Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi"

Transkript

1 Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 7 (0) 34-4 Antalya Đde Serada Domates Üretmnn Kâr Etknlğ Analz Burhan ÖZKAN a, Selm Adem HATIRLI b, Erdoğan ÖZTÜRK c, Al Rıza AKTAŞ d a Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Ekonoms Bölümü, 0700, Antalya, TÜRKĐYE b Süleyman Demrel Ünverstes, Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes, Đktsat Bölümü, 360, Isparta, TÜRKĐYE c Süleyman Demrel Ünverstes, Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes, Ekonometr Bölümü, 360, Isparta, TÜRKĐYE d Akdenz Ünverstes, Alanya Đşletme Fakültes, Ekonom ve Fnans Bölümü, 07400, Antalya, TÜRKĐYE ESER BĐLGĐSĐ Araştırma Makales Tarımsal Ekonom Sorumlu Yazar: Burhan ÖZKAN, e-posta: Tel: +90(4) Gelş tarh: 07 Ekm 00, Düzeltmelern gelş: 4 Ocak 0, Kabul: 6 Nsan 0 ÖZET Bu araştırmada, Antalya de serada domates üretm yapan şletmelern kâr etknlğnn belrlemes amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, serada domates üretm yapan şletmelern sosyo-ekonomk özellkler, üretmde kullanılan grd mktarları, domates üretm faalyetnn gelr düzey le brüt ve net kâr sevyeler de belrlenmştr. Serada domates üretmnde etknlk analz çn olasılıklı kâr sınırı model kullanılmıştır. Bu kapsamda güzlük, yazlık çft ekm ve kışlık üretm tek ekm dönemler çn stokastk translog kâr fonksyonu le etknszlk düzey tahmn edlmştr. Ekonomk analz sonuçlarına göre, tek ekm domates üretm, çft ekm domates üretmnden daha kârlı olarak belrlenmştr. Model tahmn sonuçlarına göre güzlük, yazlık ve kışlık üretm dönemler tbaryle kâr etknszlk oranları sırasıyla 0.58, 0.0 ve 0.69 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre şletmeler arasında öneml sevyede teknk ve dağılım etknszlk farklılıkları bulunmaktadır. Anahtar sözcükler: Stokastk kâr sınırı; Etknlk; Kâr etknszlğ; Sera Analyss of Proft Effcency for Greenhouse Tomato Producton n Antalya Provnce ARTICLE INFO Research Artcle Agrcultural Economy Correspondng author: Burhan ÖZKAN, e-mal: Tel: +90(4) Receved: 07 October 00, Receved n revsed form: 4 January 0, Accepted: 6 Aprl 0 ABSTRACT The man objectve of ths research s to determne proft effcency of greenhouse tomato farms n Antalya provnce. In the scope of ths research, soco-economc characterstcs of farms, physcal nput usage n the greenhouse tomato producton, revenue levels and gross and net profts attaned towards producton actvtes were determned. In order to analyse effcency of greenhouse tomato producton a stochastc proft fronter model was used n the study. The level of neffcency for fall, sprng double crop and wnter sngle crop producton perods was estmated wth the stochastc translog proft functon. Accordng to the economcal analyss results, sngle crop tomato producton was found more proftable than double crop tomato producton. Accordng to the model estmaton results, the proft neffcency rates for fall, sprng and wnter producton perods were calculated as 0.58, 0.0 and 0.69 respectvely. There are sgnfcant dfferences among greenhouse holdngs n terms of techncal and dstrbutve effcency. Keywords: Stochastc proft fronter; Effcency; Proft neffcency; Greenhouse Ankara Ünverstes Zraat Fakültes

2 Antalya İde Serada Domates Üretmnn Kâr Etknlğ Analz, Özkan et al. Grş Đşletmelern tarımsal gelrnn artırılmasında öneml br üretm faalyet olan seracılık le lgl, lk uygulamalar Türkye de 940 lı yıllarda Antalya de başlamış ve 970 l yıllardan tbaren plastk malzemenn kullanılmasıyla örtü altı üretm gderek yaygınlık kazanmıştır. Türkye toplam örtü altı alanı 006 yılı verlerne göre, 497 bn hektar olup bunun %50 s Antalya dedr. Đ toplam tarım arazs çnde örtü altı alanlarının payı %4.07 olup, ldek sebze üretmnn %76.99 u örtü altında, %3.0 se açık alanda gerçekleşmektedr. Antalya de toplam örtü altı alanı 5 bn dekardır. Bu alanın %50.9 sn plastk, %35.0 sn cam ve %.6 sını se plastk tünel oluşturmaktadır (TKB 006; TUĐK 006). Üretm mktarı ve üretm alanı bakımından Antalya de serada sebze üretmnde domates lk sırada yer almaktadır. 006 yılı değerlerne göre Antalya l domates üretm mktarı ve alanı çnde örtü altı domatesn payı sırasıyla %86.05 ve %7.96 dır. Dğer yandan, Antalya den gerçekleştrlen yaş meyve-sebze hracat değernn %5 n domates oluşturmaktadır (TKB 005; TKB 006). Antalya de serada domates üretmnn bölge ve ülkemz ekonoms çn önem nedenyle şletme düzeynde çeştl yönleryle ncelenmes oldukça önem taşımaktadır. Buna karşın serada domates üretmnn ekonomk yönünü nceleyen araştırma sayısı oldukça sınırlıdır (Özkan 003; Özkan et al 00). Söz konusu bu çalışmaların öneml br bölümü de domates üretmnn ekonomk analzne yönelk olup etknlk çalışmasına rastlanmamıştır. Dolayısıyla Antalya de büyük öneme sahp olan domates yetştrclğ yapılan şletmelerde tek ürün ve çft ürün dönemlerne göre etkn br şeklde faalyette bulunup bulunmadığının saptanması, şletmelern kârlılığı, uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılablmes ve AB uyum sürecnde zleneblecek poltkalar bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada serada domates üretm yapan şletmelerde kâr etknlğ analz ve şletmelern sosyo-ekonomk özellkler le kâr etknlğ üzernde etkl olan faktörlern saptanması amaçlanmıştır.. Materyal ve Yöntem.. Materyal Araştırmanın lk aşamasında araştırma alanı olarak belrlenen Antalya l Merkez, Kumluca ve Serk lçelernde anket çalışmasının yürütüleceğ köyler le bu köylerde serada domates üretm yapan üretcler belrlenmştr. Uygulanan anket aracılığıyla üretclern genel üretm özellkler, şletmenn demografk yapısı, şletmenn araz varlığı ve araznn kullanım şekl, toprak hazırlığı, sulama, laçlama ve gübreleme gb teknk süreçler ve satış-pazarlama değerler le lgl blglere ek olarak üretcnn domates üretm sürecnde karşılaştığı sorunlar le lgl blgler de elde ednlmştr. Araştırma anket tek ekm ve çft ekm uygulaması yapan domates üretclernden farklı üretm dönem çn ayrı ayrı anket uygulanarak gerçekleştrlmştr. Araştırmada güzlük dönem çn 0 şletme, kışlık dönem çn 85 şletme ve yazlık dönem çn 69 şletme olmak üzere toplam 56 şletmeden elde edlen ntel ve ncel verlerden faydalanılmıştır. Brncl ver olarak anketler dkkate alınmıştır... Yöntem Antalya Tarım Đl Müdürlüğü tarafından derlenen Örtüaltı Kayıt Sstem kapsamındak verlere göre şletmelern sera alanları esas alınarak şletmeler üç tabakaya ayrılmıştır. Tabakalı Örnekleme le Neyman Yöntemne göre örnek hacm % 95 güven aralığında ve ortalamadan %5 sapma le 56 olarak hesaplanmıştır (Yamane 00). Belrlenen şletmenn araştırmanın yürütüleceğ lçelere göre dağılımı se her lçenn toplam sera alanı çersndek sera payları dkkate alınarak yapılmıştır. Görüşme yapılacak şletmec sayısının sera tplerne (cam ve plastk) göre dağılımı yapılmıştır. Merkez lçeden görüşme yapılan şletmenn 58 cam sera, 63 ü plastk sera; Serk lçesndek 7 şletmenn 3 ü cam sera, 48 plastk sera ve Kumluca lçesndek 64 şletmenn s cam sera ve 5 tanes plastk seradan oluşmuştur. Araştırma kapsamında sera tpne bağlı olarak şletmelern sera genşlk grupları; I. Grup;.99 dekardan küçük şletmeler, II. Grup; dekar arasında ve III. Grup se 6 dekar ve üzer sera genşlğne sahp şletmelerden oluşmuştur. Buna Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0)

3 Analyss of Proft Effcency for Greenhouse Tomato Producton n Antalya Provnce, Özkan et al göre 56 şletmenn 7 s I. gruptan; 97 s II. kâr sınır yaklaşımı genel olarak aşağıdak şeklde gruptan ve 4 tanes III. gruptan oluşmuştur. fade edlmektedr (Battese & Coell 005): Görüşme yapılan şletmelerde domates üretm faalyet le lgl fzk grd ve üretm değernn π = f ( Pj, Zk, Dj ) exp ( e ) () belrlenmesnde tek ürün bütçe analz yapılmıştır. Bu eştlkte π Domates üretm malyet üretm sürecnde, nc frma çn toplam gelrden değşken malyetlern çıkartılması sonucu elde kullanılan fzk grd mktarları ve şletmeclern edlen kârın çıktı fyatına bölünmes sonucu elde ödemş oldukları fyatlar kullanılarak edlen normalleştrlmş kârı; P hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar yapılırken j, nc frmanın kullanmış olduğu j nc grd fyatının nc Alternatf Malyet Prensb esas alınmıştır. frmanın çıktı fyatına bölümü le elde edlen Ekonomk analz kısmında şletmelern domates normalleştrlmş grd fyatını; Z üretm değer, domates üretm faalyet sonucu k ; nc frmanın sahp olduğu k ıncı sabt üretm faktörünün ortaya çıkan üretm masrafları, domates sevyesn; D üretmnden elde edlen brüt ve net kâr değerler j,şletmeye özgü dışsal değşkenler vektörünü ve e sera tp ve üretm dönemlerne göre ncelenmştr. se sınır yaklaşımı le uyumlu olan hata termn fade etmektedr. Teknk etknlğn parametrk olarak Kapalı formda Eştlk le fade edlen stokastk saptanmasında, şletmenn ve şletme faalyetlernn kâr moden tahmnnde uygulamada yaygın özellklerne bağlı olarak üretm, malyet veya kâr olarak standartlaştırılmış Quadratk ve Leontef, fonksyonları kullanılmaktadır. Đşletmenn teknk Cobb-Douglas ve Translog kâr fonksyonları etknlğnn ölçülmesnde üretm fonksyonu kullanılmaktadır. Kâr etknlğnn saptanmasında üzernden olasılıklı sınır tahmn yapılması kâr fonksyonu olarak standartlaştırılmış translog lteratürde daha sık rastlanılan br yaklaşımdır. olasılıklı kâr sınırı fonksyonu kullanılmıştır. Üretm fonksyonları yaklaşımında şletmeler Bununla brlkte, Translog kâr fonksyonu dğer kâr arasındak grd ve çıktı fyatları le şletmelern fonksyonlarına göre kâr fonksyonunun sahp olduğu faktör bleşmlernn aynı olduğu özellklern daha y yansıtmaktadır. Buna karşın kabul edlr (Al & Fn 989). Kâr fonksyonları ver setnn hang fonksyon kalıbına uygun yaklaşımında se böyle br kısıtlamanın olmaması olduğunun statstksel olarak test edlmes nedenyle şletmelern etknlğnn ölçülmesnde gerekmektedr. Translog fonksyonun dğer br daha üstün br yöntem olduğu kabul edlmektedr avantajı se model tahmn ettkten sonra ver (Lau & Yotopoulas 97; Yotopoulas & Lau 973; setnn Cobb-Douglas mı yoksa Translog kalıba mı Al & Fn 989). Kâr fonksyonları yaklaşımının uygun olduğunun testne mkan sağlamasıdır. Bu üretm fonksyonları yaklaşımından üstünlüğü, bu nedenlerle bu çalışmada aşağıda fade edlen yöntemde grd ve çıktı fyatlarının dışsal olarak translog fonksyon kalıbı kullanılmış ve fonksyon modele dahl edlerek şletmecnn grd kullanımı kalıbının seçmne lşkn test, araştırma bulguları le lgl karar verme sürecnde dkkate almasıdır kısmında verlmştr. Eştlk de kapalı formda (Abdula & Huffman 998). Bu nedenle, etknlğn verlen kâr fonksyonu, translog kâr fonksyonu belrlenmesnde kâr fonksyonu modellernn formunda aşağıdak şeklde fade edlr: kullanımı daha çok kabul görmektedr. Stokastk Π = α + 0 α P + γ l P Pl k k + δ P Z + l k () βk Zk + φkh Zk Zh + V + U k k h Bu eştlkte π kârı; P nc grdnn output fyatı le standartlaştırılmış fyatını; Z k k ıncı sabt faktörün mktarını ve doğal logartmayı fade etmektedr. Eştlk () de V ve U hata termlern fade etmekte olup şletmenn etkn olarak üretm faalyetnde bulunmaması durumundak toplam hata payını 36 Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0) 34-4

4 Antalya İde Serada Domates Üretmnn Kâr Etknlğ Analz, Özkan et al e=v+u göstermektedr. U, şletmenn etkn br şeklde üretm faalyetnde bulunmaması durumunu ve V se şletmenn etkn br şeklde çalışmaması dışındak hata payı termlern fade etmektedr. Buna göre, U=0 se şletmenn karşılaştığı fyatlar ve sahp olduğu faktörler le maksmum kâra ulaştığı durumu açıklamaktadır. Buna karşın, U>0 se şletmenn etkn olmamasından dolayı kâr kaybı olduğunu göstermektedr. Bu açıklamalara bağlı olarak j nc şletmenn kâr etknszlğne lşkn ndeks (KEI) Eştlk () den tahmn edlen U nun yardımıyla aşağıdak şeklde hesaplanır: ( exp u j ) KEI = (3) Đşletmelern kâr etknszlğnn belrlenmesnn yanısıra kâr etknszlğ üzerne etkl olan şletmeye at sosyo-ekonomk faktörlern belrlenmes de oldukça önemldr. Bu amaçla, şletmelern kâr etknszlğn etkleyen faktörler aşağıda belrtlen model yardımıyla tahmn edlmştr: KEI l = α 0 + α E + ε j (4) Bu eştlkte E, sosyo-ekonomk değşkenlerden oluşan vektörü; KEI ve ε j se sırasıyla şletmenn kâr etknszlğ ve mode hata paylarını fade etmektedr. Đncelenen şletmelerde üretm dönemler tbaryle serada domates üretmnn kâr etknszlğnn nedenler yazlık, güzlük ve kış ekm dönemler çn ayrı ayrı ekonometrk olarak analz edlmştr. Bu amaçla Eştlk 5 le fade edlen translog kâr fonksyonu her br dönem çn tahmn edlmştr. Modele dahl edlen değşkenler ve açıklamaları Çzelge de verlmştr. π = α0 + α P + α P + α3 P 3 + α4 P 4 + γ P * * 33 3 * * P + γ P P + γ P P + γ P P 4 + γ P * 3 * 3 4 * 4 3 * 3 4 * 4 34 P + γ P P + γ P P + γ P P + γ P P + γ P 3 * P4 (5) + δ P * Z + δ P * Z + δ3 P3 * Z + δ4 P4 * Z + β Z + φ Z * Z + e Çzelge -Stokastk translog kâr modede kullanılan değşkenler ve tanımlamaları Table -The varables used n the stochastc translog proft model and explanatons Bağımlı Değşken π nc şletmenn lgl üretm dönemnde serada domates yetştrclğnden elde edlen normalleştrlmş brüt kârı Bağımsız Değşkenler P : Đlgl üretm dönemndek normalleştrlmş toplam şçlk masrafları, TL P : Đlgl üretm dönemndek normalleştrlmş laçlama masrafları, TL P 3 : Đlgl üretm dönemndek normalleştrlmş gübreleme masrafları, TL P 4 : Đlgl üretm dönemndek normalleştrlmş dğer masraflar toplamı, TL Z : Đşletmenn lgl üretm dönemndek domates yetştrclğ yaptığı toplam sera alanı, m : Bleşk hata term e Her br dönem çn translog kâr fonksyonları tahmn edldkten sonra, Eştlk (4) le fade edlen kâr etknszlk model her br üretm dönem çn tahmn edlmştr. Kâr etknszlk modellernde yer alan ve KEI le fade edlen bağımlı değşken, translog kâr modellernden elde edlen bleşk hata termler kullanılarak Eştlk (3) yardımıyla hesaplanmıştır. Kâr etknszlk modede dkkate alınan değşkenler ve açıklamaları Çzelge de verlmştr. Anket uygulamasıyla elde edlen verler SPSS.0 ve Lmdep 9.0 blgsayar programlarında değerlendrlmştr. 3. Bulgular ve Tartışma Araştırma kapsamına alınan şletmelern araz ve nüfus gb sosyo-ekonomk özelkler sera genşlk gruplarına göre ncelenmştr. Buna göre serada domates üretm yapan üretclern yaş ortalaması 4 ve ortalama üretclk deneym süres 5.7 yıldır. Ortalama ale genşlğ 3.9 kş, toplam nüfusun %53.45 erkek ve %46.55 se kadınlardan oluşmaktadır. Anket uygulanan şletmelerde üretclern %66.80 lkokul mezunudur. Đşletme başına düşen ortalama sera genşlğ 4.6 dekar ve Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0)

5 Analyss of Proft Effcency for Greenhouse Tomato Producton n Antalya Provnce, Özkan et al Çzelge -Kâr etknszlk modede kullanılan değşkenler ve tanımlamaları Table -The varables used n the proft effcency model and explanatons Bağımlı Değşken KEI : nc şletmenn kâr etknszlk ndeks Bağımsız Değşkenler EĞĐTĐM : Đşletme yönetcsnn eğtm durumu lse ve üstü se=, değlse=0 YAŞ : Đşletme yönetcsnn yaşı SERA TĐPĐ : Sera tp cam se =, plastk se=0 ARI : Bombus arısı kullanıyor se=, kullanmıyor se=0 HAVALANDIRMA : Havalandırma alanı ortalamanın üstünde se=, altında se=0 TOPRAK : Toprak analz yaptırıyor se=, yaptırmıyor se=0 FĐDE : Aşılı fde kullanıyor se=, aşılı fde kullanmıyor se=0 ortalama sera sayısı.7 dr. Đşletmelern %93.9 u mülk, %.6 sn kraya tutulan araz ve %4.9 unu ortakçılıkla şletlen arazlerden oluşmaktadır. Đncelenen şletmelerde sera varlığının %38.3 ü cam sera, %6.7 s se plastk seradır. Cam seraların %60.98 tek, %0.08 blok ve %8.94 ü btşk seradır. Plastk seraların se %37.9 u blok, %33.90 ı tek ve %8.8 btşktr. Đşletmelerdek cam seraların kullanım süreler ncelendğnde şletmelern %58.7 nn 0-0 yıl, %4.6 snn - 0 yıl arasında ve %6.67 snn se 0 yıl ve üzernde kullanım süresne sahp seraya sahp oldukları belrlenmştr. Plastk seralarda se kullanım süres açısından -0 yıllık olan seralar %49.3 le lk sırada yer almaktadır. Bunu %45.95 le 0-0 yıl arasında ve %4.9 le 0 ve üzer yıllık olan seralar zlemektedr. Araştırma kapsamındak 56 üretcnn %80.86 snn domates üretmnde bombus arısı kullandıkları anlaşılmıştır. Arı kullanımı genel olarak çft ekm dönemnde daha fazladır. Güzlük dönemde arı kullanımı %84.3, yazlık dönemde %8.6, kışlık ekmde se %76.47 dr. Görüşme yapılan üretclern %50.39 unun Zraat Odasına ve Tarım Kred Kooperatfne üye olduğu Üretc Brlklerne üyelğn se çok sınırlı olduğu saptanmıştır. Đncelenen şletmelerde üretclern %8.4 s gb öneml br kısmı tarımsal sgorta yaptırmamaktadır. Tarım sgortası yaptıran şletmelern %55.56 sı dolu sgortası, %44.44 ü fırtına ve dolu sgortası yaptırmaktadır. Tarım sgortası yaptırmayan üretclern, sgortayı terch etmeme nedenler çnde en belrgn olanı sgorta prmn yüksek bulmalarıdır. Araştırma kapsamındak üretclern %56.64 ü sera alanını genşletmey ve %5.73 ü modern seracılık yapmayı düşünmektedr. Görüşme yapılan üretclern %50.39 u toprak analz yaptırmakta ve ancak %0.6 sı organk domates üretmne olumlu bakmaktadır. Dğer yandan ncelenen şletmelerde üretclern ancak %8.36 sı Eurepgap yaklaşımına göre üretm yaptıklarını belrtmşlerdr. Üretclern domates üretmndek blg kaynakları arasında %86.33 le laç bay temel kaynaktır. Araştırma bölgesnde son yıllarda uygulama alanı bulmaya başlayan özel danışmanlık sstemnn henüz yaygınlık kazanmadığı ve üretclern sadece %8.98 nn danışmanlık hzmet aldığı belrlenmştr. Domates üretmnde ncelenen şletmelern %54.49 u ekonomk, %45.5 teknk sorunlarla karşılaştıklarını belrtmşlerdr. Araştırma sonuçlarına göre üretclern %69.3 s ürünlern pazarladıkları hal sstemnn şleyşnden memnun olmadıklarını belrtmşlerdr. Çft ekm domates üretm yapan şletmelerde dekara toplam domates üretm değer 5,00.47 TL olup, güzlük üretm değer toplam değern %5.8 ne, yazlık domates üretm değer toplam değern %48. sne karşılık gelmektedr. Tek ekm domates üretm yapan şletmelerde dekar başına ortalama domates üretm değer,04.7 TL dr. Üretm dönemler ayrı ayrı değerlendrldğnde 56 şletme başına dekara üretm değer ortalama 9,3.80 TL olarak bulunmuştur. Đşletmeler ortalamasında üretm masrafı 7,398.0 TL da - dır. Bu değern %48.7 s değşken, %5.83 ü sabt masraflardır. Kışlık, güzlük ve yazlık domates üretm yapan şletmelerde dekara üretm masrafları sırasıyla 9,06.98 TL, 6, TL ve 6,68.4 TL olarak hesaplanmıştır. Cam serada domates üretm 38 Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0) 34-4

6 Antalya İde Serada Domates Üretmnn Kâr Etknlğ Analz, Özkan et al verlernn elde edldğ 93 şletmenn ortalamasına bakıldığında değşken masrafların, toplam masrafların %46.9 unu oluşturduğu (3,656.7 TL) buna karşın sabt masrafların %53.7 (4,43.58 TL) olduğu görülmektedr. Plastk serada üretlen domatesn dekara ortalama malyetlernn %49.36 sı (3,50.9 TL) değşken, %50.64 ü se (3,60.53 TL) sabt masraflardan oluşmaktadır. Đşletmeler ortalaması olarak brm alana (dekar) net kâr ve brüt kâr sırasıyla, TL ve 5, TL dr. Çft ekm domates üretmnde brüt kâr 8, TL le tek ekme (7, TL) göre daha yüksektr. Sera tplerne göre değerlendrldğnde se cam seralarda en yüksek brüt kâr (9, TL) ve net kâr (4,44.80 TL) kışlık üretmden, plastk seralarda en yüksek brüt (4, TL) ve net kâr (,66.36 TL) yazlık üretmden elde edlmştr. Cam sera le plastk seranın brüt ve net kârlılığı hesaplandığında se cam seranın plastk seradan daha kârlı olduğu ortaya çıkmıştır. Cam seralarda kışlık, güzlük ve yazlık üretm yapan şletmelerde dekara toplam gelr sırasıyla 4,73.65 TL, 8,78.6 TL ve 9,4.49 TL dr. Đncelenen şletmelerde üretcler cam serada kışlık domates ekmnden klogram başına 0.3 TL le güzlük (0.08 TL) ve yazlık (0. TL) domates ekmnden daha fazla kâr elde etmektedr. Üretcler plastk serada se kışlık ekmnden klogram başına 0.4 TL le güzlük (0. TL) ve yazlık (0. TL) ekmden daha fazla kâr elde etmektedr. Her üç üretm dönem çn fonksyon kalıbı seçmnde LR (Olablrllk Oranı) test kullanılmış olup % önem düzeynde (P=0.0) ver setnn Cobb-Douglas fonksyon kalıbına uygun olduğunu öngören sıfır hpotez reddedlmştr. Ver setne uygun fonksyon kalıbının translog olduğunu belrten alternatf hpoteze uygun olarak tahmn edlen modellern tahmn sonuçları Çzelge 3 te verlmştr. Model tahmn sonuçlarına göre, her üç üretm dönem çn hesaplanan λ değerler % önem sevyesnde öneml bulunmuş olup etknszlğ fade eden hata termnn (u), rassal hata termne (v) baskın olduğunu göstermektedr. Güzlük, yazlık ve kışlık domates üretm yapan şletmelern elde ettkler kârların ulaşablecekler maksmum kârdan daha düşük olmasının neden, şletme dışındak tesadüf faktörlerden değl, şletmeler arasındak uygulama farklılığından kaynaklandığını göstermektedr. Güzlük ekm yapan tüm şletmeler çn ortalama kâr etknszlk değer 0.6 olup bu değern 0.04 le 0.58 arasında değştğ hesaplanmıştır. Bu sonuca göre, teknk ve dağılım etknszlğnden dolayı şletmeler ortalama olarak ulaşablecekler kârdan %5.8 kadar daha az kârla üretm yapmaktadırlar. Ayrıca, kâr etknszlk değerlernn dağılımı ncelendğnde şletmelern %70 nn ortalama kâr etknszlk değernden daha düşük br değere sahp oldukları belrlenmştr. Model tahmn sonuçları kullanılarak etknszlkten dolayı güzlük ekm yapan şletmelerde ortalama dekara kâr kaybının TL olduğu hesaplanmıştır. Mode ktsad olarak değerlendrmede büyük önem arz eden değşkenler açısından model sonuçlarına göre; şçlk, laçlama, gübreleme ve dğer toplam masraflardak artışın kâr üzernde olumlu etk yarattığı belrlenmştr. Đstatstk açıdan, bu değşkenlerden yaızca gübreleme ve dğer toplam masraflar öneml bulunmuştur. Buna göre güzlük ekm yapan şletmelerde, ortalama kâr etknszlğnn %5.8 olduğu dkkate alınırsa üretmde grd masraflarında meydana gelecek artış toplam gelrde daha fazla br artış sağlayarak şletmelern kârlılığında artışa neden olacaktır. Đncelenen dönemde serada yazlık ekm yapan tüm şletmeler çn ortalama kâr etknszlk değer 0. olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre, yazlık domates üretmnde teknk ve dağılım etknszlğnden dolayı şletmeler ortalama olarak ulaşablecekler kârdan % kadar daha az kârla üretm yapmaktadırlar. Đşletmelern %65 nn ortalama kâr etknszlk değernden daha düşük br değere sahp oldukları belrlenmştr. Ayrıca, etknszlkten dolayı yazlık domates üretm yapan şletmelerde ortalama dekara kâr kaybı 96.3 TL dr. Kışlık ekm yapan şletmeler çn ortalama kâr etknszlk değer 0.7 olarak hesaplanmıştır. Model tahmn sonucuna göre, teknk ve dağılım etknszlğnden dolayı şletmeler ortalama olarak ulaşablecekler kârdan %6.9 kadar daha az kârla üretm yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kâr etknszlk değerlernn dağılımı ncelendğnde Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0)

7 Analyss of Proft Effcency for Greenhouse Tomato Producton n Antalya Provnce, Özkan et al Çzelge 3-Güzlük, yazlık ve kışlık ekmde stokastk translog kâr model tahmn sonuçları Table 3-Maxmum lkelhood estmates of the stochastc proft fronter functon for fall, wnter and sprng perods Güzlük Kışlık Yazlık Parametre t-değer P değer Parametre t-değer P değer Parametre t-değer P değer Sabt P P P P Z ½ P P ½ P P ½ P 3 P ½ P 4 P ½ P P ½ P P ½ P P ½ P P ½ P P ½ P 3 P P Z P Z P 3 Z P 4 Z ½ Z Z λ şletmelern %58 nn ortalama kâr etknszlk değernden daha düşük br değere sahp oldukları belrlenmştr. Model tahmn sonuçları kullanılarak etknszlkten dolayı kışlık ekm yapan şletmelerde ortalama dekara kâr kaybının,00. TL olduğu hesaplanmıştır. Đstatstksel olarak bu değşkenlerden yaızca gübreleme ve dğer toplam masraflar öneml bulunmuştur (P 0.0). Đncelenen şletmelerde, ortalama kâr etknszlğnn %6.9 olduğu dkkate alınırsa üretm grds masraflarında meydana gelecek artış toplam gelrde daha fazla br artış sağlayacak, bu artış da şletmelern kârlılık düzeynn yükselmesn sağlayacaktır. Serada güzlük, yazlık ve kışlık domates üretm yapan şletmelerde kâr etknszlğnn nedenlern açıklayan model, Genelleştrlmş En Küçük Kareler Yöntem le tahmn edlmş ve mode tahmn sonuçları Çzelge 4 te verlmştr. Tahmn edlen model parametrelernn öneml br kısmı ktsad beklentye uygundur. Güzlük ekm çn modele dahl edlen değşkenlerden şletme yönetcsnn yaşının ortalama yaşın üzernde olması durumunda kâr etknszlğ azalmaktadır. Dğer br fadeyle, şletme yönetcsnn yaşının artması aynı zamanda seracılık deneymnn de artması şekde yorumlanableceğnden dolayı bu sonuç beklentye uygundur. Benzer şeklde, güzlük ekm yapan şletme yönetcsnn eğtm düzey le kâr etknszlğ arasında yne ters yönlü br lşk bulunmaktadır. Đşletme yönetcsnn almış olduğu formal eğtm arttıkça şletmecnn yenlklere açık olması ve dolayısıyla daha bçl br üretm faalyetnde bulunması nedenyle bu şletmelern kâr etknszlğ daha düşük bulunmuştur. Đşletmenn sahp olduğu seranın teknk özellklern yansıtması açısından ve verm üzernde öneml etkler olan seranın havalandırma alanı modele dahl edlmştr. Tahmn sonuçlarına göre seranın havalandırma alanı arttıkça beklentye uygun olarak etknszlk azalmaktadır. Sera tess aşamasında havalandırma alanlarının teknk koşullara uygun olarak yer verlmes önem arz etmektedr. Bu konuda üretclern yayım faalyetler le bçlendrlmes, şletmelern etknlklernn artmasında katkı sağlayacaktır. 40 Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0) 34-4

8 Antalya İde Serada Domates Üretmnn Kâr Etknlğ Analz, Özkan et al Çzelge 4-Güzlük, yazlık ve kışlık ekmde kâr etknszlğ model tahmn sonuçları Table 4-Results of proft neffcency model for fall,wnter and sprng perods Güzlük Kışlık Yazlık DEĞĐŞKEN Parametre t-değer P değer Parametre t-değer P değer Parametre t-değer P değer Sabt YAŞ EĞĐTĐM SERA TĐPĐ ARI HAVALANDIRMA TOPRAK FIDE Tahmn sonucuna göre şletmecnn toprak analz yaptırması etknszlğ azaltan öneml br faktördür. Đşletmecnn toprak analz yaptırması sonucunda toprağın htyaç duyduğu btk besn elementlernn ve bu elementlern kullanım düzey belrleneceğ çn uygulama üretm üzernde olumlu etkde bulunarak kâr etknlğnn artmasına neden olmaktadır. Model sonuçlarına göre, güzlük ekmde bombus arısı kullanan şletmelern kâr etknszlklernn daha düşük olduğu belrlenmş olmasına karşın bu değşkene at etk statstksel olarak öneml bulunmamıştır. Modelde yer verlen dğer br değşken se şletmenn sahp olduğu sera tpdr. Güzlük ekmde plastk serada üretm yapan şletmelern cam serada üretm yapanlara göre kâr açısından daha etkn olduğu sonucuna ulaşılmış olmasına karşın bu etk de statstksel olarak öneml bulunmamıştır. Đşletmenn aşılı fde kullanmasının teork olarak etknszlğ azaltması beklenrken, model sonuçlarına göre statstksel olarak kâr etknszlğ üzernde etkl olmadığı belrlenmştr. Bunun en öneml neden olarak şletmelerde güzlük ekmde aşılı fde kullanımının yaygın olmamasıdır. Kışlık ekm çn tahmn edlen model sonuçlarına göre modele dahl edlen değşkenlerden şletmecnn toprak analz yaptırmasının beklentyle uyumlu olarak şletmenn kâr etknszlğn azaltıcı yönde etkde bulunduğu belrlenmştr. Đşletmecnn toprak analz yaptırması le toprağın htyaç duyduğu btk besn elementlernn belrlenmes ve söz konusu eksk btk besn elementlernn karşılanması üretm üzernde olumlu etkde bulunarak kâr etknlğnn artmasına neden olmaktadır. Kışlık ekm çn kâr etknszlk modee dahl edlen br dğer değşken se şletme yönetcsnn yaşıdır. Đşletme yönetcs yaşının etks poztf ve statstksel olarak öneml bulunmuş olup; şletme yönetcsnn yaşı arttıkça etknszlğn azaldığını fade etmektedr. Model tahmn sonucunda, kışlık ekm yapan şletmelerde şletme yönetcsnn eğtm düzey le kâr etknszlğ arasında ters yönlü br lşk olduğu belrlenmştr. Kışlık ekm çn kâr etknszlk modee dahl edlen seranın havalandırma alanı le şletmede bombus arısının kullanılıp kullanılmaması statstksel olarak önemsz ve lgl değşkenlern katsayısı poztf olarak tahmn edlmştr. Analz sonuçlarına göre, yazlık ekmde seranın havalandırma alanı le bombus arısı kullanımı şletmenn kâr etknszlğn statstk olarak öneml derecede azaltan değşkenlerdr. Bununla brlkte, şletmecnn eğtm sevyes ve sera tp güz dönem model tahmn sonuçlarıyla benzerlk göstermesne karşın statstksel olarak öneml bulunmamıştır (P 0.05). 4. Sonuçlar Antalya de şletmelern sosyo-ekonomk özelkler dkkate alınarak, olasılıklı kâr sınırı yaklaşımı le şletmelern kâr etknlğ analznn yapıldığı çalışmada model tahmn sonuçları, değşkenlern öneml br kısmının beklent le uyumlu olduğunu ve eknszlk hata termnn rassal hata termnden baskın olduğunu göstermştr. Bu Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0)

9 Analyss of Proft Effcency for Greenhouse Tomato Producton n Antalya Provnce, Özkan et al sonuca göre, şletmelern ulaşablecekler kâr düzeynden daha düşük kâr elde etmesnn temel nedenler şletmelern kaynaklarını etkn br şeklde dağıtmaması ve kullanmaması olarak belrtleblr. Güzlük dönemde üretm yapan şletmelern %65 nn, yazlık dönemde üretm yapan şletmelern %70 nn ve kışlık dönemde %58 nn üretm dönemne göre ortalama kâr etknszlk değernden daha düşük br değere sahp oldukları belrlenmştr. Kâr değernn kâr sınırından farkının en az olduğu üretm dönem olan kışlık dönemde, kaynak dağılım etknlğ ve teknk etknlk sağlanması durumunda elde edlecek kâr kazancı en yüksek, bu farkın en yüksek olduğu güzlük dönemde se en düşüktür. TÜĐK (006).Türkye Đstatstk Yıllığı, T.C. Türkye Đstatstk Kurumu, Ankara Yamane T (00). Temel Örnekleme Yöntemler (Çev: A Esn, C Aydın, MA Bakır & Gürbüzsel E). Lteratür Yayınları, No: 53, Đstanbul Yotopoulos P A& Lau L J (973). A test for relatve economc effcency: some further results. The Amercan Economc Revew 63: 4-3 Teşekkür Bu araştırma, TÜBĐTAK (TOVAG 06 O 06) tarafından desteklenmştr. Kaynaklar Abdula A & Huffman W E (998). An Examnaton of Proft Effcency of Rce Farmers n Northern Ghana. Staff Paper, Swss Federal Insttute of Technology, Department of Agrcultural Economcs, 7 Al M & Fn J C (989). Proft effcency among basmat rce producers n Pakstan Punjab. Amercan Journal of Agrcultural Economcs 7: TKB (005). Tarım ve Köyşler Bakanlığı, Antalya Đl Master Planı TKB (006). Tarım ve Köyşler Bakanlığı Antalya Tarım Đl Müdürlüğü Çalışma Raporları Battese G E & Coell T J (005). A model for techncal neffcency effects n a stochastc fronter producton functon for panel data. Emprcal Economcs 0(): Lau L J& Yotopoulos P A (97). A test for relatve effcency and aplcatons to Indan Agrculture. Amercan Economc Revew 6: Özkan B, Akçaöz H V & Karadenz C F (00). Antalya de serada sebze üretmne yer veren şletmelern ekonomk analz. Bahçe Dergs 30(-): 09-5 Özkan B (003). Antalya de serada tek ve çft ekm domates üretmnn ekonomk analz. Akdenz Ünverstes Blmsel Araştırma Projeler Yönetm Brm, Proje No: , Antalya 4 Tarım Blmler Dergs Journal of Agrcultural Scences 7 (0) 34-4

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinsizliğinin Analizi

Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinsizliğinin Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: zbayramoglu@selcuk.edu.tr Araştırma Makales www.zraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Ünverstes Selçuk Tarım ve Gıda Blmler Dergs 24 (3): (2010) 62-68 ISSN:1309-0550 KAYNAKLARIN RASYONEL KULLANIMININ

Detaylı

Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik. Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun

Samsun İli Atakum İlçesinde Ekmek Üreten İşletmelerde Teknik Etkinlik. Technical Efficiency of Bakeries in Atakum District, Samsun O. GÜNDÜZ, V. CEYHAN, K. OĞUZASLAN / Çankırı Karatekn Ünverstes SBE Dergs 4(2): 001-010 Çankırı Karatekn Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs 4(2): 001-010 Samsun İl Atakum İlçesnde Ekmek Üreten İşletmelerde

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 42-50

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (41): (2007) 42-50 www.zraat.selcuk.edu.tr/derg Selçuk Ünverstes Zraat Fakültes Dergs 21 (41): (2007) 42-50 ŞANLIURFA İLİ HARRAN OVASINDA PAMUK ÜRETİMİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ Yusuf ÇELİK 1 Zek BAYRAMOĞLU 2 1 Selçuk Ünverstes,

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

SÜT SIĞIRCILIĞINDA TEKNİK ETKİNLİK: STOKASTİK ETKİNLİK SINIRI YAKLAŞIMI

SÜT SIĞIRCILIĞINDA TEKNİK ETKİNLİK: STOKASTİK ETKİNLİK SINIRI YAKLAŞIMI HR.Ü.Z.F. Dergs, 011, 15(1): 11-0 J.Agrc. Fac. HR.U., 011, 15(1): 11-0 Araştırma Makales SÜT SIĞIRCILIĞINDA TEKNİK ETKİNLİK: STOKASTİK ETKİNLİK SINIRI YAKLAŞIMI Orhan GÜNDÜZ 1 ÖZET Bu araştırma, Samsun

Detaylı

TRA1 BÖLGESİNDE SÜT ÜRETİM DÜZEYİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLERİN STOKASTİK SINIR MODELİ VE KESİR LOGİT/PROBİT MODELLERİ YARDIMI İLE BELİRLENMESİ

TRA1 BÖLGESİNDE SÜT ÜRETİM DÜZEYİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLERİN STOKASTİK SINIR MODELİ VE KESİR LOGİT/PROBİT MODELLERİ YARDIMI İLE BELİRLENMESİ TRA1 BÖLGESİNDE SÜT ÜRETİM DÜZEYİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLERİN STOKASTİK SINIR MODELİ VE KESİR LOGİT/PROBİT MODELLERİ YARDIMI İLE BELİRLENMESİ Emne AŞKAN 1 Vedat DAĞDEMİR 1 Abdulbak BİLGİÇ 1 emne_askan@hotmal.com

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran

Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği. E. İkikat Tümer 1, B. Miran XI. Ulusal Tarım Ekonoms Kongres 3-5 Eylül 2014, Samsun Tokat İlnde Çftçlern Organk Domates Üretme İsteğ E. İkkat Tümer 1, B. Mran 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ TARMSA DANŞMANK HİZMETİ İÇİN ÖDEME İSTEKİİĞİNİ ETKİEYEN FAKTÖRERİN ANAİZİ: ERZİNCAN İİ ÖRNEĞİ Ayşe SEZGİN Abdulbak BİGİÇ Okan DEMİR asezgn@ataun.edu.tr ablgc@ataun.edu.tr okandemr@ataun.edu.tr Atatürk

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estmatng of Crme Database wth Logstc Regresson Analyss: Bursa Case Mehmet NARGELEÇEKENLER * B Özet u çalışmada, Bursa Emnyet Müdürlüğünden

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Önder YERLĐKAYA 1 ABSTRACT

Önder YERLĐKAYA 1 ABSTRACT Sosyal Blmler Dergs, (), 45-54 TOPLAM FAKTÖR VERĐMLĐLĐĞĐNĐN BĐR BĐLEŞENĐ OLARAK TEK- NĐK ETKĐNLĐK: STOKASTĐK ÜRETĐM SINIRI YAKLAŞIMI ĐLE TÜR- KĐYE ÖZEL ĐMALAT SANAYĐ ÜZERĐNE AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Önder YERLĐKAYA

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK 2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2007 ANKARA Serdar

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data

Sıfır Ağırlıklı Sayma ile Elde Edilen Veriler İçin Çok Seviyeli ZIP Regresyon * Multilevel ZIP Regression for Zero-Inflated Count Data Yüzüncü Yıl Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Dergs/ Journal of The Insttute of Natural & Appled Scences 18 (1-):01-08, 013 Araştırma Makales/Research Artcle Sıfır Ağırlıklı Sayma le Elde Edlen Verler İçn

Detaylı

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ

FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Anadolu Tarım Blm. Derg., 2009,24(2):98-102 Anadolu J. Agrc. Sc., 2009,24(2):98-102 Araştırma Research FAKTÖR A ALĐZ SKORLARI KULLA ILARAK KARAYAKA KUZULARI DA CA LI AĞIRLIK TAHMĐ Đ Soner ÇA KAYA* Aydın

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı