YÜKSEK PLANLAMA KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK PLANLAMA KURULU"

Transkript

1 YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanlığı, Devle Planlama Teşklaı Müseşarlığı, Hazne Müseşarlığı ve Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu le lgl Kamu İksad Teşebbüsler emslclernn kaılımı le hazırlanan ekl Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları nın kabulüne, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenn 5. maddesne göre karar verlmşr.

2 ENERJİ KİT LERİNİN UYGULAYACAĞI MALİYET BAZLI FİYATLANDIRMA MEKANİZMASININ USUL VE ESASLARI I. AMAÇ VE ESASLAR 233 sayılı Kamu İksad Teşebbüsler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ab Türkye Kömür İşlemeler Kurumu (TKİ), Boru Haları le Perol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Elekrk Ürem A.Ş. (EÜAŞ), Türkye Elekrk Tcare ve Taahhü A.Ş. (TETAŞ) le 24//994 arhl ve 4046 sayılı Özelleşrme Uygulamaları Hakkında Kanuna ab olup sermayesnn yüzde ell (%50) snden fazlası kamuya a olan elekrk dağıım şrkelernn (EDAŞ lar) mal açıdan sağlıklı ve sürdürüleblr br yapıya kavuşurulması emel amaçır. Bu amaç doğrulusunda, yukarıda adı geçen Kamu İksad Teşebbüsler le EDAŞ ların (enerj KİT ler) alım/ürem malyelerndek değşmlern saış fyalarına yansıılmasını sağlayacak Enerj KİT ler Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzması (MBF) uygulanacakır. MBF den beklenen emel faydalar;. Pyasanın serbesleşmes sürecnde sağlıklı br fyalama mekanzmasının ess edlmes,. Mal yapıları güçlenen EDAŞ ların (EK-) ve EÜAŞ uhdesnde yer alan porföy ürem gruplarının (EK-2) özelleşrme sürecnn olumlu eklenmes,. Mal hedeflere ulaşılmasının emn edlmesdr. II. MBF NİN UYGULANMASININ GENEL ESASLARI II.. Uygulama Dönem MBF, arhnde yürürlüğe grecek ve 4628 sayılı Elekrk Pyasası Kanunun Geçc 9. maddesnde belrlen geçş dönem süresnce yürürlüke kalacakır. II.2. Uygulamanın Kapsamı MBF; TKİ, BOTAŞ, EÜAŞ uhdesndek porföy ürem grupları le TETAŞ ve EDAŞ ları kapsamakadır. II.3. MBF nn İşleyşne İlşkn Genel Usul ve Esaslar. Enerj KİT ler, Ocak ayı çn (2008 yılında Temmuz ayı çn) yılı Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen saış fyalarını uygulayacaklardır.. Enerj KİT ler Ocak ayını (2008 yılında Temmuz ayını) zleyen dönemlerde uygulayacakları yen arfelern, EK-3 e ve/veya lgl mevzuaa yer alan formülasyonlara göre belrleyeceklerdr. 2

3 . Enerj KİT ler, belrleyecekler yen arfeler le güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedefler uuracaklardır. v. Malye dışı fakörlere bağlı olarak, yıllık kâr ve faz dışı fazla hedeflernde öneml ölçüde sapma hmal oraya çıkması durumunda, bu husus enerj KİT ler arafından dkkae alınacakır. v. Enerj KİT ler, yılın ger kalan dönem çn uygulayacakları yen arfelern esp ederken; EK-3 e ve/veya lgl mevzuaa yer alan formülasyonlara göre belrlenen malyelerdek değşmler le yıl sonuna yönelk revze makro ekonomk göserge varsayımlarını (dövz kuru, perol fyaı, TEFE, TÜFE vs.) kullanacakır. Bu varsayımlar, aylık olarak Devle Planlama Teşklaı Müseşarlığınca (DPT) lgl enerj KİT lerne bldrlecekr. II.4. MBF nn Uygulanması çn Gerekl Mevzua ve Sözleşme Değşklkler MBF nn uygulamaya konulması çn Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu (EP) le enerj KİT lernn amamlamaları gereken mevzua ve/veya sözleşme değşklkler, EK-4 e yer almakadır. II.5. MBF nn Uygulanma Peryolarına İlşkn Usul ve Esaslar MBF nn uygulanma peryolarına lşkn usul ve esaslar, her br enerj KİT çn aşağıda yer almakadır: II.5.. Türkye Kömür İşlemeler Kurumu. TKİ, Termk Sanrallere Kömür Verlmes le İlgl Prookol ün 4.4 maddesndek mevcu Baz Kalor Değer Fyaını, EK-3 e yer alan formülasyonun kullanılması sureyle; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden geçerl olmak üzere yenden esp edecekr.. TKİ, porföy ürem grupları bünyesnde yer alan ermk sanraller dışındak müşerlerne yapacağı kömür saış fyaları revzelernde, yılın ger kalan dönem çn uygulayacağı saış fyalarını belrlerken, güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedeflern uurulmasını sağlayacakır. II.5.2. Boru Haları le Perol Taşıma A.Ş.. BOTAŞ, YTL le doğal gaz saışı yapığı abonelerne uygulayacağı aylık arfelern, EK-3 e yer alan formülasyonu kullanarak belrleyecekr.. BOTAŞ ın kendsnden doğrudan gaz alan; Yap-İşle-Devre ve Yap-İşle Sanraller, Hamaba Elekrk Ürem Anonm Şrke le Elekrk Ürem Anonm Şrkene a sanrallere uygulayacağı fyalar, mevcu sözleşmelerdek hükümler çerçevesnde belrlenecekr. 3

4 . BOTAŞ II.5.2.() maddes kapsamında, yılın ger kalan dönem çn uygulayacağı saış fyalarını belrlerken, güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedeflern uurulmasını sağlayacakır. II.5.3. Elekrk Ürem A.Ş.. EÜAŞ, porföy ürem gruplarının EDAŞ lara uygulayacağı arfelern, EK-3 e yer alan ve her br porföy ürem grubu çn belrlenen formülasyonları kullanarak; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden geçerl olmak üzere yenden esp edecekr.. EÜAŞ, TETAŞ a yapacağı enerj saışlarında, güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen fyaları uygulayacakır. II.5.4. Türkye Elekrk Tcare ve Taahhü A.Ş.. TETAŞ, özel sekör dağıım şrkeler dahl olmak üzere dağıım şrkelerne; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden geçerl olmak üzere uygulayacağı yen arfelern lgl mevzua çerçevesnde esp ederek EP ya sunacakır.. EP revze arfeler; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren geçerl olacak şeklde onaylayacakır.. TETAŞ, lem ssemne doğrudan bağlı müşerlerne yapacağı enerj saışına lşkn arfeler revze ederken, dağıım şrkeler çn belrleyeceğ fya değşm oranını kullanacakır. II.5.5. Dağıım Şrkeler. EDAŞ lar, TETAŞ ve porföy ürem gruplarının 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla uygulayacağı revze arfeler dkkae alarak belrleyecekler yen arfelern mevzuaa öngörülen süreler de göz önünde bulundurarak EP ya sunacaklardır. EP, yen arfeler; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla yürürlüğe grecek şeklde onaylayacakır.. Dengeszlken kaynaklanan PMUM malyeler, elekrk saış fyalarına dahl edlecekr. III. MBF Yİ TAMAMLAYICI UNSURLAR. İlgl mevzuaa veya dağıım/ürem şrkelernn/gruplarının mevcu kompozsyonlarında değşklk yapılması halnde, lave br karara gerek olmaksızın lgl kurum ve kuruluşlar MBF nn şleyşne lşkn kend görev alanlarına gren değşklkler yapacaklardır.. Hazne Müseşarlığı (HM), MBF nn uygulanmasına lşkn gerekl gözem ve koordnasyonu yapacakır. Bu çerçevede, enerj KİT ler MBF nn uygulanması sürecnde fya ayarlamaları ve/veya EP ya yapacakları arfe başvurularıyla lgl 4

5 şlemlern br örneğn, şlem akp eden 5 gün çersnde HM ye ve DPT ye bldrecekr.. Bu Karar da belrlen hükümlern uygulanması amacıyla zlenecek usul ve esaslar, HM ve DPT arafından hazırlanacak ve bu Karar ın yayımını akp eden 5 ş günü çnde, HM arafından lgl kurum ve kuruluşlara duyurulacakır. Buna göre, MBF nn şleyşne lşkn herhang br sorunun oraya çıkması durumunda, sorunun çözümünü emnen, enerj KİT ler belrlenen usul ve esaslar çerçevesnde HM ye yazılı olarak başvuracaklardır. HM nn uygulamaya lşkn alacağı karar esas olacakır. v. Geçş Dönem sonuna kadar, BOTAŞ ve dağıım şrkelernn müşer gruplarına uygulayacakları arfelern malye esaslı br yapıya kavuşurulması sağlanacakır. v. EÜAŞ uhdesnde bulunan ve EK-2 de yer almayan sanraller le Ankara Doğal Elekrk Ürem ve Tcare A.Ş. (ADÜAŞ) bünyesndek sanraller de MBF ye dahldr. v Programında enerj sekörü le lgl olarak belrlenen dğer hususlara lşkn gerekl düzenlemeler yapılacakır. EKLER: EK- TEDAŞ ın Yenden Yapılandırılmasıyla Oluşurulan Dağıım Şrkelernn Lses EK-2 Porföy Ürem Grupları le Porföy Ürem Grupları çnde Yer Alan Ürem Tesslernn Lses EK-3 Enerj KİT ler Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzması Kapsamında İlgl Kuruluşların Uygulayacakları Tarfe Revzyonu Formülasyonları Lses. EK-4 Enerj KİT ler Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Uygulanması İçn Gerekl Mevzua ve/veya Sözleşme Değşklkler le Yapılacak Değşklklere İlşkn Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Lses. EK- 5

6 TEDAŞ IN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE OLUŞTURULAN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ LİSTESİ - Akdenz Elekrk Dağıım A.Ş. 2- Anadolu Yakası Elekrk Dağıım A.Ş. 3- Aras Elekrk Dağıım A.Ş. 4- Başken Elekrk Dağıım A.Ş. 5- Boğazç Elekrk Dağıım A.Ş. 6- Çamlıbel Elekrk Dağıım A.Ş. 7- Aras Elekrk Dağıım A.Ş. 8- Dcle Elekrk Dağıım A.Ş. 9- Fıra Elekrk Dağıım A.Ş. 0- Gedz Elekrk Dağıım A.Ş. - Göksu Elekrk Dağıım A.Ş. 2- Menderes Elekrk Dağıım A.Ş. 3- Meram Elekrk Dağıım A.Ş. 4- Osmangaz Elekrk Dağıım A.Ş. 5- Sakarya Elekrk Dağıım A.Ş. 6- Trakya Elekrk Dağıım A.Ş. 7- Toroslar Elekrk Dağıım A.Ş. 8- Uludağ Elekrk Dağıım A.Ş. 9- Vangölü Elekrk Dağıım A.Ş. 20- Yeşlırmak Elekrk Dağıım A.Ş. EK-2 6

7 PORTFÖY ÜRET GRUPLARI İLE PORTFÖY ÜRET GRUPLARININ İÇİNDE YER ALAN ÜRET TESİSLERİ No lu Porföy Ürem Grubu: 4 No lu Porföy Ürem Grubu: Sanral Adı Yakı Tp Sanral Adı Yakı Tp Keskköprü Hdroelekrk Hasan Uğurlu Hdroelekrk Adıgüzel Hdroelekrk Sua Uğurlu Hdroelekrk Kapulukaya Hdroelekrk Karacaören Hdroelekrk Menzele Hdroelekrk Hrfanlı Hdroelekrk Ambarlı D.G. Doğal Gaz Aslanaş Hdroelekrk Ambarlı Fuel Ol SeyÖmer Soma Çaalağzı Lny Lny Taş Kömürü 2 No lu Porföy Ürem Grubu: 5 No lu Porföy Ürem Grubu: Sanral Adı Yakı Tp Sanral Adı Yakı Tp Derben Hdroelekrk Özlüce Hdroelekrk Alınkaya Hdroelekrk Köklüce Hdroelekrk Karkamış Hdroelekrk Çaalan Hdroelekrk Kemer Hdroelekrk Afşn Elbsan A Lny Almus Hdroelekrk Afşn Elbsan B Lny Bursa D.G. Doğal Gaz Hopa Fuel Ol Kangal Lny 3 No lu Porföy Ürem Grubu: 6 No lu Porföy Ürem Grubu: Sanral Adı Yakı Tp Sanral Adı Yakı Tp Yence Hdroelekrk Çamlıgöze Hdroelekrk Gökçekaya Hdroelekrk Kürün Hdroelekrk Sarıyar Hdroelekrk Kılıçkaya Hdroelekrk Demrköprü Hdroelekrk Kemerköy Lny Doğanken Hdroelekrk Yenköy Lny Torum Hdroelekrk Yaağan Lny Gezende Hdroelekrk Alağa Moorn Orhanel Lny Tunçblek Lny Çan Lny Hamaba Doğal Gaz 7

8 EK-3 ENERJİ KİT LERİ MALİYET BAZLI FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI KAPSAMINDA İLGİLİ KURULUŞLARIN UYGULAYACAKLARI TARİFE REVİZYONU RMÜLASYONLARI LİSTESİ. Türkye Kömür İşlemeler Kurumunun Porföy Ürem Gruplarındak Elekrk Ürem Tesslerne Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmesnde ve Revze Edlmesnde Kullanılacak Formülasyon: F k, F k T Y M ω ω ω, k, T k,2 Y k,3 M F k, F k,- k : k sanral çn dönemnde uygulanacak kömür saış fyaı (YTL/Ton) : k sanral çn - dönemnde uygulanan kömür saış fyaı (YTL/Ton) : Sanral : Tarfenn uygulanacağı dönem - : Br öncek dönemdek arfe ω k, : k sanralne verlen kömürlere lşkn personel malyelernn yukarıdak formülasyonun hesaplanmasında kullanılan oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) ω k,2 : k sanralne verlen kömürlere lşkn akaryakı malyelernn yukarıdak formülasyonun hesaplanmasında kullanılan oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) ω k,3 : k sanralne verlen kömürlere lşkn akaryakı dışındak malzeme malyelernn yukarıdak formülasyonun hesaplanmasında kullanılan oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) T : 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren yürürlüğe grecek arfelern hesaplanmasında kullanılacak, Nsan, Temmuz ve Ekm aylarına a Türkye İsask Kurumu 2003 Temel Yıllı Tükec Fyaları Endeks (TÜFE) T - : - dönemndek arfenn hesaplanmasında kullanılan Türkye İsask Kurumu 2003 Temel Yıllı Tükec Fyaları Endeks (TÜFE) 8

9 Y : 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren yürürlüğe grecek arfelern hesaplanmasında kullanılacak, Nsan, Temmuz ve Ekm aylarına a 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Rafne Edlmş Perol Ürünler süunundak sayı Y - : - dönemndek arfenn hesaplanmasında kullanılan 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Rafne Edlmş Perol Ürünler süunundak sayı M : 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren yürürlüğe grecek arfelern hesaplanmasında kullanılacak, Nsan, Temmuz ve Ekm aylarına a 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Genel süunundak sayı M - : - dönemndek arfenn hesaplanmasında kullanılan 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Genel süunundak sayı. 2. Boru Haları le Perol Taşıma A.Ş. nn YTL le Doğal Gaz Saışı Yapığı Abonelerne Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmesnde ve Revze Edlmesnde Kullanılacak Formülasyon: F YTL Fya () F YTL Fya (-) X ( kur alım) F YTL Fya () (YTL/m 3 ) F YTL Fya (-) (YTL/m 3 ) : Tarfenn uygulanacağı ay, : nc ayda BOTAŞ arafından uygulanacak doğal gaz opan saış fyaı : - nc ayda BOTAŞ arafından uygulanan doğal gaz opan saış fyaı kur : - nc ayda gerçekleşen oralama ABD Dolar kurunun -2 nc ay çnde gerçekleşen oralama ABD Dolar kuruna göre değşm oranı alım : - nc ay çnde BOTAŞ arafından emn edlen doğal gazın ABD Doları cnsnden ağırlıklı oralama alım fyaının -2 nc ay çnde gerçekleşen ağırlıklı oralama alım fyaına göre değşm oranı 9

10 0 3. Porföy Ürem Gruplarının 20 Elekrk Dağıım Şrkene Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmesnde ve Revze Edlmesnde Kullanılacak Formülasyon:. PORTFÖY λ ρ ϕ OAEF OEAEF λ ρ ϕ 2. PORTFÖY λ ρ ϕ OEAEF OEAEF λ ρ ϕ 3. PORTFÖY λ ρ ϕ OEAEF OEAEF λ ρ ϕ 4. PORTFÖY DGF DGF λ γ DGF DGF OEAEF OEAEF λ γ

11 5. PORTFÖY DGF DGF ϕ ρ γ λ OEAEF OEAEF ϕ ρ DGF γ DGF λ 6. PORTFÖY ϕ ρ DGF γ DGF λ OEAEF OEAEF ϕ ρ DGF γ DGF λ : Tarfenn uygulanacağı dönem - : Br öncek arfe dönem ve - dönemler:.dönem : Ocak ayı gerçekleşme ve Şuba Aralık dönem ahmn değerlerne göre Şuba ayında hesaplanacak ve 0 Nsan dan baren geçerl olacak olan revze saış fyaının hesaplandığı dönem. 2.Dönem : Ocak Nsan gerçekleşme ve Mayıs Aralık dönem ahmn değerlerne göre Mayıs ayında hesaplanacak ve 0 Temmuz dan baren geçerl olacak olan revze saış fyaının hesaplandığı dönem. 3.Dönem : Ocak Temmuz gerçekleşme ve Ağusos Aralık dönem ahmn değerlerne göre Ağusos ayında hesaplanacak ve 0 Ekm den baren geçerl olacak olan revze saış fyaının hesaplandığı dönem. : dönemnde uygulanacak Asgar Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh) - : - dönemnde uygulanan Asgar Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh) OEAEF : dönemnde uygulanacak Opsyonel Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh) OEAEF - : : - dönemnde uygulanan Opsyonel Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh)

12 : Porföy ürem grubu φ : nc porföy ürem grubunun dövz kurundan kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak T.C. Merkez Bankası ABD Doları Dövz Saış Kuru (YTL/ABD Doları) - : - dönemnde dönemn son günü barıyle geçerl T.C. Merkez Bankası ABD Doları Dövz Saış Kuru (YTL/ABD Doları) : nc porföy ürem grubunun şçlk malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak Tükec Fya Endeks (TÜFE) - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan Tükec Fya Endeks (TÜFE) ( ve - hesabında Türkye İsask Kurumu verler esas alınacakır) ρ : nc porföy ürem grubunun kömür alım malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak, kömürün ürec şrkee oralama saış fyaı (YTL/Ton) - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan, kömürün ürec şrkee oralama saış fyaı (YTL/Ton) γ : nc porföy ürem grubunun doğal gaz alım malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) DGF : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak, doğal gazın ürec şrkee saış fyaı (YTL/000m 3 ) DGF - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan, doğal gazın ürec şrkee saış fyaı (YTL/000m 3 ) (DGF ve DGF - hesabında BOTAŞ verler esas alınacakır) 2

13 λ : nc porföy ürem grubunun fuel ol alım malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak, Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu nun yayınladığı en büyük şlem hacmne sahp lk 8 dağııcı frmanın 6 nolu Fuel Ol n oralama saış fyaı (YTL/Kg) - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu nun yayınladığı en büyük şlem hacmne sahp lk 8 dağııcı frmanın dönemn son günü yayınlanan 6 nolu Fuel Ol n oralama saış fyaı (YTL/Kg) ( ve - hesabında Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu nun verler esas alınacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak PMUM dan gelen Sıfır Bakye Malye (Ykr/KWh) 4. Türkye Elekrk Tcare ve Taahhü A.Ş. nn Elekrk Dağıım Şrkene Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmes ve Revze Edlmes: TETAŞ; lgl mevzua çerçevesnde, Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedeflern uurulmasını sağlayacak revze arfelern sıfır bakye malye de dahl olmak üzere EP ya sunacak ve arfelern onaylanmasını müeakben, 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla revze arfelern yürürlüğe koyacakır. 5. Türkye Elekrk Dağıım A.Ş. nn Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmes ve Revze Edlmes: Elekrk Dağıım Şrkenn uygulayacağı saış fyaları; 2 Aralık 2006 arhl ve sayılı Resm Gazeede yayımlananan 20 Dağıım Şrkenn İlk Uygulama Dönemne İlşkn Gelr Düzenlemes Hakkında Teblğn revze edlecek 6. maddes çerçevesnde, dengeszlken kaynaklanan malyelern (PMUM malyeler) arfelere yansıılmasını sağlayacak şeklde belrlenerek; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla yürürlüğe konulacakır. 3

14 EK-4 ENERJİ KİT LERİ MALİYET BAZLI FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI NIN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ MEVZUAT VE/VEYA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR LİSTESİ Yapılacak Mevzua ve/veya Sözleşme Değşklkler TKİ le EÜAŞ arasında mzalanan Termk Sanrallere Kömür Verlmes le İlgl Prookolün 4.4. maddesndek mevcu Baz Kalor Değer Fyaı, EK-3 e yer alan formülasyona göre revze edlecek şeklde değşrlecek ve söz konusu prookolde bu uygulamaya lşkn gerekl düzenleme yapılacakır. Porföy ürem grupları le EDAŞ lar arasında mzalanan Geçş Dönem Sözleşmelernde enerj saış fyaının belrlenmesne lşkn hükümler, EK-3 e yer alan ve her br porföy ürem grubu çn belrlenen formülasyonlar çerçevesnde, arfe revzyonu yapılmasına mkan anıyacak şeklde değşrlecekr. TETAŞ le EDAŞ lar arasındak Geçş Dönem Sözleşmelernde enerj saış fyaının belrlenmesne lşkn hükümler, EK-3 e yer alan hükümler çerçevesnde, arfe revzyonu yapılmasına mkan anıyacak şeklde değşrlecekr. 20 Dağıım Şrkenn İlk Uygulama Dönemne İlşkn Gelr Düzenlemes Hakkında Teblğ, PMUM malyelernn arfelere yansıılmasını sağlayacak şeklde revze edlecekr. Mevzua veya Sözleşme Değşklkler çn Sorumlu Kurum veya Kuruluşlar TKİ EÜAŞ TETAŞ EP 4

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s.339-350 İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/500 Ankara, 22 Haziran 2000 22.06.00*50985

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/500 Ankara, 22 Haziran 2000 22.06.00*50985 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Sayı : B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/500 Ankara, 22 Haziran 2000 22.06.00*50985 Sn.Horst Köhler Başkan Uluslararası Para Fonu Washington. D.C. 20431 A.B.D. Sayın Bay

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s. 17-23 FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı