Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009

2 Đçindekiler listesi 1. Kapak Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... Đçindekiler Listesi Sunuş Giriş Dokümanın amacı Dokümanın kapsamı Tanımlar ve kavramlar Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bölümün tarihçesi Özdeğerlendirme Girdiler...16 Kurumsal nitelikler ve özelikler...17 Eğitim ve öğretim süreçleri...3 LĐSANS DERS ĐÇERĐKLERĐ Araştırma ve geliştirme süreçleri...37 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi...41 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi...43 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi...44 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi...45 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme...49 Girdiler Araştırma ve geliştirme Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Çevre değerlendirmesi...51 Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler... 5 Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi5

3 Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi... 5 Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi... 5 Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Ekler... 53

4 Tablo listesi Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Tablo Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özelikler değerlendirme tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu* Tablo 6 Akademik personel verileri*... 1 Tablo 7 Bölüm 009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları... 1 Tablo 8 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu... 3 Tablo 9 Mezun öğrenci verileri* Tablo 10 Bölüm programları* Tablo 11 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 1 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 13 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 14 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu... 4 Tablo 15 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 16 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 44 Tablo 17 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 18 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 19 Paydaşlar Şekil listesi

5

6 3. Sunuş Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almıştır. Bölümde, hızla gelişen biyomedikal mühendisliği alanında en son gelişmeleri takip edebilen dinamik ve kaliteli bir öğretim ortamı kurulmasının yanı sıra yüksek nitelikli bilimsel araştırmalar yürütülebilmesi için de gerekli koşulların sağlanması yolunda çaba gösterilmektedir. Bölümün mezunlarının temel biyomedikal mühendisliği yetileriyle donanmış, kendilerini sürekli geliştirebilen ve edindikleri becerileri toplum yararına kullanabilen bireyler olması hedeflenmektedir. Bölüm şu anda kuruluş aşamasında olup henüz kendi kadrolarına sahip değildir. Bölümde kurulacak anabilim dalları konusundaki çalışmalar da devam etmektedir. Bölüm, önümüzdeki dönemde yeni öğretim üyelerine ulaşırken altyapı olanaklarını da geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yrd. Doç. Dr. Koray Çiftçi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

7 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün 010 yılı stratejik planını sunmaktır. 4.. Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 010 Yılı Stratejik Planını sunmaktadır. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm No. 007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme çalışmaları sırasında kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Bölümümüzde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir özelikteki hedeflerdir. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik çerçevesinde demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün temel varlık gereğini ve görevlerini gerçekleştirmek için gelecekte ulaşmak istediği hedefler, aşamalardır. Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir.

8 Đyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmaktadır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir özelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir özelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmaktadır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır.

9 Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaşlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluşturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK).

10 5. Yönetici Özeti 009 yılında kurulan bir bölüm olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bu belge ile eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma alanındaki stratejik planlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda bu belge ile bölümümüz de üniversitemizde süreklilik kazanmış bulunan stratejik plan çalışmalarında yerini almış bulunmaktadır. Bölümümüzün en önemli avantajı ve güçlü yanı biyomedikal alanının dünyada ve Türkiye'de hızla gelişmesi ve bu alana dönük ihtiyacın her geçen gün artmasıdır. Bu rapor, bölümümüzün bu ihtiyaçları karşıladığı takdirde önünde açılacak olanaklara da işaret etmektedir. Bununla birlikte bu rapor bölümümüzün şu anda altyapı olanakları ve akademik kadro bakımından son derece yetersiz olduğunu da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. I Giriş: o Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları o Bölümün tarihçesi o Bölüm organizasyon şeması II Kurumsal değerlendirme: Özdeğerlendirme çalışmaları o Girdiler o Kurumsal nitelikler ve özellikler o Eğitim ve öğretim süreçleri o Araştırma ve geliştirme süreçleri o Uygulama ve Hizmet Süreçleri o Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi o Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi o Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi o Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi o Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme çalışmaları o Paydaş analizi

11 SWOT (GZFT) analizi o Özdeğerlendirme o Çevre değerlendirmesi III Stratejik Planlama III 1. Kurumsal kimlik çalışması o Bölümün misyonu o Bölümün vizyonu o Bölümün temel değerleri III. Stratejik değerlendirme çalışması o Stratejik değerlendirme IV. Diğer o Sonuç o Kaynakça o Ekler Performans göstergeleri tablosu

12 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü gerek 5018 gerekse 547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları bir Koordinatör tarafından yürütülmektedir. Yetersiz akademik kadro nedeniyle henüz bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturulamamıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin verilerin toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları halen sürdürülmektedir. 009 yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın bir çalışma yürütülecektir. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Çiftçi, Koray Yrd. Doç. Dr. Koordinatör Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tablo Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Çıktı No. Tarih Çalışma yılı Stratejik Planı. 1. sürüm yılı Stratejik Planı.. sürüm yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. 1. sürüm yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu.. sürüm yılı Đdari Faaliyet Raporu. 1. sürüm yılı Đdari Faaliyet Raporu.. sürüm yılı Performans Programı. 1. sürüm

13 yılı Performans Programı. 1. sürüm

14 7. Bölümün tarihçesi Bölüm, 009 yılı Haziran ayında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alarak eğitime başlamıştır.

15 8. Bölüm organizasyon şeması Bölümün şu anda kendi kadroları bulunmamakta olup bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı görevleri bölüm dışındaki öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 9. Özdeğerlendirme Aşağıda YÖDEK tarafından beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi üzerinden bir puan verilmiştir. Bunlar; Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan

16 Girdiler Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu Değerlendirme Notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 3 ) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 1) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 4 4

17 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme Notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; ) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 1 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları;

18 Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu Sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı Lisans öğrenci sayısı 31 Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı 31 Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı II Öğretim elemanı sayıları Profesör - Doçent - Yardımcı doçent - Öğretim görevlisi - Okutman - Uzman - Doktoralı Araştırma görevlisi - Araştırma görevlisi - Toplam öğretim üyesi sayısı - Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı - Toplam öğretim elemanı sayısı - III Đdari personel sayısı

19 Kadrolu personel Sözleşmeli personel Diğer personel Toplam idari personel sayısı IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları Đdari personel V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri - Diğer öğretim elemanları - Tüm öğretim elemanları - Đdari personel - VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları Đdari personel VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları)

20 Alan 1: Alan : IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı ABD sayısı Tablo 6 Akademik personel verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Bölüm içi Đdari görev bölüm dışı Notlar Tablo 7 Bölüm 009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ ( tarihleri arası) AKADEMĐK PERSONEL ( sonu ile) Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı

21 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 1 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

22 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 8 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 ) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 1 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 1) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği;

23 Tablo 9 Mezun öğrenci verileri Tablo 10 Bölüm programları Sıra no düzeyi Program adı Temel Hizmet Alanı 1 Önlisans Program 1: Program : Đlk eğitim öğreti m yılı 009 yılı öğrenci sayısı ( tarihleri arası) Lisans Program 1: Biyomedikal Mühendisliği Program : 3 Yüksek lisans (tezli/tezsiz) Program 1: Program : 4 Doktora Toplam sayı Topla m sayı -

24 Tablo 11 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı: BĐYOMEDĐKALMÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LĐSANS ÖĞRETĐM PLANI 1. YARIYIL. YARIYIL KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K BM 101 Temel Bilgi Teknolojileri 1 4.0,5 BMM 10 Biyomedikal Müh. Giriş ,0 MAT 101 Matematik I ,5 EM 10 Bilgisayar Programlama ,0 MAT 05 Lineer Cebir ,5 MAT 10 Matematik II ,5 FIZ 103 Fizik I ,5 FIZ 104 Fizik II ,5 KIM 103 Genel Kimya TD 11 Türk Dili II 0,0,0 TD 111 Türk Dili I 0,0.0 YD 114 Yabancı Dil II 3 0 3,0 3,0 YD 113 Yabancı Dil Sos yal Seçimlik Ders 1** 0,0 0,0 3. YARIYIL 4. YARIYIL **BES10 Beden Eğitimi **GSS I0 Güzel Sanatlar KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K BMM 103 BMM 104 Biyolojik ve Medikal Fizik BMM 105 Đnsan Fizyolojisi ,0 Organik Kimya BMM 106 Biyomekanik MAT 0 Diferansiyel Denklemler EM 06 Elektromanyetik Alan MAT 04 Sayısal AnalĐz 1 4,0.5 BMM 107 Biyomalzemeler TAR 13 Atatürk Đlk. ve Đnkılâp 0,0.0 TAR 16 Atatürk Đlk.ve Đnkılâp 0,0.0 YD 13 Y. Dilde Ok. Konuşma 3 0,0 3.0 YD 14 Mesleki Y.Dil 1 * 0, YARIYIL 6. YARIYIL B KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K EM 301 BMM 108 Olasılık ve Rassal Değişkenler ,0 3.0 Biyomedikal Elektroniği ,0 4.0 BMM 110 BMM 111 Biyomedikal Elektroniği II 5,0 3.0 Biyomedikal Enstrümantasyon EM 305 Ekonomi EM 306 Haberleşme teorisi EM 307 Sinya1ler ve Sistemler BMM 109 Dinamik Sis temlerin Modellenmesi ve Kontrolü BMM 11 Biyomedikal Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 5, EM 310 Mesleki Seçmeli YD 313 Mesleki Y.Dil II 0,0.0 YD 314 Mesleki Seçmeli 0,0,0 7. YARIYIL 8. YARIYIL ,0, ,0 18,5 KODU DERSLER T U ECTS K KODU DERSLER T U ECTS K

25 EM 403 Mikrodenetleyiciler 3 5,0 4.0 EM 40 Mühendisler için Hukuk 3 0 5,0 3,0 EM 403 Mikroişlemcili Sistemler 3 6,5 4.0 BMM 113 BMM 114 Klinik Problem Tanımlama 3 0 5,5 3,0 Medikal Görüntüleme 5,0 3.0 EM 499 Bitirme Çalışması ,0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3.0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3,0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3.0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3,0 Sos yal Bil.Seçimlik Ders 3 0 4,5 3.0 Mesleki Seçimlik Ders 3 0 4,5 3, LĐSANS DERS ĐÇERĐKLERĐ BMM 10 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (+1+0) Mühendislik ve teknolojiye giriş Bilim ve Teknolojideki gelişmeler doğrultusunda Biyomedikal mühendisliğin gelişimi ve tarihçesi, Biyomedikal mühendislerin çalışma alanları, konuyla ilgili sergi ve seminer sunumları BMM 03 Biyolojik ve Tıbbi Fizik (3+0+1) 3 Biyolojik ve tıbbi fiziğe giriş, biyomekanik, biyomalzemeler, biyoelektronik, elektromanyetik alanların biyolojik etkileri, medikal uygulamalarda elektrik güvenliği, biyooptik, biyoakustik, canlı dokunun temel işlevsel yapısı, yaşam ortamı olarak su, biyoenerji, radyasyon fiziği, laserler, kırmızı ötesi ışınlar ve tıbbi uygulamaları, solunum sistemi biyofiziği, dolaşım sistemi, kan basıncı, nörolojik sistem biyofiziği, sinir uyarımları, implantlar, biyo-geri besleme, akupunktur BMM 07 Biyomalzemeler (3+0+1) 3 Malzeme bilimi ve tıp arasındaki ilişki.kristal ve kristal olmayan malzemelerin özellikleri.doğal Biyolojik Malzemeler.Yapay Biyolojik Malzemeler.Malzeme biriminin Ortopedik Cerrahiye yönelik uygulamaları Polimer seramik,sentetik ve diğer implant malzemelerin mekanik, korozyon ve yüzey özellikleri ve dokularla etkileşimleri.kardiyoloji ve malzeme bilimi. Malzeme bilimi araştırma yöntemlerinin tıp alanına uygulanması. BMM 05 Đnsan Fizyolojisi (3+0+1) 3 Sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, kardiyovasküler sistemin modellenmesi ve simülasyonu, kardiyovasküler sistem ile ilgili sayısal işlemler ve hesaplamalar, solunum sistemi fizyolojisi, solunum sisteminin modellenmesi ve simülasyonu solunum sistemiyle ilgili sayısal işlemler ve hesaplamalar, boşaltım sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemiyle ilgili sayısal sistemler ve hesaplamalar, fizyolojik kontrol mekanizmaları, sindirim sistemi BMM 06 Biyomekanik (3+0+0) 3 Mekaniğin insan kas- Đskelet sistemine uygulanma yöntemleri. Dokuların mekanik özellikleri kemik,kas,eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizi, mekanik sistemlerin dinamiği. Ortopedik malzemelerin mekanik yönden incelenmesi

26 malzemelerde gerilme ve birim deformasyonlar. Biyomekanikle ilgili belli başlı araştırma alanlarıyla çözüm bekleyen problemlerin tanıtılması. BMM 08 Biyomedikal Mühendisliğinde Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar (3+0+0) 3 Elektroitatik, elektrik alan Gauss Kanunu. Đletkenler, yalıtkanlar. Kapasitörler. Manyetositatik, manyetik kuvvet, Biot-Savart ve Ampere Kanunu. Malzemelerin manyetik özellikleri. Maxwell denklemleri, Faraday kanunu. Deplasman akımı. Elektromanyetik dalgalar, zamanda harmonik alanlar, kayıpsız ortamda dalgalar, kayıplı ortamda elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların kimyasallar ve biyolojik moleküllerle etkileşimi. BMM 308 Biyomedikal Elektroniği I (3++0) 4 Temel katı hal ilkelerine giriş; PN (birleşme) jonksiyonu, jonksiyon öngerilimleme, atomik teori. Diyot modelleri ve özellikleri. Diyot uygulamaları, diyot devreleri, bu devrelerin analiz yöntemleri ve modelleri. Pratik diyot uygulamaları. Çift kutuplu jonksiyonlu transistörler (BJT), taşıyıcı profilleri, doğru akım profilleri, BJT öngerlimleme devreleri, BJT kuvvetlendiricisinin analiz ve tasarımı. Kuvvetlendirici kararlılığı. Transistör anahtarlama devreleri. JFET VE MOSFET transistörler, bu transistörler için ön gerilimleme devre modelleri, gürültü analizleri ve devre tasarımları. BJT ve FET devrelerinin birleştirilmesi. Bu elemanlarla medikal alandaki EEG, EKG ve EMG devrelerindeki düşük gürültülü gerilim kuvvetlendiricilerinin tasarımı. BMM 310 Biyomedikal Elektroniği II (3++0) 4 Medikal Elektronikte A, B, C sınıfı güç kuvvetlendiricileri, kuvvetlendiricilerin (BJT,FETve MOSFET) alçak ve yüksek frekans cevapları, işlemsel kuvvetlendiriciler, enstrumentasyon kuvvetlendiricileri, bunlarda gürültünün azaltılması, Sistem gürültüsünün düşürülmesi (uygun ekranlama ve topraklama), işlemsel kuvvetlendiriciler kullanarak yapılan aktif süzgeçler ve bunların frekans cevaplarının EEG, EMG, EKG çıkışlarında kullanılacak şekilde tasarlanması. Osilatörler ve gerilim düzenleyici devreler. Lojik devreler ve dijital devre tasarımı ve bunların medikal alanındaki EEG, EMG, EKG, hasta simülatörleri ve kalp pili gibi cihazlarda uygulamaları. (Ön koşul: BME 301) BMM 311 Biyomedikal Enstrümantasyon (3+1+) 4 Entrümantasyon temel kavramlarına giriş. Temel ölçme standartları ve birimleri. Elektrotlar ve dönüştürücüler. Biyomedikal yükselteçler. Elektrokardiyografi. Fizyolojik basınç ölçümü ile ilgili temel prensipler ve fonokardiyograf. Kan hacim akışıyla ilgili ölçüm teknikleri. Diğer kardiyovasküler, yaşam destek üniteleri; defibrilatörler, kalp pilleri, kalp akciğer pompaları. Beyin parametrelerinin ölçümünde kullanılan sistemler. Solunum sistemiyle ilgili ölçümler. Solunum tedavi sistemleri. Yoğun ve koroner bakım üniteleri. Ameliyathaneler ve elektrocerrahi sistemleri. Klinik laboratuvar ölçüm sistemleri. Hemodiyaliz sistemleri, elektro-optik, tıbbi ultrasonik sistemler. (Ön koşul: BME 301) BMM 31 Biyomedikal Sensör ve Çeviriciler (3+0+0) 3 Biyosensör tasarımının temelleri. Fiziksel optik, elektrik, mekanik, ışık algılama mekanizmalarının analizi. Çevirici özellikleri (dinamiği, doğrusallık, histerezis ve frekans

27 aralığı). Biyolojik komponentler, tıbbi, biyolojik ve kimyasal sensörler. (Ön koşul: BME 301) BMM 413 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri (3+0+1) 3 Đki Boyutlu Sinyaller ve Sistemler, Çok Boyutlu Đşaret Đşleme, Çok Boyutlu Fourier Dönüşümü, X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri, Sayısal Anjio Sistemleri, Bilgisayarlı Tomografinin Matematiksel Temelleri, Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Oluşturma Yöntemleri, Bilgisayarlı Tomografinin Donanım ve Yazılımları, Ultrasonagrafi ve Renkli Görüntülemenin Temelleri, Ultrason Cihazları ve renkli Doppler Ultrasonografinin Donanım ve Yazılımları, Nükleer Tıp ve Gama Kameralar, Gama Kameralarda Gürültünün Azaltılması, Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri, Manyetik Rezonansta Görüntü Oluşturma, Manyetik Rezonans Sistemleri Donanım ve Yazılımı. BMM 414 Klinik Problem Tanımlama (1+0+4) 3 Klinik Biyomedikal problemlerini çözmeye ve arıza gidermeye odaklanma teknikleri, tam analiz yapmadan soruna odaklanma, arıza teşhis ve bakım. Yüksek verimlilikte servis ve bakım yapma, cihaz arızalarının en aza indirilmesi için gerekli bakımlar, arızanın tanımlanması, en çok bilinen biyomedikal arıza sorunlarına pratik yaklaşım. Çözümü zor konular ve senaryolar. BMM 499 Bitirme projesi (1+0+4) 3 Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında proje çalışması yapılarak proje raporunun hazırlanmasını kapsar.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Đstanbul- 2006 Marmara Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu aşağıdaki MÜADEK üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ayla OKTAY Prof. Dr. Adnan AYDIN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2015-2019)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2015-2019) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2015-2019) Ankara, Aralık 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç......6 1.2. Kapsam... 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi... 9 II.

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı