FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ"

Transkript

1 FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ÖZET Kurulumunun bastlğ, malyetnn düşük olması, grşten ve brbrnden elektrksel olarak yalıtılmış brden fazla çıkış vereblmes, yüksek çıkış gerlmler elde edeblmes ve yüksek vermler nedenyle Flyback dönüştürücüler anahtarlamalı güç kaynakları çnde oldukça yaygın olarak kullanılır. Özellkle düşük güçlü (150W) uygulamalar çn terch edlr. Bu çalışmada, Flyback dönüştürücü analz edlp matematksel eştlkler elde edlmş, verlen parametrelere göre tasarımı yapılmış, elde edlen sonuçların P-Spce tabanlı br yazılım le benzeşm yapılmıştır. Anahtar Kelmeler: Anahtarlamalı güç kaynakları, da-da dönüştürücüler, Flyback dönüştürücüler GİRİŞ Vermllk ve güç yoğunluğu açısından bakıldığında anahtarlamalı güç kaynakları doğrusal güç kaynaklarına göre daha popülerdr[1]. Çoğu ler düzey haberleşme ve blgsayar sstemlernde yüksek güç yoğunluklu, yüksek verml ve sabt çalış ma frekansı olan anahtarlamalı güç kaynakları terch edlmektedr[]. Anahtarlamalı güç kaynakları çn brçok dönüştürücü yapısı lteratürde mevcuttur. Var olan yalıtımlı da-da dönüştürücüler arasında en bast flyback dönüştürücüdür. Çıkış fltresnde bobn olmaması, manyetk eleman olarak sadece transformatör (kuplajlı bobn) kullanılması, sadece br tane yarıletken anahtar kullanılması dönüştürücüyü bastleştrmektedr. Bunun yanı sıra 5000V a kadar çıkış gerlm elde edleblmes ve brden fazla çıkış vereblmes bu dönüştürücünün üstünlüklerdr[6-7]. Bu sebeplerden dolayı anahtarlamalı güç kaynakları çnde flyback dönüştürücüler en çok kullanılan da-da dönüştürücüler halne gelmştr[3]. Flyback dönüştürücülern başlıca özellkler; Düşük güçler çn yüksek frekanslı transformatör (kuplajlı bobn) tasarımı basttr. Bleşen sayısı az olduğundan kurulum malyet düşüktür. Manyetk eleman olarak sadece 97 transformatör kullanılır, çıkış fltresnde bobn yoktur. Dğer yapılarda fltre endüktansı üzernde oluşan tıkama gerlmnn olmaması çıkış dyotu malyetn azaltır. Çıkış devresnde sekonder bobn dışında fazladan bobn yoktur. Çok çıkışlı kaynak olarak kullanımını kolaylaştırır. Çıkış bobn olmadığından geçc durumlara hızlı cevap verr. Manyetk çekrdeğn kısıtlamalarından dolayı düşük güçlü uygulamalar (5W-150W) çn terch edlr. Başlıca uygulama alanları şunlardır; Düşük güçlü anahtarlamalı güç kaynağı uygulamaları: Cep telefonu şarj chazları, Blgsayar güç kaynakları (50W tan küçük), TV ve montörlerdek CRT ler çn yüksek gerlm kaynağı, Xenon flash lambaları, lazerler ve fotokop maknaları çn yüksek gerlm üretm, Yalıtımlı sürücü devreler. Bu çalışmada flyback dönüştürücü yapısının matematksel fadeler elde edlp tasarımı yapılmıştır. Analz sonuçları verlen değerlere göre yapılan benzeşm le karşılaştırılmıştır. FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ Şekl 1 de yalıtımlı dönüştürücü tplernden olan flyback dönüştürücünün devre şekl verlmştr. Şekl 1. Bastleştrlmş flyback dönüştürücü şeması Flyback dönüştürücülerde sargıların polarteler brnden akım geçerken dğernden/dğerlernden akım geçmeyecek şekldedr. Bu yüzden br transformatör hareket gerçekleşmemektedr. Buna

2 göre, Q anahtarı letme grdğnde V da gerlm prmer sargısına uygulanır. 'Sekonder sargısının prmer sargısına göre ters kutuplanmasından dolayı D dyotu da ters kutuplanır ve bu nedenle sekonderden akım akmaz. Yük akımı C kondansatörü le sağlanır(şekl (a)). L p uçlarında sabt br gerlm olduğundan prmer akımının artışı doğrusal olacaktır[7]. Q anahtarı kesme grdğnde hava aralığında ve manyetk çekrdekte depolanan enerj, L s bobn üzernden yüke letlr[5](şekl (b)). L s uçlarında sabt br gerlm olduğundan akım doğrusal olarak azalır. Hava aralığında depolanan enerj prmer endüktansı ve prmer akımından Eştlk (1) e göre elde edlr; L ( ) p Ip E (1) (a) (b) Şekl. (a) Anahtar letm durumu, (b) Anahtar kesm durumu Dğer dönüştürücülerde olduğu gb flyback dönüştürücüler çnde sürekl, süreksz ve sınır çalış ma durumları söz konusudur[4]. Şekl 3. (a) Süreksz çalışma durumu karakterstkler, (b) Sürekl çalışma durumu karakterstkler Şekl 3 ten görüldüğü üzere, süreksz durumda anahtar br sonrak letm durumuna geçmeden, sekonder akımı sıfıra düşmekte ve bell br süre sıfırda kalmaktadır. t on ve t off sürelernn toplamı yaklaşık peryodun %80 kadardır. Ger kalan %0 lk süre ölü zaman (t d ) olarak adlandırılır[7]. Sürekl durumda se t d yoktur. Sekonder akımı br sonrak letm durumuna kadar sıfıra düşmemektedr. Her k çalış ma durumunun çeştl avantaj ve dezavantajları vardır. Süreksz çalışma durumunda transformatörün dφ/dt s ve kaçak endüktansı yüksektr. Prmer akımındak yüksek an artış daha pahalı transstor kullanılmasına ve yüksek EMI (ElectromagnetcInterference - Elektromanyetk grşm) problemlerne neden olur Süreksz çalış ma durumunda sekonder akımının ortalama değernn değşmemesne rağmen tepe değer sürekl çalış ma durumuna göre ya da 3 kat daha fazladır. Kesm süresndek bu akım, yük üzernde yüksek geçc an gerlm artışları oluşturur (büyük LC çıkış fltres kullanılmasını gerektrr). Büyük EMI problemlerne neden olur. d/dt nn büyümesne neden olduğundan kesme grme anında çıkış-toprak arasında brçok an gürültü artışı oluşturur. Yüksek değerlerdek dalgalanma akımı çıkış kapastörünün ESR(Equvalent Seres Resstance Eşdeğer Ser Drenç) htyacını arttırır (Anlık cevap yavaşlar). Süreksz çalış ma durumunda sekonder akımının efektf değer sürekl çalışma durumuna göre kat fazladır. Bu akım, sekonder sargı sayısının artmasına, daha büyük çıkış kapastes kullanılmasına neden olur. Süreksz çalış ma durumunun bu olumsuzluklarına rağmen, yük akımı ve grş gerlm değşmlerne çok hızlı cevap vermes sebebyle daha çok terch edlr. MATEMATİKSEL İFADELER Kararlı durumda bobn/transformatör üzerndek ortalama gerlm düşümü sıfır olacağından; ( V da V DS ) t on ( V o V d ) t off n () 98 Burada; V da : Grş gerlm, V o : Çıkış gerlm, : Yarı letkenn letm süres, t on

3 t off V d V DS n : Yarı letkenn tıkama süres, : Dyodun letm gerlm düşümü, : Yarı letkenn letm gerlm düşümü, : Transformatörün dönüştürme oranıdır. Anahtarlama peryodu T olmak üzere sürekl çalış ma durumu çn T ton toff (3) geçerldr. Bu eştlk, süreksz çalış ma durumunda ölü zaman (t d ) olduğu çn Eştlk (4) şekln alır. Ölü zaman tüm peryodun yaklaşık %0 sdr(eştlk (5)) T t t t on off d (4) 0,8 T t t on off Eştlk () de t off yerne t off =T-t on konulduğunda t on ; ton T n ( o Vd) ( VDS ) n ( Vo Vd ) (5) (6) olacaktır. Eştlk (6) da grş gerlm dışındak büyüklükler sabt olduğundan anahtarlama süresnn en büyük değer en küçük grş gerlm le elde edlr, T n ( V V ) t o d on ( _ mn VDS ) n ( Vo Vd ) (7) Devrenn analz anahtarın letm ve kesm durumları çn yapılmalıdır. Anahtarın letmde olma durumu Bu durumda prmer bobn üzernde sabt br gerlm olduğundan prmer akımı lneer olarak artacaktır. Akım en büyük değerne, en büyük letm süres t on_maks sonunda ulaşır. En büyük letm süresnn en küçük grş gerlmnde mümkün olacağı unutulmamalıdır. Buna göre en büyük prmer akımı p_maks, p ( _ mn VDS ) ton (8) L p olacaktır. Burada L p, prmer endüktansıdır. Bu akım değer çn sekonder sargısına aktarılmak üzere prmer sargısında depolanan (manyetk çekrdek ve hava aralığında) güç; P 1 L p p T (9) İletm anında yarı letken üzerne düşen gerlm yaklaşık 1V tur. Bu gerlm düşümü hmal edlp Eştlk (8), Eştlk (9) de yerne konulduğunda grş gücü; _ mn ton P (10) TLp olarak elde edlr. Anahtarın kesmde olma durumu Anahtar kesme grdğnde, prmerde depolanan enerj sekonder sargısına aktarılır ve sekonder akımı s, yük üzernden lneer olarak azalır. %80 verm çn grş gücü; P 1, 5 P o (11) olacaktır. Eştlk (10) da elde edlen P Eştlk (10) da yerne yazıldığında prmer endüktansı; Lp _ mn ton,5 TPo (1) olarak elde edlr. Sekonder akımının en büyük değer; s p n (13) Flyback dönüştürücünün sürekl,süreksz ya da sınır çalış ma durumlarından hangsnde çalışacağını, transformatörün mıknatıslanma endüktansı ve yük akımı belrler. Süreksz çalış ma durumundak dönüştürücü, yük akımının artışı le sürekl çalış ma bölgesne geçer. Şekl 3 (b) de görüldüğü gb sürekl çalış ma durumunda, anahtar letmdeyken prmer sargısında depolanan enerjnn tümü sekondere aktarılmaz. Bu yüzden yukarıda verlen akım ve endüktans eştlklernn yenden fade edlmes gerektğ açıktır. Şekl 3 de görüldüğü üzere akımın azalması ve artışı rampa şeklndedr. Buna göre Şekl 3(b) de prmer akımının rampa orta noktası pro ve sekonder akımının rampa orta noktası sro olmak üzere çıkış gücü fades; Po Vo sro 1 ton T olacaktır. Eştlk (13) ten; (14) 99

4 sro V o P o 1 ton T (15) elde edlr. %80 verm çn prmer akımının rampa orta noktası çn; pro 1,5 P o t on V da _ mn T (16) d p pro (17) Eştlk (15) de sürekl çalışma durumunu garant edecek en küçük prmer akımının, en küçük çıkış gücünde olacağı açıktır. Rampa akımın orta noktası aynı zamanda akım değşmnn yarısıdır(eştlk (16)). Prmer bobnnn uç denklemnden[8], Lp _ mn 1 ton (18) d p elde edlr. Eştlk (15), Eştlk (17) de yerne yazılıp düzenlenrse,. Prmer endüktansı Eştlk (1) den; L 47,15 H p. Prmer tepe akımı Eştlk (8) den; p _maks 7, 09A v. Sekonder akımının tepe değer; 7, , 7A s Sürekl çalışma durumu çn :. En büyük letm zamanı Eştlk (6) dan; ton 11,9 ms. Prmer endüktansı Eştlk (19) dan; Lp 368 H. Prmer tepe akımı Eştlk (16) dan pro, 9A v. Sekonder tepe akımı Eştlk (15) ten; s 8,703 A Hesaplanan bu değerlere göre P-Spce le yapılan benzeşm sonuçları aşağıda sunulmaktadır. V 1 da _ mn _ mn ton _ max L p,5 Po _ mn T (19) TASARIM VE ANALİZ Tasarlanacak Flyback dönüştürücüye at özelkler aşağıda verlmştr. Grş Gerlm (V da_maks, V da_mn ) Çıkış Gerlm (V o ) Yük akımı ( o_maks, o_mn ) Anahtarlama Frekansı (f) : 60V, 38V : 5V : 10A, A : 50kHz Şekl 4. Süreksz çalışma durumu çn prmer ve sekonder akımlarının zamana göre değşm Flyback Transformatörün dönüştürme oranı; _ ort V da _ ort n 51 _ mn Dğer büyüklükler çalışma durumuna göre bulunur. Süreksz çalışma durumu çn:. En büyük letm zamanı Eştlk (6) dan elde edlr. Süreksz çalış ma durumunda ölü zaman olduğu çn T=0,8.T dr. t on _maks 9, 03ms Şekl 5. Sürekl çalışma durumu çn prmer ve sekonder akımlarının zamana göre değşmler 300

5 Şekl 9 Sürekl çalışma durumu çn çıkış gerlmnn zamana göre değşm SONUÇ Şekl 6. Süreksz çalışma durumu çn anahtar üzerndek gerlmn zamana göre değşm Şekl 7. Sürekl çalışma durumu çn anahtar üzerndek gerlmn zamana göre değşm Bu çalışmada küçük güçlü anahtarlamalı güç kaynaklarında çok yaygın olarak kullanılan Flyback Dönüştürücülern analz ve verlen değerlere göre tasarımı yapılmış, bulunan sonuçlar P-Spce programı le karşılaştırılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, süreksz çalışma durumunda prmer ve sekonder akımlarının, sürekl duruma göre yüksek olması dezavantajı fakat prmer endüktansının düşük olması se avantajıdır. Fakat süreksz durumda tüm peryodun %0 s cvarında ölü br bölgenn olması, geçc durumlara çok hızlı adapte olmasını sağlar ve uygulamalarda terch edlme sebebdr. Tasarlanan Flyback dönüştürücüye at sonuçlarla, P-Spce programı le elde edlen sonuçların brbrne çok yakın olması bu çalışmanın başarısını göstermektedr. KAYNAKLAR [1] Chung H., Hu S.Y.R., Wang W.H., "An Isolated Fully Soft-Swtched Flyback Converter wth Low Voltage Stress", Power Electroncs Specalsts Conference, PESC '97 Record., 8th Annual IEEE Volume, -7 June 1997 Page(s): [] Henry S.H. Chung, Wa-leung Cheung, Kamshng Tang, A ZCS Bdrectonal Flyback Converter, Power Electroncs Specalsts Conference, 004. PESC 04. IEEE 35th Annual Volume, 0-5 June 004 Page(s): Şekl 8. Süreksz çalışma durumu çn çıkış gerlmnn zamana göre değşm [3] Preto, R., Cobos, J.A., Garca, O., Asens, R., Uceda, J., Optmzng the wndng strategy of the transformer n a flyback converter Power Electroncs Specalsts Conference, PESC '96 Record., 7th Annual IEEE Volume, 3-7 June 1996 Page(s): [4] Salem, T.E.; Tpton, C.W.; Porschet, D., Fabrcaton and Practcal Consderatons of a Flyback Transformer for Use n Hgh Pulsed- Power Applcatons, SSST '06. Proceedng of the Thrty-Eghth Southeastern Symposum on 5-7 March 006 Page(s): [5] Xangjun Zhang, Hanku Lu, Danguo Xu, Analyss and desgn of the flyback transformer, IECON '03. The 9th Annual Conference of the IEEE Volume 1, -6 Nov. 003 Page(s):

6 [6] Chen, T.H., Ln, W.L., Law, C.M., Dynamc modelng and controller desgn of flyback converter, IEEE Transactons on Volume 35, Issue 4, Oct Page(s): [7] Pressman A.I., "Swtchng Power Supply Desgn", Second Ed. McGraw-Hll, 1998, pp [8] Bllngs K. "Swtchmode Power Supply Handbook", McGraw-Hll,

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya ELEKTRİK MOTORLARININ KONTROLÜ 4 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya F85 DSP le Doğru Akım Motorunun Durum Ger Beslemel

Detaylı

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

BAZI ELEMENTLERİN L TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞLUK GEÇİŞ İHTİMALLERİNİN ÖLÇÜLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİİM DAI BAZI EEMENTERİN TABAKASINDAN M ve N TABAKASINA BOŞUK GEÇİŞ İHTİMAERİNİN ÖÇÜMESİ FATMA NUR TUZUCA YÜKSEK İSANS KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1

GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1 GERİ DÖNÜŞLÜ GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 1 GİRİŞ Geri dönüşlü (Flyback) güç kaynağı çıkışında yüksek gerilim elde etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir anahtarlamalı güç kaynağı (AGK) türüdür. Kullanılan

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Üç Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devrelerinin İncelenmesi A Review of Three Phase Power Factor Correction Circuits

Üç Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devrelerinin İncelenmesi A Review of Three Phase Power Factor Correction Circuits Üç Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devrelerinin İncelenmesi A Review of Three Phase Power Factor Correction Circuits Hacı BODUR 1, Erdem AKBOY 2, İsmail AKSOY 3 1,2,3 Elektrik Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BA OKUR TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM YAYINLARI NO: 5 ISBN 978-9944-89-969-7 Mll Müdafaa Cad. N: /7 Kızılay/ANKARA Tel: 3 48 4

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ

6. KAYNAKLAR 5. SONUÇ. Fırat Üniversitesi-Elazığ Fırat Ünverstes-Elazığ TEK TAŞIYICILI VE ÇOK TAŞIYICILI WMAX RADYONUN DURAĞAN VE ZAMANLA DEĞİŞEN NAKAGAMİ-M SÖNÜMLEMELİ KANALLARDAKİ BAŞARIM ANALİZLERİ Merve Abde Demr, Al Özen Elektrk-Elektronk Mühendslğ

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

TAM KÖPRÜ SIFIR GERİLİM GEÇİŞLİ FAZ KAYDIRMALI PWM DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN İNCELENMESİ

TAM KÖPRÜ SIFIR GERİLİM GEÇİŞLİ FAZ KAYDIRMALI PWM DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN İNCELENMESİ TAM KÖPÜ SIFI GEİLİM GEÇİŞLİ FAZ KAYDIMALI PWM DC-DC DÖNÜŞTÜÜCÜNÜN İNCELENMESİ 1 1.1 Çalışma Prensibi PWM DC-DC dönüştürücülerde, devrede kullanılan manyetik malzemelerin boyut ve hacimlerini küçültmek

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı