TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 Tarm,ParkveBahçelerdenSorumluDaireBakanl TARIM PARK VE BAHÇELERDEN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI YELALANBAKIMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Yeilalanlarnbakmveonarmnnyaplmasnsalamak,bakmalanlarylailgili gerekirserevizeplanlarteklifetmek. Bakmveonarmçalmalariçingerekliaraçgereç,makinevebitkiselmateryal teminetmekvebumateryallerinalnmasndaartnamelerihazrlamak. Tarmsalkorumaekipmanlar,bitkigeliimdüzenleyicileriveziraiilaçlarn temininisalamak,hastalkvezararllarlamücadeleetmek. Programndaolanyeilalanlarnpeyzajdüzenlemelerini,aaçlandrma alanlarnnaaçlandrmalarnyapmakveyayaptrmak. Uygulamaalanlarndakullanlacakbitkiselmateryalinkullanlncayakadarkisüre içerisindehertürlübakmlarnyapmak. Dierbirimlerdengelenbakmveonarmtaleplerinegöreprogramhazrlamak veuygulanmasnnteminiiçingereklitedbirlerialmak. YasalDayanak 5216s.K.m.7/1I,5393s.K. m.14/1a 4734s.K.s s.K.m.7/1I,5393s.K. m.14/1a,6968s.k.m s.K.m.7/1I,5393s.K. m.14/1a 5216s.K.m.7/1I,5393s.K. m.14/1a,6968s.k.m s.K.m.14/1A Müdürlüümüz,BüyükehirBelediyesisorumlulukalanndabulunanparklar,rekreasyonalanlarveyollardakiyeil alanlarn bakm ve temizliinin gerçekletirilmesi, ehrin genelinde yer alan aaçlarn budama ilemlerinin yaplmas, aaçlandrma çalmalarnn gerçekletirilmesi, müdürlüe bal fidanlklarda üretim, bakm ve depolamailemlerininyaplmas,yapmileritamamlanantümyeilalanlarnpeyzajprojeleriçerçevesindebitki dikimçalmalarnngerçekletirilmesikonusundaçalmalaryürütmektedir. No antiyead No antiyead 1 AliRzaAvniBulvarSaimÇkrkçCaddesi 20 KaryakaAtakentHasanTürkerFutbolSahasYan 2 AnadoluCaddesi 21 KemalpaaUlucakÇokAmaçlSporSalonu 3 BayndrZSUArtmaTesisi 22 KemalpaaÖrenÇokAmaçlSporSalonu 4 BornovaAaçlYol 23 KültürparkYeraltOtopark 5 BornovaOtogarGirii 24 KültürparkHayvanatBahçesi 6 BornovaYavuzCaddesiVeYüzbabrahim 25 MaviehirZSUPompastasyonMerkezi HakkCaddesi 7 BucaKuruçemePark 26 MenemenZSU 8 BucaKoop.Park1 27 MenderesGöreceÇokAmaçlSporTesisi 9 BucaKoop.Park2 28 SasalAnaYolAaçlandrmas 10 BucairinyerMetrostasyonu 29 SeyrekÇokAmaçlSporTesisi 11 CumaovasBanliyöstasyonu 30 atorestorankonukevi 12 ÇiliEkmekFabrikas 31 TorbalÇaybaÇokAmaçlSporTesisi 13 ÇiliKültürMerkezi 32 TorbalAyranclarÇokAmaçlSporTesisi 14 ÇiliKasaplarMeydan 33 UrlaZSUArtmaTesisi 15 EskiFoçaBaarasÇokAmaçlSporSalonu 34 UlukentÇokAmaçlSporTesisi 16 GirneKavaklar 35 YeniFoçaÇokAmaçlSporSalonu 17 KaryakaYeniGirneOrtaRefüj 36 YelkiÇokAmaçlSporSalonu 18 KaryakaGirneCaddesiveTretuarlar 37 YukarKzlcaPark 19 KaryakaCeharDudayevBulvar 38 YukarKzlcaAsarlkPiknikAlan 2009YlÇallanantiyelerdenBazlar 2009 yl kapsamnda metropol snrlar içerisinde; çok amaçl salonartma tesisi bahçelerinde, cadde, meydan, refüj,kavakveparklardadüzenlemeleryaplmolup;buçalmalarkapsamndakente m²dahayeniyeil alan kazandrlm ve m² lik alanda da revize çalmalar yaplmtr. Tarmsal üretimin verimliliinin artrlmasnayönelikyöremizüreticilerindenzmir'eözgünergisvesümbülünüretiminintevikedilmesiamacyla toplam adetsoanlçiçekalnarakkentinaçkalanlarnadikilmitir.yliçerisindetoplam m² alandaçallmolup;55.450adetaaç, adetçal, adetyerörtücü, adetmevsimlik, adetsarlc,75.368adetsoanlbitkidikilmiolup; m²likalanadaçimuygulanmtr.ÇiliBalatçk Mahallesi, Seyrek, Ulukent, Menemen Kubilay Ant Aaçlandrma Sahalar ve Yelki Zeytinlik Alan olmak üzere m² lik alanda aaçlandrma yaplarak kentin yeil dokusu arttrlm ve toplamda m² ye

2 ulalmtr.ayrca2009yliçerisindebayndrvebademliüreticikooperatiflerinden;toplam adetbitki alnmolup;2010yliçin, adetbitkialmplanlanmtr. Metropolsnrlariçerisindeyaplanbitkisalnkorumavegereklimücadeleyöntemlerinibelirlemeçalmalar kapsamnda;76adettuzakkurulmu,856adetbitkizararlsnarastlanlmvebuhusustakentmerkezinde5.200 adetphoenixaacnnkök,131adettepeilaçlamas;özdere,gümüldür,ürkmezvedoanbeylibeldelerinde4.865 adetphoenixaacnnkökve7.800adettepeilaçlamasyaplmtr. TarmsalDesteklemeFaaliyetleri Stratejik Amaç: Çada Bir Kentsel Tasarm Anlay ve Peyzaj Mimarl lkeleri Dorultusunda Yeil Alan TasarmveUygulamalarnnYaplarakKentinYaanabilirliiniveKentlininYaamKalitesiniArtrmak StratejikHedef:YeilAlanlarnBakmveOnarmlarnnYaplmas ParkveRekreasyonAlanÇalmalarmz BüyükehirYetkiAlannaGirenParkveRekreasyonAlanlarndaBakmOnarmTemizlikveSulamalerinin Yaplmas Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kentliye kent estetii kapsamnda yaanabilir, modern ve salkl bir çevre sunmak ve bu hususta mevcut yeil alanlarda bakm, yönetim çalmalarnn yaplmas ve kente yeni yeil alan kazandrlmas. Büyükehir Belediyesi yetki alanna giren park ve rekreasyon alanlarnda düzenli olarak temizlik, sulama, bakm ve onarm çalmalarnn yaplmtr. Çalmalarmza ilikin istatistikî deerlendirmeler tablolar ve grafikler halinde aada yer almaktadr. Kent içerisinde bitkisel tasarm çalmalarnn uygulanarak yeil alan düzenlemelerinin daha koordineli ve uzun ömürlü yaplmas hedeflenmektedir ylnda Yeil alan hizmetlerinin gelitirilmesikapsamndadevamedecektir. ParkveRekreasyonAlanÇalmalarmz

3 Adet Aaç Çal YerÖrtücü Mevsimlik Soanl Sarlc 2009YlBelediye, KamuKurum Kurulularve OkullaraVerilen Bitkiler(Adet) lçevelkkademebelediyeler KamuKurumveKurulular Okullar Adet Yl Belediye,Kamu Kurum Kurulularve OkullaraVerilen Malzemeler lçevelkkademebelediyeler KamuKurumveKurulular Okullar (Adet) Adet lgilibirime Aktarlanlar 611 Olumlu Deerlendirilenler TalepSays 149 Olumsuz Deerlendirilenler 202 KonusuSebebiyle Bilgilendirilenler 2009Yl Hemehriletiim Merkezive Muhtarlar Masas ndan GelenTalepler

4 AaçlandrmaAlanlarnnOluturulmasveBakm Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kiibanadüenyeilalanmiktarnnarttrlmasvebuhususta fidan dikimi yaplarak geni aaçlandrma alanlarnn oluturulmas. Mevcut ve yeni oluturulan aaçlandrma sahalarnda fidan dikimlerinin yaplmasna yönelik çalmalarmza ilikin istatistikî deerlendirmeler giri bölümünde yer alan tantm yazsnda; grafikolaraktaaadayeralmaktadr. Kent içerisinde bitkisel tasarm çalmalarnn uygulanarak yeil alandüzenlemelerinindahakoordineliveuzunömürlüyaplmas hedeflenmektedir. AaçlandrmaÇalmalar 71% 17% 0% 4% 2% 6% 2009YlYeni AaçlandrmaAlan Verileri ÇiliBalatçkMahallesi ÇilizsuArtma MenemenKubilayAnt SeyrekAaçlandrmaSahas UlukentAaçlandrmaSahas YelkiAaçlandrmaZeytinlik

5 TARIMSALYAPIUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar BBSorumlulukSnrlarndakiAlanlardaTarmUygulamalar DanmanlYapmak. KompostÜretimveLaboratuarTesisiKurmak. BBSorumlulukSnrlarndaArclvepekBöcekçiliiniGelitirmek, Yaygnlatrmak. YasalDayanak Anayasam.127,5216s.K.M.7/1I, 5393s.K.m.14/1A,2560s.SK (YasalMevzuatlar) 5216s.K.m.7/1I,5393s.K.m.15/G, 2872s.K.m.3,m.9 Anayasam.127,5216s.K.m.7/1 I,5393s.K.m.14/1A,2560s.SK (YasalMevzuatlar) Müdürlüümüz,tarmsalboyuttasürdürülebilirkalknmailkesineuygunolarakçevrenin,tarmalanlarnn vesu havzalarnn korunmas ve kimyasal maddelerle kirlenmesinin önlenmesi, sertifikal ürünlerin yetitirilmesi ve üreticilerinekonomikrefahnngelitirilmesihususundaeitimvebilgilendirmelerlekamuoyuoluturulmasana temalarndafaaliyetlerinisürdürmektedir. Bu kapsamda 2009 ylnda tarmsal üretimin verimliliinin artrlmasna yönelik yöremiz çiftçilerine bitki yetitiricilii danmanl, bitki koruma ve besleme eitimleri verilmi ve Geleneksel Efemçukuru Festivali nde Müdürlüümüzorganizatörlükmisyonuüstlenmitir. TarmsalYapnnEtkinletirilmesiOdaklFaaliyetler

6 BalKurulularmznFaaliyetleri ESHOTGENELMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluk AltYapKoordinasyonMerkeziveUlamKoordinasyonMerkeziile koordinelibirekildetoplutamaclkhizmetleriniyürütmek YasalDayanak 5216s.K.m.7,8,9 ESHOTTekilatveVazifeleriHakknda Talimatname ESHOT(zmirElektrik,Su,Havagaz,OtobüsveTroleybüsUmumMüdürlüü), tarihve9630saylResmi Gazete de yaynlanan ESHOT Tekilat ve Vazifeleri Hakknda Talimatname hükümlerine göre tekilatlanm olup günümüzmodernulamteknolojileriçerçevesindetoplutamaclkhizmetinisürdürmektedir. GenelMüdürlüümüzün2009ylnaaitözetraporudörtgenelbalkaltndaaadayeralmaktadr. 1 OtobüsAlm Stratejik Planda alm hedeflenen 600 adet otobüsünsonpartisiolan190adetsolootobüsile53adet KörüklüOtobüs2009ylndateslimalnmtrvehedeflenen sayyaulalmtr.klimalotobüssays744 eçkmtr. 2 AktarmalUlamSistemi zmir de2009ylndadaotobüs,metro,vapurolmaküzere tüm toplu ulam araçlarnda uygulamas sürdürülen 90 dakika içinde iki ve daha fazla binilerin ücretsiz gerçekletirilmesi sistemi ile vatandalarn bütçesine önemli oranda ekonomik katk salanmtr. Bu durum, topluulamsisteminitercihedenvatandalarnsaysndaki artadayansyarak;2007ylnda286milyonolantanan yolcusays,2009ylnda388milyonuamtr.

7 3 OtobüsDuraklar MevcutDuraklarnReklamhalesi;Mevcutduraklar5yl süreylekirayaverildi.180adetyeniduraksatnalnmas; 5216 sayl yasaya göre snrlar genileyen ehrimizde vatandalardan ve muhtarlardan gelen talepler dorultusunda 2009 ylnda otobüs duraklarnn says arttrlmve180adetyeniduraksatnalnmtr. 4 AkllDurakSistemi 2009ylndaAklldurakçalmalarnabalanmtrve10 duraktaakllduraksistemikurulmutur. AkllDurak Sistemi ; duraa gelen yolculara yaklamakta olan otobüsler hakknda bilgiler vermekte, dakikada bir, Ulam Kontrol Merkezi tarafndan söz konusu veriler güncellenmekte ve duraa yerletirilen LED panel üzerinde bu bilgiler yer almaktadr. Panelde; otobüsün hatnumaras,gidiyönü,sonduranismiilekalandurak saysolmaküzereüççeitbilgibulunmaktadr. 2009ylndaGenelMüdürlüümüzceyaplantümçalmalaraaitayrntldeerlendirmelervekurumsal yapmzlailgilibilgilerkuruluumuzun2009faaliyetraporundayeralmaktadr.

8 ZSUGENELMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluk AltYapKoordinasyonMerkeziveUlamKoordinasyonMerkeziilekoordinelibir ekildesuvekanalizasyonhizmetleriniyürütme YasalDayanak 5216s.K.m.7,8,9 60saylKanun ZSU Genel Müdürlüü, zmir Büyükehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme ve bu amaçla gerekenhertürlütesisikurma,kuruluolanlardevralmavebireldeniletmeamacylastanbulsuvekanalizasyon daresigenelmüdürlüü nünkuruluuhakkndaki2560/3009saylkanunaeklenen3305saylkanun, tarih ve 1941 sayl Resmi Gazete de yaynlanarak yürürlüe giren tarih, 87/11594 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile zmir Büyükehir Belediyesi Metropol Alan içinde Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini yürütmek üzere tarihindekurulmutur ylnda Genel Müdürlüümüzce yaplan çalmalar, özet olarak aada yer almaktadr. Genel Müdürlüümüzce2009dayaplantümçalmalaraaitayrntldeerlendirmelervekurumsalyapmzla ilgilibilgilerkuruluumuzun2009faaliyetraporundayeralmaktadr. 1. SU ZSU, yer alt ve yer üstü su kaynaklarndan yararlanarak kente içme, kullanma ve endüstri suyu temin edip datmakta, yeni su kaynaklar oluturmakta, su kaynak havzalarnn kirlenmeye kar korunmasna yönelik denetimler yapmakta, su kaynaklarnn güvenli iletilmesi ve datmn salamakta, su ebekesi üzerinde su kayplarnazaltmayayönelikçalmalaryürütmektedir. BukapsamdakienönemliprojelerdenbiriolarakGördesBaraj ndansugetirilmesiileilgiliolarak;sarkzartma Tesisleriihalesitamamlanmolupsüreçdevametmektedir.Ayrcasukuyusuaratrmaçalmalardevametmi olup,58adetyenisondajkuyusuaçlmtr. zmir insuihtiyacnkarlayaniçmesuyuiletimsistemininiyiletirilmesiveizlenmesiilesukayplarnmümkün olanendüükseviyeyeindirmekamacylaçalmalarsürdürülmektedir.çalmalar,teknoktadanbeslenenyaklak hanelik izole bölgeler oluturma, basnç regülasyonu, sürekli izleme, bölgeye verilen su miktar ile bölgedekiabonebilgivetahakkuklarnnkarlatrlmas,sukaçannnedenlerinintespitivegiderilmesiyöntemi ileyürütülmektedir.zmir intamamnnyaklak400izole bölgeolmasplanlanmaktaolup,2009 sonuitibariyle 376izolebölgeoluturulmutur.2009 dakazançmiktar metreküp/ylolarakgerçekletirilmiolup,su kayplaryüzde40 naltnadümütür. Suüretimivedatmkapsamnda,içmesularnnüretimnoktalarndaartmnyapmak,pompalararaclileana isalehatlarna,depo,ebeke,branmanvesayaçlarvastasylaaboneyeulamnn24saatkesintisizsunumuiçin datmsistemiüzerindekitümmakine,tesisveekipmanlarnbakm,onarmveiyiletirmesiyaplmakta,salklsu temini için belirlenmi kontrol noktalarnda analiz ve dezenfeksiyon çalmalar yürütülmekte datm hatlar üzerindeki depo, pompa vs. güvenlii salanarak datmn güven içinde gerçekletirilmesi salanmakta, su datmnn izlenmesi, kontrolü ve kumandasn scada sistemi ile kontrol altnda tutulmaktadr ylnda mt.içmesuyuebekesiveiletimhattimalatgerçekletirilmitir. 2009YlSuÜretimMiktarlar YerAltKaynaklar(Kuyular) YerÜstüKaynaklar(TahtalveBalçovaBaraj) TOPLAM m³/yl m³/yl m³/yl 2. ATIKSU ZSU,atksuhizmetlerialannda,atksuartma,çamurbertarafvekatatkdepolamahizmetleriniyürütmektedir. Atksuartmçerçevesinde,zmirBüyükehirBelediyesisnrlariçerisindeyeralanyerleimbirimlerindeoluan evsel nitelikli atksularn ilgili mevzuatta tanmlanm kriterlere uygun ekilde artm salanarak, alc ortamlara

9 dearj edilmekte, atksu artma tesislerinin bakm ve onarmlar yaplmakta, ekipman ve ünitelerin revizyonlar yaplmakta,bualandakiteknolojikgelimelerizlenmekteveuygulanmaktadr. 2009ylnda6adediileribiyolojikartma,6adedibiyolojikartmave4adedidoalartmaolmaküzeretoplam16 adetatksuartmatesisiiletilmitir. Çamurbertarafçerçevesinde,ZSUGenelMüdürlüütarafndaniletilmekteolanatksuartmatesislerindeoluan artma çamurlarn, Çili Atksu Artma Tesisi sahasnda ina edilmi olan çamur depolama lagünlerine transfer etmek, kalsiyum oksit ve kalsiyum hidroksit kullanarak bu çamurlarn stabilizasyonunu salamak, çamurun anaerobik yöntemle çürütülmesi ve kurutulmas için çalma yaparak gerekli tesislerin kurulmasn salamak amaçlanmaktadr. Atksu artma ilemleri sonucu oluan artma çamuruna yönelik çürütme ve kurutma tesisi kurulmasna yönelik artnameçalmalartamamlanarakihaleaamasnagelinmitir. Katatkdepolamaçerçevesinde,zmirBüyükehirBelediyesisnrlarndayeralanyerleimbirimlerindeoluanve Harmandal Kat Atk Depolama Alan na transfer edilen evsel, tbbi ve endüstriyel kat atklarn depolanmas; oluanszntsularnnkanalizasyonebekesineiletilerekçiliatksuartmatesisi ndeartlmassalanmaktr yl içerisinde Harmandal Kat atk Depolama Alan nda evsel, endüstriyel ve tbbi atklar depolanarak bertarafedilmitir. 2009YlAtkSustatistikleri ArtlanAtksuMiktar m 3 AtksuArtmalemleriSonucuOluanArtmaÇamuru ton 3. KANALZASYON Kanalizasyon hizmetleri kapsamnda, kanalizasyon sisteminin kurulmas, iletilmesi, bakm ve onarmlarnn yaplmasyeralmaktadr. Kanalizasyon sisteminin kurulmas çerçevesinde; zmir ehrinin nüfus artna paralel olarak, abonelerden gelen talepleridedikkatealarakatksuyunabonedenartmatesislerine,yamursularnndatoplanmanoktasndanalc ortamnaulamasnsalamakiçingereklitümtesislerin(atksuartmatesisi,herçapvekesittekikanalizasyon ebekesi,kollektör,anakuaklamakanallar,atksupompaistasyonlarileyamursuyukanallarvederelerinslah çalmalar)oluturulmassalanmaktadr. Sistemin iletilmesi bakm ve onarm çerçevesinde ise; imalat tamamlanm her çap ve kesitteki kanalizasyon ebekesi, kollektör, ana kuaklama kanallar, atksu pompa istasyonlar, yamursuyu kanallar tesisi ile dereleri sürekli çalr halde tutmak, oluabilecek her türlü arzay gidermek, bakmonarm ve temizliklerini periyodik olarakyapmak,atksupompaistasyonlarnsürekliçalrhaldetutmakiçinperiyodikbakmlarngerçekletirmek, pompa istasyonlarna gerekli sarf malzemeleri stokta tutmak, ömrünü tamamlam ya da herhangi bir nedenle çalamazhalegelenkanalizasyonveyamursuyuhatlarnyenilemek,abonelerinkanalaçmavefoseptikçekim hizmetleriniyürütmekhizmetkapsamnagirmektedir. 2009YlKanalizasyonÇalmalar YaplanKanalizasyonebekesiUzunluu metre YaplanYamurSuyuHattUzunluu metre IslahYaplanDereUzunluu metre

10 irketfaaliyetleri BelediyemizinHissedarOlduuirketler ZMRBÜYÜKEHRBELEDYESBETONVEASFALTENERJÜRETMVEDAITIM TESSLERSUKANALZASYONTC.VESAN.A.. irketimiz tarihinde, zmir Büyükehir Belediye Bakanl, ZSU Genel Müdürlüü, ESHOT Genel Müdürlüü,EgeehirPlanlamasTeknolojikbirliiMerkeziA..,zmirmarLtd.ti.tarafndan ZBETON zmir BüyükehirBelediyesiBetonveAsfaltTesisleriTicaretveSanayiAnonimirketi unvanaltnda,betonelemanlar üretmek,irketlüzumuhalindedahaverimliçalabilmekiçinhertürlüaraçvegereçlerisalamaküzereüretim yapmak,almsatmbakm,tamirveimalilemlerinindahaucuzvekaliteliolaraksalanmasiçingerekliüniteleri kurmakamacylakurulmutur. 1999ylndairketimizinbünyesinezsaSu,Kanalizasyon,naat,Reklamclk,EnerjiÜretimveDatmHizmetleri San.veTic.A. ninkatlmasilebirliktefaaliyetalannamembasuyusatistasyonlarnniletilmesi,boruüretim tesisivebranmanbalamahizmetidahilolmutur. 2008ylndairketinmaksatvemevzuu na, karnntümünügeçmemeküzerekamukurumvekurulularnaait binavetesislerinhertürlübakmn,onarmnvegereklimalzemedesteiniyapar maddesiilaveedilmitir. Bugün ZBETONzmirBüyükehirBelediyesiBetonveAsfaltEnerjiÜretimveDatmTesisleri,SuKanalizasyon TicaretveSanayiAnonimirketi olarakanlmaktadr. ZBETONKaliteYönetimSistemi: ZBETONilkolarak tarihindeTSENISO9002KaliteSistemBelgesi nialm, tarihindetseen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine geçi yapmtr Ocak 2010 tarihlerinde TSE tarafndan denetlemedengeçerekhemkaliteyönetimsistemibelgesinindevamnahakkazanmhemdebelgesinitseniso 9001:2008 egöreyenilemitir. OHSAS18001SalveGüvenliiSistemBelgesinive14001ÇevreYönetimSistemBelgesialmayhedefleyen ZBETONbukonudakieksikliklerinisüratlegidermektedir.Bukapsamda2009ylndaKapalDevreTaKrmaTesisi (Challenger) için ÇED Belgesi alnm, kanalizasyon balants için Bornova Belediyesi ve ZSU ile görümelere devamedilmektedir. Eitimlerimiz: ZBETONüretimsisteminisürekliiyiletirmekvegelitirmekiçineitimeönemvermektedir.nsanayaplanbu yatrmniletmeyeönemlikatklardabulunacannfarkndadr. KaliteKontrolFaaliyetleri: KaliteKontrolLaboratuarmzdadeneyimlipersonelimizvetestcihazlarmzlahammaddeveürünlerimizinkalite kontrolü yaplmaktadr. Ayrca yol asfalt uygulamalar, asfalt bakm onarmlar ile altyap ve sathi kaplama çalmalarndakontrolleryapmaktadr. Agrega(Mcr)Üretimi:KapalDevreTaKrmaTesisi(Challenger)250ton/saatkapasitelidir.Butesisimiziçin2009 ylndaçedraporualnmtr.agregaüretimtesisiasfaltüretimtesisiileentegreçalmaktadr. Asfalt Üretimi ve Uygulamas: ZBETON, bugün zmir Büyükehir Belediyesi nin snrlar içindeki tüm ilçe ve beldelerin asfalt ihtiyacn karlamaktadr. TS EN uygun olarak üretim yapan scak karm tesisimizin kapasitesi 160ton/holupgünde24saatüretimyapabilmektedir.2009ylndaAsfalt ÜretimindeTSEUygunluk BelgesiveFabrikaÜretimKontrolBelgesialnmtr.Kentgenelindeasfaltbakmonarmgerektirenyerlereen ksasürede24saathizmetvererekmüdahaleedilmektedir. SathiKaplamaÇalmalar:ZBETON,sathikaplamaçalmalarnkentgenelindeyürütmektedir.AsfaltGeri

11 dönüümtesisiveköyyoluyaplmas:zbeton,asfaltyolonarmlarsrasndaçkanvemolozdökümsahalarna atlanasfalthurdaatklarn,2008ylndageridönüümsistemiileekonomiyekazandrmayabalamtr.yaplan her çalmada geri dönüüm uygulamalarna önem verilip, çevreyi korumak ve tasarruf yapmak amaçlanmaktadr. SathiKaplamaÇalmalar:ZBETON,sathikaplamaçalmalarnkentgenelindeyürütmektedir. Hazr Beton Üretimi ve Uygulamas: TS EN 2061 e uygun olarak üretim yapan tam otomatik hazr beton tesisimizinüretimkapasitesi50m³/saat dir.tesis,üretimveuygulamalarmziçinkullanlmaktadr. BetonParkeÜretimiveUygulamas:TS2824EN1338'euygunolaraküretimyapantesisimiz,birçoktip,ebatve renkteparkeüretimiyapmaktadr.100m 2 /saatkapasiteli2adetparkeüretimmakinemiz(toplamkapasitemiz200 m2/saat)ileürünçeitliliimizartmtr. BetonBordürvePrekastElemanlarÜretimi:TS436EN1340'auygunolaraküretimyapantesisimiz,birçoktipve ebatta,salamvekalitelibetonbordürüretimiyapmaktadr. MakineleriveAraçÇalmalarGücüTemini:ZBETON,MakineParkndabulunanimakinelerivearaçlarla üretim ve uygulamalarnn yan sra zmir Büyükehir Belediyesi ne hem i makinesi hem de i gücü temin etmektedir.yamurlardolaysyladereiçlerindebirikenrusubatimakineleriiletemizlenmektedir.8tontemizsu ve 8 ton pis su çekme kapasitesi olan hem vakum(vakum kapasitesi=900 m³/h) hem de basnçl(basnç kapasitesi=0170bar)susalayabilen3kombinearacmzilekanaltemizliiyaplmaktadr. KentselBakmOnarmvenaatHizmetleri:Yol,kavak,turatuvar,merdiven,parkdüzenlemeleriyaplmaktadr. KentselTemizlikveTrafikHizmetleri:Anayollarnyolsüpürmemakineleriiletemizlikleriyaplmaktadr.10adet yolsüpürmemakinesiile24saathizmetverilmektedir.afiyaz,resimvsilekirlenenduvarlarn,viyadükveköprü ayaklarnn sürekli temizlikleri yaplmaktadr. zmir Büyükehir Belediyesi Trafik ube Müdürlüü tarafndan yürütülmekte olan, tat ve yaya yollarnda araç ve yaya akn zorlatran her türlü engeli ortadan kaldrma çalmalarnda,16adettrafikçekiçiile2adetkzaklnakilaracve106personeliile24saathizmetvermektedir. Moloz Döküm Sahalarnn letilmesi: ZBETON'un 2008 yl sonunda Orman Müdürlüü'nden iletme ihalesini ald3adetmolozdökümsahalarna(gökdere, Yelki vekrklar)2009ylndagaziemirevka7 mevkiindeki döküm sahas da ilave edilmitir. Bu sahalarn iletmesine 2009 ylnda balanmtr. letilen moloz döküm alanlarnn kapasitelerinin dolmasnn ardndan, sahalarn üstleri bitkisel toprakla örtülerek aaçlandrlacaktr. AaçlandrdmzbualanlarOrmanBölgeMüdürlüü neiadeedilecektir.bufaaliyetilehemkentinmolozlarnn bertarafsalanmaktahemdetahripolanormanlkalanlartekrarormanniteliinekavuturulmaktadr. MembaSuyuSat:ZBETON,8adetmembasuyusatistasyonundazmirhalknaucuzvekalitelisusat yapmaktadr. KamuKurumveKurulularndaFizikiyiletirmeveYenilemeÇalmalar:ZBETONA..zmir dekiokullariledier kamu kurum ve kurulularn fiziki iyiletirme ve yenileme çalmalarna 2007 ylnda tekrar balamtr. zmir Büyükehir Belediyesi ile ortak oluturulan birimimizin yapt saptamalar sonucunda proje ve keif çalmalar yaplan okullarmzn bakm, onarm ve yenileme ihtiyaçlar karlanmaktadr. Nisan tarihleri arasndatoplam701okuliledierkamukurumvekurulularndaçalmayaplmtr. ZBETON A YlYatrmlar YatrmTürü MaliDeer(TL) AlnanÜrünÖrnekleri MakinesiYatrmlar Silindir,yolçizgimakinesi,greyder,forkliftvs. Araç Binek,ticariaraç,kamyon DierveDemirba ZBETONA..2009YlYatrmlar Merkezikompresörsistemi,bilgiilemvelaboratuar yatrmlarvedemirbalar

12 ZBETONA..2009YlFaaliyetstatistikleri AgregaÜretimiMiktar ton ToplamAsfaltUygulamasYaplanMiktar ton KüçükVeBüyükYamaOlarakAsfaltUygulamasMiktar ton AsfaltUygulamasYaplanYolUzunluu(7mGenilik,8cmKalnlk) 535 km AsfaltBakmOnarmYaplanAdresSays adet SathiKaplamaUygulamasYaplanAlan m 2 SathiKap.Uyg.YaplanAlanTekabülEttiiYol(5MGeniliinde) 242 km AsfaltGeriDönüümÜrünlerileKaplamasYaplanOrmanKöyYolu m 2 AsfaltGeriDön.ÜrünlerileKap.YaplanOrmanKöyYolu(5MGeniliinde) 105 km HazrBetonÜretimMiktar m 3 ParkeÜretimMiktar m 2 BetonBordürÜretimMiktar adet BetonPrekastÜretimMiktar adet MakinelerininÇalmaSüresi saat KamyonVeDierAraçlarnKatEttiiMesafe km Yol,Kavak,Tretuvar,Merdiven,ParkDüzenlemeleriProjeSays 170 adet Yol,Kavak,Tretuvar,Merdiven,ParkDüzenlemelerindeDöenenParke m 2 Yol,Kavak,Tretuvar,Merdiven,ParkDüzenlemelerindeDöenenBordür 208 km Korkuluk,AltÜstGeçitTamirat,Boyama,YenilemesiVeDemirleriProjeS. 190 adet ParkeVeBordürTamiratYaplanAdresSays adet OtoKorkulukYenilemesiYolUzunluu 11 km YaplanIzgaraveBacaYükseltmeAlçaltmas 8000 adet SüpürgeMakinesileYaplanTemizlikMiktar m 3 DuvarTemizliiYaplanAlanMiktar m 2 MolozDökümSahalarnaGelenAraçSays adet SatlanMembaSuyuMiktar ton PersoneleVerilenEitimSüresi 4025 adam.saat Ortalama1KiininAldEitimSüresi 3.3 saat KaliteKontrolÇalmalarndaYaplanDeneySays(Hedef=33.627) adet OkulVeDierKamuKurumlarndaYaplanFizikselyiletirmeSays 138 adet ZBETONA..2009YlFaaliyetstatistikleri

13 ZMRULAIMHZMETLERVEMAKNASANAYA.. ZULA,kentiçitopluulamhizmetiniyürütmeküzere1990ylndaESHOTGenelMüdürlüü nünsermayepay olarakdevrettii29adetotobüsileseferlerinebalamtr.zula,eshotgenelmüdürlüüileegüdümiçinde alternatif ulam türleri ile entegrasyonu salayacak ekilde, 1140 personeli ve her yl daha da gençleen 431 adetlik otobüs filosuyla kent içi karayolu toplu tama hizmetini sunmaktadr. Hz, güvenlik ve konfor odakl hizmetlergelitirilerekkentulamndakaliteartrlmaktadr. AraçTürüSays(Adet)Fotoraf SoloOtobüs 261 Midibüs 110 KörüklüOtobüs 45 ÇiftKatlOtobüs 5 Otokar 10 Toplam 431 ZULAOtobüsFilosu zmir inçeitlisemtlerindekurulanatölyevegarajlarda,genileyenvegençleenotobüsfilosununbakm,onarm vetemizlikleriyaplmaktadr.atölyeöndüzenünitesininaltyapshazrlanmvecihazalnaraktümfilovehizmet araçlarmzn ön düzen ayarlar yaplmaya balanmtr. Özellikle araç vizeleri için araçlarmzn far ayarlarnn yaplmas amacyla far cihaz alnarak da bamllk azaltlmtr. Atölyelerimizde kurulacak Soutma sistem ekibinin eitimleri tamamlanmtr. Bornova Atölyemizde günün koullarna uygun teknik donanma sahip, alt takmykamaveykamaünitelerindençkansuyungerikazanmileilgilikurulanartmaünitemizingünlükartma miktar25tondanyaplanektankilavesiile50tonsuyuartmamiktarnaulamtr.teknolojikgelimelereuygun standarttiptornatezgâhlarmzhassasparçalarmznüretilmesiamacylagereklieitimlertamamlanarakdevreye girmitir. Bornovavestatatölyelerimizdeisalveigüvenliikapsamnda220mçapndaparatonerdevreyealnmtr. sal ve i güvenlii ile ilgili birimlerimizde kurullar oluturulmu ve toplantlar ayda bir kez yaplmaktadr. BütünleikYönetimsistemikapsamndaçalmalarhzladevametmektedir. ESHOT Genel Müdürlüü ile entegre çalan Akaryakt Otomasyon sistemimiz devreye girmitir. ESHOT Genel MüdürlüüileentegreçalanOtobüsiletmesiulambilgisistemidevreyegirmitir. Filomuzdabulunanveekonomikömrünüdoldurmu35adetSoloOtobüsve4adethizmetaracYönetimKurulu kararilehurdayaayrlmtr.

14 Günün koullarna uygun modern olarak tasarlanm ve birimlerimizin geçmie dönük evraklarnn daha salkl tutulmas amacyla Bornova atölyemizde yeni ariv binamzn alt yap ve inaat ilemleri kendi ekiplerimiz tarafndanplanlanmoluparivbinamztamamlanarakdevreyegirmitir. StratejikAmaç:zmirKentininÖzgünYapsveDinamikleriniDikkateAlannsanÖncelikli,Ekonomik,Konforlu, ÇevreyeDuyarl,FarklUlamTürleriArasndaEntegrasyonuSalayanveKentlininYaamKalitesiniYükselten UlamYapsnnOluturulmas. StratejikHedef:BüyükehirBelediyeSnrlarçinde;ÇadaTeknolojininTümOlanaklarnKullanarak,Güvenli, Ekonomik,EriimiKolay,UlamTürleriArasndaEntegrasyonuSalayacakveÇevreselEtkileriAçsndanKentsel YaamKalitesiniYükseltecekBirTopluTamaSistemininGelitirilmesi. OtobüsTamaclndaFiloYenilemesineYönelikAraçAlm Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Kentimizde karayolu toplu ulamnda hizmet veren otobüs filomuza konforlu, güvenli, günün teknolojisine uyan yeni otobüslerinalnmas. 10adetOtokarDorukOtobüssatnalnarakhizmetegirmitir. Otobüs filomuzu gençletirme süreci gelecek yllarda da devam edecektir.

15 ZMRBÜYÜKEHRBELEDYESGRANDPLAZAGIDAOTELCLKVETURZMLETMELERA.. Arizko; Arap ve zmir Büyükehir Belediyesi Turistik Yatrmlar Anonim irketi ad altnda, 22 Austos 1985 tarihindekurulmutur.dahasonra26nisan1999tarihunvanzmirbüyükehirbelediyesigrandplazaotelcilikve Turizm letmeleri Anonim irketi olarak tadil edilmitir. En son deiiklik ise tarihinde toplanan olaanüstügenelkurulkararileunvana"gda"sözcüüeklenmitir.mülkiyetizmirbüyükehirbelediyesineait bulunantarihiveturistiktesisleriniiletmeksuretiylevehalknucuzekmekgibitemelgdaihtiyaçlarnndatmn mevzuatauygunbirekildekarlayarakkentliyebualanda383kiilikpersonelilehizmetverilmektedir.faaliyet alanlar; Toplu Yemek Üretimi, Restoran, Kafeterya, Büfe letmecilii, Catering hizmetleri, Toplu Ekmek Üretimi dir. YaseminKafeRestoran:Bostanlrekreasyonalanndasportesisleriiçerisindeyeralmaktadr.Spor,gezi,yürüyü yapanvedinlenmekamacylagelenkenthalknakafeverestoranhizmetlerisunmaktr.kablosuzinternethizmeti verilmektedir. APKAM Restoran: Bahçesinde müze ziyaretçileri ve çevre i yerlerindeki çalanlara sabah kahvalts ile öle yemeihizmetisunulmaktadr. Asansörletmeleri:DarioMorenosokandabulunantarihiasansörhattücretsizolarakhalknkullanmnaaçk olarak iletilmektedir. Burada bulunan Asansör Restoran, Ceneviz Bar ve Teras Kafe letmeleri kentin prestij mekanlararasndayeralmaktadr. SolfejKafe:AhmetAdnanSaygunSanatMerkezi ningiriindekitarihibinadakafeteryahizmetiverilmektedir. SanatKafe:Etkinliksalonuvemutfa;TarihiHavagazFabrikasyerlekesindeyeralaniletmelerimizdenSanat Kafe'de verilen hizmetin yan sra 5 no'lu salonumuzda, kongre ve konferans gibi etkinliklere catering hizmeti verilmektedir. Sasal Doal Yaam Park letmeleri: Parkn içinde bulunan develi ve kuulu kafeteryalarmzda hafif aperatif yiyecekveiçecekmenüsüilekafeteryahizmetiverilmekte,bahadrisimlialverimerkezindeparkaözelhediyelik eya,oyuncakvekrtasiyeürünlerisatlmaktadr. zmirbüyükehirbelediyesiyemekhanesi:büyükehirbelediyesihizmetbinasndaçalanpersoneletabldotve açk büfe öle yemei hizmeti verilmektedir. Katlarda çay ocaklar iletilmekte, ayrca bu iletmemiz meclis ve protokoltoplantlarnacoffeebreakhizmetivermektedir. tfaiye Bölge Müdürlüü: tfaiye Bölge Müdürlüü ne, bal birimlerine, Erefpaa hastanesi personeline, Kent ekmekfabrikasnatabldotyemekhizmetiverilmektedir. nciraltengellilermerkezikafeteryas:binanntasarrufukültürelsosyallerdairebakanlbünyesindeolmakla birlikte,özellikleengellivatandalarmzbataolmaküzeremüterilerinekafeteryahizmetisunulmaktadr.engelli kartolankullanclarafiyatlardaözelindirimuygulanmaktadr. Erefpaa Hastanesi Yemekhane ve Kafeteryas: Hastane personeline tabldot yemek hizmeti, tfaiye bölge müdürlüüiletmesimutfandangelmekte,yeniaçlanhastanebinasndakikafeteryamzdaisepersonel,hastave ziyaretçilereiçecek,yiyecekhizmetininyansrahastatemelihtiyaçmalzemelerisatyaplmaktadr. YasscaadaTesisi:Urlaaçklarndabulunanadadakitesisimizdeplajvekafeteryahizmetigünübirliktatiliçingelen halkmzasunulmaktadr.adayaulamhizmetizdenza..tarafndansalanmaktadr. CateringHizmetleri:BataBüyükehirBelediyeBakanlProtokolHizmetleriolmaküzerebelediyeirketlerive kamuyacateringhizmetleriverilmektedir. BüfeveKantinler:nciraltGençlikparkndaikiadetbüfe,ZELMANAnonimirketinin Kahramanlar'dabulunan merkezindebulunanbiradetkantiniletilmektedir. Kent Ekmek: Çili de kurulan ekmek fabrikasnda dar gelirli vatandalara yönelik ekmek üretimi yaplmakta ve kentinfarklyerlerinekurulanbüfeleraraclylasatgerçekletirilmektedir.

16 ZMRFUARCILIKHZMETLERKÜLTÜRVESANATLERTC.A.. zmir Fuarclk Hizmetleri Kültür ve Sanat leri Ticaret A.. 7 ubat 1990 tarihinde, öncesinde zmir Büyükehir Belediyesibünyesindebirmüdürlüktarafndandüzenlenenfuarclk,kongrecilikvekültürsanathizmetlerinindaha verimli ve etkin icra edilebilmesi için, çounluk hissesi zmir Büyükehir Belediyesi'nde olmak suretiyle kurulmutur;bugün106kiilikpersoneliylekültürpark tahizmetlerinisürdürmektedir. zmirenternasyonalfuar ve çeitliihtisasfuarlarn gerçekletirenzfa, fuarclnyansra,kültürel ve sosyal amaçletkinlikleriiletürkiye debualandahizmetverenenbüyükkurulutur.zfa,heryldüzenlediiüzerinde ihtisas fuarlaryla; sadece ekonomik gelimeyi topluma mal etmekle kalmayp, ülke tantm ve kültürler aras iletiim için de çok önemli bir platform yaratma özellini sürdürmektedir. Ayn zamanda, pek çok fuar organizatörününkültürparkiçindeihtisasfuarlardüzenlemesineolanaksalanmaktadr ylnda Kültürpark alan içerisinde, zmir Büyükehir Belediyesi ve ZFA tarafndan düzenlenen ya da desteklenenorganizasyonlardaholtahsisleriyaplmveteknikhizmetlerverilmitir.ayrca;tedarikçilerdenalm yaplan hizmetlerin (standart stand hazrlanmas, stmasoutma sistemi iletimi, elektrik danmanlk vb.) zamanndaveistenilenstandarttateminedilmesisalanmtr. Kuruluumuzda Kalite Yönetimi kapsamnda 2006 ylnda sistem revizyonuna gidilmi olup 2008 ylnda ise doküman revizyonlar yaplmtr. Bu yaplanma ile 2009 çalmalar ISO 9001:2000 standard çerçevesinde oluturulmutur. ZFA 1819 Austos 2009 tarihleri arasnda TSE zmir Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüü tarafndan tetkik edilmi olup tüm çalanlarn katlm ile belgenin devamna hak kazanm ve gelitirilmektedir.iso9001:2000standardiso9001:2008revizyonunauramolupyenistandartçerçevesinde 2010ylplanlarhazrlanmaktadr. StratejikAmaç:zmir'insosyal,kültürel,turizmvedieralanlardadünyanngözdeehirleriarasnagirmesini salamak. StratejikHedef:Ulusalveuluslararasfuarorganizasyonsaysnartrmak. zmirenternasyonelfuarnndüzenlenmesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar 78 yldr zmir'in tarihinde geleneksellemi, ülke çapnda ve dünyada da tannan Türkiye'nin ilk / tek genel ticaret fuarnn düzenlenmesi yl içerisinde 78. si düzenlenen geleneksel zmir Enternasyonal Fuar 28 Austos6 Eylül tarihleri arasnda, 229 u yabancolmaküzeretoplam1003katlmcve388 iyabancolmak üzeretoplam ziyaretçiilegerçekletirilmitir. 78.EF(2009)METRAJRAPORU(m 2 ) Stantl Stantsz Toplam Alan Alan YerliKatlm YabancKatlm Barter Sponsorlar Ücretsiz AraToplam zfaaktivitealanlar TOPLAM Gelecekyllardadaorganizeedilmeyedevamedilecektir.

17 TravelTurkeyzmirTurizmFuar Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Turizmsektöründenfirmalarnkatlmcolacabirihtisasfuarve ilgili konferansn ezamanl olarak düzenlenmesidir. Turizm sektörünün kentimiz ve bölgemizde geliimi, bu alanda fuar boluu olmas ve Hannover Messe Int. ile TURSAB'n da bölgemizde bir turizm fuar düzenlemeye talip olmas sebebiyle ibirliiiçindedüzenlenmektedir. TravelTurkeyzmirTurizmFuar1013Aralktarihleriarasnda,42 ilden ve 17 ülkeden olmak üzere toplam 345 katlmc ve 286 s yabanc olmak üzere 7976 ziyaretçi ile 5 adet hol kullanlarak gerçekletirilmitir. AlanBilgileri(m 2 ) KatlmcSays Fuarnorganize ToplamKatlmc edildiibrütalan Tahsisedilentoplam alan Tahsisedilenücretli alan ZFA HannoverMesse Ücretsizyertahsisi Barteryertahsisi Organizasyonofisi KafeAlan Says ZFADirekt KatlmcSays ZFATemsilcilikler HannoverMesse DirektKatlmc Says HannoverMesse Temsilcilikler TURSAB ve Hannover Messe Int. ile ibirlii anlamas yenilenecektir. Anlamann yenilenmemesi durumunda da bu fuarnorganizatörüolmayadevamedilecektir. Marmomacc(MilliKatlmOrganizasyonlarnGelitirmek) Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Yurt dnda Milli Katlm Organizasyonlarn artrarak ihracatn gelimesinekatkdabulunmakamacylatalya'nnveronakentinde gerçekletirilen doalta fuarna Türkiye'den katlacak firmalarn toplukatlmorganizasyonunugerçekletirmek. Marmomacc Milli Katlm Organizasyonu 30 Eylül3 Ekim tarihleri arasnda, 1857 m 2 lik alanda(1.587 m2 kapal alan, 270 m2 açk alan)50katlmcilegerçekletirilmitir. 2010ylndaZFAtarafndangerçekletirilmeyecektir. XiamenStoneFair(MilliKatlmOrganizasyonlarnGelitirmek) Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Çin'in Xiamen kentinde gerçekletirilen doalta fuarna Türkiye'den katlacakfirmalarntoplukatlmorganizasyonunugerçekletirmek. Xiamen Stone Fair 69 Mart tarihleri arasnda, 690 m 2 lik alanda 20 katlmcilegerçekletirilmitir. Xiamen Fuar'na milli katlm organizasyonu, gelecek yllarda da organizeedilmeyedevamedecektir.

18 MevcutFuarlarnGelitirilmesiniSalamak Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Anafaaliyetalanmzolanfuarorganizasyonlarngerçekletirmekve sürekliiyiletirmek. 2009yliçerisindegerçekletirilendierfuarlarailikinbilgiler: FuarAd Katlmc Ziyaretçi TahsisMetraj Says Says (m 2 ) Ayakkab/Yaz IfWedding Fashion Marble Vinolive Ayakkab/K Minex zmirautoshow Gelecekyllardaorganizeedilmeyedevamedilecektir. MisafirFuarlarnnDüzenlenmesiniSalamak Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Kuruluundan bu yana, ZFA, kendi organize ettii fuarlarn yan sra özel fuarclk irketlerinin organizasyonlarna da alan kiralamaktadr yl içerisinde özel fuarclk irketleri ve l Milli Eitim Müdürlüü tarafndan düzenlenen 13 adet fuara, fuar alanmzda hollertahsisedilerekevsahipliiyaplmtr.hollerinhazrlanmas ve toplanmas aamalarnda (elektrik tesisatlar bakm telefon taleplerinin karlanmas basnçl hava ve suatk su balant taleplerininkarlanmas,sesdüzenlerininhazrlanmasvb.)teknik hizmetverilmi,tedarikçilerdenalmyaplanhizmetlerin(standart stant hazrlanmas, stma, soutma sistemi iletimi, elektrik danmanlkvb.)zamanndaveistenilenstandarttateminedilmesi salanmtr. FuarAd KullanlanHoller TahsisMetraj(m 2 ) JEWEX EDUCATURK MODEKO KTAP IPAF EBTO EitimBilimMETEF YAPIZMR PETSHOW ESDEF TARIMHAYVANCILIK T SOUVENIR Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Gelecekyllardadafuaralanmzdamisafirfuarlardüzenlenmeye devamedilecektir.

19 ZMRBÜYÜKEHRBELEDYESÇEVREKORUNMASIYLETRMESMÜAVRLK VEPROJEHZMETLERTC.veSAN.A.. ZBELCOM A ylnda çevrenin korunmas iyiletirilmesi krsal ve kentsel alanda arazinin ve doal kaynaklarneniyiekildekorunmas,sutoprakvehavakirlenmesininönlenmesisalklkentlemeninsalanmas, ehiriçmesular,yeraltkaynaklar,yüzeysulariçinetüd,proje,müavirlik,danmanlkhizmetleriniyürütmek amacylakurulmutur. FaaliyetAlanlar: Etüd,Fizibilite,Mühendislik,MüavirlikveDanmanlkHizmetleri KontrollükHizmetleri KuruluTesislerinletmeveBakm OrganikTarm Projeleri Yapmleri ZBELCOMA.,2009yliçerisindeZSUGenelMüdürlüü nünkentgenelindeuyguladprojelerdekontrollük yapm,zsu yateknikpersonelteminetmitir. ZBELCOMA.'NN2009YILIÇNDEKONTROLLÜKYAPTIITÜRLERveSAYILARI Türü AtkSuArtmaTesisinaatleri DereIslahveDüzenlemesileri çmesuyuebekenaatleri letimhattveterfistasyonuleri YamurSuyuKanalnaatleri Kanalizasyonnaatleri SuSondajKuyular,Motopomp,EnerjiTeminileri TesisYapm,Onarmleri ZBELCOMA.'nin2009YlçindeKontrollükYaptTürleriveSaylar Says

20 ZMRBÜYÜKEHRBELEDYESNSANKAYNAKLARITEMZLKBAKIMVEORG. HZM.ENERJSAN.VETC.A.. ZENERJA tarihindeniteliklipersonelteminietmek;yurtiçindekiveyurtdndakihertürlüenerji kuruluunadanmanlkhizmetivermek;yeraltscaksularvediersukaynaklarnçkarmak;yeraltvegerekse yerüstüenerjikaynaklarndanelektriküretmek;rüzgarvesutribünlerikurupelektrikeldeetmek,depolamakve datmakamacylakurulmutur.uan542personeliylehizmetlerisürdürmektedir. ZENERJ A yl içerisinde zmir Büyükehir Belediyesi ve zmir Büyükehir Belediyesi nin orta olduu irketlereniteliklipersonelteminetmitir. ZENERJA..'denNitelikliPersonelTeminEdenKurumveirketler zmirbüyükehirbelediyesi HizmetAlanlar KatAtklaraYönelikHizmetler MezarlkDefinHizmetleri MeslekEdindirmeKurslarHizmetleri ZFA HizmetAlanlar ParkBahçeHizmetleriçin FuarTemizlikHizmetleriçin FuarGieHizmetleriçin ZDENZA.. HizmetAlanlar TemizlikHizmetleri PersonelSays 125kii 125kii 69kii PersonelSays 30kii 37kii 18kii PersonelSays 19Kii

21 EGEEHRPLANLAMASIENERJVETEKNOLOJKBRLMERKEZA.. EgeehirPlanlamasEnerjiveTeknolojikbirliiMerkeziA..(EPA..), tarihindeteknikkonularda müavirlik, mühendislik, müteahhitlik hizmetleri vererek çevrenin korunmas ve iyiletirilmesi, gecekondularn önlenmesi,ehirplanclvekentlemeningetirdiihertürlükonudaetüd,projelendirme,müavirlikhizmetleri vermek,planlyaplamaveehrindüzenligelimesinekatkdabulunmakiçinkurulmutur.salklkentlemeile ülkeninsosyoekonomikgeliimineyararlolacakyatrmlargerçekletirmekamacmzdr Universiade Köyü Konutlar nn tamamnn üye ödemeleri tahsil edilmi, hiçbir üyenin borcu kalmamtr. Bütün adalarn kat mülkiyetleri tesis edilerek hak sahiplerine 702 adet tapu irketimiz katklaryla verilmi ve verilmeye devam edilmektedir. Ayrca üyelere eksiksiz olarak teslimi gerçekletirilen konutlarda çkan arzalar yüklenicifirmayailetilmitir. zmirbüyükehirbelediyesi,5216saylkanunilebelirlenensnrlariçerisindekikentiçiulam,salklkentleme ve kent kültürü, çevrenin korunmas ve iyiletirilmesi kapsamnda sosyal nitelikli projeler yaptrlm ve katk salanmtr; zmir Büyükehir Belediyesi tarafndan yapm tasarlanan Yarmada (zmir, Urla, Seferihisar, Çeme, Karaburun) kültür ve turizm geliim bölgesi hedefi için koruma öncelikli master planlamasna esas fikir yarmastamamlanm,yarmadaderecealanprojelerin altndavebukonudayarmadabölgesindeki belediyelerin de görüleri alnarak zmir Büyükehir Belediyesi Bakanl na verilecek nihai raporlarn düzenlenmesiçalmalarnadevemedilmitir. zmirkentselbölgenazmmarplanileortayakonanstratejivegelimeönerileriesasalnarakikinciksm zmir Ulam Ana Plan çalmalar ve ilgili raporlar irketimiz ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesiibirliiiletamamlanmtr. zmir Büyükehir Belediyesi Karayollarna Dayal Toplu Ulam letme Sistemleri Hat Planlamas ve Genel Optimizasyonu ana i bal altnda yer alan Tramvay ve Otobüs Sistemleri Hat Planlamas çalmalar, zmirulamanaplançalmalarilebirlikteyinedokuzeylülüniversitesivepamukkaleüniversitesiibirlii ileirketimizceyaptrlmaktadr. EPA..2009YlYatrmlar GerçekletirilenProjeler Yllar Açklama zmirkentselbölgenazmmarplanileortayakonanstratejivegelime önerileriesasalnarakzmirulamanaplançalmalarnndokuzeylül ÜniversitesivePamukkaleÜniversitesiibirliiilehazrlanmas.(2ksm) zmir Büyükehir Belediyesi Karayollarna Dayal Toplu Ulam letme Sistemleri Optimizasyonu i bal altnda Belediye Otobüsleri hat planlama çalmalarnda Dokuz Eylül Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesiibirliiiledanmanlkhizmetiyaplmas. EPA..2009YlYatrmlar zmirnazmmar Planhazrlanmas ilerikapsamnda yaptrlyor. zmirulamana PlanÇalmalar kapsamnda yaptrlyor.

22 ZELMANGENELHZMETOTOPARKÖZELETMTFAYEVESALIKHZMETLER TCARETA.. ZELMANA tarihindezmirBüyükehirBelediyesi'nintemizlikileriniyürütmeküzerekurulmu,daha sonrazmirbüyükehirbelediyesivebalkurulularnaihaleleriilezmirbüyükehirbelediyesi'nepersoneltemin eden,müterimemnuniyetinedayalçalmaanlayileotoparkletmecilii,anaokululetmeciliivekentkart DolumGieleriletmeciliifaaliyetlerini5791kiilikpersoneliyleyürütenbirirkettir. irketimiz, zmir Büyükehir Belediyesi nin çeitli birimleri, ZSU Genel Müdürlüü, ESHOT Genel Müdürlüü ne insan kaynaklar tedariki bata olmak üzere, otopark hizmetleri, kentkart dolum hizmetleri, anaokullar kre ve etüteitimmerkezlerihizmetlerinigerçekletirmektedir. ZELMAN A.., uzun yllardr gelen uygulamalaryla zmir Büyükehir Belediyesi nin ve bal kurulularn eleman ihtiyacnkarlamakta,bukurumlarnvizyon,misyonvestratejilerinigelitirmelerinedestekvermekteveayndili konuan,ayndeerlerisahiplenenveaynhedeflerdorultusundahareketedenbiranlaylahareketetmektedir. ZELMANA..2009yliçerisindezmirBüyükehirBelediyesi ninfarklbirimvehizmetlerindeçalmaküzere1950 kiidenoluaninsankaynatedariketmitir. zmirbüyükehirbelediyesitarafndandüzenlenenveçadakentyaamnnönemlibirparçasolanaçkvekapal otoparklar irketimiz tarafndan iletilmektedir. irketimiz, 9 adet Çok Katl Otopark, 4 adet Yeralt Otopark, ehrinmuhtelifbölgelerindeki45adetaçkalanotoparkvemustafakemalsahilbulvar ndakiveehrinmuhtelif yerlerindeki21bloklubariyerliotoparklarylahizmetvermektedir. Yerel Yönetimin destei ve kontrolü altnda 012 ya grubundaki çocuklarn çevre ilikilerini gelitirmek, sosyal geliimlerineyardmcolmakveçalanlarahizmetverebilmekamacylakurulan8adetanaokuluvekrei,4adet etüteitimmerkeziilefaaliyetlerinedevametmektedir. zmir Büyükehir Belediyesi nin vermi olduu ulam hizmetlerini desteklemek amacyla ehrimizin muhtelif yerlerindeki19adetgiede,kentkartdolumhizmetiverilmitir. ehirlerarascenazetamahizmeti3adetklimalaraçlafaaliyetlerinedevametmektedir.

23 ZMRDENZLETMECLNAKLYEVETURZMTCARETA.. ZBAKA tarihindezmirBüyükehirBelediyesivebalkurulularnnvegereindecivarbelediyeler ilekamukurumvekurulularnnihtiyacolanmakinevehertürlükara,havavedeniztatlariledieraraçve gereçlerivebunlarnyedekparçalarnnucuzvekaliteliolarakbakmimalatveonarmnyapmakiçinkurulmutur. irketanasözlemesi tarihindetadiledilerekirketismizdenza..olmutur. ZDENZ A.. toplu deniz tamacl hizmetlerini yerine getirmek ve bunu salamak amacyla olanaklar hazrlamak, düzenlemek, düzenlenenlere katlmak, iletmek, ilettirmektir. Her türlü hava, kara ve deniz tamacl hizmetlerini sunmaktadr. Bu kapsamda zmir körfezinde yolcu ve araç tamacl faaliyetlerini yürütmektedir. TürkiyeDenizcilikletmeleri(TD)A..balsgemiveiskelelerinözelletirilmesiprojesikapsamnda,Özelletirme YüksekKurulu nun04nisan2000tarihve2000/06saylkarariletd nin zmirkörfezhattdenizyoluileehirçi YolcuveAraçTamacl zmirbüyükehirbelediyebakanl nadevredilmitir. TD dendevralnan104personel,8yolcugemisi(ambarl,bergama,9eylül,alaybey,hasköy,stinye,beykozve Kumburgaz Yolcu Gemileri) ve 3 Araba Vapuru ile zmir Körfez Hattnda Deniz Yolu ile ehir çi Yolcu ve Araç Tamacl 08 Mart 2000 tarihinden itibaren zmir Büyükehir Belediyesi adna ZDENZ A.. tarafndan yaplmaktadr. uandazmirbüyükehirbelediyesineait7yolcugemisive3arabavapuruilehizmetalmyöntemiylekiralanan 14YolcuTeknesiolmaküzeretoplam24gemiilezmirKörfezindeyolcuvearaçtamaclhizmetiverilmektedir. ZDENZ A..nin iletme sorumluluunda bulunan gemi ve iskelelerde 2009 yl sonu itibariyle; irketimiz kadrosunda117kiivesözlemeli3kii,zmirbüyükehirbelediyesikadrosundaise61kiiolmaküzeretoplam 181personelgörevyapmaktadr.Ayrca,hizmetalmyöntemiyle19temizlikpersoneliile29güvenlikpersoneli görevyapmaktadr.sonuçolarak;tümgemiveiskelelerde178kiikadrolu,3kiisözlemelive48kiidehizmet almyöntemiyleolmaküzeretoplam229personelgörevyapmaktadr. zmir Körfezinde irketimiz tarafndan 8 adet iskele (Bostanl, Karyaka, Bayrakl, Alsancak, Pasaport, Konak, GöztepeveÜçkuyulariskeleleri)iletilmektedir. Türkiye Denizcilik letmeleri (TD) zamannda sadece 6 hatta ve günde 60 civarnda yaplan sefer says 2000 ylndanitibarenartrlmayabalanmtr.bugün15hattagünlükyaklak200seferyaplmaktadr.tdzamannda gündetananyolcusaysyaklak7.000kiivearaçsaysise200adetiken,hatvesefersaysnnayrcahizmet kalitesinin artrlmas ile bugün günlük yolcu says yaklak kiiye, araç tama says ise yaklak adet eulamtr.yllaragöreyolcuvearaçtamasaylaraadabelirtilmitir. Yllar 2000 (10 aylk) YILLARAGÖRETAINANYOLCUveARAÇSAYISI Yolcu Araç TananYolcuveAraçSays zmir in bir deniz kenti olduu ve zmir halknn var olan deniz sevgisini artrarak deniz yolculuunu tercih etmelerinisalamakbilinciilehareketedenirketimizinhedefi;2010ylndauandagünlük40.000civarndaolan yolcusaymz lere,1.000civarndaolanaraçtamasaymzise1.300 lereçkarmaktr. Buhedefimizeulamakiçin;ilkaamaolarak OtobüslerKörfezde, VapurlarMahallenizde sloganyla,bostanl, KaryakaveÜçkuyularVapurskelelerindeyolcularmztamaküzereotobüsbeklemehatlaroluturulmu,bu

24 uygulama ile otobüslerle gelen vatandalarmz hiç beklemeden gemiler ile gemilerle gelen vatandalarmz ise yinehiçbeklemedenotobüslerileiyerlerineveevlerineulatrlmaktadr. Halkmzntalepleridorultusunda GöztepeKaryakaGöztepe seferleribalatlmvebayraklvapurskelesi06 Mays 2001 tarihinden itibaren ilevsel hale getirilerek BayraklAlsancakPasaportKonak seferleri hizmete sunulmutur. Ayrca, KaryakaAlsancakKonak seferlerihergün01.00 akadaruzatlarakhizmetinniceliiveniteliiartrlm, gemilerimizin otobüslerle balantl ve aralksz hizmet vermesiyle zmir halknn deniz ulamyla bütünlemesi salanmtr. PazargünleriAlsancakBölgesindekursgörenörenciveörencivelilerininyountalebiüzerine, Eitim ÖretimdönemisüresincePazargünleriKaryaka Pasaport Alsancak KaryakaveBostanl Karyaka Pasaport Alsancak Karyaka Bostanlarasnda4adetEkseferyaplmayabalanmtr.Sözkonusuuygulamaya ve EitimÖretimdönemlerindededevamedilmi/edilmektedir. SabahsaatlerindeKaryaka vebostanl danpasaport Alsancakistikametine,akamsaatlerindeiseAlsancak Pasaport istikametinden Karyaka ya youn yolcu talebinin olmas ve gemilerin doluluundan dolay baz yolcularngemilerebinememesinedeniyle,kasm2007ay ndanitibarenksezonusüresincemesaigünlerisabah saat08.20 debostanl dansaat08.15 deisekaryaka danveakamsaat18.00 dadaalsancak tanhareket edecek ekilde toplam 3 Ek sefer yaplmaya balanmtr. Ayn uygulamaya 2008 ve 2009 k dönemlerinde de devamedilmitir. Ayrca, youn talep nedeniyle tarihinden itibaren k dönemi süresince sabah saat de Karyaka dan hareket edecek ekilde Karyaka Bostanl Üçkuyular Göztepe Karyaka Ek seferi yaplmaya balanmtr. Körfeziçifaaliyetlerineilaveten02Haziran2001tarihindenitibaren,Karyaka danvekonak danyasscaada ya yaz aylarnda seferlerimiz balatlarak halkmza düük maliyet ile hafta sonu tatil imkanlar sunulmutur. Günübirlik gerçekletirilen bu seferlerimize youn talep olduu için Pazartesi günü hariç gün, seferlerimize yaz sonunakadardevamedilmitir. Pazartesigünleriiseengellivatandalarmzndenizdenyararlanmalariçinözelseferleryaplarakhizmetboyutlar artrlmtr. YILLARAGÖREYASSICAADA'YATAINANYOLCUSAYISI Yllar Yolcu YasscaAda yatananyolcusays irketimiztarafndaniletilentümgemilerileiskelelerinbakmtutumveonarmlardüzenliolarakveaksatlmadan yaplmaktadr.bakmtutumveonarmlarpiyasadanmalzemeteminedilerekatölyepersonelivegemipersoneli tarafndanyaplmaktadr.atölyevegemipersonelininkapasitesidndaolanonarmlariçinisepiyasadanhizmet almyaplmaktadr. zmirkörfezindeirketimiztarafndaniletilen8adetiskelenin(bostanl,karyaka,bayrakl,alsancak,pasaport, Konak, Göztepe ve Üçkuyular iskeleleri) rutin bakm tutum ve onarmlar düzenli olarak yaplmaktadr. skelelerimizde kullanlan yolcu ve engelli ini pasurelleri, sürme iskeleler, yenilenmitir. skelelerin yolcu çk kaplarnn onarmlar yaptrlmtr. Bostanl, Konak ve Karyaka iskelelerinin zmir halkna yakr bir duruma getirilmesiiçinyaplanbakmtutumverestoreçalmalar2009yliçerisindetamamlanmtr.2009ylndaise Konak,KaryakaveBostanliskelelerindekiseferpanolardijitalhalegetirilmi,ayrcaiskelelerinyolcubekleme salonlarçkkaplarnagidilecekiskeleisminibelirtendijitalpanolaryerletirilmitir.

25 ZMRBANLYÖTA.SST.TC.A.. zmir Banliyö Tamacl Sistemi Ticaret A.. 14/11/2006 tarihinde, mevcut AliaaCumaovas banliyö hattnn metrostandartlarnayükseltilmesiçalmalarnnzmirbüyükehirbelediyesitarafndantamamlanmasylabanliyö sisteminin iletmesini yapmak üzere toplu tama hizmeti vermek için zmir Büyükehir Belediyesi ve TCDD ortaklndakurulmutur. Kentin dier toplu tama türleriyle entegre çalacak olan Banliyö Sistemi 80 km lik hat ve 31 istasyon ile iletmeyealnacaktr.irketimizinhazrlk,organizasyonveyaplanmasürecidevametmektedir. irketimizin hazrlk, organizasyon ve yaplanma süreci devam etmektedir. Bu kapsamda 2009 yl içerisinde 33 adet banliyötren setlerinin projelendirme ve denetleme komisyonu çalmalar yürütülmü; Çili Depo Atölyesi Makine ve Ekipmanlar halesi için hazrlklar yaplmtr. Banliyö depo/atölye alannn iletmeye balamas için gerekli ekipmanlarn temin edilmesi ve kurulmasna yönelik çalmalar yaplacaktr. 33 adet tren seti ile ilgili projelendirme ve denetleme çalmalar yürütülecektir. Tamamlanan hatlarda iletmeye balamak üzere kadro oluturulacakveeitimhazrlklarbalayacaktr.

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HAR TA UBE MÜDÜRLÜ Ü. Emlak Yönetimi Dairesi Ba kanl. Yetki, Görev ve Sorumluluklar EmlakYönetimiDairesiBakanl EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HARTAUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak. 1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluile yaptrmak.

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

DAÝRE BAÞKANLIÐI DAR LER UBE MÜDÜRLÜ Ü letmevetiraklerdensorumludairebakanl DAÝRE BAÞKANLIÐI DARLERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Malalm Tüm belediye birimlerinde kullanlmakta olan telsizlerin bakmonarmlarn,kodlamalarnyapmak. Elektriködemeleri

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanl

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba kanl ÇevreKorumaveKontrolDairesiBakanl ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVREKORUMAVEKONTROLUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Gürültü yönünden ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptrm. Gürültüharitas

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU 1- Yapı ruhsatları 2012 yılı içerisinde, 13 katılımcıya 37 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 2- Yapı kullanma izin belgesi 2012 yılı içerisinde,

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

SATILIK AKARYAKIT İSTASYONLARI. Ankara Satılık Akaryakıt İstasyonu : Ankara karayolu üzerinde satılık akaryakıt istasyonu.

SATILIK AKARYAKIT İSTASYONLARI. Ankara Satılık Akaryakıt İstasyonu : Ankara karayolu üzerinde satılık akaryakıt istasyonu. SATILIK AKARYAKIT İSTASYONLARI Ankara Satılık Akaryakıt İstasyonu : Ankara karayolu üzerinde satılık akaryakıt istasyonu. Alanya Satılık Akaryakıt İstasyonu Arsası : Gazipaşa hava alanına 15 dk, Alanya'ya

Detaylı

KONU: İZMİR KÖRFEZİNDE TOPLU DENİZ ULAŞIMI

KONU: İZMİR KÖRFEZİNDE TOPLU DENİZ ULAŞIMI Urban Mobility in Mediterranean cities: Feedback and perspective KONU: İZMİR KÖRFEZİNDE TOPLU DENİZ ULAŞIMI İZDENİZ A.Ş. İZMİR Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları içerisinde Deniz Yolcu ve Araç Taşımacılığını

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi,

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel: İşbu şartname, 29 Ocak 1 Şubat 2015 tarihleri arasında Hindistan ın Jaipur şehrinde düzenlenecek olan

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr 645 İZMİR İN OTOPARK SORUNU Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr GİRİŞ Şehirlerin Merkezi İş Alan (MİA) olarak tanmlanan kesimlerinde, sürdürülebilir ulaşm ve dolaysyla otopark stratejilerinin

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ traar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ traar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ traar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-10İS ~ I 3 0 S Konu: Kepez, 27712,27713, 27714 adalar UİP. / vi A wexp0?!)16 A N

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayıs Karar Özeti 01/10/2014 2014-80 2014-80: Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih 383 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 30/09/2014

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. İZBETON A.Ş. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON ASFALT ENERJİ ÜRETİM DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON SAN. VE TİC. A.Ş. GÖREV TANIMI İzbeton 18.1.199 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı