BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ"

Transkript

1 ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Dr. Emir M. ULUCAK İbrahim ÇAKIR Mil lî Eği tim Ba kan l ğ Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan l ğ n n ta rih ve 272 sa y l ka ra r y la öğ re tim y l n dan iti ba ren 5 (beş) y l sü rey le ders ki ta b ola rak ka bul edil miş tir. Han meli Sokak Nu.: 12/3 S hh ye - ANKARA tlf.: belgeç:

2 Bu kitabın her türlü yay n haklar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas gereğince Özne Yayın-Dağıtım Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Editör Eyüp KARAASLAN Dil Uzman Selda SOLAK Görsel Tasar mc Demet ŞİMŞEK Program Geliştirme Uzman İskender BOYDAŞ Rehberlik Uzman Tülay SİVRİ Ölçme Değerlendirme Uzman Kemal BÜLBÜL

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bast ğ n yerleri toprak! diyerek geçme, tan : Düşün alt ndaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit oğlusun, incitme, yaz kt r, atan : Verme, dünyalar alsan da, bu cennet vatan. Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rk ma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl... Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Kim bu cennet vatan n uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ f şk racak toprağ s ksan, şühedâ! Cân, cânân, bütün var m als n da Huda, Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüdâ. Ben ezelden beridir hür yaşad m, hür yaşar m. Hangi ç lg n bana zincir vuracakm ş? Şaşar m! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşar m. Y rtar m dağlar, enginlere s ğmam, taşar m. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. Garb n âfâk n sarm şsa çelik z rhl duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalm ş canavar? O zaman vecd ile bin secde eder -varsa-taş m, Her cerîhamdan, İlâhi, boşan p kanl yaş m, F şk r r ruh- mücerred gibi yerden na ş m; O zaman yükselerek arşa değer belki baş m. Arkadaş! Yurduma alçaklar uğratma, sak n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. Doğacakt r sana va dettiği günler Hakk n... Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. Ebediyen sana yok, rk ma yok izmihlâl: Hakk d r, hür yaşam ş, bayrağ m n hürriyet; Hakk d r, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy 3

4 ATA TÜRK ÜN GENÇ Lİ ĞE Hİ TA BE Sİ Ey Türk genç li ği! Bi rin ci va zi fen, Türk is tik lâ li ni, Türk cum hu ri ye ti ni, ile le bet, mu ha fa za ve mü da faa et mek tir. Mev cu di ye ti nin ve is tik ba li nin ye gâ ne te me li bu dur. Bu te mel, se nin, en k y met li ha zi nen dir. İs tik bal de da hi, se ni, bu ha zi ne den, mah rum et mek is te ye cek, da hi lî ve ha ri cî, bed hah la r n ola cak t r. Bir gün, is tik lâl ve cum hu riye ti mü da faa mec bu ri ye ti ne dü şer sen, va zi fe ye at l mak için, için de bu lu naca ğ n va zi ye tin im kân ve şe ra iti ni dü şün me ye cek sin! Bu im kân ve şe ra it, çok nâ mü sa it bir ma hi yet te te za hür ede bi lir. İs tik lâl ve cum hu ri ye ti ne kas te decek düş man lar, bü tün dün ya da em sa li gö rül me miş bir ga li bi ye tin mü mes sili ola bi lir ler. Ceb ren ve hi le ile aziz va ta n n, bü tün ka le le ri zapt edil miş, bü tün ter sa ne le ri ne gi ril miş, bü tün or du la r da ğ t l m ş ve mem le ke tin her kö şe si bil fi il iş gal edil miş ola bi lir. Bü tün bu şe ra it ten da ha elîm ve da ha va him ol mak üze re, mem le ke tin da hi lin de, ik ti da ra sa hip olan lar gaf let ve da lâ let ve hat tâ h ya net için de bu lu na bi lir ler. Hat tâ bu ik ti dar sa hip le ri şah sî men faat le ri ni, müs tev li le rin si ya sî emel le riy le tev hit ede bi lir ler. Mil let, fakr u za ruret için de ha rap ve bî tap düş müş ola bi lir. Ey Türk is tik ba li nin ev lâ d! İş te, bu ah val ve şe ra it için de da hi, va zi fen; Türk is tik lâl ve cum hu ri ye ti ni kur tar mak t r! Muh taç ol du ğun kud ret, da marla r n da ki asîl kan da, mev cut tur! 4

5 MUS TA FA KE MAL ATA TÜRK 5

6 ORGANİZASYON ŞEMASI Ünite numarasının yazılı olduğu bölümdür. ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI Ünite isminin bulunduğu bölümdür. Üniteye ilişkin ön bilgi sahibi olabilmek için hazırlanmış soruların bulunduğu bölümdür. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Gün lük ha yat ta kul lan dı ğı mız ile ti şim araç la rı nı def te ri ni ze not edi niz. Bun la rın ya şa mı nız da ki öne mi ni sı nıf ta ki ar ka daş la rı nız la tar tı şı nız. 2. Bil gi sa yar kul la nı cı la rın dan ka yıt or tam la rı hak kın da bil gi edi ne rek def te ri ni ze not alı nız. Bu bil gi le ri sı nıf ar ka daş la rı nız la pay la şı nız. 3. İn ter net yo luy la ban ka cı lık hiz met le ri nin avan taj la rı nı ve sa kın ca lı yön le ri ni sı nıf or ta mın da tar tı şı nız. 4. Bir bil gi sa yar sa tı cı sın dan bil gi sa yar per for man sı nı et ki le yen un sur lar hak kın da bil gi edinerek not alınız. Bu bil gi le ri sı nıf ar ka daş la rı nı za ak ta rı nız. 5. Okulunuz daki bil gisayar da yük lü iş letim sis teminin ve kul lanılan prog ram ların ad larını öğ reniniz. 13 Sayfa numarasının yazılı olduğu bölümdür. 6

7 ORGANİZASYON ŞEMASI Konunun başındaki bu soruları cevaplayarak konuyla ilgili ön bilgi edinebilirsiniz. A. BAŞ LAN GIÇ KONUYA HAZIRLIK 1. Bilgisayarın nerelerde kullanıldığını gözleyerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Bilgisayarın neden farklı görüntü ve özelliklerde üretildiği konusunda sınıf arkadaşlarınzal tartışınız. 1. Do na nım Ya zı lım Bi li şim Tek no lo ji si Gü nü müz de bi li şim tek no lo ji si gün lük ya şa mı n bir par ça sı hâ li ne gel miş tir. Bil gi, önem li bir iş let me ve in san kay na ğı ola rak ka bul edi lir ken, bu bil gi yi sak la yan, iş le yip ve ile ti şi mi ni sağ la yan da tek no lo jidir. İn san lar bi li şim tek no lo ji sin de ki ge liş me ler den doğ ru dan et ki le nir ler. Tek no lo jik ge liş me le rin so nucun da or ta ya çı kan ürün ler hem top lum da hem de iş let me ler de kök lü de ği şik lik le re ne den ol mak ta dır. Bu açık la ma lar doğ rul tu sun da bi li şim sis te mi; verileri işleyen bilgiye dönüştüren bil gi sa yar do na nımı, bil gi sa yar ya zı lı mı, ile ti şim ağ la rı, ve ri kay nak la rı vb. di ğer ge rek li ay gıt la rı bir ara ya ge ti ren sis tem ler ola rak ta nım la na bi lir. Resim 1.1: Bilgisayarı ilgiyle izleyen çocuklar Bil gi sa yar do na nı mla rı gi riş, iş lem ve çı kış iş lev le ri için kul la nı lan fi zik sel ekip man lar dır. Bil gi sa yar; iş lem bi ri mi, çe şit li gi riş, çı kış ve de po la ma ci haz la rı ve bu ay gıt la rı bir bi ri ne bağ la yan hat lar dan olu şur. Bil gi sa yar ya zı lı mla rı, bil gi sa yar do na nım bi rim le ri ni kont rol eden ay rın tı lı prog ram lar dır. De po la ma tek no lo ji si, hem ve ri sak la mak için man ye tik ve ya op tik disk ve teyp gi bi fi zik sel ka yıt or tam la rın dan hem de bu ka yıt or tam la rın da ve ri or ga ni zas yo nu nu içe ren ya zı lım lar dan olu şur. Te le ko mü ni kas yon tek no lo ji si, fi zik sel ci haz lar, ya zı lım ve bir fi zik sel böl ge den di ğe ri ne ve ri ta şı yan hat la rı içe rir. Konu anlatımına yardımcı olacak görsel ögelerden yararlanabilirsiniz. EK BİLGİ Bilgisayar, donanım ve yazılım olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ İnternet üzerinden ucuz ve pahalı iki bilgiyarın donanım özelliklerini kapasite ve hız açısından karşılaştırınız. Konu içerisinde kullanılan çalışma etkinliklerini gerçekleştirmek konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır. DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. Günlük yaşamımızda en çok kullanılan iletişim teknolojisi ürünleri hakkında bilgi veriniz. 2. Bilgisayar çeşitlerini sıralayarak ağ bilgisayarını açıklayınız. 3. Bilgisayarın hızları hakkında bilgi veriniz. 4. ROM bellek ve RAM bellek kavramlarını açıklayarak bunları karşılaştırınız. 5. Taşınabilir depolama araçları hakkında bilgi veriniz. Konu sonundaki değerlendirme sorularını cevaplayarak konuyu kavrama düzeyinizi anlayabilirsiniz. 14 Sayfa numarasının yazılı olduğu bölümdür. Konu içeriğindeki ek bilgilerle birtakım özel bilgileri öğrenebilirsiniz. 7

8 ÜNİTE I BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER A. BAŞLANGIÇ Donan m, Yaz l m, Bilişim Teknolojisi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünlerinin Tan t m Bilgisayar Çeşitleri Bilgisayarlar Aras ndaki Farkl l klar Uçbirim (Giriş/Ç k ş, I/O) Ayg tlar Bir Kişisel Bilgisayar n Temel Donan m Birimleri B. BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE TOPLUM Değişen Bir Dünya İyi Bir Çal şma Ortam Sağl k ve Güvenlik C. DONANIM Merkezî İşlem Birimi Giriş (Input) Araçlar Ç k ş (Output) Araçlar Ç. DEPOLAMA Haf za Depolama Araçlar Haf za Çeşitleri Haf za Ölçümü Bilgisayar Performans D. YAZILIM Yaz l m Çeşitleri Sistem Geliştirme Kavram E. BİLGİSAYAR AĞLARI Türleri Bilgisayarda Ağ Bağlant lar İnternet F. GÜVENLİK, TELİF HAKLARI VE HUKUK Güvenlik Bilgisayar Virüsleri Telif Hakk Verilerin Kanunla Korunmas

9 ÜNİTE II BİLGİSAYARI KULLANMA VE YÖNETME A. BAŞLANGIÇ Bilgisayarda İlk Ad m B. MASAÜSTÜ EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI Simgelerle (İkonlarla) Çal şma Pencerelerle Çal şma C. BASİT DÜZENLEMLER YAPMA Metin Düzenleme Ç. DOSYALARI DÜZENLEME Dizinler (Klasörler) ve Dosyalar Dosya İşlemleri Arama D. YAZDIRMA Yaz c Yükleme Yaz c dan Bask Alabilme Varsay lan Yaz c y Değiştirme ÜNİTE III KELİME İŞLEM PROGRAMI A. BAŞLANGIÇ Kelime İşlemciyle İlk Ad mlar Temel Ayarlar Yapma Belge Al şverişi B. TEMEL İŞLEMLER Metni Yerleştirme Metin Seçme Metin Düzenleme Arama ve Değiştirme C. BİÇİMLEME Metin Biçimleme Ç. SAYFA BİÇİMLEME Biçimler Başl klar ve Sayfa Altl klar Yaz m ve Dilbilgisi Kontrolü Belge Yap s D. YAZDIRMA Belgeyi Ön İzleme Temel Yazd rma Seçenekleri Belgeyi Yazd rma

10 E. İLERİ ÖZELLİKLER Tablolar Resimler ve Şekiller Nesneleri Aktarma Adres, Mektup Birleştirme ÜNİTE IV ELEKTRONİK TABLOLAMA A. BAŞLANGIÇ Elektronik Tablolama Uygulamas yla İlk Ad mlar Temel Ayarlar Yapma Belge Al şverişi B. TEMEL İŞLEMLER Veri Yerleştirme Veri Seçimi Kopyalama, Taş ma, Silme Arama ve Değiştirme Sat r ve Sütunlar Veri S ralama C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR Aritmetik ve Mant k Formülleri Fonksiyonlarla Çal şma Ç. BİÇİMLEME Hücredeki Say lar Biçimleme Hücredeki Metinleri Biçimleme Hücreleri Biçimleme Yaz m Kontrolü Belge Yap s Yazd rma D. İLERİ ÖZELLİKLER Nesne Aktarma Grafikler ÜNİTE V VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ Veri Taban yla İlk Ad mlar Temel Ayarlar Yapma B. BİR VERİ TABANI YARATMA Temel İşlemler Anahtarlar Tan mlama Tablo Tasar m

11 4. Veri Taban n Güncelleme C. FORMLARIN KULLANIMI Form Oluşturma Form Görüntüsünü Değiştirme Ç. BİLGİYE ERİŞİM Temel İşlemler Sorguyu Ar tma Seçme ve S n fland rma D. RAPORLAMA Seçilmiş Verileri Belirli Bir S rayla Ekranda ve Raporlarda Gösterme Raporu Değiştirme Sayfa Başl klar ve Altl klar Oluşturma Verileri Gruplama ÜNİTE VI SUNU PROGRAMI A. BAŞLANGIÇ Sunu Uygulamas yla İlk Ad mlar Temel Ayarlar Yapma Belge Al şverişi B. TEMEL İŞLEMLER Sunu Oluşturma Metni Taş ma, Kopyalama, Silme Görüntüleri Kopyalama, Taş ma ve Silme Slaytlar Kopyalama, Taş ma ve Silme C. BİÇİMLEME Metin Biçimleme Metin Kutular n Değiştirme Ç. GRAFİK VE ŞEMALAR Çizilmiş Nesneler Şemalar Şekiller ve Diğer Nesneler D. YAZDIRMA VE DAĞITMA Slayt Yap s Dağ t ma Haz rlama Yazd rma E. SLAYT GÖSTERİ EFEKTLERİ Animasyon Efektleri Ekleme Slayt Geçiş Efektleri Ekleme F. BİR SLAYT GÖSTERİSİ GÖRÜNTÜLEME

12 1. Herhangi Bir Slaytla Slayt Gösterisine Başlama Slaytlar Gizleme ÜNİTE VII İNTERNET VE İLETİŞİM A. BAŞLANGIÇ İnternetle İlk Ad m Temel Ayarlar Yapma B. WEB DE DOLAŞMA Belirtilen Adresi (URL:Uniform Resource Locator) Açma Link Açma ve Önceki Sayfaya Geri Dönme Ana Sayfaya Dönme C. WEB DE ARAMA Arama Motoru Kullanma Yazd rma Ç. YER İŞARETLERİ (BOOKMARK) Yer İşaretleri Oluşturma Yer İşaretleri Oluşturulmuş Sayfay Açma Web Sayfas na Yer İşaretleri Koyma D. BAŞLANGIÇ Elektronik Postayla İlk Ad m Temel Ayarlar Yapma E. İLETİLER İleti Gönderme Kopyalama, Taş ma, Silme İletiyi Okuma İletiye Cevap Verme F. İLETİNİN İLETİLMESİ Adres Defteri Birden Çok Adrese İleti Yollama G. İLETİ YÖNETİMİ İleti Arama Yeni Posta Klasörü Oluşturma İleti Silme İletileri Yeni Bir Posta Klasörüne Taş ma İletileri İsim, Konu ve Tarihine Göre S n fland rma SÖZLÜK KAYNAKÇA

13 ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Gün lük ha yat ta kul lan dı ğı mız ile ti şim araç la rı nı def te ri ni ze not edi niz. Bun la rın ya şa mı nız da ki öne mi ni sı nıf ta ki ar ka daş la rı nız la tar tı şı nız. 2. Bil gi sa yar kul la nı cı la rın dan ka yıt or tam la rı hak kın da bil gi edi ne rek def te ri ni ze not alı nız. Bu bil gi le ri sı nıf ar ka daş la rı nız la pay la şı nız. 3. İn ter net yo luy la ban ka cı lık hiz met le ri nin avan taj la rı nı ve sa kın ca lı yön le ri ni sı nıf or ta mın da tar tı şı nız. 4. Bir bil gi sa yar sa tı cı sın dan bil gi sa yar per for man sı nı et ki le yen un sur lar hak kın da bil gi edinerek not alınız. Bu bil gi le ri sı nıf ar ka daş la rı nı za ak ta rı nız. 5. Okulunuz daki bil gisayar da yük lü iş letim sis teminin ve kul lanılan prog ram ların ad larını öğ reniniz. 13

14 A. BAŞ LAN GIÇ KONUYA HAZIRLIK 1. Bilgisayarın nerelerde kullanıldığını gözleyerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Bilgisayarın neden farklı görüntü ve özelliklerde üretildiği konusunda sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. 1. Do na nım Ya zı lım Bi li şim Tek no lo ji si Gü nü müz de bi li şim tek no lo ji si gün lük ya şa mı n bir par ça sı hâ li ne gel miş tir. Bil gi, önem li bir iş let me ve in san kay na ğı ola rak ka bul edi lir ken, bu bil gi yi sak la yan, iş le yip ile ti şi mi ni sağ la yan da tek no lo ji dir. İn san lar bi li şim tek no lo ji sin de ki ge liş me ler den doğru dan et ki le nir ler. Tek no lo jik ge liş me le rin so nu cunda or ta ya çı kan ürün ler hem top lum da hem de iş letme ler de kök lü de ği şik lik le re ne den ol mak ta dır. Bu açık la ma lar doğ rul tu sun da bi li şim teknolojileri; verileri işleyen bilgiye dönüştüren bil gi sa yar do nanı mı, bil gi sa yar ya zı lı mı, ile ti şim ağ la rı, ve ri kay nak ları vb. di ğer ge rek li ay gıt la rı bir ara ya ge ti ren sis temler ola rak ta nım la na bi lir. Resim 1.1: Bilgisayarı ilgiyle izleyen çocuklar Bil gi sa yar do na nı mla rı gi riş, iş lem ve çı kış iş lev le ri için kul la nı lan fi zik sel ekip man lar dır. Bil gi sa yar; iş lem bi ri mi, çe şit li gi riş, çı kış ve de po la ma ci haz la rı ile bu ay gıt la rı bir bi ri ne bağ la yan aygıtlardan olu şur. Bilgisayar yazılımları, bilgisayar donanımlarını kontrol eden ayrıntılı programlardır. İletişim tek no lo ji si, fi zik sel ci haz lar, ya zı lım ve bir fi zik sel böl ge den di ğe ri ne ve ri ta şı yan hat la rı içe rir. Bi li şim (in for ma tics); bil gi ve ile ti şi min ya pı sı ve özel lik le ri, bil gi nin ak ta rıl ma sı, dü zen len me si, de po lan ma sı, de ğer len di ril me si, da ğı tı mı için ge rek li yön tem ler ile tek no lo ji le ri esas alan bil gi sis tem le ri, şe be ke le ri, iş lev le ri, sü reçle ri ve fa ali yet le ri ola rak ta nım la na bi lir. Özetle bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin tümüdür. Bi li şim alt ya pı sı; bi li şim tek no lo ji si nin, bil gi yi top la mak, ilet mek, iş le mek, de ğer len dir mek, da ğıt mak ve yay mak için oluş tur du ğu ağ sis tem le ri do na nı mı nı ve bu donanımlara işlevlik kazandıran yazılımları kap sa mak ta dır. 2. Bil gi ve İle ti şim Tek no lo ji si Ürün le ri nin Ta nı tı mı Bil gi ve dü şün ce nin hız lı akı şı nı sağ la yan tek no lo jik araç la ra bil gi ile ti şim tek no lo ji le ri de nir. Bil gi ile ti şim tek no lo jile ri, bil gi ye ula şıl ma sı nı ve bil gi nin oluş tu rul ma sı nı sağ la yan her tür lü gör sel, işit sel, ba sı lı ve ya zı lı araç lar dır. Bil gi ye ulaş ma yı sağ la yan araç la ra ör nek ola rak te be şir ve ka ra tah ta dan eğit sel vi de oya ka dar çe şit li ma ter yal ler gös te ri le bilir. En es ki bil gi tek no lo ji le rine örnek; ki tap lar ve ba sı lı ya yın lar verilebilir. Bi li şim tek no lo ji sin de ki ge liş me ler uzun sa yı la bi le cek bir dö ne me ya yıl ma sı na rağ men 1980'li yıl lar da baş la yan ve gü nü mü ze ka dar olan ge liş me ler her ke si şa şır ta cak ka dar hızlı ve bü yük tür. Bi li şim tek no lo ji si nin ge liş me si ne pa ra lel ola rak top lum sal ya şam da ve iş ya şa mın da çok bü yük ge liş me ler ol muş tur. Bi li şim tek no lo ji sin de ki ge liş me le rin en bü yük des tek çi si ise bil gi sa yar lar dır. Bil gi sa yar ala nın da ki bü yük ge liş me ler ye ni tek no lo ji le rin oluş ma sı na ne den ol mak ta dır. Bil gi sa yar tek no lo ji sin de ki ve bu na bağ lı di ğer tek no lo ji ler de ki ge liş me ler; etkileşimli video, etkileşimli televizyon (smart tv), telekonferans, sayısal kütüphane, bilişim otobanı, GSM gibi teknolojilerin hızla gelişmesini sağlamıştır. 14

15 3. Bil gi sa yar Çe şit le ri Bil gi sa yar lar, fiziksel ve yazılımsal bü yük lük le ri ne ve kul la nım amaçla rı na gö re sı nıf lan dı rı la bi lir: EK BİLGİ Bilgisayar, donanım ve yazılım olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. a. Ana Bil gi sa yar Bir çok bil gi sa yar ile bir lik te ça lı şa bil mek üze re ta sar lan mış bil gi sa yar lar dır. Ana bil gi sa yar lar (sunucu bilgisayar - server) ken di ne bağ lı bil gi sa yar lar ara sın da ki iliş ki yi sağ lar. Bu bil gi sa yar la rın bo yut la rı, ka pa si te le ri ve iş lem hız la rı çok yük sek tir. b. Mi ni Bil gi sa yar Mi ni bil gi sa yar, çok kul la nı cı lı bir bil gi sa yar tü rü dür. Uy gun bir klav ye ve ek ran la en faz la 100 ki şi ta ra fın dan ay nı an da kul la nı la bi lir. Ban ka şu be le rin de ki bil gi sa yar lar bu tür bil gi sa yar la ra ör nek gös te ri le bi lir. Bu bilgisayarlar, istemci mimarisinde çalışmakta olup kişisel amaçlı ve evde kullanılmaz. c. Ağ (Net work) Bil gi sa ya rı Bir bil gi sa yar ağı na bağ lı ola rak ça lı şa bi len bil gi sa yar dır. Bu tür bilgi sa yar lar tek baş la rı na ça lış ma ya cak la rı için kayıt ortamı ve bellek gibi do na nım özel lik le ri sı nır lı dır. Do na nım ih ti yaç la rı nın bü yük bö lümü için sunucu (ser ver) adı ve ri len ana bil gi sa yar dan ya rar la nı lır. ç. Ki şi sel Bil gi sa yar Ki şi sel ça lış ma im kâ nı nın ya nın da baş ka bil gi sa yar la ra da bağ lana bi le cek şe kil de dü zen len miş bil gi sa yar lar dır (Re sim 1.2). Bu tür bil gi sa yar lar, ge nel lik le ça lış ma ya şa mın da kul la nı lır. Ki şi sel bil gi sayar la ra PC (personel computer) ve masaüstü bilgisayar da denilmektedir. FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan akıllı tahtalar da kişisel bilgisayarlardır. EK BİLGİ Resim 1.2: Bir kişisel bilgisayar Evlerimizde kullandığımız masaüstü bilgisayarlar kişisel bilgisayarlardandır. d. Dizüs tü Bil gi sa yar Ko lay ca ta şı na bi le cek ka dar kü çük bil gi sayar lar dır. Bu bil gi sa yar la rın bü yük lü ğü bir ansiklopedi ka dar dır. Hat ta bo yut la rı bir ad res def te ri ka dar kü çük olan lar da hi var dır. Ta şı nabi lir bil gi sa yar lar, bo yut ola rak kü çük lük le ri ne kar şın, ma saüs tü bil gi sa yar la rın ya pa bi le ce ği her işi ya pa bil me özel li ği ne sa hip tir. Günümüzde dizüstü bilgisayardan çok daha küçük boyutlarda olan tablet bilgisayarlarda oldukça yaygınlaşmıştır (Re sim 1.3). Resim 1.3: Tablet bilgisayar 15

16 4. Bil gi sa yar lar Ara sın da ki Fark lı lık lar a. Ka pa si te Bil gi sa yar lar, ve ri iş le me şe kil le ri ne ve kul la nım amaç la rı na gö re bir bir le rin den fark lı lık lar gös ter dik le ri gi bi ka pasi te le ri ile de bir bir le rin den ay rı lır. Bil gi sa yar lar da ka pa si te bi ri mi nin kul la nıl dı ğı en önem li do na nım bi rim le ri sa bit disk ve RAM (Ran dom Ac cess Me mory) dir. Sa bit disk, dos ya la rın kay de dil di ği bi rim dir. Kul la nı lan prog ram lar da sa bit dis ke kay de di lir. Sa bit dis kin ka pa si te si ne ka dar bü yük se, iç le rin de o ka dar çok prog ram ve ve ri sak la na bi lir. Bil gi sa yar lar da ka pa si te nin çok önem li baş ka bir do na nım bi ri mi RAM dır. RAM, bil gi sa ya rın açıl dı ğı an dan iti ba ren tüm prog ram la rın ve dos ya la rın üze rin de tu tul du ğu geçici bel lek tir. Bir bil gi sa yar da RAM bel lek ka pa si te si art tık ça ay nı an da bil gi sa ya ra yap tı rı la bi le cek iş im kânı ve aynı anda çalışabilecek farklı program sayısı da ar ta cak tır. Ka pa si te nin önem li ol du ğu bir baş ka do na nım bi ri mi de ek ran kartla rı dır. Gü nü müz de ek ran kart la rı, üzer le rin de ken di le ri ne ait özel di zayn edil miş bel lek ler ve mik roiş lem ci ler bu lun dur mak ta dır. Bu kartlar da yi ne ka pa si te le ri ne gö re birbirinden farklılık göstermektedir. EK BİLGİ Günümüzde standart bir bilgisayarın sabit disk kapasitesi 500 GB, RAM'ı ise 4-8 GB'dir. Teknolojinin gelişmesiyle hard disklere göre veri güvenliği daha yüksek ve çok daha hızlı SSD hard diskler üretilmiştir. Bun la rın dı şın da bil gi sa yar da taşınabilir disk (flash bel lek), USB sa bit disk gi bi do na nım bi rim le ri nin ka pa si te le ri de per for man sı et ki le mek te dir. Günümüzde kullandıkları veriyoluna göre isimlendirilen, USB 1.0, USB 2.0 USB 3.0 şeklinde adlandırılan taşınabilir bellekler bulunmaktadır. b. Hız Bil gi sa yar da ka pa si te den baş ka önem li bir ko nu da bil gi sa ya rın hı zı dır. CPU nun hı zı, do na nım da ilk ara nan özellik ler den dir. Hız; ana kart, RAM bel lek, slot lar, sa bit disk için de önem li dir. Tüm par ça la rın uyum lu ola rak ça lı şa bil me si için do na nım la rın hız la rı nın bir bir le ri ne uyu mu şart tır. En te mel bi le şen olan ana kar tın hı zı, üze ri ne ta kı lan do na nı mı des tek le me li, RAM le rin hı zı CPU ve ana kart ile uyum lu ol ma lı dır. Anakartın hızı donanım birimleri ile veri alış veriş süresini belirtir. EK BİLGİ En küçük hız birimi olan Hertz (Hz) saniyede yapılan mantıksal işlem ya da devir sayısını ifade eder. 1 Hertz (Hz) = saniyede 1 çevrim 1 Mega Hertz (MHz) = Saniyede çevrim 1 Giga Hertz (GHz) = Saniyede çevrim c. Ma li yet ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ Bil gi sa yar la rı bir bir le rin den ayı ran di ğer bir et ken de ma li ye ti dir. Bilgi sa yar la rın ma li ye ti, do na nım la rı nı ve yazılımlarını oluş tu ran bi rim lerin en gün cel, en son tek no lo ji ürü nü ol ma la rı na gö re de ğiş mek te dir. İnternet üzerinden ucuz ve pahalı iki bilgisayarın donanım özelliklerini kapasite ve hız açısından karşılaştırınız. Bil gi sa yar la rın sa tın alı nır ken ma li yet len di ril me sin de ne amaç la kulla nı la ca ğı nın tes pi ti en önem li hu sus tur. Çok faz la gra fik özel li ği ne ih ti yaç du yul ma ya cak, sa de ce ya zı amaç lı kul la nıla cak bir bil gi sa yar çok da ha ucu za alı na bi le cek ken oyun oy na ma ya, gra fik ve ta sa rım iş lem le ri yap ma ya, çi zim ve is ta tis tik prog ram la rı kul lan ma ya im kân ve ren bir bil gi sa yar da ha pa ha lı ya alı na cak tır. ç. Ge nel Kul la nı cı la rı Bil gi sa yar lar bir bir le ri ara la rın da sa de ce ka pa si te, hız, ma li yet açı sın dan de ğil, on la rı kul la nan ki şi açı sın dan da farklı lık gös te rir. Ör ne ğin, bir mi mar ve ya mü hen di sin kul lan ma sı ge re ken bil gi sa yar özel lik le ri ile bir sek re te rin kul la na cağı bil gi sa yar ve çev re bi rim le ri bir bi rin den fark lı dır. Mi mar ve mü hen dis mes le ği ni ger çek leş ti rir ken çi zim ağır lık lı iş ler ya pa ca ğın dan ma te ma tik iş lem ci si ge liş miş, RAM ka pa si te si bü yük, ek ran kar tı da ha iş lev li, ek ra n bo yu tu bü yük bir bil gi sa ya ra ih ti yaç du yu la cak tır. Sek re ter için ise bir bil gi sa ya rda bu özel lik le rin bu lun ma sı ge rek siz dir. Kı sa ca bil gi sa yar sa tın alı r ken onun la ya pı la cak işin be lir len me si en te mel ha re ket nok ta sı ol ma lı dır. 16

17 5. Uç bi rim (Gi riş/çı kış, I/O) Ay gıt la rı a. Prog ram la na bi lir Uç bi rim Ay gıt la rı Prog ram la na bi lir uçbi rim ay gıt la rı de nil di ğin de; dis ki ve ya disk le ri olan, yük sek RAM li, hem de po la ma hem de iş lem ya pa bi len bil gi sa yar lar ak la gel mek te dir. Bu tip bil gi sa yar lar baş ka bir ma ki ne ye bağ lı ola rak ça lı şa bi le cek le ri gi bi ba ğım sız ola rak da iş ya pa bi lir. Ya pa bi le cek le ri iş mik ta rı, disk le ri, iş lem ci le ri, RAM le ri ve di ğer do na nım bi rim le ri ile doğ ru oran tı lı dır. b. Prog ram la na maz Uç bi rim Ay gıt la rı Ba zı bil gi sa yar lar, bir ağ ya pı sı içe ri sin de ça lış ma la rı na im kân sağ la na cak şe kil de di zayn edil miş tir. Bun la r, ter mi nal bil gi sa yar ola rak da ad lan dı rı lır lar. Ge liş kin bir ya pı ya sa hip de ğil ler dir. Gö rev le ri uy gu la ma ya zı lım la rı nı kul la na rak ve ri ta ba nı na ve ri yük le mek ve ve ri le ri iş le mek ol du ğun dan faz la do na nı ma ih ti yaç duy maz lar. Bu tip ay gıt la rın kul la nım alan la rı na ör nek ola rak ban ka lar ve ri le bi lir. 6. Bir Ki şi sel Bil gi sa ya rın Te mel Do na nım Bi rim le ri a. Mer ke zî İş lem Bi ri mi (CPU) Mer ke zî iş lem bi ri mi, bil gi sa ya rın en önem li donanımıdır. Mik ro işlem ci ola rak da ad lan dı rı lır. Mik ro iş lem ci le rin iş lem le ri ger çek leş tir mede ki hı zı, ay nı za man da bil gi sa ya rın hı zı ola rak da ifa de edi lir. Mik ro işlem ci le rin hız öl çü sü bi ri mi Hz ( hertz) dir. Tek no lo jik ge liş me ye pa ra lel ola rak bil gi sa yar la rın hız la rı da art mak ta dır. Bil gi sa yar dan bek le nen arit me tik iş lem le ri ve man tık sal kar şı laş tır ma la rı yap ma iş le vi, mer ke zî iş lem bi ri mi ta ra fından ye ri ne ge ti ri lir. b. Sa bit Disk (Hard Disk) Bü yük ha cim ler de ki ve ri ve prog ram la rın kay de dil di ği ve da ha son ra kul la nı la bil di ği, ayrıca bilgisayara yüklenen programların çalıştırılabildiği de po la ma or tam la rı dır. Disk ler, gü nü müz de ta şına bi lir olan la rı üre til miş ol sa da ge nel lik le ka sa için de sa bit ola rak kul la nıl dı ğı için sa bit disk (hard disk) ola rak da ad lan dı rı lır (Re sim 1.4). Sabit disklere veri, program, video, resim, müzik, doküman vb. birçok dosya yüklenebilir. EK BİLGİ Günümüzde işlemci hızları 3 GHz'nin üzerine çıkmıştır. EK BİLGİ Sabit diskin devir hızı birimine Rpm denir. Günümüzdeki standart sabit disklerin devir hızı 7200 Rpm'dir. Resim 1.4: Sabit disk c. Gi riş, Çı kış Bi rim le ri Bilgisayara verinin girişini, yani dış ortamdan bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan birime giriş birimi denir. Giriş birimlerinin en önemlileri; klavye, fare, sabit disk, USB flash disk ve CD-ROM (Resim 1.5)'dur. Bilgisayarda oluşan sonuçları, kullanıcıya ileten birime ise çıkış birimi denir. En önemli ve en çok kullanılan çıkış birimleri ekran, yazıcı, sabit disk ve USB flash disktir. Resim 1.5: CD-ROM kullanan bir bilgisayar kullanıcısı 17

18 Yukarıda görüldüğü gibi bazı birimler sadece giriş, bazıları ise sadece çıkış birimidir. Hem giriş hem de çıkış birimi olarak kullanılan birimler de vardır. Bunlar aynı zamanda depolama birimleridir. Tablo 1.1'de giriş, çıkış ve depolama birimleri gösterilmiştir. Tablo 1.1: Giriş, çıkış ve depolama birimleri Baş lı ca Gi riş, Çı kış ve De po la ma Bi rim le ri ç. Ha fı za Tip le ri Giriş Birimleri Klavye Fare Optik okuyucu Tarayıcı Kamera Mikrofon Dokunmakit ekran Depolama Birimleri (Giriş ve Çıkış) Sabit disk Hafıza kartları CD-ROM DVD-ROM USB sabit disk USB flash disk Çıkış Birimleri Ekran Yazıcı Çizici Hoparlör RAM (Random Access Memory): Bilgisayarın çalışmaya başladığı andan itibaren başta işletim sistemi dosyaları olmak üzere çalışan tüm programlara ait dosyaları, veri ve bilgileri üzerinde tutan geçici bellek birimidir. RAM, bilgisayarın açıldığı anda etkin duruma gelir ve bilgisayar açık kaldığı sürece etkinliğini sürdürür. Bilgisayar kapandığında ise RAM'deki bilgiler tamamen kaybolur. ROM (Read Only Memory): Sadece okunabilen, silinemeyen ve değiştirilemeyen bellektir. Bilgisayara nasıl çalışacağını ve ne yapacağını bildiren komutlar ROM'da saklanır. ROM bellek dört çeşittir. MPROM (masceble programmable read only memory-maske programlı ROM): Özel bir program veya verici maskelemek amacıyla kullanılan üretici tarafından programlanan ROM çeşididir. PROM (programmable read only memory-programlanabilir ROM): Kullanıcı tarafından ROM programlayıcı adı verilen özel bir devre ile sadece bir defa programlanabilen ROM türüdür. EPROM (erasable programmable read only memory-silinebilir programlanabilir ROM): Morötesi ışık ile silinebilir, içerisindeki bilgiyi yıllarca koruyabilen ROM çeşididir. EEPROM/FLASH ROM (erasable programmable read only memory-silinebilir programlanabilir ROM): Devredeyken elektriksel yolla bir kısmı ya da tamamı değiştirilebilen, silinebilen ve yeniden veri yüklenebilen bir ROM türüdür. Günümüzde yaygın olarak bu tür ROM'lar kullanılır. d. Ta şı na bi lir De po la ma Araç la rı Bilgisayarda sabit olarak bulunmayan, gerektiğinde takılarak kullanılabilen depolama araçlarına taşınabilir depolama araçları denir. USB bağlantısı ile bağlanabilen depolama araçları USB flash disk ve hafıza kartlarıdır (Resim 1.6). CD-ROM ve DVD-ROM'lar ise kendi sürücülerine takılarak bilgisayara bağlanabilir (Resim 1.7). EK BİLGİ Resim 1.6: USB bağlantılı sabit disk, flash disk ve hafıza kartı Resim 1.7: CD-ROM sürücüye CD-ROM takılması Günümüzde en yaygın kullanılan flash disklerin kapasiteleri 4 GB ile 32 GB arasındadır. 18

19 e. Çev re sel Ci haz lar Bil gi sa ya rın çev re sel ci haz la rı, bil gi sa ya rın kul la nı mı nı sağ la yan ve et kin li ği ni ar tı ran bi rim ler dir. Bun lar dan en çok kul la nı lan lar ekran, fare, yazıcı, hoparlör, web kamera ve tarayıcı (Resim 1.8)'dır. f. Gün lük Ha yat ta Bil gi sa yar lar 1. Ev de ki Bil gi sa yar lar Ev de ki bil gi sa yar lar ge nel lik le ki şi sel bil gi sa yar (PC, Per so nal Com pu ter) ola rak ad lan dı rı lır. Bun lar, prog ram lana bi lir uç bi rim ay gıt la rı gru bu na gi rer. Kul la nım alan lar çok faz la dır. Bu tür bil gi sa yar lar la eğ len ce amaç lı çoklu ortam uy gu la ma la rı, ofis prog ram la rı ça lış tı rı la bi lir ve İn ter ne t e bağ la nı la bi lir. Resim 1.8: Tarayıcı kullanımı 2. İş Ye rin de ve Eği tim de Bil gi sa yar lar İş yer le rin de ki bil gi sa yar lar ki şi sel bil gi sa yar ola bi le ce ği gi bi ter mi nal (iş is tas yo nu) ti pi ne gi ren bil gi sa yar lar da ola bi lir. İş is tas yo nu ti pin de ki bil gi sa yar lar da ha ucuz olup faz la do na nım ve yazılım bi le şen le ri içer mez. Bir ana ma kine ye bağ la nıp ora da ki ve ri ta ba nı prog ram la rı nı ça lış tı ra rak ve ri gir mek için kul la nı la bi lir. Eğitim alanında bilgisayar laboratuarları ve buna paralel olarak bilgisayar kullanımı her geçen gün artmaktadır. Okullarda akıllı tahtalarla dersler işlenmekte ve öğrenciler derslerinde tablet bilgisayarlar kullanmaktadır. Böylece bilgisayar, eğitimin tüm aşamalarında vazgeçilmez bir araç olma özelliğini kazanmaktadır (Resim 1.9). Resim 1.9: Tablet bilgisayar kullanan öğrenciler 19

20 B. BİL Gİ TEK NO LO Jİ Sİ VE TOP LUM KONUYA HAZIRLIK 1. Elektronik ticaret kavramı hakkında bilgi edininiz. 2. Uzun süre bilgisayar kullanmanın insan sağlığına zarar verip vermeyeceğini araştırınız. 1. De ği şen Bir Dün ya İçin de ya şa dı ğı mız yüz yıl da dün ya hız lı bir de ği şim sü re ci içe ri sin de dir. Dün ya da eko no mik, si ya sal, tek no lo jik, sosyal, kül tü rel, eko lo jik ve de mog ra fik dö nü şüm le r gi de rek ar tan bir şe kil de önem ka zan mak ta dır. İçin de ya şa dı ğı mız yüz yıl da en önem li de ği şim ler den bi ri si hiç şüp he siz bi li şim tek no lo ji si ala nın da or ta ya çık mış tır. Bilişim teknolojisine ilişkin kavramlar aşağıda açıklanmıştır: a. Bil gi Top lu mu Kav ra mı Bil gi top lu mu, bil gi üre ti mi ve et ki le şi mi nin ol du ğu top lum ola rak dü şü nül mek te dir. Bil gi tek no lo ji le ri ni araş tıran, ge liş ti ren, kul la nan top lum la ra bil gi top lu mu de nil mek te dir. Bil gi top lu mu her tür lü ka rar ve ey lem le ri ni bil gi ye da ya lı ya pan bi rey ler ile de ğer akı şı ve üre ti mi nin bü yük bö lümü bil gi olan top lum şek lin de yo rum lan mak ta dır. b. Bil gi Oto yo lu Kav ra mı Bil gi oto yo lu, bir çok bil gi sa yar sis te mi nin bir bi ri ne bağ lı ol du ğu, dün ya ça pın da yay gın olan ve sü rek li bü yü yen bir ile ti şim ağı dır. Ağ lar dan olu şan bir bil gi sa yar ağı dır ve dün ya nın her han gi bir ye rin de, İn ter net'e bağ lı bir bil gisa ya rın ba şı na otu ran bir kul la nı cı, dün ya nın öbür ucun da ki bir bil gi sa ya ra eri şe bi lir. İn ter net, in san la rın her ge çen gün ar tan, üre ti len bil gi yi sak la ma, pay laş ma ve ona ko lay ca ulaş ma is tek le ri so nu cu or ta ya çık mış bir tek no lo ji dir. Bu tek no lo ji ile pek çok alan da ki bil gi ye in san lar ko lay, ucuz, hız lı ve gü ven li bir şe kil de eri şe bil mek te dir. İn ter net bu hâ liy le bir bil gi de ni zi ne ya da bü yük çe bir kü tüp ha ne ye ben ze ti le bi lir. c. Elekt ro nik Ti ca ret Kav ra mı Ti ca ret, kav ram ola rak mal ve ya hiz me tin sa tın alın ma sı ve sa tıl ma sı iş lem le ri ni kap sa mak ta dır. Bu sü re cin elekt ro nik or tam da, İn ter net üze rin de ya pıl ma sı ise e-ti ca ret kav ra mı nı or ta ya çı kar mış tır. Elekt ro nik ti ca re tin pek çok ta nı mı ya pıl mak ta dır. Ulus la ra ra sı or gani zas yon la rın ve bu alan da fa ali yet gös te ren ba zı ulus la ra ra sı ku ru luşla rın elekt ro nik ti ca ret ta nım la rı şöy le dir: EK BİLGİ İnternet üzerinden alışveriş yaparken bilgisayarda güncel güvenlik programları kurulu olmalı, mümkünse, limiti düşük sanal kredi kartları kullanılmalıdır. WTO (Dün ya Ti ca ret Ör gü tü) ya gö re e-ti ca ret; mal ve hiz met le rin üre tim, rek lam, sa tış ve da ğı tım la rı nın haberleşme ağ la rı üze rin den ya pıl ma sı dır. OECD (İk ti sa di İş bir li ği ve Kal kın ma Teş ki lâ tı) ye gö re e-ti ca ret; sa yı sal laş tı rıl mış ya zı lı me tin, ses ve gö rün tü nün iş len me si ve ile til me si ne da ya nan, ki şi le ri ve ku rum la rı il gi len di ren tüm ti ca ri iş lem ler dir. E-ticaret (mobil ödeme), her tür lü ma lın ve ser vi sin bil gi sa yar tek no lo ji si, elekt ro nik ile ti şim ka nal la rı ve il gi li tekno lo ji ler (akıl lı kart, smart kart, eft, faks) kul la nı la rak sa tıl ma sı ve sa tın alın ma sı nı kap sa yan bir kav ram dır. Bi li şim tekno lo ji le ri ve özel lik le İn ter net tek no lo ji sin de ki ge liş me nin bir ürü nü dür. 2. İyi Bir Ça lış ma Or ta mı İn san la rın iş yer le rin de sağ lık lı, gü ven li ve ve rim li ola rak ça lı şa bil me le ri içi n; ça lış ma ye ri ve ge rek li do na nı mın, ses, ay dın lat ma, çev re sı cak lı ğı gi bi fak tör ler ile iş or ga ni zas yo nu ve yö ne ti me yö ne lik sis tem le rin in sa nın ya pı sal, fi zik sel ve psi ko lo jik özel lik le ri ne gö re dü zen len me si ge re kir. 20

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR İlköğretim MATEMATİK 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2.05.20 tarih ve 3237 sayılı yazıları (06.05.20-7 sayılı kurul kararı) ile 202-203 öğretim

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı