KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK"

Transkript

1

2

3 Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf mücadelesinde, çalýþma konusu nesnel þartlarýn kendisidir. Devrimin yönelmesi gereken nokta tam da burasýdýr. Koþullarýn devrimci deðiþimi proletarya için temel bir hedeftir. Sermayenin varlýk koþulu ücretli emek sömürüsüdür. Sermayenin asýl elde etmek istediði iþçinin karþýlýðý ödenmemiþ artý-emeðidir, artý-deðerdir. Sermaye asýl olarak artý-emeðe komuta eder. Kapitalistin sermaye üretim süreci için hiçbir karþýlýk ödemeden cebe attýðý artý deðeri üretmesi, ancak bunun koþullarýnýn yaratýlmasýyla olanaklý olur. Bu, ücretli-emek sistemi demektir. Ama emekçinin ücretli-emekçi durumuna gelebilmesi için, her þeyden önce, bunun koþullarýnýn oluþmuþ olmasý gerekir. Sermaye üretiminin önkoþulu, emekçinin üretim araçlarýndan uzaklaþtýrýlmasý, yani emeðin, kendi nesnel þartlarýndan ayrýlmasý; kapitalistin mülkiyetine geçen bu üretim araçlarýnýn, emek karþýsýna baðýmsýz olarak çýkmasýdýr. Üretim araçlarý, emek karþýsýnda baðýmsýz bir varlýk kazanmadan, emeði sindirme araçlarý haline gelmeden, sermaye niteliðini kazanamazlar. Makine vb. üretim araçlarýna sermaye niteliðini veren þey bu araçlarýn emeðin karþýsýnda, baþkasýnýn mülkiyetinde bir güç olmalarý ve canlý-emeði sürdürebilme özelliðini kazanmýþ olmalarýdýr. Donmuþ emekten yani geçmiþ emekten baþka bir þey olmayan üretim araçlarýnýn iþçiye yabancýlaþmasý, kapitalizm ilerledikçe daha da derinleþir. Emeðin araçlarý emeði sömürme araçlarýna dönüþmüþtür. Sermaye üretimi kendi üretim koþullarýný sürekli hale getirir; ya da bu koþullarý yeniden üreterek varlýðýný sürdürebilir. Kapitalizm toplumsal bir sistemdir. Belli bir ekonomik temeli; bu ekonomik yapýnýn þekillendirdiði belli bir toplumsal iliþkileri ve toplumsal iliþkilerine denk gelen estetik, sanat, kültür, felsefi ve ideoloji biçimleniþi vardýr. Bunlar, bir bütün oluþturur. Toplum burada da, insan ile doða ve insan ile insan arasýndaki bütünlüklü iliþkiler demektir. Toplum sanýldýðý gibi, doðadan kopuk bir organizma deðildir; doðal temelleri olmayan toplum yoktur. Toplumun temeli maddi üretimdir. Maddi üretim ise emeðin ve doðanýn karþýlýklý olarak birlikte katýldýðý bir süreçtir. Yalnýz, insan doða ile iliþkilerini belli bir toplum biçimi altýnda sürdürür. Bu demektir ki, insanla doða arasýndaki iliþkilerin bugünkü halini deðiþtirmek için, var olan toplumsal biçimi deðiþtirmek gerekiyor. Toplumu deðiþtirmek için, öncelikle, toplumun, insanýn doða ile iliþkilerini de kapsayan bir bütünlüklü iliþki olduðunu görmemiz gerekiyor. Toplumsal iliþkiler içindeki insan, faal insan koþullarýn ürünü olduðuna göre, o zaman yapýlmasý gereken bu koþullarý deðiþtirmektir. Sýð görüþler, iþin temeline inmeden, üretim koþullarýný deðiþtirmeden, bunun sonuçlarýyla uðraþýr. Oysa ki her türden toplumsal iliþkinin temeli olan üretim biçimi kendi sonuçlarýný durmadan yaratýr. Örnek vermek gerekirse, devamlýlýk gösteren sýnýf çatýþmalarý, son tahlilde hep ayný temelden, ekonomik koþullardan kaynaklanýyor. Ekonomik temeli varoldukça sýnýf mücadelesi, politik mücadele, politik egemenlik olacaktýr. O halde sosyalizm mücadelesi, kapitalist sistemin bu ya da þu yanýna yönelmekle sýnýrlanamaz. Sorun mevcut toplumsal sistemi yýkýp, onun yerine baþka bir þüphesiz daha i- leri olan- toplumsal sistem kurmaktýr. Meselenin temellerine kadar inemeyenler, toplumsal sistemi bütünlüklü olarak hedeflemeyenler, ne yaparlarsa yapsýnlar mevcut düzenin sýnýrlarý içinde kalýrlar. Kapitalist sistemde, emekçilerin ekonomik yaþamý ne denli iyileþtirilirse iyileþtirilsin, yine de bu sýnýfýn bireyleri kendilerini çok yönlü geliþtiremezler. Bunun önündeki temel engel, ekonomik statüleridir. Sorun ekonomik olanaklar sorunudur. Sýnýflý toplumlarda, ekonomik olanaklar toplumun tüm üyelerince ayný ölçüde kullanýlmaz. Zaten sýnýf ayrýmýnýn temeli bu ekonomik gücün bir sýnýfýn (egemen olanýn) elinde toplanmasýdýr. Tüm ekonomik zenginlik, bu zenginliði yaratan sýnýfa yabancýlaþmýþ ve onun karþýsýna geçmiþ biçimde, egemen sýnýfýn mülkiyetindedir. Ve ancak bu sýnýfýn yararýna kullanýlýr. O halde, çok açýktýr ki; mevcut koþullar devam ettikçe, egemen sýnýfýn bireyleri, bunun sonuçlarýndan sonuna kadar istifa edecektir; emekçi sýnýftan insanlar ise yokluk ve yoksunluk içinde kalacaktýr. Yine buradan çýkaracaðýmýz sonuç, her bireyin, sahip olduðu potansiyeli serbestçe açýða çýkarmasý (serpilip sergilemesi) ve niteliklerini geliþtirmesi, yani tam olarak geliþtirebilmesini saðlayan olanaklarý yaratan koþullar oluþmuþsa gerçekleþebilir. Koþullar meselesi burada karþýmýza çok çarpýcý biçimde çýkýyor. Koþullarýný insanileþtirilmesi, insanlarýn kendilerini özgürce ve çok yönlü geliþtire- 62. Sayý / 1-15 Mart

4 Baþyazý Yeni Evrede cekleri koþullarýn yaratýlmasý, sosyalizmin temel hedefidir. Kapitalist üretim þartlarý duraðan deðildir; sürekli bir deðiþim ve alt-üst oluþ içindedir. Kapitalist üretimin bir ö- zelliðidir: kendisini sürekli deðiþtirerek ve geliþtirerek varlýðýný devam ettirebilir. Ekonomik temeldeki bir ilerleme, büyük ve küçük üreticiler kitlesinin mülksüzleþtirilmesi ve yoksullaþtýrýlmasýyla sonuçlanýr. Ve dönüp bakýldýðýnda u- lusun zenginliði denen þeyin bir grup insanýn zenginliði haline geldiði, arkada ise büyük düþkünler, iþsizler, açlar, kitlesi býrakýldýðý görülecektir. Kapitalist merkezileþme, toplumsal yýkým ve çözüþme ile birlikte ilerleyebilir ancak. Tüm insani koþullarý yýkmasý ve çürütmesi kapitalizmin daimi bir eðilimidir. Ekonomik ve toplumsal þartlarýn deðiþmesi en sonunda öyle bir noktaya ulaþýr ki, bu noktada emekçi kitlenin varolan koþullara karþý ayaklanmasý kaçýnýlmaz olur. Kapitalizm yaþam koþullarýný emekçi kitleler için öylesine çekilmez hale getirdi ki, tüm emekçiler bu insanlýk-dýþý þartlarda yaþamayý artýk kabul etmeyecekleri bir duruma geldiler. Üstelik kapitalizm ayakta durdukça, yaþam koþullarýnýn insanlýk dýþý yönü daha bir derinleþiyor. Kitleler mevcut koþullarý deðiþtirmek istiyor. Bu deðiþme isteði bir zorunluluðun sonucudur. Böyle bir zorunluluk olmadan kitleler mevcut koþullarý kolay kolay terk etmezler, yaþam þartlarýný deðiþtirme zorunluluðu bir dizi tarihsel geliþmenin sonucunda gündeme gelir. Yani bu deðiþimin tarihsel þartlarýnýn oluþmasý gerekiyor. Kapitalizmin evrimi bu þartlarý adým adým oluþturmuþtur. Tüm bu geliþmelerin sonucu, kitleler yaþam koþullarýný deðiþtirmek, þartlarý insanileþtirmek için sürekli eylem halindedir. Geniþ kitleler, sýð düþünen sosyalistlerden farklý olarak, esas olanýn þartlarý deðiþtirmek olduðunun bilinciyle hareket ediyorlar. Koþullarý deðiþtirme ya da ayný anlama gelmek üzere koþullarý insanileþtirme, dünyayý deðiþtirme temelinde, komünist hareket için merkezi bir sorundur. Toplumsal iliþkileri doða ile karþýlýklý iliþki olarak anlarsak, kapitalizmin tüm yaþam kaynaklarýný kuruttuðunu göz önünde tuttuðumuzda, mevcut koþullarý deðiþtirmenin yaþamsal bir sorun olduðu kendiliðinden anlaþýlýr. Emekçi sýnýfýn kapitalizme karþý alacaðý her önlem, baþka önlemleri de gerektirdiði için, önlemleri bütünlüklü olarak ele almak zorunluluðu açýkça anlaþýlýr. O halde Toplumsal iliþkiler içindeki insan, faal insan koþullarýn ürünü olduðuna göre, o zaman yapýlmasý gereken, bu koþullarý deðiþtirmektir. Sýð görüþler, iþin temeline inmeden, üretim koþullarýný deðiþtirmeden, bunun sonuçlarýyla uðraþýr. Oysa ki her türden toplumsal iliþkinin temeli olan üretim biçimi kendi sonuçlarýný durmadan yaratýr. Örnek vermek gerekirse, devamlýlýk gösteren sýnýf çatýþmalarý, son tahlilde hep ayný temelden, ekonomik koþullardan kaynaklanýyor. Ekonomik temeli varoldukça sýnýf mücadelesi, politik mücadele, politik egemenlik olacaktýr. devrimci komünist program eski toplumsal sistemi temelleriyle birlikte dönüþüme uðratmayý hedeflemelidir. Bu dönüþüm artýk ertelenemez pratik bir görev haline gelmiþtir. Teori ile pratik arasýnda; temel hedef ile güncel görevler arasýnda bir bütünlük, bir iç tutarlýlýk olmalýdýr. Ortalama sol da görüþlerinde, bilimsel sosyalizmden ödünç olarak toplumun dönüþümüne (sosyalizme) yer verir. Fakat, bu hedefi bilinmez bir geleceðe erteler. Güncel taktiklerini tamamen kapitalizmin yýrtýðýný, söküðünü o- narma üzerine kurar. Kýsmi sorunlarla uðraþma, kerte kerte yol alma, halk kitlelerini reform hayaliyle oyalama iþte ortalama solun gerçek programý budur. Bu yüzden onun teori-pratiðine, sosyalizmin teori-pratiði demek çok güç. Onlarda, baþtan sona olan þey oportünizmdir; kitleleri varolan þartlar içinde tutmadýr. Oportünizmin izlediði çizgiye genel olarak baktýðýmýzda bunu rahatlýkla tespit edebiliriz. Sermaye emeði ve doðayý birlikte, ayný anda boyunduruk altýna alýr. Ýkisini de ayný anda boyunduruk altýna almadan sermaye olarak kendini geniþletme sürecini gerçekleþtiremez. Üretim süreci ayný zamanda bir yeniden-üretim sürecidir. Bu ise emek ile doðanýn sürece ayný anda katýlmalarýný gerektirir. Fakat sermayenin yeniden üretim süreci, geniþletilmiþ yeniden üretim sürecidir. Sermaye geniþletilmiþ yenidenüretim sürecini tamamlayamadan varlýðýný sürdüremez. Bu i- se, varolan doðal þartlarý her seferinde zorlayarak gerçekleþebilir. Maddi üretimi sonuna kadar götürmek için doðal koþullarý iyice zorlamak kapitalizmin bir eðilimidir. Demek ki, kapitalizm kendini geniþletmek için, emeði ve doðayý her defasýnda daha büyük ölçüde tahrip ediyor. Bu durumda, emeðin ve doðanýn kurtuluþu birlikte gerçekleþmesi gereken bir süreç haline gelmiþtir. Devrimi zorunlu yapan yalnýzca toplumsal nedenler deðildir; ayný zamanda doðal nedenler de var. Ýnsan ne kadar koþullarýn ürünüyse, koþullarda o kadar insanýn ürünüdür. Ýnsan ekonomi ve toplumsal koþullar karþýsýnda edilgen deðildir. Aksine, son derece aktiftir; koþullarý doðmuþ olan þartlarý deðiþtirebilir. Verili tarihsel koþullarda kendi tarihini kendisi yapar. Ýnsanlýk, sömürünün olmadýðý yeni bir tarihi süreci baþlatacak bilince ve kararlýlýða sahiptir. C.DAÐLI Sayý / 1-15 Mart 2006

5 Yeni Evrede Filistin FÝLÝSTÝN DEVRÝMÝ 62. Sayý / 1-15 Mart 2006 Ortadoðu da hesaplar her geçen gün daha karmaþýk hale geliyor. Hamas ýn seçimleri kazanmasýnýn ardýndan kýzýþan diplomatik savaþ, Irak ta yoðunlaþan çatýþmalar, týrmanan Ý- ran krizi, Suriye ve Lübnan daki geliþmelerle alanýný geniþletiyor. Dengeler çok hýzlý deðiþiyor. Filistin de girilen yolun ne anlama geldiði üzerinde daha önce durmuþtuk. Hamas ýn niteliði, rolü ve onu bekleyen olasý sonu ele almýþtýk. Öyle görünüyor ki bu çeliþkiler yumaðý içinde Hamas, verili Direniþ Hareketi rolünü bir süre daha oynayacak. Ve gerçek kimliðine uygun yönelimi, ancak taþlar yerine oturduktan sonra belirginleþecektir. Ve bu yönelim uðursuz bir yönelimdir. Her karþý devrim hareketi gibi devrimin tüm izlerini silmeye çalýþacaktýr. Emperyalistlerin, Ýsrail siyonizminin ve bölge gericiliðinin ortaklaþtýklarý temel hedef her zaman Filistin Devrimi nin derinleþen toplumsal içeriðini engellemek oldu. Hamas ýn bizzat kendisi bu çabalarýn ürünüdür. Bu örgütün varlýk gerekçesi Filistin halkýnýn özgürlüðü deðil, Filistin devriminin toplumsal derinliðinin budanmasý, Filistin toplumunun yarým asýrý bulan devrimci alýþkanlýklarýnýn, devrimci kimliðinin, devrimci kültürünün dinsel gericilik içerisinde çözünmesi, aþýnmasýdýr. Uluslararasý karþý-devrimci güçler, Hamas a dayanarak devrimci hareketlerin Filistin toplumunda yarattýðý tüm izleri silmek istiyor. Hamas ýn bu uðursuz rolü ne yazýk ki ne Filistin devrimci hareketi tarafýndan, ne de uluslararasý devrimci hareket tarafýndan kavranabildi. Kavranamadý çünkü Hamas Ýkinci Ýntifada nýn önemli bir gücüydü. Böylece öne çýkan bu örgütün direniþ hareketi kimliði oldu. Filistin toplumunda devrimci hareketin çok köklü izleri var. Filistin halký özgürlüðünden, devrim hakkýndan, intifadasýndan hiç vazgeçmedi. Her türlü baskýya, katliama, komploya raðmen bu isteðini hep canlý tuttu. Savaþtý. Kýrýlmasý gereken, belleklerden tamamen silinmesi gereken, uyuþturulup unutturulmak istenen iþte bu köklü izlerdir. Ve Hamas için asýl tehlike ne Ýsrail den, ne ABD ve diðer emperyalistlerden, ne de Arap gericiliðinden geliyor. Onun için asýl tehlike Filistin devrimci hareketinin yarým asýrlýk mücadelesinin yarattýðý hakim kültürdür. Hamas asýl olarak bu cephede savaþacaktýr. Seçimlerde direniþ hareketi kimlikli karþý-devrimin zafer kazanmasýyla büyük oyun baþlamýþtýr. Hamas seçimleri kazandýðýnda papazlar ve cellatlar devreye girdi hemen. ABD ve Ýsrail cellat olarak tavýr belirlerken, Arap gericiliði papaz rolüne soyundu bile. (Bu arada TC, kendi dýþýndaki bu büyük o- yunun aktörü olma adýna ürkek bir a- dým atarak Halid Meþal ile görüþtü ve aðzýnýn payýný aldý.) Hamas ý baþtan reddedip yardýmlarý kesme tehditleri bir yandan, onu muhatap olarak kabul edip Ýsrail i tanýyýn, silahlarý býrakýn çaðrýlarý diðer yandan. Hamas ise bölge gericiliðinden destek arayarak þimdilik direniþ hareketi kimliðine sarýlýyor. Sarýlmak zorunda. Koþullarýn, çatýþmalarýn bunca sert olduðu bir coðrafyada aksi yönde a- týlacak bir adým kesinlikle onun sonu olur. Hamas, Filistin de uzlaþmaz görünmeden, silaha sarýlmadan bugünkü etkiyi saðlayamazdý. Hamas ýn zamana ihtiyacý var. Devrimci deðerleri, devrimin izlerini dinsel motifler içinde çözündürüp aþýndýrmak için, o izleri yok etmek için zamana ihtiyacý var. Ve bu süre zarfýnda halk i- çindeki desteðinin devamýný saðlamasý gerekiyor. Silahlarýndan arýnmýþ bir Hamas, yani direniþ hareketi kimliðinden soyunmuþ bir Hamas, tüm etkisini bir anda yitiriverir. Toplumun devrimci geleneði yok edilmeden atýlacak böyle bir adým, toplumun ve hareketin dýþýna sürüklenmek demektir. El-Fetih örneði tüm canlýlýðý ile ortada duruyor. Öte yandan uluslararasý politikanýn tüm çeliþkileri yansýmasýný doðrudan Filistin in siyasi aktörlerinde buluyor ve bulmaya devam edecek. Emperyalist burjuvazi bunu sadece Filistin için deðil, üzerinde Filistin Devriminin derin etkileri olan baþka devrimci hareketlerin bulunduðu topraklar için de planlamýþtýr. Filistin Devrimi, sadece Ortadoðu ya deðil, dünyanýn bir çok bölgesine devrimci mücadele için ilham kaynaðý oluyor. Onun güçten düþürülmesi, dünyanýn bir çok yerindeki devrimci hareketleri etkileyecektir. Akýþ elbette yataðýný bulur. Her siyasal güç eninde sonunda kendi gerçek rengine uygun konumlanýþýný gerçekleþtirir. Hamas ýn iktidarý bir tehlikedir. Orasý kesin. Devrim için, devrimin toplumsal kökleri için bir tehlike. Ama devrimci uyanýklýk ve tarihsel akýþ bu tehlikenin bertaraf edilmesini saðlayacaktýr. Yürünen yollar, oynanan roller son noktasýna kadar izlenmeden Filistin Devrimi nin sýnýfsal rengi belirgin olarak öne çýkmayacak. Dünyanýn bu en çeliþkili coðrafyasýnda yaþamýn akýþý çok hýzlý, ama bir o kadar da farklý çeliþkilerle örtülenmiþ vaziyette. Olgularýn bu örtünün karartýcýlýðýndan sýyrýlýp kendini yalýn veya herkesçe anlaþýlýr olarak ortaya koymasý bu açýdan zaman alýyor. Yaþamýn katý gerçekleri, örtüleri, perdeleri bir bir indirdiðinde, devrim kendi yolunda yürüyüþünü hýzlandýracaktýr.r YOLUNA DEVAM EDECEKTÝR 5

6 Din Yeni Evrede DÝNE VE DÝNCÝ HAREKETE Bir anda gündemi boydan boya kaplayan Karikatür Krizi, baþka þeyler yanýnda, ortalama Sol un dine yaklaþým konusundaki kafa karýþýklýðýný ve tutarsýzlýðýný da ortaya çýkardý. Ortalama sol hareketin olaylarýn geliþiminden devrimci sonuçlar çýkarmasýný zaten beklemiyorduk, ama Saadet Partisi yle ayný noktaya düþülmüþ olmasý, bu konuda gelinen aþamanýn ne kadar tehlikeli olduðunu gösteriyor. Karikatür Krizi nin emperyalizm tarafýndan bilinçli olarak çýkarýldýðý artýk herkesin malumu. Emperyalist-kapitalist sistem, sýnýfsal çeliþkilerin üzerini örtmek, insanlarýn dikkatini esas olan emek-sermaye çeliþkisinden baþka yönlere çekmek amacýyla bu yapay kriz i çýkardý. Ne zaman Avrupa ya da ABD de iþçi sýnýfý eylemleri yükseliþe geçse emperyalistler, gericilik ve þovenizmi körükleyerek bunun önüne geçmeye çalýþýyorlar. Çeliþkileri dinsel temelde derinleþtirerek iþçi sýnýfý ve e- mekçileri bölmeye çalýþýyorlar. Dünyanýn her tarafýndaki proletaryanýn kendi kýzýl bayraðý altýnda toplanmasýný engelleyebilmek için dinsel önyargýlarý körüklüyorlar. Buna karþýlýk inanca saygý adý altýnda kitlelerin en geri yanlarýyla buluþanlara; bir gericilikten kaçacaðým derken ayaklarý üzerinde durmayý beceremeyip baþka bir gericiliðin kucaðýna düþenlere ne demeli? Olaylarýn geliþiminden sýnýflar mücadelesinin gerçek içeriðine uygun sonuçlar çýkarmak yerine burjuvazinin oluþturduðu gündeme angaje olmak, ortalama sol için bir yazgý halini almýþtýr. Özellikle bu olayda ortalama sol un dinci-gerici hareketle ittifak sevdasý depreþmiþ, derhal müslümanlardan özür dilenmelidir 6 KARÞI TUTUMUMUZ NE OLMALI? disturlarý ortalýðý kaplamýþtýr. Ortalama solun din konusunda gerici bir tutum benimsediðini biliyoruz. Öyle ki, bu bazýlarý tarafýndan dergi ve gazetelerinde onlara, onlarýn eylemlerine yer vermeye kadar vardýrýlmýþtýr. Gözlerinin önünde süren Ölüm Orucu Eylemi ni küçük haberciklerle geçiþtirenler, açlýk grevine baþlayan ÝBDA- C lilerin eylemlerini ilk sayfalarýndan vermekte bir sakýnca görmemiþlerdir. Özgür-Der le, Mazlum-Der le ortalama sol hareketin flörtüne bakanlar ne demek istediðimizi daha iyi anlayacaklardýr. Elbette iþçi sýnýfý ve emekçi halklarýmýz bunlarý görmüyor, kavramýyor deðildir. Aksine halklarýmýz bir zamanýn eli kanlý faþistleriyle, Maraþ larý, Çorumlarý, Sivaslarý yaratanlarla ayný güzergahta kolkola yürüyenleri görüyor ve bir kenara not ediyor. Bir yandan Avrupa için dinsel gericilik hortladý diyeceksin, bir yandan da Türkiye de dincigericilerle ittifak yapacaksýn. Bu ne perhiz bu ne lahana turþusu! Bu çok a- çýk bir ikiyüzlülük! Üstelik Türkiye de dinci-gerici hareket her zaman anti-komünistliði ile nam salmýþtýr. Ama ne gam! Bizim ortalama sol hareketimiz, geçmiþe sünger çekip bugün pragmatist politikalar izlemeyi marifet sanýyor. Türkiye de din her zaman devlet dini; devlet de her zaman din devleti olmuþtur. Dinsel gericilik, daima insanlarýn beynini uyuþturmanýn, onlarý komünistlere ve devrimcilere karþý en aþaðýlýk ön yargýlarla donatmanýn aracý olmuþtur. Bugün hala sýnýflar mücadelesinin önünün kesilmesinde emek-sermaye çeliþkisinin üzerinin örtülmesinde etkin bir araç olarak kullanýlmakta, bizzat devlet eliyle örgütlenmektedir. Sosyalist sistemin yayýlmasýný önlemek 62. Sayý / 1-15 Mart 2006 için emperyalistlerin geliþtirdikleri Yeþil Kuþak projesinin figüranlarýnýn kimler olduklarý biliniyor. Siyasal islamcý denilen akýmlar bu uðursuz görevin yýllarca gönüllü militanlýðýný yaptýlar. Dünya emekçi halklarý bugün emperyalizme karþý savaþlarýnda daha ileri bir mevzide deðillerse bunun birinci dereceden sorumlusu, ortalama solun bugün kolkola yürüdüðü iþte bu figüranlardýr. Her zaman her yerde þimdi sýrf gavura alarji duyduklarý için karþýymýþ gibi göründükleri emperyalistlerle iþbirliðine hazýr olan bu din simsarlarýdýr. Geçmiþte olduðu gibi bugün de insanlarýn kaderciliðe, þükürcülüðe sevk edilmesi hep din eliyle olmaktadýr. Burjuvalarýn gönüllü uþaklarý sabah-akþam televizyonlardan gazetelerden insanlara kaderlerine boyun eðmeleri, büyük bir tevekkülle, bu dünyada elde edemedikleri þeyleri öbür dünya da alacaklarýna inanmalarý vaaz ediyorlar. Ýnsanlar dinsel dogmatizmle uyuþturuluyorlar ve gerçek kurtuluþlarýnýn nerede olduðu gözlerine indirilen bu kalýn perde ile engelleniyor. Tam da Marx ýn dediði gibi din ruhsuz dünyanýn ruhu, ezilenlerin iç çekiþi, kitlelerin afyonu görevini ifa ediyor. Ekonomik ve toplumsal yaþamda kendilerine yer bulamayan geniþ kitleler, dinin kendilerine vaad ettikleriyle avutulmaya, sakinleþtirilmeye çalýþýlýyor. Hatýrlanacaktýr, 2001 de Arjantin de ayaklanma baþladýðýnda herkes Acaba Türkiye, Arjantin olur mu? sorusunu sorarken Demirel yýllarýn deneyimi ile olmaz demiþti; bizim insanlarýmýz harama el uzatmaz. Ýþte bu halkýn dinsel yargýlarla nasýl zehirlenmek istendiðinin en açýk göstergesidir. Marx, bu tehlikenin farkýna yýllar önce vardýðý için gerçek eleþtiri dinin eleþtirisiyle baþlar demiþtir. Din eleþtirilmeden, dinsel dogmalarla insanlarýn beyninin uyuþturulmasýna izin verilerek, hele hele dinci hareketi anti-emperyalist, anti-kapitalist vb. görüp onlarla ayný kulvarda yürüyerek devrim sürecini geliþtirmek, kitleleri devrimci iktidara yöneltmek mümkün deðildir. Proletaryanýn devrimci sýnýf partisi, bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra

7 Yeni Evrede Din da dinsel ön yargýlara karþý mücadele etmelidir. Proletaryanýn dünya görüþünü, diyalektik ve tarihsel materyalizmi yani bilimsel sosyalizmi durup dinlenmeden insanlara anlatmalýdýr. Din bilimsel sosyalizmi savunan bir siyasi yapýda kiþinin kendi özel durumu olarak deðerlendirilemez. Ýnanç özgürlüðü ya da inanca saygý adýna dini propaganda yapýlmasýna izin verilmesi iþçi sýnýfý ve emekçileri dinsel gericiliðin kuþatmasýna göz yummak demektir. Proletaryanýn devrimci sýnýf partisi, bir yandan ortalama sol hareketin din konusundaki ikiyüzlü tutumunu teþhir ederken bir yandan da dinin materyalist eleþtirisini yapmalýdýr. Bu sürekli ve uzlaþmaz olmalýdýr. Ancak asla unutulmamasý gereken konu sýnýfsal çeliþkilerin her zaman ön planda tutulmasýdýr. Örgütlenme yapýlýrken çeliþkilerin dini yönden derinleþmesine izin verilmemelidir. Ýnsanlarla lüzumsuz din tartýþmalarýna girilerek, asýl anlatýlmak istenen u- nutulmamalý, din tartýþmasýnýn insanlara kapitalizmin neden bir devrimle yýkýlmasý gerektiðini anlatmamýzýn önünü kesmemesi gerekir. Türkiye de halklar açýsýndan islamiyetin tarihi zulmün tarihidir ayný zamanda. Gayri Müslimlere Osmanlýdan bugüne yapýlan baskýlar resmi tarih kitaplarýnda yer almamýþ ve gerçek baþ aþaðý gösterilmiþtir ama bu baskýlarý yaþayanlarýn toplumsal hafýzasýnda hala canlýdýr. Alevi halkýn Osmanlý dan günümüze yaþadýðý baský ve katliamlar hep din eliyle yürütülmüþtür. Egemen devlet dini, kendi dýþýndakilere yaþama þansý tanýmamýþtýr. Bunun yaný sýra insanlarý mezhepsel kökenlerine göre ayrýþtýrarak sýnýf hareketini bölmeye çalýþmýþtýr. Komünist hareketin geliþimi din e- liyle engellenmeye çalýþýlmýþtýr. Komünizmle Savaþ Dernekleri dinci gericilerin baþlýca savaþ arçlarý olmuþtur. Bütün bunlar bilindiði halde dine ve dinci harekete karþý tolerans göstermek, halkýn bunlara karþý duyduðu öfkeyi tavsatmak halkýn kapýdan kovduðu, evine adýmýný attýrmadýðý dinsel gericiliði, ortalama sol un kendi eliyle bacadan içeri sokmasý anlamýna gelecektir. Bir kez daha vurgulamalýyýz ki, din, kitlelerin afyonu ise onun panzehiri bilimsel sosyalist dünya görüþüdür. Afyonun kökünü çapalamak, kitlelerin en geri bilinçlerine seslenmek devrimcilerin, komünistlerin iþi olamaz bunun yerine yapýlmasý gereken kitlelerin diyalektik ve tarihsel mataryalist felsefeyle e- ðitilmesidir. Proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin din ve dinci hareket karþýsýndaki tutumu, saða sola çekiþtirilmeyecek denli nettir. Hiçbir zaman dinci gericilerle ayný kulvarda olunmamýþtýr. Her zaman bu konuda ilkesel bir tutum takýnýlmýþ ve bunun için gerektiðinde ortalama sol dinci hareketle ayný platformlarda baþbaþa býrakýlmýþtýr.kurtuluþun yüreði olacak proletarya, kendisini insanlýðýn ulaþtýðý en ileri dünya görüþüyle bilimsel sosyalist felsefeyle donatmalý ve dinsel dogmalara ve dinci harekete karþý mücadeleyi kararlýlýkla sürdürmelidir.r KÜRT HALKI SERHILDANLARA YÖNELÝYOR 23 Þubat ta Mardin Dargeçit te Türk ordusunun gerillalara karþý kimyasal silah da kullandýðý çatýþmalar yaþandý. Yedi HPG gerillasý öldü. Son MGK toplantýsý aslýnda devletin saldýrganlýðýnýn artacaðýný gösteriyordu. Newroz yaklaþtýkça, Kürt halkýnýn serhýldanlara yönelmesinden korkan devlet uyguladýðý þiddeti vahþet düzeyine çýkardý. Barýþ ve uzlaþma söylemlerine raðmen çatýþmalar týrmanmaya devam etti. Çatýþmada ölen gerillalardan Ergin Ekinci nin cenazesi A- med e (Diyarbakýr) getirildi. Cenaze töreni devletin baskýlarýnýn artýk kesinlikle bir iþe yaramadýðýnýn, Kürt halkýnýn özgürlük yolunda kesin kararlý olduðunun göstergesi oldu. Törene onbin kiþi katýldý. Halk kendi özgürlük savaþçýsýný baðrýna basýyordu. Bu devlete açýk bir meydan okumadýr. Mücadele, özgürlük ve savaþ doðrultusunda ortaya konan görkemli bir iradedir. Her türlü baskýya, teröre, katliama raðmen Kürt halký devletin karþýsýna çýkmýþ ve kendi evladýný baðrýna basmýþtýr. Devlet güçleri törene acýmasýzca saldýrdý. Panzerler, gaz bombalarý, joplar, silahlar... JÝTEM elemanlarý yakaladýklarý çocuklarý kalaslarla dövdü. Belki sadece bir Filistin de görülebilecek olaylardý. Kurþunlara karþý yürüyen bir halk, çocuklara iþkenceyi vazife sayan bir devlet! Dört saati aþan sokak savaþlarý yaþandý. Tüm bunlara raðmen cenazeyi yalnýz býrakmadý Kürt halký. Mezarlýkta buluþtu ve onbin kiþiyle PKK bayraðýna sarýlý olarak uðurladý Ekinci yi. Devlet yine saldýrdý. Sonuç deðiþmedi. Kürt halkýnýn serhýldanlarý bu yýl erken baþladý. Önce Þemdinli, ve onu izleyen çatýþmalar, þimdi Amed... Ve daha newroz önümüzde! Þurasý artýk çok açýk. Her türlü barýþ ve uzlaþma çaðrýlarýna raðmen, Kürt halký özgürlük isteminden vazgeçmiyor. Her fýrsatta bunu sokaklarýn diliyle ortaya koyuyor. Ve hiçbir baský ona geri adým attýramýyor. Bir devrimin olgunlaþmasýnýn en önemli göstergelerinden biri, yýðýnlarýn bizzat kendisinin ölümün üstüne yürüyecek noktaya gelmesidir. Bir sýnýf, bir halk bu noktaya ulaþtý mý, artýk onu geri döndürmek mümkün deðildir. Kürt halký artýk bu eþiði aþtý. Zafere kadar geri düþmeyecektir!r 62. Sayý / 1-15 Mart

8 Sefalet Yeni Evrede DAHA KÖTÜSÜ NE OLABÝLÝR? Kahvehane sýcaktý ve insanlarla doluydu ama gitmelisin eve; kýþ ortasýnda buz tutmuþ, tek baþýna kaldýðýn, 100 milyon kira verdiðin o küçücük odaya. Köyden getirdiðin yün yorganýn altýna, elbiselerini çýkarmadan kývrýlýver. Ýþe yürüyerek gideceksin, her sabah olduðu gibi. Aldýðýn para, para deðil ki; köyde aç bekleyen çocuklara mý gönderesin, otobüse mi veresin? Söylentiye göre, patron Çin tekstiliyle rekabet edemediðini söyleyip, iþçilerin yarýsýný iþten atacakmýþ. Senin gibi yenilere yol görünür hemen. Böyle yarý aç, titreyerek, her an iþten atýlma korkusuyla yaþamak Daha kötüsü ne olabilir ki? Oysa, daha kötüsü, çoktan yola çýkmýþ geliyor. Yalnýzca son bir yýl içinde tarým kesiminden kentlere iþ bulmaya gelenlerin sayýsý 1 milyonu aþtý. Yýðýlan iþsizliðin çalýþanlarla rekabeti, büyük kentleri emek için daha da dayanýlmaz bir cehenneme dönüþtürüyor. Sermaye dünyasýnda yalanýn bini bir para. DÝE nin ya da Merkez Bankasý nýn yaptýðý açýklamalarýn tek amacý, emekçileri kandýrmak. Zaten, tekellerin ve bankalarýn kendi uzmanlar ý, e- konomiye dair gerçek rakamlarý, herhangi bir hükümet üyesinden daha iyi bilir. Ne diyor DÝE: Ýþsizlik oraný %10. Ama, DÝE, burjuva bilimin vardýðý aymazlýðý gösterircesine, bu rakama artýk iþ bulma umudunu yitirdiði için baþvuru yapmayanlarý ya da yýllarca iþsiz yaþadýðý halde son bir yýlda belki birkaç gün de olsa çalýþma imkaný bulmuþ insanlarý katmýyor. Çünkü, bu kesimler de hesaba girdiðinde iþsizlik oraný bir anda iki katýna %20 ye çýkýyor. Yine de bu rakam, gerçekleri kavrayabilmek için yeterli deðil. Örneðin, çalýþabilecek durumda olduðu halde; sefalet ücretine talim etmek yerine, çocuk bakýmý ve ev iþlerini üslenen milyonlarca kadýn var. Emeðin bu atýl gücü, ücretler biraz yükseldiðinde, kentlerin emek gücü rekabetine girmekten geri durmayacaklar. Ücretlerin genel seviyesinin iþsizlik ve emek rekabeti ü- zerinde bu etkisi, burjuvaziye ücretleri daha fazla düþüremeyeceði bir sýnýr veriyor. Sefalet ücretinin daha da aþaðýlara düþmesi, yalnýzca ev kadýnlarýný deðil, çalýþanlarý da emek gücünden düþürür. Ýnsanlar, alternatif yollar aramaya giriþirler. Çeteleþme, yasadýþý iþler, bu ortamlarda büyür. Bugün ücretler çok düþük olduðu için emek gücü arzýndan düþmüþ olanlarý da kattýðýmýzda, iþsizlik oranýnýn %30 lar seviyesinde olduðu rahatlýkla söylenebilir. Tekstil Ýþlerine Dikkat! Daha kötüsü yola çýktý, geliyor. Tüm burjuva yazarlar, ekonominin yapýsal bir dönüþüm içinde olduðunu söylüyor. Eðer buna dönüþüm denilebilirse, ithal malý girdilere giderek daha fazla baðýmlý hale gelen iþbirlikçi tekellerin, artýk ülkenin kendi iç kaynaklarýný harekete geçirme yeteneðini kaybettirmesidir yaþanan. Tekstil sektörü, ücretli emeðin dörtte birini istihdam eden, sermayenin en geniþ tabana yayýldýðý bir sektör olarak, iç pazarý ayakta tutuyordu. Oysa þimdi, iplik fiyatýna kumaþ ithal eden büyük firmalar ya da uluslararasý markalara fason üretim yapanlar dýþýnda, tekstil havzasý hýzla eriyor. Yalnýzca Ýstanbul da son bir yýl içinde 100 bin tekstil iþçisi sokaða atýldý. Ýflaslar, pamuðu ipliðe çeviren büyük hammadde iþletmelerine kadar týrmandý. Ýpin ucunda sallanan bu sektör adýna, bakýn bir patron sistemi nasýl uyarýyor: 2006 yýlýnda iþsizlik krizi görüyorum. Bu kriz parayla, dengelerle düzelmez. Kriz sokaktan baþlayacak. Ýþsizler sokaklara çýkacaklar. Ýþçiler iþsiz kalmamak için iki yýldýr zam talep etmiyor. A- ma artýk onlarýn da dayanacak gücü kalmadý. (Ýstanbul Hazýr Giyim ve Ýhracatçýlar Birliði adýna Yazar Acar, Evrensel Gazetesi) Ne diyorlardý ekonomi uzmanlarý? Cari açýk sorun deðil, borçlanma iyi gidiyor, faizler düþüyor, enflasyon yerlerde sürünüyor, ihracat rekorlar kýrýyor, vs. vs. Ama yaþananlara banka gökdelenlerinin tepesinden bakmayan bir kapitalist, sistemin alarm çanlarýný iþte böyle çalmak için didiniyor. Enflasyon, faiz, cari a- çýk gibi parasal dengelerle ilgisi olmayan bir krizin varlýðýna dikkat çekiliyor. Fakat, devrimin ayak seslerini duyan bu kapitalistin uyarýlarý boþuna. Çünkü süreç, þu ya da bu hükümetin politik tercihleriyle deðil, dünyaya entegre olmuþ bir kapitalist pazarýn katý ve geri döndürülemez kurallarýna dayanýyor. Kapitalizm geliþtikçe, üzerine yükseldiði mülkiyet tabanýný eritir. Tabanda eriyen mülkiyet, tepede servet olarak birikiyor. Son bir yýlda birleþmeler ve satýn almalar yoluyla tekellere devredilen servetin deðeri 30 milyar dolar. Bu miktarýn çoðu, emperyalist tekellerin ele geçirdiði serveti ifade ediyor. Kimi uzmanlar bunu; Bütün taþlarý yerinden oynatan bir sürecin baþlangýcý olarak nitelendiriyor. Ortaya çýkan bu yeni ve daha merkezi tekelci güç, kýsa sürede çok daha geniþ bir mülkiyet tabanýnýn yýkýmýna zemin hazýrlýyor. Ýthal malý girdiler ve yurtdýþý döviz finansýyla tam baðýmlý bir nitelik sergileyen bu yeni tekelci güç, milyonlarca iþsiz yaratacak yeni bir yýkým dönemi anlamýna geldiðinden kuþku duymamak gerek. Yýkým dönemi, tekstilde baþladý ve 2006 yýlýný burjuvalar için bir cehenneme döndürme aþamasýna geldi bile. Küçük Burjuva Hayallere Tuzak Tepede biriken olaðanüstü servet, burjuvazinin yapýsal krizini daha da yoðunlaþtýrdý. Ýthal girdiler ve dýþ finansmanla (dýþ borçla) elde edilen bu yoðunluk, ekonominin iç kaynaklarýnýn geliþme gözeneklerini týkadý. Bu týkanýklýðýn aþýlmasý için son çare, inþaat sektörüne ucuz kredi yoluyla canlýlýk getirme giriþimleri oldu. Fakat, kapitalizme özgü rekabet, dengesizlik ve üretimdeki anarþik yapý, bu canlandýrma giriþimini de, daha büyük bir yýkýmýn aracý haline getirdi. Reel faizler %15 ler düzeyindeyken, bankalarýn %2 faizle, 10 yýllýðýna nasýl kredi verebildikleri kimilerine þaþýrtýcý gelebilir. Hiçbir kapitalist bankacý, %15 dururken, %2 ye razý gelmez. Ýþin aslý bambaþka. Ucuz kredi olanaklarýyla canlandýrýlan inþaat ve konut piyasasýnda fiyatlar çok kýsa bir sürede %100 leri aþan yükseliþ içine girdi. Orta sýnýf bu zokayý yuttu. Ýki kat fiyatýna al Sayý / 1-15 Mart 2006

9 Yeni Evrede Sefalet dýklarý evlerin peþinatlarýný ödemek için bankalara koþtular. Ve bankalar, bu parayý, bu kez %14 faizi garantileyen hazine bonolarýna, tahvillere vs. yatýrdýlar. Böylece bankalar, bir yýl önce elde edebilecekleri karýn iki katýný bu yoldan ele geçirmiþ oldular. Bankalar kazanýrken, orta sýnýfa satýþ yapan dayanýklý tüketim ve giyim üreticileri bu iþten zararlý çýktý. Kapitalizme özgü dengesizlik, bir sektörü canlandýrýrken, öbürünü öldürüyor. Sefalet, yalnýzca iþsizleri ve çalýþan iþçileri tehdit etmiyor, ayný girdabýn içine, çeþitli kredi oyunlarýyla küçük-mülk sahipleri ve tarýmsal üretimin çökmesiyle küçük üretici köylülük de katýlýyor. Bu boðucu girdap, bir yandan proletaryanýn saflarýný güçlendiriyor, ama öte yandan onu, eðer bir devrime kalkýþmazsa, yokoluþ tehlikesiyle karþý karþýya býrakýyor. Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi çalýþanlarýna gerçekleþtirilen komploya iliþkin, 26 Þubat Pazar günü saat da Sarýgazi-Demokrasi Caddesi üzerinde Ekin-Sanat Merkezi çalýþanlarý, tutuklu bulunan kiþilerin aileleri ve Temel Haklar Federasyonu üyesi bir grup basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Cadde üzerinde yürüyüþ yapan grup Devrimci Sanat Engellenemez, Gözaltýlar, Tutuklamalar, Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Tutuklanan Halktýr, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük sloganlarý attý. Sanat Merkezi nin bulunduðu pasaj önüne gelindiðinde gözaltýndan serbest býrakýlan Alev Oral bir basýn açýklamasý okudu. Oral a- SANATA KOMPLO 62. Sayý / 1-15 Mart 2006 Ýþçi Sýnýfý Ýntihar Etmez Daha kötüsü henüz yaþanmadý ama, yola çýktý geliyor. Kuþ gribi salgýný, yalnýzca bir iþaretti gelecekte yaþanacak olanlara dair. Göçmen kuþlar ve kümes hayvancýlýðý tartýþmalarýnýn arkasýna gizlenen çok daha önemli bir sosyal çözülmenin iþaretiydi. Yalnýzca sosyal temelde ve devletin merkezi organizasyonuyla yürütülebilecek olan temel saðlýk hizmetleri, 2004 yýlýndan itibaren hýzlanan adýmlarla tasfiye ediliyor. Artýk hastaneler, karlý olmayan bir tedavi yapamaz duruma geldiler. Saðlýk O- caklarý ve salgýn hastalýklarý önleyen hizmetler ortadan kalkýyor yýlýnýn bütçe tasarýsýna eklenen bir maddeyle, saðlýk kuruluþlarýnýn bu yýla sarkan borçlarý için Hazine den tek kuruþ ödeme yapýlmayacak. Bu kuruluþlar, 2.5 katrilyona varan borçlarýný kendi kaynaklarýndan ödeyecekler, yani hastalardan ücret alarak. Bu, saðlýk sistemini ortasýna býrakýlmýþ bir bombadýr. Sayýlarý 10 milyonu aþan yeþil kartlarýn artýk hastaneye gidememesi; asgari ücretle çalýþanlarýn katký payý ný ödeyemediði için ilaç alamamasý, film çektirememesi; parasý ödenmeyen eczanelerin artýk ilaç vermemesi demektir. Böyle bir ortam, kuþ gribini de, veremi de, kolerayý da, proletaryanýn baþýna bela eder. Ýstanbul gibi aþýrý kalabalýk kentler, Diyarbakýr gibi yoksulluðun vurduðu kentler, salgýn hastalýklarýn pençesindedir. Proleter sýnýflar, açýk bir katliam giriþimine maruz kalýyorlar. Çýktýn kahvehanelerden seni bekleyen ev buz gibi. Sokaðýn baþýnda etini satan bir kadýn görüyorsun; karþý köþede karanlýða gizlenmiþ bir esrar satýcýsý, yaþý senden de genç. Sefaletin seni o karanlýk köþelere ittiðini duyumsuyorsun, iliklerine kadar titriyorsun. Yaþlý bir kadýnýn çantasýný alýp kaçarken düþünüyorsun kendini ve miden bulanýyor. Hadi, sen kendinden geçtin Ya çocuklarýn?! Bir sýnýf kandýrýlabilir, baský altýnda kalarak sürekli geri a- dým atmak zorunda olabilir, ama asla intihar etmez. Bir sýnýf kendisine ve çocuklarýna ne bugünü ne de geleceði vadeden bir çamurun ortasýnda çürümeyi sessizce kabullenemez. Sefaletin bir üst sýnýrý varsa, bir de alt sýnýrý var. Bu alt sýnýrýn ötesinde, salgýn hastalýklar, fuhuþ, suç ve insanlýktan çýkýþ var. O sýnýrý geçen bir sýnýf yokolur. Ve bu topraklarda emekçi sýnýflar, o sýnýra gelip dayandýlar. Bundan daha kötü hiçbir þey olamaz. Ýþte bu düþüncenin genel kabul görmesi, emekçilerin soluduklarý havada bu fikri ciðerlerine çekmesi; iþte bu en temel deðiþimdir ki, bir sýnýfý toplumun geniþ kesimlerini peþine takan bir genel ayaklanmaya sürükler. Proletarya, kendisini bekleyen kader den kaçamaz.r çýklamada; Sarýgazi halký bizi iki yýla yakýn bir süredir yaptýðýmýz ýsrarlý çalýþmalardan tanýyor. Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi çalýþmalarýnýn nasýl jandarma ve belediye tarafýndan engellenmek istendiðini biliyor... Çalýþmalarýmýzý sokaklara taþýdýðýmýzda yanýmýzda Sarýgazi halký vardý. Festival protestosunda yine yan yanaydýk. Ýþte asýl korktuklarý bu bütünleþmedir. Engellenmek istenen aramýzdaki bu baðdýr. Sanat Merkezine kurulan komplo iþte tam da bunun içindir dedi. Oral ayrýca geçtiðimiz günlerde kaçýrýlarak tecavüz iþkencesine maruz kalan Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi çalýþaný Sevda Aydýn ýn da yalnýz olmadýðýný belirterek Sanat Merkezimizi basabilirler, Sevdalarýmýzý kaçýrýp tecavüz edebilirler... Ama asla bizi verdiðimiz mücadeleden u- zaklaþtýramazlar. dedi.r 9

10 kin Sanat Yeni Evrede 0 SANATA KOMPLO 21 Þubat 2005 Salý günü sabah de, Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi, sanat merkezi sahibinin ve çalýþanlarýnýn evleri, eþzamanlý olarak jandarma tarafýndan basýldý. Bölgedeki faaliyet, devleti uzun süredir rahatsýz etmekteydi. Jandarma, Belediye Baþkaný ve Kaymakamlýk, daha önce defalarca sanat merkezimizin faaliyetlerini engellemek için toplantýlar yapmýþ, ruhsat gerekçesiyle mühürlemiþlerdi. Buna raðmen, sanat merkezi, çalýþmalarýný ýsrarlý bir þekilde sürdürdü. Sanat Merkezini kapatan düþmana inat, çalýþmalar Sarýgazi sokaklarýna taþýndý. Etkileri hýzla yayýldý. Yoðun pratik faaliyetlerle saldýrýlar boþa çýkarýlmýþtý. Baskýlarýn iþe yaramadýðýný gören devlet, bu defa çalýþanlarý tutuklamak, Sanat Merkezi ni açýlmadan kapatmak için bildik komplo yöntemine baþvurdu. Örgüt operasyonu görüntüsü vermeye çalýþtýðý baskýnlarý gerçekleþtirdi. Basýlan Ekin Sanat Merkezi nde hiç kimse bulunmadýðý i- çin kapý kýrýlarak girilmiþ ve tutanaða içeride 40 adet kaleþnikof mermisi bulundu ibaresi eklenmiþtir. Daha bu adýmda jandarma, hedefini açýk olarak ortaya koymuþtur. Sanat Merkezi bir hücre evi olarak gösterilecek ve kapatýlacaktý. Sadece bu da deðil. Ayný zamanda çalýþanlarýmýzýn evleri de bu mizansenden nasibini almalýdýr. Herkesin gözünün önünde olan, açýk a- landa kitle faaliyetinde bulunan, emeðin kültür ve sanatýný geliþtirmeye çalýþanlar, bomba imal e- den, bombalý saldýrýlar düzenleyen, silahlý eylemler yapan kiþiler olarak suçlanacak, tutuklanarak Sarýgazi bu beladan kurtarýlacak týr. Ýþte jandarmanýn 21 Þubat ta yaptýðý baskýnlarýn geri planý budur. Peki yapýlan baskýnlarda ne bulunmuþtur? Sanat merkezi sahibi Feyzullah ERARSLAN ýn e- vinden Y.E. dergisi, çeþitli romanlar, film, müzik ve program cd leri. Tabii bunlarla kimse tutuklanamaz. Ýþte tam bu noktada bahçede kuru sýký tabanca bulunduðu iddia ediliyor ve tutanaklara geçiriyor. Feyzullah ERARSLAN ve Alev ORAL ý burada gözaltýna alýyor. Ayný anda, sanat merkezi çalýþanlarýnýn evleri de hücre evi denilerek basýlýyor. Evde bulunan Sevgi KIRCA, Ferhat ÇETÝNER ve Fýrat SÖZERÝ yi mahalle halkýna terörist, oturduklarý evi de hücre evi olarak lanse ediliyor ve evde arama yapýlýyor. Didik didik aranan evden, Y.E. dergilerinin dýþýnda cep telefonlarýnýn þarj cihazlarýna da bomba yapýmýnda kullanýldýklarý gerekçesiyle el konuluyor. Sanat Merkezi çalýþanlarýndan Barýþ CENGÝZ ise sokakta gözaltýna alýnýyor ve baþýna çuval geçiriliyor. Barýþ CENGÝZ in ailesinin oturduðu evi de basan jandarma, evden çýktýðý iddia edilen bir pankartý da mahalle halkýna göstererek pankartýn bu evden çýktýðýna dair tutanak tutuyor ve imzalamalarý için baský yapýyor. Yasadýþý TKEP/L örgütüne üye olmak ve faaliyetlerini yürütmek suçlamalarýyla gözaltýna alýnan 6 kiþi, tehditler ve baskýlarla hücrelere konulmuþtur. Ferhat ÇETÝNER ve Fýrat SÖZERÝ, bodrum katýnda, hiçbir battaniye vb olmayan beton zeminde tutulmuþlardýr. Ýlk günün dýþýnda talep ettikleri halde su ve þeker ihtiyaçlarý karþýlanmayan insanlara, su ihtiyaçlarýný gidermek istiyorlarsa lavabodan içebilecekleri söylenmiþtir. Ýstekte bulunmalarýna raðmen, ilk günden sonra bir daha avukatlarýyla da görüþtürülmemiþlerdir. Ancak 3. günün sonunda gözaltýndakilerin ýsrarlarý üzerine avukatlarýný çaðýrmýþlardýr. 2. gün ve 3. gün akþam saatlerinde Sevgi KIRCA, jandarma tarafýndan gözleri baðlanýlarak bilinmeyen bir yere götürülmek istenmiþ, kendisinin reddetmesi, arkadaþlarýnýn da karþý koyup müdahale etmeleri üzerine bu konuda ýsrardan vazgeçilmiþtir. Sevgi KIRCA, yeterli su alamadýðý için 3. gün akþamý midesinden rahatsýzlanmýþtýr.

11 eni Evrede ücadele Birliði Ekin Sanat 4.gün Aðýr Ceza Mahkemesi ne çýkarýlan 6 kiþi, örgüt üyeliði suçlamasýnýn yaný sýra kurusýký silah, 7,65 lik tabanca, boru tipi bomba, kaleþnikof mermisi, bomba yapýmýnda kullanýlan malzeme, pankart bulundurduklarý, silahlý eylem hazýrlýðý içinde olduklarý, sanat merkezinde füze kullanýmý üzerine eðitim verildiði suçlamalarýyla karþýlaþýyorlar. Jandarma o kadar pervasýz ki, TKEP/L üyesi olmakla itham ettiði insanlara, baþka örgütlerin kamuoyuna açýkça ilan ederek üstlendikleri eylemleri bile yýkmaya çalýþýyor. Sonuçta Alev ORAL ve Sevgi KIRCA savcýlýk tarafýndan serbest býrakýlmýþ; Feyzullah ERARS- LAN, Barýþ CENGÝZ, Ferhat ÇETÝNER ve Fýrat SÖ- ZERÝ, mahkemeye sevkedilerek akþam saat civarýnda da nöbetçi hakim tarafýndan tutuklanmalarýna karar verilmiþtir. Bu tip baskýlarla devrimci sanat çalýþmalarýný engellemeye çalýþan devlet, bunu baþaramayacaktýr. Baskýlar, tehditler, gözaltýlar, tutuklamalar, Umudumuz Kavgada Kavgamýz Sanatýmýzla diyen Ekin Sanat Merkezi ni asla yolundan alýkoyamayacaktýr. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! GÖZALTILAR ÝHD DE PROTESTO EDÝLDÝ Sarýgazi de bulunan Ekin Sanat Merkezi ne jandarma tarafýndan düzenlenen komplonun 4. gününde, sanat merkezleri, ÝHD de bir basýn açýklamasý yaptý. 24 Þubat günü Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi, Ayýþýðý Sanat Merkezi, Ýkitelli Ekin Sanat Merkezi ve Gazi Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamayý Fatma Yýldýrým okudu. Basýn açýklamasýnda 21 Þubat günü Ekin Sanat Merkezi nin, sahibinin ve çalýþanlarýnýn evlerinin basýlýp; Feyzullah Erarslan, Alev O- ral, Barýþ Cengiz, Sevgi Kýrca, Ferhat Çetiner ve Fýrat Sözeri nin gözaltýna alýnarak düzmece delillerle örgüt üyeliði i- le suçlandýðýna yer verildi. Okunan açýklamada Jandarma yýllardýr Sarýgazi halkýna yoðun baský uyguluyor. Keyfi tutuklamalar yapýyor, komplolar kuruyor. Son 8 aydýr Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi jandarma ve belediye iþbirliðiyle mühürlenmiþti. Bunun üzerine çalýþmalarýný dýþarýda, halkýn içinde yapýyor, jandarma terörünü ve halk düþmaný gerici belediyeyi teþhir ediyordu. Tüm Sarýgazi de bütün saldýrýlara raðmen yapýlan eylemlerde, etkinliklerde Sarýgazi halký þunu görmüþtü, biz emekçiler onbinlerce, milyonlarcayýz. Devletin ve halk düþmanlarýnýn baskýlarýný kýrabiliriz, özgürleþebiliriz Caddelere kurulan serbest kürsülerde, yürüyüþlerde halk haykýrýyordu: bundan sonra Sarýgazi de iþçilerin, emekçilerin sesi yükselecek, sermayenin ve onun her türden u- þaðýnýn sesini keseceðiz. Bütün bu geliþmeler emek düþmanlarýný büyük bir komplo kurmaya zorlamýþtýr. Ýþçilerin-emekçilerin kültürünü, sanatýný geliþtiren, halka moral ve güç olan Sarýgazi E- kin Sanat Merkezi nin çalýþmalarýný, Sarýgazi halkýnýn geliþimini engelleyemeyen jandarma, komplo kurmak zorunda kalmýþtýr. Bu onlarýn güçlülüðünden deðil, geliþmeleri engelleyememelerinden kaynaklý zavallýlýklarýnýn göstergesidir. ( ) Sanat merkezlerimizi basabilir, Sevdalarýmýzý kaçýrýp tecavüz iþkencesinden geçirebilir, çeþitli komplolar kurabilirsiniz Ama asla iþçi ve emekçi halklarýn özgürlük mücadelesini engelleyemezsiniz. denildi. Sanat merkezleri, açýklamalarýný Umudumuz Kavgada Kavgamýz Sanatýmýzla diyerek bitirirken, gözaltýnda bulunan 6 kiþinin Beþiktaþ ta Aðýr Ceza Mahkemesi nde sorgularý sürüyordu.r

12 Gündem Yeni Evrede MART: ÝSYAN, AYA Ýsyanlar, ayaklanmalar, devrimci eylemler ayý Mart, geliþini yine devrimci eylemlerle haber verdi. Devrimci eylem dalgasýnýn her Mart ta yükseliþe geçmesi, Türkiye ve Kürdistan da neredeyse bir gelenek haline geldi. Bu yýl da geçmiþ yýllarý aratmayacak þekilde geçeceðini þimdiden belli etti. Devrim ile karþý devrim güçleri yeni bir çarpýþmalar dalgasý için güçlerini tazelemiþ, hazýrlýklarýný yapmýþ olarak Mart ayýna giriyorlar. Karþý devrim güçlerinin komuta heyeti, burjuva karþý devrimin askeri komitesi olarak MGK, daha Mart ayýna girmeden son hazýrlýklarýný gözden geçirmek i- çin toplandý. Toplantý gündeminin terör, yani devrim olduðunu bizzat kendileri a- çýklýyor. Burjuva karþý devrimin askeri komitesi durumundaki MGK nýn bu gündemle toplanmasý bile, tek baþýna, devrim ile karþý devrim arasýndaki savaþýn þiddeti hakkýnda fikir veriyor. Kürt halkýnýn ve emekçi sýnýflarýn toplumsal devrimi ile burjuva karþý devrim arasýndaki savaþ bir ölüm-kalým meselesi düzeyindedir. Demek ki, terör yani devrim burjuva düzeni, kapitalist sistemi tehdit edecek boyutlarda... Kendi zayýflýk ve yetersizliklerini devrimin zayýflýðý olarak gösterenlere MGK nýn gündemine bakmalarýný tavsiye ederiz. Anlama yeteneðine sahip olanlara için bu kadarý yeter de artar bile. Türkiye ve K.Kürdistan da toplumsal devrim burjuva sýnýfýn uykularýný kaçýracak denli güçlenmiþtir. Daha önemlisi, bu süreç toplumsal devrim lehine hýzlanarak sürüyor ve burjuvazinin buna karþý yapabildiði tek þey askeri önlem almaktýr. Elinden baþka bir þey gelmiyor. Karþý devrimin bütün güçlerini, kendi yasallýðýný ayaklar altýna almak pahasýna, harekete geçirmesi, sýnýf egemenliði üzerindeki tüm örtüleri yýrtýp atmak pahasýna kendi güçlerini korumaya almasý baþka türlü açýklanamaz. Yasallýk burjuvaziyi, demir mengene gibi sýkmaya baþladý.onun için, burjuva sýnýfýn politik zor aygýtý olarak, karþý devrimin savaþ örgütü olarak faþist devlet, toplumsal devrimle savaþýný her türlü yasal kýlýfý bir kenara atarak yürütüyor. Bu tespitimize itiraz edecek olanlara Þemdinli ayaklanmasý sonrasý geliþmelere bir daha bakmalarýný önereceðiz. A- yaklanma, UKH nin de katkýlarýyla, (bunu kendileri saðduyu adýna yaptýklarýný kabul ediyorlar zaten) yatýþtýktan ve faþist devlet duruma bir parça hakim olduktan sonra burjuva sýnýfýn gerçek politikalarý ortaya çýkmaya baþladý. Önce halkýn suçüstü yakaladýðý katiller mahkeme kararýyla serbest býrakýldýlar; sonra onlarýn eylemlerine sahip çýkýldýðýný gözlere çakarcasýna ödüllendirildiler, arkasýndan meydan okurcasýna onlarý yakalayanlarý tutuklayýp zindana koydular. Ayaklanma sonrasý geliþmelerin bu kýsa özeti bile yasallýðýn burjuvaziyi nasýl demirden mengene gibi sýktýðýný; yasalarýn sadece düzeni koruma iþine yaradýðý sürece burjuvazi için bir anlamý olduðunu anlatmaya yeter de artar bile. Ýþte bunu bir kez daha kanýtlayan baþka bir gazete haberi: 93 yýlýnda 17 kiþiyi öldüren, 63 kiþiyi yaralayan Özel Harekat Polisleri beraat etti. Bu haberin politik anlamý kýsaca þudur: Burjuva sýnýf ve onun savaþ aygýtý olarak faþist devlet toplumsal devrime karþý savaþta kendilerine hizmet e- denleri unutmuyor. Burjuva yasalarý çiðnemiþ de olsalar onlarý cezalandýrmak bir yana ödüllendiriyor. Devletin toplumsal devrime karþý bir savaþ yürüttüðü ve bu savaþta tek kuralýn zor olduðu gerçeðini emekçi sýnýflara anlatacaklarýna derin devlet üzerine yavanlýklarla zaman geçirenler bunlardan ders alýrlar mý, bilemeyiz. Ders alacaklarýndan umutlu olmak için bir neden de yok. Zira bu derin devlet edebiyatçýlarý Susurluk bozgunu ndan ders alacaklarýna Susurluk unutuldu bari Þemdinli yi unutmayalým yavanlýðýna sarýlmaya baþladýlar. Þemdinli de derin devlet i Kitabevinin yýkýntýlarý arasýnda ararlarken karþýlarýnda Kara Kuvvetleri Komutaný ný ve bütün boyutlarýyla faþist devleti buldular. Yakýn geçmiþe iliþkin bu kýsa deðinmeler gerekliydi; zira Kürt halký ve emekçi sýnýflar faþist devletin kendilerine karþý; toplumsal devrime karþý nasýl bir savaþ yürüttüðünü bilmek durumundadýr. Bu gerçekler devrimin toplumsal güçlerine bütün açýklýk ve yalýnlýðýyla anlatýlmalýdýr. Devrimin kaçýnýlmazlýðýný, gücünü ve derinliðini anlatmak günümüzün temel görevidir. MGK nýn terör gündemli toplanmasý bile devrimin gücünü anlatmaya yeter. Günümüzde bu önemli görevi yerine getiremeyen devrimci komünist sýfatýna layýk olamaz. Burjuva karþý devrimin askeri komitesi durumundaki MGK devrime karþý önlemler almak üzere toplantýlar yapar ve bütün güçlerini koordineli bir þekilde harekete geçirirken emekçi sýnýflarý ve Kürt halkýný devrime hazýrlamak yerine derin devlet üzerine yavanlýklarla, ikincil sorunlarla vakit kaybetmek devrime yapýlabilecek en büyük kötülüktür. Her devrimin birinci ve temel sorunu iktidar sorunudur. Emekçi sýnýflarla Kürt halkýna bu gerçek en yalýn, en anlaþýlabilir þekilde anlatýlmalý ve bütün güçler, bütün dikkatler bu temel soruna çevrilmelidir. Devrim Güçlerinin Birliði Burjuvazi, devrimin hakkýndan gelmek için bütün güçlerini, tek merkezden hazýrlar, düzenler ve harekete geçirirken devrimci güçler hangi durumda? Ne yazýk olumlu diyebileceðimiz bir durumdan söz edemiyoruz. Devrimci güçlerin birliðine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde her yapý kendi yataðýnda akan ve dolayýsýyla etkisiz bir derecik durumun-

13 13 eni Evrede ücadele Birliði Gündem LANMA, DEVRÝM da. Devrimin örgütlü güçleri ortak bir merkezin yönetiminden yoksun; her biri ayrý bir hedefin peþinde, daðýnýk ve etkisiz bir görünümdeler. Bu, ortadan kaldýrýlmasý gereken bir durumdur. Devrimin zaferinin temel koþullarýndan biri budur. Faþist devlet daha Mart ayý gelmeden saldýrýlarýný artýrdý, kenarda hazýr beklettiði sivil faþistlerin iplerini çözdü, yasal-yasadýþý bütün güçlerini harekete geçirdi. Saldýrýlarýn boyutunu görmek i- çin Þubat ýn ortasýndan Mart baþlarýna kadar olan-bitene bakmak yeter. Ýþte bir örnek: Sadece bahsettiðimiz süre içinde büyük çoðunluk K.Kürdistan da olmak ü- zere altýyüz kiþi gözaltýna alýnmýþ, bunlardan iki yüz kadarý tutuklanmýþtýr. Ýstanbul da örgüt operasyonu adý altýnda Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi basýlýyor ve i- çerdekiler düzmece iddialarla gözaltýna alýnýp tutuklanýyorlar. Ýzmit te sivil faþistler polisin desteðinde devrimci öðrencilere silahla saldýrýyor ve tüm kentte terör estiriyorlar Ve bunlar dahi olaylarýn geliþim seyrini anlamak istemeyenlere yetmiyorsa, en son A.Öcalan ýn yaptýðý öneriye devletin nasýl cevap verdiðine bakýlsýn. A.Öcalan ýn önerisi gazetelerde çýktýktan çok deðil, 1-2 gün sonra devlet, TSK eliyle Mardin, Diyarbakýr, Þýrnak, Bingöl ve Dersim de HPG gerillalarýna karþý operasyon baþlatmýþtýr. Mardin in Dargeçit ilçesinde 7 gerillanýn öldürüldüðü gazete haberlerinde yer alýyor. Yine Diyarbakýr da Barýþ Anneleri tartaklanarak gözaltýna alýnýyor. Aslýnda devletin tavrýnda yadýrganacak bir durum yoktur. O her zaman olduðu gibi yoksul Kürt halký ve gerillalarýn üzerine zor araçlarýyla gidiyor. Ýþkence ve zulmünü artýrarak halktaki a- yaklanmacý ruh halini yok etmek istiyor. Bunlar son günlerdeki geliþmelerden sadece birkaç örnek. Burjuva sýnýfýn iþleri bu kadar sýký tutmasý boþuna deðil. O, Mart ayýnýn ve sonrasýnýn neler getireceðini az-çok doðru tahmin edecek birikime sahip. Hatýrlanacaktýr, geçtiðimiz yýlýn Mart ayýnda bayrak provokasyonu ile baþlayan devrimci eylemler neredeyse Þemdinli Ayaklanmasýna kadar çok kýsa aralýklarla dalgalar halinde düzenin kýyýlarýný dövüp durdu. Her eylem bir baþka eylemi tetikledi; her barýþçý eylem dahi daha sonraki þiddetli eylemlerin zeminini oluþturdu. Bu devrimci yükseliþin burjuvaziyi ne kadar korkuttuðu hatýrlardadýr. Burjuva sýnýf iþte o kabus dolu günleri bir daha yaþamamak için iþleri erkenden sýký tutmaya baþladý. Son dönemdeki uygulamalar, devlet ve hükümetin izlediði politikalar bir gerçeði bir kez daha reddedilemeyecek þekilde ortaya koymuþtur: Türkiye de (ve aslýnda bütün ülkelerde) demokrasi sorunu bir devrim sorunudur. Tekelci kapitalizm temeli üzerinde ve faþist devlet sýnýrlarý içinde demokrasinin elde edilebileceðini emekçi sýnýflara ve Kürt halkýna söylemek, bunu vaaz etmek onlarý burjuva sýnýf adýna aldatmaktýr. Tekelci kapitalist temel parçalanmadan ve faþist devlet bir devrimle yýkýlmadan demokrasiyi elde etmek bir yana en basit hak ve özgürlükleri dahi güvence altýna almak mümkün deðildir. Bu güvenceyi saðlamanýn tek yolu bir devrimle iktidarýn ele geçirilmesidir. Demek oluyor ki, iktidarýn ele geçirilmesi demokrasi mücadelesinin temel sorunu ve birinci amacýdýr. Bunun kabulü devrim güçlerinin birliðinin birinci koþulu ve ana ekseni olmalýdýr. Çünkü birincil amacý bir devrimle iktidarý ele geçirmek olmayan bir demokrasi mücadelesi ancak kitleleri aldatma iþine yarar. Böyle bir platformda iþimizin olmayacaðý çok açýk. Buna karþýlýk, yaþamsal sorunlarý ve özgürlükleri için ayaða kalkmýþ emekçi sýnýflara, amaçlarýna ulaþmalarýnýn birinci koþulunun iktidarýn fethi olduðunu anlatmak bugün geçmiþte olduðundan çok daha kolay hale gelmiþtir. Demokrasi için iktidarýn ele geçirilmesi gerektiðini anlamayacak bir tek iþçi, bir tek yoksul Kürt, bir tek emekçi kalmamýþtýr. Bu gerçeði onlara yaþamýn kendisi her gün her saat olaylarýn gücüyle öðretiyor. Devrimci eylemlerle dolu geçecek Mart ayý yaklaþtýkça devrimci güçlerin birliði daha büyük önem kazanýyor. Bu savaþýn bir tarafý olan burjuvazi saflarýný ve hazýrlýklarýný gözden geçirmiþ, güçlerini savaþ alanýna sürmüþ bile. Savaþýn ö- teki tarafýna, devrimci güçlere gelince... Bu konuda henüz çok geriden geldikleri çok açýk. Oysa devrimin toplumsal güçlerinin ortak bir merkez tarafýndan yönetilmeleri; bu merkez tarafýndan ortak bir hedefe doðru harekete geçirilmeleri yaþamsal bir önem kazanmaya baþladý. Her savaþta olduðu gibi iç savaþta da zafer kazanmanýn birinci koþulu bütün güçleri ayný anda ve tek hedef, tek nokta üzerine harekete geçirebilmektir. Ayaklanmalarla, isyanlarla, devrimci eylemlerle anýlan Mart ayýný kýsa bir zaman diliminden ibaret anlamamak lazým. Mart, uzunca bir sürecin baþlangýç noktasý olarak anlaþýlmalýdýr. Bu süreçte devrimci dalganýn çok daha kabaracaðýndan kuþku duyulmasýn. Bu anlamda, devrimci güçlerin çeþitli düzeyde de olsa birliðini saðlamak için geç kalýnmýþ deðil. Burjuvaziyle, faþist devletle savaþ halindeki kitlelere gerekli olan en geniþ birlik deðil, onlarý devrime ve iktidara taþýyacak bir devrimci merkezdir. Böyle bir merkezin yaratýlmasý görevi devrimci güçlerin omuzlarýnda duruyor. Bu tarihi bir sorumluluktur ve bu sorumluluktan kaçanlar tarihe karþý görevlerini yerine getirmemiþ olacaklar.r

14 ETAK Yeni Evrede Zindanlarý Yýkacak ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR Serpil Cabadan Ölüm Orucu Eylemi nin 249. Gününde Rüzgar kanatlý atlýlarýmýz atlarýný güneþe doðru sürmeye devam ediyorlar. F tipi zindanlarda Ölüm Orucu Eylemi ni büyük bir kararlýlýkla sürdüren devrimci tutsaklar tüm dünyaya devrimci iradenin baþeðmezliðini gösteriyorlar. Güneþli elleriyle kapýmýzý çalacak olan o büyük ve muzaffer güne ulaþmak için bugün zindanlarda savaþmanýn kaçýnýlmazlýðýný, tarihin omuzlarýna yüklediði bu büyük ve onurlu görevi hiç durmadan yürüyerek gününde. Gebze Devlet Hastanesine kaçýrýlan Fatma Koyupýnar ise 294. gününde. Onlar zafere kadar, baðlýlýkla, daima diyerek düþmanýn tüm saldýrýlarýný boþa çýkarýyor ve bayraðý onurla taþýyorlar. Tarih elbette mücadele edenlerin zaferine tanýklýk edecektir. ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR SÜRECEK ZAFERE KADAR! yerine getiriyorlar. Serpilimiz bugün Ölüm Orucu Eylemi nin 249. ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR Ölüm Orucu eylemine destek olmak için yapýlan çalýþmalara biz de Ýkitelli den destek verdik. Sabah saatlerinde iþçilerin ve emekçilerin yoðun olarak kullandýðý yerler olan Aksaray Yusufpaþa, Topkapý Matbacýlar Sitesi, Cevizlibað, Bakýrköy Meydaný ve Ýkitelli Mahallesi ne yoðun olarak Ölüm Orucu Sürüyor, Serpil Cabadan 200 lü Günlerinde, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Yaþasýn Devrimci Tutsak Ailelerinin Mücadele Birliði yazýlý kuþlamalar yapýlmýþ ve ayrýca üzerinde Ölüm Orucu Sürüyor, yazan a- fiþlerimiz 98H Baþakþehir-Bakýrköy otobüsünün arkasýna asýlmýþ ve geçtiði her durakta insanlarýn görmesi saðlanmýþtýr. YAÞASIN ÖLÜM ORUCU EYLEMÝMÝZ! ÝKÝTELLÝ DEN LENÝNÝSTLER 4 DETAK a ula mak i in adresi: 62. Sayý / 1-15 Mart 2006

15 Yeni Evrede Sosyalizm Kazanacak Küba ve Sosyalizm Kazanacak Che Guevara nýn kýzý Aleida Guevara, katýldýðý tüm uluslararasý etkinliklerde sosyalizmi anlatmaya devam ediyor. Son olarak geçen hafta çýktýðý Ýskandinav ülkeleri gezisinin Ýsveç ayaðýnda bir dizi panel ve toplantýya katýlan Guevara, ABD ve Batýlý emperyalistlere sert eleþtiriler yöneltirken sosyalizmi savundu. Ayný günlerde Ýsveç te, ABD tarafýndan finanse edilen Küba nýn Demokratikleþtirilmesi için Uluslararasý Komite isimli karþý-devrimci örgüt Küba karþýtý bir konferans düzenlendi. Ýsveç hükümetinin böylesi bir toplantýya ev sahipliði yapmasýný utanç verici olarak deðerlendiren A.Guevara þunlarý söyledi: ABD hükümeti bu tür toplantýlarý kendi adýna yapamayacak kadar korkak. Çek Cumhuriyeti gibi taþeronlarýna bu tür toplantýlarý yaptýrýyor. Küba halký bu tür saldýrganlýklara alýþýktýr, ama Ýsveç in tutumunu kuþkuyla karþýlýyoruz. Bu konferans Küba nýn politik sistemini deðiþtirmeyi amaçlýyor, ama biz Kübalýlar Ýsveç in iç politikasýný deðiþtirmesi için bir faaliyet yürütmüyoruz. Çünkü Ýsveç in nasýl yönetileceðine sadece Ýsveç halkýnýn kendisi karar verebilir. Emperyalist saldýrganlýða karþý halklarýn dayanýþmasý sayesinde ayakta kaldýklarýný ve direnmeye devam edeceklerini vurgulayan A.Guevara, Bush yönetiminin her yýl 55 milyon dolarý Küba kökenli hýrsýz ve haydutlara vereceðini açýkladýðýný, Washington un Küba da istikrarý bozmak amacýyla yoðun bir faaliyet içinde bulunduðunu kaydetti. Ülkesine yöneltilen hak ihlalleri suçlamalarýna deðinen A.Guevara sözlerini þöyle sürdürdü: Küba da bazýlarýnýn tutuklandýðý doðrudur. Ama halk bu tutuklanmalardan memnun, çünkü hýrsýzlar ve yasalarý çiðneyenler cezalandýrýlýyor. Küba da insan haklarý ihlalleri olduðundan ve düþünceleri açýklama özgürlüðü olmadýðýndan söz ediliyor. Bizim, FBI tarafýndan görevlendirilen casuslara karþý kendimizi savunma hakkýmýz var. Avrupalýlar Küba yý kolayca eleþtiriyorlar ama ABD nin Guantanamo üssündeki insan haklarý ihlallerini eleþtirme cesaretini gösteremiyorlar. Avrupa Birliði, Küba nýn kendinden istenen kýstaslarý yerine getirmediðini söylüyor. AB, bize yöneltilen hiçbir dayatmaya boyun eðmeyeceðimizi anlamalýdýr. Öte yandan AB, dünyanýn en büyük terörist gücü ABD ye karþý en küçük bir talepte bile bulunma olgunluðuna sahip deðildir. Avrupa Birliði nin baský altýnda tutulan halklarla dayanýþma içerisinde olmamasý bizlere acý veriyor. Ama Avrupa da dürüst ve namuslu insanlar da var. Bu insanlarýn destekleri ö- nemli. Küba hükümetinin kendi halkýnýn yaþam koþullarýný iyileþtirmenin yaný sýra, Latin Amerika nýn diðer ülkelerinde yaþayan halklara yardým etmeyi devrimci bir görev olarak gördüðünü, Küba nýn bundan birkaç yýl önce baþlattýðý okuma yazma kampanyasýný Ekvador, Bolivya ve Venezüella da sürdürdüðünü, halklarýn ana dillerini öðrenmelerine yardým ettiklerini, Bolivya Devlet Baþkaný Evo Morales in, bu kampanya için Küba ve Venezüella ile bir anlaþma imzaladýðýný dile getiren, Aleida Guevara, Küba nýn kýtaya yönelik diðer katkýlarýna da þu sözlerle deðindi: Görme engelli olup da ekonomik gücü olmayan insanlarýn görmelerini saðlamak için Kübalý doktorlar ücretsiz ameliyatlar yapýyorlar. Bu iþe önce Venezüella da baþladýk. Þimdi tüm Latin A- merika ülkelerinde ameliyatlar yapýyoruz. Ülkelerimiz arasýnda ticari çýkar gütmeyen dostluk anlaþmalarý imzalamamýz harika bir þey. Bu anlaþmalar, Latin Amerika nýn entegrasyonu için ilk adýmdýr. Ama bu ayný zamanda ABD ve Avrupa Birliði için tehlikeli. Eðer biz birleþirsek ve olanaklarýmýzý deðerlendirirsek, ABD ve Avrupa bizleri sömüremeyecek dedi. Latin Amerika daki anti-emperyalist bilincin yükseliþine iþaret eden A.Guevara, bu uyanýþýn Afrika yý etkileyeceðini, daha sonra sýranýn Asya ya geleceðini dile getirdi. A.Guevara, Babam, dünyanýn tüm ülkelerindeki özgürlük hareketlerinin desteklenmesini istiyordu. Üçüncü dünya ülkelerinde baþarýya ulaþan her özgürlük hareketi birinci dünyaya vurulan bir darbedir dedi. A.Guevara; Irak iþgali, Yugoslavya nýn bombalanmasý ve Filistin sorununu da gündeme getirerek ABD ve Avrupa Birliði ne sert eleþtiriler yöneltti. Avrupalýlara Balkanlar ýn bombalanmasýna neden seyirci kaldýklarý sorusunu yönelten A.Guevara, Irak, Afganistan ve Filistin de sürdürülen katliamlara karþý çýkmanýn bir insanlýk görevi olduðunu vurguladý.r 62. Sayý / 1-15 Mart

16 Irak Yeni Evrede IRAK TA ZÝLLER ABD ÝÇÝN ÇALIYOR 16 ABD nin Ortadoðu da içine girdiði bataklýktan yükselen kesif koku, giderek insanýn midesinin kaldýrmadýðý, burun direklerini çatlatan bir ceset kokusuna dönüþüyor. ABD, savaþý kaybediyor olmanýn korkusuyla en aþaðýlýk savaþ hilelerine baþvurmaktan geri durmuyor. El-Kaide ye maledilen tüm eylemlere bakýn bu konudaki bilançoyu rahatlýkla görebilirsiniz. 22 Þubat sabahý Irak ýn Samara kentindeki El Askariye Türbesinin bombalanmasý bunun en son örneðidir. Ve bu o kadar aleni yapýlmýþtýr ki, insanýn bulmacadaki ipin ucunu bulmak için zaman kaybetmesine gerek bile yoktur. Irak ve Amerikan askerleri patlamadan önce bölgeyi ablukaya alýyor ve sabaha karþý çekiliyorlar. Onlar çekildikten sonra patlamalar o- luyor. Ve ardý sýra yaþanan olaylar, I- rak taki Direniþ Savaþý nýn Aþil Topuðundan yaralanmasý anlamýna geliyor. Bir Þii, Sunni kapýþmasý dýþýnda hiçbir þey yenilginin arifesinde olan ABD emperyalizmine ihtiyacý olan soluklanma fýrsatý veremezdi. Saldýrýnýn ABD Dýþiþleri Bakaný Condelezza Rice ýn Ortadoðu gezisi sýrasýnda ve Irak ta yeni anayasanýn kabul edilip edilmeyeceðinin henüz belirsizliðini koruduðu ama kýsa sürede sonuçlanmasýnýn beklendiði bir sýrada yapýlmasý kesinlikle tesadüf deðil. Þii lider Mukteda El Sadr ýn I- rak Anayasasýný kabul etmeyeceðini Irak ýn öncelikli gündeminin yabancý askerlerin ülkeden derhal ve tamamen çekilmesi olduðunu açýklamasýndan kýsa bir süre sonra yapýlan bu saldýrý Irak ta emperyalizme karþý süren þiddetli savaþý baþka kanallara akýtmak içindi. Avrupa da baþlayan ve hýzla dünyanýn bir çok yerine yansýyan Karikatür Krizi ile hedeflenen þey, kendisini burada da gösteriyor. Þimdi emperyalist-kapitalist dünya esasýnda e- mekle-sermaye arasýnda süren çatýþmanýn üzerini örtebilecek her türlü çatýþmanýn kýþkýrtýcýsý durumdadýr. Bundan aylar önce Basra da Arap kýlýðýnda yakalanan Ýngiliz ajanlarý aslýnda emperyalistlerin nasýl bir arayýþ ve yönelim içinde olduklarýný daha o zamanlar ortaya koymuþtu.hatýrlanacaðý gibi Ýngiliz ajanlar Þii lerin kutsal kabul ettikleri yerlere patlayýcý yerleþtirmeye giderlerken rastlantý sonucu yakalanmýþlardý. Bir kaç gün içerisinde Þii türbelerine ve Sunni camilerine dönük yapýlan saldýrýlar, bu planlarýn yürürlükten, emperyalistlerin gündeminden kalkmadýðýný gösteriyor. Ýki günde i- kiyüzden fazla insanýn ölmesi durumun vahametini ortaya koyuyor. Bugün yaþananlar emperyalizmin bu iþgali sürdürebilmek için her türlü çýlgýnlýðý yapmaya hazýr olduðunu gösteriyor. Irak ta seçimleri Birleþik Þii ittifakýnýn kazanmasýndan sonra ABD nin bu yönlü çabalarý yoðunlaþmýþtý. En sadýk müttefiklerine bile güvenme- 62. Sayý /1-15 Mart 2006 yen ABD, Irak ta her gün yaþadýðý yenilgi korkusunu son süreçte daha sýk yaþýyor. Irak ta geçen her an, ABD a- leyhine iþliyor. Ve ip üzerinde dengesini yitirmiþ her cambazýn yapabileceði en son þeyi yapýyor; ölüm parandesi atýyor. Halklar arasýna kin ve nefret tohumlarý ekerek medeniyetler çatýþmasý, mezhepler çatýþmasý görüntüsü yaratmak istiyor. Dikkatleri aslolandan baþka yönlere kaydýrmak ABD nin ihtiyaç duyduðu acil soluklanma fýrsatýný belki belli bir süre ona tanýr; ama bu sonucu deðiþtirmeyecektir; çünkü her yolun Roma ya çýkmasý gibi emekçi halklarýn tüm nefretinin son tahlilde yöneleceði güç baþta ABD olmak üzere emperyalist-kapitalist sistem olacaktýr. ABD Ortadoðu da arý kovanýna çomak sokmuþ durumdadýr. Þimdi tüm dünya ABD nin bunun büyük yalanlar arkasýna sýðýnarak yaptýðýný biliyor. Gerçek nedenleri ise herkes kendince yorumlamaya devam ediyor; ama sonucun ne olacaðýný kestirmek için kahin olmaya gerek yok. ABD emperyalizmi, girdiði bataklýktan sað çýkamayacaktýr. Irak Direniþ Savaþý, bu zorlu aþamayý da geçecek ve oynadýðý tarihsel role uygun geliþimini sürdürecektir.r

17 Yeni Evrede Eylemler DEVRÝMÝN AYAK SESLERÝ DÜNYAYI SARSIYOR Yunanistan da Grev Dalgasý Yunanistan da kamu emekçilerinin toplu sözleþme görüþmelerinin týkanmasý ve hükümetin bu toplu sözleþme hakkýný iþlevsiz kýlacak bir yasa tasarýsý hazýrlamasý, iþçi ve emekçilerin grev ve eylemlerine neden oldu. Yunan hükümeti ise bunlara engel olmak için grevlere karþý olaðanüstü hal ilan etti. Bankalar, belediyeler, hastaneler, üniversite ve meslek yüksek okullarýnda yapýlan uyarý grevlerinin ardýndan liman iþçileri de greve çýkmýþtý. Bir hafta önce greve baþlayan liman iþçilerinin eylemleri provokatif saldýrýlara hedef oldu. Ýþ þartlarýnýn iyileþtirilmesi, yasa tasarýsýnýn geri çekilmesi, ücretlerin artýrýlmasý ve iþsizliðe karþý önlem alýnmasý talepleriyle baþlayan grev, yüzde 100 e yakýn bir katýlýmla gerçekleþiyor. Liman iþçilerinin grevi nedeniyle adalara yönelik taþýmacýlýk tamamen durdu. Girit ve Midilli gibi büyük adalarda da temel ihtiyaç maddesi sýkýntýsý baþladý. Bunun üzerine hükümet tarafýndan kýþkýrtýlan bazý köylüler, grevci iþçilere taþlý-sopalý saldýrýlar düzenledi. Ýþçiler de demir atmýþ gemilerin önünde barikatlar kurdu. Motorlu Taþýmacýlýk Sendikasý da bu geliþmeler üzerine grev ilan etti ve liman iþçileriyle dayanýþma içinde olduklarýný açýkladý. Bu geliþme, armatörler grevlerin yasadýþý ilan e- dilmesi talebiyle savcýlýða baþvurmasýna neden oldu ama savcýlýk, grevin yasal olduðuna karar verdi. Sendikalar ise talepler kabul edilinceye dek grevi sürdüreceðini söyledi. 21 Þubat akþamý birçok iþkoluna baðlý iþçi, Pire limanýna giderek, liman iþçileriyle birlikte grev gözcülüðü yaptý. Grevdeki Liman iþçileriyle dayanýþmak için Yunanistan Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (GSEE), 28 Þubat ta iþ býrakma eylemi yapýlacaðýný ve 15 Mart ta da bir günlük genel greve gidileceðini duyurdu. Grev dalgasýnýn hýzla yayýlmasý üzerine hükümet, savcýlýðýn grevlerin yasal olduðuna dair hükmüne raðmen, 22 Þubat günü olaðanüstü hal ilan etti. Bunun üzerine limanlarda polisle iþçiler arasýnda çatýþmalar çýktý. Kerkira Adasý ndaki çatýþmada birçok emekçi yaralandý, bazýlarý gözaltýna alýndý. OHAL kararýndan sonra Pire limaný diðer sektörlerden iþçilerin akýnýna uðrarken; inþaat, metal, tekstil, belediye ve valilik, taþýmacýlýk ve otellerde çalýþan iþçiler 1 günlük grev kararý aldý. Çok sayýda federasyon ve sendika da iþ býrakma eylemleri yapacaklarýný ilan etti. Greve ve eylemlere katýlan bütün sendikalar, bugüne kadar ileri sürdükleri taleplerin dýþýnda, olaðanüstü hal kararýnýn kaldýrýlmasý talebi etrafýnda 62. Sayý / 1-15 Mart 2006 birleþtiklerini ilan ettiler. Almanya da Kamu Emekçileri Grevde Almanya da kamu emekçileri, 3 haftadýr grevde ve Ver.Di Sendikasý nýn Hükümetle yaptýðý görüþmelerden hiçbir sonuç çýkmýyor. Hiç bir ücret artýþý olmadan iþ saatinin artýrýlmasýna karþý çýkan sendikalar, grevi yayma tehdidinde bulunuyorlar. Son yýllarýn en büyük greviyle karþý karþýya kalan 9 eyalette adeta hayat felç oldu. Bavyera, Aþaðý Saksonya, Kuzey Ren Westfalya, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein, Hamburg, Saksonya ve Saarland gibi eyaletlerde yerel yönetimlerdeki memurlar, hastane görevlisi, üniversite görevlisi, çocuk yuvasý ve okul çalýþanlarýnýn yer aldýðý grevin 40 bin kiþiyi kapsadýðý tahmin ediliyor. Sendikalar, haftalýk çalýþma saatlerinin 38,5 ten 40 saate çýkartýlmasýna karþý çýkýyorlar. Bunun için çalýþanlarýn maaþlarýna zam yapýlmasý düþünülmüyor. Ver.di böylece 250 bin kiþinin iþyerinin tehlikeye gireceði görüþünde. Birleþik Hizmet Sendikasý Ver.di nin Genel Baþkaný Frank Bsirske, talepleri kabul edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi ve Kesinlikle eylemlerimiz haftalarca sürdürmeye kararlýyýz dedi. Ýþ saatlerinin artýrýlmasýyla iþsizlerin sayýsýnýn da artacaðý uyarýsýnda bulan Bsirske, Karþýlýklý çýkarlarýn korunmasýndan yanayýz. Patronlar bunu kabul etmedikleri için, þimdi mücadelemizle çýkarlarýmýzýn korunmasýný saðlayacaðýz. Aylarca süren ve baþarý saðlayamadýðýmýz görüþmelerden çýkan sonuç bu þeklinde uyarýda bulunmuþtu. Çalýþanlar, her hangi bir ücret deðiþikliði olmadan iþ süresinin haftada 38,5 tan 40 a çýkarýlmasýný protesto ediyorlar. Eylemler, 2 hafta önce Baden-Württemberg Eyaleti nde baþlamýþtý. Son 14 yýlýn en büyük grevinin yaþandýðý eyalette 10 bin kamu emekçisi iþi durdurmuþtu. Ýzmit te Büyük Miting DÝSK in 19 Þubat günü Ýzmit te düzenlediði Yoksulluða ve Adaletsizliðe Hayýr mitingine 10 binin üzerinde iþçi ve e- mekçi katýldý. Ýþçiler, hükümetin gözünü emeklilik yaþý ile sosyal güvenliðe diktiðini belirterek, yasa tasarýlarýnýn geçmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Kocaeli, Trakya, Bursa, Ýstanbul, Ankara, Eskiþehir, Balýkesir, Adapazarý ve Bolu dan DÝSK e baðlý sendikalara üye iþçi ve emekçiler miting için saat den itibaren Merkez Bankasý önünde toplandý. KESK Þubeler Platformu, ve diðer 17

18 Eylemler Yeni Evrede sendikalarýn Gebze þubeleri de eyleme burada katýldý. Mitinge, 158 gündür grevde olan Serna-Seral iþçilerinin yaný sýra, çeþitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi. Toplanan emekçiler daha sonra alkýþ ve sloganlarla mitingin yapýlacaðý Perþembe Pazarý Meydaný na doðru yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþ sýrasýnda iþçiler sýk sýk Ýþçilerin Birliði Sermayeyi Yenecek, Mezarda Emekli Olmayacaðýz, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek sloganlarý attýlar. Miting esnasýnda konuþma yapan DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, hükümetin gözünü emeklilik yaþý ile sosyal güvenliðe diktiðini söyledi ve: Kýdem tazminatlarýmýzý kuþa çevirmek, emeklilik yaþýný yükseltmek ve emeklilik maaþlarýný indirmek istiyorlar. Kamu reformu adý altýnda kamusal alan tasfiye edilirken, personel rejimi yasalarý ve esnek üretim planlamalarýyla emekçiler örgütsüzleþtirilmek, köleleþtirilmek isteniyor dedi. Hükümetin, Sosyal Güvenlik ve GSS yasa tasarýlarýný yasalaþtýrarak, paran kadar oku, paran kadar yaþa, paran kadar insan muamelesi gör politikasýný hayata geçirmek istediðini de söyleyerek, özelleþtirmelere de tepki gösterdi. Ýþçiler ve emekçiler, sözleþmelerde de kazanýlmýþ haklarýnýn gasp edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek Baþka bir Türkiye, baþka bir yaþam, baþka bir dünya mümkün inancýyla, küresel saldýrýya karþý emeðin ve ezilenlerin dayanýþmasýný ve direniþini örgütlemeyi sürdüreceðiz dediler. Türkiye nin dört bir köþesinde emekçiler, Þubat günleri Herkese saðlýk ve güvenli gelecek talebiyle mitingler düzenledi. Kayseri, Uþak, Bolu, Çanakkale, Sivas, Kýrklareli, Çorum ve Kýrýkkale de alanlara çýkarak seslerini duyurdular.r 18 KARMEZ GIDA ÝÞÇÝSÝ YALNIZ DEÐÝLDÝR! Ankara Yolu, Baðyurdu Kemalpaþa adresindeki Karmez Birleþik Gýda Sanayi iþçilerinin baþlattýðý greve destek ziyaretine gittik. Ve bu ilk iþçi grevine gidiþimdi. 26 Ocak 2006 tarihinde grevin 42. günündelerdi. Bizi oldukça sýcak karþýladýlar. Yaþamlarýnýn örgütlü bir yaþama dönmesi birbirlerine olan baðlýlýk ve güvenleri o kadar a- çýktý ki. Korktuklarý bir þey yoktu. Bilinçleriyle zaferi kazanmýþlardý sanki. Çünkü inandýklarý bir þey vardý. O da örgütlülüðün verdiði güvendi. Ýþçi sýnýfýna kapitalizmin getirdiði sýkýntýlar sýnýfýn bilincini devamlý bir ileriye atýyor. Ýþçilerden birisi; böyle baþaramazsak daha baþka yollara da baþvuracaðýz. Yani üretimde çalýþan taþeron iþçileri iþ yerine sokmamak, anayolu trafiðe kapatýp sesimizi herkese duyurmak gibi dedi, yani istenen zafere ulaþýncaya kadar devam edeceklerini bildiriyorlardý ve bu durum bizleri çok mutlu etti. Ýzmir den Bir Leninist Merhaba, Ben Esenyurt tan okuruyum. Yaklaþýk 5 veya 6 ay kadar oldu sizlerle tanýþalý. Bu süreç içerisinde, sizin onurlu mücadele yolunda gösterdiðiniz yürekliliðinizden etkilenmemek mümkün deðil. Bu süreç içerisinde emperyalizmin ve faþist devletin gerçek yüzü bir kez daha görülmüþtür. Sevda Yoldaþýmýza yapýlan çirkin, aþaðýlýk saldýrýyý kýnýyorum ve faþist devletin polisleri cezasýz kalmamalýdýr diyorum. Esenyurt tan Bir Ýþçi Onurlu Yüreklere Merhaba Merhaba, iþsizliðin, açlýðýn, yoksulluðun, yozluðun, çirkefliðin içinde, ben insan gibi yaþamak istiyorum diyen onurlu yüreklere, merhaba... Yýllardýr aþaðýlanmýþ, kendi kaderiyle baþbaþa býrakýlan, dövülen sövülen, katledilen, soykýrýma uðrayan Kürt Halkýna merhaba... Ýçimden geçenleri satýrlara aktarmak o kadar zor ki. Kürt Halký, yýllarca TC devleti tarafýndan her türlü zulmü gördü. Ýþkence çekti. Analar, babalar, kundaktaki bebeler katledildi. Gencecik insanlar kurþuna dizildi. Köyleri basýp, insanlarý yakarak, kurþunlayarak soykýrým yapan katil sürüsü, bir de Kürt Halkýna terörist damgasýný vurdu. Oysa TV lerde görüyoruz. Oy zamaný geldiðinde mitingler düzenleyip Kürdistan ýn tüm þehirlerini geziyorlar. Bir sürü gevezelik edip, boþ vaadlerde bulunuyorlar. Kürt Halký iki yüzlü, aþaðýlýk kan emicilere vergi ödüyor. Fakat en doðal haklarý olan anadillerini konuþamýyor. Onlara en ufak yardým bile yapýlmýyor. Ýnsanlar açlýða, sefalete itiliyor. Kürt olduklarýndan dolayý, sürekli aþaðýyanýp, eziliyorlar. On iki yaþýndaki çocuðu kurþunlayýp, utanmadan terörist diyorlar. Sen benim hakkým olan insan gibi yaþamayý elimden alamazsýn diye baþkaldýran gerillalarý kurþuna dizip, TV ekranlarýnda gösterip gözdaðý vermeye çalýþarak, tüm yaptýklarý pisliklerle insanlarý sindirmeye çalýþan katil sürüsü, kendi döktüðü kanda boðulacaktýr. Kürt kardeþim! Yýllardýr mücadele ettiðin kavgan, kavgamdýr. Baþeðmezliðinizle, direniþinizle, çektiðiniz acýlarla, hep onurlu bir þekilde yaþamak istediniz. Bu insanlýðýn en doðal hakký. Katil sürüsüne dur demek bizim elimizde. Kürt Halký ve emekçiler olarak, bizi yaþamdan kovan, kendi çýkarlarý uðruna yakýp yýkýp katleden, kan emici asalaklara senin canýn cehenneme deme zamaný... Kürt ve Türk Halký el ele... Aç kalmadýðýmýz, sömürülmediðimiz, onurlu, insanca yaþayabileceðimiz bir dünyaya merhaba Sayý / 1-15 Mart 2006 YAÞASIN KÜRT-TÜRK HALKLARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! ZAFER SAVAÞAN EMEKÇÝ HALKLARIN OLACAK! Ýzmir den Bir Bayan Leninist

19 Yeni Evrede Açýklama BESNÝ DE DEVRÝMCÝ ÖÐRENCÝLERE SALDIRI Sömürüsüz Bir Dünya Ýçin Devrimci Ýþçi Komiteleri nde Örgütlenmeliyiz Bütün dünyada kapitalist sistem ayakta durabilmek için iþçi, emekçi ve öðrenci gençliðe saldýrýyor. Yaþadýðýmýz topraklarda saldýrýlar yoðunlaþarak sürmektedir Kasým ýnda 12 yaþýndaki Uður Kaymaz a 13 kurþun sýkan, Þemdinli de bir kitabevini bombalayan, Mersin de 19 yaþýndaki yurtsever bir genci kafasýndan vurarak öldüren ve 12 Aralýk tarihinde yoldaþýmýz Sevda Aydýn ý kaçýrarak tecavüz iþkencesine maruz býrakan faþist devlet, iþçi, e- mekçi halka saldýrýlarýný devam ettirmektedir. Devletin baskýlarý özellikle gençlik üzerinde yoðunlaþmýþ durumdadýr. Gençliðin yozlaþmasý için elinden geleni yapan devletin bu baskýsý demokrat, devrimci öðrenciler üzerinde de okuldan atma, uzaklaþtýrma vb. gibi yöntemlerle kendini göstermektedir. Tüm bunlarýn yaný sýra sivil faþistler, devrimci öðrencilere karþý kýþkýrtýlmaktadýr. Daha önce Van, Bitlis ve Muðla da olduðu gibi Besni Meslek Yüksek Okulu nda da bu tür saldýrýlar gerçekleþiyor tarihinde akþam 21:00 de okuldan çýkmak ü- zere olan bir arkadaþýmýz üniversite önünde beklemekte olan faþist bir grup tarafýndan tartaklanmýþ, ertesi gün öðle saatlerinde DÖB lü bir bayan arkadaþýmýz 30 kiþilik faþist bir grup tarafýndan saldýrýya uðramýþtýr. Bu tür saldýrý ve baskýlarýn devrimci ve yurtsever öðrencileri yýldýramayacaðýný duyurmak için tarihinde Besni Kaymakamlýðý önünde bir basýn açýklamasý yaptýk. Basýn açýklamasýnda Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Yaþasýn Halklarýn ve Yaþasýn Devrimci Dayanýþma sloganlarý atýldý. Besni halkýnýn yoðun bir ilgiyle izleyerek açýklamamýza destek vermesi dikkat çekiciydi. Basýn açýklamasý alkýþlarla son buldu. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! POLÝTÝK ÖZGÜRLÜK KAZANILMADAN AKADEMÝK ÖZGÜRLÜK KAZANILAMAZ! BESNÝ DÖB Ben Eskiþehir den Paþabahçe nin yan sanayisi olan Harun Ambalaj da çalýþan bir iþçiyim. Bizler fabrikada toplam 100 kiþi çalýþýyorduk. Ýlk önce kötü koþullar gereði bant kapatma eylemi ve daha sonrada paranýn ödenmemesiyle birçok eylem gerçekleþtirdik. Bazý iþçiler, patron tarafýndan iþten atýldý, bazýlarý da kendi isteðiyle ayrýldýlar. Ýþçilerin çoðunun en az 5 aylýk ücretleri ödenmedi. Geçen hafta Cuma günü 100 civarýnda iþçi, parasýný almak için fabrikaya gitti.. Patron da can güvenliði için jandarmayý çaðýrdý. Ýþçiler de fabrikanýn bütün bantlarýný durdurdu civarýnda jandarma geldi. Birkaç saat gerginlikten sonra ertesi Cuma günü paralarýn verileceði söylendi. Bunun üzerine iþçiler daðýldý. 24 Þubat ta bütün iþçiler sabah erken saatlerde fabrikada birikmeye baþladý. Birkaç iþçinin parasý verildi. Verilenlerin sayýsý 5-10 kiþiydi, onlar da paralarýnýn ancak 4 te 1 ini alabildiler. Ýþçiler ayaklanmaya baþladý. Jandarmalarla gerginlik yaþandý. Paranýn alýnmadan gidilmeyeceði söylenince patron bir açýklama yapmak için aþaðýya indi. Ýþçiler patronu konuþturmadý. Öfkelerini küfürler ve tehditlerle dile getirdiler. Bu sýrada 2-3 bayan arkadaþ sinir krizi geçirdi. Ambulans geldi. Yerel gazeteden gazeteciler geldi. Fotoðraflar çekildi ve röportaj yapýldý. Aramýzdan bir kiþi konuþma yaptý. 4-5 aylýk paramýzý alamadýðýmýzý, sigortamýzýn yapýlmadýðýný ve birkaç arkadaþýn da iþ kazasý geçirdiðini söyledi. ilk olarak arabuluculuk yaptý. Ýþçilerin kararlýlýðýný görünce fabrikaya birkaç ekip daha geldi. Paranýn haftaya Cuma günü verileceði söylendi. Ýþçilerle patron arasýnda sert tartýþmalar geçti. Jandarma komutanýna sizler de patronu koruyorsunuz dediler, iþçiler alýnteri dökerek saatlerce emek harcadýklarýný bunun karþýsýnda hem parasýný alamadýklarýný hem de jandarmadan baský gördüklerini söylediler. Jandarma daha sonra bizleri fabrikadan zorla dýþarý attý. Bizler de haftaya yine hep birlikte gideceðiz. Ben þunun farkýna vardým; fabrikalarda örgütlenip komiteler oluþturmalýyýz. Bir avuç kan emici asalak tarafýndan sömürülen bizler örgütlenmeli ve sömürüsüz bir dünyayý seçmeliyiz. Onun için Devrimci Ýþçi Komiteleri nde örgütlenmeliyiz. FABRÝKALAR TARLALAR SÝYASÝ ÝKTÝDAR HERÞEY EMEÐÝN OLACAK! YAÞASIN DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ KOMÝTELERÝ! Eskiþehir den DÝK li bir Ýþçi 62. Sayý / 1-15 Mart

20 0 kin Sanat Yeni Evrede ÝNATLA, DÝRENÇLE MERHABA Yeni yerimizde Yeniden Merhaba demek için, 19 Þubat günü, genciyle, yaþlýsýyla, kadýný, erkeði, çocuðuyla Gazi Ayýþýðý E- kin Sanat Merkezi nde bir araya geldik. Günler öncesinden hazýrladýðýmýz afiþleri Gazi Mahallesi nin sokaklarýna asmýþ, kapý kapý dolaþýp emekçi halklara davetiyemizi ulaþtýrmýþtýk. Ve þimdi yeni yerimizde yeniden Gazi nin emekçi halklarýyla birlikteydik. Önce, ölümsüzleþen devrim savaþçýlarýný anmak için saygý duruþuyla baþladýk etkinliðimize. Ardýndan sanat merkezimiz a- dýna, Yýlmaz EKÞÝ bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda özgür bir dünyayý kendi ellerimizle yaratabilmek için, iþçilerin, emekçilerin kültürüne, sanatýna önem vermemiz ve onu geliþtirmek i- çin çalýþmalarýmýzý hýzlandýrmamýz gerektiði üzerinde durdu. Bu açýlýþýn ardýndan, kapitalist sistemin en doðal sonuçlarýndan biri olan eðitimdeki e- þitsizliðe karþý çýkan, bu yüzden dersanelere vb gidemeyen yoksul emekçi ailelerin çocuklarýna gönüllü olarak eðitim veren bir dostumuz konuþma yapmak için geldi. Eþitsiz þartlarda eðitim gören gençlerin ayný sýnava tabi tutularak tüm geleceklerinin bu 3 saat içinde belirlenmeye çalýþýldýðýný dile getirdi, ardýndan da devletin propagandalarý nedeniyle ailelerin devrimci sanat merkezlerinde yapýlan bu çalýþmalara çocuklarýný göndermeye korktuklarýný belirtti. Konuþmasýný, emekçi ailelerin devrimci kültür-sanat kurumlarýný güçlendirmesi, destek olmasý gerektiðini söyleyerek bitirdi. Sanat merkezinin 1996 yýlýnda Boðaziçi Ekin Sanat Derneði nden bu güne kadarki faaliyetlerini ve çalýþmalarýný anlatan bir slayt gösterisinin ardýndan, þiir grubu, Ö- lüm Orucu eyleminde sakat kalan Ergül ÇÝÇEKLER in Sevdamýz için yazmýþ olduðu bir þiiri okudu bize. Ardýndan da genç dostlarýmýz gitarlarýyla güzel bir klasik müzik ziyafeti çektiler. O sýrada konuk olarak açýlýþýmýza gelen müzisyen Tuncay ÇAKAN da iki parça söyleyerek, ilk defa Gazi Mahallesi nde bir dinleti vermekten duyduðu mutluluðu dile getirdi. Onun bizleri coþturan þarkýlarýnýn ardýndan etkinliðimize yarým saatlik bir ara verdik. Yapýlan ikramla birlikte konuklarýmýzla sohbetler ettik. Etkinliðimiz, Taksim Ayýþýðý Sanat Merkezi nden gelen müzisyen arkadaþlarýmýzýn türküleri ile devam etti. En son olarak Devrimci Ýþçi Komitelerinden genç iþçiler, herkesi ayaða kaldýrarak Enternasyonal i söylemeye davet ettiler. Etkinliðimiz, yumruklar havada Enternasyonal in söylenmesiyle son buldu. Bir dahaki etkinlikte buluþmak ü- zere Gazi nin emekçi insanlarýna etkinliðimize katýldýklarý için teþekkür ettik. Gazi Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi Emekçileri

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Yeni Evrede Baþyazý BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Kapitalizmin temelindeki çeliþki ve karþýtlýklarýn kimi yerlerde tamamen olgunlaþmasý ve kimi yerlerde keskinleþmesine, emek-sermaye uzlaþmazlýðýnýn

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Merhaba Dostlar, kültür / sanat / edebiyat

Merhaba Dostlar, kültür / sanat / edebiyat ÇINGI Merhaba Dostlar, AYIÞIÐI SANAT MERKEZÝ IV KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı