DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.."

Transkript

1 DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE SAYGI, İNSAN OLMANIN BAŞ KOŞULUDUR. Soma da yitirdiğimiz madenciere günü Soma da öze sektörün işettiği yeratı kömür madeninde çıkan yangında, resmi oarak 301 (?!) emekçiyi yitirdik; gene İŞ CİNAYETİNE KURBAN VERDİK! Yazıkar osun! Bu dersi günü AÜTF D6 öğrencieri ie 4 saat işemiştik. Bir de fim izemiş üzerinde iş kazaarının nedeneri-ni tartışmıştık. 22 postere de iş sağığı ve güveniği önemerini irdeemiştik.. TBMM de Soma önergesi reddedimişti! Biz bu işi yıardır yapıyoruz ama özenen sonuç haa yok. Kozu da 1992 de 263 emekçiyi kurban verdik, yetmedi.. Çaışma ve Enerji Bakanarı derha istifa etmeidir! Soma da yitirdiğimiz madenciere-2 Başbakan Erdoğan, 30 emekçiyi yutan Karadon grizu faciasında «Bu meseğin kaderinde öüm var..» demişti. Oysa TEPAV raporarı işetmede üretim pan ve projesinin omadığını, havaandırmanın yetersiz oduğunu kanıtadı. Dönemin Çaışma Bakanı Prof. Ö. Dinçer hiç sıkımadan «Güze ödüer» (!!?) diyerek hepimizi utanca boğdu. Bu iş cinayeterinin ası sorumusu, akı ve biimdışı çağdışı siyasa anayıştır. 12 yıdır iktidarda oan bu gerici ve emek düşmanı anayış, gereki denetimeri yapmayıp sermayenin istekerine boyun eğmektedir. Ası kati oan bu siyasettir. AKP hükümeti istifa etmei, TBMM oaya e koymaıdır.. ABD nin eski Maden Güveniği Şefi Davitt McAteer, Hürriyet yazararından Toga Tanış'a yaptığı açıkamada Soma'daki maden faciasını yorumadı ve yapıan 4 büyük hataya dikkat çekti. McAteer, bunarın; (DHA, ) 1. tutuşma kaynağının denetim atına aınmaması, 2. metanın madenden boşatımaması, 3. kömür tozunun temizenmemesi ve 4. işçi sayısının yüksek tutuması oduğunu beirtti. McAteer, 1968 de yapıan kapsamı bir düzenemeye o döneme dek ABD de de yaşanan maden kazaarında büyük bir düşüş sağadıkarını anattı. "Türkiye deki oayda ise benim gördüğüm en büyük hata, tutuşma kaynağı baskıanmamış.." diyen McAteer, metanın madenden çıkarımadığını (drenaj), kömür tozunun temizenmediğini ve bunarın tutuşmanın patamaya dönüşmesinde etkii risker oduğunu kaydetti. 1

2 AMAÇLAR.. Sunu sonunda öğren(i)cierimiz; İş Sağığı ve Güveniği (İSAGÜ, İSİG) sorun aanında ükemizin son durumu hk. teme bigier edineceker ve bu bigier aracıığıya duyarık geiştirecekerdir. Bu derste ediniecek bigier, Staj boyunca sürdürüecek etkinikerde kuanıacaktır.. Tanım ve Amaçar Öneme vurguanması gereken şudur : Bir hizmet sözeşmesi (İş Akdi) ie işverene -atişverene (taşerona) bağı oarak çaışan işçinin, genede işverenin / atişverenin uymadığı sağık ve güvenik kuraarı nedeniye uğradığı zarar, yakaandığı mesek hastaığı ve uğradığı iş kazasıdır. Tanım ve Amaçar DSÖ nün konu ie igii değerendirmesi : İşe igii hastaıkar, yanızca biinen ve kabu edien mesek hastaıkarı deği; ouşumunda ve geişmesinde çaışma ortamı - biçiminin, öbür nedener arasında önemi bir etmen oduğu hastaıkardır. OSMANLI Dönemi : Sanayieşmede ciddi gecikme ve çöküş.. İşyerinde risk etmeneri : Gene bakış Risk değerendirmesi-1 AB sürecinin türeverinden oarak, 10 Haziran 2003 te yürürüğe giren 4857 sayıı İş Yasası ve yönetmeikeri ve İSG Yasası ( ) önemidir. (Md. 4/c) Bu yönetmeikerin çoğu AB Çerçeve Direktif ine uyumanarak yayınanmıştır. Buna göre yeni İşçi Sağığı ve İş Güveniği yakaşımının temei Risk Değerendirmesidir. (www.ttb.org.tr/rd/, ) Risk değerendirmesi-2 Geenekse işeyişte gerçekeşen ciddi iş kazaarından ve mesek hastaıkarından sonra risk agıama düzeyi beirgin oarak yükseir. Bu noktada önemi işçi sağığı ve iş güveniği karararı aınır. Ancak zaman geçtikçe, yaşanan oay unutudukça, eski düzene dönümesi odukça sık yaşanır. (www.ttb.org.tr/rd/, ) Risk değerendirmesi-3 Risk değerendirmesi ie sağanmak istenen, henüz bir sorunun yaşanmadığı ya da görümediği durumda, tehikeerin oası sonuçarına iişkin öngörüde buunma çabasıdır. 2

3 Risk değerendirmesi çaışması, kurum içinden bu anayışa sahip ve konunun kuramsa birikimini sağamış çaışanarca yapıabiir, yapımaıdır. Bu konuda teme görev işyeri hekimeri ie iş güveniği mühendiserine düşmektedir. (http://www.ttb.org.tr/rd/ ) Yeratı maden işetmeciiği çok riski!.. Biindiği gibi madenciik sektörü, özeike de yeratı madenciiği, doğası gereği içerdiği risker nedeniye dünyanın her yerinde panama, yatırım ve üretim aşamasından pazarama aşamasına dek çok öze önemere; donanım, bigi, deneyim, uzmanık ve süreki izem-denetim gerektiren, Dünyanın en ağır iş koarından biridir. erişim : Maden kazaarı yazgı deği! TEPAV (Türkiye Ekonomik ve Poitik Araştırmaar Vakfı, TOBB); * - Maden sektöründeki öümerin yazgı omadığını; - Üretim yönetiminin gerekerinin tam oarak yerine getirimemesi, - Üretim pan ve projesinin buunmaması ve - Havaandırmadaki eksikik ve aksakıkarın öümere yo açtığını bidirdi. (AA, 4 Temmuz 2010) Madenerde Yaşanan İş Kazaarı ve Sonuçarı Üzerine Bir Değerendirme Kömür sektöründe, döneminde iş kazaarı ve mesek hastaığı nedeniye topam 2554 işçi yaşamını yitirirken, süreki işgöremez hae geenerin sayısı 13087'ye uaştı. İş kazaarının nedeneri arasında, üretim yönetiminin gerekerinin tam oarak yerine getirimemesi, üretim pan ve projesinin buunmaması ve havaandırmadaki eksikik ve aksakıkarın ik sıraarda yer adığına dikkat çekidi. (AA, 4 Temmuz 2010) Öze sektörde durum daha kötü! TEPAV ın değerendirmesine göre, kazaardaki öüm sayıarı, taş kömürü ve inyit ocakarında anamı biçimde farkıaşıyor. Miyon ton kömür üretimi başına düşen öüm sayısı nın, 2007 de taş kömürü ocakarında inyit ocakarından 30 kat yüksek! Kazaar (?!?) sonucu ouşan öüm sayıarında TTK ve öze işetien maden ocakarı ayrımında bakıdığında, miyon ton kömür üretimi başına düşen öüm sayısı öze işetmeerde ne yazık ki daha çok! (AA, ) TR de Çin deki öümerin 5 katı! Dünyanın ik 2 büyük kömür üreticisi oan Çin ve ABD de ouşan maden kazaarı inceendiğinde, taş kömürü için miyon ton üretim başına öüm oranarının Türkiye'den düşük oduğu ortaya çıktı de Çin de miyon ton başına öüm sayısı 1,27 iken, aynı oranın Türkiye de 5 kat daha çok oması odukça kaygı verici oarak değerendiridi. Tarihse oarak bakıdığında hem ABD hem de Çin de geçmişte öüm oranarının yüksek oduğu, aınan önemere bu sayıarın düşürüdüğü beirendi. (AA, 4 Temmuz 2010) 3

4 Türkiye de durum : Cumhuriyet dönemi yasaarı 151 sayıı, tarihi, Amee Kanunu (Dikkat; Sakarya savaşı sırasında! ) Yurttaşar Yasası (Medeni Yasa), 1926Borçar Yasası, 1926 Beediyeer Yasası, 3 Nisan 1930 Umumi Hıfzıssıhha Yasası, 6 Mayıs 1930 İş Yasası, SSK Yasası, 1945 (İşçi Sig.) sayıı İş Yasası( ) (Dip nota bkz. Lütfen..) Borçar yasası md. 332 : İşverenin işçiyi koruma borcu İş Sağığı ve Güveniği Yasası, 6361, RG 28339, Anayasa (md. 49, 50, 56, 60 vd.) AMELE BİRLİĞİ YASASI 23 Nisan 1920 de oağanüstü koşuarda açıan Büyük Miet Mecisi (1. Mecis), üke işga atında iken bir yandan Uusa Kurtuuş Savaşı nı Başkanı Mustafa Kema Paşa önderiğinde yönetirken, bir yandan da önemi bir yasama etkiniği sergiemiştir. 10 Eyü 1921 de çıkarıan AMELE BİRLİĞİ Yasası, çok çarpıcı insancı bir örnektir. Osmanı döneminde, kadük kaan Diaverpaşa Nizamnamesi (1865) dışında yeratı maden emekçieri için hiçbir yasa düzeneme yapı(a)mamıştır!? AMELE BİRLİĞİ YASASI EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN Madde 6- Biumum madencier hasta ve kazazede oan ameeyi meccanen (ücretsiz) tedavi ettirmeğe ve bunu teminen maden civarında hastane, eczane ve dipomaı hekim buundurmağa mecburdurar. Bunarın tayini, yer ve sayısı ie madencier arasında gidererin üstenimesi ve harcanmasına iişkin ayrıca bir tüzük çıkarıacaktır. AMELE BİRLİĞİ YASASI Sakarya Savaşı nın sürdüğü günerde, de çıkarıan 151 sayıı yasa ie TBMM, Zongudak- Ereği Bögesinde kömür çıkartan emekçierin iş güveniğini sağamayı amaçamıştı. BMM ce kabu edien 151 sayıı Ereği Havza-i Fahmiyesi Maden Ameesinin Hukukuna Müteaik Kanun düzeneme ve uyguamaarı, M. Kema Paşa döneminin konuya duyarı yakaşımının beirgin örneğiydi. Bugün de yürürükte oan 151 sayıı yasa, Zongudak ve Ereği bögesinde çaışan maden işçierinin çaışma koşuarını, hakarını düzenemek ve sosya güvenikeri için bir örgüt kurmayı öngörmüştü. (Prof. Dr. Suna Kii, Atatürk Devrimi, Türkiye İş Bankası Kütür Yayını, syf. 138) AMELE BİRLİĞİ YASASI 4

5 Yasa, ik kez primi sosya sigorta sistemi gereği, işçiden ve işverenden % 1 den az omamak üzere sosya sigorta primi kesimesini öngördü. Yasanın BMM ndeki görüşmeeri sırasında özeike işçieri koruyucu hükümer ie sosya sigorta hakarının bütün işçieri kapsaması öngörümüş ama kömür işçisinin özeiği buunduğu ve yasanın bu özeikere göre hazırandığı, tüm işçiere uyguanamayacağı, öbür işçier için ayrı bir yasa çıkarıacağı hükümet yetkiierince ifade edimiştir. (Prof. Dr. Suna Kii, Atatürk Devrimi, Türkiye İş Bankası Kütür Yayını, syf. 138)»Amee Biriği Biriktirme ve Yardımaşma Sandığı» haen etkindir SAYILI İŞ YASASI.. Sosya bir hukuk devetinde iş yasaarı çaışanarın hakkını korumak ve geiştirmek amacını teme ike aırken, 4857 sayıı İş Yasası (2003) tümüye işverenerin çıkararı doğrutusunda biçimendirimiştir. Esnek ve kurasız çaışmayı, işçiyi başka işverenere kiraamayı, atişvereneşmeyi (taşeronaştırmayı) yasa duruma getiren; kıdem tazminatarını, faza mesai ücreterini, sendika hak ve yetkieri budayan bu yasa yerine, konunun tüm yanarının katıımı ie demokratik ve emeği koayan yeni bir İş Yasası çıkarımaıdır. ILO nun 158 Sayıı Sözeşmesi nin (Konvansiyonu nun) öngördüğü iş güvencesi kesinike sağanmamıştır. Yasa, 10 Haziran 2014 te 11. yıını bitirmiştir ; başarısıdır.. İş kazaarı ve mesek hastaıkarı hââ yüzümüzü kızartmaktadır. Sendika örgütenme eritiiyor! 24 Ocak 1980 Karararı, 12 Eyü 1980 Darbesi ve İSG 1980 de Türkiye nüfusu 44.4 miyon, topam istihdam 16.5 m ve sendikaı işçi sayısı 2.2 m idi. Ocak 2014 te Türkiye nüfusu 76,7 miyon, topam istihdam 24.4 miyon ve sendikaı işçi sayısı 1 miyona indirimiştir! arasında nüfus % 70+ büyürken, istihdam % 50 büyümüş, sendikaı işçi sayısı dramatik oarak düşürümüştür! Bugün öye bir noktadayız ki; topu-iş sözeşmesi yasasındaki kuraar uyguanırsa, Türkiye öçeğinde topu-iş sözeşmesine oturabiecek sendika sayısı sat 11 dir. Kimi iş koarında topu iş sözeşmesi oanağı kamamıştır. İşçi sağığı-güveniğinin ana tehdidi : İŞ-SİZ-LİK! Krizin bedei 30 miyon işsiz! IMF ve ILO ya göre Dünyada 210 miyon işsiz var! Durgunuğun özeike geişmiş ekonomiere zarar verdiği ve bu ükeerde işsiz sayısı toparanma sürecine girmedi. Raporara göre kürese kriz nedeniye 2007 den bu yana işsiz ordusuna 30 miyon kişi daha katıdı. Dünyada işgücü yıda %1.6 oranında büyüyor ve bu işgücüne katıımı istihdam edebimek (iş bumak) için 45 miyon yeni iş yaratıması gerekiyor. Türkiye de ise her yı 1+ miyon «net» nüfus artışına iş-aş bumak gereki! ILO 2010 Raporu Raporda Gençer kendierini sistemin kurbanı oarak görüyorar ve bu durumun sorumusu oarak gördükeri her şeye öfke besiyorar. Küreseeşme, kapitaist sistem, poitikacıar, anababaar.. gençerin öfke duydukarı kesimerin başında 5

6 «Tüm bunarın sonucunda gençer, kendierine yanış bir geecek vaat eden dinci veya köktenci hareketere duyarı duruma geiyorar..» deniyor. ILO 2010 Raporu Mayıs 2011 de siyanürü atık havuzunda bir set çöktü. Kazadan birkaç ay sonra çevredeki köyerde zehirenme oguarı yaşandı, Çevre ve Orman Bakanığı adeta madenci şirkete kefi oarak iddiaarı yaanadı. Ancak, madende çaışan 65 işçinin kanarında yüksek düzeyde Arsenik ve ağır meta buunduğu için Ankara Mesek Hastaıkarı Hastanesi nde sağatıma aınması, mızrağın çuvaa sığmadığını gösterdi. Konuya iişkin açıkama yapan Ankara Tabip Odası, madenin yarattığı ağır meta tehikesinin madende çaışan tüm işçieri ve yöre hakını tehdit ettiğini bidirdi. Tüm uyarıara karşın, maden çaışmasını sürdürüyor. Yanızca çevreyi deği, insan sağığını da tehdit eden Eti Gümüş A.Ş. işçiere düşmanca bir tutum aıyor. İşçier istifa etmek zorunda kaıyor. Sendika osaydı bu facia yaşanmazdı.. (İşveren, sendikaya üye oanı atıyor!?) İşçi Sağığı ve İş Güveniği Tanımı İşçi Sağığı, İşçierin sağığının korunması (prevention), geiştirimesi (promotion), oanakı oan en üst düzeye çıkarıarak sürdürümesi hizmeteridir.... Yanızca mesekse zarararı önemek deği, çaışanarın daha yüksek sağık kapasitesine uaşmaarını ve insan iş uyumunu sağamaktır. Emekçierin bedense ve ruhsa bakımdan sağıkı oma durumarının sağanması, teme konusudur. İş Güveniği, işçinin yaşam ve beden bütünüğüne yöneik tehikeerin ortadan kadırıması için gereki teknik kuraarı ee aır. İşin yapımasından doğan tehikeerin azatıması ve ortadan kadırıması için gereki yöntemeri araştırır. İşçi Sağığı, İşçierin sağığının korunması (prevention), geiştirimesi (promotion), oanakı oan en üst düzeye çıkarıarak sürdürümesi hizmeteridir.... Yanızca mesekse zarararı önemek deği, işçierin daha yüksek sağık kapasitesine uaşmaarını ve insan - iş uyumunu sağamaktır. Emekçierin bedense ve ruhsa (+ sosya!) bakımdan sağıkı esen oma hakarının sağanması, teme konusudur. İş güveniği aanı, sağıka igii hizmeterin yanıbaşında, onarı bütüneyen teknik hizmeteri kapsar. Daha çok mühendisik uyguamaarına dayanır. Örn. işyeri ortamının havaandırıması, maden ocakarında gaerierin çökmemesi için kuruacak destek sistemeri (domuz damarı), grizu denetimi için ortamda metanometre ie metan gazı düzeyi izeme.. (%1,5 i geçmeyecek!) gibi. Öümü İş Kazaarında Dünya 3.süyüz! Türkiye, öümü iş kazaarında Hindistan ve Rusya nın ardından Dünya 3. sü! ILO nun Türkiye verieri şöye : 2008 : iş kazası, 539 mesek hastaığı te ~70 bin iş kazası ve 1235 öüm, 427 MH.* ÇSGB na göre iş kazası+mh maiyeti ~5 miyar TL? ILO ya göre ise uusa geirin %4-6,5 i arasında! (TSK %2.3, iaç %2.1, topam sağık gideri ~%7..) 2013 te işçierin %2,3 ü yı içinde iş kazası geçirdi. Bu oran İngitere de %1 in atında... İSG nin Önemi.. 6

7 Kasik tıp eğitiminde az yer verimektedir. Hekimer Mesek Hastaığı - İş Kazası karşısında hukuksa işemeri yeterince bimemektedir. MH na sıkıka da tanı koyamamaktadır. Mesek Hastaıkarı Uzmanığı teme bir tıp uzmanık daı oarak tanımanmamıştır. İSG aanı mühendiser için de doğrudan uzmanık değidir, A-B-C sertifikaarıya yetinimektedir. Birkaç üniversitede 2-4 yıık İşçi Sağığı ve İş Güveniği Teknikeri-Uzmanı eğitimi başamıştır. YÖK, İş Güveniği Mühendisiği eğitimini gecikmeden başatmaıdır. Metan = GRİZU pataması Metan zehiri omamaka birikte, maden havzasında oksijen oranını % 12'nin atına düşürecek öçüde yoğunsa, boğucu özeik gösterir. Grizu pataması, madende % 4-15 metan buunduğu durumarda gerçekeşebiir. Metan pataması, yeteri oksijen ve patayıcı gazın bir araya geerek tutuşturucu kaynaka değinimi sonucu ouşur. Tutuşturma kaynağı açık ateş, çok ısınan yüzeyer, sürtünme ve eektrik kıvıcımarı oabiir. Metanometre aarm verdiğinde, yeratı maden ocağı adeta «Pompei omaı» dır!.. 54 yıda 2687 öüm ve 326 bini aşkın yaraı.. TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) Gene Müdürüğü verierine göre, kömür ocakarında arasında iş kazaarında 2 bin 687 işçi ödü, 326 bin 321 işçi yaraandı. İş Yasası nda Durum (2003 tarih ve 4857 sayıı) İşverenerin ve işçierin yükümüükeri md. 77 : İşverener işyererinde iş sağığı ve güveniğinin sağanması için gereki her türü önemi amak, araç ve gereçeri noksansız buundurmak, işçier de iş sağığı ve güveniği konusunda aınan her türü öneme uymak a yükümüdür. İSG Yasası md. 4 de benzer içerikidir : Çaışanarın iş sağığı ve güveniği aanındaki yükümüükeri, işverenin sorumuukarını etkiemez. Mevzuat içerik oarak mükemme ama; eğitim - denetim - yaptırım eksikiği nedeniye etkin uyguanamıyor. Bu 3 ünün uyumu zorunu Sayıı son İş Yasasında Durum, İşverenerin ve işçierin yükümüükeri md.77: İşverener işyerinde aınan iş sağığı ve güveniği önemerine uyuup uyumadığını denetemek, işçieri karşı karşıya buundukarı mesekse risker, aınması gereki önemer, yasa hak ve sorumuukarı konusunda bigiendirmek ve gereki İşçi sağığı İş güveniği (İSG) eğitimini vermek zorundadır. İş Sağığı Güveniği Yasası, TV erin her ay en az 60 dk. İSG eğitimini zorunu kııyor. İş Kazaarı (Tanım ve Gene Bigier) (1) 5510 sayıı SS-GSS Yasası nın 13. maddesinde tanım şöye : 7

8 a) Sigortaının işyerinde buunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütümekte oan iş nedeniye sigortaı kendi adına ve hesabına bağımsız çaışıyorsa yürütmekte oduğu iş nedeniye, c) Bir işverene bağı oarak çaışan sigortaının, görevi oarak işyeri dışında başka bir yere gönderimesi nedeniye ası işini yapmaksızın geçen zamanarda, d) emziren kadın sigortaının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrıan zamanarda, İş Kazaarı (Tanım ve Gene Bigier)(2) e) Sigortaıarın, işverence sağanan bir taşıta işin yapıdığı yere gidiş geişi sırasında, meydana geen ve sigortaıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan oaydır. İş kazası, işveren tarafından, o yer yetkii kouk güçerine derha ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, İş kazası ve mesek hastaığı bidirgesi ie doğrudan ya da taahhütü posta ie Kuruma bidirimesi zorunudur. İş Kazasının Bidirimi ve Bidirim Süreeri 5510 sayıı Sosya Sigortaar ve Gene Sağık Sigortası Yasası nın 4/a bendine göre hizmet sözeşmesi ie 1 veya 1 den çok işverence çaıştırıan (işçierin) sigortaıarın iş kazası geçirmeeri durumunda işverenerince kazanın oduğu yerdeki yetkii kouğa derha, işyerinin kayıtı oduğu Sosya Güvenik Kurumu nun (SSK) müdürüğüne en geç kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içinde, Sosya Sigorta İşemeri Yönetmeiği nin ekindeki İş Kazası ve Mesek Hastaığı Bidirim Formu ie internet ortamında Kuruma (SGK) bidirmek veya doğrudan ya da iadei taahhütü posta youya göndermek zorundadır. (5510/13 ve SSİY 36. md.) İş Kazaarı ve Bidirim Yükümü Dünyada yıda 270 miyon iş kazası, bu nedene de 2,2 miyon öüm omaktadır. Bidirim : İşveren, 5510 sayıı SS-GSS yasasının 13. md. sine göre kouğa (pois-jandarma) hemen, Kuruma (SGK) ise 3 (üç) işgünü içinde igii forma bidirmek zorundadır. Uyguamada, 2 gün ve daha kısa sürei işgöremezik doğuran iş kazaarı ramak kaa oarak niteendirimekte ve bidirimemektedir. İş Güveniğinde 80. Sıradayız! Aınan tüm önemere karşın arası 10 yıda iş kazası yaşandı, 10 bin+ işçi ödü! Türkiye, ILO Dünya İş Güveniği İndeksi nde Dünyada 80. sırada. Sat 2009 da 64 bin+ iş kazasında 1171 işçi yaşamını yitirdi! (Ankara Sanayicieri ve İşadamarı Derneği (ANKİSAD, ) İSG Yasasında Mesek hastaığı-1 -Mesek hastaığı : Mesekse riskere sunukuk (maruziyet) sonucu ortaya çıkan hastaığı, (md. 3) 8

9 -Çaışanın öümü veya engeiike (mauiyetiye) sonuçanacak biçimde beden bütünüğünün bozumasına neden oan iş kazası veya mesek hastaığı ouştuğunda ihmai beirenen işyeri hekimi veya iş güveniği uzmanının yetki begesi askıya aınır. (md. 8) - İşveren; bütün iş kazaarının ve mesek hastaıkarının kaydını tutar, gereki inceemeeri yaparak bunar ie igii raporarı düzener. (md. 14) İSG Yasasında Mesek hastaığı-2 -Sağık hizmeti sunucuarı veya işyeri hekimi tarafından kendisine bidirien mesek hastaıkarını, öğrendiği tarihten başayarak üç iş günü içinde. (3) İşyeri hekimi veya sağık hizmeti sunucuarı; mesek hastaığı ön tanısı koydukarı oguarı, Sosya Güvenik Kurumu (SGK) tarafından yetkiendirien sağık hizmeti sunucuarına sevk eder. İSG Yasasında Mesek hastaığı-3 (4) Sağık hizmeti sunucuarı, kendierine uaşan iş kazaarını, yetkiendirien sağık hizmeti sunucuarı ise mesek hastaığı tanısı koydukarı oguarı en geç on gün içinde SGK na bidirir. (md. 14) -İş kazası geçiren veya mesek hastaığına yakaanan çaışana işe başamadan önce, söz konusu kazanın veya mesek hastaığının nedeneri, korunma yoarı ve güveni çaışma yöntemeri ie igii ek eğitim veriir (md. 17). Mesek Hastaığının Bidirimi ve Süreer 5510 sayıı SS-GSS (Sosya Sigortaar ve Gene Sağık Sigortası Yasası nın 4/a bendine göre hizmet sözeşmesi ie 1 veya 1 den çok işverence çaıştırıan (işçierin) sigortaıarın mesek hastaığı durumunda işverenerince, işyerinin kayıtı oduğu Sosya Güvenik Kurumu müdürüğüne en geç 3 (üç) iş günü içinde, Sosya Sigorta İşemeri Yönetmeiği nin ekindeki İş Kazası ve Mesek Hastaığı Bidirim Formu ie internet ortamında Kuruma (SGK) bidirmek veya doğrudan ya da iadei taahhütü posta youya göndermek zorundadır. (5510/13 ve SSİY 36. md.) Mesek Hastaıkarında Sevk Yasa oarak MH «tıbbi» tanısı koymaya yetkii oanar, 3 Mesek Hastaıkarı Hastanesi (Ankara, İstanbu ve Zongudak), tüm kamu üniversite hastaneeri ve Sağık Bakanığı nın 68 Eğitim Hastanesidir (5510 sayıı yasa md. 14/a). MH kuşkuanıan işçi, yukarıda beirtien en yakın uygun hastaneye yoanır veya kendisi başvurur. 657 sayıı yasada Devet memurunun iş kazası ve mesek hastaığı Hastaık izni: Madde 105 (Değişik: 29/11/ KHK 243/18 md.). Göreverinden doayı sadırıya uğrayan memurar ie göreveri sırasında ve göreverinden doayı bir kazaya uğrayan veya bir mesek hastaığına tutuan memurar, iyieşinceye dek izini sayıırar. Madde 188 A) Devet memurarının. ve meseki hastaık, durumarında, gereki sosya sigorta yardımarı sağanır. Bu sigorta yardımarı öze kanunara düzenenir. 9

10 Bu sigortaardan tanınan hak ve sağanan yardımar, gene sosya sigorta rejimeri ie kabu edien hak ve yardımardan az oamaz. Siikozis sorunu.. SSK kayıtarına göre 1. sırada mesek hastaığı. Kum (SiO 2 ) tozarının sounuma aınması sonucu ouşan Pnömokonyoz türüdür. Taş ocakarı, yapı işeri ve cam sanayi çaışanarında görüme riski fazadır. Temmuz 2014 e dek 53 işçi Siikozis ten ödü! DUL BIRAKAN HASTALIĞI! Siikozis ödürmeye devam ediyor! Bingö Karıova Taşıçay Köyü'nde, İstanbu'da kot taşamasında çaışırken hastaanan 160 emekçiden son oarak 50 yaşındaki Sait Gündoğdu yaşamını yitirdi ( SGK İş kazaarı ve mesek hastaıkarı yıık istatistikerini bir yı sonra yayımama geeneğini sürdürdü ve 2011 sonunda 2010 yıı verierini yayımadı. Buna göre, 2010 da kayda giren iş kazası sonucu 1 700, saptanan 697 mesek hastaığı sonucu 10 omak üzere işçi yaşamını yitirdi. SGK İş kazaarı ve mesek hastaıkarı yıık istatistikerini bir yı sonra yayımama geeneğini sürdürdü ve 2011 sonunda 2010 yıı verierini yayımadı. Buna göre, 2010 da kayda giren iş kazası sonucu 1.444, saptanan 533 mesek hastaığı sonucu 10 omak üzere işçi yaşamını yitirdi. İş kazaarı sonucu 1.976, mesek hastaıkarı sonucu 109 kişi omak üzere kişi süreki iş göremez hae gedi da iş kazası görümüş ve işçi yaşamını yitirmiş, işçi süreki iş göremez duruma gemişti. Saptanan 429 mesek hastaığı sonucunda 217 emekçi süreki iş göremez duruma düşmüştü de İK nda emekçi yaşamını yitirdi, emekçi süreki iş göremez duruma gedi. Saptanan 697 MH sonucunda 217 emekçi süreki iş göremez duruma düştü. SGK verierine göre, 2011 de İK + MH nedeniye yaşamını yitirenerin geride kaan hak sahibi 6 bin 182 kişiye geir bağandı ie karşıaştırıdığında, 2011 de kayda giren iş kazaarında %10, mesek hastaığında % 31 artış yaşandı. Verier gösteriyor ki; 2009 ve 2010 da sigortaı çaışan sayısındaki değişimi dikkate aınmadan, sayısa oarak iş kazası %2.2 oranında azamış, iş kazası sonucu öüm %24 oranında artmıştır. Saptanan mesek hastaığı sayısı %24, mesek hastaıkarı öümeri «sonsuz!» artmıştır (2009 da mesek hastaığı öümü yoktu) da iş kazası sıkık hızı (miyon saatte iş kazası sayısı) 2.76, her 100 işçide iş kazası geçiren (iş kazası ağırık hızı) 0.62 iken; 2010 da bu verier sırasıya 2,46 ve 0.55 tir da 0,51 oan iş kazası ağırık hızı, 2010 da 0,56 dır. 10

11 İş kazası öümerinde inşaat sektörü önde geme geeneğini sürdürüyor iş kazası öümünün 475 i (3 öümden 1 i) inşaat sektöründe. İş kazası sayısında kömür ve inyit madenciiği sektörü 1. iği bırakmıyor da oduğu gibi 2010 da da kayda giren her 8 iş kazasından 1 i bu sektörde. En çok iş kazası, (%13,3) ie kömür ve inyit çıkartıması işinde yaşandı. Bunu (%10,5) kaza ie makine ve donanımı dışında fabrikasyon meta ürüneri üretimi, (%7,6) kaza ie ana meta sanayisi izedi. Gözenen iş kazaarının sayısı ie sektörde istihdam edienerin sayısının bir arada değerendiridiği standardize iş kazası oranına göre de en sık kaza, kömür ve inyit çıkartıması faaiyetinde ouştu.'' 2010 da en çok iş kazası İstanbu da; iş kazasının i (1/8i i!). Bu kazaarda 308 işçi yaşamını yitirdi. Kaza sayısında İstanbu u İzmir izedi, 2010 da İzmir de (1/8i i!) iş kazası kayıtandı ve bu kazaarda, 78 emekçi yaşamını yitirdi. İzmir i izeyen Bursa da gözenen (1/8i i!) iş kazasında 42 çaışan aramızdan ayrıdı. İş kazası sayısında İzmir i kaza ie Manisa izedi. Ankara da kaydedien iş kazası sayısı ourken, 125 öüme, iş kazası sonucu öüm sayısında Ankara 2. sırada. En çok iş kazası ie İstanbu'da yaşanırken, bu ii İzmir, Manisa, Bursa, ie Kocaei izedi. 2011'de 78 ide öümü iş kazası meydana geirken, Ardahan, Kars ve Kiis'te öümü iş kazası yaşanmadı. İş kazaarının %80'i, birden çok cismin sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi, düşen cisimerin çarpıp devirmesi, kişierin düşmesi ve makineer nedeniye gerçekeşti. (2011) SGK nın bütün yıık verierinde iş kazaarı, işbaşı yapıan ik saatte görümekte idi yıında ise, iş kazaarı en çok, işbaşını izeyen 2. saate oayanmakta. Bunu sırasıya 3. ve 8. saater izemekte. Ne yapmaı? * İşe giriş muayeneerini hakkıya yapmaı. * İşe başamadan önce yeteri eğitimi vermei. * Başangıçta deneyimi işçi gözetiminde çaıştırmaı da bidirien iş kazaarının u, iş güveniği uzmanı ve işyeri hekimi çaıştırma zorunuuğu omayan 50 nin atında işçii küçük işetmeerden.. Soru : Küçük ve orta işetmeerde ne yapmaı?? Avrupa Sosya Şart ı, tüm çaışanarın sağıkı ve güveni çaışma koşuarını emrediyor! Md. 3) Çözüm : Ortak İşyeri Sağık Güvenik Birimeri! 2010 da ouşan iş kazaarının, si arasında kaydediirken; bunu sırasıya, kaza ie saat diimi kazaarı, kaza ie saat diimi kazaarı izemekte. Soru : Rakamar bize neyi söyüyor?? 2010 da kayda giren iş kazaarı yüzünden gün, mesek hastaıkarı yüzünden gün omak üzere topam iş günü yitiridi. Ayrıca, işçier iş kazası ve mesek hastaığı nedeniye günü hastanede geçirdi. Ekonomik bedei?? 11

12 MESLEK HASTALIĞI NEDENLERİ ARASINDA NİTROZ GAZLARI 1.! Bidirien mesek hastaıkarının 107 si azot gazı kaynakıyken, 99 işçide siikosiz saptandı da beirenen 533 mesek hataığından 192 sine (%38) Ankara da, 152 sine İzmir de tanı konurken; İstanbu da saptanan mesek hastaığı sayısı 27 de, Kocaei nde 23 te kadı! DÜŞÜNELİM : Gerçeği temsi etmeyen bu epidemiyoojik çarpıkık (distorsiyon) nası açıkanabiir, nası gideriebiir?? MESLEK HASTALIKLARI-2011 En çok mesek hastaığı Kütahya'da (278) saptandı : Eti Gümüş siyanür içi faciası! Kütahya'yı 159 hastaık ie Zongudak, 154 ie Ankara ve 47 ie İstanbu izedi. D Ü Ş Ü N E L İ M : Gerçeği temsi etmeyen bu epidemiyoojik çarpıkık (distorsiyon) nası açıkanabiir, nası gideriebiir?? Sat kayda girenere uusa panama yapıabiir mi? İLGİNÇ RAKAMLAR.. SGK nın 2010 yıı verierine göre, daha önceeri hiç iş kazası görümeyen Mardin ve Iğdır da sırasıya 15 ve 6 işçi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. Verierin en iginç rakamı ise, mesek hastaığına ikinci 6/10 öümün havayou taşımacıığı sektörü kökeni ouşu? Bu verierin, derinemesine epidemiyoojik irdeemesinin yapıması gerek.. KOT KUMLAMA İŞÇİLERİ SİLİKOZİS ten ÖLÜYOR! Ruhat Yıdırak 28 Şubat sabahı aramızdan ayrıdı HÜKÜMET NE BEKLİYOR, TÜM KOT İŞÇİLERİNİN ÖLMESİNİ Mİ? Kot Kumama İşçieri teker teker öüyor! Son 3 ayda 4 arkadaşımızı yitirdik! 28 Şubat 2009 da arkadaşımız Ruhat Yıdırak ı yitirdik. Ruhat, yanızca 24 yaşındaydı. Daha küçücükken, çaıştırıması yasak bir yaşta yaşarında kot kumama işine başadı. Yakaşık 4 yı, Mahmutbey de, Coşkun Danacı ve Nevzat Atabey in işyerinde çaıştı. Sonra askere gitti, ama askeriğini bitiremedi. 15 gün sonra askerden çürük raporu verdier. Koşamıyordu, yürüyemiyordu Ciğereri bitmişti Kot kumarken ciğererine doan kumar yüzünden siikozis hastası omuştu yıdır köyünde yatağa hapis, oksijen tüpüne bağı yaşıyordu. Kot işçieri "Siikozis" hastaığının pençesinde! Nefesim Yok Sesim O! Kot kumamaya bağı geişen siikozis hastaığı, Dünyada ik kez Türkiye de görüdü. 12

13 Doktorar bu duruma ik kez 2004 yıında tanıştı; ik oguar 2005 yıında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakütesi Göğüs Hastaıkarı (2 ogu) ve İstanbu Yedikue Göğüs Hastaıkarı Hastanesi nden (2 ogu) bidiridi. Kot kumamaya bağı siikozis, 2005 ten bu yana çeşiti uusa ve uusararası tıp kongreerinde konu ouyor. Hasta sayısı çoğadıkça doktorarın bu konudaki bigisi ve duyarıığı arttı. Engeiik ayığı hakkı, 2022 sayıı yasa ie tanındı, Kot işçierinin "Siikozis i nası bir hastaık? Kot taşama, kotarın beyazatıması, eskitimiş görünüm verimesi için, kumun kuru hava kompresöreriye kotarın yüzeyine tutuarak aşındırıması işemine verien ad. Bu uyguama sırasında sounan tozar akciğerde siikozis hastaığına yo açıyor. Siikozis yeni bir hastaık deği, esas oarak madenerde, dökümhaneerde, tüne ve yo yapımı işerinde, seramik vb işkoarında çaışan işçierin siika tozuna (granit taş-kum tozu) maruz kamasıya ouşan bir hastaıktır. Ancak, kot taşamacıığına bağı siikozis, dünyada ik kez 2005 te ükemizde görüdü (Atatürk Tıp Fak.). "Siikozis e bir mesek hastaığı oarak nası bir tanı koymaı?? Yasa düzenemeer uyarınca işçinin yakaandığı hastaığın mesek hastaığı oduğunun Sosya Sigortaar Kurumu (SGK ya bağandı) Mesek Hastaıkarı Hastanesi nce düzenenecek yöntemine uygun sağık kuruu raporu ve dayanağı tıbbi begeer ie saptanması gerekidir. Bu, İşçinin, Sosya Sigortaar Kurumu tarafından mesek hastaığına tutuan bir işçiye sunuacak yardımardan yararanabimesi için koşudur. SGK, kamu üniversite hastaneerine de mesek hastaığı -tıbbi- tanısı koyma yetkisi vermiştir. "Siikozis ten korunmak için ne yapmaı?? Haen İstanbu un Sutançiftiği, Küçükköy, İkitei, Hakaı, Aibeyköy, Esenyurt semterinde, her türü denetimden uzak çok sayıda kot taşama atöyesi var. İşçieri sağıksız koşuarda, sigortasız çaıştıran bu atöyeer derha saptanmaı ve kapatımaıdır. Kot taşama küçük, merdiven atı atöyeerin işi gibi yansıtımaya çaışımaktadır; ama bu atöyeer Lewis, Mavi Jeans, Strom Jeans, Adi Işık, Doce Gabbanna, Leke gibi büyük firmaar için fason çaışmaktadır. "S i i k o z i s Hastası Oabiirsin! Eğer kot taşama/kumama işçisiysen ya da daha önce bu işte çaıştıysan, öksürük, nefes darığı, kio yitimi, hasizik, iştahsızık vb. yakınmaarın varsa siikozis hastası oabiirsin. Hastaığın başangıcında hiçbir beirti görümeyebiir. Kot taşama işinde çaışan tüm işçier zaman yitirmeden hastaneere başvurup, akciğer fimerini çektirmei ve hasta oup omadıkarını kontro ettirmeidirer. Bu yakınmaarı oan kot kumama işçisi iseniz bizime iişkiye geçin.. İstanbu Davutpaşa pataması : ; 21 öü, 116 yaraı.. İstanbu Davutpaşa katiamı; ; 21 öü, 116 yaraı.. 5. yı bitti, haa yargı kararı yok!? Ankara OSTİM pataması, 20 öü! 3 ve 5 Şubat 2011, AA/ANKA 13

14 Ankara OSTİM pataması, 20 öü! 3 ve 5 Şubat 2011, AA/ANKA Adana / Kozan Gökdere Köprü Barajı Kapağı Patadı 10 işçi yitik.. ( ) İst. / Esenyurt yangını, 11 kurban! Avrupa nın en büyük 220 m uk AVM İnşaatı, İst. / Esenyurt yangını, 11 kurban! Avrupa nın en büyük 220 m uk AVM İnşaatı, İst. / Esenyurt yangını, 11 kurban! Avrupa nın en büyük 220 m uk AVM İnşaatı, İst. / Esenyurt yangını, 11 kurban! Avrupa nın en büyük 220 m uk AVM İnşaatı, Öümü maden kazaarında ideriz! Acıtan birinciik : Çaışma Bakanı Dinçer: Öümü maden kazaarında ideriz! Bakan Ömer Dinçer, öümü maden kazaarı konusunda Türkiye nin ider üke oduğu itirafında buundu. Bakan Dinçer in, BDP Bitis Mietvekii Nezir Karabaş ın maden kazaarıya igii soru önergesine verdiği yanıt, Türkiye deki öümü kaza oranının, Avrupa, Avustraya, öümü maden kazaarıya igii ILO verierini kaynak göstererek verdiği bigiye göre; Türkiye deki öümü iş kazaarı Avrupa daki iş kazası ortaamasının 4.5 katıyken, Kanada dan 2.2 kat, ABD den 3.4 kat, Avustraya dan ise 4.3 kat daha çok! ust-siraarda.php, Öümü iş kazaarında Dünya 3.süyüz! Çaışma yaşamında işsiziğin ardından en önemi sorunun, iş sağığı ve güveniği oduğunu beirten Çaışma ve Sosya Güvenik Bakanı Ömer Dinçer, şöye konuştu : Dünya verieriye kıyasanınca ükemizde iş kazaarı ve özeike öümü iş kazaarı açısından odukça vahim bir sonuç çıkıyor. ILO verierine göre, arasında iş kazası oranarı odukça sorunu bir üke oduğumuz beireniyor. Hindistan ve Rusya dan sonra öümü iş kazaarında 3. sırada yer aıyoruz. İş kazaarı önemerini başarıya yürüten İngitere gibi ükeerde bu oran %1`in atında. Amanya`da %2.5, Fransa`da %3.5, İspanya`da %4 gibiyken ükemizde % doayında. Çaışma yaşamında teme verier.. Çaışma ve S.G. Bakanı Ö. Dinçer in verierine göre : Türkiye`de yakaşık 1 miyon 220 bin işyeri, yakaşık 9,92 miyon işçi var. İşyererinin % 99.7`si KOBİ. İşçierin %83.8`i KOBİ`erde çaışıyor. İş kazaarının %81 i KOBİ`erde ouşuyor. İş sağığı ve güveniği önemeri aınırken KOBİ`ere ve onarın «topuaştırımasına» yoğunaşıması gerek. Türkiye`de 2008`de 72 bin 963 iş kazası, 539 mesek hastaığı kaydedidi; 866 işçi bu nedenere ödü. 14

15 Çaışanarın yarısı kayıt dışı! İş kazaarı ie igii oarak verdiğimiz sayıar, sat kayıt içi sektörde ouşan iş kazaarıdır. Ükemizde kayıt dışında çaıştırıan önemi bir işgücü vardır. Çaışma Bakanığı nın 2011 verierine göre, 24,749 miyon oan topam işgücünün yak. %43-44 ü kayıt dışı çaışmaktadır ve bu kesimde ouşan iş kazaarı resmi istatistikere yansımamaktadır. Öte yandan 76+ miyon nüfusun 2/3 ü, 50 miyon işgücü arzının 24,75 miyonu istihdam atındadır ve iş kazaarıya mesek hastaıkarı yakaşık 10,9 miyon işçi kitesi için hesapanmaktadır. Türkiye, veri-kayıt sistemini iyieştirmeidir. İş kazaarının maiyeti.. Çaışma ve Sosya Güv. Bakanı Ömer Dinçer : İş kazaarının ükemize maiyeti hiç de küçümsenemeyecek bir maiyet. Aşağı yukarı hem görünen hem görünmeyen maiyeteri arka arkaya koyduğumuzda 2008 de yakaşık 4,9 miyar TL maiyete karşıaştık. (Gerçekte 30+ miyar $!) İş sağığı-güveniği önemeri aınsaydı bu maiyeterin aşağı yukarı % 98`ine katanmak zorunda kamayacaktık. İş kazaarının azatıması yanızca insanarımızın yaşamarını yitirmesini önemeyecek, mesek hastaığına yakaanmasını öneyecek, maiyeteri çok ciddi manada azatacak. ust-siraarda.php, *************** İŞLETMELERDE KAZA MALİYETİ İŞ KAZALARI EN ÇOK HANGİ İŞKOLLARINDA İş Sağığının Önemi : Topumumuzun üretken böümü (15-64 yaş), tüm nüfusun yakaşık 2/3 üdür. Bu kesimin sağığı, işyeri ortamından kaynakanan, yineenen ve korunması oası nedenere ciddi risk atındadır. Bu insangücü sermayesi korunmak zorundadır.. DSÖ nün düzetimiş Kürese Hastaık Yükü verierine göre, çaışma yaşamında iş kazası ve mesek hastaıkarı, manütrisyon ve güvensiz seksten sonra 3. sırada DALY kaynağıdır.. (Jukka Takaa, 2005) İŞÇİ SAĞLIĞININ ÖNEMİ Ükemizde kayıtı işyeri var (SGK, Temmuz 2010). Bunarın % 99,7 si (KOBİ!er) işçi çaıştırmaktadır. Yanızca %o 3 ü 250 den çok işçiidir. İşyeri hekimi ataması ve İşyeri Sağık Birimi kuruması ise 50+ işçii işyererinde yasa buyruğudur. Küçük işetmeerde bu bağamda ciddi sorun var. KOBİ er Sorunu-1 KOBİ er (Küçük ve Orta Büyükükteki İşetmeer), sayıarı ve sağadıkarı işgücü nedeniye, üke ekonomisinde çok önemi bir yere sahiptir SGK verierine göre sigortaı çaıştıran işetmenin %99.7 si işçii ve çaışanarın %83.8 i bu işyererindedir. 15

16 Ancak İSG göstergeeri açısından 2008 de iş kazaarının %80.7 si, mesek hastaıkarının %78.2 si KOBİ erde oayanmıştır; Risk aanı! Bu rakamardan, ükemizde işetmeerin önemi bir çoğunuğunu orta öçeki işetmeerin de ötesinde küçük öçeki işetmeerin ouşturduğu ve işyeri öçeği küçüdükçe, işyerinde İSG göstergeerinin bozuduğu anaşımaktadır. KOBİ erde İSG oumsuzukarının yoğunaşmasına neden oan başıca sorunar; sınırı sermaye yapıarı, üretimde geneike eski teknooji kuanıması, teknik bigi birikiminin yeteri omaması, İSG biincinin yetersiziği, atyapı yetersiziği, niteiki işgücünün buunmaması.. dır. Türkiye, KOBİ erde topuaştırmaya gitmeidir.. Önemi bir yönetmeik.. Ağır ve Tehikei İşer Yönetmeiği yaş çocukara kadın işçierin çaışabiecekeri ve çaışamayacakarı işeri sıraamaktadır. Ayrıca sağık muayeneerinin kimerce, nası yapıacağına da açıkık getirmektedir. Muayeneerde işçinin çaışacağı ya da çaıştığı işin göz önünde buunduruması gerektiği ve sonuçarın igii forma doduruması zorunuğudur. TTB ve İşyeri Hekimiği Ekim 1978 de ükemizde ik kez TTB adına İstanbu Tabip Odası tarafından 1. Uusa İşçi Sağığı Kongresi düzenendi. 4-7 Nisan 1988 de TTB tarafından 2. Uusa İşçi Sağığı Kongresi düzenendi Nisan 1998 de yine TTB 3.Uusa İşçi Sağığı Kongresi ni (Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB birikteiği ie) düzenedi. 4.Uusa İşçi Sağığı Kongresi ni 13 yı sonra (Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB birikteiği ie) TTB düzenedi; 2-4 Araık İk sertifika kursu 1988 de, İşyeri Hekimerinin Görev ve Yetkieri Yönetmeiği nin çıkarımasından 8 yı sonra, 38 hekimin katıımıya İstanbu da gerçekeştiridi. (www.ttb.org.tr/ko/is/) İşyeri Hekimi Çaıştırma UHY madde 180 (1930 yıı 1593 sayıı) SSK (1964 yıı, 506 sayıı) madde 114 İSAGÜ tüzüğü madde 91 : Süreki oarak 50 den çok işçi çaışan işetmeerin işyeri hekimi buundurmaarı gerektiğine iişkindir. İş yasası madde 8 : Niteikeri bakımından en çok 30 işgünü süren işere süreksiz, bundan faza süren işere süreki iş denir. Tanımamada tek öge, işin devam etme süresidir. İşyeri hekimi çaıştırmak zorunu! İş Yasası kapsamında yer aan ve süreki oarak en az 50 işçi çaıştırıan işyererinde işyeri hekimi çaıştırma zorunu. 16

17 İşyereri, işyeri hekimi yetki begesi oan bir hekimi çaıştırabiecekeri gibi, Sağık Bakanığı na bağı Topum Sağığı Merkezerinden de Çaışma ve Sosya Güvenik Bakanığı ndan yetki aarak bu hizmeti aabiecekerdir. Topum Sağığı Merkezerinde, en az 1 işyeri hekimi ve en az 1 başka sağık çaışanı görevendirimesiye, işyeri hekimiği hizmeti sunuabiecektir. Topum Sağığı Merkezeri nden işyeri hekimiği hizmeti aınırsa, İ Sağık Müdürüğü ie işveren arasında sözeşme bağıtanacaktır. İşyeri hekimi ve tehike sınıfarı.. İşyeri hekimeri, göreverini yerine getirmek için; a) Az tehikei sınıfta yer aan işyererine; sağık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ek oarak işe giriş ve periyodik muayeneeri ie eğitim için işçi başına yıda en az 20 dakika, b) Tehikei sınıfta yer aan işyererine; sağık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ek oarak işe giriş ve periyodik muayeneeri ie eğitim için işçi başına yıda en az 25 dakika, c) Çok tehikei sınıfta yer aan işyererine; sağık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ek oarak işe giriş ve periyodik muayeneeri ie eğitim için işçi başına yıda en az 30 dakika ayırmak zorundadır. İşyeri hekimi çaışma süreeri.. Örneğin, az tehikei sınıfta yer aan ve 150 kişinin çaıştığı bir işyerinde sağık gözetimi için ayda en az 10 saat ve işçi başına yıda en az 20 dakika üzerinden hesapama yapıdığında 20 X 150 = 3000 dakika oup, yıda 3000 dakika veya ayda 3000/12= 250 dakika süre ayrıması gerekidir. Bu hesapamaya göre ayık çaışma süresi 10 saat + 4 saat 10 dakika = 14 saat 10 dakika oacaktır.. İşyeri hekimi çaışma süreeri.. Az tehikei sınıfta yer aan 1000 ve daha çok işçisi oan işyererinde her 1000 işçi için tam gün çaışacak en az 1 işyeri hekimi görevendiriir. İşçi sayısı 1000 in tam katarını aşarsa, geriye kaan işçi sayısı göz önünde buunduruarak 1. fıkrada beirtien öçütere uygun yeterince işyeri hekimi ekenir. Tehike sınıfarı ve İşyeri hekimi.. Tehikei sınıfta yer aan 750 ve daha çok işçisi oan işyererinde her 750 işçi için tam gün çaışacak en az bir işyeri hekimi görevendiriir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katarından çok ise, geriye kaan işçi sayısı göz önünde tutuarak, yeteri işyeri hekimi ekenir. Çok tehikei sınıfta yer aan 500 ve daha çok işçisi oan işyererinde ise, her 500 işçi için tam gün çaışacak en az 1 işyeri hekimi görevendiriir. İşyeri hekimiği birimi ve süreer.. İşyeri hekimiği birimi, hizmetin yürütüebimesine ve çaışan sayısına yetecek büyükükte omaıdır. Bu birimerde, 10 m 2 den az omamak üzere en az 1 muayene odası, 15 m 2 den az omamak üzere bir ikyardım ve aci müdahae odası ie 12 m 2 den az omamak üzere bir bekeme odası buunmaıdır. 17

18 İşyeri hekimiği birimi ve süreer.. İşyeri hekimi görevendirimesinde sözeşmede beirtien süre içinde işyerinde hizmet sunuur. 1 den çok işyeri ie kısmi sürei iş sözeşmesi yapıdığında, bu işyereri arasında yoda geçen süre, haftaık yasa çaışma süresinden düşüür.. İşyeri Hekiminin Göreveri, Anabaşıkar : 1. Tıbbi görever.. 2. Tıbbi-teknik görever : A. İşyeri hijyeni ve güveniği konuarında inceeme ve arşt. B. İş ve işçi uyumu C. Sağık eğitimi 3. Kayıt ve istatistik göreveri 4. İnceeme-araştırma ve işyeri dışı kuruuşara igii görever 1. Tıbbi muayeneer : İşe giriş muayeneeri, araıkı tıbbi denetim muayeneeri, öze muayeneer (örn. ağır ve tehikei işe giriş muay.), hastaık durumunda muayeneer, hastaık sonu işe dönüş muayeneeri buunmaktadır. 2. İk ve aci yardım örgütemesi ve aşı uyguaması 3. Sağık eğitimi 4. İşyeri çevre koşuarının sağık yönünden denetenmesi ve değerendirimesi 5. Sanitasyon : Çevre koşuarının sağık kuraarına uygunuğunun sağanması. Örn. atıkarın zararsızaştırıması.. 6. Mesek hastaıkarı ve iş kazaarının önenmesi. 7. İşyerindeki gebe, emziki kadınar, kreş ve çocuk bakım yereri ie igii işer. 8. Esenendirme (Rehabiitasyon) çaışmaarı. 9. Gene sağık makamarıya işbiriği. 10. İstatistik ve kayıtarın tutuması : Her yı, işyeri sağık birimi İ Çaışma Müdürüğü ne sunumak üzere çaışma raporu hazıramak zorundadır (İşyeri Hekimerinin Çaışma Koşuarı ie Görev ve Yetkieri Hakkındaki Yönetmeik..) İşyeri Hekiminin Göreveri Çaışma yaşamının 3 teme kişisi; İşgören İşveren Devet tir (3 ü sacayağı, tri-partite yapı) 18

19 Hekimer, iş sağığı ve güveniği konuarında her 3 üne de eğitim vermei, danışmanık yaparak onarı aydınatmaıdır. Ancak, mesekse bağımsızık ve iş güvencesi vazgeçimezdir. Her yı en az bin yeni MH kayıt dışı! Her gün 4 işçi öüyor, 5 i de engei ouyor! Kürese-Yere sermaye emek karşıtı! İSH harcamaarı geir vergisinden düşüebiiyor! İşe igii zarar, ziyan ve ödenceer (tazminatar) İşe igii omak koşuuya, sözeşmeye (mukaveenameye) veya iama (mahkeme kararına) veya yasa buyruğuna dayaı oarak ödenen zarar, ziyan ve ödenceerdir (tazminatardır). GVK (Geir Vergisi Kanunu) md. 40/3 Personee İgii Giderer: Hizmeti ve işçierin işyerinde veya işyerinin ekerinde (müştemiatında) iaşe (yeme) ve ibate (barındırma) gidereri, sağatım ve iaç gidereri, sigorta primeri ve emeki aidatı, GVK nın 27'nci maddede yazıı giyim gidereridir. (GVK md. 40/2) Uusa İş Sağığı ve Güveniği Konseyi Çocuk işçi sömürüsü ciddi.. Türkiye de iş kazaarı-1 Türkiye de, her 6 dakikada bir iş kazası (?!) kayda girmektedir. İş kazaarının %60 tan çoğu, 50 den az işçi çaışan küçük işyererindedir. İş Yasası na göre, bir oayın iş kazası sayıması için, işçinin oay anında zarar görmesi koşu değidir. Geciken sağık sorunu da kapsanır. Sonradan ortaya çıkan bedense ve ruhsa rahatsızıkarın kazaya bağı oduğu doktor raporu ie saptanırsa; ay iş kazası oarak değerendiriir. ( ) İş kazası geçiren kişi sigortasız bie osa; o yerdeki SSK ya (SGK ya) başvuruya, geriye dönük oarak sigortaanır. İgii Müdürüğe başvuruduktan sonra, SSK (SGK) hemen oay yerine denetçi (müfettiş) göndermek zorundadır. Denetçierin tuttuğu rapora göre oayın iş kazası oup omadığına karar veriir. ( ) İş kazaarına 10 bin+ kurban! arasında 10 yıda; 706 bin iş kazası ouştu işçi ödü, 19

20 işçi süreki iş göremez odu. İş kazaarı en çok kömür ve inyit üretimi, fabrikasyon meta ürüneri imaatı, ana sanayi ve bina inşaatı sektörerinde yaşandı. En çok öüm 2010 da odu. 1,6 miyon işyerine karşın 600+ denetçi var!? 2013 te 1235 iş kazası cinayeti.. 59 u çocuk! AB ye Uyum (?!) Bağamında Çıkarıan Mevzuat 4703 sayıı Ürünere İişkin Teknik Mevzuatın Hazıranması ve Uyguanmasına Dair Kanun ( ) uyarınca hazıranan Kişise Korunma Donanımarı Yönetmeiği 2 yıık geçiş süresi sonunda yürürüğe girmiştir de yürürük aan 5510 sayıı Sosya Sigortaar ve Gene Sağık Sigortası (G$$!) Yasası Neer Getiriyor? 1. İvedi (aci) durumda hastaar, 18 yaşından küçüker, bakıma muhtaç oanar ve iş kazası, mesek hastaıkarı ve buaşıcı hastaıkarda hiçbir koşu aranmadan sağık hizmeti veriecek, hastaneden geri çevrimeyecek. 2. İş kazası ve mesek hastaığında; ayakta sağatımda günük kazancın 2/3 ü, yatarak sağatımda yarısı geçici iş göremezik ödeneği oarak aınabiecek. 3. Engei (Mau) ayığı için daha önce aranan en az % 66 oranında mesekte kazanma veya çaışma gücü yitiği % 60 odu. (SSK Sağık İşemeri Tüzüğü ne göre hesapanıyor..) Madde 27 : İşçierin işyerinde bigienme ve danışma hakkı İşçier veya işçi temsicieri, Topuuk hukuku ie uusa hukuk ve uyguamada öngörüen durum ve koşuarda ve maku bir süre içinde, uygun düzeyde bigienme ve danışma hakkına sahip omaıdır. Madde 28 : Topu görüşme ve eyem hakkı İşçier, işverener veya işçi ve işveren örgüteri; Topuuk hukuku ie uusa hukuk ve uyguamaara uyumu oarak, uygun düzeyde görüşme ve topu sözeşme akdetme hakkına ve uyuşmazık hainde, çıkararını korumak için, grev de dahi, topu eyem yapma hakkına sahiptir. AB Teme Hakar Şartı (Nice, 7 Araık 2000) utup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temehak.pdf Madde 31 : Adi ve hakça çaışma koşuarı 1. Her işçinin sağığını, güveniğini ve saygınığını gözeten çaışma koşuarına sahip oma hakkı vardır. Her işçi, azami çaışma süresinin sınırandırıması hakkına ve günük ve haftaık dinenme izni ie yıık ücreti izin hakkı sahibidir.yde bir insan sağığı koruması hedefenir. AB Teme Hakar Şartı (Nice, 7 Araık 2000)http://ek12 utup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temehak.pdf Madde 33 : Aie ve iş yaşamı 1. Aie, hukuksa, ekonomik ve sosya korumadan yararanır. 20

21 2. Aie ve iş yaşamını bağdaştırmak amacıya, herkes, anaıka igii bir nedenden doayı işten çıkarımaya karşı korunma ve anaık izni ie doğumdan veya evat edinmeden sonra anababa izni kuanma hakkına sahiptir. AB Teme Hakar Şartı (Nice, 7 Araık 2000)http://ek12 utup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temehak.pdf Madde 34 : Sosya güvenik ve sosya yardım (2) AB sınırarı içinde, yasa oarak ikamet eden veya doaşan herkes, Topuuk hukuku ie uusa hukuk ve uyguamaara uygun oarak, sosya güvenik yardımarından ve öbür sosya yardımardan yararanma hakkına sahiptir. Birik, sosya dışanma ve yoksuuka mücadee için, yeteri kaynağı omayan herkese saygın bir yaşam sağamak amacıya, Topuuk hukuku ie uusa hukuk ve uyguamaardan kaynakanan kuraar uyarınca, sosya yardım ve konut yardımı hakkını tanır ve gözetir. Peki; bu AB hukuku Türkiye de neden uyguanmaz, AB de susar? Yeratı maden işçierinin dramı: Tahkimat için çırpınış.. Yeratı maden işçierinin dramı: Tahkimat.. Ocak çökmesin.. Göçükten acı haber çıktı! TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI AFŞİN-ELBİSTAN AÇIK KÖMÜR OCAĞI HEYELENLARI İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 10 Şubat 2011 de ouşan kayma 140 m yüksekiğinde, kestirime 1150 m X 550 m aanda geişmiştir. 50 miyon m3 ten çok heyean mazemesi çok geniş bir aana yayımıştır. İk heyeanda 1 işçi yaşamını yitirirken, 2. heyeanda 10 maden emekçisi kayan mazeme atında kamıştır. 1 işçi heyeandan öü oarak çıkarıırken, 1 i jeooji mühendisi, 1 i maden mühendisi 9 emekçi, haen heyean mazemesi atındadır. Sonuç oarak; iş cinayeterine dönüşen maden faciaarının yaşanmasının yazgı omadığını beirtiyor ve insanı merkezine aan poitikaara, jeooji biim ve mühendisiğine, gereki önemin verimesi durumunda jeoojik tehike ve riskerin engeenmesinin oanakı oduğunu ifade ediyoruz.. (www.jmo.org.tr/, pdf, ) AB ve ABD de Özerk İSG Kurumarı OSHA (AB) İş Güveniği ve Sağığı İdaresi (Occupationa Safety and Heath Administration) NIOSH (ABD) Uusa İş Güveniği ve İşçi Sağığı Enstitüsü (Nationa Institute of Occupationa Safety &Heath) Dikkat: İk sözcük, ABD de «Uusa» İSGÜM : İş Sağığı ve Güveniği Enstitüsü 1968 de, Çaışma ve Sosya Güvenik Bakanığı (ÇSGB) ie BM Kakınma Programı (UNDP) ve ILO girişimiye Ankara da kurumuştur. İşçi Sağığı ve İş Güveniği Gene Müdürüğü ne bağı oan İşçi Sağığı ve İş Güveniği Enstitüsü (İSGÜM), aanında önemi yeri oan bir kurumdur. Enstitü ye bağı İstanbu, İzmir, Kocaei, Adana, Kayseri ve Zongudak ta bögese ve merkezde «Gezici» İş Hijyeni Laboratuvararı vardır. 21

22 İSGÜM'ün teme amaçarı; çaışma mevzuatının işçi sağığı ve iş güveniği, uyuması gereki standart ve normarın saptanması için inceeme ve araştırmaar yapmak ve bu standart ve normarın geişmeere uyumu oarak yenienmesini sağamaktır. İşyeri ve hekimerinin istemerine de yanıt vermeye çaışımaktadır.. Bundan başka, mesekse teknik yaygın eğitim gereksinimerini beireyerek programarın düzenenmesini sağayacak önerierde buunmak, teknik düzeyde yayın ve dokümantasyon yapmak da, göreveri arasındadır. Özete, çaışma yaşamının sağıkı ve güveni koşuar atında yürütümesi için işçier, işverener ve resmi kurumara işbiriği içinde, işyerinde inceeme, araştırma ve değerendirme çaışmaarı sürdürmektedir. Ara Sonuçar 1 : Ükemizde, çaışanarın sağık düzeyini geiştirmenin en akıcı you, tüm geişmiş ükeerde oduğu gibi, ILO-C112 de 1959 da vurguandığı üzere; koruyucu hizmet ağırıkı bir işyeri sağık hizmetinden geçmektedir. Bu aanda, güdüenmiş ve niteiki işyeri hekimerinin yapabiecekeri çok şey vardır. Bu hizmeter hem hekimik meseğinin var oma nedenidir; hem de üke ekonomisine sanıdığından çok katkıar sağarar. Ara Sonuçar 2 : Ek oarak vurguamak gerekirse; İşyeri hekimiği aanında görevini gereği gibi yerine getirmeyen hekimerin karşısında etkin bir yaptırım aanı oarak mapraktis uyguamaarı, ödenceer (tazminatar), öbür yasa yaptırımar yer aıyor. Önümüzdeki yıarın, hekimik aanı açısından daha da zoru oacağı açıktır. Bu zor süreçte en etkin donanım, hiç kuşku yok ki; bigi-beceri birikimi (ezbere dayanmayan!), mesek, emek ve yurt sevgisi dir... Çaışan-İşyeri-Görev Tasarımı Üçgeni Damdan düşen çırçır işçisi ödü! Urfa Akçakae you üzerinde Uğuru bedesinde bir çırçır fabrikasının bahçesindeki binanın damında yatan Hamdi Magir (30), gece geç saat İstanbu-Urfa uçağının inişini izerken ayağı kaydı, düştü. Ağır yaraandı, hastaneye kadırıdı, kurtarıamadı... Soruşturma sürüyor. (Cumhuriyet, ) Türkiye bu görüntüeri hak ediyor mu? Feodaiteyi neden haa tasfiye edemedik?? BM : İşçier yoksuaşıyor! BM'nin Dünya İstihdam Raporu'na göre, dünya geneindeki topam işgücünün yarısı oan 1.4 miyar çaışan 2 $ görei yoksuuk sınırının atında, 550 miyon kişi de 1 $/gün mutak yoksuuk atında yaşıyor. Raporda ayrıca, 2003 yıında 186 miyon kişinin işsiz oduğu beirtidi. Uusararası Çaışma Örgütü (ILO) Başkanı Juan Somavia, 257 sayfaık raporun önsözünde; (www.cumhuriyet.com.tr, , syf. 6) BM : İşçier yoksuaşıyor! ''Verimi üretim, işsizike yüz yüze kaan ya da yoksuuğu öneyemeyen çaışma koşuarı nedeniye miyararca insan için bir umut oarak kaıyor..'' dedi. ILO'ya göre, yoksuuk arttığı hade yoksuuk sınırının atında yaşayanarın sayısı hââ 1990 sınırının atında. Çaışanarın yoksuuğunu azatmak için verimi çaışma fırsatarı ve daha adi bir küreseeşmenin yaratıması gerektiğini vurguayan rapor... (www.cumhuriyet.com.tr, , syf. 6) YOKSULLUĞUN KARANLIK TABLOSU 22

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler SUNUM İÇERİĞİ İSG MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR UZMANLIK SINIFLARI NEDİR? TEHLİKE SINIFLARI NEDİR?

Detaylı

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor.

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor. > KAPAK sektörerine biraz osun nefes ad racak. Türk müteahhiterimizin odukça etkin odu u bu pazararda, ticari engeerin kad r mas ie birikte Türk inflaat ürünerinin de koay ka nüfuz edebiece i düflünüüyor.

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MAYIS 2014 SAYI:39 www.ekoiq.com 9 TL (KDV DAHİL) Doğa Ormanarı Sigortaadıar Tedarik Zincirindeki Kayıp Nokta Buundu Enerjiyi Uçurtma dan Amak... Merkez(den) Kaç

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1)

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1) ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 152 Mayıs - Haziran 2017 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Rüyada Bile Rahat Yok. Geleceğimizin Tehlikelerinin Farkında Olmak. Benzen ile Çalışan İşçilerin Umut Işığı Muzaffer Aksoy ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 146 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar Bakan Güüce den Başkan Keskin e HAYIRLI OLSUN ZiYARETi Mehmet Özdi Oda nın devrini aıp STARTI VERDi ATAŞEHİR DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI TEYZENİN FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu İk uçuşunu 29 Ağustos 2o13 tarihinde gerçekeştirmiş oan HürKuş-A uçağı ie Araık 2o13 itibarı ie 15 sortide yakaşık 8oo sorti uçuş gerçekeştirimiş oup Ağustos 2o15 ayında EASA dan Tip Sertifikası aınması

Detaylı

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Zonguldak taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Gelen son bilgilere

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı