinde sağlanan net tahsilat tutarı 202,07 milyon USD dir. Söz konusu tahsilat tutarına iliģkin detaylı bilgi Tablo 9 da yer almaktadır. Fonun Takipli Alacaklarından Temmuz-Eylül Döneminde Yapılan Net Tahsilatlar (milyon USD) 1 Nakdi Tahsilat Ayni Tahsilat Toplam Banka Hakim Ortaklarından / ĠĢtiraklerinden 33,70-33,70 Kurumsal Alacak Dosyalarından 6,39-6,39 Bireysel Alacak Dosyalarından 0,36-0,36 Diğer 2 161,62-161,62 Toplam 202,07-202,07 Tablo 9: Fonun takipli alacaklarından Temmuz-Eylül döneminde yapılan tahsilatlar 1 Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür sayılı Kanun ve TİB kapsamında yapılan satışlar neticesinde ve diğer yollarla Fon hesaplarına yatırılan ancak hukuki süreçlerin kesinleşmesini müteakip ilgili gruplara aktarılmak ve/veya diğer üçüncü şahıs, kamu kurum kuruluşlarına ödenmek üzere izlenen tahsilatlardan oluşmaktadır. Dönem içerisinde tahsil edilerek bloke edilen 161,62 milyon USD nin 62,5 milyon USD lik kısmı Garipoğlu Grubuna ilişkin Burgaz Alkollü İçecek TİB satışından, 94 milyon USD lik kısmı Garipoğlu Grubuna ilişkin Akmaya TİB satışından, 2,62 milyon USD lik kısmı Toprak Grubuna ilişkin D Mermer A.Ş. hisseleri satışından, 1,21 milyon USD lik kısmı ise Uzan Grubuna ilişkin Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. hisseleri satışından oluşmaktadır. Üç Aylık Faaliyet Raporu 12

15 Fon, banka hakim ortakları ile borç tutarı ve geri ödeme Ģartları üzerinde anlaģmalar yapmakta ve kamu alacağının azami düzeyde tahsilini teminen önemli geliģmeler kaydetmektedir. Bu çerçevede Fonun alacak iliģkisi içerisinde bulunduğu banka hakim ortakları ile imzalanan protokollerin bir kısmı ödenmek suretiyle kapanmaktadır. Hakim ortakların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise temerrüde iliģkin yasal yetkiler kullanılmaktadır. Banka hakim ortaklarından alacakların takip ve tahsiline iliģkin bilgiler aģağıda yer almaktadır Protokol Ġmzalanan Banka Hakim Ortakları tarihi itibarıyla protokol kapsamındaki nakit borçlarını kapatan ve protokol kapsamındaki borçları halen takip edilen banka hakim ortaklarına iliģkin protokol ve tahsilat bilgileri Tablo 10 da yer almaktadır. Banka Adı Hakim Ortak Grubu Protokol Ġmzalanan Banka Hakim Ortakları Protokol Tarihi Protokol Anapara Tutarı (milyon USD) 1 Protokol Kapsamındaki Nakit Borçlarını Kapatan Hakim Ortaklar Nakdi Gayrinakdi Temmuz-Eylül Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) Ġtibarıyla Toplam Sitebank Sürmeli , ,59 YaĢarbank YaĢar ,15 12,15-270,69 Demirbank Cıngıllı ,27 0,07-103,43 Kentbank 3 Süzer ,84 0,12-188,16 Protokol Kapsamındaki Borcu Halen Takip Edilen Hakim Ortaklar Pamukbank 4 Çukurova ,27 8, , Bank Kapital 5 Ceylan ,57 9,23 0,91 82,98 EGS Bank 6 EGS ,82 14,12 7,74 44,15 TYT Bank 7 Lapis ,26-0,08 2,97 Yurtbank Balkaner ,58 0,12 0,76 142,10 Sümerbank 8 Garipoğlu ,00 5,07 20,32 189,38 Toplam 29, ,27 Tablo 10: Protokol imzalanan banka hakim ortakları 1 Protokole bağlanan toplam borç tutarının USD karşılığını ifade etmektedir. 2 Tahsilat tutarları; gruplardan yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmektedir. Tahsilatlardan yapılan iadeler tutarlardan düşülmüştür. 3 Süzer Grubu ile imzalanan tarihli protokol ile bağlantılı protokoller kapsamında Gruptan yapılan tahsilat, peşin ödeme ıskontosu dahilinde 188,16 milyon USD olup, borç tasfiye edilmiştir. 4 Çukurova Grubunun tarihli protokol kapsamındaki nakit borcu kapanmıştır. Ancak, Grup ile tarihinde imzalanan 72,3 milyon USD tutarındaki ek protokol ve tarihinde imzalanan 398 milyon USD tutarındaki protokole ilişkin borç halen takip edilmektedir. Kümülatif tahsilat tutarının 44,3 milyon USD lik kısmı protokol tarihinden önce sağlanan tahsilat tutarıdır. 5 Hakim ortak ve bağlantılı firmalardan sağlanan tahsilattır. 6 EGS Grubunun protokol kapsamındaki nakit anapara borcu 279,82 milyon USD olup faizli borç toplamı 315 milyon USD dir. 7 Lapis Grubundan sağlanan tahsilatın tabloda gösterilen tutar dışında kalan 0,53 milyon USD lik kısmı iflas masası paylaşımına göre dağıtılacağından tevzi edilecek hesaplara alınmıştır. 8 Garipoğlu Grubu ndan sağlanan 189,38 milyon USD tutarındaki tahsilat, Grupla yapılan protokol öncesi ve sonrasında sağlanan net kümülatif tahsilatı içermektedir. Bu dönemde tahsilatı gerçekleştirilen Burgaz Alkollü İçecek TİB satış bedeli olan 62,5 milyon USD ve Akmaya TİB satış bedeli olan 94 milyon USD sıra cetveli kesinleşmediğinden tutara dahil edilmemiştir. Söz konusu hakim ortak grupları ile ilgili olarak mevcut durum ve 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde kaydedilen önemli geliģmeler aģağıda sıralanmıģtır: Üç Aylık Faaliyet Raporu 13

16 Sitebank: Sürmeli Grubu ile tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde ödeme planına bağlanmıģ borçlar tasfiye edilmiģtir. YaĢarbank: YaĢar Grubunun protokole konu nakit borcu 2006 yılında nakden ve defaten tahsil edilerek kapatılmıģtır. Grubun gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilmektedir. Demirbank: Cıngıllı Grubu ile imzalanan tarihli protokol 2007 yılında revize edilmiģ ve Grubun Fona olan nakit borçları 2007 yılında tasfiye edilmiģtir. Kentbank: Süzer Grubunun tarihinde imzalanan protokol kapsamındaki borcu 2007 yılında nakden ve defaten ödenmek suretiyle tasfiye edilmiģtir. Grup ile ilgili olarak daha önce Tasfiye Halinde Atlas Yatırım Bank A.ġ. den temlik alınan 1,9 milyon USD tutarındaki alacağın 6183 sayılı Kanun kapsamında takibine devam edilmektedir. Pamukbank: Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan Ana SözleĢme ve tarihinde imzalanan Ek SözleĢme çerçevesinde revizyona tabi tutularak ödeme planına bağlanan nakit borçlar tahsil edilmiģtir. Ana SözleĢmeye bağlı olarak; çözümü mahkeme sonucuna bırakılmıģ olan borçların Fona ödenmesi ile diğer sorunların çözüme kavuģturulması hususlarını içeren ve tarihinde imzalanan Ek Protokol ile Ġnterbank ın Nergis Grubuna satıģı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağının tahsili amacıyla Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan protokol halen yürürlükte olup, bu protokoller kapsamındaki yükümlülükler zamanında yerine getirilmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 2,18 milyar USD dir. Bank Kapital: Ceylan Grubu ile TMSF ve alacaklı diğer kuruluģlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. Grubun FYYS ye konu toplam nakit borç tutarı 578,45 milyon USD olup Fon payı toplam 331,57 milyon USD dir. Grup ile Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu arasında ödeme planına yönelik Ek FYYS-9 un imzalanmasına iliģkin çalıģmalar devam etmektedir. Temmuz-Eylül döneminde hakim ortak bağlantılı firmalardan 905 bin USD nakit tahsilat sağlanmıģ olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 82,98 milyon USD dir. EGS Bank: Deniz A.ġ. ile Fon arasında tarihinde imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 74 adet taahhütname düzenlenmiģ olup söz konusu taahhütnameler ile EGS Bank eski Yönetim Kurulu Üyeleri, kanuni temsilcileri ve bağlantılı firmalardan olan Fon alacaklarının tahsil ve takibine yönelik iģlemlere devam edilmektedir. Dönem içerisinde Grupla bağlantılı borçlu Ģahıs ile tarihinde protokol imzalanmıģ olup 1 milyon USD tutarında peģinat tahsil edilmiģtir. Ayrıca, diğer borçlulardan YeĢil Grubu ile tarihinde 6,6 milyon USD tutarında protokol imzalanmıģ ve protokol tutarı defaten tahsil edilmiģtir. EGS Grubundan 2010 yılının üçüncü üç aylık döneminde 7,74 milyon USD tutarında tahsilat sağlanarak tarihi itibarıyla toplam tahsilat 44,15 milyon USD ye ulaģmıģtır. TYT Bank: Fon ile TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu arasında Fon alacağının tahsiline yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında iģlemlere devam edilmektedir. Temmuz-Eylül döneminde protokol kapsamında 75,8 bin USD tahsil edilmiģ olup tarihi itibarıyla TYT Bank borçlularından sağlanan toplam tahsilat 2,97 milyon USD dir. Ayrıca mali sorumlulukları bulunan TYT Bank eski yöneticileri hakkında yapılan takiplerden 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde tahsil edilen toplam 74,3 bin USD hukuki süreçleri kesinleģinceye kadar geçici hesaplarda bloke edilmektedir. Yurtbank: Balkaner Grubu ile tarihinde 393,58 milyon USD üzerinden imzalanan protokolün edimlerinin yerine getirilmesine yönelik çalıģmalara devam edilmektedir. Balkaner Grubundan 2010 yılının üçüncü üç aylık döneminde 757 bin USD tahsilat sağlanmıģ olup tarihi itibarıyla yapılan tahsilat tutarı 142,10 milyon USD ye ulaģmıģtır. Sümerbank: Garipoğlu Grubunun borçlarının tahsiline yönelik olarak tarihinde Grup ile 2. ek protokol imzalanmıģ olup protokolün edimleri takip edilmektedir. Üç Aylık Faaliyet Raporu 14

17 tarihinde Coron Investments Limited firması, Fonun Garipoğlu Grubundan olan tüm alacaklarını 195 milyon USD karģılığında temlik almayı teklif etmiģ ve söz konusu teklif Fon Kurulu Kararıyla kabul edilerek tarihinde Garipoğlu Grubuyla Coron Investments Limited firmasının da taraf olduğu 3. ek protokol imzalanmıģtır. Söz konusu protokol kapsamında Akmaya Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü, tarihinde imzalanan devir ve tescil sözleģmesi ile Dosu Maya Mayacılık A.ġ. adına devir ve tescil edilmiģ; satıģ bedeli olan 94 milyon USD tahsil edilerek bloke hesaba aktarılmıģtır. Ayrıca, tarihinde gerçekleģtirilen Burgaz Alkollü Ġçecekler Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü ihalesi Rekabet Kurumu nun onayı neticesinde kesinleģmiģtir. Ġhale bedeli olan 62,5 milyon USD, Mey Ġçki Sanayi ve Ticaret A.ġ. tarafından tarihinde Fon hesaplarına yatırılmıģ ve bloke hesaba aktarılmıģtır. Temmuz-Eylül döneminde Grup firmalarına ait 31 adet araç 423 bin TL bedelle üçüncü Ģahıslara ihale edilmiģtir. Garipoğlu Grubundan protokoller kapsamında 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde 20,32 milyon USD tahsilat sağlanmıģ olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 189,38 milyon USD dir Diğer Banka Hakim Ortakları Fon alacaklarının tahsiline yönelik olarak Etibank, Bank Ekspres, Ġnterbank, Ġktisat Bankası, Esbank, Bayındırbank ve Toprakbank hakim ortakları ile imzalanan protokoller, yeni hukuki Ģartların ortaya çıkması veya sözleģme Ģartlarına uyulmaması nedeniyle sorunlu hale gelmiģtir. Ġmar Bankası ve Egebank hakim ortakları ile imzalanan herhangi bir protokol bulunmamaktadır. Türk Ticaret Bankası ve TariĢbank hakim ortaklarının ise Fon tarafından temlik alınmıģ herhangi bir nakit borcu yoktur tarihi itibarıyla söz konusu banka hakim ortaklarına iliģkin tahsilat bilgileri Tablo 11 de yer almaktadır. Banka Adı Diğer Banka Hakim Ortakları Hakim Ortak Grubu Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) 1 Temmuz-Eylül Dönemi Ġtibarıyla Toplam Etibank 2 Medya Grubu 1,35 278,14 Esbank Zeytinoğlu Grubu - 93,01 Ġnterbank Nergis Grubu 0,03 520,46 Bayındırbank 3 Bayındır Grubu 2,25 35,44 Toprakbank 4 Toprak Grubu - 480,81 Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu 0,01 45,15 Ġktisat Bankası Erol Aksoy Grubu 0,10 163,46 Egebank Demirel Grubu 0,07 127,81 Ġmar Bankası 5 Uzan Grubu 0,01 776,98 Türk Ticaret Bankası 6 TTB Munzam Vakfı 0,08 6,74 TariĢbank 6 Pamuk, Zeytin, Üzüm, Ġncir Tarım SatıĢ Kooperatifleri Birlikleri - - Toplam 3, ,00 Tablo 11: Diğer banka hakim ortakları 1 Tahsilat tutarları; gruplardan yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmektedir. Tahsilatlardan yapılan iadeler kümülatif tahsilat tutarlarından düşülmüştür tarihinde ihale edilen ATV-Sabah TİB inin satış bedeli olan 1,1 milyar USD, sıra cetveline itiraz davaları devam ettiğinden bloke hesaplarda izlenmektedir. Satış bedelinden Fona isabet edecek tutar Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmemiştir. 3 Grup firmalarına ait varlıklardan oluşturulan ve tarihinde ihale edilen Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 77,05 milyon USD, ihalenin feshi ve sıra cetveline itiraz davaları devam ettiğinden bloke hesaplarda izlenmekte olup Gruptan sağlanan tahsilat tutarına dahil edilmemiştir. 4 Toprak Grubu ile ilgili olarak tahsil edilen ancak hukuki süreç ve sıra cetveli çalışmaları devam ettiğinden Grubun borcundan henüz düşülmeyen tutar itibarıyla 67,10 milyon USD dir. 5 Uzan Grubuna ilişkin olarak yürütülen takip ve satışlar neticesinde tahsil edilen toplam 6,95 milyar USD nin 6,17 milyar USD lik kısmı üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan/yapılacak ödemeleri içermekte olup tabloda bakiye tutara yer verilmiştir. 6 Türk Ticaret Bankası ve Tarişbank hakim ortaklarının kendi bankaları veya diğer TMSF ye devredilen bankalardan kullandıkları herhangi bir nakit kredileri bulunmamaktadır. Mevcut gayrinakdi riskler ile Türk Ticaret Bankası nın iştirak borçlarının takibi ise devam etmektedir. Üç Aylık Faaliyet Raporu 15

18 Hakim ortak grupları ile ilgili olarak Temmuz-Eylül dönemi içerisinde yaģanan önemli geliģmeler ve mevcut durum aģağıda sıralanmıģtır: Etibank: Fonun Medya Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen çalıģmalar devam etmektedir. Etibank ın Fona devir tarihinden tarihine kadar Medya Grubundan ve bağlantılı üçüncü Ģahıs borçlularından toplam 278,14 milyon USD tahsilat sağlanmıģtır. Söz konusu tahsilatın 1,35 milyon USD lik kısmı 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde Sabah Yayıncılık A.ġ. ye ait Trabzon da bulunan gazete basım tesisi vasıflı taģınmazın satıģından sağlanmıģtır. Medya Grubunun tarihli protokolde sorumlu tutulduğu bazı borç kalemlerine iliģkin olarak tahsil edilen 33,85 milyon USD lik tahsilat kurumsal alacak tahsilatları içinde izlenmektedir. Esbank: Zeytinoğlu Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla idari ve hukuki iģlemlere devam edilmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat 93,01 milyon USD dir. Ġnterbank: Nergis Grubu yöneticileri ile protokolün yeniden yapılandırılmasına iliģkin görüģmelere devam edilmektedir. Gruptan son 3 aylık dönem içinde 28 bin USD tahsilat yapılmıģ olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 520,46 milyon USD dir. Bayındırbank: Bayındır Grubu ile Fon ve diğer alacaklı 16 banka ve finans kuruluģu arasında tarihinde düzenlenen FYYS, Fon alacaklarının tahsilinde yaģanan güçlükler nedeniyle sorunlu hale gelmiģ olup Grup hakkında temerrüde iliģkin hükümlerin uygulanmasına yönelik süreç devam etmektedir. Gruptan 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde 2,25 milyon USD tahsil edilmiģ olup tarihi itibarıyla, önemli bir kısmı iliģkili firmalardan olmak üzere, sağlanan toplam tahsilat tutarı 35,44 milyon USD ye ulaģmıģtır. Toprakbank: Toprak Grubu ile imzalanan ek protokole iliģkin edimlerin yerine getirilmemesi sebebiyle temerrüt hali oluģmuģ olup Gruba dahil gerçek ve tüzel kiģiler hakkında baģlatılan takip iģlemlerine devam edilmektedir. Toprak ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi A.ġ. ye ait olup tarihinde 88,24 milyon TL bedelle ihale edilen Toprak Center olarak adlandırılan taģınmazların satıģa çıkarılması iģleminin iptali istemi ile açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiģ olup Fon Kurulu nun tarihli Kararıyla, ihale bedelinin neması ile birlikte ihale alıcısına iadesine karar verilmiģtir. Diğer yandan, Toprak Karo Bozüyük Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü tarihinde 24,7 milyon USD bedelle, Toprak Kağıt Sanayi A.ġ. nin D Mermer A.ġ. deki hisseleri tarihinde 2,5 milyon USD bedelle, Toprak Ġzolasyon Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü tarihinde 19,46 milyon USD bedelle üçüncü Ģahıslara ihale edilmiģtir yılı üçüncü üç aylık döneminde, satıģlara iliģkin olarak tahsil edilen 2,62 milyon USD hukuki süreçler tamamlanıncaya kadar bloke edilmiģ olup tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 480,81 milyon USD dir. Bank Ekspres: Korkmaz Yiğit Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerine devam edilmektedir. Gruptan Temmuz-Eylül döneminde 9 bin USD tahsilat yapılmıģ olup bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar yapılan toplam tahsilat tutarı 45,15 milyon USD dir. Ġktisat Bankası: Erol Aksoy Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerine devam edilmektedir. Erol Aksoy ve bağlantılı borçlu Ģahsın Albayrak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. (eski unvanı Ġktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.) bünyesinde bulunan hisseleri ve tarihlerinde yapılan ihalelerde toplam 36 bin TL bedelle satılmıģ ve ihale bedeli tahsil edilerek alıcıya devredilmiģtir. Diğer yandan, Gruba ait 2 adet tablo 19 bin TL bedelle satılmıģ ve bedeli tahsil edilmiģtir. Bu kapsamda, Gruptan 2010 yılının üçüncü üç aylık döneminde 105 bin USD nakit tahsilat sağlanmıģ olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 163,46 milyon USD dir. Üç Aylık Faaliyet Raporu 16

19 Ayrıca, Erol Aksoy Grubu tarafından Çukurova Grubuna satılan firmaların kefalet ve senet borçları ile ihracat taahhüt müeyyidesi nedeniyle Çukurova Grubundan tahsil edilen 39,53 milyon USD ile birlikte borca mahsup edilen toplam tutar 202,98 milyon USD ye ulaģmıģtır. Egebank: Grup borçlularına iliģkin takip ve tahsil iģlemlerine devam edilmektedir. Demirel Grubundan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 127,8 milyon USD dir. Ġmar Bankası: Uzan Grubu Ģirketlerinden Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.ġ. nin toplam % 5,33 oranındaki ( adet) hissesi tarihinde 2,02 milyon USD bedelle ihale edilmiģ ve ihale bedeli tahsil edilerek bloke hesaplara aktarılmıģtır. Temmuz-Eylül döneminde Uzan Grubu borçlusu olan gerçek ve tüzel kiģilere yapılan hacizler ve menkul satıģları yoluyla 7 bin USD tutarında tahsilat sağlanmıģtır. Türkbank: Türkbank iģtiraklerinden Tasfiye Halindeki Ticaret Factoring Hizmetleri A.ġ. den devir ve temlik alınan bir kısım alacakların tahsiline iliģkin olarak Temmuz-Eylül döneminde yapılan protokoller kapsamında 5 milyon USD tutarında teminat mektubu alınmıģtır yılının üçüncü üç aylık döneminde toplam 76 bin USD tahsilat sağlanmıģ olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 6,74 milyon USD dir Ticari ve Ġktisadi Bütünlükler Fon, Bankacılık Kanunu çerçevesinde ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczettiği gerçek ve tüzel kiģilere ait mal, hak ve varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari ve iktisadi bütünlük oluģturmak suretiyle satabilmektedir. Böylece Fon, satıģa konu olan ticari iģletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesini ve yüksek değerle alıcı bulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, Bankacılık Kanunu gereğince, borçlulara ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satıģ bedellerinden söz konusu kiģilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluģlarına olan borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kiģilerin diğer kamu kurum ve kuruluģları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir. SatıĢa sunulan ticari iktisadi bütünlüklere iliģkin tarihi itibarıyla durum Tablo 12 de yer almaktadır. Üç Aylık Faaliyet Raporu 17

20 Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğün Adı Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Toprak Demirdöküm Toprak Karo EskiĢehir ve Toprak Maden ġile Toprak Kağıt Toprak Ġzolasyon Toprak Akrilik Küvet Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Toprak Cam Toprak Karo Bozüyük KuĢadası Akmaya Burgaz Alkollü Ġçecekler Esyem Adapazarı Bursa TV / Bursa FM TĠB Adabank Olay Medya Cine 5 TV Gala TV Hakim Ortak Grubu Toprakbank/ Toprak Grubu Sümerbank/ Garipoğlu Grubu Esbank/ Zeytinoğlu Grubu Etibank/ Medya Grubu Ġmar Bankası / Uzan Grubu Ġnterbank/ Nergis Grubu Ġktisat Bankası/ Erol Aksoy Grubu SatıĢa Sunulan Ticari ve Ġktisadi Bütünlüklerin Tarihi Ġtibarıyla Durumu Muhammen Bedeli USD USD USD USD USD USD USD USD USD TL USD USD TL TL USD USD USD USD Açıklama ve tarihli ihaleler, teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir ve tarihli ihaleler, teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir. Toprak Karo EskiĢehir TĠB i USD bedelle tarihinde satıģa sunulmuģ, ancak teklif veren olmadığından ihale gerçekleģtirilememiģtir. Devam eden süreçte Toprak Karo EskiĢehir TĠB i, Toprak Maden ġile TĠB i ile birlikte satıģa sunulmuģ, ancak tarihli ihale de teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir ve tarihli ihaleler, teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir tarihli ihaleye teklif veren olmadığından ihale gerçekleģtirilememiģtir tarihinde yeniden satıģa çıkarılmıģ ve USD bedelle Knauf Insulation Ġzolasyon Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye ihale edilmiģtir. Ġhale sonucu Fon Kurulu onayına sunulmuģtur tarihli ihale, teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir. Yeniden satıģa çıkarılmıģ olup ihale tarihi dur ve tarihli ihaleler, teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir. Yeniden satıģa çıkarılmıģ olup ihale tarihi dur tarihli ihalede verilen teklif muhammen bedelin altında olduğundan onaylanmamıģtır. Yeniden satıģa çıkarılmıģ olup ihale tarihi dur tarihli ihalede USD bedelle T. Vakıflar Bankası T.A.O. ya ihale edilmiģtir. Rekabet Kurumu nezdindeki iģlemler tamamlanmıģ ve Fon Kurulu nun onayına sunulmuģtur tarihli ihalede Fon tarafından TL bedelle alacağa mahsuben satın alınmıģ ve taģınmazlar Fon adına tescil edilmiģtir tarihinde imzalanan devir ve teslim anlaģması sonucu Dosu Maya Mayacılık A.ġ. ye devir ve teslim edilmiģtir. Üst Kurullar nezdindeki iģlemler tamamlanmıģ ve ihale bedeli olan USD, Mey Ġçki Sanayi ve Ticaret A.ġ. tarafından tarihinde Fon hesaplarına yatırılmıģtır. SatıĢa çıkarılmıģ olup ihale tarihi dur tarihli ihalede 570 bin TL bedelle R.M.B. Radyo Televizyon Basın Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye ihale edilmiģ olup Rekabet Kurumu ve RTÜK nezdindeki iģlemler devam etmektedir. Ġhale takvimi uzatılmıģ olup ihale tarihi dur tarihli ihale, teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir tarihli ihale, teklif veren olmadığından gerçekleģtirilememiģtir. Yeniden satıģa çıkarılmıģ olup ihale tarihi dur. RTÜK nezdinde iģlemler tamamlanarak USD bedelle CPC Medya Radyo Televizyon Yayıncılık A.ġ. ye ihalesi onaylanmıģtır. Ġhale bedeli tahsil edilerek devir ve teslim iģlemleri tamamlanmıģtır. Tablo 12: Satışa sunulan ticari ve iktisadi bütünlüklerin tarihi itibarıyla durumu Üç Aylık Faaliyet Raporu 18

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455 TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı