ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-"

Transkript

1 Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004

2 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004

3 Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi: 35 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi Çeviri Sacit Yörüker Eserin Özgün Adı Financial Audit Field Manual Module: T3 Internal Controls Eserin Yeri ve Yılı Londra, Mart 1996 ngiltere Sayıtayı(NAO) tarafından Mart 1996 tarihinde yayımlanan dokümandan dilimize aktarılmıtır. Sayıtay mensupları için bastırılmıtır. Son Okuma Baran Özeren Dizgi ve Mizanpaj Gürkan Alpsoy Baskı ve Cilt Sayıtay Yayın leri Müdürlüü Birinci Basım Mart 2004 TC SAYITAY BAKANLII BALGAT ANKARA Tlf: Fx: sayistay.gov.tr (yazarın)

4 SUNU ç kontrol sistemleri ve dolayısıyla bu sistemlerin parçaları olarak iç kontrollar çada yönetimin elindeki önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. ç kontrol sisteminin modern denetim bakımından da anlamı ve önemi aikârdır. Ayrıntılarla bouan ilem tabanlı denetim yaklaımından sistem tabanlı denetim yaklaımına geçmek için iç kontrolların öneminin ve ileyi mantalitesinin çok iyi anlaılması gerekmektedir. Bu düüncelerle, kitapçıın camiamızın istifadesine sunulmasında emei geçen mensuplarımıza teekkür ederim. Mehmet Damar Bakan

5 ÇNDEKLER Sayfa Giri 1 Kontrol ortamının kavranması ve kontrolların ön deerlendirmesinin yapılması 5 Kontrollardan güvence elde edilmesi 14 Ek Bölümler 1. Kontrol ortamının anlaılması ve deerlendirilmesi Hesap alan kontrollarının ön deerlendirmesi Kilit Kontrol Belirleyicileri Örnek Büyüklükleri 102 i

6 Giri Kapsam ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü: 1.1.Bu modülde iç kontrolların belirlenmesine, deerlendirilmesine ve test edilmesine ilikin yönlendirici ilkeler yer almaktadır. lk Kısımda kontrolların ne anlama geldii, bunların sınırlılıkları ve onları niçin dikkate almamız gerektii açıklanmaktadır. kinci Kısımda, kontrollardan formel güvence elde etmeyi düünüp düünmediimize bakılmaksızın kontrollara ilikin olarak yaptıımız çalımayı yönlendiren ilkeler verilmektedir. Üçüncü Kısım, kontrollardan denetim güvencesi elde etmek ve maddi doruluk çalımalarımızın miktarını azaltmak için normal olarak üstleneceimiz çalımaları kapsamaktadır. ne anlama gelmektedir? 1.2.Bir iç kontrol sistemi hem kontrol ortamından hem de kontrol prosedürlerinden oluur. 1.3.Kontrol ortamı yönetim felsefesini ve idare tarzını, sorumlulukların belirlenmesini ve kontrol prosedürleri politikasının oluturulmasını içerir. Bu nedenle, bir örgüt içinde kontrolların ileyi biçimi son derecede önemlidir. Kontrol ortamı pek salam deilse, kontrollar kaıt üzerinde ne kadar salam gözükürse gözüksün, kontrol prosedürlerinin etkili olması olası deildir. 1.4.Kontrol prosedürleri yönetiminin yolsuzlua, kayba, düzensizlie ve hataya karı oluturduu politikalar ve prosedürlerdir. Kontrollar önleyici ya da ortaya çıkarıcı karakterde olabilir. Kontrol prosedürlerini tasnif etmenin birkaç farklı yolu bulunmakta ise de, amaçlarımız açısından bu prosedürler genel olarak öyle ifade edilebilir: 1

7 yönetim kontrolları. Bu kontrollar üst düzey gözetimi ve yönetim tarafından gerçekletirilen gözden geçirmeyi kapsamına almaktadır. Bunlar genellikle ortaya çıkarıcı karakterde olup örnein, yönetimin olaandıı raporları incelemesini, bütçelere kıyasen fiili durumu ve iç denetimden yararlanılmasını kapsamaktadır. organizasyonel kontrollar. Bu tür kontrollar kaynaını organizasyonun yapılanma tarzından almakta olup hem ortaya çıkarıcı hem de önleyici karakterde olabilir. Organizasyonel kontrollar, normal olarak, iyi tanımlanmı sorumlulukları ve muameleyi balatma, ileme ve kaydetme örneinde olduu gibi, fonksiyonların ayrılmasını bünyesine almaktadır. onay kontrolları. Bu tür kontrollar, normal olarak, bireysel ilem düzeyinde ilemektedir ve önleyici karakterdedir. Bu kontrolların hedefi, uygun seviyede onaylanmamısa, muamele gören ilemi durdurmaktır. Baarılı onay kontrolları kimin neyi onaylayacaı, onaydan önceki kontrolun derecesi ve kontrolun nasıl kanıtlanacaı konusunu düzenler. operasyonel kontrollar. Bu tür kontrollar ilemenin tamamlılıı ve doruluu ile ilgilidir veya önleyici ya da ortaya çıkarıcı karakterde olabilir. Operasyonel kontrollar kapsamında, numaralandırılmı dokümanların tamamlılıı hakkında güvence salamaya yönelik ardıık kontrol, doküman setinin bir dieriyle (örnein, satınalma emirlerinin faturalarla) karılatırılması ve kontrol toplamlarından ve mutabakatlardan yararlanılması yer alabilir. eriim kontrolları. Bu kontrollar genellikle önleyici olarak tasarlanmı olup yalnız geçiler ve güvenlikler türünden basit önlemler aracılııyla deil, aynı zamanda bilgisayar dosyalarına ifreli eriim gibi mantıksal kontrollar vasıtasıyla varlıklar ve muhasebe kayıtları üzerindeki kontrolları kapsar. 2

8 Kontrolların sınırlılıkları 1.5.Hiçbir kontrol sistemi kaliteli bir idareyi ve ilemlerin tamamlılıını ve doruluunu güven altına alamaz. Bu yüzden bütün kanıtlarımızı sadece kontrollardan elde edemeyiz. Kontrolları deerlendirirken ve testten geçirirken bu sınırlılıkların ve kontrol sistemlerinin etkililiini azaltabilen faktörlerin, örnein aaıdaki hususların farkında olmalıyız: kontrolların onlardan sorumlu olanlarca önemsenmeme eilimi; hatalı deerlendirme ya da yorumlama, dikkatsizlik veya konsantrasyon eksiklii sonucu doan beerî hata nedeniyle kontrolların layıkıyla uygulanmaması; standardize edilmi kontrol sistemlerinin rutin dıı ilemleri ele almadaki yetersizlii; muameleleri ileme tabi tutmadaki deiiklikler ve standart dıı prosedürler oluturulması nedeniyle kontrolun çalımaması. Kontrolları niçin dikkate almamız gerekiyor? 1.6.Denetimlerimizin çou açısından, u anda, iç kontrolların tasarımı ya da ileyii hakkında bir görü bildirmemiz gerekmemektedir. Ancak, yine de, kontrol ortamı ve hesap alanları ile ilgili spesifik kontrol prosedürlerini dikkate almamız gerekir. Bu: müterinin faaliyetlerini layıkıyla anlayabilmemiz ve riski deerlendirebilmemiz; uygun bir denetim yaklaımı belirleyebilmemiz; kontrolları dikkate almamız ve ciddi yetersizlikler hakkında dikkatlerini çekmemiz yolunda hem Parlamentodan hem de müterilerimizin çoundan gelen istekleri karılayabilmemiz bakımlarından böyledir. 3

9 1.7.Kontrollar üzerindeki çalımamızın nitelii ve derinlii, esas itibariyle kontrollara duyulan belli güveni ve onların etkili ekilde ileyiinden elde edilen güvenceyi içeren denetim yaklaımının göreceli verimliliine ilikin görüümüze balı olacaktır. Her bir denetimde çalımamız, asgarî olarak, kontrol ortamının gözden geçirilmesini ve her bir hesap alanındaki ana kontrol prosedürlerinin bir ön deerlendirmesini içermelidir. 4

10 Kontrol ortamının kavranması ve kontrolların ön deerlendirmesinin yapılması Giri 2.1.Her bir denetimle ilgili planlamamızın bir parçası olarak kontrol ortamını kavrar ve her bir hesap alanında faaliyet gösteren ana kontrol prosedürlerini belirleriz. Tekrar eden denetimlerde bu, normal olarak, mevcut bilgilerin güncelletirilmesi meselesi ise de, daha kapsamlı inceleme ya da faaliyetlerde, yönetim tarzında veya organizasyon yapısında önemli deiiklikler olduunu örenmemiz söz konusu olduunda her üç yılda bir yapılmalıdır. 2.2.Bu çalımaya destek olmak üzere iki kılavuzdan yararlanılabilir ve bunlar Ek Bölüm 1 ve Ek Bölüm 2 olarak bu Modüle eklidir. Ek Bölüm 1 kontrol ortamını anlamada ve deerlendirmede yararlı olabilir. Kilit kontrol kimlik belirleyicileri (Ek Bölüm 3 olarak bu Modüle eklidir.) ile birlikte Ek Bölüm 2 her bir hesap alanında ileyen kontrolların saptanmasında kullanılabilir. Kontrol ortamının kavranması numaralı paragrafta açıklandıı üzere, yönetimin iç kontrollar konusundaki genel tavrını, uyanıklıını ve attıı adımları içerir. Bunun kavranması, bize, riskleri saptamada, kontrollardan elde edebileceimiz güvencenin olanaklılıı hakkında bir ön görüe ulamada yardımcı olur ve müteri tarafından üretilen denetim kanıtlarının güçlülüü hakkında yapacaımız deerlendirmeye ıık tutar. 2.4.Kontrol ortamı, büyük ölçüde yönetimin politikaları ve idare tarzı tarafından belirlenir. Bu yüzden, kontrolların organizasyondaki ileyi biçimi son derece önemlidir. Ortamla ilgili olarak bu kavrayıa ulamada esas olarak müterinin üst düzey politikaları ve 5

11 uygulamaları üzerindeki detaylı kontrollarla daha az ilgileniriz. Kontrol ortamını kavramaya çalıırken genellikle aaıdaki hususları dikkate alırız: Davranı kuralları ve prosedürel elkitapları vasıtasıyla gerçekletirilen örneklerde olduu gibi, yönetimin etik yönden salamlılıı ve faaliyet gösterme tarzı; Organizasyonel yapı ve görevlerin ayrılması örneklerinde olduu gibi, yönetimin sorumluluu nasıl tayin ettii; Yönetimin uzman personelin görevde muhafazasına ilikin politikaları, örnein, yönetimin ie alma ve eitim politikaları; Yönetimin ilemleri gözden geçirmesi ve bütçe izlemesi dahil olmak üzere, yönetimin kontrol prosedürlerini ve muhasebe sisteminin ileyiini gözetmesi; Yönetimin yasalara ve yönetmeliklere uygunluu nasıl saladıı. Bu alanlarla ilgili detaylı yönlendirici ilkeler Ek Bölüm 1 de yer almaktadır. 2.5.Kontrol ortamında ciddi yetersizlikler bulduumuz durumlarda, sadece kontrollardan güvence elde etmemizin imkânsızlaması deil, ama aynı zamanda riskin ilave denetim prosedürleri uygulamamız gereken seviyede olması olasıdır. Bu tür durumlarda finansal tabloların tasdikine ek olarak risk denetim çalıması uygun olabilir. Parlamentoya yönelik sorumluluklarımızın bir sonucu olarak zayıf bir kontrol ortamını yorum yapmaksızın hemen kabul etmemeli ve ona dayalı denetim yapmamalıyız. Zayıflıkları idare (yönetim) ile müzakere etmeli ve kontrolları güçlendirecek iyiletirmeler tavsiye etmeliyiz. Gerekiyorsa (yani, yönetim tavsiyelerle ilgili olarak ibirlii içinde olmuyor ya da bunları uygulamıyorsa), endielerimizin dorudan Parlamentoya raporlanması üzerinde durmalıyız. 6

12 Kontrolların ön deerlendirmesi 2.6.Pratikte kontrolların kimliklerinin saptanması ve ön deerlendirmesinin yapılması her bir hesap alanına ilikin risk deerlendirmesi ile balantılı olarak gerçekletirilebilir ve bu deerlendirmenin parçasını oluturur. Hesap alanına ilikin risk deerlendirmesinin amacı belli ilem seviyeleri ya da dengeleri ile ilikili riskleri saptamaktır. Her bir hesap alanındaki kilit kontrolları dikkate alarak unları belirleyebiliriz: Belirlenmi spesifik risk faktörlerini hafifleten kontrolların mevcutmu gibi gözüküp gözükmedii; Spesifik risk faktörlerinin bulunmadıı alanlarda, iliyormu gibi gözüken ve kendilerine dayanılabilecek kontrolların var olup olmadıı. 2.7.Bireysel hesap alanlarına ilikin kontrolların bulunup bulunmadıı hakkında görü oluturmak için muhasebe sisteminin ana öelerini kavramamız gerekir. Bu kavrama unları kapsar: ilemlerin ana türlerinin saptanması; ilemlerin nasıl balatıldıının anlaılması; destekleyici dokümanların ve üretilen muhasebe kayıt türlerinin dikkate alınması; ilemleri açıklayan ve finansal tabloların üretilmesine imkân veren sürecin kavranması. Muhasebe sisteminin anlaılması bize hem ilemler balatılmadan ya da gerektii gibi ilenmeden önceki riskleri hem de bu risklerle ilikili kontrolları belirlemede yardımcı olur. 2.8.ncelememiz her bir alandaki kilit kontrollara, yani önemli hatayı önlemesi ya da ortaya çıkarması olası kontrollara odaklanır. Kilit kontrolları saptamaya çaba gösterirken, genellikle, yukarıdan aaıya doru çalımak ve ilk önce yönetimin kendilerinden güvence istihsal ettikleri kontrolları göz önünde tutmak en iyisidir. 7

13 Bu, hem rutin ilemleri kavrayan genel kontrolları hem de belirli riskleri hedef almı kontrolları kapsamına almalıdır. 2.9.Vuku bulması çok olası hata türleri açısından kilit kontrolları belirlemeye yardımcı olmak üzere, kilit kontrol kimlik belirleyicileri oluturulmu olup, bunlar Ek Bölüm 3 de yer almaktadır. Kilit kontrol kimlik belirleyicileri belli hesap alanları çerçevesinde her bir denetim amacı açısından kilit kontrolları belirlemeye yönelir. Kilit kontrol kimlik belirleyicileri genel uygulama içindir. Ne var ki, belirli bir organa özgü riskler belirlendiinde bu belirleyiciler bu özgülüe uygun biçimde deitirilmelidir Prova testleri (Walk-through checks), yani bir ya da daha fazla ilemin muhasebe sistemi ve onun kontrolları içinde izlenmesi, kilit kontrolları saptamada yardımcı olabilir. Prova testlerinden kontrollara ilikin kavrayıımızı teyit etmede ve kontrolların pratikte nasıl iledii hakkında belirli sinyaller elde etmede yararlanmalıyız. Prova testleri, özellikle, bireysel ilemler üzerindeki kontrollarla ilgilendiimiz hallerde yararlı olur Kontrollara ilikin ön deerlendirmemizi yaparken unları dikkate alırız: kimlii belirlenmi riskler sonucu oluabilen hatalar; kontrolların hataları önlemeye uygun olup olmadıı; eer oluursa, kimlii belirlenmi kontrolların hatayı hemen ortaya çıkarıp çıkarmayacaı; finansal tablolardaki ortaya çıkarılmamı hataların anlamlılıı; tolere edilebilir seviyede kontrol aksamaları ile olsa da, kontrolların bütün mali dönem boyunca tatmin edici ekilde ilemesinin mümkün olup olmadıı. 8

14 2.12.Bir kontrolun amacına ulamasının olası olup olmadıını deerlendirirken kontrolun kalitesini özellikle göz önünde tutmalıyız. Güçlü kontrollar; ileme prosedürlerden baımsız olarak uygulanır (örnein, yönetim ya da iç denetim tarafından uygun bulunanlar veyahut baımsız bilgilerle mukayese edilenler), baypas edilmeleri gizli anlamayı gerektirir (özellikle organizasyon yapısı ve görevlerin ayrılıı ile ilgili olanlar), belgesel kanıtlara kaydedilmi olur, uygun düzeydeki nitelikli elemanlar tarafından uygulanır ve tam zamanında uygulamaya konulur. Denetim yaklaımı hakkında karara varılması 2.13.Kontrol ortamı ile ilgili kavrayıımız, riskler ve kontrol prosedürleri hakkındaki ön deerlendirmemiz, bize, kontrollardan güvence elde etmenin olası olup olmadıı konusunda bir balangıç görüüne ulama imkânı verir. Eer bu mümkünse, o zaman bunun en verimli yaklaım olup olmadıını deerlendirmemiz gerekir. Kontrollara dayanmanın verimlilii, hem uygulanacak maddi doruluk prosedürlerindeki azalmaya hem de kontrolları test edebilmemizdeki kolaylıa balıdır Maddi doruluk çalımasındaki azalmalar aaıdaki hallerde anlamlı olabilir: bizi, bünyesel riski yüksek olarak deerlendirmeye yönelten spesifik risk faktörleri belirlemi olmamıza ramen hafifletici kontrollara dayanabildiimiz durumlarda maddi doruluk çalımasından elde edilen güvencenin dörtten fazla çarpan olarak, A= 3 den A= 0,7 ye kadar, azaltılması mümkündür. Spesifik risk faktörleri belirlememi olduumuz durumlarda azalma daha küçük olmakla birlikte yine de anlamlı, yani A=2 den A=0,7 ye kadardır. 9

15 2.15.Kontrollardan güvence elde etmenin verimliliini deerlendirmede bir yıllık denetimin ötesini düünmemiz gerekir. Kontrolları belirlerken ilk yılda önemli balangıç masrafları söz konusu olabilirse de, sonraki yıllarda, normal olarak, deerlemenin güncellenmesi gerekli olur. Kukusuz, her yıl kontrolları test etmemiz gerekir. Bir kontrol yaklaımının maliyet etkinlik açısından bütünü ile marjinal olabildii hallerde bile, idareye verilen tavsiyeler ve yardımlar bakımından denetime katabileceimiz deeri göz önünde tutmalıyız. Ne zaman kontrollara dayanmayı düünebiliriz? 2.16.Bizi bünyesel riski yüksek olarak deerlendirmeye yönelten spesifik risk faktörlerini belirlersek, bu risk faktörlerinin yönetim tarafından da kabul edilmesi ve riski hafifleten kontrolların uygulamaya konması olasıdır. Spesifik risk faktörlerinin bulunabildii bütün durumları ve dolayısıyla hangi hallerde hafifletici kontrolları arayabileceimizi ayrıntılarıyla belirlemek mümkün deildir. Ancak, hafifletici kontrollar, örnein, unları kapsayabilir: kompleks mevzuat (regulations) tarafından düzenlenen ilemler. Hafifletici kontrollar daha zayıf yönetim kontrolu ve mahaller arasındaki tutarsızlıklar ile ilikili riskleri ele almalıdır. Kontrollar, her bir mahaldeki ve mahaller arasındaki bütçe ve çıktı mukayeselerini ve prosedür elkitaplarına ve gözetim düzenlemelerine uymayı salayacak önlemleri içerebilir; dıtaki kiilerin hak taleplerine ya da tasdiklerine dayalı ilemler. Hafifletici kontrollar, hak talepleri için konulmu kriterleri, hak taleplerini kanıtlamaya yönelik standart koulları ve baımsız incelemeyi (independent verification) kapsayabilir; 10

16 iletmenin normal akıı dıındaki ilemler. Hafifletici kontrollar rutin dıı raporların hazırlanması ve dokümante edilmi izleme faaliyeti ve üst yönetim/kurul izni eklinde olabilir; muhasebe tahminleri. Hafifletici kontrollar, tahminlerin dayanaının yönetim tarafından gözden geçirilmesini ya da baımsız bir incelemesini ve kanıtlayıcı dokümanlar üzerindeki kontrolları içerebilir; dönem sonu ayarlamaları olaan dıı ilemlerdekine ve muhasebe tahminlerindekine benzer riskler taır. Hafifletici kontrollar kanıtlayıcı dokümanların daha detaylı kontrol edilmesi ve yönetim tarafından incelenmesi eklinde olabilir Riski normal olarak deerlendirdiimiz hesap alanları ya da amaçları açısından u hallerde kontrollara dayanmayı düünebiliriz: geçmite az sayıda hata vuku bulmutur; iç ya da dı düzenlemenin ve kontrolun uzun bir geçmii bulunmaktadır; organlar, belirlenmi kontrol sistemlerini yürütebilecek büyüklükte ve olgunluktadır; ödemenin miktarı ve sıklıı standardize bir sistemin kurulmasını gerektirecek kadardır; ortak sistemler söz konusudur veyahut ilemlerin balatıldıı ve ilendii az sayıda mahal bulunmaktadır; standardize sistemlerin iletimine yol açabilecek düük deerde ve göreli olarak büyük sayıda ilemler söz konusudur; ücretler örneinde olduu gibi, ilem türleri tahmin edilebilir veya düzenlidir; 11

17 ilemler dı kaynaklardan çok organ bünyesinden kaynaklanmaktadır; düzenli mutabakatlar yapılmaktadır. Dokümantasyon 2.18.Her bir hesap alanı ile ilgili özet sistem tasviri, ana ilem akılarını ve temel karakteristikleri ana hatlarıyla betimlemelidir. Bu tasvir çeitli ileme aamalarının detaylarını, üretilen dokümanları ve raporları veyahut doruluk testlerinde kilit konumdaki ilgili personelden bahsetmeyi ve muamelelerin ne kadar sıklıkta olutuunu içerebilir Sistemler birçok araç yardımıyla tasvir edilebilir ve tasvirler unların bir kombinasyonunu içerebilir: anlatıma dayalı notlar; akı diyagramı; (mümkünse) müterinin kendi sistem tasvirleri; sistemlerle ilgili iç denetim dokümantasyonu Sistemlerin tasvirleri aırı ölçüde detaylı olmamalı ve her bir ilem prosedürünün (kayıt ve kontrol bakımından) önemli öeleri not edilmelidir Genel kontrol ortamına ilikin deerlendirmelerle birlikte sistem tasvirleri, Biliim Teknolojisi ortamının gözden geçirilmesi (T9 numaralı Alan Elkitabı Modülü) her bir alanda ana risklerin ve kontrolların belirlenmesine imkân vermeli ve dolayısıyla hangi hesap alanlarının ya spesifik risk faktörlerinin hafifletilmesi ya da genel kontrol güveni bakımından kendilerine güvenilebilen kontrollara sahip olduuna ilikin kararlara ıık tutmalıdır. Ek Bölüm 2 ve 3 bu konuda yardımcı olabilir. 12

18 2.22.Dokümantasyon, ayrıca, ilgili kontrolların, koordineli güven duymak bakımından yeteri kadar güçlü gözüküp gözükmediklerine ilikin vargılarımıza yer vermelidir. Sistemlerin tasvirleri ve genel kontrol ortamı deerlendirmesi muhasebe prosesinin, bir bütün olarak kuruluun risk deerlendirmesinin ve hesap alanı planlamasının kavranmasına yardım edecek bilgileri salar Sistemlerin tasvirleri ve kontrolların daha detaylı tasvirleri ancak bu tür tasvirler geçmite hazırlanmamısa ya da müterinin sistemleri önemli derecede deimise, yeni batan hazırlanmalıdır. Mevcut tasvirlerin geçerliliini koruduunu ve kendilerine güven duyabilecek sistem ve kontrolların kavranması bakımından önemli bütün deiikliklerin kapsama dahil olduunu garantilediimiz müddetçe, mevcut materyalin güncelletirilmesi genellikle yeterli olur Kontrol proseslerinin daha detaylı dokümantasyonu, kontrollara dayanmanın en etkili denetim yaklaımı olabileceine karar verdiimiz hesap alanları açısından, test hedeflerine varmada yararlı olabilir Kontrolların bu tür dokümantasyonu unları içerebilir: kontrolların belirlendii prosedür elkitaplarına atıflar; gözlemlerin ve görümelerin sonuçları; mutabakatların detayları ve yönetim tarafından muamelelerin doru ekilde ilenmesinin kontrolunda yararlanılan raporlar; hataların nasıl önlendiine veyahut ortaya çıkarılıp düzeltildiine ilikin ayrıntılı açıklamalar. 13

19 Kontrollardan güvence elde edilmesi Giri 3.1.Yukarıdaki kinci Kısımda açıklandıı üzere, kontrolların testten geçirilmesinden belli güvence elde edilmesinin ve maddi doruluk çalıma miktarının azaltılmasının mümkün ve arzulanabilir olup olmadıı hakkında her bir denetimdeki planlamamızın bir parçası olarak bir ön kanaate ulaırız. 3.2.Kontrollardan güvence elde etmek için: (i) amaçlarımızı karılamak üzere tasarlandıklarına ikna olmamız bakımından kontrolları deerlememiz; ve (ii) uygulamada etkili bir ekilde iledikleri konusunda güven duymak açısından kontrolları test etmemiz gerekir. Balangıç planlamamızın parçası olarak yapılan çalıma, kontrolları deerlemeye yetecek miktarda olmalıdır. Yapılması gereken tek ilave çalıma uygunluk testi aracılııyla kontrolların ileyiinin test edilmesi olmalıdır. 3.3.Kontrollardan güvence elde etmeyi planladıımız her zaman aaıdaki hususları açık seçik gösteren uygunluk test programları hazırlamalıyız: (i) test edilecek kontrol; (ii) kontrolun iledii konusunda kendimizi tatmin etmek üzere elde etmeyi düündüümüz kanıtlar; (iii) örnek büyüklükleri dahil olmak üzere planlanan testin kapsamı; ve (iv) neyin bir kontrol zaafını oluturacaı ve bu zaaflardan kaç tanesinin tolere edilebildii. 14

20 3.4.Kanıt türleri hakkında yardımcı bilgiler, testin kapsamı ve uygunluk test sonuçlarının deerlendirilmesi aaıdaki paragraflarda yer almaktadır. Kontrolların ileyii hakkında kanıtlar 3.5.Test edilen kontrolların: öngörüldüü gibi çalıtıı; dayanılan bütün dönem boyunca iledii; tam vaktinde icra edilmi olduu; kavramayı hedefledii bütün ilemleri kavradıı; ve hataların düzeltilmesiyle sonuçlandıı konularında kanıtlar elde etmek amacıyla uygunluk yönünden kontrolları test ederiz. 3.6.Bu kanıtlar birçok yolla elde edilebilirse de genellikle: gözlem; soru sorma (sorgulama); inceleme; ve örnekleme yollarının birkaçının kombinasyonundan yararlanırız. Gözlem ve soru sorma (sorgulama) 3.7.Gözlem ve soru sorma, çalıanların faaliyetlerinin kendilerinin çalımaları sırasında gözlenmesini ve/veya çalıanlara ya da yönetime onların çalımalarının nasıl icra edildii hakkında spesifik sorular sorulmasını içermektedir. Kâfi miktarda kanıt elde etmek için denetçi bu incelemenin kontrolun iledii düünülen bütün aamaları kapsamasını temin etmelidir. Kontrolların nasıl iledii konusunda pozitif yanıtlar aranmalıdır. Bir kontrolun varlıını ima eden belli bir tarzın uygulanıp uygulanmadıından 15

21 ziyade prosedürlerin nasıl icra edildiini sormak suretiyle yönlendirici sorulardan kaçınmalıyız. Bizim gözlediklerimizdeki veya bize söylenenlerdeki tutarsızlıkları aratırmalıyız. 3.8.Gözlem ve soru sorma, kontrolların sadece inceleme tarihinde iledii hakkında dorudan güvence salar. Eer kontrolların iledii iki farklı tarihte saptanmısa, bu, kontrolların o tarihler arasında iledii hususunda belli güvence salar. Ne var ki, bunun bütün güven dönemini kapsaması olası deildir (Örnein, önceki yılların nihaî denetimi ile carî yıllar ara denetimi arasındaki dönemi kapsayabilir). Bu nedenle, gözlem ve soru sormanın kendi balarına kontrolların bütün yıl boyunca tatmin edici ekilde iledii hususunda kâfi miktarda denetim kanıtları salaması olası deildir. nceleme (examination) 3.9.ncelemeye dayalı kanıtlar, çou kez, gözlem ve soru sormayla balantılı olarak elde edilir ve gözlemden ve soru sormadan elde edilen kanıtların dorulanmasında kullanılır. ncelemeye dayalı kontrollar kontrolların sürekli iledii hakkında güvence salamak amacıyla güven dönemine dahil deiik tarihler açısından elde edilebilir nceleme; prova testlerini, bir kontrolun gerektii ekilde ilediini kanıtlayan belgelere, mutabakatlara veya raporlara bakılmasını ve fırsat dütükçe kontrol prosedürlerinin yeni batan icrasını içerebilir. Çou durumda, belgelerin incelenmesi bir kontrolun uygulanmı olduu hakkında kâfi miktarda kanıt salar. Belgelerden elde edilen kanıtlar; ilemlere izin (onay) verilmi olduunun veyahut bir mutabakatın onaylanmı bulunduunun kontrol edilmesini, yönetimin gözden geçirmelerini ve sonuç veren adımları konu alan raporların incelenmesini ve mutabakatların ya da kontrolların uygulanmasını destekleyen belgesel kanıtların gözden geçirilmesini içerebilir. 16

22 3.11.Bir kontrolun ileyiinin incelenmesi, özellikle mutabakatın ya da dier üst düzey kontrolun kanıtlanmadıı hallerde kontrolun yeni batan icrası eklinde olabilir. Bu, bir kontrolun ileyiini dorulamanın en etkili yolu olabilir ve bir kontrolun uygulanmı olduu hususunda örnein özel izin (onay) üzerindeki kontrollardan daha ileri derece kanıtlar salayabilir (bir imza kendi baına kontrolların veya prosedürlerin uygulanmı olduunu göstermez). Bazı hallerde, kuruluun belgesel kanıtları üretmedii veya saklamadıı durumlarda, yeni batan icra tek seçenek olabilir. Örnekleme 3.12.Kontrolların tekil ilemler üzerinde etkilerinin söz konusu olduu durumlarda, ilemlerden sadece bir örnei incelemek rasyonel ve kaçınılmaz olur. Bu tür kontrollar çou kez sadece kendilerinin fiilen ileyiine iaret eden kanıtlarla ortaya çıkar. Örnein, bir imza fiyatın kontrol edilmi olduunu teyit edebilirse de imzanın kendisi bizatihi yapılmı olduu konusunda kanıt salamaz Bir örnein parçası olarak seçilmi kalemler popülasyonun (ana kütlenin) nasıl tanımlanmı olduuna göre deiir. Bir örnek çou kez belli ilemlerle, örnein faturalarla veya sipari emirleri ile ilikili dokümanlardan alınır. Sözgelimi, dier belgesel kanıt kaynaklarından, meselâ belli adımların veya süreçlerin gerçekleip gerçeklemediini belirten dokümanlardan da elde edilebilir nceleme amacıyla bir örnei seçerken, bir kontrol prosesindeki farklı noktaları kontrol etmek üzere deiik dokümanlar ayrılabilir. Ancak, kontrollar bu yolla ilikili olduunda aynı dokümanlardan yararlanmak daha verimli olabilir. Örnein, doru teslimi kontrol etmek amacıyla bir satın alma faturasını Mal Alım Pusulası ile ve aynı faturayı, doru fiyatların uygulanıp uygulanmadıının salanması bakımından, sözleme veyahut sipari emri ile karılatırabiliriz. 17

23 3.15.Uygunluk örneimizi, mümkünse, istatistikî esasa göre belirlemeliyiz. Bu mümkün deilse, o takdirde yarı-tesadüfî seçme metodunun uygulanması tavsiye olunur. Uygunluk testi, kontrolların fiilen ileyip ilemediini belirlemeyi hedeflediinden, seçilen örnekleme metodu örnei yüksek deerli kalemlerin seçimine doru yöneltmemelidir. Eer örnekler hem kontrolların testi hem de maddi doruluk testi amaçlarıyla seçiliyorsa, iki tür testin amaçlarının açık seçik ayrılmasını ve seçme metodunun her iki tür teste uygun olmasını temin etmeliyiz. Uygunluk testlerinin büyüklüü 3.16.Kontrolun test edildii dönem sayısını ve testin niteliini belirlerken bir dizi faktör dikkate alınmalıdır (Örnein, bir mutabakatın incelenmesinin ve bu mutabakatın gerçeklemi olduunun yeterli olup olmadıı veyahut yeniden mutabakat gerekip gerekmedii). Dikkate alınacak faktörler unları içerir: Kontrolun sıklıı- bir kontrol ne kadar az sıklıkla uygulanırsa (örnein, her bir ileme uygulanan kontroldan ziyade aylık mutabakat) kontrolun iledii konusunda tatmin olmak için o kadar az kapsamlı teste ihtiyaç duyulur. Ne var ki, bir kontrolun çok seyrek olarak uygulanmakla birlikte fazla sayıda ilemi veyahut geni bir güven periyodu parçasını kapsadıı durumlarda, salanan güvenin genilii nedeniyle kontrolu faaliyet gösterdii her zamanda veya çou zamanda göz önünde bulundurmayı tercih edebiliriz. Kontrola güven derecesi- bir kontrol testi ne kadar kapsamlı ise o kontrola duyulabilecek güven o kadar fazladır. Bunun sonucu olarak, eer denetçi spesifik risk faktörlerini hafifletmeye yönelik kontrollara dayanmayı aratırırsa, genel kontrollara güven için olandan daha fazla test gerekir. Kontrolun ilediinin kanıtları- kontrolun ilediinin dorudan kanıtları sınırlı ise, testler gerekli güvenceyi 18

24 salamayabilir. Ancak, dorudan kanıtlar mevcutsa, denetçiler sınırlı miktarda kanıtı incelemeye karar verebilir. Kanıtların incelenmesinin yeterli olup olmadıına karar verirken, kanıtların, kontrolun uygulanmı olduunu gösterdiine ne kadar güvendiimizi dikkate almamız gerekir. Eer kanıtlar yeterli ise, kontrolu yeniden icra edebiliriz. Kontrolun sürekli biçimde ilemesi- bir kontrolun bütün bir güven döneminde ilemi olduunu temin etmek üzere farklı zamanlarda kontrol testlerine ihtiyaç duyulabilir. Kontrolun önemi- bu, örnein, ilem gören muamelelerin önemliliine, kontrolun karmaıklıına ve ilemlerin hacmine balıdır. Kontrol ortamının kalitesi- etkili bir kontrol ortamı, kontrolların bütün bir güven dönemi boyunca ilediini düünmek için bir temel oluturur. Personelin uzmanlıı, personelin i deiiklik hızı, gözetim, görevlerin ayrılması ve kontrollara önem verilmemesi gibi faktörler yaptıımız testlerin miktarını etkiler. Muhasebe sistemindeki deiiklikler- muamelelerin ileme tabi tutulma tarzındaki deiiklikler kontrolun nasıl ilediini ve gereken testleri etkileyebilir Bir kontrola güven duyarken, bir bütün olarak kontrol üzerinde yürüttüümüz testin tüm farklı biçimlerini dikkate alarak, kontrolun fiili olarak bütün güven dönemi boyunca iledii konusunda makul güvence salayacak yeterli kanıtlara sahip olup olmadıımızı deerlendirmemiz gerekir. 19

25 3.18.Genellikle, sadece destekleyici dokümanları incelemekten çok, kontrolu yeniden icra etmek suretiyle bir kontrolun iledii hakkında daha güvenilir kanıtlar elde edilebilir. Kontrolların testi, normal olarak, yeni batan icrayı kapsar. Örnein, bir kontrol aylık esasa göre uygulanıyorsa, denetçiler kontrolun uygulanmasının bir aylık dönem bakımından yeniden icra edilmesine ve kontrolun geriye kalan uygulamalarının tamamlılık ve olaandıı kalemler açısından incelenmesine karar verebilirler. Ne var ki, bir kontrol daha sık (örnein, haftalık veya günlük) uygulanıyorsa, birden fazla uygulamanın detaylı yeniden icrası ve geriye kalanın takdiri bir örneinin incelenmesi gerçekletirilebilir. Örnek büyüklükleri 3.19.lemlerden bir örnei seçmek suretiyle kontrolları test etme niyetindeysek, örnein büyüklüü kontrollardan elde etmeyi planladıımız güvene balı olacaktır. Aaıdaki tabloda yüksek ve orta seviyedeki planlanmı güvence açısından kabul edilebilir maksimum düzeyin belirlenmesine yönelik yönlendirici ilkeler yer almaktadır. Kontrol Türü Spesifik riski hafifleten Spesifik riski hafifletmeyen Kontrollardan Salanması Planlanmı Güvence Yüksek (2.3) Vasat (1.3) Örnek Büyüklüü Test Baarısızlıklarının (Aksaklıklarının) Maksimum Sayısı Kontrolları test ederken normal olarak herhangi bir test baarısızlıı ile karılamak istemediimizden hareketle, plan yapmamız gerekmekte ise de, tek bir test baarısızlıı tespit edilirse örnek geniletilebilir. Bu yaklaım iki basamaklı örnekleme olarak adlandırılmaktadır. lk basamak 30 lu (vasat güvence için) veya 50 li (yüksek güvence için) bir örnei 20

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Yönetim ve Hesapverme Sorumluluu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Badenetçi 22. Grup Ekim 2002

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 320 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası

Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası 1. Aviva Sigorta, Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladıı Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamında, yüksek kalitede, effaf, hakkaniyetli ekilde kamuyu

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Kamusal Yöneti im: Kamu Sektöründe Kurumsal Yöneti im, Niçin ve Nasıl?

Kamusal Yöneti im: Kamu Sektöründe Kurumsal Yöneti im, Niçin ve Nasıl? Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Kamusal Yönetiim: Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetiim, Niçin ve Nasıl? Çeviri Baran Özeren Özlem Temizel Uzman Denetçi Denetçi 2. Grup 3. Grup Mart 2004 Kamusal Yönetiim: Kamu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ / 39 ST, Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN

SRKÜLER NO: POZ / 39 ST, Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 39 ST, 25. 07. 2006 çindekiler: Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri ile Maliye Bakanlıı;

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.RGTAD.-II.1-8111 03.10.2001 T.BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bilindiği üzere, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

Proje Kaynak Yönetimi

Proje Kaynak Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi 2.7.Kaynak 2.7.1. Proje Takımı Kurma Projeler, projenin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir araya getirilen takımlar tarafından gerçekleştirilir. Takım çalışması, takım yönetmeyi ve

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN, ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLER İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 FİNANSAL BİLGİLERE

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler

ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler Kalite Eitim Danımanlık Ltd.ti. ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Prensipler 1 Aralık 2005 -ANKARA KORE EHTLER CAD. NO. 36 D. 2 ZNCRLKUYU L-STANBUL Tel: 0212-274 15 63-64 Fax: 0212-274 15 66 E-mail

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Kalite Eitim Danımanlık Ltd.ti. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri 26 Nisan 2006 -MERSN KORE EHTLER CAD. NO. 36 D. 2 ZNCRLKUYU L-STANBUL Tel: 0212-274 15 63-64 Fax: 0212-274 15 66 E-mail

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı