1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ"

Transkript

1 DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ SPEKÜLATİF TALEP... 3 A. Lkdte Tuzağı LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN FAİZ ESNEKLİĞİ... 5 EK. SPEKÜLATİF PARA TALEBİ KAYNAKÇA KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ Daha önce Keynesç para taleb teorsnn Lkdte Terchler Teors dedğmz br teorye dayandığını ve bu teornn ana hatlarını anlatmıştık. Bu bölümde, Lkdte Terchler Teorsn daha ayrıntılı br şeklde temel para taleb güdüler le brlkte göreceğz. Keynes para tutmanın neden olarak 3 adet güdü ortaya koymuştur: (1) Paranın İşlem (Muamele) Taleb (2) Paranın Önlem (İhtyat) Taleb (3) Paranın Spekülatf Taleb Şmd bunları sırasıyla görelm. 1

2 1.1 İşlemler (Muameleler) Taleb Para br değşm aracıdır ve nsanlar alışverşlernde, günlük şlemlernde kullanmak üzere para tutarlar. İşlemlern büyüklüğünde breyn kazandığı gelr belrleycdr. Gelrler arttıkça breyler daha çok harcama yaparlar ve bunun sonucunda da daha çok para tutmak sterler. Daha yüksek br gelr düzey, para çn daha yüksek br şlemler taleb oluşturur. Dolayısıyla, paranın şlemler taleb gelr le poztf lşkldr. 1.2 Önlem (İhtyat) Taleb Keynes, alışverşte ve günlük şlemlerde kullanmak dışında, nsanların ayrıca, sağlık veya tamr harcamaları gb acl durumlarda kullanmak çn de, htyatlı olmak anlamında, para tuttuklarını belrtmştr. Keynes tarafından bu güdüye paranın önlem (htyat) taleb adı verlmştr. Paranın önlem (htyat) talebnn, gelr le poztf, faz oranı le de negatf lşks vardır. Gelrler arttıkça breyler tedbrl olmak çn daha fazla para tutarlar. Faz oranının yükselmes le breyler bu güdü le tuttukları para mktarında azaltmaya gdeblrler çünkü faz oranı elde tutulan paranın fırsat malyetdr. 2

3 1.3 Spekülatf Talep Para tutma talebn belrleyen en son güdüyü Keynes, spekülatf güdü olarak belrtmştr. Keynes, devlet tahvller getr getrrken ve para herhang br getr getrmezken, breylern neden şlemler ve önlem taleplernn gerektrdğnden fazla para tutukları sorusunu sormuştur. Bunun nedenn, gelecek faz oranındak belrszlk le faz oranı ve tahvl fyatları arasındak lşk olarak belrlemştr. Keynes bu güdüyü spekülatf talep olarak adlandırmıştır. Tahvl fyatlarının düşeceğ beklents (yan faz oranının yükseleceğ beklents) le tutulan para, Keynes n spekülatf para taleb adını verdğ para talebdr. Dğer br fade le, spekülatf para taleb, lerde ortaya çıkablecek fnansal fırsatları değerlendreblmek çn tutulan paradır. Bu düşünceye göre, faz oranı ne kadar düşükse, o kadar fazla sayıda yatırımcının terch tahvl satıp paraya dönmek olacaktır. Yan, çok düşük olan faz oranlarında, hemen hemen bütün yatırımcılar faz oranlarının gelecekte yükseleceğn düşünecek ve dolayısıyla bu çok düşük faz oranlarında, neredeyse herkez çn para, terch edlen servet tutma varlığı olacaktır. Bu düşünce çerçevesnde, toplam spekülatf para bakyeler taleb, Şekl 1 de gösterldğ gb br şekl alacaktır. 3

4 Şekl 1 Breysel ve Toplam Spekülatf Para Taleb Eğrler A. Lkdte Tuzağı Şekl 1 e dkkat edlrse, çok düşük faz oranlarında, yukarıda kısaca anlattığımız sebepler yüzünden (ayrıntılı açıklamalar çn EK e bakablrsnz), grafk neredeyse yatay br hal almaktadır. Çünkü bu çok düşük faz oranlarında hemen hemen bütün yatırımcılarda (breylerde) şöyle br genel kanı hakmdr: yükselecek olan faz oranları yüzünden tahvllerde meydana gelecek olan sermaye 4

5 zararının beklenen değer, faz getrsnn (kupon ödemes) üzernde olacaktır. Bu yüzden, bu düşük faz oranlarında servet, tamamen para olarak tutulacaktır, bu yüzden bu çok düşük faz oranında toplam spekülatf para taleb sonsuza yaklaşacak, talep eğrs tamamen yatık br şekl alacaktır. Keynes bu duruma Lkdte Tuzağı adı vermektedr. Lkdte Tuzağı, çok düşük faz oranlarında spekülatf para talebnn neredeyse tamamen yatık olmasıdır. 2. LM Eğrs ve Para Talebnn Faz Esneklğ Öncek bölümde Keynesç sstemde para tutmanın 3 temel güdüsünü gördük, şmd bunları br araya getrerek toplam para taleb fonksyonunu yenden yazablrz. İşlemler (muamele) taleb ve (htyat) önlem taleb gelr le poztf, faz oranı le negatf lşkldr. Paranın spekülatf taleb se, faz oranı le negatf lşkldr. Bütün bu faktörler brleştrrsek, toplam reel para balansları talebn, aşağıdak şeklde fade edeblrz: (M/P) d = L(Y,r). Fyatların değşmedğ kısa dönem durumu ele alırsak reel para taleb le nomnal para taleb arasında br fark yoktur. Dolayısıyla, Fyatların değşmedğ kısa dönemde, aşağıdak şeklde toplam para taleb aşağıdak şeklde yazılablr: 5

6 M d = L(Y,r). Burada Y gelr, r se faz oranıdır. Gelrdek artış, para talebn artırır, faz oranındak artış se para talebn düşürür. Para taleb fonksyonunu, kolaylık olması çn, aşağıdak şeklde doğrusal olarak yazablrz: M d = c 0 +c 1 Y-c 2 r c 1, c 2 >0 Yukarıdak bu fonksyon toplam para talebn düz br doğru şeklnde çzebleceğmz varsaymaktadır. Denklemdek c 1 parametres gelrdek 1 brmlk artışa karşılık para talebnde meydana gelecek artışı bze vermektedr. Dğer taraftan c 2 se faz oranında br meydana gelecek 1 brmlk artışa karşılık para talebnde oluşacak azalmayı vermektedr. Daha öncek dersmzden blyoruz k, para pyasasındak denge, reel para bakyeler (balansları) arzının reel para bakyeler (balansları) talebne eşt olması durumunda meydana gelr. Fyatların değşmedğ kısa dönem durumda, reel para arzı le nomnal para arzı (veya sadece para arzı) aynıdır. O halde LM eğrs aşağıdak şeklde yazılablr: M 0 S =M d = c 0 +c 1 Y-c 2 r c 1, c 2 >0 6

7 Burada M 0 S fades sabt br para arzı mktarını göstermektedr. Para taleb denklemnde, c 2 parametres para talebnn faz esneklğn belrlemektedr. Para talebnn faz esneklğ şöyledr: ε = dm M dr r d d Düzenlersek, şöyle yazılablr: ε = dm dr ε = c d r M r M d ( 2) d Görüldüğü gb, para talep fonksyonu üzerndek herhang br noktada, yan herhang br faz oranı ve talep edlen para mktarı bleşmnde (yan ver r ve M d çn), para taleb fonksyonunun esneklğn (yan para talebnn faz esneklğn) belrleyen etken c 2 parametresnn aldığı değerdr. Şekl 2 ve 3 te para talebnn faz esneklğnn LM eğrsnn eğm üzerndek etks gösterlmektedr. Şekl 2 de dk olarak çzlen para taleb eğrs, düşük br para taleb faz esneklğ durumunu göstermektedr. Şekl 3 le karşılaştırılırsa görülmektedr k, para 7

8 talebnn faz esneklğnn düşük olması durumunda LM eğrs görel olarak daha dk br şekl alacak, yan LM eğrsnn eğm daha yüksek olacaktır. Şekl 3 te para talebnn faz esneklğnn görel olarak yüksek olduğu durum çzlmştr. Bunun sonucunda para taleb daha yatık br şeklde gösterlmektedr. Daha yatık br para taleb eğrs, aynı şeklde daha yatık br LM eğrsne sebep olmaktadır. Şekl 2 Para Taleb Faz Esneklğnn Düşük Olması ve LM Eğrsnn Eğm 8

9 Şekl 3 Para Taleb Faz Esneklğnn Düşük Olması ve LM Eğrsnn Eğm Para taleb eğrsnn tamamen faz esnek-olmayan olduğu durumda LM eğrsnn alacağı görünüm, Şekl 4 te gösterlmektedr (yan c 2 =0 dır). Bu durum aslında, Klask Durumu, yan klask ktsadın söyledğ durumu göstermektedr. Keynezç ktsadın ters olarak, klask ktsat para talebnn faz oranına duyarlı olmadığını, yan para taleb eğrsnn tamamen faz esnek-olmayan br eğr olduğunu söyler. 9

10 Şekl 4 LM Eğrs: Klask Durum Dğer br uç durum se, para taleb eğrsnn tam esnek olduğu zaman meydana gelr. Bu durum daha önce Lkdte Tuzağı olarak anlattığımız durumdan başka br durum değldr. Tam esnek para taleb durumunda, LM eğrs tam yatay br şekl alır. Şekl 5 te düşük faz oranlarında LM eğrsnn neredeyse tam olarak yatık halde gösterlmesnn sebeb, düşük faz oranında Lkdte Tuzağı nın gerçekleşeblmes durumudur. 10

11 Şekl 5 Lkdte Tuzağı 11

12 EK. Spekülatf Para Taleb Not: Derste spekülatf para taleb konusu bu detayda anlatılmamıştır. Bu yüzden sınavda aşağıdak kısımdan sorumlu değlsnz. Bu EK, lglenenler çn (eğer varsa) konulmuştur. Para tutma talebn belrleyen en son güdüyü Keynes, spekülatf güdü olarak belrtmştr. Keynes, devlet tahvller getr getrrken ve para herhang br getr getrmezken, breylern neden şlemler ve önlem taleplernn gerektrdğnden fazla para tutukları sorusunu sormuştur. Bunun nedenn, gelecek faz oranındak belrszlk le faz oranı ve tahvl fyatları arasındak lşk olarak belrlemştr. Keynes n spekülatf talep olarak adlandırdığı bu güdüyü anlamak üzere aşağıdak örneğ düşünelm. Varsayalım k geçmşte, o zamank pyasa fyatı olan 1000 TL vererek br yıl vadel br devlet tahvl aldınız. Bu aldığınız tahvln vades geldğnde (1 yıl sonunda) ödenecek 50 TL lk br kupon ödemes olsun. Bu durumda tahvln yıl sonunda sze getreceğ faz oranı nedr? Cevap %5 tr (50 TL, 1000 TL nn %5 dr). Şmd, pyasa faz oranının %10 a yükseldğn düşünelm. Bu durumda, sze yapılacak olan kupon ödemes sabt olduğu çn 1 (50 TL), elnzdek tahvln o andak pyasa fyatı ne olur? Pyasa faz oranı %10 se, ve sze yıl sonunda 50 TL ödeme yapılacak se, elnzdek tahvl pyasada ancak 500 TL den satablrsnz, dolayısıyla, elnzdek devlet tahvlnn pyasa fyatı artık 500 TL dr (çünkü sze 1 Tahvllern yıl sonunda getrecekler ödeme mktarı kupon ödemesdr ve sabttr. 12

13 yıl sonunda ödenecek olan 50 TL, 500 TL nn %10 dur). Böylece, ktsatta çok öneml yer olan br blgye varmış oluyoruz: faz oranı le tahvl fyatı arasında ters br lşk vardır. Pyasa faz oranı yükseldğ zaman, elnzdek tahvln pyasa fyatı düşer. Örneğmze dönersek; faz oranının %10 a yükseldğ durumda alırken 1000 TL verdğmz tahvln fyatı artık sadece 500 TL dr. Bu durum, elnzdek bu tahvl pyasada satarsanız, 500 TL sermaye zararı (500 TL ye satablyorsunuz -1000TL ye aldınız=-500 TL) edeceksnz anlamına gelr. Şmd de ters durumu düşünelm. Varsayalım k pyasa faz oranı %5 ten %2 ye düştü. Bu durumda elnzdek tahvln değer artacaktır. Yıl sonunda 50 TL sabt kupon ödemes alacağınıza göre, ve pyasa faz oranı %2 olduğuna göre, elnzdek tahvl pyasada satableceğnz mktar nedr? Cevap 2500 TL dr (çünkü 50 TL, 2500 TL nn %2 sdr). O halde görüyoruz k, faz oranında olan br düşme (örneğn %5 ten %2 ye), sze önceden 1000 TL ye almış olduğunuz tahvl pyasada 2500 TL ye satma mkânı verecektr, bu da sze 1500 TL sermaye kârı getrecektr (2500 TL ye satablyorsunuz -1000TL ye aldınız=1500 TL). Özetlersek, faz oranı düşmes mevcut tahvllerde sermaye kârına neden olacaktır. Şmd, para ve tahvl çn beklenen getry belrleyelm. Para nın beklenen getrs= 0 13

14 Tahvln beklenen getrs = faz getrs (= r)+ beklenen sermaye kârı veya faz getrs (= r)- beklenen sermaye zararı Para nın beklenen getrs her zaman sıfırdır, çünkü para faz ödemes getrmez. Dğer taraftan tahvl sahbne faz getrs yaratır. Tahvln beklenen getrs şte bu faz getrsne beklenen sermaye kârının eklenmes (sermaye kârının olması durumunda) veya beklenen sermaye zararının çıkarılması (sermaye zararının olması durumunda) le bulunur. Yukarıdak tartışmaların sonucu olarak; faz oranının düşeceğn bekleyen br yatırımcı (brey) sermaye kârı beklerken, faz oranının artacağını bekleyen br yatırımcı se sermaye zararı beklentsndedr. Faz oranının gelecek düzey le lgl bu belrszlk ve sonuçları Keynes n spekülatf para taleb analznde temel noktayı oluşturur. Varsayalım k, br yatırımcı faz oranının düşeceğne nanmaktadır. Bu durumda tahvln daha yüksek br beklenen getrs vardır: sahbne hem faz getrs hem de sermaye kârı yaratacaktır (ksnn toplamı). Dğer taraftan, eğer faz oranının artacağı beklenyorsa, tahvln beklenen sermaye zararı tahvln getreceğ faz getrsnden fazla olablr. Bu durumda tahvln beklenen getrs negatf olur k böyle br durumda para terch edlen varlık olacaktır çünkü paranın beklenen getrs sıfırdır (en azından negatf değldr). Tahvl fyatlarının düşeceğ beklents (yan faz oranının yükseleceğ 14

15 beklents) le tutulan para, Keynes n spekülatf para taleb adını verdğ para talebdr. Bu noktaya kadar, para taleb le faz oranı düzeynde gelecekte olması beklenen değşmler arasındak lşky gördük. Keynes, bu lşky para taleb le faz oranı düzey arasındak lşkye ndrgemştr. Bunu yaparken varsayımı şudur: breylern normal faz oranı hakkında görel de olsa sabt br düşünceler vardır. Pyasa fyatı, onlara göre normal faz oranı olan bu düzeyn üstüne çıkarsa, faz oranının lerde düşeceğn beklerler. Dğer taraftan, pyasa fyatı, onlara göre normal olan bu faz oranının altına nerse, lerde faz oranının yükseleceğn beklerler. Burada öneml olan, her brey çn bu normal faz oranının farklı olableceğdr, bu yüzden görel br kavramdır, breyden breye (yatırımcıdan yatırımcıya) değşr. Öncelkle tek br yatırımcı çn olan breysel spekülatf para talebn düşünelm, daha sonra da bu blgler ışığında toplam spekülatf para talebn çıkaralım. Yatırımcı nn spekülatf para talebn M 2 le gösterelm. Yatırımcının nn para şlem (muamele) talebn de gösterelm. O halde, aşağıdak fadey yazablrz: M 1 le M + M M ve

16 M + B Wh Burada M, B ve Wh fadeler, sırasıyla, breyn tuttuğu toplam parayı, tahvl ve sahp olduğu servet göstermektedr. Keynes n teorsne göre, bu yatırımcının aklında br normal faz oranı vardır. Bu oranı, Şekl 1 de rn le gösteryoruz. Bu normal faz oranının üstündek faz oranlarında, yatırımcıda, faz oranının lerde düşeceğ beklents olduğu çn, bu oranlarda tahvl br varlık olarak paraya terch edlecektr. Dolayısıyla, spekülatf para taleb, faz oranı r n nn üstündek değerlerdeyken sıfır olacaktır. Dğer taraftan, paranın tahvle terch edleblmes çn tahvln beklenen getrsnn negatf olması gerektğn hatırlayınız. Tahvln beklenen getrs, sahbne getreceğ faz oranı eks beklenen sermaye zararı (veya artı beklenen sermaye kârı) olduğu çn, tahvln beklenen getrs hemen r n n altındak oranlarda negatf olmayacaktır. Çünkü tahvl br mktar faz getrs getrmektedr. Normal faz oranının altında yatırımcı faz oranının artacağını bekleyecektr, faz artışı beklents, sermaye zararı beklents demektr. Beklenen sermaye zararının br kısmını faz getrs telaf edeceğ çn, tahvln beklenen getrsnn negatf olması çn faz oranının r n den daha düşük br mktarda olması gerekecektr. Bu sayede fazde lerde oluşacak olan faz artışı ve dolayısıyla sermaye zararı tahvln getreceğ faz ödemesnden yüksek oluşacak ve bunun sonucunda negatf beklenen 16

17 tahvl getrs oluşacaktır. Bu faz oranını Şekl 1 de r c le gösteryoruz. Bu faz oranının altında tahvln beklenen getrs negatf olduğu çn yatırımcı tahvl tutmaz, dolayısıyla bu oranın altındak faz oranlarında, bu yatırımcının spekülatf para taleb Wh M olacaktır. Aşağıda örnek br hesaplama le bu durum anlatılmaya çalışılmaktadır. Bzm öncek örneğmzde, yatırımcımız kupon ödemes 50 TL olan tahvl 1000 TL ye almıştı (çünkü o sırada pyasa faz oranı %5 d). Eğer yatırımcımız %5 faz oranını kendsnn normal faz oranı olarak düşünüyorsa, faz oranı %5 n altına ndğ zaman ennde sonunda yenden %5 e çıkacağını düşünmektedr. Faz oranı %4.75 e nerse, tahvln pyasa değer 1053 TL olacaktır (yuvarlarsak). Yatırımcımız ennde sonunda faz oranının %5 e çıkacağını düşünüyorsa, bu tahvln fyatının ennde sonunda 1000 TL ye neceğ anlamına gelr. Bu faz oranında tahvl elnden çıkarıp satmazsa, faz oranı %5 e çıktığında tahvl fyatı 1000 ye neceğ çn, =-53 TL sermaye zararı oluşacaktır. Yıl sonunda tahvl 50 TL kupon ödemes getrecektr. Bu durumda tahvln beklenen getrs 50-53=-3 TL olarak gerçekleşecektr. Dolayısıyla, yatırımcımız fazler %4.75 e ndğnde (kendsnn normal faz oranı %5 se) tahvln satıp paraya çevrmezse, sonunda -3 TL zarar edecektr. Satar se, 1000 TL ye aldığı tahvl 1053 TL ye satarak 53 TL kazanmış olacak, tahvl sattığı çn kupon ödemes olan 50 TL y kaybettğnden, net olarak 3 TL kazanmış 17

18 olacaktır. Görüldüğü gb yatırımcımız faz oranı %4.75 e ndğnde tahvln satıp paraya geçecektr. Pek yatırımcımız hang faz düzeynn üstünde bu şeklde tahvln satıp paraya geçmek stemez? Bu düzey %4.76 dır. Faz oranı bu düzeye ndğnde, tahvln değer 50/0,0476=1050 TL olur. Bu oranda satarsa, 50 TL lk kupon ödemesnden vazgeçmş olacak, ama karşılığında da tahvl 1000 TL ye alıp 1050 TL olduğu zaman sattığı çn 50 TL kazanacaktır. Kazandığı mktar kaybedeceğ mktara eşttr, dolayısıyla bu oranda yatırımcı tahvln satıp satmamak konusunda kayıtsızdır. Fakat %4.76 nın üstündek br faz oranında, mesela %4.8 de tahvln değer 1042 TL olacak, tahvl satarsa 1000 TL ye alıp 1042 TL ye sattığı çn 42 TL kazanacak, fakat tahvl sattığı çn 50 TL lk kupon ödemesnden olacağı çn -8 TL zarar etmş olacaktır. Dolayısıyla, yatırımcımız, eğer fazlern sonunda %5 e yükseleceğne nanıyorsa (başka br fadeyle, kendsnn nandığı normal faz oranı %5 se, r n =0.05), faz oranları %4.8 e ndğnde tahvln satıp paraya geçmez. Eşk faz oranı, demn de gösterdğmz gb %4.76 dır ( r c =%4.76). Eğer pyasa faz oranı %4.76 nın altına nerse bu yatırımcı tahvln satıp paraya dönüştürecektr. Dolayısıyla bu yatırımcı faz oranı %4,76 nın altına ndğnde para olarak tutmadığı bütün varlıklarını yan bütün tahvllern ( B = Wh M1) paraya çevrecek, ve böylece Wh M 1 mktarında breysel spekülatf para taleb oluşturacaktır. 18

19 Şekl 1 de örnektek durum genel olarak gösterlmektedr. Normal faz oranı ( r n ) le eşk oran ( r c ) arasında para taleb sıfırdır, çünkü bu aralıkta yatırımcı fazlern yükseleceğn düşünmesne ve bunun da tahvl fyatlarını düşüreceğne nanmasına rağmen, tahvln getreceğ faz getrs (kupon ödemes), tahvl fyatında oluşacak olan düşmeden kaynaklanacak sermaye kaybından daha fazla olacağı çn, bu aralıkta yatırımcı servetn tahvl olarak tutmayı yeğleyecektr. Keynes e göre her breyn normal faz algılaması ve dolayısıyla spekülatf para taleb le faz arasında kurdukları lşk farklıdır. Fakat faz oranı ne kadar düşükse, o kadar fazla sayıda yatırımcının terch tahvl satıp paraya dönmek olacaktır. Yan, çok düşük olan faz oranlarında, hemen hemen bütün yatırımcılar faz oranlarının gelecekte yükseleceğn düşünecek ve dolayısıyla bu çok düşük faz oranlarında, neredeyse herkez çn para, terch edlen servet tutma varlığı olacaktır. Bu düşünce çerçevesnde, toplam spekülatf para bakyeler taleb, Şekl 1 de gösterldğ gb br şekl alacaktır. Kaynakça Macroeconomcs, Froyen,

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1

Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı 1 221 Eğtmde ve Pskolojde Ölçme ve Değerlendrme Dergs, Yaz 2012, 3(1), 221-229 Çok Boyutlu Madde Tepk Kuramı 1 İbrahm Alper KÖSE * Abant İzzet Baysal Ünverstes Özet Eğtm ve pskolojde test alanların verdğ

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI

DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DıŞSAL NÜFUS ARTIŞI VE BAGIMLlLlK ORANI DEGlşMELER* Dr. ülkü POLAT L'teratürde toplam nüfusun br kesm olan şgücü çeştl yönleryle genş ölçüde tartışılma olana~ bulmuş olmasına karşın toplam nüfusa oranı,

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT

Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT RİSK VE GETİRİ Yrd. Doç. Dr. Atılım MURAT 1 İçerik Risk ve Getiri Sistematik Risk ve Beta Varyans ve Standart Sapma Kovaryans ve Korelasyon Modern Portföy Teorisi Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli Sharpe,

Detaylı

10.1 Enflasyon: Tanımı, Ölçülmesi, Maliyeti

10.1 Enflasyon: Tanımı, Ölçülmesi, Maliyeti Bölüm 10 Para ve Enflasyon Bu bölümde, para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki incelenecektir. Öncelikle enflasyonun tanımı, hesaplanması ve enflasyonun maliyetleri konularından bahsedecek, sonra da monetarist

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

CENGİZ YILMAZ İŞLETME 2-3 İNGİLİZCE DERSİ ÇEVİRİSİ ÇEVİREN: HALİLCAN ATİK. İlk İlkeler

CENGİZ YILMAZ İŞLETME 2-3 İNGİLİZCE DERSİ ÇEVİRİSİ ÇEVİREN: HALİLCAN ATİK. İlk İlkeler CENGİZ YILMAZ İŞLETME 2-3 İNGİLİZCE DERSİ ÇEVİRİSİ ÇEVİREN: HALİLCAN ATİK İlk İlkeler Para hakkında yazarken teknik terimlerden tamamen kaçınamazsınız. En basit dönem ve fikirlerin başında bunlarla uğraşılması

Detaylı

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin.

B. Varantlarda Likidite 36 IV. Varantlar mı Opsiyonlar mı?..37 V. Özet..39. Varant Hakkındaki Bilgilerimizi Test Edelim.40 Cevap Anahtarı.46 Dizin. İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 I. Varant Nedir?.4 A. Varant Türleri 6 B. Varant Fiyatı Neye Dayanır?.6 II. III. 1. Dayanak Varlığın Fiyatı 6 2. Vadeye kalan Gün Sayısı (VKGS).7 3. Örtük Oynaklık..7 4. Faiz ve Temettü

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi Doç. Dr. Mete Doğanay rof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hisse senedi ile ilgili temel

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı