AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI"

Transkript

1 AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k, vatandaş şfre memuru değldr, söylenenlern mânâsını çözmek güçlük çekyor. İş en son msâl: Gençlk ve Spor Bakam Bay İsmet Sezgn 19 Mayısta şöyle buyurdu; «Gençlk sağın ve solun cnayet vasıtası olamaz!» Sayın bakanın bu cümles acaba Türkye'nn hang gerçeğn anlatıyor? Anahtan bzde değldr ya, yne de şfrey çözmeye çalışablrz: Br sol varmış, cnayetler peşnde mş, gençler vasıta yapmak styormuş.. Ve sonra, sol'un karşısında br de sağ varmış, aynen sol gb cnayetler tasarlıyor, gençler vasıta yapmağa çalışıyormuş! Cümlesnn yarısı doğrudur. Solcu br zümre, daha Türkçe br deymle komünst br şklâtlanma gerçekn vardır; cnayetler de meydandadır. Süleyman özmen ve Necdet Güçlü şehttr, Mustafa Dkl'nn kalçasındak kurşun hâlâ yernde duruyor ve Hamd Gür, hastahanede ölümle pençeleşmeğe devam edyor! Fakat cümlenn ö- k yarısı yanlıştır. Cnayetler plânlayan sağcı br zümre yoktur. Eğer vardır denyorsa, bu zümrenn şledğ cnayetler, suçlular ve delller le brlk ortaya konmalıdır. Bay Sezgn, solcuların ve basındak solcu çömez takımın suçlamalarına göre hüküm veryorsa, aynı kaynaktan gelen suçlamaların kend payına düşenn de hatırlamalıdır. Solcuların ddalarının sağcılarla lgl bölümü doğru se, Hükümetle lgl olanları da doğrudur. AP ktdarının sağcılarla şbrlğ yaptığı, ölen solcu gençlerden çoğunu ktdar emrndek polsn vurduğu, Amerkan uşaklığı ve dğer hkayelern heps doğrudur! Eğer Bay Sezgn, solcuların ddalanna bakarak değl de ktdarının sbtlerne göre konuşmuşsa sağcıların kmler olduğunu ve gençler hang cnayetlern vasıtası olmaya zorladığını da açıkça söylemel d!.. aüy a Türkye'dek mücadelenn mânâsını kavramayan br nsan, bakanlık koltuğunda oturmağa devam edyorsa, herhalde fuzulî şgalden Ötürü mahkemeye verlmes gerekr! Devekuşluğuna özenmek gülünçlükn de öye br akılsızlıktır. Bıyıklan henüz rlemş mllyetç Türk çocuklarının çoktan bldğ br gerçeğ Bay lsr*et Sezgn'e de özetlemek srz: Yeryüzünün her tarafında olduğu gb Türkyemzde de sağcılar ve solcular vardır. Ama günümüzün mücadeles sağ sol mücadeles değldr. Bu mücadele, son bağımsız Türk devletn yıkmak syenlerle korumağa çalışanların mücadelesdr. Br taraf sosyalzmn zafern ve Türkye'nn parçalanmasını sağlamak çn, dğer taraf da Türkye'nn selâmet çn vuruşuyor. Heps bundan baret. Komünstler, Devletmz yıkmak nyetlerm gzlemyor, nereye gttklern açıkça söylüyorlar. Ne mânâya geldğn çok kmsenn hâlâ blmedğ sağcılık kelmes se suçlanan mllyetçlern solcular gb yıkıcı br nyetler olsa neden saklasınlar. Sakın ha Bay Sezgn ve benzerler, «korkularından» demeynz, ölüme güle güle gden yğt Bozkurtlann, kendn korumağa gücü vetmeyen br ktdardan korkacağını sanmak l «Aşın!» br ymserlktr,, Çağrı COŞKUN

2 DEVLET * 25 MAYIS 1970 * SAYFA : 2 Yetsn artık bu TRT'nn tahrkatı! Mlletn hssyatını hçe saymanın pervasızlığı dursun artık! Br müessese k adalet üzre çalışmaz; tarafsızlığını ytrr; O'na devlet organı nazarı üe bakamayız! Türkye'mzde 35 mlyon Türk yaşar... TRT, bu 35 mlyona htap etmek durumundadır. TRT, küçük, çok küçük, aşırı solcu anarşst br azınlığın propagandasını yapan br davranış gösrrse; günü geldğnde kendnden, hesap sorulur.. Bu hesap mutlaka, sorulur. Radyoların, D.P. devrnde k taraflı kul İanılraasından yakınıyorduk! «Tarafsız» olması, hepmzn dleğ d.. 27 Mayıs'tan sonra çıkarılan kanunlar, TRTy yalnız tarafsızlıkla bağlamamış; ona br de «özerklk» tanımıştır. «TRT özerk olsun k, tarafsızlığını koruyablsn» denmştr.. Ama, TRT, gderek, adım adım tarafsızlığım «br taraflılığa» kaymıştır.. Maalesef küçük, çok küçük htlâlc br azınlığın paralelnde faalyetn koordne etmeğe başlamıştır.. Yoldan çıkmıştır... Yoldan km çıkarsa, ondan hesap sorulacağı unutulmuştur.. TRT, bazı halerde kendnce «suçlu» yaratmıştır. Meselâ, Hacetpe Jnverssnde serser kurşunla ölen Dr. Necdet Güçlü'nün, olaydan br saat sonra kaatln bulmuş (!) smen, «Bu İbrahm Doğan'- dır» dye dünyaya yaymıştır. O, İbrahm Doğan k, br ayı aşkın br zamandan ber haps yatmaktadır; sorgusu ble yapılmamıştır.. TRTnn son craatına (!) br başka örnek vereym.. Blyorsunuz, çocuklan ünversde okuyan anneler Altındağ'da br basın toplantısı yapmışlar; anarşst solcuların, evlâtlarını ders lere, mthanlara sokmadığını; kaçırıp dövdük İcrn, yaraladıklarını, öldürdüklern Türk ml letne duyurarak (kardeş kavgası smyoruz) demşlerdr. TRT'ye davetye gönderldğ halde, cabet edlmemştr. Ajans bülnlernden alınıp emsyona alınmıştır bu haber... ö yandan, pols ve jandarma «Kara Kuvvetler Kumandanlığı Mahkemes» nn karan le S.B.F öğrenc yurdu aranmış, ma knalı tabanca, slâh, barut, alıcı-verc l sz sopalar, demr çubuklaı taşlar bulunmuştur... Anarşst solcular suç ÜÎÎÜ yakalanmış YETSİN ARTIK BU TRT'NİN TAHRİKATI tır... Vatandaş zan bunlarcan bıkmıştır. Bulunan aşl - aşsz slâhtar nefret son noktaya vardırmıştır. Solcular hemen er s günü yarısından sonra br basın toplantı sı rtp ederler «S.B.F. saftılar tarafından basılmıştır» dye yalanar uydururlar. Bu basın toplantısına bzm TRT br lefon davet üzerne gece vans. koşar Atllâ Sarp sml aşırı solcunun beyanatını sabah ajansına yetştrr... Bu haksızlık değl mdı Bu eştszlk değl mdr Bu taraf tutmak değl rdr? Annelern feryadını hı^c savmak; kör kör gözün parmağına k taraflı olarak br anarşstn beyanatım üç defa ajanslarda o kumak ne le zah edlr? Anayasa'nın 12. maddes vatandaşlar arasında eştlk der. Nerde eştlk? Merde demokras? Dünyanın hç b F yernde hç br dev let müeseses bu kadar zavallı duruma düş memştr... nanıyoruz; ogün gelecek anayasa tam uygulanacak; kızıl htlâl hevesllernn pa ralelnde yürüyenlern defrler, kanunla, dürülecektr. ÜLKÜ OCAKLARI İlhan DERENDEIİOĞLU Bzm talebelğmz zamanında hemen her talebe, ünversde zuhur eden br hadseye karşı hele memleket meselelerne karşı azam hassasyet gösrr alâkasını esrgemezd. Şmd görüyoruz k, Ünversde okuyan tam 140 bn talebenn 3-5 yüzü stsna edlrse hemen heps br NEMELAZIMCILIK hastalığına tutulmuşlardır. öyleler var k, bırakın memleketn şeref ve haysyetn yanında yürüyen öz kızkardcşnc büe br sataşsa, onun namus ve ffetn korumayı dah aklından geçrmyecek kadar duygusuz. Allah'a çok şükür Ünvers gencnn bu UTANÇ verecek duyluzluğunu yıkan, yenen ÜLKÜ OCAKLARI adı akında toplanan gençler ortaya çıktılar da, Türk Gençlğnn şeref ve haysyetne sanıp çıktılar. j Ünverslermzn duvarlarını br KREMLİN sarayı duvarlarına çevrenlerle mücadele eden bu ülkücü gençlerdr. Ünversmzn bahçe ve kordorlarında Mao, Lcnn ve Kastro'nun htlâl sloganlarını tckrarhyanlarla mücadele eden bu ülkücü, gençlerdr. ÜNtVERSİTE'lcrmzn anflcrndc Lenn günler rtp et- ek, Nâzım Hkmet sergler açmak syenlerle mücadele eden bu ülkücü gençlerdr. Dün br gazede Anadolu Ajansına atfen Atatürk Ünverss Ülkü Ocaklan brlğnn br beyannames neşredld. Denlyordu k; BÜYÜK Bzde «neye talpse yğdn pahası o'dur» derler. Bzm burjuva münevvermz çn Avrupa'ya benzemş br topluluk olmaktan özge br deal yoktu. Sosyalst münevverlermz çn üe, Arnavutluk veyahut Çekoslovakya gb «hür» br «sosyalst» ülke, yan «Tam Bağım «z» br cumhuryet olmaktan başka br gaye yoktur. Bu yğtlern pahası bu kadardır. Türk se Islâmdan önce önündek «Bozaurt»un açtığı zde, «Bütün Dünyayı»? br bayrak altına toplamak sevdasında d tslâmdan sonra se, «Oğuz Han»m «Gök Bayrağı» le gelp, Lvayı MuhammedTye «Tanrı Asker» yazıldı. Yan Dünya ve Ahretn k bayrağını omuzladı, bu yolda ka aını sebl ett O'nun çn Osman Gaz, «Bam dâvamız, kuru dünya saltanatı değldr.» dyordu. O'nun çn ser padşahın ayrı br kızılclnıası vardı. Kmnn Belgrat, kmnn Kostantanye, kmnn Roma. Aşılan sınırlar tadeee coğrafî değld fertler, kend ruh uf uklarmın «nurlartnı da, yepyen ruh hamleleryle TÜRKİYE «Ülkücü genç vatanı çn meşru müdafaasını yapmaktadır. Türkye'de kızıl htlâl provaları deneyenlere karşı kavga etmekdr. Türkye'y Rusya'nın peyk yapmak syen vatan hanler Doğu'da br Devlet kurmak çn vatanımızı parçalamaya hazır Mao'cu azınlık ırkçıları Atatürk ünverssnde okuyamıyacaklardır. 16 Mayıs 1970 tarhnde ülkücü gençlğn bu hareketn büyük br hassasyetle ve çabuklukla kınayan Zraat Faküls profesörler kurulu 22 Nsan 1969 tarhnde Zraat Faküls anfsnde Lenn'n 100. doğum yıldönümünü bütün kazlara aldırmadan şr geces adı altında yaptıran ve yürün zhnyet karşısında 50 bn lralık devlet zararına rağmen susmayı rch etmştr! Neden Zraat Faküls Dekardık koltuğunu, rektörümüzün odasını tahrp ettkler za man besümle olaylara seyrc kalınmıştır.? \ Gençlermzn HAKLI kazlarına kulak tıkayan SAĞİR zhnyet blmyoruz utanır mı? I Bz bu vefakâr ve vatansever gençlermz alkışlarken, onlara Allah'ın yardımcı olmasını dlerz. İnkârı mümkün değl k, Türk mlletn kızıl ve kanlı maceralara tmek syen öğrenc ksvel sapıklarla, genç Türk mlletnn şeref ve namusunu korumak syen bu ülkücü gençlermz müca delc etmekdr. Bugünün de, yarının da asıl ümd, böyle mücadelec ve namuslu Türk gençlerdr. (Bzm Anadolu) Ergun GÖZE aşıyorlardı. Asırlar önce, Mısır'ın sm «Devlet Türkyyc» d Meden dünyanın beş dördü Türk medenyetnn ççeklcndğ tarhlardı. Türk ahlakı, Türk şklâtçılığı, Türk lm büyüktü. Büyük Türkye d Dünya Türkye d Dünya ve ahret. Bu gün de her tarafta, aym mrasın, tomurcuklarını görmekyz. Asırların zulmü, modern knoloj, sosyalzmn nhlzmden kor kunç tatbkatı, Türk'ü ruhlardan ble kazımak çn enresan ve yen br cns arkeoloj gb yapılan ve yaptırılan şeylern hç br bu büyük gerçeğ ortadan kaldıramadı. Şu Anadolu'da bugün belk avuç ç ka dar kaldık.. Anadolumuz dünya hartasında belk avuç ç kadar, ama beş kıtayı, beş che br feth parmağı gb açmış vebr rade hamlesyle sdğ zaman derleyeceğ ntbaını veren br avuç ç Büyük mlletz. Sovyet Emperyalzmnn, ell -senedr, kesp bçtğ, şartlandırdığı Türk toprakları, 1970 senesnde Anadolu'nun rüyasını görmekdr. Türk'ün büyük Türk'ün, büyük Türkye'nn, Bu rüya ledr k, Türk kadınları, çocuklan ve dedeler, Kızıl Muhafızların çatık kaşlarının önünde, Türk devlet adamlanm, haber vermeyen protokola rağmen, ağlayarak karşılamakta ve Komünst Partsne kendn satmış br Türk adıyla «Sayın Başveklm, şu andan tbaren özbekstanın Başvekl ben değlm, szsnz» dedrtmekdr. Komünzm a^a gdeblr, ay'ı berhava e- dcblr, ama bu ruhu edemez, nkm edememştr. Senelerce «Aman Rusları kızdırmayalım» dye dye, benlğmz unutturmaya çalışanlar elyle de bunu başaramamıştır. Elmdek «Büyük Türkye» dergsn bun lan düşünerek karıştırıyorum. Kapağında «Montaj Sanayü» hakkında Profesör Sabahattn Zam Bey'n br makalesn sunmuş. î- ç kıymetl yazı ve mzalarla dolu. Büyük Türkye, Büyük Türk Mllet ruhunu yaşayan ve yaşatmak syen mza ve yazılarla. j (Tercüman) OZUR Münderecat çokluğundan bna alına kam* pam asına at taahhütler neşredemedk özür dler* '

3 ,.?,>, r>\. AŞIRI SOLAAAA VE AŞIRI SAGAAAAA KARŞIYIIIIIIIZ! -Devlerden Iltll GENEL GREV CHP. Genel Sekrer Bay Ecevt, Türk İş & Geoel Kurul Toplantısında yaptığı br konuşmada, şç sendkalarına genel grev hakkının tanınmasını smştr. Blndğ gb genel grev, ücret ve s anlaşmazlıkları le lgl olmaktan zyade, bell br syas hedefe ulaşmak cn başvurulan br grev çeşddr. Bahs konusu syas hedef de, hemen dama Marksst br düzenn kurulması, daha sabetl br deymle prolerya dktatörlüğünün gerçekleştrlmesdr. Nkm Prof. Tahsn Banguoğlu, brkaç gön öncek br demecnde, gayet haklı olarak, «Genel grev htlalc sosyalstlern br vasıtasıdır ve rv nayasaya aykırıdır» dyor.. İdeolojk endşeler ve Anayasaya ayrılık münakaşalarını Amal etsek We, genc br grevn Türk yemz nasıl br çıkmaza sokacağım anlamak asta güç değldr. Davalarımıza mllî şartlarımız ve mkânlarımı?, açısından bakmak zorundayız. Yabancılar çn doğru olan ölçüler brer put halne getrdğmz takdrde medenyetçlk adına lmn caplarını nkâr etmş oluruz. Bu sebeple Çalışma Bakanıma Ecevl'e verdğ cevabı da beğenmedk. Dyorlar k; «Batı (İlkelernde genel grev hakkı yoktur, bzde de olamaz» Genel grev hakkı konusunu batıdan alacağımız msâllere dayanarak ncelemekn kaçınmamız şarttır. Memleketmzn şartlarım blen br nsan genel grev hakkını, aynı hakkın batı memleketlernde mevcut olduğu sbat edlse ble. Türkye çn kabul edemez. Kalkınmaya çalışan, s.tsaden ger kalmış br ülke olduğumuz öylesne açık br gerçektr k, «Mısır'dak sağu sultan» ble duymuştur. Türk mllyetçs, dğer bütün konular gb, genel grev hakkını da ancak bu açıdan değerlendrr. Türkye Cumhuryet hükümetlernde bakanlık sevyesne kadar çıkanların ve ktdar ddasında bulunan muhalefet öncülernn, mlletmzn şartlarını ve mcnfaatlarını br tarafa bırakarak «Batıda vardı, yoktu» cnsnden münakaşalara dalmaları cdd br talhszlktr. Genel grev hakkının tanınıp tanınmaması syaset cambazlıklarının dışına çıkarılmalı, oy avcılığı hesaplarına düşülmemel ve önce şu bast soruya cevap verlmeldr: Kalkınmaya çalışan br ülke genel grevlere tahammül edeblr m, edemez m? Genel grcvlevn kalkınmayı engelleyemeyeceğn sbat gücü yenler varsa ortaya çıkar, düşünclern anlatır. Ama şmdye kadar kalkınmaya çalışan br ülkede genel grev hakkının kanunlaştığını ve buna rağmen kalkınablndğn henüz duymadık. Bu gün aklı başında her nsan Tttrkyemzn tam br kurtuluşa kavuşmasını sanayleşmekle mümkün görüyor. Hç şüphesz Bay Ecevt de aynı fkrdedr. Acaba genel grev hakkı île kalkınma rades nasıl bağdaşacaktır. Genel grev hak kını şç oylarını almak ve parts lehne br baskı unsuru olarak kullanmak çn syen Bay Ecevt, kazara ktdara gelrlerse nasıl br slahla karşılaşacağım hç hesaplamış mıdır? Galba kelmelern çıplak cazbesne kapılıyor, ne mânâya geldklern aklımıza getrmyoruz! Genel grev haknn tanınmasından sonrak manzarayı brkao kaba msâlle şmdden çzeblrz. Hayat pahalılığı her 7 artacak, geçm yükü ağırlaşacaktı. Hemen arkasından kışkırtmalar başlayacak ve büyük karar lân edlecektr Hayat pahalılığının önlenmes çn genel greve gdlyor! îş hayatı bell br süre duracak, beş yılda brktrdklermz beş günde bcektr. Sonuç: Hayat pahalılığı braz daha artça ktu! Ve başka br gün, gerclk olayları ead edlecek» devrmler kurtarmak çn genel grev yapılacaktır! Sonuç: Devrmlern ne olacağı şüpheldr ama bu kafa le Türkye'nn elden gdeceğn blmelyz. Genel grevn Anayasaya aykırılığı veya uygunluğu da pek mühm değldr. Mühm olan, memleket şartlarının gelşmşlk sevyesmo kavuşuncaya değn genel grev kaldırmayacağıdır. DEVLET Sahb ve Mes'ul Müdürü... İbrahm METİN j I İlân ve Abone Merç COŞKUN Teknk Sorumlu... Mehmet Nedm BUDAK I Almanya Temslcs Nyaz ÖZDEMİR \ f%k * ğ att t-kl ı H HAFTALIK MİLLİYETÇİ SİYASİ GAZETE * PAZAR TESİ GÜNLERİ ÇIKAR * 150 KURUŞ İKİNCİ YIL 60. SAYI ADRES : P. 284 Bakanlıklar 1-"ÂNKARA Telefon : HAVALE ADRESİ : Devlet Posta Çek No: İLANLAR: Arka sarfa renkl TJL. k renk TL. * tç sayfalar santm 40. T.L. * ABONE: Yıllık 70. TL- Altı ayak 35, TL. D» memleketler m üeret Bt msl alınır * Datıtun t GA MEOA. Dlagl v e Baskı: Güne» Matbaacılık TJLŞ. ANKARA

4 Ergenekon MEKTUPLARI Neden Cezm KIRIMLIOĞLU Anlamıyorlar Mlletmz br varlık yokluk kavgasını veryor. Yok etmey hedef alan cephede, başka mlletlern emperyalzmn ajanları var. Gönüllernde başka mlletlern anarşstlernn sevglern taşıyanlar var. Beynelmlel komünzmn ajanları ve pyonları var. Bu cephedekler dün zayıftılar. Henüz yarı aydın güruhunu yanlarına alamamışlardı. Ünvers yobazlarını korkutup, mlle hanet etmelern sağlayacak şeklde, darî yetklern kend emellernde kullanamıyotiardı. Bu yüzden kendlern br fkrn sahb gösrmek kendlerne karşı olanları «kaba kuvvet» olarak nlendrmek ve «fkre karşı fkr» sloganını yerleştrmeye çalışıyorlardı. Mllî endşeden yoksun basın sayesnde de kendlernn masumluğunu, karşılarındaklern zalmlğn, barbarlığını bu yarı aydın, gerçek se draksz ve cahl zümreye kabul ettrdler. En akıllı geçnenlere ve tarafsızlık sevdalılarına da şu ölçüyü lkn ettler: Sol hlkel, ama»ağ da ondan hlkel. Bu plânlarının brnc merhalesyd. Karşılarına şuurlu olarak çıkanların da zararlılığını kabul ettrdkn sonra plânlarım daha rahat tatbk etmeye başladılar. Br hareket yapıyorlar ve peşnden lgl, lgsz herhes kurulu makna gb aynı hükmü vermeye başlıyordu. Aşırı sağ aşırı sol kavgası. Ve solun hareketlern kınayanlar, mutlaka «aşırı sağın» da günahlarından (!) bahsedemedn edemez oldular. Esasında se, «sağ» dedkler, «faşst» dedkler gruba mensup olanların mlletlern braz fazlaca sevmekn başka günahları da yoktu. Bunlar ney styorlardı? Ve hang skler suç sayılıyordu? Son bağımsız Türk Devletnn ve hür kalablmş soydaşlarının, 80 mlyon soydaşları gb Rus ve Çn emperyalzmnn kucağına düşmesn smyorlardı. Bağımsız, şerefl,, haysyetl, kudretl br Türkye styorlardı. Mllî şuurun hâkm olduğu, mllyetç br Türkye ve «her şeyn Türk çn, Türk'e göre» olmasını styorlardı. Mlletlernn lâh br görevle vazfel kılmdığına ve bu vazfesn mutlaka başarması gerektğne, bunun çn maarf, ahlâkta, darede, syaset gerekl reformların yapılmasını, mlletn daresn ellernde tu tanların Oğuz Han'ın, Osman Gaz'nn rüyasına eş rüyalar görmelern, hayal ufuklarının genş olmasını fakat, ayn zamanda, realy de y değerlendrecek drak sevyesnde bulunmasını styorlardı. Her vatansever kabul etmek zorundadır k, bu sklern suç sayüacav yanı yoktur, olamaz da.. Üslk her Türk vatandaşının bunları düşünmek ve smek hem hakkı, hem vazfesdr. Fakat anlatamadık. Anlatamadığımız br dğer nokta da şudur: Sokakta, ünverslerde cereyan eden olaylar sağ sol talebe kavgası değldr. Mllet yok etmek syenle, mlletn kavgasıdır. Mllet bu kavgayı mllyetç ülkücü gençlernn şahsında veryor. Yalnız bu gençler henüz tam kavganın çnde değldrler. Çünkü komünst mltanlar mllyetç gençler derslere grerken k k yakalamakta ve kurşunlamaktadırlar. Fakül yönetclernn aczlernden ve korkaklıklarından stfade ederek faküller şgal etmşler, shah deposu halne getrmşlerdr. Br sağ sol kavgasından bahsedeblmek çn k tarafın da taarruzda olması gerekr. Halbuk, mllyetç gençler bugüne kadar hçbr kavganın sebeb ve başlatıcısı olmamışlardır. Bunun br dell de bugüne kadar cereyan eden olaylarda ölen ve vurulanların tamamının mllyetç gençlerden olmasıdır. Gerçekler bu şekldeyken, yarı aydm, kozmopolt ve mllî duygudan yoksun güruhtan bunları anlamalarını bekleyemezdk Fakat, devletn bekasına kasden bu hareketler karşısında hâlâ hükümet yetkllernn vurdum duymazlığı anlaşılır gb, değldr. Fakat, mllet yne de ümt bağlayacak br devlet adamı buldr 8u Emnyet Genel Müdür'ü ve Ankara Val Vekl Enver Nac Bozkurftar. Bzm brçok devletlû ve lgllere anlatamadığımız gerçekler Sayın Bazkurt gayet vecz beyanlarıyla bunu ortaya koydu. Bu daortaya koymaktadır k, an atamamak suçu bze at değl, fakat anlayamamak suçu devletlû ve lgllere attr. Ve mlletmz bu bast gerçekler drak edebleceklere senelerce hasret kalmıştır. Fakat artık tahamülü kalmamış, sabrı taşmıştır. Çünkü her geçen sanye aleyhne şlemekdr ve mlletmz bunun farkındadır. Dleyelm k, bu zaman daha fazla lerlemesn! OKUYUCULARIMIZA!... Öncek sayılarımızda yazılarını okuduğunuz Cezm KIRIMLI* OĞLU bundan böyle Ergenekon mektupları başlığı altında bu sü funda devamlı olarak yazacaktır. olaylar düşünceler yorumlar OKİVEBSİTE KAYNIYOR KAZAN Komünstlern memleket - mzde planladıktın hareketler çn lk merhale olarak seçtkle r Ünvers geçen hafta da çeştl olayların mekânı oldu. Komünst saûn.îan bütün şd detyle sürdürülürken Öğr^t - men Okulu',nun MılUvetç öğren c'lernde 11 Hamd Gür kızıl eş k yaların kurbanları arasına br yen h a lka olarak eklend. Geçen haftanın dkkat çeken olaylarından br d e Emnyet Genel Müdürlüğüne tayn ed len Ankara Vals Ömer Nac Bozkurt'un beyar ve davranışla r 1 d. Nce zamar.uır memleket ve mllet düşmanlarının karşısında şuurlu ve kararlı br tutumla çıkan devlet adamlarının hasretn çeken I ürk Mllet, Sa yın Bozkurt'un kızıllara olduğu kadar onlara va-.klık eden ha - makat ehlnn suratına da vern de br şamar olarak nen sözler n sevnç ve ümtle karşıladı. K zıllar savın Bozkuı t'un açıkladı ğı gb bazı Ünvers yurtlan m br dhş yuvası halne getr mşlerd». Çeçth stçlardan aranan kanun kaçakan buralarda barınıyor, her türîü murakabeden uzak saı tlar çersnde mem leketmz br kon nst htlâle götürmenn hazıı aklan yapılıyordu. Slabh gerlla eğtmlern den markst or öğıonmne kadar komünzmn bütün yıkıcı prenspler kızı) eylemn brer unsuru halnde tatbk edl yordu. Gece yansından sonra S.B.F cvarından geçenler bu fa kül yurdundan şttkler slâh sesleryle ürperyor cvarda oturanlar br serler kurşunun hedef olma htmalyle korkuyorlardı. Orta Doğu Teknk Ün verssı se br başka âlemd. Buranın gözlerde^ uzak olması bnaların çok pens br saha ya yayılı bulunup cvaı dak ko ruluklar kızı l ar ıdn aramakla bulunmayacak mkânlardı. He le mekânın müs* ı oluşunun ya mı sıra hç br murakabenn ya pılmayışı burasının tam manasıyla kend halne rk edlş ko münstler çn ka v ınlacak fırsatlardan değld. Ankara Ünverssnn seçlmş, kızıllan da bu okulda barınıyor, Orta Doğu Teknk Ünverss sank El - Feth şklâtında Mosko v a - Pekn mahreçlerne kadar uzanan Komünst şebekesnn Tür k?e santralı halnde cra-ı faa lyet edvordu. Arada bı Jandarma yaptığı aramalar kızrlan drgn etmekn uztk olay.'ardı. Zra bu tarz aramalann zamanını önce den öğrenebldkler çn hazır lıklı buîunuvorlaı zan pek su dan gece aramalarda suç unsur larını rahatlıkla gzleyeblyor - lardı. Bu ünversnn durumu kızıllar çn devamlı br öğün me vesles oluyoıdu öyle k' Ko münstlern hâre! at plânında O.D.T.Ü dek güçler harekât plâ moda vurucu br k olarak yer alıyor ve onları meselâ hüküme tn asayş kuvvet* rnu belke - mğn şkl eden Toplum Pol sn ble bu okulun kızıl kuvvet lervle ezeblecekler kanatne götürüyordu. SÖZDE İLİM ADAMLARI İşn bu safhasına gelnceye kadar, şn ender rastlanılan br hamakat örneğ Lünde sûku den Ünvers yetkller artık dzgnleme mkcnmı tamamen kaybettkler faalyetler sneye çekmekn başka çare görmü - yorlardı As ında bu sukut ve ha raketszlk ODTÜ ne mahsus br hal değld. Ankara Ünverss hocalarının ekseı.s başta Rek tör ve Fakül dekanları olmak üzere snmş durumdaydılar. Br S.B.F dekanı lhan Unat ml lyetç öğrenclere okula gelme lern tavsye edyor meşhur - aem-ül ulema Uğur Alacakao - tan öğrenm güvenlğnn sağlan masını syen gençlere «Benm de can emnvetım yok, sze nasıl yardım edeblrm dyordu. Bu adamların bu deıtce snmeler nn sebebn saatçe kızıl dh şe bağlamak doğru olmazdı. în sanın şu kadarcık şamata kar'ı sında böylesne vı,gın hale gel mes çn başka faktörlern rolü nü aramak çerekvordu. Üm" v er s renksz ve ruhsuzdu: mllî heyecanlar ve mllî hedeflere u laşmak gavretnuen yoksun ma nev mel bulunmayan br mü essese halnde d. Hareket ölçü ler tamamen şals çıkarlanna ve man r alst felsefeye uygun olarak şekllenmşt. Böyle olun. ca savunulacak, korunacak br değerler ssm br nzam end şeş elbet kalrıazdı. Uğrun da fedâkârlık yapılacak br unsur bulunmayınca nevn savun ması bekleneblrd Gerç öğrenclern dersler-ne grememe ler meslektaşlar :r. n cavüze uğramaları faküllern brer dhş yuvası ha;ne getrrlmele r her türlü nsanî anlayış çer snde br havsvet meseles ş kl etmelyd Ama bu sözde lm adamlan nsan ölçülernde d»ında başka değerlendrş şekl ler keşfetmş olacaklar k en u fak br kıpırdanma emaros b le gösrm'ıvorlardr. ASLAN YE POSTU BOZKÜKT îş bu vasat çersnde ve Ankara Ünverssnn dehşe ngz Rektörü Tahsn Özgüç ün «trtma Aslan postunu alıp Hükü me özerklk adına kükreme numaralarına grştğ günden kısa br süre sonra sayın Ömer Nac Bozkurt ufak br dokunuş la balonlannı pallatıverd. S.B F araması aslında tam br net ce vereblmş değld. Bulunan kırdan çok daha lazla slah ve cephanenn bu okulda mevcut olduğu kesnlklf» sbt edlmş t. Ne vark komünstler bu tp baskınların önceden haber alma mkânım buluyorlardı. Nkm arama yapanlara karşı «sz da ha geç beklyorduk» tarzında fade kullanmaları ve bu arama nın hemen ers tünü patlatılan tabancalar, aramada ele ge çenlern mevcudun çok ufak br kısmını şkl ettğn vdeden vakıalardı. Buna rağmen bulu - nanlar ble ünveınlern nasıl br batakhöa göp.ülü olduğunu gösrr mahyet d. SBF de

5 DEVLET * 25 MAYIS 19TO* SAYFA t 9 ^Mllyetç W. AÇIDAN Doç. Dr. Recep DOKSAT Devrmbazlar le devrmkeşler arasındak mücadele kızışıyor. «Devrmbaz» rmn, rahmetl üstad Pcyam Safa, lk defa ortaya atmıştı, «devrm yobazı» mânâsına.. «Yobaz tpler» başlıklı fıkrasında şöyle dyordu: «Şemseddn Sam'nn kamusuna göre «yobaz», «r ve kaba, kuvvetl, tüvana, zıpır» demektr. Hüseyn Kâzım Kadr ıın büyük Türk Lûgatında «yobaz», «zıpır, sopa salan, azgın ve haşarı softa» mânasına gelmekdr. Bedros Kerescyan'*» n lûgatında bu kelme, lfme «jobogo» veya «jobogo» kelmeleryle alâkalı görünüyor. Japoncadak «yebzu» kelmes de, «vahşler» mânası le «yobaz»*a bağlanmıştır. Kelmenn bugün Türkyede aldığı mâna, herhang br fkre ve nanışa körükörüne bağlılığını azgınlık derecesne vardıran ve muarızının düşüncesne hç br varlık ve zah şansı tanınman, nkd düşmanı ve müsamahasu softayı fade edyor» İnkılâp manasına uydurulan ve devrmey da ettrdğ çn her türlü anarş, saldırganlık, kanunsuzluk ve zulüm ' reketler le brlk htlâl kışkırtıcılığında, hem de atık açık «htlâl» manasına kullanılır olan «devrm» kelmes, ortaya k pskolojk tp çıkarmıştır Türkye'de: dfcvrmbaz ve devrmkeş! Devrmbazlar, Atatürk ve tnönü devrler devrm tpler olarak sonraları kye ayrıldılar. Fakat, banlar br taraftan ken d aralarında snsce çekşr ve dğer taraftan da dn yobazına karşı ttfak bahanes akmda dne karşı k cephe halndek mücadelelernde parlak (!) zaferler kazanırken, aralarına grveren devrmkeş tpn evvelâ farketmeduer. Kuvvetlenyoruz, taraftarlarımız artıyor, dye sevnrken, ak yapı üst yapı devrmler münakaşasını en koyu devrm düşmanında daha açık seçk ortaya koyan tpler aralarından su yüzüne çıkıverd. Artık, sağ cepheden hele br dndardan gelse, «devrm düşmanı dye adamı pe götüreblecek vehamet lakk edlecek n* kdler, «blmsel eleştr, devrmlere devrm katmak, devrm çn de devrm» deyu rahatça yapılablyor ve bütün banlar lerc- W namına sahneye koyduğu çn, devrmbazlar, yutkunup duru or ve slâhlan ellernden alındığı çn susmaktan gayrı br şey yapamıyorlar. «Devrmkeş» kelmesn lk defa yanılmıyorsam sayın Tağnk Buğra ortaya attı. Hç şüphe yok, esrarkeş, afyonkeş veznnden hdas edlen bu rm, br htyacın fadesdr ve BİR DEVRİMKEŞ MÜZMİN TİPİ br realye kabül edyor. Mao arkadaş'uı maocıılar, yoldaş yerne, arkadaş demey klf ve rch edyorlar kültür htlâl, devrm çnde devrm, mümad devrm sloganları zuhur ettğndenber, bzde de, aralıksız devrm ve eylem tryaks devrmkeşler türed. Doğal senatörlermzn br kısmı da bu devrmkeşlkn kurtulamadılar. Bîr zamanların meşhur romanı «My Son My Son Oğlum Oğhım»'u hatırlatan bu tpler k bu romanda harpde kahramanlıklar gösrp madalyalar kazanan br oğulun, hızını alamıyarak normal hayatta nal br can kesldğnn pskolojk tahlln, br babanın ıstırabını dle getrerek anlatır br İnglz muharrr bu doğal senatörler, kend arkadaşlarına, asıl gayelerne hanet edp yozlaştuıulıkları br devrmn vebaln taşımanın günah hssnn de srde, brer kronk (müzmn) devrmkeş keslmşlerdr. Asıl söz etmek sdğm, bu dcvrmkeşlcre pek blmsel devrm esrar ve afyonu mn eden ve kends de bzzat br müzmn devrmkeş olan br zatın kafa yapısındak sefalettr. Devrmkcşlern prototp olan bu zat, ünlü Syasal Blgler Fakülsnde, hem de profesördür. Bakın neler dyor, «tnönü aldatılmıştır, tnönünün hukuk müşavr Turhan Güneş'n fkrne uyarak söyledğ, Ünversye pols grer sözü bze rs gelyor» Eğer İnönü bu kadar kolay aldatdablecek derecede bunamışsa o zaman bunun hang tarh başladığını tayın etmek cap edecektr. Sayın İnönü, müzmn devrmkeşn müşavrlğn yaptığı şuralarda aldatılmıyor mu d? Müzmn devrmkeş, «Br uıuhalet, ktdarın düşünce paralelne grerse o zaman asker htlâl olur» hkmetn yumurtlatmış. Demek, yurtta düzen, asayş sağlamak çn muhalefet ktdarla düşünce paralelne grmeyecek de, hep htlâl kışkırtıcılığı yapacak hal». Asker mahkemenn taleb üzerne ve hâkm karan le anarşst, htlâlc, kanon kaçağı ve canler yatağı halne gelen Syasal Blgler Faküls Yurdu, pols ve jandarma tarafından aranırken, «Aramayı yapanların syaslern emrnde olduğu»mu spt etmş bu devrmkeş profesör ve bundan da yakmıyor. A- ramayı yanan kuvvetler kanunun, nzamın uygulayıcıları emrnde olmayacak da kmn emrnde olacak.? Henüz ayrı br adlî zabıta kurulmadığına göre? Patlama olacakmış da, yeraltı slerne karışmadığı çn bunun nasıl olacağım söylyemyecekmş de.. Fakülsnn htlâl ve anarş yuvası, slâh deposu, katl barınağı halne getrlmek sndğm hç görmezlkn gelen bu zâtın, yer alta şlerne karışmadığına nanmak çok güç olsa ble, talebelerne bu hususta ne gb lkn ve tavsyelerde bulunduğunu kestrmek bç de güç değl. Zavallı analar ve babalar, çocuklarımız okusun dye onları kmlere slm edyoruz» Ve evlâtlarının esrara, afyona ve benzer hlkel uyuşturucu maddelere alışmasını, alıştarılmasmı müsamaha le karşılumıyacak olan ebeveynn, sorumluların, masum genç zhnlern böylesne müzmn devrmkeşlere slm edlmesndek gaflet nasıl hoş görebldklern anlıyamıyoruz. Yazık!.» m olaylar düşünceler «yorumlar olaylar düşünceler br Kısmı öğrenclkle alakası bu unmayan çoğu b?şka okullara mensup olan dhşçlerle bera ber cnavet darp ve adam kaçır ma gb flentn sanıkları olarak aranmakta bulunan kmseler de yakalandı. Komünstler bu olayın UKum efkârda doğurdu ğu alakayı da&ıtnı&k çn hemen ers günü kend kendlerne br baskın ha*u» adılar ve ml Üyetclern yurdu slahlı olarak bastıkları ddıasryıa yaygara ko parmak sdler. Fakat bu ara da yapıldığını dda ettkler s lâhlı çatışmada kullandıkları slâhlan «nereden mn ettklern açıklamadıkları gb br gece ön ce polsn aramadı sırasında bu lman tabancaların bzzat pols cc br rtp olarak oraya bırakıl dığını dda etmelernn ne dere ce tutarsız br ve lan olduğunu gösrdğnn farkına varmadılar. Aramayı takben Ankara va I snn rektör başta olmak üzere Ünvers yetkllern suçla - yan, suçlulara ye klk yaptık - lanın ve bu suretle kanunu çğ nedklern belınen sözler tha mm haklılığı dofavısyle cevap - sız kaldı. Prof. vrvanh kşler hocalarından hzsedlnrş br kdr hem de ağır br lsanla şn öğrencler gb başlan ön rnde susuvor&ıdı. ve görev lerrn hakkını vermedkler sü rece mllet nazaı.uda ve tarh ö nünde dama başlan eğk gez - menn ebed zlletn taşıyacaklardı. Vol Bozkurt özetle suntan söylemştr: «Syasal Blgler Fakül s yurdu bu görünüşü le br ber du'hane manzarasındadır. Bu aramada çeştl suç âletler aş l ve aşsz slâhlar yanında br de adam öldürmek yaralamak ş kence vapmak sucuyla aranan ve bazılarının hakkında gıyab kvf karan olan 15 kşy ya kaladık. BASKI SONUCU Esasen göz altına aldıkları Emnyet Gn. Md. ve V.ıl BOZKURT (Aslan Postuna bürünenler dkkat!) mızın *sdece 26 sı SBF öğrenc sdr. Dğerler gaıson boş gezen asker gb öğrenclkle alakası bulunmayan kşlerdr. Kız vur dunda sustalı çakılar bulduk. Bütün bu manzara çersnde ünvers yetkller de sade ce bldr neşredyorlar. Neşred len bldrlerde İse anarşst öğ rencflorn karşı çıktığı her şeye kartı çıkılıyor Bu da gösryor k ünvers senatosunun ya vınladığı bldrler bazı solcu öğrenclern baskısı sonunda ku leme alınmıştır. «Yurtlar bzm denetmmz de değldr. Fakat ünvers yet küllernn bu konuda yaptıkla n br şey yok. Buraların bu ka dar başı boş bırakılması Mm haysyet ve şerefne sığmaz. Gıyab vklle le dğer sa nıkların br devlet müesseses olan bu fakül ve yurdun da ele geçrlen suç aletleryle sak landıkları konuşumla lgllerce br hbar dah yapılmamış ol* ması üzernde durulması gere ken öneml br nokta olarak gö rülmekdr. Ünvers ve Fa kül yetkller yerl yerof» bl

6 ^ıjl!tj!!!fî^ Madde gb toplumlar da tabat kanunlarıyle bağlıdırlar. Bunun çn mlletlern davranışlarını da tabat kanunları ve bunların br par çası olan toplum davramş kanunları çerçeves çnde ele almak, se bep sonuç, sebep gaye bağlarıyle bağlıyarak yorumlamak zo rundayız. Yoksa hçbr davranışı kavramamız, gerçek olduğu g b görmemz mümkün olmaz. Canlılar âlemnn düzen tümüyle SAVAŞ üstüne kurulmuş tur. Bu savaşm dışına çıkmak hçbr canlının nsan toplulukları çnde hçbr mletn elnde değldr. Bu savaşın başlıca gayes TA BİAT DEVLETİ çnde kendne ve soyuna br yer tutmak, böy lece kendnn ve soyunun varlığının devamını sağlamak; elnden gelrse soyunun, kend türünün çoğalmasını, daha genş br yer tut masını sağlamaktır. AET ülkelernn br araya gelp toplanmalarının da bu yolda br davranış olduğuna hç şüphemz yoktur. AET'nn gerçek ma nasını kavrayablmemz çn, önce bazı sorulan kendmze sorma mız ve bunların doğru cevaplarını arayıp bulmamız gerekr. 1 AETy kuranların ülküler nelerdr? Hang medenyet ve kültüre mensupturlar? 2 Bu mlletler dünden bugüne nasıl gelmşlerdr? Davranış örnekler nasılda-.? 3 Onları bu brleşmeğe zorlayan, bu topluluğu kurmağa n cbepler nelerdr? Burada, aklımızdan bran ble çıkarmamız gereken br ger çek vardır: O.P. ülkeler bz kend kuruluş gayeler çerçeves çntfe, onların kend ülkülernn gerçekleşmesn yarayacağımıza jıandıkları taktrde aralarına almağı düşüneblrler. Demek k b zm ülkülermz bırakıp O.P. ülkelernn ülkülern benmsemeğ, onların ülkülerne hzmet kabul edeceğz. O.P. ülkeler, kültür bakımından, bazı yahud düşünürlernn YAHUDİ HR1STİYAN MEDENİYETİ dye adlandırdıkları m denye mensupturlar. Bu deym yernde, doğru br deymdr, ancak eksktr. YAHUDİ GREK HRISTÎYAN demenn, araya bu günkü Yunanlıların kendlern torunları olarak bldkler Grekler de katmanın manaya açıklık vereceğne nanıyorum. Bu kültür ve medenye mensup olan mlletlern ortak özellğ, varlıkların koru mak ve soyların yer yüzünde yaymak çn en çok ve aralıksız kul landıkları usul sömürgeclktr. Heps de küçük büyük mparator luklar kurmuşlardır. Yalnız br noktayı belrtmem gerekr :Bu m paratorluklar DOĞU KÜLTÜRU'ne mensup mlletlern kurdukları mparatorluklardan farklıdır. Açık adyle TİCARET İMPARATOR LUKLARIDIR. Yan mparatorluğu kend çıkarlarına, grdkler ül kenn zararına tcaret yapmak, kelmenn açık anlamıyle, o toprak«lan sömürmek çn kurarlar. Ortaçağda Islâmın doğuşu, daha sonra Türklern sahneye grş le, bu tcaret mparatorlukları br süre gerled, durdu. Ancak, da ha sonra, blndğ gb, Rönesansla brlk YAHUDİ GREK HRISTÎYAN medenyetnn mslcs mlletlern sömürgeclğnde yen ve hızlı br gelşme görülür. Avrupa devletlernn sömürge ednme çabaları büyük patırtılar çıkmadan, 1914 brnc dünya savaşına kadar devam ett. Belk şa şılacak br şey gb görünür ama gerçektr: Rönesanstan sonra ge lşmeğe başlayan Avrupa sömürgeclğn devam ettğ süre boyun ca, dn savaşlarının sonundan Brnc Dünya savaşına kadar Avrupa mlletlernn brbrleryle tutuştukları savaşların süres toplam ola rak k yılı geçmez. Bu süre çnde heps de TABİAT DEVLETİ çnde türlernn hayat sahasını genşletmekle meşguldürler. Brnc Dünya Savaşı artık yeryüzünde bütün toprakların kapa tılmış, sömürge yapacak topraklar kalmamış olmasından sömürgegcclern brbrlernn ellerndek topraklara göz dkmesnden çık mıştır. Ne var k sömürgec devletler bu savaştan hçbr şey kazan madılar. Yenenler de yenlenler kadar zararlı çıktı. 4 yıl süren B rnc Dünya Savaşının yaraları sarılmadan knc Dünya savaşının çıkması (6 yıl süren) sömürgec devletlern akıllarını başlarına ge trd. Yüzyıllar boyu ednlen sömürgelern brçoğu elden çıkmış, ger kalanlar da çıkmak yoluna grmşt. Bu savaştan yalnız br bü yük sömürgec devlet, özel durumu dolayısıyle büyük kazançlarla çıktı. Rusya... İknc Dünya Savaşı YAHUDİ GREK HRISTÎYAN me denyetne mensup mlletlere artık brbrlerne rekabetle sömürgec lğe devam edemyeccklern gösrmştr. Başka br usul, yol ara mak gerekyordu. İk bn yıllık sömürgeclk crübelernn verdğ kavrayış ve sezg Ue bu yen yolun, yen usûlün bulunması geck med. Sömürgeclk beraberce, ortaklaşa, tatlılıkla, sömürülen kan dırarak, onun rızası, hatta sğ sağlanarak hayat sahasına, toprak larına el atılacaktı. Bunda başarı sağlanırsa sömürgeclğe, tapana gren her mllet ertp yok ednceye yeryüzünde sadece sömürgecle rn kendler kalıncaya kadar devam edleblecektr. ş Ortak Pazar, ök sömürgec bloklar da bu düşüncelerle, sömürgeclğe devam edeblmek gayes Ue düşünülmüş, kurulmuş tur. SÖMÜRGECİ br Avrupa devlet kurmağı hedef tutmaktadır. İktsadî br kuruluş gb gösrlmes gerçek, syasî gayelern gzle mek çndr. Andlaçma Statüsü lerde kurulacak Brleşk Avrupa Devletnn mellern atmaktadır ve madde madde, en nc ayrıntı larına varıncaya kadar SÖMÜRGECİ AVRUPA DEVLETİNİN çıkarlarım koruyacak ve sürdürecek bçmde düyünüüp hazırlanlanmıştır. AET andlaşmasının statüsü lerde kurulacak olan bu Brle şk Devletn Anayasası nlğndedr. Gerek bu pazara sonradan g ren, gerekse kurucu devletler, bell br süre sonra kend hükümet ve meclslernn en öneml yetklern statünün 4'üncü maddesnde adı geçen O.P. kuruluşlarına, devredecek onların denetmne grecekler dr. Bu bakımdan kanaatmzce, bu Avrupa (sözde) ktsadî toplu luğuna, bugünkü statüsünü kabul ederek katılmamız Türkye Cum- ORTAK PAZAR'DI EKONOMİK HEDEFLERİ ÖTESttDEKİ GAYELERİ buryet ANAYASASINA AYKIRI olacaktır. Çünk O.P. statüsü yal mz gümrük sınırlarını değl, mllî devlet sınırlarını da kaldırmakta, bağımsız devlet meydana getren yetkler slmek, böylece mllî devlet ortadan kaldırıp Brleşk Amerka gb br Brleşk Avrupa, Devlet kurmaktadır. Bu devletn, parlamentosu AET meclsdr; Hü kümet AET konsey, anayasa mahkemes de Adalet Dvanıdır. Bu kuruluşlar her türlü karar ve dbr alablecek, daha önce konul muş mllî kanunları kaldırablecek, yahut sdğ bçmde değşt reblecek, yen kanunların çıkarılmasını önlyeblecek yetky taşı maktadır. Bu bakımdan O.P.'a grş mzalayanlar belkde lerde va tana hanetle suçlanablrler. Kısaltarak vereceğmz şu maddeler durumu oldukça açık ola rak ortaya koymaktadır. Vatandaş ayırımı kalkacaktır. AET vatan daşı. MADDE 12 Mllî hükümetler gümrük vergs veya gümrük vergs srn yapacak vergler koyamaz. Made Mllî nzamlar yerne ortak nzamlar ko nacaktır. Tarım syasetn Topluluk Konseynn Tarım koms ta yn eder; tarım şlern de bu kom yürütür. Madde 54 Yerleşme serbestsn sınırlayan kanunlar kaldı rılacaktır. Br üye devletn şçler ve serbest meslek sahpler s dğ anda, sdğ yere yerleşp çalışablecek, orada gayn menkul AKDMZ edneblecek, bunlardan yararlanablecektr. Madde 58 Şrketlere mülk adnme ve yerleşme hakkı tanımıştır Madde Sına, tcarî, küçük sanat, serbest meslek, naklyat v.b. hzmetlern fası serbesttr. Madde 67 Sermaye hareketler serbesttr. Madde 69 Korkunç maddelerden brdr bu) Prensplern h lâlne son verlmedğ taktrde Komsyon bunu sbt eder. Kararım yayınlayablr ve, durumun ıslah edleblmes çn, şartlarını ve şek ln bzzat kendsnn tayn edeceğ dbrler almağa üye devletler mezun kılar. Üye devletler bu TEDBİR ALMAĞA MEZUN KILMA TEH Dİ Dİ statünün brçok yerlernde görülmekdr. Ancak hçbr yerde bu durumlarda alınacak dbrlern ne olduğu, ne olableceğ açıklan mamıştır. Tedbr kapıdaları sonuna kdar açık bırakılmıştır. Madde 211 (öneml) Topluluk, her üye evlet, mllî mev zuatla hükmî şahıslara tanınan en genş hukukî ehlyet hazdr; Top luluk menkul ve gayr menkuller satın alablr, bunları devredeblr, dava açablr. Bütün bu konularda topluluğu Komsyon msl eder. Görülüyor k mllî devlet, mllî hakmyet dye br şey kalmı yor artık ortada. O.P. kuruluşları her şeye hakmdr. Ve unutmama lıyız k bz bugün 200 mlyon, yarın nglre v.b. nm da kattlmasıyle mlyona çıkacak olan, kurt sömürgec Avrupa SAĞ VE SOL Son günlerde devamlı olarak bu kelme ler ştmekyz. Blhasa ünvers olayların da bu tâbr sık sık geçmek, sağcılarla sol cular çarpıştılar, sağcılar veya solcular şu ve ya bu talebe yurdunu bastılar denlmek. Fakat hemen lâve edelm k bu sağ ve sol lmî mânada anlaşılan br sağ-sol değldr. O halde nedr? Ünverslerde brtakım öğrenc şek küller türetlmştr. Dkat edersenz türemş tr demyorum, türetlmştr dyorum. Çünkü, bu şeküllern ünvers prob lemleryle yakından veya uzaktan lgler yok tur. Olamaz da, zra başlarında, ünversden atılma durumunda olan, yıllanmış başbelâsı öğrencler vardır. Bunlara asker kaçağı demek belk de daha doğrudur. Bu örgütler tamamen syas ve deolojktr. Umumyetle TIP'e ve ya CHP ye kayıtlı brkaç öğretm üyes tara fından yönetlmekdr. Arzuları, Faküllerde devamlı suret huzursuzluk yaratmaktır. Bunun çn akla gelmedk meseleler İcad edümek, arkasından forum rtplenmek ve boykot lân edlmek. Bu forumlardan Dekanlığın da haber yoktur. Olsa ne çıkar. Bu forumlann çok acayp bîr tarafı da, Dev Genc'e brkaç karıştıncırun aralannda kararlaştırılmış olmalan, ve br zamanların tu lumbacılarının «yangın var» ndalarını andı ran «forum var» ndalarıyla dersler kesmele rdr. Açıkça belrtmek srm kî, öğrencler bu serserlerden bıkmışlardır. Hareketlern tasvp etmemekdrler. Hocalar sınıfı rketmedkçe, onlar da sınıfı rketmyorlar. Çün kü öğrenmek styorlar ve haklıdırlar. Zra mthan günler yaklaşmıştır, hçbrşey blme den suallere doğru cevap vermek mümkün müdür? elbet değldr. Şmd üçbn kadar öğrencs olan br Fa küly düşününüz, ve sayısı otuzu aşmayan, ünversden atılma durumunda br zorba grubunun üçbn öğrencye baskı yaptığını ve okumalarına mân olduğunu tasavvur ednz. Br anne, br baba, br vatandaş buna nasıl razı olablr. Bu zorbalara karşı, dare organları ma alesef vazfelern yapmamaktadırlar. Anar şstler cezalandırılmamaca, hatta hmaye gör mekdrler. Drenen brkaç profesör hakare maruz kalmakta, han lân edlmek. Bu br avuç anarşstn tahakkümüne, hala sağsol kavgası dyerek, olayların kangrenleşmes cyetne m? gdeceğz. Prof. Dr. Ceft UüJCAY Türklüğe tamafljj- komünst deolo jsnn mutlaka ünv^f^mzde yerleşmes m beklenyor? ^ Yerleştğn f a r ^» Atatürk Cumhuryetnn, Türk devl*f ve rejmn ayakta kalableceğ m u m u l u n ^ Br TRT le basajjjj'yan br ktdarın komünstlern slahlı JJfl 0. 1 halne getrl mş ünverslern; flçjçnde devletlern karşısındak durumüöç^ n ünüz bükere.. Artık Türk Devlet flrjj Gazelerden okılj^ Ünversy br berduşhâneyc çevrdl*j / '* Yurdu yerne stanbul köprü altın<jj ^ama yapsaydık herhalde bu kadar bayzînsanı ele geçre mezdk. Ankara Ün^î.senatosu, solcu öğrenclern baskısı a*5^ lldr n*ı vavmlıvnr yayınlıyor. Ve anarşst öğrencle^tjj?1 Çktıklart her şeye karşı çıkıyor. S.0J fcf^nun ve haydut deposu ol o l d ut l ^ ^ ünvers bze k br hbar dah y f»i. ^ J ^ l U e r, bldr neşrnn ösnde, c İ>j t j^:jf ret r n hürryetn aksatmadan gerçep"^* vasatı ble sağ lay anlıyorlar.» J^. Sayın Ankara J *? v..b u beyanatım müakben EmnyetJE^** de şöyle de mekdr. «Arama * " % J k gösryor k, Fakül ve yurtlar, &%^ v e talebe olmıranların barınağı du^ ^ ^ v a m «ttrdğ», elde edlen tabancal**w*jmler, patlayıcı maddeler, sopa d ^ J Ç r» - t a? S*0* SUS alet ve vasıtalan, b^vj.îîala kontrolden ne kadar uzak oldu; mektcdtr.» Bu hakk: ^ L d a ken, Fakül çersnde anarşst y* r sağcı sm vern ^ ^ a r 1n a k çn kurdkler öğrencler 'jjç?.* şun yağmuruna tuta^jk^* öğretm üye snn odası ktaplar»» ^.jtaklan kurşun darbeler le ver y a f l j j ^ e n suçlular h maye edlrse hâlâ 'ya, jtyetn bahsedleblr m? Buna sa f^ w V g a s ı deneblr m? olmaz olmaz b ^ g j ^ ü d a h a l e haklı br müdahaledr, öz^jjrtftyhne değl, ünverslern lehne y ^ e olan haysyet ve tbannı kurtaran j ^ a h a l e d r. î t l e r n brer gegerçekn, ce bekçs veya Ç^pÇ^^ 1 * Cehaletnden yakındığımız ve bu â j ^ kurtulması çn fakr muetmk l '*J)Ç» tırnağından arttırarak verdğ P a ^ v * \ / Î a n b u ünver slerde okutacağu*^»uruna kavuş 5 v. ara turacağımız Türk çocuklarını okutmak ve ge leceğn Türkyesn onların elne slm etmek vazfesyle vazfel ve bunun mukablnde üc retmz alan nsanlarız. Bu ücret Lennclcr, Maocuları yetştrmek ve memleket onlara slm etmek çn almıyoruz, almıyorum. Bu hususu böylece belrttkn sonra ve lerde bu devr tkk edp yazacak cddî lm adamlarına br p ucu verdkn sonra gelelm sağ ve solun br Imî tarfne. Sağ ve sol, müspet ve menf gb brbr ne zıt kavramlar olduğuna göre, br ortanın tarfn zorunlu kılmaktadır. Bu orta kavra mı tarf edldğ anda, sr çtmaî sr ktsa dî bütün alanlarda sağ ve solu tarf etmek mümkündür. Ancak bu tarf her Mlle göre değşr. Çünkü her mlletn ç bünyes başka mlletlere nazaran farklıdır. Umumyetle br mlletn ç bünyesn yansıtan anayasadır. Bu ç bünyey hesaba katmıyan br Devlet dare snde Ortayı bulmak güçtür. Hatta yoktur de neblr, komünst memleketlerde olduğu gb. ş bundan dolayıdır k, ortanın tamamen sa ğa veya sola kaymasını, veya başka br deym le ortanın bulunmadığı br dareye sağ veya sol değl, aşırı sağ veya aşın sol dyoruz. Türkye Cumhuryet Anayasasının baş langıcı şöyledr: Tarh boyunca bağımsız ya şamış, hak ve hürryetler çn savaşmış olan Türk Mllet (lütfen dkat edelm Türk Halk ları demyor) Bütün fertlern, kaderde, kıvanç ta ve tasada ortak, bölünmez br bütün (bna enaleyh bölgecüüc, kürtçüük, v.s. yasaktır) br bütün halnde, mllî şuur ve ülküler (Türk çülük, Türklük, mülî kültür, v.s. demektr) et rafında toplayan ve mlletmz (halklarımızı demyor) dünya mlletler alesnn eşt hakla ra sahp şerefl br üyes olarak (herhang br yabancı mlle slm ol demyor) Mllî brlk ruhu (bölücülük yasak demektr) çnde dama yüceltmey amaç blen Türk Mllyetçlğnden (anlaşıldı mı? Sovyet veya Çn mllyetçlğn den, yan Lenn'den, Mao'dan değl, hız ve lham alarak ve Yurtta sulh. Chanda sulh l kesnn, Mllî mücadele ruhunun, mllet ege menlğnn, Atatürk Devrmlerne (Atatürk n kılâpları demektr, Marx, Lenn veya Mao htlaller demek değl) bağlılığın tam şuuru na sahp olarak...» Bu başlangıç le brlk bu üç madde ortayı tarf eder dyeblrz. Me selâ, lâklğ sağa veya sola doğru kaydırarak, ekonomk veya sosyal bünves sağa veya sola kavdırarak sağ ve solu tarf etmş oluruz. An cak bu kaydırmalarda Ortanın bünyesn boz mamak şart. mlletlern msl eedn bu konseyde yalınız, yapayalınız, 35 mlyon luk br müslüman mlletz. Topu topu br reymz vardır; üslk ar kamızda bze karşı tarhn brktrdğ önyargılar, kn ve hırslar, hınç lar, dağ gb yükselmekdr. Bz kendmz bu hınçlıların çne atma ğa hazırlanıyoruz. Madde 90 Üye devletler devlet sektörüne mtyazlar tanıya maz; eskden tanınmış mtyazları da devam ettremez. Madde 92 Devletler mllî kuruluşlara, rekabet karşısında tutunablmeler çn, yardım edemez. Müstahsl hmaye edc d brler alamaz. Madde 100 Yen kanunlar O.P. konseynn tavsyelerne uy gun olarak çıkarılacak, esk kanunlar da ya Konsey tavsyelerne gö re değştrlecek, ya da toptan kaldırılacak. Madde 131 Denzaşırı ülkeler O.P. grş çn açıktır. (Yan elden çıkmış olan sömürgeler canları srse ger dönüp yenden bo yunduruğa greblrler.) Madde 340 Bu anlaşma sınırsız br süre çndr. Acaba dönüş yolu kapalıdır manasına mı gelr bu. Şmd br soru sormak styorum: Eskden slâhla grlp, savaşla alman sömürgecye, sömürgeler neler sağlardı? 1 Sömürgec grdğ ülkede hakmyet ve yönetm ele alırdı. 2 Dledğ kanunları koyar, beğenmedğn, smedğn kaldırırdı. 3 Sömürgenn yerl halkının başka ülkelerle alış verşn ken d çıkarlarına göre ayarlardı. 4 Toprak altında ve üstündek bütün servetlern serbestçe, dledğ gb şleblr, sömürge halkı buna karışmazdı. 5 Sömürgede okullar açarak kend kültürünü serbestçe ya yar; buralarda yerllerden oldukça yüksek para ödeyerek kend ka fasında, kendne sdğ gb hzmet edeblecek nlk ve tynet okumuş dplomalılar, her meslekn nsanlar yetştrrd. 6 Sömürge mlletnn bunlara karşı ses çıkarması, herhang br dbr alması yasaktı. 7 Sömürgeye satacağı mamul maddeye de, sömürgeden ala cağı ham maddeye de sömürge mlletnn gümrük, verg koyması ya saktı. 8 Sömürgec mlletn vatandaşları sömürgede dledkler yer de yerleşeblr, mülk edneblr, dledkler şler yapabürlerd. O.P. Andlaşmasının yasası (Statüsü) esk sömürgec devletlere Türkye üzernde bütün bu hakları kolayca, daha fazlasıyle, slâh zoru gb büyük zahmetlere katlanmadan, kendlğnden vermek, üslk, fırsat bulunca ayaklanma, boyunduruktan çıkmağa çalışma htmallern de hemen hemen sıfıra ndrmekdr. Ortak Pazar konusunu ele alan hemen hemen herkes Sanay mzn Avrupa sanay karşısında tutunamıyarak çökeceğnden kay gılanmaktadır. Oysa en büyük hlke bu değldr. Asıl hlke top raklarımızın elmzden çıkma hlkesdr. Ve O.P. mlletlernn Türkyey aralarına almak syşlernn asü hedef topraklarımız üstün de büyük sermaye yardımıyle hakmyet kurmaktır. Böylece Türk mllet TABİAT DEVLETİ çnde kendne varlığını koruma ve de vam ettrme mkânım veren yer elnden ytrecek; kend toprağında sıkıştırılıp boğulacaktır. Sömürgec tarım ürününü burada kuracağı çftlklerde kend yetştrp memleketne kend vasıtalarıyle yollaya cak, tatln burada kend kurduğu sslerde geçrecek; ham madde sn kend çkarıp fabrkalanna yollıyacaktır. Burada kuracakları büyük toprak şletmeler sömürgeclere br taşla k kuş vurmağı sağlıyacaktır. Br yandan tarımla bol para ka zanacak ö yandan toprağının satılmasıyle açıkta aklacak köylüler fabrkalara ucuz şç çıkaracaklardır. Sözlermde belk mübalâğa bulanlar olacaktır, Hçbr mübalâ ğa yoktur. YAHUDİ GREK HRISTÎYAN medenyetnn mensubu mlletler tpk sömürgecdrler ve benm anlatmağa çalış tığım davramş örneğ de sömürgec çn kaçınılmaz davranış örne ğdr. Tarhî oluşum onu buna tmek, manevî yapısı, değer ölçüle r onu bu davranışa zorlamaktadır. Türkye'de toprak yağmasının önünü büyük se yesnde, onun yardımıyle Yunanlılar çekecektr. Söylentlere bakılırtürkye'dek yabancılar dışardak akraba ve tanıdıkları, ırktaşlan Ue ortaklıklar kurmak çn şmdden hazırlıklara grşmşlerdr. Sözlerme, uğrayacağımız kültür stlâsından da brkaç söz ede rek son vereceğm: Blndğ gb BİRİNCİ TANZlMAT'tan sonra Anadohınun her bölgesnde yerden mantar br gb msyoner okulları btver mşt. İknc Tanzmat'tan, yan O.P.'a grşn sonra da bu davranış krarlanacaktır. Çünk stlânın tamamlanablmes çn bu şarttır. Yabancı sayısı hızla artacak; elnde üç beş kuruş bulunanların heps çocuklarım bu okullara yollayacaklar. Buralarda bzm ço cuklarımız bzden, Türk nşam olarak değl, bze yabancı nsanlar olarak yetştrlp mlletmze yabancılaştırılacaktar. Daha sonra bun lar, üst ve üst-orta tabaka çocukları olduklarından yüksek gelrl bü tün klt noktalarını tutacaklar; bzm olmayan br eğtmn kendle rne verp benmsettğ nanç, değer ölçüler ve hayat görüşü le mem leket yönecekler ve mllet reddedeceklerdr. Br süre sonra Türkçenn yanında Rumca v.b. dllernde resmî dller sırasına grdğn göreceğz. Sonunda Türk mletnn değl, Türk topraklarının hrıstyan laştrldğm göreceğz. O.P.'a alınmamız Türklern Avrupa'dan ve Anadoludan atılışlarının son safhasının başlangıcıdır. Söylentlere bakılırsa, yurdumuzdak yabancıların br takımı daha şmdden İKİNCİ TANZİMAT'I dört gözle beklemek, bu yandan dışardak akrabaları, tanıdıkları ve ırkdaşlarıyle burada or taklıklar kurarak yağmaya katılmak çn hazırlık yapmaktadırlar. I & t İ W S 1 İ V5 >} İ I 1 " J ı ) 1 İ I

7 &EVLET * 25 MAVİŞ I*»-* SAYFA : olaylar* düşünceler yorumlar «olaylar düşünceler drler neona» öıesînde cdd ve dspln sağlayan okuma eğl tm ve öğretm hürryetn] ak satmadan gerçekleştrecek br' vasat mn edememşlerdr. Her türlü şddet hareketle rnıı ve hukuk dm davranışların karşısında oaduğunu beyan den savın rektör bunu nasıl 1 «ah edeblr. Aşırı uçların slâh lı mücadelesne mkân yaratan tutumundan vazgeçp br kısım anarşst talebe grubundan da korkmadan kendne düşen vaz fey vapması gerekrken bldr neşretmes cddvetle kabllf görülmemştr. Önleyc dbr almamışlar veya alamamışlardır. Bu hamr muhlf vesle lerle vazıh, yapılan toplantılarda da şfahen İfade edldğ ve ken dletnce blnmesne rağmen dbr alınmayışı br suç şkl etmek ve bunun vals le de suc <vf k edlm* olmaktadır. Hukuka batlı devletde her mllî kurulusun bu arada elbet ünvers ve faküllern ken dtlh>ne mevdu vazfeler kanun ttahjlrt/p. verne cetrmeler ü EÜ^' &****"*+* -»I d ermede büyük f*'»vn<* taktr» T*n*%To«xrv MERMİLER Svasal Blgler Faküls yurdunda vapılan antta sırasm da br torba İçnde tahmnen 3 klo Harut br oı du malı olmak üzere üc adet tabanca 89 merm kama ve sustalı çakılar bnden fasla afraç sopa vtdemlr çubuk lac kordor cam ve kapı dplernde bol mttoard» taş ele geclrl- Pols eöce altına almış oldu gu 86 kşden haklarında evvel ee pıvahj vkf karan olanları elıkovmus d-erlern İse ser - Dest b»v»v»n»«tnr KATrr TAMULARI Polİs'İn göz altına almış ol «Mu ve hakkında gıyab fevk* «aran bulunanların İçnde Sa - Jbafcattln Kurt, 18 Mart günü Yüksek ö*retm»f nlmhmd» vt HAYAT NE ÖLÜM meydana gelen on ylar sırasm * da aldığı tabanca yarasıyla ölen leyman Özmen'n katl suçuy la aranan Mehmet Demr ve y ne aynı suçtan aranan Kamer Dünya Erkek Teknk Yüksek Öğretmen okulunda kalan ve kendlernn mâl ettkler br lsz chazı le vakalanan M Al Kabakçıoğlu, Mehmet özdemr adlarındak öğrencler de bulun maktadır. İTİA de TEDHİŞ Ankara ttia'&m bulunduğu yer sebebyle hareketlerde stra jk br mekân < lmuştu. Yüksek öğretmen Okulu ve Fen Fa külsnde yapılan kızıl dhş br atlama yen olarak kul lanı - yor. Gaz Eğtm ve Erekek Tek nk Yüksek öğretmen Okulun da devamlı konu olu bu bna - dan sağlanıyordu. Kızıllar yen br dhş kampanyasına bu oku lun ştgal le başladılar t'galcl ler metotları üzure S BF ve OD TÜ'den gelyorlardı. Çarşamba sabahı derslerne grmek çn tokula gelen öğrencler okulun komünstlerce şgal edldğn görünce çer grmekn vazge çerek ger dondü'er. Ancak yğtlk kelmes mertlk düsturu bulunmayan kızıllar yalnız olarak yakaladıkları öğrencler den İbrahm Brden le Metn Satır'ı tutukladıiar ve bunlara şkence yaptılar İbrahm Brden kapalı bulunduğu üst kat pencerelern den atlayarak yaralı halde kaç - maya muvaffak oldu. Bu arada çerde mevzenmş olan kızılların slahlarım oku - lun önünden geçmek olan ml lîyetç Hamdı Gür*e çevrdîler kanundan yaralanan öğrenc hastahaneye kaldrntdı. Kızılların bu kanlı saldmla n tutum ve davrcmşlanyla bun lara cesaret vere» malum çevre lerde bast Hrr r*h*t» vak'ası ka J7 Mayıs günü Syasal Blgler Faküls Yurdu arandı ve tabancalar, barutlar, sustalı bıçaklar, demrler, bombalar ele geçt. 55 tane adam tutuldu garson, şç, boş gezen, ve katl zanlısı Zan arama da Asker Mahkemece haklarında tutuklama karan çıkmış olan bu kşler yakalamak çn yapılmıştı. Türkye'ye, darec, malyec ve dplomat yetştrmek çn kurulmuş br fakülnn kanun kaçakları çn sığmak halne gelmes korkunç br «oluşum»du. Umum efkâr bu hadse karşısında br rklme gösrecekt Br dbr düşünmek lâzımdı. 24 saat geçmeden dbr buldular ve uyguladılar. 18 mayıs günü sabaha karşı saat 4* br gün önce polsn arama yaptı saatn gfn dönümü br kısım solcu öğrencler bahçeye np bz komandoyuz dye bağırdılar ve slâhlarını rasgele aşledler, sonra da bnaya grp hazır bekleyen gazecler çağırdılar doğru haber vermek çn (!) kalem kâğıt elde beklyen sol gazelern muhabrler aynı saat basın toplantısında burundular. O saat harb lân edlse muhabrlere duyurmak kabl değlken basın toplantısı olanaklı oldu. Ers gün Cumhuryet, Mllyet, Akşam, Ulus hep özel mahreçl haberlerle donandı. «Br grup sağa öğrenc Mülkyey bastı» TRT günde üç defa bu haber verd ve halkın kafasında doğan Mülkye Baskın Slah motf sağcılann sırtına bndrld. Artık br haf ta bunu şüyecekler, sonunda asgarî br dengeye kavuşacaklar. Melek partler ve «Müşaht ktdar» srra sıra demeçlere başlıyac aktır. «Aşın sağın en aşın solun karşısındayız.» Ne faşzm ne komünzm, ne havat ne ölüm, ne y ne kötü..» ** * VELEDİN KUYRUKLU YALANI Ünversy mefluç hâle getrdkn sonra anarşy cemyetn bütün organlarına kadar ntkal ettrme gayret çersnde olan kuruluşun res sıfatını taşıyan br, Sarp sml br konuşmuş, ve «Ünversde öğrenm normal şeklde yapılıyor, herkes serbestçe derslere ve mthanlara greblyor» demş. Du velet, cavüz ve adam kaçırmayı meslek halne getren br kuruluşun başı olduğu kadar, kendn nkar esası üzernde üretlen sözde devrmc br eğtm mekanzmasının tpk br ürünü olduğu çn beyanları dkkat çekyor. Han yalanın da br ölçüsü olur. Bu derece desksz atış yapablmek çn, nsanın bazı damarlarının çatlamış olması, utanma duy gusunu ytrmes gerekr. Sen tut, dernek adı taşıyan çe mensuplanna, meselâ daha br kaç gün önce Hukuk Fakülsnden k öğrency slah hddyle kaçırtıp barınak halnde kullandığın SRFne getr. Akla gelmeyen şkenceler yap, çocukların adreslern öğren, ceplernden anahtarlannı al, evlerne yamaklarından brkaç kşy göndererek, çerye zorla grmeye çalış. Fakül kapılarında, Koçero metodlarıyla mllyetç öğrencler pusuya düşürmeye uğraş, «İktdar namludan çıkar» prensb le hareketlern düzenle, profesörler dhş metodlarıyle sndrmeye, Ünversy kızıl htlâln karargâhı halne getrmeye çalış. Sonra da, bütün bunlara tüy dken br yüzsüzlükle «Faküllerde öğrenm normal şartlarla devam edyor» de. Aslında, bu veledn beyanlannda, hayret edlecek br çelşme ol masa gerek. Zra, Çetn Altan'ın meşhur ahkâmına göre «Sosyalst yalan söylemez.» Böylesne kuyruklusunu söyler. * * bul edld. Bu suıetle mllyetç rn en ufak br mukabelesnde ble hasas yerlerne ğne batmış kmseler gb feryad eden kmse lern komünst saldırılan karşı smda sükunetler, memleketler karanlık çıkmazlara sürükle - mek berdevamdı. Akademnn ıes Pıof Hak k Uma tamamen solcuların ese r olan cavüzler bast br solsağ çatışması halnde değerlen drlmes mesele* t şhs edeme menn veyahut sr» ettğ va kalan açıktama cesaret gösre menn tpk br önrejr d. Olaylar!a Offll olarak Akadem Ülkü Ocağı aşağıdak btt drvt vavınladı AKADEMİLİ ARKADAŞ Türk mlletn parçalamak ve büyük mnetınjzn en son kales olan Türk" e devletm yık mak çn KIZIL rublelerle bes lenen anarşst sürüler en nha yet Akademmze de saldırmış ve kızıl emperyalzme karşı en büyük kuvve» o»an ÜLKÜ OCA ĞININ panosunu kırmızlardır tarhnde \kadem Ülkü Ocağına mensup gençler Akademy komünst şgalclerden mzlemşleıdr. Duvarlar da asl MAO LENÎN. HO - Şl MİNH resmler v«- Türklük a * leyhtan yazılar mdrlmş ve o- kul yetkllerne slm etmşler dr. AKADEMİLİ ARKADAŞ Ar tık gerçekler görme zamanı gel d. Syasal blg e; fakülsnde lsz bulundurup Demrperde ülkes elçlklerîy rtbat ku - ran Komünst atanlara karşı çık. İşgal ettkler faküller yıkıp mlyonlarca lraya maîolmuş okullarımız* çalışamaz hale getren soysuzlara karşı çık. Fırsat buldukları zaman Atatürk resmlern ndrp, yer ne Mao'nun Lenn'ın resmlern asan Türklük düşmanı Ata - türk düşmanı satılmışlara kar 9ı çık. Vetnam çn ağıt yakan Mao çn şarküaı syenlere karşı çık Kızıl emperyalzm altında nleyen mlyonlarca esr Türkler görmeyen»örmek smyen kör gözlere karşı ak. Mllyetç gençler okulla ra sokmak sm yenlere onlara düşman askerleıü.n yapamıyacaklan şeklde korkunç şken - ce yapan Ünvers eşkyalanna karşı çık. Karşı çık k. Türk Mllet yıkılmasın. Türk devlet ayakta dursun. Akademl ar! adaş.. Artık karar günü addı. rz mlletm z vücelcek onu komünzm gr dabından kurtararak yegane f kr olan MİLLİYPTÇİ fkre sen de katıl. Türk mlletnn kurtu luşu hç br defletn uşaklımm yapmayan br ssmle olablr.. Bu ssmde Mlletç ssm - dr HER ŞEY TÜRK İÇİN TÜR- KE GÖRE TANRİ TÜRKÜ KO RUSUN YA MILLIYETÇILIK YAHUT DA 19 M av IN Gençtk ^e spor bayramı geçen hdta kutlandı. Bu münasebetler konuşan yetk ller cemvetı tümüyle huzur - suz kılan olaylar karşısında du yvlan endşeler belrttler An cak Cumhurbaşkanı Savın Cevdet Smav'ın asın akımlardan uzak kalarak mıüî nzamı koru ma şuuru çersnde bulunulma sı gerektğn bell n konuşma s» meselenn konuşm? yelerle halledleoleceğ huşu * sunda duyulan tt-reddüdler &* dereblecek nl) değld. Kızıllar «ktdaı namlunun ucun dadır» esasına ' v leşne sarıl mış bulunuyorlar k nutukla na shatla düzeltl reler artık mümkün de&îd ı Bu gerçe& görmemezlkn gelmek açık sol saldırılarını kmarken sağı da mücavz olarak gösrmek anarşst hareketler hç br se klde önleyemez. Üslk Komü nzm hlkes çok net tavırları müessr dbrler ı aclen cap et

8 ğ&^ı^9^^^^^i^^^^^}s^m trecek br vahame ulaşmıştır. Bu noktada Ünversnn özerk lfn basının seruestlğm söz ve düşünce hürryetn br kal - kan gb kullananara kulak as mak komünzme çanak tutanla n görmemek mârâsmı taşır. Komünzm ıs«enmıvorsa y kıçı br hlke oh'rak mütalâa edlyorsa alrnojf olarak ml lyetçlk kabul ve takdm edlr Bu yapılmadığı ve uydurma - nonclar fkrler tr ülkü gb cemvet empoze edldğ sürece komünzme karşı mücadeleden bahsetmek gülün»- olur havanda su dögme mânasın taşır. düşünce ler Ünvers olaylarında polsler aramada (Çn yapısı snler ne zaman bulunacak?) Ya Mllvetcık yanut ko - münzm br başka rch hakkı ve htmâl mevcut değldr. KIZILCIKLAR İÇEL YURDUNDA Komünzm ttthş karargâh lan olarak kullanamadıkları yerlere yönett kıer saldırı la - rın hedeflernden br de çe! Talebe Yurdu olcu. Bu vurdun mllyetç öğrencler arasında bannmıvan kızılır geçen hafta gece yansı slâhn br baskınla yurdu şgal etmt\e kaikştılar. Ancak Yurtta kalan ögrencle - rn drenmeler sonucu pabu cun pahalı ol d n unu görüp se lamet kaçmakta buldular. Bu arada saldıncıla? can üç kş el lernde tabancalar ıa brlk ya kalanın adlveve sevkedldler. Kızıllann brkaç gün sonra gene gece yansı. aptıklan ven br saldın dî».ha mllyetç ög rencler tarafından püskürtül dü. Türk Annelernn Basın Toplantısı Muhlf Ünvers ve Faküllerde okuyan Türk gençle rnn annelennden müvekkl 30'u aşkın Türk kadını 16 Mayıs günü br basın toplantısı yapa rak çocuklarının okuma hakkına man olan anarşst solcu ta lebeler takbh etmşlerdr. «Ünvers Anneler Deme» kurmak çn çalışmalarda bulunduklarını?. ıklayan annelerden basın toplantısını düzen leyenlern bazıları şunlardır*. Nadre AltıoK, Mürüvvet Er çl, Sabahat Yakut Emne Yakut, Emne Ulupırar, Kıymet Eke, Fatma AltıU* Falma Ba vuk, Ayşe Yardım Bn Kezban, Bn. Nazfe, Havva Bay, Hav ca Koç, Fatıra V;lmaz. Kevser Ulupınar. Hatce Sabn Bn Hür yanî, Bn. Hkmc. Makbule Şen, Fahze Çelk «Solcu ve Komünst öğren çlern saldırtılan vüzünden ev latlanmız okuyamıyor» dye sö ze başlavan Türk anneler daha sonra sözlerne şöyle devam etmşlerdr «Unvers'ae çocuklarımız zehrlenyor. Faküllern Dekanlarıyla Proltsörlerı çocuk lanmıza sol fkrler aşılıyorlar. Durumu bütün lgllere du yurmak çn kouuşuyouz. Ço - cuklanmız emnyet çnde oku yamazlarsa hd. altında tutu - lursa bz AltındajUı anneler ola rak elmzde sopalarla ünvers ye yürürüz, çocuklarımızın hakn ahnz» demşlerdr. 85 Yaşındak Emne Yakut «Bz huzur çnot yaşamak st yoruz. Ancak çoct klanınız ra - hat okuyamazsa tövülürse bz ler Türk anneler olarak solcula nn karşısına çıkanz Ben k ba sıma Altındağ'ı ayaklandırır, e lmdek sopayla solcu anarşst zorbalann karşısına çıkanm. Be Gendk Bakanı Uyanınız HAYIR! Mehmet n vursunlar. Ben kurtuluş Sava sına katılmış br kadınım. Kan br kere daha akar ama tam» a- kar» demştr. Türk anneler sözlerne şöy le son vermşlerdr. «Çocuklanmızı okutmak çn dşmzden tırnağımızdan artırdığımız paraıtr da heba o luyor. Çocuklanncız Faküllerde bulunan br avuç aşın solcu anarşstn taanuzuna uğruvor lar, dövülüyorlar ve bu yüzden okula gdemyorlar hem dersle r hem de seneler vanıo edecek Memleketmz ve gençlğmz br avuç komünst vüzünden hu zursuz oluyor. Bu komünst u- şakara Mllyetç Türk anneler olarak vumrukla~mızı sıkma - DEMİRCİ Dava «Sağ Sol Çatışması» değldr.. Yetkl kşler, büyük br yanılma çndedrler; meseley bu şeklde gösrerek ktdarlarına da, kendlerne karşı da hanet edyorlar. Dâva «Sağ Sol» çatışması değldr. Pekn Moskova u- şaklarının, Türk mlletne ve onun gençlğne slâhlı saldırışıdır. ktdar, muhayyel br «Sağ» umacısı yaratarak, mlle karşı grşlen sukasta seyrc kalmaktadır. Olaylara peden bakıp «ne yapayım aşırı uçlar çatışıyor» deyp rehavet çnde gününü gün etmeğe bakmakta, âdeta «benden sonra tufan» demekdr. Mustafa Dkc, Haml Gür'ü kurşunlayan kmlerdr? Süleyman üzmen öldürenler kmlerdr? >avâ «Sağ Sol Çatışması» değldr. Komünstlerdr, kardeşlermz öldürenler; kurşunlayanlar.., Komünstlerdr, mlle kasdenler.. İktdar; ks ortası br yolda tarafsızlık pozuna bürünemez tsmet Sezgn'n 19 Mayıs konuşmasını dnlednz! İsmet Sezgn «Sat Fak'» de severm «Kemal Tahr» de der gb; suret- haktan pozunda, çatışmalarda saldırıdan saldırıya uğrayanlardan da yana olmadığını açıklamıştır. Yok olmaz öyle şey! Bay tsmet Sezgn, şunu blmeldr k; bugün mllyetç gençlğe kurşun sıkanların hedef, çnde yaşadığımız demokratk düzendr. Devletn bütünlüğüdür. Bugün mllyetçlere sıkılan kurşunlar yarın ktdarın rehavet çnde olan «tatlı hayat» yaşayan mes'ullerne sıkılmasın.. nın ve beynlerne zamanı gelmştı.» < ndrmen Altındağ'da GÖKÇENEFE ma halesnde 134 numaralı <-vn* bahçesnde düze» 'enen bu bası* toplantısını mah.lıe sakn' M* dınlar lgyle takp etmşlerdr., Erzurumluların Verdğ Ders Geçtğmz bfta cr.de E* zurum Atatüık Ünverssnde solcuları perşan t-den br nadl se dkkat çt kt Devam edege len olavlar haftasına bı vemısl daha eklend 17 ımavısta şuurlu ünvers gençl;*, aralarında el - fethçlern dt bulundu*" a narşstlern Erzurum üt.vers sn de Ankara ve Tsanbn O nverslenne benzetmek çn hareke geçecekler» sırada ml l br hassas'vetle her an "37 ye hakm olabeceklennır el zel br msa'm erdler Hareketlernn mslleme oldururu söyleyen ö rencftr «komünst ler bu faküleve preme?» nankartını tsletme Fakülsnn g rslne astılar Zrfat îşletme ve Edebyat Fakül f-.nne hakm olmak stven an») şstler brv/oru p^ tt*r^rtmar T"hreT.'«lerj sür'atle püskürtülerek üzer err dek s lahlan alındı. Ülkücüler hareket lernn İ7r>V»ırp «söv'e vnntılar: «Ülkücü gen», vatanı n meşruu müdsfastp- yapmakta dır.türkve kızıl htlâl orovaa n denevenlere karşı kavga «*t* mekredr. Memleketmz nıslann peyk vaoma*' sven vatan hanlen ve vatanımızı narca lama va hazır Mao cu azınlık ırkçı lan AtMrV Ünverssnde ha nnmıvacaklardr «BnvAİHe ovnanmak slenr ovun lan hr kere daha or^v?» kovdular Kor kulanndan Erzı nım'»ı rk e den anarşstler arkadaslanm,rı dövüldüğünü AnKara'dr» «cıklar* ken vahancı ııvn klu dev pen çe mensup solcu bîr Survelrnrf de hırpalandın' helrrtler ^ıı arada ülkücü ö&rencler «komünstler G. Kunılu kararla rna ble karsı cıkecak kadar sı marmıslardır KK Amenka ne Rus Emrervalst? ne de Lh^ralst doktrmleı Hır br meme * ket kendr sanlarına uvma^ar knlkmmavı basar?, m «mıhlardır* Kavga btmemştr, btmeyecelf» tr» demşlerdr.

9 Şerh Şeyh Necmeddn Mevlîd- menşe Surye olup Klkya kütüğünde mukayyettr. tptdâ mühendshâne- şark-ul evsat (1) da muderrs ken andan stfade vü stfa le Islâmbol'da Gümüş Motor namına br malâthane hdas edüp sîm ü zerden bazı maknalar mâl ederd Ol ş çün parey kanden almıştur: Ummet- Muhammede «Allah nzası çün» deyüp akçe topamıs, ol akçeler dahî Slovakya ya rsâlen br hayl zgâh ısmarlamış, ahumdan anların cümlesn MASON lara slm tmştür. Lakn br zaman son* ra fehm ettü km fân dünyada her şey boştur, kendüyü salât ü savm'a vrüp tthad-ı hücerât (2) nam vrülen br tarkata sülük Be anda şeyh merbesn dah ahz ttü. Etrafına esnaf ü bezrgandan br hayl mürd cem ttükde dergâha uğrulaytn MASUN dnen br tafe dahl olup anı şeyhlkn azt le MASUN tarkatına mensup özge br şeyh nthab ettüler. Seyyahı Fakr Evlya ÇELEBİ Bu MASUNLAR nce tafedür? Anların şerat vü tarkat le br münasebet olma vu p medrese, mekp, câmî, dâre- devlet vü sar her yre uğrulayın grüp ol yer avretler hamamına çevrrler. Ftne vü fesat le düzen bozarlar. Velhasıl grüp çıkmadıkları mahal vü suret yoktur. Anlara ncün MASUN drler. Sebep oldur km bunca dalavere çevrdükden bâdc «Vah! Vah! Bre yazuk olmuş» deyû rkkat- kalb nümayan düp bunra kâr dan bî haber oldukların mâ derler Güya km anlar cümle şlerden MÂSUNDUR. Ger şeyh Necmeddn anlara br hayl drenmüş vü etrafdan dâd dlemş sede kmesne ânâ mun olmamışdur. Ân-ı frkat mürdlerne dönüp gaaye hüzünlü vü avaz-ı nalân Ue; «Bunca feryadın şttn demedn dâd deym Sen k dâd lmyesn ben kme feryâd deym.» dedükde ol beyt dolanup dolanup MÂSUN tarkatına mensup Süleyman namında br şeyhn gûşuna vasıl olmuş hemen Şeyh Necmeddn'e peym sanıp «bre Necmeddn ne deyû feryâd dersn, gel menm tarkatıma dahl ol, men sen Konya'ya şeyh yapanım» deyû anı nezdne davet etmştür. Şeyh Necmeddn ol tarkata sûlâk tmş fakat br müddet sonra şeyh Süleyman-! andan nefytmenn çarelern aramağa «men bu tarkata nşallah şeyh oluram cdeyu ler gerû konuşmaya başlayınca. Şeyh Süleyman «Kusura kalma karındaşım, Konyanın şeyh İmd tamamdur. Sen bzm dergahda dört yıl daha kulluk et DE.KGlMl/1^ TUH <%'H.ARINI SEVEREK OKUDUĞUNUZ Doc. D Kurt KARAM MİLLİYETÇİLERİ İÇİM YAZDI MİLLİYETÇİ EKONOMİ DÜZENİ BEKLEYİNİZ! deyû cümle ümtlern suya garg etmş. Necmeddn dah hayl müessr kûşe- uzlet gce gündüz vrd Ue zeman güçürürken gapn «Şeyhlern şeyh olacağın rûzlar yakındur» deyu sesler gûş etmeye başlamış vü hemen «men gayr ermşem» deyûben br tarkata nev kurub, mükerreren mürdrn zyade kılmuştur. nthapta evvelden kendüye bat tmş dört adet mürd varı d, şeyh Necmeddn anların adedn 70 olduğun söyleyüp. şecaat arzederdl Br kısmı bektâş meşreb olan bu güruha MESTÂKİL 1er drler km, akılların zal dü. Serhûş msâl mest olduklarından anlara bu sm vrlmüştür. Tarkat sancağına dah şehâdet parmağı hevaya kalkmış br d nakş tmüştür km «men bunun hesabın sze soraram» demekdûr. Bu yen tarkatın smn Mn, Nun vü Pe hurufatın yanyane getürerek M.N.P. koymuş olup «Men Nrden Peydahlandum» manasına gelür (3). Yen tarkatın bna derken mürdlernden ba/ılan, çlçu akçelere dayanamayup, MASON tarkatına dahl oldular. Şeyh Süleyman'ın cadı BEHALI DERÜN SE FER (3) nam vrülen br usul-ü âdem kandurma vardur km, br kmsey akçe le saftın almaktur. Ol ş hayl müstr (4) olduğundan ana DERÛN sefer drler. Yan gaaye dernden vü sezdüraıeden br tarkattan dğer tarkata sefer kılmaktur. Mürdlerne damen tasavvuf! nasîhatlar vrüp, fena fıllah merbesne nce vasıl olacakların talm ettürür. Br rvaye göre kendü mdden fena fl I aha vâsıl olmuştur. Mürdlernden br cemaat gûyend (5) km «şeyhmzn vechnde ol kadar nur vardır km ademn ddesn kamaşturur.» Fakr dah taaccüp düp, anı yakından masa ettk gördü km ânın veçhndek nur-u şrak kırem, gül yağı vü sar yağlardan müveldür. Br başka tarkata dah sâlk olan bu zatın br hayl âsârı olup, kısm-ı âzam lm-ü ledün'e (6) mahsustur. Bazıları şunlardır: 1 Ndâ-yı Takunya (üç dt, elyazması, köfî) 2 llayâlât-ı Dûr vü anden zuhur (k clt, taş basma, kûfî) 3 Usul-ü stfâde (Br clt, el yazma, talk) 4 Cemel, Sanık ü, Serpuş vü Gozeş- Mn Derûn-u Hûş (üç clt, taş basma, kuf) Dopnot: (1) Şark-ul Avsat: Orta Doğu (2) İtthâd-ı Hüccerât: Odalar brlğ (3) Behftlı derûnscfer: Pahalı transfer (4) Müstr: örtülü, gzl, saklı (5) Güyend: Söyledler (6) İlm-ü ledün: Kalb lm. (tasavvufî br rm) <7> eve, sarık ve serpuş ve aklın dernlsnden gecenler. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ* NE HİTABEN YAZILMIŞ BİR DİLEKÇE TE SADÜFEN ELİMİZE GEÇTİ. İLGİ ÇEKİCİ BULDUĞUMUZDAN YAYINLIYORUZ. A V Tahsn Reklörü Özgüç ftraıhathnzıfr Bz mekânı meyhane, esrarhane, kah vehane, hapshane gb yerler olan, her - duş ve kaldırım sersers glb«sıfatlarla anı lan garbanlarız. Günlük meşgalemzn bü yük kısmım, esrar ve çk mn yollarını aramak, polsn rahatsız etmeyeceğ tara bağımsız ve de özerk meskenler düşünmek şkl edyor. Duyduk k szn rektörlüğünü yaptığı nız ünvers adı verflen vern öyle kısım lan varmış d «tüm eylemler» blzlernklne benzyor Hatta varalama, öldürme, adam kaçırma, ezyet etme gb sahalarda hzl fersah fersah geçmş bulunuyorlar. Ankara Valsnn açıklamasından anlaşılıyor k oa nlerde bzm canpn nce omuzdaşlar zan barmmaktalarmıs. Br hmmet etse» nlzde S.B.F vıırdundan basılmak üzere bu İnlerde bze de konnjan tanışanız nasıl o* lur rektör bey İnanın k, b* veletlere kışı zamanda hareketlermz uydururuz. Ba ' gımsfzrâ bz de srz, polse falan tam ö zerklkn vanavız. elmz v körü slah da tutar. Kalıvcr br ders meseles. İnsaf edn be rektör bey Veletlernzn bununla lgle r k^hımı kî bzde aravasmız. Ha sah br de nıoskoftan yana olmak var. Bak rektör Tahsn Özgüç bevagbey. Bz şu bu olablrz, berduş lan olarak ad landınlablllrz ama yurdumuzu moskofa peşkeş cekemevz. Bu avn br sanat adına İlerclk dlvorlar galba. Burv erbabma bı rakarak szden rca edelm tştaı bu tarafı m bzde eöremesenlz ble hmmetnz esr gemevfn. Sevndrn bz srarlbanlan. Bak cö receksfnfz hımdara Mr kaoaîh attıkmıvdt sz hdt falan da etmevz Velelerle bîr arada eül Hb vasar gder*-» Arada br celallenn kükreme numaralarma baslarsınız yazacağınız mevtrmları şahnlerne ulaşırı rız. ts^allerrle bovlcotlarda ve de evlemler de «<»1 <»le 1 PİB fno İle el »r el *»'e» H^^s ne uvmn dffvramr. kanı kırar. Man lc<*ı*u«jgu yakar, münasp organlarımızda vırmma oluncava Vd»r «kabmljmr. vercler» d 4^e hafırırız. Müracaat hrden karar slrhe»? Ma lum v «l«ve«ln hîf vînrî kam hlkj»ves... BERDUŞLAR VE GARİBANLAR MESKEN BULMA KOMİTESİ ÇANKAYA TÜRKOCA&I SUNAK Ünvers Grş budan 100 DERS İSO LİRA Müracaat: TurkncAUn Genel MerVerl Tel: M ANKARA Dcner yeckll ünvemle öfcrefmt üyele- ON DOKUZ MAYIS Ramazan GÜNGÖR 9 IŞIK yürüyüşünde kızıl şbrlkçler tarafından vurulan mllyetç şçlermzden «Zek Akay»'ın kayınbrader tarafından yatrmış br şr «narken Zek Akay'a geçmş olsun derz. Enşm Zek AKAY'a Yd bndokuzyüzyetraş günlerden dokuz mayıs Önümüzde Bozkurt var Kurtuluş yolundayız Ve ş kardaşımı orda kurşun a dl ar Unutmayın köpekler bunu sze komayız. Şüheda torunundan ş br gaz daha O'nu öz vatanında kurşunluyorsunuz ha! öcümüzü alırız yemn ettk Allaha önümüzde Bozkurt var Kurtuluş yolundayız.

10 DEVLET * 25 MAYIS 1970 * SAYFA : II Malazgrt Zafernn 900. Yıldönümüne Doğru 26 Ağustos 1971 tarh, Türkye'y Türk lüğe ebcdyyen kazandıran Malazgrt Meydan Savaşı ve Zafer "n n 900. Yıldönümüdür. Bu münasebetle Anadolu'nun Türklük çn İknc br Anayurt olusunun hâtırasını Mlletçe canlandırmak ve lâyık olduğu şeklde kutlamak, neslmzn en büyük görevlernden br olmak gerekr yılında Selçuklu alesnn önderlğn de kurulan Türk Devlet, kuruluşundan 31 >d gb kısa br zaman sonra, Ortaçağ'ın en büyük İmparatorluğu olan Bzans'ı dze getrmş ve Anadolu'nun kapılarını Türklüğe açm ıştır. Malazgrt Zafer'nden sonra Anadolu'nun sür'atle Türkleşrğn görüyoruz. Sürülerne otlak bulma peşnde büyük guruplar halnde ha reket eden göçebe Türkmenler (Oğuzlar), Ana dohı yayla ve vadlern doldurmuşlar ve kısa zamanda bu topraklara kend damgalarım vurmuşlardır. Bzans İmparatorluğu, bu İlerleyş karşısında, Avrupa'dan kopup gelen Haçlı Sü rüler'ne rağmen tutunamamış, günden güne ermeve mahkûm ohrm«tnr Orta Asya Bozkırlarından kopup gelen Moğol kasırgası, her ne kadar Anadolu'da Sel çuklu alesnn hâkmyetnn yıkılmasına sebep olmuşsa da, bu kasırga önünden batıya doğru Çeklen kalabalık Türk zümreler Anadolu'nun Türkleşmesn hazırlayan son halkayı şkl etmş, bell başlı bütün Türkmen (Oğuz) toplulukları Anadolu, Azerbaycan ve Kuzey Surye le Irak'a gelmşlerdr Osmanlı İmparatorluğunun 1453 Bzans'ı tamamen ortadan kaldırması le Ortaçağ lar son buluyor, yen br çağ başlıyordu lcrde Vyana kapılarına dayanan Türk fütuhatı V Ç âleme nzam veren Osmanlı daresnn ss 1 «rk'üıı devlet kurma ve ktleler dare etme dehası le brlk Anadolu'da merküz etmş Olan bu Türk potansyelnn sonucu d. Bu tbarla Malazgrt Zafer, Türklüğün bu htşam devrnn başlangıcı oluyor ve Türklere, dünyanın sayılı İmparatorluklarından br n kurmalarına mkân hazırlıyordu. Hepsnde Malazgrt Zafer le Türklük, Anadolu gb, her bakandan sonsuz mkânlar bahşeden yen br Anavurt kazanıyordu. Mllet olarak tarhmzn yen ve krtk dönüm noktalarından brn yaşadığımız şu günlerde, yaklaşmakta olan bu mutlu olay m 900. Yıldönümüne lâyık olduğu ehemmyet vermek onun çn gereken hazırlıkları yapmak zorundayız. Vatan kurmanın ne demek olduğunu drak etmelyz ve bnlerce sehd kanma mal olan bu cennet vatanı, tün en son ocağa kadar koruyacağımızı «dahlî ve harc bedhahlarımı Za» gösrmelyz Tarhmzn bu şanlı olayının 900. YddÖ nümünün gereğ gb kutlanması ç Selçuklu Tarh ve Medenyet Ensttüsü 2 yıldan ber yoğun br faalyet gösrmekdr. Bu cümleden olarak Malazgrt' br Zafer Abdes dkmek ve Türklüğün bu mümtaz zafern ebedleştrmek İçm adı geçen Ensttü tarafından Abde proler ve maketler harırlatılımştır. Mllî tarh ve san'at zevkmze uygun olarak hazırlatılan bu maketlerden en uygun görülen esas alınarak. Abdenn nşasına önümüzde t günlerde hemen başlanacaktır. Aynca yne, Selçuklu Tarh ve Medenyet Ensttüsü, bu va sle ae aşağıda metnn sunduğumuz konularda *e şartlarda eser yarışmaları düzenlemştr. Ya nşma şartlarını muhrem ülküdaşlarımmn bl ' ve lglerne sunarken, Ensttünün sayın yö atclerne ve bu uğurda emeğ geçenlere şekkürü kadrşnaslık sayıyoruz. SELÇUKLU TARİH VE MEDENİYETİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN Malazgrt Zafer'nn 900. Yıldönümü mü nasebetyle Yönetm Kurulumuzca, aşağıdak konularda ve şartlarda yarışma açılması kar yrlastırılmnrır : 1 Fkr Eser Yanşama : a) Bu eser Anadolu'nun Türk yarda oto funun fkr önemn belrn ve şleyen bar a> ftfoam olacaktır. / b) Esern hacm, 200 kelmelk tbar sayfalarla sayfa olacaklar. c) Esere at bblyografya altnottarda gös rlecektr. 2 Tarhî Roman Yarışması : a) Bu eser Türk tarhnn Malazgrt Za fer gb br mllî hâdsesn nesllere maledecek kudret, müessryet ve hatada olacaktır. b) Türk gücünü, Türk ahlâkını, Türk dsplnn, sevgsn, Türk karakrn belrcek tr. c) Eser, 200 kelmelk tbar sayfa le, 200 sayfadan aşağı olmayacaktır. ç) Eser, roman knğnde ve akıcı, sürük leyc br fade le yazılacak (r. 3 Temsl Eser Yarışması : a) Esern konusu mutlaka Malazgrt ve Anadolu fethler le lgl olacak, mllî kahramanlık ve fazletlermz, vatanın kutsallığı ve vatanseverlk fkrlern şleyecektr. b) Eser, normal br msl eser hacmn de olacaktır. Hakan ALPTİGİN e) Eser, tyatro knğne uygun, msle elverşl, kısa ve vecz fadelerle yazılacakta 1. 4 Şr Yarışması : a) Şr, konusunu Anadolu'nun 900. feth yılında, Malazgrt Meydan Savaşı ve Zafcr'n den, Alpaslan'dan, Türk Kahramanlığından ala çakar. b) Şrn vezn, uzunluk - kısalığıbakımın dan br tahdt yoktur, takdre bırakılmıştır. e) Her yarışmacı br şr le yarışmaya katılacaktır. ç) Derece alan şrler le dğer beğenlen şrler, ksr, vz edlmek veya yay unlanmak suretyle, açılacak «Malazgrt Zafer Marşı» yarışmacılarına malzeme olarak verlecektr. YARIŞMANIN MÜŞTEREK ŞARTLARI: a) Her çeşt eser herkesn anlayacağı şekl de konuşulan Türkçe le yazılacak, aşırılıklardan uzak olacaktır. b) Her çeşt eser Ensttümüze 3 nüsha ola rak slm edlecek veya postalanacaktır. TAHAFSIZİAB c) Eser normal büyüklükk kâğıdın bl yüzüne yazılacaktır. ç) Fkr eserler, tarhî romanlar ve msl eserler, tkkler, derecelenmeler ve 2f Ağustos 1970'e kadar basılmaları sağlanablmek üzere, 1 Mart 1971 Pazars günü saat 5'e kadar Ensttü Başkanlığına (Selçuklu Tarh ve Medenyet Ensttüsü Dl ve Tarh * Coğrafya Faküls Ankara) ya makbuz ma kablnde slm edlecek veya adel taahhüt lü olarak kapalı zarfla gönderlecektr. Şrler se, aynı adrese en geç 26 Ağustos 1970 Çarşamba günü saat 5'c kadar aynı şart larda slm edlmş veya gönderlmş olacaktır. e) Her dalda yarışma jürler beş kşden baret olacak ve Ensttü Yönetm Kurulum ca en az eserlern slm tarhnden br ay önce kurulacak ve açıklanacaktır. d) Zarfların üzerne sol üst köşeye esern cns (fkr eser, tarhî roman v.s) arkasına dm yazann adı ve açık adres yazılacaktır. f) Yarışma netceler eserlern slm tarhnden en geç br ay soma lân edlecek ve ödüller Ensttüce İlân edlecek bell gün ye yer de topluca merasmle verlecektr. YARIŞMANIN MÜKAFATLARI î a) Fkr eser, msl eser ve tarh roman nrler üyelerne 500 er, şr Jürs üyelerne 300 er nra verlecektr. b) Fkr eser yarışmacılarının brncsne 7500, kncsne 5000, üçüncüsüne 3000 lra tarh roman yarışmacılarının brncsne 6000, kncsne 4000, üçüncüsüne 2500 lra. msl eser yarışmacılarıma brncsne 5000 kn csae 3500, üçüncüsüne 2000 lra, şr yana* m acl arın n brncsne 1000, kncsne 750, ve üçüncüsüne 500 lra verlecektr. MÜTEFERRİK ŞARTLAR : a) Derece ve mükâfat alan eserler Ensttüye mal olacak, orası tarafından veya F.nst lü delâlet le bastırılacaktır. b) Ayrı ayn bastırılacak olan fkr, roman ve msl eserlernde müellflerne 500 er, va br arada bastırılacak ana şrler klabmda* yazarlarına 100 er adet verlecektr. c) Bu eserlern somadan krar bastırılmaları hususunda yazarlarınca Ensttü'yı* yapa lacak müracaatlar yönetm kurulunca karara bağlanacaktır. 4 S 19 Mayıs günü Gençlk Bakanı nutuk verd; «Aşın uçların karşısındayız. Sank yanında olsalar ne yaparlar Bz faşzmn de komünzmn de karşısındayız. Neyle? «Sağda da değlz solda da! Yoldadırlar» Bu kadarı komünstlere yett, mademk ktdar y le kötü, katlle maktul, suçlu le masum arasında fark gözetmyor; o halde, meydan boştur dedler ve grştler. 20 mayıs günü saat 9.00 da solcu talebeler t.t.l. Akadcmcsnn kapılarında pusuya grdler ve bekledler, ellernde sn-tabancalar vardı. Mllyetç gençler okula gelyorlardı, Metn Satır, İbrahm Brden ve Hamd GUr'ü nşan aldılar ve tğe bastılar. Hamd Gür kamından aldığı br kurşun yarası le yere düştü. Dğerlernn üstüne atılıp yakaladılar. Yaralı hastahanede, dğerler şkencededr. Gençlk Bakam nutkunu krarlıyor: «Ne faşzm, ne komünzm, ne y ne kötü, ne asayş, ne anarş smyoruz» Mlletn de ne Demrc ne Sezgn smyeceğ günlerde gelyor. ıraa ı > \ I

11 DEVLET * 25 MAYIS 1970 * SAYFA : 12 SANAT VE POLİTİKA CAĞ DİSI Solcylara göre kendlernnkne aykırı her düşünce çağ dışıdır. Yalnız (Marxsme) «çağsaldır». Çünkü dğerler eskden öen vardır ve mademk eskdr o halde hükmü kalmamıştır. Dm, Mllyet, Vatan mefhumları hep böyle modası geçmş şeylerdr. Fkrle modayı br tutan bu çeşt br anlayış şüphesz a- kıl dışıdır, amma gene de ncelemek zaruret vardır. Zra o- kul çağındak br çok gence bu yolla sr etmekdrler Mancst sosyalzmn dayandığı meller şu şeklde özetleneblr: a) Dyalektk maryalzm. b) Tarhî maryalzm. c) Artık değer. Nükleer fzk araştırmaları maryalst hatta poztvst lâkkler çağdışı etmştr. Artık bu nazaryelern geçerlğ kalmamıştır. Bunun tab netces olarak ta br zamanların modası olan (Lbre panseur) ler, yan Allah'a nanmıyanlar tükenmş, ruhçu görüş yenden kuvvet kazanmış, dnn tbarı artmıştır. Bu yüzden de solcuların maryalst felsefe üzerndek ddaları gevşemş hatta br çeşt hmale tab tutulmuştur. Şmdk büyük zler ve (çağsal)lık davaları «artık değerdr. (Artık değer) nçn çağsa dır. Onlara göre değen artıran emektr. Yanı bell fattak malzemey mon ettğmz zaman, parça fatları toplamından daha yüksek br değer kazanır. (Lavoser) n «Hç br şey yaratılmaz, hç br şey yok olmaz» formülüne göre bu değer artması nerden doğmuştur. Buna eklenen br şey olma lıdır. Ağırlığı, rkb aynı olduğuna göre neden değer artmıştır, buna verdkler cevap: «montaj yapılırken malzemeye emek eklenmştr. Fatın artan kışımı bu emeğn bedeldr ve emekçye ödenmeldr. Artık değerden, emekçden gayrsnn pay alması payın nsbet'ı ve mıktan ne olursa olsun hırsızlıktır, sömürmedr, e- mekcının hakkına saldırmadır.» İlk bakışta doğru gb gözüken bu ddanın tatbk halnde br ölçü zorluğu ortaya çıkmaktadır. Icad ve htıranın bedeln tayn neye göre olacaktır? Zamana göre m? Yanı o ıcad çn sarfettğ zamanda ne kadar lık odun kırardı dye m hesab edeceğz? Yoksa sarfedlen bunlar doktrnn mantığına aykırı revzyonlardır... Blmenerjı mı ölçü olacaktır. Yan bu emekle ne kadar toprak kazılırdı mı denecektr? Ya san'atın değer, resmn, müzğn, şrn karşılığı nasıl ölçülecek. Duvarı boyayanla «Tuval'» boyayan eşt m tutulacak, velhasıl gayr maddî unsurlar red ve nkâra mahkûm. Tatbkatta bunlara ver vermek çn bazı rtpler almışlardır. Amma bunlar doktrnn mantığına aykırı revzyonlardır.. Blmsellğe zıttır daha doğrusu (Artık değer) nazaryesnn blmsel olmad'eınm sbatıdır Bütün bunlardan gayrı br mes'ele daha vardı arasındak hızla knk gelşme devam ederse k etmemes çn hç br sebep yoktur otomasyon nükleer enerj IBM üçlüsünün sanayî ulaştıracağı sevye baş döndürücü o- lacak. nsanların bütün htyaçları enaz çalışma le azamî derecede mn edlecektr. O zaman mal edlen «şey»n kme at olması lâzımgeldğ hususunda münakaşa gereksz hale gelecektr Meselâ «hava»nm kme at olduğunu düşünmek kmsenn aklından bu gün geçmedğ gb yarın da mal bolluğu kar şısında dğer mevzular düşünülmez olacaktır, 2015 yılında. Pabuçtan otomoble, mnderden uçağa kadar, her şey herkese yecek derecede var olursa bunun adyet çn tartışma budalalık sayılmayacak mıdır? Zra bütün mülkyet ve adyet kavgaları htyaç malları le htyaç sahpler arasındak nsbetszlkn yân mal yetmezlğnden doğmaktadır. Her şeyn meln ekonomde bulan solcular çn o devrn ddası acaba ne olur meraka değer. Aslında solculuk br doğma br tkattır. Br hntl herşeye rağmen nasıl neğe tapmakta devam edyorsa onlar da solculuğa devam edecektr, amma hang blmsel sözlerle. «Artık değer» n bahsedlmez olacağı zaman pek uzak değldr Sosvalızmın çağdışına çıktığı o zaman da; Dn, Mllyet, Vatan gb mefhumlar yaşamaya devam edecektr.. Müzk şr, resm, nsanları çekecektr. Sağın esklğ gerçeklğnde ve güçlülügündedr, kökünün bn yılara dayanması, dalının br yıllar ösne uzanacağının delldr. «Solcuların br ddası da dünyanın sr smez sol br cemyet halne «dönüşeceğedr. Bu mevcut toplumun bünyesndek çelşknn «doğal sonucudur» Marx böyle yazarken Lenn «Sol şuur şç sınıfına dışardan sokulur, kendlğnden olmaz» der. Velhasu* solun dl svrdr her yana kıvrılır. Vetnam'da antıemperyalst, Amerka'da barış sever, Laosta dengec, Hndstan'da reformst, Türkye'de bunu heps, ya svçre'de ne ararlar? Adamlar ne varsa ona düşmandır, Rusya' dan gayrı; bunu da saklamıyorlar amma bz anlamak smyoruz, «Sanat, sanat çrdr» ve «Sanat sanattan anlıyanlar çmdr» sloganla rı artık günün gerçekler çnde haya tvetn kaybetmş br durumda. Çün k sanat şmd br endşe olmaktan ö de, br hzmet vasıtc^ıolarak değer lendrlmvor ve kıymet hükmünü sa nat ve sanat alemnn dışında bulunu yor. Atom ve atom çağının gerçekle rl uzayın feth le lgl programlar, mlletlern geleceğe at endşelern br kat daha arttırırken kültürü mey dana getren ünlern mllet hayatın dak görevler daha bejrgn br hal alı yor ve geleceğe at br takım sorumlu hıklar yüklenyor. Halvle mll kuru luşların her br değşmeyen k br fkr etrafında görev vapıyoı k bu fkrler manzumesn mll menfaat ler esasına göre tatb kat sahasına koyan poltka zorlada olsa kend varlığını her yerde kabul ettryor. Mllyet hayatında müssna br mev kve sahp sanat mües,eler de kend varlığını poltkanın tnde görüyor. Sanatla poltka böylece sarmaş dolaş oluyorlar. O zaman sr smez herhaner br deoloınn emrne gren sanat br propaganda aracı olarak karşımaza dklyor. Bu durumda or taya çıkan ven slogan «Sanat toplum çndr» şeklndedr. B: rada toplum kelmes büyük br man topluluğu nu, esk tabrle «Cem 9 et» fade ede blyorsa da topluluğun sıfatını gös rmvor. Bu bakımdan mllet varlı ğını ve Mllyetçlğ reddeden relm lerde, blhassa kömür,şt Demr per de Ülkelernde bu sloçan çok benm senmştr. Sanat, komünst rejmn Ve onun poltkasının hzmetnde - dr. Rakp rejmler kötülemek ç ve dışta mevcut rerm sempatk br şeklde gösrmek demrperde sanatı nın başlıca görevlerdr İnsan zevk ler verne remn zevkler mll heye canlar verne rejmn heyecanı, sana tın kendne has esneklğ yerne rej mn katıldığı ve bu ortama şartlandı rılmış sanatçıların beynnde «Kızıl Enrnasyonal» denla* korkunç ve a ğır br vük bze poltkanın hzmet ne grmş Demrperde Sanatının karakrstk özellklern gösrr. una karşılık Batı Dünyası ve o - nun sanatları hem mardevı ve hemde manavı soysuzlaştırma çabalan çn de ömür tüketmekreda atı sanatları nı bu korkunç uçuruma n Hrst - yan -Latn kültürü ve hürret anlayışı olmuştur. Demokras varlığını fertle rn vcdanına bırakanca dsolnszlk ve ahlaksızlık alabldğne bov eös - rmştr. Belk hç bh Batılı bu du rumdan şkâyetç değ^dr. hattâ bz de değlz. Ancak meşe»* bu aeğl. Ba t kendnde var olan her şev bütün dünvava kültür vasıtalarının aracılı ğı le kabul ettrme ve bütün dünya y kozmopolt meden ve tnn çnde sndrme çabasındadıı îş bz br Türk Mllyetçs olarak ürkün bu gerçektr. Kültür Emperyalzm dye bleceğmz bu poltkt-r n uzun vade l hedeflernn en önemls Türkye' dr. Aynı şeklde Doğu Blokunun m slcs Rusya'da gözürî Türkye'ye dkmş Müthş îvanv vasyetn ye rne getreblmek ve dünya açılabl mek çn fırsat beklen ekdr. Oğuzato ALTAYLI Demrperde sanauarı le Bat sanatı arasında karar Işılamamış br ona br buna övgü yapmakla ve bü tün branşlarda onları taklt etmekle vakt geçren, sanatçı olduklarını zan neden brtakım bevn hastaları da mll sanatımızı ve kupürümüzü yoz laştırarak efendlerne yaranma çabalan çersndedr. Efer dlen de bu uşakların hızlandıracaktan ortama göre kendlern ayarlamaktadırlar. I- şn garb kültür emperyalzmnn k efendl bu uşaklan, Antempeyalst olduklanndan bahsederler. Buna rag men km olduklarını bldkler gb kî me hzmet ettklernn de herkesçe b lndğnı blrler. Bu ba.t şuur, kend lern oynatan pler kma gücünden yoksundur. Türkye bu kozmopolt sayesnde Doğu ve Batı Bloklarının kültür pazan halne gelmştr Bu pazarda k mal satılır. Hrstvan Latn ve Moskof - komünst Kültürü. İsrse nz geln görün Ankara'da solcu o- vunîar oynamayan tratrolar flasını eşğne getrlmş seyrc de br özent çnde bu mallann alıç.sı durumuna gelmştr. Bz bzdek sanatlan ml l poltkanın emrne veremeynce Türkvenn «öbeğnde, Devlet başkanımızın, başbakanın, savcı I aı m gözle r önünde, mll kültürümüz bombar dıman edlmekdr. Hattâ söylemek favda var alkışlanmakta ve hma ye edlmekdr. j Fertlerden vcdan kalkınca veya vcdan denlen duvguvu fertlere vere medğmz takdrde, kaımn dedğmz metnler fertlerarûsı münasebetler düzenlemek gücünden yoksun kalmaktadır. Kanun uygulayıcrarla, üzerne kanun uvgulananbrdc bukötü gerçe ğn çnde :^ler araıaıında sosval denge gttkce bozuluver demektr. İdar müesseselern basında bulunan lar bu ererceft vce kavramış olmalı dırlar. Eğer bütün bu olanlar, Türk ye de demokrasnn varlığını spat - çn yapılıyorsa, kanunlarını uygulamak gücünden yoksun br demokra snn celeceğ yoktur Yok eğer batı mlletlerne benzemek ve centlmen lk örneğ olarak vaoılıvorsa mll va pınm kopyacılığa ve sakaya taham» mülü olmadığını blmek gerek. I Batı ve Doğu mlletler sanatı po ltka le kavnastırmı:.»a.ı, poltka sa natın hzmetne grmştr. Ülkemz her k blokun dış Dazan olarak kulla nırken devlet adamlar mız geleceğe at mll br poltkadan yoksun ola rak vakt geçrmekdrler Km ne derse desn umurumuzda değl, yalnız sanatı mllî poltkanın hzmetne sok makta geçrrsek mlletlerarası varışta çok şev kaybedeceğmz muhak" kaktır. Aks takdrde k' vvetlnn em rne grmek gb br zlle katlanıp duracağız. ] Türk Sanatçılan bütün putları kırmak ve «SANAT MİLLET ÎCÎ'I- DÎR» tnanç ve parolasıyla şahsyetszlk duvarlannı aşma»? gerçek TürM Sanatını yaratmalıdırlar.

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

TEKNOLOJiK GELişMELERVE islam AHLAKI

TEKNOLOJiK GELişMELERVE islam AHLAKI TEKNOLOJK GELşMELERVE SLAM AHLAKI Prof. Dr. Hüseyn PEKER"" İslam Dn'nİn hedef nsanı olgunlaştırmak, güzel ahlak sahb yapmaktır. Peygambermz, peygamberlğn ahlaka hasretmş ve "Ben ancak y ahlakı tamamlamak

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

DİYALEKTİK METOD DİKTATÖRLÜK «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN» «KURŞUN YİYENİN» TEZ ANTİTEZ SENTEZ. iiıulttiimhhhhhii. T, i S I

DİYALEKTİK METOD DİKTATÖRLÜK «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN» «KURŞUN YİYENİN» TEZ ANTİTEZ SENTEZ. iiıulttiimhhhhhii. T, i S I T, S I / tktnct YIL ey Türk kendne dön 13.7.1970 ıulttmhhhhh DİYALEKTİK METOD TEZ «TOPRAK İŞLEYENİN SU KULLANANIN». ANTİTEZ «KURŞUN YİYENİN» ' SENTEZ DİKTATÖRLÜK DEVLET * 13 TEMMUZ 1970 SAYEA : 2 MASAL

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Türk kendine dön 16.11.1970

Türk kendine dön 16.11.1970 Türk kendne dön 16.11.1970 PEYLET * 16 KASIM 1970 * SAYFA Dostluk, kısanlar arasındak çeştl baglaruı belk de en değer sdr. Her tür lü çıkar endşesnden uzak, özlü br kay naktan doğar, yalnız fkr brlğne

Detaylı

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ APTULLAH KURAN DANİŞMENDLÎ MEDRESELERİ : Anadolu* nun doğusunda, Anadolu Selçuklularına tâb olarak XII. yüzyılda hüküm süren ve Anadolu Selçuklularmm batıda, Haçlı

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ RESMDE

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca Ya pıt la rından bazıları:

Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca Ya pıt la rından bazıları: OYUN OKULU Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca 1914 te İs tan bul da doğ du. İlk ve or ta öğ re nimi ni Ana do lu nun çe şit li yer le rin de ta mam la dı. Ku le li As ke ri Li se si ni (1933) ve Harp Oku lu nu (1935)

Detaylı

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni.

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni. Servs Bldrs BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren TSB 3709 / 4309 / 4312 Servs Bldrs SH SK S..LL BPW ECO Dsc Servs Bldrs BPW Servs Takýmýnýn Ýçerð BPW Aks Etket

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

k SAYI : 47 HAZİRAN 1970 F İA T i : 125 KURUŞ

k SAYI : 47 HAZİRAN 1970 F İA T i : 125 KURUŞ k SAYI : 47 HAZİRAN 1970 F İA T : 125 KURUŞ 2 İLLİ HAREK ET * k A r r r r r r r «r r r İf r r FİKlU SAHAT - ftyas«t^ftiml9l î r r r î r # r r r tamamen r ^ r Sahb : Ahmet B. KARABACAK Sorumlu Müdür Erol

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı