ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-"

Transkript

1 Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004

2 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004

3 Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi: 35 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi Çeviri Sacit Yörüker Eserin Özgün Adı Financial Audit Field Manual Module: T3 Internal Controls Eserin Yeri ve Yılı Londra, Mart 1996 ngiltere Sayıtayı(NAO) tarafından Mart 1996 tarihinde yayımlanan dokümandan dilimize aktarılmıtır. Sayıtay mensupları için bastırılmıtır. Son Okuma Baran Özeren Dizgi ve Mizanpaj Gürkan Alpsoy Baskı ve Cilt Sayıtay Yayın leri Müdürlüü Birinci Basım Mart 2004 TC SAYITAY BAKANLII BALGAT ANKARA Tlf: Fx: sayistay.gov.tr (yazarın)

4 SUNU ç kontrol sistemleri ve dolayısıyla bu sistemlerin parçaları olarak iç kontrollar çada yönetimin elindeki önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. ç kontrol sisteminin modern denetim bakımından da anlamı ve önemi aikârdır. Ayrıntılarla bouan ilem tabanlı denetim yaklaımından sistem tabanlı denetim yaklaımına geçmek için iç kontrolların öneminin ve ileyi mantalitesinin çok iyi anlaılması gerekmektedir. Bu düüncelerle, kitapçıın camiamızın istifadesine sunulmasında emei geçen mensuplarımıza teekkür ederim. Mehmet Damar Bakan

5 ÇNDEKLER Sayfa Giri 1 Kontrol ortamının kavranması ve kontrolların ön deerlendirmesinin yapılması 5 Kontrollardan güvence elde edilmesi 14 Ek Bölümler 1. Kontrol ortamının anlaılması ve deerlendirilmesi Hesap alan kontrollarının ön deerlendirmesi Kilit Kontrol Belirleyicileri Örnek Büyüklükleri 102 i

6 Giri Kapsam ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü: 1.1.Bu modülde iç kontrolların belirlenmesine, deerlendirilmesine ve test edilmesine ilikin yönlendirici ilkeler yer almaktadır. lk Kısımda kontrolların ne anlama geldii, bunların sınırlılıkları ve onları niçin dikkate almamız gerektii açıklanmaktadır. kinci Kısımda, kontrollardan formel güvence elde etmeyi düünüp düünmediimize bakılmaksızın kontrollara ilikin olarak yaptıımız çalımayı yönlendiren ilkeler verilmektedir. Üçüncü Kısım, kontrollardan denetim güvencesi elde etmek ve maddi doruluk çalımalarımızın miktarını azaltmak için normal olarak üstleneceimiz çalımaları kapsamaktadır. ne anlama gelmektedir? 1.2.Bir iç kontrol sistemi hem kontrol ortamından hem de kontrol prosedürlerinden oluur. 1.3.Kontrol ortamı yönetim felsefesini ve idare tarzını, sorumlulukların belirlenmesini ve kontrol prosedürleri politikasının oluturulmasını içerir. Bu nedenle, bir örgüt içinde kontrolların ileyi biçimi son derecede önemlidir. Kontrol ortamı pek salam deilse, kontrollar kaıt üzerinde ne kadar salam gözükürse gözüksün, kontrol prosedürlerinin etkili olması olası deildir. 1.4.Kontrol prosedürleri yönetiminin yolsuzlua, kayba, düzensizlie ve hataya karı oluturduu politikalar ve prosedürlerdir. Kontrollar önleyici ya da ortaya çıkarıcı karakterde olabilir. Kontrol prosedürlerini tasnif etmenin birkaç farklı yolu bulunmakta ise de, amaçlarımız açısından bu prosedürler genel olarak öyle ifade edilebilir: 1

7 yönetim kontrolları. Bu kontrollar üst düzey gözetimi ve yönetim tarafından gerçekletirilen gözden geçirmeyi kapsamına almaktadır. Bunlar genellikle ortaya çıkarıcı karakterde olup örnein, yönetimin olaandıı raporları incelemesini, bütçelere kıyasen fiili durumu ve iç denetimden yararlanılmasını kapsamaktadır. organizasyonel kontrollar. Bu tür kontrollar kaynaını organizasyonun yapılanma tarzından almakta olup hem ortaya çıkarıcı hem de önleyici karakterde olabilir. Organizasyonel kontrollar, normal olarak, iyi tanımlanmı sorumlulukları ve muameleyi balatma, ileme ve kaydetme örneinde olduu gibi, fonksiyonların ayrılmasını bünyesine almaktadır. onay kontrolları. Bu tür kontrollar, normal olarak, bireysel ilem düzeyinde ilemektedir ve önleyici karakterdedir. Bu kontrolların hedefi, uygun seviyede onaylanmamısa, muamele gören ilemi durdurmaktır. Baarılı onay kontrolları kimin neyi onaylayacaı, onaydan önceki kontrolun derecesi ve kontrolun nasıl kanıtlanacaı konusunu düzenler. operasyonel kontrollar. Bu tür kontrollar ilemenin tamamlılıı ve doruluu ile ilgilidir veya önleyici ya da ortaya çıkarıcı karakterde olabilir. Operasyonel kontrollar kapsamında, numaralandırılmı dokümanların tamamlılıı hakkında güvence salamaya yönelik ardıık kontrol, doküman setinin bir dieriyle (örnein, satınalma emirlerinin faturalarla) karılatırılması ve kontrol toplamlarından ve mutabakatlardan yararlanılması yer alabilir. eriim kontrolları. Bu kontrollar genellikle önleyici olarak tasarlanmı olup yalnız geçiler ve güvenlikler türünden basit önlemler aracılııyla deil, aynı zamanda bilgisayar dosyalarına ifreli eriim gibi mantıksal kontrollar vasıtasıyla varlıklar ve muhasebe kayıtları üzerindeki kontrolları kapsar. 2

8 Kontrolların sınırlılıkları 1.5.Hiçbir kontrol sistemi kaliteli bir idareyi ve ilemlerin tamamlılıını ve doruluunu güven altına alamaz. Bu yüzden bütün kanıtlarımızı sadece kontrollardan elde edemeyiz. Kontrolları deerlendirirken ve testten geçirirken bu sınırlılıkların ve kontrol sistemlerinin etkililiini azaltabilen faktörlerin, örnein aaıdaki hususların farkında olmalıyız: kontrolların onlardan sorumlu olanlarca önemsenmeme eilimi; hatalı deerlendirme ya da yorumlama, dikkatsizlik veya konsantrasyon eksiklii sonucu doan beerî hata nedeniyle kontrolların layıkıyla uygulanmaması; standardize edilmi kontrol sistemlerinin rutin dıı ilemleri ele almadaki yetersizlii; muameleleri ileme tabi tutmadaki deiiklikler ve standart dıı prosedürler oluturulması nedeniyle kontrolun çalımaması. Kontrolları niçin dikkate almamız gerekiyor? 1.6.Denetimlerimizin çou açısından, u anda, iç kontrolların tasarımı ya da ileyii hakkında bir görü bildirmemiz gerekmemektedir. Ancak, yine de, kontrol ortamı ve hesap alanları ile ilgili spesifik kontrol prosedürlerini dikkate almamız gerekir. Bu: müterinin faaliyetlerini layıkıyla anlayabilmemiz ve riski deerlendirebilmemiz; uygun bir denetim yaklaımı belirleyebilmemiz; kontrolları dikkate almamız ve ciddi yetersizlikler hakkında dikkatlerini çekmemiz yolunda hem Parlamentodan hem de müterilerimizin çoundan gelen istekleri karılayabilmemiz bakımlarından böyledir. 3

9 1.7.Kontrollar üzerindeki çalımamızın nitelii ve derinlii, esas itibariyle kontrollara duyulan belli güveni ve onların etkili ekilde ileyiinden elde edilen güvenceyi içeren denetim yaklaımının göreceli verimliliine ilikin görüümüze balı olacaktır. Her bir denetimde çalımamız, asgarî olarak, kontrol ortamının gözden geçirilmesini ve her bir hesap alanındaki ana kontrol prosedürlerinin bir ön deerlendirmesini içermelidir. 4

10 Kontrol ortamının kavranması ve kontrolların ön deerlendirmesinin yapılması Giri 2.1.Her bir denetimle ilgili planlamamızın bir parçası olarak kontrol ortamını kavrar ve her bir hesap alanında faaliyet gösteren ana kontrol prosedürlerini belirleriz. Tekrar eden denetimlerde bu, normal olarak, mevcut bilgilerin güncelletirilmesi meselesi ise de, daha kapsamlı inceleme ya da faaliyetlerde, yönetim tarzında veya organizasyon yapısında önemli deiiklikler olduunu örenmemiz söz konusu olduunda her üç yılda bir yapılmalıdır. 2.2.Bu çalımaya destek olmak üzere iki kılavuzdan yararlanılabilir ve bunlar Ek Bölüm 1 ve Ek Bölüm 2 olarak bu Modüle eklidir. Ek Bölüm 1 kontrol ortamını anlamada ve deerlendirmede yararlı olabilir. Kilit kontrol kimlik belirleyicileri (Ek Bölüm 3 olarak bu Modüle eklidir.) ile birlikte Ek Bölüm 2 her bir hesap alanında ileyen kontrolların saptanmasında kullanılabilir. Kontrol ortamının kavranması numaralı paragrafta açıklandıı üzere, yönetimin iç kontrollar konusundaki genel tavrını, uyanıklıını ve attıı adımları içerir. Bunun kavranması, bize, riskleri saptamada, kontrollardan elde edebileceimiz güvencenin olanaklılıı hakkında bir ön görüe ulamada yardımcı olur ve müteri tarafından üretilen denetim kanıtlarının güçlülüü hakkında yapacaımız deerlendirmeye ıık tutar. 2.4.Kontrol ortamı, büyük ölçüde yönetimin politikaları ve idare tarzı tarafından belirlenir. Bu yüzden, kontrolların organizasyondaki ileyi biçimi son derece önemlidir. Ortamla ilgili olarak bu kavrayıa ulamada esas olarak müterinin üst düzey politikaları ve 5

11 uygulamaları üzerindeki detaylı kontrollarla daha az ilgileniriz. Kontrol ortamını kavramaya çalıırken genellikle aaıdaki hususları dikkate alırız: Davranı kuralları ve prosedürel elkitapları vasıtasıyla gerçekletirilen örneklerde olduu gibi, yönetimin etik yönden salamlılıı ve faaliyet gösterme tarzı; Organizasyonel yapı ve görevlerin ayrılması örneklerinde olduu gibi, yönetimin sorumluluu nasıl tayin ettii; Yönetimin uzman personelin görevde muhafazasına ilikin politikaları, örnein, yönetimin ie alma ve eitim politikaları; Yönetimin ilemleri gözden geçirmesi ve bütçe izlemesi dahil olmak üzere, yönetimin kontrol prosedürlerini ve muhasebe sisteminin ileyiini gözetmesi; Yönetimin yasalara ve yönetmeliklere uygunluu nasıl saladıı. Bu alanlarla ilgili detaylı yönlendirici ilkeler Ek Bölüm 1 de yer almaktadır. 2.5.Kontrol ortamında ciddi yetersizlikler bulduumuz durumlarda, sadece kontrollardan güvence elde etmemizin imkânsızlaması deil, ama aynı zamanda riskin ilave denetim prosedürleri uygulamamız gereken seviyede olması olasıdır. Bu tür durumlarda finansal tabloların tasdikine ek olarak risk denetim çalıması uygun olabilir. Parlamentoya yönelik sorumluluklarımızın bir sonucu olarak zayıf bir kontrol ortamını yorum yapmaksızın hemen kabul etmemeli ve ona dayalı denetim yapmamalıyız. Zayıflıkları idare (yönetim) ile müzakere etmeli ve kontrolları güçlendirecek iyiletirmeler tavsiye etmeliyiz. Gerekiyorsa (yani, yönetim tavsiyelerle ilgili olarak ibirlii içinde olmuyor ya da bunları uygulamıyorsa), endielerimizin dorudan Parlamentoya raporlanması üzerinde durmalıyız. 6

12 Kontrolların ön deerlendirmesi 2.6.Pratikte kontrolların kimliklerinin saptanması ve ön deerlendirmesinin yapılması her bir hesap alanına ilikin risk deerlendirmesi ile balantılı olarak gerçekletirilebilir ve bu deerlendirmenin parçasını oluturur. Hesap alanına ilikin risk deerlendirmesinin amacı belli ilem seviyeleri ya da dengeleri ile ilikili riskleri saptamaktır. Her bir hesap alanındaki kilit kontrolları dikkate alarak unları belirleyebiliriz: Belirlenmi spesifik risk faktörlerini hafifleten kontrolların mevcutmu gibi gözüküp gözükmedii; Spesifik risk faktörlerinin bulunmadıı alanlarda, iliyormu gibi gözüken ve kendilerine dayanılabilecek kontrolların var olup olmadıı. 2.7.Bireysel hesap alanlarına ilikin kontrolların bulunup bulunmadıı hakkında görü oluturmak için muhasebe sisteminin ana öelerini kavramamız gerekir. Bu kavrama unları kapsar: ilemlerin ana türlerinin saptanması; ilemlerin nasıl balatıldıının anlaılması; destekleyici dokümanların ve üretilen muhasebe kayıt türlerinin dikkate alınması; ilemleri açıklayan ve finansal tabloların üretilmesine imkân veren sürecin kavranması. Muhasebe sisteminin anlaılması bize hem ilemler balatılmadan ya da gerektii gibi ilenmeden önceki riskleri hem de bu risklerle ilikili kontrolları belirlemede yardımcı olur. 2.8.ncelememiz her bir alandaki kilit kontrollara, yani önemli hatayı önlemesi ya da ortaya çıkarması olası kontrollara odaklanır. Kilit kontrolları saptamaya çaba gösterirken, genellikle, yukarıdan aaıya doru çalımak ve ilk önce yönetimin kendilerinden güvence istihsal ettikleri kontrolları göz önünde tutmak en iyisidir. 7

13 Bu, hem rutin ilemleri kavrayan genel kontrolları hem de belirli riskleri hedef almı kontrolları kapsamına almalıdır. 2.9.Vuku bulması çok olası hata türleri açısından kilit kontrolları belirlemeye yardımcı olmak üzere, kilit kontrol kimlik belirleyicileri oluturulmu olup, bunlar Ek Bölüm 3 de yer almaktadır. Kilit kontrol kimlik belirleyicileri belli hesap alanları çerçevesinde her bir denetim amacı açısından kilit kontrolları belirlemeye yönelir. Kilit kontrol kimlik belirleyicileri genel uygulama içindir. Ne var ki, belirli bir organa özgü riskler belirlendiinde bu belirleyiciler bu özgülüe uygun biçimde deitirilmelidir Prova testleri (Walk-through checks), yani bir ya da daha fazla ilemin muhasebe sistemi ve onun kontrolları içinde izlenmesi, kilit kontrolları saptamada yardımcı olabilir. Prova testlerinden kontrollara ilikin kavrayıımızı teyit etmede ve kontrolların pratikte nasıl iledii hakkında belirli sinyaller elde etmede yararlanmalıyız. Prova testleri, özellikle, bireysel ilemler üzerindeki kontrollarla ilgilendiimiz hallerde yararlı olur Kontrollara ilikin ön deerlendirmemizi yaparken unları dikkate alırız: kimlii belirlenmi riskler sonucu oluabilen hatalar; kontrolların hataları önlemeye uygun olup olmadıı; eer oluursa, kimlii belirlenmi kontrolların hatayı hemen ortaya çıkarıp çıkarmayacaı; finansal tablolardaki ortaya çıkarılmamı hataların anlamlılıı; tolere edilebilir seviyede kontrol aksamaları ile olsa da, kontrolların bütün mali dönem boyunca tatmin edici ekilde ilemesinin mümkün olup olmadıı. 8

14 2.12.Bir kontrolun amacına ulamasının olası olup olmadıını deerlendirirken kontrolun kalitesini özellikle göz önünde tutmalıyız. Güçlü kontrollar; ileme prosedürlerden baımsız olarak uygulanır (örnein, yönetim ya da iç denetim tarafından uygun bulunanlar veyahut baımsız bilgilerle mukayese edilenler), baypas edilmeleri gizli anlamayı gerektirir (özellikle organizasyon yapısı ve görevlerin ayrılıı ile ilgili olanlar), belgesel kanıtlara kaydedilmi olur, uygun düzeydeki nitelikli elemanlar tarafından uygulanır ve tam zamanında uygulamaya konulur. Denetim yaklaımı hakkında karara varılması 2.13.Kontrol ortamı ile ilgili kavrayıımız, riskler ve kontrol prosedürleri hakkındaki ön deerlendirmemiz, bize, kontrollardan güvence elde etmenin olası olup olmadıı konusunda bir balangıç görüüne ulama imkânı verir. Eer bu mümkünse, o zaman bunun en verimli yaklaım olup olmadıını deerlendirmemiz gerekir. Kontrollara dayanmanın verimlilii, hem uygulanacak maddi doruluk prosedürlerindeki azalmaya hem de kontrolları test edebilmemizdeki kolaylıa balıdır Maddi doruluk çalımasındaki azalmalar aaıdaki hallerde anlamlı olabilir: bizi, bünyesel riski yüksek olarak deerlendirmeye yönelten spesifik risk faktörleri belirlemi olmamıza ramen hafifletici kontrollara dayanabildiimiz durumlarda maddi doruluk çalımasından elde edilen güvencenin dörtten fazla çarpan olarak, A= 3 den A= 0,7 ye kadar, azaltılması mümkündür. Spesifik risk faktörleri belirlememi olduumuz durumlarda azalma daha küçük olmakla birlikte yine de anlamlı, yani A=2 den A=0,7 ye kadardır. 9

15 2.15.Kontrollardan güvence elde etmenin verimliliini deerlendirmede bir yıllık denetimin ötesini düünmemiz gerekir. Kontrolları belirlerken ilk yılda önemli balangıç masrafları söz konusu olabilirse de, sonraki yıllarda, normal olarak, deerlemenin güncellenmesi gerekli olur. Kukusuz, her yıl kontrolları test etmemiz gerekir. Bir kontrol yaklaımının maliyet etkinlik açısından bütünü ile marjinal olabildii hallerde bile, idareye verilen tavsiyeler ve yardımlar bakımından denetime katabileceimiz deeri göz önünde tutmalıyız. Ne zaman kontrollara dayanmayı düünebiliriz? 2.16.Bizi bünyesel riski yüksek olarak deerlendirmeye yönelten spesifik risk faktörlerini belirlersek, bu risk faktörlerinin yönetim tarafından da kabul edilmesi ve riski hafifleten kontrolların uygulamaya konması olasıdır. Spesifik risk faktörlerinin bulunabildii bütün durumları ve dolayısıyla hangi hallerde hafifletici kontrolları arayabileceimizi ayrıntılarıyla belirlemek mümkün deildir. Ancak, hafifletici kontrollar, örnein, unları kapsayabilir: kompleks mevzuat (regulations) tarafından düzenlenen ilemler. Hafifletici kontrollar daha zayıf yönetim kontrolu ve mahaller arasındaki tutarsızlıklar ile ilikili riskleri ele almalıdır. Kontrollar, her bir mahaldeki ve mahaller arasındaki bütçe ve çıktı mukayeselerini ve prosedür elkitaplarına ve gözetim düzenlemelerine uymayı salayacak önlemleri içerebilir; dıtaki kiilerin hak taleplerine ya da tasdiklerine dayalı ilemler. Hafifletici kontrollar, hak talepleri için konulmu kriterleri, hak taleplerini kanıtlamaya yönelik standart koulları ve baımsız incelemeyi (independent verification) kapsayabilir; 10

16 iletmenin normal akıı dıındaki ilemler. Hafifletici kontrollar rutin dıı raporların hazırlanması ve dokümante edilmi izleme faaliyeti ve üst yönetim/kurul izni eklinde olabilir; muhasebe tahminleri. Hafifletici kontrollar, tahminlerin dayanaının yönetim tarafından gözden geçirilmesini ya da baımsız bir incelemesini ve kanıtlayıcı dokümanlar üzerindeki kontrolları içerebilir; dönem sonu ayarlamaları olaan dıı ilemlerdekine ve muhasebe tahminlerindekine benzer riskler taır. Hafifletici kontrollar kanıtlayıcı dokümanların daha detaylı kontrol edilmesi ve yönetim tarafından incelenmesi eklinde olabilir Riski normal olarak deerlendirdiimiz hesap alanları ya da amaçları açısından u hallerde kontrollara dayanmayı düünebiliriz: geçmite az sayıda hata vuku bulmutur; iç ya da dı düzenlemenin ve kontrolun uzun bir geçmii bulunmaktadır; organlar, belirlenmi kontrol sistemlerini yürütebilecek büyüklükte ve olgunluktadır; ödemenin miktarı ve sıklıı standardize bir sistemin kurulmasını gerektirecek kadardır; ortak sistemler söz konusudur veyahut ilemlerin balatıldıı ve ilendii az sayıda mahal bulunmaktadır; standardize sistemlerin iletimine yol açabilecek düük deerde ve göreli olarak büyük sayıda ilemler söz konusudur; ücretler örneinde olduu gibi, ilem türleri tahmin edilebilir veya düzenlidir; 11

17 ilemler dı kaynaklardan çok organ bünyesinden kaynaklanmaktadır; düzenli mutabakatlar yapılmaktadır. Dokümantasyon 2.18.Her bir hesap alanı ile ilgili özet sistem tasviri, ana ilem akılarını ve temel karakteristikleri ana hatlarıyla betimlemelidir. Bu tasvir çeitli ileme aamalarının detaylarını, üretilen dokümanları ve raporları veyahut doruluk testlerinde kilit konumdaki ilgili personelden bahsetmeyi ve muamelelerin ne kadar sıklıkta olutuunu içerebilir Sistemler birçok araç yardımıyla tasvir edilebilir ve tasvirler unların bir kombinasyonunu içerebilir: anlatıma dayalı notlar; akı diyagramı; (mümkünse) müterinin kendi sistem tasvirleri; sistemlerle ilgili iç denetim dokümantasyonu Sistemlerin tasvirleri aırı ölçüde detaylı olmamalı ve her bir ilem prosedürünün (kayıt ve kontrol bakımından) önemli öeleri not edilmelidir Genel kontrol ortamına ilikin deerlendirmelerle birlikte sistem tasvirleri, Biliim Teknolojisi ortamının gözden geçirilmesi (T9 numaralı Alan Elkitabı Modülü) her bir alanda ana risklerin ve kontrolların belirlenmesine imkân vermeli ve dolayısıyla hangi hesap alanlarının ya spesifik risk faktörlerinin hafifletilmesi ya da genel kontrol güveni bakımından kendilerine güvenilebilen kontrollara sahip olduuna ilikin kararlara ıık tutmalıdır. Ek Bölüm 2 ve 3 bu konuda yardımcı olabilir. 12

18 2.22.Dokümantasyon, ayrıca, ilgili kontrolların, koordineli güven duymak bakımından yeteri kadar güçlü gözüküp gözükmediklerine ilikin vargılarımıza yer vermelidir. Sistemlerin tasvirleri ve genel kontrol ortamı deerlendirmesi muhasebe prosesinin, bir bütün olarak kuruluun risk deerlendirmesinin ve hesap alanı planlamasının kavranmasına yardım edecek bilgileri salar Sistemlerin tasvirleri ve kontrolların daha detaylı tasvirleri ancak bu tür tasvirler geçmite hazırlanmamısa ya da müterinin sistemleri önemli derecede deimise, yeni batan hazırlanmalıdır. Mevcut tasvirlerin geçerliliini koruduunu ve kendilerine güven duyabilecek sistem ve kontrolların kavranması bakımından önemli bütün deiikliklerin kapsama dahil olduunu garantilediimiz müddetçe, mevcut materyalin güncelletirilmesi genellikle yeterli olur Kontrol proseslerinin daha detaylı dokümantasyonu, kontrollara dayanmanın en etkili denetim yaklaımı olabileceine karar verdiimiz hesap alanları açısından, test hedeflerine varmada yararlı olabilir Kontrolların bu tür dokümantasyonu unları içerebilir: kontrolların belirlendii prosedür elkitaplarına atıflar; gözlemlerin ve görümelerin sonuçları; mutabakatların detayları ve yönetim tarafından muamelelerin doru ekilde ilenmesinin kontrolunda yararlanılan raporlar; hataların nasıl önlendiine veyahut ortaya çıkarılıp düzeltildiine ilikin ayrıntılı açıklamalar. 13

19 Kontrollardan güvence elde edilmesi Giri 3.1.Yukarıdaki kinci Kısımda açıklandıı üzere, kontrolların testten geçirilmesinden belli güvence elde edilmesinin ve maddi doruluk çalıma miktarının azaltılmasının mümkün ve arzulanabilir olup olmadıı hakkında her bir denetimdeki planlamamızın bir parçası olarak bir ön kanaate ulaırız. 3.2.Kontrollardan güvence elde etmek için: (i) amaçlarımızı karılamak üzere tasarlandıklarına ikna olmamız bakımından kontrolları deerlememiz; ve (ii) uygulamada etkili bir ekilde iledikleri konusunda güven duymak açısından kontrolları test etmemiz gerekir. Balangıç planlamamızın parçası olarak yapılan çalıma, kontrolları deerlemeye yetecek miktarda olmalıdır. Yapılması gereken tek ilave çalıma uygunluk testi aracılııyla kontrolların ileyiinin test edilmesi olmalıdır. 3.3.Kontrollardan güvence elde etmeyi planladıımız her zaman aaıdaki hususları açık seçik gösteren uygunluk test programları hazırlamalıyız: (i) test edilecek kontrol; (ii) kontrolun iledii konusunda kendimizi tatmin etmek üzere elde etmeyi düündüümüz kanıtlar; (iii) örnek büyüklükleri dahil olmak üzere planlanan testin kapsamı; ve (iv) neyin bir kontrol zaafını oluturacaı ve bu zaaflardan kaç tanesinin tolere edilebildii. 14

20 3.4.Kanıt türleri hakkında yardımcı bilgiler, testin kapsamı ve uygunluk test sonuçlarının deerlendirilmesi aaıdaki paragraflarda yer almaktadır. Kontrolların ileyii hakkında kanıtlar 3.5.Test edilen kontrolların: öngörüldüü gibi çalıtıı; dayanılan bütün dönem boyunca iledii; tam vaktinde icra edilmi olduu; kavramayı hedefledii bütün ilemleri kavradıı; ve hataların düzeltilmesiyle sonuçlandıı konularında kanıtlar elde etmek amacıyla uygunluk yönünden kontrolları test ederiz. 3.6.Bu kanıtlar birçok yolla elde edilebilirse de genellikle: gözlem; soru sorma (sorgulama); inceleme; ve örnekleme yollarının birkaçının kombinasyonundan yararlanırız. Gözlem ve soru sorma (sorgulama) 3.7.Gözlem ve soru sorma, çalıanların faaliyetlerinin kendilerinin çalımaları sırasında gözlenmesini ve/veya çalıanlara ya da yönetime onların çalımalarının nasıl icra edildii hakkında spesifik sorular sorulmasını içermektedir. Kâfi miktarda kanıt elde etmek için denetçi bu incelemenin kontrolun iledii düünülen bütün aamaları kapsamasını temin etmelidir. Kontrolların nasıl iledii konusunda pozitif yanıtlar aranmalıdır. Bir kontrolun varlıını ima eden belli bir tarzın uygulanıp uygulanmadıından 15

21 ziyade prosedürlerin nasıl icra edildiini sormak suretiyle yönlendirici sorulardan kaçınmalıyız. Bizim gözlediklerimizdeki veya bize söylenenlerdeki tutarsızlıkları aratırmalıyız. 3.8.Gözlem ve soru sorma, kontrolların sadece inceleme tarihinde iledii hakkında dorudan güvence salar. Eer kontrolların iledii iki farklı tarihte saptanmısa, bu, kontrolların o tarihler arasında iledii hususunda belli güvence salar. Ne var ki, bunun bütün güven dönemini kapsaması olası deildir (Örnein, önceki yılların nihaî denetimi ile carî yıllar ara denetimi arasındaki dönemi kapsayabilir). Bu nedenle, gözlem ve soru sormanın kendi balarına kontrolların bütün yıl boyunca tatmin edici ekilde iledii hususunda kâfi miktarda denetim kanıtları salaması olası deildir. nceleme (examination) 3.9.ncelemeye dayalı kanıtlar, çou kez, gözlem ve soru sormayla balantılı olarak elde edilir ve gözlemden ve soru sormadan elde edilen kanıtların dorulanmasında kullanılır. ncelemeye dayalı kontrollar kontrolların sürekli iledii hakkında güvence salamak amacıyla güven dönemine dahil deiik tarihler açısından elde edilebilir nceleme; prova testlerini, bir kontrolun gerektii ekilde ilediini kanıtlayan belgelere, mutabakatlara veya raporlara bakılmasını ve fırsat dütükçe kontrol prosedürlerinin yeni batan icrasını içerebilir. Çou durumda, belgelerin incelenmesi bir kontrolun uygulanmı olduu hakkında kâfi miktarda kanıt salar. Belgelerden elde edilen kanıtlar; ilemlere izin (onay) verilmi olduunun veyahut bir mutabakatın onaylanmı bulunduunun kontrol edilmesini, yönetimin gözden geçirmelerini ve sonuç veren adımları konu alan raporların incelenmesini ve mutabakatların ya da kontrolların uygulanmasını destekleyen belgesel kanıtların gözden geçirilmesini içerebilir. 16

22 3.11.Bir kontrolun ileyiinin incelenmesi, özellikle mutabakatın ya da dier üst düzey kontrolun kanıtlanmadıı hallerde kontrolun yeni batan icrası eklinde olabilir. Bu, bir kontrolun ileyiini dorulamanın en etkili yolu olabilir ve bir kontrolun uygulanmı olduu hususunda örnein özel izin (onay) üzerindeki kontrollardan daha ileri derece kanıtlar salayabilir (bir imza kendi baına kontrolların veya prosedürlerin uygulanmı olduunu göstermez). Bazı hallerde, kuruluun belgesel kanıtları üretmedii veya saklamadıı durumlarda, yeni batan icra tek seçenek olabilir. Örnekleme 3.12.Kontrolların tekil ilemler üzerinde etkilerinin söz konusu olduu durumlarda, ilemlerden sadece bir örnei incelemek rasyonel ve kaçınılmaz olur. Bu tür kontrollar çou kez sadece kendilerinin fiilen ileyiine iaret eden kanıtlarla ortaya çıkar. Örnein, bir imza fiyatın kontrol edilmi olduunu teyit edebilirse de imzanın kendisi bizatihi yapılmı olduu konusunda kanıt salamaz Bir örnein parçası olarak seçilmi kalemler popülasyonun (ana kütlenin) nasıl tanımlanmı olduuna göre deiir. Bir örnek çou kez belli ilemlerle, örnein faturalarla veya sipari emirleri ile ilikili dokümanlardan alınır. Sözgelimi, dier belgesel kanıt kaynaklarından, meselâ belli adımların veya süreçlerin gerçekleip gerçeklemediini belirten dokümanlardan da elde edilebilir nceleme amacıyla bir örnei seçerken, bir kontrol prosesindeki farklı noktaları kontrol etmek üzere deiik dokümanlar ayrılabilir. Ancak, kontrollar bu yolla ilikili olduunda aynı dokümanlardan yararlanmak daha verimli olabilir. Örnein, doru teslimi kontrol etmek amacıyla bir satın alma faturasını Mal Alım Pusulası ile ve aynı faturayı, doru fiyatların uygulanıp uygulanmadıının salanması bakımından, sözleme veyahut sipari emri ile karılatırabiliriz. 17

23 3.15.Uygunluk örneimizi, mümkünse, istatistikî esasa göre belirlemeliyiz. Bu mümkün deilse, o takdirde yarı-tesadüfî seçme metodunun uygulanması tavsiye olunur. Uygunluk testi, kontrolların fiilen ileyip ilemediini belirlemeyi hedeflediinden, seçilen örnekleme metodu örnei yüksek deerli kalemlerin seçimine doru yöneltmemelidir. Eer örnekler hem kontrolların testi hem de maddi doruluk testi amaçlarıyla seçiliyorsa, iki tür testin amaçlarının açık seçik ayrılmasını ve seçme metodunun her iki tür teste uygun olmasını temin etmeliyiz. Uygunluk testlerinin büyüklüü 3.16.Kontrolun test edildii dönem sayısını ve testin niteliini belirlerken bir dizi faktör dikkate alınmalıdır (Örnein, bir mutabakatın incelenmesinin ve bu mutabakatın gerçeklemi olduunun yeterli olup olmadıı veyahut yeniden mutabakat gerekip gerekmedii). Dikkate alınacak faktörler unları içerir: Kontrolun sıklıı- bir kontrol ne kadar az sıklıkla uygulanırsa (örnein, her bir ileme uygulanan kontroldan ziyade aylık mutabakat) kontrolun iledii konusunda tatmin olmak için o kadar az kapsamlı teste ihtiyaç duyulur. Ne var ki, bir kontrolun çok seyrek olarak uygulanmakla birlikte fazla sayıda ilemi veyahut geni bir güven periyodu parçasını kapsadıı durumlarda, salanan güvenin genilii nedeniyle kontrolu faaliyet gösterdii her zamanda veya çou zamanda göz önünde bulundurmayı tercih edebiliriz. Kontrola güven derecesi- bir kontrol testi ne kadar kapsamlı ise o kontrola duyulabilecek güven o kadar fazladır. Bunun sonucu olarak, eer denetçi spesifik risk faktörlerini hafifletmeye yönelik kontrollara dayanmayı aratırırsa, genel kontrollara güven için olandan daha fazla test gerekir. Kontrolun ilediinin kanıtları- kontrolun ilediinin dorudan kanıtları sınırlı ise, testler gerekli güvenceyi 18

24 salamayabilir. Ancak, dorudan kanıtlar mevcutsa, denetçiler sınırlı miktarda kanıtı incelemeye karar verebilir. Kanıtların incelenmesinin yeterli olup olmadıına karar verirken, kanıtların, kontrolun uygulanmı olduunu gösterdiine ne kadar güvendiimizi dikkate almamız gerekir. Eer kanıtlar yeterli ise, kontrolu yeniden icra edebiliriz. Kontrolun sürekli biçimde ilemesi- bir kontrolun bütün bir güven döneminde ilemi olduunu temin etmek üzere farklı zamanlarda kontrol testlerine ihtiyaç duyulabilir. Kontrolun önemi- bu, örnein, ilem gören muamelelerin önemliliine, kontrolun karmaıklıına ve ilemlerin hacmine balıdır. Kontrol ortamının kalitesi- etkili bir kontrol ortamı, kontrolların bütün bir güven dönemi boyunca ilediini düünmek için bir temel oluturur. Personelin uzmanlıı, personelin i deiiklik hızı, gözetim, görevlerin ayrılması ve kontrollara önem verilmemesi gibi faktörler yaptıımız testlerin miktarını etkiler. Muhasebe sistemindeki deiiklikler- muamelelerin ileme tabi tutulma tarzındaki deiiklikler kontrolun nasıl ilediini ve gereken testleri etkileyebilir Bir kontrola güven duyarken, bir bütün olarak kontrol üzerinde yürüttüümüz testin tüm farklı biçimlerini dikkate alarak, kontrolun fiili olarak bütün güven dönemi boyunca iledii konusunda makul güvence salayacak yeterli kanıtlara sahip olup olmadıımızı deerlendirmemiz gerekir. 19

25 3.18.Genellikle, sadece destekleyici dokümanları incelemekten çok, kontrolu yeniden icra etmek suretiyle bir kontrolun iledii hakkında daha güvenilir kanıtlar elde edilebilir. Kontrolların testi, normal olarak, yeni batan icrayı kapsar. Örnein, bir kontrol aylık esasa göre uygulanıyorsa, denetçiler kontrolun uygulanmasının bir aylık dönem bakımından yeniden icra edilmesine ve kontrolun geriye kalan uygulamalarının tamamlılık ve olaandıı kalemler açısından incelenmesine karar verebilirler. Ne var ki, bir kontrol daha sık (örnein, haftalık veya günlük) uygulanıyorsa, birden fazla uygulamanın detaylı yeniden icrası ve geriye kalanın takdiri bir örneinin incelenmesi gerçekletirilebilir. Örnek büyüklükleri 3.19.lemlerden bir örnei seçmek suretiyle kontrolları test etme niyetindeysek, örnein büyüklüü kontrollardan elde etmeyi planladıımız güvene balı olacaktır. Aaıdaki tabloda yüksek ve orta seviyedeki planlanmı güvence açısından kabul edilebilir maksimum düzeyin belirlenmesine yönelik yönlendirici ilkeler yer almaktadır. Kontrol Türü Spesifik riski hafifleten Spesifik riski hafifletmeyen Kontrollardan Salanması Planlanmı Güvence Yüksek (2.3) Vasat (1.3) Örnek Büyüklüü Test Baarısızlıklarının (Aksaklıklarının) Maksimum Sayısı Kontrolları test ederken normal olarak herhangi bir test baarısızlıı ile karılamak istemediimizden hareketle, plan yapmamız gerekmekte ise de, tek bir test baarısızlıı tespit edilirse örnek geniletilebilir. Bu yaklaım iki basamaklı örnekleme olarak adlandırılmaktadır. lk basamak 30 lu (vasat güvence için) veya 50 li (yüksek güvence için) bir örnei 20

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI

Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Kanada Sayıştayı PERFORMANS DENETİMİ EL KİTABI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi : 4 Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı Çeviren Sacit Yörüker Uzman Denetçi Eserin Özgün Adları Value-for-Money

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI VE YÖNLENDİREN İLKELER

İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI VE YÖNLENDİREN İLKELER Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI VE YÖNLENDİREN İLKELER Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ekim 1999 İÇ DENETİM MESLEĞİ UYGULAMA STANDARTLARI

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA

T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA, 1997 T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI SAHTECİLİĞE KARŞI UYANIK OLMA ÇEVİRİ DİZİSİ ANKARA,

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) Giriş BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı